Byggeøkonomuddannelsen Aarhus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byggeøkonomuddannelsen Aarhus 2014 2015"

Transkript

1 Byggeøkonomuddannelsen Aarhus Program 28. august april 2015 Arkitektskolen Aarhus Nørreport Aarhus C Uddannelsen udbydes af Danske Byggeøkonomer i samarbejde med Akademisk Arkitektforening

2 1. dag Kl Kl Kl Kl Kl dag Kl Kl Kl Kl dag Introduktion Velkomst og introduktion til uddannelsen, herunder gennemgang af indlæringsmål. Gennemgang af uddannelsesforløbet og -program, herunder præsentation af undervisere. Kursusdeltagerne præsenterer sig. MBTI, gruppers samarbejde og etablering af kursusgrupper Ledelse Personen som leder En systemisk analyse af eget lederskab Mennesket som et lukket system Frokost Introduktion og tilbagemelding på MBTI Personlige præferencer De 4 dimensioner Øvelser Tilbagemelding Refleksion over egne præferencer MBTI og stress. Slut på dagen Samarbejde og samarbejdsniveauer Gennemgang af teammodel Lederens ansvar og muligheder i forhold til teamets udvikling Gruppens rammer og samarbejdsnormer. Etablering af kursusgrupper Beskrivelse af dagens gruppeprocesser Personlige normer i samarbejdet med andre Forventningsafstemning. Frokost Etablering af kursusgrupper fortsat At skabe en anerkendende kultur At føle sig værdsat og anerkendt Etablering af en anerkendende kultur i gruppearbejdet øvelse. Slut på dagen Projektforløbet strukturering og styring 1. Hvad er rådgivning Hvad er rådgivning? Hvad er en rådgiver? 2. Samarbejds- og aftalegrundlag Aktørerne: Bygherren Rådgiveren Peder Walsøe Pedersen Arkitekt MAA, Byggeøkonom MDB Formand Danske Byggeøkonomer Kalinka Stapput Sekretariatsleder, Danske Byggeøkonomer Charlotte Langen Projektleder i Arkitektforeningen, Kursusleder for byggeøkonomuddannelsen Henrik Skovdal Partner, Promentum A/S Henrik Skovdal Partner, Promentum A/S Mogens Bruun Jepsen Arkitekt MAA / Byggeøkonom MDB

3 Entreprenøren Leverandøren Myndigheder Interessenter. Samarbejdsformer: Den traditionelle model Totalentreprise med ekstern/selvstændig rådgiver Totalentreprise med rådgivning (intern rådgiver) Bygherre med intern rådgivning Partnering (kort orientering behandles uddybende i et andet modul) o Offentlig/privat partnering OPP o Nøgletal. Rådgivningsformer: Bygherrerådgivning Totalrådgivning Delt rådgivning Underrådgivning. Aftalegrundlag: Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed AB92 (gennemgås ikke) Almindelige betingelser for totalentreprise ABT93 (gennemgås ikke) Almindelige betingelser for rådgivning og bistand ABR89 (gennemgås ikke) Standardforbeholdene o Entreprenørernes o Rådgivernes. Ydelsesbeskrivelserne: Udarbejdet af Praktiserende Arkitekters Råd (PAR) = Danske Arkitektvirksomheder (DanskeArk), Praktiserende Landskabsarkitekters Råd (PLR), og Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) i fællesskab eller hver for sig: Byggeri og Planlægning Anlæg og Planlægning Byfornyelse. Arkitektydelser Produktudvikling. Arkitektydelser Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen Bygherrerådgivning Som udført. Ydelsesfordeling mellem de forskellige rådgivere (grænsesnit): Ydelser Ansvar Forsikring (kort orientering behandles uddybende i et andet modul) Honorar: Valg af honorarform: o Efter regning o Efter byggeudgift o Fast honorar o Blandingshonorar o Incitamentsaftaler o Tilbud Timesatser

4 Honorarberegning. 4. dag Projektforløbet Akkvisition. Indgåelse af aftale: Tilbud på rådgivning Bekræftelse af aftale Aftaleformularen Aftale om teknisk rådgivning og bistand Krav om særlige samarbejds- og projekteringsydelser fra de udførende. Rådgivningsfaserne: Rådgivning før projektering Rådgivning i forbindelse med projekteringsledelse Rådgivning i forbindelse med projektering Rådgivning i forbindelse med udførelse Rådgivning i driftsfasen Rådgivning i forbindelse med inventar og udstyr Rådgivning i forbindelse med planlægning Andre ydelser. Projektstyring: Hvad skal der være styr på? o Styringsmodel o Fælles principper o Projektorganisationen o Omfang og indhold Projektmaterialet o Tid Hovedtidsplan Beslutningsliste Udbudstidsplan Byggetidsplan Arbejdsplan o Økonomi Bygge- og anlægsbudget Sagsøkonomi o Kvalitetsstyring og miljøledelse (behandles på separate kursusdage) o Personaleledelse o Kommunikation (behandles på anden kursusdag) o Risikostyring (behandles på anden kursusdag) o Aftaler (behandles på anden kursusdag). Projektledelse, resume: Hvad er et projekt? Hvad er en projektleder? Projektplanlægningsmodeller og -aktiviteter Faser Egenskaber Vilkår De 10 bud. Overordnet virksomhedsøkonomi, regnskabsforståelse og analyse Regnskabsforståelse Regnskabets opbygning Nøgletal og vurdering af selskabets resultater/værdiskabelse Ken L. Bechmann Professor, Ph.d. Institut for Finansiering, CBS

5 5. dag Simpel driftsøkonomi: omkostninger og indtjening Udbuds- og kontraheringsformer Orientering og analyse af udbudsformer og de dertil hørende procedurer. Hvordan anvendes udbudsformerne som indkøbsværktøjer med de muligheder og begrænsninger, der ligger i rammevilkårene? Hvilke forretningsmæssige valg skal træffes, og hvilke konsekvenser kan de have for udbyder og tilbudsgiver? 1. Introduktion definition og begreber Michael Jacobsen Chefkonsulent Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme 2. Overordnet gennemgang af udbudsformer i rådgivning og entreprise 3. Overordnet gennemgang af kontraheringsformer i rådgivning og entreprise 4. Strategiske overvejelser ved valg af udbuds- og kontraheringsformer markedskendskab konkurrencesituationen mål med udbuddet og projektet prisdannelsesmekanismer. 5. Valg af udbuds- og kontraheringsformer totalrådgivning og traditionelle entrepriseformer totalentreprise nye entrepriseformer priskonkurrence konkurrence på kvalitet sammenhæng mellem pris og kvalitet egnethedsvurdering og udvælgelse af tilbudsgivere overvejelser ved fastsættelse af udvælgelseskriterier overvejelser ved fastsættelse af tildelingskriterier tildeling og kontraktindgåelse kommunikation i udbuds-/tilbudsperioden. 6. Case 1 - gennemførelse af begrænset EU-udbud af et bygge- og anlægsarbejde 6. dag Case 2 indbydelse og gennemførelse af en indbudt licitation efter tilbudsloven Tildelingskriterier og tilbudsvurdering Bygherrens valg af tildelingskriterier. Vurdering af tilbud formaliteter og forretning. Hvordan vælger man det rigtige tildelingskriterium. Hvordan definerer og genkender man det gode tilbud med de muligheder og begrænsninger, der ligger i rammevilkårene? Hvilke forretningsmæssige valg skal træffes, og hvilke konsekvenser kan de have for udbyder og tilbudsgiver? 1. Introduktion definition og begreber Michael Jacobsen Chefkonsulent Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme 2. Overordnet gennemgang af tildelingskriterier og valg heraf.

6 Laveste pris Økonomisk mest fordelagtigt underkriterier, delkriterier, vægtning 3. Overordnet gennemgang af tilbudsvurdering grundlæggende metodikker. 4. Processen i hovedtræk, herunder formel og juridisk gennemgang præsentation af tilbud dialog i processen evaluering. 5. Formel og juridisk gennemgang. Konditionsmæssighed formkrav frister kontrol af oplysninger forbehold unormalt lave tilbud. 6. Præsentation og dialog teknisk dialog opklarende spørgsmål supplerende oplysninger. 7. Evaluering laveste pris økonomisk mest fordelagtig evaluerings- og pointmodeller kapitalisering af forbehold rabattilbud. 8. Afgørelse, tildelingsbeslutning og tilbudsaccept 7. dag En eller to cases hhv. om fastlæggelse og evaluering på grundlag af flere tildelingskriterier, herunder vurdering af konditionsmæssighed. Tids- og ressourceplanlægning Del 1 INTRO Introduktion til emnet og detailprogram for dagen. Pen Picture/kursisternes generelle profil og grundlag for dagens undervisning/dialog. Del 2 TEORI Fokusområder på undervisningsdagen. Overordnet gennemgang af tids- og ressourcebegreber i såvel historisk som praktisk anvendelig kontekst. Værktøjskasse (som en byggeøkonom skal kende til) samt forankring ift. aftalegrundlag (ABR 89) og ydelsesbeskrivelser. Tankesæt/begreber: Tidsplaner, Lean filosofi, Visual planning, Work Breakdown Structure (WBS), Milestone Planning (MP), Decision Gates (DG) mv. Lene Nepper Larsen Project Director Arkitekt MAA RIBA Rambøll Danmark A/S

7 Best Practice: Front loading, Kommunikation, Engagement & buy-in, Ansvar (bevare og uddelegere), Deadlines, håndtering af What-ifs, det muliges kunst mv. Digitale værktøjer. Del 3 PRAKSIS Tids- og Ressourceplanlægning i praksis. Case studies/ hands-on gennemgang af forskellige cases på virkelige projekter. Fokusområder: Applied theory og Lessons learned. Øvelser: Test dig selv. Dialog og feedback i plenum Action Plan. Afdækning af i hvilken grad den enkelte har opnået yderligere forståelse for emnet samt vurdering af fremadrettet behov for sparring, videndeling og dygtiggørelse. 8. dag Jura generelt Generel introduktion til kurset. Udbud af offentlige kontrakter de EU-retlige regler såvel som de nationale regler, dvs. direktiverne 2004/18/EF og 2004/17/EF og tilbudsindhentningslovens regler. Endvidere vil reglerne i håndhævelsesloven blive gennemgået. Hans Lykke Hansen Partner, advokat (H) Peter Fauerholdt Thommesen Steen Hellmann EFTERÅRSFERIE 9. dag dag Jura Regler og aftaleindgåelse Gennemgang af de udbudsretlige regler, fortsat Regler om aftaleindgåelse gennemgås, herunder Aftalelovens krav til udbud, tilbud og accept Aftalelovens regler om ugyldige tilbud. Bygherrerådgivning Del 1 INTRO Introduktion til emnet og detailprogram for dagen. Pen Picture/kursisternes generelle profil og grundlag for dagens undervisning/dialog. Del 2 TEORI Fokusområder på undervisningsdagen. Overordnet gennemgang af grundlæggende parametre, herunder aftalegrundlag (ABR 89) samt Ydelsesbeskrivelser med fokus på YBR for Bygherrerådgivning og Byggeri & Planlægning samt den globale kontekst. Væsentligste forhold, som en Bygherrerådgiver og/eller samarbejdsparter bør kende til Aftaleparters karakteristika, roller, ansvar, forpligtelser, organisatoriske/samarbejdsmæssige problemstillinger. Hans Lykke Hansen Partner, advokat (H) Peter Fauerholdt Thommesen Steen Hellmann Lene Nepper Larsen Project Director Arkitekt MAA RIBA Rambøll Danmark A/S

8 Entrepriseformer og Udbudsstrategi introduceres og diskuteres overordnet med fokus på Bygherrerådgivning. 11. dag Del 3 PRAKSIS Bygherrerådgivning i praksis. Case studies/ hands-on gennemgang af forskellige cases på virkelige projekter. Fokusområder: Applied theory og Lessons learned. Øvelser: Test dig selv. Dialog og feedback i plenum Action Plan. Afdækning af i hvilken grad den enkelte har opnået yderligere forståelse for emnet samt vurdering af fremadrettet behov for sparring, videndeling og dygtiggørelse. Kvalitetsstyring Formål (=målsætning) (Hvor skal vi hen?«og»hvorfor er vi her i dag?«) Forstå, tilrettelægge og udføre kvalitetsstyring på projekter i overensstemmelse med KS-cirkulæret Mål (=resultat) ( Hvad skal deltagerne kunne efter undervisningen og hvor godt (på hvilket niveau) skal de kunne det? ) Kendskab til love og regler der fastlægger krav til kvalitetsstyring. Kendskab til aktørernes rettigheder og pligter i forbindelse med kvalitetsstyring og deres indbyrdes relationer i forbindelse hermed. Kendskab til det alment tekniske fælleseje med hjælpemidler/- værktøjer til praktisk kvalitetsstyring. Kendskab til de dokumenter der hensigtsmæssigt kan anvendes til at kvalitetsstyre i praksis. Viden Området viden beskriver mål, der angår hukommelse, udvikling af erkendelse og intellektuelle færdigheder. Eksempel på formulering af vidensmål: Deltageren skal kunne: Bestemte fagudtryk og terminologier Procedurer og metoder Opstille synspunkter og forslag Analysere og argumentere. Viden Holdning Færdighed Mogens Bruun Jepsen Arkitekt MAA / Byggeøkonom MDB Læringsdybde: Kende Kunne Beherske 1. Hvad er kvalitet? Kvalitet som relativt begreb og absolut størrelse.

9 2. Hvad er kvalitetsledelse? De 10 bud og 13 rigtige. Man kan ikke sortere sig til kvalitet. Hvorfor kvalitetsstyring? Grundlaget for kvalitetsstyring. 3. Standarder, love, bekendtgørelser Hvad er en lov, en bekendtgørelse, et cirkulære m.v. Orientering om/gennemgang af: DS/EN/ISO 9000 standardfamilien. DS/INF 134:2001 ISO Guide og fortolkning. Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder. Økonomi- og Erhvervsministeriets bekendtgørelse nr. 169 af 15. marts Vejledninger, hjælpemidler og værktøjer (det alment tekniske fælleseje) Orientering om/gennemgang af udvalgte vejledninger og hjælpemidler, eksempelvis: Danske Arkitektvirksomheder: Kvalitetshåndbog 2010 o 1. Overordnet beskrivelse o 2. Generelle procedurer o 3. Instruktioner o Kvalitetsplan Foreningen af Rådgivende Ingeniører bips Statens Byggeforskningsinstitut (SBI). 5. Kvalitetsstyring i praksis Hvad indebærer kvalitetsstyring? Hvordan kommer man i gang? Krav til virksomhedens kvalitetsstyringssystem Kvalitetshåndbogens struktur og indhold Kvalitetshåndbog/kvalitetsplan Kontrol og granskning Hvordan styres & dokumenteres: Organisationen Møder Dokumenthåndtering Projekteringsgrundlag Grænsesnit Risiko (usikkerhed) Kontrol Granskning Erfaringsopsamling og konstant forbedring. Nyttige hjemmesider. 6. Opgaver 12. dag Evaluering Risikoanalyse og successiv kalkulation Risikoanalyse og vurdering af usikkerheder Successiv kalkulation teori og eksempler/opgaver Successiv kalkulation beregninger i Excel Ken L. Bechmann Professor, Ph.d. Institut for Finansiering, CBS

10 13. dag dag dag Kl Successiv kalkulation og introduktion til Totaløkonomi Opsamling på Successiv kalkulation Totaløkonomi teori og eksempler/opgaver Totaløkonomi og følsomhedsanalyser beregninger i Excel Totaløkonomi Kalkuleopbygning og Excel som hjælpeværktøj Eksempler på konkrete anvendelser af Totaløkonomi Forsikringstyper i byggeriet Bygherrens risici o AB92/ABT93 forpligtelser o Yderligere risici og behov Ken L. Bechmann Professor, Ph.d. Institut for Finansiering, CBS Ken L. Bechmann Professor, Ph.d. Institut for Finansiering, CBS Jan Linde Forsikringsmægler, partner Willis I/S Ansvarsforsikring for rådgivere o ABR89, ansvar og forsikring o Løbende ansvarsforsikring o Projektansvarsforsikring (objektansvarsforsikring) o Tryg s aftale med FRI og Danske Ark o Hvad dækkes/dækkes ikke Kaskoforsikring for byggeriet o Entrepriseforsikring (all-risk forsikring) o Relevante risici/dækninger o Hvad dækkes/dækkes ikke o Særlig udvidelsesmulighed o Mulig afvigelse til AB/ABT vedr. forsikring o Aftaleblanket, varmt arbejde o Beregning af forsikringssum o Moms Kombinerede projektansvars- og entrepriseforsikringer o Muligheden herfor o Fordele herved Byggeskadeforsikring o Forsikringspligt, men for hvilke type byggerier o Fakta om byggeskadeforsikringen o Forsikringsselskabets ret til at stille krav til byggeriet o Hvad dækkes/dækkes ikke o Anmeldelse af skade o Egenbetaling/selvrisiko o 1- og 5-års eftersyn Kl Budgettering Intro Øvelse nr. 1 Begreb afklaring Budget vs. regnskab Øvelse nr. 2 Hvordan overholdes et budget Fremlæggelse af budgetter Eksempler på budgetter Øvelse nr. 3 Rasmus Storgaard Direktør og bygherrerådgiver BYR GRUPPEN A/S

11 16. dag dag JULEFERIE 18. dag Risikoanalyse / Risk management Gennemgang af risk management Hvad siger standarderne om risikoanalyser Risikobegreber Lær at udarbejde en risikoanalyse på et byggeprojekt Gennemgang af risk management-værktøjer Workshop om risk management Jura ABR 89 m.m. Gennemgang af ABR 89 almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand, herunder: Rådgivers fuldmagt og legitimation Budgetansvar Rådgiveraftaler Rådgiverhonorar Immaterielle rettigheder Ansvar og Udskydelse og standsning af rådgiveropgaver. En overordnet gennemgang af de tilsvarende regler i FIDIC. Arbejdsmiljø 1. Hvad er arbejdsmiljø Introduktion til begrebet arbejdsmiljø: Arbejdsmiljøfaktorer. Arbejdsmiljø før og nu. Arbejdsmiljøbegrebet. Forebyggelse. (Ulykkes)status inden for dansk byggeri. Vanskeligheder ved arbejdsmiljøet i bygge- og anlægsbranchen. Byggeprocessen & arbejdsmiljøet. Arbejdsmiljøapparatet & aktører i arbejdsmiljøarbejdet. 2. Love & bekendtgørelser Orientering om og gennemgang af udvalgte love og bekendtgørelser. Hvad er en lov, en bekendtgørelse, et cirkulære m.v. Lov og aftaler om arbejdsmiljøet. Arbejdsmiljøloven. Bekendtgørelser om sikkerhed & sundhed gældende for: Bygherren Rådgiverne. Virksomhederne. Arbejdsstederne. Arbejdets udførelse. Stoffer og materialer. 3. Vejledninger m.v. Orientering om og gennemgang af udvalgte vejledninger m.v. fra bl.a.: Arbejdstilsynet Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Danske Arkitektvirksomheder Foreningen af Rådgivende Ingeniører bips. Rasmus Storgaard Direktør og bygherrerådgiver BYR GRUPPEN A/S Hans Lykke Hansen Partner, advokat (H) Peter Fauerholdt Thommesen Steen Hellmann Mogens Bruun Jepsen Arkitekt MAA / Byggeøkonom MDB

12 4. Arbejdsmiljø i praksis Hvad er konsekvenserne af arbejdsmiljølovgivningen for byggeriets aktører og hvem gør hvad. 19. dag Hvem gør hvad? Opsummering: Bygherre Plan for sikkerhed & sundhed (PSS) Rådgiver/projekterende Virksomhederne Sikkerhedsorganisationen Arbejdspladsvurdering (APV) Arbejdsmiljøcertificering Screening Byggeriets sikkerhedsmålinger (BS-målinger). Ansvar & straf. Nyttige hjemmesider. Jura AB 92/ABT 93 Almindelige betingelser for arbejder og leverancer (AB92) og almindelige betingelser for totalentreprise (ABT 93), herunder: Krav til udbudsmateriale Sikkerhedsstillelse Forrentning Risikoen for hændelige skader Ændringer i arbejdet Betaling Aflevering Ansvar mangler, forsinkelse. Byggeriets organisation og kontraktformer. Hans Lykke Hansen Partner, advokat (H) Peter Fauerholdt Thommesen Steen Hellmann 20. dag dag Jura fortsat Informations- og kommunikationsteknologi i byggeriet, herunder BIM og IKT 1. Hvad er IKT, BIM, CCS, A104, IFC, IDM, IFD...? Overordnet tilgang og forklaring af begreberne 2. Værdiskabelse: Nyt samarbejde, forandring og muligheder i nye processer, projektledelse med IKT [relation til dag 2, 10] 3. IKT-kontakter, juridiske forhold [relation til dag 5, 6, 8, 9, 17, 19, 20] 4. Simuleringer, dataudtræk, konsistenskontrol, kvalitetssikring, tegningsproduktion og visualiseringer samt økonomi [relation til dag 3, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 16, 18] Hans Lykke Hansen Partner, advokat (H) Peter Fauerholdt Thommesen Steen Hellmann Markus Lampe Arkitekt maa, Dipl.Ing., Ekstern lektor, DTU Lampus.info

13 22. dag BIM på byggepladsen, tilgængelighed til de aktuelle informationer for alle [relation til dag 18] 6. BIM i drift og vedligehold, fra vugge til grav [relation til dag 22, 23, 24, 25] 7. Opsummering: Hvor er BIM nu og hvor er BIM på vej hen? Fra udførelse til drift 1. Hvad ved vi? 2. Rådgivningsydelser i udførelsesfasen Danske Ark/FRI s ydelsesbeskrivelse Byggeri og anlæg. Projektopfølgning Byggeledelse Fagtilsyn Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen 3. Love og bekendtgørelser Bygningsreglement 2010 Arbejdsmiljøloven. Bekendtgørelse om arbejdets udførelse. Mogens Bruun Jepsen Arkitekt MAA / Byggeøkonom MDB 4. Vejledninger m.v. Arbejdstilsynet. Branchearbejdsmiljørådene. 5. Byggepladsens drift og indretning Det administrative grundlag: Byggesagsbeskrivelse Arbejdsbeskrivelse Plan for sikkerhed & sundhed Særlige risici Byggepladsplanen Beredskabsplanen. 6. Byggeledelse i praksis Byggepladsens organisation: Organisationsdiagram Hvad laver byggelederen Hvad laver fagtilsynet. Styring af byggepladsen & produktionen: Administration Møder: Bygherremøde Byggemøde Sikkerhedsmøde Entreprenørmøde Projektgennemgangsmøde Tid: Byggetidsplanen Arbejdsplanen Trimmet byggeri Økonomi: Byggeregnskab Mer- og mindreydelser KS:

14 Tilsynsplaner Tilsynsnotat Tilsynsjournal Tekniske forespørgsler 1. gangs produktioner Referencearbejder Aflevering & eftersyn: Afleveringsforretning 1-års eftersyn 5-års eftersyn. 7. Opgaver Individuel opgave Gruppeopgave VINTERFERIE 23. dag dag Facilities Management (FM), Drift og Vedligehold (DV) Facilities Management Hvornår og hvorfor opstår FM FM er et ledelsesbegreb Kendetegn ved FM-ydelser og -organisationer FM som strategisk værktøj i virksomheden Status på FM i dag FM-markedet, virksomheders brug af FM, FM-leverandører og deres produkter. Strategisk ejendomsdrift Ejendomsporteføljestrategier som grundlag for DV-strategier Organisering af ejendomsdrift, bestiller-/udførermodellen Indkøbsstrategi, kontrakt og samarbejdsformer Drift- og vedligeholdelsesprocessen, fra identificering af behov til evaluering FM i anlægsfasen og i overgangen fra anlæg til drift commissioning. Eksempler på FM værktøjer: Benchmarking Space management It-systemer Alle emner vil blive eksemplificeret gennem cases, og der vil være lagt op til dialog med aktivering af deltagernes egne erfaringer i relation til emnerne. Bæredygtighed / Livscyklus /Totaløkonomi Internationale tendenser det store billede Klimaforandringer Energi og ressourcer One planet living; Cradle to Cradle Betydningen af lovgivning og certificering på vej. Hvad karakteriserer bæredygtigt byggeri? Energiklasser, mærkninger, passiv hus etc. Målsætninger krav dokumentation Hvad er vigtigt hvornår i hele projektprocessen? De bedste eksempler fra ind-/udland. Hvad er værdien af bæredygtigt byggeri? Kapitalisering af godt indeklima Flemming Wulff Hansen Driftschef DATEA A/S Henrik Sørensen Direktør, emba, civilingeniør henrik innovation ApS

15 Produktivitet sygefravær medarbejderomsætning Typiske (men forkerte) nøgletal og prioriteringer Samfundsmæssig værdi. 25. dag dag Kl dag Kl Livscyklus og totaløkonomi Interessenter og modstridende interesser Hvordan samler vi det hele i én model? Det evige ejer-/lejerdilemma Lovgivning og frivillige aftaler. CASE/gruppearbejde Byggeprogrammet som nøgledokument Bæredygtighed i praksis proces og værktøjer Samarbejdsformens betydning Organisering af projektarbejdet Hvordan håndteres de tværfaglige problemstillinger? Særlige dokumentationsbehov og -muligheder Integreret Energi Design som samarbejdsform Hvad adskiller IED fra den traditionelle samarbejdsform? Samarbejdsøvelse med IED-fokus. Introduktion til DGNB Fordele / Ulemper / Faldgruber Hvordan kan DGNB støtte designprocessen Synliggørelse af værdien af DGNB Relation til andre certificeringer. Særlige teknologiområder, som har betydning funktionsmæssigt og økonomisk Dagslys Brand Termisk indeklima Regulering og brugerindflydelse Ventilation (naturlig/mekanisk) Køling Vedvarende Energiteknologier Bygninger med særlige krav. Perspektivering Hvad kan vi forvente kommer i fokus i de kommende år? Soft landing & commissioning Relation til alle øvrige byggeøkonomdiscipliner Hvad gør vores kolleger i udlandet Teknologier på vej Lovgivning og reguleringer på vej Megatrends i samfundsudviklingen som også vil påvirke byggeriet. CASE/gruppearbejde Opstilling af roadmap Afsluttende prøve Evaluering og diplom Efter kl. 18: afslutning med middag i byen Henrik Sørensen Direktør, emba, civilingeniør henrik innovation ApS

Byggeøkonomuddannelsen København 2014 2015

Byggeøkonomuddannelsen København 2014 2015 Byggeøkonomuddannelsen København 2014 2015 Program 21. august 2014 10. april 2015 Arkitekternes Hus Strandgade 27 A 1401 København Uddannelsen udbydes af Danske Byggeøkonomer i samarbejde med Akademisk

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen København 2011 2012

Byggeøkonomuddannelsen København 2011 2012 Byggeøkonomuddannelsen København 2011 2012 Program 25. august 2011 30. marts 2012 Arkitekternes Hus Strandgade 27 A 1401 København Kurset udbydes af Danske Byggeøkonomer i samarbejde med Akademisk Arkitektforening

Læs mere

Program for Byggeøkonomuddannelsen København 2010-2011

Program for Byggeøkonomuddannelsen København 2010-2011 Program for Byggeøkonomuddannelsen København 2010-2011 26. august 2010 1. april 2011 Arkitekternes Hus Strandgade 27A 1401 København Kurset udbydes af Danske Byggeøkonomer i samarbejde med Akademisk Arkitektforening

Læs mere

BYGGEØKONOMUDDANNELSEN TIDS- OG RESSOURCEPLANLÆGNING 2013-2014

BYGGEØKONOMUDDANNELSEN TIDS- OG RESSOURCEPLANLÆGNING 2013-2014 BYGGEØKONOUDDANNELSEN TIDS- OG RESSOURCEPLANLÆGNING 2013-2014 LENE NEPPER LARSEN PROJECT DIRECTOR ARKITEKT AA RIBA RABØLL DANARK A/S DAGENS DEL 1 INTRODUKTION Introduktion til emnet og detailprogram for

Læs mere

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter Projekt- og ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter 28.01.2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Aarhus Internationale Sejlsportscenter 3 3. Overordnet tidsplan

Læs mere

Bygherrevejledning. Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed

Bygherrevejledning. Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed Bygherrevejledning Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed December 2003 Bygherrevejledning 2003 - Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed Bygherrevejledning

Læs mere

Byggeri og Planlægning 2012

Byggeri og Planlægning 2012 Ydelsesbeskrivelser Byggeri og Planlægning 2012 Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI og DANSKE ARK Ydelsesbeskrivelser for Denne ydelsesbeskrivelse anvendes som grundlag for rådgivning i forbindelse

Læs mere

Processer og metoder i det fejlfrie byggeri

Processer og metoder i det fejlfrie byggeri Processer og metoder i det fejlfrie byggeri Erfaringer og anbefalinger fra projektledere i entreprenørbranchen Rapport 7.2013 DTU Management Engineering Kirsten Jørgensen Casper Siebken Schultz Sten Bonke

Læs mere

Partnering ABC. En håndbog for bygherrer

Partnering ABC. En håndbog for bygherrer Partnering ABC En håndbog for bygherrer Partnering ABC En håndbog for beslutningstagere og deltagere i partneringprocessen med særligt henblik på den offentlige bygherre Inden bygherren træffer sit valg,

Læs mere

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...1-1 1.1 Læsevejledning...1-1 2. Organisation, styring og lovgrundlag...2-1 2.1 Organisation...2-1 2.1.1 Projektets parter...2-1 2.1.2

Læs mere

Bygherrevejledning 2008. - Forskrifter og generelle retningslinjer for offentlig byggevirksomhed

Bygherrevejledning 2008. - Forskrifter og generelle retningslinjer for offentlig byggevirksomhed Bygherrevejledning 2008 - Forskrifter og generelle retningslinjer for offentlig byggevirksomhed 1 Indholdsfortegnelse DEL 0 DEN OFFENTLIGE BYGHERRE... 7 0.1 Statens byggevirksomhed... 7 0.2 Kommunernes

Læs mere

KURSUSPROGRAM 2010-2011

KURSUSPROGRAM 2010-2011 KURSUSPROGRAM 2010-2011 Juni 2010 Udgiver: Dansk Byggeri Postboks 2125 1015 København K Tlf.: 72 16 00 00 Fax: 72 16 00 10 Layout: MONTAGEbureauet ApS Foto: Hanne Gabel Christensen, Ricky John Molloy,

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri

Vejledning til bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri NOTAT Vejledning til bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri 11. oktober 2013 Juridisk Center/LOO J.nr. 13/00328 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitet i byggeriet...

Læs mere

Bliv certificeret i entrepriseret!

Bliv certificeret i entrepriseret! Bliv certificeret i entrepriseret! Velkommen til Nohr-Con's Entrepriseretlige Certificeringsprogram, for ENTREPRENØRER OG UNDERLEVERANDØRER Nohr-Con s Entrepriseretlige Certificeringsprogram er udviklet

Læs mere

Beskrivelse af byggeprocessen

Beskrivelse af byggeprocessen Beskrivelse af byggeprocessen I dette kapitel beskrives byggeprocessen med de faser, opgaver og systemer der skal udføres i et byggeprojekt. Der gives også en beskrives af samarbejdsformerne OPP og partnering

Læs mere

Høringsudkast Vejledning til ny bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri

Høringsudkast Vejledning til ny bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri NOTAT Høringsudkast Vejledning til ny bekendtgørelse om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri 8. maj 2013 Juridisk Center/LOO J.nr. 13/00328 Indledning Denne vejledning knytter sig til Bygningsstyrelsens

Læs mere

VIND 3 FLASKER VIN> Kurser. 2. halvår 2009. og konferencer

VIND 3 FLASKER VIN> Kurser. 2. halvår 2009. og konferencer VIND 3 FLASKER VIN> 2. halvår 2009 Kurser og konferencer KONKURRENCE VIND 3 FLASKER VIN Deltag i vores konkurrence og vær med i lodtrækningen om 3 x 3 flasker god rødvin! Svar på nedenstående 3 spørgsmål

Læs mere

AlmenVejledning. Projektledelse af almene bebyggelsers renovering og fremtidssikring. Projektering Udførelse Drift Innovation og læring

AlmenVejledning. Projektledelse af almene bebyggelsers renovering og fremtidssikring. Projektering Udførelse Drift Innovation og læring AlmenVejledning Projektledelse af almene bebyggelsers renovering og fremtidssikring Program Projektering Udførelse Drift Innovation og læring AlmenVejledning Titel: Undertitel: Udgave: Udgivelsesår: Udgiver:

Læs mere

Udbud som proces. Afgangsprojekt. Af: Anders Kudsk s974493. Martin Rasmussen s991586

Udbud som proces. Afgangsprojekt. Af: Anders Kudsk s974493. Martin Rasmussen s991586 Udbud som proces Afgangsprojekt Af: Anders Kudsk s974493 Martin Rasmussen s991586 BYG DTU - februar 2005 1 Forord Nærværende rapport er udarbejdet som et afgangsprojekt på civilingeniørstudiet ved BYG

Læs mere

Anbefalinger om bygherrens koordinering af ARBEJDSMILJØ

Anbefalinger om bygherrens koordinering af ARBEJDSMILJØ Anbefalinger om bygherrens koordinering af ARBEJDSMILJØ Udarbejdet af Bygherreforeningens ARBEJDSMILJØUDVALG Jan Quitzau-Rasmussen (formand), Bygningsstyrelsen Allan Rahn Svendsen, Vejdirektoratet Dorthe

Læs mere

Arbejdsmiljø i Byggeprocessens Designfase

Arbejdsmiljø i Byggeprocessens Designfase Arbejdsmiljø i Byggeprocessens Designfase Rapport 7. 2009 DTU Management Kirsten Jørgensen Dag Sander Åge Staghøj Oktober 2009 1 2 FORORD Denne ABD-bog om arbejdsmiljø for designere har fokus på program-,

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

VIND REJSEGAVEKORT & BØGER. Kurser. 1. halvår 2010. og konferencer

VIND REJSEGAVEKORT & BØGER. Kurser. 1. halvår 2010. og konferencer VIND REJSEGAVEKORT & BØGER 1. halvår 2010 Kurser og konferencer VIND REJSEGAVEKORT & BØGER Deltag i vores konkurrence! Vær med i lodtrækningen om et gavekort til Apollorejser til en værdi af kr. 3.500*

Læs mere

INDDRAGELSE AF. UNDER ENTREPRENØRER september 2013

INDDRAGELSE AF. UNDER ENTREPRENØRER september 2013 INDDRAGELSE AF UNDER ENTREPRENØRER september 2013 3 Inddragelse af underentreprenører Der er ofte de bedste intentioner om at få flere af de udførende parter i byggeriet med tidligt i byggeprocessen. Men

Læs mere

HHM A/S CVR-NR. 67294815... 5

HHM A/S CVR-NR. 67294815... 5 HHM A/S CVR-NR. 67294815... 5 UNDERRAMMEAFTALE 005_HHM A/S CVR-NR. 67294815: RAMMEAFTALE 2013-1115.02/TOTALENTREPRISE/A:TÆT_LAV/D1 HOVEDSTADEN/DELRAMMEAFTALE A01/(5:10)... 5 Bilag 15: INFO 1 Maksimalavance,

Læs mere

IKT-LEDER Lederuddannelse til det professionelle byggeri - bedre bundlinje skabes gennem IKT-koordinering

IKT-LEDER Lederuddannelse til det professionelle byggeri - bedre bundlinje skabes gennem IKT-koordinering IKT-LEDER Lederuddannelse til det professionelle byggeri - bedre bundlinje skabes gennem IKT-koordinering BYGGERIETS LEDELSESCENTER BLIV IKT-LEDER Bliv professionelt uddannet af Byggeriets Ledelsescenter

Læs mere

AB 2012? Kandidatspeciale om Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i byggeog anlægsvirksomhed AB 92

AB 2012? Kandidatspeciale om Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i byggeog anlægsvirksomhed AB 92 AB 2012? Kandidatspeciale om Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i byggeog anlægsvirksomhed AB 92 Af Lars Juhl Vedel og Kresten Theill Devantier Jensen Institut for Mekanik og Produktion,

Læs mere

Optimering af byggeprocesser

Optimering af byggeprocesser Optimering af byggeprocesser Teknologisk Institut TAASTRUP 22.- 23. januar 2008 opfølgningskursus om entrepriseret den 24. januar 2008 Få indblik i de vægtigste tendenser for fremtidens byggeri Sådan arbejder

Læs mere

Byggestyringsregler 2011

Byggestyringsregler 2011 Byggestyringsregler 2011 Byggestyringsregler - 2011 2 1. Indholdsfortegnelse 2. Baggrund... 2 3. Formål... 2 4. Anvendelsesområde... 3 5. Kompetence og opgavefordeling... 3 6. Administrative regler og

Læs mere

IKT LEDELSE & KOORDINERING

IKT LEDELSE & KOORDINERING IKT LEDELSE & KOORDINERING 10-dages uddannelse med eksamen Som deltager... rustes du effektivt til at varetage den IKT-koordinering der stilles krav om i IKT-bekendtgørelserne får du kompetencer til at

Læs mere