3. kvartalsrapport for 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3. kvartalsrapport for 2005"

Transkript

1 3. kvartalsrapport for 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 26/ november 2005 Gengivelse på dansk UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED UIE 3. kvartalsrapport for /15

2 Meddelelse til Københavns Fondsbørs Hermed følger Selskabets resultat for 3. kvartal samt årets første tre kvartaler 2005, angivet i amerikanske dollar. Hovedpunkter Koncernresultatet for årets første tre kvartaler 2005 beløb sig til USD 36,170 mio. sammenlignet med USD 12,205 mio. for årets første tre kvartaler I resultatet for årets første tre kvartaler 2005 er der indberegnet indtægter på USD 24,406 mio. fra salget af Selskabets ejerandel i Aarhus United. Selskabets andel af resultaterne efter skat i koncernselskaberne steg fra USD 13,639 mio. i årets første tre kvartaler 2004 til USD 14,358 mio. i årets første tre kvartaler 2005 som følge af et bedre resultat fra de associerede selskaber United Plantations Berhad ( United Plantations ) og Aarhus United A/S ( Aarhus United ). En stærkere dollar resulterede dog i et lidt lavere bidrag fra Aarhus United. Koncernselskabet Aarhus United opnåede et resultat efter skat på DKK 125 mio. (USD 20,171 mio.) sammenlignet med DKK 119 mio. (USD 19,574 mio.) i årets første tre kvartaler Resultatet ligger på niveau med det forventede resultat og udgør en udmærket forbedring, idet resultatet i 2004 inkluderede engangsindtægter på i alt DKK 29 mio. (USD 5 mio.). Koncernselskabet United Plantations opnåede et resultat efter skat for årets første tre kvartaler 2005 på MYR 102,517 mio. (USD 27,193 mio.), hvilket er en væsentlig forbedring i forhold til resultatet på MYR 92,993 mio. (USD 24,476 mio.) for årets første tre kvartaler Det forbedrede resultat skyldtes øget produktion, bedre udvindingsprocent samt højere priser for kokosnødder og palmekerneolie, hvilket dog blev delvist udlignet af et fald i prisen for rå palmeolie. Egenkapitalen steg fra USD 204,461 mio. pr. 30. juni 2005 til USD 235,655 mio. pr. 30. september 2005, hvilket er en stigning, som kan tilskrives bevægelse i overført overskud minus valutakursreguleringer samt udbetalt udbytte i juni Købstilbuddet fra BNS Industrier AB ( BNSI ) for Aarhus United, hvoraf Selskabet havde en ejerandel på 45,9%, gik forud for fusionen mellem Aarhus United og Karlshamns AB ( Karlshamns ), som BNSI også havde fremsat købstilbud på. Købstilbuddet på Aarhus United blev godkendt uden forbehold den 20. september 2005 og er blevet gennemført sammen med det indbyrdes afhængige køb af Aarhus Uniteds ejerandel på 23,4% i United Plantations. Udsigter for 2005 Udfaldet af aftalen vedrørende Selskabets ejerandel i Aarhus United og købet af 23,4% af United Plantations indbetalte aktiekapital vil have en betydelig indflydelse på Selskabets fremtidige indtjening. Med effekt fra den 1. oktober 2005 er Selskabets ejerandel i United Plantations på 43,2%, og Selskabets ejerandel på 41,5% i BNS Holdings AB ( BNS Holdings ), der ejer 39,3% af AarhusKarlshamn AB ( AarhusKarlshamn ), vil også blive indberegnet som egenkapital. Det er ikke muligt at udtale sig om forventningerne til 4. kvartal 2005, idet ingen af selskaberne har udsendt overskudsprognose for 4. kvartal. På længere sigt forventes fusionen mellem Aarhus United og Karlshamns at have en positiv indvirkning på både overskud og resultat i kraft af synergier for omkostninger og indtjening, som estimeres at give en årlig besparelse på SEK 100 mio (USD 12,9 mio.). Selvom United Plantations ikke udsender overskudsprognoser, forventes der endnu et godt år. Dette taget i betragtning og forudsat at AarhusKarlshamns første kvartal kan bevare niveauet opnået af Aarhus United og Karlshamns i løbet af årets første tre kvartaler, forventes det, at resultatet for 2005 vil blive i samme størrelsesorden som resultatet for 2004, før medtagelse af indtægterne fra salget af Selskabets ejerandel i Aarhus United. UIE 3. kvartalsrapport for /15

3 Hoved- og nøgletal for Koncernen kvartal 3. kvartal Året (Angivet i USD) $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 Indtægter (iberegnet andel i resultat efter skat fra koncernselskaber) Nettoresultat før skat Nettoresultat for perioden Aktiver i alt, ultimo Egenkapital i alt, ultimo kvartal 3. kvartal Året DKK $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 Resultat pr. aktie 50,32 8,12 2,74 6,42 0,99 4,67 Resultat pr. aktie (før gevinst ved salg af koncernselskab) 16,36 2,64 2,74 0,94 0,99 4,67 Indre værdi pr. aktie 327,70 52,88 42,68 52,88 42,68 45,78 Aktiekurs, ultimo 345,95 55,83 35,90 55,83 35,90 44,93 (Resultat pr. aktie samt indre værdi pr. aktie er beregnet efter fradrag af Selskabets andel af egne aktier fra det samlede antal aktier) kvartal 3. kvartal Året % % % % % Forrentning af egenkapital (på årsbasis) 23,64 9, ,52 Soliditetsgrad 97,65 98,55 97,65 98,55 98,47 UIE 3. kvartalsrapport for /15

4 Resultat Koncernresultatet efter skat for årets første tre kvartaler 2005 beløb sig til USD 36,170 mio. sammenlignet med et resultat på USD 12,205 mio. for årets første tre kvartaler I resultatet for årets første tre kvartaler 2005 er der indberegnet indtægter på USD 24,406 mio. fra salget af Selskabets ejerandel i Aarhus United. Salget var afsluttet ved udgangen af 3. kvartal. Tallene for årets første tre kvartaler inkluderer således Selskabets kapitalandel i resultatet for Aarhus United i denne periode. Indtægter for årets første tre kvartaler 2005 beløb sig samlet til USD 40,319 mio. sammenlignet med USD 14,238 mio. for årets første tre kvartaler Indtægterne stammer hovedsageligt fra Selskabets salg af ejerandelen i Aarhus United samt andelen i nettoresultaterne fra koncernselskaberne, United Plantations og Aarhus United, som samlet beløb sig til USD 14,358 mio. for årets første tre kvartaler 2005 sammenlignet med USD 13,639 mio. for årets første tre kvartaler Andre indtægter består af bevægelser i valutakurser, indtægter fra investeringer samt renteindtægter. Indtægterne for årets første tre kvartaler 2005 uden indberegning af indtægter fra salget af aktierne i Aarhus United var dog marginalt lavere, hvilket skyldes virkningen af den stærkere amerikanske dollar på indtjeningsbidraget fra Aarhus United i danske kroner. Resultatet for 3. kvartal indberegnet indtægter fra salget af Aarhus United beløb sig til USD 28,604 mio. sammenlignet med et resultat på USD 4,394 mio. i 3. kvartal Hvis indtægterne ved salget af Selskabets aktier i Aarhus United ikke indberegnes, er resultatet for 3. kvartal 2005 på USD 4,198 mio. dog lavere end resultatet for 3. kvartal Dette skyldes delvist en marginalt lavere andel i nettoresultaterne fra associerede selskaber i 3. kvartal i kraft af den stærkere dollars indflydelse på bidraget fra Aarhus United til trods for et bedre resultat angivet i danske kroner. United Plantations forbedrede bidrag for kvartalet blev mere end udlignet af denne nedgang. Væsentligt højere bidrag fra både Aarhus United og United Plantations i årets første tre kvartaler samlet betød, at Selskabets andel i deres nettoresultater steg i sammenligning med årets første tre kvartaler 2004 til trods for den stærkere dollars indflydelse på bidraget fra Aarhus United. Resultatet efter skat for Aarhus United for årets første tre kvartaler beløb sig til DKK 125 mio. (USD 20,171 mio.) sammenlignet med DKK 119 mio. (USD 19,574 mio.) for årets første tre kvartaler Dette resultat udgjorde faktisk en væsentlig forbedring, idet resultatet for 2004 indberegnede engangsindtægter, der beløb sig til omkring DKK 29 mio. (USD 5 mio.). United Plantations resultat for årets første tre kvartaler 2005 på MYR 102,517 mio. (USD 27,198 mio.) var en væsentlig forbedring sammenlignet med resultatet på MYR 92,993 mio. (USD 24,476 mio.) for årets første tre kvartaler Forbedringen i Aarhus Uniteds resultat for årets første tre kvartaler 2005 skyldtes hovedsageligt et betydeligt stærkere resultat for den danske produktionsvirksomhed, primært fra vegetabliske fedtstoffer til chokoladeindustrien, medens de andre produktionsvirksomheder opnåede et resultat som forventet. Hvad angår United Plantations blev resultatet for årets første tre kvartaler 2005 forbedret af en højere produktion og bedre udvindingsprocent, hvilket dog blev delvist udlignet af lavere priser for rå palmeolie men hjulpet af højere priser for palmekerner og kokosnødder. Omkostninger for årets første tre kvartaler 2005 beløb sig samlet til USD 3,854 mio. og var væsentlige højere i forhold til omkostningerne for årets første tre kvartaler 2004 på USD 1,928 mio. Størstedelen af forskellen i beløbet kan tilskrives bevægelser i forbindelse med urealiserede tab på i alt USD 1,277 mio., der hovedsageligt består af tab i forbindelse med kurssikringsdispositioner for malaysiske Ringgit under forhandlingerne og købsprocessen for Aarhus Uniteds ejerandel på 23,4% i United Plantations. Koncernens skat for årets første tre kvartaler 2005 beløb sig til USD 0,295 mio. sammenlignet med USD 0,105 mio. for årets første tre kvartaler UIE 3. kvartalsrapport for /15

5 Egenkapitalen steg fra USD 204,461 mio. pr. 30. juni 2005 til USD 235,655 mio. pr. 30. september 2005 som et resultat af Selskabets overskud i årets første tre kvartaler indberegnet overskuddet fra salget af Selskabets ejerandel i Aarhus United minus valutakursreguleringer, udbetalt udbytte i juni 2005 samt renter på opskrivningshenlæggelser. Koncernen havde ingen gældsforpligtelser til banker i slutningen af indeværende periode, og soliditetsgraden forblev stabil på 97,65%. Den anvendte regnskabspraksis er i overensstemmelse med forrige år. Det skal dog bemærkes, at Den Internationale Regnskabsstandard 41 bør finde anvendelse på alle Selskabets hovedinteresser med driftsaktiviteter. Dette angår især biologiske aktiver, som skal behandles regnskabsmæssigt på en måde, som afspejler ændringer i deres dagsværdi, som f.eks. United Plantations plantager i Malaysia. Eftersom denne standard endnu ikke er godkendt af den malaysiske erhvervssektor, er det fortsat ikke muligt at opfylde dette direktiv. Investeringer Nye investeringer Det blev meddelt d. 26. maj 2005, at der var blevet indgået aftale med Melker Schörling AB, der besad en ejerandel på 30% af Karlshamns og var en af Aarhus Uniteds væsentligste konkurrenter. Det fremgik af aftalen, at Selskabet gav tilsagn om at benytte sin ejerandel på 45,9% i Aarhus United til at støtte og acceptere et købstilbud fremsat af BNSI, der ejes af BNS Holdings, parallelt med et købstilbud på aktiekapitalen i selskabet Karlshamns. BNS Holdings indbetalte aktiekapital ville ved afslutningen af købstilbuddet være ejet i fælleskab af Melker Schörling AB (58,5%) og Selskabet (41,5%). Den 18. august 2005 godkendte aktionærerne på en ekstraordinær generalforsamling accepteringen af tilbuddet for Aarhus United fremsat af BNSI samt Selskabets køb af Aarhus Uniteds ejerandel på 23,4%, bestående af aktier, i United Plantations, for et samlet kontant vederlag på MYR (USD 77 mio. eller DKK 477 mio.). Det formelle købstilbud på Aarhus United samt et parallelt købstilbud på Karlshamns blev offentliggjort d. 12. juli 2005, og købstilbuddene blev afsluttet den 20. september De parallele købstilbud blev godkendt af aktionærer, der udgjorde henholdsvis 94,3% af Aarhus Uniteds aktiekapital og 95,7% af Karlshamns aktiekapital. Der er gjort klar til at BNSI, der nu hedder AarhusKarlshamn AB, foretager tvungent opkøb af den resterende aktiekapital i begge selskaber. BNS Holdings ejerandel i AarhusKarlshamn beløb sig til 39,3% efter opkøbets afslutning. UIE 3. kvartalsrapport for /15

6 Koncernselskaber De vigtigste koncernselskaber, som udgjorde Selskabets investeringsportefølje i slutningen af 2004, er omtalt i det efterfølgende. Aarhus United A/S Følgende uddrag er taget fra den offentliggjorte 3. kvartalsrapport 2005 fra Aarhus United d. 9. november 2005: Kommentarer til tredje kvartal 2005 Koncernresultatet blev 125 mio. kr. mod 119 mio. kr. sidste år. Der er reelt tale om en betydelig fremgang, da resultatet for samme periode sidste år indeholdt ikke-tilbagevendende indtægter fra silo- og grundsalg samt en regulering af udskudt skat i associeret selskab på i alt ca. 29 mio. kr. Fremgangen skyldes primært et betydeligt bedre resultat fra Aarhus United Denmark især inden for vegetabilske specialfedtstoffer til chokoladeindustrien. Koncernens øvrige produktionsvirksomheder opnåede i 3. kvartal et resultat som forventet. I forhold til samme periode sidste år er resultaterne for de enkelte virksomheder på niveau med eller en smule lavere. Aarhus Uniteds resultatandel efter skat i United Plantations Berhad, Malaysia, udgjorde 51 mio. kr. for de første 3 kvartaler af 2005, hvilket er 10 mio. kr. bedre end for samme periode i I sammenligningen af de to perioder skal der tages hensyn til, at der i 2004 var en positiv regulering af udskudt skat på 6 mio. kr. Ceylon Trading-gruppen i Sri Lanka kunne i de første 3 kvartaler 2005 ikke helt leve op til resultatet for samme periode i Resultaterne for de øvrige datterselskaber blev som forventet. Den samlede nettomargin blev 835 mio. kr. for de første 3 kvartaler af 2005 mod 720 mio. kr. i samme periode sidste år. På det strategiske fokusområde, vegetabilske specialfedtstoffer til bl.a. chokolade og andre konfektureprodukter, var der tale om en fremgang i såvel tonnage som nettomargin i forhold til Inden for det vegetabilske bulkoliesegment viste de første 3 kvartaler 2005 en fremgang i såvel tonnage som nettomargin. Fremgangen stammer primært fra Aarhus United UK og Aarhus United Mexico. Foodservice, som primært afsættes fra Aarhus United UK, viste en fortsat stigning i den tonnagemæssige afsætning, og den samlede nettomargin fra dette segment var 22 mio. kr. eller mere end 25% højere end i samme periode i Resultat af primær drift blev 185 mio. kr. for de første 3 kvartaler af 2005 mod 178 mio. kr. for den samme periode i 2004, hvor der indgik ikke-tilbagevendende indtægter fra silo- og grundsalg på ca. 29 mio. kr. Den reelle fremgang på ca. 36 mio. kr. stammer primært fra Aarhus United Denmark. Afkast af investeret kapital blev 11,0% for perioden mod 11,1% i samme periode i Beregnet uden engangsindtægterne fra silo- og grundsalg ville afkast af investeret kapital i første halvår 2004 have været 8% for de første 3 kvartaler af UIE 3. kvartalsrapport for /15

7 Hoved- og nøgletal for koncernen Januar-September 3. kvartal Året DKK mio Nettoomsætning 3.855, , , , ,7 Nettomargin 835,4 719,9 330,6 256,3 999,9 Resultat af primær drift før afskrivninger (EBITDA) 286,6 274,7 107,4 92,6 365,9 Resultat af primær drift (EBIT) 184,9 178,2 71,5 59,7 233,5 Resultat af kapitalandele før skat 51,4 40,5 19,9 17,8 59,1 Finansielle poster, netto -53,1-45,8-28,1-16,0-64,2 Resultat af ordinært drift før skat og minoriteter 183,3 172,9 63,3 61,5 228,5 Periodens resultat 124,5 119,4 44,7 39,2 175,1 Samlede aktiver 3.486, , , , ,0 Egenkapital, ultimo 1.547, , , , ,1 Investeringer 158,8 99,2 82,4 35,0 132,3 Afskrivninger 101,7 96,5 35,9 32,9 132,4 Overskudsgrad 4,8% 5,0% 5,0% 4,7% 4,7% Egenkapitalandel (soliditet) 44,4% 38,9% 44,4% 38,9% 40,6% Afkast af investeret kapital (ROIC) 11,0% 11,1% 11,9% 10,7% 11,5% Gns. antal aktier (1.000 stk.) Aktiekurs ultimo Indre værdi pr. aktie Resultat pr. aktie 31,12 29,86 11,17 9,81 43,77 Forskydninger i egenkapitalen fremkommer således: Egenkapital primo regnskabsåret 1.327, , , , ,2 Periodens resultat 124,5 119,4 44,7 39,2 175,1 Udbetalt udbytte -50,4-48,0-2, ,0 Kursregulering på dattervirksomheder og associerede virksomheder 137,8 8, ,9-75,6 Udbytte af egne aktier samt tilgang/fragang til medarbejderaktier 6,6 5, ,8 Værdiregulering af finansielle instrumenter 1,6-1,2 4,2 0,1-4,4 Samlet forskydning 220,1 84,5 52,4 15,5 52,9 Egenkapital ultimo 1.547, , , , ,1 UIE 3. kvartalsrapport for /15

8 AarhusKarlshamn Fusionen mellem Aarhus United og Karlshamns er fuldført fra og med 4. kvartal 2005 efter at begge selskaber er blevet indlemmet i AarhusKarlshamn, hvoraf BNS Holdings nu har en ejerandel på 39,3%. Selskabet har en ejerandel på 41,5% i BNS Holdings. I hans første rapport til aktionærerne, der blev offentliggjort den 9. november 2005, udtalte Jerker Hartwell som nyvalgt bestyrelsesformand for AarhusKarlshamn følgende: Fokus på vækst og produktivitet i den nye koncern Segmentet for specialfedtstoffer fortsatte med at vokse i 3. kvartal Samtidig blev dækningsbidraget stabiliseret. Energipriserne er steget året igennem, og et antal projekter fokuserer nu på at mindske koncernens energiforbrug. For at højne den generelle produktivitet arbejder den nye koncern med projekter vedr. omkostningseffektivisering. Disse projekter forløber som planlagt. De hænger på ingen måde sammen med de synergier, der tidligere er blevet kommunikeret i forbindelse med fusionen mellem Aarhus United og Karlshamns. Integrationsprocessen er nu nået en fase med intensivt arbejde for hurtigst muligt at opnå en høj driftseffektivitet, strategisk gennemsigtighed og veldefinerede synergiprojekter. Denne indsats forløber efter planen. I en kommentar om potentialet for synergieffekt som følge af fusionen mellem de to selskaber tilføjede Jerker Hartwell: Synergipotentiale Fusionen mellem Karlshamns og Aarhus United forventes at have en positiv effekt på både resultat og overskud som følge af synergier inden for omkostninger og indtjening. En indledende analyse har fundet adskillige områder, hvor der kan forventes synergieffekter. De samlede omkostningssynergier før skat estimeres til at være ca. SEK 100 mio. pr år. Potentialet på det besparelsesmæssige område forventes at kunne realiseres inden for to til tre år efter fusionen. Der er potentielle synergier i hele værdikæden; fra indkøb af råvarer til salg. Disse synergier vil gradvist blive opnået i takt med, at integrationsprocessen fortsætter. De samlede fusionsudgifter vil blive offentliggjort så snart den detaljerede plan for integrationen er fastlagt. Hovedparten af omkostningerne til omstrukturering relaterer sig til afskaffelsen af overlappende funktioner og til omorganisering. Idet integrationsprocessen bevæger sig fremad, vil der skabes basis for en mere detaljeret analyse. UIE 3. kvartalsrapport for /15

9 United Plantations Berhad Følgende uddrag er taget fra United Plantations 3. kvartalsrapport 2005, der blev offentliggjort d. 21. november 2005: Sammenfattet resultatopgørelse for Koncernen for 3. kvartal 2005 med sammenligningstal for 3. kvartal 2004 Tallene er ikke revideret 3. kvartal Året til dato MYR 000 MYR 000 MYR 000 MYR 000 Omsætning Driftsomkostninger Andre driftsindtægter Driftsresultat Finansielle omkostninger Andel af overskud og tab i associerede selskaber Gevinst i forbindelse med likvidation af associeret selskab Investeringsresultater Resultat før skat Skat Resultat efter skat Ekstraordinære poster Minoritetsinteresser Nettoresultat der kan udloddes til Selskabets aktionærer Resultat pr. aktie (i) Aktuel-baseret på et gennemsnit af (2004: ) stamaktier (cent) 18,43 16,21 49,26 44,68 (ii) Fuldt udvandet (ikke relevant) UIE 3. kvartalsrapport for /15

10 Bestyrelsens vurdering af Koncernens drift Koncernens omsætning i det forløbne kvartal beløb sig til MYR 58 mio., hvilket er 15% højere i forhold til det tilsvarende kvartal sidste år, på grund af: (i) (ii) (iii) højere produktion af rå palmeolie og palmekerner, som kan tilskrives en 13% højere produktion af friske frugtbundter samt en forbedret olieudvindingsprocent på 2,1%. Ca. 32% af den øgede produktion kan tilskrives erhvervelsen af plantagen Lima Blas, som blev foretaget d. 1. juli 2004.Den resterende stigning kan tilskrives højere udbytte fra plantageområder med unge palmer, der kommer fra bedre plantemateriale. salgspriserne på rå palmeolie faldt med 8%, som dog blev delvist opvejet af en stigning på 19% i salgspriserne på palmekerner og kokosnødder. en 34% højere salgsomsætning af forædlede produkter bidrog til en højere omsætning fra raffinaderiet. Salget af restlageret af oliesurt glycerin fra palmekerner (RBD Olein), der var produceret til en bestemt kunde, bidrog i høj grad til den øgede salgsomsætning. Koncernens resultat før skat i den forløbne periode blev som følge deraf også højere i forhold til den tilsvarende periode sidste år. Stigningen i omsætningen blev dog delvist udlignet af forhøjede udgifter til gødning samt dyrere råmaterialer til raffinaderiet. Der var desuden en hensættelse til værdiforringelse af tekniske anlæg og maskiner på MYR 7 mio. i et af datterselskaberne i den tilsvarende periode sidste år, hvilket ikke har fundet sted i den nuværende periode. Koncernens udgifter til skat i den forløbne periode er højere i forhold til den tilsvarende periode sidste år. Dette skyldes frigivelsen af MYR 16,5 mio. i udskudte skattefradrag i den tilsvarende periode sidste år, hvilket ikke har fundet sted i den nuværende periode. Sammenligning af resultatet med det foregående kvartal Resultatet før skat steg fra MYR 46,9 mio. for det foregående kvartal til MYR 53,5 mio. for 3. kvartal. Stigningen i resultatet før skat for 3. kvartal kan tilskrives: (i) (ii) en øget produktion af rå palmeolie, palmekerner og kokosnødder på henholdsvis 10%, 20% og 3% på grund af sæsonbetonet produktion. Virkningen af produktionsstigningen blev i mindre grad udlignet af faldende salgspriser for rå palmeolie. en forbedring i fortjenesten og dækningsbidraget fra palmekernestearin. Udsigter og forventninger til fremtiden Udbud og efterspørgsel på vegetabilsk olie, ændrede vejrforhold samt valutakurser er nogle af de hovedfaktorer, der påvirker priserne på vegetabilsk olie. Produktionen var på sit højeste i 3. kvartal, og det forventes, at produktionen vil falde i 4. kvartal på grund af de sæsonbetonede afgrøder. Nedbøren fra januar til september 2005 var mindre end normalt, hvilket kan have en negativ virkning på oliepalmerne og dermed nedbringe produktionen i de kommende måneder. Selvom de malaysiske lagre af rå palmeolie fortsat er på et højt niveau med 1,5 mio. ton, forventes den stigende efterspørgsel efter biobrændstof at reducere lagrene på mellemlangt sigt. Den vedvarende stærke eksportefterspørgsel bidrog til det stabile prisniveau for rå palmeolie, der har ligget omkring MYR i adskillige måneder. I betragtning af resultaterne opnået indtil videre forventes 2005 at blive endnu et godt år. Overskudsprognose Koncernen har ikke udsendt en overskudsprognose for det forløbne kvartal. UIE 3. kvartalsrapport for /15

11 Andre investeringer Kakaohandel Denne investering er fortsat en overskudsgivende forretning, men på stærkt reduceret og mere konservativt niveau set i forhold til tidligere år. Investeringen har ingen nævneværdig indflydelse på resultatet. Risici Hvis man tager udgangspunkt i de største bidragsydere, er de væsentligste risici som følger: Råvarepriser: Den største indflydelse fra råvarepriser på Koncernens overskud er palmeolieprisen, idet den påvirker resultatet i Koncernens plantageinteresser i Malaysia. En ændring på USD 50 i palmeolieprisen pr. ton vil påvirke Selskabets andel i plantageoverskuddet med ca. USD 4 mio. Valutakurser: Selskabets regnskab føres i USD, medens de fleste selskaber i Koncernen fører regnskaber i en række andre valutaer. Medens valutaerne for en væsentlig del af disse selskaber er tæt knyttet til den amerikanske dollar, vil en bevægelse i den amerikanske dollar mod f.eks. den danske krone, svenske krone eller det britiske pund udøve en moderat indflydelse. Renten: Selvom hverken Selskabet eller United Plantations har betydelige andele af gæld til udlandet, ville en stigning på 1% i renten reducere Selskabets andel i Aarhus Uniteds resultat med ca. USD 0,1 mio. Vejrforhold: Medens vejrforhold generelt ikke har haft den store virkning på overskuddet i Selskabets landbrugsinteresser i Malaysia, har den ekstreme påvirkning fra El Niño og dens efterfølger La Niña i de seneste år reduceret produktionen. Udsigter Udfaldet af aftalen vedrørende Selskabets ejerandel i Aarhus United samt købsaftalen vedrørende de 23,4% af den indbetalte aktiekapital i United Plantations vil have en betydelig indflydelse på strukturen af Selskabets indtjening i 4. kvartal Selskabets ejerandel i United Plantations udgør nu 43,2%, og Selskabet har desuden en ejerandel på 41,5% i BNS holdings, der til gengæld ejer 39,3% af AarhusKarlshamn. Det er ikke muligt at udtale sig om forventningerne til 4. kvartal 2005, idet ingen af selskaberne har udsendt overskudsprognoser for 4. kvartal. På længere sigt forventes fusionen mellem Aarhus og Karlshamns at have en positiv indvirkning på både overskud og resultat i kraft af synergivirkninger for omkostninger og indtjening, som estimeres at give besparelser på SEK 100 mio. (USD 12,9 mio.) årligt. Selvom United Plantations generelt ikke udsender overskudsprognoser, forventes der endnu et godt år. Dette taget i betragtning og forudsat at AarhusKarlshamns første kvartal kan bevare niveauet opnået af Aarhus United og Karlshamns i løbet af årets første tre kvartaler, forventes det at resultatet for 2005 vil blive i samme størrelsesorden som resultatet for 2004, før medtagelse af indtægterne fra salget af Selskabets ejerandel i Aarhus United. På bestyrelsens vegne Carl Bek-Nielsen Bestyrelsesformand d. 25. november 2005 UIE 3. kvartalsrapport for /15

12 Sammenfattet Balance for Koncernen pr. 30. september 2005 med sammenligningstal for regnskabsåret 2004 Tallene er ikke revideret Pr. Pr (Angivet i USD) $ 000 $ 000 Aktiver: Omsætningsaktiver: Bankindestående Aftaleindskud i bank Tilgodehavender fra associerede selskaber Tilgodehavender og andre aktiver Tilgodehavende skatterefusion Tilgodehavende udbytte fra associeret selskab Investeringer Omsætningsaktiver i alt Investeringer Lån til tilknyttede selskaber Egenveksel fra associeret selskab Materielle anlægsaktiver Aktiver i alt Passiver: Kortfristede forpligtelser: Skyldig skat Kreditorer og skyldige omkostninger Urealiseret tab på futureskontrakter Kortfristede forpligtelser i alt Egenkapital Passiver i alt UIE 3. kvartalsrapport for /15

13 Resultatopgørelse for Koncernen for 3. halvår 2005 med sammenligningstal for 3. halvår 2004 Tallene er ikke revideret kvartal 3. kvartal (Angivet i USD) $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 Indtægter: Andel af nettoresultat i koncernselskaber Gevinst ved salg af koncernselskab Renteindtægter - Koncernselskaber Tilknyttede selskaber Øvrige Realiseret gevinst på investeringer Udbytteindtægter Andre indtægter Nettovalutakurstab/-gevinst Indtægter i alt Omkostninger: Afskrivninger Renteudgifter Generelle og administrative omkostninger Vederlag og honorar til ledelse og bestyrelse Bevægelse i urealiseret tab på investeringer Amortisering af goodwill Omkostninger i alt Nettoresultat før skat Skat Nettoresultat for perioden UIE 3. kvartalsrapport for /15

14 Egenkapitalopgørelse for Koncernen for 3. kvartal 2005 med sammenligningstal for året 2004 Tallene er ikke revideret Samlet egenkapital pr. 1. januar 2004 Årets bevægelser pr. 31. december 2004 Samlet egenkapital pr. 31. december 2004 Samlet egenkapital pr. 30. september 2005 Bevægelser i årets første tre kvartaler 2005 (Angivet i USD) $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 Aktiekapital Overkurs ved emission Overført overskud Andel i egne aktier Kursregulering ved omregning af udenlandsk valuta Andel i reserver for opskrivninger UIE 3. kvartalsrapport for /15

15 Selskabsoplysninger Hovedkontor og hovedaktieregister Repræsentationskontor i København Revisorer Advokater Bankforbindelser 10 Petrona House Fowler Street off East Bay Street Nassau, Bahamaøerne International Plantation Services Limited Plantations House H.C. Andersens Boulevard 49, København V, Danmark KPMG Nassau, Bahamaøerne Graham, Thompson & Co. Nassau, Bahamaøerne Danske Bank A/S Finansbanken A/S Hongkong & Shanghai Banking Corp. Kontaktpersoner CARL BEK-NIELSEN Bestyrelsesformand - Telefon: MARTIN BEK-NIELSEN Næstformand - Telefon: JOHN A. GOODWIN Adm. direktør - Telefon: KENNETH NILSSON International Plantation Services Ltd. - Telefon: Company Secretary Links ALISON TRECO UIE 3. kvartalsrapport for /15

Halvårsrapport for 2005

Halvårsrapport for 2005 Halvårsrapport for 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 19/2005 31. august 2005 Gengivelse på dansk UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED UIE Halvårsrapport for 2005 1/15 Meddelelse til Københavns Fondsbørs

Læs mere

3. kvartalsrapport for 2006

3. kvartalsrapport for 2006 3. kvartalsrapport for 2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2006 23. november 2006 Gengivelse på dansk UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED Meddelelse til Københavns Fondsbørs Hermed følger Selskabets resultat

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2005

Årsregnskabsmeddelelse for 2005 Årsregnskabsmeddelelse for 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2006 16. marts 2006 Gengivelse på dansk UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED UIE Årsregnskabsmeddelelse for 2005 1/22 Meddelelse til Københavns

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse FONDSBØRSMEDDELELSE

Årsregnskabsmeddelelse FONDSBØRSMEDDELELSE Årsregnskabsmeddelelse 2003 FONDSBØRSMEDDELELSE Plantations House H.C. Andersens Boulevard 49, 3 1553 København V Tel.: 33 93 33 30 Fax: 33 93 33 31 E-mail: uie@plantations.biz Til: Københavns Fondsbørs

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

UNITED PLANTATIONS BERHAD

UNITED PLANTATIONS BERHAD UNITED PLANTATIONS BERHAD Halvårsrapport 2009 SELSKABSMEDDELELSE Plantations House H.C. Andersens Boulevard 49 1553 København V Tel. + 45 33 93 33 30 Fax + 45 33 93 33 31 e-mail: ips@plantations.biz Selskabsmeddelelse

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Referat af generalforsamling 2005. Aarhus United A/S

Referat af generalforsamling 2005. Aarhus United A/S Erik Højsholt Direkte: 8730 6102 Fax: 8730 6002 erik.hojsholt@aarhusunited.com 2005-04-27 Referat af generalforsamling 2005 Aarhus United A/S CVR-nr. 45 95 49 19 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2005 Yderligere

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Halvårsrapport for 2007

Halvårsrapport for 2007 Halvårsrapport for 2007 Selskabsmeddelelse nr. 8/2007 28. august 2007 Gengivelse på dansk UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED Meddelelse til OMX Den Nordiske Børs København Hermed følger 1. halvårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LTD.

SELSKABSMEDDELELSE UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LTD. SELSKABSMEDDELELSE UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LTD. Plantations House H.C. Andersens Boulevard 49, 3. 1553 København V Tel. + 45 33 93 33 30 Fax + 45 33 93 33 31 e-mail: uie@plantations.biz Selskabsmeddelelse

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED. Halvårsrapport 2009. Selskabsmeddelelse nr. 10/2009. 27. august 2009. Gengivelse på dansk

UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED. Halvårsrapport 2009. Selskabsmeddelelse nr. 10/2009. 27. august 2009. Gengivelse på dansk Halvårsrapport 2009 Selskabsmeddelelse nr. 10/2009 27. august 2009 Gengivelse på dansk Hovedpunkter Koncernnettoresultatet for 2. kvartal 2009 beløb sig til USD 14,9 mio., hvilket var en anelse højere

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LTD.

FONDSBØRSMEDDELELSE UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LTD. FONDSBØRSMEDDELELSE UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LTD. Plantations House H.C. Andersens Boulevard 49 1553 København V. Tel. + 45 33 93 33 30 Fax + 45 33 93 33 31 e-mail: uie@plantations.biz Til: Københavns

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2003 5.)4%$

ÅRSREGNSKAB 2003 5.)4%$ ÅRSREGNSKAB 2003 Aarhus United A/S Aarhus United s aktiviteter fokuserer hovedsageligt på udvinding af vegetabilske olier af høj kvalitet til anvendelse i fødevareindustrien og andre industrier. Selskabet

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED FONDSBØRSMEDDELELSE

UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED FONDSBØRSMEDDELELSE FONDSBØRSMEDDELELSE RESULTAT PER 31 DECEMBER 2000 (Gengivelse på dansk) Regnskabsmeddelelse til Københavns Fondsbørs Hermed regnskabsmeddelelse vedrørende Selskabets årsresultat for 2000, udtrykt i US

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger Øvelse 1 En virksomhed, hvis aktier handles til tre gange deres bogførte værdi den 31. december 2009 har følgende finansielle opgørelser (beløb i mio. kr.): Balance

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2011

Årsregnskabsmeddelelse for 2011 UNITED Årsregnskabsmeddelelse for 2011 Selskabsmeddelelse nr. 3/2012 5. marts 2012 Gengivelse på dansk ÅRS- UNITED Hovedpunkter United International Enterprises Limited ( UIE ) er et holdingselskab som

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED

ÅRSRAPPORT 2012 UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED ÅRS UNITED LIMITED Å R S R A P P O R T 2 0 1 2 2 Indhold Præsentation af gruppen 4 Hovedpunkter 6 Hoved- og nøgletal for Koncernen 9 Bestyrelsens beretning 12 Ændringer i UIEs investeringsportefølje 13

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje side 1 af 8 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr.8/2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

Berlin High End A/S Generalforsamling d. 1 nov. 2010

Berlin High End A/S Generalforsamling d. 1 nov. 2010 Moderselskabet: Berlin High End A/S. vs Koncernen: Berlin High End A/S og samtlige tyske datterselskaber konsolideret efter dansk praksis. 2009/2010 vs 2008/2009: 2008/2009 Fuld omsætning med oprindelige

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03 TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE 1. HALVÅR FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Resultatopgørelse og balance Pengestrømsopgørelse

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk Halvårsrapport 2013 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning

Læs mere

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014 Royal Greenland A/S Halvårsrapport 1. oktober 2013 31. marts 2014 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Side Royal Greenland øger kerneforretningen 3 Selskabets forventede udvikling 5 Hoved- og nøgletal for

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere