Generelle Vilkår. Afregning: Betaling fra Rekvirenten til en Forhandler for Korttransaktioner i overensstemmelse med denne Aftale.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelle Vilkår. Afregning: Betaling fra Rekvirenten til en Forhandler for Korttransaktioner i overensstemmelse med denne Aftale."

Transkript

1 Generelle Vilkår Disse vilkår regnes for at være en aftale i islandsk lov nr. 120/2011 om betalingstjenester, kapitel III s forstand, og derfor gælder bestemmelserne i det kapitel ikke om disse vilkår. Islandsk lov nr. 120/2011 om betalingstjenester er en implementering af EU-direktiv 2007/64/EF om betalingstjenester. 1. DEFINITIONER Afregning: Betaling fra Rekvirenten til en Forhandler for Korttransaktioner i overensstemmelse med denne Aftale. Afregningskonto: Den bankkonto som en Forhandler skal have oprettet inden han godkender nogen Korttransaktioner, og hvorigennem afgifter, gebyrer og skyldige træk i overensstemmelse med denne Aftale kan udføres. Forhandlere skal forsyne VALITOR med forskellige Afregningskonti til hver form for Transaktionsvaluta der anvendes aktuelt af vedkommende Forhandler. Aftale:En separat Aftale indgået mellem VALITOR og en Forhandler der indeholder oplysninger om Forhandleren, hvorvidt Aftalen vedrører Visa og MasterCard kort i almindelighed eller kun vedrører debet- eller kreditkort, osv. Generelle Vilkår: Disse Generelle Vilkår såvel som alle skemaer til dem. Autorisation: Et bekræftende svar, af eller på vegne af en Udsteder, på en anmodning om at udføre en Transaktion, på at en Transaktion ikke overskrider Kortindehaverens aktuelle kreditmaksimum, og at Kortindehaveren ikke har anmeldt Kortet tabt eller stjålet. Autorisationsgrænse: Grænseværdien for alle Korttransaktioner der skal sendes til VALITOR til Autorisation. Alle transaktioner har et Autorisationsgrænse på nul hvilket betyder at alle skal sendes til VALITOR til Autorisation. Back Office: Et sikkert websted som VALITOR har oprettet og som tillader Forhandleren og ISO at udføre Transaktioner, se kontoopgørelser og afregningen og andet i forbindelse med Forhandlerens kortgodkendelser. Chargeback/Returpostering: Enhver form for debitering af VALITOR af Kortorganisationen eller af en Kortudsteder i overensstemmelse med Kortorganisationens bestemmelser. Chargeback Monitored Merchant (CMM): En Forhandler der har overskredet MasterCards normale returposteringsmargen og skal overvåges af en Rekvirent og anmeldes til MasterCard. CVV: Kortverifikationsciffer på magnetstrimmelen. CVV2/CVC2: Den trecifrede sikkerhedskode der er trykt på underskriftsfeltet på bagsiden af kort. Excessive Chargeback Merchant (ECM): En Forhandler der er kommet ind i MasterCards program ved navn Excessive Chargeback Compliance Program der definerer Forhandlere med et højt niveau af Returposteringer. Fast transaktion: En transaktion hvor en Kortindehaver giver skriftlig tilladelse til en Forhandler om med regelmæssige mellemrum at debitere hans/hendes kontonummer for fast leverede varer eller ydelser

2 Forhandler: En hvilken som helst juridisk person med værneting i Europa (dvs. de lande i Europa der på det pågældende tidspunkt har licens fra De Europæiske Kortorganisationer), og hvis Korttransaktioner udføres af VALITOR, og som har indgået kontrakt med VALITOR om at modtage Kort for salg af dets varer og/eller ydelser. Forretningsdag: Enhver dag bortset fra (i) lørdag eller søndag, eller (ii) en helligdag i Island og/eller landet hvor vedkommende Forhandler har sine forretninger, (iii) en dag hvor banker i Island har lovlig tilladelse til eller har påbud om at have lukket. Gateway/Udbyder: En Forhandlers tekniske udbyder der opbevarer, bearbejder eller videresender Kortindehaverens eller Transaktionens data for Kortorganisationerne. icvv: Kortverifikationscifret der befinder sig i kopien i en chip af den magnetiske strimmel. Kontrolprocedurer: VALITORS kontrolprocedurer som de er formuleret i en særlig oversigt bilagt disse Generelle Vilkår. Kort: Et kort med logo for MasterCard eller Visa udgivet af Kortudstedere der har licens fra MasterCard International, MasterCard Europe, Visa International eller Visa Europe til at bruge de nævnte logoer eller enhver anden form for kort godkendt af Rekvirenten på det pågældende tidspunkt. Kortindehaver: Den person eller instans der har autorisation til at bruge et Kort. Kortkontonummer: Et kontonummer for primær Kortindehaver som er præget og indkodet på et Kort. Kortorganisation: En verdensomspændende selskabsinstans der regulerer og bearbejder bestemte korttyper, nemlig Visa og MasterCard. Kortorganisationsregler: Visa Europe Firmavedtægter, Visa Europe Regionale Firmavedtægter, Visa Europe Vedtægter og Regionale Bestyrelsesbemyndigelser og MasterCard Internationale Regler og MasterCard Internationale Vedtægter. Korttransaktion: En Transaktion uden Kort og/eller en Transaktion med Kort. Termen omfatter også kreditposteringer, fejl, returneringer og rettelser. Korttransaktion med Kort: En Transaktion hvorved Kortet føres gennem en terminal, kasse eller et andet apparat der aflæser Kortets information som er indkodet på magnetstrimmelen. Korttransaktion uden Kort: En Transaktion der fuldføres uden at hverken Kortindehaveren eller Kortindehaverens Kort er tilstede på salgsstedet, fx postordrer, telefonordrer, e-handel (internet) ordrer eller Faste Transaktioner. PCI/DSS: Payment Card Industry Data Security Standard som den nu er beskrevet på https://www.pcisecuritystandards.org. POS terminal (Point of Sale Terminal): Et apparat på stedet for Transaktionen som er i stand til at sende og modtage elektroniske data, modtage en Autorisation og skaffe data til en Transaktionskvittering. Processor/Databehandler: En Databehandler der er PCI/DSS-certificeret og er godkendt af VALITOR. Rekvirent: Et medlem af en Kortorganisation som i overensstemmelse med en aftale med en Forhandler modtager data i forbindelse med Transaktioner fra sådan en Forhandler og bearbejder disse data med henblik på clearing og afregning

3 Representment/Gendebitering: En finansiel transaktion fra en Rekvirent til delvis eller fuldstændig dækning af beløb returposteret til en Forhandler fra en Kortorganisation. Transaktion: Det samme som en Korttransaktion. Transaktionskvittering: Et elektronisk eller manifest dokument der gengiver en Transaktion der har fundet sted på salgsstedet med en beskrivelse der normalt omfatter: data, Forhandlers navn/adresse, første kontonummer, beløb og referencenummer. Udsteder: Et medlem af en Kortorganisation der indgår et kontraktligt forhold til en Kortindehaver om udstedelse af et eller flere Kort. 3D-Sikker: En verificeringsmetode som er den globale verificeringsstandard for internationale transaktioner, derunder Verified by Visa og MasterCard Secure Code. 2. GENERELT 2.1. Disse Generelle Vilkår gælder for forholdet mellem VALITOR og en Forhandler når et Kort bruges som betalingsmiddel for varer og ydelser fremskaffet af Forhandleren, hvor VALITOR er Rekvirent. De Generelle Vilkår dækker både Korttransaktioner med Kort og Korttransaktioner uden Kort De Generelle Vilkår som de fremtræder til enhver tid, udgør en uadskillelig del af Aftalen og af andre særlige aftaler som parthaverne måtte indgå Hvis en Forhandler kun indgår aftale om service af Visa kort, skal der bortses fra alle formuleringer og vilkår vedrørende MasterCard, og omvendt hvor en Forhandler kun indgår aftale om service af MasterCard. Hvis en Forhandler kun indgår aftale om Korttransaktioner uden Kort, skal der bortses fra alle formuleringer og vilkår specielt for Korttransaktioner med Kort og omvendt. 3. ANSØGNING 3.1. Inden man forsyner Forhandleren med de rekvirerede former for ydelser, skal denne have udfyldt et ansøgningsskema og givet VALITOR de oplysninger og den dokumentation der forlanges på ansøgningsskemaet, på dansk Det udfyldte ansøgningsskema er en uadskillelig del af Aftalen. 4. KONTROLPROCEDURER 4.1. Forhandleren forpligter sig til at handle i overensstemmelse med Kontrolprocedurerne der er formuleret i oversigten med Kontrolprocedurer. 5. DATABEHANDLING 5.1. Hvis VALITOR også fungerer som Processor/Databehandler, påtager begge parter sig at handle i overensstemmelse med forskrifterne der udgør databehandlingsprincipperne

4 6. AUTORISATION AF EN TRANSAKTION 6.1. Forhandleren skal overholde PCI/DSS og i den forbindelse aftale nærmere med VALITOR i overensstemmelse med VALITORs nærmere specifikationer Når en Forhandler deltager i e-handel og ikke direkte sender data til VALITOR, er Forhandleren selv ansvarlig for at indgå en licensaftale eller en aftale med tredjepart med en PCI/DSS Gateway/Udbyder med certifikat godkendt af VALITOR der sørger for realtidsadgang til en Gateway/Udbyder for gennemførelse af den aftale Hvis en gyldig Autorisationskode ikke udstedes, skal transaktionen afvises Hvis (i) Kortindehaveren har indvendinger mod en Transaktion, (ii) en Transaktion overskrider det beløb der er godkendt af Kortindehaveren, (iii) produktet/servicen der er bestilt, ikke er leveret, eller (iv) Kortindehaveren gør brug af en lovpåbudt eller aftalemæssig fortrydelsesperiode, og Forhandleren ikke har refunderet direkte til Kortindehaveren, kan VALITOR debitere vedkommende beløb fra Forhandlerens konto hos VALITOR medmindre VALITOR klart kan dokumentere at Kortindehaverens indvending er ubegrundet Forhandleren må levere dokumentation til VALITOR for Kortbetalingen senest til den termin der gælder for vedkommende Kort (7-14 dage afhængig af Korttype). Hvis VALITOR efter eget skøn kan godtgøre at der ikke er grund til at opretholde debiteringen af beløbet, skal VALITOR kreditere beløbet på Forhandlerens Afregningskonto. VALITOR vil ikke fravige debiteringen hvis Forhandleren ikke har leveret dokumentationen ved gældende termin. 7. CLEARING AF TRANSAKTIONER 7.1. Forhandlere må videresende gyldige Transaktioner til VALITOR til clearing senest 3 dage efter Transaktionernes dato Transaktioner kan ikke videresendes til VALITOR til clearing før varerne er afsendt eller ydelsen udført medmindre Kortindehaveren på Transaktionstidspunktet accepterer en veldokumenteret forsinkelse af leveringen af ydelsen. I det tilfælde må clearingen ikke ske senere end 3 dage efter Transaktionens dato. VALITOR kan på eget skøn godkende eller afvise clearing af Transaktioner seks måneder fra Autorisationsdatoen Efter forudgående godkendelse af VALITOR, kan en Forhandler med mange Forhandlerfilialer i samme land hvor Transaktionskvitteringer for Transaktioner med Kort samles centralt, få 20 dage til at videresende Transaktioner til VALITOR til clearing. 8. OVERHOLDELSE AF NORMERNE FOR RETURPOSTERINGER 8.1. Forhandleren forpligter sig til at anvende alle rimelige bestræbelser på at holde Returposteringernes omfang for MasterCard og Visa inden for Kortorganisationernes rammer som de er til enhver tid. VALITOR vil per informere Forhandleren om ændringer i disse når de foretages For nærværende må rammen for Returposteringer for Visa ikke overskride 2,0%, og der må ikke være mere end 200 Returposteringer per måned. Hvis begge parametre overskrides, vil

5 VALITOR blive pålagt en mulkt der vil blive videregivet til Forhandleren. Mulkten beregnes som en samlet sum udregnet i overensstemmelse med Visa Operation Regulations ud fra et fast beløb per Returpostering For nærværende må rammen for Returposteringer for MasterCard ikke overskride 1,0% (beregnet ud fra salgstransaktioner i foregående måned), og der må ikke være mere end 50 Returposteringer per kalendermåned. Hvis begge parametre overskrides i to på hinanden følgende måneder, vil VALITOR blive pålagt en mulkt der vil blive videregivet til Forhandleren. Mulkten beregnes som en samlet sum udregnet i overensstemmelse med MasterCards regler ud fra graden af Returposteringer og et fast beløb per Returpostering Forhandleren skal ligeledes straks gøre VALITOR opmærksom på det hvis det kan forudses at antallet af Returposteringer vil overskride 0,5% og 50 transaktioner for en kalendermåned Forhandleren vil få pålagt en rapporteringsafgift for hver Chargeback Monitored Merchant (CMM) rapport og/eller Excessive Chargeback Merchant (ECM) rapport som VALITOR er nødt til at sende til MasterCard om Forhandleren i overensstemmelse med MasterCards regler VALITOR vil anvende en rimelig mængde anstrengelser for at opretholde effektiv hjælp til styring af Returposteringer både ved at støtte rimelige Gendebiteringer og ved rådgivning om undgåelse af Returposteringer. 9. KLAGER 9.1. Enhver klage over varer eller ydelser fra Forhandleren skal afgøres mellem Forhandleren og Kortindehaveren. VALITOR er ikke ansvarlig for nogen krav der kan opstå ved sådanne klager eller forretningsforholdet mellem Forhandleren og Kortindehaveren, og VALITOR påtager sig ikke at være mellemmand ved omstændigheder hvor sådanne krav opstår. Forhandleren skal behandle enhver klage fra Kortindehavere på samme måde som klager fra enhver anden kunde Forhandleren hæfter for det hvis en anden end Kortindehaveren placerer en ordre, og Kortindehaveren skriftligt erklærer at han/hun ikke har bestilt ydelsen eller ikke har modtaget ydelsen, og der ikke er brugt Verified by Visa eller MasterCard Security Code. I sådanne tilfælde kan der kræves tilbageføring af Transaktionerne. Forhandleren hæfter for enhver Transaktionskvittering der tilbageføres til VALITOR, og gebyrer og mulkter i den forbindelse. 10. GARANTIER Forhandleren garanterer at han i enhver henseende overholder gældende lov. Forhandleren forpligter sig yderligere til at overholde Kortorganisationsreglerne og alle andre adfærdsinstruktioner fra VALITOR. Forhandleren garanterer at hans medarbejdere eller andre der beskæftiger sig med Transaktioner for Forhandleren, vil overholde ovennævnte regler og instruktioner Forhandleren garanterer at han ikke vil fremsende Transaktioner til VALITOR af følgende karakter:

6 Enhver Transaktion der stammer fra anden kilde end bona fida-salg af varer og/eller ydelser fra Forhandleren til en Kortindehaver; Enhver Transaktion der kan skade tiltroen til Kortene eller VALITOR eller har negativ indvirkning på deres respektive varemærker; Salg der ikke foregår i overensstemmelse med Kortorganisationsreglerne eller adfærdsinstruktionerne eller lokale love der gælder for vedkommende salg; Transaktioner der sendes til VALITOR på papir; Transaktioner hvor Forhandleren rent faktisk har viden om oplysninger der på en eller anden måde giver til kende at gennemførelsen eller opkrævningen af enhver form for gældsforpligtelse kan gøres til genstand for tvist, krav, erstatning eller anden form for forsvar fra Kortindehaveren, eller på anden måde er svækket Forhandleren garanterer at han ikke er i modstrid med lokale love eller deltager i forsyning af materialer der ikke accepteres alment af offentligheden i den jurisdiktion hvor Forhandleren driver forretning; fx materialer der er åbenbart krænkende og uden egentlig kunstnerisk værdi (så som, eksempelvis og ikke indskrænkende, billeder af ikke-samtykket seksuel adfærd, seksuel udnyttelse af mindreårige, børnepornografi, ikke-samtykket mishandling af mennesker eller legemsdele og bestialsk adfærd) Forhandleren garanterer at han ikke deltager i hvidvaskning af penge, derunder hvidvaskning af salg af Transaktionskvitteringer Forhandleren garanterer at alle oplysninger givet af Forhandleren eller nogen person på hans vegne til VALITOR i forbindelse med Aftalen og disse Generelle Vilkår har været og fortsat forbliver sande og fuldstændige i enhver henseende, og at Forhandleren ikke har nogen andre materielle forretninger der ikke er opgivet til VALITOR Hvis Forhandleren bliver opmærksom på nogen form for oplysninger der giver til kende at en eller anden form for fremstilling eller garanti fremsat i disse Generelle Vilkår er eller muligvis er forkerte, skal Forhandleren straks gøre VALITOR opmærksom på denne viden. 11. AFGØRELSE AF TVISTER Forhandleren godkender at VALITOR skal have ret til efter eget skøn at acceptere, bestride, mægle eller på anden måde behandle ethvert krav, påstået krav, tab eller ansvar der rettes mod det, og at VALITOR i den sammenhæng ikke har nogen forpligtelse over for Forhandleren VALITOR godkender at Forhandleren skal have ret til efter eget skøn at acceptere, bestride, mægle eller på anden måde behandle ethvert krav, påstået krav, tab eller ansvar der rettes mod ham hvis der ikke er fremsat eller truet med at fremsætte dette krav over for VALITOR. 12. SKADESLØSHOLDELSE Forhandleren godkender at holde VALITOR skadesløs for enhver form for og alle tab, krav, skader, forpligtelser og udgifter, inklusive advokatsalærer og andre omkostninger der måtte

7 opstå på grund af Forhandlerens manglende evne til at opfylde Aftalen eller disse Generelle Vilkår eller enhver anden for forsømmelse eller undladelse fra Forhandlerens side. 13. BEGRÆNSNING AF TAB I intet tilfælde skal Forhandleren have ret til at få dækning for tab fra ISO eller VALITOR der overstiger beløbene tilbageholdt af VALITOR eller ISO som følge af denne Aftale i en periode på en måned umiddelbart før begivenheden der er anledning til erstatningskravet for tab. 14. MODREGNINGSKRAV VALITOR har ret til at fratrække ethvert berettiget krav mod Forhandleren fra dets Afregning, uanset om kravet vedrører Afregningen eller stammer fra andre forhold mellem parterne. VALITORs formelle opkrævningsmidler over for Forhandleren begrænser på ingen måde dets rettigheder medmindre andet er foreskrevet i loven. 15. SIKKERHEDSKRAV OG FORSYNING AF SOFTWARE Forhandleren forpligter sig til at overholde og opretholde strenge sikkerhedsprocedurer for at beskytte Kortkontonummeret og Kortindehaveren. Disse procedurer omfatter: opbevaring af Kortnummeret og enhver anden information overført fra Kortet på en sådan måde at den ikke falder i hænderne på tredjemand. For nærværende består disse procedurer af PCI/DSS eller 3D-Sikker, men Forhandleren forpligter sig til at indføre, overholde og vedligeholde nye procedurer som de fra tid til anden måtte blive henvist til, og VALITOR vil meddele Forhandleren når nye procedurer introduceres og angive tidsgrænsen for overholdelsen Forhandleren er ansvarlig for teknisk opstilling og gennemførelse af den valgte betalingsløsning. Softwaren der bruges, må kun være software som er godkendt af VALITOR, og VALITOR vil meddele det til Forhandleren hvis hans software ikke længere er godkendt til brug. I så tilfælde skal Forhandleren opgradere til ny software godkendt af VALITOR inden for det tidsrum som VALITOR angiver Forhandleren skal anvende et system til overvågning mod svindel indrettet specielt til området eller branchen hvor Forhandleren har sit virke, for at bidrage til at holde omfanget af Returposteringer under Returposteringsgrænserne som de er til enhver tid Hvis en Forhandler importerer en eksisterende database over eksisterende kunder der omfatter løbende debiteringer, kan VALITOR, absolut efter eget skøn, gøre begrænsede undtagelser fra kravene om CVC2/CVV2 og Verified by Visa/MasterCard Secure Code, blandt andet på følgende vilkår: Forhandleren mærker Transaktionerne for de eksisterende løbende debiteringer og fremsender dem til VALITOR til gennemsyn i en batch; Batchen indeholder alle datafelter som Forhandleren opbevarer, inklusive dato for debitering; Forhandleren skal på rimelig vis verificere gennemførselshistorien for disse løbende data;

8 Når batchen er gennemgået, og for så vidt den godkendes til undtagelse fra CVC2/CVV2 og Verified by Visa/MasterCard Secure Code, vil undtagelsen kun gælde for Transaktionsmedlemmerne der er identificeret i den batch. Forhandleren vil få tilladelse til at gennemføre således markerede Transaktioner uden CVC2/CVV2 og/eller Verified by Visa/MasterCard Secure Code. VALITOR kan til enhver tid tilbagekalde sin godkendelse efter absolut eget skøn Til Transaktioner med Kort skal Forhandleren anvende en elektronisk POS-terminal der er godkendt af rette vedkommende i landet hvor udstyret anvendes I det omfang hvor gældende lov gør Forhandleren ansvarlig for direkte skade der opstår fordi data kommer på afveje som følge af ulovlig indtrængen i Forhandlerens databaser og/eller kommunikationskanaler styret af Forhandleren, er Forhandleren ansvarlig over for VALITOR for sådan skade. I det omfang hvor gældende lov gør VALITOR ansvarlig for direkte skade der opstår fordi data kommer på afveje som følge af ulovlig indtrængen i VALITORS databaser og/eller kommunikationskanaler styret af VALITOR, er VALITOR ansvarlig over for Forhandleren for sådan skade VALITOR er eneejer af data og information der opbevares i dets transaktionssystem. 16. PRISER OG AFREGNING Forhandleren skal betale de gebyrer til VALITOR der fremgår af vedlagte gebyroversigt VALITOR skal afregne med Forhandleren via en kreditering til Afregningskontoen. Denne kreditering vil om nødvendigt være nedskrevet af: (i) summen af alle træk på Kortindehavere der er nægtet, afvist eller returposteret; (ii) alle refunderinger gennemført for Kortindehavere i samme periode, hvis de er tilladt; (iii) gebyrer og afgifter, inklusive Returposteringer som Forhandleren skylder VALITOR, og beregnede forudsigelige mulkter; (iv) ethvert berettiget krav mod Forhandleren, uden hensyn til om kravet skyldes Afregning eller skyldes andre forretninger mellem parterne; (v) alle afgifter, strafgebyrer, bøder, omkostninger og andre forhold der er pålagt VALITOR og kan gøres gældende over for Forhandleren i henhold til denne Aftale; og (vi) alle takster, afgifter med videre beskrevet i Aftalen eller i disse Generelle Vilkår VALITOR afregner med Kortorganisationerne i vedkommende valuta for en konto oprettet for hver Forhandler og VALITOR. VALITORs betaling til Forhandleren vil ske på en Forretningsdag i samme valuta som afregningen fra Kortorganisationerne Forhandleren har adgang til VALITORs Back Office og skal følge VALITORs regler og instruktioner angående dataadgang, -brug og -sikkerhed. Forhandleren anerkender at hans ISO har samme adgang og også er bundet af VALITORs regler og bestemmelser Enhver afregning er underlagt den betingelse at beløbet der skal overføres, er større end minimum, USD 100, eller et tilsvarende beløb i en anden valuta. Hvis beløbet der skal betales til Forhandleren af VALITOR, er mindre end minimumsbeløbet, udsættes overførslen indtil det samlede beløb når minimumsgrænsen

9 16.6. VALITOR vil sende faktura på ethvert beløb i VALITORs favør til Forhandleren med en bemærkning om at VALITOR har ret til en rente på 1,5% per måned af det til enhver tid skyldige beløb fra forfaldsdato I tilfælde af brud på bestemmelserne i Aftalen eller disse Generelle Vilkår, skal VALITOR have ret til at fratrække beløbet fra hinanden følgende beløb afsat til Afregning. I det tilfælde at Aftalen ophører som følge af bruddet, har VALITOR ret til at tilbageholde skyldig Afregning hvis VALITORs samlede dækning med Forhandlerens løbende reserve (hvis den findes) og den skyldige Afregning er negativ eller mindre end 2% af Forhandlerens volumen for de sidste 4 måneder ifølge VALITORs risikoberegninger. Hvis skyldig Afregning tilbageholdes, vil Forhandleren modtage en kopi af VALITORs risikoberegning. Afregningen vil blive udbetalt i overensstemmelse med VALITORs risikoberegning I tilfælde af en fejlagtig Aftegning til Forhandleren som Forhandleren ikke er berettiget til, skal VALITOR have ret til at fratrække det fejlagtige beløb fra de følgende beløb afsat til Afregning. Yderligere skal VALITOR have ret til at forlange umiddelbar tilbagebetaling af sådanne beløb eller alle andre krav som VALITOR har ret til at opkræve hos Forhandleren, ved fremsendelse af en faktura. Det omfatter, og er ikke begrænset til, Returposteringer for Transaktioner med Kort hvor der ikke var fratrukket nogen løbende reserve For at undgå enhver tvivl, er VALITOR ikke ansvarlig for tab som Kortudstederen eller Forhandleren har lidt på grund af ovenstående hvor vilkårene er overholdt Hvis en del af Forhandlerens aktiver bliver genstand for beslaglæggelse, udlæg eller andre tilsvarende former for tilbageholdelse, eller hvis Forhandleren påbegynder konkursforhandlinger, gældsafviklingsforhandlinger, betalingsstandsning eller vedkender sin insolvens, har VALITOR ret til at tilbageholde betalinger som sikkerhed for mulige modkrav mod Forhandleren. Ved udøvelsen af dette forbehold vil VALITOR bestræbe sig på ikke at tilbageholde større beløb end nødvendigt for sådan en garanti, og på at det ikke sker længere end nødvendigt. 17. LØBENDE RESERVE For Transaktioner uden Kort har VALITOR ret til at fratrække et beløb fra hver Afregning som en løbende reserve som beskrevet i oversigten over regler for løbende reserve. 18. KREDITERINGER/TILBAGEBETALINGER Forhandleren har ret til at tilbageføre den oprindelige Transaktion hvis dette er godkendt af VALITOR, eller hvis sådan en tilbagebetaling er hjemlet i loven. Disse tilbagebetalinger vil blive fuldt ud fratrukket i Afregningen til Forhandleren Forhandleren har aldrig ret til at tilbagebetale til Kortindehaveren kontant eller på anden måde udbetale kontante beløb til Kortindehaveren. POS-terminalen til elektroniske transaktioner giver mulighed for krediteringer til rettelse af forkerte posteringer på Kortindehaverens Kort

10 19. FORHANDLERINSTRUKTION OG LØBENDE SAMARBEJDE Forhandleren forpligter sig til at gøre sig bekendt med alt materiale som VALITOR giver ham sammen med disse Generelle Vilkår, og til at deltage i VALITORs instruktion og andre arrangementer. Forhandleren vil samarbejde med VALITOR og følge VALITORs instruktioner Forhandleren skal meddele det til VALITOR hvis der sker nogen ændringer i arten af hans aktiviteter i forhold til hvad der fremgår af ansøgningen, mindst en uge før sådanne ændringer ifølge planerne finder sted. Forhandleren skal yderligere informere VALITOR om enhver ny administrerende direktør såvel som enhver ændring der sker i Forhandlerens styring af prokura. Ændringer i arten af Forhandlerens aktiviteter der ikke refereres, giver VALITOR ret til at ophæve Aftalen med umiddelbar virkning. 20. OVERVÅGNING OG ADGANG TIL REGNSKABER VALITOR har ret til regelmæssigt at bedømme Forhandlerens finansielle og operationelle status og hans overholdelse af Aftalen og disse Generelle Vilkår. Yderligere har VALITOR ret til at modtage oplysninger, forlange bevis for adfærd og se nærmere på Forhandlerens operationer til det formål Hvis VALITOR har mistanke om at Forhandlerens finansielle status er blevet eller vil blive forværret, eller at Forhandleren ikke overholder disse Generelle Vilkår eller andre forpligtelser derunder, har VALITOR efter absolut eget skøn, ret til straks at standse Afregningerne og/eller modtagelse af Transaktioner fra Forhandleren mens VALITOR undersøger sagen. Forhandleren skal straks ophøre med at modtage Kort. VALITOR vil genoptage Afregningerne og modtagelse med det samme hvis VALITOR finder ud af at Forhandleren overholder reglerne. Der vil ikke blive betalt renter for forsinkede betalinger, og for at undgå enhver tvivl har VALITOR ikke noget ansvar over for Forhandleren, hans kunder eller nogen anden for tab eller skade der måtte være en følge af VALITORs foranstaltninger under denne paragraf VALITOR har ret til at anmode en uafhængig statsautoriseret revisor eller en anden repræsentant udpeget af VALITOR til at undersøge forholdene hos Forhandleren for at sikre at oplysningerne givet om forholdende og karakteren af hans virksomhed er som beskrevet i Forhandlerens ansøgning, og/eller sikre sig at Forhandlerens forretningspraksis er i god orden. Hvis Forhandlerens finansielle forhold eller virksomhed er utilfredsstillende efter VALITORs opfattelse, kan VALITOR nægte at fortsætte Aftalen eller forlange at Forhandleren skaffer garantier for overholdelsen af vilkårene, for eksempel kaution eller en bankgaranti udformet efter VALITORs forskrift. Til dette formål har VALITOR også ret til at tilbageholde en del af Forhandlerens forfaldne afregningsomsætning som garanti, udvide afregningsperioden eller opkræve et højere servicegebyr til imødekommelse af risikoen fra den mulige forretning Forhandleren er ansvarlig for sikker opbevaring af de originale Transaktionskvitteringer på ordnet vis i 20 måneder fra Transaktionskvitteringens dato. Forhandleren har pligt til i indtil 20 måneder fra Transaktionskvitteringens dato på forlangende at fremvise den originale Transaktionskvittering for VALITOR eller vedkommende bank eller sparekasse

11 Fremvisningen skal ske inden for syv til fjorten dage fra den dato hvor forlangendet fremsættes, afhængig af type Kort, uden hensyn til om grunden til forlangendet er en uoverensstemmelse, eller at Transaktionskvitteringen skal registreres på grund af en fejl ved den elektroniske afsendelse. Hvis Forhandleren ikke reagerer på sådan en anmodning, har VALITOR ret til at fremsætte krav mod Forhandleren på beløbet for Transaktionen. 21. SKILTNING Forhandleren forpligter sig til at skilte på sine udsalg og/eller sin hjemmeside/portal og betalingsside på en måde der viser at Forhandleren modtager Visa og/eller MasterCard som betalingsmiddel og at det er i overensstemmelse med Kortorganisationsreglerne om udseendet af en sådan skiltning. Skiltet skal placeres på et fremtrædende sted og skal være mindst lige så fremtrædende som andre skiltninger for kort der ses på Forhandlerens salgssted og/eller websted Forhandleren må kun bruge logoer/skilte der er godkendt af Visa og MasterCard. Angående Visakort skal logoerne være i overensstemmelse med følgende websted: Angående MasterCard skal logoerne være i overensstemmelse med følgende websted: Bortset fra hvad der fremsættes eksplicit heri, får Forhandleren ingen ret til nogen immaterielle værdier der tilhører VALITOR, Visa eller MasterCard. Forhandlerens brug af varemærkerne VALITOR, Visa og/eller MasterCard, indregistreret eller ej, indebærer ingen overførsel af ejendomsmæssige rettigheder eller copyright. VALITOR betaler ikke for offentliggørelsen af varemærkerne, hverken i salgslokaler eller på annoncer. 22. TILLÆG VALITOR har ret til at udvide disse Generelle Vilkår med tillæg (inklusive, for at undgå enhver tvivl, de medfølgende oversigter) og/eller Aftalen, med 1 måneds varsel. Varselsperioden kan imidlertid være kortere hvis tillæggene skyldes krav fra Kortorganisationerne eller af væsentlige sikkerhedsgrunde. 23. LØBETID OG AFSLUTNING Aftalen kan ophæves af hver af parterne med 3 måneders skriftlig opsigelse Hver af parterne kan ophæve Aftalen med umiddelbar virkning hvis: Den anden part begår en alvorlig overtrædelse af disse Generelle Vilkår og/eller Aftalen og situationen ikke er ordnet eller rettet inden 7 dage (hvis den kan rettes) efter meddelelsen om det; Den anden part bliver udsat for konkursforhandlinger, indleder gældsafviklingsforhandlinger, betalingsstandsning eller vedkender sig insolvens;

12 En del af den anden parts aktiver bliver genstand for beslaglæggelse, udlæg eller andre tilsvarende former for tilbageholdelse; Gennemførelsen af Aftalen eller disse Generelle Vilkår bliver forbudt ved lov eller regler der gælder for en af parterne VALITOR kan ophæve Aftalen med umiddelbar virkning hvis: Enhver form for oplysninger vedrørende Forhandleren der indhentes af VALITOR er utilfredsstillende for VALITOR efter VALITORs eget skøn; Der begås nogen som helst form for bedrageri eller uærlighed af Forhandleren, hans medarbejdere og/eller repræsentanter for ham, eller hvis VALITOR bona fide tror at Forhandleren, hans medarbejdere og/eller repræsentanter for ham har begået, begår eller planlægger at begå nogen som helst form for bedrageri eller fejldeklaration; En eller anden form for beskrivelse eller garanti givet af Forhandleren i denne Aftale ikke er sand og korrekt; VALITOR via modtagelse af en advarsel fra en Kortorganisation eller en anden form for risikotilsyn opdager at Forhandleren sælger ulovlige produkter; Forhandlerens procentdel af fejltransaktioner eller returanmodninger efter VALITORs mening er for høj; Enhver form for forsikringsdækning oprettet af VALITOR eller Forhandleren vedrørende Transaktioner og/eller Returposteringer af en eller anden grund opsiges eller ophører; Forhandleren ikke efter påkrav oplyser VALITOR om rimelige regnskabsforhold; Forhandleren ophører med at drive forretning på samme måde som den blev drevet ved indgåelsen af Aftalen; Forhandleren optræder i modstrid med normalt accepteret forretningsskik; Returposteringsniveauet for en Transaktionsperiode overskrider Returposteringsniveauerne formuleret i afsnit 8; Der er en signifikant ændring i Forhandlerens omsætning eller antal Transaktioner uden forudgående godkendelse fra VALITOR; Forhandlerens forretningspraksis udgør efter VALITORs absolut eget skøn en risiko for tab; eller der indtræffer en anden begivenhed eller række af begivenheder, forbundne eller ikke (inklusive, uden begrænsning, en betydelig negativ udvikling i Forhandlerens forretningsmæssige aktiver eller finansielle situation), som efter VALITORs opfattelse kan influere på Forhandlerens evne eller villighed til at opfylde alle eller nogle af hans forpligtelser eller imødekomme alle eller nogle af hans mulige ansvar forbundet med denne aftale og dens bestemmelser; Forhandleren er ikke begyndt at sende noget to måneder efter at VALITOR har udstedt Forhandlerens ID-nummer; Hvis en ny ledelse eller nye ejere af Forhandleren tidligere har forsømt at opfylde en aftale om Kort

13 Hvis der sker noget i eller i relation til Forhandlerens forretninger som VALITOR, efter absolut eget skøn, anser for vanærende eller i stand til at skade VALITORs eller Kortenes ry, eller som kan forårsage eller faktisk forårsager bedrageri eller nogen anden kriminel aktivitet. En Kortorganisation forlanger at VALITOR ophæver Aftalen med Forhandleren Hvis der sker en ophævelse af Aftalen, skal Forhandleren med det samme ophøre med at debitere Kort og fjerne fysisk og/eller elektronisk information der angiver tilknytning til Kortene. Forhandleren påtager sig at tilbagelevere al elektronisk information og udstyr han har modtaget fra VALITOR. Hvis dette ikke er returneret inden 10 Forretningsdage, har VALITOR ret til at pålægge en mulkt på EUR for hver uge som sådan elektronisk information og udstyr ikke er tilbageleveret, for så vidt imidlertid at VALITOR ikke har ret til at kræve et højere beløb hvis VALITOR kan begrunde et større tab VALITOR kan selektivt lukke for en eller flere af Forhandlerens godkendte Terminaler uden at ophæve hele denne Aftale. I tilfælde af lukning, skal alle Forhandlerens forpligtelser der er pålagt og eksisterer ved denne Aftale før lukningen, være i kraft efter lukningen. Forhandlerens forpligtelser i forhold til enhver Transaktion skal anses for pålagt og eksisterende på datoen for samme Transaktion Mens denne Aftale er i kraft, forbeholder VALITOR sig ret til at sætte Forhandleren på en liste over Ophørte Forhandlere hvilken er etableret af Kortorganisationerne på grund af opsigelse. 24. FORTROLIGHED Både Forhandleren og VALITOR skal også efter ophævelsen af Aftalen bevare fortrolighed om alle forhold vedrørende indholdet af Aftalen og alt andet omkring hinandens forretninger der er fremgået som følge af disse Generelle Vilkår og/eller Aftalen. 25. KUNDESERVICE Forhandleren godkender at modtage alle gyldige MasterCard og Visa Kort. Forhandleren må ikke sætte noget minimum eller maksimum Transaktionsbeløb som betingelse for at modtage Kort. Forhandleren må heller ikke forsøge at forhindre Kortindehaveren i at benytte Kortet hvis han ønsker det, for så vidt kunden har legal ret til at bruge Kortet. 26. TILFØJELSER TIL AFTALEN OG BEMÆRKNINGER Bemærkninger i forbindelse med disse Generelle Vilkår og/eller Aftalen skal være skriftlige. VALITOR har ret til at give meddelelse om tilføjelser til de Generelle Vilkår (inklusive, for at undgå enhver tvivl, de medfølgende oversigter) og/eller Aftalen på VALITORs websted uden at fremsende nogen individuel meddelelse til Forhandleren. Meddelelse om ændringer i kontonumre skal være underskrevet af personen med autoriseret tegningsret for parterne, og den skal være ledsaget af en kontobekræftelse eller tilsvarende bekræftelse fra en bank

14 27. OVERDRAGELSE Ingen af parterne kan overdrage eller overføre nogen sine rettigheder eller forpligtelser omfattet af Aftalen uden forudgående skriftlig godkendelse af den anden part Hvis der sker ændringer af ejerforholdene hos Forhandleren, skal Forhandleren straks sende meddelelse om det til VALITOR. VALITOR kan, efter absolut eget skøn, beslutte om Aftalen skal forblive i kraft eller ophøre med øjeblikkelig virkning. VALITOR skal give Forhandleren meddelelse om denne beslutning inden en måned efter modtagelsen af meddelelsen VALITOR forbeholder sig ret til at opfylde enhver af sine forpligtelser og rettigheder ifølge disse Generelle Vilkår ved hjælp af befuldmægtigede og underrepræsentanter så længe en sådan praksis er i overensstemmelse med Kortorganisationsreglerne. 28. FORCE MAJEURE Hvis for en af parterne udførelsen af forpligtelserne foreskrevet i disse Generelle Vilkår eller Aftalen, midlertidigt må erklæres at være umulig som følge af en ekstraordinær hindring uden for vedkommende parts råderum, og som parten ikke med rimelighed kunne forvente at tage i betragtning ved afslutningen af Aftalen, eller som ikke har kunnet undgås eller overvindes, skal følgerne af en sådan manglende udførelse ikke erklæres for at være et kontraktbrud så længe hindringen vedbliver Den af parterne der ønsker at påberåbe sig en hindring som grund til manglende udførelse, skal med det samme meddele dette til den anden part. Hvis parten er forhindret i at udføre sine forpligtelser på grund af en sådan hændelse i mere end 60 dage, kan hver af parterne ophæve Aftalen. 29. TVISTIGHEDER Enhver tvist omkring disse Generelle Vilkår eller Aftalen skal afgøres i henhold til islandsk ret med Reykjavík Herredsret som eneste værneting som første instans. Til trods for ovenstående har VALITOR ret til at vælge at enhver sådan tvistighed skal afgøres i henhold til dansk ret med Københavns Byret som eneste værneting som første instans

Almene Vilkår 1. DEFINITIONER

Almene Vilkår 1. DEFINITIONER Almene Vilkår 1. DEFINITIONER Afregning: Betaling fra Rekvirenten til en Forhandler for Korttransaktioner i overensstemmelse med denne Aftale. Afregningskonto: Den bankkonto som en Forhandler skal have

Læs mere

Generelle Vilkår. Afregning: Betaling fra Rekvirenten til en Forhandler for Korttransaktioner i overensstemmelse med denne Aftale.

Generelle Vilkår. Afregning: Betaling fra Rekvirenten til en Forhandler for Korttransaktioner i overensstemmelse med denne Aftale. Generelle Vilkår Disse vilkår regnes for at være en aftale i islandsk lov nr. 120/2011 om betalingstjenester, kapitel III s forstand, og derfor gælder bestemmelserne i det kapitel ikke om disse vilkår.

Læs mere

KONTROLPROCEDURER 1. KORTTRANSAKTIONER MED KORT

KONTROLPROCEDURER 1. KORTTRANSAKTIONER MED KORT KONTROLPROCEDURER 1. KORTTRANSAKTIONER MED KORT 1.1. For at en Korttransaktion med Kort kan godkendes af VALITOR, har Forhandleren pligt til at gennemføre kontrolprocedurerne som beskrevet i denne sektion,

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

1. FORRETNINGSSTEDETS RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER I FORBINDELSE MED ACCEPT AF BETALING MED KORT

1. FORRETNINGSSTEDETS RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER I FORBINDELSE MED ACCEPT AF BETALING MED KORT Disse Generelle vilkår er bindende i forholdet mellem Forretningsstedet og Virksomheden samt gælder for den eller de Forretningssteder, der er angivet i ansøgningen. "Aftalen" betyder disse generelle vilkår,

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Brugerregler for hævekort

Brugerregler for hævekort Brugerregler for hævekort 1. Disse brugerregler gælder for Deres anvendelse af pengeinstituttets hævekort. I øvrigt gælder pengeinstituttets Almindelige Forretningsbetingelser, herunder tillægget om betalingstjenester.

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Gældende for køb via miild.dk ( Webshoppen ) 1. Generelle oplysninger 1.1 Juridiske oplysninger Miild A/S Vesterhavnen 15, 1. 2. 5800 Nyborg CVR-nr. 36914920 1.2 Kontaktoplysninger

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

Bilag 1: Programmets Medlemsbetingelser

Bilag 1: Programmets Medlemsbetingelser MEDLEMSBETINGELSER FOR FORDS LOYALITETSPROGRAM Disse betingelser regulerer dit medlemskab af Fords Loyalitetsprogram Gældende fra juni 2015 Se tidligere udgaver af betingelserne her 1 Definitioner Ford

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Vilkår for PSAM integratorer og LA/KA

Vilkår for PSAM integratorer og LA/KA Vilkår for PSAM integratorer og LA/KA Vilkår for PSAM er, marts 2017 S. 1-8 Indholdsfortegnelse 1 Formål med vilkår for PSAM... 3 2 Accept af vilkår... 3 3 Nets' forpligtelser... 3 4 PSAM-køberens forpligtelser...

Læs mere

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser THE ARMY-PAINTER ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for enhver leverance fra The Army-Painter ApS, CVR-nr. 30 72 01 21 ( Selskabet

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

Priser for MobilePay Subscriptions (som kan findes på MobilePay.dk) Afsnit A Generelle betingelser og vilkår

Priser for MobilePay Subscriptions (som kan findes på MobilePay.dk) Afsnit A Generelle betingelser og vilkår B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y S U B S C R I P T I O N S TIL V I R K S O M H E D E R M E D M O D T A G E R K O N T O I D A N S K E B A N K Gældende fra den 22. maj 2017 MobilePay Subscriptions

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Mail: Telefon eller CVR Etableret 2006

Mail: Telefon eller CVR Etableret 2006 HANDELSBETINGELSER GENERELLE OPLYSNINGER 8881 Thorsø. Mail: Charlotte@ Telefon 8696 2826 eller 2534 7058 CVR 29 23 05 44 Etableret 2006 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Bestilling Vores handelsvilkår følger

Læs mere

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE WWW.BDO.DK KONSULENTAFTALE VEDR. PROJEKT: Gennemgang af forudsætninger og beregninger til skolestrukturrapportens bilag I Vurdering af økonomisk

Læs mere

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Denne databehandleraftale (Aftale) er indgået mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa (Kommunen) Dataansvarlig og Leverandør Adresse Postnummer CVR nr.: (Leverandøren)

Læs mere

Torvehallernes app og gavekort udbydes af TorvehallerneKBH i samarbejde med Shopbox ApS:

Torvehallernes app og gavekort udbydes af TorvehallerneKBH i samarbejde med Shopbox ApS: Torvehallernes app og gavekort Torvehallernes app er en tjeneste, der formidler elektroniske gavekort og mobilbetaling i alle faste stader i TorvehallerneKBH. Med mobilbetaling menes der betaling godkendt

Læs mere

RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk

RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk 28.11.2011 RÅDGIVERAFTALE OM ADGANG TIL match-online.dk mellem [Navn på rådgiver] [Adresse] (Herefter benævnt Rådgiver ) - tilsluttet match-online.dk gennem (..Hovedrådgivernavnet..) og Foreningen match-online.dk

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Bekendtgørelse om flytning af betalingskonti eller betalingsordrer 1)

Bekendtgørelse om flytning af betalingskonti eller betalingsordrer 1) BEK nr 555 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 121-0006 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Oktober 2011 Bilag A Udkast til managementaftale for fonden Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Managementaftale Mellem Den Midtjyske Iværksætterfond CVR-nr.

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Gældende fra den 01.01.2017 01.01.2017/03 Side 2/6 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Disse generelle aftalevilkår finder anvendelse på enhver aftale mellem SiteLoom ApS og en kunde om levering af konsulentydelser, abonnementsydelser og andre

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er fx en lønkonto,

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger:

Oxygen yder, efter Kundens godkendelse af produktets levering, én måneds vederlagsfrit service på løsningen, dog med de følgende begrænsninger: Nærværende forretningsbetingelser er gældende for alle produkter og ydelser leveret af Oxygen A/S (herefter kaldet "Oxygen") til Kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Det accepterede

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR (denne formular skal udfyldes og returneres hvis fortrydelsesretten gøres gældende) Til LazyLiving ApS, Kobækvej 1, 4230 Skælskør, Email: info@lazyliving.dk Jeg/vi meddeler

Læs mere

Betingelser for bestilling af rejser på VIAVANA.COM. GO WITH PASSION

Betingelser for bestilling af rejser på VIAVANA.COM. GO WITH PASSION Betingelser for bestilling af rejser på VIAVANA.COM 1 Den juridiske person bag VIAVANA.com 1.1. VIAVANA.com er et handelsnavn som benyttes af den juridiske person VIAVANA A/S. 1.2. Oplysninger om VIAVANA

Læs mere

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF)

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) Nærværende regelsæt er ændret af FMF s bestyrelse den 21. februar 2014. Ændringerne er angivet ved overstregninger i de hidtidige regler eller ved tilføjelser

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

Aftale om registrering af certifikater

Aftale om registrering af certifikater Aftale om registrering af certifikater Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia herefter benævnt Energinet.dk og Aftalepartner Adresse herefter benævnt Brugeren har indgået følgende: 1. Baggrund

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg CVR. nr.: 29 18 96 41 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren

Læs mere

Almindelige leveringsbetingelser

Almindelige leveringsbetingelser Såfremt der ikke er aftalt andet gælder følgende leveringsbetingelser for produkter, der bliver leveret af HAGENS FJEDRE A/S: Almindelige leveringsbetingelser Anvendelse 1.Nedenstående, almindelige leveringsbetingelser

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Furesø Kommune Stiager Værløse CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse CVR. nr.: 29188327 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren ) er der

Læs mere

LEVERINGSBETINGELSER RECREAHOME B.V. ETABLERET I ASTEN

LEVERINGSBETINGELSER RECREAHOME B.V. ETABLERET I ASTEN LEVERINGSBETINGELSER RECREAHOME B.V. ETABLERET I ASTEN 1. DEFINITIONER I efterfølgende kaldes Recreahome B.V. for sælger. I efterfølgende kaldes alle fysiske personer eller juridiske enheder der aftager

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Indhold Artikel 1. Definitioner... 3 Artikel 6. Positioner... 5 6.1 Overskud... 5 Artikel 7. Risici og sikkerhedsværdier... 6 Artikel 8. Øjeblikkelig Betalingspligt...

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER. Mellem. [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren )

AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER. Mellem. [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren ) AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER Mellem [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren ) og Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg CVR-nr.: 29943176 (herefter Midttrafik

Læs mere

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT GENERELT Disse vilkår og betingelser er gældende for Finnair Corporate-programmet (herefter kaldet "programmet"). Bortset fra disse vilkår og betingelser er ingen andre regler gældende. Programmet er udviklet

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Forretningsbetingelser - Trade conditions

Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser Gældende pr. 13.06.2005 Firma oplysninger WB Electronics ApS Langelandsvej 1a 7400 Herning Danmark Telefon +45 96264520 Fax +45 96264409

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 23. januar 2015. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift

Læs mere

CookingLab.dk handelsbetingelser (Gældende fra 13. juni 2014)

CookingLab.dk handelsbetingelser (Gældende fra 13. juni 2014) CookingLab.dk handelsbetingelser (Gældende fra 13. juni 2014) Generelle oplysninger Web sitet CookingLab.dk drives af virksomheden LOPEit Enkeltmandsvirksomhed med CVR nr. 35730885 Store Mølle Vej 14,

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

det fremgå, at det ikke er tilladt for personer under 18 år at deltage i spillene, (iii) formidles adgang til en selvtest for ludomani, og

det fremgå, at det ikke er tilladt for personer under 18 år at deltage i spillene, (iii) formidles adgang til en selvtest for ludomani, og Vilkår der gælder i perioden fra 1. januar 2012 til bekendtgørelse om udbud af online væddemål og bekendtgørelse om landbaserede væddemål træder i kraft Vilkår der gælder ved udbud af både online og landbaserede

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

KONTRAKT. Mellem. [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] (herefter kaldet Leverandøren)

KONTRAKT. Mellem. [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] (herefter kaldet Leverandøren) KONTRAKT Mellem [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Leverandøren) og [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer]

Læs mere

Brugen af European Diesel Card Limited - brændstofkort underligger følgende vilkår og betingelser: 1. Definitioner (a) I disse betingelser forstås

Brugen af European Diesel Card Limited - brændstofkort underligger følgende vilkår og betingelser: 1. Definitioner (a) I disse betingelser forstås Brugen af European Diesel Card Limited - brændstofkort underligger følgende vilkår og betingelser: 1. Definitioner (a) I disse betingelser forstås under 'selskabet' European Diesel Card Limited og dens

Læs mere

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 Finanstilsynets vejledning af 12. april 2008 om afvikling af investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og afdelinger heraf efter

Læs mere

BESTEMMELSER FOR SALG MOD BETALING MED KONTOKORT DISTANCEHANDEL (Card Not Present) (Juli 2010)

BESTEMMELSER FOR SALG MOD BETALING MED KONTOKORT DISTANCEHANDEL (Card Not Present) (Juli 2010) BESTEMMELSER FOR SALG MOD BETALING MED KONTOKORT DISTANCEHANDEL (Card Not Present) (Juli 2010) Disse bestemmelser Bestemmelser om Distancehandel, gælder for salg mod betaling med Kontokort ved Distancehandel.

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af indsigelsesblanket 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron

Vejledning til udfyldelse af indsigelsesblanket 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron Hvad er en indsigelsesblanket og hvornår benyttes den?...2 Udfyldelse af indsigelsesblanketten...2 Indsigelsesblanket 1 Kortudstederindsigelse...2 Indsigelsesblanket

Læs mere

til gengæld for en forpligtelse til at udføre en automatisk månedlig ordre

til gengæld for en forpligtelse til at udføre en automatisk månedlig ordre GLOBALE itworks VILKÅR : kundeloyalitet Opdateret i April 2013 1. Loyal Kundens ordre vil blive underskrevet af dig som kunde først, og det virker! Global 5325 State Road 64 E Bradenton, FL 34208 USA (herefter

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 21. december 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle rådgivere 1) 18. december 2013. Nr. 1582.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 21. december 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle rådgivere 1) 18. december 2013. Nr. 1582. Lovtidende A 2013 Udgivet den 21. december 2013 18. december 2013. Nr. 1582. Bekendtgørelse om god skik for finansielle rådgivere 1) I medfør af 7, stk. 2, og 26, stk. 4, i lov nr. 599 af 12. juni 2013

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C.

Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C. Juridiske oplysninger og brugerbetingelser I - JURIDISKE OPLYSNINGER Udbyder: Yonelles Hjemmeside er oprettet og redigeret af Yonelle ltd, hvis hjemstedsadresse er Rathsacksvej 1, 1862 Frederiksberg C.

Læs mere

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE Side 1/9 Aftale om databehandling mellem Kunden og Leverandøren Side 2/9 Vejledning: [Dette bilag kan ikke ændres af tilbudsgiver. Bilaget udgør således i sin helhed et mindstekrav

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

Opdatering af politikker Download PDF

Opdatering af politikker Download PDF >> Vis alle juridiske aftaler >> Se tidligere opdateringer af politikker Opdatering af politikker Download PDF På denne side bliver brugerne på forhånd orienteret om vigtige ændringer af PayPal-tjenesten,

Læs mere

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale Kontraktbilag 3 Databehandleraftale 1. DATABEHANDLERAFTALENS OMFANG OG FORMÅL Formålet med behandlingen af personoplysninger er overordnet set at drive en iværksætterpilotordning som nærmere fastlagt i

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder LYNGHOLM KLOAK-SERVICE LYNGHOLM KLOAK-RENOVERING A/S LYNGHOLM TV INSPEKTION ApS 1. Anvendelsesområde 1.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD VED AT FÅ EN AKTIVERINGSKODE OG INDTASTE DEN, SÅLEDES AT SOFTWAREPROGRAMLICENSEN AKTIVERES, OG TILKNYTTE EN HARDWARENØGLE ("DONGLE"),

Læs mere

Vilkår for betalingskonti Privatkunder

Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 01.02.2016. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto.

Læs mere

Loyalty Program for Registered Partners (LPRP) Vilkår og betingelser

Loyalty Program for Registered Partners (LPRP) Vilkår og betingelser Loyalty Program for Registered Partners (LPRP) Vilkår og betingelser Ved at deltage i Loyalty Program for Registered Partners ( LPRP ) accepterer deltageren at være forpligtet til at overholde alle nedenstående

Læs mere

Vilkår & Betingelser

Vilkår & Betingelser Webshipr.com - Vilkår og betingelser Vilkår & Betingelser Om Webshipr... 2 Oprettelse af konto... 2 Køb af ydelser... 2 Priser og betaling... 3 Abonnements betingelser... 3 Webshipr s ydelser... 3 Kriterier...

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto. Bortset fra kontante

Læs mere

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud.

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud. Panda Print ApS 1. Indledning: 1.1 PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem kunden og PANDA

Læs mere

forsøg på misbrug. Hvis vi spærrer adgangen, får virksomheden besked hurtigst muligt.

forsøg på misbrug. Hvis vi spærrer adgangen, får virksomheden besked hurtigst muligt. B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y - P O R T A L E N Gældende fra den 8. maj 2017 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København MobilePay-portalen (i det følgende kaldet portalen ) giver

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1. Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om Anntex s (herefter kaldet

Læs mere

Aftalevilkår for BetalingsAdministration ved DinGæld

Aftalevilkår for BetalingsAdministration ved DinGæld Aftalevilkår for BetalingsAdministration ved DinGæld 1. Parter Aftalevilkårene (herefter aftalen) er gældende for personer (herefter kunden), som DinGæld ApS, Store Torv 10, 2 sal, 8000 Aarhus C, CVR-nummer

Læs mere