Bekendtgørelse om nødområder og planer herfor 1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om nødområder og planer herfor 1)"

Transkript

1 BEK nr 875 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 30. september 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om nødområder og planer herfor 1) I medfør af 37, stk. 1-3, og 48, stk. 1, i lov om beskyttelse af havmiljøet, jf. lovbekendtgørelse nr af 10. december 2015, og efter forhandling med erhvervs- og vækstministeren fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 2, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 350 af 26. marts 2016 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Naturstyrelsen: Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner mv. 1. Denne bekendtgørelse udpeger nødområder i danske farvande. Formålet er, at skibe med behov for assistance kan søge hertil for at begrænse eller eliminere risikoen for forurening af havmiljøet samt af hensyn til sejladssikkerheden. Stk. 2. Bekendtgørelsen fastsætter desuden regler om udformningen af planer for nødområderne. Planerne skal gøre det muligt for Den Værnsfælles Forsvarskommando at håndtere og anvise skibe med behov for assistance til et nødområde. 2. I denne bekendtgørelse forstås ved: 1) Nødområde: En havn, del af en havn eller en anden beskyttende kajplads eller ankerplads eller ethvert lukket farvand, der er udpeget eller midlertidigt udpeget til anvendelse for skibe med behov for assistance. 2) Skib med behov for assistance: Et skib, der befinder sig i en situation, som kan medføre forlis eller fare for havmiljøet eller sejladssikkerheden uden at dette berører bestemmelserne i SAR konventionen (Den Internationale Konvention om Maritim Eftersøgning og Redning af 1979). 3) WGS-84: World Geodetic System fra ) IMO: International Maritime Organization (Den Internationale Søfartsorganisation). Kapitel 2 Nødområder 3. De udpegede nødområder i danske farvande fremgår af bilag 1 til denne bekendtgørelse. 4. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning kan efter høring af de involverede parter foretage ændring af bilag Den Værnsfælles Forsvarskommando kan udpege og anvende midlertidige nødområder i danske farvande, hvis anvendelsen af nødområderne, som er nævnt i bilag 1, viser sig ikke at være mulig, og den midlertidige udpegning er nødvendig af hensyn til at forhindre eller bekæmpe forurening af havet eller af hensyn til sejladssikkerheden. Stk. 2. Ved udpegning og anvendelse af et midlertidigt nødområde skal Den Værnsfælles Forsvarskommando i videst mulig omfang tage natur- og miljømæssige hensyn. 1

2 6. Anvendelsen af havne, som er udpegede som nødområder, må ikke være i modstrid med de til enhver tid gældende regler om sikring af havne og havnefaciliteter. Kapitel 3 Sikkerhedsstillelse 7. Følgende beføjelse i henhold til lov om beskyttelse af havmiljøet udøves af Den Værnsfælles Forsvarskommando: På vegne af miljø- og fødevareministeren at stille sikkerhed over for havne, der er udpeget som nødområde eller som midlertidigt nødområde, for udgifter disse måtte afholde ved at modtage et skib med behov for assistance; jf. 37, stk. 4, i lov om beskyttelse af havmiljøet. En eventuel efterfølgende sagsbehandling varetages af Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning. Kapitel 4 Nødområdeplaner 8. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning udarbejder planer for nødområderne nævnt i bilag 1 til denne bekendtgørelse. 9. Nødområdeplanerne udarbejdes på grundlag af det paradigme, der fremgår af bilag 2 til denne bekendtgørelse. Stk. 2. Nødområdeplanerne udarbejdes desuden på grundlag af IMO resolution A. 949(23) om retningslinjer til nødområder for skibe med behov for assistance samt IMO Resolution A. 950(23) om en Maritim Assistance Service. Resolutionerne kan findes på Stk. 3. Nødområdeplanerne skal indeholde et beslutningsdiagram til brug for Den Værnsfælles Forsvarskommandos anvisning eller afvisning af skibe, jf. bilag 3 til denne bekendtgørelse. 10. En nødområdeplan kan omfatte flere nødområder. 11. Inden en nødområdeplan tages i anvendelse skal udkast til planen sendes i høring hos relevante interessenter. 12. Den Værnsfælles Forsvarskommando skal via internettet have adgang til nødområdeplanerne. Stk. 2. Nødområdeplanerne skal desuden offentliggøres på internettet under hensyntagen til lov om behandling af personoplysninger og anden lovgivning om følsomme oplysninger. 13. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning sørger for, at planerne løbende ajourføres. Kapitel 5 Ikrafttræden m.v. 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli Stk. 2. Bekendtgørelse nr af 16. december 2015 om nødområder og planer herfor ophæves. Naturstyrelsen, den 27. juni 2016 HANNE KRISTENSEN / Anne-Marie Vægter Rasmussen 2

3 1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/59/EF af 27. juni 2002 om oprettelse af et trafikovervågnings- og trafikinformationssystem for skibsfarten i Fællesskabet og om ophævelse af Rådets direktiv 93/75/EØF, EF-Tidende 2002 nr. L 208, side 10, og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/17/EF af 23. april 2009 om ændring af direktiv 2002/59/EF om oprettelse af et trafikovervågnings- og trafikinformationssystem for skibsfarten i Fællesskabet, EF-tidende 2009 nr, L 131, side

4 Udpegede nødområder i danske farvande Bilag 1 Følgende områder udpeges som nødområder i danske farvande: Nødområder med geografiske koordinater i system WGS-84 datum: 1) Esbjerg Havn 55 28,3 N 8 25,3 E 2) Thyborøn Havn 56 41,9 N 8 13,4 E 3) Hanstholm Havn 57 07,4 N 8 35,7 E 4) Hirtshals Havn 57 35,7 N 9 57,7 E 5) Aalbæk Bugt 57 38,05 N 10 31,49 E 57 38,05 N 10 34,16 E 57 36,81 N 10 34,16 E 57 36,81 N 10 31,49 E 6) Frederikshavn Havn 57 26,1 N 10 32,9 E 7) Pakhusbugten (Anholt) 56 43,06 N 11 37,12 E 56 43,06 N 11 40,73 E 56 41,90 N 11 40,73 E 56 41,90 N 11 37,12 E 8) Grenaa Havn 56 24,4 N 10 55,5 E 4

5 9) Tragten (ved Fredericia) 55 36,18 N 9 49,23 E 55 36,94 N 9 51,74 E 55 36,94 N 9 54,22 E 55 34,91 N 9 49,79 E 10) Kalundborg fjord 55 43,35 N 10 55,45 E 55 43,47 N 10 57,42 E 55 43,23 N 10 59,17 E 55 41,90 N 10 59,17 E 55 42,55 N 10 56,71 E 11) Kalundborg Havn 55 40,6 N 11 05,1 E 12) Romsø syd 55 29,80 N 10 46,70 E 55 29,80 N 10 50,51 E 55 28,16 N 10 50,51 E 55 28,16 N 10 46,70 E 13) Lindholm Terminalen 55 17,9 N 10 48,8 E 14) Agersø Sund Nord 55 17,73 N 11 09,99 E 55 17,73 N 11 11,08 E 55 16,79 N 11 11,89 E 15) Langelands Bælt 54 49,98 N 10 47,26 E 54 49,98 N 10 49,50 E 5

6 54 47,92 N 10 49,50 E 54 47,92 N 10 47,26 E 16) Køge Flak Øst 55 30,24 N 12 16,25 E 55 30,24 N 12 20,78 E 55 28,61 N 12 20,78 E 55 28,61 N 12 16,25 E 17) Københavns Red a) Ankerplads No ,56 N 12 37,95 E 55 45,98 N 12 39,26 E 55 45,97 N 12 40,09 E 55 44,55 N 12 38,80 E b) Ankerplads No ,06 N 12 39,86 E 55 44,27 N 12 39,86 E 55 43,80 N 12 39,15 E 55 44,05 N 12 38,83 E 18) Bøtø Øst (Falster) 54 38,14 N 11 58,62 E 54 38,14 N 12 01,97 E 54 36,16 N 12 01,97 E 54 36,16 N 11 58,62 E 19) Vang Pier 55 14,7 N 14 43,9 E 20) Rønne Havn 55 05,9 N 14 41,8 E 6

7 21) Området ud for Tejn Havn 55 15,42 N 14 50,30 E 55 15,42 N 14 53,43 E 55 16,56 N 14 53,43 E 55 16,56 N 14 50,29 E 7

8 Paradigme for nødområdeplaner Bilag 2 Nødområdeplanerne bør være tredelte: 1) Del I vedrører selve beslutningsprocessen, herunder inddragelse af de kompetente myndigheder. 2) Del II indeholder udformning af den konkrete nødområdeplan for det pågældende nødområde, som indeholder de stedspecifikke forhold og krav (f.eks. miljømæssige og erhvervsmæssige forhold, udstyr), samt administrative forhold. 3) Del III er den operationelle del, som udmøntes af Værnsfælles Forsvarskommando ved MAS en (Maritime Assistance Service, jf. Del III) i samarbejde med skibsføreren fra skibet med behov for assistance. Del I skal indeholde en beskrivelse af: Identiteten af den ansvarlige myndighed, som er ansvarlig for modtagelse og håndtering af informationer om ulykker og hændelser til søs, dvs. Værnsfælles Forsvarskommando ved MAS en. Det eller de udpegede nødområde(r), der er endeligt udpeget på grundlag af Miljøstyrelsens Redegørelse om udpegning af nødområder i de danske farvande, 1/2004. Identiteten af den kompetente myndighed, der træffer afgørelse om tilladelse eller afvisning af adgangen til et udpeget nødområde for et skib med behov for assistance, d.v.s. Værnsfælles Forsvarskommando (MAS en). Procedurer for international koordinering og beslutningstagning; herunder en beskrivelse af beslutningsprocessen fra modtagelse af opkald fra et skib med behov for assistance til modtagelse/afvisning af skib i et udpeget nødområde inkl. roller og ansvarsfordeling mellem myndighed og respondenten; jf. beslutningsdiagrammet i bilag 3 til denne bekendtgørelse. Oversigt over kontaktmuligheder til relevante faglige myndigheder og fora samt internationale organisationer, som besidder særlig viden: Forsvarsministeriet (Værnsfælles Forsvarskommando, Beredskabsstyrelsen, Forsvarets Center for Operativ Oceanografi) Søfartsstyrelsen Kommunalt beredskab samt kommunernes miljøvagt Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning Politiet (som formidler og koordinerer med relevante myndigheder på land i den lokale beredskabsstab) NaturErhvervstyrelsen International assistance (EMSA, OPRC, BONN-aftalen, HELCOM, Københavnsaftalen, SWEDEN- GER, DENGER, EU Task Force) Procedurer for en eventuel sikkerhedsstillelse og ansvar for skibe med behov for assistance i et nødområde. Overordnet beskrivelse af indgrebsmulighederne af og henvisning til indgrebsmuligheder over for skibe i henhold til dansk lovgivning. 8

9 Del II skal indeholde en beskrivelse af de organisatoriske og administrative forhold, de miljø- og naturmæssige aspekter og praktiske foranstaltninger, herunder handlingsplan for et nødområde. Denne del tager udgangspunkt i kommunernes beredskabsplaner suppleret med oplysninger iht. IMO Res. A. 949(23) s retningslinjer. Del II indeholder en beskrivelse af: Organisatoriske og administrative forhold Nødområdets organisationsplan, miljøvagt, kontaktdata. Regler samt ansvars- og kompetenceforhold for de implicerede parter i nødområdeplanen. Diagram over alarmeringsprocedure, herunder rækkefølge og form (mundtlig, telefonisk, telefax, radio, , sms etc.). Varslings- og afvarslingsfase (f.eks. til lokale fiskere, vildtkonsulenter, embedslæge). Oversigt over mulige arbejdsopgaver (prioritering af indsatsen forskellige steder, dokumentation af beslutninger og af rekvisitioner, afmærkning af et område, sikring af beviser gennem olieprøver mv. samt kontakt til forsikringsselskaber, styring af entreprenører, kontakt til affaldsmodtagere) bl.a. til støtte for sammensætning af en stab (berørte kommuner, Politiet, Beredskabsstyrelsen, Værnsfælles Forsvarskommando, Forsvarets Center for Operativ Oceanografi m.v.). Liste over mulige lokaliteter, der vurderes egnede til at fungere som kommandostation for staben. Informationer om kystlinjer. Beskrivelse af evt. retningslinjer for koordinering af henvendelser fra private borgere og frivillige. Beskrivelse af retningslinjer for intern og ekstern orientering (herunder nyheds- og informationsbreve til indsatspersonellet, kontakt til borgere, presse og medier, pressemeddelelser, anvendelse af hjemmeside). Beskrivelse af retningslinjer for anvendelse af civile til sanering af kysten. Beskrivelse af retningslinjer for opdatering af planen. Beskrivelse af retningslinjer for beredskabsøvelser og uddannelse. Eventuel katastrofehjælpsplan samt evakueringsfaciliteter. Beskrivelse af tilvejebringelse af en eventuel sikkerhedsstillelse i forhold til havne, der er udpeget som nødområder. Miljø- og naturmæssige aspekter Beskrivelse af nødområdets miljø- og naturmæssige karakter, herunder følsomme habitater og arter (f.eks. i forbindelse med udpegede miljøområder: RAMSAR og NATURA2000, fiskeri- og off-shore aktiviteter samt rekreative områder og turisme). Konsekvensanalyse for nødområdet, herunder en beskrivelse af om adgangen til nødområdet er placeret i natur- eller miljøfølsomt område. Det undersøges om området kan blive påvirket af en mulig forurening. Desuden beskrives forudsigelige konsekvenser af forskellige opstillede scenarier med hensyn til sikkerhed af personer og forurening, ildebrand, toksiske og eksplosive risici. Analysen bør også indeholde eventuelle miljøkonsekvenser for nabolandene. 9

10 Beskrivelse af havets tilstand og vejrforhold (fremherskende vindforhold, beskyttelse mod stærk vind og oprørt hav, tidevand og tidevandsstrømme). Informationerne indhentes hos DMI og/eller Forsvarets Center for Operativ Oceanografi. Dybdemåling (minimum og maksimum vanddybder samt vanddybden på adgangsvandvejen, den maksimale tilladelige dybgang på skibet). Informationerne indhentes eventuelt hos Forsvarets Center for Operativ Oceanografi. Maksimum længde på de skibe der kan komme ind i nødområdet. Bundforhold (hård/blød bund, sandet samt muligheden for at grundstøde et fartøj i tilflugtsstedet). Informationerne indhentes eventuelt hos Forsvarets Center for Operativ Oceanografi. Årstidseffekter inklusiv muligt isdække. Lokale meteorologiske statistikker og antallet af dage, hvor nødområdet er ikke-operationelt eller utilgængeligt. Informationerne indhentes eventuelt hos DMI. Kort over nødområdet der viser: badestrande fredede arealer offentligt ejede arealer adgangsveje til stranden områder for vandindvinding (eventuelt med angivelse af grundvandsstrømning) områder for indtagelse af kølevand til f.eks. industrivirksomheder, den nærmeste afstand til industriområder marinaer andre arealer, der skal tages særligt hensyn til, herunder f.eks. øvrige rekreative områder samt områder for fugle- og fiskeyngel samt heder, strandenge, søer, moser og vandløb i henhold til naturfredningslovens 43. områder til midlertidig deponering af opsamlet olie. Praktiske foranstaltninger og handlingsplan Præcis beskrivelse af nødområdets udstrækning samt hjørnekoordinater (længde/bredde) for området. Hvis nødområdet er en cirkel skal centerposition (længde/bredde) på området samt radius (sømil) oplyses. En havn, der er udpeget som nødområde, kan dog angives med ét punkt. Beskrivelse af ressourcerne og faciliteter til rådighed til bistand, bjærgningsaktioner og forureningsbekæmpelse i nødområdet: Oversigter over materiel til bekæmpelse af olie- og kemikalieforurening på vand og sanering af kyster i tilfælde af kraftigt vejrlig. Brandslukningskapacitet og assistance. 10

11 Godkendte forbrændingsanlæg og modtagestationer for skadelige og farligt gods, egnede rensepladser for forurenet materiel. Nærliggende slæbebåde, evt. havneslæbebåde (antal og pæletræk), specialfartøjer, luftfartøjer og andre nødvendige midler for at udføre de nødvendige operationer eller som kan tilvejebringe den nødvendige assistance. Faciliteter, så som pumper, brandslanger, pramme og flydespærringer. Udbedringsfaciliteter, så som værfter, værksteder, flydekraner, slæbebåde, pramme. Dykkerassistance. Beskrivelse af retningslinjer for opsamling og bortskaffelse af farligt affald mv., herunder hvor og hvorledes depoter kan etableres, jf. kommunernes strandsaneringsplaner. Beskrivelse af retningslinjer for logføring (hændelses- og rekvisitionsregister), daglige situationsrapporter og sikring af dokumentation. Beskrivelse af ankerplads i nødområdet og fortøjningsmuligheder i havne, der er udpeget som nødområde. Beskrivelse af operationelle forhold, specielt med hensyn til havne, herunder obligatorisk lodsning (tilgængelighed af lodser). Beskrivelse af transport af materiel og personer fra land og ud til et nødområde på søterritoriet. Information om kontaktmuligheder til redere, agenter, klassifikationsselskaber, forsikringsselskaber m.v. som vil kunne vejlede i forhold om blandt andet stabilisering, forebyggelse af forurening og bjærgning af et fartøj. Indhentning af oplysninger om farligt gods samt bunkers om bord. Risikovurdering af eventuelt ombordværende farligt gods. Plan for prøvetagning (i tilfælde af oprydning/strandrensning er det politiets ansvar at sikre beviser til brug for senere retsforfølgelse). Lægtring af fartøjer i et nødområde på søterritoriet. Oplysning om ekstern kraftforsyning. Risikovurdering af eventuelle reparationsarbejder om bord på et fartøj. Beskrivelse af evt. handlingsplan i tilfælde af forlis i et nødområde. Beskrivelse af evt. plan for miljøovervågning for de berørte områder. Beskrivelse af evt. plan for fiskeforbud/badeforbud. Beskrivelse af begrænsninger for nødområdet eller nødområderne samt alternativer: F.eks. i tilfælde af kraftigt vejrlig skal der være mulighed for sikker bjærgning og transport med pram. Navigationsmæssige karakteristika, herunder: tilstrækkeligt med plads til at manøvrere et skib uden fremdrivningskraft, som bliver assisteret af slæbebåde. Maksimum længde på det skib, der kan komme ind i nødområdet. 11

12 Risiko for et strandet skib, som kan spærre sejlrenden, adgangsvejen eller andres skibsnavigation, samt risikoen for forstyrrelser af havnens drift (sejlrende, kaj, udstyr og andre installationer). Tilladelse for brug som nødområde eller nødområdehavn, såfremt der kan forekomme udslip af giftige gasser, fare for eksplosion etc. Hvilke nødområder der er midlertidigt lukkede p.g.a. f.eks. yngletider, fugletræk m.m. Del III Værnsfælles Forsvarskommandos (MAS - Maritime Assistance Service) samarbejde med skibsføreren for et skib, som har behov for assistance MAS er en integreret del af Værnsfælles Forsvarskommando og fungerer på døgnbasis som et centralt maritimt kontaktpunkt for skibsfarten i og omkring de danske farvande. Det er den danske MAS, som skal anvise/afvise et nødområde og være kontaktpunkt for skibe med behov for assistance. Til vurdering af hvilket nødområde, som vil være mest velegnet for et sådant skib, har MAS behov for oplysninger om skibets situation, vejrforhold samt det pågældende nødområdes status. Her tænkes på om området kan modtage skibe med en potentiel forureningsrisiko (allerede har lækage) eller udelukkende må benyttes til skibe uden forurenings potentiale (mindre reparationer). Følgende oplysninger er relevante for vurderingen: Skibets identitet (navn, kaldesignal, IMO nummer m.m.) Skibets position. Skibets dimensionelle begrænsninger, såsom længde, bredde og dybdegang, sødygtigheden af skib, specielt opdrift, stabilitet. Havariets omfang (f.eks. slagside, hul i skroget, vandindtrængen, lækage). Fremdriftsmidler og effektgenerering, bow thruster/ sternthruster. Evt. begrænsninger på maskineriet p.g.a. havari. Skibets styreegenskaber efter evt. havari. Tilstand, mængde og beskaffenhed af lasten, specielt farligt gods (her ønskes UN nummer, mængde samt placeringen af det farlige gods oplyst). Afstand og estimeret transit tid til nødområdet. Mængden af ombordværende olie samt placeringen af denne olie. Sikkerheden for de ombordværende, herunder antallet på mandskab og/eller bjærgere og andet personale om bord samt en vurdering af menneskelige faktorer (f.eks. træthed/udmattelse). Eventuel forurening (eller potentiel forurening) forårsaget af skibet; herunder i transitområdet/ adgangsvejen tæt på nødområdet eller i nærområde, som kan blive truet af forurening fra det indkomne skib med behov for assistance. Trusler for almenhedens sikkerhed, herunder hvad den tætteste afstand er til større befolkningskoncentrationer. Det pågældende skibs forsikringsforhold. 12

13 Såfremt skibet er forsikret, assurandørens navn, og grænsen for dækninger. Aftale mellem skibsføreren og skibets ejer/reder angående MAS ens forslag om at fortsætte eller sejle til nødområde. Tilvejebringelse af en eventuel sikkerhedsstillelse i forhold til havne, der er udpeget som nødområde. Information om evt. kommerciel bjærgningskontrakt. Informationer om skibsførers og/eller bjærgers planer. Skibsføreren Skibsføreren af et skib har i medfør af bekendtgørelse om indberetning i henhold til lov om beskyttelse af havmiljøet pligt til at orientere Værnsfælles Forsvarskommando (MAS) om ulykker eller andre hændelser til søs samt de nærmere omstændigheder herved. Skibsføreren har desuden pligt til at give supplerende oplysninger, som bidrager til at give myndigheden et overblik over situationen. Skibsføreren skal desuden generelt informere Værnsfælles Forsvarskommando (MAS) såfremt, der observeres forurenende udslip på havoverfladen. Følgende oplysninger herudover er relevante for skibsføreren at oplyse til MAS: Hvilken form for assistance, der eventuelt ønskes. Hvorvidt der ønskes henvisning til nødområde. Skibsføreren bør samarbejde med eventuelle bjærgningsfartøjer. Skibsføreren skal samarbejde med de ansvarlige myndigheder med det formål at mindske følgerne af en ulykke eller hændelse til søs. Skibsføreren skal afdække behovet for assistance overfor Værnsfælles Forsvarskommando (MAS), bl.a. ved at gennemføre en risikovurdering, der indeholder elementerne som angivet under MAS. 13

14 Beslutningsdiagram Bilag 3 14

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Helsinki-konventionens bestemmelser om forurening af havmiljøet. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Helsinki-konventionens bestemmelser om forurening af havmiljøet. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Helsinki-konventionens bestemmelser om forurening af havmiljøet December 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Helsinki-konventionens

Læs mere

NØDOMRÅDEPLAN. Plan for nødområderne: Kalundborg Fjord Kalundborg Havn. Sektion 1 Generel Information

NØDOMRÅDEPLAN. Plan for nødområderne: Kalundborg Fjord Kalundborg Havn. Sektion 1 Generel Information Plan for nødområderne: Kalundborg Fjord Kalundborg Havn Sektion 1 Generel Information 1 Generel Information Nødområdeplanen for Kalundborg Fjord og Kalundborg Havn er udarbejdet efter et paradigme udviklet

Læs mere

Bekendtgørelse om indberetning i henhold til lov om beskyttelse af havmiljøet 1)

Bekendtgørelse om indberetning i henhold til lov om beskyttelse af havmiljøet 1) BEK nr 573 af 18/06/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 1. juli 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., By- og Landskabsstyrelsen, j.nr. BLS-465-00060 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om Saltholm vildtreservat og fredning af dele af søterritoriet 1)

Bekendtgørelse om Saltholm vildtreservat og fredning af dele af søterritoriet 1) BEK nr 684 af 20/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-351-00042 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Stk. 5. Pligten efter stk. 1 og 2 til straks at indberette påhviler desuden lodsen på skibet eller platformen.

Stk. 5. Pligten efter stk. 1 og 2 til straks at indberette påhviler desuden lodsen på skibet eller platformen. Udkast til Bekendtgørelse om indberetning i henhold til lov om beskyttelse af havmiljøet 1 I medfør af 39, 61, stk. 1, og 62 i lov om beskyttelse af havmiljøet, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 7. januar

Læs mere

SINE I KYSTNÆRT OMRÅDE

SINE I KYSTNÆRT OMRÅDE MARINESTABEN SINE I KYSTNÆRT OMRÅDE ORIENTERING AF VÆRNSFÆLLES FORSVARSKOMMANDO, MARINESTABEN VED NILS BJERRING STRANDBYGAARD KL/SAGSBEHANDLER SAR 28. JANUAR 2015 FORSVARET MST-MSP312 28.01.2015 SINE I

Læs mere

Bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000-skovplanlægning 1)

Bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000-skovplanlægning 1) BEK nr 76 af 21/01/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 28. november 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-200-00007 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om indberetning af oplysninger om farligt eller forurenende gods om bord på skibe 1)

Bekendtgørelse om indberetning af oplysninger om farligt eller forurenende gods om bord på skibe 1) BEK nr 1349 af 15/12/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-432-00031 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande

Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 135 af 4. marts 2005 med bkg. nr. 274 af 3. april 2009 og bkg. nr. 1439

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN Udgivelse JAN 2015 1. FAG Havmiljøuddannelse MHV, Lovpligtig uddannelse 2, 1448 2. FAGETS MÅL Ved fagets afslutning skal kursisten have kendskab til havmiljøorganisationen og Marinehjemmeværnets

Læs mere

Bekendtgørelse om vurdering og risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet 1

Bekendtgørelse om vurdering og risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet 1 Forslag til Bekendtgørelse om vurdering og risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet 1 I medfør af 1, stk. 2 i lov om kystbeskyttelse jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg på havet 1)

Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg på havet 1) BEK nr 68 af 26/01/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 25. november 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0033

Læs mere

Bekendtgørelse om Hyllekrog Vildtreservat 1

Bekendtgørelse om Hyllekrog Vildtreservat 1 Udkast marts 2016 Bekendtgørelse om Hyllekrog Vildtreservat 1 I medfør af 33, 49, stk. 1 og 3, og 54, stk. 3, i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1617 af 8. december 2015, fastsættes:

Læs mere

Bekendtgørelse om vurdering af virkninger på miljøet (VVM) af havbrug beliggende længere end 1 sømil fra kysten 1)

Bekendtgørelse om vurdering af virkninger på miljøet (VVM) af havbrug beliggende længere end 1 sømil fra kysten 1) BEK nr 382 af 25/04/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-1253-00010 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for Natur- og Miljøklagenævnet

Bekendtgørelse om forretningsorden for Natur- og Miljøklagenævnet BEK nr 1726 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 019-00522 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande

Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 135 af 4. marts 2005 med bekendtgørelse om ændring nr. 480 af 1. juni

Læs mere

Beredskabsarbejdet i naturgassektoren og på energiområdet i øvrigt. (Supplement til Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2012/13)

Beredskabsarbejdet i naturgassektoren og på energiområdet i øvrigt. (Supplement til Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2012/13) Beredskabsarbejdet i naturgassektoren og på energiområdet i øvrigt (Supplement til Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2012/13) Energistyrelsen - 30. november 2012 2 1. Baggrund. Artikel 4 i

Læs mere

Nødområdeplan for. Nødområde Københavns Red

Nødområdeplan for. Nødområde Københavns Red Nødområdeplan for Nødområde Københavns Red Indholdsfortegnelse Side 1 Formål 3 2 Ansvarlige myndigheder mv. 5 2.1 Søværnets Operative Kommando 5 2.2 Maritime Assistance Service 5 2.3 Skibsføreren 5 2.4

Læs mere

Bekendtgørelse om Holsteinborg Nor Vildtreservat 1)

Bekendtgørelse om Holsteinborg Nor Vildtreservat 1) BEK nr 1762 af 15/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-300-00052 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om indholdet af vandområdeplaner 1)

Bekendtgørelse om indholdet af vandområdeplaner 1) (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-4200-00029 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om indholdet

Læs mere

Forslag. Lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer 1) Til lovforslag nr. L 46 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer 1) Til lovforslag nr. L 46 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 46 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 15. december 2009 Forslag til Lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer 1) Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse om bypass, nyttiggørelse og klapning af optaget havbundsmateriale

Bekendtgørelse om bypass, nyttiggørelse og klapning af optaget havbundsmateriale BEK nr 1130 af 23/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-700-00037 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsyn, gebyr mv. for olie- og gasanlæg 1

Bekendtgørelse om tilsyn, gebyr mv. for olie- og gasanlæg 1 Bekendtgørelse om tilsyn, gebyr mv. for olie- og gasanlæg 1 I medfør af 39, stk. 1, 45 c, 55, stk. 1 og 3, og 61, stk. 1, i lov om beskyttelse af havmiljøet, jf. lovbekendtgørelse nr. 963 af 3. juli 2013,

Læs mere

Godkendelse af LNG-bunkring

Godkendelse af LNG-bunkring Udkast (16/12-2013) Godkendelse af LNG-bunkring 1 Dette notat er en oversigt over de forhold, der skal overvejes i forbindelse med en ansøgning om bunkring af LNG i Danmark. Forholdene vedrører: Sikkerhed,

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Holbæk kajakklub Fmd.: Per Rolmar Chr. Hansensvej 29 4300 Holbæk Kystdirektoratet J.nr. 15/00446-20 Ref. Bertram Tobias Hacke 24-08-2015 Tilladelse til 16. stk. fortøjningspæle i Holbæk Fjord ud for Strandmøllevej

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1993L0075 DA 29.11.2002 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/75/EØF af 13. september 1993 om mindstekrav til skibe,

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1) BEK nr 915 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer til

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 2. juli 2005 RN A506/05

RIGSREVISIONEN København, den 2. juli 2005 RN A506/05 RIGSREVISIONEN København, den 2. juli 2005 RN A506/05 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 8/04 om Helsinki-konventionens bestemmelser

Læs mere

Bekendtgørelse om rammerne for informationssikkerhed og beredskab 1)

Bekendtgørelse om rammerne for informationssikkerhed og beredskab 1) (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, IT- og Telestyrelsen, j.nr. 09-076167 Senere ændringer

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Julemærkehjemmet Fjordmark Att. Jesper Lildholdt Fjordvejen 20 6340 Kruså Kystdirektoratet J.nr. 16/02074-16 Ref. Peter Lomholt Langdahl 05-07-2016 Sendt på mail til: jesper.lildholdt@julemaerket.dk Tilladelse

Læs mere

Bekendtgørelse om teknisk forskrift om opfyldelse af kravene til flagstater 1)

Bekendtgørelse om teknisk forskrift om opfyldelse af kravene til flagstater 1) BEK nr 329 af 11/04/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 200902202 Senere ændringer til

Læs mere

Høringssvar Udkast til bekendtgørelse om overførsel af flydende laster på territorialfarvandet ved Danmark og Grønland (STS-operationer)

Høringssvar Udkast til bekendtgørelse om overførsel af flydende laster på territorialfarvandet ved Danmark og Grønland (STS-operationer) Høringssvar Udkast til bekendtgørelse om overførsel af flydende laster på territorialfarvandet ved Danmark og Grønland (STS-operationer) to 06-06-2013 16:04 ----------------------------- Det forekommer

Læs mere

Bekendtgørelse om Amager vildtreservat samt fredning af dele af søterritoriet 1)

Bekendtgørelse om Amager vildtreservat samt fredning af dele af søterritoriet 1) BEK nr 545 af 20/05/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 12. august 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljøministeriet, Naturstyrelsen, j.nr. NST-351-00053 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Bekendtgørelse af teknisk forskrift om forholdsregler til forebyggelse af sørøveri og væbnede overfald på danske skibe

Bekendtgørelse af teknisk forskrift om forholdsregler til forebyggelse af sørøveri og væbnede overfald på danske skibe Bekendtgørelse af teknisk forskrift om forholdsregler til forebyggelse af sørøveri og væbnede overfald på danske skibe I medfør af 6 og 32, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 903 af

Læs mere

Søfartsstyrelsen refereres i denne Bekendtgørelse: Forsvarsministeriet / Anvendelse af lods

Søfartsstyrelsen refereres i denne Bekendtgørelse: Forsvarsministeriet / Anvendelse af lods Søfartsstyrelsen refereres i denne Bekendtgørelse: Forsvarsministeriet / Anvendelse af lods Orientering Dette er en skrivelse ved databasen Retsinformation, som indeholder teksten "Søfartsstyrelsen" Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om berørte myndigheder og om offentliggørelse efter lov om miljøvurdering af planer og programmer 1)

Bekendtgørelse om berørte myndigheder og om offentliggørelse efter lov om miljøvurdering af planer og programmer 1) BEK nr 1778 af 16/12/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Miljø og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø og Fødevaremin.,, j.nr. 01900522 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

Nødområdeplan for. Nødområde Agersø Sund Nord

Nødområdeplan for. Nødområde Agersø Sund Nord Nødområdeplan for Nødområde Agersø Sund Nord Indholdsfortegnelse Side 1 Formål 3 2 Ansvarlige myndigheder mv. 5 2.1 Søværnets Operative Kommando 5 2.2 Maritime Assistance Service 5 2.3 Skibsføreren 5 2.4

Læs mere

Søtransport af farligt gods

Søtransport af farligt gods Søtransport af farligt gods Involverede myndighederne En række sektormyndigheder er involveret i søtransport af farligt gods. Søfartsstyrelsen, for godkendelse af- og tilsyn med danske skibe, samt kontrol

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Mols Bjerge

Bekendtgørelse om Nationalpark Mols Bjerge BEK nr 868 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 26. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer til

Læs mere

Nødområdeplan for. Nødområde Grenå Havn og Pakhusbugt Anholt. (Senest revideret den 10. marts 2016)

Nødområdeplan for. Nødområde Grenå Havn og Pakhusbugt Anholt. (Senest revideret den 10. marts 2016) Nødområdeplan for Nødområde Grenå Havn og Pakhusbugt Anholt (Senest revideret den 10. marts 2016) Indhold 1 Formål... 3 2 Ansvarlige myndigheder... 6 2.1 Værnsfælles Forsvarskommando... 6 2.2 Maritime

Læs mere

Bekendtgørelse om fredning af øgruppen Hirsholmene, øen Deget og omliggende søterritorium 1)

Bekendtgørelse om fredning af øgruppen Hirsholmene, øen Deget og omliggende søterritorium 1) BEK nr 938 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskrav for skaldyrvande 1)

Bekendtgørelse om kvalitetskrav for skaldyrvande 1) BEK nr 840 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om beskyttelse af havmiljøet (Nødområder for skibe og planer herfor m.v.) 1

Forslag til Lov om ændring af lov om beskyttelse af havmiljøet (Nødområder for skibe og planer herfor m.v.) 1 Forslag til Lov om ændring af lov om beskyttelse af havmiljøet (Nødområder for skibe og planer herfor m.v.) 1 1 I lov om beskyttelse af havmiljøet, jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 7. januar 2008, foretages

Læs mere

Bekendtgørelse om vurdering og risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet 1)

Bekendtgørelse om vurdering og risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet 1) Bekendtgørelse om vurdering og risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet 1) I medfør af 1, stk. 2, og 18, stk. 3, i lov om kystbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om ikke-erhvervsmæssig sejlads på Skive og Karup Å med sidevandløb og søer 1)

Bekendtgørelse om ikke-erhvervsmæssig sejlads på Skive og Karup Å med sidevandløb og søer 1) BEK nr 417 af 17/04/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-4100-00007 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Udkast til. I medfør af 2 a, 28 c, 28 d, stk. 2 og 38, stk. 2, i lov om anvendelse af Danmarks undergrund, jf.

Udkast til. I medfør af 2 a, 28 c, 28 d, stk. 2 og 38, stk. 2, i lov om anvendelse af Danmarks undergrund, jf. Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 176 Offentligt Udkast til Bekendtgørelse om konsekvensvurdering vedrørende internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1592 af 16/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-80181-000001 Senere ændringer

Læs mere

EM2008/76: Svar på ordførerindlæg

EM2008/76: Svar på ordførerindlæg NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Attaveqarnermut, Avatangiisinut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Infrastruktur, Miljø og Råstoffer Landstingets medlemmer /Her

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04 RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til statsrevisorerne

Læs mere

Også den øgede efterspørgsel efter flydende gas forventes at medføre tilsvarende overførsler til søs.

Også den øgede efterspørgsel efter flydende gas forventes at medføre tilsvarende overførsler til søs. NOTAT 30. januar 2015 Vores reference: Sag Arkivkode Maritim regulering og besætning/sn STS operationer STS-operationer er ikke et nyt begreb Ship To Ship (STS) -operationer er ikke et nyt begreb STS operationer

Læs mere

Nødområdeplan for. Nødområde Køge Flak Øst

Nødområdeplan for. Nødområde Køge Flak Øst Nødområdeplan for Nødområde Køge Flak Øst Nødområdeplan for Nødområde Køge Flak Øst Indholdsfortegnelse Side 1 Formål 3 2 Ansvarlige myndigheder mv. 5 2.1 Søværnets Operative Kommando 5 2.2 Maritime Assistance

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. A/S Storbælt Kystdirektoratet J.nr. 16/01668-15 Ref. Anni Lassen 07-06-2016 Tilladelse til bypass efter KYBL ved Spodsbjerg Færgehavn Kystdirektoratet giver hermed en 2-årige tilladelse til at foretage

Læs mere

BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015

BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2014024172 Senere ændringer til

Læs mere

Nødområdeplan for. Nødområde Esbjerg Havn

Nødområdeplan for. Nødområde Esbjerg Havn Nødområdeplan for Nødområde Esbjerg Havn Indholdsfortegnelse Side 1 Formål 3 2 Ansvarlige myndigheder mv. 5 2.1 Søværnets Operative Kommando 5 2.2 Maritime Assistance Service 5 2.3 Skibsføreren 5 2.4 Kommunerne

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Skjern Å Naturprojekt

Bekendtgørelse af lov om Skjern Å Naturprojekt LBK nr 1532 af 10/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 019-00522 Senere ændringer

Læs mere

Beredskabsplan. for Stormflodsberedskabet i. Faaborg-Midtfyn Kommune 2012

Beredskabsplan. for Stormflodsberedskabet i. Faaborg-Midtfyn Kommune 2012 Beredskabsplan for Stormflodsberedskabet i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012 Stormflodsberedskab i Faaborg- Midtfyn Kommune Afsnit : Side : 1 Dato : 08-01-2014 FORORD Denne beredskabsplan er udarbejdet med

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 171/30 4.7.2017 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/1181 af 2. marts 2017 om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/117 om fastlæggelse af fiskeribevarelsesforanstaltninger til beskyttelse

Læs mere

Bekendtgørelse om Nakskov Vildtreservat 1

Bekendtgørelse om Nakskov Vildtreservat 1 Udkast marts 2016 Bekendtgørelse om Nakskov Vildtreservat 1 I medfør af 33, 49, stk. 1 og 3, og 54, stk. 3, i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1617 af 8. december 2015, fastsættes:

Læs mere

Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø 1)

Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø 1) BEK nr 110 af 05/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20120218273 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Navit sp/f. Del A Gennemførelse

Navit sp/f. Del A Gennemførelse Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (International Safety Management-koden (ISM-koden)) Med rettelser gældende pr. 1. juli 2010 Del A Gennemførelse 1. Generelt

Læs mere

Cirkulæreskrivelse om fair behandling af søfarende i forbindelse med skibsulykker i danske farvande

Cirkulæreskrivelse om fair behandling af søfarende i forbindelse med skibsulykker i danske farvande Side 1 af 5 CIS nr 9059 af 18/03/2011 Gældende Offentliggørelsesdato: 19-03-2011 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Den fulde tekst Cirkulæreskrivelse om fair behandling

Læs mere

Ekstern beredskabsplan. Port of Skagen Oil Terminal Vestmolen 40, 9990 Skagen

Ekstern beredskabsplan. Port of Skagen Oil Terminal Vestmolen 40, 9990 Skagen Ekstern beredskabsplan Port of Skagen Oil Terminal Vestmolen 40, 9990 Skagen Indholdsfortegnelse: 1. Indledning (Oplysninger om virksomheden) 2. Ledelsesansvar (ISL-PO/ISL-RB/KOOL) opgaver 3. Iværksættelse

Læs mere

Bekendtgørelse om berørte myndigheder og om offentliggørelse efter lov om miljøvurdering af planer og programmer 1)

Bekendtgørelse om berørte myndigheder og om offentliggørelse efter lov om miljøvurdering af planer og programmer 1) BEK nr 958 af 27/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 10. november 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om veterinære grænsekontrolsteder og inspektionscentre samt udpegede indgangssteder 1)

Bekendtgørelse om veterinære grænsekontrolsteder og inspektionscentre samt udpegede indgangssteder 1) BEK nr 69 af 22/01/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2010-20-2301-00356 Senere ændringer til

Læs mere

Nødområdeplan for. Nødområde Bøtø Øst. (Senest revideret den 10. marts 2016)

Nødområdeplan for. Nødområde Bøtø Øst. (Senest revideret den 10. marts 2016) Nødområdeplan for Nødområde Bøtø Øst (Senest revideret den 10. marts 2016) Indhold 1 Formål... 3 2 Ansvarlige myndigheder... 5 2.1 Værnsfælles Forsvarskommando... 5 2.2 Maritime Assistance Service... 5

Læs mere

frv.dk Revision af afmærkning i farvandet syd for Fyn Mandag den 10. maj 2010 ved Afdelingschef Michael Skov

frv.dk Revision af afmærkning i farvandet syd for Fyn Mandag den 10. maj 2010 ved Afdelingschef Michael Skov Revision af afmærkning i farvandet syd for Fyn Mandag den 10. maj 2010 ved Afdelingschef Michael Skov Agenda Lovgrundlag Farvandsinddeling Afmærkningsprincipper Afmærkningsinspektion Afmærkningsrevision

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af driftsledere og personale beskæftiget på deponeringsanlæg 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af driftsledere og personale beskæftiget på deponeringsanlæg 1) BEK nr 718 af 24/06/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 17. november 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-720-00002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Tilladelse til etablering af bådebro ud for Nokken i Københavns

Tilladelse til etablering af bådebro ud for Nokken i Københavns Thomas Forslund Rundholtsvej 49 2300 København S Sendt elektronisk til thomas.forslund@gmail.com Tilladelse til etablering af bådebro ud for Nokken i Københavns Sydhavn Edvard Thomsens Vej 14 2300 København

Læs mere

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold:... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan.... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet

Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet BEK nr 971 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600730 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1417 af 29/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturerhvervstyrelsen.j.nr.16-80182-000002 Senere ændringer

Læs mere

Oversvømmelsesdirektivet

Oversvømmelsesdirektivet Oversvømmelsesdirektivet Kirsten Flemming Hansen By- og Landskabsstyrelsen Oversvømmelsesdirektivet Europa-parlamentets og rådets direktiv om vurdering og styring af risikoen for oversvømmelser Trådte

Læs mere

Bekendtgørelse om krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet 1)

Bekendtgørelse om krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet 1) BEK nr 1725 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 019-00522 Senere ændringer til

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks indsats i Arktis Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 16/2012 om Danmarks indsats i Arktis Ministeren

Læs mere

Bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis

Bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis Bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 1201 af 1. december 2006 om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis I medfør

Læs mere

Tilladelse til etablering af en ny kaj i Thyborøn Sydhavn

Tilladelse til etablering af en ny kaj i Thyborøn Sydhavn Thyborøn Havn Sydhavnen 7680 Thyborøn Sendt elektronisk til lene.bast@lemvig.dk; kaps@ramboll.dk Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 lih@tbst.dk www.trafikstyrelsen.dk Tilladelse

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

i Frederiksværk på et areal svarende til ca m2 med ca m3 opfyldningsmateriale. Projektområdet er uden for havnens dækkende værker.

i Frederiksværk på et areal svarende til ca m2 med ca m3 opfyldningsmateriale. Projektområdet er uden for havnens dækkende værker. De Nova Metal ApS Havnevej 25 3300 Frederiksværk Sendt til jimmy@denova.dk og Stine.Jensen@atkinsglobal.com Tilladelse til inddæmning og opfyldning i inderhavnen i Frederiksværk Edvard Thomsens Vej 14

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER. Taleseddel til FOU samrådsspørgsmål C vedrørende det danske havmiljøberedskab Torsdag den 11. oktober 2012

DET TALTE ORD GÆLDER. Taleseddel til FOU samrådsspørgsmål C vedrørende det danske havmiljøberedskab Torsdag den 11. oktober 2012 Forsvarsudvalget 2012-13 FOU alm. del Bilag 40 Offentligt Taleseddel til FOU samrådsspørgsmål C vedrørende det danske havmiljøberedskab Torsdag den 11. oktober 2012 Taleseddel Spørgsmål C er stillet efter

Læs mere

Vejledning til virksomheder og enkeltpersoner i forbindelse med udfærdigelsen af stabilitetsbøger for fiskeskibe og mindre erhvervsfartøjer

Vejledning til virksomheder og enkeltpersoner i forbindelse med udfærdigelsen af stabilitetsbøger for fiskeskibe og mindre erhvervsfartøjer Vejledning til virksomheder og enkeltpersoner i forbindelse med udfærdigelsen af stabilitetsbøger for fiskeskibe og mindre erhvervsfartøjer Version: 06-02-2015 Indhold 1. FORMÅL... 3 2. GRUNDLAG... 3 3.

Læs mere

Nødområdeplan for. Nødområde Køge Flak Øst. (Senest revideret den 10. marts 2016)

Nødområdeplan for. Nødområde Køge Flak Øst. (Senest revideret den 10. marts 2016) Nødområdeplan for Nødområde Køge Flak Øst (Senest revideret den 10. marts 2016) Indhold 1 Formål... 3 2 Ansvarlige myndigheder... 5 2.1 Værnsfælles Forsvarskommando... 5 2.2 Maritime Assistance Service...

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland. af lov om Natur- og Miljøklagenævnet

Anordning om ikrafttræden for Grønland. af lov om Natur- og Miljøklagenævnet Udkast Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Natur- og Miljøklagenævnet I medfør af 21 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet, jf. lovbekendtgørelse nr. 1620 af 8. december 2015 bestemmes, at loven

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om beredskabsarbejde på jernbane- og luftfartsområdet

UDKAST. Bekendtgørelse om beredskabsarbejde på jernbane- og luftfartsområdet UDKAST Bekendtgørelse om beredskabsarbejde på jernbane- og luftfartsområdet I medfør af 147 a, 149, stk. 10 og 152 a, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 29. august 2013, og 8 d, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om okker (Okkerloven) 1)

Bekendtgørelse af lov om okker (Okkerloven) 1) LBK nr 1581 af 10/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. november 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 019-00522 Senere ændringer

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Mariagerfjord Kommune Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Pr. mail til hamuu@mariagerfjord.dk Kystdirektoratet J.nr. 15/01208-10 Ref. Thomas Larsen 13-01-2016 Tilladelse til at etablere en flydebro i Øster Hurup

Læs mere

BEK nr 1488 af 20/11/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin.

BEK nr 1488 af 20/11/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin. BEK nr 1488 af 20/11/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., BLS-466-00122 Senere ændringer til forskriften BEK nr 953 af 27/06/2016

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 463 af 29. juli 1988 om syn og certifikater m.v.

Bekendtgørelse nr. 463 af 29. juli 1988 om syn og certifikater m.v. Bekendtgørelse nr. 463 af 29. juli 1988 om syn og certifikater m.v. Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, og 28 i lov nr. 98 af 12. marts 1980

Læs mere

Bekendtgørelse om Amager vildtreservat samt fredning af dele af søterritoriet 1)

Bekendtgørelse om Amager vildtreservat samt fredning af dele af søterritoriet 1) Bekendtgørelse om Amager vildtreservat samt fredning af dele af søterritoriet 1) I medfør af 51, stk. 1, 70, 73, stk. 3, 78, stk. 5, og 89, stk. 3, i lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. 1. januar 2007

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. 1. januar 2007 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. januar 2007 Side 1 af 8 02-05-2012 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner....

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Assens Kommune Rådhus Allé 5 5610 Assens Sendt på mail til fllun@assens.dk Kystdirektoratet J.nr. 16/01889-20 Ref. Peter Lomholt Langdahl 14-07-2016 Tilladelse til etablering af spunsvæg og badetrappe

Læs mere

Bekendtgørelse om skibsmeldesystemet BELTREP og sejlads under Østbroen og Vestbroen i Storebælt 1)

Bekendtgørelse om skibsmeldesystemet BELTREP og sejlads under Østbroen og Vestbroen i Storebælt 1) Bekendtgørelse nr. 488 af 31. maj 2007 Bekendtgørelse om skibsmeldesystemet BELTREP og sejlads under Østbroen og Vestbroen i Storebælt 1) I medfør af 1, stk. 1 og 3, 6 og 32 i lov om sikkerhed til søs

Læs mere

BEK nr 838 af 18/08/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017

BEK nr 838 af 18/08/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 BEK nr 838 af 18/08/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 200800221 Senere ændringer

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 27. juni 2003 RN A304/03

RIGSREVISIONEN København, den 27. juni 2003 RN A304/03 RIGSREVISIONEN København, den 27. juni 2003 RN A304/03 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/02 om søredningstjenestens effektivitet

Læs mere

Nødområdeplan for. Nødområde Lindholm Terminal. (Senest revideret den 10. marts 2016)

Nødområdeplan for. Nødområde Lindholm Terminal. (Senest revideret den 10. marts 2016) Nødområdeplan for Nødområde Lindholm Terminal (Senest revideret den 10. marts 2016) Indhold 1 Formål... 3 2 Ansvarlige myndigheder... 5 2.1 Værnsfælles Forsvarskommando... 5 2.2 Maritime Assistance Service...

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Odense Kommune, By-og Kulturforvaltningen Byggeri og Anlæg Nørregade 36-38 5000 Odense C Kystdirektoratet J.nr. 15/00132-14 Ref. Bertram Tobias Hacke 22-04-2015 Tilladelse til renovering af kajanlæg i

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviter m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviter m.v. 1) BEK nr 1342 af 27/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20159000211 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1)

Bekendtgørelse af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler 1) LBK nr 867 af 03/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-109-00138 Senere ændringer til

Læs mere

17. marts 2015 UDKAST

17. marts 2015 UDKAST Bekendtgørelse om beredskab ved forurening af havet fra olie- og gasanlæg, rørledninger og andre platforme 1 I medfør af 34 a, stk. 3, 34 b, stk. 2, 39, stk. 1, 48, stk. 1, og 61, stk. 1, i lov om beskyttelse

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg Att.: Michael Damm pr. mail til: Mette.hildebrand@aalborg.dk Kystdirektoratet J.nr. 15/00789-14 Ref. Thomas Larsen 08-10-2015 Tilladelse til fjordhave ved Lindholm

Læs mere

Udkast til. Kapitel 1. Anvendelsesområde. Kapitel 2. Anmeldelsespligt

Udkast til. Kapitel 1. Anvendelsesområde. Kapitel 2. Anmeldelsespligt Udkast til Bekendtgørelse om vurdering af virkningerne på miljøet (VVM), konsekvensvurdering vedrørende Natura 2000-områder og beskyttelse af visse dyre- og plantearter i forbindelse med ændringer eller

Læs mere