Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0369 Bilag 4 Offentligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0369 Bilag 4 Offentligt"

Transkript

1 2012 KOM (2012) 0369 Bilag 4 Offentligt Sundhedsudvalget En gennemgang af akutforsøg i Danmark uden samtykke fra patienten fra 2006 til 2013 med et forslag, der skal sikre individets ret til frit valg af deltagelse i kliniske forsøg i den kommende EU forordning. Vi mener at dansk lovgivning for klinisk forskning er i konflikt med menneskerettighederne og med flere internationale love 1. Danmark har imidlertid stor indflydelse på udformningen af det forslag til ny EU forordning 2 vedr. forskning, som forventes vedtaget snarest. Vi opfordrer derfor danske politikere til at gå forrest og sikre patienters rettigheder i forbindelse med forskning. I 2006 vedtog folketinget 3 efter langvarigt pres fra forskerne og medicinalindustrien, at der i akutte situationer må laves medicinske forsøg på bevidstløse eller svækkede patienter- uden patientens samtykke. For at legitimere denne radikale beslutning oprettede man "en forsøgsværge 4," som blot pr. tlf. kan give tilladelse til forsøg til lægekolleger på hospitalet uden at skulle afvente, at familien bliver kontaktet og hørt. Men de danske myndigheder arrangerede ingen offentlige borgermøder i den anledning for at spørge befolkningen selv, om vi ønsker at blive brugt som forsøgskaniner uden vores vidende og samtykke. I USA er myndighederne f. eks. forpligtet til at holde borgermøder i et område, hvor man vil starte et akutforsøg. Her oplyses borgerne om forsøgets art og risici, samt får mulighed for at fraskrive sig deltagelse i forsøget i tilfælde af akut indlæggelse - ved at bære et særligt armbånd der er fremstillet til lejligheden. 1 FN s konvention om borgerlige og politiske rettigheder Art. 7: Ingen må underkastes tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf. I særdeleshed må ingen uden sit frit afgivne samtykke underkastes medicinske eller videnskabelige eksperimenter. Og: i Den Europæiske Unions Charter om grundlæggende rettigheder, Art. 3, 1 enhver har ret til respekt for sin fysiske og mentale integritet. 2. I forbindelse med biologi og lægevidenskab skal især følgende respekteres frit og informeret samtykke fra den berørte person i overensstemmelse med lovens bestemmelser. 2 Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on clinical trials on medicinal products for human use, and repealing Directive 2001/20/EC 3 20a i Lov nr. 272 af Loven havde titlen `Videre adgang til udførelse af kliniske forsøg med lægemidler på inhabile forsøgspersoner. 4 Se bilag om forsøgsværgen 1

2 Etisk Råd foreslog i 2011 at Forsøgsværgen skulle afskaffes på grund af inhabilitet. I 2011 skulle den danske lov om forsøg 5 revideres, og Det Etiske Råd foreslog i sit høringssvar, at Forsøgsværge-paragraffen skulle afskaffes. Begrundelsen var, at en forsøgsværge, der giver samtykke til forsøg til sine kolleger på hospitalet, næppe kan siges at være en uvildig beskytter af patientens interesser. Forsøgsværgen blev ikke afskaffet Men sundhedsminister Bertel Haarder og folketinget valgte at ignorere opfordringen fra det Etiske Råd. Forsøgsværgen blev bevaret, og patienter, der kommer akut på hospitalet, kan derfor stadig blive brugt til medicinske forsøg uden deres vidende og samtykke. To Sundhedsministre afviste en fritvalgsordning F. eks. i form af et donorkort, hvor borgerne på forhånd kan til- eller framelde sig forsøg i akutte situationer. Det er her værd at bemærke, at Sundhedsudvalget både ved ændringen af loven om forsøg i 2006 og i 2011 kom med forslag om at give folk mulighed for på forhånd at tilmelde sig forsøg i akutte situationer. Men sundhedsministeren afviste det begge gange 6 med den begrundelse, at så ville lægerne ikke have nok akutte patienter at lave forsøg på! Sundhedsministeren afviste tilmed at oprette en fravalgsordning, som kunne gøre det muligt for den enkelte borger at frasige sig at blive brugt til akutforskning ved bevidstløshed eller stærk svækkelse. Myndighederne og medicinalindustrien/forskerne ønsker åbenbart ikke at oprette en ordning, hvor den enkelte borger selv kan registrere sin frie beslutning vedrørende deltagelse i akutforskning Men dette er i modstrid selv med Bioetikkonventionen om forskning, hvor det ellers er lykkedes medicinalindustrien og forskerne at få indført flere paragraffer, der ophæver individets selvbestemmelsesret. Bioetikkonventionens Art. 17, v understreger nemlig, at forsøg ikke må laves på en person der gør indvendinger 7 : En person, som ikke kan give sit samtykke, må kun være genstand for forskning, hvis alle nedenstående betingelser er opfyldt. Art. 17, v lyder: - (hvis) Den pågældende person ingen indvendinger fremsætter mod at medvirke. Danmark har dog effektivt klaret sig uden om den paragraf ved at forhindre borgerne i på forhånd at registrere deres evt. indvendinger mod at blive brugt til forsøg i akutte situationer Her vælger Danmark altså at se bort fra en grundlæggende menneskerettighed, hvilket etisk set er meget betænkeligt og ikke tjener Danmark til ære. Internationalt roser Danmark sig jo af at være et demokrati, hvor man respekterer menneskerettighederne. 5 Den ny danske lov om forsøg fik navnet: Lov om videnskabsetiske forskningsprojekter LOV nr 593 af 14/06/2011 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Se om forsøgsværgen i Kap. 3, 12. [Vigtig bemærkning om love og forsøgspersoners rettigheder: I starten af en lov om forsøg fremhæves det altid, at individets tarv og interesser går forud for samfundets og videnskabens interesser. Men længere henne i lovene finder man undtagelser, der lader samfundets og videnskabens interesser gå forud for individets.] 6 I 2006 Sundhedsminister Lars Løkke, og i 2011 Sundhedsminister Bertel Haarder. 7 Se Art. 17, v i Bioetikkonventionen på linket: 2

3 Det ny forslag til EU forordning 8 foreslår drastiske ændringer af reglerne for kliniske forsøg og god klinisk praksis. På oprindeligt initiativ fra Danmark og med stor tilslutning fra EU s medicinalindustri og forskerselskaber foreslås det blandt andet, at lægerne skal kunne lave medicinske forsøg på akutte patienter der ikke kan give deres samtykke til forsøg. Samtidig vil man indføre begrebet efterfølgende samtykke. Det nuværende EU-Direktiv /EC 9 beskytter patienter mod en sådan udnyttelse til forsøg, ved at stille som betingelse, at patienten eller dennes familie eller en officiel værge (ikke en forsøgsværge som er kollega til forskerlægen) først har givet sit frie samtykke til forsøget. Men forskerne og medicinalindustrien har altså nu opfundet en ordning, som patienterne ikke kan sige nej til: Efterfølgende samtykke. Det vil sige: Lægerne bruger en akut patient til et medicinsk forsøg, og først bagefter spørger de patienten om han/hun samtykker til forsøget. Det er jo absurd og en åbenbar udnyttelse af svage patienter! Men ikke nok med det. Danmark ønsker også at få skrevet ind i den nye EU forordning, at lægerne, uden forhånds-samtykke fra patient eller familie, må lave forsøg på akutte patienter, som ikke behøver gavne patienten selv men kun fremtidige patienter. Dette vedtog den danske regering nemlig allerede i 2011 og ønsker nu legaliseret. Fra åbent møde om Regulativet i d. 15. nov. - Referat fra video folketinget Sundhedsminister Astrid Krag fortalte på det åbne møde i d. 15. nov (om forsøg der kan gennemføres uden forhåndssamtykke fra patienten), at en række lande har fået tilføjet i forordningen, at der skal være ` klinisk relevant gavn for forsøgspersonen ved at deltage i kliniske forsøg, som gennemføres på mindreårige, på personer uden handleevne og i akutte situationer. Astrid Krag: Regeringen finder overordnet, at begrebet klinisk relevant gavn ( Clinically relevant benefit ) helt bør udgå, fordi der ikke altid er klinisk relevante fordele for forsøgspersonen i de tidlige faser af kliniske forsøg, selv om der måske vil være klinisk relevante fordele på langt sigt... Astrid Krag fortsætter: Regeringen mener, at særligt akutforsøg (som må foretages uden forhåndssamtykke fra patient eller familie (forfatter)) bør kunne gennemføres på både børn og voksne som forsøgspersoner uden betingelse om, at forskningsprojektet skal komme den enkelte forsøgsperson til gavn, når forskningsprojektet til gengæld kommer den patientgruppe til gavn, som forsøgspersonen tilhører - og selvfølgelig under iagttagelse af, at der værnes om forsøgspersonens sikkerhed. Det er et synspunkt, som vi indtil videre ikke har haft held til at komme igennem med i Rådet, men som vi fra dansk side vil arbejde aktivt på at sikre i de videre forhandlinger. - (Kursiv er forfatterens) 8 Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on clinical trials on medicinal products for human use, and repealing Directive 2001/20/EC 9 EU Clinical Trials Directive 2001/20/ - 3

4 Vi er mange borgere, der på det kraftigste tager afstand fra, at regeringen både nationalt og i EU fortsat udhuler borgernes selvbestemmelsesret vedr. deltagelse i kliniske forsøg I 2004 indførte det nuværende EU direktiv [7] en bedre beskyttelse mod udnyttelse af svage patienter til forsøg, men Danmark ophævede allerede beskyttelsen i slutningen af 2005, med forsøgsværgen. I 2011 vedtog folketinget yderligere en paragraf, 10 der tillader kliniske forsøg på akutte patienter, der ikke kan samtykke, selv om forsøget ikke gavner patienten selv men potentielt gavner patientgruppen! Denne paragraf står i diametral modsætning til grundprincippet om, at individets tarv og interesser altid går forud for samfundets og videnskabens interesser. Men vedtaget blev den - med en tilføjelse om, at forsøg på akutte patienter, der ikke kan samtykke, kun må medføre minimale risici og gener. Nu foreslås dette beskyttelseskrav, om minimale risici og gener ved akutforsøg uden samtykke, imidlertid fjernet i forslaget til EU forordningen! EU kommissionens forslag om at bevare betingelsen: Art. 32 (e) the clinical trial poses a minimal risk to, and imposes a minimal burden on, the subject, foreslås nemlig ændret til: Art. 32 (e) the clinical trial poses a risk proportionate to the underlying life threatening medical condition, and imposes a proportionate burden on, the subject; Hvis kravet om minimal risiko og byrde ved forsøg uden samtykke således ændres til det kliniske forsøg udgør en risiko, der er proportional med den underliggende livstruende medicinske tilstand og påfører en byrde, der er proportional hermed, så får forskerne frie hænder til uden samtykke at afprøve ny medicin på bevidstløse og svækkede patienter, som kan involvere alvorlige risici for patienten. Hvis denne regel indskrives i forordningen, vil Europas befolkning blive et tag selv bord af forsøgskaniner for forskerne! Vi vil derfor afslutte med en appel til danske politikere om ikke at sælge Danmarks og EU s borgere som tvungne forsøgspersoner i en international sundhedsindustri, hvilket den ny EU forordning Pt. lægger op til. I stedet beder vi jer om at gå foran i et forsvar for borgernes ret til selvbestemmelse over deres egen krop ved at indstille til EU, at det nedenstående forslag til ny paragraf indsættes i forordningen. Forslag til ny paragraf i EU Forordningen, som skal sikre individets menneskeret til frit valg af forsøgsdeltagelse Hver medlemsstat forpligtes til at oprette et elektronisk register, hvor borgerne på forhånd kan give eller nægte deres samtykke til deltagelse i kliniske forsøg i akutte situationer, hvor patienten kan være i bevidstløs eller svækket tilstand. Et sådant register vil sikre individets ret til selvbestemmelse og samtidig sikre muligheden for at påbegynde forsøg i akutte situationer med kort varsel. Med venlig hilsen Forebyggelses-og Patientrådet. FPR Rådsformand Lars Mikkelsen Toftevænget 30, 3320 Skævinge i Lov om videnskabsetiske forskningsprojekter LOV nr 593 af 14/06/2011 https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=

5 Tlf E-post: Sekretær Birthe Kjærgaard Sankt Annæ Gade 30, 4TV, 1416 K Tlf E-post: Oplysningsforbundet May Day Formand Mads Wedel-Ibsen Heilpraktiker Hydevadvej 12, Hønkys, DK-6230 Rødekro, TLF:

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

Sådan klager du til FN

Sådan klager du til FN Sådan klager du til FN Klagevejledning til FN s Menneskerettighedskomité, FN s Racediskriminationskomité, FN s Torturkomité, FN s Kvindekomité og FN s Menneskerettighedskommission. Klagevejledningen bygger

Læs mere

FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg 1 HVIS DU OVERVEJER AT DELTAGE I FORSØG For at få ny viden om sygdomme og blive bedre til at behandle dem, er det vigtigt

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

Det Fælles Medicinkort

Det Fælles Medicinkort Det Fælles Medicinkort Fortrolighed og tilgængelighed i sundhedssektoren DET ETISKE RÅD - DET FÆLLES MEDICINKORT 1 1 Det Fælles Medicinkort Fortrolighed og tilgængelighed i sundhedssektoren Det er med

Læs mere

CHARTER VEDRØRENDE GRUNDPRINCIPPER FOR DEN EUROPÆISKE ADVOKATSTAND REGLER OM GOD ADVOKATSKIK INDEN FOR DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

CHARTER VEDRØRENDE GRUNDPRINCIPPER FOR DEN EUROPÆISKE ADVOKATSTAND REGLER OM GOD ADVOKATSKIK INDEN FOR DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB CHARTER VEDRØRENDE GRUNDPRINCIPPER FOR DEN EUROPÆISKE ADVOKATSTAND OG REGLER OM GOD ADVOKATSKIK INDEN FOR DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB 1 Udgave 2008 CCBE Ansvarshavende redaktør: Jonathan Goldsmith Avenue

Læs mere

Danmark på anklagebænken

Danmark på anklagebænken Danmark på anklagebænken Danmark på anklagebænken Lene Hansen, Ditte Goldschmidt og Institut for Menneskerettigheder, 2007 Forlagsredaktion: Klaus Slavensky Grafisk tilrettelæggelse: Martin Scheuer/ad-man.dk

Læs mere

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Før du beslutter dig Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Den Nationale Videnskabsetiske Komité * Finsensvej 15 * 2000 Frederiksberg * Tlf.: +45 72 26 93 70 * E Mail: dnvk@dvvk.dk *

Læs mere

Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt.

Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt. Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt. The criterion in Law on parental responsibility 11, 2 nd section Kandidat afhandling i Familieret Aalborg Universitet 15. maj, 2013 Forfatter: Camilla Buur

Læs mere

VEJLEDNING. Etiske overvejelser ved begrænsning eller ophør af intensiv terapi

VEJLEDNING. Etiske overvejelser ved begrænsning eller ophør af intensiv terapi VEJLEDNING Etiske overvejelser ved begrænsning eller ophør af intensiv terapi Udarbejdet af en arbejdsgruppe i regi af Etisk Udvalg etableret af Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin 28.

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 7 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 7 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 7 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 4. december 2007 Forskelle mellem forfatningstraktaten og Lissabon-traktaten

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

De Forenede Nationer KONVENTION. om rettigheder for personer med handicap. Det Centrale Handicapråd

De Forenede Nationer KONVENTION. om rettigheder for personer med handicap. Det Centrale Handicapråd De Forenede Nationer KONVENTION om rettigheder for personer med handicap Det Centrale Handicapråd Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, Skt. Annæ Passage opg. F, 4. sal 1260 København K tlf.: 33 11 10

Læs mere

At arbejde med personer med udviklingshæmninger socialpædagogens rolle

At arbejde med personer med udviklingshæmninger socialpædagogens rolle International Association of Social Educators At arbejde med personer med udviklingshæmninger socialpædagogens rolle Diskussionspapir At arbejde med personer med udviklingshæmninger socialpædagogens rolle

Læs mere

Den europæiske Menneskerettighedskonvention og dansk ret

Den europæiske Menneskerettighedskonvention og dansk ret Den europæiske Menneskerettighedskonvention og dansk ret On the Incorporation of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms in Danish Law With a Summary in English

Læs mere

Svar på 20 spørgsmål om EU

Svar på 20 spørgsmål om EU Svar på 20 spørgsmål om EU En gennemgang af Sven Skovmand EUDemocrats Indhold 1. Hvad er EU egentlig? 3 2. Hvad går Lissabon-traktaten ud på? 4 3. Hvorfor stemmer så få ved EU-valgene? 5 4. Koster det

Læs mere

2015 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution

2015 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution BØRN STATUS 2014-15 BØRN STATUS 2014-15 Denne delrapport er en del af Institut for Menneskerettigheders rapport Menneskerettigheder i Danmark, Status 2014-15. Rapporten behandler udvalgte menneskeretlige

Læs mere

Behandlingen af klager over politiet i Danmark

Behandlingen af klager over politiet i Danmark Behandlingen af klager over politiet i Danmark Behandlingen af klager over politiet i Danmark AI Index 18/001/2008 » Et veluddannet og velfungerende politi er af væsentlig betydning for et demokratisk

Læs mere

Information om tandbehandlingen

Information om tandbehandlingen N r. 2 7 Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Du bestemmer selv Som patient hos tandlægen vælger du selv, om du vil modtage den

Læs mere

Krav til informationssikkerhed

Krav til informationssikkerhed Krav til informationssikkerhed Af Peter Blume, Jura, KU Studerende Christina Jensen går i banken for at hæve et beløb på sin bankkonto. Til sin forfærdelse opdager hun, at kontoen er lænset og står i minus.

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Aktindsigt i EU-dokumenter Et projekt

Aktindsigt i EU-dokumenter Et projekt Aktindsigt i EU-dokumenter Et projekt af Henriette Schjødt 1. Introduktion På baggrund af intense forhandlinger mellem Rådet og Europa-Parlamentet vedtog Rådet i midten af maj 2001 forordningen om aktindsigt

Læs mere

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre 1. Baggrund I september 2009 fremsatte en gruppe medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrig, Finland, Italien, Polen,

Læs mere

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi KOLOFON Af en arbejdsgruppe nedsat af social- og integrationsministeren Med bidrag fra: KL,

Læs mere

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF Europa-Kommissionen - Generaldirektoratet for Miljø Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF April 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...7 1.1. ARTIKLEN SET I RELATION

Læs mere

GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK

GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK Grundloven til debat Af Ivar Hansen, Folketingets formand Mange har sagt, at den danske grundlov er svær at læse. Den blev senest ændret i 1953 men mere end

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Jeg har fået kræft. hvad kan jeg selv gøre?

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Jeg har fået kræft. hvad kan jeg selv gøre? Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse Jeg har fået kræft hvad kan jeg selv gøre? Tekst og redaktion: Nanna Kathrine Riiber Heidi Friis Sisse Bang Kilder: Cand. scient., ph.d. Nina Føns Johnsen Socialrådgiver

Læs mere