Håndbog om BPA-ordningen. - i henhold til Servicelovens 96

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndbog om BPA-ordningen. - i henhold til Servicelovens 96"

Transkript

1 Håndbog om BPA-ordningen - i henhold til Servicelovens 96 Juni 2016

2 Indholdsfortegnelse Kort og godt om BPA... 4 Baggrund og formål... 4 Generelle forhold i en BPA Arbejdsleder Arbejdsgiver Valgmuligheder i din BPA Aftale om overgivelse af arbejdsgiveropgaven Handicaphjælperens opgaver Udmålingen af dit tilskud Kurser og rådgivning Ændring af din bevilling Revurdering af dit hjælpebehov og tilsyn med din BPA Kombination med hjælp efter anden lovgivning (hjemmepleje) Forsikringer Ansættelse af handicap-hjælpere Hvordan finder jeg mine hjælpere? Tavshedspligt Samtykkeerklæring Vagtplaner Løn Lønforhold for dine hjælpere Lønudbetaling Fravær med løn Sygdom Barselsorlov Andre forhold Flytning til en anden kommune Frakendelse af BPA Merudgifter i henhold til Servicelovens Ferie BPA i udlandet Personlig assistance på arbejdspladsen Respirationsbistand Sygehusophold Arbejdsmiljø og APV Arbejdsmiljø Arbejdspladsvurdering, APV Arbejdsskader

3 32. Oplæring af og kurser for handicaphjælpere når du selv er arbejdsgiver Medarbejderudviklingssamtaler, MUS

4 Kort og godt om BPA Baggrund og formål BPA står for Borgerstyret Personlig Assistance. Denne håndbog er tænkt som en hjælp til dig, der har fået bevilliget en BPA i henhold til Servicelovens 96, stk. 1 og 2. Du kan her læse om generelle retningslinjer og praksis i Herlev Kommune, samt finde henvisninger til andre offentlige instanser, hvor du kan få råd og vejledning. Det overordnede formål med en BPA er at skabe fleksible ordninger. Ordningen tager udgangspunkt i din medbestemmelse og kan tilpasses dine ønsker og behov. Dermed kan du have mulighed for at få eller opretholde en selvstændig tilværelse, med mulighed for deltagelse i samfundet på lige vilkår med andre borgere. Formålet er også at skabe mulighed for sammenhængende og helhedsorienteret hjælp til dig, som har et omfattende hjælpebehov. Med en BPA modtager du tilskud til selv at ansætte handicaphjælpere. Det er et krav, at du selv kan varetage arbejdslederrollen, men du har mulighed for at overdrage arbejdsgiveropgaven til en anden part, og herved blive aflastet for en lang række administrative opgaver. Generelle forhold i en BPA 1. Arbejdsleder Det er et krav for at få bevilliget en BPA, at du kan fungere som arbejdsleder. Ved arbejdsleder forstås, at du skal være i stand til at tilrettelægge hjælpen og fungere som daglig leder for dine hjælpere. Det betyder, at du blandt andet skal: Varetage arbejdsplanlægning (vagtplaner) sammen med og for dine hjælpere Udarbejde jobbeskrivelser og jobopslag / annoncer Udvælge hjælpere, herunder varetage ansættelsessamtaler 4

5 Varetage oplæring og daglig instruktion af dine hjælpere Afholde medarbejderudviklingssamtaler og personalemøder 2. Arbejdsgiver Du kan overgive arbejdsgiveropgaven til en anden part, eller du kan vælge selv at være arbejdsgiver. I alle situationer, hvor du vælger at overgive arbejdsgiveropgaven, skal du fortsat være arbejdsleder for dine hjælpere, da dette ansvar ikke kan overgives til anden part. Arbejdsgiveropgaven indebærer, at du blandt andet skal: Ansætte og afskedige hjælpere Udarbejde ansættelsesbeviser til hjælperne Udbetale løn (opgaven kan varetages af kommunen eller af en privat virksomhed) Indberette skat, tegne lovpligtige forsikringer, indbetale til ferie, barselsfond og ATP (opgaven kan varetages af kommunen eller af en privat virksomhed) Gennemføre nødvendige arbejdsmiljøforanstaltninger Gennemføre arbejdspladsvurdering (APV) Oprette CVR-nummer og erhvervskonto (kun hvis du selv udbetaler løn) Servicestyrelsen har etableret en rådgivningsfunktion for borgere med BPA. Her vil der være mulighed for at få svar på de juridiske spørgsmål, som knytter sig til arbejdsgiveropgaven. Her tænkes for eksempel på regler for ansættelsesbeviser, arbejdsmiljø, ferielovgivning mv. Du kan læse mere eller søge råd via: 4. Valgmuligheder i din BPA a) Du overgiver arbejdsgiveropgaven til et firma: I den situation overtager firmaet de opgaver, som er forbundet med at være arbejdsgiver også i ansættelsesretlig forstand. b) Du overgiver arbejdsgiveropgaven til en nærtstående: Med nærtstående forstås ægtefælle, samlever, forældre, søskende eller andre, som har et nært forhold til dig. Den nærtstående person overtager de opgaver, som er forbundet med at være arbejdsgiver 5

6 også i ansættelsesretlig forstand. Den nærtstående person aflønnes ikke for de opgaver, der er forbundet med at være arbejdsgiver for dig. c) Du er selv arbejdsgiver: Du udbetaler selv løn med hjælp fra et privat firma. Du er fortsat selv arbejdsgiver for dine hjælpere i ansættelsesretlig forstand. d) Du er selv arbejdsgiver: Herlev Kommune står for lønudbetaling. Du er fortsat selv arbejdsgiver for dine hjælpere i ansættelsesretlig forstand. 5. Aftale om overgivelse af arbejdsgiveropgaven Hvis du vælger at overgive arbejdsgiveropgaven til anden part, skal du indgå en aftale med denne part. Der er forskellige forhold, som denne aftale som minimum bør indeholde: En beskrivelse af de opgaver, som skal udføres hos dig Hvordan de forskellige opgaver bliver leveret hos dig Oversigt over hvad det koster, regnskab mv. Arbejdsgiverens forpligtigelser i forbindelse med fastsættelse af opsigelsesvarsel af aftalen Hvis du har behov for særlige kvalifikationer hos hjælperne, skal det også fremgå af aftalen Det er vigtigt at understrege, at aftalen er et samarbejde mellem dig og den anden part, og valget af anden part alene er dit ansvar. Du skal således selv tage kontakt til anden part og sørge for at give dem en kopi af udmålingen af dit tilskud til din BPA fra Herlev Kommune. Med dette dokument kan den anden part se, hvordan din ordning er sammensat. Herlev Kommune anbefaler, at der udarbejdes skriftlig aftale mellem dig og anden part. Hvis den anden part kontakter Herlev Kommune om oplysninger i forhold til din bevilling, forudsætter det en underskrevet samtykkeerklæring fra dig, før Herlev Kommune videregiver oplysninger om dig. Lønrammen kan ikke fraviges. Du vil måske komme ud for, at anden part er tilknyttet en anden overenskomst, som medfører, at de lønner deres hjælpere en smule højere. Hvis dette er tilfældet, må I prøve at nå til enighed. Husk dog på, at du ikke har mulighed for at bevæge dig udenfor lønrammen. Går du ud over den fastsatte ramme, skal du selv finansiere differencen. Hvis I ikke når til enighed, kan den yderste konsekvens være, at du ikke kan indgå aftale med den pågældende anden part. 6

7 Du kan læse mere eller søge råd via 6. Handicaphjælperens opgaver Dine handicaphjælpere skal fungere som dine arme og ben, og skal som udgangspunkt udføre de opgaver, du er visiteret til, og som du ønsker at få udført. Det er både de praktiske opgaver, men også de opgaver, som vedrører personlig pleje. Formelt er der ingen begrænsninger i deres opgaver. Dine handicaphjælpere skal dog ikke foretage større opgaver som for eksempel hovedrengøring, hækklipning, malerarbejde eller andre større vedligeholdelsesopgaver. Tal med Visitationen, Center for Omsorg og Sundhed, om det er muligt at søge om hjælp eller tilskud til nogle af de nævnte opgaver. Det er muligt for dig at bede din handicaphjælper om for eksempel at rydde sne og salte, men det forudsætter, at det fortsat er muligt for din handicaphjælper at tage sig af de primære opgaver. Du skal være opmærksom på arbejdsmiljøet og sikring af handicaphjælperne. 7. Udmålingen af dit tilskud Visitationen, Center for Omsorg og Sundhed udmåler dit tilskud til Borgerstyret Personlig Assistance, og du modtager herefter udmåling- og budgetskema. I udmålingen kan du se, hvilke forudsætninger der er lagt til grund for din udmåling. Udmålingen tager udgangspunkt i Herlev Kommunes kvalitetsstandard for voksne med særlige behov. Du kan fx se hvor mange timer, der er udmålt, og hvordan de placerer sig hen over døgnet og ugen. Du kan også se en sammentælling af timerne på en uge og hvilken timeløn, der er beregnet ud fra. I budgettet, der dækker over 1 år, kan du se, hvor mange penge, du har til rådighed til aflønning på forskellige tider af døgnet og ugen. Du kan også se, hvor meget der er beregnet til feriepenge til medarbejdere, pension mm. 7

8 De bevilgede beløb udbetales forud til den 1. i måneden, med mindre andet aftales. De enkelte poster må ikke anvendes til andet end det, teksten angiver. Som arbejdsgiver skal du en gang årligt udarbejde et regnskab til Herlev Kommune, jf. kalenderåret. Der skal vedlægges dokumentation til alle poster. Årsregnskabet afleveres til Herlev Kommune senest den 31. januar i det efter følgende år. Der skal ikke aflægges regnskab for posten Udgifter til hjælpere i hjemmet. I tilfælde af et mindreforbrug overføres højst 5 % af det samlede regnskab til næste år. Mindreforbruget (- 5 %) modregnes i følgende årsbudget. Er der udgifter, der skal betales før tilskudsbeløbet er udbetalt, kan der aftales et forskud. Beløbet til Arbejdsgiveropgaven skal dække omkostninger ved: ansættelses- og afskedigelsesprocedurer i forhold til hjælpere oplæring og vejledning af borgeren i de opgaver, der følger af at modtage hjælp i form af borgerstyret personlig assistance bistand til borgeren med rekruttering af hjælpere m.v. i et vist omfang at medvirke til at sikre vikardækning regnskab, ledelse og kontorhold inklusive afledte udgifter til IT, husleje m.v. Posten Personaledækning ved ferieophold i udmålingsskemaet, dækker differencen mellem den faste aflønning og aflønning af 1 til 2 hjælpere i døgnet, afhængig af din udmåling. Er der udmålt til 2 hjælpere, har hver hjælper 16 timer i døgnet. Da der kun er 1 hjælper på arbejde af gangen, er der kun udmålt tillæg for aften, nat og weekend til 1 hjælper. I udmålingen kan du se hvor mange dages feriedækning, du er bevilget. Udgifter til nødvendige forsikringer, barselsfond og nødvendige kurser dækkes efter regning. Udgifter til de poster, der dækkes efter regning. Beregningen nedenfor er vist som procentsatser af lønudgiften (løn + feriepenge). Procentsatserne angiver samtidig Herlev Kommunes serviceniveau, og de må derfor ikke overskrides uden forudgående aftale med Visitationen, Center for Omsorg og Sundhed. Udgifter til overholdelse af arbejdsmiljøloven, løn under sygdom og udgifter til løn under barnets 1. og 2. sygedag dækkes efter regning. Kommunen har en forventning om, at det årlige sygefravær kan holdes under 6 %. Herlev Kommune har lavet en beregning af forventede maksimale udgifter til de poster, der dækkes efter regning. Beregningen nedenfor er vist som procentsatser af lønudgiften (løn + feriepenge). 8

9 Procentsatserne angiver samtidig Herlev Kommunes serviceniveau, og de må derfor ikke overskrides uden forudgående aftale med Visitationen, Center for Omsorg og Sundhed. Serviceniveau for udgifter der dækkes efter regning: Sygdom Nødvendige forsikringer 9 % af lønudgiften 1,5 % af lønudgiften Barselsfond Kurser Overholdelse af arbejdsmiljøloven 0,85 % af lønudgiften 1,5 % af lønudgiften 2 % af lønudgiften 8. Kurser og rådgivning Socialstyrelsen udbyder en række kurser til borgere med BPA. Kurserne er gratis, og du er selv ansvarlig for tilmelding. Se på Socialstyrelsens hjemmeside for mere info og tilmelding: www. socialstyrelsen.dk. 9. Ændring af din bevilling Uanset hvordan din BPA er sammensat, har du pligt til at give Visitationen, Center for Omsorg og Sundhed besked, hvis der sker ændringer i dine behov. For eksempel hvis du flytter til anden bolig eller dit funktionsniveau ændrer sig. En visitator vil sammen med dig vurdere, hvilken betydning det har for din bevilling. Det er Visitationen, Center for Omsorg og Sundhed, som er den bevilligende myndighed, og den eneste, som kan ændre i din bevilling. Hvis din bevilling herefter ændres, så er det dit ansvar at meddele det til den part, som har overtaget arbejdsgiveropgaven. 10. Revurdering af dit hjælpebehov og tilsyn med din BPA En gang årligt skal Visitationen foretage en revurdering af dit behov for hjælp. Der kan være behov for hyppigere opfølgning, for eksempel hvis din BPA er ny, eller hvis din lidelse er fremadskridende, og dit behov for hjælp derved ændrer sig. Du skal tage kontakt til Visitationen, hvis du har behov for en revurdering af dit hjælpebehov før den aftalte tid. Samtidig med den årlige revurdering, bliver der foretaget et tilsyn med din BPA. Det skal her vurderes, om du fortsat er i stand til at varetage arbejdslederrollen. Det vurderer en visitator på baggrund af en drøftelse med dig om, hvordan de forskellige opgaver løses. Det gælder måden, du tilrettelægger dine handicaphjælperes opgaver på, men også hvordan dine hjælpere løser de pågældende opgaver. Visitatoren vil også se på, hvornår du sidst har foretaget en APV og gennemført medarbejder-udviklingssamtaler. 9

10 11. Kombination med hjælp efter anden lovgivning (hjemmepleje) Som udgangspunkt skal dit behov for personlig og praktisk hjælp være dækket af din BPA. Hvis du selv ønsker det, er der intet til hinder for, at du f.eks. får et besøg om aftenen/natten af en medarbejder fra hjemmeplejen. Det kan være, at du gerne vil være uden hjælpere i nattetimerne, men gerne vil have et kort besøg eller dele af den personlige pleje varetaget af hjemmeplejen. 12. Forsikringer Arbejdsgiveren skal tegne forskellige forsikringer, da der er forsikringspligt overfor hjælperne. Arbejdsskadeforsikring er lovpligtig og sikrer dine hjælpere erstatning, hvis de bliver ramt af en arbejdsulykke. Derudover anbefaler Herlev Kommune, at du også tegner en erhvervsansvarsforsikring. Denne er ikke lovpligtig, men meget vigtig, da den dækker det erstatningsansvar, du kan pådrage dig, hvis dine hjælpere under udførelse af arbejde for dig forvolder skade på andre eller andres ejendele. Hvis du ikke tegner denne forsikring, er du selv erstatningspligtig og ikke Herlev Kommune. Du skal selv sørge for at tage kontakt til et forsikringsselskab, og du bestemmer selv, hvilket selskab det skal være. Udgiften til ovenstående forsikringer dækker Herlev Kommune efter regning, jf. kommunens serviceniveau. Ansættelse af handicap-hjælpere 13. Hvordan finder jeg mine hjælpere? De mest almindelige måder at finde hjælpere på, er igennem: Personligt netværk Forskellige organisationer, som tilbyder at varetage BPA. Du kan finde udbydere på internettet. Du kan også annoncere i aviser, på nettet, eller hænge opslag op på for eksempel uddannelsesinstitutioner. 10

11 Socialministeriet har givet dispensation til området, så det er muligt at søge en handicaphjælper på nogenlunde samme alder som dig selv (Socialministeriets afgørelse af 13. oktober 2005 i forhold til Forskelsbehandlingsloven). Derudover accepteres det normalt, at der kan søges en handicap-hjælper af samme køn, hvis hjælperen skal hjælpe med personlig pleje. Det er derimod ikke tilladt specifikt at annoncere efter en hjælper af modsat køn eller med en anden alder. Hvis der er børn i hjemmet, skal du huske at indhente børneattest. 14. Tavshedspligt Under ansættelsessamtalen er det meget vigtigt, at du fortæller din kommende hjælper, at vedkommende altid er underlagt tavshedspligt. Tavshedspligten vedrører dine personlige og økonomiske forhold, men også oplysninger om familie- og helbredsforhold. Tavshedspligten ophører ikke, selvom hjælperen ophører sit ansættelsesforhold. Ansættelses-kontrakten skal indeholde oplysninger om, at hjælperen er underlagt tavshedspligt. 15. Samtykkeerklæring Hvis Herlev Kommune varetager lønadministration, skal du være opmærksom på: Når du ansætter en ny hjælper, er det nødvendigt for Herlev Kommune at få oplysninger om din hjælper. Din hjælper skal give samtykke til, at Herlev Kommune må indhente skattemæssige oplysninger. At det er vigtigt at sende en samtykkeerklæring (kan rekvireres i Visitationen). Samtykkeerklæringen skal være modtaget i Herlev Kommune, før din hjælper kan få udbetalt løn. Hvis du selv eller anden part står for lønudbetalingen, skal Herlev Kommune ikke se samtykkeerklæringer. 16. Vagtplaner Du skal lægge en vagtplan, så både du og dine handicaphjælpere ved hvem, der skal være på vagt og hvornår. Bemærk, at der er orienteringsfrister i forhold til dine hjælperes vagtplaner. Løn 17. Lønforhold for dine hjælpere Herlev Kommune udregner dit lønbudget efter FOA s overenskomst løntrin 11. Det kan i forbindelse med den individuelle og konkrete vurdering af din sag vurderes, at der er behov for særlige kvalifikationer hos hjælperne. Se de gældende timesatser på FOA s hjemmeside 11

12 Som arbejdsgiver er du forpligtet til at forhandle løn og arbejdsvilkår med dine hjælpere. På kan du finde råd og vejledning om de forpligtelser, du har som arbejdsgiver, om reglerne for dine hjælperes arbejdstider, om pension, om sikkerheds- og arbejdsmiljømæssige hensyn og meget andet. 18. Lønudbetaling Hvis du selv er ansvarlig for lønudbetalingen er dette kapitel ikke aktuelt for dig. Hvis det er Herlev Kommune, der står for udbetalingen af lønnen til dine hjælpere, er de 14. dages lønnede. Dine hjælperes timerapporter skal være lønkontoret i hænde senest om mandagen i lige uger. Lønnen bliver udbetalt om torsdagen i ulige uger. Det er muligt, at du i forbindelse med opstarten af din BPA får udleveret et eksempel på, hvordan en timerapport kan udarbejdes og se ud. Det er dit ansvar, at timerapporterne er udfyldt korrekt. Tjek altid timerapporterne grundigt, inden du afleverer/sender dem. Timerapporterne skal være underskrevet af dig og den pågældende handicaphjælper. Hvis de ikke er udfyldt korrekt, kan det medføre, at lønnen ikke udbetales til tiden. Hvis du har overgivet arbejdsgiveropgaven til anden part: Du vil altid være arbejdsleder, uanset om du har overgivet arbejdsgiveropgaven eller ej. Det betyder, at du fortsat har ansvaret for, at timerapporterne er udfyldt korrekt og afleveret til tiden. Du aftaler selv med anden part de nærmere omstændigheder om tidspunkt for aflevering af timerapporterne mv. Fravær med løn 19. Sygdom Herlev Kommune dækker din udgift til hjælpers løn under sygdom og barnets 1. og 2. sygedag efter regning. Hvis dine hjælpere ikke er berettiget til løn under sygdom, er de berettiget til sygedagpenge fra deres hjemkommune efter sygedagpengeloven. Hvis du er i tvivl om reglerne omkring sygdom, løn og dagpenge, kan du få råd og vejledning via 12

13 20. Barselsorlov Der ydes ikke løn under hjælperens barsel. Men hjælperne kan søge deres hjemkommune om barselsdagpenge, hvis vedkommende opfylder beskæftigelseskrav for dagpenge. Hvis du eller din hjælper er bosiddende i Herlev, skal henvendelse ske til Borgerservice i Herlev Kommune. Andre forhold 21. Flytning til en anden kommune Hvis du overvejer at flytte til en anden kommune, skal du kontakte Visitationen med henblik på at få vejledning herom. 22. Frakendelse af BPA Det kan i nogle tilfælde være nødvendigt for Herlev Kommune at frakende en BPA. Det kan være, at du selv har dette ønske, men der kan også være andre årsager hertil. Frakendelse skal naturligvis ske i tæt samarbejde med dig, og du bliver tilbudt udarbejdelse af handleplan, hvori der beskrives, hvilken indsats der fremadrettet erstatter din BPA. 23. Merudgifter i henhold til Servicelovens 100 Når du har en BPA, har du mulighed for at søge om dækning af nødvendige merudgifter. Om dine merudgifter vil udløse et løbende månedligt tilskud, kommer an på en konkret og individuel vurdering. Kontakt Center for Børn og Familie for nærmere råd og vejledning. 24. Ferie I din udmåling kan du se, hvor meget der er bevilget til ekstra hjælp i forbindelse med ferie. 13

14 25. BPA i udlandet Ved midlertidige ophold i udlandet på op til en måned bevarer du din BPA, uden at ansøge Herlev Kommune herom. Du kan altså tage din ordning med til udlandet op til en måned. Hvis opholdet overstiger en måned, skal du, før udlandsopholdet påbegyndes, kontakte og ansøge rådgiver om bevarelse af din hjælp. Herlev Kommune skal efter udlandsbekendtgørelsen foretage en konkret og individuel vurdering af formålet med opholdet. Det gælder for eksempel, hvis dit ophold er begrundet i arbejdsforhold, udviklingsarbejde, behandling, samkvem med børn eller andre særlige forhold. Andre udgifter forbundet med udlandsophold skal ansøges i god tid og bliver sagsbehandlet efter udlandsbekendtgørelsen. Vær opmærksom på, at udgiften til dine hjælperes rejse- og opholdsudgifter (herunder rejseforsikring) ikke dækkes. Læs evt. mere på (Bekendtgørelse om ydelser efter lov om social service under midlertidige ophold i udlandet). 26. Personlig assistance på arbejdspladsen Hvis du har en BPA og er erhvervsaktiv, kan du, hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt, have din BPA til at dække pleje-, overvågnings- og ledsagebehovet også i arbejdstiden under forudsætning af, at dine hjælpere kun dækker de nævnte funktioner. I forbindelse med bevilling af BPA kan der ikke ydes hjælp til at varetage arbejdsfunktioner. I henhold til beskæftigelseslovgivningen (lov om kompensation til handicappede i erhverv mv.) kan der ydes personlig assistance med de praktiske arbejdsfunktioner, som følger af beskæftigelsen, og som du på grund af din nedsatte funktionsevne ikke selv kan udføre. Der er mulighed for, at den samlede hjælp i henhold til begge lovgivninger, kan ydes af én person. Dette forudsætter en vurdering og bevilling af Visitationen og Jobcenter Herlev. 27. Respirationsbistand Det er muligt at have en BPA kombineret med respirationsbistand. En BPA med respirationsbistand er sammensat på en lidt anderledes måde i forhold til øvrige BPA. Det er regionen, som har ansvar for respirationsdelen. Det omfatter ansvaret for selve oplæringen af handicaphjælpere og ansvaret for at føre tilsyn. 28. Sygehusophold Hvis du bliver indlagt på sygehuset, så vil det være sygehuset, der skal varetage din pleje mv. jævnfør Sundhedsloven. I praksis betyder det, at dine hjælpere ikke skal møde op på sygehuset og udføre deres daglige arbejde. 14

15 Hvis du ønsker at have dine hjælpere til stede under din indlæggelse, skal dette aftales med afdelingen, hvor du indlægges. Hvis din indlæggelse ikke overstiger én uges varighed behøver du ikke kontakte visitator om indlæggelse. Hvis din indlæggelse varer mere end én uge, skal du kontakte visitator i forhold til en konkret vurdering af, hvad der skal ske med din BPA. I den forbindelse har Herlev Kommune mulighed for at sige nej til en fortsættelse af BPA under indlæggelsen, da sygehuset varetager både dit pleje- og overvågningsbehov. Der forventes heller ikke at være behov for ledsagelsesopgaver under din indlæggelse, som ikke kan varetages af sygehuspersonalet. Arbejdsmiljø og APV 29. Arbejdsmiljø Efter arbejdsmiljøloven har du som arbejdsgiver pligt til at sørge for, at arbejdsmiljøet er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt for dine handicaphjælpere. Reglerne indenfor arbejdsmiljø kan godt være komplicerede. Det er meget vigtigt, når du selv er arbejdsgiver, at du sætter dig grundigt ind i reglerne. Vær især opmærksom på, at du som arbejdsgiver kan blive gjort ansvarlig, hvis en hjælper pådrager sig en arbejdsskade på grund af, at du har givet forkerte instruktioner. Du kan få råd og vejledning i Branchearbejdsmiljørådet, www. bar-sosu.dk. Rådet giver oplysning og vejledning om de regler og bestemmelser, der gælder på dette område. Du kan også læse meget mere om arbejdsmiljø på Derudover kan du søge råd og vejledning via Hvis du har overgivet arbejdsgiveropgaven til anden part: Her vil det være den anden part, som er ansvarlig for overholdelse af hele arbejdsmiljøloven, og som skal sikre, at reglerne om blandt andet arbejdstid, arbejdsstedets indretning mv. overholdes. Den anden part er også ansvarlig for, at der bliver foretaget den lovpligtige APV. 30. Arbejdspladsvurdering, APV APV er et værktøj, som arbejdsgiveren kan bruge til at sætte arbejdet med arbejdsmiljøet i system. Som nævnt under afsnittet om arbejdsmiljø, er arbejdsgiveren forpligtiget til at foretage en APV. Det er lovpligtigt at foretage APV. 15

16 Det gælder for eksempel: Mindre sygefravær Mindre udskiftning blandt dine hjælpere Øget arbejdsglæde og motivation Forebyggelse af arbejdsskader Det er helt op til arbejdsgiveren, hvilke metoder og redskaber der bruges til at gennemføre en APV. Vær opmærksom på, at en APV skal indeholde/komme ind på forskellige områder: En kortlægning af arbejdsmiljøet både det fysiske og det psykiske En vurdering af eventuelle problemer En prioriteret handlingsplan Retningslinjer for opfølgning og hvem der er ansvarlig herfor. Der skal minimum hvert tredje år foretages en APV. 31. Arbejdsskader Arbejdsskader er en fælles betegnelse for arbejdsulykker og erhvervssygdomme. Der er bestemte tidsfrister for, hvornår og hvordan du skal anmelde en eventuel arbejdsskade. Se på Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside, for nærmere information. 32. Oplæring af og kurser for handicaphjælpere når du selv er arbejdsgiver Du er selv ansvarlig for oplæring og instruktion af dine hjælpere. Hvis du selv er arbejdsgiver, sker denne oplæring i samarbejde med Herlev Kommune, blandt andet ved hjælp af denne håndbog, men også ved mundtlig vejledning. Hvis dine hjælpere har brug for kurser i forflytningsteknik, hygiejne eller andre relevante områder, har dine hjælpere mulighed for at komme på kursus eventuelt sammen med Herlev Kommunes social-og sundhedshjælpere. Derudover kan der være behov for deltagelse i specifikke kurser, som er nødvendige for at kunne udføre arbejdet hos dig forsvarligt. Herlev Kommune er forpligtet til at dække omkostninger (kørsel og vikardækning) til nødvendige kurser for dine hjælpere. Kontakt derfor altid Visitationen med henblik på vurdering af, om et kursus er nødvendigt, og for at høre om kurset udbydes i Herlev Kommunes regi. Du kan også få råd og vejledning hos Branchemiljøarbejdsrådet for Social og Sundhed dk. Rådets opgave er at medvirke til at løse sikkerheds- og sundheds-spørgsmål inden for social- og sundhedsområdet. Hvis der er udleveret hjælpemidler fra Herlev Kommune, og du er i tvivl om konkret brug, eller du har behov for instruktion i at benytte de udleverede hjælpemidler, kan du kontakte Hjælpemiddelafdelingen. 16

17 33. Medarbejderudviklingssamtaler, MUS Hvis du har en BPA og mere end én hjælper ansat, skal du årligt afholde MUSsamtaler, med dine hjælpere. En MUS-samtale er en forberedt, struktureret og fremadrettet samtale mellem dig og dine hjælpere. Her får I begge mulighed for at træde lidt ud af hverdagen og tale om de nuværende og fremtidige arbejdsopgaver, men også forventninger til arbejdet, hinanden eller andre relevante ting. Der er ikke noget krav til metode og benyttelse af et bestemt skema. Få evt. råd og vejledning via Hvis du har overgivet arbejdsgiveropgaven til anden part: Uanset om du har overgivet arbejdsgiveropgaven, er du forpligtet til at afholde MUS-samtaler, da det hører med til rollen som arbejdsleder. 17

Håndbog om BPA-ordningen - I henhold til Servicelovens 96 BPA-HÅNDBOG

Håndbog om BPA-ordningen - I henhold til Servicelovens 96 BPA-HÅNDBOG Håndbog om BPA-ordningen - I henhold til Servicelovens 96 BPA-HÅNDBOG Maj 2012 Udgivet af Herlev Kommune Indholdsfortegnelse Kort og godt om BPA 1. Baggrund og formål... Side 4 Generelle forhold i en BPA

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service, 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen er at skabe grundlag for fleksible ordninger, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse.

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) 1 of 7 Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) Vedtaget i byrådet: xx.xx.12 2 of 7 Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 96 Behov der dækkes af ydelsen Særlige behov for en sammenhængende, fleksibel og rummelig

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR SERVICELOVENS 96, BORGERLIG PERSONLIG ASSISTANCE. Godkendt i Kommunalbestyrelsen d. 21. november 2018

KVALITETSSTANDARD FOR SERVICELOVENS 96, BORGERLIG PERSONLIG ASSISTANCE. Godkendt i Kommunalbestyrelsen d. 21. november 2018 KVALITETSSTANDARD FOR SERVICELOVENS 96, BORGERLIG PERSONLIG ASSISTANCE Godkendt i Kommunalbestyrelsen d. 21. november 2018 Kvalitetsstandard 96 i Lov om social service Kommunalbestyrelsen skal en gang

Læs mere

Kvalitetsstandard 96 i Lov om social service

Kvalitetsstandard 96 i Lov om social service Kvalitetsstandard 96 i Lov om social service Borgerstyret personlig assistance Når kommunen modtager en ansøgning om borgerstyret personlig assistance (BPA-Ordning), vil en sagsbehandler i samarbejde med

Læs mere

96 Lov om social service

96 Lov om social service Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker 96 Lov om social service At borgere med et omfattende og ganske særligt behov for pleje, omsorg, overvågning og ledsagelse får

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

Servicelovens 96, stk. 1 og 2 Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance

Servicelovens 96, stk. 1 og 2 Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance Servicelovens 96, stk. 1 og 2 Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance Udarbejdet af Center for Job & Socialservice juli 2011, version 2 Indholdsfortegnelse Håndbog om Borgerstyret Personlig Assistance...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD VEDRØRENDE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA) 96

KVALITETSSTANDARD VEDRØRENDE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA) 96 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3. Hvad er formålet med ydelsen? Lov om Social Service (SL) 96 stk. 1 og 2. Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig

Læs mere

Titel. Lovgrundlag Lov om Social Service 96.

Titel. Lovgrundlag Lov om Social Service 96. Titel Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om Social Service 96 Formål At skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgerens muligheder for at leve et

Læs mere

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013 Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune 7. august 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlaget... 3 2.1 Hvad siger servicelovens 96...

Læs mere

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen?

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker 96 Lov om social service Borgerstyret personlig assistance (BPA) At borgere med et omfattende og ganske særligt behov for pleje,

Læs mere

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen?

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? 95 Lov om social service om borgerstyret personlig assistance (BPA) At borgere med et omfattende og ganske særligt

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation Myndighedsafdelingen maj 2011 Myndighedsafdelingen 30 Kvalitetsstandard 2011 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation Lovgrundlag Lov om Social Service 96. Formålet med en

Læs mere

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance 1 Serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag for ydelsen Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om social service Borgere

Læs mere

Serviceinformation. BPA - Borgerstyret personlig assistance. jf. Lov om social service 96

Serviceinformation. BPA - Borgerstyret personlig assistance. jf. Lov om social service 96 Serviceinformation BPA - Borgerstyret personlig assistance jf. Lov om social service 96 Hvem kan få Borgerstyret personlig assistance jf. Lov om social service 96 For at få en BPA-ordning, skal du have

Læs mere

Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter. Servicelovens 95

Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter. Servicelovens 95 Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter Servicelovens 95 Social- og Sundhedsudvalget den 07-09-2016 Forord Kommunalbestyrelsen har fastlagt vejledende serviceniveau til brug for udmåling af støtte

Læs mere

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) jf. 96. Servicelovens 96

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) jf. 96. Servicelovens 96 Kvalitetsstandard Ydelsens lovgrundlag 96 - Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig assistance

Læs mere

Serviceinformation. BPA - Borgerstyret personlig assistance. jf. Lov om social service 96

Serviceinformation. BPA - Borgerstyret personlig assistance. jf. Lov om social service 96 Serviceinformation BPA - Borgerstyret personlig assistance jf. Lov om social service 96 Hvem kan få Borgerstyret personlig assistance jf. Lov om social service 96 For at få en BPA-ordning, skal du have

Læs mere

M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95

M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95 M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95 Kriterier Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) kan bevilges til dig, hvis du er fyldt 18 år og har en betydelig og varigt nedsat fysisk

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning December 2015 Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver

Læs mere

KVALITETSSTANDARD VEDRØRENDE HJÆLPERORDNING 95

KVALITETSSTANDARD VEDRØRENDE HJÆLPERORDNING 95 KVALITETSSTANDARD 2017-18 VEDRØRENDE HJÆLPERORDNING 95 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker 3. Hvad er formålet med 4. Hvilke aktiviteter indgår i 5. Hvilke aktiviteter indgår ikke

Læs mere

Formålet er at sikre borgerens mulighed for selv at udvælge og ansætte de nødvendige hjælpere mhp. at

Formålet er at sikre borgerens mulighed for selv at udvælge og ansætte de nødvendige hjælpere mhp. at KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Lov om Social Service 95 og Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance efter servicelovens 95 nr. 647 af 25. juni

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance. Servicelovens 96

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance. Servicelovens 96 Socialafdelingen Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96 December 2016 Indholdsfortegnelse Lovgrundlag 3 Formål med borgerstyret personlig assistance (BPA) 3 Personkredsen

Læs mere

Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Click here to enter text. Bilag 2 - Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig

Læs mere

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Side 1 af 10 Indhold Borgerstyret Personlig Assistance 96 3 Borgerstyret Personlig Assistance 95 7 Side 2 af 10 Kvalitetsstandard

Læs mere

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96.

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96. Titel Formål Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance efter Lov om social service 96 At skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgerens muligheder for at leve et så selvstændigt

Læs mere

Notat om Borgerstyret Personlig Assistance, jf. servicelovens 95 og 96.

Notat om Borgerstyret Personlig Assistance, jf. servicelovens 95 og 96. 11. februar 2010 Notat om Borgerstyret Personlig Assistance, jf. servicelovens 95 og 96. Med virkning fra 1. januar 2009 er betingelserne for at få bevilget hjælp i henhold til servicelovens 95 og 96 ændret.

Læs mere

Svendborg Kommunes kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance

Svendborg Kommunes kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Svendborg Kommunes kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (Servicelovens 96) Januar 2019 Socialafdelingen Myndighed Indholdsfortegnelse Lovgrundlag 3 Formål med borgerstyret personlig

Læs mere

KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Servicelovens 96, stk. 1, 2 og 4

KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Servicelovens 96, stk. 1, 2 og 4 KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Servicelovens 96, stk. 1, 2 og 4 LOVGRUNDLAG 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig assistance

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordning).

Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordning). Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordning). Vejledningen besvarer de spørgsmål, der typisk forekommer

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 95 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance 2016 Brug for borgerstyret personlig assistance? Hvis du eller en pårørende har behov for borgerstyret personlig assistance (BPA), kan

Læs mere

Viborg Kommunes serviceniveau for borgerstyret personlig assistance (BPA) efter Lov om social service 96

Viborg Kommunes serviceniveau for borgerstyret personlig assistance (BPA) efter Lov om social service 96 Viborg Kommunes serviceniveau for borgerstyret personlig assistance (BPA) efter Lov om social service 96 Serviceniveau for BPA i Viborg Kommune Formålet med denne fastsættelse af serviceniveauet for borgerstyret

Læs mere

Brugervejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (= BPA) efter Servicelovens 95 stk. 2 og 3. Sidst opdateret

Brugervejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (= BPA) efter Servicelovens 95 stk. 2 og 3. Sidst opdateret Brugervejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (= BPA) efter Servicelovens 95 stk. 2 og 3 Sidst opdateret 15.06.16. Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Hvem kan få BPA hvad siger loven. 3. Ansøgning.

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Målgruppe Målgruppen er borgere over 18 år med et omfattende og vedvarende behov for hjælp i dagligdagen, som har et ønske om at udpege egne hjælpere

Læs mere

Vejledende serviceniveau. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96

Vejledende serviceniveau. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 Vejledende serviceniveau Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 Social- og Sundhedsudvalget den 07-09-2016 Forord. Kommunalbestyrelsen har fastlagt vejledende serviceniveau til brug for

Læs mere

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance Revideret november 2018 Lovgrundlag Lov om Social Service 96 Formål Formålet med Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) er, at personer med omfattende

Læs mere

Kvalitetsstandarden for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om Social Service 96

Kvalitetsstandarden for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om Social Service 96 Kvalitetsstandarden for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om Social Service 96 Introduktion Greve Kommune bevilger Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om Social Service 96.

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens Rammer

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens Rammer Revisionsnr. 1 Side 1/7 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens 96 Standardens godkendelse Standardens indhold Standarden er godkendt af Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Når du læser kvalitetsstandarden, skal du være opmærksom på, at den består af to dele. Den første del er information

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance KOLDING KOMMUNE HANDICAPRÅDGIVNINGEN Borgerstyret Personlig Assistance BPA-ordning 2013 Brugervejledning 1. udgave revideret januar 2013 K L O S T E R G A D E 1 6, 6000 K O L D I N G Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tre parts kontrakt. Et aftaleskema mellem borgere med bevilling efter 95 eller 96 i serviceloven, Vejle Kommune og ekstern arbejdsgiver.

Tre parts kontrakt. Et aftaleskema mellem borgere med bevilling efter 95 eller 96 i serviceloven, Vejle Kommune og ekstern arbejdsgiver. Tre parts kontrakt Et aftaleskema mellem borgere med bevilling efter 95 eller 96 i serviceloven, Vejle Kommune og ekstern arbejdsgiver. Aftalen træder i kraft den Navn Adresse CPR: Email: Telefon: Arbejdsgiver:

Læs mere

Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning.

Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning. Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning. Vejledningen forsøger at besvare de spørgsmål, der typisk kan være i den forbindelse.

Læs mere

Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96

Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96 Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96 Formålet med denne fastsættelse af serviceniveauet for Borgerstyret Personlig Assistance (herefter

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 95, stk. 2. Borgerstyret Personlig Assistance

Kvalitetsstandard. Serviceloven 95, stk. 2. Borgerstyret Personlig Assistance Kvalitetsstandard Serviceloven 95, stk. 2 Borgerstyret Personlig Assistance Godkendt i Byrådet den 26. februar 2013 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme

Læs mere

Skanderborg Kommunes kvalitetsstandarder

Skanderborg Kommunes kvalitetsstandarder Skanderborg Kommunes kvalitetsstandarder - Borgerstyret personlig assistance efter servicelovens 96 Indhold Kvalitetsstandard - Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)... 4 Klageadgang... 6 Kontaktoplysninger...

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen? 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig

Læs mere

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96.

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Indledning: Socialudvalget er den 12. august 2014 orienteret om Benchmarking-analyse

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 95 Borgerstyret Personlig Assistance Forslag til ændring foråret 2012 1 Lovgrundlag for ydelsen Lov om social service: 95. Hvis kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) ½ Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Kvalitetsstandard for Personlig Borgerstyret Assistance Serviceloven 96

Kvalitetsstandard for Personlig Borgerstyret Assistance Serviceloven 96 Kvalitetsstandard for Personlig Borgerstyret Assistance Serviceloven 96 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med ydelsen? Kommunalbestyrelsen skal jf. Lov om Social Service 96 tilbyde Borgerstyret

Læs mere

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance Fredensborg Kommune Center for Familie og Handicap Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance Servicelovens (BPA) 95 og 96 2019 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 25 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 2015 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget 30. maj 2017

BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget 30. maj 2017 KVALITETSSTANDARD BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget 30. maj 2017 Hvad er indsatsens lovgrundlag? Lov om Social Service 96 stk. 1 4

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens Rammer

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens Rammer Revisionsnr. 1 Side 1/6 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens 95 Standardens godkendelse Standardens indhold Standarden er godkendt af Denne kvalitetsstandard

Læs mere

96 - Borgerstyret, personlig assistance

96 - Borgerstyret, personlig assistance Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 96 - Borgerstyret, personlig assistance Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag Målgruppe Formålet med BPA ordningen er at yde kompensation

Læs mere

Kvalitetsstandard 95 og 96 Borgerstyret Personlig Assistance Næstved Kommune 2018

Kvalitetsstandard 95 og 96 Borgerstyret Personlig Assistance Næstved Kommune 2018 Kvalitetsstandard 95 og 96 Borgerstyret Personlig Assistance Næstved Kommune 2018 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 3 95 Borgerstyret personlig assistance - BPA... 6 95. stk. 1

Læs mere

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for borgerstyret personlig assistance efter Servicelovens 96

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for borgerstyret personlig assistance efter Servicelovens 96 Bornholms Regionskommunes retningslinjer for assistance efter Servicelovens 96 1. Lovgrundlag Lov om social service 96 2. Formål med assistance 3. Hvor henvender jeg mig ved behov for borgerstyret personlig

Læs mere

Kvalitetsstandard for 95 kontant tilskud

Kvalitetsstandard for 95 kontant tilskud Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for 95 kontant tilskud Når du læser kvalitetsstandarden, skal du være opmærksom på, at den består af to dele. Den første del er information til dig og dine

Læs mere

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 25.05.2016. Servicelovens 95 Lovgrundlag Stk. 1 Hvis kommunen ikke kan stille den nødvendige hjælp til

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Brugerhåndbog i Servicelovens 96. 1. Udgave - December 2014

Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Brugerhåndbog i Servicelovens 96. 1. Udgave - December 2014 Borgerstyret Personlig Assistance BPA - Brugerhåndbog i Servicelovens 96 1. Udgave - December 2014 Indholdsfortegnelse FORORD...4 FORMÅLET MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE...5 LOVGRUNDLAGET...5 GENERELT

Læs mere

BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget xxxx

BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget xxxx KVALITETSSTANDARD BPA Borgerstyret Personlig Assistance (Borgere med handicap) Senest revideret og godkendt i SÆH-udvalget xxxx Hvad er indsatsens lovgrundlag? Lov om Social Service 96 stk. 1 4 og 96a

Læs mere

Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Målgruppe Personkredsen for begge hjælpeordninger er borgere over 18 år med en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Læs mere

Tre parts kontrakt. Et aftaleskema mellem borgere med bevilling efter 95 eller 96 i serviceloven, Vejle Kommune og ekstern arbejdsgiver.

Tre parts kontrakt. Et aftaleskema mellem borgere med bevilling efter 95 eller 96 i serviceloven, Vejle Kommune og ekstern arbejdsgiver. Tre parts kontrakt Et aftaleskema mellem borgere med bevilling efter 95 eller 96 i serviceloven, Vejle Kommune og ekstern arbejdsgiver. Aftalen træder i kraft den Navn Adresse CPR: Email: Telefon: Privat:

Læs mere

Kvalitetsstandard for kontant tilskud til ansættelse af hjælpere

Kvalitetsstandard for kontant tilskud til ansættelse af hjælpere Kvalitetsstandard for kontant tilskud til ansættelse af hjælpere Lovgrundlag Serviceloven 95, stk. 1, 2 og 4, jf. serviceloven 83 og 84 Hvad er formålet med Hvad omfatter Læsevejledning Hvem kan modtage

Læs mere

BILAG 1: Udmåling af kontant tilskud til hjælpere m.v.

BILAG 1: Udmåling af kontant tilskud til hjælpere m.v. Social- og Sundhedsudvalget den Revisionsnr. 0 Side 1/5 BILAG 1: Udmåling af kontant tilskud til hjælpere m.v. Udmåling af timetallet til hjælpere Timer til det konkrete hjælpebehov ( 95 og 96) Timetallet

Læs mere

Kvalitetsstandard Støtte jf. lov om social service 95

Kvalitetsstandard Støtte jf. lov om social service 95 Kvalitetsstandard Støtte jf. lov om social service 95 Administrationen af støtte efter 95 i lov om socialservice (herefter SEL 95) varetages i Dragør Kommune af Borger & Social i samarbejde med Sundhed

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Lov om Social Service 95 og 96

SOLRØD KOMMUNE. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Lov om Social Service 95 og 96 SOLRØD KOMMUNE Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance BPA Lov om Social Service 95 og 96 INDHOLD FORUDSÆTNINGER...3 Lovgrundlag...3 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...3 Tilsyn...3

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Lov om Social Service, 1, 96 Visitation Målgruppe Sundhed & Omsorgs kvalitetsmål Borgerens kvalitetsmål s Visitation

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Kvalitetsstandard. Brugerstyret personlig assistance BPA Servicelovens 95

Sundhed og Omsorg. Kvalitetsstandard. Brugerstyret personlig assistance BPA Servicelovens 95 Sundhed og Omsorg Kvalitetsstandard Brugerstyret personlig assistance BPA Servicelovens 95 Marts 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING..3 2. FORMÅL...3 3. GENERELLE BETINGELSER......3 4. PERSONKREDSEN...5

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret personlig assistance)

Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret personlig assistance) Til samtlige kommuner og regioner m.fl. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret

Læs mere

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 Myndighed - Sundhed Kvalitetsstandard for Udkast 1 af 19. okt. 2010 BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 1. Lovgrundlag 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret

Læs mere

Kvalitetsstandard for BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96

Kvalitetsstandard for BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 Myndighed - Sundhed 25. nov. 2010 Kvalitetsstandard for BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 1. Lovgrundlag 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Lov om Social Service 95 og 96

SOLRØD KOMMUNE. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Lov om Social Service 95 og 96 SOLRØD KOMMUNE Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance BPA Lov om Social Service 95 og 96 INDHOLD FORUDSÆTNINGER...3 Lovgrundlag...3 Tilsyn...3 Arbejdsmiljøregler i forbindelse med BPA ordningen...4

Læs mere

INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED. Servicelovens 95 og 96

INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED. Servicelovens 95 og 96 INDSATSKATALOG - ET GODT OG AKTIVT LIV MED VÆRDIGHED Kvalitetsstandard for Borgerstyret Gopersonlig assistance Servicelovens 95 og 96 Godkendt i Byrådet den xx xx 2017 1 Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler:

Læs mere

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Skanderborg Kommune 1 Kvalitetsstandard Socialpædagogisk støtte 85... 4 Kvalitetsstandard - Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 96... 7 Kvalitetsstandard

Læs mere

Velkommen i Turbinehallen

Velkommen i Turbinehallen BPA i Aarhus Velkommen i Turbinehallen Kl. 15.00 Velkomst ved rådmand Hans Halvorsen Kl. 15.15 Forslag til fremtidigt serviceniveau og administration ved Carsten Wulff Dialog med spørgsmål og svar ca.

Læs mere

Borgerstyret personlig assistance. Håndbog om BPA-ordning. I henhold til Servicelovens 96

Borgerstyret personlig assistance. Håndbog om BPA-ordning. I henhold til Servicelovens 96 Borgerstyret personlig assistance Håndbog om BPA-ordning I henhold til Servicelovens 96 FORORD 4 KORT FORTALT OM REGLERNE I NÆSTVED KOMMUNE 4 LOVGRUNDLAGET 4 BETINGELSER DU SKAL OPFYLDE 4 ADMINISTRATION

Læs mere

BPA i Aarhus Kommune

BPA i Aarhus Kommune BPA i Aarhus Kommune BPA-ordningen i Aarhus Kommune Forslag til fremtidigt serviceniveau og administration, ved handicapchef Carsten Wulff Spørgsmål, dialog og forslag til forbedringer Socialudvalgets

Læs mere

I dette notat skitseres baggrunden for og indholdet i disse ændringer, samt hvilke konsekvenser det har for Gladsaxe Kommune.

I dette notat skitseres baggrunden for og indholdet i disse ændringer, samt hvilke konsekvenser det har for Gladsaxe Kommune. GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Psykiatri- og Handicapafdelingen Pleje- og omsorgsafdelingen Bilag 1. Notat om Borgerstyret Personlig Assistance NOTAT Dato: 18. august 2009 Af: Birgitte

Læs mere

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance. Servicelovens 96

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance. Servicelovens 96 Socialafdelingen Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Servicelovens 96 April 2011 Indholdsfortegnelse. Lovgrundlag 3 Tilskud jfr. Servicelovens 96 stk. 3 3 Hvordan ansøges om BPA 3 Hvordan

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog om BPA-ordning I henhold til Servicelovens 96

Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog om BPA-ordning I henhold til Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance Håndbog om BPA-ordning I henhold til Servicelovens 96 Forord 6 Kort fortalt om reglerne i Næstved Kommune 7 Lovgrundlaget 7 Personkredsen 7 Betingelser du skal opfylde

Læs mere

Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA) - efter servicelovens 95 & 96

Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA) - efter servicelovens 95 & 96 Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA) - efter servicelovens 95 & 96 Model 1 Baggrund Nærværende notat beskriver følgerne ved ændring af servicelovens 95 & 96. Servicelovens 95

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Brugerhåndbog i Servicelovens Udgave - December 2014

Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Brugerhåndbog i Servicelovens Udgave - December 2014 Borgerstyret Personlig Assistance BPA - Brugerhåndbog i Servicelovens 96 1. Udgave - December 2014 Indholdsfortegnelse FORORD...4 FORMÅLET MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE...5 LOVGRUNDLAGET...5 GENERELT

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen)

Kvalitetsstandard. Serviceloven 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) Kvalitetsstandard Serviceloven 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) Godkendt i Byrådet den 26. februar 2013 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven

Læs mere

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

Kvalitetsstandard. Borgerstyret personlig assistance (BPA) Lovgrundlag Lov om Social Service 96

Kvalitetsstandard. Borgerstyret personlig assistance (BPA) Lovgrundlag Lov om Social Service 96 Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Overskrift Borgerstyret personlig assistance (BPA) Lovgrundlag Lov om Social Service 96 Modtagere Personkreds for servicelovens 96, stk. 1: Bestemmelsens

Læs mere

Borgerstyret personlig assistance, BPA-ordning

Borgerstyret personlig assistance, BPA-ordning Borger-og socialservice Socialfaglig Enhed Borgerstyret personlig assistance, BPA-ordning Brugervejledning 2. udgave, januar 2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 2.1 Hvad siger

Læs mere

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune Forord Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) er et kommunalt tilskud til dækning af

Læs mere

retsinformation.dk/print.aspx?id=127 1/19

retsinformation.dk/print.aspx?id=127 1/19 VEJ nr 94 af 10/11/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 13-11-2009 Indenrigs- og Socialministeriet Accession C20090009460 Entydig dokumentidentifikation BM000216 Dato for førstegangsindlæggelse 13-11-2009

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret personlig assistance. (BPA-ordning) Servicelovens 96.

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret personlig assistance. (BPA-ordning) Servicelovens 96. Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) Servicelovens 96. Acadre dok.: 68673-13 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 25.04.2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96.

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96. Brugerhåndbog BPA Borgerstyret Personlig Assistanceordning i henhold til Lov om social service 96. Indhold Forord...3 Formålet med BPA...5 Generelle forhold i en BPA...7 Arbejdsleder... 7 Arbejdsgiver...

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) Lovgrundlag Serviceloven 96, stk. 1 og 2 Hvad er formålet med Hvad omfatter Læsevejledning Hvem kan modtage Sådan søger du Borgerstyret personlig

Læs mere

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens 96

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens 96 Bornholms Regionskommunes retningslinjer for Borgerstyret Personlig Assistance efter Servicelovens 96 1. Lovgrundlag Lov om social service 96 2. Formål med borgerstyret Formålet med assistance er, at personer

Læs mere