Efterskolernes vejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Efterskolernes vejledning"

Transkript

1 Efterskolernes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse og 10. klasse på efterskoler, juni 2014

2 Indhold 1. Indledning Undersøgelsens baggrund og formål Afgrænsning Sammenfatning Om undersøgelsens gennemførelse Om undersøgelsens gennemførelse Dataindsamling og tidsplan Population og svarprocent Statistisk usikkerhed Repræsentativitet Beregning af benchmarkingscore Undersøgelsens resultater Præsentation af undersøgelsens svar på de enkelte spørgsmål Elevernes brug og udbytte af vejledningsaktiviteter Elevernes brug og udbytte af evejledning Elevernes overvejelser om uddannelsesvalg efter 9. klasse/10. klasse Førstevalg efter skolen nedbrugt på valgparathed og tilstrækkelig vejledning Vejledningsaktiviteter nedbrudt på førstevalg efter skolen og valgparathed Udbytte af vejledningsaktiviteter nedbrugt på førstevalg efter skolen og valgparathed Samlet udbytte af vejledningsaktiviteter nedbrugt på baggrundspørgsmål Benchmarking ved spm Bilag

3 1. Indledning 1.1. Undersøgelsens baggrund og formål Brugerundersøgelsen af 9. og 10. klasses elevers udbytte af efterskolernes vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv blev gennemført første gang i april I 2010 var undersøgelsen afgrænset til alene at omfatte de almene efterskoler. I 2011 blev undersøgelsen udvidet til også at omfatte efterskoler, som har et tilbud til elever, som er ordblinde eller har særlige behov. Til støtte for arbejdet med brugerundersøgelsen er der på Undervisningsministeriets initiativ nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for Efterskoleforeningen, Undervisningsministeriet og UNI C. Arbejdsgruppen har haft til opgave at evaluere erfaringerne og komme med nye input til undersøgelsen. Brugerundersøgelsen har to formål. Undersøgelsen skal dels evaluere elevernes udbytte og tilfredshed med den vejledning, de har modtaget på efterskolerne, og dels skal undersøgelsen give de enkelte efterskoler input og viden, så de har mulighed for at udvikle kvaliteten af den vejledning, de leverer. Denne rapport har som hovedformål at præsentere de statistiske resultater af brugerundersøgelse. Rapporten indeholder kun tabeller, hvor data analyseres på aggregeret niveau på landsplan. De enkelte efterskoler har som supplement til rapporten modtaget besvarelser fra egne elever i elektronisk form. Det giver efterskolerne mulighed for på egen hånd at analysere lokale problemstillinger nærmere Afgrænsning Alle landets efterskoler med elever i 9. klasse og 10. klasse blev inviteret til at deltage i undersøgelsen. Det var frivilligt for efterskolerne, om de ønskede at deltage eller ej. Der deltog elever, hvilket er mindre end i 2012, hvor elever deltog. Det afgørende punkt er dog stadig respondenternes repræsentativitet i forhold til populationen, hvilket beskrives nærmere i afsnit

4 2. Sammenfatning Følgende er de væsentligste resultater af brugerundersøgelsen. Hvad angår elevernes brug af vejledningsaktiviteter har 88 % deltaget i en personlig samtale med deres vejleder og 82 % har anvendt informationssøgning på internettet. 52 % af eleverne har været på virksomhedsbesøg, på uddannelsesmesse m.v., mens 41 % har været til åbent hus arrangement. 70 % af eleverne har deltaget i brobygning. Hvad angår udbyttet af vejledningsaktiviteterne angiver 67 % af eleverne, at åbent hus arrangement på en ungdomsuddannelse har hjulpet dem meget eller hjulpet dem noget til at træffe et uddannelsesvalg efter 9. klasse/10. klasse. Lige herefter kommer personlig samtale med vejlederen med 60 %. Henholdsvis 23 % og 30 % var hjulpet meget eller noget af brobygning i henholdsvis 9. og 10. klasse Færrest elever er blevet hjulpet af at have været på DM i Skills (22 %), virksomhedsbesøg, gæstelærer o.l. (29 %) og uddannelsesmesse (30 %). Samlet set er personlig samtale med vejlederen den vejledningsaktivitet, der har hjulpet flest 60 % af alle elever er blevet hjulpet meget eller noget af denne aktivitet. 61 % af eleverne fandt, at vejledningsaktiviteterne samlet set har hjulpet dem meget eller hjulpet dem noget til at træffe et uddannelsesvalg efter 9. klasse/10. klasse. 7 % mente, at aktiviteterne slet ikke har hjulpet dem. Efterskolerne er benchmarket på dette spørgsmål, og der er relativt stor spredning mellem efterskolerne. 89 % af alle elever var den 1. marts parate til at vælge, hvad de skulle efter 9. klasse/10. klasse, mens 11 % af eleverne ikke følte sig parate til at vælge. Blandt eleverne i sidstnævnte gruppe svarede 55 % af eleverne, at de manglede at finde ud af, hvad de interesserer sig for, og 48 % var usikre på, hvilken uddannelse de kunne klare. 64 % af de elever, som ikke var parate til at vælge, svarede, at det ville have gavnet dem, hvis de havde haft mere tid til at tænke over, hvad de ville. 31 % ville være blevet hjulpet, hvis de havde fået mere personlig vejledning af en vejleder. 3

5 2 Sammenfatning Da eleverne skulle vælge, hvad de skulle efter 9. klasse/10. klasse, valgte 66 % en gymnasial uddannelse som første prioritet. 17 % ønskede at fortsætte i 10. klasse og 11 % havde en erhvervsuddannelse som første prioritet. Andelen af elever, der som første prioritet havde en gymnasial uddannelse, er større, jo mere eleverne følte, at de havde fået tilstrækkelig med vejledning. Modsat er andelen af elever, der valgte 10. klasse og andet (fx produktionsskole, ungdomshøjskole, arbejde og lign.) større, jo mindre eleverne følte, at de havde fået tilstrækkelig vejledning. 98 % blev vurderet uddannelsesparat til deres førstevalg (elever med erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse som førstevalg). Familien har hjulpet 75 % af eleverne meget eller noget til at træffe et uddannelsesvalg. 48 % syntes, at vejlederen har hjulpet meget eller noget. 85 % angav, at det var meget vigtigt eller vigtigt, at de havde lyst til at blive uddannet i den valgte uddannelse og for 81 % var det vigtigt, at de havde hørt godt om uddannelsesstedet. Det var meget vigtigt eller vigtigt for 80 % af eleverne, at de var sikre på, at de kunne klare uddannelsen. Det var vigtigt for 33 %, at uddannelsesstedet ligger et bestemt sted, og for 31 %, at de kender andre, der skal begynde/går på samme sted. 80 % syntes, at deres efterskoleophold har været med til at afklare deres uddannelsesvalg. 27 % af eleverne kender evejledning Blandt de elever, som kender evejledning, har 19 % kontaktet evejledning. Og af dem mener 37 %, at evejledning har hjulpet dem meget eller noget til at finde ud af, hvad de vil efter 9. klasse/10. klasse. Der er lige mange drenge og piger blandt respondenterne. 34 % gik i 9. klasse og 66 % i 10. klasse. 4

6 3. Om undersøgelsens gennemførelse 3.1. Om undersøgelsens gennemførelse Brugerundersøgelsen er baseret på et spørgeskema med 18 spørgsmål. Alle spørgsmål var af den lukkede type, hvor svarmulighederne var defineret på forhånd. Det anvendte spørgeskema kan ses i bilag 1. Spørgeskemaet omhandler overordnet set følgende fem emner: Elevernes brug og udbytte af vejledningsaktiviteter Elevernes brug og udbytte af evejledning Elevernes overvejelser i forbindelse med deres uddannelsesvalg Baggrundsoplysninger om eleverne Spørgeskemaet var elektronisk, og eleverne skulle besvare spørgeskemaet via internettet. Dette gjorde det muligt kun at præsentere den enkelte elev for de spørgsmål, som var relevante for vedkommende qua elevens tidligere svar. 1 Desuden kunne spørgsmålsformuleringerne målrettes, om eleven gik i 9. klasse eller 10. klasse. 2 Det elektroniske spørgeskema var sat op, så det ved alle spørgsmål var frivilligt, om eleven ville svare eller ej. 3 Det er nemlig frivilligt, om eleven vil medvirke i undersøgelsen eller ej, så det er helt legitimt, hvis der er enkelte spørgsmål, som eleven ikke ønsker at svare på. Endvidere opnår man normalt i undersøgelser som denne den bedste datakvalitet, hvis man ikke tvinger eleverne til at besvare alle spørgsmål. Det skal bemærkes, at der er en fejl 4 i spm. 13 i det elektroniske spørgeskema, som betød, at de indkomne svar ikke var valide. Spm. 13 er derfor udeladt i rapporten. 1 Eleven fik i spm. 6 kun vist de vejledningsaktiviteter, vedkommende havde svaret Har jeg deltaget i i spm. 5. Endvidere fik eleven kun vist spm. 9 og 10, hvis vedkommende havde svaret Ja ved spm. 8 og spm blev kun vist, hvis vedkommende havde svaret Nej i spm I spørgsmål stod der 9. klasse, hvis eleven i spm. 2 havde sat kryds ved, at vedkommende gik i 9. klasse og 10. klasse, hvis eleven havde sat kryds ved 10. klasse. 3 Kun spm. 2, om eleven gik i 9. klasse eller 10. klasse, skulle besvares. 4 Svarkategorierne i det elektroniske spørgeskema stemte ikke overens med svarkategorierne i spm. 13 i spørgsmålet i bilag 2. 5

7 3.2. Dataindsamling og tidsplan Det praktiske arbejde i forbindelse med undersøgelsen blev udført af Efterskoleforeningen, de deltagende efterskoler og UNI C. UNI C satte det elektroniske spørgeskema op og gjorde det tilgængeligt via internettet. Alle elevbesvarelser blev samlet ind via UNI Cs server. Efter dataindsamlingens afslutning har UNI C haft til opgave at analysere det indkomne datamateriale og sende efterskolernes egne elevbesvarelser retur elektronisk (Excel). Efterskoleforeningen orienterede efterskolerne om brugerundersøgelsen og stod for at rykke efterskolerne. Efterskolerne stod selv for at gennemføre undersøgelsen lokalt. Det er således efterskolerne, der har orienteret eleverne om undersøgelsen, vejledt eleverne om, hvor og hvordan man fik adgang til det elektroniske spørgeskema, og som har svaret på spørgsmål vedrørende undersøgelsen. Dataindsamlingen fandt sted i perioden den 17. marts til den 11. april Proceduren var: Den 11. marts udsendte UNI C en til 231 efterskoler. en var vedhæftet et orienterende brev fra Undervisningsministeriet om undersøgelsens baggrund, et brev fra Efterskoleforeningen om brugerundersøgelsen og en vejledning fra UNI C om undersøgelsens praktiske gennemførelse. Frem til den 14. marts var det elektroniske spørgeskema tilgængeligt til orientering og testformål for lærere m.fl. Den 17. marts blev det elektroniske spørgeskema åbnet for elevbesvarelser. Den 11. april var reelt den sidste dag for dataindsamling. Der blev i forbindelse med undersøgelsens gennemførelse ikke udloddet præmier eller på anden måde givet gaver til eleverne. 6

8 3 Om undersøgelsens gennemførelse 3.3. Population og svarprocent Undersøgelsens population bestod af elever i 9. klasse og 10. klasse på efterskoler, der selv forestår vejledningen af eleverne. Der er i alt 231 efterskoler i populationen 5, og der er indkommet besvarelser fra 110 skoler. Dette giver en svarprocent blandt efterskolerne på 48 %. Elevpopulationen udgør i alt elever. Der er indkommet svar fra elever, hvilket giver en svarprocent blandt elever på 28 % Statistisk usikkerhed Datamaterialet består af 6559 besvarelser. I en stikprøveundersøgelse er det fuldt ud tilstrækkeligt for, at kunne beregne estimater (resultater) med høj præcision. Den statistiske usikkerhed er med andre ord lille og uden større betydning. Der er i forbindelse med rapportens tilblivelse og fremstillingen af tabeller derfor ikke beregnet statistiske tests. Det er i højere grad faglige betragtninger, der skal afgøre, om en observeret forskel er interessant, frem for om forskellen isoleret set er statistisk signifikant Repræsentativitet En undersøgelse er repræsentativ, hvis de respondenter, der har svaret på spørgeskemaet (responsgruppen), har de samme holdninger til undersøgelsens emne, som hele brutto-populationen 6 under ét. Jo større bortfaldet er i en undersøgelse, des større er risikoen normalt for, at undersøgelsen ikke er repræsentativ. Bortfaldet i undersøgelsen er relativt stort, idet der mangler svar fra 72 % af eleverne. Det er ikke muligt entydigt at afgøre, om det indkomne materiale er repræsentativt eller ej. Læseren må selv vurdere, om det er en bestemt type af elever, der har valgt at deltage i brugerundersøgelsen og en anden type elever, der har valgt ikke at deltage. Fx kunne man forestille sig, at det i højere grad var de elever, som havde en holdning til efterskolens vejledning, som ville deltage i undersøgelsen (enten fordi de har meget positive oplevelser eller meget negative oplevelser), mens de elever, som ikke havde nogen særlig holdning til vejledningen, ikke ville bruge tid på at deltage. 5 Listen med efterskoler er leveret af Efterskoleforeningen. 6 Alle elever i 9. klasse og 10. klasse på efterskoler i landet 7

9 3 Om undersøgelsens gennemførelse 3.6. Beregning af benchmarkingscore I spørgeskemaet er spm. 7 Hvor meget synes du, at aktiviteterne samlet set har hjulpet dig til at finde ud af, hvad du vil efter 9. kl./10. kl.? udpeget som nøglespørgsmål og spørgsmålet danner grundlag for benchmarkingen i afsnit 4.6. Til spørgsmålet var opstillet fem lukkede svarmuligheder. Se eventuelt spørgeskemaet i bilag 1. Benchmarkingscoren for spm. 7 er beregnet som en matematisk score og er baseret på de fire gentlige svarmuligheder svarmuligheden Ved ikke indgår ikke i beregningen af benchmarkingscoren. 7 Rent teknisk er svarene overført til en skala fra 0 til 100. Den mest positive svarmulighed meget har fået værdien 100, noget har fået værdien 66,67, lidt har fået 33,33 og den mest negative svarmulighed, Slet ikke hjulpet mig har fået værdien 0. Jo højere benchmarkingscore, des mere har vejledningsaktiviteterne hjulpet eleverne. Man skal som læser af benchmarkingtabellen være opmærksom på skalaens følsomhed. Hvor mange svar skal fx flyttes, for at en efterskoles benchmarkingscore ændres to enheder fra fx 65 til 67? Antag at der fra en efterskole er 60 elevbesvarelser, og at svarfordelingen er som vist i Tabel 3-1. Tabel 3-1 Eksempel på benchmarkingskalaens følsomhed. Oprindelig fordeling. meget noget lidt Slet ikke hjulpet mig I alt Benchmarkingscore Efterskole 20 % 60 % 15 % 5 % 100 % 65 Eksempel 1: hvis 2 ud af de 60 elever i stedet for at have svaret Slet ikke hjulpet mig havde svaret Hjulpet mig noget, ville man få en svarfordeling som vist i øverste linje i Tabel 3-2. Der er flyttet tre procentpoint fra Slet ikke hjulpet mig til noget. Resultatet bliver, at benchmarkingscoren stiger med to enheder fra 65 til 67. Tabel 3-2 Eksempel på benchmarkingskalaens følsomhed. Ændrede fordeling. meget noget lidt Slet ikke hjulpet mig I alt Benchmarkingscore Eksempel 1 20 % 63 % 15 % 2 % 100 % 67 Eksempel 2 27 % 53 % 15 % 5 % 100 % 67 Eksempel 2: hvis 4 ud af 60 elever i stedet for at have svaret noget, havde svaret meget, ville man få en svarfordeling som vist i nederste linje i Tabel 3-2. Der er flyttet syv procentpoint fra noget til meget og resultatet bliver, at benchmarkingscoren igen stiger med to enheder. 7 Elever som slet ikke har svaret på spm. 7, indgår heller ikke i beregningen. 8

10 4. Undersøgelsens resultater I det følgende præsenteres undersøgelsens resultater. I afsnit 4.1 vises frekvenstabeller (antalstabeller) over alle undersøgelsens spørgsmål. I afsnit 4.2 til 4.5 vises krydstabeller, hvor de mest centrale spørgsmål er nedbrudt på forskellige baggrundsspørgsmål og i afsnit 4.5 benchmarkes de deltagende efterskoler på et centralt nøglespørgsmål Præsentation af undersøgelsens svar på de enkelte spørgsmål I dette afsnit kommenteres svarfordelingerne for de enkelte spørgsmål i spørgeskemaet. Spørgsmålene gennemgås i kronologisk rækkefølge. Blanke svar (ubesvaret) indgår ikke i tabellerne, hvilket betyder, at I alt summerer op til et forskelligt antal elever. Undersøgelsens første gruppe af spørgsmål drejer sig om elevernes baggrund. Tabel 4-1 viser, at der er lige mange piger, som der er drenge, mens Tabel 4-2 viser, at 66 % af eleverne går i 10. klasse og 34 % går i 9. klasse. Tabel Er du en dreng eller pige? Antal Procent Dreng % Pige % I alt % Tabel Hvilken klasse går du i? Antal Procent 9. klasse % 10. klasse % I alt % 9

11 Eleverne skal på optagelse.dk vælge, hvad de skal efter 9. klasse/10. klasse. Det hyppigste førstevalg (65 %) er en gymnasial uddannelse (Tabel 4-3). 18 % af eleverne har valgt 10. klasse, mens 11 % har valgt en erhvervsuddannelse som førsteprioritet. Mindre end 1 % af eleverne har valgt en individuelt tilrettelagt ungdomsuddannelse, mens 3 % har valgt noget andet (dette kan fx være produktionsskole, ungdomsskole, enkeltfag på VUC, arbejde eller udlandsophold). Tabel Hvad valgte du som nr. 1, da du den 1. marts skulle vælge, hvad du skal efter det her skoleår? Antal Procent Erhvervsuddannelse (de 12 EUD-indgange) % Gymnasial uddannelse (stx, hf, hhx, htx, studenterkursus, IB) % Erhvervsuddannelse med gymnasiale fag (EUX) % 10. klasse % Individuel tilrettelagt ungdomsuddannelse (EGU, særligt tilrettelagt 25 0 % ungdomsuddannelse for unge med særligt behov) Andet (fx produktionsskole, ungdomshøjsskole, enkelt fag på VUC, arbejde og udlandsophold) % I alt % De elever, der har valgt enten erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse som deres førstevalg, blev spurgt, hvorvidt de blev vurderet uddannelsesparat. 98 % af eleverne har svaret, at de blev vurderet uddannelsesparat til deres førstevalg (Tabel 4-4). Tabel Blev du vurderet uddannelsesparat til dit 1. valg? Antal Procent Ja % Nej % I alt % 10

12 Elevernes brug og udbytte af vejledningsaktiviteter Dette afsnit vedrører elevernes brug og udbytte af de forskellige vejledningsaktiviteter, som tilbydes i 9. klasse/10. klasse. Tabel 4-5 viser, at næsten alle elever (88 %) har haft en personlig samtale med deres vejleder, og at 70 % af eleverne har deltaget i brobygning. Udover informationssøgning på nettet (82 %), er den hyppigst brugte vejledningsaktivitet, aktivitet med vejleder for hele skolen/holdet/klassen som 74 % af alle elever har benyttet sig af. 52 % af eleverne har været på virksomhedsbesøg, deltaget i temauge, virksomhedsspil og lign. 41 % har deltaget i åbent hus arrangement på en ungdomsuddannelse, 24 % har været på uddannelsesmesse og 23 % i erhvervspraktik. 3 % har deltaget i DM i Skills. Tabel Hvilke aktiviteter har du deltaget i på efterskolen? Har jeg deltaget i på efterskolen Har jeg ikke deltaget i på efterskolen Procent Procent Procent Antal Personlig samtale med en vejleder 88 % 12 % 100 % 6532 Samtale med vejlederen i gruppe/mindre hold 46 % 54 % 100 % 6473 Åbent hus arrangement på en ung- 41 % 59 % 100 % 6473 domsuddannelse hjemme hvor jeg bor Uddannelsesmesse 24 % 76 % 100 % 6424 DM i Skills 3 % 97 % 100 % 6373 Erhvervspraktik 23 % 77 % 100 % 6420 Brobygning på ungdomsuddannelse 70 % 30 % 100 % 6462 Været på virksomhedsbesøg, haft gæstelærere, temauge eller temaaften eller temaweekend om arbejdsliv og uddannelse, virksomhedsspil eller uddannelsesspil Aktivitet med vejleder for hele klassen/skolen/holdet, fx information om uddannelser Informationssøgning (fx ug.dk eller minfremtid.dk) I alt 52 % 48 % 100 % % 26 % 100 % % 18 % 100 % 6474 Eleverne er blevet spurgt om, hvor meget de aktiviteter, som de har deltaget i, har hjulpet dem til at finde ud af, hvad de vil efter 9.klsse/10. klasse (Tabel 4-6). Ser man samlet på de positive svar meget og noget, er det åbent hus arrange- 11

13 ment på ungdomsuddannelse og personlig samtale med vejlederen samt erhvervspraktik, der har hjulpet flest henholdsvis 67, 60 og 58 % af de elever, der har deltaget i disse aktiviteter, har svaret, at det har hjulpet dem meget eller noget. De aktiviteter, der har hjulpet færrest, er DM i Skills, virksomhedsbesøg og lign. samt uddannelsesmesse kun omkring % af de elever, der har deltaget i disse aktiviteter, føler at det har hjulpet dem meget eller noget. Tallene bag Tabel 4-5 og Tabel 4-6 viser, at det er personlig samtale med vejlederen, der i absolutte tal hjælper flest elever. Således er 3451 (52 %) af undersøgelsens 6559 elever blevet hjulpet meget eller noget af denne aktivitet. Tabel Hvor meget har aktiviteterne hjulpet dig til at finde ud af, hvad du vil efter 9. klasse/10.klasse? Hjulpet mig meget Hjulpet mig noget Hjulpet mig lidt Slet ikke hjulpet mig Ved ikke Procent Procent Procent Procent Procent Procent Antal Personlig samtale med en vejleder 25 % 35 % 29 % 7 % 4 % 100 % 5752 Samtale med vejlederen i gruppe/mindre hold 7 % 26 % 43 % 14 % 11 % 100 % 2977 Åbent hus arrangement på en ungdomsuddannelse hjemme 37 % 30 % 20 % 6 % 7 % 100 % 2636 hvor jeg bor Uddannelsesmesse 10 % 20 % 34 % 26 % 10 % 100 % 1538 DM i Skills 12 % 10 % 21 % 36 % 22 % 100 % 170 Erhvervspraktik 33 % 25 % 23 % 12 % 6 % 100 % 1465 Brobygning på ungdomsuddannelse 23 % 30 % 28 % 16 % 3 % 100 % Været på virksomhedsbesøg, haft gæstelærere, temauge eller temaaften eller temaweekend om arbejdsliv og 9 % 20 % 38 % 17 % 15 % 100 % uddannelse, virksomhedsspil eller uddannelsesspil Aktivitet med vejleder for hele klassen/skolen/holdet, fx 8 % 26 % 41 % 13 % 13 % 100 % information om uddannelser Informationssøgning (fx ug.dk eller minfremtid.dk) 18 % 33 % 32 % 10 % 7 % 100 % I alt 12

14 Udover spørgsmål 6 omkring de enkelte vejledningsaktiviteters nytte, er eleverne også blevet spurgt om, hvor meget aktiviteterne samlet set har hjulpet dem til at finde ud af, hvad de skal efter 9. klasse/10. klasse (Tabel 4-7). Størstedelen af eleverne (61 %) mener, at aktiviteterne har hjulpet dem meget eller noget. Kun 7 % af eleverne mener, at aktiviteterne slet ikke har hjulpet dem. Der er en forholdsvis stor andel af eleverne (28 %) som kun føler sig hjulpet lidt af aktiviteterne dette kan dog for nogens vedkommende skyldes, at de allerede inden vejledningsaktiviteterne har været afklarede om, hvad de skal efter skolen. Sammenligner man med de tilsvarende tal fra 2012, kan man konkludere, at aktiviteterne har hjulpet eleverne lidt mere i år. I år 2012 svarede 58 % af eleverne, at vejledningsaktiviteterne havde hjulpet dem meget eller noget og 8 % svarede, at aktiviteterne slet ikke havde hjulpet dem. Tabel Hvor meget synes du, at aktiviteterne samlet set har hjulpet dig til at finde ud af, hvad du vil efter 9. klasse/10. klasse? Antal Procent meget % noget % lidt % Slet ikke hjulpet mig % Ved ikke % I alt % Elevernes brug og udbytte af evejledning Siden 2011 har der været tilføjet tre spørgsmål om evejledning til spørgeskemaet % af eleverne kender evejledning, hvilket er en stigning på 7 procent-point siden Tabel Kender du evejledning? Antal Procent Ja % Nej % I alt % Blandt dem der kender evejledning, er der 19 % der har kontaktet servicen. Tabel Har du kontaktet evejledning (via. chat, sms, mail eller telefon)? Antal Procent Ja % Nej % I alt % 8 evejledning er en national vejledningsenhed, der tilbyder vejledning gennem virtuelle kommunikationsværktøjer. 13

15 Der er 37 % af evejlednings brugere, der er blevet hjulpet meget eller noget af servicen, og 60 % der er blevet hjulpet lidt eller slet ikke hjulpet. Tabel Hvor meget har evejledning hjulpet dig til at finde ud af, hvad du vil efter 9.klasse/10. klasse? Antal Procent meget % noget % lidt % Slet ikke hjulpet mig % Ved ikke 10 3 % I alt % Elevernes overvejelser om uddannelsesvalg efter 9. klasse/10. klasse Den sidste gruppe af spørgsmål i undersøgelsen vedrører elevernes overvejelser om, hvad de skal efter 9. klasse/10. klasse. Tabel 4-11 viser, at 89 % af eleverne var parate til at vælge, hvad de skulle efter 9.klasse/10. klasse. Det er et procentpoint mere end 2012, hvor det tilsvarende tal var 87 %. Tabel Var du den 1. marts parat til at vælge, hvad du skulle efter 9. klasse/10.klasse? Antal Procent Ja % Nej % I alt % De elever, der ikke var parate til at vælge, hvad de skulle, blev desuden spurgt om, hvorfor de ikke var parate. Der kunne her sættes markering ved flere svarmuligheder på en gang, og hver elev har gennemsnitlig sat 2,02 krydser. 55 % af eleverne manglede at finde ud af, hvad de interesserede sig for. Lidt færre (48 %) anførte, at de var usikre på, hvilken uddannelse de kunne klare, og 28 % manglede overblik over, hvilke uddannelsesmuligheder der var (Tabel 4-12). 14

16 Tabel Hvorfor var du ikke parat til at vælge, hvad du skulle efter 9. klasse/10. klasse? Antal Procent Jeg manglede at finde ud af, hvad jeg interesserer mig for % Jeg var usikker på, hvilken uddannelse jeg kunne klare % Jeg manglede overblik over, hvilke uddannelsesmuligheder der er % Jeg manglede viden om adgangskrav % Jeg manglede viden om uddannelsernes jobmuligheder % Jeg blev rådet til at søge en anden uddannelse, end den jeg først havde tænkt % Andet % I alt % Alle elever er blevet spurgt om, hvem der har hjulpet dem til at vælge (Tabel 4-14). Familien er den, der har hjulpet eleverne mest således svarer 75 % af eleverne, at familien har hjulpet dem meget eller noget. Vejlederen har hjulpet meget eller noget for 48 % af elevernes vedkommende, mens venner eller kæreste samt lærer har hjulpet meget eller noget for henholdsvis 36 % og 30 %. 15

17 Tabel Hvem har hjulpet dig til at vælge, hvad du skulle efter 9. klasse/10. klasse? Hjulpet mig meget Hjulpet mig noget Hjulpet mig lidt Slet ikke hjulpet mig Ved ikke Procent Procent Procent Procent Procent Procent Antal Min familie 43 % 32 % 19 % 4 % 1 % 100 % 6505 Venner, efterskolekammerater eller kæreste 11 % 25 % 33 % 25 % 6 % 100 % 6444 Vejleder 15 % 33 % 33 % 14 % 4 % 100 % 6450 Efterskolelærer 9 % 21 % 33 % 30 % 8 % 100 % 6427 evejledningen 2 % 8 % 17 % 60 % 13 % 100 % 1726 Andre 7 % 12 % 20 % 21 % 40 % 100 % 6300 I alt Eleverne blev endvidere spurgt om, hvad der var vigtigt for dem, da de skulle vælge, hvad de skulle efter 9. klasse/10. klasse (Tabel 4-15). Det vigtigste for eleverne var, at de havde lyst til at blive uddannet i netop denne uddannelse. 85 % af eleverne angiver, at det var vigtigt eller meget vigtigt. Lidt færre angiver (81 %) angiver, at det var vigtigt eller meget vigtigt, at de har hørt godt om uddannelsesstedet. 80 % angav at det var vigtigt eller meget vigtigt, at de var sikre på at kunne klare uddannelsen. Mindst væsentligt er det, om uddannelsesstedet ligger et bestemt sted eller om eleverne kender andre, der skal begynde/går på samme sted kun henholdsvis 33 % og 31 % af eleverne angiver disse som vigtige eller meget vigtige begrundelser. Tabel 4-15 Hvad var vigtigt for dig, da du skulle vælge, hvad du skulle efter 9. klasse/10. klasse? Meget Mindre Slet ikke Vigtigt vigtigt vigtigt vigtigt Ved ikke I alt Procent Procent Procent Procent Procent Procent Antal Gode transportmuligheder til uddannelsesstedet 20 % 41 % 28 % 9 % 3 % 100 % 6475 At jeg kender andre, der skal begynde/går på det samme sted 9 % 22 % 40 % 26 % 2 % 100 % 6466 Mine forældres mening 9 % 30 % 38 % 21 % 2 % 100 % 6405 At jeg var sikker på, at jeg kunne klare uddannelsen 33 % 47 % 12 % 4 % 3 % 100 % 6466 Har hørt godt om uddannelsesstedet 33 % 48 % 13 % 3 % 3 % 100 % 6450 At uddannelsesstedet ligger et bestemt sted (fx i en større by) 10 % 23 % 42 % 21 % 4 % 100 % 6452 At jeg har prøvet det via brobygning/praktik 11 % 24 % 32 % 26 % 7 % 100 % 6436 At jeg havde lyst til at blive uddannet i netop den uddannelse 53 % 32 % 8 % 2 % 5 % 100 %

18 59 % af eleverne har deres forældre med til nogle af vejledningsaktiviteterne (Tabel 4-16). Tabel Har dine forældre været med til nogle af vejledningsaktiviteterne? Antal Procent Ja % Nej % I alt % Spørgeskemaets sidste spørgsmål handler om betydningen af efterskoleopholdet i forhold til afklaring af deres uddannelsesvalg. 80 % af eleverne mener, at deres efterskoleophold i høj grad eller i nogen grad har været med til at afklare deres uddannelsesvalg (Tabel 4-17). Tabel 4-17 I hvilken grad har dit efterskoleophold alt i alt været med til at afklare dit uddannelsesvalg? Antal Procent I høj grad % I nogen grad % I ringe grad % Slet ikke % I alt % 4.2. Førstevalg efter skolen nedbrudt på valgparathed og tilstrækkelig vejledning I dette afsnit præsenteres elevernes førstevalg efter skolen (spm. 3) opgjort i forhold til deres valgparathed (spm. 11). Tabel 4-18 Spm. 11. Var du den 1. marts parat til at vælge, hvad du skulle efter 9. kl./10. kl.? krydset med spm. 3. Hvad valgte du som nr. 1, da du den 1. marts skulle vælge, hvad du skal efter det her skoleår? Erhvervsuddannelse Gymnasial uddannelse Erhvervs- uddannelse med gymnasiale fag 10. klasse Individuel tilrettelagt ungdomsuddannelse Andet Procent Procent Procent Procent Procent Procent Procent Antal Ja 11 % 66 % 2 % 17 % 0 % 3 % 100 % 5797 Nej 10 % 53 % 3 % 25 % 1 % 8 % 100 % 729 I alt 11 % 65 % 2 % 18 % 0 % 3 % 100 % 6526 I alt 17

19 4.3. Vejledningsaktiviteter nedbrudt på førstevalg efter skolen og valgparathed I dette afsnit opgøres elevernes deltagelse i vejledningsaktiviteter (spm. 5) set i forhold til elevernes førstevalg efter skolen (spm. 3) samt elevernes valgparathed (spm. 11). I Tabel 4-19 vises andelen af elever, der har deltaget i de enkelte vejledningsaktiviteter, fordelt efter deres førstevalg efter skolen. Tabel 4-19 Spm. 5 Hvilke aktiviteter har du deltaget i på efterskolen? Krydset med spm. 3. Hvad valgte du som nr. 1, da du den 1. marts skulle vælge, hvad du skal efter det her skoleår? I tabellen præsenteres alene den andel af eleverne, som har svaret Har jeg deltaget i. Erhvervsuddannelse Procentandel Gymnasial uddannelse Procentandel Erhvervsuddannelse med gymnasiale fag Procentandel 10. klasse Procentandel Individuel tilrettelagt ungdomsuddannelse Procentandel Andet Procentandel Personlig samtale med en vejleder 92 % 89 % 93 % 84 % 79 % 95 % Samtale med vejlederen i gruppe/mindre hold 47 % 48 % 46 % 42 % 29 % 42 % "Åbent hus" arrangement på en ungdomsuddannelse hjemme 30 % 47 % 41 % 29 % 42 % 33 % hvor jeg bor Uddannelsesmesse 27 % 22 % 29 % 28 % 29 % 29 % DM i Skills 6 % 2 % 5 % 5 % 0 % 2 % Erhvervspraktik 44 % 17 % 31 % 29 % 61 % 34 % Brobygning på ungdomsuddannelse 79 % 80 % 85 % 27 % 61 % 63 % Været på virksomhedsbesøg, haft gæstelærere, temauge eller temaaften eller temaweekend om arbejdsliv og uddannelse, 47 % 55 % 51 % 47 % 22 % 52 % virksomhedsspil eller uddannelsesspil Aktivitet med vejleder for hele klassen/skolen/holdet, fx information 70 % 77 % 73 % 70 % 39 % 71 % om uddannelser Informationssøgning (fx ug.dk eller minfremtid.dk) 79 % 85 % 87 % 72 % 67 % 72 % 18

20 For hvert uddannelsesvalg er de tre mest benyttede vejledningsaktiviteter markeret med fed. Den mest benyttede vejledningsaktivitet for næsten alle grupper er personlig samtale med din vejleder. Omkring 90 % af de elever, der har valgt enten erhvervsuddannelse, gymnasial uddannelse eller 10. klasse har været til personlig samtale med vejlederen. Den næstmest benyttede vejledningsaktivitet for de fleste grupper er brobygning på ungdomsuddannelse og informationssøgning. I Tabel 4-20 ses andelen af elever, der har benyttet de forskellige vejledningstilbud, fordelt på om de følte sig parate til at vælge den 1. marts. For hver gruppe af elever er de tre mest benyttede vejledningsaktiviteter markeret med fed. Både for dem, der følte sig parate til at vælge og dem, der ikke følte sig parate, er personlig samtale med vejleder og informationssøgning på internettet de to mest benyttede aktiviteter, efterfulgt af henholdsvis aktivitet med vejleder og brobygning på ungdomsuddannelse henholdsvis for dem der ikke følte sig parate og for dem der gjorde. Generelt er der kun små forskelle i tallene mellem de to grupper. Tabel 4-20 Spm. 5. Hvilke aktiviteter har du deltaget i på efterskolen? krydset med spm. 11. Var du den 1. marts parat til at vælge, hvad du skulle efter 9. kl./10. kl.? I tabellen præsenteres alene den andel af eleverne, som har svaret "Har jeg deltaget i". Ja Nej Procent- Procent- andel andel Personlig samtale med en vejleder 88 % 89 % Samtale med vejlederen i gruppe/mindre hold 47 % 42 % "Åbent hus" arrangement på en ungdomsuddannelse hjemme 42 % 35 % hvor jeg bor Uddannelsesmesse 24 % 24 % DM i Skills 3 % 3 % Erhvervspraktik 23 % 25 % Brobygning på ungdomsuddannelse 70 % 64 % Været på virksomhedsbesøg, haft gæstelærere, temauge eller temaaften eller temaweekend om arbejdsliv og uddannelse, virksomhedsspil eller uddannelsesspil 53 % 46 % Aktivitet med vejleder for hele klassen/skolen/holdet, fx information om uddannelser 75 % 72 % Informationssøgning (fx ug.dk eller minfremtid.dk) 82 % 76 % 19

Efterskolernes vejledning

Efterskolernes vejledning Efterskolernes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse på efterskoler, juni 2011 Efterskolernes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse på efterskoler, juni

Læs mere

UU-centrenes vejledning

UU-centrenes vejledning UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse, juli 2011 UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse,

Læs mere

UU-centrenes vejledning

UU-centrenes vejledning UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse, juni 2014 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Undersøgelsens baggrund og formål... 3 1.2 Afgrænsning... 3 2

Læs mere

UU-centrenes vejledning

UU-centrenes vejledning UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse, juni 2012 UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse,

Læs mere

UU-centrenes vejledning. Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse, maj 2010

UU-centrenes vejledning. Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse, maj 2010 UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse, maj 2010 UNI C 2010 UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. og 10. klasse Af Thomas Larsen og Lone Juul

Læs mere

UU-centrenes vejledning

UU-centrenes vejledning UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse, juli 2013 UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse,

Læs mere

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen. 2013.

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen. 2013. Spørgeskema til elever i 9. og 1. klasse om UU-vejledningen. 213. Baggrundsspørgsmål 1. Er du: 315 34 Dreng Pige 2. Hvilken klasse går du i? 555 64 9. klasse 1. klasse Specialklasse 3. Hvad valgte du som

Læs mere

Studievalgs vejledning

Studievalgs vejledning Studievalgs vejledning Brugerundersøgelse blandt afgangselever på de gymnasiale uddannelser, august 2011 Studievalgs vejledning august 2011 Forfatter: Line Steinmejer Nikolajsen & Thomas Larsen UNI C UNI

Læs mere

Evaluering af vejledningen på Midtjysk Ungdomsskole

Evaluering af vejledningen på Midtjysk Ungdomsskole Evaluering af vejledningen på Midtjysk Ungdomsskole Udarbejdet på baggrund af data fra Efterskole Foreningens undersøgelse af vejledning på efterskoler. Midtjysk Ungdomsskole, Selvevaluering, maj/juni

Læs mere

Afleverende skoler 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 UngVest - en af ungdomsskolerne i Odense (461213) 34 Kerteminde Kommunale Ungdomsskole

Afleverende skoler 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 UngVest - en af ungdomsskolerne i Odense (461213) 34 Kerteminde Kommunale Ungdomsskole Afleverende skoler 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 UngVest - en af ungdomsskolerne i Odense (461213) 34 Kerteminde Kommunale Ungdomsskole (439210) 3 14 14 16 UngNord (461216) 11 Faaborgegnens Efterskole

Læs mere

Dialoguge 40 UUUC og efterskolerne. Region Nordjylland

Dialoguge 40 UUUC og efterskolerne. Region Nordjylland Dialoguge 40 UUUC og efterskolerne Region Nordjylland UU Thy, Skolegade 8B, 7700 Thisted UU Mors. Holgersgade 5, 7900 Nykøbing Mors på UU centerets Thyland Idrætsefterskole Vorupørvej 73 7700 Thisted Mandag

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne 9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne Af Susanne Irvang Nielsen De uddannelsesvalg, eleverne i 9. og 10. klasse har foretaget pr. 15. marts, viser, at de gymnasiale uddannelser

Læs mere

RIM- Fodboldstævne onsdag den 24-09 - Kampprogram

RIM- Fodboldstævne onsdag den 24-09 - Kampprogram RIM- Fodboldstævne onsdag den 24-09 - Kampprogram Kampnr Dato Kl. Række Pulje Bane Hjemmehold Udehold 764336 24/09/14 08.30 11- mands Efterskole Stævne Drenge B Pulje 1 1 Vejle Idrætsefterskole Vandel

Læs mere

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere

Årsrapport for Ungdommens Uddannelsesvejledning august 10 juli 11

Årsrapport for Ungdommens Uddannelsesvejledning august 10 juli 11 Årsrapport for Ungdommens Uddannelsesvejledning august 1 juli 11 Forord Hermed foreligger UU Tårnbys årsrapport for perioden august 1 juli 11. Rapporten tager afsæt i tre fokusområder udpeget af UU Tårnby

Læs mere

Resultater. LimeSurvey Hurtige statistikker Spørgeskema 46725 'Evaluering - Studiepraktik 2012' Spørgeskema 46725

Resultater. LimeSurvey Hurtige statistikker Spørgeskema 46725 'Evaluering - Studiepraktik 2012' Spørgeskema 46725 Resultater Spørgeskema 46725 Antal observationer i forespørgslen: Antal observationer i dette spørgeskema: Procent af i det samlede resultat: 6939 6939 100.00% page 1 / 94 page 2 / 94 Nøgletal for 0001

Læs mere

Unges uddannelsesparathed på dagsordenen i næste uge

Unges uddannelsesparathed på dagsordenen i næste uge Unges uddannelsesparathed på dagsordenen i næste uge UURS den 1. oktober 2010 Alle 6 Ungdommens Uddannelsesvejledningscentre (UU) i Region Sjælland og 47 efterskoler har sat hinanden stævne i næste uge

Læs mere

Højskolen for bevidsthedsudvikling i Rørvig

Højskolen for bevidsthedsudvikling i Rørvig Bilag 1 c Selvejende institutioner under ministerområder Erhvervs- og Vækstministeriet: Visit Denmark Kulturministeriet: Folkehøjskoler Askov Højskole Bornholms Højskole Borups Højskole København Brandbjerg

Læs mere

Evaluering - Studiepraktik 2012

Evaluering - Studiepraktik 2012 Evaluering - Studiepraktik 2012 Hjælp os og de videregående uddannelser med at gøre Studiepraktik bedre. Vi beder dig besvare følgende spørgsmål. Det tager 2-10 min. at svare på spørgsmålene, og din besvarelse

Læs mere

Studievalg København: Evaluering af den kollektive obligatoriske vejledning på gymnasiale skoler, skoleåret 2013-14

Studievalg København: Evaluering af den kollektive obligatoriske vejledning på gymnasiale skoler, skoleåret 2013-14 Studievalg København: Evaluering af den kollektive obligatoriske vejledning på gymnasiale skoler, skoleåret 2013-14 Studievalg København har i skoleåret 2013-14 gennemført en række brugerundersøgelser

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Med hensyn til fordeling af klassetrin er der ikke noget at bemærke, da der næsten er lige mange elever på årgangene.

Med hensyn til fordeling af klassetrin er der ikke noget at bemærke, da der næsten er lige mange elever på årgangene. Elevtallet maj 2010 Klassetrin/køn 9. klasse 10. klasse % andel Drenge 22 18 40/111*100 = 36 % Piger 34 37 71/111*100 = 64 % % andel 56/111*100 = 50,5 % 55/111*100 = 49,5 % Tabel 1: Elevtallet maj 2010.

Læs mere

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Skole: Klasse: UU-vejleder: Til eleven I 10. klasse skal du arbejde videre

Læs mere

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner

UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner UU Århus Ungdommens Uddannelsesvejledning i Samsø og Århus Kommuner Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2007 Marts 2007 Side 1 af 12 Uddannelsesvalget pr. 15. marts 2007 er en opgørelse over de unges tilmeldinger

Læs mere

Oplæg om ungdomsuddannelser. for forældre til elever i 7.klasse

Oplæg om ungdomsuddannelser. for forældre til elever i 7.klasse Oplæg om ungdomsuddannelser for forældre til elever i 7.klasse Dagsorden: Ny lovgivning, nye reformer: Uddannelsesparathedsvurdering i 8.klasse Fokusering af vejledningsindsatsen Ug.dk og e-vejledning

Læs mere

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Om at vælge uddannelse http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Hvad skal jeg være? Smed Lærer Advokat Fysiker Mediegrafiker Dyrlæge Økonom Diætist Frisør Socialrådgiver Kok IT-supporter Skuespiller

Læs mere

Institutioner i top og bund med hensyn til forskel mellem faktisk karaktergennemsnit og socioøkonomisk reference for 9. kl. afgangsprøver i skoleåret

Institutioner i top og bund med hensyn til forskel mellem faktisk karaktergennemsnit og socioøkonomisk reference for 9. kl. afgangsprøver i skoleåret Institutioner i top og bund med hensyn til forskel mellem faktisk karaktergennemsnit og socioøkonomisk reference for 9. kl. afgangsprøver i skoleåret 2009/2010. Tabel 1a Top. Institutioner med den største

Læs mere

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Til elever og forældre Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Aarhus-Samsø Januar 2011 Vurdering af uddannelsesparathed Når du forlader

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011. Introtekst til survey:

UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011. Introtekst til survey: UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011 Introtekst til survey: Hjælp os og de videregående uddannelser med at gøre Studiepraktik bedre. Vi beder dig besvare følgende spørgsmål, som tager 2-10 min. at besvare.

Læs mere

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre?

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? 1 Ud af skolen 2014 Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? Der er to ting, du skal udfylde, og som begge sendes til den skole, du ønsker at begynde på efter sommerferien. Det

Læs mere

Forældremøde i 10.klasse 2015-16

Forældremøde i 10.klasse 2015-16 Forældremøde i 10.klasse 2015-16 Vejlederen har ordet Samarbejde Vejledningsaktiviteter Kort om uddannelsessystemet Uddannelsesparathed og krav til optag Tilmelding: optagelse.dk (procedure og ansvar)

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Forældremøde 10. klasse

Forældremøde 10. klasse Forældremøde 10. klasse Dagsorden: Fokus på valg af uddannelse inden den 1. marts 2015 Nyt på erhvervsskoleområdet og uddannelsestendenser Informationer om uddannelsesmulighederne Brobygning i uge 47 og

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

Forældremøde Rønde Efterskole November 2014

Forældremøde Rønde Efterskole November 2014 Forældremøde Rønde Efterskole November 2014 Uddannelsesvalg Hvad vil du være? Hvem vil du være? Hvad kan du styre efter, når du skal vælge uddannelse? God, grundig og rigelig uddannelse? Hvad du er god

Læs mere

UU-Sjælsø Ungdommens Uddannelsesvejledning

UU-Sjælsø Ungdommens Uddannelsesvejledning Aftenens program Om UU-Sjælsø Yderligere informationsmuligheder om uddannelse Uddannelsessystemet Vejledningsforløbet Parathedsvurdering Uddannelsesmuligheder efter 9. klasse/10. klasse Ansøgning til ungdomsuddannelse

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Uddannelsesvalg. Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011. Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse

Uddannelsesvalg. Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011. Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse Uddannelsesvalg Statistisk oversigt pr. 15. marts 2011 Ungdomsuddannelsesønske efter 9. og 10. klasse Indholdsfortegnelse Forod 3 Tilmelding efter 9. klasse 4 Tilmelding efter 10. klasse 5 Fra 9. klasse

Læs mere

I dette notat knyttes der bemærkninger til udskolingen i 2013 på de kommunale skoler. De private skoler indgår dog i bilagsmaterialet.

I dette notat knyttes der bemærkninger til udskolingen i 2013 på de kommunale skoler. De private skoler indgår dog i bilagsmaterialet. Udskolingen 2013 0. Indledning I dette notat knyttes der bemærkninger til udskolingen i 2013 på de kommunale skoler. De private skoler indgår dog i bilagsmaterialet. Regeringen har som bekendt givet 9.

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

NYKØBING KATEDRALSKOLE. Katedralskolen i Tal. Lars Erik Petersen 01-07-2015

NYKØBING KATEDRALSKOLE. Katedralskolen i Tal. Lars Erik Petersen 01-07-2015 NYKØBING KATEDRALSKOLE Katedralskolen i Tal 2015 Lars Erik Petersen 01-07-2015 0 Indhold Antal elever der er startet på Katedralskolen... 2 Rekrutteringsgrundlag for STX... 3 Folkeskolens afgangselever

Læs mere

Inde DM 2014 - Spilleprogram Tid Hal Række Pulje Kamp 09.00 A Pi A 1 BGI - Frøstruphave B Dr B 1 Vojens - BGI C Dr B 1 Han Herred - Ringe 09.

Inde DM 2014 - Spilleprogram Tid Hal Række Pulje Kamp 09.00 A Pi A 1 BGI - Frøstruphave B Dr B 1 Vojens - BGI C Dr B 1 Han Herred - Ringe 09. Inde DM 2014 Spilleprogram Tid Hal Række Pulje Kamp 09.00 A Pi A 1 BGI Frøstruphave B Dr B 1 Vojens BGI C Dr B 1 Han Herred Ringe 09.08 A Pi A 1 Bernstoffsminde Han Herred B Dr B 2 Flemming Brøruphus C

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 4 PARATHEDSVURDERING... 4

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Forældremøde 9.kl. 2015

Forældremøde 9.kl. 2015 Forældremøde 9.kl. 2015 Program Vejledningsaktiviteter Kort om uddannelsessystemet Uddannelsesparathed og krav til optag Tilmelding: optagelse.dk (procedure og ansvar) Almen information og nyttige links

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

Elevtal for grundskolen 2009/2010

Elevtal for grundskolen 2009/2010 Elevtal for grundskolen 29/21 Af Alexander Uldall Kølving Elevtallet har været faldende i perioden 26/7 til 29/1. For skoleåret 29/1 var der sammenlagt 715.833 elever i den danske grundskole, og sammenlagt

Læs mere

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre?

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? 1 Ud af skolen 2015 Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? Der er to ting, du skal udfylde, og som begge sendes til den skole, du ønsker at begynde på efter sommerferien. Det

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Slagelse Kommune UU s ledelsesinformation. Uddannelsesstatistik: 15 17 årige: Antallet af unge, der er i gang med en uddannelse er steget til 94,3 % i forhold til 93,2 %

Læs mere

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd Uddannelse er vejen til en god fremtid Uddannelsessystemet Krav til unge i uddannelse Den unge skal: Ønske

Læs mere

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning)

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) 2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) Dette notat beskriver visionen for UU sjælland syd (UUSS, som består af Næstved, Faxe samt Vordingborg) 2020. Notatet inddrager de officielle lovkrav,

Læs mere

STATISTIK. 9. og 10. klasses tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 2000-2006. UU Center Himmerland

STATISTIK. 9. og 10. klasses tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 2000-2006. UU Center Himmerland STATISTIK 9. og 10. klasses tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 2000-2006 UU Center Himmerland Bilag til årsberetning 2005-2006 Udvikling i antallet af 9. og 10. kl. elever der søger ind på de gymnasiale

Læs mere

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014 1 Indhold 1. Om Ungdommens Uddannelsesvejledning 2. Kollektive vejledningsaktiviteter 3. Uddannelsesparathed 4. Særlig vejledningsindsats 5. Forældreopgaver og optagelsesproceduren 6. Uddannelsesoverblik

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2012

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2012 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 4. kvartal 2012 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 11 4. Tema: Frafaldet 6 måneder efter uddannelsesstart...

Læs mere

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune

Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune Uddannelsesstatistik Marts 2014 Sorø Kommune UU s ledelsesinformation. Placeringsstatistikker: 15 17årige: Antallet af unge i gang med uddannelse og unge i forberedende aktiviteter ligger samlet på 98,2%.

Læs mere

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesaften På vej mod ungdomsuddannelse Program Velkomst Præsentation Forældrenes rolle Første fælles opgave Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav E - Vejledningen Ansøgning og optagelse

Læs mere

Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF

Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF Vi ønskede at planlægge og afprøve et undervisningsforløb, hvor anvendelse af

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Odder Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... - 3 - Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

Karakter. Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 324 Offentligt. Beliggenheds. SkoletypeS. Institution kommune. Forskel.

Karakter. Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 324 Offentligt. Beliggenheds. SkoletypeS. Institution kommune. Forskel. Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 324 Offentligt Beliggenheds Vallensbæk Gideonskolen Rødovre Frederiksberg Privatskole Gladsaxe Atheneskolen skolenn for børn med særli Institution kommune

Læs mere

Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13

Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13 Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13 Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Klasse: Skole: Klasselærer: Vejleder: Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du

Læs mere

Deltagelse i Studiepraktik

Deltagelse i Studiepraktik Studiepraktik 2013: Evaluering Hjælp os og de videregående uddannelser med at gøre Studiepraktik bedre. Vi beder dig besvare følgende spørgsmål. Det tager 2-10 min. at svare på spørgsmålene, og din besvarelse

Læs mere

Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse

Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse Hareskov Skole 24. Oktober 2013 Marianne Bostrøm Ungdommens Uddannelsesvejledning i Allerød, Furesø, Hørsholm og Rudersdal Aftenens program

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 Maj 21 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning og læseguide s. 1 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 3. Hashforbruget s. 3-3.1. Hashforbruget sammenlignet med landsgennemsnittet s. 5-3.2. Elevernes

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune Tværfaglighed i et ungeperspektiv Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune UU-Lillebælt, sept. 2012 Indledning På de følgende par sider kan du læse om uddannelsesparathedsvurderingerne i 2012,

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.03 baggrund og analyse Uddannelse trækker i de unge job og kæreste i de lidt ældre Pigerne er de første

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 2013

Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 2013 Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 213 83 respondenter har gennemført undersøgelsen. Respondenternes baggrund På figur 1 kan det ses at de fleste respondenter har været henholdsvis

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

Projekt medlemsservice Survey 2015

Projekt medlemsservice Survey 2015 2015 Projekt medlemsservice Survey 2015 Afrapportering af kvantitativ medlemsundersøgelse gennemført i perioden 10.02.2015-03.03.2015 i forbindelse med Projekt Medlemsservice i Dansk Psykolog Forening

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program

Læs mere

Analyse af sociale baggrundsfaktorer for elever, der opnår bonus A

Analyse af sociale baggrundsfaktorer for elever, der opnår bonus A Analyse af sociale baggrundsfaktorer for elever, der opnår bonus A Analyse af sociale baggrundsfaktorer for elever, der opnår Bonus A Forfattere: Jeppe Christiansen og Lone Juul Hune UNI C UNI C, juni

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt benchmark: Offentligt ansatte Side 23 Metode Side 29 2

Læs mere

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Side 1 Finanslovsaftaler 2010 Flerårsaftale for de erhvervsrettede

Læs mere

Læreres erfaringer med it i undervisningen

Læreres erfaringer med it i undervisningen Læreres erfaringer med it i undervisningen Formål Denne rapport er baseret på spørgsmål til læserpanelet om deres erfaringer med brugen af it i undervisningen. Undersøgelsen har desuden indeholdt spørgsmål

Læs mere

8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel)

8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel) 8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel) maj 2005 1 Indledning Børnerådet har foretaget en afstemning i Børnerådets Børne- og

Læs mere

Evaluering brobygning

Evaluering brobygning or_6739.mdb Evaluering brobygning November 2008 Sydvestjyllands Efterskole SELVEVALUERING 2008-09 Evaluering brobygning [ S Y D V E S T J Y L L A N D S E F T E R S K O L E N O V E M B E R 2 0 0 8 ] I ugerne

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. Side 1 af 10 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 10 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Undersøgelse af forældres brugerhed med skolerne i kommunen Januar 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Scharling.dk

Læs mere

Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt

Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt Side 1 af 11 I dette baggrundsnotat præsenteres et uddrag af analyser og fakta for 10. klasse i Aarhus Kommune: Udviklingen i søgningen

Læs mere

VEJE TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER VIL SKABE BEDRE BROBYGNING OG VEJLEDNING

VEJE TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER VIL SKABE BEDRE BROBYGNING OG VEJLEDNING VEJE TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER VIL SKABE BEDRE BROBYGNING OG VEJLEDNING Veje til videregående uddannelser tager udgangspunkt i den del af DUR-programmet, der beskæftiger sig med de senere etaper i drengenes

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Nye regler og redskaber på vejledningsområdet

Nye regler og redskaber på vejledningsområdet Nye regler og redskaber på vejledningsområdet Vejledningskontorets informationsmøder september 2010 Kontorchef Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 Side 1 Program Velkomst og indledning Unges og kommuners

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt. Tal på vejen 2008. UUV Greve Kommune

Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt. Tal på vejen 2008. UUV Greve Kommune Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt Tal på vejen 2008 UUV Greve Kommune Tal på vejen 2008 De unge i 9. og 0. klasse ved, hvad de skal efter grundskolen. 99 % af de unge har med deres uddannelsesvalg

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Willis Jura. Statens erstatningsordning for praktikanter ændres pr. 1. august 2008. Ændringer i den omfattede personkreds. Hvilke typer af aktivitet?

Willis Jura. Statens erstatningsordning for praktikanter ændres pr. 1. august 2008. Ændringer i den omfattede personkreds. Hvilke typer af aktivitet? Willis Jura August 2008 Statens erstatningsordning for praktikanter ændres pr. 1. august 2008 Statens erstatningsordning for deltagere i praktisk erhvervsorientering sikrer, at personer, der deltager i

Læs mere

Målgruppeanalyse Ungeindsats Himmerland D. 08.05.15. Målgruppeanalyse for Ungeindsats Himmerland

Målgruppeanalyse Ungeindsats Himmerland D. 08.05.15. Målgruppeanalyse for Ungeindsats Himmerland Målgruppeanalyse for Ungeindsats Himmerland 1 Indhold 1. Målgruppeanalyse af aktivitets- og uddannelsesparate unge i Himmerland... 3 1.1 - Formål... 3 1.2 - Hvem er målgrupperne?... 3 1.3 - Hvor mange

Læs mere