Indholdsplan. Skoleåret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsplan. Skoleåret 2014-2015"

Transkript

1 Indholdsplan Skoleåret

2 5 C -1 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Skolens grundlag... 4 Skolens værdigrundlag:... 4 Resultat af selvevaluering Skolens organisation... 6 Skolens bestyrelse... 6 Bestyrelsen for Vesterdal Efterskole:... 8 Medarbejderråd... 9 Elevråd... 9 Skolens Elevgruppe Elevlister Navn, adresse Køkkenhold Skema Dagsstruktur Afvigelser fra alm. skema Årskalender Fagvalg Periode A Periode B Periode A Periode B Periode A Musikteater Periode Periode Fag. Formål, indhold m.v Valgfag Krop og bevægelse Friluftsliv Sang og musik Drama Kunst og værkstedsfag Medie Prøveforberedende fag Dansk Indholdsplaner Matematik Indholdsplaner Engelsk Indholdsplaner Fysik/Kemi Indholdsplaner Biologi Indholdsplan Geografi Indholdsplan... 79

3 5 C -1 Side 2 af 13 Historie Indholdsplan Kristendomskundskab Indholdsplan Samfundsfag Indholdsplan Tysk Indholdsplaner Idræt Indholdsplan: Kreativt projekt Indholdsplan Film og medie Indholdsplan Samf Indholdsplan Musikteori Indholdsplan Kor og motion Kor Motion for 10. klasse PRO prøvefri 10. klasse Køkken Dags- og ugerytme Arbejdsopgaver Weekend-forplejning Skoledagens opbygning Dags og ugeplan Morgenmad Samling Rengøring Første formiddagsfag Formiddagsservering Andet formiddagsfag Tredje formiddagsfag Middagsmad Lommepengebank Eftermiddagen Aftensmad Stilletime Aftenaktiviteter Ugeplan Onsdagsaftener (fællesaftener) Medarbejdermøder Gruppemøder Fællesmøder Husmøder Introduktionsforløb Gruppeweekender

4 5 C -1 Side 3 af 13 Anderledes dage Emneuge Forældreweekend og forældredag Brobygning, selvvalgt opgave og projekt opgave Snetur til Norge Musikteater Udtalelser Udtalelser/karakterer vedrørende selvvalgt opgave/projektopgave Prøver Skriftlige prøver Mundtlige prøver Skoleårets afslutning Hovedrengøring Afslutningsdage Arbejdsdage før sommerferie Tilsyn med elever Aftenvagt Første-vagt Anden-vagt Tredje-vagt Weekendvagt Sovevagt/morgenvagt Nattevagt Morgenvagt Bilag 1: Regnskab over flyttedage: Bilag 2: Vagtgrupper, planer for tilsyn, motion og samlinger

5 5 C -1 Side 4 af 13 Skolens grundlag Skolens værdigrundlag: Vesterdal Efterskole bygger på det grundtvigske skolesyn om at oplyse, vække og engagere. Det sker bedst i et humørfyldt og farverigt dagligt samvær præget af livsglæde, oplevelser, omsorg og krav om ansvarlighed. Målet er udvikling af elevernes personlighed med henblik på et positivt og aktivt engagement i skolelivet og tilværelsen i øvrigt. Respekten for det enkelte menneskes værdi og unikke egenskaber danner udgangspunkt for personlig og faglig udvikling. Forskellighed er en styrke, og der skal gives plads for den enkeltes tanker og meninger i et forpligtende fællesskab, hvor samværet bygger på tolerance og respektfuld samtale.

6 5 C -1 Side 5 af 13 Resultat af selvevaluering 13 Samlet set er det tydeligt, at Efterskole.dk spiller en meget stor rolle for især drengenes valg af efterskole i hvert fald markerer over halvdelen, at det er der, de har mødt os første gang. For drengene i 9. klasse er tallet endnu højere. Ca. 1/3 af eleverne på tværs af køn og årgange, hører første gang om os fra familie. Venner spiller en langt større rolle for pigerne end for drengene. De faktorer, der samlet set har haft størst betydning for elevernes valg af efterskole, er i prioriteret rækkefølge: 1. Den generelle stemning på skolen 2. Skolens valgfag 3. De fysiske rammer Den generelle stemning samt valgfag scorer meget højt hos alle grupper af respondenter, hvorfor det er områder, vi hele tiden skal have for øje, værne om og udvikle. Når vi ved, at en meget stor del af drengene finder os på Efterskole.dk, og at de samtidig vægter valgfag og stemning meget højt i deres valg af skole, er det klart, at vi i høj grad skal pleje denne platform, sørge for at vores valgfag bliver godt og fyldestgørende præsenteret, samt forsøge på bedst mulig måde at formidle skolens generelle stemning på siden. Fra Efterskole.dk er vores Facebook og hjemmeside kun et klik væk, så disse skal naturligvis på samme måde i høj grad formidle stemning samt info om valgfag. Selvevalueringen har bekræftet os i vores formodninger om, at især stemning og valgfag er væsentlige faktorer for eleverne, og den understreger dermed vigtigheden af det arbejde, vi allerede nu er i fuld gang med på hhv. Facebook, hjemmeside og efterskole.dk. Vigtigheden af de fysiske rammer kommer heller ikke som nogen overraskelse for os. Disse skal som tidligere nævnt repræsentere et miljø, som er dynamisk og fordrende for den generelle stemning. Det er vigtigt, at eleverne kan se sig selv i disse rammer, og i det lys er det afgørende, at kommende elever kan se, at nuværende og tidligere elever har sat deres aftryk på skolen, hvad de således også selv kan komme til. PRO-klassen redesignede i skoleåret 12/13 vores hall-område, hvilket har haft en stor positiv betydning for rummets dynamik og stemning, og også i indeværende skoleår skal der foretages kosmetiske ændringer. De fysiske rammer skal give eleverne indtryk af at være en del af en historie, som de selv kan skrive videre på. Mht. PRO-klassen er konklusionen, at vi skal være skarpere i vores kommunikation vedr. PRO. De kommende elever skal kunne forstå konceptet, de skal vide, hvilke kompetencer PRO vil kunne bibringe dem, og de skal i særdeleshed forstå, at PRO ikke er en eliteklasse, men et åbent tilbud. Vi afholder i marts måned en informationsaften for de kommende 10. klasses elever, hvor de vil få indsigt i såvel den konventionelle 10. klasse og de valgfag, man her har mulighed for at vælge, samt PRO. Først efter dette møde skal eleverne tage stilling til, hvilken 10. klasse de ønsker at gå i. Selvevaluering 15 Næste selvevaluering gennemføres ultimo november 2015

7 5 C -1 Side 6 af 13 Skolens organisation Skolens bestyrelse Forretningsorden for Bestyrelsen ved Vesterdal Efterskole 1. Bestyrelsen træder sammen umiddelbart efter generalforsamlingens afholdelse og vælger formand, næstformand og sekretær. 2. Ordinære bestyrelsesmøder indkaldes af skolens kontor, når formanden begærer det. 3. Ekstraordinære bestyrelsesmøder skal indkaldes, når mindst 2 medlemmer af bestyrelsen ønsker det. (Jf. skolens vedtægter). Ekstraordinære bestyrelsesmøder skal indkaldes mindst 8 dages varsel. De kan dog i undtagelsestilfælde indkaldes med kortere varsel end 8 dage. 4. Indvarsling af bestyrelsesmøder sker skriftligt (post eller mail) med mindst 7 dages varsel med angivelse af forslag til dagsorden. 5. Punkter, der ikke er optaget på denne dagsorden, kan kun behandles og afgøres på bestyrelsesmødet, når samtlige medlemmer er til stede og enstemmigt beslutter at behandle punktet. 6. Der udarbejdes på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen en plan for årets bestyrelsesmøder. 7. Bestyrelsens beslutninger træffes på bestyrelsesmøder 8. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 af dens medlemmer er til stede. (Jf. skolens vedtægter). 9. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Beslutninger om køb, salg og pantsætning af fast ejendom træffes dog med et kvalificeret flertal på 5 medlemmer. (Jf. skolens vedtægter) 10. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 11. Afstemningen skal ske skriftligt, når blot et medlem ønsker det. 12. Afgørelsen af en sag undtaget de i pkt. 1 nævnte valg skal udsættes til nyt møde, hvis 2 medlemmer ønsker det. Dette møde holdes i så fald i løbet af en måned.

8 5 C -1 Side 7 af Formanden eller i dennes fravær næstformanden leder forhandlingerne og afstemningerne og sørger for, at beslutningerne og eventuelt afstemningsresultat indføres i en beslutningsprotokol. 14. Efter hvert møde udarbejdes referat, som tilsendes bestyrelsens medlemmer senest en uge efter mødet. Referatet godkendes og underskrives ved mødets afslutning af det refererede mødes deltagere. Enhver af disse er berettiget til kort at få sin afvigende mening indført i referatet. Formanden sørger for, at de trufne beslutninger udføres. 15. Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i forhandlinger eller afstemninger, der angår forhold mellem skolen og vedkommende selv eller dennes nærmeste. Et bestyrelsesmedlem må ej heller deltage i forhandlinger eller afstemninger mellem skolen og tredjemand, hvis medlemmet har interesser heri, som strider mod skolens interesser. 16. Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg bestående af 3 bestyrelsesmedlemmer samt forstanderen. Et forretningsudvalgs opgave er at bistå formanden med at udføre de trufne beslutninger og i øvrigt at servicere bestyrelsen. Bestyrelsen orienteres på det følgende møde om forretningsudvalgets arbejde. 17. Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsudvalg til løsning af konkrete opgaver. 18. Før hver ordinær generalforsamling gennemgår bestyrelsen udkast til formandens beretning for perioden siden sidste generalforsamling og et oplæg til skolens virksomhed for den kommende periode. Ligeledes gennemgås skolens regnskab. 19. Den generalforsamlingsvalgte suppleant kan deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret Således vedtaget den 24. maj 2005 (Underskrives af formand og bestyrelsesmedlemmer).

9 5 C -1 Side 8 af 13 Bestyrelsen for Vesterdal Efterskole: Ole Grønbæk, formand Finn Schousboe, næstformand Lone E. Jensen Brydegaardsvej 20 Gl. Assensvej 18 Gl. Assensvej Haarby 5580 Nr. Åby 5580 Nr. Aaby tlf.: tlf.: tlf.: Bent Holm Bente Fornitz Kaj Madsen Hestehaven 5 Berlin 32 Tybrindvej Middelfart 5463 Harndrup 5592 Ejby tlf.: tlf.: tlf.: Arne Vingum Jensen Boltinggårdvej Ringe tlf.: Birgit Reimers Dyrholm, suppleant Taulov Kirkevej Fredericia tlf.:

10 5 C -1 Side 9 af 13 Medarbejderråd Medarbejderrådsformand er i skoleåret Frederik Nordahl. Medarbejderrådet holder møder 1-2 gange ugentligt. Mødet er delt i en åben del, hvor der ikke kan diskuteres personspørgsmål, og en lukket del, hvor der tages sager op, der angår enkelte personer. Elevråd Der er tradition for et elevråd på skolen. Blandt elevrådets medlemmer vælges to repræsentanter til at deltage i medarbejderrådsmødernes åbne del.

11 5 C -1 Side 10 af 13 Skolens Elevgruppe Elevlister Navn, adresse

12 5 C -1 Side 11 af 13

13 Side 12 af Køkkenhold

14 Side 13 af Skema Dagsstruktur

15 Side 14 af

16 Side 15 af Afvigelser fra alm. skema

17 5 C -1 Side 16 af 13 Årskalender

18 5 C -1 Side 17 af 13

19 5 C -1 Side 18 af 13 Fagvalg Periode A1

20 Side 19 af Periode B1

21 Side 20 af Periode A2 Periode B2 Periode A3 Musikteater Periode 4 Periode 5

22 Side 21 af Fag. Formål, indhold m.v. Valgfag Krop og bevægelse Formål Formålet med undervisningen i Krop og bevægelse er, at give eleverne begejstring for kropslig udfoldelse. Gennem alsidige fysiske erfaringer ønsker vi at skabe: - begejstring for bevægelse - social læring og samvær - sundhed og velvære, fysisk og mentalt - kropsbevidsthed og kropskontrol - alsidige kropslige erfaringer - selvværd og selvtillid - betydning af livslang fysisk udfoldelse og vedligehold - indsigt i nye og gamle traditioner for kropslig udfoldelse Centrale kundskabs- og færdighedsområder Begejstring for bevægelse Tilbuddene inden for krop og bevægelse skal først og fremmest give eleven lyst til kropslig udfoldelse. Aldersgruppen fravælger ofte den etablerede foreningsidræt og de unge bærer præg af ringe fysik træning. Udbuddene skal være alsidige og gerne en blanding af traditionelle og utraditionelle bevægelsesformer. Social læring og samvær Gennem forskellige øvelser og discipliner oplever eleven sig selv i en social sammenhæng, hvor samarbejde, gensidig respekt, ansvar og forståelse for psykiske og fysiske grænser er væsentlige elementer. Sundhed og velvære, fysisk og mentalt Kropsbevidsthed og kropskontrol Alsidige kropslige erfaringer Selvværd og selvtillid Betydning af livslang fysisk udfoldelse og vedligehold Indsigt i nye og gamle traditioner for kropslig udfoldelse

23 Side 22 af Indholdsplan Valg A1: Sport 101 Udtrykket 101 ( One-oh-one ) bruges I det amerikanske uddannelses system til at beskrive alle former for intro-forløb. Titlen er i Vesterdals tilfælde særdeles rammende. Forløbet er nemlig på alle måder tænkt som et introduktions/ opstartsforløb. Dette gælder både fagligt og i særdeleshed socialt. Du vil i forløbet blive introduceret for de forskellige muligheder man som elev har for at dyrke idræt på - eller i nærheden af - Vesterdal. Aktiviteterne kan spænde meget bredt - fra kendte boldspil som håndbold, volleyball, fodbold, basketball mm. over softball, futsal, lacrosse, golf, ultimate, voldsbold, cricket, tennis, løb, lege, mountainbike, konkurrencer mm. Det præcise indhold fastlægger valgholdet i fællesskab, og hvis du har dyrket en lidt anderledes idrætsgren du mener andre bør introduceres for, prøver vi også at finde plads til det. På periodens valgfagsdag tager vi på tur med skolens bus Røde Ruth og prøver kræfter med nogle aktiviteter, som ikke kan opleves i Vesterdals umiddelbare nærhed. Fælles for alle aktiviteter er at glæde, humør og det legende element har en central plads. Valg B1: Adventure race Direkte oversat betyder adventurerace eventyr løb. Og i bedste eventyrstil er der i adventurerace altid flere prøvelser Måske en sko med pludder, en prins på en jernhest, en mørk skov eller en gul og blå prinsesse - dog ALTID med en lykkelig slutning. Adventurerace er løb, der kombinerer flere idrætsdiscipliner og udfordrende opgaver. Løb, i form af bl.a. orienteringsløb og terrænløb, er oftest det gennemgående element, blandet med cykling, forcering af diverse forhindringer, vand, udfordrende opgaver, samarbejdsøvelser, våben etc. Det er sjovt, til tider hårdt, udfordrende, anderledes og oftest beskidt. Forløbet afsluttes med et 6-timers adventurerace, som vil gå over stok og sten, gennem land og by og i tykt og tyndt. Så kom og sved med Ejvind og Flemse du vil helt sikkert ikke fortryde det! Valg A2: Slagbold Målet er at eleverne - tilegner sig færdigheder inden for slagbold - samarbejder om at udvikle spillet - får indsigt i kroppens fysiske funktioner - får kendskab til faktorer der har betydning for et holds præstation Indholdet er: - Badminton - Tennis - Volleybold - Hockey - Squash - Diverse småspil Valg B2+Valg4: Dans Du vil blive en del af en koreografi og vi vil afprøve forskellige dansegenrer som er inspireret af funk, moderne, dancehall, house, rytmisk gymnastik og latinamerikanske danse. I dans arbejder vi med kroppens styrke og smidighed som en forudsætning for at lære dansens teknikker så vi kan opføre en mindre opvisning på skolen.

24 Side 23 af I timerne vil det i høj grad blive dyrket, at man ikke skal være bange for sin krop. Man vil blive udfordret i forskellige former for bevægelser, med et twist af det improviserede, for til sidst at opnå en størrer forståelse og indsigt i, hvad kroppen egentlig kan og hvilke slags bevægelser man kan sammensætte. Alt dette sker gradvist, og undervisningen vil bære stort præg af, at dansen først og fremmest er for sjov og udfordrer den enkelte. Valg A3: Spring i luften I valgfaget Spring i luften vil eleverne blive præsenteret for discipliner inden for redskabs- og springgymnastikken på begynderniveau. Herunder vil timerne indeholde grundtræning af kroppen som en forudsætning for at kunne mestre spring og gymnastik. Hver time starter med en grundig kropsopvarmning samt en styrkedel fokuseret særligt på arme, mave og ben-muskler og løbeturer kan forekomme! De spring eleverne vil komme igennem er ruller, vejrmøller, araberspring, forlæns + baglæns salto, kraftspring, overslag, flikflak. Derudover håndstand, kolbøtter, balancetræning. Målet med faget er, at udfordre eleverne på deres mod og fysiske formåen. Når de opbygger dette og lærer springene, vil de turde mere og opleve en selvforglemmelse. Valg 4: Amerikansk fodbold I dette forløb vil du blive præsenteret for amerikansk fodbold og en tillempet non-contact udgave af spillet kaldet flagfootball, hvor der spilles med de såkaldte flag-bælter. Du skal gennem øvelser tilegne sig de forskellige elementer som spillene bygger på. Her tænkes for eksempel på sparke- og kasteteknik, løbemønstre og tackleformer. Derudover gennemgås også spillenes regler og de mest grundlæggende taktiske elementer. Som en del af forløbet indlægges en eller flere ekskursioner til Middelfart, Kolding og Vejle, hvor vi skal træne Amerikansk fodbold med udstyr - det vil sige hjelme og skulder/ brystbeskyttelse. Hver lektion vil starte med fælles opvarmning og slutte med udstrækning/ afspænding. Valg 5: Verdensidræt Forløbet tager sit udgangspunkt i det faktum at stort set alle verdens lande har en eller flere idræts-discipliner, der i det pågældende land betragtes som værende national-sporten. Eleverne skal med andre ord på en rejse verden rundt, med idrætten som fokus. Rejsen starter i Danmark, hvor håndboldspillet for godt og vel 100 år siden blev opfundet. Herfra videre til England for at spille fodbold, petanque i Frankrig, Tae Kwon Do i Korea, Capoeira i Brasilien, Baseball i USA, Hockey i Canada og så videre. Eleverne skal gennem øvelser tilegne sig de forskellige elementer som disciplinerne bygger på. Her tænkes for eksempel på pitchet, slaget og brugen af gribehandsken i baseball. Derudover gennemgås også spillenes regler og de mest grundlæggende taktiske elementer. Afsluttende skal alle spil afprøves i deres helhed. I forbindelse med gennemgangen af de forskellige discipliner, vil eleverne desuden blive præsenteret for historiske og kulturelle fakta vedrørende disciplinerne. Hver lektion vil starte med fælles opvarmning og slutte med udstrækning/ afspænding. Valg 5: Helsetrip Helsetripholdet skal igennem en sundhedsrejse for krop og sjæl. De vil blive præsenteret for teori om sund kost og ernæring, naturlige hudplejeprodukter, meditation og mindfulness og herefter afprøve teorien. De skal desuden via hård fysisk træning få sved på panden og forbedre deres kondition, mærke deres krops muligheder og grænser. Der vil også være plads til elevernes egne ideer om, hvad velvære er for dem.

25 Side 24 af Friluftsliv Friluftsliv Fagets formål er, at eleverne igennem undervisningen tilegner sig færdigheder så glæden ved at opholde sig i det fri øges. Gennem oplevelser er det ligeledes ønsket, at eleverne får mod og lyst til også selv, på egen hånd, at dyrke friluftslivet i samvær med andre. Undervisningen vil blive bygget op omkring det at færdes i naturen og at overnatte i det fri. Undervisningen vil derfor bl.a. indeholde følgende af friluftslivets basisemner: kort og kompas, vandring, pionering, primitiv madlavning samt overnatning i det fri. Ud over de nævnte færdigheder vil forløbet også byde på forskellige andre udendørsaktiviteter som bl.a. klatring og diverse friluftslege. Legene skal være med til at skabe en holdfølelse og øge samarbejdsevnen. Der bestræbes at hele forløbet afvikles udendørs for bevidst at signalere: at der ikke findes dårligt vejr, kun dårlig påklædning. Undervisningen tilrettelægges som hold- og gruppeundervisning. Samarbejde, respekt, oplevelse, sansning og fordybelse er vigtige aspekter ved friluftslivet. I undervisningen inddrages diskussioner af bredere karakter: regler for færdsel i naturen, forurening/larm/skidt, natur contra kultur, menneskets plads i naturen Endelig må faget gerne bibringe eleven en forståelse for de moderne livsvilkår set i forhold til evig gyldige vilkår som at være: Tør, varm og mæt. Indholdsplan Valg 5: Friluftsliv Målet er at eleven gennem forskellige aktiviteter i det fri tilegner sig færdigheder i at begå sig i naturen får erfaringer med samarbejdets betydning får blik for naturens rekreative værdier prøver at overskride det vedkommende tidligere troede var ens grænse Indholdet er blandt andet: Kort- og kompaslære Vandaktiviteter herunder bygge tømmerflåde Primitiv madlavning, herunder anvendelse af naturens spisekammer Bygning med rafter Fiskeri, rejestrygning Overnatning i det fri Idræt med natur

26 Side 25 af Sang og musik Formål: Formålet med undervisningen i sang og musik er, at eleverne udvikler deres evne til at udtrykke sig gennem musik, og til at opleve musik. Undervisningen skal give dem forudsætninger for at kunne tage aktiv del i musiklivet samt inspirere til selvstændigt at arbejde videre med musikken. Gennem aktiv og skabende beskæftigelse med musik skal undervisningen medvirke til elevernes følelsesmæssige og intellektuelle udvikling af koncentration og motorik samt øge deres forståelse af sig selv som en del af et fællesskab. Undervisningen skal fremme elevernes forståelse og åbenhed overfor forskellige genre indenfor den rytmiske musik, samt styrke deres evne til at vurdere udtryk og udførelse indenfor denne musik. Centrale kundskabs og færdighedsområder: Musikundervisningen tager primært sit udgangspunkt i elevernes arbejde med at gengive musik. Der arbejdes herudover med at komponere og at improvisere. Der arbejdes med hovedområderne; rytmisk sammenspil, begynderguitar, sang, kor, musikteori. De fag, der tilbydes indenfor sang og musik vil oftest være: forskellige former for rytmisk sammenspil, akustisk sammenspil, sang og sangstemmen, begynderguitar, musikteori, musikteater.

27 Side 26 af Indholdsplan Valg A1: Musik og bevægelse: Beat it Der arbejdes med elementær rytmisk træning og SDS (sang, dans, spil). Med udgangspunkt i forskellige enkle afrocubanske og brasilianske rytmer arbejdes der med begreber som puls, groove, periodefornemmelse, improvisation og musikalsk udtryk. Der arbejdes også mere teknisk med trommespil og perkussion, og eleverne opnår nogen fortrolighed med de gængse slagteknikker på både congas/djembe (spilles med hænderne) samt surdo, caixa, repenique (spilles med stikker). Der arbejdes også med stomp og bodypercussion, hvor dans og bevægelse vil være en del af det musikalske udtryk. Endvidere vil vi arbejde med improvisation og solospil. Eleverne vil også skulle lave deres egne små kompositioner/performances med brug af Stomp og bodyperkussion. Valg A1: Gademusikant I dette valgfag er vores mål at spille en dag på gaden i Odense. Vi vil arbejde på at sammensætte en gadeperformance som fungerer i virkeligheden, og undervejs vil vi indøve en solid række sange, samtidig med at vi arbejder med ting som: Udtryk, udstråling, stil, musik der fænger, hvordan man sætter scenen og meget mere. Faget slutter med en arbejdsdag på gaden i Odense, hvor der spilles live. Eventuelt er holdet delt i flere bands, som står på hver deres location. I løbet af dagen reflekteres der over elevernes performance, og om muligt foretager vi ændringer for at se deres effekt. Valg B1: Rytmisk sammenspil: For de skrappe Der arbejdes med indstudering af et alsidigt udvalg af numre indenfor den rytmiske musik. I dette forløb arbejdes særligt med rytmer/genrer inspireret af verdensmusik/afrocubansk musik.: reggae, latinrock, salsa, New Orleans funk, samba reggae, afropop mv. Centralt i undervisningen står arbejdet med puls- og rytmefornemmelse, dynamik, melodispil, intonation og becifringer samt det musikalske udtryk som helhed. Der lægges i denne proces vægt på, at eleverne formår at sætte deres personlige præg på musikken, og ikke udelukkende kopierer andre kunstnere. Evnen til at lytte og samtidig spille sammen med andre skærpes. Eleverne skal kunne forholde sig kritisk til musikken og komme med bud på, hvordan den fremføres. Gennem undervisningen skal de forstå vigtigheden af, at et godt produkt kræver en aktiv og vedvarende indsats gennem indstuderingen og den fælles øvning. I undervisningen inddrages relevante instrumenter og sang. Den enkelte elev får gennem sammenspillet udviklet sine egne færdigheder på sit instrument og derigennem et større kendskab til instrumentets tekniske og klanglige muligheder. Forløbet sluttes af med en koncert-turné, hvor eleverne kommer til at spille for et publikum på friskoler, efterskoler og folkeskoler. Der indgår således et element af formidling i undervisningen, idet eleverne skal opnå fortrolighed med at spille for andre. Valg B1: Begynderguitar I denne valgfagsperiode lærer eleverne at spille brugsguitar. De vil lærer alle grundelementerne til det at spille guitar. Eleverne lærer at spille de fleste spanske akkorder, Barré akkorder, fingerspil og skalaer. Det er

28 Side 27 af hovedsageligt akustiske guitarer der vil blive spillet på. Dvs. Spanske og Westernguitarer. Hvis eleverne ikke har en guitar selv, udlåner vi gerne en til dem. I perioden vil de lære diverse genrebestemte sange. Sidst i perioden vil de være med til at fremføre en lille koncert for resten af skolen. Valg A2: Rytmisk sammenspil: NeoSoul & Acid-jazz Der arbejdes med indstudering af et alsidigt udvalg af numre indenfor den rytmiske musik med hovedvægt på 90 ernes neosoul og acidjazz. (det kunne være numre af bl.a. Erykah Badu, Alicia Keys, Incognito, Jamiroquai m.fl.) Centralt i undervisningen står arbejdet med puls- og rytmefornemmelse, dynamik, melodispil, intonation og becifringer samt det musikalske udtryk som helhed. Der lægges i denne proces vægt på, at eleverne formår at sætte deres personlige præg på musikken, og ikke udelukkende kopierer andre kunstnere. Evnen til at lytte og samtidig spille sammen med andre skærpes. Eleverne skal kunne forholde sig kritisk til musikken og komme med bud på, hvordan den fremføres. Gennem undervisningen skal de forstå vigtigheden af, at et godt produkt kræver en aktiv og vedvarende indsats gennem indstuderingen og den fælles øvning. I undervisningen inddrages relevante instrumenter og sang. Den enkelte elev får gennem sammenspillet udviklet sine egne færdigheder på sit instrument og derigennem et større kendskab til instrumentets tekniske og klanglige muligheder. Forløbet sluttes af med en koncert. Der indgår således et element af formidling i undervisningen, idet eleverne skal opnå fortrolighed med at spille for andre. Valg A2: Rock Dette valgfagsforløb er genrebestemt på forhånd. Genren er ROCK. Det er både elevvalgte og lærervalgte rocksange der bliver indstuderet. Sangene man instuderer har flere forskellige undergenrer. Så som: Indierock, poprock, sydstats rock, Glam rock, progressiv rock, alternativ rock, post rock, garage rock osv. Alt i alt vil der i dette forløb blive fyret op under kedlerne og spillet vild spade. Målet med forløbet, er at tilegne sig rockmusikkens egenskaber på ens eget instrument. Alle instrumenter er velkomne. Valg B2: Begyndersammenspil: I dette valgfag er vores mål først og fremmest at få erfaring med at spille band-sammenspil. Vi skal lære om orkesterdisciplin, rytmegruppe, og generelle grundlæggende musiske principper, både teoretisk og praktisk. Valg B2: Sangskrivning/studieteknik I dette forløb komponerer man sange med tilhørende tekster og derefter indspiller dem. Eleverne vil blive undervist i en musikteori, der er baseret på at komponere egne sange. De vil lære studieteknik, så de selv kan komponere sangene på computeren og indspille deres instrumenter. Målet i dette forløb bliver at komponere sange til den forestående musikteaterperiode. Valg A3: Country og Folk I dette valgfag vil vi undersøge genrerne Country og Folk, og indstudere sange herunder. Vi vil i øvrigt snakke om kulturen og historien bag genren. Valg A3: Hits på hits I dette sammenspilsforløb er alle instrumenter, lige fra violin til jødeharpe, velkomne. Sangene man vil indstudere er fra diverse hitlisters top ti. Både nye og gamle hitlister. Det kan være sange inden for de 3 kategoriserede hitlister: Salgsbaserede hitlister, Airplay hitlister og Stemmebaserede hitlister. Sange som

29 Side 28 af Another brick in the wall, 9 to 5, With or wihtout you og Black or white er sange som har været i top ti på en hitliste og vil være sange man kunne indstudere. I afslutningen på forløbet vil man spille sangene på den store scene til Vesterdal-festivalen. MUSIKTEATER: Orkester & kor: Forløbet med musikteater er et tværfagligt samarbejde mellem musik, drama og de praktisk kreative fag. Der arbejdes med at skabe en forestilling, der er en kombination af musik, dans og drama. Udfra et fastlagt tema skal eleverne selv forfatte en forestilling, som opføres 4 5 gange i slutningen af forløbet. I forløbet arbejdes der hovedsagligt med elevernes egne kompositioner fra Linje 4. Eleverne skriver selv sange og musik til forestillingen og bidrager også med ideer til, hvordan disse skal arrangeres og udføres. Udover arbejdet med at komponere og skrive sange vil undervisningen handle om at indstudere kor og orkester, hvor der arbejdes med de samme elementer, som gør sig gældende for sammenspilsundervisningen i øvrigt - dvs.: Centralt i undervisningen står arbejdet med puls- og rytmefornemmelse, dynamik, melodispil, intonation og becifringer samt det musikalske udtryk som helhed. Der lægges i denne proces vægt på, at eleverne formår at sætte deres personlige præg på musikken, og ikke udelukkende kopierer andre kunstnere. Evnen til at lytte og samtidig spille sammen med andre skærpes. Eleverne skal kunne forholde sig kritisk til musikken og komme med bud på, hvordan den fremføres. Gennem undervisningen skal de forstå vigtigheden af, at et godt produkt kræver en aktiv og vedvarende indsats gennem indstuderingen og den fælles øvning. Forløbet afsluttes med 8 offentlige forestillinger. Valg 4: Rytmisk sammenspil: Lets Party Der arbejdes med indstudering af et alsidigt udvalg af numre indenfor den rytmiske musik. I dette forløb arbejdes især med numre indenfor genrerne: funk og disco. Centralt i undervisningen står arbejdet med puls- og rytmefornemmelse, dynamik, melodispil, intonation og becifringer samt det musikalske udtryk som helhed. Der lægges i denne proces vægt på, at eleverne formår at sætte deres personlige præg på musikken, og ikke udelukkende kopierer andre kunstnere. Evnen til at lytte og samtidig spille sammen med andre skærpes. Eleverne skal kunne forholde sig kritisk til musikken og komme med bud på, hvordan den fremføres. Gennem undervisningen skal de forstå vigtigheden af, at et godt produkt kræver en aktiv og vedvarende indsats gennem indstuderingen og den fælles øvning. I undervisningen inddrages relevante instrumenter og sang. Den enkelte elev får gennem sammenspillet udviklet sine egne færdigheder på sit instrument og derigennem et større kendskab til instrumentets tekniske og klanglige muligheder. Centralt for dette forløb er også formidlingen af det indøvede. Forløbet afsluttes med en koncert, hvor Sammenspilsholdet deltager i skolens musikfestival, der en festival for efterskoleelever med deltagelse af 6 andre efterskoler. Her får eleverne oplevelsen af at spille på en stor scene med professionel lydmand/pa-anlæg for et publikum på efterskoleelever. Valg 4: Sammenspil Danish Dynamite Mange har en tendens til kun at kigge efter kæmpehits i det store udland, men vi kan skam også godt selv! I denne periode skal vi lave nedslag i Danmarks samlede musikalske bagkatalog. Vi skal finde de store danske sange frem lige fra Gasolin til Grand Avenue, fra Daimi til Dizzy og fra Birthe Kjær til Barbara Molekko. Valg 5: Revymusik I dette forløb skal vi øve en række numre i samarbejde med revy-holdet. Det kan være egne kompositioner, covernumre i egne arrangementer eller noget helt tredje. Vi skal være klar til at akkompagnere revyholdet til

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

Selvevaluering 2013. Vesterdal Efterskoles værdigrundlag, som det fremgår af skolens vedtægter 1, stk. 5. Evalueringens sigte.

Selvevaluering 2013. Vesterdal Efterskoles værdigrundlag, som det fremgår af skolens vedtægter 1, stk. 5. Evalueringens sigte. Selvevaluering 2013 Vesterdal Efterskoles værdigrundlag, som det fremgår af skolens vedtægter 1, stk. 5 Vesterdal Efterskole bygger på det grundtvigske skolesyn om at oplyse, vække og engagere. Det sker

Læs mere

Årsplan Dansk (7) Materiale. Oversigt. Mål. Andre ressourcer. Aktiviteter. Dansk. 7. klasse 2013-2014. Der arbejdes med følgende materialer:

Årsplan Dansk (7) Materiale. Oversigt. Mål. Andre ressourcer. Aktiviteter. Dansk. 7. klasse 2013-2014. Der arbejdes med følgende materialer: Dansk Årsplan Dansk (7) 7. klasse 2013-2014 Oversigt Dansk i 6/7 klasse er planlagt differentieret efter niveau og timeantallet er: 3 * 90 min. Det første modul vil 7 kl. Modtage klasseundervisning, mens

Læs mere

FILOSOFI i PRAKSIS og folkeskolens mål

FILOSOFI i PRAKSIS og folkeskolens mål Materiale til FILOSOFI i PRAKSIS af Henrik Krog Nielsen på Forlaget X www.forlagetx.dk FILOSOFI i PRAKSIS og folkeskolens mål Herunder følger en beskrivelse af FILOSOFI i PRAKSIS i forhold til almene kvalifikationer.

Læs mere

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Læringsmål på NIF Dansk for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Yngste trinnet 2. 3.klasse Det talte sprog bruge sproget til samarbejde stå foran klassen og tale højt og tydeligt; artikulation

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd.

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd. Formål med faget kunst/kunstnerisk udfoldelse Formålet med faget Kunst er at eleverne bliver i stand til at genkende og bruge skaberkraften i sig selv. At de ved hjælp af viden om forskellige kunstarter

Læs mere

Årsplan 9.x. dansk 2014-2015 TG. Skolerejse

Årsplan 9.x. dansk 2014-2015 TG. Skolerejse Uge Indhold Materialer, tekster, mm. 33-34 Mellemkrigstiden - Tom Kristensen: Henrettelsen - Tove Ditlevsen: Det første møde 35-36 Forberedelser til skolerejsen FællesMål - demonstrere et analytisk beredskab

Læs mere

INDHOLDSPLAN. Skoleåret 2015-2016

INDHOLDSPLAN. Skoleåret 2015-2016 INDHOLDSPLAN Skoleåret 2015-2016 -1-1 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Skolens grundlag... 4 Skolens værdigrundlag:... 4 Resultat af selvevaluering 13... 5 UndervisningsMiljøVurdering 14... 6 Skolens organisation...

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Objective/ Formål. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Objective/ Formål. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Objective/ Formål OMRÅDE Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Det talte sprog Year Learning Outcomes Activities/Assessments

Læs mere

Årsplan 9. årgang 2012/ 2013

Årsplan 9. årgang 2012/ 2013 Årsplan 9. årgang 2012/ 2013 Uge Emne/aktiviteter Mål Materialer 33 36 36 kanotur Kim Fupz forfatterskab novelle gøre rede for og beherske betydningen af sproglige og stilistiske virkemidler gøre rede

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse).

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale)

Læs mere

Undervisningsplan. I følgende to fag følger vi Undervisningsministeriets Forenklede Fælles Mål uden ændringer:

Undervisningsplan. I følgende to fag følger vi Undervisningsministeriets Forenklede Fælles Mål uden ændringer: Undervisningsplan Udarbejdelse af undervisningsplan for praktisk/musisk område på Iqra Privatskole: På Iqra Privatskole følger vi generelt Undervisningsministeriets 'Forenklede Fælles Mål', men der er

Læs mere

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4 Undervisningsplan for faget dansk Ørestad Friskole 1. af 11 sider Undervisningsplan for faget dansk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold Undervisningens organisering og omfang side 2 Undervisningsplanens

Læs mere

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog:

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog: Fagplan for dansk Skolens formål med faget dansk følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Stk. 1. Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en

Læs mere

MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål

MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål Ministeriet skriver: Formål for faget Musik Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler

Læs mere

Årsplan 9.x. dansk 2011-2012 TG. Uge Indhold Materialer, tekster, mm. FællesMål 33 Grammatik Sådansk 34-35 Forberedelser til skolerejsen 36

Årsplan 9.x. dansk 2011-2012 TG. Uge Indhold Materialer, tekster, mm. FællesMål 33 Grammatik Sådansk 34-35 Forberedelser til skolerejsen 36 Uge Indhold Materialer, tekster, mm. FællesMål 33 Grammatik Sådansk 34-35 Forberedelser til skolerejsen 36 Skolerejse Rom 37-38 Mellemkrigstiden - Tom Kristensen: Henrettelsen - demonstrere et analytisk

Læs mere

Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole Formål og indhold for faget sløjd Formålet med undervisningen i sløjd er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der knytter sig til

Læs mere

Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole Kreativitet og herunder håndarbejde anses på Sdr. Vium Friskole for et vigtigt fag. Der undervises i håndarbejde i modulforløb fra 3. - 8.

Læs mere

Årsplan 9.x. dansk 2013-2014 TG. Uge Indhold Materialer, tekster, mm. FællesMål 33-34 Forberedelser til skolerejsen 35

Årsplan 9.x. dansk 2013-2014 TG. Uge Indhold Materialer, tekster, mm. FællesMål 33-34 Forberedelser til skolerejsen 35 Uge Indhold Materialer, tekster, mm. FællesMål 33-34 Forberedelser til skolerejsen 35 Skolerejse Barcelona 36-37 Mellemkrigstiden - Tom Kristensen: Henrettelsen - Tove Ditlevsen: Det første møde - demonstrere

Læs mere

Indholdsplan for Linjefagene på Lundby Efterskole

Indholdsplan for Linjefagene på Lundby Efterskole Idrætslinjen Gennem alsidige idrætslige læringsforløb, oplevelser, erfaringer og refleksioner opnå færdigheder og tilegne sig kundskaber, der medfører kropslig og almen udvikling. Mulighed for at opleve

Læs mere

Årsplan for dansk i 4.klasse

Årsplan for dansk i 4.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 4.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

DANSK. Basismål i dansk på 1. klassetrin: Basismål i dansk på 2. klassetrin:

DANSK. Basismål i dansk på 1. klassetrin: Basismål i dansk på 2. klassetrin: DANSK Basismål i dansk på 1. klassetrin: at kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig at udvikle ordforrådet, bl.a. ved at fortælle om et hændelsesforløb at gengive og udtrykke sig i tegning, drama eller

Læs mere

Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk

Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse Lærer: Suat Cevik Formål for faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer

Læs mere

P-FAG. Valghæfte 2012-2013. Brug dette hæfte til at informere dig om de tilbud Brorsonskolen har til dig

P-FAG. Valghæfte 2012-2013. Brug dette hæfte til at informere dig om de tilbud Brorsonskolen har til dig P-FAG Valghæfte 2012-2013 Brug dette hæfte til at informere dig om de tilbud Brorsonskolen har til dig Brorsonskolen p-fag 2012/2013 Kære elever og forældre. Brorsonskolen tilbyder alle elever i 6. og

Læs mere

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne i 1. klasse har tilegnet sig kundskaber og Det talte sprog Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

Langelands Efterskole 2013-2014

Langelands Efterskole 2013-2014 Indholdsplansplan for Langelands Efterskole 2013-2014 Skolens formål: Langelands Efterskole er en fri og uafhængig efterskole, der drives inden for rammerne af de gældende regler om frie kostskoler. Der

Læs mere

Valghold 2015/16 Hammerum Friskole

Valghold 2015/16 Hammerum Friskole Valghold 2015/16 Hammerum Friskole Teaterleg & drama Vi skal lave teater. Ud fra kendte eventyr skal I bruge fantasien til at skrive eventyr om til jeres egne teaterstykker, som I skal opføre for andre

Læs mere

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag Thyregod Skole Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013 Bundne prøvefag Dansk: Prøven er skriftlig og mundtlig. Læsning og retskrivning Ved den skriftlige del af prøven må der anvendes trykte og elektroniske

Læs mere

Du skal ikke være snæversynet, men være åben og nysgerrig for musik er liv! Hvis du kun vil spille heavy, så bliver du skuffet!

Du skal ikke være snæversynet, men være åben og nysgerrig for musik er liv! Hvis du kun vil spille heavy, så bliver du skuffet! Musik I musikhjemmegruppen handler det om sammenspil, glæde og nysgerrighed og en lyst til at lege med musik på mange forskellige måder. Vi skal finde musikalske elementer og strukturer og vi skal udforske

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 Overordnet formål med Håndværk og Design. På 4., 5. og 6., 7. klassetrin arbejder vi med Håndværk og Design. I 4. klasse inkluderer faget også et kvartalsforløb

Læs mere

Årsplan for dansk 7.x 2014-2015 SJ

Årsplan for dansk 7.x 2014-2015 SJ Formålet med faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Årsplan. Skoleåret 2014/2015 Linjefag 7. 9. klasse

Årsplan. Skoleåret 2014/2015 Linjefag 7. 9. klasse Årsplan Skoleåret 2014/2015 Linjefag 7. 9. klasse 1 Årsplan for Linjefag musik FAG: Musik KLASSE: 7-9 klasse ÅR: 14/15 Lærer: MG August Oktober Opbygning af et fælles repertoire til Spil Dansk Dagen samt

Læs mere

Årsplan for dansk i 6.klasse

Årsplan for dansk i 6.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 6.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Årsplan 2011/2012 for dansk i 2. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk

Årsplan 2011/2012 for dansk i 2. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk Årsplan 2011/2012 for dansk i 2. klasse Lærer: Suat Cevik Formål for faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af, litteratur og andre udtryksformer

Læs mere

Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole

Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole Kreativitet og herunder sløjd anses på Fredericia Friskole for et væsentligt kreativt fag. Der undervises i sløjd fra 4. - 9. klassetrin i et omfang

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Årgang 11/12 Side 1 af 9 Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som

Læs mere

P-FAG. Valghæfte Brug dette hæfte til at informere dig om de tilbud Brorsonskolen har til dig

P-FAG. Valghæfte Brug dette hæfte til at informere dig om de tilbud Brorsonskolen har til dig P-FAG Valghæfte 2013-2014 Brug dette hæfte til at informere dig om de tilbud har til dig p-fag 2013/2014 Kære elever og forældre. tilbyder alle elever i 6. og 7. klasse at deltage i en P- fagsordning med

Læs mere

ARABISK. Valgfagsundervisning

ARABISK. Valgfagsundervisning ARABISK Formålet med valgfaget er, at det skal være anvendelsesorienteret, så eleverne opnår forståelse for, hvordan deres sproglige færdigheder umiddelbart kan bruges i en faglig eller social kontekst.

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag.

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. TYSK Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. Formål: Det er formålet med undervisning i tysk, at eleverne tilegner sig færdigheder og kundskaber, der gør det muligt for dem

Læs mere

Valgfag i skoleåret 14/15 for 3.-7. klasse

Valgfag i skoleåret 14/15 for 3.-7. klasse Valgfag i skoleåret 14/15 for 3.-7. klasse I det kommende skoleår vil eleverne fra 3.-7. klasse have valgfag 2 sammenhængende lektioner hver torsdag i normale skoleuger. Eleverne vil have mulighed for

Læs mere

Læseplan for valgfaget drama

Læseplan for valgfaget drama Læseplan for valgfaget drama Indhold Indledning 3 Trinforløb for 7./8./9. klassetrin 4 Dramaproduktion 4 Dramaanalyse 5 Indledning Faget drama som valgfag er etårigt og kan placeres i 7./8./9. klasse.

Læs mere

Slutmål og undervisningsplan for faget Billedkunst

Slutmål og undervisningsplan for faget Billedkunst Formålet med undervisningen i billedkunst: Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder gennem kreative og skabende fremstillinger. Ved at producere,

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt.

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Årsplan ⅚ klasse dansk 2013/14 Introduktion til mat i 5/6 klasse Vejle Privatskole 13/14: Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Udgangspunktet

Læs mere

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Indhold Barnets alsidige personlighedsudvikling... 2 Sociale kompetencer... 3 Sprog... 5 Krop og bevægelse... 6 Natur og naturfænomener... 7 Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Formål for børnehaveklassen

Formål for børnehaveklassen Formål for børnehaveklassen 1. Undervisningen i børnehaveklassen skal være med til at lægge fundamentet for elevernes alsidige udvikling ved at give det enkelte barn udfordringer, der udvikler barnets

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

LINJEFAG LINJERNE 7-9. KLASSE

LINJEFAG LINJERNE 7-9. KLASSE Nordskolen Nordskolen og Sydskolen LINJEFAG LINJERNE 7-9. KLASSE INDHOLD VALG AF LINJEFAG 3 RAMMER OG ORGANISERING 4 SPORT OG SUNDHED 5 INTERNATIONAL 6 SCIENCE OG INNOVATION 7 KOMMUNIKATION OG LITTERATUR

Læs mere

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog.

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog. . bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk Indskoling. Fælles mål efter bruge talesproget i samtale, samarbejde

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Årsplan for idræt 8. klasse

Årsplan for idræt 8. klasse Årsplan for idræt 8. klasse 2016-17 Fagformål Eleverne skal i faget idræt udvikle kropslige, idrætslige, sociale og personlige kompetencer. Eleverne skal opnå kendskab til alsidig idrætskultur og udvikle

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

VALGFAG 2014-2015. Valgfag for 7., 8. og 9. årgang

VALGFAG 2014-2015. Valgfag for 7., 8. og 9. årgang VALGFAG 2014-2015 Valgfag for 7., 8. og 9. årgang I denne folder finder du oplysninger om de fag, du kan vælge imellem, når du skal vælge valgfag for næste skoleår. Undervisningen i de fleste af valgfagene

Læs mere

Undervisningsplan for faget musik på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget musik på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget musik på Sdr. Vium Friskole Sang og musik anses på Sdr. Vium Friskole for et vigtigt fag for børn i alle aldre. På Sdr. Vium Friskole undervises i sang og musik en lektion ugentligt

Læs mere

Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole Det talte sprog. Fælles Mål. Ahi Internationale Skole.

Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole Det talte sprog. Fælles Mål. Ahi Internationale Skole. Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole 2013-14 Det talte sprog. Fælles Mål kunne lede møder og styre diskussioner udvikle et nuanceret ordog begrebsforråd fremlægge og formidle stof

Læs mere

7-9 LINJERNE KUNST&PERFORMANCE SPORT&SUNDHED INTERNATIONAL INNOVATION&SCIENCE KOMMUNIKATION&LITTERATUR ERHVERV&IDÉ

7-9 LINJERNE KUNST&PERFORMANCE SPORT&SUNDHED INTERNATIONAL INNOVATION&SCIENCE KOMMUNIKATION&LITTERATUR ERHVERV&IDÉ KUNST&PERFORMANCE SPORT&SUNDHED INTERNATIONAL INNOVATION&SCIENCE KOMMUNIKATION&LITTERATUR ERHVERV&IDÉ 27 LINJERNE 7-9 Folkeskolerne i Odsherred Kommune skoleåret 2016/2017 Denne folder er en oversigt over

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Læseplan for børnehaveklasserne

Læseplan for børnehaveklasserne Læseplan for børnehaveklasserne Børnehaveklassernes overordnede mål Undervisningen i børnehaveklassen er med til at lægge fundamentet for skolens arbejde med elevernes alsidige personlige udvikling ved

Læs mere

Hannæsskolens valgfag overbygningen

Hannæsskolens valgfag overbygningen Hannæsskolens valgfag overbygningen 2012 2013 Valg-INFO Som elev i overbygningen har du en del valgmuligheder. Skolen udbyder både tilbudsfag, valgfag og lektiecafé. Tilbudsfag er sprogfag, som du kan

Læs mere

Årsplan idræt 8. klasse Solhverv 2015-2016. Sted Ansvarlig Teori/Tema

Årsplan idræt 8. klasse Solhverv 2015-2016. Sted Ansvarlig Teori/Tema Uge Emne Sted Ansvarlig Teori/Tema 33 Intro til faget faglige og praktiske forventninger Intro til atletik indledende øvelser. Løbe runden om Solhverv, Marie-høns, Hospitals-tagfat, Løb med ærteposer.

Læs mere

I musikundervisningen vil vi kommer omkring musikudøvelse, det musikalsk skabene samt musikforståelse.

I musikundervisningen vil vi kommer omkring musikudøvelse, det musikalsk skabene samt musikforståelse. Årsplan for musik med 6. Klasse 2011-2012 I musikundervisningen vil vi kommer omkring musikudøvelse, det musikalsk skabene samt musikforståelse. For at eleverne får et bredt repertoire af sange vil vi,

Læs mere

Musik. Formål for faget musik. Slutmål for faget musik efter 6. klassetrin. Musikudøvelse. Musikalsk skaben

Musik. Formål for faget musik. Slutmål for faget musik efter 6. klassetrin. Musikudøvelse. Musikalsk skaben Musik Formål for faget musik Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik, herunder synge danske sange. Undervisningen

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. Formål for faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Materielt Design 2. 6. klasse

Materielt Design 2. 6. klasse Materielt Design 2. 6. klasse Faget Materielt Design på Interskolen er en samtænkning af følgende af folkeskolens fag: håndarbejde, sløjd og billedkunst. Undervisningen vil derfor i praksis inddrage alle

Læs mere

Læreplan/udviklingsplan/kompetencehjulet

Læreplan/udviklingsplan/kompetencehjulet Med udgangspunkt i de seks temaer, som BUPL, FOA, KL har udarbejdet: 1) Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetencer) 2) Sociale kompetencer 3) Sprog og kommunikation 4) Krop og bevægelse

Læs mere

Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014

Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014 Den åbne skole Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014 1. Music Mind Games i 0. klasse 2. Stryg, strenge og Blæs i 2. klasse 3. Kor- og sangskole i 3. klasse 4. Blæserklasse

Læs mere

Formål for faget idræt. Slutmål for faget idræt efter 9. klassetrin. Kroppen og dens muligheder. Idrættens værdier.

Formål for faget idræt. Slutmål for faget idræt efter 9. klassetrin. Kroppen og dens muligheder. Idrættens værdier. Formål for faget idræt Formålet med undervisningen i idræt er, at eleverne gennem alsidige idrætslige læringsforløb, oplevelser, erfaringer og refleksioner opnår færdigheder og tilegner sig kundskaber,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner KROP OG BEVÆGELSE Børnene skal have mulighed for at være i bevægelse, samt støttes i at videreudvikle kroppens funktioner Børnene skal have kendskab til kroppens grundlæggende funktioner,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling.

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling. Fællesmål efter bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk fremlægge, referere, fortælle og dramatisere give

Læs mere

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed.

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed. Fag Formål Indhold Undervisningsmeto der Engelsk 3. 8. klasse Faget er skemalagt på alle nævnte klassetrin, men indgår også i fagdag. Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsplan for Musik, teater og designlinjen Side 2 af 9

Indholdsfortegnelse. Indholdsplan for Musik, teater og designlinjen Side 2 af 9 INDHOLDSPLAN Musik, teater og design linjen 2014/2015 Lærere: Karin Bang-Møller, Bettina Beamson, Frits Bay og Jørgen Olsen Indholdsplan for Musik, teater og designlinjen Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling.

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling. Årsplan for dansk i yngste klasse. 1. halvdel af skoleåret 2013/2014 Årsplanen tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Dansk, Trinmål efter 2. klassetrin Ret til ændringer forbeholdes Danskundervisningen

Læs mere

1. Årsplan for Dansk i 7a. 2015/2016 Der vil i hver uge være grammatik træning om mandagen, samt 20 minutters læsebånd hver tirsdag.

1. Årsplan for Dansk i 7a. 2015/2016 Der vil i hver uge være grammatik træning om mandagen, samt 20 minutters læsebånd hver tirsdag. 1. Årsplan for Dansk i 7a. 2015/2016 Der vil i hver uge være grammatik træning om mandagen, samt 20 minutters læsebånd hver tirsdag. UGE Emne Aktiviteter Fælles mål 33 Klassens værdier/regler - Introduktion

Læs mere

VALGFAG OG TILBUDSFAG 8/9. KLASSE 2012-2013

VALGFAG OG TILBUDSFAG 8/9. KLASSE 2012-2013 VALGFAG OG TILBUDSFAG 8/9. KLASSE 2012-2013 I 8/9. klasse kan du vælge mellem disse valgfag: SLØJD BILLEDKUNST TEATERKONCERT HJEMKUNDSKAB TEKSTILDESIGN SPANSK KOR RYTMISK MUSIK Der skal være mindst 16

Læs mere

Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog

Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog bruge talesproget forståeligt og klart i samtale, samarbejde, diskussion, fremlæggelse og fremførelse udtrykke sig mundtligt i genrer som referat, kommentar,

Læs mere

Hornsherred Syd/ Nordstjernen

Hornsherred Syd/ Nordstjernen Generel pædagogisk læreplan Hornsherred Syd/ Nordstjernen Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå et stadig

Læs mere

Linjens formål: Mål: Indhold: Indholdsplan Idræt og friluftsliv

Linjens formål: Mål: Indhold: Indholdsplan Idræt og friluftsliv Linjens formål: At eleven får indsigt i og gør sig erfaringer med naturens muligheder for oplevelser. At give eleven forudsætninger for at tage ansvar for sig selv og indgå i et forpligtende fællesskab

Læs mere

Horsens Gymnasium. ekskursion til udlandet må jeg indrømme, at jeg tog fejl. Du er velkommen til at kontakte skolen, hvis du har spørgsmål.

Horsens Gymnasium. ekskursion til udlandet må jeg indrømme, at jeg tog fejl. Du er velkommen til at kontakte skolen, hvis du har spørgsmål. Må vi præsentere... Horsens Gymnasium Horsens Gymnasium er et godt sted at lære og et godt sted at være. Vi ved, at hvis vores elever trives på skolen og oplever et godt fællesskab med deres klassekammerater

Læs mere

Langelands Efterskole 2015-2016

Langelands Efterskole 2015-2016 Indholdsplansplan for Langelands Efterskole 2015-2016 Skolens formål: Langelands Efterskole er en fri og uafhængig efterskole, der drives inden for rammerne af de gældende regler om frie kostskoler. Der

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen

Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik, herunder synge

Læs mere

Solstrålen Læreplaner, 2013

Solstrålen Læreplaner, 2013 Solstrålen Læreplaner, 2013 Forord Børns udvikling skal forstås som en helhed derfor begyndte vi i Solstrålen, at kigge på hvordan vi kunne skabe bedre sammenhæng mellem læreplanstemaerne og institutionen

Læs mere

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 I 5. klasse bliver eleverne undervist og opdraget til at leve i et demokratisk samfund. Undervisningen vil derfor være præget af en demokratisk tankegang, ved at

Læs mere

Årsplan for dansk i 6. 7. kl. 2006/07. Læse op og gengive egne og andres tekster i dramatisk form Læse lette norske og svenske tekster

Årsplan for dansk i 6. 7. kl. 2006/07. Læse op og gengive egne og andres tekster i dramatisk form Læse lette norske og svenske tekster Formål: Formål for faget: Citat fra Fælles Mål Dansk faghæfte 1 anno 2003 Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

sisg GDE D T E T SK S R K I R V V DE D T E se s N E D N DDE D T E

sisg GDE D T E T SK S R K I R V V DE D T E se s N E D N DDE D T E sig DET SKRIV DET SEND DET Lærervejledning & Redaktion: Jakob Skov Øllgård Grafisk design: Marianne Eriksen Foto: Mette Frandsen INDHOLD Til læreren Mistanke om vold? - hvad gør du? Sådan kan materialet

Læs mere

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere og fastholde venskaber. Tiltag

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere og fastholde venskaber. Tiltag Sociale kompetencer Barnets sociale kompetencer udvikles, når barnet oplever sig selv som betydningsfuldt for fællesskabet, kan samarbejde og indgå i fællesskaber. Oplevelse af tryghed og tillid i relation

Læs mere

10 erenringkøbing-skjern

10 erenringkøbing-skjern LINJEFAG og VALGFAG 10 erenringkøbing-skjern Ringkøbing 16/17 LINJEFAG Du skal vælge et linjefag som helårsfag: Studielinjen - Gym10 Tysk Samfundsfag Erhvervslinjen - Eud10 Praktik en dag om ugen Tematimer

Læs mere

Beklædning i gamle dage. De 6 læreplanstemaer:

Beklædning i gamle dage. De 6 læreplanstemaer: De 6 læreplanstemaer: Barnets alsidige personlige udvikling. Sociale kompetencer. Sprog. Krop og bevægelse. Natur og Naturfænomener. Kulturelle udtryksformer og værdier. Beklædning i gamle dage. Overordnede

Læs mere

FAG. RYGSæK. DEn UNDERVISNINGSMATERIALE Musik FAABORG-MIDTFYNS KULTURELLE RYGSÆK DEN KULTURELLE RYGSÆK PERIODE

FAG. RYGSæK. DEn UNDERVISNINGSMATERIALE Musik FAABORG-MIDTFYNS KULTURELLE RYGSÆK DEN KULTURELLE RYGSÆK PERIODE DEN KULTURELLE RYGSÆK sikrer børn og unge inspirerende møder med kunst og kulturarv giver børn og unge mulighed for at lære kulturens sprog giver børn og unge flere erfaringer med æstetiske og innovative

Læs mere