CENSORVEJLEDNING FOR CENSORER VED AFSLUTTENDE PRØVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN I SILKEBORG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CENSORVEJLEDNING FOR CENSORER VED AFSLUTTENDE PRØVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN I SILKEBORG"

Transkript

1 CENSORVEJLEDNING FOR CENSORER VED AFSLUTTENDE PRØVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN I SILKEBORG Formål med den afsluttende prøve At give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens opnåede erhvervsfaglige kompetencer. Mål At eleven kan demonstrere opfyldelsen af kompetencemålene, som de fremgår af gældende uddannelsesbekendtgørelse (kompetencemålene for uddannelserne er fremgår af vedhæftede bilag). Censors forpligtelser generelt Ved uddannelsernes prøver medvirker censorer. Censorerne er offentlighedens garant for, at prøverne: opfylder bekendtgørelsens krav, gennemføres i overensstemmelse med de gældende bestemmelser, og at eleverne får en ensartet og retfærdig behandling, og deres præstationer en pålidelig bedømmelse, der er i overensstemmelse med reglerne om karaktergivning og øvrige regler for uddannelserne. Censor er forpligtet til at forberede sig forud for eksaminationen i det tilsendte materiale. Censor skal ikke godkende prøvespørgsmål eller oplæg til case. I forbindelse med skriftlige opgaver skal censor orientere sig i opgaven og vurdere niveau (under middel, middel eller over middel). Opgaven skal ikke tildeles en karakter efter 7-trinsskalaen, da den indgår sammen med den mundtlige præstation i et samlet hele om elevens endelige prøvekarakter. Finder censor, at kravene efter ovenstående ikke er opfyldt, afgiver censor indberetning herom til skolen. Skolen videresender straks indberetningen til Undervisningsministeriet med skolens eventuelle bemærkninger. Desuden afgiver censor på opfordring fra skolen eller fra ministeriet indberetning om prøvers afvikling og resultater. På prøvedagen umiddelbart forud for prøven Der afholdes møde af ½ times varighed umiddelbart før prøvens start, hvor prøvebestemmelser drøftes og hvor andre aftaler etableres. Der udleveres prøveplan/karakterliste for den pågældende prøve. Censormødet starter som udgangspunkt kl og prøven starter kl Medmindre andet aftales.

2 Ved prøven Se bilag 2 - Beskrivelse af den afsluttende prøve Prøven forgår individuelt. Eksaminandens lærer er eksaminator. Ved særlige omstændigheder, f.eks. forfald på grund af sygdom afgør skolen, hvem der fungerer som eksaminator i lærerens sted. Eksaminator leder eksaminationen. Censor kan med eksaminators tilladelse stille enkelte spørgsmål til eksaminanden. Censor bestemmer, hvornår eksaminationen er slut. En eksaminand der kommer for sent til en mundtlig prøve, kan få tilbud om at blive eksamineret på et senere tidspunkt, hvis institutionen finder, at forsinkelsen er rimeligt begrundet. 16 Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser. En eksaminand, der under en prøve skaffer sig eller giver en anden eksaminand uretmæssig hjælp til besvarelse af en opgave eller benytter ikke tilladte hjælpemidler, skal af institutionen bortvises fra prøven. En bortvisning medfører, at en eventuel karakter for den pågældende prøve bortfalder, og at eksaminanden har brugt en prøveindstilling. 19 Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser. Skolen kan tillade eksaminanden, der bortvises fra en prøve, at aflægge en anden prøve. I øvrigt henvises til det generelle afsnit i Skolens prøvebestemmelser vedr. prøveafholdelse. Efter eksaminationen Der censureres efter hver eksamination. Censor giver sin bedømmelse først. Ved afslutningen af voteringen anføres bedømmelsen straks på karakterlisten. Censor giver eleven karakteren med en kort begrundelse. Karakterlisten underskrives af eksaminator og censor efter afslutningen af hver dags eksamination. Eksaminator og censor er forpligtede til at gøre notater om eksaminationen og karakterfastsættelsen til personligt brug ved udarbejdelse af en udtalelse i forbindelse med en evt. klagesag. Eksaminator og censor opbevarer notaterne i 1 år. I forbindelse med at en elev får en ikke-bestået karakter til prøven, udarbejder eksaminator og censor i fællesskab en kort begrundelse for karakteren. Eksaminator eller censor må ikke videregive oplysninger om deres drøftelser eller optegnelser til brug for bedømmelsen, til andre end eleven eller nogen der optræder på elevens vegne eller med elevens samtykke, dog gælder dette ikke ved klagesager. Videregivelse af sådanne oplysninger fra eksaminator eller censor må endvidere kun ske mundtligt i den andens påhør, eller skriftligt efter at den anden har haft mulighed for at kommentere oplysningen. Normal klagefrist er 14 dage efter bedømmelsen af prøven. Skolen kan dispensere fra fristen, hvor usædvanlige forhold taler for det.

3 Ved klager over en prøve Ønsker en elev at klage over en prøve, henvises eleven til den skriftlige klagevejledning i forbindelse med prøver, og til en vejledende samtale med uddannelsesvejlederen forud for at klagen afsendes. Dette er kun vejledende, eleven kan altid fremsende en skriftlig klage til skolelederen. Evaluering Efter endt eksamination drøftes censors evaluering af prøven. Censor er forpligtet til at evaluere prøven på de af skolen udarbejdede evalueringsskemaer. Skemaet afleveres eller sendes til skolens ledelse senest 1 uge efter prøven er afholdt. Skolen har valgt at anvende de evalueringsskemaer til den afsluttende prøve, som udsendes af undervisningsministeriet i forbindelse med særlig beskikket censur, således at evalueringerne er ens for alle. Evalueringsskemaet er vedhæftet som bilag 3. Desuden er vedhæftet et bilag 4 vedrørende God praksis i forbindelse med afholdelse af afsluttende prøver på uddannelserne. Dette bilag er udsendt af undervisningsministeriet og anvendes i forbindelse med særlig beskikket censur. Udpegning af censorer Skolen udpeger censorer. Undervisningsministeriet kan dog vælge at udpege særlige censorer til at medvirke ved nærmere angivne prøver. Som censor må ikke udpeges personer, der har virket som lærer for en eksaminand i forbindelse med uddannelsen, eller som har virket som praktikansvarlig eller -vejleder for eksaminanden. Ved den afsluttende teoretiske prøve i grundforløbet, social- og sundhedshjælperuddannelsen, social- og sundhedsassistentuddannelsen og den pædagogiske assistentduddannelse udpeges censor fra praktikområdet. En person, der er fyldt 70 år, kan ikke virke som censor. En censor kan ikke medvirke ved eksamination af en elev, som er censors ægtefælle, beslægtede eller besvogrede i op- eller nedstigende linie eller i sidelinien så nær som søskendebørn eller på anden måde censor nærtstående. Censor kan heller ikke medvirke, hvis der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om censors upartiskhed. Bestemmelsen i ovenstående gælder ikke, hvis det vil være umuligt eller forbundet med væsentlige vanskeligheder at lade en anden person træde i den pågældendes sted under prøven.

4 Aflønning af censorer Finansministeriets takster pr. 1/ Niveau Grundforløbet Social- og sundehedshjælper Social- og sundhedsassistent Pædagogisk assistentuddannelse Sats Sats D 248,29 pr. time + 2 timers forberedelse Sats D 248,29 pr. time + 2 timers forberedelse Sats C 285,11 pr. timer + 2 timers forberedelse Sats C 285,11 pr. time + 2 timers forberedelse Kørselsgodtgørelse Der udbetales kørselsgodtgørelse efter statens takst (pr. 1/1-2010) kr. 1,90 pr. km.

5 Bilag 1 Kompetencemål for social- og sundhedsuddannelserne - Trin 1 (social- og sundhedshjælper) 1. udøve arbejdet som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med de etiske og lovmæssige regler, der følger ansvaret som fag- og myndighedsperson, 2. i samarbejde med borgeren arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende, 3. observere fysiske, psykiske og sociale forandringer og symptomer på ændret sundhedstilstand samt udføre elementære sygeplejeopgaver hos borgeren med respekt for dennes ressourcer, livsvilkår, livsform og selvbestemmelsesret, 4. vurdere, planlægge, udføre og evaluere omsorgsopgaver og personlig og praktisk hjælp i et respektfuldt og ligeværdigt samarbejde med den enkelte borger ud fra dennes ressourcer, livsvilkår, livsform og selvbestemmelsesret, 5. i et tværfagligt samarbejde arbejde støttende, vejledende og aktiverende i forhold til borgerens ønsker, dagligdag og deltagelse i aktiviteter, så borgerens livsudfoldelse og livskvalitet understøttes og styrkes, 6. arbejde konfliktdæmpende og voldsforebyggende samt vise forståelse for at forebyggelse af vold er et fælles ansvar for ledelse og medarbejdere på arbejdspladsen, 7. formidle beslutninger, der er af betydning for borgeren og dennes pårørende samt yde den nødvendige støtte og vejledning på baggrund heraf under hensyntagen til regler om tavshedspligt, 8. alene og i samarbejde med andre tilrettelægge, udføre, reflektere over og udvikle arbejdet med udgangspunkt i det psykiske og fysiske arbejdsmiljø i forhold til gældende regler og lovgivning på området, 9. anvende it-systemer til informationssøgning, kommunikation, samarbejde, arbejdstilrettelæggelse, faglig formidling og dokumentation af eget arbejde,

6 Kompetencemål for social- og sundhedsuddannelserne - Trin 2 (social- og sundhedsassistent) 7. formidle beslutninger, der er af betydning for borgeren og dennes pårørende samt yde den nødvendige støtte og vejledning på baggrund heraf under hensyntagen til regler om tavshedspligt, 8. alene og i samarbejde med andre tilrettelægge, udføre, reflektere over og udvikle arbejdet med udgangspunkt i det psykiske og fysiske arbejdsmiljø i forhold til gældende regler og lovgivning på området, 9. anvende it-systemer til informationssøgning, kommunikation, samarbejde, arbejdstilrettelæggelse, faglig formidling og dokumentation af eget arbejde, 10. udøve arbejdet som social- og sundhedsassistent i overensstemmelse med de etiske og lovmæssige regler, der følger ansvaret som fag- og myndighedsperson, 11. identificere, vurdere, tilrettelægge, udføre, evaluere og udvikle grundlæggende sundheds- og sygeplejeopgaver hos borgeren med respekt for dennes ressourcer, livsvilkår, livsform og selvbestemmelsesret, 12. arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i forhold til de almindeligst forekommende sygdomme, herunder i forhold til institutionsinfektioner, 13. selvstændigt og i samarbejde med andre varetage sygeplejemæssige opgaver vedrørende medicinindgift og administration samt observere virkningen af den igangsatte behandling med henblik på at yde en kvalificeret sundheds- og sygepleje, 14. planlægge, igangsætte, evaluere og udvikle sociale, kulturelle, fysiske og kreative aktiviteter både for enkeltpersoner og grupper med sigte på borgerens rehabiliteringsproces ud fra en aktivitetsanalyse, alene og i samarbejde med kollegaer og borgere, 15. indhente og formidle informationer om statslige, regionale, kommunale og private servicetilbud, herunder relevante love og regler inden for områder med pleje, omsorg og praktisk hjælp til borgere samt med respekt for den enkeltes ressourcer, livsvilkår, livsform og selvbestemmelsesret, vejlede borgerne i at anvende tilbuddene og 16. selvstændigt arbejde konfliktdæmpende og voldsforebyggende, samt medvirke til at udvikle arbejdspladsen så forebyggelse af vold bliver et fælles ansvar for ledelse og medarbejdere.

7 Kompetencemål for den pædagogiske assistentuddannelse 1. gennemføre begrundede pædagogiske forløb selvstændigt og sammen med andre, og herunder inddrage aftaler om handle- og/eller læreplaner, 2. selvstændigt og sammen med andre udvikle, planlægge, gennemføre og evaluere fysiske, musiske, æstetiske, kulturelle og praktiske aktiviteter med børn, unge og voksne, 3. ud fra indsigt i målgruppens fysiske og motoriske udvikling, arbejde motiverende for at fremme den enkeltes lyst til bevægelse, idræt og sanseoplevelser, 4. arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i arbejdet med børn, unge og voksne, herunder også arbejde for forebyggelse af institutionsinfektioner, 5. stimulere den enkeltes sprog og evne til at udtrykke sig i kraft af sig selv eller ved hjælp af kommunikationsmidler, 6. indgå i en målrettet og udviklingsorienteret kommunikation, der understøtter anerkendende relationer, 7. formidle beslutninger, der er af betydning for borgeren og dennes pårørende samt yde den nødvendige støtte og vejledning på baggrund heraf, 8. med respekt for den enkeltes ressourcer, livsvilkår, livsform og selvbestemmelsesret vejlede børn, unge, voksne og disses pårørende i at anvende statslige, regionale, kommunale og private servicetilbud, 9. alene og i samarbejde med andre tilrettelægge, udføre og reflektere over og udvikle arbejdet med udgangspunkt i det psykiske og fysiske arbejdsmiljø i forhold til gældende regler og lovgivning på området, 10. selvstændigt arbejde konfliktdæmpende og voldsforebyggende samt medvirke til at udvikle arbejdspladsen så forebyggelse af vold er et fælles ansvar for ledelse og medarbejdere og 11. anvende it-systemer til informationssøgning, kommunikation, samarbejde, arbejdstilrettelæggelse, faglig formidling og dokumentation af eget arbejde.

8 Fælles kompetencemål som eleverne på grundforløbet skal opfylde for at påbegynde hovedforløbet: 1. møde andre mennesker på en etisk og respektfuld måde samt forstå betydningen af egen faglige og professionelle rolle i mødet med andre mennesker, 2. medvirke ved sikkerheds- og sundhedsmæssige opgaver og til at arbejdsmiljøarbejdet sker systematisk svarende til grundfaget Arbejdsmiljø (modul 1), 3. indrette arbejdsstedet og bruge sin krop efter gældende ergonomiske principper med og uden hjælpemidler, 4. deltage aktivt i læreprocesser og fungere hensigtsmæssigt i skiftende samarbejdssituationer, herunder kan kommunikere og samarbejde under hensyntagen til menneskers forskellighed, 5. forholde sig til sine lære- og arbejdsprocesser bl.a. gennem selvevalueringsværktøjer og 6. anvende brancherettet informationsteknologi, herunder elektronisk kommunikation og informationsindsamling på grundlæggende niveau. Særlige kompetencemål som eleverne på grundforløbet skal opfylde for at påbegynde hovedforløbet til social- og sundhedsuddannelserne 1. vælge hensigtsmæssig livsstil ud fra viden om kost og motions betydning for fysisk og psykisk velvære, og hvordan det kan understøtte et godt arbejdsliv, 2. identificere elementære sundhedsopgaver indenfor pleje- og omsorgsområdet på baggrund af kendskab til faktorer, der påvirker menneskers sundhedsstilstand, 3. se sammenhænge mellem individ, familie og samfund og har kendskab til og kan tage stilling til samfundsmæssige problemer inden for pleje- og omsorgsområdet, 4. anvende grundlæggende pædagogiske og psykologiske begreber til at forstå menneskers forskellighed og til at være bevidst om egne livsværdier og holdninger, 5. medvirke til at igangsætte aktiviteter for andre ud fra aktiviteters betydning for menneskers sundhed og trivsel i hverdagen samt være opmærksom på betydningen af selv at have et aktivt liv, 6. forstå betydningen af at arbejde med konflikthåndtering og 7. inddrage relevant naturfaglig viden svarende til grundfaget Naturfag, niveau F, i behandlingen af sundhedsfaglige emneområder. Særlige kompetencemål som eleverne på grundforløbet skal opfylde for at opbegynde hovedforløbet til den pædagogiske assistentuddannelsen 1. forstå betydningen af at vælge hensigtsmæssig livsstil ud fra viden om, hvad kost og motion betyder for fysisk og psykisk velvære, og hvordan det kan understøtte et godt arbejdsliv, 2. anvende grundlæggende pædagogiske og psykologiske begreber til at forstå menneskers forskellighed og til at være bevidst om egne livsværdier og holdninger, 3. medvirke til at igangsætte aktiviteter for andre ud fra aktiviteters betydning for menneskers sundhed og trivsel i hverdagen samt blive opmærksom på betydningen af selv at have et aktivt liv, 4. forstå baggrunden for anerkendende kommunikation og indgå i kommunikation, der understøtter anerkendende relationer, 5. forstå betydningen af at arbejde med konflikthåndtering,

9 6. identificere forhold omkring sundhed og pege på sundhedsopgaver inden for det pædagogiske område og omsorgsområdet på baggrund af kendskab til faktorer, der påvirker menneskers sundhedsstilstand, 7. finde motivation og lyst til gennem fysiske aktiviteter at opnå en god fysisk form og udfolde sig kreativt gennem idræt og bevægelse alene eller i samarbejde med andre, svarende til Idræt på F-niveau og 8. vurdere grundlæggende samfundsmæssige, samfundsøkonomiske og sociale forhold og deres betydning for både den enkelte og samfundet som helhed, svarende til grundfaget Samfundsfag, niveau F.

10 Bilag 2 - Beskrivelse af den afsluttende prøve Grundforløb Forlægget Opgaveform /spørgsmål Materiale Hjælpemidler Eleven arbejder med et selvvalgt projekt/emne inden for det specialiseringsområde, eleven har valgt (sosu eller PA). Eleven kan arbejde alene eller i gruppe. Eleven har mulighed for vejledning under hele forløbet. Prøveforløb Tidsramme Lodtrækning Forberedelse varighed/form Eksaminationens gennemførelse Eleven arbejder med projektet i 8 dage. Projektet danner grundlag for prøven, hvor elevens tilegnelse af de kompetencemål, som skal opfyldes ved overgang fra grundforløb til hovedforløb bedømmes. Eksaminationen er individuel. Der afsættes 20 min. til eksaminationen og 10 min. til votering. Besvarelsens form Mundtlig/skriftlig Prøven er mundtlig. Eleven skal skriftligt aflevere: begrundelse for emnevalg, problemformulering/arbejdsspørgsmål og datasøgning, som sendes til censor, således at de er censor i hende senest 3 hverdage før prøven.

11 Social- og sundhedshjælperuddannelsen Forlægget Opgaveform /spørgsmål Materiale Hjælpemidler Eleven har ca. 7 dage til projektarbejdet Eleven vælger et emne, der er relevant i forhold til arbejdsområdet som social- og sundhedshjælper. Emnet må gerne bygge videre på case eller lignende, men eleven skal selvstændigt formulere indgangsvinkler til projektet. Emnet bearbejdes med fokus på social- og sundhedshjælperens rolle, funktioner og samarbejde. Konklusion og evaluering bør indgå i projektet. Emnevalg godkendes af vejleder. Eleverne laver en opgaveformulering indeholdende: Begrundelse for emnevalg Afgrænsning og arbejdsspørgsmål Samarbejdsaftale Opgaveformuleringen godkendes af vejleder og sendes til censor en uge før prøven. Prøveforløb Tidsramme Lodtrækning Forberedelse varighed/form Eksaminationens gennemførelse Prøven er mundtlig. Eleven udarbejder i en gruppe sammen med andre elever eller alene et projekt. Projektet danner grundlag for eksaminationen. Prøven vare 30 min incl. votering (ca 20 min til eksamination og 10 min til votering) Prøven er individuel Bedømmelsen sker alene på baggrund af den mundtlige præstation. Besvarelsens form Mundtlig/skriftlig Prøven er mundtlig Eleven afleverer projektformulering og litteraturliste, som skal sendes til censor så snart det foreligger dog senest så censor har det i hænde 3 hverdage før prøvedato..

12 Pædagogisk assistent Forlægget Opgaveform /spørgsmål Materiale Hjælpemidler Eleven arbejder i ca. 2 uger, alene eller i gruppe med et selvvalgt emne. Omdrejningspunktet er PA en som fagperson, og alle fag skal afspejles i projektet. I projektet indgår et kreativt produkt, som har relation til projektet. Der ydes vejledning under arbejdet med projektet. Eleven afleverer skriftlig begrundelse for emnevalg, problemformulering/problemstilling og kildehenvisninger, som sendes til censor. Prøveforløb Tidsramme Lodtrækning Forberedelse varighed/form Eksaminationens gennemførelse Prøven er mundtlig, individuel og varer ca. 30 min. inkl. votering. Eleven fremlægger sit projekt for eksaminator og censor. Fremlæggelsen af projektet må max. Fylde 1/3 af den afsatte tid til eksaminationen. Den resterende tid anvendes til dialog om projektet. Bedømmelsen sker alene på baggrund af den mundtlige præstation. Besvarelsens form Mundtlig/skriftlig Eleven afleverer projektformulering og litteraturliste, som skal sendes til censor så snart det foreligger dog senest så censor har det i hænde 3 hverdage før prøvedato.

13 Social- og sundhedsassistentuddannelsen Forlægget Opgaveform / spørgsmål Materialer Hjælpemidler Der afsættes ca. 3 uger (incl.prøve) til at arbejde med et projekt, der tager udgangspunkt i en relevant problemstilling indenfor social- og sundhedsområdet. Eleverne arbejder med projektet individuelt eller i selvvalgte grupper. Der udarbejdes en projektformulering, der godkendes af eksaminator og sendes til censor inden prøven. Eksaminator er en af kontaktlærerne eller en anden af holdets undervisere. Prøveforløb Tidsramme Lodtrækning (hver eksaminand skal have 4 valgmuligheder) Forberedelse varighed / form Eksaminationens gennemførelse Prøven foregår individuelt. Til eksaminationen afsættes 30 min. pr. elev. incl. votering (ca 20 min til eksamination og ca 10 min til votering) Prøven tager udgangspunkt i elevens oplæg og projektets produkt. Eksaminator stiller spørgsmål og indgår i dialog om projektet. Eleven forlader lokalet under voteringen. KUN den mundtlige præstation indgår i bedømmelsen Eleven skal mindst opnå karakteren 02. Besvarelsens form Mundtlig/skriftlig Prøven er mundtlig og understøttes af et kreativt produkt, der kan være plancher, collage, videooptagelser, rollespil, skulptur eller lignende. Eleven afleverer projektformulering og litteraturliste, som skal sendes til censor så snart det foreligger dog senest så censor har det i hænde 3 hverdage før prøvedato.

14 Bilag 4 - Censorrapport Censorrapport Prøveafholdende skole/afdeling Adresse Postnr. / by Eksaminators navn Censors navn og adresse Dato for eksamensafholdelse Holdnr. Uddannelse 1 Fik censor besked om censoropgaven i god tid? Før prøven 2 Blev censor informeret om gældende regler for uddannelsen, herunder bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede udannelser? 3 Blev censor forsynet med andet materiale med betydning for censorvirksomheden, herunder 4 Skolens bestemmelser vedrørende det afsluttende projekt? (prøveformen) 5 Tidsplan for den praktiske afvikling af prøven? 6 Var det tilsendte materiale let læseligt og i god kopikvalitet? 7 Blev karakterlisten udleveret før prøveafholdelsens start? Under eksaminationen 8 Blev den afsatte tid til eksaminationen overholdt? 9 Var der hensigtsmæssige arbejdsforhold, herunder gode fysiske rammer, under eksaminationen? 10 Blev eksaminationen gennemført så eleven fik mulighed for at dokumentere sine kompetencer i forhold til uddannelsens formål? 11 Var der enighed om censors og eksaminators rollefordeling? 12 Gjorde eksaminator noter under eksaminationen? 13 Blev eksaminationen gennemført individuelt? Under voteringen 14 Var der generelt enighed mellem censor og eksaminator om karakterfastsættelsen? 15 Forløb voteringerne således, at eleverne fik en ensartet og retfærdig behandling? 16 Indgik alle uddannelsens kompetenceområder i bedømmelsen? Efter prøven 17 Fik eleven en begrundelse for den givne karakter? ja nej Bemærkninger

15 Bilag 5 - AFTALESKEMA CENSORER VED AFSLUTTENDE PRØVER Navn: Adresse: Tlf. nr.: Cpr. nr./cvr. Nr. Oplysninger om censor: Skatte pct. Ønsker indberettet som B-indkomst, sæt X: Evt. Bank oplysninger Hvis bankoplysning ikke udfyldes, benyttes NEM-konto Hvis aflønning skal ske til virksomhed som konsulenthonorar, skal der oplyses cvr.nr/se.nr. og regning bedes sendt til Social- og sundhedsskolen Ean-nr Kontering: Finanskonto Formål Aktivitet Oplysning om censoropgaven Hold Eksaminator Prøvedato (dag 1): Tidsrum Fra kl.: Til kl.: Antal timer: Antal elever Prøvedato (evt. dag 2) Tidsrum Fra kl.: Til kl.: Antal timer: Antal timer i alt Aflønningssats (Sæt X) 433 SatsC (SSA+PA) + 2 timers forberedelse Timer ialt til aflønning 434 Sats D (GF+SSH) KØRSEL CENSOR (statens lave sats): Antal km: Sats: lav Dato: Dato: Underskrift ekstern underviser/censor Underskrift ansvarlig lærer/leder

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Samlede praktikøvelser

Samlede praktikøvelser Samlede praktikøvelser ud fra praktikmål for social- og sundhedshjælpere Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan varetage sit arbejdsområde som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med arbejdspladsens

Læs mere

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Det nye i praktikken Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Forord Fra januar 2013 følger nye elever på socialog sundhedsuddannelsen en ny uddannelsesordning.

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. April 2015. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro. Den Sundhedsfaglige Højskole. VIA University College

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. April 2015. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro. Den Sundhedsfaglige Højskole. VIA University College Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse April 2015 Den Sundhedsfaglige Højskole Side 1 af 12 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske professionsudøvelse

Læs mere

Pædagogers kompetenceprofil

Pædagogers kompetenceprofil Pædagogers kompetenceprofil Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Undervisningsministeriet bestående af repræsentanter fra: Amtsrådsforeningen, Børne- og kulturchefforeningen, BUPL, Daginstitutionernes

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER KOLOFON RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER Retningslinjerne er udarbejdet

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi KOLOFON Af en arbejdsgruppe nedsat af social- og integrationsministeren Med bidrag fra: KL,

Læs mere

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer.

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer. Den fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningerne for uddannelserne ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2014 De overordnede rammer for denne studieordning,

Læs mere

Arbejdsevnemetode. Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne

Arbejdsevnemetode. Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Arbejdsevnemetode Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Titel: Udgiver: Arbejdsevnemetode Metode til beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne Socialministeriet Kontoret

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Side! 1 af! 25 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn:

Læs mere

Overgange mellem tilbud

Overgange mellem tilbud Juli 2014 Overgange mellem tilbud Lyngby Taarbæk Kommune Center for Uddannelse og Pædagogik Retningslinjerne vil blive redigeret i skoleåret 2014/2015 i forhold til den nye skolereform Bindende retningslinjer

Læs mere

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering?

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering? FAQ til SO3 - DIO Må skolen på vegne af en klasse eller årgang bestemme hvilke fag eleverne skal skrive i? Det er absolut ikke intentionerne i SO3, at skolen vælger fag, da det vanskeligt harmonerer med

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX Skoleåret 2012/13 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

Det fleksible grundforløb

Det fleksible grundforløb Det fleksible grundforløb Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse om uddannelserne i flere af erhvervsuddannelses indgangene Udarbejdet af Jens Carlsen og teamet fra det fleksible grundforløb Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL)

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) SEPTEMBER 2013 REVIDERET JANUAR 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 STUDIEORDNINGEN... 4 Kapitel 2 UDDANNELSENS FORMÅL... 5 Kapitel 3 GENERELT OM UNDERVISNINGEN...

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Socialstyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42 37

Læs mere

Mission Visioner Værdier Faglig etik og samarbejde

Mission Visioner Værdier Faglig etik og samarbejde Professionsgrundlag for ergoterapi en dokumentsamling om Mission Visioner Værdier Faglig etik og samarbejde Ergoterapeutforeningen 2008 Professionsgrundlag for ergoterapi 1 professionsgrundlag for ergoterapi

Læs mere

Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere

Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD INDLEDNING FAGLIG ETIK 4 BEHANDLING AF FORTROLIGE PRIVATE OPLYSNINGER 4 INFORMER DIN LEDER 5 BEKYMRINGSSIGNALER HOS BØRN OG UNGE

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere