Århus Kommune. Lokalplan nr Idrætsanlæg og børneinstitution ved Virupvej i Hjortshøj. November 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Århus Kommune. Lokalplan nr. 777. Idrætsanlæg og børneinstitution ved Virupvej i Hjortshøj. November 2007"

Transkript

1 Århus Kommune Lokalplan nr. 777 Idrætsanlæg og børneinstitution ved Virupvej i Hjortshøj November 2007

2 Århus Kommune Lokalplan nr.: Idrætsanlæg og børneinstitution ved Virupvej i Hjortshøj Indeholder tillæg nr. 87 til Kommuneplan Mejlbyvej Kankbøllevej Virupvej Mejlbyvej Statistikområde/distrikt nr.: Registreringskortblad nr.: 27 Teknik og Miljø Planlægning og Byggeri November 2007

3 Om dette hæftes indhold Der indledes med et afsnit om lokalplanens indhold, hvor baggrunden for lokalplanen beskrives, ligesom målet med planen og planens hovedtræk også beskrives. Til afsnittet hører illustrationer, der viser en af de måder, planen gør det muligt at udnytte området på. Derefter følger afsnittet med de bindende bestemmelser for den fremtidige udnyttelse af lokalplanområdet, bygningers udseende, veje og stiers forløb m.v. Herefter følger et afsnit som beskriver hvordan lokalplanen forholder sig til kommuneplanen og den anden planlægning som vedrører lokalplanen. Det drejer sig f.eks. om veje, stier, skoler, institutioner, støj, teknisk forsyning m.v. Det sidste afsnit omhandler hvilke retsvirkninger forslaget til lokalplanen har, og hvad der vil gælde når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort. Næst bagest i hæftet sidder lokalplankortet som visuelt supplerer bestemmelserne i det andet afsnit og til sidst kommer siden med underskrifter og dato for offentliggørelse af lokalplanen. Her ligger lokalplanområdet Yderligere oplysninger om lokalplanen fås hos Planlægning og Byggeri, Byplanafdelingen Kalkværksvej Århus C Tlf , 2641 og 2628 Lokalplanen kan ses og købes hos Borgerservice på Rådhuset og Åby Bibliotek Tlf Kortgrundlag Århus Kommune, Teknik og Miljø Lokalplanen er udarbejdet af Planlægning og Byggeri, Byplanafdelingen

4 ÅRHUS KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 777 Idrætsanlæg og børneinstitution ved Virupvej i Hjortshøj. INDHOLDSFORTEGNELSE Side LOKALPLANENS INDHOLD Beskrivelse af området, baggrund og mål med planen, planens hovedtræk m.v LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1. Formål Område og opdeling Anvendelse Udstykning Trafikforhold Teknisk forsyning Bebyggelsens omfang og placering m.m Bebyggelsens udseende Opholdsarealer, hegn og beplantning Støjforhold Særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse og lokalplanområdet Grundejerforening Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder LOKALPLANEN OG ANDRE PLANER Lokalplanens forhold til kommuneplanen, veje, stier, støj, institutioner, teknisk forsyning m.v LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Retsvirkninger af lokalplanen TILLÆG NR. 87 TIL KOMMUNEPLAN LOKALPLANKORT Vedtagelsespåtegninger Indholdsfortegnelse Lokalplan nr. 777

5 2 LOKALPLANENS INDHOLD Her beskrives baggrunden for lokalplanen, målet med planen samt planens hovedtræk. Eksisterende forhold Denne lokalplan gælder for et område beliggende vest for Virupvej i Hjortshøj. Lokalplanområdet, der er ca. 4,1 ha stort, var ved planens udarbejdelse privat ejet og beliggende i landzone. Beskrivelse af området Lokalplanområdet er beliggende ved Jernbanen og Virupvej i Hjortshøj. Området udgør en del af en større frugtplantage og er i dag overvejende beplantet med frugttræer. Mod syd og vest grænser området op til arealer, som er under lokalplanlægning til boligområder. Øst for Virupvej ligger Virupskolen. Planens baggrund Der er fra Århus Kommune, Sport og Fritid anmodet om udarbejdelse af lokalplan for området nærmest Virupvej og Jernbanen med henblik på en fremtidig udnyttelse til offentlige formål i form af boldbaner, mens Børn- og Unge afdelingen ønsker etablering af en børneinstitution på en mindre del af arealet mod syd-øst. Lokalplanens indhold Lokalplanområdet er opdelt i seks områder, område I, II, III, IV, V og VI, hvoraf område I udlægges til offentlige rekreative formål til boldbaner, område II udlægges til offentlige formål i form af børneinstitution og lignende mens område III udlægges til fælles område til parkering for område I og II. Område IV udlægges til boligformål og omfatter eksisterende boligejendom uden mulighed for yderligere udstykning. Område V, der udlægges til offentlige formål, omfatter en vekslerstation under Fjernvarme Århus (tidligere Århus Kommunale Værker) mens område VI, ligeledes udlægges til offentlige formål og omfatter en mindre del af Banedanmarks strækning af Grenåbanen. Område VII omfatter strækningen af Virupvej langs lokalplanens østgrænse. Langs Virupvejs vestlige afgrænsning findes et meget markant levende hegn, bestående af høje tjørn. Hegnet søges bevaret i det nordlige vejforløb frem til skolestiens udvidelse af Virupvej. Veje og stier Lokalplanområdet indgår i kommuneplanens udlagte byudviklingsområde syd for Hjortshøj Stationsvej og vest for Virupvej. Den trafikale disponering af det samlede Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 777

6 3 byudviklingsområde og dermed lokalplanområdet tager udgangspunkt i en strukturskitse, der fastlægger opdeling af udviklingsområdet med de fremtidige vejadgange, hovedstier og den overordnede grønne struktur gennem området. Lokalområdet vejbetjenes via ny fordelingsvej indeholdt i det sydlig liggende område svarende til lokalplan nr. 738, med tilslutning til Virupvej ved nyetableret rundkørsel. Der sikres passagemulighed gennem lokalplanområdet til Virupskolen og det øvrige lokalsamfund. Nedenfor er vist en illustrationsplan, der angiver en mulig udnyttelse af lokalplanområdet. Illustrationsplan Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 777

7 4 LOKALPLANENS BESTEMMELSER Dette afsnit indeholder bindende bestemmelser om arealernes anvendelse, bygningers og vejes udformninger m.v. 1. Formål Lokalplanen har til formål at sikre: at at at at der udlægges areal til rekreative formål, der muliggør etablering af et antal boldbaner, der udlægges areal til offentlige formål, hvor der kan opføres en børneinstitution, der fastsættes bestemmelser for børneinstitutionens placering og omfang, og området overføres til byzone. 2. Område og opdeling Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Stk. 4. Lokalplanområdet er afgrænset som vist på lokalplankortet, og omfatter jf. matrikelkortet følgende matrikelnumre: 3fp, del af 3fk, 23d, del af 23a og del af litra "h", Hjortshøj By, Hjortshøj samt alle parceller, der efter den for matrikelkortet udstykkes i området. Se fodnote 1. Lokalplanområdet er opdelt i områderne I, II, III, IV, V, VI og VII som vist på lokalplankortet. Se fodnote 1. Med den offentlige bekendtgørelse af byrådets endelige vedtagelse af planen er lokalplanområdet overført fra landzone til byzone. Der er landbrugspligt på en del af ejendommen matr. nr. 3fk, Hjortshøj By, Hjortshøj, der er omfattet af lokalplanen, jf. stk. 1 ovenfor. Ejendommen skal drives landbrugsmæssigt efter landbrugslovens regler, indtil den tages i brug til det, planen bestemmer. Se fodnote 2. 1 I tvivlstilfælde defineres den nøjagtige grænse af Århus Kommune, Teknik og Miljø. 2 Ophævelse af landbrugspligten sker ved erklæring fra landinspektør i forbindelse med ejendommens udstykning. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 777

8 5 Matrikelkort mål 1:4000 Lokalplangrænse 3. Anvendelse Område I Stk. 1. Området er udlagt til offentlige rekreative formål (boldbaner). Område II Stk. 2. Området er udlagt til offentlige formål (børneinstitutioner og private institutioner af almennyttig karakter, som efter byrådets skøn naturligt finder plads i området). Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 777

9 6 Område III Stk. 3. Området er udlagt til offentlige formål (fælles parkeringspladser efter en samlet plan for område I og II). Område IV Stk. 4. Området er udlagt til boligformål til helårsbeboelse i form af åben-lav boligbebyggelse som fritliggende parcelhus. Område V Stk. 5. Området er udlagt til offentlige formål (vekslerstation). Område VI Stk. 6. Området er udlagt til offentlige formål (jernbanedrift og omfatter en strækning på ca. 160 m af Grenåbanen med tilhørende beplantningsbælter, ejet af Banedanmark). Område VII Stk. 7. Området er udlagt til vejareal (Virupvej). Fælles bestemmelser for lokalplanområdet Stk. 8. Placering af mindre bygninger til kvarterets tekniske forsyning skal godkendes af Århus Kommune, Planlægning og Byggeri. 4. Udstykning Stk. 1. Udstykning i lokalplanområdet skal ske efter principperne vist på lokalplankortet. Område IV Stk. 2. Området må ikke udstykkes yderligere. 5. Trafikforhold Stk. 1. Stk. 2. Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Virupvej via ny fordelingsvej, udlagt i lokalplan nr. 738, i princippet som vist på lokalplankortet. På lokalplankortet er med raster vist de arealer der er udlagt til: Vej A-B Sti a-b med en varierende bredde som eksisterende anlæg. 3 m bred, udlagt til videreførelse af den eksisterende sti langs Virupvej frem til rundkørslen. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 777

10 7 Stk. 3. Stk. 4 Stk. 5. Vej A-B giver adgang til arealer uden for lokalplanområdet. Ved sti- og vejtilslutninger skal der sikres de nødvendige oversigtsarealer, jf. gældende vejregler. Der skal til godkendelse hos Århus Kommune, Trafik og Veje fremsendes et projekt for de i stk. 1 og 2 nævnte veje og stier. 6. Teknisk forsyning Nybyggeri skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning på værkernes til enhver tid gældende betingelser. 7. Bebyggelsens omfang og placering m.m. Område II Stk. 1. Bebyggelsesprocenten for området må ikke overstige 30. Stk. 2. Stk. 3 Bygninger må højst opføres i 1 etage foruden eventuel kælder. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må være højere end 8,5 m over terræn (målt i forhold til eksisterende terræn, til et i forbindelse med byggemodningen reguleret terræn eller til et i forhold til bygningslovgivningen fastlagt niveauplan). Område IV Stk. 4. Bebyggelsesprocenten for ejendommen må ikke overstige 25. Stk. 5. Stk. 6. Stk. 7. Bygninger må højst opføres i 1 etage med udnyttelig tagetage foruden eventuel kælder. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må være højere end 8,5 m over terræn (målt i forhold til eksisterende terræn, til et i forbindelse med byggemodningen reguleret terræn eller til et i forhold til bygningslovgivningen fastlagt niveauplan). Af hensyn til vibrationer må ny bebyggelse ikke opføres inden for en afstand af 25 meter fra spormidte af Grenåbanen. Byggelinie er angivet på lokalplankortet Fællesbestemmelser for lokalplanområdet Stk. 8. Af støjmæssige hensyn, skal ny støjfølsom bebyggelse i en etage og opholdsarealer placeres i en afstand af mindst 20 m fra midten af Virupvej og fordelingsvejen. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 777

11 8 Stk. 9. Efter boldbanernes anlæggelse må terrænreguleringer kun finde sted efter tilladelse fra bygningsmyndigheden. Regulering på indtil 0,50 m i forhold til eksisterende terræn eller til et i forbindelse med byggemodningen reguleret terræn og ikke nærmere skel end 0,50 m kan dog finde sted uden tilladelse. 8. Bebyggelsens udseende Stk. 1 Stk. 2. Skiltning og reklamering på en ejendom må kun foretages med tilladelse fra Århus Kommune, Planlægning og Byggeri i hvert enkelt tilfælde. Almindelige udendørs radio og tv-antenner herunder parabolantenner med en diameter på indtil 100 cm må hvis de anbringes på bygninger højst rage 1,0 m op over disses højeste punkt. Parabolantenner med en diameter større end 100 cm må alene opsættes efter særlig tilladelse fra Århus Kommune, Planlægning og Byggeri. Århus Kommune, Planlægning og Byggeri kan i enkelte tilfælde og efter en konkret vurdering af en antennes udformning f.eks. antenner for radioamatører tillade antenner med en større højde end angivet ovenfor. 9. Opholdsarealer, hegn og beplantning Stk. 1 Stk. 2. Anlægsarbejder inden for lokalplanområdet må ikke påbegyndes før, der er udarbejdet terrænreguleringsplaner. Disse planer skal godkendes af Teknik og Miljø, Natur og Miljø. Beplantningen langs Virupvej skal bevares, som angivet på lokalplankortet Der udlægges arealer til beplantning som angivet på lokalplankortet. Der udlægges et 5 m bredt plantebælte langs sti a-b. Beplantningen skal bestå af en ensartet beplantning af dansk løvfældende art. Der udlægges et 5 m bredt plantebælte langs den syd- og vestlige lokalplangrænse som angivet på lokalplankort. Plantebæltet skal bestå af en tæt beplantning af danske træer og buske. Plantebæltet i område II kan erstattes af en støjskærm. Såfremt en sådan etableres, skal skærmen begrønnes. Langs nordskel op til DSB-arealet udlægges et 3 m bredt plantebælte. Beplantningen skal bestå af en tæt beplantning af danske træer og buske. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 777

12 9 Langs børneinstitutionen og område III (parkeringsarealet), skal der i skel mod område I, og mellem område II og III plantes levende hegn. Stk. 3. Beplantningsplan og plantevalg skal godkendes af Natur og Miljø. Stk. 4. Der skal i den sydlige del af område I mellem punkt c-d sikres en min. 5 m bred passagemulighed på tværs af området, i princippet som vist på illustrationsplanen. Der skal gennem område V mellem punkt e-f sikres en passagemulighed på tværs af området, i princippet som vist på illustrationsplanen. 10. Støjforhold Stk. 1. Det skal sikres, at det konstante udendørs støjniveau på støjfølsom bebyggelse og opholdsarealer, ikke overstiger 55 db(a) på døgnbasis fra trafikstøj. 11. Særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse og lokalplanområdet Ny bebyggelse i område II må ikke tages i brug før: Den i 6 nævnte tilslutning til kollektiv varmeforsyning har fundet sted. Den i lokalplan nr. 738 udlagte vej B-C er anlagt minimum frem til tilslutningen til lokalplanområdet samt rundkørsel A på Virupvej er anlagt. Område I må ikke tages i brug før: Den i 5 stk. 2 nævnte sti a-b er anlagt. 12. Grundejerforening Ejere af ejendomme inden for lokalplanens område II skal være medlemmer af grundejerforeningen inden for lokalplanområde 738. Se fodnote 3. 3 Supplerende bestemmelser om grundejerforening og parcelforeninger findes i deklarationen, der er udarbejdet for området inden for lokalplan nr Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 777

13 Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder Uanset foranstående bestemmelser, må der ikke foretages ændringer af eksisterende, lovlige forhold før: Skov- og Naturstyrelsen har givet tilladelse til ophævelse af Skovbyggelinien fra Virup Skov. Se fodnote 4. 4 Såfremt skovbyggelinien ikke ophæves, forudsætter lokalplanen dispensation fra Århus Kommune til opførelse af bebyggelse i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 777

14 11 LOKALPLANEN OG ANDRE PLANER Her beskrives lokalplanens forhold til kommuneplanen og anden planlægning, som vedrører lokalplanen. Kommuneplanen Grundlaget for udarbejdelsen af lokalplanen har været den kommuneplan, som byrådet har godkendt. Nedenstående kort er et udsnit af kommuneplanens rammekort for den aktuelle bydel, og lokalplanområdet er, som vist, beliggende i rammernes områder BL og BO samt for en mindre del mod øst i områderne BO og OF, der indeholder del af Virupvej. Lokalplanområdet er beliggende helt i landzone. Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, der udlægger arealet til henholdsvis blandet bolig- og erhvervsområde samt til boligområde. Lokalplanen kan derfor kun gennemføres i den foreliggende udformning efter byrådets godkendelse af et tillæg til kommuneplanen. Den nødvendige ændring af kommuneplanen søges gennemført ved Tillæg nr. 87 til Kommuneplan Tillægget er gengivet på side 19. Kommuneplanens rammer Lokalplangrænse Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 777

15 12 Dispositionsplan for byvækstområder i Hjortshøj Lokalplanområdet indgår som en del af et større byvækstområde vest for Virupvej i Hjortshøj. For dette område er der tidligere i 2003 i samarbejde med Hjortshøj Landsbyforum udarbejdet en " Borgernes Dispositionsplan for Hjortshøj". På baggrund af denne er der efterfølgende under den daværende Magistratens 2. Afdeling iværksat udarbejdelse af et justeret forslag til dispositionsplan, "Dispositionsplan for byvækstområder i Hjortshøj", som retningsgivende for lokalplanlægningen i Hjortshøj. Dispositionsplanen forventes forelagt for Byrådet i foråret Miljøvurdering I henhold til 4 i Lov om Miljøvurdering, der er trådt i kraft den 21. juli 2004, er det vurderet, at lokalplanen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Idet lokalplanen alene fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan, antages den ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Århus Kommuneatlas Lokalplanområdet indgår ikke i kommuneatlassets beskrivelse af bevaringsværdige sammenhænge og indeholder ingen bygninger omfattet af kommuneplanens bevaringsbestemmelser. På denne baggrund indeholder lokalplanen ingen bestemmelser om bevaring af bygninger. Naturbeskyttelsesinteresser Størstedelen af lokalplanområdet er omfattet af en 300 m skovbyggelinie fra Virup Skov i henhold til naturbeskyttelseslovens 17. Nord for jernbanen og Kankbøllevej afkaster en offentlig skov på matr. nr. 3 a, Hjortshøj By, Hjortshøj ligeledes skovbyggelinie over lokalplanområdet. Det forudsættes, at skovbyggelinien ophæves for lokalplanområdet. Hvis skovbyggelinien ikke ophæves af Skov- og Naturstyrelsen, vil bebyggelse i lokalplanområdet i stedet forudsætte dispensation fra skovbyggelinien. Da området ved lokalplanlægning overføres til byzone, vil Århus Kommune ved lokalplanens ikrafttræden få dispensationskompetencen i henhold til naturbeskyttelseslovens 65, stk. 6. Overordnede vej- og stiforhold Lokalplanområdet vejbetjenes fra Virupvej via ny fordelingsvej som er udlagt i lokalplan nr Fordelingsvejen tilsluttes Virupvej i ny rundkørsel. Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 777

16 13 På nedenstående illustration er vej og stiforhold i Hjortshøj angivet. Trafikstrukturen i Hjortshøj består af et net af trafikveje som afvikler størstedelen af trafikken i byen samt af lokal- og boligveje, der tager sig af den lokale trafik. Hjortshøj er præget af smalle landsbygader uden fortov og kapaciteten på disse veje er beskeden. Trafik fra nye boligområder skal derfor søges dirigeret ud på det overordnede vejnet, så øget trafik igennem Hjortshøj så vidt muligt undgås. Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 777

17 14 Stinettet i Hjortshøj er veludbygget, hvad angår de nyere boligområder. Stinettet leder mod Virupskolen, som er placeret i den sydlige del af byen. Fra lokalplanområdet er der via sti langs fordelingsvejen sikret forbindelse for bløde trafikanter til Virupvej og skolen. Søften-Skødstrup motorvejen syd for byen forventes åbnet i Motorvejen vil blive tilsluttet Mejlbyvej. Arkæologiske forhold Moesgård Museum har arkivalsk kontrolleret lokalplanområdet. Der er ikke tidligere lokaliseret arkæologiske levn på arealet. I nærområdet er dog tidligere gjort arkæologiske fund og høje bonitetstal fra omkring 1800 viser, at der i området kan være spor efter forhistorisk bebyggelse. Det anbefales, at der foretages en forundersøgelse for konstatering af eventuelle arkæologiske levn. Hvis der ved kommende anlægsarbejder påtræffes jordfaste fortidsminder (bopladser, gravpladser, kulturlag m.v.) skal arbejdet standses og anmeldes jf. museumslovens 27. Varmeplanlægning I den østlige side af området ligger en eksisterende distributionsledning, og fjernvarmehovedforsyningen til områdets nye byggeri skal ske fra denne ledning. Vandindvindingsinteresser Lokalplanområdet ligger i OSD-område, Område for Særlige Drikkevandsinteresser. Hjortshøj St. Bys Vandværk har vandindvindingsinteresser i området. Der må i området ikke anvendes pesticider eller forekomme anden form for forurening, der kan bevirke nedsivning til grundvandet. Lokalplanen vil blive suppleret med en deklaration, der bl.a. fastsætter forbud mod anvendelse af sprøjtemidler. Støjmæssige forhold De støjmæssige forhold er vurderet med udgangspunkt i kommuneplanens støjbestemmelser. Lokalplanområdet er primært belastet af trafikstøj fra Virupvej. Den nordlige del af området er endvidere belastet af støj og vibrationer fra jernbanen, men det sydlige område belastes af støj fra den nye fordelingsvej inden for lokalplan nr For at sikre overholdelse af kommuneplanens støjbestemmelser, indeholder lokalplanen bestemmelser om at støjfølsom bebyggelse i én etage skal placeres i en afstand af mindst 20 m fra Virupvej og fordelingsvejen. Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 777

18 15 Støj fra jernbanen vurderes ikke at få væsentlig betydning for lokalplanområdet, idet det er en meget svagt trafikeret jernbanestrækning. Af hensyn til vibrationer skal der dog overholdes en afstand på 25 m fra spormidte til støjfølsom bebyggelse. Forureningsforhold - jord Natur og Miljø, Virksomheder og Jord har pr. 4. januar 2007 ikke registreret potentielt forurenende aktivitet eller konstateret forurening inden for lokalplanområdet. Overskudsjord/byggeaffald Eventuel bortskaffelse af overskudsjord skal ske i henhold til Århus Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald. Overskudsjord bør så vidt muligt forblive inden for lokalplanområdets grænser. Kollektiv trafik Ved lokalplanens udarbejdelse er lokalplanområdet kollektivt trafikbetjent af Århus Sporvejes linie 53 og 58 samt af nærbanen Århus-Hornslet-Grenå med standsningssted ved Hjortshøj Station. Skoleforhold Ved lokalplanens udarbejdelse ligger området i Virupskolens distrikt. Institutionsforhold I nærheden af lokalplanområdet findes ved planens udarbejdelse følgende institutioner: Heldagsbørnehaver: Kernehuset - Smedebakken 6 Integrerede institutioner: Solsikken (0-6 år) - Kankbøllevej 12 Spiren (0-6 år) - Skovager 1 Østergårdstoften - Østergårdstoften 1 Fritidshjem: Skovager - Skovager 4 Teknisk forsyning Elforsyning sker fra: Ny bebyggelse skal tilsluttes NRGi på forsyningens til enhver gældende betingelser. Varmeforsyning forventes at ske fra: Fjernvarme Århus Bautavej Århus V. Eksisterende distributionsledninger samt en deklareret varmetransmissionsledning er indtegnet på lokalplankortet. Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 777

19 16 Den viste fjernvarmeledning igennem lokalplanområdet er privatejet af: Gartnernes Varmeforsyningsselskab i Århus Aps, c/o advokat Ole Maare, Nørregade 16, 5000 Odense C. Ledningen driftsføres af Teknik og Miljø, Fjernvarme Århus. Den viste ledning skal ombygges, hvis der bygges, plantes træer eller terrænreguleres over ledningen på lokalplanområdet. Placeringen skal afklares nærmere når vej og stianlæg er fastlagt. Vandforsyning sker fra Kloakforsyning sker ved: Hjorthøj St. Bys Vandværk v/c. V. Rasmussen Virupvej 46 D 8530 Hjortshøj. Århus Kommune Vand og Spildevand Grøndalsvej Viby J. i henhold til gældende betalingsvedtægt Spildevand skal afledes via eksisterende spildevandsledning i Virupvej eller afskærende spildevandsledning syd for arealet til Egå Renseanlæg. Der forventes ikke at være behov for spildevandsafledning fra boldbanerne. Der må ikke foretages ændringer af eksisterende, lovlige forhold, før der foreligger en udledningstilladelse fra Århus Kommune, Natur og Miljø. Regnvand skal afledes til Skæring Bæk via nyt regnvandsbassin, der etableres inden for byudviklingsområdet. Der forventes ikke at være behov for afledning af overfladevand fra boldbanerne. Afledning af drænvand fra boldbaner skal tilkobles regnvandsledningen fra det kommende boligområde mod vest. Bebyggelse af området Ansøgning om byggeri i området skal indsendes til Århus Kommune, Planlægning og Byggeri, Kalkværksvej 10, 8100 Århus C, i overensstemmelse med Bygherrevejledningen. Nærmere oplysninger herom kan fås ved henvendelse til Planlægning og Byggeri, tlf Lokalplanen og andre planer Lokalplan nr. 777

20 17 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Retsvirkninger af lokalplanen Lokalplanen gælder fra den dag, det er offentliggjort, at planen er vedtaget endeligt. Dette indebærer, at hvis en ejendom ønskes bebygget, udstykket eller anvendt på en anden måde end hidtil, skal det ske i overensstemmelse med planen. Lokalplanen medfører derimod ikke pligt til at opføre de bygninger, anlæg m.v., der er indeholdt i planen, og en eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte uændret. Hvis det er af væsentlig betydning for at få planen ført ud i livet, kan kommunen ekspropriere privates ejendomme eller rettigheder over ejendomme efter Lov om Planlægning, 47. Områderne I, II, III, V udlægges til offentlige formål. Det betyder, at ejerne efter Lov om Planlægning, 48, under visse omstændigheder kan kræve de pågældende ejendomme overtaget af kommunen mod erstatning. Lokalplanen indeholder i 2 bestemmelse om, at den på matrikelkortet markerede del overføres til byzone. Retsvirkningerne heraf fremgår af bl.a. af Lov om Planlægning 47 A. Bestemmelser i private byggeservitutter og andre såkaldte tilstandsservitutter bortfalder i det omfang, de ikke er forenelige med lokalplanen. Kommunen kan dispensere fra lokalplanen, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Når en dispensation berører omboendes interesser, skal disse underrettes om den påtænkte dispensation og have 14 dages frist til at fremkomme med bemærkninger herom, før dispensation eventuelt gives. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun foretages ved en ny lokalplan. Lokalplanens retsvirkninger Lokalplan nr. 777

21 18 TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN Tillæg nr. 87 til Kommuneplan 2001 Som det fremgår at afsnittet om Lokalplaner og andre planer - Kommuneplanen, side 11 ændres den nuværende grænse mellem kommuneplanens eksisterende delområder. En del af område BL foreslåes sammenlagt med BO. Desuden udskilles to nye delområder RE og OF med en afgrænsning som vist på efterfølgende rammekort. Tillæg nr. 87 til kommuneplanen. Udover kommuneplanens generelle rammebestemmelser foreslåes følgende rammer for de nye delområder: Delområde BO Områdets anvendelse er fastlagt til boligbebyggelse i form af lav boligbebyggelse med varierede bebyggelsesformer. Bebyggelse må ikke opføres med mere end 2 etager. Bebyggelsens højde må ikke overstige 8,5 m. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 25 for åben-lav, 35 for tæt-lav og 40 for etagerboliger. Tillæg til kommuneplanen Lokalplan nr. 777

22 19 Delområde RE Områdets anvendelse er fastlagt til offentligt rekreativt område (boldbaner). Området skal friholdes for anden bebyggelse end den, der er nødvendig for at drive området som rekreativt område og småbygninger i forbindelse med brugen af arealet til idræt. Delområde OF Områdets anvendelse er fastlagt til offentligt formål (børneinstitution). Bebyggelse må ikke opføres med mere end 2 etager. Bebyggelsens højde må ikke overstige 8,5 m. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 40 for delområdet under ét. Tillæg til kommuneplanen Lokalplan nr. 777

23 20 Tillæg til kommuneplanen Lokalplan nr. 777

24 Lokalplankort nr Lokalplankort

25

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand. Se endvidere lokalplan nr. 584. November 2005 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand. Se endvidere lokalplan nr. 584. November 2005 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 736 Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand Se endvidere lokalplan nr. 584 KONGSBAK INFORMATIK November 2005 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Helenelyst,

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 818 Boligområde nord for Pannerupvej, Trige September 2008 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde nord for Pannerupvej, Trige 818 Randersvej Pannerupvej Trige Centervej Statistikområde/distrikt

Læs mere

forslag Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Tandervej i Mårslet 696 Statistikområde/distrikt nr.: 07.00 Registreringskortblad nr.

forslag Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Tandervej i Mårslet 696 Statistikområde/distrikt nr.: 07.00 Registreringskortblad nr. Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Tandervej i Mårslet 696 Mårslet Byvej Præstegårdsvej Langballevej forslag Obstrupvej Testrupvej Mustrupvej Bedervej Tandervej Nymarksvej Statistikområde/distrikt

Læs mere

Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 881. Center og boligområde ved Kolt Østervej i Hasselager. Marts 2011

Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 881. Center og boligområde ved Kolt Østervej i Hasselager. Marts 2011 Aarhus Kommune Lokalplan nr. 881 Center og boligområde ved Kolt Østervej i Hasselager Marts 211 Aarhus Kommune Lokalplan nr.: Bolig- og Centerområde ved Kolt Østervej, Vangsbovej og Skovvænget i Hasselager

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentlige formål ved Marselisboulevard. Rammelokalplan. Se endvidere lokalplan nr. 494.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentlige formål ved Marselisboulevard. Rammelokalplan. Se endvidere lokalplan nr. 494. Århus Kommune Lokalplan nr. 619 Område til offentlige formål ved Marselisboulevard. Rammelokalplan. Se endvidere lokalplan nr. 494 KONGSBAK INFORMATIK Juni 2001 Århus Kommune Lokalplan nr.: Område til

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. 712. Område til butik ved Stenbækvej og J. P. Larsens Vej i Brabrand. Marts 2008

Århus Kommune. Lokalplan nr. 712. Område til butik ved Stenbækvej og J. P. Larsens Vej i Brabrand. Marts 2008 Århus Kommune Lokalplan nr. 712 Område til butik ved Stenbækvej og J. P. Larsens Vej i Brabrand Marts 2008 Århus Kommune Lokalplan nr.: Område til butik ved Stenbækvej og J.P.Larsens Vej i Brabrand Indeholder

Læs mere

Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 704. Område til ungdomsboliger ved Ryhavevej, Bispehaven i Hasle

Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 704. Område til ungdomsboliger ved Ryhavevej, Bispehaven i Hasle Aarhus Kommune Lokalplan nr. 704 Område til ungdomsboliger ved Ryhavevej, Bispehaven i Hasle Del ophævet i henhold til lokalplan nr. 922 (se kortet på næste side) Juli 2012 VIBORGVEJ ÅBY RINGVEJ RYMARKEN

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Golfbane ved Lyngbygård. December 2006 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Golfbane ved Lyngbygård. December 2006 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 767 Golfbane ved Lyngbygård KONGSBAK INFORMATIK December 2006 Århus Kommune Lokalplan nr.: Golfbane ved Lyngbygård Indeholder tillæg nr. 88 til Kommuneplan 2001 767 Borum Borumvej

Læs mere

Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej. Tjæreborg By

Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej. Tjæreborg By Lokalplan nr. 12-010-0001. Boligområde nord for Hulvej Tjæreborg By Juni 2010 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr. 205

Århus Kommune Lokalplan nr. 205 Århus Kommune Lokalplan nr. 205 Boligområde ved Bjødstrupvej (del af område 3 og 7 i lokalplan 45) samt Tillæg: Boligområde ved Bjødstrupvej i Holme Del af lokalplanen ophævet i henhold til tillægget April

Læs mere

Rosenholm Kommune. Rosenholm. Amaliegårdvej. Lokalplan nr. 26. Område til boligbebyggelse og offentlige formål på Ågårdarealet i Hornslet

Rosenholm Kommune. Rosenholm. Amaliegårdvej. Lokalplan nr. 26. Område til boligbebyggelse og offentlige formål på Ågårdarealet i Hornslet Rosenholm Kommune 11 52 Rosenholm Å 50 gårdvej Amaliegårdvej 7 5 Lokalplan nr. 26 Område til boligbebyggelse og offentlige formål på Ågårdarealet i Hornslet Yderligere oplysninger om lokalplanen fås hos

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by

Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Ikast Kommune September 2006 Titel Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens

Læs mere

Boligområde, Lund Syd

Boligområde, Lund Syd Boligområde, Lund Syd Lokalplan 1-2008, Lund TEKNIK OG MILJØ 2 LOKALPLAN 1-2008 INDHOLD LOKALPLAN 1-2008 3 Indholdsfortegnelse Redegørelse 4 Baggrund for lokalplanen 4 Lokalplanens formål 4 Eksisterende

Læs mere

Lokalplan 14-003. Forslag FOR ET CENTEROMR ÅDE MELLEM SKÆRSKOVHEDEVEJ OG FUNDER BYGADE. Funder FUNDER

Lokalplan 14-003. Forslag FOR ET CENTEROMR ÅDE MELLEM SKÆRSKOVHEDEVEJ OG FUNDER BYGADE. Funder FUNDER FUNDER Funder Bygade Skærskovhedevej Lokalplan 14-003 FOR ET CENTEROMR ÅDE MELLEM SKÆRSKOVHEDEVEJ OG FUNDER BYGADE Funder Fremlagt i offentlig høring fra X. 2011 til X 2011 Forslag Hvad er en lokalplan?

Læs mere

Rønde Kommune Lokalplan nr.

Rønde Kommune Lokalplan nr. Rønde Kommune Lokalplan nr. 58 Inklusive tillæg til Rønde Kommuneplanforslag 2001 Januar 2002 06 Nyt boligområde med småerhverv og kursuscenter mellem Jeshøjvej og Ravnebjergvej i Feldballe Lokalplan nr.

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde vest for Stenagervej i Vejlby. Maj 1982 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Et boligområde vest for Stenagervej i Vejlby. Maj 1982 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 125 Et boligområde vest for Stenagervej i Vejlby KONGSBAK INFORMATIK Maj 1982 Århus kommune Lokalplan nr.: 125 Et boligområde vest for Stenagervej i Vejlby Statistikområde/distrikt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012.

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. LOKALPLAN 16-002 Boligområde ved Romervej i Grauballe FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning og zonestatus

Læs mere

Lokalplan nr. 3-646. Nyt boligområde ved Åsum

Lokalplan nr. 3-646. Nyt boligområde ved Åsum Lokalplan nr. 3-646 Nyt boligområde ved Åsum Offentlig høring Du kan komme med indsigelser mod lokalplanforslaget ved skriftlig henvendelse til Odense Kommune i perioden 17. oktober til 12. december 2006.

Læs mere

Boligområde ved Ribe Landevej og Højenvej, Nr. Vilstrup NR. VILSTRUP

Boligområde ved Ribe Landevej og Højenvej, Nr. Vilstrup NR. VILSTRUP L O K A L P L A N N R. 1 0 1 1 Boligområde ved Ribe Landevej og Højenvej, Nr. Vilstrup V E J L E K O M M U N E NR. VILSTRUP Endelig godkendt d. 12.12.2007 Offentliggjort d. 16.01.2008 LOKALPLANOMRÅDET

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Forslag LOKALPLAN nr. 44 Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Hvad er en lokalplan? En lokalplan er kommunens plan for et bestemt område med bestemmelser

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Forslag til Lokalplan nr. 1005 - Johannelunden. Lokalplan for boligformål i den østlige del af Virring

SKANDERBORG KOMMUNE. Forslag til Lokalplan nr. 1005 - Johannelunden. Lokalplan for boligformål i den østlige del af Virring SKANDERBORG KOMMUNE Forslag til - Johannelunden Lokalplan for boligformål i den østlige del af Virring FORSLAG til offentlig debat i perioden 20. juni 2007 til 15. august 2007. Juni 2007 INDLEDNING OFFENTLIG

Læs mere

Broengen i Jyllinge. Lokalplan 526/forslag

Broengen i Jyllinge. Lokalplan 526/forslag Broengen i Jyllinge Lokalplan 56/forslag Indhold Forord Baggrund 6 Lokalplanområdet Formål og indhold Forhold til anden planlægning Kommuneplan Byplanvedtægt og lokalplan Deklarationer Planlægning i forhold

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Skovgårdsparken i Brabrand. Maj 1989 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Skovgårdsparken i Brabrand. Maj 1989 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 395 Skovgårdsparken i Brabrand KONGSBAK INFORMATIK Maj 1989 Arhus kommune Lokalplan m : Skovgårdsparken i Brabrand 395 Statistikområde/distrikt nr.: 6.3 Registreringskortblad

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum

Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum Forslag til lokalplan nr. 347 Boligområde nord for Voldum- Rud Vej i Voldum med tilhørende kommuneplantillæg nr. 8 til Kommuneplan 13 Voldum-Rud Vej Favrskov Kommune 2013 Ortofoto Forslag april 2015 HVAD

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere