Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling"

Transkript

1 Dok. ansvarlig: NMJ Sekretær: Sagsnr: Doknr: 11. december 2014 Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling 1. Kortfattet beskrivelse af tariferingsmetoden Dansk Energi anmelder hermed tariferingsprincipper for egenproducenter, dvs. kunder med installationstilsluttede solcelleanlæg, husstandsvindmøller og øvrige anlæg (fx mikrokraftvarmeanlæg). Metoden i nærværende følger overordnet samme principper, som Energitilsynet har godkendt den 25. marts Metoden i nærværende omfatter kun egenproducenter uden produktionsmåling. For alle egenproducenter med produktionsmåling anvendes de principper, der er godkendt ved afgørelse af 25. marts Tariferingen af egenproducenter uden produktionsmåling indeholder følgende 3 elementer: - Abonnementsbetaling for omkostninger til kundeforholdet. - Almindelig nettarif af den målte leverede elektricitet. Nettariffen svarer til den normale nettarif efter den nuværende tariferingsmodel, og som alle andre kunder også betaler. - Rådighedsbetaling. Rådighedsbetaling er en betaling for kapacitet, som ikke dækkes via nettariffen. Betales som et fast årligt beløb på 65 DKK, der pristalsfremskrives. I forhold til godkendelse af 25. marts 2014 adskiller nærværende sig ved, at egetforbruget fra produktionen for de omfattede kunder ikke umiddelbart kan måles, da de ikke har produktionsmåler. Dermed kan der heller ikke umiddelbart opgøres grundlag for en rådighedstarif. De betaler i stedet en fast årlig rådighedsbetaling på 65 DKK ex. moms. Idet nærværende anmeldelse kun adskiller sig fra godkendelsen af 25. marts 2014 på dette punkt, er anmeldelsen koncentreret herom. I lighed med godkendelsen af 25. marts 2014 inkluderer tariferingen af egenproducenter en abonnementsbetaling samt betaling af tarif for målt leveret mængde el. Metoderne herfor følger fortsat principperne i godkendelsen af 25. marts 2014, hvorfor der henvises til godkendelsen for denne del. Nærværende anmeldelse vedrører udelukkende kundernes betaling for at anvende eldistributionsnettet og vedrører ikke afregning af transmissions og systembetaling, afgifter og PSO.

2 2. Elforsyningslovens prisbestemmelser Det fremgår af Elforsyningslovens (EFL) 73, at fastsættelse af tariffer skal ske efter rimelige, objektive og ikke-diskriminerende kriterier i forhold til hvilke omkostninger de enkelte køberkategorier giver anledning til. Energitilsynets sekretariat har til Dansk Energi oplyst, at den eneste mulighed for at dispensere for udgangspunktet om at de enkelte køberkategorier skal betale, de omkostninger de giver anledning til, vedrører netselskabernes metodeudvikling, jf. EFL 73 a, stk. 2. Her tænkes der ret snævert på situationer, hvor selskaberne i en kortere periode for et afgrænset antal kunder f.eks. kan lave forsøg med dynamiske tariffer (tidsmæssig tarifdifferentiering). I forhold til tarifering af kunder med solceller, husstandsvindmøller og øvrige egenproducerende anlæg åbner EFL dermed ikke mulighed for at dispensere fra det kostægte tarifferingsprincip, som fremgår af EFL 73. Det gælder alle egenproducenter og dermed også for årsnettoafregnede egenproducenter. 3. Egenproducerende anlæg gør det ikke billigere at distribuere strømmen Strøm når kunderne via elnettet. Eksempelvis producerer kraftværker strøm og sender den ud på det overliggende elnet på et højt spændingsniveau. Strømmen løber ned gennem elnettet, hvor det får det rette spændingsniveau, inden det kommer ud af stikkontakten. Elnettet skal altid indrettes efter, at det kan levere den strøm, som forbrugerne maksimalt har behov for på ethvert tidspunkt i året. Solceller, husstandsvindmøller og øvrige egenproducerende anlæg kan imidlertid kun nedbringe trækket på elnettet i de timer, hvor de producerer strøm, og disse kunder vil have behov for at få leveret strøm via elnettet når anlægget ikke producerer strøm (fx når vinden ikke blæser eller anlægget tages ud af drift pga. vedligehold). Omkostninger til at drive og vedligeholde elnettet er i vid udstrækning faste og påvirkes stort set ikke af, om et egenproducerende anlæg producerer strøm eller ej. Det er behovet for kapacitet, der er afgørende. Derfor ændrer et egenproducerende anlæg i praksis ikke omkostningerne til distribution af strøm. Etablering af solceller, husstandsvindmøller og øvrige egenproducerende anlæg reducerer mængden af leveret elektricitet til kunder, men resulterer altså ikke i en tilsvarende reduktion af netselskabernes omkostninger. Af denne årsag indebærer anvendelse af det omkostningsægte princip, at disse kunder stort set skal betale samme beløb for anvendelse af elnettet som kunder uden husstandsvindmøller og øvrige egenproducerende anlæg betaler. 4. Overordnet tariferingsmetode for kunder med egenproducerende anlæg Herunder uddybes de nye tariferingsprincipper til fastlæggelse af tariffer, abonnementer og rådighedsbetaling for kunder med husstandsvindmøller og øvrige egenproducerende anlæg. Tariferingsmetoden indebærer, at tariferingen sker efter ensartede principper for alle kunder med solceller, hustandsvindmøller og øvrige egenproducerende anlæg, uanset hvilke muligheder for nettofisering af afgifter og PSO der måtte eksistere for de enkelte Afregningsgrupper 1-6, jf. Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter, udarbejdet af Energinet.dk i juni

3 Tariferingen indeholder følgende elementer: - Abonnementsbetaling for omkostninger til kundeforholdet. - Almindelig nettarif af den målte leverede elektricitet. Nettariffen svarer til den normale nettarif efter den nuværende tariferingsmodel, og som alle andre kunder også betaler. - Rådighedsbetaling. Rådighedsbetaling er en betaling for kapacitet, som ikke dækkes via nettariffen. Betales som et fast årligt beløb på 65 DKK, der pristalsfremskrives. I lighed med godkendelsen af 25. marts inkluderer tariferingen af egenproducenter en abonnementsbetaling samt betaling af tarif for målt leveret mængde el. Metoderne herfor følger fortsat principperne i godkendelsen af 25. marts 2014, hvorfor der henvises til godkendelsen for denne del Manglende målingsgrundlag for betaling af rådighedstarif Kunder skal som udgangspunkt betale nettarif af den målte elektricitet leveret fra net og rådighedsbetaling for egenproduktionen der forbruges. For installationstilsluttede anlæg med produktionsmåling opgøres egenproduktion på baggrund af målt produceret elektricitet. For solcelleanlæg under 50 kw, husstandsvindmøller under 25 kw (og for andre egenproduktionsanlæg under 11 kw) er der intet lovkrav om produktionsmåling. Disse kunders egenproduktion kan altså ikke umiddelbart måles. For kunder med installationer med produktionsanlæg uden krav om måling er der 2 muligheder for at få fastsat deres rådighedsbetaling - Måling: En kunde kan mod betaling bede sit netselskab om at opsætte en måler til måling af anlæggets produktion af elektricitet. Kunden vil i så fald skulle betale rådighedstarif og vil ikke være omfattet af denne anmeldelse - Uden måling: I det tilfælde hvor kunden ikke ønsker at opsætte en produktionsmåler vil der opstå et behov for at fastlægge en anden betaling for de omkostninger kundens egetforbrug giver anledning til. Der vil her skulle betales en fast årlig rådighedsbetaling, som uddybes i det følgende. Rådighedsbetaling er en betaling for kapacitet, som ikke dækkes via net tariffen. Det reducerer ikke omkostningerne når en egenproducent reducerer trækket fra nettet, da en kunde med et egenproducerende anlæg skal kunne trække strøm fra elnettet på ethvert tidspunkt. Kunder med egenproduktion giver i sagens natur heller ikke anledning til lavere kapacitetsomkostninger fordi deres produktion er umålt. I praksis ville alternativet til en fast betaling for kunder uden produktionsmåling derfor være estimation af forbruget for samtlige egenproducenter af denne type. Den metode, der var udtænkt og anmeldt jf. godkendelsen af 25. marts 2014 vurderedes imidlertid at ville medføre væsentlige administrative udfordringer og omkostninger. Dansk Energi har således forespurgt sig i 3

4 branchen, og flere netselskaber meddeler, at de administrative omkostninger ved indførelsen af en individuel rådighedstarifering ud fra en estimationsmetode være betydelige og at omkostningerne formentlig vil overstige tarifprovenuet. Branchen vurderer derfor, at det ikke er hensigtsmæssigt at indføre en individuelt beregnet rådighedsbetaling for egenproducenter uden produktionsmåling. Imidlertid er det heller ikke umiddelbart muligt at fritage disse kunder for betaling for rådigheden til netkapacitet, jf. EFL Eftervisning af rådighedsbetaling Kunder med egenproduktion giver ikke anledning til lavere kapacitetsomkostninger fordi deres produktion er umålt. De skal derfor betale en rådighedsbetaling, der står i rimeligt forhold til, hvad de ville have betalt, hvis deres produktion kunne måles. Det vil sige rådighedsbetalingens størrelse skal estimeres efter den model, de ellers ville være afregnet efter, hvis deres produktion blev målt. For installationstilsluttede produktionsanlæg over målingsgrænserne (se ovenfor) skal der ifølge Energinet.dks tekniske forskrifter (Forskrift D1 og bilag til forskrift E) foretages måling og indberetning af kvarters- eller timeværdier for nettoproduktionen, M1. Både M1, M2 og M3 måles. Kunden betaler nettarif af målingen M3 (for levering fra net) Kunden betaler rådighedsbetaling af egetforbruget af produceret energi opgjort ved M0=M1-M2 Dette princip overføres også til estimationen af et rimeligt niveau for den faste rådighedsbetaling ved at estimere størrelsen af M0 for et typisk anlæg og pålægge denne en gennemsnitlig rådighedstarif. Kunden ville da betale rådighedstarif af egetforbruget af produceret estimeret ved M0*=M1*-M2. Det er Dansk Energis vurdering, at ca. 90 % af produktionen (M1) vil blive fødet ud i nettet (M2). Derfor estimeres M0 til 10 % af M1. 4

5 Anlæggets produktion af elektricitet (M1) estimeres ved at anvende anlæggets maksimaleffekt P peak og multiplicere med den forventelige benyttelsestid: M1* = P peak T benyt For at fastsætte M1 skal den typiske benyttelsestid og anlægsstørrelse derfor vurderes. Benyttelsestid for produktionsanlæg: I estimationen af en rådighedsbetaling vil de to centrale elementer være anlæggets peak effekt (P peak ) og benyttelsestiden (T benyt ) Benyttelsestiden for solceller og husstandsvindmøller afhænger blandt andet af anlæggets placering og de lokale forhold. Der anvendes derfor en standard-benyttelsestid svarende til den benyttelsestid det vurderes, at de fleste anlæg efter type vil kunne præstere. Produktionsanlæg Benyttelsestiden i timer (T benyt) Solceller 800 Husstandsvindmøller Øvrige egenproducerende anlæg Dansk Energi bemærker, at der er valgt en standard benyttelsestider på grundlag af følgende observationer: - SKAT anvender i juridisk vejledning E.A.4.3.4, at VE-anlæggets produktion skal måles eller beregnes med følgende årlige produktion pr. kw installeret effekt: for solcelleanlæg 800 kwh, vindmøller kwh, øvrige anlæg udgør produktionen pr. kw kwh. - Energinet.dk skriver i Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter (Bilag til forskrift E). Heraf fremgår, at benyttelsestiden for solceller antages til 800 timer for vindmøller til timer og for øvrige anlæg til timer. Skats juridiske vejledning kan ses her: Energinet.dk s retningslinjer kan ses her: r.pdf Sandsynliggørelse af rådighedsbetaling ved forskellige anlægsstørrelser: For at beregne rådighedsbetalingen antages som nævnt ovenfor at 10 pct. af produktionen forbruges samtidigt. Herved kan egetforbruget ved hjælp af ovenstående benyttelsestider estimeres for anlæg af forskellig størrelse. Der anvendes en rådighedstarif på 15,62 øre/kwh, hvilket 5

6 Fuldlasttimer svarer til branchens gennemsnitlige C-tarif fratrukket et fradrag på 1,5 øre/kwh for nettab og energispare-indsats. Resultatet fremgår af nedenstående tabel. Rådighedstarif for anlæg af forskellig størrelse Anlægsstørelse (kw) (DKK) (Solcelle-anlæg) (Husstandsvindmølle) (øvrig egenproduktionsanlæg De fleste anlæg ligger i en størrelse omkring 4-6 kw og er solcelle-anlæg. Her ville betalingen ligge i niveauet DKK, hvilket ikke adskiller sig væsentligt fra de fastsatte 65 DKK. Meget store solcelleanlæg og installationstilsluttede møller vil opleve en rabat på op mod 500 DKK. Denne rabat forudsætter dog en tilslutning på C-niveau, idet individuelt udmålt rådighedstarif ville følge den almindelige tarifering i forhold til spændingsniveau. En standardiseret rådighedsbetaling vil ikke være mindre omkostningsægte end den nuværende praksis, og en estimeret rådighedsbetaling vil under alle omstændigheder mangle den nødvendige præcision til at det fuldt kan argumenteres at den kan udmåles på individuelt niveau. Niveauet på 65 DKK sikrer endvidere at de mindre solcelleanlæg som gruppe ikke betaler et større provenu, end de ville have gjort hvis de havde betalt de standardiserede rådighedstariffer der fremgår af ovenstående tabel. Som gruppe vil solcelleanlæg på 6 kw eller mindre betale et provenu på ca. 5,6 mio. DKK på landsplan ved en fast betaling på 65 DKK. Det betyder, at mindre anlæg alt-andet-lige betaler lidt mere, mens 6 kw-anlæg betaler lidt mindre. Nettoeffekten er beskedne 11 TDKK. Som gruppe holdes de små solcelleejere skadesløse. Provenu fra fast rådighedsbetaling TDKK Anlægsstørrelse (kw) Antal anlæg (stk.) Provenu ved rådighedstarif (TDKK) Provenuændring ved 65 DKK (TDKK) , , , Total Det skal endvidere bemærkes, at nettoproducenter til enhver tid kan vælge at få opsat en produktionsmåler, og blive afregnet rådighedstarif af deres faktiske egetforbrug. 6

7 Det er på baggrund af ovenstående Dansk Energis vurdering, at en fast rådighedsbetaling på 65 DKK p.a. er objektiv og ikke-diskriminerende og står i forhold til hvilke omkostninger, denne type netkunder (egenproducenter uden produktionsmåling) giver anledning til. 7

VE-anlæg Sagsnr. 11/8. Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg

VE-anlæg Sagsnr. 11/8. Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg VE-anlæg Sagsnr. 11/8 Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg Vejledning: Installationstilslutning af små VE-anlæg side 2 1. Indledning...3 1.1. Afgrænsning...3 1.2. Læsevejledning...3 1.3.

Læs mere

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015 Formål. Med hæftet Nettilslutning af solcelleanlæg ønsker Dansk Solcelleforening, TEKNIQ og Dansk Energi at give en samlet oversigt over administrative krav og regler m.m. som gælder for nettilslutning

Læs mere

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

Udviklingen af elpriserne. Hvorfor er husholdningernes elpriser steget mere end erhvervenes? Og hvad kan der gøres ved det?

Udviklingen af elpriserne. Hvorfor er husholdningernes elpriser steget mere end erhvervenes? Og hvad kan der gøres ved det? Udviklingen af elpriserne Hvorfor er husholdningernes elpriser steget mere end erhvervenes? Og hvad kan der gøres ved det? Februar 2011 Udarbejdet af Mikael Togeby, Anders E. Larsen og Niels Peter Nimb,

Læs mere

Samspil mellem gas, el og varme

Samspil mellem gas, el og varme Samspil mellem gas, el og varme Udgivet af Rapporten kan fås ved henvendelse til: Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Den kan også downloades på: www.energinet.dk December 2011 Dok. 43418/11,

Læs mere

Koordinerede netudbygnings- kriterier for 10-60 kv og 132-150 kv

Koordinerede netudbygnings- kriterier for 10-60 kv og 132-150 kv RA 578 Juli 2012 Koordinerede netudbygnings- kriterier for 10-60 kv og 132-150 kv Paradigme for beslutningsgrundlag til valg af netudbygning på 10-60 kv- og 132-150 kv-niveau 2 Rapporten er udarbejdet

Læs mere

En fremtidssikret regulering af elsektoren

En fremtidssikret regulering af elsektoren En fremtidssikret regulering af elsektoren Afsluttende rapport december 2014 En fremtidssikret regulering af elsektoren Afsluttende rapport december 2014 Indhold 1. Forord 6 2. El-reguleringsudvalgets

Læs mere

VEJLEDNING OM ERHVERVSØKONOMISKE KONSEKVENSVURDERINGER

VEJLEDNING OM ERHVERVSØKONOMISKE KONSEKVENSVURDERINGER VEJLEDNING OM ERHVERVSØKONOMISKE KONSEKVENSVURDERINGER JANUAR 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion og sammenfatning af krav... 4 2. Definitioner og eksempler på erhvervsøkonomiske konsekvenser...

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test TDC A/S regulering@tdc.dk 8. oktober 2013 /chkjgi Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test Erhvervsstyrelsen har undersøgt, hvorvidt TDC i løbet af kampagnen

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

Vejledning til ansøgning om særlige forhold til Benchmarking i Prisloft for 2014. 2. udgave

Vejledning til ansøgning om særlige forhold til Benchmarking i Prisloft for 2014. 2. udgave Vejledning til ansøgning om særlige forhold til Benchmarking i Prisloft for 2014 2. udgave Forsyningssekretariatet marts 2013 Vejledning til ansøgning om særlige forhold... 1 Hvad er et særligt forhold...

Læs mere

READY. Smart Grid Ready VPP Controller for Heat Pumps. Slutrapport til ForskEl

READY. Smart Grid Ready VPP Controller for Heat Pumps. Slutrapport til ForskEl READY Smart Grid Ready VPP Controller for Heat Pumps Slutrapport til ForskEl Indholdsfortegnelse Forord... 4 1 Introduktion til READY-projektet... 5 1.1 Rapportens opbygning... 7 2 Elmarkeder, rammebetingelser

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Rapport. Analyse af statens forbrug af kontor- og arkivlokaler i København

Rapport. Analyse af statens forbrug af kontor- og arkivlokaler i København Rapport Analyse af statens forbrug af kontor- og arkivlokaler i København Titel: Analyse af statens forbrug af kontor- og arkivlokaler i København Udgiver: Bygningsstyrelsen Carl Jacobsens Vej 39 2500

Læs mere

Forskrift D2: Tekniske krav til elmåling 263352-06. Maj 2007. Rev. 1. Dec. 2006 Dec. 2006 Maj 2007 Maj 2007 DATE HER HEP HER LSO NAME. Energinet.

Forskrift D2: Tekniske krav til elmåling 263352-06. Maj 2007. Rev. 1. Dec. 2006 Dec. 2006 Maj 2007 Maj 2007 DATE HER HEP HER LSO NAME. Energinet. Forskrift D2: Tekniske krav til elmåling Maj 2007 Rev. 1 Dec. 2006 Dec. 2006 Maj 2007 Maj 2007 DATE HER HEP HER LSO NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 263352-06 Energinet.dk DOC.

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

December 2014 FORUDSÆTNINGER FOR SAM- FUNDSØKONOMISKE ANALYSER PÅ ENERGIOMRÅDET

December 2014 FORUDSÆTNINGER FOR SAM- FUNDSØKONOMISKE ANALYSER PÅ ENERGIOMRÅDET December 2014 FORUDSÆTNINGER FOR SAM- FUNDSØKONOMISKE ANALYSER PÅ ENERGIOMRÅDET Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, december 2014 Udgivet i december 2014 af Energistyrelsen,

Læs mere

Overblik over skatte- og afgiftselementer i Vækstplan DK

Overblik over skatte- og afgiftselementer i Vækstplan DK Overblik over skatte- og afgiftselementer i Vækstplan DK 1. Provenuoversigt 2. Nedsættelse af selskabsskattesatsen 3. Forhøjelse af lønsumsafgiften for den finansielle sektor 4. Forhøjelse af den progressive

Læs mere

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold 1 Opdeling i faste og variable omkostninger...2 1.1 Variable/direkte omkostninger:...2 1.2 Faste/indirekte omkostninger:...2 2 Sammenhæng

Læs mere

Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011

Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011 Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011 Juni 2014 2014 Betalingsservice Oplag [xxxx] stk. On-line ISBN [xxxx] ISBN [xxxx] Design: Liebling A/S Tryk: Rosendahls [Navn] Redegørelsen er udarbejdet

Læs mere

Notat. IFRS 15, Revenue from Contracts with Customers

Notat. IFRS 15, Revenue from Contracts with Customers AuditBusinessSolutions Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Notat g Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Afgiftsvejledning 2015. Samlet overblik over

Afgiftsvejledning 2015. Samlet overblik over Afgiftsvejledning 2015 Samlet overblik over afregning og godtgørelse af afgifter Redaktionen er afsluttet december 2014. Afgiftsvejledning 2015 omhandler konkrete emner og forhold, som vi har udvalgt.

Læs mere

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 3 3. Samtidig underretning... 4 3.1. Hvordan skal underretningen

Læs mere

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem?

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? September 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Tidligere på året offentliggjorde Udbudsrådet en analyse

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

N O T AT 1. juli 2014. Elproduktionsomkostninger for 10 udvalgte teknologier

N O T AT 1. juli 2014. Elproduktionsomkostninger for 10 udvalgte teknologier N O T AT 1. juli 2014 J.nr. 4005/4007-0015 Klima og energiøkonomi Ref: RIN/JLUN Elproduktionsomkostninger for 10 udvalgte teknologier Med udgangspunkt i Energistyrelsens teknologikataloger 1 samt brændsels-

Læs mere

November 2014. Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD

November 2014. Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD November 2014 Elprisanalyse Har du sparet på din elregning? Udarbejdet af DAMVAD For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere 25.april 2015. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere Lånevarianten FlexLån T er overset på realkreditmarkedet. Men med kombinationen af høj sikkerhed for

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere