2015/2016. Indholdsplan for Halstedhus Efterskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2015/2016. Indholdsplan for Halstedhus Efterskole"

Transkript

1 2015/2016 Indholdsplan for Halstedhus Efterskole

2 Formål og værdigrundlag... 3 Formål... 3 Værdigrundlag... 3 Indholdsplan... 4 Skolens tilbud og hovedsigtet... 4 Hverdage... 5 Kostskoleliv... 7 Weekends... 7 Obligatoriske fag... 8 Dansk FP Dansk FP Engelsk Tysk Fransk Matematik Fysik/kemi Biologi Geografi Historie Kristendom / religion Samfundsfag Idræt Specialundervisning Dansk som andetsprog Fælles samling/fællestime Valgfag og linjer

3 Badminton Basketball Fitness/motion Friluftsliv Hestehold Ridning Ekstra matematik Ekstra engelsk Livsstil og wellness Kreativ Musik Afspænding/psykologi Fodbold Svømning Håndbold Golf De skriftlige og mundtlige prøver Folkeskolens afsluttende prøver, maj-juni Dagsrytme for den mundtlige prøveperiode Vejledning Uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering Ture og emnedag Introdage Tur ud af huset september Plan for Efterskolernes dag søndag den 27.september kl Skolernes motionsdag fredag, den 9. okt

4 Terminsprøver Julefest Projektopgaver Skituren Kostpolitik Formål og værdigrundlag Formål Skolens formål er at drive efterskole inden for rammerne af de gældende regler om frie kostskoler. Skolen vil, med afsæt i Gerda Müllers skoletanker omkring de samfundsengagerende og fornyende pædagogiske elementer, give unge teoretiske kundskaber, praktiske færdigheder og social forståelse, og undervisningen skal stå mål med tidens behov og udfordringer. Værdigrundlag Halstedhus Efterskole er oprettet af Mariaforbundet og drives ud fra et kristent livssyn, hvilket bl.a. indebærer, at skolens ånd bygger på gensidig respekt og tolerance mellem elever og medarbejdere, og at alle er ligeværdige. Vi lægger vægt på det levende ord og søger gennem bl.a. samtalen at styrke den enkeltes engagement og herigennem også fællesskabet, hvor alle har et medansvar. Gennem en bred vifte af boglige, praktiske og kreative / musiske fag forsøger vi at ruste den enkelte elev til at klare sig i og forholde sig positivt kritisk og aktivt til det moderne samfund. 3

5 Indholdsplan Indholdsplanen er udarbejdet i henhold til følgende bestemmelser og vejledninger: Endvidere er der udarbejdet en årsplan for skoleåret, der beskriver længden, afbrydelser m.m. Indholdsplanen er en samlet beskrivelse af hele skolens undervisning og samvær, hvis hovedsigte er livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse, hvor undervisningen er af bred almen karakter. Indholdsplanen er at betragte som et dynamisk værktøj, idet den kan ændres hen ad vejen i takt med eventuelle ændrede pædagogiske tiltag foranlediget af ikke forudsete opståede situationer, ligesom der kan indføjes aktiviteter, der ligeledes muliggøres hen ad vejen. Skolens formål og værdigrundlag er på samme tid en integreret del af hele skolens undervisning og samvær. Skolens tilbud og hovedsigtet I afsnittene om kostskoleliv, hverdage, de enkelte aktiviteter og undervisningen i de enkelte fag, er forløbene beskrevet mere specifikt, nemlig på hvilke konkrete måder hovedsigtet gennemstrømmer skolens samlede virke. På denne plads er denne sammenhæng derfor beskrevet i mere generelle vendinger. I det daglige fungerer undervisningen og samværet som en organisk enhed, hvor elever og medarbejdere spiller sammen i løsningen af de mangeartede opgaver, der skal løses. Det foregår løbende ikke kun i sangundervisningen, men generelt i al virksomhed, hvor alle bliver hørt og på denne måde inddrages konkret i den demokratiske dannelse. Eleverne har gennem elevrådet mulighed for at opleve den demokratiske proces og dens muligheder. Eleverne har med andre ord direkte indflydelse på organiseringen af samværet, men oplever også denne proces i undervisningssituationen, hvor de er medbestemmende omkring undervisningens form og indhold. De oplever så også, at den ikke kan række udover ministeriets bestemmelser. En egentlig sammenhæng mellem folkelig oplysning og livsoplysning er ikke altid mulig i det daglige samvær og undervisningen, da begge begreber har fælles referencer. I praksis oplever eleverne både små og store fællesskaber. Vi foretager, jævnfør beskrivelserne af enkeltaktiviteter, mange ting, hvor alle deltager, ligesom mindre fora, som eksempelvis kontaktgruppemøder og aktiviteter giver andre samværsmuligheder, medens problemstillinger omkring blot to elever kommer til udfoldelse på værelserne, hvor de netop bor mindst to sammen. Endelig tages der højde for den enkelte elev primært gennem kontaktlæreren, som også har den direkte forbindelse til hjemmet. 4

6 Et grundvilkår i store såvel som små sammenhænge er, som der er udtrykt i skolens værdigrundlag, at vi lægger vægt på det levende ord og gennem samtalen søger at styrke den enkeltes engagement og herigennem også fællesskabet, hvor alle har et medansvar. Livsoplysning er en integreret del af undervisningen i samfundsorienteringen, historie, kristendomsundervisningen og psykologi. Begreberne kommer i disse fag mere eksplicit til udtryk, medens de mere implicit naturligt ligger i andre fag. De store spørgsmål i tilværelsen drøftes ikke kun i undervisningssammenhæng, men også i elevernes frirum/fritid som en naturlig ting. Vi har altid en del elever i weekenderne på vilkår som beskrevet i afsnittene under kostskoleliv, hvor der er mulighed for dette. Et bærende element for dette samvær refererer igen til skolens værdigrundlag, hvor skolens ånd bygger på gensidig respekt og tolerance mellem elever og medarbejdere, og at alle er ligeværdige. Dette bærende element giver anledning til gode drøftelser i henseende til, hvorledes vi behandler eksempelvis mennesker fra andre lande, som har ophold her og ældre. Og hvad vil det sige at være ligeværdige. Kan man som elev så bestemme det samme som medarbejderne osv. I skolens formål nævnes, at skolen ønsker at give unge teoretiske kundskaber, praktiske færdigheder og social forståelse, og at undervisningen skal stå mål med tidens behov og udfordringer. Det ligger heri samtidig, at vi også skal stå mål med folkeskolen i henseende til undervisningen. Det er i indholdsplanen beskrevet, hvorledes dette eksekveres. Det skal dog bemærkes, at i relation til tidens behov og udfordringer har skolen foretaget en række tiltag, herunder etablering af meget stort mediatek med flere grupper med pc er, og etablering af interaktive tavler i alle klasseværelser og faglokaler (fysiklaboratorium, auditorium, biologilokale og geografilokale). Endvidere er alle medarbejdere udstyret med bærbare pc er til brug for undervisningen og skoleintra. Som det fremgår, er hovedsigtet og skolens formål og værdigrundlag et integreret hele med de relevante elementer, der binder undervisningen og samværet sammen. Hverdage Foruden undervisningen og de obligatoriske aften arrangementer en gang om ugen, er der indlagt enkelt dags arrangementer enkelte gange i årets løb, fodboldkampe, håndboldkampe mv. med andre efterskoler. På andre dage, end de med aftenarrangement, er planlagt andre aktiviteter med forskelligt indhold såsom foredrag, underholdning mv. Alle elever har, imellem den øvrige undervisning, idræt i ugens løb, for blandt andet at få iltet hjernen efter weekenden og afprøvet forskellige idrætslige udfoldelsesmuligheder. 5

7 Der synges jævnligt sammen med alle elever, så de kan få indblik i dansk og udenlandsk sangskat, og opleve glæden ved at synge og fællesskabet i den forbindelse. En aften om ugen har alle elever obligatorisk aftenarrangement, hvor vi kommer ind på en række temaer af livsoplysende karakter, som ikke er indeholdt i den øvrige undervisning. Om fredagen slutter vi af med fællessamling, som indholdsmæssigt er beskrevet under kostskoleliv. Med jævne mellemrum afholdes fødselsdagsfester, hvor de elever, der har haft fødselsdag indenfor en given periode fejres. Vi får noget særlig godt at spise, laver forskellig underholdning sammen med eleverne og spiser lagkage. Ved måltiderne lægger vi vægt på at spise sammen, og derfor skal alle komme til tiden. Vi lægger også vægt på, at der er en ordentlig tone, at man spiser pænt, skiftes til at være bordformand, henter hvad der skal bruges og tørrer bordet af efter måltidet. Vi synes, måltiderne er vigtige fora for gode samtaler om alverdens ting. Det er også her posten uddeles, og der gives meddelelser. Vi etablerer et elevråd, der kan indgive punkter til drøftelse på vores medarbejdermøder, som afholdes onsdag hver anden uge. Her får eleverne indsigt i demokrati afprøvet i praksis, og en lærer hjælper med at forberede deres indlæg. Eleverne er delt op i kontaktgrupper med hver en kontaktlærer. Det er denne lærer, der sædvanligvis har den daglige kontakt til gruppen og forældrene, hvis der er ting, der skal drøftes. De afholder ugentlige kontaktgruppemøder samt andre små arrangementer dette også ud af huset. Eleverne deltager på skift i madlavningen, så de kan lære at lave sund kost, hvilket vi lægger vægt på. Der er altid salater til maden, samt frugt morgen, middag og aften. Eleverne deltager også i rengøringen både af fællesarealer og egne værelser. Formålet er at holde skolen ren og lære, hvilke rengøringsmidler der er de mest hensigtsmæssige. Endelig deltager nogle af eleverne enkelte gange i årets løb i forskellige opgaver sammen med skolens serviceteam. Det kan være lettere reparationsopgaver, ting der skal tømres sammen eller vægge der skal males. Formålet er her at bibringe eleverne praktiske færdigheder, som de kan anvende senere i livet, eksempelvis i egen bolig. Skolen afholder terminsprøver op til jul fulgt op med standpunktskarakterer, og efterfølgende følges op med forældresamtaler. Gennem spørgeskemaer søges det fysiske, det psykiske og det æstetiske undervisningsmiljø afdækket, og i samtalerne lægges vægt på at få klarlagt eventuelle svage sider omkring det boglige, engagementet, den generelle trivsel og udviklingspotentialer. 6

8 Som det underliggende og bærende element ligger det sociale, altså fællesskabet, hvor vi lægger vægt på gensidig respekt, forståelse og tolerance og har en mobbepolitik til imødegåelse af problemer. Vi mener, at et godt fællesskab i trygge rammer er en forudsætning for maksimal mulighed for indlæring. Kostskoleliv Weekends Alle elever er velkommen til at blive på skolen i alle weekender, og mange elever benytter sig af denne mulighed. Ønsker man at tage hjem på weekend, skal skolen have besked senest tirsdag, af hensyn til planlægning af aktiviteter og indkøb af madvarer. Der er altid arrangementer om lørdagen. Af planlagte arrangementer kan f.eks. nævnes: Gamle elevers weekend, tur i svømmehal, cykeltur, skovtur, fjordtur med postbåden, Knuthenborg, skitræning, zoneterapi, fremstilling af gipsmasker, efterskolernes dag, besøg af kommende elever, forældredag, musik, gløgg og æbleskiver m.m. Der er lagt vægt på elevernes samvær under friere former end på hverdagene. Vi går typisk senere i seng og sover længere end til hverdag. Der er også tid til en højere grad af frit samvær og mere indgående samtaler med lærerne, og eleverne kan være med til at drøfte det nærmere indhold af weekenden, og lærer således at tage stilling og medansvar for rammerne og udfoldelserne. Der bliver lagt vægt på en bred vifte af aktiviteter, som bl.a. indbefatter kontakt til det omgivende samfund, kontakt til de lokale og en udvidelse af elevernes horisont i henseende til forståelse af andre livsformer, normer og indhold i tilværelsen end deres egen. Vi opfordrer derfor eleverne til at være på skolen så mange weekender som muligt, for på den måde at få del i det udviklende fællesskab, og få oplevet så meget som muligt. Enkelte weekender er obligatoriske. Dette gælder som minimum for Efterskolernes dag og weekenden, hvori vi tager af sted på skitur. Når vi opfordrer til at blive på skolen i weekender, er det også for, at eleverne skal opleve at være hjemmefra i længere perioder, som et led i en naturlig begyndende frigørelse fra hjemmet, når man betænker, at det er vilkåret for mange i deres senere studieforløb. 7

9 8

10 Obligatoriske fag Dansk FP9 Klassetin: 9. klasse Formål Eleverne lærer at styrke deres muligheder for at indgå i et mangesidigt sprogligt fællesskab, samt give dem en forståelse for de dansk faglige dimensioners indbyrdes sammenhæng og deres betydning for elevernes personlige, sociale og kulturelle liv. Undervisningen skal fremme elevernes mulighed for at analysere, vurdere, tage stilling og handle. Den skal sigte imod, at de får et større middel til erkendelse af deres egen og andre menneskers situation, og den skal give dem mulighed for at inddrage oplevelser og erfaringer i de faglige aktiviteter. Desuden skal undervisningen sigte imod, at de får færdigheder i at fastholde og bearbejde viden, at de får styrket deres begrebsdannelse, og at de får redskaber til at kunne lytte til, tale, læse og skrive det danske sprog, og at de bliver i stand til at opfatte og udtrykke sig sikkert og varieret. Desuden er undervisningen tilrettelagt med henblik på at opfylde undervisningsministeriets trinmål og slutmål Forventninger: - at eleven kan tage ansvar for sig selv, i fællesskabet og i læringsrummet. - at eleverne møder forberedt til timerne. Har lavet lektier, er udhvilet, har deres bøger og skriveredskaber i orden. - at eleverne er aktivt deltagende i timerne. Deltager i diskussionerne, markerer sig, stiller faglige spørgsmål. - at eleverne benytter sig af hinandens faglige kompetencer. Indhold Mundtligt arbejde: Der skal arbejdes med den mundtlige fremstilling gennem oplæg og samtale. Dette kan eksempelvis indgå i undervisningen således: - Samtale og argumenterende drøftelser, i dialog, i klassen og i grupper. - Emne- og paneldiskussion. - Fortælling, rapportaflæggelse, genfortælling og foredrag med efterfølgende debat. Arbejde med tekster: I arbejdet med tekster indgår der foruden tekstens indhold, tekstiagttagelse, sprogiagttagelse og læsemåde. Arbejdet omfatter: Tekster - Fiktion - Ældre litteratur (før 1870) 9

11 - Nyere litteratur (efter 1990) - Den mellemlæggende periode, fx, romaner, noveller, digte, essays, kortprosa, skuespil, ungdomskulturens tekster, sagn og myter, eventyr, sagaer, folkeviser, sange og salmer - Non fiktion o Artikler. Ledere, læserbreve, annoncer, kronikker o Essays o Breve o Ugeblade o Andre udtryksformer - Anden fiktion end litteratur o Film o Musikvideoer o Teater o Kunstbilleder - Andet sagstof end sagtekster o Trykte reklamer o TV reklamer o Internetsider o Pressefotos - Endvidere arbejdes der med elevernes egne tekster, tekstiagttagelse, hvor der arbejdes med, begreber som o Teksttype o Tekstopbygning o Tekstbaggrund (forfatter, miljø, tid og sted) o Tekst idé (læser, motiv, problem) o Sprogiagttaglese (Hvor der på baggrund af teksterne drøftes det talte sprog i forskellige situationer) Skriftligt arbejde - Kravene er - Besvarelsen skal vise overblik og være rimelig sikker og varieret - Besvarelsen skal være nogenlunde central i forhold til opgaveformuleringen - Sproget skal være nogenlunde sikkert og varieret o Retstavning og tegnsætning skal være nogenlunde sikker o Indholdet viser indsigt i stoffet og skal være fyldig og forholdsvis vægtigt o Besvarelsen skal være veldisponeret i forhold til en samlende ide eller hensigt. - Øvelse i opslag i retstavnings-, fremmed- og synonymordbog ved arbejde med diktat. - Øvelse i læseprøven. LS, HS og KG varetager danskundervisningen på 9. klassetrin 10

12 Timetal 180 timer årligt. Prøveform Prøven er obligatorisk og består af en Mundtlig (mulighed for valg af prøveform A eller B, i samråd med eleverne) Skriftlige (diktat, læsning og skriftligfremstilling) Dansk FP10 Klassetrin: 10. klasse Formål: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget, som en kilde til udvikling af personlig og kulturel identitet, der bygger på æstetisk, etisk og historisk forståelse. Undervisningen skal fremme elevernes lyst til at bruge sproget personligt og alsidigt i samspil med andre. Eleverne skal styrke deres bevidsthed om sproget og udvikle en åben og analytisk indstilling til deres egen tids og andre perioders udtryksformer. De skal opnå udtryks- og læseglæde og øge deres indlevelse og indsigt i litteratur og anden fiktion. Undervisningen skal give eleverne adgang til det nordiske sprog- og kulturfællesskab Desuden er undervisningen tilrettelagt med henblik på at opfylde undervisningsministeriets trinmål og slutmål. Forventninger: - at eleven kan tage ansvar for sig selv, i fællesskabet og i læringsrummet. - at eleverne møder forberedt til timerne. Har lavet lektier, er udhvilet, har deres bøger og skriveredskaber i orden. - at eleverne er aktivt deltagende i timerne. Deltager i diskussionerne, markerer sig, stiller faglige spørgsmål. - at eleverne benytter sig af hinandens faglige kompetencer. Indhold: Mundtligt arbejde: I det mundtlige arbejde indgår fiktion, nonfiktion og andre udtryksformer. Eksempler på fiktion kan være - nyere og ældre romaner og noveller - lyrik - fantastiske fortællinger som f.eks eventyr, sagn, myter, sagaer, folkeviser. - sange og musik Eksempler på nonfiktion kan være 11

13 - Avisartikler, ledere, læserbreve, kronikker, reklamer - Essays - Breve - Ugeblade Eksempler på andre udtryksformer kan være - Film/kortfilm - musikvideoer - teater - billeder (herunder reklamebilleder) Skriftligt arbejde: Der arbejdes hen imod at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at: - skrive forståeligt, klart og varieret i en form, der passer til situationen - udtrykke fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i en sammenhængende og disponeret form - styre skriveprocessen fra idé til færdig tekst - anvende og forholde sig korrekt til sprog, retstavning og tegnsætning i egne og andres tekster - anvende layout, så tekst og billeder understøtter kommunikationen - skrive en læselig, personlig, rytmisk håndskrift med passende hastighed og skrive på computer med hensigtsmæssig skriveteknik - indgå i dialog om egne og andres skriftlige fremstillinger - fastholde det væsentlige af det, de læser, hører og ser. Metoder: Undervisningen vil forme sig som en vekselvirkning mellem klasseundervisning, gruppearbejde og selvstændigt arbejde. Brug af computere er en vigtig integreret del i undervisningen. Hjælpemidler: I undervisningen vil indgå trykte og utrykte tekster f. eks. film og reklamebilleder, it og ordbøger. KG, LS, ST, KO og HS varetager undervisningen i dansk på 10. klassetrin Samlet antal timer: 240 timer årligt. Prøveform: Faget er prøveforberedende. Der afholdes en skriftlig og en mundtlig prøve. 12

14 Engelsk Formål: Formålet med undervisningen er at videreudvikle elevens kommunikative kompetencer; såvel skriftligt som mundtligt, således at eleven er i stand til at afslutte 9. eller 10. klasse med eksamen. Målet med undervisning er, at eleven bliver i stand at forstå læst og talt engelsk, samt beherske den basale fonetik og intonation og opnå et relevant ordforråd, som sætter eleven i stand til at udtrykke sig nuanceret gennem elevoplæg, almen samtale og længere fremlæggelser. Undervisningen foregår i videst mulige omfang på engelsk, gennemgangen af grammatiske emner undtaget. Desuden er undervisningen tilrettelagt med henblik på at opfylde undervisningsministeriets trinmål og slutmål. Indhold: Undervisningen er emnebaseret, således at væsentlige aspekter af de engelsktalende landes kulturer og samfundsforhold inddrages og er med til at underbygge elevens forståelse af det engelske sprogs nuværende udbredelse og anvendelse. Der arbejdes med - skønlitterære og faglitterære tekster - lytteøvelser, herunder radioudsendelser, musik og film Gennem de skriftlige afleveringer opøves elevens evne til at udtrykke sig præcist og nuanceret om relevante emner og abstrakte begreber, der har betydning for og berøring med de engelsksprogede lande egenart, ungdomskulturer eller andre centrale emner. Metoder: Undervisningen vil forme sig som en vekselvirkning mellem klasseundervisning, gruppearbejde, selvstændigt arbejde og skriveøvelser. Grundlaget for undervisningen er samtalen, som fortrinsvis vil foregå på engelsk, dog med undtagelse af gennemgang af grammatiske emner. Hjælpemidler: I undervisningen vil indgå trykte og utrykte tekster (f.eks. film ), computer, grammatiske optegnelser og ordbøger. AW, PB og KO varetager undervisningen i engelsk på 9. klassetrin og 10. klassetrin. Timetal: 90 timer 9.klasse, 120 timer 10.klasse årligt. Prøveform: Prøven er obligatorisk på 9. klassetrin der afholdes både en obligatorisk mundtlig og en skriftlig prøve i udtræk. Prøven er obligatorisk på 10. klassetrin - der afholdes både en mundtlig og en skriftlig prøve. 13

15 Tysk Formål: Formålet med undervisningen er at videreudvikle elevens kommunikative kompetencer; såvel skriftligt som mundtligt, således at eleven er i stand til at afslutte 9. eller 10. klasse med eksamen. Målet med undervisning er, at eleven bliver i stand at forstå læst og talt tysk, samt beherske den basale fonetik og intonation og opnå et relevant ordforråd, som sætter eleven i stand til at udtrykke sig nuanceret gennem elevoplæg, almen samtale og længere fremlæggelser. Undervisningen foregår i videst mulige omfang på tysk, gennemgangen af grammatiske emner undtaget. Desuden er undervisningen tilrettelagt med henblik på at opfylde undervisningsministeriets trinmål og slutmål. Indhold: Undervisningen er emnebaseret, således at væsentlige aspekter af de tysktalende landes kulturer og samfundsforhold inddrages og er med til at underbygge elevens forståelse af det tyske sprogs nuværende udbredelse og anvendelse. Der arbejdes med - skønlitterære og faglitterære tekster - lytteøvelser, herunder nyheds/dokumentar udsendelser, musik og film Gennem de skriftlige afleveringer opøves elevens evne til at udtrykke sig præcist og nuanceret om relevante emner og abstrakte begreber, der har betydning for og berøring med de tysksprogede lande egenart, ungdomskulturer eller andre centrale emner. Metoder: Undervisningen vil forme sig som en vekselvirkning mellem klasseundervisning, gruppearbejde, selvstændigt arbejde og skriveøvelser. Grundlaget for undervisningen er samtalen, som fortrinsvis vil foregå på tysk, dog med undtagelse af gennemgang af grammatiske emner. Hjælpemidler: I undervisningen vil indgå trykte og utrykte tekster (f. eks. film), computer, grammatiske optegnelser og ordbøger. PB underviser på 9. klassetrin og 10. klassetrin. Timetal: 90 timer årligt 14

16 Prøveform: Faget er et tilbudsfag på 9. klassetrin prøven er i udtræk. Prøven er mundtlig. Faget er valgfrit på 10. klassetrin der kan aflægges prøve i faget. Der er både en mundtlig og en skriftlig prøve. Fransk Formål: Formålet med undervisningen i fransk er, at eleverne opnår kundskaber og færdigheder, der gør dem i stand til at kommunikere på fransk både mundtligt og skriftligt. Undervisningen skal samtidig udvikle elevernes sproglige bevidsthed om fransk sprog og om sprogtilegnelse. Undervisningen skal skabe rammer for oplevelse, fordybelse og aktiv medvirken for derved at fremme elevernes lyst til at bruge sproget personligt og i samspil med andre. Undervisningen skal bidrage til, at eleverne får tillid til egne evner og lyst til at beskæftige sig med fransk sprog og kulturer til fremme af deres videre udvikling. Undervisningen skal give eleverne grundlæggende viden om kultur og samfundsforhold i fransktalende lande og derved styrke deres internationale og interkulturelle forståelse. Desuden er undervisningen tilrettelagt med henblik på at opfylde undervisningsministeriets trinmål og slutmål. Indhold: Undervisningen er emnebaseret, således at væsentlige aspekter af de fransktalende landes kulturer og samfundsforhold inddrages og er med til at underbygge elevens forståelse af det franske sprogs nuværende udbredelse og anvendelse. Der arbejdes med - skønlitterære og faglitterære tekster - lytteøvelser, herunder radioudsendelser, musik og film Gennem de skriftlige afleveringer opøves elevens evne til at udtrykke sig præcist og nuanceret om relevante emner og abstrakte begreber, der har betydning for og berøring med de fransksprogede lande egenart, ungdomskulturer eller andre centrale emner. Metoder: Undervisningen vil forme sig som en vekselvirkning mellem klasseundervisning, gruppearbejde, selvstændigt arbejde og skriveøvelser. Grundlaget for undervisningen er samtalen, som fortrinsvis vil foregå på fransk, dog med undtagelse af gennemgang af grammatiske emner. Hjælpemidler: I undervisningen vil indgå trykte og utrykte tekster (f.eks. film ), computer, grammatiske optegnelser og ordbøger. 15

17 MS underviser på 9. og 10. klassetrin Timetal: 90 timer årligt Prøveform: Faget er et tilbudsfag på 9. klassetrin prøven er i udtræk. Prøven er mundtlig eller skriftlig. Faget er valgfrit på 10. klassetrin der kan aflægges prøve i faget. Der er både en mundtlig og en skriftlig prøve. Matematik Formålet: Gennem grundlæggende matematiske færdigheder, at videreudvikle eleven til selvstændigt at tænke kritisk og opstille problemstillinger. At eleven lærer fagets praktiske anvendelsesmuligheder at kende og at eleven bliver forberedt til at kunne arbejde videre med faget på gymnasiet, HF eller lign. Ligeledes er formålet ifølge Fælles mål udgivet af undervisningsministeriet: Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold. Analyse og argumentation skal indgå i arbejdet med emner og problemstillinger. Stk. 2. Undervisningen tilrettelægges, så eleverne opbygger matematisk viden og kunnen ud fra egne forudsætninger. Selvstændigt og i fællesskab skal eleverne erfare, at matematik både er et redskab til problemløsning og et kreativt fag. Undervisningen skal give eleverne mulighed for indlevelse og fremme deres fantasi og nysgerrighed. Stk. 3. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne oplever og erkender matematikkens rolle i en kulturel og samfundsmæssig sammenhæng. Med henblik på at kunne tage ansvar og øve indflydelse i et demokratisk fællesskab, skal eleverne kunne forholde sig vurderende til matematikkens anvendelse. Desuden er undervisningen tilrettelagt med henblik på at opfylde undervisningsministeriets trinmål og slutmål. Forventninger: - at eleven kan tage ansvar for sig selv, i fællesskabet og i læringsrummet. - at eleverne møder forberedt til timerne. Har lavet lektier, er udhvilet, har matematiske redskaber i orden (lommeregner, passer, vinkelmåler, bøger, og skriveredskaber) - at eleverne er aktivt deltagende i timerne. Deltager i diskussionerne, markerer sig, stiller faglige spørgsmål. 16

18 - at eleverne benytter sig af hinandens faglige kompetencer. Indhold: Uddybning af emner og begreber eleverne har beskæftiget sig med tidligere, samt inddragelse af nye. Bl.a. kan følgende indgå i undervisningen. 9. kl. Geometri, brøkregning, funktioner, algebra, statistik, målestoksforhold, perspektivtegning, økonomi 10. kl. Geometri, perspektivtegning, brøkregning, 2.gradsfunktioner, økonomi, vækst, algebra, statistik, sandsynlighed/kombinatorik. På skolen benytter vi følgende bogsystemer i undervisningen: Faktor for 9. og 10., Sigma for 9. og 10. plus div. ekstramateriale herunder eget fremstillet materiale. Vi vil veksle mellem teoretisk gennemgang af emnerne, selvstændig opgaveløsning og gruppearbejde. Arbejdsformerne skal give eleven mulighed for at behandle de matematiske problemstillinger i undervisningen på forskellige måder. Den daglige undervisning skal lede frem mod afgangsprøven. Derfor vil vi bl.a. arbejde problemorienteret i undervisningen. For at give eleverne medindflydelse, evaluerer vi løbende undervisningen på klassen og har samtaler med den enkelte elev. AM, HK og MSJ varetager undervisningen i matematik på 9. klassetrin. MSJ, AM, HK, LS og KO varetager undervisningen i matematik på 10. klassetrin. Timetal: 150 timer for 9. og 180 timer for 10. klassetrin. Prøveform: Prøven i matematik er obligatorisk både på 9. og 10. klassetrin. På 9. klassetrin afholdes der en skriftlig prøve, der består af en færdighedsdel og en problemløsningsdel. På 10. klassetrin afholdes der en mundtlig prøve samt en skriftlig prøve, der består af en problemløsningsopgave. Fysik/kemi Formålet: Gennem grundlæggende naturvidenskabelige færdigheder, at videreudvikle eleven til selvstændigt at tænke kritisk og opstille hypoteser. At eleven lærer fagets praktiske anvendelsesmuligheder at kende og at eleven bliver forberedt til at kunne arbejde videre med faget på gymnasiet, HF eller lign. 17

19 Ligeledes er formålet ifølge Fælles mål udgivet af undervisningsministeriet: Formålet med undervisningen i fysik/kemi er, at eleverne tilegner sig viden og indsigt om fysiske og kemiske forhold. Undervisningen skal medvirke til udvikling af naturvidenskabelige arbejdsmetoder og udtryksformer hos den enkelte elev med henblik på at øge elevernes viden om og forståelse af den verden, de selv er en del af. Stk. 2. Undervisningen skal give mulighed for at stimulere og videreudvikle alle elevers interesse og nysgerrighed over for naturfænomener, naturvidenskab og teknik med henblik på at udvikle erkendelse, fantasi og lyst til at lære. Eleverne bør opnå tillid til egne muligheder for at forholde sig til problemstillinger med naturvidenskabeligt og teknologisk indhold af betydning for den enkelte og samfundet. Stk. 3. Undervisningen skal bidrage til elevernes grundlag for at få indflydelse på og tage medansvar for brugen af naturressourcer og teknik både lokalt og globalt. Undervisningen skal give eleverne mulighed for at erkende naturvidenskab og teknologi som en del af vor kultur og vort verdensbillede. Desuden er undervisningen tilrettelagt med henblik på at opfylde undervisningsministeriets trinmål og slutmål. Forventninger: - at eleven kan tage ansvar for sig selv, i fællesskabet og i læringsrummet. - at eleverne møder forberedt til timerne. Har lavet lektier, er udhvilet, har deres lommeregner, bøger, og skriveredskaber i orden. - at eleverne er aktivt deltagende i timerne. Deltager i diskussionerne, markerer sig, stiller faglige spørgsmål. - at eleverne benytter sig af hinandens faglige kompetencer. Indhold: Uddybning af emner og begreber eleverne har beskæftiget sig med tidligere, samt inddragelse af nye. Bl.a. kan følgende indgå i undervisningen. 9.kl. syrer og baser, ioner og salte, radioaktivitet, atomets opbygning, elektromagnetisme, elektrisk energi. 10.kl. Svingninger og bølger, lys og lyd, syrer og baser, kemisk analyse, atomets opbygning, kemiske forbindelser, det periodiske system. På skolen benytter vi følgende bogsystemer i undervisningen. Prisma for 9 og 10., spørg naturen, Ny Prisma, Orbit 1 og 2, Kemi 2000 C niveau. Vi vil veksle mellem teoretisk gennemgang af emnerne, udførelse af praktiske og teoretiske forsøg i mindre grupper og selvstændig forberedelse. De naturvidenskabelige arbejdsformer skal give eleven 18

20 mulighed for at behandle emner og problemstillinger i undervisningen og derigennem lede frem mod afgangsprøven. For at give eleverne medindflydelse, evaluerer vi løbende undervisningen på klassen. AM varetager undervisningen i fysik / kemi på 9. klassetrin AM varetager undervisningen i fysik / kemi på 10. klassetrin Timetal: Fysik/kemi er obligatorisk i 9.kl. 60 timer årligt. Fysik/kemi er et tilbudsfag i 10. kl. 90 timer årligt. Prøveform: Fysik / kemi er obligatorisk prøvefag på 9. klassetrin. Prøven er mundtlig. Fysik / kemi er valgfrit prøvefag på 10. klassetrin. Prøven er mundtlig. Biologi Klassetrin: 9. klasse Formålet: Gennem grundlæggende naturvidenskabelige færdigheder, at videreudvikle eleven til selvstændigt at tænke kritisk og opstille hypoteser. At eleven lærer fagets praktiske anvendelsesmuligheder at kende og at eleven bliver forberedt til at kunne arbejde videre med faget på gymnasiet, HF eller lign. Ligeledes er formålet ifølge Fælles mål udgivet af undervisningsministeriet: Formålet med undervisningen i biologi er, at eleverne tilegner sig viden om de levende organismer og den omgivende natur, om miljø og sundhed samt om anvendelse af biologi. Der skal lægges særlig vægt på forståelsen af sammenhænge. Stk. 2. Undervisningen skal i videst mulig omfang tage sit udgangspunkt i elevernes egne oplevelser, undersøgelser og opfattelser samt søge at fremme deres glæde ved naturen og lyst til at beskæftige sig med biologiske emner og problemstillinger. Stk. 3. Elevernes ansvarlighed overfor natur og miljø skal videreudvikles, og undervisningen skal bidrage til at skabe grundlag for stillingtagen og handlen i forhold til menneskets samspil med naturen. Desuden er undervisningen tilrettelagt med henblik på at opfylde undervisningsministeriets trinmål og slutmål. 19

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle.

Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle. Dansk Målene med arbejdet i dansk er forventninger til et tilstræbt niveau og altid individuelle. Formålet for danskundervisningen på Mina Hindholm Efterskole: At styrke elevernes lyst til at indgå i skriftsprogligt

Læs mere

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

International dimension. Sct. Hans Skole

International dimension. Sct. Hans Skole International dimension Sct. Hans Skole Fælles for skolen International uge International dimension i fagene, i årsplaner, på dagsordener Internationalt udvalg Klasseprojekter BHKL i kontakt med Wales

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Mål for undervisningen i 9.kl

Mål for undervisningen i 9.kl Mål for undervisningen i 9.kl Lovgivningen for en skole som Tommerup Efterskole siger, at ud over, at man skal stå mål med undervisningen i folkeskolen, skal man også nærmere definere målene for undervisningen,

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

Klima og Klode og folkeskolens Fælles Mål

Klima og Klode og folkeskolens Fælles Mål Side 1 af 6 Klima og Klode og folkeskolens Fælles Mål Det tværfaglige undervisningsforløb Klima og Klode bidrager i særlig grad til opfyldelse af trinmålene for fagene natur/teknik, biologi, geografi,

Læs mere

Undervisningsplan for dansk, 10.E 2015/16

Undervisningsplan for dansk, 10.E 2015/16 Undervisningsplan for dansk, 10.E 2015/16 Formålet med undervisningen i faget dansk er, at eleverne skal fremme deres oplevelse og forståelse af litteratur og andre æstetiske tekster, fagtekster, sprog

Læs mere

Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort

Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort Der var en gang i Søby Dette projekt henvender sig til fagene historie, samfundsfag, geografi og dansk i udskolingen. Hensigten med projektet

Læs mere

Avnø udeskole og science

Avnø udeskole og science www.nts-centeret.dk Avnø Avnø Avnø udeskole og science Hvad kan uderummet gøre for naturfagene?... og hvordan kan udeskolelærere bruge NTS centrene? 12.4.2011 Nationalt center for undervisning i natur,

Læs mere

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Årsplan for 9. Lundbye Samfundsfag Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål Uge 32-42: Uge 43-50 Uge 1-6 Uge 8-12 Uge 13-23 Vi gennemgår og arbejder med kapitlerne: Ind i samfundsfaget Fremtider Folketinget

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 5 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag Thyregod Skole Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013 Bundne prøvefag Dansk: Prøven er skriftlig og mundtlig. Læsning og retskrivning Ved den skriftlige del af prøven må der anvendes trykte og elektroniske

Læs mere

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med grønlandsk sprog og kultur.

Læs mere

Evaluering af dansk efter 2. klasse.

Evaluering af dansk efter 2. klasse. EVALUERING AF DE HUMANISTISKE FAG Efteråret 2012 DANSK, ENGELSK, TYSK, HISTORIE, KRISTENDOM, SAMFUNDSFAG og FORTÆLLING Evaluering af ovenstående fag er foretaget i efteråret 2012, dels som fælles evaluering

Læs mere

forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold

forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold Årsplan for undervisningen i matematik på 4. klassetrin 2006/2007 Retningslinjer for undervisningen i matematik: Da Billesborgskolen ikke har egne læseplaner for faget matematik, udgør folkeskolens formål

Læs mere

INDHOLDSPLAN FOR SKOLENS FAG 2014-2015

INDHOLDSPLAN FOR SKOLENS FAG 2014-2015 INDHOLDSPLAN FOR SKOLENS FAG 2014-2015 1 BIOLOGI Skolen følger de af ministeriet fastsatte fælles mål for faget biologi. Undervisningens indhold er valgt i henhold til fagets centrale kundskabs- og færdighedsområder:

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte: Fællesmål 2009 Engelsk. De centrale kundskabs- og færdighedsområder 1. Kommunikative

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR FYSIK/KEMI 2012

UNDERVISNINGSPLAN FOR FYSIK/KEMI 2012 UNDERVISNINGSPLAN FOR FYSIK/KEMI 2012 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte: Fællesmål 2009 Fysik/kemi. Centrale kundskabs- og færdighedsområder Fysikkens

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Anderledes dage og uger Indhold ANDERLEDES DAGE OG UGER... 3 Introdage... 3 DOSO... 3 Efterårs- og vintermøde... 4 Gallafest... 4 Musicaluge... 5 Skitur...

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram Principprogram Målet for Lærerstuderendes Landskreds er at være medskaber af den bedste uddannelse af lærere til folkeskolen. Vi ønsker gennem læreruddannelsen at skabe professionelle folkeskolelærere

Læs mere

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole 2014/2015 Henrik Vejsig Indhold Fag og timetal Fællesskabet Studievejledning Skema Boglige fag Dansk Matematik Engelsk Tysk Fransk Fysik/kemi Naturfag(9.kl.) Medborgerskab(9.kl.)

Læs mere

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 Bilag 26 Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, og de forskellige sider af faget betinger hinanden gensidigt.

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Årsplan for dansk i 6./7. Klasse 2009/2010 Herborg Friskole, Trine Lodberg

Årsplan for dansk i 6./7. Klasse 2009/2010 Herborg Friskole, Trine Lodberg Uge Tema Aktivitet Skriftligt 6. klasse Skriftligt 7.klasse Øvrige oplysninger 33 Velkommen i skole Skoledage onsdag - fredag 34 Grammatik og korte noveller Vi skal finde gode bøger på biblioteket til

Læs mere

Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk

Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk Gør tanke til handling VIA University College Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk 1 Læreruddannelsen i Skive udbyder læreruddannelsens undervisningsfag som enkeltfag med

Læs mere

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010 Fælles mål for engelsk på AL SALAHIYAH SKOLEN Udarbejdet af engelsklærerne, skoleåret 2005-2006 Revideret i skoleåret 2010/2011 Indledning til fælles mål for engelsk Der er udarbejdet fælles mål for faget

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik

Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik Formål for faget natur/teknik Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker,

Læs mere

Fagbeskrivelse for Fysik/kemi. Aabenraa friskole

Fagbeskrivelse for Fysik/kemi. Aabenraa friskole Fagbeskrivelse for Fysik/kemi på Aabenraa friskole Grundlæggende tanker og formål Fysik og Kemi på Aabenraa Friskole 9. klasse 8. klasse 5. og 6. klasse 7. klasse Overordnet beskrivelse og formål: Formålsbeskrivelse:

Læs mere

Landet should I stay or should I go? Undervisningsmateriale

Landet should I stay or should I go? Undervisningsmateriale Landet should I stay or should I go? Undervisningsmateriale Unik fusion af teaterforestilling, udstilling og læring. Landet handler om at være ung på landet. Om ønskedrømme og forhindringer - om identitet

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Frederikshavn Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor

Læs mere

Formål for faget tysk

Formål for faget tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Indholdsplan for Askov Efterskole 2015-16

Indholdsplan for Askov Efterskole 2015-16 Indholdsplan for Askov Efterskole 2015-16 Formål Stk.1. Askov Højskole og Efterskole - også kaldet Flors Højskole - er ved fundats af 10. maj 1898 med kgl. konfirmation af 27. juni s.å. overgået fra privat

Læs mere

Engelsk A stx, juni 2010

Engelsk A stx, juni 2010 Engelsk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede kulturer og globale forhold.

Læs mere

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Det virker umiddelbart indlysende at idrætsundervisningen i skolen skal være en del af sundhedsundervisningen. Det er alment

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS

FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS FAG: Samfundsfag KLASSE: 8. kl A R: 14/15 Lærer: AS Fagformål Eleverne skal i faget samfundsfag opnå viden og færdigheder, så de kan tage reflekteret stilling til samfundet og dets udvikling. Eleverne

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål Bøvling Friskole Skolens navn, hjemsted og formål 1. Bøvling Fri- og Idrætsefterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Bøvlingbjerg, Lemvig Kommune, Region Midtjylland.

Læs mere

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Matematik Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der

Læs mere

Fremtidens skole i Gug

Fremtidens skole i Gug Click here to enter text. Anders «edocaddresscivilcode» Fremtidens skole i Gug Eleven i centrum Linjer i overbygningen Gug Skole Solhøjsvej 2 9635 2300 9210 Aalborg SØ Elevorganisation Overordnede mål

Læs mere

Indskolingen har i år fået et 30 tablets til rådighed, som vi også i 2.a vil benytte i undervisningen

Indskolingen har i år fået et 30 tablets til rådighed, som vi også i 2.a vil benytte i undervisningen Årsplan for 2.a Tingagerskolen 2013/2014 LK JS og DG Overordnede mål for 2.a: Det skal være trygt og rart at gå i skole. Vi ønsker at bevare elevernes naturlige nysgerrighed og styrke deres evne til at

Læs mere

LAYOUT: Charlotte van Hauen. www.charlottevanhauen.dk

LAYOUT: Charlotte van Hauen. www.charlottevanhauen.dk LAYOUT: Charlotte van Hauen www.charlottevanhauen.dk LINJER PÅ GILBJERGSKOLEN Velkommen til et nyt skoleår hvor vi går nye veje sammen. På Gilbjergskolen organiserer vi undervisningen i udskolingen i linjer.

Læs mere

Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE

Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE Forord Med Vordingborg Kommunes Fokus på folkeskolen og beslutning om en ny skolestruktur er målsætningen, at alle elever skal lære mere. Vi betragter udskolingen i

Læs mere

Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013

Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013 Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013 10 lektioner pr. uge. Tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Børnehaveklassen. Trinmål efter Børnehaveklassen Og i Fælles mål 2009 - Dansk, trinmål efter 2. klassetrin

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013. Information om 10. klasse Ringkøbing Skole

Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013. Information om 10. klasse Ringkøbing Skole Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013 Information om 10. klasse Ringkøbing Skole Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse Velkommen til en skole, hvor du bliver rustet til din kommende uddannelse.

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

UPV og obligatorisk optagelsesprøve

UPV og obligatorisk optagelsesprøve Region Hovedstaden optageområde Nordsjælland UPV og obligatorisk optagelsesprøve En beskrivelse af form og indhold rektorerne 2015 1 Optagelsesprøve og vurdering af uddannelsesparathed 2015 Region Hovedstaden

Læs mere

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve.

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve. Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder, så eleven bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og til at lytte til og læse forskellige teksttyper

Læs mere

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Side 1 LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Læseplanen indeholder en angivelse af undervisningens indholdsområder: kommunikative færdigheder, sproglig refleksion og

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

HANDLEPLAN FOR IDRÆT OG BEVÆGELSE FOR GENTOFTE SKOLE

HANDLEPLAN FOR IDRÆT OG BEVÆGELSE FOR GENTOFTE SKOLE BAUNGÅRDSVJ KILDSKOVSVJ B R G N T V D A LL GNTOFT KOMMUNS SKOLVÆSN GNTOFT SKOL BAUNGÅRDSVJ 33 TLF.: + 45 39 65 02 28 DK 2820 GNTOFT FAX: + 45 39 65 13 19 HJMMSID: www.gentofte-skole.dk MAIL: gentofte.skole@gentofte.dk

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Skoleskema for 5.-6.C

Skoleskema for 5.-6.C Skoleskema for 5.-6.C Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08.15-09.00 EL ENGELSK LT/ST BIBLIO 09.00-09.45 EL MUSIK 10.05-10.50 EL ENGELSK CH IDR IDDR EL 10.50-11.35 LT /ST DANSK EL KRIST. CH IDR IDDR

Læs mere

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag.

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag. Tilsyn Køng Idrætsfriskole i skoleåret 2011-2012 Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole er det vores opgave at føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Hjørring Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor aktiviteterne

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med:

Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med: Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med: 1:Elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik, engelsk og idræt. 2: At skolens samlede undervisningstilbud,

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør 10.kl. 2010/2011 Nordstrandskolen Dragør Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse. for. Fårup SFO

Mål - og indholdsbeskrivelse. for. Fårup SFO Mål - og indholdsbeskrivelse for Fårup SFO 1 Forord Vores SFO og indskoling arbejder sammen i et samlet indskolingsteam. Det betyder at pædagogerne er klassepædagoger i skolen. Lærere og pædagoger indgår

Læs mere

VVE Indholds- og aktivitetsplan

VVE Indholds- og aktivitetsplan VVE Indholds- og aktivitetsplan Generelt VVE er normeret til 80 års elever. Eleverne søges fordelt på lige mange drenge og piger. Skolen søger at målrette sig primært velfungerende grønlandske elever,

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

ÅRSPLAN SAMFUNDSFAG 9. B 2012/13

ÅRSPLAN SAMFUNDSFAG 9. B 2012/13 ÅRSPLAN SAMFUNDSFAG 9. 2012/13 Emne Periode Mål Relation til fælles mål Folketinget august Eleverne kender til magtens tredeling, partier partiprrammer. Velfærdssamfundet - demokratiet i funktion august

Læs mere

Kursusforløb 6-8. klasse. Fagplan for Den Vide Verden og Demokrati

Kursusforløb 6-8. klasse. Fagplan for Den Vide Verden og Demokrati FAABORGEGNENS FRISKOLE PRICES HAVEVEJ 13, 5600 FAABORG TLF.: 6261 1270 FAX: 6261 1271 Kursusforløb 6-8. klasse ENGHAVESKOLEN D. 07-01-2009 Sideløbende med historieundervisningen i 6.-9.kl. er der i 6.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Du sidder nu med Yggdrasils pædagogiske læreplan. Teksten er delt op i forskellige afsnit, som skal give dig et indblik i: Baggrunden for loven om de pædagogiske

Læs mere

Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole.

Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole. Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole. Klasse: 0.klasse Periode: 2013-2014 Team/ lærer: Lone Hede & Majbrit Ravnsbeck Børnehaveklassens overordnede mål. Undervisningen tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets

Læs mere

Matematik. Læseplan og formål:

Matematik. Læseplan og formål: Matematik Læseplan og formål: Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold.

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Engelsk

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Engelsk Fagplan for Engelsk Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt og

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. MATEMATIK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Faglighed i. Fællesskabets skole. Danmarks Lærerforening

Faglighed i. Fællesskabets skole. Danmarks Lærerforening Faglighed i Fællesskabets skole Danmarks Lærerforening Folkeskolens opgave er i samarbejde med forældrene at fremme elevernes tilegnelse af kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer, der

Læs mere

Linjefag på pædagoguddannelsen

Linjefag på pædagoguddannelsen Linjefag på pædagoguddannelsen Som pædagogstuderende skal du vælge ét af følgende linjefag: Sundhed, krop og bevægelse Udtryk, musik og drama Værksted, natur og teknik Du kan læse mere om indholdet i linjefagene

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Undervisning

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Undervisning Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Undervisning Indhold Historie... 4 Skolens formål... 4 Skolens elevgruppe... 4 Skolens fag... 5 Obligatoriske fag... 7 Gymnastik... 7 Folkedans... 9 Sang...

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

13. EVALUERING AF FAGET ENGELSK I 8. KLASSE - SKOLEÅR 2014

13. EVALUERING AF FAGET ENGELSK I 8. KLASSE - SKOLEÅR 2014 13. EVALUERING AF FAGET ENGELSK I 8. KLASSE - SKOLEÅR 2014 Metode: I løbet af skoleåret har eleverne gennemført 3 skriftlige tests, som dækker over 4 discipliner: 1. Listening comprehension (lytteforståelse)

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4 Undervisningsplan for faget dansk Ørestad Friskole 1. af 11 sider Undervisningsplan for faget dansk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold Undervisningens organisering og omfang side 2 Undervisningsplanens

Læs mere

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT ELEMENT SKOLEÅRET 12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE Hvorfor vælge Det 10. Element? Det 10. Element er starten på din ungdomsuddannelse: - du bliver mere afklaret om din fremtid - du styrkes fagligt og

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 15/16. Indledning Kostskolepolitik Pædagogisk tilrettelagt samvær

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 15/16. Indledning Kostskolepolitik Pædagogisk tilrettelagt samvær Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 15/16 Indledning Kostskolepolitik Pædagogisk tilrettelagt samvær Indledning Skoleåret 2015 2016 består af 42 uger med start søndag d. 9. august 2015 og afslutning

Læs mere

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk Efteråret 2015 Livets Skole Dette er en samlet årsplan for 4.-5. klasse. Vi følger Undervisningsministeriets Fælles mål for faget dansk. Undervisningen vil være planlagt,

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 9 klasse De humanistiske fag:dansk, Engelsk, Tysk, Historie, Kristendom, Samfundsfag Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 HNX Hjørring Ny 10. Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 Dramaprojekt side 7 Obligatoriske fag

Læs mere

Velkommen til Ulstrup Efterskole

Velkommen til Ulstrup Efterskole V Velkommen til Ulstrup Efterskole Værdigrundlag Ulstrup Efterskoles værdier bygger på en gensidig ansvarlighed, arbejdsfællesskab og respekt for forskelligheden, således at den enkelte elev, gennem praktiske

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Skoleåret 2015-2016. Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge?

Skoleåret 2015-2016. Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge? Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge? 1 Kære forældre og elever i kommende 7. årgang Alle elever skal lære bedre og trives mere i en sund og varieret skoledag Det er nu ved at være tid til orienteringsmøder

Læs mere

Årsplan 9. årgang 2012/ 2013

Årsplan 9. årgang 2012/ 2013 Årsplan 9. årgang 2012/ 2013 Uge Emne/aktiviteter Mål Materialer 33 36 36 kanotur Kim Fupz forfatterskab novelle gøre rede for og beherske betydningen af sproglige og stilistiske virkemidler gøre rede

Læs mere

Studieretninger 2009. Information om Ordrup Gymnasium

Studieretninger 2009. Information om Ordrup Gymnasium Studieretninger 2009 Information om Ordrup Gymnasium Velkommen til Ordrup Gymnasium I denne folder kan du orientere dig om, hvilke studieretninger vi udbyder i 2009 på OG. Der er 10 forskellige at vælge

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Matematik

Selam Friskole Fagplan for Matematik Selam Friskole Fagplan for Matematik Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere