Udbudsbetingelser Februar 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudsbetingelser Februar 2016"

Transkript

1 Udbudsbetingelser Februar 2016 Udbud af rammeaftale om levering af konsulentydelser til projektet "Vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder" Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, holst-law.com CVR nr ID:

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Generelle forhold Udbudsmateriale Den udbudte rammeaftale Udarbejdelse af tilbud Aflevering af tilbud Egnethedsvurdering (udvælgelse) Tilbudsevaluering...15 ID: /18

3 1. Indledning Væksthus Midtjylland indbyder herved til at afgive tilbud på rammeaftale om levering af konsulentydelser til projektet "Vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder" (i det følgende benævnt "Projektet"). Udbudsbekendtgørelsen er fremsendt til offentliggørelse i supplement til Den Europæiske Unions Tidende den 21. februar Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud efter reglerne herom i udbudslovens 56 og Generelle forhold 2.1 Ordregiver er: Væksthus Midtjylland Åbogade Aarhus N (i det følgende benævnt "Væksthuset") For en nærmere beskrivelse af Væksthuset henvises til Væksthusets hjemmeside: Aftale om levering af konkrete ydelser omfattet af rammeaftalen sker ved indgåelse af Konkrete Aftaler direkte mellem de virksomheder, der deltager i projektet, og den valgte konsulent. Tildeling af Konkrete Aftaler sker i henhold til proceduren beskrevet herfor i rammeaftalens pkt. 5. De regionale Væksthuse: Væksthus Hovedstaden Væksthus Syddanmark Væksthus Midtjylland Væksthus Nordjylland Væksthus Sjælland bistår med projektets gennemførelse i de enkelte regioner. 2.2 Kontaktpersoner ID: /18

4 Væksthusets kontaktperson vedrørende dette udbud er: Udviklingschef Anna Maria Sønderholm Alle henvendelser vedrørende dette udbud skal ske skriftligt via til Anna Maria Sønderholm på Henvendelser skal mærkes: "Udbud af konsulentydelser - Vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder ". Der henvises endvidere til pkt. 3.2 vedrørende spørgsmål til udbudsmaterialet. 2.3 Tidsplan Udbudsproceduren kan forventes at følge følgende tidsplan: Tidspunkt Begivenhed 21. februar 2016 Fremsendelse af udbudsbekendtgørelse til offentliggørelse i EU-Tidende 7. marts 2016 Informationsmøder 17. marts 2016 Sidste frist for indlevering af spørgsmål 23. marts 2016 Sidste frist for udsendelse af rettelsesblade 30. marts 2016 Indlevering af tilbud Primo april 2016 Medio april 2016 Forventet orientering om tildeling af kontrakt Forventet kontraktindgåelse 2.4 Antal parter på rammeaftalen Der vil blive indgået rammeaftale med 8 tilbudsgivere på hver af de udbudte delaftaler/rammeaftaler. 3. Udbudsmateriale 3.1 Udbudsmaterialets omfang ID: /18

5 Udbudsmaterialet består ud over nærværende udbudsbetingelser med bilag 1 og 2 af følgende dokumenter: Udbudsbekendtgørelse Ydelsesbeskrivelse Tilbudsliste Udkast til rammeaftale Udkast til Konkret Aftale 3.2 Spørgsmål til udbudsmaterialet Spørgsmål til udbudsmaterialet herunder anmodning om yderligere oplysninger skal stilles skriftligt via til Anna Maria Sønderholm på Henvendelser skal mærkes: "Udbud af konsulentydelser - Vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder". Mundtlige henvendelser vil af hensyn til Væksthusets forpligtelse til at behandle tilbudsgiverne ligeligt blive afvist. Alle spørgsmål og svar vil blive offentliggjort i anonymiseret form på hjemmesiden Eventuelle spørgsmål til udbudsmaterialet og/eller den udbudte rammeaftale skal være Væksthuset i hænde senest den 17. marts Henvendelser, som modtages efter den 17. marts 2016, kan således ikke garanteres besvaret. 3.3 Rettelsesblade I tilfælde af, at Væksthuset finder det nødvendigt at foretage ændringer i udbudsmaterialet og/eller supplere oplysningerne i udbudsmaterialet, vil meddelelse herom blive offentliggjort på hjemmesiden i form af rettelsesblade. Rettelsesblade nummereres fortløbende og indgår i udbudsmaterialet. Der vil som udgangspunkt ikke blive udsendt rettelsesblade efter den 23. marts Informationsmøder ID: /18

6 For at etablere den bedst mulige information og det bedste grundlag for afgivelse af tilbud indbyder Væksthuset tilbudsgiverne til informationsmøder, hvor Væksthuset vil orientere om udbuddet og krav til tilbuddene. Det vil på informationsmødet ikke være muligt at stille uddybende spørgsmål til udbudsmaterialet. Spørgsmål til udbudsmaterialet skal således stilles i henhold til proceduren beskrevet i udbudsbetingelsernes pkt Informationsmøderne finder sted den 7. marts 2016 på følgende adresser og tidspunkter: Kl : Regionshuset i Sorø Region Sjælland Alleen Sorø Tilmelding skal ske senest den 3. marts 2016, kl ved anvendelse af følgende link: Kl : INCUBA Kantinen i kælderen Åbogade Aarhus N Tilmelding skal ske senest den 3. marts 2016, kl ved anvendelse af følgende link: Der må maksimalt tilmeldes to deltagere pr. virksomhed til deltagelse i informationsmøderne. Der henstilles til, at tilbudsgiverne har sat sig grundigt ind i udbudsmaterialet forud for informationsmødet. ID: /18

7 Præsentationer fra informationsmøderne vil blive offentliggjort på hjemmesiden umiddelbart efter informationsmødernes afslutning. 4. Den udbudte rammeaftale 4.1 Aftaleudkast Rammeaftalen indgås på baggrund af det rammeaftaleudkast, der er vedlagt udbudsmaterialet. Tildelingen af konkrete opgaver vil ske ved direkte tildeling til én af de 8 tilbudsgivere, der indgås rammeaftale med for hver delaftale, jf. pkt. 5 i udkastet til rammeaftalen. Aftale om levering af konkrete ydelser omfattet af rammeaftalen sker ved indgåelse af Konkrete Aftaler direkte mellem de virksomheder, der deltager i projektet, og den valgte konsulent. 4.2 For nærmere beskrivelse af projektet og opgaverne omfattet af rammeaftalen henvises til ydelsesbeskrivelsen. 4.3 Rammeaftalerne giver ikke de valgte konsulenter krav på eller garanti for tildeling af et bestemt antal konkrete opgaver og udelukker heller ikke, at Væksthuset og/eller virksomheder, der modtager støtte/tilskud fra projektet, bestiller ydelser inden for rammeaftalens område hos andre konsulenter. 4.4 Udbuddet er opdelt i følgende 5 geografiske delaftaler: Region Hovedstaden inkl. Bornholms Regionskommune - delaftale 1 Region Syddanmark - delaftale 2 Region Midtjylland - delaftale 3 Region Nordjylland - delaftale 4 Region Sjælland - delaftale 5 Ydelserne omfattet af de enkelte delaftaler er nærmere beskrevet i ydelsesbeskrivelsen. Tilbudsgivere kan byde ind på én, flere eller alle delaftaler. De i pkt efterspurgte oplysninger/dokumenter skal udfyldes og afleveres særskilt for hver delaftale, der bydes på, og det skal af tilbuddet tydeligt fremgå, hvilken delaftale oplysningerne/dokumenterne vedrører. ID: /18

8 Evaluering af de indkomne tilbud på de enkelte delaftaler vil ske individuelt, og der kan ikke tilbydes nogen form for kombinationsrabat ved tildeling af flere delaftaler. 5. Udarbejdelse af tilbud 5.1 Sprog og tilbudspriser Tilbud skal afgives skriftligt på dansk. Bilag på engelsk accepteres. Beløbsangivelser skal være i danske kr. (DKK) ekskl. moms. 5.2 Vedståelsesfrist/acceptfrist Tilbudsgiverne er forpligtet til at vedstå deres tilbud i 3 måneder efter fristen for tilbudsafgivelse. Væksthuset anser ikke en aftale for indgået og udbudsforretningen for afsluttet, før rammeaftalen er underskrevet ubetinget af alle parter. 5.3 Tilbuddets udformning Tilbuddet skal vedlægges alle relevante oplysninger, som er nødvendige for at vurdere tilbudsgiverens egnethed til at udføre opgaverne omfattet af rammeaftalen, samt for at foretage en fuldstændig bedømmelse af tilbuddet. Med henblik på at opnå et ensartet grundlag for tilbudsgivningen og dermed for vurderingen af de indkomne tilbud (sammenlignelighed i besvarelsen), bør tilbuddet afleveres i en mappe og følge nedennævnte disposition: Udelukkelsesgrunde og udvælgelseskriterier ESPD-dokument En tilbudsgiver skal som udgangspunkt udelukkes fra udbuddet, såfremt tilbudsgiver er omfattet af én eller flere af udelukkelsesgrundene anført i pkt og/eller ikke lever op til udvælgelseskriterierne anført i pkt Som foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver ikke befinder sig i én eller flere af udelukkelsesgrundene eller ikke lever op til udvælgelseskriterier, er det ved ID: /18

9 lov besluttet, at tilbudsgiver skal aflevere udfyldt og underskrevet ESPDdokument. 1 ESPD-dokumentet, der skal udfyldes, underskrives og indleveres som en del af tilbuddet, er vedlagt som bilag 1 til udbudsbetingelserne. Såfremt tilbuddet afgives af et konsortium, skal samtlige deltagere i konsortiet aflevere komplet udfyldt og underskrevet ESPD-dokument. Del I i ESPD-dokumentet er udfyldt af Væksthuset, mens de øvrige dele skal udfyldes af tilbudsgiverne i det omfang, som oplysningerne kræves af Væksthuset. Forkert udfyldelse af ESPD-dokumentet kan føre til, at tilbud afvises som ukonditionsmæssige. Væksthuset har som bilag 2 til udbudsbetingelserne vedlagt et eksempel på et færdig udfyldt ESPD-dokument, hvor eksempler på svar er markeret med grønt, og supplerende vejledning til udfyldelse er markeret med gult. Der er alene tale om et eksempel, og tilbudsgiverne bærer alene ansvaret for korrekt udfyldt ESPD-dokument. Væksthuset vil på informationsmøderne gennemgå krav til udfyldelse af ESPD-dokument. Tilbudsgivere, der er i tvivl om krav til ESPD-dokumentets udfyldelse, opfordres til at stille spørgsmål hertil. Væksthuset skal fra de tilbudsgivere, der forventes at få tildelt kontrakt, indhente dokumentation for, at oplysningerne afgivet i ESPD-dokumentet er korrekte. Tilbudsgiverne opfordres derfor allerede i forbindelse med tilbuddets udarbejdelse til at indhente nødvendig dokumentation for oplysningernes korrekthed fra relevante myndigheder, således at den nødvendige dokumentation hurtigt kan frembringes, såfremt tilbudsgiveren vurderes som forventet vinder af udbuddet. Nødvendig dokumentation for oplysninger om udelukkelsesgrunde, jf. udbudsbetingelsernes pkt , kan for danske tilbudsgivere bestå i en Ser- 1 Har tilbudsgiver tidligere udarbejdet ESPD-dokument, kan dette genbruges, forudsat at tilbudsgiver i forbindelse med tilbudsafgivelse bekræfter, at oplysningerne fortsat er korrekte, og at det tidligere udarbejdede ESPD-dokument indeholder oplysninger, der er dækkende i forhold til det konkrete udbud. ID: /18

10 viceattest fra Erhvervsstyrelsen, der maksimalt er 6 måneder gammel, hvorfor en sådan anbefales rekvireret hurtigst muligt. Nødvendig dokumentation for økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudsbetingelsernes pkt , kan som udgangspunkt indhentes af Væksthuset via offentlige databaser med offentliggjorte regnskaber. For tilbudsgivere, der ikke i henhold til lovgivning er forpligtet til at offentliggøre årsregnskaber, og for nyetablerede tilbudsgivere vil dokumentation i stedet kunne bestå i en revisorattesteret erklæring om, at mindstekravene er overholdt. Denne type af tilbudsgivere opfordres derfor til på forhånd at rekvirere en sådan erklæring med henblik på at kunne dokumentere opfyldelse af mindstekravene. Nødvendig dokumentation for oplysninger om teknisk og faglig formåen, jf. udbudsbetingelsernes pkt , skal ske ved fremlæggelse af referenceliste, hvorfor det anbefales, at tilbudsgivere i forbindelse med udfyldelse af ESPD-dokumentet udarbejder en sådan til evt. senere fremlæggelse Udelukkelsesgrunde - ESPD-dokumentets del III Tilbudsgiver vil som udgangspunkt være udelukket fra deltagelse i udbuddet, hvis tilbudsgiver er omfattet af én eller flere af de forhold, der er anført i ESPD-dokumentets del 3. Tilbudsgiver skal ved udfyldelse af ESPD-dokumentets del 3 erklære sig om, hvorvidt dette er tilfældet. ESPD-dokumentets pkt. 3.D er ikke relevant og skal derfor ikke udfyldes Udvælgelseskriterier - ESPD-dokumentets del IV Såfremt tilbudsgiver opfylder samtlige udvælgelseskriterier, jf. udbudsbetingelsernes pkt , kan tilbudsgiver nøjes med at udfylde ESPDdokumentets pkt. IV.. Tilbudsgiver kan alternativt vælge at udfylde de relevante dele af ESPDdokumentets pkt. IV.A-IV.C med nærmere angivelse af hvorledes udvælgelseskriterierne jf. udbudsbetingelserne pkt og opfyldes Egnethed Der gælder ikke mindstekrav til egnethed Økonomisk og finansiel formåen ID: /18

11 Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver i de senest to afsluttede og reviderede regnskabsår har haft en positiv egenkapital. Nyetablerede virksomheder: Er tilbudsgiver etableret inden for de seneste 3 år, skal tilbudsgiver alene have haft en positiv egenkapital i afsluttede og reviderede regnskabsår. Har tilbudsgiver endnu ikke afsluttet det første regnskabsår, skal tilbudsgiver på tilbudsafgivelsestidspunktet have en positiv egenkapital Teknisk og faglig formåen Det er et mindstekrav, at tilbudsgiver kan fremvise min. 5 referencer fra opgaver udført inden for de seneste 3 år, der vedrører rådgivning af små og mellemstore produktionsvirksomheder om udviklings- og vækststrategi. Små og mellemstore produktionsvirksomheder defineres i denne forbindelse som virksomheder med mellem 5 og 249 ansatte og en omsætning på mellem 5 mio. dkr. og 200 mio. dkr Henvisning til andre enheders økonomiske og finansielle formåen og/eller tekniske og faglige formåen Såfremt tilbudsgiver ønsker at basere sin økonomiske og finansielle formåen, jf. pkt , og/eller tekniske og faglige formåen, jf. pkt , på andre virksomheders (fx moderselskabers, andre koncernselskabers eller underleverandørers) formåen, skal tilbuddet vedlægges en erklæring fra den anden virksomhed om, at virksomheden stiller sin økonomiske og finansielle kapacitet og/eller tekniske og faglige kapacitet til rådighed for tilbudsgiver. Der skal desuden vedlægges udfyldt og underskrevet ESPD-dokument for de virksomheder, som tilbudsgiver ønsker at basere sin økonomiske og finansielle formåen og/eller tekniske og faglige formåen på, jf. nærmere herom i ESPD-dokumentets pkt. II.C Brug af underleverandører Såfremt tilbudsgiveren agter at benytte underleverandører til udførelse af dele af opgaverne omfattet af kontrakten, skal det i ESPD-dokumentets pkt. II.D oplyses hvilke dele af kontrakten, som tilbudsgiver har til hensigt at give i underleverance, ligesom navnet på den pågældende underleverandør skal oplyses, hvis dette kendes på tidspunktet for tilbuddets afgivelse. ID: /18

12 Såfremt tilbudsgiveren desuden ønsker at basere sin økonomiske og finansielle formåen og/eller tekniske og faglige formåen på underleverandørers kapacitet, henvises til det i pkt anførte herom Forbehold Forbehold over for udbudsmaterialet skal angives særskilt under overskriften "Forbehold". Forbehold skal være specifikke og skal så vidt muligt referere til konkrete bestemmelser i udbudsmaterialet. Tilbudsgivernes opmærksomhed henledes på, at Væksthuset vil være forpligtet til at afvise tilbud, som indeholder forbehold over for grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, herunder over for rammeaftalens bestemmelser. Væksthuset er desuden berettiget til at afvise tilbud, der indeholder forbehold over for ikke-grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, eller alternativt søge sådanne forbehold prissat. Tilbudsgivernes opmærksomhed henledes endvidere på, at tilbudsgiverens standardbetingelser og brancheforbehold typisk vil indeholde forbehold, der medfører, at Væksthuset er forpligtet til at se bort fra et tilbud som ukonditionsmæssigt. Tilbudsgiverne opfordres derfor til at søge evt. uklarheder og usikkerheder i udbudsmaterialet afklaret ved at stille spørgsmål, jf. ovenfor under pkt. 3.2, således at forbehold i videst muligt omfang undgås Tilbudsvurdering De i pkt efterspurgte oplysninger/dokumenter skal udfyldes og afleveres særskilt for hver delaftale, der bydes på, og det skal af tilbuddet tydeligt fremgå, hvilken delaftale oplysningerne/dokumenterne vedrører. Dette gør sig også gældende, hvor oplysningerne/dokumenterne i tilbuddene på de forskellige delaftaler er identiske. Der opfordres til, at oplysninger/dokumenter for de enkelte delaftaler, der bydes på, er vedlagt tilbuddet under særskilte faneblade Honorartilbud ID: /18

13 Honorartilbuddet skal afgives som timelønssats for de konsulenter, der skal udføre opgaver omfattet af rammeaftalen. Der kan maksimalt kræves en timepris på kr ekskl. moms. I timelønssatsen skal være inkluderet samtlige evt. omkostninger forbundet med løsning af opgaver omfattet af rammeaftalen, herunder, men ikke begrænset til, omkostninger til administration, afrapportering, transport, overnatning, leje af mødelokale og AV-udstyr. Tilbuddet skal afgives ved udfyldelse af tilbudslisten. Det skal af tilbudslisten pkt. B tydeligt fremgå, hvilken delaftale tilbudslisten vedrører Kompetencer Tilbudsgiver skal beskrive tilbudsgivers faglige kompetencer i relation til opgaverne omfattet af rammeaftalen, jf. ydelsesbeskrivelsen i form af CV'er på alle væsentlige personer, der i givet fald vil skulle indgå i løsningen af en opgave omfattet af rammeaftalen (min. 3 personer og maks. 6 personer). CV'et bør tydeligt angive medarbejderens fagområde/fagområder, erfaring fra lignende opgaver samt uddannelsesmæssige baggrund. Der opfordres til, at de enkle CV'er maksimalt udgør 1 A4-side i skriftstørrelse 10. Henset til kravet om fremsendelse af CV-er på min. 3 personer opfordres mindre virksomheder, der ikke råder over 3 egnede personer, til at etablere tilbudskonsortier med andre virksomheder, eller alternativt tilknytte andre virksomheder som underrådgivere jf. udbudsbetingelsernes pkt og Metodebeskrivelse Tilbuddet skal indeholde en fyldestgørende beskrivelse af tilbudsgivers metoder ved udførelse af opgaver omfattet af rammeaftalen. Beskrivelsen bør indeholde en beskrivelse af følgende elementer: Hvorledes planlægges væksttjek gennemført, og hvilke elementer forventes inddraget. ID: /18

14 Hvorledes planlægges vækstløft gennemført, og hvilke elementer forventes inddraget. Hvorledes planlægges halvdags introduktioner/seminarer gennemført, og hvilke elementer forventes inddraget (gælder kun delaftale 5 - Region Sjælland). Hvorledes planlægges netværksaktiviteter gennemført, og hvilke elementer forventes inddraget (gælder kun delaftale 5 - Region Sjælland). Der opfordres til, at metodebeskrivelsen maksimalt udgør 5 A4-sider i skriftstørrelse 10 for delaftale 1-4 vedrørende Region Hovedstaden, Region Syddanmark, Region Midtjylland og Region Nordjylland og maksimalt udgør 7 A4- sider i skriftstørrelse 10 for delaftale 5 - Region Sjælland. 5.4 Fortrolighed og ejendomsret Fortrolighed Tilbudsgiver, herunder tilbudsgivers personale og rådgivere mv., er forpligtet til at iagttage ubetinget tavshed og fortrolighed over for tredjemand med hensyn til alle oplysninger, som måtte komme til tilbudsgivers kundskab i forbindelse med udbudsforretningen, og som angår forhold, der ikke er offentligt tilgængelige Ejendomsret Det udleverede udbudsmateriale og de heri indeholdte informationer er Væksthusets ejendom. Materialet må ikke bruges i andre sammenhænge end nærværende udbudsforretning uden Væksthusets forudgående skriftlige samtykke. De afgivne tilbud vil ikke blive tilbageleveret til tilbudsgiveren. 6. Aflevering af tilbud 6.1 Aflevering Væksthuset skal have modtaget tilbuddet senest den 30. marts 2016, kl Tilbuddet skal afleveres som anbefalet post eller ved personlig aflevering mod kvittering til: ID: /18

15 Væksthus Midtjylland Att.: Anna Maria Sønderholm Åbogade Aarhus N Tilbuddet skal afleveres i en lukket kuvert i 4 eksemplarer (1 original og 3 kopier) samt i en digitaludgave på usb-stik. Tilbuddet skal være mærket "Udbud af konsulentydelser - Vækstprogram for små og mellemstore produktionsvirksomheder". Tilbud kan ikke indleveres pr Egnethedsvurdering (udvælgelse) 7.1 Egnethedsvurdering Forud for vurderingen af tilbuddene foretages en vurdering af de enkelte tilbudsgiveres egnethed til at udføre opgaven. Til brug for vurderingen af tilbudsgiverens egnethed, skal tilbudsgiverens tilbud vedlægges udfyldt ESPD-dokument, jf. kravene hertil i pkt Tilbudsevaluering 8.1 Tildelingskriterier Kontrakten vil blive tildelt det økonomisk mest fordelagtige tilbud på grundlag af tildelingskriteriet bedste forhold mellem pris og kvalitet med følgende underkriterier: Honorar/tilbudspris 20 % Kompetencer 50 % Metodebeskrivelse 30 % Væksthuset vil ved vurderingen af underkriterierne lægge vægt på følgende: Honorar/tilbudspris Ved vurderingen af "honorar/tilbudspris" vil Væksthuset lægge vægt på den tilbudte timelønssats Kompetencer ID: /18

16 Ved vurderingen af "kompetencer", vil Væksthuset lægge vægt på kvaliteten af tilbudsgivers kompetencer på baggrund af de enkelte medarbejderes kvalifikationer set i forhold til de udbudte opgaver. Ved vurderingen vil Væksthuset lægge vægt på medarbejdernes uddannelsesmæssige forudsætninger samt erfaringer fra udførelse af lignende opgaver med hovedvægten på sidstnævnte. Til brug for vurderingen af "kompetencer", skal tilbudsgiver således vedlægge tilbuddet de i pkt anførte oplysninger Metodebeskrivelse Ved vurderingen af "metodebeskrivelse", vil Væksthuset lægge vægt på tilbudsgivers beskrivelse af, hvorledes tilbudsgiveren vil planlægge og gennemføre: Væksttjek Vækstløft Halvdags introduktioner/seminarer (gælder kun delaftale 5 - Region Sjælland) Netværksaktiviteter (gælder kun delaftale 5 - Region Sjælland). Ved vurderingen af "metodebeskrivelse", vil Væksthuset særligt lægge vægt på tilbudsgiverens evne til at planlægge og gennemføre forløb, der både tager højde for projektets målsætninger og de enkelte virksomheders individuelle ønsker. Til brug for vurderingen af "metodebeskrivelse", skal tilbudsgiveren derfor vedlægge tilbuddet de i pkt anførte oplysninger. 8.2 Evalueringsmetode Honorar/tilbudspris Primær model Ved vurderingen af underkriteriet "Honorar/tilbudspris" vil der blive anvendt en pointskala fra 0-10, hvor 0 gives for det tilbud, som kun netop er økonomisk acceptabelt (pris svarende til den anførte makspris, jf. udbudsbetingelsernes pkt ), mens 10 point gives for en timepris på kr. 400,00 ekskl. moms. Tilbuddene tildeles point efter en retlinet interpolation mellem de to yderpunkter (0 og 10). ID: /18

17 Sekundær model Såfremt der i forbindelse med udbuddet afgives konditionsmæssige og antagelige tilbud med en timepris på under kr. 400,00 ekskl. moms på en eller flere delaftaler, vil der i stedet på alle delaftaler blive anvendt en pointskala fra 0-10, hvor 0 gives for det tilbud, som kun netop er økonomisk acceptabelt (pris svarende til den anførte makspris, jf. udbudsbetingelsernes pkt ), mens 10 point gives for en pris svarende til den i forbindelse med udbuddet afgivne lavest tilbudte timepris (uafhængigt af delaftale). Tilbuddene tildeles point efter en retlinet interpolation mellem de to yderpunkter (0 og 10) Kompetencer og metodeskrivelse Ved bedømmelsen af de modtagne tilbud i henhold til de kvalitative underkriterier ("Kompetencer" og "Metodebeskrivelse") vil blive anvendt følgende skala: Point Gives for det fremragende tilbud, som bedst muligt opfylder underkriteriet med ingen eller få uvæsentlige undtagelser 7 Gives for tilbud med en god opfyldelse af underkriteriet Gives for tilbud med en middel tilfredsstillende opfyldelse af underkriteriet Gives for tilbud med en mindre tilfredsstillende opfyldelse af underkriteriet 1 0 Gives for et tilbud, som kun netop er konditionsmæssigt (men hvor der ikke er oplysninger, der belyser opfyldelsen af underkriteriet) Alle pointene fra 0-10 kan bringes i anvendelse Samlet bedømmelse ID: /18

18 Efter endt evaluering af de modtagne tilbud i forhold til de enkelte underkriterier, jf. pkt , vægtes pointene med de i pkt. 8.1 angivne procentsatser, hvorefter pointene summeres op til ét samlet vægtet pointtal for alle 3 underkriterier. Vinderne af udbuddet vil være de 8 virksomheder, der opnår det højest vægtede samlede pointtal på hver af de 5 udbudte delaftaler. 8.3 Underretning Samtlige tilbudsgivere vil hurtigst muligt og samtidig blive orienteret om resultatet af udbudsforretningen. Meddelelse til de vindende tilbudsgivere om, at tilbudsgivernes tilbud er identificeret som de økonomisk mest fordelagtige tilbud, er ikke et løfte om at ville indgå rammeaftale med tilbudsgiverne. Endelig og bindende aftale anses således ikke for indgået, førend de endelige rammeaftaler er underskrevet ubetinget af alle parter. Rammeaftalerne vil tidligst blive indgået efter udløbet af en standstill-periode på 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor Væksthuset har afsendt elektronisk underretning til tilbudsgiverne om resultatet af udbudsforretningen. ID: /18

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene".

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene. Udbudsbetingelser Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene". Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4. De udbudte aftaler... 5

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelle forhold... 3. 3. Udbudsmateriale... 4. 4. Den udbudte rammeaftale... 5

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelle forhold... 3. 3. Udbudsmateriale... 4. 4. Den udbudte rammeaftale... 5 Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftaler om levering af konsulentydelser i forbindelse med gennemførelse af kursusmoduler til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene".

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene. Udbudsbetingelser Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene". 1. Indledning Væksthus Midtjylland indbyder herved til at afgive tilbud på aftaler om levering af konsulentydelser til

Læs mere

Udbudsbetingelser 24. oktober Udbud af udskiftning af komfurer i afd Klostervangen

Udbudsbetingelser 24. oktober Udbud af udskiftning af komfurer i afd Klostervangen Udbudsbetingelser 24. oktober 2017 Udbud af udskiftning af komfurer i afd. 25 - Klostervangen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4. Den udbudte aftale...

Læs mere

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Generelle forhold omkring udbuddet Ordregiver er: Væksthus Midtjylland

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Bilag 2: Udbudsbetingelser - Rammeudbud (Paradigma)

Bilag 2: Udbudsbetingelser - Rammeudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 2: Udbudsbetingelser - Rammeudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022

Læs mere

Indretning af psykiatrisk sengeafsnit N8 ved psykiatrisk ambulatorie. Højtoftecenteret - Thylandsvej 37, 7700 Thisted

Indretning af psykiatrisk sengeafsnit N8 ved psykiatrisk ambulatorie. Højtoftecenteret - Thylandsvej 37, 7700 Thisted Indretning af psykiatrisk sengeafsnit N8 ved psykiatrisk ambulatorie. Højtoftecenteret - Thylandsvej 37, 7700 Thisted Hovedentreprise Udbudsbeskrivelse side 1 af 6 1. Indledning Region Nordjylland udbyder

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Februar 2016 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000 holst-law.com CVR nr. 35680470 ID: 40035 104586

Læs mere

UDBUD AF DØDSTARTSRESERVE I DK

UDBUD AF DØDSTARTSRESERVE I DK Udbud af Dødstartsreserve i DK1 2019-2021 1/6 Energinet Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia NOTAT UDBUD AF DØDSTARTSRESERVE I DK1 2019-2021 +45 70 10 22 44 info@energinet CVR-nr. 28 98 06 71 Dato: 21.

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. marts 2014 14/02645-1 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT), OVERSÆTTELSE-ENGELSK 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og tilbud

Læs mere

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt Til Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt 5. november 2015 PBU/PBU Energinet.dk Udbud af systemydelser 1. Indledning Energinet.dk indbyder hermed til at afgive tilbud på Reserveforsyning til

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale 17. november 2016

Prækvalifikationsmateriale 17. november 2016 17. november 2016 Hovedentreprise vedrørende facadeudskiftning etape 4, SVS Esbjerg 1. Indledning Region Syddanmark udbyder etape 4 af facadeudskiftning på dele af sengebygning C1 på Sydvestjysk Sygehus,

Læs mere

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring,

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring, Udbudsbetingelser 1. Alment Bestemmelser om udbud og tilbud, udbudsbetingelserne, indeholder dels orienterende oplysninger om den udbudte opgave, dels bindende bestemmelser for udbud og tilbud. Udbudsprocessen

Læs mere

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald Februar 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2206 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Intern transport af slam for Faxe Spildevandscenter

Intern transport af slam for Faxe Spildevandscenter Faxe Spildevandscenter A/S CVR-nr. 34 88 53 03 Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Tlf.: 70 26 02 07 Fax: 56 37 34 99 post@faxeforsyning.dk www.faxeforsyning.dk 20. juni 2017 Intern transport af slam for

Læs mere

Udbudsbetingelser 7. oktober 2013. Udbud af kontrakt om levering af konsulentydelser til GLOBALmidt Workshops.

Udbudsbetingelser 7. oktober 2013. Udbud af kontrakt om levering af konsulentydelser til GLOBALmidt Workshops. Udbudsbetingelser 7. oktober 2013 Udbud af kontrakt om levering af konsulentydelser til GLOBALmidt Workshops. Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4.

Læs mere

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune Juni 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2054 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

EU-udbud - Behandling af farligt affald

EU-udbud - Behandling af farligt affald EU-udbud - Behandling af farligt affald Maj 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2049 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Karc, Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Udbudsbetingelser Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Side 1 af 8 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af AV-udstyr til University College Nordjylland

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Udbud af batterier til høreapparater 2017

Udbud af batterier til høreapparater 2017 Udbud af batterier til høreapparater 2017 - Udbudsbekendtgørelse nr. 2016-144414 (16-424174-001) Disse udbudsbetingelser indeholder retningslinjerne for afgivelse af tilbud, kommunikation mellem tilbudsgiver

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 UDBUDSBETINGELSER for Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 2 1. DE ORDREGIVENDE MYNDIGHEDER Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Region Syddanmark

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser December 2016 Udgivelsesdato : Projekt : 2063 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : TWIN, Maho Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling Prækvalifikationsbetingelser Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S 242-441803 Udbud med forhandling Aarhus Kommune Levering af uddannelsesrettede forløb for aktivitetsparate og uddannelsesparate unge -

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og

Læs mere

Informationsmøde: Torsdag d. 3. juli Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser

Informationsmøde: Torsdag d. 3. juli Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser Torsdag d. 3. juli 2014 Informationsmøde: Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser Sagsnr. 13/39222 Agenda Velkomst og praktiske detaljer

Læs mere

Udbudsbetingelser Rådgivning

Udbudsbetingelser Rådgivning Udbudsbetingelser Rådgivning 93200.R09 Supplerende geotekniske undersøgelser Storstrømsbroen November 2016 Dokumentnr. 16/11848-3 2 af 7 Indhold 93200.R09 Supplerende geotekniske undersøgelser INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark

Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark 11-10-2013 Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende vil der være mulighed

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

FORELØBIG 6. AUGUST 2015

FORELØBIG 6. AUGUST 2015 SEPTEMBER 2015 VORDINGBORG KOMMUNE OPS om etablering og teknisk drift af Vandhuset i Vordingborg APPENDIKS 3 Udbudsvilkår FORELØBIG 6. AUGUST 2015 2 INDHOLD 1 Indledning 4 2 Det endelige udbudsmateriale

Læs mere

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Oktober 2011 11/16307 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 11/16249 7244 3652 Hans-Carl Nielsen h UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING BESTEMMELSER

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER AGGERS.R01. Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen i Limfjorden JULI 2014

UDBUDSBETINGELSER AGGERS.R01. Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen i Limfjorden JULI 2014 UDBUDSBETINGELSER AGGERS.R01 Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen i Limfjorden JULI 2014 2 af 7 Indhold AGGERS.R01 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3 1. Alment... 3

Læs mere

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København K Telefon: 33 92

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om bistand til Miljøstyrelsens kontrol med overførsel af affald efter EU Transportforordning nr. 1013/2006 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag Indkøb af skilte til affaldsoplag INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. INDLEDNING.... 1 2. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED.... 1 3. UDBUDSMATERIALET.... 1 4. UDBUDDETS OMFANG.... 2 5. TILDELING AF KONTRAKT.... 2 5.1. Tildelingskriterier....

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale. Bistand til planlægning af jordfordeling. EU-udbud

Udbudsbetingelser. Rammeaftale. Bistand til planlægning af jordfordeling. EU-udbud Udbudsbetingelser Rammeaftale Bistand til planlægning af jordfordeling EU-udbud Indhold 1. Introduktion... 3 2. Den ordregivende myndighed... 3 3. Udbudsmaterialet... 4 4. Beskrivelse af den udbudte ydelse...

Læs mere

Plus Bolig - Poul Paghs Gade Udbudsbetingelser. Udvælgelse og ESPD. Side 1 af 6 KMS

Plus Bolig - Poul Paghs Gade Udbudsbetingelser. Udvælgelse og ESPD. Side 1 af 6 KMS Udbudsbetingelser Udvælgelse og ESPD Side 1 af 6 KMS 412 8.0 1. Indledning Dette er gennemførelse af et begrænset udbud i EU efter Udbudslovens afsnit II om offentlige indkøb over tærskelværdien. Udbuddet

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Aarhus 7. november Sagsnr meth/dla Dok.nr Udbudsbetingelser. Vedrørende levering af byrumsinventar

Aarhus 7. november Sagsnr meth/dla Dok.nr Udbudsbetingelser. Vedrørende levering af byrumsinventar Aarhus 7. november 2016 Sagsnr. 029774-0447 meth/dla Udbudsbetingelser Vedrørende levering af byrumsinventar 2/20 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale...

Læs mere

Fællesindkøb Nord. Offentligt EU-udbud nr. 2016/S Inde- og udelegetøj samt institutionskøretøjer. Udbudsbetingelser

Fællesindkøb Nord. Offentligt EU-udbud nr. 2016/S Inde- og udelegetøj samt institutionskøretøjer. Udbudsbetingelser Fællesindkøb Nord Offentligt EU-udbud nr. 2016/S 158-286061 Inde- og udelegetøj samt institutionskøretøjer Udbudsbetingelser 1 1. Indledning... 3 2. Udbudsform... 3 3. Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser 9. februar 2017

Prækvalifikationsbetingelser 9. februar 2017 Prækvalifikationsbetingelser 9. februar 2017 Totalrådgivning vedrørende Sygehus Sønderjylland, Sønderborg Fase 2, Ambulatorietorvet 1. Indledning Region Syddanmark, Sygehus Sønderjylland, udbyder totalrådgivning

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Udbudsbetingelser: Udbud offentliggjort på udbud.dk. Satellitbilledopgaver til landbrugskontrol 2017

Udbudsbetingelser: Udbud offentliggjort på udbud.dk. Satellitbilledopgaver til landbrugskontrol 2017 Kort & GIS J.nr. 16-560-000011 Ref. SANESK Den 6. januar 2017 Udbudsbetingelser: Udbud offentliggjort på udbud.dk Satellitbilledopgaver til landbrugskontrol 2017 Indhold 1. Indledning... 1 2. Betingelser...

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Projekt nr. 225724 Dokument nr. 1220168227 Version 2 Udarbejdet af STLA Kontrolleret

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 3. Den udbudte rammeaftale...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER EU-udbud, totalrådgivning 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Kontraktens indhold Morbærhaven i Albertslund skal renoveres. I den forbindelse har Albertslund Ungdomsboliger

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus 20.12.2012 Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus Sagsnr. 12/017983 1. Indledning Arealudvikling Aarhus hører under Aarhus Kommune og er knyttet til Teknik

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER Begrænset udbud af indkøbsordning September 2015 1. Indledning Disse prækvalifikationsbetingelser gælder for Aarhus Kommunes (herefter benævnt "Ordregiver") udbud af indkøbsordning

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks UDBUDSBETINGELSER for Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er:

Læs mere

Rådgivning for Vejdirektoratets små broer og bygværker

Rådgivning for Vejdirektoratets små broer og bygværker Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Rådgivning for Vejdirektoratets små broer og bygværker Oktober 2013 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD 3 1 ALMENT 3 2 OPGAVEN 3 3 UDBUD 3 3.1 Udbudsform 3 3.2 Aftaleform

Læs mere

Danmark-Aarhus: Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 8 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:61071-2016:text:da:html Danmark-Aarhus: Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning 2016/S 038-061071 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Etnisk Erhvervsfremme udbyder opgaven vedrørende Iværksætterindeks for Nydanskere 2013.

Etnisk Erhvervsfremme udbyder opgaven vedrørende Iværksætterindeks for Nydanskere 2013. Etnisk Erhvervsfremme udbyder opgaven vedrørende Iværksætterindeks for Nydanskere 2013. Om Etnisk Erhvervsfremme Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration (nu Arbejdsmarkedsstyrelsen), Erhvervsstyrelsen,

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

EU-udbud - Indsamling af papir m.v.

EU-udbud - Indsamling af papir m.v. EU-udbud - Indsamling af papir m.v. Oktober 2016 Udgivelsesdato : Vores reference : 31.3030.16 Dokument nr. : 020 Udarbejdet : BHS Kontrolleret : BER Godkendt: : BHS Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Udbudsbetingelser for offentligt udbud. Offentligt udbud af faglig bistand og facilitering af netværk på det socialøkonomiske forretningsområde

Udbudsbetingelser for offentligt udbud. Offentligt udbud af faglig bistand og facilitering af netværk på det socialøkonomiske forretningsområde Udbudsbetingelser for offentligt udbud Offentligt udbud af faglig bistand og facilitering af netværk på det socialøkonomiske forretningsområde 2/25 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ordregiver...

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 J.nr. 050784-0003 BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 Annoncering med prækvalifikation af ejendomsmæglerbistand til salg af erhvervsejendomme Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

BUT og TAG VD.R001. Rammeaftale om in-house konsulenter. November 2014

BUT og TAG VD.R001. Rammeaftale om in-house konsulenter. November 2014 BUT og TAG VD.R001 Rammeaftale om in-house konsulenter November 2014 2 af 10 Indhold VD.R001 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3 1. Alment... 3 2. Orientering... 3 3. Udbud...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Indkøb af både til NaturErhvervstyrelsen

Udbudsbetingelser. Indkøb af både til NaturErhvervstyrelsen Udbudsbetingelser Indkøb af både til NaturErhvervstyrelsen 0 Indhold 1. Introduktion... 3 2. Den ordregivende myndighed... 3 3. Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4. Beskrivelse af den udbudte ydelse...

Læs mere

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Børn og Unge, Aarhus Kommune

Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge, Aarhus Kommune UDBUDSBETINGELSER Udbud af kontrakt om Hovedrapport og prioriteringskort i trivselsundersøgelse i Børn og Unge 2015 1 Indhold INDHOLD... 2 1. INDLEDNING... 3 2. ORDREGIVER...

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing

Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing Side 1 af 10 Indhold 1. Indledning... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 3 3. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV.

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 BETINGELSER FOR TILBUDSINDHENTNING...

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS INDHOLDSFORTEGNELSE... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. UDBUDSBETINGELSER... 2 1. Indledning... 2 1.1 Velkomst...

Læs mere

Udbudsbetingelser 7. oktober 2013. Udbud af kontrakt om levering af konsulentydelser til GLOBALmidt Business Missions.

Udbudsbetingelser 7. oktober 2013. Udbud af kontrakt om levering af konsulentydelser til GLOBALmidt Business Missions. Udbudsbetingelser 7. oktober 2013 Udbud af kontrakt om levering af konsulentydelser til GLOBALmidt Business Missions. Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af kontrakt om levering samt installation af ILS udstyr til bane 29 på Bornholms Lufthavn

Udbudsbetingelser. Udbud af kontrakt om levering samt installation af ILS udstyr til bane 29 på Bornholms Lufthavn Søndre Landevej 2 3700 Rønne Telefon 5695 2626 www.bornholmslufthavn.dk Udbudsbetingelser Udbud af kontrakt om levering samt installation af ILS udstyr til bane 29 på Bornholms Lufthavn Juni 2017 Indhold

Læs mere

Annonceringsbetingelser offentlig annoncering Juli 2015. Udlejning af cykelværksted. til. Syddansk Universitet

Annonceringsbetingelser offentlig annoncering Juli 2015. Udlejning af cykelværksted. til. Syddansk Universitet Annonceringsbetingelser offentlig annoncering Juli 2015 Udlejning af cykelværksted til Syddansk Universitet 1 Indhold 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Annonceringens omfang... 3 2.1. BAGGRUND OG FORMÅL

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Rensning af nyplantede skovarealer for Naturstyrelsen Østsjælland

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Rensning af nyplantede skovarealer for Naturstyrelsen Østsjælland Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Rensning af nyplantede skovarealer for Naturstyrelsen Østsjælland 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet... 3 1.3.1

Læs mere

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917.

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser

Prækvalifikationsbetingelser Udbud af kontrakt vedrørende insulinpumper, CGM og forbrugsvarer Sagsnummer: 1-23-4-72-1-16 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 1.1 Generelt... 1 1.2 Baggrund for udbuddet... 1 1.3 Opdeling af kontrakten...

Læs mere

Udbud Indkøb af chassiser til renovationsbiler

Udbud Indkøb af chassiser til renovationsbiler HILLERØD AFFALDSHÅNDTERING A/S Udbud Indkøb af chassiser til renovationsbiler UDBUDSVILKÅR JUNI 2016 HILLERØD AFFALDSHÅNDTERING A/S Udbud Indkøb af chassiser til renovationsbiler UDBUDSVILKÅR JUNI 2016

Læs mere

Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Copenhagen Business School Handelshøjskolen Copenhagen Business School Handelshøjskolen Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Annonceringsbetingelser November 2016

Læs mere

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. september 2011 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) SEPTEMBER 2011 Niels Juels

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester Oktober 2012 GEE/GEE 1. Indledning Som systemansvarlig for det overordnede danske transmissionsnet er Energinet.dk ansvarlige

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Udbudsbetingelser for offentligt udbud. Udbud vedr. kompetence- og skoleudvikling vedr. Synlig Læring

Udbudsbetingelser for offentligt udbud. Udbud vedr. kompetence- og skoleudvikling vedr. Synlig Læring Udbudsbetingelser for offentligt udbud Udbud vedr. kompetence- og skoleudvikling vedr. Synlig Læring Disse udbudsbetingelser indeholder retningslinjerne for afgivelse af tilbud, kommunikation mellem tilbudsgiver

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU udbuds nr. 2015/S xxx-xxxxxx. Version 1.1 Revideret 20.01.2015/PEAF

Udbudsbetingelser. EU udbuds nr. 2015/S xxx-xxxxxx. Version 1.1 Revideret 20.01.2015/PEAF Version 1.1 Revideret 20.01.2015/PEAF Udbudsbetingelser Levering af vekslere, beholdere og automatik mv. til varmecentraler 2015+ Delrammeaftale 1, pladevarmevekslere og varmtvandsbeholdere Delrammeaftale

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Udbudsbetingelser. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud 2014. Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Side1

Udbudsbetingelser. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud 2014. Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Side1 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Side1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Udbudsmaterialet... 4 4. Tidsplan for

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud RAMMEAFTALE OM IT-KONSULENTBISTAND TIL SUPPORT, VEDLIGEHODLELSE OG VIDEREUDVIKLING AF FAGSYSTEMER INDEN FOR DET UDBUDTE TEKNOLOGIOMRÅDE OG METODER EU-UDBUD 2015/S

Læs mere

Bilag 2. Tilbudsskema. Udbud af indsamling af dagrenovation. Side 1 af 11

Bilag 2. Tilbudsskema. Udbud af indsamling af dagrenovation. Side 1 af 11 Bilag 2 Tilbudsskema Udbud af indsamling af dagrenovation Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Udvælgelseskriterier... 3 2.1. Oplysninger om virksomheden, jf. udbudsmaterialets punkt

Læs mere

Udbudsbetingelser. Offentligt EU-udbud af A. 1 stk. chassis til videre opbygning B. Opbygning af 1 stk. vandtankvogn til Brand og Redning Djursland

Udbudsbetingelser. Offentligt EU-udbud af A. 1 stk. chassis til videre opbygning B. Opbygning af 1 stk. vandtankvogn til Brand og Redning Djursland Udbudsbetingelser Offentligt EU-udbud af A. 1 stk. chassis til videre opbygning B. Opbygning af 1 stk. vandtankvogn til Brand og Redning Djursland Danmark-Grenaa: Brandkøretøjer med vandtank 2014/S 228-402262

Læs mere

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed Indledning Energistyrelsen indbyder hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på kommunikationsydelser til Energistyrelsen. Baggrund

Læs mere

Udbud af analyse-, evaluerings- og udviklingsopgaver samt konsulentydelser

Udbud af analyse-, evaluerings- og udviklingsopgaver samt konsulentydelser Udbud af analyse-, evaluerings- og udviklingsopgaver samt konsulentydelser Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ydelserne... 4 3. Ordregivende myndighed... 6 4. Udbudsmaterialet... 6 5. Disposition

Læs mere

Udbudsbetingelser. HOFOR A/S CVR-nr Ørestads Boulevard København S. Brændstof, smøremidler & fyringsolie 2016+

Udbudsbetingelser. HOFOR A/S CVR-nr Ørestads Boulevard København S. Brændstof, smøremidler & fyringsolie 2016+ om Klik her for at angive tekst. Udbudt af HOFOR A/S CVR-nr. 1007 3022 Ørestads Boulevard 35 2300 København S herefter betegnet HOFOR Indholdsfortegnelse 1 Udbudsform... 3 2 Prækvalifikation... 3 2.1 Udfyldelse

Læs mere