3. kvartalsrapport for 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3. kvartalsrapport for 2005"

Transkript

1 3. kvartalsrapport for 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 26/ november 2005 Gengivelse på dansk UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED UIE 3. kvartalsrapport for /15

2 Meddelelse til Københavns Fondsbørs Hermed følger Selskabets resultat for 3. kvartal samt årets første tre kvartaler 2005, angivet i amerikanske dollar. Hovedpunkter Koncernresultatet for årets første tre kvartaler 2005 beløb sig til USD 36,170 mio. sammenlignet med USD 12,205 mio. for årets første tre kvartaler I resultatet for årets første tre kvartaler 2005 er der indberegnet indtægter på USD 24,406 mio. fra salget af Selskabets ejerandel i Aarhus United. Selskabets andel af resultaterne efter skat i koncernselskaberne steg fra USD 13,639 mio. i årets første tre kvartaler 2004 til USD 14,358 mio. i årets første tre kvartaler 2005 som følge af et bedre resultat fra de associerede selskaber United Plantations Berhad ( United Plantations ) og Aarhus United A/S ( Aarhus United ). En stærkere dollar resulterede dog i et lidt lavere bidrag fra Aarhus United. Koncernselskabet Aarhus United opnåede et resultat efter skat på DKK 125 mio. (USD 20,171 mio.) sammenlignet med DKK 119 mio. (USD 19,574 mio.) i årets første tre kvartaler Resultatet ligger på niveau med det forventede resultat og udgør en udmærket forbedring, idet resultatet i 2004 inkluderede engangsindtægter på i alt DKK 29 mio. (USD 5 mio.). Koncernselskabet United Plantations opnåede et resultat efter skat for årets første tre kvartaler 2005 på MYR 102,517 mio. (USD 27,193 mio.), hvilket er en væsentlig forbedring i forhold til resultatet på MYR 92,993 mio. (USD 24,476 mio.) for årets første tre kvartaler Det forbedrede resultat skyldtes øget produktion, bedre udvindingsprocent samt højere priser for kokosnødder og palmekerneolie, hvilket dog blev delvist udlignet af et fald i prisen for rå palmeolie. Egenkapitalen steg fra USD 204,461 mio. pr. 30. juni 2005 til USD 235,655 mio. pr. 30. september 2005, hvilket er en stigning, som kan tilskrives bevægelse i overført overskud minus valutakursreguleringer samt udbetalt udbytte i juni Købstilbuddet fra BNS Industrier AB ( BNSI ) for Aarhus United, hvoraf Selskabet havde en ejerandel på 45,9%, gik forud for fusionen mellem Aarhus United og Karlshamns AB ( Karlshamns ), som BNSI også havde fremsat købstilbud på. Købstilbuddet på Aarhus United blev godkendt uden forbehold den 20. september 2005 og er blevet gennemført sammen med det indbyrdes afhængige køb af Aarhus Uniteds ejerandel på 23,4% i United Plantations. Udsigter for 2005 Udfaldet af aftalen vedrørende Selskabets ejerandel i Aarhus United og købet af 23,4% af United Plantations indbetalte aktiekapital vil have en betydelig indflydelse på Selskabets fremtidige indtjening. Med effekt fra den 1. oktober 2005 er Selskabets ejerandel i United Plantations på 43,2%, og Selskabets ejerandel på 41,5% i BNS Holdings AB ( BNS Holdings ), der ejer 39,3% af AarhusKarlshamn AB ( AarhusKarlshamn ), vil også blive indberegnet som egenkapital. Det er ikke muligt at udtale sig om forventningerne til 4. kvartal 2005, idet ingen af selskaberne har udsendt overskudsprognose for 4. kvartal. På længere sigt forventes fusionen mellem Aarhus United og Karlshamns at have en positiv indvirkning på både overskud og resultat i kraft af synergier for omkostninger og indtjening, som estimeres at give en årlig besparelse på SEK 100 mio (USD 12,9 mio.). Selvom United Plantations ikke udsender overskudsprognoser, forventes der endnu et godt år. Dette taget i betragtning og forudsat at AarhusKarlshamns første kvartal kan bevare niveauet opnået af Aarhus United og Karlshamns i løbet af årets første tre kvartaler, forventes det, at resultatet for 2005 vil blive i samme størrelsesorden som resultatet for 2004, før medtagelse af indtægterne fra salget af Selskabets ejerandel i Aarhus United. UIE 3. kvartalsrapport for /15

3 Hoved- og nøgletal for Koncernen kvartal 3. kvartal Året (Angivet i USD) $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 Indtægter (iberegnet andel i resultat efter skat fra koncernselskaber) Nettoresultat før skat Nettoresultat for perioden Aktiver i alt, ultimo Egenkapital i alt, ultimo kvartal 3. kvartal Året DKK $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 Resultat pr. aktie 50,32 8,12 2,74 6,42 0,99 4,67 Resultat pr. aktie (før gevinst ved salg af koncernselskab) 16,36 2,64 2,74 0,94 0,99 4,67 Indre værdi pr. aktie 327,70 52,88 42,68 52,88 42,68 45,78 Aktiekurs, ultimo 345,95 55,83 35,90 55,83 35,90 44,93 (Resultat pr. aktie samt indre værdi pr. aktie er beregnet efter fradrag af Selskabets andel af egne aktier fra det samlede antal aktier) kvartal 3. kvartal Året % % % % % Forrentning af egenkapital (på årsbasis) 23,64 9, ,52 Soliditetsgrad 97,65 98,55 97,65 98,55 98,47 UIE 3. kvartalsrapport for /15

4 Resultat Koncernresultatet efter skat for årets første tre kvartaler 2005 beløb sig til USD 36,170 mio. sammenlignet med et resultat på USD 12,205 mio. for årets første tre kvartaler I resultatet for årets første tre kvartaler 2005 er der indberegnet indtægter på USD 24,406 mio. fra salget af Selskabets ejerandel i Aarhus United. Salget var afsluttet ved udgangen af 3. kvartal. Tallene for årets første tre kvartaler inkluderer således Selskabets kapitalandel i resultatet for Aarhus United i denne periode. Indtægter for årets første tre kvartaler 2005 beløb sig samlet til USD 40,319 mio. sammenlignet med USD 14,238 mio. for årets første tre kvartaler Indtægterne stammer hovedsageligt fra Selskabets salg af ejerandelen i Aarhus United samt andelen i nettoresultaterne fra koncernselskaberne, United Plantations og Aarhus United, som samlet beløb sig til USD 14,358 mio. for årets første tre kvartaler 2005 sammenlignet med USD 13,639 mio. for årets første tre kvartaler Andre indtægter består af bevægelser i valutakurser, indtægter fra investeringer samt renteindtægter. Indtægterne for årets første tre kvartaler 2005 uden indberegning af indtægter fra salget af aktierne i Aarhus United var dog marginalt lavere, hvilket skyldes virkningen af den stærkere amerikanske dollar på indtjeningsbidraget fra Aarhus United i danske kroner. Resultatet for 3. kvartal indberegnet indtægter fra salget af Aarhus United beløb sig til USD 28,604 mio. sammenlignet med et resultat på USD 4,394 mio. i 3. kvartal Hvis indtægterne ved salget af Selskabets aktier i Aarhus United ikke indberegnes, er resultatet for 3. kvartal 2005 på USD 4,198 mio. dog lavere end resultatet for 3. kvartal Dette skyldes delvist en marginalt lavere andel i nettoresultaterne fra associerede selskaber i 3. kvartal i kraft af den stærkere dollars indflydelse på bidraget fra Aarhus United til trods for et bedre resultat angivet i danske kroner. United Plantations forbedrede bidrag for kvartalet blev mere end udlignet af denne nedgang. Væsentligt højere bidrag fra både Aarhus United og United Plantations i årets første tre kvartaler samlet betød, at Selskabets andel i deres nettoresultater steg i sammenligning med årets første tre kvartaler 2004 til trods for den stærkere dollars indflydelse på bidraget fra Aarhus United. Resultatet efter skat for Aarhus United for årets første tre kvartaler beløb sig til DKK 125 mio. (USD 20,171 mio.) sammenlignet med DKK 119 mio. (USD 19,574 mio.) for årets første tre kvartaler Dette resultat udgjorde faktisk en væsentlig forbedring, idet resultatet for 2004 indberegnede engangsindtægter, der beløb sig til omkring DKK 29 mio. (USD 5 mio.). United Plantations resultat for årets første tre kvartaler 2005 på MYR 102,517 mio. (USD 27,198 mio.) var en væsentlig forbedring sammenlignet med resultatet på MYR 92,993 mio. (USD 24,476 mio.) for årets første tre kvartaler Forbedringen i Aarhus Uniteds resultat for årets første tre kvartaler 2005 skyldtes hovedsageligt et betydeligt stærkere resultat for den danske produktionsvirksomhed, primært fra vegetabliske fedtstoffer til chokoladeindustrien, medens de andre produktionsvirksomheder opnåede et resultat som forventet. Hvad angår United Plantations blev resultatet for årets første tre kvartaler 2005 forbedret af en højere produktion og bedre udvindingsprocent, hvilket dog blev delvist udlignet af lavere priser for rå palmeolie men hjulpet af højere priser for palmekerner og kokosnødder. Omkostninger for årets første tre kvartaler 2005 beløb sig samlet til USD 3,854 mio. og var væsentlige højere i forhold til omkostningerne for årets første tre kvartaler 2004 på USD 1,928 mio. Størstedelen af forskellen i beløbet kan tilskrives bevægelser i forbindelse med urealiserede tab på i alt USD 1,277 mio., der hovedsageligt består af tab i forbindelse med kurssikringsdispositioner for malaysiske Ringgit under forhandlingerne og købsprocessen for Aarhus Uniteds ejerandel på 23,4% i United Plantations. Koncernens skat for årets første tre kvartaler 2005 beløb sig til USD 0,295 mio. sammenlignet med USD 0,105 mio. for årets første tre kvartaler UIE 3. kvartalsrapport for /15

5 Egenkapitalen steg fra USD 204,461 mio. pr. 30. juni 2005 til USD 235,655 mio. pr. 30. september 2005 som et resultat af Selskabets overskud i årets første tre kvartaler indberegnet overskuddet fra salget af Selskabets ejerandel i Aarhus United minus valutakursreguleringer, udbetalt udbytte i juni 2005 samt renter på opskrivningshenlæggelser. Koncernen havde ingen gældsforpligtelser til banker i slutningen af indeværende periode, og soliditetsgraden forblev stabil på 97,65%. Den anvendte regnskabspraksis er i overensstemmelse med forrige år. Det skal dog bemærkes, at Den Internationale Regnskabsstandard 41 bør finde anvendelse på alle Selskabets hovedinteresser med driftsaktiviteter. Dette angår især biologiske aktiver, som skal behandles regnskabsmæssigt på en måde, som afspejler ændringer i deres dagsværdi, som f.eks. United Plantations plantager i Malaysia. Eftersom denne standard endnu ikke er godkendt af den malaysiske erhvervssektor, er det fortsat ikke muligt at opfylde dette direktiv. Investeringer Nye investeringer Det blev meddelt d. 26. maj 2005, at der var blevet indgået aftale med Melker Schörling AB, der besad en ejerandel på 30% af Karlshamns og var en af Aarhus Uniteds væsentligste konkurrenter. Det fremgik af aftalen, at Selskabet gav tilsagn om at benytte sin ejerandel på 45,9% i Aarhus United til at støtte og acceptere et købstilbud fremsat af BNSI, der ejes af BNS Holdings, parallelt med et købstilbud på aktiekapitalen i selskabet Karlshamns. BNS Holdings indbetalte aktiekapital ville ved afslutningen af købstilbuddet være ejet i fælleskab af Melker Schörling AB (58,5%) og Selskabet (41,5%). Den 18. august 2005 godkendte aktionærerne på en ekstraordinær generalforsamling accepteringen af tilbuddet for Aarhus United fremsat af BNSI samt Selskabets køb af Aarhus Uniteds ejerandel på 23,4%, bestående af aktier, i United Plantations, for et samlet kontant vederlag på MYR (USD 77 mio. eller DKK 477 mio.). Det formelle købstilbud på Aarhus United samt et parallelt købstilbud på Karlshamns blev offentliggjort d. 12. juli 2005, og købstilbuddene blev afsluttet den 20. september De parallele købstilbud blev godkendt af aktionærer, der udgjorde henholdsvis 94,3% af Aarhus Uniteds aktiekapital og 95,7% af Karlshamns aktiekapital. Der er gjort klar til at BNSI, der nu hedder AarhusKarlshamn AB, foretager tvungent opkøb af den resterende aktiekapital i begge selskaber. BNS Holdings ejerandel i AarhusKarlshamn beløb sig til 39,3% efter opkøbets afslutning. UIE 3. kvartalsrapport for /15

6 Koncernselskaber De vigtigste koncernselskaber, som udgjorde Selskabets investeringsportefølje i slutningen af 2004, er omtalt i det efterfølgende. Aarhus United A/S Følgende uddrag er taget fra den offentliggjorte 3. kvartalsrapport 2005 fra Aarhus United d. 9. november 2005: Kommentarer til tredje kvartal 2005 Koncernresultatet blev 125 mio. kr. mod 119 mio. kr. sidste år. Der er reelt tale om en betydelig fremgang, da resultatet for samme periode sidste år indeholdt ikke-tilbagevendende indtægter fra silo- og grundsalg samt en regulering af udskudt skat i associeret selskab på i alt ca. 29 mio. kr. Fremgangen skyldes primært et betydeligt bedre resultat fra Aarhus United Denmark især inden for vegetabilske specialfedtstoffer til chokoladeindustrien. Koncernens øvrige produktionsvirksomheder opnåede i 3. kvartal et resultat som forventet. I forhold til samme periode sidste år er resultaterne for de enkelte virksomheder på niveau med eller en smule lavere. Aarhus Uniteds resultatandel efter skat i United Plantations Berhad, Malaysia, udgjorde 51 mio. kr. for de første 3 kvartaler af 2005, hvilket er 10 mio. kr. bedre end for samme periode i I sammenligningen af de to perioder skal der tages hensyn til, at der i 2004 var en positiv regulering af udskudt skat på 6 mio. kr. Ceylon Trading-gruppen i Sri Lanka kunne i de første 3 kvartaler 2005 ikke helt leve op til resultatet for samme periode i Resultaterne for de øvrige datterselskaber blev som forventet. Den samlede nettomargin blev 835 mio. kr. for de første 3 kvartaler af 2005 mod 720 mio. kr. i samme periode sidste år. På det strategiske fokusområde, vegetabilske specialfedtstoffer til bl.a. chokolade og andre konfektureprodukter, var der tale om en fremgang i såvel tonnage som nettomargin i forhold til Inden for det vegetabilske bulkoliesegment viste de første 3 kvartaler 2005 en fremgang i såvel tonnage som nettomargin. Fremgangen stammer primært fra Aarhus United UK og Aarhus United Mexico. Foodservice, som primært afsættes fra Aarhus United UK, viste en fortsat stigning i den tonnagemæssige afsætning, og den samlede nettomargin fra dette segment var 22 mio. kr. eller mere end 25% højere end i samme periode i Resultat af primær drift blev 185 mio. kr. for de første 3 kvartaler af 2005 mod 178 mio. kr. for den samme periode i 2004, hvor der indgik ikke-tilbagevendende indtægter fra silo- og grundsalg på ca. 29 mio. kr. Den reelle fremgang på ca. 36 mio. kr. stammer primært fra Aarhus United Denmark. Afkast af investeret kapital blev 11,0% for perioden mod 11,1% i samme periode i Beregnet uden engangsindtægterne fra silo- og grundsalg ville afkast af investeret kapital i første halvår 2004 have været 8% for de første 3 kvartaler af UIE 3. kvartalsrapport for /15

7 Hoved- og nøgletal for koncernen Januar-September 3. kvartal Året DKK mio Nettoomsætning 3.855, , , , ,7 Nettomargin 835,4 719,9 330,6 256,3 999,9 Resultat af primær drift før afskrivninger (EBITDA) 286,6 274,7 107,4 92,6 365,9 Resultat af primær drift (EBIT) 184,9 178,2 71,5 59,7 233,5 Resultat af kapitalandele før skat 51,4 40,5 19,9 17,8 59,1 Finansielle poster, netto -53,1-45,8-28,1-16,0-64,2 Resultat af ordinært drift før skat og minoriteter 183,3 172,9 63,3 61,5 228,5 Periodens resultat 124,5 119,4 44,7 39,2 175,1 Samlede aktiver 3.486, , , , ,0 Egenkapital, ultimo 1.547, , , , ,1 Investeringer 158,8 99,2 82,4 35,0 132,3 Afskrivninger 101,7 96,5 35,9 32,9 132,4 Overskudsgrad 4,8% 5,0% 5,0% 4,7% 4,7% Egenkapitalandel (soliditet) 44,4% 38,9% 44,4% 38,9% 40,6% Afkast af investeret kapital (ROIC) 11,0% 11,1% 11,9% 10,7% 11,5% Gns. antal aktier (1.000 stk.) Aktiekurs ultimo Indre værdi pr. aktie Resultat pr. aktie 31,12 29,86 11,17 9,81 43,77 Forskydninger i egenkapitalen fremkommer således: Egenkapital primo regnskabsåret 1.327, , , , ,2 Periodens resultat 124,5 119,4 44,7 39,2 175,1 Udbetalt udbytte -50,4-48,0-2, ,0 Kursregulering på dattervirksomheder og associerede virksomheder 137,8 8, ,9-75,6 Udbytte af egne aktier samt tilgang/fragang til medarbejderaktier 6,6 5, ,8 Værdiregulering af finansielle instrumenter 1,6-1,2 4,2 0,1-4,4 Samlet forskydning 220,1 84,5 52,4 15,5 52,9 Egenkapital ultimo 1.547, , , , ,1 UIE 3. kvartalsrapport for /15

8 AarhusKarlshamn Fusionen mellem Aarhus United og Karlshamns er fuldført fra og med 4. kvartal 2005 efter at begge selskaber er blevet indlemmet i AarhusKarlshamn, hvoraf BNS Holdings nu har en ejerandel på 39,3%. Selskabet har en ejerandel på 41,5% i BNS Holdings. I hans første rapport til aktionærerne, der blev offentliggjort den 9. november 2005, udtalte Jerker Hartwell som nyvalgt bestyrelsesformand for AarhusKarlshamn følgende: Fokus på vækst og produktivitet i den nye koncern Segmentet for specialfedtstoffer fortsatte med at vokse i 3. kvartal Samtidig blev dækningsbidraget stabiliseret. Energipriserne er steget året igennem, og et antal projekter fokuserer nu på at mindske koncernens energiforbrug. For at højne den generelle produktivitet arbejder den nye koncern med projekter vedr. omkostningseffektivisering. Disse projekter forløber som planlagt. De hænger på ingen måde sammen med de synergier, der tidligere er blevet kommunikeret i forbindelse med fusionen mellem Aarhus United og Karlshamns. Integrationsprocessen er nu nået en fase med intensivt arbejde for hurtigst muligt at opnå en høj driftseffektivitet, strategisk gennemsigtighed og veldefinerede synergiprojekter. Denne indsats forløber efter planen. I en kommentar om potentialet for synergieffekt som følge af fusionen mellem de to selskaber tilføjede Jerker Hartwell: Synergipotentiale Fusionen mellem Karlshamns og Aarhus United forventes at have en positiv effekt på både resultat og overskud som følge af synergier inden for omkostninger og indtjening. En indledende analyse har fundet adskillige områder, hvor der kan forventes synergieffekter. De samlede omkostningssynergier før skat estimeres til at være ca. SEK 100 mio. pr år. Potentialet på det besparelsesmæssige område forventes at kunne realiseres inden for to til tre år efter fusionen. Der er potentielle synergier i hele værdikæden; fra indkøb af råvarer til salg. Disse synergier vil gradvist blive opnået i takt med, at integrationsprocessen fortsætter. De samlede fusionsudgifter vil blive offentliggjort så snart den detaljerede plan for integrationen er fastlagt. Hovedparten af omkostningerne til omstrukturering relaterer sig til afskaffelsen af overlappende funktioner og til omorganisering. Idet integrationsprocessen bevæger sig fremad, vil der skabes basis for en mere detaljeret analyse. UIE 3. kvartalsrapport for /15

9 United Plantations Berhad Følgende uddrag er taget fra United Plantations 3. kvartalsrapport 2005, der blev offentliggjort d. 21. november 2005: Sammenfattet resultatopgørelse for Koncernen for 3. kvartal 2005 med sammenligningstal for 3. kvartal 2004 Tallene er ikke revideret 3. kvartal Året til dato MYR 000 MYR 000 MYR 000 MYR 000 Omsætning Driftsomkostninger Andre driftsindtægter Driftsresultat Finansielle omkostninger Andel af overskud og tab i associerede selskaber Gevinst i forbindelse med likvidation af associeret selskab Investeringsresultater Resultat før skat Skat Resultat efter skat Ekstraordinære poster Minoritetsinteresser Nettoresultat der kan udloddes til Selskabets aktionærer Resultat pr. aktie (i) Aktuel-baseret på et gennemsnit af (2004: ) stamaktier (cent) 18,43 16,21 49,26 44,68 (ii) Fuldt udvandet (ikke relevant) UIE 3. kvartalsrapport for /15

10 Bestyrelsens vurdering af Koncernens drift Koncernens omsætning i det forløbne kvartal beløb sig til MYR 58 mio., hvilket er 15% højere i forhold til det tilsvarende kvartal sidste år, på grund af: (i) (ii) (iii) højere produktion af rå palmeolie og palmekerner, som kan tilskrives en 13% højere produktion af friske frugtbundter samt en forbedret olieudvindingsprocent på 2,1%. Ca. 32% af den øgede produktion kan tilskrives erhvervelsen af plantagen Lima Blas, som blev foretaget d. 1. juli 2004.Den resterende stigning kan tilskrives højere udbytte fra plantageområder med unge palmer, der kommer fra bedre plantemateriale. salgspriserne på rå palmeolie faldt med 8%, som dog blev delvist opvejet af en stigning på 19% i salgspriserne på palmekerner og kokosnødder. en 34% højere salgsomsætning af forædlede produkter bidrog til en højere omsætning fra raffinaderiet. Salget af restlageret af oliesurt glycerin fra palmekerner (RBD Olein), der var produceret til en bestemt kunde, bidrog i høj grad til den øgede salgsomsætning. Koncernens resultat før skat i den forløbne periode blev som følge deraf også højere i forhold til den tilsvarende periode sidste år. Stigningen i omsætningen blev dog delvist udlignet af forhøjede udgifter til gødning samt dyrere råmaterialer til raffinaderiet. Der var desuden en hensættelse til værdiforringelse af tekniske anlæg og maskiner på MYR 7 mio. i et af datterselskaberne i den tilsvarende periode sidste år, hvilket ikke har fundet sted i den nuværende periode. Koncernens udgifter til skat i den forløbne periode er højere i forhold til den tilsvarende periode sidste år. Dette skyldes frigivelsen af MYR 16,5 mio. i udskudte skattefradrag i den tilsvarende periode sidste år, hvilket ikke har fundet sted i den nuværende periode. Sammenligning af resultatet med det foregående kvartal Resultatet før skat steg fra MYR 46,9 mio. for det foregående kvartal til MYR 53,5 mio. for 3. kvartal. Stigningen i resultatet før skat for 3. kvartal kan tilskrives: (i) (ii) en øget produktion af rå palmeolie, palmekerner og kokosnødder på henholdsvis 10%, 20% og 3% på grund af sæsonbetonet produktion. Virkningen af produktionsstigningen blev i mindre grad udlignet af faldende salgspriser for rå palmeolie. en forbedring i fortjenesten og dækningsbidraget fra palmekernestearin. Udsigter og forventninger til fremtiden Udbud og efterspørgsel på vegetabilsk olie, ændrede vejrforhold samt valutakurser er nogle af de hovedfaktorer, der påvirker priserne på vegetabilsk olie. Produktionen var på sit højeste i 3. kvartal, og det forventes, at produktionen vil falde i 4. kvartal på grund af de sæsonbetonede afgrøder. Nedbøren fra januar til september 2005 var mindre end normalt, hvilket kan have en negativ virkning på oliepalmerne og dermed nedbringe produktionen i de kommende måneder. Selvom de malaysiske lagre af rå palmeolie fortsat er på et højt niveau med 1,5 mio. ton, forventes den stigende efterspørgsel efter biobrændstof at reducere lagrene på mellemlangt sigt. Den vedvarende stærke eksportefterspørgsel bidrog til det stabile prisniveau for rå palmeolie, der har ligget omkring MYR i adskillige måneder. I betragtning af resultaterne opnået indtil videre forventes 2005 at blive endnu et godt år. Overskudsprognose Koncernen har ikke udsendt en overskudsprognose for det forløbne kvartal. UIE 3. kvartalsrapport for /15

11 Andre investeringer Kakaohandel Denne investering er fortsat en overskudsgivende forretning, men på stærkt reduceret og mere konservativt niveau set i forhold til tidligere år. Investeringen har ingen nævneværdig indflydelse på resultatet. Risici Hvis man tager udgangspunkt i de største bidragsydere, er de væsentligste risici som følger: Råvarepriser: Den største indflydelse fra råvarepriser på Koncernens overskud er palmeolieprisen, idet den påvirker resultatet i Koncernens plantageinteresser i Malaysia. En ændring på USD 50 i palmeolieprisen pr. ton vil påvirke Selskabets andel i plantageoverskuddet med ca. USD 4 mio. Valutakurser: Selskabets regnskab føres i USD, medens de fleste selskaber i Koncernen fører regnskaber i en række andre valutaer. Medens valutaerne for en væsentlig del af disse selskaber er tæt knyttet til den amerikanske dollar, vil en bevægelse i den amerikanske dollar mod f.eks. den danske krone, svenske krone eller det britiske pund udøve en moderat indflydelse. Renten: Selvom hverken Selskabet eller United Plantations har betydelige andele af gæld til udlandet, ville en stigning på 1% i renten reducere Selskabets andel i Aarhus Uniteds resultat med ca. USD 0,1 mio. Vejrforhold: Medens vejrforhold generelt ikke har haft den store virkning på overskuddet i Selskabets landbrugsinteresser i Malaysia, har den ekstreme påvirkning fra El Niño og dens efterfølger La Niña i de seneste år reduceret produktionen. Udsigter Udfaldet af aftalen vedrørende Selskabets ejerandel i Aarhus United samt købsaftalen vedrørende de 23,4% af den indbetalte aktiekapital i United Plantations vil have en betydelig indflydelse på strukturen af Selskabets indtjening i 4. kvartal Selskabets ejerandel i United Plantations udgør nu 43,2%, og Selskabet har desuden en ejerandel på 41,5% i BNS holdings, der til gengæld ejer 39,3% af AarhusKarlshamn. Det er ikke muligt at udtale sig om forventningerne til 4. kvartal 2005, idet ingen af selskaberne har udsendt overskudsprognoser for 4. kvartal. På længere sigt forventes fusionen mellem Aarhus og Karlshamns at have en positiv indvirkning på både overskud og resultat i kraft af synergivirkninger for omkostninger og indtjening, som estimeres at give besparelser på SEK 100 mio. (USD 12,9 mio.) årligt. Selvom United Plantations generelt ikke udsender overskudsprognoser, forventes der endnu et godt år. Dette taget i betragtning og forudsat at AarhusKarlshamns første kvartal kan bevare niveauet opnået af Aarhus United og Karlshamns i løbet af årets første tre kvartaler, forventes det at resultatet for 2005 vil blive i samme størrelsesorden som resultatet for 2004, før medtagelse af indtægterne fra salget af Selskabets ejerandel i Aarhus United. På bestyrelsens vegne Carl Bek-Nielsen Bestyrelsesformand d. 25. november 2005 UIE 3. kvartalsrapport for /15

12 Sammenfattet Balance for Koncernen pr. 30. september 2005 med sammenligningstal for regnskabsåret 2004 Tallene er ikke revideret Pr. Pr (Angivet i USD) $ 000 $ 000 Aktiver: Omsætningsaktiver: Bankindestående Aftaleindskud i bank Tilgodehavender fra associerede selskaber Tilgodehavender og andre aktiver Tilgodehavende skatterefusion Tilgodehavende udbytte fra associeret selskab Investeringer Omsætningsaktiver i alt Investeringer Lån til tilknyttede selskaber Egenveksel fra associeret selskab Materielle anlægsaktiver Aktiver i alt Passiver: Kortfristede forpligtelser: Skyldig skat Kreditorer og skyldige omkostninger Urealiseret tab på futureskontrakter Kortfristede forpligtelser i alt Egenkapital Passiver i alt UIE 3. kvartalsrapport for /15

13 Resultatopgørelse for Koncernen for 3. halvår 2005 med sammenligningstal for 3. halvår 2004 Tallene er ikke revideret kvartal 3. kvartal (Angivet i USD) $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 Indtægter: Andel af nettoresultat i koncernselskaber Gevinst ved salg af koncernselskab Renteindtægter - Koncernselskaber Tilknyttede selskaber Øvrige Realiseret gevinst på investeringer Udbytteindtægter Andre indtægter Nettovalutakurstab/-gevinst Indtægter i alt Omkostninger: Afskrivninger Renteudgifter Generelle og administrative omkostninger Vederlag og honorar til ledelse og bestyrelse Bevægelse i urealiseret tab på investeringer Amortisering af goodwill Omkostninger i alt Nettoresultat før skat Skat Nettoresultat for perioden UIE 3. kvartalsrapport for /15

14 Egenkapitalopgørelse for Koncernen for 3. kvartal 2005 med sammenligningstal for året 2004 Tallene er ikke revideret Samlet egenkapital pr. 1. januar 2004 Årets bevægelser pr. 31. december 2004 Samlet egenkapital pr. 31. december 2004 Samlet egenkapital pr. 30. september 2005 Bevægelser i årets første tre kvartaler 2005 (Angivet i USD) $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 Aktiekapital Overkurs ved emission Overført overskud Andel i egne aktier Kursregulering ved omregning af udenlandsk valuta Andel i reserver for opskrivninger UIE 3. kvartalsrapport for /15

15 Selskabsoplysninger Hovedkontor og hovedaktieregister Repræsentationskontor i København Revisorer Advokater Bankforbindelser 10 Petrona House Fowler Street off East Bay Street Nassau, Bahamaøerne International Plantation Services Limited Plantations House H.C. Andersens Boulevard 49, København V, Danmark KPMG Nassau, Bahamaøerne Graham, Thompson & Co. Nassau, Bahamaøerne Danske Bank A/S Finansbanken A/S Hongkong & Shanghai Banking Corp. Kontaktpersoner CARL BEK-NIELSEN Bestyrelsesformand - Telefon: MARTIN BEK-NIELSEN Næstformand - Telefon: JOHN A. GOODWIN Adm. direktør - Telefon: KENNETH NILSSON International Plantation Services Ltd. - Telefon: Company Secretary Links ALISON TRECO UIE 3. kvartalsrapport for /15

3. kvartalsrapport for 2006

3. kvartalsrapport for 2006 3. kvartalsrapport for 2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2006 23. november 2006 Gengivelse på dansk UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED Meddelelse til Københavns Fondsbørs Hermed følger Selskabets resultat

Læs mere

Halvårsrapport for 2007

Halvårsrapport for 2007 Halvårsrapport for 2007 Selskabsmeddelelse nr. 8/2007 28. august 2007 Gengivelse på dansk UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED Meddelelse til OMX Den Nordiske Børs København Hermed følger 1. halvårsrapport

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2003 5.)4%$

ÅRSREGNSKAB 2003 5.)4%$ ÅRSREGNSKAB 2003 Aarhus United A/S Aarhus United s aktiviteter fokuserer hovedsageligt på udvinding af vegetabilske olier af høj kvalitet til anvendelse i fødevareindustrien og andre industrier. Selskabet

Læs mere

UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED FONDSBØRSMEDDELELSE

UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED FONDSBØRSMEDDELELSE FONDSBØRSMEDDELELSE RESULTAT PER 31 DECEMBER 2000 (Gengivelse på dansk) Regnskabsmeddelelse til Københavns Fondsbørs Hermed regnskabsmeddelelse vedrørende Selskabets årsresultat for 2000, udtrykt i US

Læs mere

UNITED PLANTATIONS BERHAD

UNITED PLANTATIONS BERHAD UNITED PLANTATIONS BERHAD Halvårsrapport 2009 SELSKABSMEDDELELSE Plantations House H.C. Andersens Boulevard 49 1553 København V Tel. + 45 33 93 33 30 Fax + 45 33 93 33 31 e-mail: ips@plantations.biz Selskabsmeddelelse

Læs mere

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2003/04 (1.6.2003-31.5.2004).

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2003/04 (1.6.2003-31.5.2004). Til Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 98 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2003/04 Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt

Læs mere

A/S Det Østasiatiske Kompagni Delårsrapport 2007. Delårsrapport 30. juni 2007

A/S Det Østasiatiske Kompagni Delårsrapport 2007. Delårsrapport 30. juni 2007 1 Delårsrapport 30. juni 2007 H1 2 Regnskabsmæssige resultater i 1. halvår 2007 Nettoomsætning, 1. halvår ØK-koncernen opnåede en nettoomsætning på DKK 2,0 mia., en stigning på 21% i DKK i forhold til

Læs mere

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2004/05 (1. juni 2004-31. maj 2005).

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2004/05 (1. juni 2004-31. maj 2005). Til Københavns Fondsbørs via Stockwise Fondsbørsmeddelelse nr. 112 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2004/05 Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S

Læs mere

Yderligere information:

Yderligere information: Aktionærsekretariatet East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail: eac@eac.dk Internet:www.eac.dk CVR.nr.:

Læs mere

Delårsrapport. 3. kvartal 2011. A/S Det Østasiatiske Kompagni

Delårsrapport. 3. kvartal 2011. A/S Det Østasiatiske Kompagni Delårsrapport 3. kvartal 2011 A/S Det Østasiatiske Kompagni INDHOLD Regnskabsmæssige resultater i 3. kvartal år-til-dato 2011 3 Hoved- og nøgletal for koncernen 4 Ledelsens beretning for 3. kvartal år-til-dato

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 23/2007 ØK s Delårsmeddelelse 30. september 2007

Fondsbørsmeddelelse nr. 23/2007 ØK s Delårsmeddelelse 30. september 2007 Aktionærsekretariatet OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K A/S Det Østasiatiske Kompagni East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail:

Læs mere

Referat af generalforsamling 2005. Aarhus United A/S

Referat af generalforsamling 2005. Aarhus United A/S Erik Højsholt Direkte: 8730 6102 Fax: 8730 6002 erik.hojsholt@aarhusunited.com 2005-04-27 Referat af generalforsamling 2005 Aarhus United A/S CVR-nr. 45 95 49 19 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2005 Yderligere

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 1998 side 1/18 A/S Motortramp Fondsbørsmeddelelse nr. 1/1999

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 1998 side 1/18 A/S Motortramp Fondsbørsmeddelelse nr. 1/1999 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 1998 side 1/18 A/S Motortramp Fondsbørsmeddelelse nr. 1/1999 Kontoradresse: Amaliegade 49 1256 København K Telefon: 33 15 04 51 Telefax: 33 15 61 99 www.motortramp.com KONTAKTPERSON:

Læs mere

TILBUDSDOKUMENT. Sammenlægning af Vestas Wind Systems A/S og NEG Micon A/S. Anbefalet Ombytningstilbud. til aktionærerne i.

TILBUDSDOKUMENT. Sammenlægning af Vestas Wind Systems A/S og NEG Micon A/S. Anbefalet Ombytningstilbud. til aktionærerne i. TILBUDSDOKUMENT Sammenlægning af Vestas Wind Systems A/S og NEG Micon A/S Anbefalet Ombytningstilbud til aktionærerne i fremsat af 12. december 2003 Dette tilbudsdokumen t og acceptblanketten indeholder

Læs mere

EBITDA. 1.689 mio. Bestyrelsen for DONG Energy A/S har i dag godkendt delårsrapporten for 3. kvartal 2007 med følgende hovedpunkter:

EBITDA. 1.689 mio. Bestyrelsen for DONG Energy A/S har i dag godkendt delårsrapporten for 3. kvartal 2007 med følgende hovedpunkter: DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL Omsætning 7.224 mio. kr. EBITDA 1.689 mio. kr. Resultat efter skat 108 mio. kr. Bestyrelsen for DONG Energy A/S har i dag godkendt delårsrapporten for 3. kvartal med følgende

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S

Carlsberg Breweries A/S Carlsberg Breweries A/S CVR Nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2008 (9. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning...

Læs mere

1. januar - 30. juni 2013 (Selskabsmeddelelse nr. 20-2013)

1. januar - 30. juni 2013 (Selskabsmeddelelse nr. 20-2013) 1. januar - 30. juni (Selskabsmeddelelse nr. 20-) Delårsrapport Side 1 af 36 Hovedkonklusioner 2. kvartal Hovedkonklusioner 2. kvartal Investeringsklimaet i mineindustrien blev yderligere svækket i andet

Læs mere

Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts 2010 1. kvartal i overensstemmelse med plan

Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts 2010 1. kvartal i overensstemmelse med plan Carlsberg A/S 100 Ny Carlsberg Vej 1760 Copenhagen V CVR.no. 61056416 Tel +45 3327 3300 Fax +45 3327 4701 carlsberg@carlsberg.com Selskabsmeddelelse 7/2010 Side 1 af 28 Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts

Læs mere

H+H International A/S

H+H International A/S H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelse nr. 223 build with ease Væsentlige hovedtal for perioden 1. januar 31. marts Omsætningen for blev DKK 236 mio. (: DKK 221 mio.). EBITDA for blev DKK

Læs mere

Om DSV global transport og logistik

Om DSV global transport og logistik Årsrapport 2007 indledning om DSV GLOBAL TRANSPORT OG LOGISTIK Om DSV global transport og logistik DSV er en global udbyder af transport- og logistikydelser. Koncernen er på verdensplan etableret med egne

Læs mere

F. Junckers Industrier A/S

F. Junckers Industrier A/S F. Junckers Industrier A/S Værftsvej 4, 4600 Køge CVR-nr. 66 92 02 16 Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 12. maj 2014 Som dirigent:... Kenneth Enevold Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 31. marts 2015 er offentliggjort den 27. maj 2015 på NASDAQ OMX.

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 31. marts 2015 er offentliggjort den 27. maj 2015 på NASDAQ OMX. Søborg, den 27. maj 2015 NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K DELÅRSRAPPORT FOR 2015 Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 31. marts 2015 er offentliggjort den 27. maj 2015

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2013 RESUMÉ FOR ÅRET 2013 - EN DEL AF POSTNORD. Den 21. februar 2014

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2013 RESUMÉ FOR ÅRET 2013 - EN DEL AF POSTNORD. Den 21. februar 2014 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2013 FOR POST DANMARK (IKKE REVIDERET) - EN DEL AF POSTNORD Den 21. februar 2014 RESUMÉ FOR ÅRET 2013 Post Danmarks samlede indtægter er faldet fra 8.858 mio. kr. i 2012 til

Læs mere

Q1 / 2009 STRO NGER TOGE THER

Q1 / 2009 STRO NGER TOGE THER Q1 / 2009 STRO NGER TOGE THER HOVED- OG NØGLETAL Koncernen Q1 Året 2009 2008 2008 Hovedtal for resultat ( mio.) Omsætning 373,2 360,8 1.500,3 Primært resultat før amortisering (EBITA) 7,6 15,3 65,0 Primært

Læs mere

Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013)

Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013) Selskabsmeddelelse 38 Allerød den 21. februar 2014 Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013) Omsætningsvækst på 6,5% i 3. kvartal 2013/14 Omsætningen i 3. kvartal 2013/14 blev 1.018 mio. kr.

Læs mere

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06 Indhold Ledelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsens beretning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Beretning 6 15 Totalindkomstopgørelse 15 Balance 16 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat.

Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat. FONDSBØRSMEDDELELSE 17/ 9. august Side 1 af 22 REGNSKABSMEDDELELSE PR. 30. JUNI Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat. Nettoomsætningen steg

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 25 / 28. april CVR nr. 15701315 Delårsrapport for Resumé: SP Group realiserede i det første et resultat før skat og minoriteter

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

April 2014. IAS 34 Delårsrapport

April 2014. IAS 34 Delårsrapport April 2014 IAS 34 Delårsrapport 2 Forord Deloittes delårsrapport-eksempel 2014 Deloitte har udarbejdet dette eksempel på en delårsrapport aflagt i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber,

Læs mere