Generelle oplysninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelle oplysninger"

Transkript

1 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger på puljeportalens forside Generelle oplysninger Projektets/aktivitetens titel Styrket samarbejde om unge Kommune I hvilken kommune har projektet postadresse Aalborg Navn på tilskudsansvarlig Skriv navnet på den tilskudsansvarlige Hanne Manata, Finn Karstenskov og Hans Christian Mariegaard Ansøgt beløb Ca. 3,5 millioner årligt svarende til 10,5 millioner i hele projektperioden aug sep Budgetskema Angiv udgifternes fordeling på året så realistisk som muligt. Budgettet udfyldes elektronisk på puljeportalen. Der henvises til udfyldte budgetskemaet. Øvrige aktuelle tilskud til projektet Hvis der er søgt tilskud fra andre puljer eller tilskudsgivere til projektet, angives år, ansøgt og evt. opnået beløb samt tilskudsgiver her. Nej Støtte fra kommune i.h.t. 18 i lov om social service Angiv om organisationen, foreningen eller gruppen har modtaget støtte fra kommune i.h.t. 18 i lov om social service? Hvis ja, angiv da årstal og beløb. Nej Driftsoverenskomst eller -aftale med kommune/region Angiv om der er indgået driftsoverenskomst eller -aftale med kommune eller region eller anden form for støtte f.eks. fri afbenyttelse af lokale? Vælg ja/nej i boksen. Nej

2 Projektoplysninger Projektets formål Beskriv kort projektets formål. Hvilket problem skal projektet løse for målgruppen, og hvilken forandring skal det medføre for målgruppen. Se vejledning, afsnit 8.1, punkt 1 samt afsnit 3. Formålet med projektet er overordnet at sikre en helhedsorienteret og sammenhængende indsats for unge mellem år, der er hjemløse eller i risiko for at blive hjemløse. I Aalborg Kommune er indsatsen for nuværende organiseret i tre afdelinger: Socialafdelingen (myndighed), jobcenteret (myndighed) og Børne- og Familieafdelingen (udfører). I de respektive afdelinger er der en række tilbud, der er målrettet til gruppen af unge det drejer sig blandt andet om, myndighedsrådgivere, opsøgende indsatser, uddannelsesrettede indsatser, misbrugsbehandling, forsorgshjem mv. En række fagpersoner er således involveret i at sikre den rette hjælp til målgruppen. Det er erfaringen, at eksisterende indsatser, og en lang række aktører har et indgående kendskab til og yder støtte til målgruppen. Projektet sigter således mod, at der i højere grad sker en koordination mellem de forskellige afdelinger til gavn for målgruppen (blandt andet gennem ansættelse af tværgående koordinerede myndighedsrådgivere). Konkret er det projektets målsætning, at der ansættes tværgående koordinerende rådgivere, som agerer, som indgangen til Aalborg Kommune. Herunder kompetencer til at træffe afgørelse i sagerne, således der opnås en smidig sagsgang. Den tværgående og koordinerende rådgiver er herefter ansvarlig for, at den unge får den rette og effektive hjælp, at der afholdes tværfaglige møder og at er den gennemgående rådgiver for borgeren. I tillæg hertil er det en målsætning for projektet, at den overordnede tilgang til ungegruppen vil være Housing First, samt en systematisk afprøvning af metoderne CM(Case management- længerevarende bostøtte)/cti(critical Time Intervention - intensiv bostøtte). Metoderne forventes anvendt ved etablering af et særligt unge-bostøtte team, ligesom de tværgående koordinerende rådgivere skal have kendskab dertil. Konkret betyder det, at udgangspunktet for den iværksatte hjælp vil være, at den unge sikres en bolig (og hjælp til at fastholde boligen) parallelt med fokus på andre problematikker, således det understøtter boligplaceringen eller fastholdelsen. Formålet med projektet er således, at der gennem øget samarbejde, koordination og klar opgavefordeling kan ske en opkvalificering af den indsats, som gruppen af unge modtager herunder med et særligt fokus på Housing first og bostøtte. Projektets målgruppe Beskriv kort og præcist den målgruppe, der er omfattet af projektet. Se vejledning, afsnit 8.1, punkt 1 samt afsnit 4 I Aalborg Kommune vil projektet omfatte to målgrupper: Hjemløse unge og unge, der er i risiko for at blive hjemløse. Aldersmæssigt er målgruppen afgrænset til borgere mellem 17 og 24 år.

3 Unge hjemløse defineres om borgere, der tager ophold på herberg og/eller forsorgshjemmet og som ikke råder over egen bolig. I målgruppen er ligeledes unge med ophold hos venner/familie/bekendte. I SFIs hjemløseoptælling er antallet af unge hjemløse i Aalborg Kommune opgjort til 38 borgere. Fra 2009 og frem til den seneste optælling i 2013 kan der konstateres en stigning i andelen af unge, der er hjemløse. Det gælder for gruppen, at størstedelen overnatter hos familie/venner, samt på herberg/forsorgshjem. Med dette udgangspunkt er det således relevant, at indsatsen søges implementeret ikke blot på forsorgshjem/herberg, men ligeledes hos opsøgende tilbud og myndighedsområdet, der også har kendskab til målgruppen. Unge, der er i risiko for at blive hjemløse, defineres som den gruppe af unge, der stadig har en egen bolig, men som er i fare for at miste denne og dermed blive hjemløse. Eller bor hjemme, men reelt ikke kan opholde sig der. Det vil således være gruppen af unge med en række risikofaktorer som tidligere anbringelse udenfor hjemmet, ringe tilknytning til uddannelsessystemet/arbejdsmarkedet mv. I Aalborg kommune er der ikke præcist et overblik over hvor mange unge, der er i risikogruppen. Med udgangspunkt i følgende kriterier er således foretaget estimat: Antal anbragte 17 årige: 80 borgere Antal unge, der modtager efterværn (18-21 år): 50 borgere Antal unge i misbrugsbehandling: i 2014 har Misbrugsafsnittet modtaget 92 henvendelser fra unge mellem år. Sammenfattende etstimeres gruppen af unge i risikogruppen til at udgøre ca. 100 borgere. Heraf vil en del af disse unge være unge med anden etnisk baggrund. I Aalborg Kommune vil denne målgruppe være kendt hos Uddannelseshuset (bestående af jobcenter, social- og ydelse samt UU, som varetager sagsbehandlingen for de årige), opsøgende tilbud, familiegrupper, forsorgshjem, fritidscentre mv. Antal forskellige brugere Hvor mange forskellige brugere er omfattet af projektet? Antallet angives for hvert projektår og fordeles på køn. En bruger defineres her som en person, som projektet har til formål at hjælpe, og som deltager i projektet Fra SFIs hjemløseoptælling er det dokumenteret, at der er 38 borgere i målgruppen for projektet. I tillæg hertil estimeres det, at der er ca. 100 borgere, der er i risiko for at blive hjemløse (jf. projektets målgruppe). Hvordan opgøres antallet af brugere? Beskriv på hvilken måde antal brugere vil blive opgjort. Beskriv systematikken i registrering af brugere. Projektet vil blive indledt af en kortlægning og ananlyse af eksisterende viden om målgruppen af Socialstyrelsen. Herunder en kortlægning og analyse i Aalborg Kommune af problemets omfang og karakter samt organisering på ungeområdet og bolig(anvisnings)området. Projektlederen og medarbejderne vil herefter have ansvaret for at registrere antallet af borgere i projektet herunder opfølgning på gennemførte forløb mv via et progressionsmålingsværktøj. Der henvises i øvrigt til punktet Dokumentation for opnåelse af målene/resultaterne Mål på brugerniveau

4 Konkretiser projektets formål og forventede resultater på brugerniveau. Se vejledningens afsnit 8.1. punkt 3. Det er en målsætning for projektet, at borgerne oplever en indgang til kommunale tilbud (koordinerende rådgiver). I sammenhæng med dette, at borgerne oplever, at den koordinerende rådgiver sikrer den rette hjælp (herunder bostøtte), samt sikre en koordination med relevante tilbud. Slutteligt er det en målsætning, at den unge oplever at have en stabil base og at dette er grundlaget for at arbejde med andre problematikker (jf. Housing First tankegangen). Borgerne skal desuden opleve sig hørt og inddraget i egen sag. Brugerniveau: - At 90% af de unge oplever en let tilgængelighed til hjælp ved den tværgående koordinerende rådgiver eller bostøtten via een indgang i kommunen - At 90% af de unge oplever at få en relevant og tværfaglig koordineret hjælp via en håndholdt indsats - At 90% af de unge oplever en høj grad af borgerinddragelse så de føler sig hørt og inddraget - At 75 % af de unge har en boligplacering - At 75% af de unges mestringsevne i forhold til at bo selv styrkes - At 75 % af de unge overvinder de økonomiske barrierer, således de er i stand til at fastholdes i egen bolig. - At 75% af de unges sociale netværk forbedres - At 75% af de unge er i gang med et aktivt tilbud, således at deres uddannelses- og jobsitutation forbedres - At 75% af de unge med behov for behandling deltager i relevant behandling herunder misbrugsbehandling samt psykiatrisk behandling. Mål på organisatorisk niveau:

5 - At implementeringsplanen godkendes ledelsesmæssigt såvel som politisk Der henvises til punktet aktiviteter og tidsplan - At projektet organiseres i tråd med Housing First tilgangen samt samarbejdsmodellen vejen til uddannelse og beskæftigelse. - At der sikres et tværfagligt forpligtende samarbejde på tværs af de forskellige sektorer omkring de unge både ledelsesmæssigt såvel som på medarbejderniveau - At kendskabet til hinanden og samarbejdet på tværs styrkes, således de unge oplever en koordineret og relevant indsats inden for de rammer, der er i kommunen - At identificere og synliggøre tiltag/tilbud, som der bør arbejdes videre med - At der via inddragelse af relevante samarbejdspartnere rundt om de unge i projektet sker en løbende udbredelse af samarbejdsmodellen til rådgivere og frontmedarbejdere generelt. - At medarbejdere i projektet arbejder med Housing First, bostøttemetoderne CTI og ICM samt Vejen til uddannelse og beskæftigelse, således viden og erfaring herom kan udbredes til organisationen samlet set. - At overgangen mellem børn og voksne foregår på en hensigtsmæssig og smidig måde, så der ikke opstår huller Hidtidige erfaringer Beskriv kommunens hidtidige erfaringer med Housing first og bostøttemetoderne samt vejen til beskæftigelse. Se vejledningen afsnit 8.1, punkt 5. I forbindelse med Hjemløse-strategien deltog Aalborg Kommune som bostøtte-kommune gennem deltagelse med projektet Bostøtte-team, der var forankret på forsorgshjemmet Svenstrupgaard. Erfaringerne fra projektet er, at det lykkes for en stor del af borgerne at fastholde egen bolig efter forløb med hhv. ICM eller CTI bostøtte-forløb. Yderligere er det erfaringen, at borgerne oplevede i højere grad at blive aktive medspillere i eget liv. Metoden CTI anvendes desuden for nuværende i projektet Exit prostitution, Uddannelseshuset.

6 Dokumentation for opnåelse af målene/resultaterne Beskriv kort og præcist, hvordan projektet vil dokumentere, hvilke resultater I opnår. Se vejledningens afsnit 8.1, punkt 6 I projektet vil resultaterne blive målt ved hjælp af progressionsmålinger. Pt. afprøves metode vedr. progressionsmålinger i et andet projekt i kommunen, der ligeledes er IT understøttet. Herved vil det være muligt at måle på faktaoplysninger ift. antal borgere i projektet, gennemførte forløb, antal boligplaceringer mv. Endvidere vil værktøjet kunne synliggøre den enkeltes udviklingsproces, således at selv små positive forbedringer vil være synlig for de unge, og for de tilknyttede professionelle personer. Housing First tilgangen, bostøttemetoderne samt samarbejdsmodellen Vejen til uddannelse og beskæftigelse forventes implementeret i projektet via kursus og temadage, såfremt der ansættes tværgående koordinerende rådgivere og bostøttemedarbejdere som ikke på forhånd har kendskab til metoderne. Der forventes ledelsesmæssig fokus og opfølgning på at metoderne fastholdes og implementeres i det daglige arbejde. Arbejdsmetoderne skal være kendte og anvendes af begge medarbejdergrupper, men de tværgående koordinerende rådgivere vil primært arbejde efter principperne for Housing First samt vejen til uddannelse og beskæftigelse ligesom bostøttemedarbejderne primært vil arbejde med bostøttemetoderne Housing FIrst og CTI/ ICM. Projektet forventes at udbrede kendskabet til samarbejdsmodellen til relevante samarbejdspartnere i kommunen, således at der er kendskab til muligheden for at henvise borgere til projektet fra en lang række af samarbejdspartnere samt viden om, hvad der forventes i det tværfaglige samarbejde, således det forpligtende samarbejde understøttes både via information og ledelsesmæssig fokus og opbakning. Da samarbejdet på tværs indgår i flere af målsætningerne, er udbredelsen og inddragelsen nødvendig for at nå målene. I Aalborg Kommune afholdes der tværfaglig forberedende koordinerende møder når unge er 16½ og har en sag i familiegrupperne. Her deltager den unges rådgiver fra familiegruppen samt repræsentanter fra hhv. Social- og Ydelsesområdet samt Jobcentret. På disse møder aftales det videre forløb og såfremt der er behov herfor afholdes der møde igen mhp. drøftelse af den påtænkte indsats i Jobcentret inden det fyldte 18. år. Dette fora tænkes ind i projektet som tætte samarbejdspartnere, således at man allerede ved det 16½ år vil være opmærksom på, om der er risikofaktorer som gør, at den unge bør henvises til projektet og samarbejdet indledes herefter fra det 17. år. Opmærksomhed på sagen allerede ved det 16½ år, forventes at have en forebyggende effekt for de unge som har risikofaktorer som følge af bl.a. anbringelse eller vanskelige sociale opvækstvilkår. Boligudfordringer For kommuner med særlige boligudfordringer beskrives disse samt løsningsforslag herpå. Se vejledningens afsnit 8.1, punkt 7. Boligudfordringer i Aalborg I Aalborg er overskriften for få billige boliger til målgruppen af udsatte unge mellem 17 og 24 år, samt et behov for flere boligtyper, for at imødekomme målgruppens forskellige behov. For en del af målgruppen er en vigtig del af løsningen af deres problemer en billigere bolig, som kan være medvirkende til at skabe en rolig og stabil base som forudsætning for at kunne passe en ungdomsuddannelse. Denne gruppe unge kan med fordel få hjælp til at etablere sig i en delebolig i form af en 3-4 værelses lejlighed med andre unge i lignende situation, idet de ofte vil være i stand til at dele bolig med andre.

7 For unge som har sværere problematikker, og som generelt har svært ved at være alene, er der behov for en boligtype, hvor den unge kan få intensiv støtte i hverdagen, samt hjælp til at etablere netværk og et fællesskab. For denne gruppe af unge kan et mindre bofællesskab være en del af løsningen, hvor den enkelte unge har sin egen lejlighed, og samtidig en fælles lejlighed, hvor de unge kan mødes og træne i at være en del af et fællesskab med hjælp fra fagpersoner. Konkrete tiltag Deleboliger: Boliganvisningen i Aalborg Kommune har netop formidlet 2 stk. deleboliger til unge, hvor 2-3 unge bor sammen i en lejlighed med hver deres værelse og en fælles stue og køkken. Denne type bolig kræver, at den unge kan bo sammen med andre. Prisen for det mindste værelse er ca kr. inklusiv alt. Flere boligforeninger i Aalborg har tilkendegivet, at de hurtigt kan skaffe flere boliger af denne type, som kan anvendes til 2-3 personer. Startboliger: Boligforeningen Himmerland i Aalborg har d ansøgt ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om etablering af startboliger i Aalborg Kommune. Startboliger er en særlig type ungdomsboliger, hvor udsatte unge i alderen år kan få en god start i egen bolig, og hvor der er tilknyttet særlig voksenkontakt i form af en social vicevært, som skal yde de unge hjælp til selvhjælp økonomisk, socialt og personligt. Herudover ydes støtte til at etablere et netværk og et positivt fællesskab med andre unge. Formålet med startboliger er, at sikre unge i alderen år med forskellige grader af sociale såvel som psykiske problemer, en god start på et liv i egen bolig, hvor unge får en base, hvorfra der arbejdes på de problematikker, som gør det vanskeligt at videreudvikle sig. Lejlighederne er mellem m2, og har eget køkken og bad. Prisen på lejlighederne er ca kr. plus varme, og hertil kommer mulighed for boligstøtte. Aktiviteter og tidsplan Beskriv centrale aktiviteter som gennemføres. Beskriv sammenhæng mellem aktiviteter og opnåelse af mål/resultater. Se vejledningens afsnit 8.1, punkt 8. Projektet søges implementeret i Aalborg Kommune gennem følgende projektorganisering: 1 projektleder 3 tværgående koordinerende rådgiver 3 bostøtte-medarbejdere Disse 7 medarbejdere vil udgøre kernen i projektet. De tværgående koordinerende rådgivere vil i en vis udstrækning have mulighed for at opsøge målgruppen, men vil også i høj grad være afhængige af henvisninger til projektet fra eksisterende tilbud som forsorgshjem, rådgivere i Socialafdelingen og Jobcenteret, frivillige sociale organisationer, medarbejdere i fritidscentrene, opsøgende medarbejdere, misbrugsafsnittet mv. Henvisningen fra andre aktører har desuden den fordel, at medarbejderne i de eksisterende tilbud vil have en god relation til de unge og vil dermed kunne sikre, at de unge ønsker at indgå i et samarbejde med projektets tværgående koordinerende rådgivere og bostøtte medarbejdere. Iværksættelsen af projektet vil desuden være opdelt i faser: 1) Sikre den politiske og ledelsesmæssige opbakning til projektets tilgang og metode 2) Nedsættelse af projektgruppe 3) Ansættelse af projektleder og medarbejdere i projektet 4) Uddannelse af projektets medarbejdere

8 5) Gennemførelse af analyse og kortlægning af gruppen i Aalborg Kommune herunder med mulighed for korrektioner i aktiviteter på baggrund af ny viden. I denne fase etableres endvidere samarbejdsaftaler for projektet 6) Udbredelse af kendskab til projektet hos samarbejdspartnere 7) Iværksættelse af projektet Organisation og ledelse Beskriv kort projektets organisationsstruktur og opgavefordeling. F.eks. antal ansatte, overordnet lederansvar, evt. samarbejdspartnere og deres bidrag mv. Se vejledningens afsnit 8.1, punkt 9. Projektets organisering vil være således: Projektgruppe Ledere fra Børne- og Familieafdelingen, Socialafdelingen og Jobcenteret Projektleder. Projektet 3 koordinerende myndighedsrådgiver, 3 ADL (bostøtte-medarbejdere) Projektet vil overordnet være forankret i Socialafdelingen, hvortil projektleder refererer. Socialafdelingen har det overordnede ansvar for projekts fremdrift og gennemførelse. Der lægges vægt på et forpligtende samarbejde på ledelsesniveau jf. projektgruppen. Projektet vil bestå af i alt 7 medarbejdere: 3 koordinerende rådgivere (forventeligt 25 borgerforløb hver) 3 Bostøtte-medarbejdere ( CTI/ICM medarbejdere) 1 projektleder Tværfaglig teams - metode I arbejdet med den unge forventes brug af tværfaglige fleksible teams, som nedsættes ad hoc omkring den unge afhængig af den enkelte unges problemstilling med henblik på at sikre den rigtige indsats under skiftende sociale og personlige behov. Det forudsættes således, at de tværfaglige teams udvælges afhængig af social og personlig situation hos den unge og at sammensætningen kan ændres over tid. Der forudsættes et forpligtende samarbejde på tvært af afdelinger internt i Aalborg Kommune.

9 Fig. 1 illustration af tværfaglige fleksible teams Medarbejdersammensætning I projektet forventes ansat en projektleder samt 6 projektmedarbejdere. Generelt gælder det for medarbejdere og projektleder i projektet, at de skal have følgende kompetencer: - evnen til at inddrage den unge i alle dele af forløbet, så den unge støttes til at tage ansvar for eget liv. - kompetence og flair for koordinering - evne tværfagligt samarbejde - viden om udsatte unge og kunne lide målgruppen - kendskab til psykiatri og/eller misbrugsproblematikker - interesse i eller have kendskab til bostøttemetoderne CTI (intensiv støtte i en kritisk overgangsfase) eller ICM (social og praktisk støtte til den unge i hverdagen) samt samarbejdsmodellen Vejen til uddannelse og beskæftigelse. Særligt for projektleder ønskes: - indgående kendskab til unge udsatte - analytiske kompetencer - projektledelseserfaring, - god til at strukturere og koordinere - erfaring i at evaluere og dokumentere - gode formidlingsevner Det vil være en fordel at projektleder har et bredt kendskab til Aalborg Kommune. Særligt for rådgivere som har myndighedsfunktion: - Rådgiverne forventes til sammen at have viden inden for social- og ydelsesområdet, Jobcenterområder samt børne- og familieområdet (ungegruppen). Sammensætningen forventes at kunne understøtte en helhedsorienteret og tværfaglig sagsbehandling således at kompleksiteten af den unges situation kan imødekommes og koordineres bedst muligt.

10 - Rådgiverne skal have myndigheden inden for social- og ydelsesområdet og have kompetencen til at handle i sagerne relativt hurtigt. Rådgiverne skal varetage kerneområderne inden for Social- og ydelsesområdet ift. råd og vejledning, økonomi, støtte til boligområdet, fokus på støtte til at de unge udvikler eller genvinder deres kompetencer og muligheder for at få en bolig samt fastholde bolig, netværk, uddannelse og beskæftigelse mv. - Rådgiverne skal deltage i de i forvejen eksisterende fora i forbindelse med overgangen fra børneområdet til voksenområdet mhp. at støtte overgangen. - Rådgiverne skal kunne indkalde, koordinere og facilitere tværfaglige møder med henblik på, at der sker tæt opfølgning på fælles mål, med henblik på at indsatserne understøtter hinanden. - lave opfølgning og dokumentation på progressionen ud fra en ressourceorienteret tilgang Det forudsættes at arbejdet sker i et tæt og dynamisk samarbejde med den unge, Bostøtte-medarbejderen samt øvrige relevante samarbejdspartnere. Særligt for de 3 bostøtte-medarbejdere: Medarbejderne skal yde en håndholdt indsats. Herunder yde støtte til - praktiske gøremål både i hjemme og ift. myndighederne mv., - etablering og fastholdelse af et understøttende netværk, - at indgå i fællesskaber og foreningsliv, - fastholde bolig, uddannelse eller beskæftigelse, - holde aftaler, - indgå i eventuelle behandlingsforløb Medarbejderne skal mestre relationsarbejde og samtidig have blik for at yde hjælp til selvhjælp mhp. at unge gøres i stand til at mestre eget liv. Videreførelse af projektets aktiviteter efter tilskudsperiodens udløb Beskriv kort hvordan I vil videreføre projektets aktiviteter efter tilskudsperiodens udløb. Erfaringerne fra projektet søges formidlet, udbredt og implementeret løbende i projektperioden gennem løbende justeringer af procedurer og praksis. Erfaringerne fra projektet formidles desuden til Familie- og Socialudvalget, samt Beskæftigelsesudvalget. Kommunen forpligter sig til at deltage aktivt i projektets centralt initierede evaluering, herunder at levere data til evaluering og analyser mv. Ja: X Nej: Indsendelse af årlig projekterklæring. Projektkommunen indsender årligt en udfyldt projekterklæring, jf. afsnit 12.1 i vejledningen.

11 Ja: X Nej: Plads til upload af politisk godkendelse/ forhåndsgodkendelse af deltagelse i projektet.

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Ansøgningsfrist 12. november 2014. Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere

Læs mere

Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse

Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse Kommune Vælg venligst fra listen. Herning Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Ejnar Tang

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Social- og Integrationsministeriet 15.25.11.30 Styrkelse af indsatsen over for krænkende børn mv. (St ind kræ bø)

Social- og Integrationsministeriet 15.25.11.30 Styrkelse af indsatsen over for krænkende børn mv. (St ind kræ bø) Social- og Integrationsministeriet 15.25.11.30 Styrkelse af indsatsen over for krænkende børn mv. (St ind kræ bø) Ansøgning sendes til: Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk.

Læs mere

Ansøgning til puljen Forankring og udbredelse af hjemløsestrategien

Ansøgning til puljen Forankring og udbredelse af hjemløsestrategien Ansøgning til puljen Forankring og udbredelse af hjemløsestrategien Generelle oplysninger Projektets/aktivitetens titel Forankring og udvikling af bostøtteindsatsen på Lærkehøj og Lindevangen i Frederiksberg

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Projektets/aktivitetens titel Skriv titel på projektet. Projekt Åben Dialog Kommune I hvilken kommune har projektet postadresse? Ballerup Navn på tilskudsansvarlig Skriv navnet på

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet FL konto: 15.75.21.10 Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen. https://tilskudsportal.sm.dk/sider/forside.aspx For yderligere information

Læs mere

Støtte fra kommune i.h.t. 18 i lov om social service. Driftsoverenskomst eller -aftale med kommune/region

Støtte fra kommune i.h.t. 18 i lov om social service. Driftsoverenskomst eller -aftale med kommune/region Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Fællesskab og forældreskab på tværs i Hundige Nord Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Skriv navn og e-mail adresse for den tilskudsansvarlige i projektet

Læs mere

Hvis der er indgået en partnerskabsaftale for projektet, kan den vedhæftes her.

Hvis der er indgået en partnerskabsaftale for projektet, kan den vedhæftes her. Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Kommune Vælg venligst fra listen. Ansøger type Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Organisationens navn og CVR-nummer Her anføres den ansøgende organisations

Læs mere

Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner

Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner Ministeriet for Ligestilling og Kirke Pulje til fremme af mangfoldighed og flere mænd i daginstitutioner Ansøgning sendes med alm. post eller e-mail til: Ministeriet for Ligestilling og Kirke, Frederiksholms

Læs mere

15.74.10.30 Samarbejder mellem det offentlige og civilsamfundet til forebyggende indsatser for personer med sindslidelser.

15.74.10.30 Samarbejder mellem det offentlige og civilsamfundet til forebyggende indsatser for personer med sindslidelser. Social- og Integrationsministeriet 15.74.10.30 Samarbejder mellem det offentlige og civilsamfundet til forebyggende indsatser for personer med sindslidelser. Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk

Læs mere

U 18: Fælles inddragelse af unge og deres forældre for et aktiv liv uden misbrug.

U 18: Fælles inddragelse af unge og deres forældre for et aktiv liv uden misbrug. Ansøgning Projektets/aktivitetens titel U 18: Fælles inddragelse af unge og deres forældre for et aktiv liv uden misbrug. Kommune Vælg venligst fra listen. Hjørring Ansøger type Kommune Navn og e-mail

Læs mere

Øvrige tilskud til projektet fra Socialstyrelsen

Øvrige tilskud til projektet fra Socialstyrelsen Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Skriv titel på projektet. Kommune I hvilken kommune har projektet postadresse? Ansøger type Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Organisationens navn og CVR-nummer

Læs mere

Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.21.10 Pulje om bostøtteforløb til hjemløse borgere. Hjemløsestrategien.

Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.21.10 Pulje om bostøtteforløb til hjemløse borgere. Hjemløsestrategien. Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.21.10 Pulje om bostøtteforløb til hjemløse borgere. Hjemløsestrategien. Ansøgning sendes til: Indenrigs- og Socialministeriet, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119

Læs mere

TEMAMØDE FSU d. 12.06.2015

TEMAMØDE FSU d. 12.06.2015 TEMAMØDE FSU d. 12.06.2015 Dagsorden Hjemløsestrategien 2009-2013 v. Johnny Friis Hjemløseprojekterne v. Julie Krarup Ungekortlægningens resultater og anbefalinger v. Johnny Friis og Helle Christoffersen

Læs mere

forpligtige sig til nøje at følge metoden, dvs. de faglige forskrifter, manualer, standarder mv. fra Stepping Stones.

forpligtige sig til nøje at følge metoden, dvs. de faglige forskrifter, manualer, standarder mv. fra Stepping Stones. Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Skriv titel på projektet. Kommune I hvilken kommune har projektet postadresse? Ansøger type Vælg fra listen. Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Skriv navn

Læs mere

Social- og Integrationsministeriet 15.75.10.72 Sommerferiehjælp med opfølgende aktiviteter til udsatte børn og deres familier

Social- og Integrationsministeriet 15.75.10.72 Sommerferiehjælp med opfølgende aktiviteter til udsatte børn og deres familier Social- og Integrationsministeriet 15.75.10.72 Sommerferiehjælp med opfølgende aktiviteter til udsatte børn og deres familier Ansøgning indsendes via Social- og Integrationsministeriets puljeportal A Projektets/aktivitetens

Læs mere

Samarbejdsmodellen Vejen til uddannelse og beskæftigelse SFI konference 8. december 2015

Samarbejdsmodellen Vejen til uddannelse og beskæftigelse SFI konference 8. december 2015 Samarbejdsmodellen Vejen til uddannelse og beskæftigelse SFI konference 8. december 2015 Samarbejdsmodellen: Hvad, hvem, hvorfor og hvordan Hvad: Formål, omdrejningspunkter og modellens to spor Hvem: Målgruppe(r)

Læs mere

Projektår* Fra Til Beløb i kr. Dag Md. År Dag Md. År 1 01 10 2009 30 09 2010 251.392

Projektår* Fra Til Beløb i kr. Dag Md. År Dag Md. År 1 01 10 2009 30 09 2010 251.392 Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.40.10 Puljen til udvikling af bedre ældrepleje, UBÆP 2009 Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist

Læs mere

Projektets målgruppe er unge hjemløse mellem 18 og 24 år, som vurderes til at være den mest udsatte gruppe af hjemløse.

Projektets målgruppe er unge hjemløse mellem 18 og 24 år, som vurderes til at være den mest udsatte gruppe af hjemløse. Projektoplysninger Projektets titel: Midlertidige overgangsboliger til unge hjemløse mellem 18-24 år. Projektets formål og mål Formålet med projektet er at medvirke til at etablere et bedre grundlag for

Læs mere

Projektansøgning: Udbredelse af erfaringer fra Hjemløsestrategien

Projektansøgning: Udbredelse af erfaringer fra Hjemløsestrategien Projektansøgning: Udbredelse af erfaringer fra Hjemløsestrategien Indhold Ansøgt beløb... 1 Projektets formål... 1 Projektets målgruppe... 1 Antal forskellige brugere... 2 Hvordan opgøres antallet af brugere?...

Læs mere

Udbredelse af Hjemløsestrategien

Udbredelse af Hjemløsestrategien Udbredelse af Hjemløsestrategien Opstartsseminar den 13. november 2014 Randers Kommune Hjemløsestrategien 2014-2017 i Randers Består af to projekter: Projektet; Forankring og udbredelse af hjemløsestrategien.

Læs mere

SBH ledermøde den 1. november 2014

SBH ledermøde den 1. november 2014 SBH ledermøde den 1. november 2014 2020 mål Udbredelse af Hjemløsestrategien 110 kerneopgaver i implementeringen af Housing First princippet? 2020 mål hjemløse To mål for hjemløseområdet 1) antallet af

Læs mere

Housing First og bostøttemetoderne

Housing First og bostøttemetoderne Housing First og bostøttemetoderne Opstartsseminar 13. november 2014 Lars Benjaminsen 21-11-2014 1 Disposition Erfaringer fra hjemløsestrategien Hjemløshed i Danmark udvikling, profil og støttebehov Housing

Læs mere

Ansøgning. Navn og adresse på tilskudsansvarlig. Organisationens navn og CVR-nummer. Projektets/aktivitetens titel. Kommune.

Ansøgning. Navn og  adresse på tilskudsansvarlig. Organisationens navn og CVR-nummer. Projektets/aktivitetens titel. Kommune. Ansøgning Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Skriv navn og e-mail adresse for den tilskudsansvarlige i projektet. Steen Bo Pedersen, gu63@sof.kk.dk. OBS: Efter aftale med Puljestyring d. 20. februar

Læs mere

Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer

Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer Enhed Center for Økonomiog Tilskudsforvaltning Sagsnr. 2017-5187 Dato 09-06-2017 Bilag 1. Metodebeskrivelse, peer-støtte og krav til projektorganisationer I det følgende beskrives den indsats, som skal

Læs mere

ROLLER I PROJEKT OVER- GANG FRA BARN TIL VOKSEN

ROLLER I PROJEKT OVER- GANG FRA BARN TIL VOKSEN ROLLER I PROJEKT OVER- GANG FRA BARN TIL VOKSEN Dato 29.06.2012 Til Fra Projektkommuner i projekt unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Socialstyrelsen og Rambøll Management 1.

Læs mere

Karin Holland, Direktør Velfærd og Sundhed. Mail: sskhol@horsens.dk

Karin Holland, Direktør Velfærd og Sundhed. Mail: sskhol@horsens.dk Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Overgangsboliger for unge hjemløse i Horsens Kommune Kommune Vælg venligst fra listen. Horsens Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Karin Holland, Direktør

Læs mere

Projektaftale. I Ballerup Kommune har vi for nuværende ikke en sammenhængende og struktureret Indsats på hjemløseområdet.

Projektaftale. I Ballerup Kommune har vi for nuværende ikke en sammenhængende og struktureret Indsats på hjemløseområdet. BALLERUP KOMMUNE Dato: 8. januar 2015 Tlf. dir.: 2069 1278 E-mail: eve@balk.dk Kontakt: Erik Vestergaard Sagsnr.: 27.00.00-P20-1-15 Projektaftale 1. Projektaftale for: En helhedsorienteret hjemløseindsats.

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Vejledningsmateriale til ansøgning om støtte fra puljen En styrket sammenhængende og helhedsorienteret indsats til unge med særligt fokus

Læs mere

Individual. I alt Community. Case Ma- kontaktska- Løsla- Treatment. nagement. delse (ACT) (ICM)

Individual. I alt Community. Case Ma- kontaktska- Løsla- Treatment. nagement. delse (ACT) (ICM) Bilag 2 Emne Til Kopi til Bilag til byrådsindstilling Aarhus Kommune Den 17. august 2012 I de 8 deltagerkommuner har i alt 1.681 borgere indtil nu været indskrevet i et metodeforløb under Hjemløsestrategien.

Læs mere

En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats

En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats En styrkelse af myndighedsområdet dækker over såvel en styrket udredningskapacitet som en styrket myndighedsindsats. Indsatserne er beskrevet

Læs mere

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune At bryde den negative sociale arv for udsatte familier har været en opgave for kommunerne gennem mange år.

Læs mere

Fællesspisning og rejseklub i Fri-tid (borgere med erhvervet hjerneskade)

Fællesspisning og rejseklub i Fri-tid (borgere med erhvervet hjerneskade) Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Fællesspisning og rejseklub i Fri-tid (borgere med erhvervet hjerneskade) Kommune Vælg venligst fra listen. Aalborg Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Fagcenter

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Critical Time Intervention (CTI) Konference om udbredelse af Hjemløsestrategien Mandag d. 16. december 2013

Critical Time Intervention (CTI) Konference om udbredelse af Hjemløsestrategien Mandag d. 16. december 2013 Critical Time Intervention (CTI) Konference om udbredelse af Hjemløsestrategien Mandag d. 16. december 2013 CTI helt overordnet En case management-metode som anvendes for at sikre en vellykket overgang

Læs mere

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner 1 Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 2 INDHOLD Vejen til uddannelse

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social- og Indenrigsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger på

Læs mere

Kortlægning af hjemløse i Randers Kommune

Kortlægning af hjemløse i Randers Kommune 1 Kortlægning af hjemløse i Randers Kommune I forbindelse med hjemløsestrategien er der blevet lavet en kortlægning af hjemløse i Randers Kommune. Opsummering og konklusion Overordnet set danner der sig

Læs mere

Vejen til uddannelse og beskæftigelse

Vejen til uddannelse og beskæftigelse Vejen til uddannelse og beskæftigelse - for udsatte unge mellem 15 og 23 år Til beslutningstagere i kommuner 1 Vejen til uddannelse og beskæftigelse for anbragte udsatte unge og tidligere mellem anbragte

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

Tabel 1: Oversigt over nuværende og allerede implementerede indsatser i projektperioden 2009-2013

Tabel 1: Oversigt over nuværende og allerede implementerede indsatser i projektperioden 2009-2013 Notat Emne Bilag 1. Oversigt over Hjemløseplanens samlede indsatser 2009-2013 Til Kopi til Den 8. maj 2013 Aarhus Kommune Tabel 1 nedenfor viser, hvilke indsatser, der har været etableret i projektperioden.

Læs mere

Introduktion til kurset CTI på hjemløseområdet

Introduktion til kurset CTI på hjemløseområdet Introduktion til kurset CTI på hjemløseområdet Odense, den 16. og 17. april 2015 Formål med kurset og Kort om udbredelse af hjemløsestrategien 1 Program for CTI - kompetenceudvikling Torsdag den 16.april

Læs mere

ANSØGNING. Projektets/aktivitetens titel. Kommune. Ansøger type. Navn og adresse på tilskudsansvarlig. Organisationens navn og CVR-nummer

ANSØGNING. Projektets/aktivitetens titel. Kommune. Ansøger type. Navn og  adresse på tilskudsansvarlig. Organisationens navn og CVR-nummer ANSØGNING Projektets/aktivitetens titel Afprøvning af metoder til forebyggelse af rocker- og banderekruttering Kommune Aalborg Kommune Ansøger type Kommune Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Organisationens

Læs mere

Standardrapport GENERELLE OPLYSNINGER. Implementering af samarbejdsmodellen Vejen til uddannelse og beskæftigelse et pilotprojekt

Standardrapport GENERELLE OPLYSNINGER. Implementering af samarbejdsmodellen Vejen til uddannelse og beskæftigelse et pilotprojekt Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Standardrapport Formål med rapporten: Rapporten skal give viden om resultater af de projekter, der støttes via tilskud fra Social-, Børne

Læs mere

BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL TOVHOLDER- FUNKTION. Socialt Udviklingscenter SUS

BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL TOVHOLDER- FUNKTION. Socialt Udviklingscenter SUS BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL TOVHOLDER- FUNKTION Socialt Udviklingscenter SUS TOVHOLDERFUNKTION (ET BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL) Socialt Udviklingscenter SUS, 2014 Udarbejdet for Socialstyrelsen www.sus.dk

Læs mere

Housing First og unge hjemløse i en aarhusiansk sammenhæng

Housing First og unge hjemløse i en aarhusiansk sammenhæng Housing First og unge hjemløse i en aarhusiansk sammenhæng Opstartsseminar Århus, 14. april, 2015 Lars Benjaminsen 15-04-2015 1 Disposition Udvikling i hjemløshed og i hjemløshed blandt unge i Danmark

Læs mere

Housing First. - en del af Hjemløsestrategien

Housing First. - en del af Hjemløsestrategien Housing First - en del af Hjemløsestrategien Den nationale hjemløsestrategi Satspulje på 500 millioner kr. for perioden 2009-2012 8 kommuner særligt udvalgt (400 millioner) Københavns Kommune (210 millioner)

Læs mere

Critical Time Intervention

Critical Time Intervention Critical Time Intervention CTI Hvor stammer det fra? CTI har til formål at styrke støtten i overgangsperioden CTI Målgrupper Hjemløse borgere med komplekse sociale problemstillinger, der flytter ud i egen

Læs mere

Kortlægning af hjemløse i Randers Kommune

Kortlægning af hjemløse i Randers Kommune 1 Kortlægning af hjemløse i Randers Kommune I forbindelse med hjemløsestrategien er der blevet lavet en kortlægning af hjemløse i Randers Kommune. Opsummering og konklusion Overordnet set danner der sig

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Odense Kommune er referencekommune, men indgår ikke i strategiforløb. Odense Kommune vil derimod indgå i rådgivningsforløb i efteråret 2016.

Odense Kommune er referencekommune, men indgår ikke i strategiforløb. Odense Kommune vil derimod indgå i rådgivningsforløb i efteråret 2016. Ansøgning Projektets/aktivitetens titel: Ambitioner for udsatte børns udvikling og trivsel Kommune Odense Kommune. Ansøger type Vælges i det elektroniske ansøgningsskema. Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig

Læs mere

Drøftelse: Interviewundersøgelse om overgangen fra børne- og ungeområdet til voksenområdet

Drøftelse: Interviewundersøgelse om overgangen fra børne- og ungeområdet til voksenområdet Punkt 6. Drøftelse: Interviewundersøgelse om overgangen fra børne- og ungeområdet til voksenområdet 2014-2124 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgtes drøftelse

Læs mere

Støtte fra kommune i.h.t. 18 i lov om social service. Driftsoverenskomst eller -aftale med kommune/region

Støtte fra kommune i.h.t. 18 i lov om social service. Driftsoverenskomst eller -aftale med kommune/region Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Kommune Vælg venligst fra listen. Ansøger type Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Organisationens navn og CVR-nummer Her anføres den ansøgende organisations

Læs mere

Socialministeriet Tilskudsadministration Holmens Kanal 22 1060 København K

Socialministeriet Tilskudsadministration Holmens Kanal 22 1060 København K Socialministeriet Tilskudsadministration Holmens Kanal 22 1060 København K Ansøgningsfrist 1. oktober 2007 1Ansøgers navn, adresse, postnr. og tlf.nr. Svendborg kommune Socialfagligt Team Svinget 14 5700

Læs mere

at Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold ikke i tilstrækkelig

at Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold ikke i tilstrækkelig Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forholds redegørelse

Læs mere

Beskrivelse af CTI-metoden

Beskrivelse af CTI-metoden Beskrivelse af CTI-metoden CTI er en forkortelse for Critical Time Intervention. 1. CTI-metodens målgruppe Socialstyrelsen vurderer, at CTI-metoden er relevant for borgere, der har behov for en intensiv

Læs mere

Samarbejdsmodel for kommuner og væresteder

Samarbejdsmodel for kommuner og væresteder Samarbejdsmodel for kommuner og væresteder Mål med samarbejdsmodellen Det er forventningen, at samarbejdsmodellen på sigt medvirker til, at de socialt udsatte borgere får et mere positivt syn på kommunen

Læs mere

HJEMLØSESTRATEGI HOVEDRESULTATER FRA EVALUERINGEN

HJEMLØSESTRATEGI HOVEDRESULTATER FRA EVALUERINGEN HJEMLØSESTRATEGI HOVEDRESULTATER FRA EVALUERINGEN HJEMLØSESTRATEGIEN Iværksat i 2008 af partierne bag satspuljen Afsat ca. 500 mio. kr. til programmet i perioden 2009-2013 Formålet var at reducere hjemløsheden

Læs mere

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 233 Offentligt Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Anledning SOU samråd U om hjemløse Dato / tid 26. januar

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

PROCES OG FORLØB HJEMLØSESTRATEGIEN 16. NOVEMBER 2010 STATUS FOR HJEMLØSESTRATEGIEN

PROCES OG FORLØB HJEMLØSESTRATEGIEN 16. NOVEMBER 2010 STATUS FOR HJEMLØSESTRATEGIEN PROCES OG FORLØB HJEMLØSESTRATEGIEN 16. NOVEMBER 2010 HJEMMESIDE FOR HJEMLØSESTRATEGIEN WWW.HJEMLOSESTRATEGIEN.RAMBOLL.DK Hjemløsestrategien Overordnet ambition: At reducere hjemløsheden Hjemløsestrategien

Læs mere

Afrapportering. Sammenhængende indsats på boligområdet i Aalborg Kommune

Afrapportering. Sammenhængende indsats på boligområdet i Aalborg Kommune Afrapportering Sammenhængende indsats på boligområdet i Aalborg Kommune 1 Baggrund Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen oplever i flere sammenhænge tiltagende udfordringer med at boligplacere en række

Læs mere

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution.

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution. Ligestillingsudvalget 2014-15 (2. samling) LIU Alm.del Bilag 5 Offentligt Samrådsspørgsmål F Vil ministeren redegøre for de foreløbige resultater for projektet Exit Prostitution, herunder hvor mange af

Læs mere

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD

Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Indsatsområder for udvikling af støttetilbud og særlige indsatser til børn, unge og voksne med ADHD Servicestyrelsen, fungerende chef i Handicapenheden Bente Meunier ADHD

Læs mere

Standarder for sagsbehandlingen

Standarder for sagsbehandlingen Familieafdelingen Standarder for sagsbehandlingen Indledning Standarder for sagsbehandlingen er en del af den sammenhængende børnepolitik. I henhold til Servicelovens 138 skal den politiske målsætning

Læs mere

Critical Time intervention (CTI) og Intensive Case Management (ICM) som efterværn

Critical Time intervention (CTI) og Intensive Case Management (ICM) som efterværn Critical Time intervention (CTI) og Intensive Case Management (ICM) som efterværn Blå Kors medarbejderkonference 12. november 2015 Christina Kaldahl og Karin Egholm Antal hjemløse i Danmark 2009-2015 Udvikling

Læs mere

En styrket sammenhængende og helhedsorienteret indsats til unge med særligt fokus på forebyggelse og tidlig indsats.

En styrket sammenhængende og helhedsorienteret indsats til unge med særligt fokus på forebyggelse og tidlig indsats. En styrket sammenhængende og helhedsorienteret indsats til unge med særligt fokus på forebyggelse og tidlig indsats. 1. Projektets formål Projektets formål er, at nedbringe antallet af udsatte unge i Svendborg

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere Koncern Plan og Udvikling Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ref.: WB Dato: 08.04.2013 2012 Ansøgningsskema

Læs mere

Ansøgning Projektets/aktivitetens titel:

Ansøgning Projektets/aktivitetens titel: Ansøgning Projektets/aktivitetens titel: Kommune Vælg venligst fra listen. Ta med på Cafétur. Ansøger type Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Organisationens navn og CVR-nummer Her anføres den

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Side 1 Ansøgningsskema til puljen til etablering af særlige tilbud og indsatser til ældre, der normalt ikke benytter sig af de forebyggende hjemmebesøg Projektets/indsatsernes titel Skriv titel på projektet/indsatserne.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

Orientering: Status ift. strategi for socialt udsatte grønlændere

Orientering: Status ift. strategi for socialt udsatte grønlændere Punkt 3. Orientering: Status ift. strategi for socialt udsatte grønlændere 2015-011369 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets orientering At nedenstående er

Læs mere

Projektbeskrivelse. Strategien for udsatte grønlændere Aalborg Kommune

Projektbeskrivelse. Strategien for udsatte grønlændere Aalborg Kommune #BREVFLET# Projektbeskrivelse Strategien for udsatte grønlændere Aalborg Kommune 1. Formål og baggrund I Aalborg kommune er der fra kommunal og de frivillige/private aktørers side bred enighed om, at projektets

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Sundhedsaftalen :

Sundhedsaftalen : Sundhedsaftalen 2015-2018: Vi ønsker at skabe større fleksibilitet og kvalitet i opgaveløsningen, så borgerne oplever, at forebyggende, behandlende og rehabiliterende indsatser er sammenhængende, og at

Læs mere

CTI baggrund, evidens, målgruppe, kerneelementer, de tre faser, opgaver

CTI baggrund, evidens, målgruppe, kerneelementer, de tre faser, opgaver Modul 2 Dan Hermann Helle Thorning CTI baggrund, evidens, målgruppe, kerneelementer, de tre faser, opgaver 1 2 CTI metoden CTI metoden er en evidensbaseret metode, der er kendetegnet ved et individuelt

Læs mere

Midlertidige overgangsboliger med tilknyttet ICM støtte til unge hjemløse borgere: Overordnet modelbeskrivelse

Midlertidige overgangsboliger med tilknyttet ICM støtte til unge hjemløse borgere: Overordnet modelbeskrivelse Midlertidige overgangsboliger med tilknyttet ICM støtte til unge hjemløse borgere: Overordnet modelbeskrivelse I det følgende præsenteres den overordnede model for overgangsboliger til unge hjemløse borgere.

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Fremme af udsattes valgdeltagelse Ansøgningsfrist d. 16. september 2013

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Fremme af udsattes valgdeltagelse Ansøgningsfrist d. 16. september 2013 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Fremme af udsattes valgdeltagelse 15.13.11.10 Ansøgningsfrist d. 16. september 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning...

Læs mere

Sammenfatning af kortlægning om unge hjemløse i Aarhus Kommune.

Sammenfatning af kortlægning om unge hjemløse i Aarhus Kommune. Sammenfatning af kortlægning om unge hjemløse i Aarhus Kommune. Indledning Denne undersøgelse har til formål at give en kort sammenfatning af kortlægningen omhandlende unge hjemløse i alderen 17-24 år

Læs mere

Projektansøgning Forankring af hjemløsestrategien Ansøgning til Social-, Børne- og Integrationsministeriet med deadline d. 20.

Projektansøgning Forankring af hjemløsestrategien Ansøgning til Social-, Børne- og Integrationsministeriet med deadline d. 20. SOCIAL OG SUNDHED Dato: 18. februar 2014 Tlf. dir.: 4477 2748 E-mail: mwp@balk.dk Kontakt: Maria Winther Sagsnr: 2014-2992 Dok.nr: 2014-22645 Projektansøgning Forankring af hjemløsestrategien Ansøgning

Læs mere

Det kan være borgere med misbrugsproblemer, kriminalitet og hjemløshed. Og det handler om unge, der har problemer med at gennemføre en uddannelse.

Det kan være borgere med misbrugsproblemer, kriminalitet og hjemløshed. Og det handler om unge, der har problemer med at gennemføre en uddannelse. Forord Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens mission er at skabe et godt hverdagsliv for alle borgere i Aalborg Kommune. Det drejer sig blandt andet om at gøre en særlig indsats for borgere med svære

Læs mere

Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre

Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre 1) Placering på en uddannelsesinstitution a) Adresse for den nye enhed, Svendborg Kommune, A.P. Møllersvej 37, stue-etagen, 5700 Svendborg

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Afprøvning af En vej ind. Informationsmøde for kommuner. 10. august 2016

Afprøvning af En vej ind. Informationsmøde for kommuner. 10. august 2016 Afprøvning af En vej ind Informationsmøde for kommuner 10. august 2016 Oplæg v. Faglig leder Birgit Mortensen og specialkonsulent Stine Trøjborg Thomsen Center for Børn, Unge og Familier, Socialstyrelsen

Læs mere

Ansøgningsfrist 1. december 2008 GENERELLE OPLYSNINGER

Ansøgningsfrist 1. december 2008 GENERELLE OPLYSNINGER Velfærdsministeriet 15.75.26.50 Puljen til en socialfaglig indsats for alkoholmisbrugere (ALKOHOL) Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsfrist: 20. juni 2014. Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere

Læs mere

VI SÆTTER DEN UNGE FØRST!

VI SÆTTER DEN UNGE FØRST! VI SÆTTER DEN UNGE FØRST! Ungestrategi for 18-29-årige Jobcenter Brøndby 2016-2018 BRØNDBY KOMMUNE 1 OM STRATEGIEN Denne ungestrategi er rettet mod de 18-29-årige i Brøndby Kommune. I ungestrategien beskriver

Læs mere

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Læs mere

Til Socialministeriet. Sagsnr Ansøgning om brug af strategimidler i 2013

Til Socialministeriet. Sagsnr Ansøgning om brug af strategimidler i 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer Til Socialministeriet Ansøgning om brug af strategimidler i 2013 Københavns Kommune og Socialministeriet drøftede på et møde d. 11. april

Læs mere

Standardrapport GENERELLE OPLYSNINGER

Standardrapport GENERELLE OPLYSNINGER Socialstyrelsen, Center for Økonomi og Tilskudsforvaltning Standardrapport Formål med rapporten: Rapporten skal give viden om resultater af de projekter, der støttes via tilskud fra Social-, Børne og Integrationsministeriet.

Læs mere

1 Ansøgt beløb. 2 Projektets formål. 3 Projektets målgruppe. Indhold. Projektansøgning: Unge i bolig, job og uddannelse Helsingør Kommune, juni 2014

1 Ansøgt beløb. 2 Projektets formål. 3 Projektets målgruppe. Indhold. Projektansøgning: Unge i bolig, job og uddannelse Helsingør Kommune, juni 2014 Projektansøgning: Unge i bolig, job og uddannelse Indhold 1 Ansøgt beløb... 1 2 Projektets formål... 1 3 Projektets målgruppe... 1 4 Antal forskellige brugere... 3 5 Hvordan opgøres antallet af brugere?...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Social- og Indenrigsministeriet Socialstyrelsen Task force på handicapområdet Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Ansøgningsfrist torsdag

Læs mere

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Sociale Forhold og Beskæftigelse. Aarhus Kommunes Hjemløseplan 2009-2013

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Sociale Forhold og Beskæftigelse. Aarhus Kommunes Hjemløseplan 2009-2013 Aarhus Kommunes Hjemløseplan 2009-2013 4 målsætninger som skal følges Ingen borgere skal leve et liv på gaden Unge bør ikke opholde sig på forsorgshjem Ophold på forsorgshjem bør ikke vare mere end 3-4

Læs mere

Handlingsplan 2009-2012. Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser

Handlingsplan 2009-2012. Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser Handlingsplan 2009-2012 Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser 1. december 2008 1 1. FORMÅL Handicapstrategien på beskæftigelsesområdet supplerer Københavns Kommunes overordnede

Læs mere

Orientering - Status på Projekt Exit Prostitution nov. 2014

Orientering - Status på Projekt Exit Prostitution nov. 2014 Punkt 3. Orientering - Status på Projekt Exit Prostitution nov. 2014 2012-29258 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets orientering, nedenstående status vedr.

Læs mere

SUNDHEDSTJEK: STYRKET REKRUTTERING TIL KOMMUNALE SUNDHEDSTILBUD

SUNDHEDSTJEK: STYRKET REKRUTTERING TIL KOMMUNALE SUNDHEDSTILBUD SUNDHEDSTJEK: STYRKET REKRUTTERING TIL KOMMUNALE SUNDHEDSTILBUD I forbindelse med aftalen om satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2016-2019, er det besluttet at udbyde en ansøgningspulje til gennemførelse

Læs mere