Indholdsplan for Svankjær Efterskole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsplan for Svankjær Efterskole 2014-2015"

Transkript

1 Indholdsplan for Svankjær Efterskole Indholdsfortegnelse: 1. Vedtægter inkl. værdigrundlag 2. Hovedsigte 3. Eleverne Dagsplan Elevråd 4. Lærerne Forskellige opgaver 5. Undervisningen Fagbeskrivelser Afgangsprøver Obligatoriske fag, prøvefag, linjefag og valgfag Evaluering af undervisningsforløb 6. Vejledning 7. Den pædagogiske virksomhed i forbindelse med kostskolearbejdet Kostskolearbejdets tilrettelæggelse og praktisk arbejde m.v. Kontaktlærerfunktionen Retningslinjer og husorden 8. Inklusion 9. Tosprogede elever og integrationsarbejde

2 1. Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Svankjær Efterskole Stk. 1. Svankjær Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen er oprettet den 1.august 1977 og har hjemsted i Thisted Kommune. Stk. 3. Institutionen ejer ejendommene: matr.nr. 13 b Hvidbjerg by, Hvidbjerg, beliggende Hedegårdsvej 59, 7755 Bedsted matr.nr. 1 n Hvidbjerg by, Hvidbjerg, beliggende Hedegårdsvej 52, 7755 Bedsted matr.nr. 1 o Hvidbjerg by, Hvidbjerg, beliggende Hedegårdsvej 50, 7755 Bedsted matr.nr. 1 p Hvidbjerg by, Hvidbjerg, beliggende Hedegårdsvej 48, 7755 Bedsted matr.nr. 25 a Hvidbjerg by, Hvidbjerg, beliggende Hedegårdsvej 57, 7755 Bedsted matr.nr. 1 i Hvidbjerg by, Hvidbjerg, beliggende Hedegårdsvej 57, 7755 Bedsted matr.nr. 18 b Åkjær Enge, Hvidbjerg, beliggende Hedegårdsvej 57, 7755 Bedsted matr.nr. 19 b Åkjær Enge, Hvidbjerg, beliggende Hedegårdsvej 57, 7755 Bedsted Stk. 4. Institutionens formål er at drive en efterskole på den evangelisk lutherske folkekirkes grund i tilknytning til Indre Mission i Sydthy og Thyholm, KFUM og KFUK i distrikt Thy- Mors, KFUMs Idrætsforbund i Region Vestjylland, samt Sydthy Y's Men's Club. De fire organisationer har til formål at fremme kristenlivet i Danmark. Det er skolens mål gennem undervisning, samvær og opdragelse at gøre eleverne dygtige og ansvarlige og give dem hjælp til at leve som kristne i hverdagen. Det sker inden for rammerne af de gældende regler om frie kostskoler. Stk Skolekreds. Stk. 1. Følgende kan være medlemmer af skolekredsen: Myndige personer, som føler tilknytning til skolen og er villige til at bidrage økonomisk til dens drift. Ansatte på skolen kan ikke være medlemmer af skolekredsen. Stk. 2. Medlemskab godkendes af bestyrelsen. Afgørelsen kan forelægges generalforsamlingen både af den, som bestyrelsen har afslået at optage, og af et mindretal i bestyrelsen. Stk. 3. Medlemmer af skolekredsen, som er optaget før 4. juni 1996 og som har betalt et beløb ved optagelse i skolekredsen, kan fortsætte medlemskabet uændret. Medlemmer, som optages efter 4. juni 1996, opkræves kontingent èn gang årligt. Medlemmernes bidrag giver ikke ret til andel i skolens overskud. Medlemmerne hæfter ikke personligt for skolens gæld. Stk. 4. Medlemskab giver adgang til på generalforsamlingen at afgive èn stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Stk. 5. Skolens årsrapport udleveres fra skolen senest 14 dage før den general-forsamling, hvor regnskabet skal behandles. Medlemmerne har endvidere ret til indsigt i drifts-, anlægs- og likviditetsbudgetter, byggeregnskaber og oplysninger til brug for tilskudsberegning, der sendes til offentlig myndighed. Skolens medarbejdere har ret til indsigt i nævnte materiale. 3. Skolens drift. Stk. 1. Skolens drift finansieres ved offentlige tilskud, elevbetaling og økonomisk bidrag fra skolekredsen. Stk. 2. Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode. Stk. 3. Overskud ved skolens drift tilfalder skolen og skal i passende omfang anvendes til tilvejebringelse af kapital til imødegåelse af underskud og i øvrigt til størst mulig gavn for skolens skole- og undervisningsvirksomhed, f.eks. forbedring af undervisningsmateriale, byggeforanstaltninger og lignende. Anbringelse af likvide midler kan ikke ske på konti m.v., som andre end skolen disponerer over. 4. Generalforsamlingen. Stk. 1. Generalforsamlingen består af skolekredsens medlemmer. Stk. 2. Generalforsamlingen vedtager ændringer i vedtægterne, jf. 12, og træffer beslutning om institutionens nedlæggelse, jf. 13. Stk. 3. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden

3 udgangen af april måned. Den indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel med mindst følgende dagsorden for mødet: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forstanderens beretning 4. Godkendelse af den reviderede årsrapport 5. Indkomne forslag 6. Fastsættelse af kontingent 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 8. Valg af to suppleanter 9. Eventuelt Stk. 4. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag bekendtgøres for medlemmerne senest på generalforsamlingen. Stk. 5. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsens medlemmer eller mindst 33 pct. af skolekredsens medlemmer ønsker det. Den indkaldes som ordinær generalforsamling sammen med dagsordenen. Stk. 6. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antal mødte medlemmer, jf. dog 13, stk. 1. Stk. 7. Ét medlem kan kræve skriftlig afstemning. Stk. 8. Der føres protokol over det, der foretages og vedtages på generalforsamlingen. Protokollen underskrives af dirigenten og opbevares på skolen. 5. Bestyrelsens sammensætning. Stk. 1. Bestyrelsen består af 9 stemmeberettigede medlemmer, hvoraf 5 vælges på generalforsamlingen af og blandt skolekredsens medlemmer. De øvrige medlemmer udpeges med ét medlem fra hver af de foreninger, som er nævnt i 1. Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer vælges for to år ad gangen. Genvalg kan ske. På lige årstal vælger generalforsamlingen to medlemmer, og Indre Missions kredsbestyrelse for Sydthy og Thyholm og KFUMs Idrætsforbund i Region Vestjylland udpeger hver ét medlem. På ulige årstal vælger generalforsamlingen tre medlemmer, og KFUM & KFUK i distrikt Thy-Mors og Sydthy Y's Men's Club udpeger hver ét medlem. Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd. Suppleanter vælges for ét år ad gangen. Stk. 3. Hvis et medlem ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem, jf. lovens 7, stk. 2 og 3, skal medlemmet udtræde af bestyrelsen og erstattes af en suppleant. Suppleanten skal fungere i den resterende del af valgperioden jf. stk. 1 og 4. Stk. 4. Medarbejdere og elever ved skolen kan ikke være medlemmer af bestyrelsen eller deltage i valg af medlemmer. Forstander / forstanderpar og lærerrådsformand deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. Stk. 5. Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige og have fast bopæl i Danmark eller tilhøre det danske mindretal i Sydslesvig. Stk. 6. Bestyrelsen vælger sin formand og næstformand af sin midte. 6. Bestyrelsens opgaver og ansvar. Stk. 1. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er herunder ansvarlig for dens økonomi, samt at skolen ledes i overensstemmelse med sit formål. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler, så de bliver til størst mulig gavn for skolen og sørge for, at der tages skyldige økonomiske hensyn. Bestyrelsen er ansvarlig over for undervisningsministeren for, at betingelser og vilkår for ydelse af tilskud overholdes. Bestyrelsen er tillige ansvarlig over for skolekredsen. Stk. 2. Bestyrelsen ansætter og afskediger forstander / forstanderpar og lærerne. Ansættelse og afskedigelse af lærerne sker efter indstilling fra forstanderen. Stk. 3. Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom. Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter elevbetalingen. Stk. 5. Bestyrelsen godkender en årsplan og en indholdsplan for det enkelte kursus. Stk. 6. Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af korrekt årsrapport, jf. 10, stk. 1. Stk. 7. Bestyrelsen godkender en plan for skolens årlige evaluering af dens virksomhed i forhold til skolens værdigrundlag.

4 Stk. 8. Bestyrelsen underretter Undervisningsministeriet om institutionens nedlæggelse. 7. Bestyrelsens arbejde m.v. Stk. 1. Bestyrelsen holder møde, når formanden eller 3 medlemmer finder det nødvendigt. Stk. 2. Formanden indkalder skriftligt mødedeltagerne til møde og meddeler samtidig, hvilke sager der behandles. Stk. 3. Formanden leder forhandlinger og afstemninger og sørger for, at beslutninger herunder eventuelt afstemningsresultat indføres i en beslutningsprotokol. Efter hvert møde underskrives protokollen af mødets deltagere. Enhver af disse er berettiget til kort at få sin afvigende mening indført i protokollen, som opbevares på skolen. Formanden sørger for, at de trufne beslutninger udføres. Stk. 4. Protokollen underskrives senest på det efterfølgende møde. Det skal fremgå af protokollen (referatet), hvor mange medlemmer der har deltaget i mødet, og om mødet var beslutningsdygtigt. Stk. 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fem medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Beslutninger om køb, salg, og pantsætning af fast ejendom træffes dog ved kvalificeret stemmeflertal. (Mindst 2/3 flertal). Stk. 6. Et bestyrelsesmedlem er inhabilt i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse. I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet. I tilfælde af konstateret inhabilitet skal det fremgå af protokollen, at vedkommende har trukket sig fra forhandlinger og afstemninger. Stk. 7. En mødedeltager har tavshedspligt i sager, hvor væsentlige hensyn til personers eller skolens interesser gør det nødvendigt at hemmeligholde oplysninger om personlige eller interne, herunder økonomiske forhold. I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 8 om tavshedspligt. Stk. 8. Bestyrelsen kan ved behandling af konkrete sager vedrørende medarbejdere beslutte at holde mødet alene for medlemmerne. Stk. 9. Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for skolens gæld og kan ikke modtage honorar af skolens midler. Dansk rets almindelige erstatningsregler gælder for medlemmerne. Stk. 10. Bestyrelsen fastsætter sin forretningsorden. 8. Skolens daglige ledelse. Stk. 1. Den daglige ledelse af skolen varetages af forstanderen, som tillige har det pædagogiske ansvar. Stk. 2. Ved forstanderens fravær ud over en måned skal der konstitueres en forstander. Stk. 3. Forstanderen kan bemyndige en stedfortræder til at foretage retshandler, der ligger inden for den daglige ledelse af skolen. Stk. 4. Forstanderen ansætter og afskediger det praktisk / administrative personale, samt timelærere og lærere, der er ansat som vikarer. Forstanderen foretager indstilling til bestyrelsen om ansættelse og afskedigelse af lærerne. Stk. 5. Forstanderen er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet og i kap. 8 om tavshedspligt m.v. 9. Medarbejderråd. Stk. 1. Medarbejderrådet består af forstanderen og de faste medarbejdere. Forstander og fastansatte lærere udgør lærerrådet. Stk. 2. Medarbejderne er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet og i kap. 8 om tavshedspligt m.v. Stk. 3. Medarbejderrådet har udtaleret i følgende sager: a. Ændringer af skolens vedtægter. b. Ansættelse af forstander / forstanderpar. c. Byggeplaner d. Arrangementer på skolen. e. Skolens ordenssystem. f. Tilsynsopgaver med eleverne. g. Andre forslag fra bestyrelsen. Lærerrådet har udtaleret i følgende sager: a. Fastlæggelse af skolens årsplan. b. Ansættelse af fastansatte lærere. c. Skolens indholdsplan. d. Optagelse og bortvisning af elever. e. Udtalelser om eleverne f. Fordelingen af den i budgettet fastsatte sum til indkøb af undervisningsinventar, undervisningsmidler, og undervisningsmaterialer m.v. g. Undervisningstilrettelæggelse. 10. Regnskab og revision. Stk. 1. Årsrapport udarbejdes hvert år inden den 30. april. Årsrapporten opstilles og revideres i overensstemmelse med gældende regler om regnskab for og revision af frie kostskoler. Stk. 2. Revisionen skal være afsluttet hvert år inden den 30. april, hvorefter den reviderede årsrapport, bilagt revisionsprotokollat, sendes til bestyrelsens formand. Alle bestyrelsens medlemmer skal underskrive den reviderede årsrapport inden forelæggelse for generalforsamlingen. Medlemmerne skal samtidig afgive en erklæring på tro og love om, at de

5 opfylder betingelserne for medlemskab af bestyrelsen, jf. lovens 7. Stk. 3. Regnskabsåret er kalenderåret. 11. Tegningsret. Stk. 1. Skolen tegnes af bestyrelsens formand i forening med to medlemmer af bestyrelsen. Stk. 2. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves et kvalificeret flertal af bestyrelsesmedlemmernes, herunder formandens, underskrift. 12. Vedtægtsændringer. Stk. 1. Vedtægtsbestemmelser og ændringer heri skal godkendes af Undervisningsministeriet. Stk. 2. Ændring af vedtægten skal vedtages på en generalforsamling. Stk. 3. Ændringer, der skal indarbejdes i vedtægten som konsekvens af en ændring af lov om frie kostskoler eller regler udstedt i henhold til denne lov, kan vedtages af bestyrelsen uden forelæggelse for generalforsamlingen. 13. Nedlæggelse. Stk. 1. Beslutning om institutionens nedlæggelse træffes på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af alle medlemmer stemmer for. Opnås sådant flertal ikke, kan beslutning om nedlæggelse træffes efter mindst 14 dage på en ny generalforsamling med almindeligt flertal af de mødte medlemmer. Stk. 2. Ophører institutionen med at drive skolevirksomhed i overensstemmelse med formålsbestemmelsen, skal den nedlægges. Stk. 3. Nedlægges institutionen, skal den siddende bestyrelse fungere, indtil den økonomiske opgørelse af aktiver og passiver er gennemført eller overgået til behandling i skifteretten eller ved likvidation. Stk. 4. Bestyrelsen har ansvaret for bevarelse af institutionens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse foretages efter gældende bestemmelser, og for at nettoformuen anvendes i overensstemmelse med stk. 5. Overskydende midler anvendes med Undervisningsministeriets godkendelse til skoleformål, der støttes i henhold til gældende regler om frie kostskoler. Vedtægten er vedtaget i overensstemmelse med reglerne for vedtægtsændringer i den tidligere vedtægt og vedtaget på generalforsamling den 16. april 2009 og på ekstraordinær generalforsamling den 5.maj 2009 Underskrevet af bestyrelsen den 5. maj Efter generalforsamlingen d. 10. april 2014 består bestyrelsen af: Formand: Næstformand: Preben Pedersen Else Veje Morten Gramstrup Martin Bojesen Jens Højbjerg Christensen Margit Nørgaard Børge Hornstrup Helle Sommer Helle Bojesen

6 I efteråret er Martin Bojesen udtrådt af bestyrelsen. Han afløses af Villy Nørbjerg. SVANKJÆR EFTERSKOLES VÆRDIGRUNDLAG På Svankjær Efterskole har vi en tro på, at grundlæggende elementer i opdragelsen og dannelsen af unge mennesker er gensidig respekt, ligeværdighed og anerkendelse. Disse værdier er fundamentale for skolens daglige arbejde. Udgangspunktet for omgangen på skolen er ansvarlighed i fællesskabet, omsorg for andre, ærlighed, åbenhed og tillid, og vi tror på vigtigheden af selvværd og livsglæde. Vi mener, at når eleverne bliver bedre fagligt, og ved at de udvikler sig socialt og menneskeligt, får de gode muligheder for at engagere sig aktivt i det demokratiske samfund. MÅL Vi ønsker gennem en god teoretisk og praktisk undervisning og et godt samvær at gøre eleverne dygtige, modne og ansvarlige, samt at lære dem at leve i et forpligtende og trygt fællesskab til glæde og gavn for alle, men også hvor der er plads til den enkelte elevs forudsætninger og behov. Vi lægger stor vægt på elevernes menneskelige udvikling, ligeværd for alle og mødet med det kristne livs- og menneskesyn, og vi ønsker på det grundlag at oplyse, opdrage og udvikle eleverne til selvstændige, selvtænkende, demokratiske og socialt ansvarlige mennesker med mod på livet. 2. Hovedsigte: For efterskoler gælder, at der skal tilbydes undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse, samt at undervisningen skal have en bred almen karakter. For efterskoler gælder tillige, at der skal tilbydes kurser med henblik på elevernes hele menneskelige udvikling og modning samt deres almene opdragelse og uddannelse. Som det fremgår af Svankjær Efterskoles værdigrundlag og mål, og som det fremgår af beskrivelserne i de følgende afsnit, lever skolen op til disse krav. Linjefagene Adventurelinje, Rugbylinje, Ridelinje og Motor/metallinje samt International Class og idrætsfag har en fremtrædende plads i undervisningen, men ikke på bekostning af det almene. 3. Eleverne: Svankjær Efterskole optager undervisningspligtige elever (8. og 9. klasse) og elever i 10. klasse. Der er plads til 80 elever fordelt med én 8. klasse, to 9. klasser og én 10. klasse. En naturlig del af skolens virksomhed er undervisningsdifferentiering ligesom eleverne i 9. og 10. klasse niveaudeles i enkelte fag. I faget International Class undervises fortrinsvis på engelsk, da undervisningen leder frem mod Cambridgeeksamen i slutning af skoleåret.

7 Dagsplan 2014/2015 Mandag - torsdag morgenløb morgenmad oprydning på værelser duksetjans morgentjek lektion lektion morgensang formiddagskaffe lektion lektion lektion middagsmad lektion lektion lektion eftermiddagskaffe lektion lektion aftensmad aftensang (45 minutter) lektietime/lektiecafé aftenskaffe aftenrengøring alle på eget kær netværk slukkes alle i seng ro på skolen alt elektrisk grej slukkes lyset og mobilen slukkes Fredag almindelig dag weekenden starter kaffe aftensmad kaffe sengetid ro på skolen lyset slukkes Lørdag 9.20 morgenmad middagsmad

8 15.00 kaffe aftensmad kaffe sengetid ro på skolen lyset slukkes Søndag brunch kaffe aftensmad oprydning og rengøring aftenskaffe alle på eget kær netværk slukkes alle i seng ro på skolen alt elektrisk grej slukkes lyset og mobilen slukkes Elevråd På skolen vælges et elevråd. Vedtægter for elevrådet ved Svankjær Ungdomsskole 1. Elevrådet vælges efter efterårsferien. Der vælges to repræsentanter fra hver klasse. Desuden vælger lærerne en lærerrepræsentant, der, når elevrådet og /eller lærerrådet ønsker det, deltager i møderne. Elevrådet konstituerer sig ved første rådsmøde med formand, sekretær og kasserer. Der holdes møde mindste én gang pr. måned fx den første hele uge i hver måned. Ved møderne er der skriftlig dagsorden og sekretæren skriver beslutningsreferat. Formanden laver dagsordenen og sekretæren beslutningsreferatet. 2. Formanden indkalder til elevrådsmøder ved opslag og dagsorden, som slås op på opslagstavlen uden for lærerværelset. 3. Elevrådets hovedopgave er: at fremme et godt samarbejde mellem eleverne indbyrdes og mellem elever og personale. 4. Elevrådets arbejdsopgaver Elevrådet kan tage sig af aktiviteter i elevernes fritid fx elevrådsfester, filmaften, sportsturneringer, fordeling af tid til forskellige sportsaktiviteter i hallen, spilleaftener, hyggeaftener på afdelinger m.m. 5. Økonomi Rådets aktiviteter hviler i sig selv. Der kan dog i visse tilfælde søges om bidrag, som vedtages på personalemøder. 6. Elevrådet kan sende to repræsentanter til personalemødet for at fremlægge forslag til rådet. De fremkomne ønsker drøftes på et lukket personalemøde. Efter personalemødet orienterer forstanderen elevrådet om personalets beslutning. Elevrådets klasserepræsentanter giver orienteringen videre til egen klasse.

9 4. Lærerne: Vagtlærerfunktion 1. vagt: - rengøringslisten tjekkes og rettes til for evt. fraværende eller syge elever - stå for aftensang og nyheder - evt. sovetryner sendes på ekstraløb 2. vagt: - sig godnat til eleverne kl og lås resten af skolen af - ajourfør tavlen på lærerværelset og skriv på intra Begge vagter: - besøg evt. syge elever på i lazarettet - kig forbi ridehallen - kig forbi traktorskuret m.m. - igangsæt og tjek rengøring - lås skolen af Morgenvagt: - ring til morgenløb 7.00 og afvikl morgenløb - tjek herefter brikkerne (også de tomme huller) følg op på evt. sovetryner og skriv hvem på intra - lås op til Fladengrund, værksted, iskælder og cykelskur - tænd for computer og kopimaskine - tjek værelser og duksepligter, følg op på intra skriv hvem Fredagsvagt: - lav weekendværelseslisten - lav listen med weekendopgaver (se på ugeplanen hvem, der passer heste) - aflås de værelser der ikke bebos i weekenden (luk vinduer, sluk lys m.m.) - aflås klasseværelser, som ikke skal bruges Søndagsvagt: - weekendrengøring med eleverne afvikles inden kl hvis en elev ikke møder op (uden at det er aftalt) ringes forældrene op selv om det er sent Weekendvagt vedr. køkkenet: - søg selv info i køkkenet forud for weekenden

10 - fyld selv skåle og pålægsfade op - lav varmetjek af mad - vask op efter aftenskaffe, tøm vand ud af opvaskemaskinen og spul efter - tøm skraldespand Andet: - det er af afgørende betydning, at man som vagt socialiserer sig med eleverne, så de også oplever det tilfældige møde på gangen, eller en lærer, der stikker hovedet ind på værelset som noget hyggeligt for selskabs skyld og ikke for at kontrollere. - at det betragtes som selvfølgeligt, at en vagtaften bruges til vagtopgaver og ikke til fx udvalgsarbejde, forberedelse el.lign. - at man som vagtlærer tager initiativ til at aftnerne bliver gode for eleverne. Hverdagsvagter: VAGTTIDER 2014/ vagt: timer + 45 minutter 2. vagt: timer + 45 minutter N-vagt (nattevagt): timer + 15 minutter M-vagt (morgenvagt): time Weekendvagter: X-vagt: fredag 9 timer lørdag 8 timer 17 timer Y-vagt: lørdag 15 timer søndag 8 timer 22 timer Z-vagt: søndag 13½ timer

11 Andre vagter: Q-vagt: fre./lør./ søn. 4 timer L-vagt (låsevagt): fredag 3 timer L+ vagt: lørdag 7 timer A-vagt (ankomst-vagt): søndag 4½ timer Bemærk: en L-vagt kan også ligge onsdag eller torsdag en A-vagt kan også ligge mandag/ tirsdag 5. Undervisningen Fagbeskrivelser: Dansk Faget dansk følger Fælles Mål 2009 udarbejdet af Undervisningsministeriet. 0-%20Dansk.aspx Matematik Faget matematik følger Fælles Mål 2009 udarbejdet af Undervisningsministeriet. 0-%20Matematik.aspx Engelsk Faget engelsk følger Fælles Mål 2009 udarbejdet af Undervisningsministeriet. 0-%20Engelsk.aspx Tysk Faget tysk følger Fælles Mål 2009 udarbejdet af Undervisningsministeriet. 0-%20Tysk.aspx

12 Fysik/kemi Faget fysik / kemi følger Fælles Mål 2009 udarbejdet af Undervisningsministeriet. 0-%20Fysik-Kemi.aspx Historie Faget historie følger Fælles Mål 2009 udarbejdet af Undervisningsministeriet. 0-%20Historie.aspx Samfundsfag Faget samfundsfag følger Fælles Mål 2009 udarbejdet af Undervisningsministeriet. 0-%20Samfundsfag.aspx Kristendomskundskab Faget kristendomskundskab følger Fælles Mål 2009 udarbejdet af Undervisningsministeriet. 0-%20Kristendomskundskab.aspx Biologi Faget biologi følger Fælles Mål 2009 udarbejdet af Undervisningsministeriet. 0-%20Biologi.aspx Geografi Faget geografi følger Fælles Mål 2009 udarbejdet af Undervisningsministeriet. 0-%20Geografi.aspx Idræt Formålet med undervisningen i idræt er, at eleverne gennem alsidige idrætslige oplevelser, erfaringer og refleksioner opnår færdigheder og tilegner sig kundskaber, der giver mulighed for kropslig og almen udvikling. Stk. 2. Eleverne skal have mulighed for at opleve glæde ved og lyst til at udøve idræt og udvikle forudsætninger for at forstå betydningen af livslang fysisk udfoldelse i samspil med natur, kultur og det samfund, de er en del af. Eleverne skal opnå indsigt i og få erfaringer med vilkår for sundhed og kropskultur. Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne forudsætninger for at tage ansvar for sig selv og indgå i et

13 forpligtende fællesskab. Faget er obligatorisk for alle elever. Af områder, der også indgår i idrætstimerne kan nævnes: Forskellige former for boldspil, atletik, løbe- og cykelture, spring og gymnastik. Løb Et helårsfag der er obligatorisk for alle. I dette fag forventer vi, at du opnår en god fysisk grundform igennem løb og anden form for kredsløbsog styrketræning. Vi tager udgangspunkt i personlige træningsprogrammer, så du derved kan forbedre din fysiske form. Du skal gennem året deltage i forskellige løbetests, for derved at kunne følge din egen udvikling. En god fysisk form giver overskud til at klare hverdagens udfordringer! Freak Vi skal styrke og opleve fællesskabet. Freak er et fælles break. Det er sjov for alvor. Det er leg for livet. Dette fag har hele efterskolen sammen. Aktiviteterne og lærerne vil være meget forskellige, og timerne kan indeholde alt lige fra folkedans, stomp og konkurrencer til teater, historier og hygge. International-Class - er et helårsvalgfag for dig, der går i 9. eller 10. klasse, og der vil lidt mere. Du er vild med engelsk og interesseret i, hvad der sker i verden. Du er ikke bange for at bruge sproget, både mundtligt og skriftligt, og er indstillet på at dygtiggøre dig. Her lærer du at give din mening til kende og deltage i diskussioner på engelsk. Arbejdsformen er afvekslende. Der vil være projektorienterede opgaver med fremlæggelser, små skuespil, lege/aktiviteter, grundig gennemgang af grammatik, interviews, øvelser i at finde og behandle nyheder og aktuelle problemstillinger fra hele verden, teknikker i at tage notater og bestemte skriftlige genrer. Der arbejdes bevidst med at træne di kommunikative evner på et forholdsvis korrekt engelsk. Både undervisningen og den indbyrdes kommunikation foregår på engelsk. Hvert år rejser International Class til et engelsktalende land, for at få både sprog og kultur ind under huden. I skoleåret skal vi besøge London. Deltagerne betaler selv kr for turen. Vi samarbejder desuden med den internationale linje (IB) på Struer Gymnasium. Cambridge International Education (CIE) Udover de almindelige afsluttende prøver har du mulighed for at tage eksamen I Cambridge engelsk. Det er en international anerkendt eksamen, som er ens for eleverne, uanset om de tager den i Uganda, Kina eller Svankjær. Cambridge tilbyder topkvalificeret og aktuel undervisning i mere end 160 lande. Eksamen i Cambridge engels er delt i tre. Der eksamineres i Reading/writing, Oral communikation og Listening, der gives herefter en samlet karakter for præstationerne. De enkelte dele passer fint med disciplinerne i de danske prøver, og man kan således træne til flere forskellige prøver/eksamener på én gang. Et eksamensbevis fra Cambridge kan bruges overalt i verden.

14 Adventurelinje Adventure er en kombination af motion, friluftsliv, teambuilding og unikke udfordringer. Linjefaget stiler mod personlig udvikling indenfor friluftsliv og diverse aktiviteter, hvor de fleste vil finde sted i Nationalpark Thy til vands, til lands og i luften. Arbejdsopgaver og udfordringer foregår både individuelt og i teams. Fundamentet til alt dette styrkes af øvelser omkring tillid og ansvar, samt at formidle en opgave for andre. Faget indeholder ligeledes en teoridel, hvor vi gennemgår udstyr, sikkerhed samt hvordan vi generelt færdes i naturen. De fleste har sikkert prøvet at overnatte ude i sommerhalvåret, men vi skal også prøve at overnatte ude i perioden fra oktober til april, når det er allerkoldest. Igennem teamarbejde vil tilliden til dig selv og kammeraterne blive styrket. Alle i gruppen skal kunne tage ansvar på vej mod det fælles mål. Adventure vil bl.a. byde på skydning, klatring, bålmad, vinterbadning, havkajak og mountainbike.. Hvorfor vælge adventure linje? - du lærer at være en del af et hold, at samarbejde og kommunikere - du tør at udfordre dig selv på alle områder - du er ikke bange for at prøve noget nyt og at arbejde under pres - du udfordres motorisk i et terræn, hvor du ikke færdes til daglig - du får mulighed for at afprøve fysiske og psykiske grænser i sikre omgivelser - dine sanser stimuleres på en anden måde - du får oplevelsen af at fysisk aktivitet i naturen er mega super Dykning Har du altid drømt at at få et dykkercertifikat og opleve den unikke undervandsverden? Så har du muligheden her på Svankjær Efterskole. Du vil blive introduceret til SSI dykkercertifikation. Kurset er et grundforløb, der omfatter teori omkring dykning og en praktisk del som foregår ved øvelser i svømmehal. Den teoretiske del indebærer undervisning hen imod en teoriprøve, der skal bestås inden certifikation. Den praktiske del vil foregå i enkelte weekender med undervisning i svømmehal, hvor det er obligatorisk at deltage. Ønsker du certifikation skal du deltage i rejsedelen. Rejsen går til de varmere himmelstrøg, hvor der venter helt uforglemmelige, fantastiske oplevelser under vand. På rejsen gennemgås alle de praktiske øvelser på åben vand og der gennemføres teoriprøve, såfremt den ikke er bestået hjemmefra. Med SSI dykkercertifikat må du leje dykkerudstyr og dykke overalt i verden ned til 18 meter. Der er en egenbetaling til rejsen på max kr. Er du allerede certificeret dykker har du mulighed for at erhverve diverse speciale kurser f.eks. deepdiving, nitrox, nightdiving, vrag m.fl. afhængig af rejsedestinationen. Ridelinje Ridelinjen på Svankjær Efterskole er et profilfag. Linien er både for dem der ønsker at medbringe egen hest og for dem der ønsker at låne en af skolens 4 gode elevheste. Der lægges stor vægt på rytterens udvikling og dermed hestens Jo mere man vil som rytter, jo mere udvikler man sig. Undervisere På ridelinien er Povl Hove og Gitte Søgaard, som udover at være på Svankjær, ejer og driver Stutteri Hove, med opdræt og uddannelse af Landets bedste D.V. heste. Se evt. Svankjær Efterskole råder over særdeles gode faciliteter.

15 Der er en 20 * 40 m. ridehal, som er bygget sammen med Stalden, der har boksplads til 26 heste. Der er udendørs ridebane og ikke mindst, National Parken Thy ligger lige i baghaven. Der er super muligheder for rideture i Nationalparken. Undervisningen er individuel og med max 5 på hvert hold. Hvis man allerede har rytterlicens er der mulighed for at tilvælge eliteridning. Hvis man mangler ryttermærkerne 3 og 4, får man dressurundervisning 1 gang og desuden undervisning i hesteteori. Derudover er der mulighed for at tilvælge ridebanespringning som et valgfag. Hesteteori I de to teoritimer, der er i hver uge får du en grundig teoretisk viden om næsten alt vedr. hesten. Hestens pasning og sikkerhedsmæssig korrekt omgang med den. Man erhverer ryttermærkerne fra grad 1 til 4, hvor grad 4 er et tilbud. Det forventes at man tager frad 1, 2 og 3 i løbet af skoleåret. Undervisningshæfter til mærkerne udleveres. Der afholdes klar, parat, start kursus (rytterlicens) på skolen. Der kommer foredragsholdere udefra, eksempelvis dyrlæge, hovsmed, udstyr til hest og rytter m.m. Alt sammen uden ekstra omkostninger for eleven. Ryttermærkeprøve indgår i faget, og der er prøveafholdelse i weekender. Stævne På skolen arrangerer eleverne selv et dressur- og springstævne, hvor kommende elever og elevernes venner inviteres. Før stævnet afholdes der et dressurkursus, hvor en dressurdommer bedømmer og evaluerer programridningen. Derudover deltager eleverne selv i diverse ridestævner. Ture Der arrangeres ture til Hingstekåringen i Herning og her i 2013 også til Europamesterskabet i Herning til august. Disse ture er med egenbetaling. Vi besøger en hingstestation og stutterier. Der arrangeres en overnatningstur i Nationalparken på hesteryg, hvor man sover i shelters/hø, med hestene på fold lige ved siden af. Der er 4H weekend (regionsarrangement), med eleverne som værter og i de senere år har eleverne givet opvisning til Dyrskuet i Thisted. Praktisk info Når man vælger faget, ligges der vægt på at man er sammen om at løse de praktiske opgaver der er, når man har med heste at gøre. I hverdagene er der 3 elever, der har ansvaret for at fodre og lukke hestene ud. I weekenderne er der 2, der passer hestene sammen. Man muger selv ud ved sin hest. For de elever, der rider på elevhestene går udmugningen på tur. Man skal være indstillet på, at der i løbet af skoleåret vil være nogle weekender hvor man skal være på skolen. Enten pga. foderweekend, stævne eller ryttermærkeprøver. Sløjd I sløjd skal vi arbejde med fremstilling af forskellige mindre brugsgenstande. På grund af tidsbegrænsningen kan vi desværre ikke nå at bygge skrivebord og lignende. Udover fremstilling af ting, vil faget også indeholde et grundkursus i værktøj og arbejdsteknikker. Hovedmaterialet vil være træ, men akryl, jern, læder og andet vil også kunne komme i brug. Motor/metal I motorlære kan du lære de vigtigste ting om en bil- og knallertmotors opbygning.

16 Undervisningen er en blanding af teori og praktiske øvelser. Vi laver reparationer på gamle biler og knallerter, og prøvekører dem på skolens motorbane. (baneknallert må medbringes). Vi laver en bil klar til syn og er med når den skal i synshallen. Evt. mulighed for tur til motorløb eller traktortræk og besøg på motor-cross-bane. I metalsløjd lærer du at smede og svejse. Du får lov til at lave forskellige valgfrie ting og du lærer rigtig brug og vedligeholdelse af værktøj. Guitar Det er fedt at kunne spille guitar, og det skaber hygge især på en efterskole, men det skal jo lige læres. Det får du: Du lærer at spille guitar helt fra bunden Du lærer akkorder og rytmer Du lærer at spille til sange, allerede fra første dag Hen ad vejen kan man lære fx solospil, fingerspil, riffs m.m., afhængig af hvad man har lyst til Ondt i fingrene det første stykke tid Krav: Du er interesseret i at lære og at gøre den indsats det kræver Du vil øve dig i løbet af ugen (i fritiden) Du skal helst selv have en guitar med (ellers kontakt lige skolen og spørg) Band For dig som kan lide at synge, spille og fremføre det for andre. Vi øver nogle numre i forskellige stilarter, og lærer noget grundlæggende om at spille musik. Stilen er afhængigt af elevholdet, men hovedvægten er på rock og pop. Det vigtigste i faget er sammenspil, så du skal ikke vælge band blot for at lære at spille et instrument, men for at prøve at være med i et band. Der er ingen krav om at du skal kunne spille på forhånd, men du skal være klar til at prøve noget forskelligt og øve dig. Mountainbike Svankjær Efterskole ligger tæt ved klitter, hede, skov og hav, og har derfor rige muligheder for udfordringer og oplevelser på en mountain-bike. Du skal, når du vælger dette fag, være indstillet på, at der stilles krav til din fysik og udholdenhed. Vi kan evt. deltage i konkurrencer sammen med lokale klubber. Du kan medbringe din egen mountainbike eller låne én af skolen, men du SKAL medbringe og bruge cykelhjelm. Rugby

17 Rugby er en holdsport, hvor taktik og fysik spiller en fremtrædende rolle. I faget vil vi arbejde med kondition, koordination, fitness, taktik, etc. Faget indeholder i løbet af året forskellige elementer. - Deltagelse i Dansk Rugby Unions ungdomsstævner - træneruddannelse - dommeruddannelse - styrketræning med fokus på kettelcross og crossfit - udlandstur til Frankrig Rugby på Svankjær Efterskole vil byde på mange forskellige dele. Der vil i træningen indgå rucks, mauls, åbent spil, lineouts og meget andet. Eleverne vil på skift stå for opvarmningen, der vil indgå fysisk træning, taktisk træning og der vil være oplæg til kampe/stævner. Vi vil i løbet af året få gæstetrænere fra vores samarbejdsklubber, samt den tidligere u18 landstræner Dennis Graversen. Styrketræning - er træning med kettlebells, der udfordrer eleven på styrke, balance, stabilitet, funktionalitet og kondition. Træningen er præget af intervaller og eleverne kommer flere gange op i arbejde med høj puls. Dette sker for at forbedre kondition og forbrænding. Faget vil arbejde med puls, muskeludholdenhed og core-muskulaturen. Badminton Formålet med undervisningen: - at du opnår grundlæggende tekniske og taktiske færdigheder til brug i spillet, og at du får spillet en masse badminton. Undervisningens indhold: Vi vil arbejde med ketchergreb, en række forskellige slag,single- og doubleregler samt lave en række øvelser og lege som forbedrer dit spil. Hver gang vil der også være tid til frit spil. Squash Svankjær Efterskole udbyder squash som valgfag. Squash er en forholdsvis lille sport i Danmark, men den er i en rivende udvikling. Kort fortalt er det en meget hurtig og kraftfuld ketchersport hvor spillerne opholder sig på samme banehalvdel. Undervisningen vil være niveaudelt, så både begynderen og den øvede kan få et godt udbytte. Eneste forudsætning for at du kan vælge at spille squash er altså, at du har lyst til at lære og at bevæge dig. Træningen vil foregå i Vestervig-Agger aktivitetscenter, og ketcher og sikkerhedsbriller vil blive stillet til rådighed. Sikkerhedsbriller er påbudt til alle juniorspillere. Ved at tegne et personligt medlemskab i Thy-Squash, er det samtidigt muligt at deltage i en månedlig weekendturnering såvel som den almindelige klubtræning. Form og fitness Har du lyst til at få pulsen op, få sved på panden. Og har du mod på at forbedre dit konditionsniveau og få en sundere livsstil? Så er form og fitness lige noget for dig!

18 Form og fitness har sit primære fokus på konditions- og styrketræning. Vi arbejder frem mod en god, fysisk grundform og skal også se nærmere på, hvordan kroppen arbejder, når vi indtager forskellige madvarer, og hvad der sker, når pulsen sættes op til maksimum. Faget er for piger. Valgfag i økonomi Det aktuelle elevhold bestemmer om vægten skal ligge på flytte hjemmefra økonomi eller om det skal være et forberedende kursus i erhvervsøkonomi for dem der vil på handelsskole. Faget kan vælges af 9. og 10. klasses elever, og kan også være et supplement til matematikundervisningen. Handy M/K Her vil vi i fællesskab udføre praktiske opgaver inden for forskellige håndværk. Formået med faget er, at du bliver en handy-m/k, så du selv kan udføre: - Knallert og cykel-reparationer. - Murer, tømrer, smede og malerarbejde. - Anlægsarbejde m.m. Anden undervisning: Temauger: I løbet af skoleåret er der planlagt 8 temauger. Emnerne spænder vidt og dækker bl.a.: energi, ressourcer, sundhed/rygning, kommunalvalg, medier, nødhjælp, videnskabsteori og filosofi. Under de enkelte emner tilgodeses desuden de boglige fag, så temaugerne på den måde bliver tværfaglige. Formålet med temaugerne er, at dygtiggøre eleverne i at arbejde innovativt og entreprenant, at bryde vanetænkning og arbejde med idégenerering og løsninger udfra devisen om, at projektet skal være til gavn for andre end én selv. Lejrskole og studieture: Formålet er at eleverne oplever andre landes kultur, natur og traditioner, som skaber grobund for en interkulturel forståelse. Eleverne oplever glæden ved at rejse og møde nye udfordringer for herefter at kunne sætte sit eget liv i perspektiv. Lejrskolen ligger hvert år i januar. Turen er baseret på at lære glæden ved fysisk udfoldelse og ved at kunne mestre et par ski. Desuden trænes elevernes sociale kompetencer, da de hyttevis selv skal lave mad og fordele rengøringsopgaver m.m. Forud for turen undervises eleverne i Sveriges geografi, kultur m.m. Studieturene: En fælles studietur i oktober for alle elever går til Frankrig. Turen bliver en vekslen mellem fysiske udfoldelser og kulturmødet med unge franskmænd og deres familier. Forud for turen undervises eleverne i Frankrigs geografi, kultur m.m. International Class rejser en uge til London i marts. Forud for besøget arbejder eleverne med emner om Englands historie og kultur.

19 Dykkerturen i marts er afslutningen på vinterens dykkerteori. På denne tur tages den teoretiske prøve og de praktiske prøver, som giver certifikat til at måtte dykke ned til 18 meter i hele verden. Afgangsprøver I 9. klasse afholdes folkeskolens afgangsprøver (FSA) efter undervisningsministeriets gældende regler. Der afholdes folkeskolens afgangsprøver i dansk, matematik, engelsk, fysik/kemi, historie, samfundsfag, kristendomskundskab, biologi, geografi og tysk. I 10. klasse afholdes folkeskolens afgangsprøver (FSA) og folkeskolens 10. klasses prøver (FS10) efter undervisningsministeriets gældende regler. Der afholdes folkeskolens afgangsprøver i dansk, matematik og engelsk. Der afholdes folkeskolens 10. klasses prøve i dansk, matematik, engelsk, fysik/kemi og tysk. Evaluering af undervisningsforløb: I december måned afholdes skriftlige terminsprøver for samtlige elever i dansk, matematik, engelsk (og tysk). Desuden afholder lærerne samtaler med elever og forældre en gang i løbet af skoleåret. Efter terminsprøver og afsluttende prøver sker en grundig evaluering på lærermøder. Skoleåret igennem sker desuden en løbende evaluering på lærermøder. I slutningen af skoleåret skrives en elevudtalelse/kompetenceskema for den enkelte elev, og der gives karakterer i fagene også i 8. klasse. Vi tilbyder de samme prøver som i folkeskolen og har derfor de samme prøveforberedende fag. 6. Vejledning: Mål for vejledning om valg af uddannelse og erhverv 1. Vejledning om valg af uddannelse og erhverv skal bidrage til, at valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig gavn for den enkelte og for samfundet. Stk. 2. Vejledningen skal i særlig grad målrettes unge med særlige behov for vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Stk. 3. Vejledningen skal inddrage såvel den enkeltes interesser og personlige forudsætninger, herunder uformelle kompetencer og hidtidige uddannelses- og beskæftigelsesforløb, som det forventede behov for uddannet arbejdskraft og selvstændige erhvervsdrivende. Stk. 4. Vejledningen skal bidrage til, at frafald fra og omvalg i uddannelserne begrænses mest muligt. Stk. 5. Vejledningen skal endvidere bidrage til, at den enkelte selv kan søge og anvende informationer, herunder it-baserede informationsog vejledningstilbud, om valg af uddannelse, uddannelsesinstitution og fremtidig beskæftigelse. Formål for uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering. 48. Formålet med undervisningen i uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering er, at den enkelte elev tilegner sig et bredt kendskab til uddannelses- og erhvervsmuligheder og indser værdien af at gennemføre en uddannelse. Stk. 2. Gennem undervisningen skal eleven opnå mulighed for at forberede sit uddannelses- og erhvervsvalg og forstå valget som en række beslutninger, der må træffes ud fra egne forudsætninger, behov, holdninger og de samfundsmæssige muligheder. Ved at inddrage det omgivende samfund får eleven kendskab til forhold og vilkår, der er knyttet til uddannelse, beskæftigelse og arbejdsmarked, samt kendskab til levevilkår og livsformer på og uden for arbejdsmarkedet. Stk. 3. Personlig rådgivning og vejledning skal medvirke til, at eleven opnår erkendelse af egne forventninger og forudsætninger og bliver i stand til at udarbejde en

20 personlig uddannelsesplan og handlingsplan. Centrale kundskabs- og færdighedsområder (slutmål) for udannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering efter 9. klassetrin. 49. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder inden for området det personlige valg, der sætter dem i stand til at 1) anvende viden om egne forventninger og forudsætninger, 2) gøre rede for samspillet mellem karriere og hverdag, 3) søge informationer om uddannelse og erhverv, 4) redegøre for krav og indhold i ungdomsuddannelserne, 5) anvende faglige begreber, som har relation til uddannelse og erhverv, og 6) udarbejde en personlig uddannelsesplan. Stk. 2. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder i uddannelse og erhverv, der sætter dem i stand til at: 1) give eksempler på erhvervsmuligheder lokalt, nationalt og internationalt, 2) udtrykke viden om sammenhænge mellem uddannelsesveje og erhvervsmuligheder, 3) beskrive muligheder for at etablere og drive egen virksomhed, 4) kende muligheder for studieophold og uddannelser i udlandet og 5) vælge relevante teknikker i uddannelses- og jobsøgning. Stk. 3. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder i arbejdsmarkedet, der sætter dem i stand til at: 1) analysere arbejdsmarkedsforhold, herunder vilkår for medarbejdere og selvstændige, 2) anvende regler om undervisnings- og arbejdsmiljø, 3) forholde sig til ligestilling og ligeværd i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet og 4) anvende viden om levevilkår og livsformer. Målsætning Vejledningen på Svankjær Efterskole svarer til Lov 298, Bekendtgørelse om vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Målsætning for vejledning: Alle elever tilbydes vejledning Vejledningen skal bidrage til, at valg af uddannelse bliver til størst mulig gavn for den enkelte og for samfundet. Vejledningen tager udgangspunkt i den enkelte elevs interesser og evner. Den enkelte elev skal have grundlag for at træffe realistiske beslutninger om uddannelse og erhverv. Vejledningen skal medvirke til at den enkelte elev får klarlagt hvad en valgt ungdomsuddannelse indebærer af fag, lektier m.v. Den enkelte elev skal kunne søge og anvende informationer, herunder IT-baserede informationsmaterialer. Vejledningen skal bidrage til, at frafald og omvalg i uddannelserne begrænses mest muligt. Vejledningen på Svankjær efterskole varetages hovedsageligt af vejlederne. På enkelte områder inddrages klassens lærere. Det er vort mål gennem vejledningen at: - eleven får tro på sig selv og mod på arbejdslivet - eleven bliver bevidst om styrkesider og begrænsninger - eleven udvikler ansvarlighed i forhold til et stykke arbejde - eleven udvikler ansvarlighed i forhold til sig selv og andre På Svankjær Efterskole har vi to individuelle samtaler årligt med hver enkelt elev. 10. klasse deltager i 1 uges obligatorisk brobygningforløb og udfører i forbindelse hermed en selvvalgt opgave ud fra deres erhvervsmæssige fremtidsplaner. Alle elever orienteres om: ungdomsuddannelser m.v., arbejdsliv, erhvervslivets forventninger og krav samt brug af relevante internetadresser med oplysninger omkring uddannelser og erhvervsliv.

Vedtægter for Karise Efterskole

Vedtægter for Karise Efterskole Vedtægter for Karise Efterskole 1 Hjemsted, værdigrundlag og formål Hjemsted Stk. 1. Karise Efterskole (tidl. Brumbassen) er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen er

Læs mere

SKYUM IDRÆTSEFTERSKOLE

SKYUM IDRÆTSEFTERSKOLE VEDTÆGTER FOR SKYUM IDRÆTSEFTERSKOLE Vedtægter - for den selvejende undervisningsinstitution Skyum Idrætsefterskole 1: Værdigrundlag Skyum Idrætsefterskole baserer undervisningen og samværet på værdier

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION SKALS EFTERSKOLE. KÆRVEJ 11 8832 SKALS

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION SKALS EFTERSKOLE. KÆRVEJ 11 8832 SKALS VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION SKALS EFTERSKOLE. KÆRVEJ 11 8832 SKALS 1. HJEMSTED, FORMÅL, VÆRDIGRUNDLAG OG MÅLSÆTNING Stk. 1 Hjemsted Skals Efterskole er en uafhængig selvejende

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1 Kongenshus Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Skolen er oprettet den 13. januar 1983

Læs mere

Vedtæger for den selvejende institution

Vedtæger for den selvejende institution Vedtæger for den selvejende institution Gymnastikefterskolen Stevns 1. Hjemsted, værdigrundlag og formål Stk. 1. Gymnastikefterskolen Stevns er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Institutionen

Læs mere

Vedtægter. For den selvejende. Undervisnings- institution. Svenstrup Efterskole

Vedtægter. For den selvejende. Undervisnings- institution. Svenstrup Efterskole Vedtægter For den selvejende Undervisnings- institution Svenstrup Efterskole 1 Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Svenstrup Efterskole 1 Hjemsted og formål. stk. 1 stk.. 2 Svenstrup

Læs mere

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Hoptrup Efterskole

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Hoptrup Efterskole Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Hoptrup Efterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Hoptrup Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SUNDEVED EFTERSKOLE

VEDTÆGTER FOR SUNDEVED EFTERSKOLE VEDTÆGTER FOR SUNDEVED EFTERSKOLE Vedtaget på generalforsamlingen den 13. april 2008 og den 13. maj 2008 Side 1 af 9 VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION SUNDEVED EFTERSKOLE. 1. HJEMSTED OG FORMÅL.

Læs mere

VEDTÆGTER VRIGSTED EFTERSKOLE. Vrigsted Efterskole Overvej 12, Vrigsted 7140 Stouby Tlf. 7568 7212

VEDTÆGTER VRIGSTED EFTERSKOLE. Vrigsted Efterskole Overvej 12, Vrigsted 7140 Stouby Tlf. 7568 7212 VEDTÆGTER VRIGSTED EFTERSKOLE Vrigsted Efterskole Overvej 12, Vrigsted 7140 Stouby Tlf. 7568 7212 Vedtægter for den selvejende institution Vrigsted Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Vrigsted Efterskole

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution: Ågård Efterskole. 1 Hjemsted, formål og værdigrundlag

Vedtægter for den selvejende institution: Ågård Efterskole. 1 Hjemsted, formål og værdigrundlag Vedtægter for den selvejende institution: Ågård Efterskole 1 Hjemsted, formål og værdigrundlag stk. 1 Ågård Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. stk. 2 Ågård Efterskole er

Læs mere

VEDTÆGTER for den selvejende institution HASLEV FRI FAGSKOLE

VEDTÆGTER for den selvejende institution HASLEV FRI FAGSKOLE VEDTÆGTER for den selvejende institution HASLEV FRI FAGSKOLE 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Stk. 1. Haslev Fri Fagskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution

Vedtægter for den selvejende institution Vedtægter for den selvejende institution 1 2 Vedtægter for den selvejende institution Skamlingsbanke Efterskole. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Skamlingsbanke Efterskole er en uafhængig og selvejende

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Vestbirk Musik- og Sportsefterskole.

Vedtægter for den selvejende institution Vestbirk Musik- og Sportsefterskole. Vedtægter for den selvejende institution Vestbirk Musik- og Sportsefterskole. 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Vestbirk Musik- og Sportsefterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Stk.

Læs mere

Vedtægt. for den selvejende undervisningsinstitution Idrætsefterskolen Ulbølle. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag

Vedtægt. for den selvejende undervisningsinstitution Idrætsefterskolen Ulbølle. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag 1 Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution Idrætsefterskolen Ulbølle 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 2 Idrætsefterskolen Ulbølle er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution.

Læs mere

Efterskolen for Scenekunst

Efterskolen for Scenekunst Vedtægter for Efterskolen for Scenekunst 1. Navn, Hjemsted, formål og værdigrundlag Efterskolen for Scenekunst er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Institutionen er oprettet den 1. August

Læs mere

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution " Idrætsefterskolen Klintsøgaard"

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution  Idrætsefterskolen Klintsøgaard Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution " Idrætsefterskolen Klintsøgaard" 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Stk. 1. "Idrætsefterskolen Klintsøgaard" er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION SALLING EFTERSKOLE. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag.

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION SALLING EFTERSKOLE. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag. VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION SALLING EFTERSKOLE. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Stk. 1. Salling Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Skolen blev grundlagt

Læs mere

Vedtægter. for den selvejende undervisningsinstitution. Stk. 1. Faaborgegnens Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution.

Vedtægter. for den selvejende undervisningsinstitution. Stk. 1. Faaborgegnens Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Faaborgegnens Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen

Læs mere

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Lunderskov Efterskole

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Lunderskov Efterskole Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Lunderskov Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Lunderskov Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Institutionen er oprettet

Læs mere

VEDTÆGTER. For den selvejende institution FEMMØLLER EFTERSKOLE MUSIK OG TEATER

VEDTÆGTER. For den selvejende institution FEMMØLLER EFTERSKOLE MUSIK OG TEATER VEDTÆGTER For den selvejende institution FEMMØLLER EFTERSKOLE MUSIK OG TEATER 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Femmøller Efterskole Musik og Teater er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Stk.

Læs mere

VEDTÆGTER for den selvejende institution SILKEBORG EFTERSKOLE. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag.

VEDTÆGTER for den selvejende institution SILKEBORG EFTERSKOLE. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag. VEDTÆGTER for den selvejende institution SILKEBORG EFTERSKOLE 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Stk. 1. Silkeborg Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen

Læs mere

Efterskolen Epos Vedtægter

Efterskolen Epos Vedtægter Efterskolen Epos Vedtægter 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Efterskolen Epos er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen er oprettet den 5. februar 2014 og

Læs mere

VEDTÆGTER for den selvejende institution Roskilde Fri Fagskole

VEDTÆGTER for den selvejende institution Roskilde Fri Fagskole VEDTÆGTER for den selvejende institution Roskilde Fri Fagskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Stk. 1. Roskilde Fri Fagskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen

Læs mere

Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole. Vedtægter

Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole. Vedtægter Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole Vedtægter Vedtægter for Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Vardeegnens Gymnasieforberedende Efterskole

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION "EFTERSKOLEN SOLBAKKEN". 1. Hjemsted og formål.

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION EFTERSKOLEN SOLBAKKEN. 1. Hjemsted og formål. VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION "EFTERSKOLEN SOLBAKKEN". 1. Hjemsted og formål. Stk 1. Efterskolen Solbakken er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk 2. Institutionen havde

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Ollerup Efterskole Sang & Musik

Vedtægter for den selvejende institution Ollerup Efterskole Sang & Musik Vedtægter for den selvejende institution Ollerup Efterskole Sang & Musik 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Ollerup Efterskole Sang & Musik er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Institutionen

Læs mere

Vedtægter for Sorø Gymnastikefteskole

Vedtægter for Sorø Gymnastikefteskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Institutionen Sorø Gymnastikefterskole er en uafhængig selvejende institution, som er hjemmehørende på adressen Topshøjvej 50, 4180 Sorø. Stk. 2. Institutionen

Læs mere

Vedtægter for. Svendborg Medie- og Sportsefterskole. Vedtaget på Generalforsamlingen 2017

Vedtægter for. Svendborg Medie- og Sportsefterskole. Vedtaget på Generalforsamlingen 2017 Vedtægter for Svendborg Medie- og Sportsefterskole Vedtaget på Generalforsamlingen 2017 1 Hjemsted og formål og værdigrundlag. Svendborg Medie- og Sportsefterskole er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution.

Læs mere

Stk. 1. Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution.

Stk. 1. Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Vedtægter for den selvejende institution Gødvad Efterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Skolen er oprettet i 1981 og har hjemsted

Læs mere

VOSTRUP EFTERSKOLE - Skole for Musik og Teater

VOSTRUP EFTERSKOLE - Skole for Musik og Teater VOSTRUP EFTERSKOLE - Skole for Musik og Teater 16.05.02 Vedtægter for den selvejende institution: VOSTRUP EFTERSKOLE SKOLE FOR MUSIK OG TEATER 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Vostrup Efterskole

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution. Thyland Idrætsefterskole

Vedtægter for den selvejende institution. Thyland Idrætsefterskole Vedtægter for den selvejende institution Thyland Idrætsefterskole Indholdsfortegnelse: Hjemsted, formål og værdigrundlag side 2 Skolekreds side 2 Skolens drift side 3 Generalforsamlingen side 3 Bestyrelsens

Læs mere

Rantzausminde Efterskole. Vedtaget på Generalforsamlingen 2014. Stk. 1 Rantzausminde Efterskole er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution.

Rantzausminde Efterskole. Vedtaget på Generalforsamlingen 2014. Stk. 1 Rantzausminde Efterskole er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution. Vedtægter for Rantzausminde Efterskole Vedtaget på Generalforsamlingen 2014 1 Hjemsted og formål og værdigrundlag. Rantzausminde Efterskole er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution. Rantzausminde

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Brande Højskole af 1993.

Vedtægter for den selvejende institution Brande Højskole af 1993. Vedtægter for den selvejende institution Brande Højskole af 1993. s.1. 1: Hjemsted og formål Stk.1: Stk.3: Brande Højskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Brande kommune

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HALVORSMINDE EFTERSKOLE OG HALVOR FRI FAGSKOLE

VEDTÆGTER FOR HALVORSMINDE EFTERSKOLE OG HALVOR FRI FAGSKOLE VEDTÆGTER FOR HALVORSMINDE EFTERSKOLE OG HALVOR FRI FAGSKOLE Vedtaget på ordinær generalforsamling den 22. april 2015 1 HJEMSTED, FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG Halvorsminde Efterskole og Halvor Fri Fagskole

Læs mere

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution. Sportsefterskolen Sjælsølund

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution. Sportsefterskolen Sjælsølund Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Sportsefterskolen Sjælsølund 1. Hjemsted og formål Sportsefterskolen Sjælsølund er en uafhængig og Selvejende undervisningsinstitution. Institutionen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WALDEMARSBO EFTERSKOLE

VEDTÆGTER FOR WALDEMARSBO EFTERSKOLE 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Waldemarsbo Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution.. Institutionen er oprettet den 19.januar 1978 og er hjemmehørende i Fakse Ladeplads i

Læs mere

Vedtægter for Tjele Efterskole

Vedtægter for Tjele Efterskole Vedtægter for Tjele Efterskole Revideret og godkendt 12-09-2011 Vedtægter for den selvejende institution Tjele Efterskole Hjemsted, formål, og værdigrundlag. 1 Stk. 1. Tjele Efterskole er en uafhængig

Læs mere

Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution TOMMERUP EFTERSKOLE

Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution TOMMERUP EFTERSKOLE Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution TOMMERUP EFTERSKOLE 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Tommerup Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER. For HØJSKOLEN MØN. levende ord og levende billeder

VEDTÆGTER. For HØJSKOLEN MØN. levende ord og levende billeder VEDTÆGTER For HØJSKOLEN MØN levende ord og levende billeder 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Højskolen er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Institutionen er oprettet den 27. januar

Læs mere

Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole.

Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole. Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Institutionen Sorø Gymnastikefterskole er en uafhængig selvejende institution, som er hjemmehørende på adressen Topshøjvej

Læs mere

Vedtægter. Gribskov efterskole

Vedtægter. Gribskov efterskole Vedtægter Gribskov efterskole april 2007 1 Hjemsted og formål og værdigrundlag. Gribskov efterskole er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution. Gribskov efterskole er oprettet i august 1983,

Læs mere

KOSTAKADEMIET HOVER SUNDHEDSHØJSKOLE

KOSTAKADEMIET HOVER SUNDHEDSHØJSKOLE Vedtægter for den selvejende institution KOSTAKADEMIET HOVER SUNDHEDSHØJSKOLE 1. Hjemsted og formål... Kostakademiet, Hover Sundhedshøjskole er en selvejende institution. Institutionen er oprettet den

Læs mere

Kerteminde Efterskole

Kerteminde Efterskole Vedtægter for den selvejende institution Kerteminde Efterskole 1. Hjemsted og formål og værdigrundlag Stk 1: Kerteminde Efterskoleskole er en uafhængig, selvejende institution. Stk 2: Den selvejende institution

Læs mere

Vedtægter for Rydhave Slots Efterskole. Vedtaget, tirsdag den 18. april 2017

Vedtægter for Rydhave Slots Efterskole. Vedtaget, tirsdag den 18. april 2017 Vedtægter for Rydhave Slots Efterskole Vedtaget, tirsdag den 18. april 2017 Indholdsfortegnelse 1 Hjemsted, formål og værdigrundlag 2 Skolekreds 3 Repræsentantskab 4 Skolens drift 5 Årsmødet 6 Repræsentantskabsmødet

Læs mere

Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution NÆSGAARD EFTERSKOLE

Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution NÆSGAARD EFTERSKOLE Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution NÆSGAARD EFTERSKOLE 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk.1. Næsgaard Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Med

Læs mere

1 Hjemsted, formål og værdigrundlag

1 Hjemsted, formål og værdigrundlag 1 Hjemsted, formål og værdigrundlag 1. Brejning Efterskole er en privat, uafhængig selvejende institution. 2. Brejning Efterskole er oprettet den 20. april 1996 og har hjemsted i Børkop Kommune. Brejning

Læs mere

HASLEV IDRÆTSEFTERSKOLE

HASLEV IDRÆTSEFTERSKOLE VEDTÆGTER FOR HASLEV IDRÆTSEFTERSKOLE 1. HJEMSTED, VÆRDIGRUNDLAG OG FORMÅL. 1) Haslev Idrætsefterskole er en uafhængig og selvejende institution, oprettet i 1891, beliggende Bregentvedvej 10, 4690 Haslev

Læs mere

Vedtægter for New Nordic Youth Efterskolen for iværksætteri S/I

Vedtægter for New Nordic Youth Efterskolen for iværksætteri S/I Vedtægter for New Nordic Youth Efterskolen for iværksætteri S/I 1. Hjemsted og formål Stk. 1. New Nordic Youth Efterskolen for iværksætteri er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk.

Læs mere

VEDTÆGTER. For den selvejende undervisningsinstitution. Phønix Efterskole

VEDTÆGTER. For den selvejende undervisningsinstitution. Phønix Efterskole VEDTÆGTER For den selvejende undervisningsinstitution Phønix Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Phønix Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Efterskolen er oprettet

Læs mere

Vedtægter for Frøstruphave Efterskole

Vedtægter for Frøstruphave Efterskole Vedtægter for Frøstruphave Efterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Frøstruphave Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Skolen er oprettet af Kirkelig Forening for Indre

Læs mere

Vedtægter for Galtrup Musik- og Idrætsefterskole

Vedtægter for Galtrup Musik- og Idrætsefterskole Vedtægter for Galtrup Musik- og Idrætsefterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Galtrup Musik- og Idrætsefterskole er en privat uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Galtrup Musik- og

Læs mere

Vedtægt for den selvejende institution. Finderup Efterskole. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag

Vedtægt for den selvejende institution. Finderup Efterskole. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Vedtægt for den selvejende institution Finderup Efterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Finderup Efterskole er en privat, uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen

Læs mere

Vedtægter. for den selvejende undervisningsinstitution. Fjordvang Efterskole

Vedtægter. for den selvejende undervisningsinstitution. Fjordvang Efterskole Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Fjordvang Efterskole Februar 2016 1. Hjemsted formål og værdigrundlag. Stk. 1. Fjordvang Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution.

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Ølgod Efterskole

Vedtægter for den selvejende institution Ølgod Efterskole Vedtægter for den selvejende institution Ølgod Efterskole 1: HJEMSTED OG FORMÅL Stk. 1: Ølgod Efterskole er en uafhængig selvejende institution Stk. 2: Ølgod Efterskole er oprettet den 9. februar 1922

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION MINA HINDHOLM EFTERSKOLE

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION MINA HINDHOLM EFTERSKOLE VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION MINA HINDHOLM EFTERSKOLE 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Mina Hindholm Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Institutionen

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Vojens Gymnastik- & Idrætsefterskole

Vedtægter for den selvejende institution Vojens Gymnastik- & Idrætsefterskole Vedtægter for den selvejende institution Vojens Gymnastik- & Idrætsefterskole 1 Hjemsted og formål. Stk. 1. Vojens Gymnastik- & Idrætsefterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Institutionen

Læs mere

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Nordsjællands Efterskole

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Nordsjællands Efterskole Nordsjællands Efterskole Aggebovej 34, Valby, 3200 Helsinge Tlf. 48 39 19 11 Fax 48 39 42 02 e-mail ne@ne.dk Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Nordsjællands Efterskole 1. Hjemsted,

Læs mere

St. Andst Efterskole

St. Andst Efterskole 1 Vedtægter for den selvejende institution St. Andst Efterskole Vedtaget på St. Andst Efterskoles stiftende generalforsamling den 15. januar 1983. Ændret ved generalforsamlingen den 28. marts 1988 den

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution

Vedtægter for den selvejende institution Vedtægter for den selvejende institution Vojens Gymnastik- & Idrætsefterskole Vedtaget på generalforsamling 30. april 2014 Vedtaget på ekstra ordinær generalforsamling 27. maj 2014 Vedtægter for den selvejende

Læs mere

Vedtægter for Djurslands Folkehøjskole

Vedtægter for Djurslands Folkehøjskole Vedtægter for Djurslands Folkehøjskole 1 Hjemsted, formål og værdigrundlag Djurslands Folkehøjskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution Institutionen er oprettet den 8. maj 2000 og har

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION LYNGS IDRÆTSEFTERSKOLE

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION LYNGS IDRÆTSEFTERSKOLE VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION LYNGS IDRÆTSEFTERSKOLE Lagt på hjemmesiden d. 2/4-2013 1. HJEMSTED OG FORMÅL Stk. l. Lyngs Idrætsefterskole er en selvejende undervisningsinstitution,

Læs mere

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Onsild Idrætsefterskole

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Onsild Idrætsefterskole Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Onsild Idrætsefterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Onsild Idrætsefterskole skole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen

Læs mere

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Nysted Efterskole.

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Nysted Efterskole. Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Nysted Efterskole. 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Nysted Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen er

Læs mere

Vedtægter. - for den selvejende undervisningsinstitution Den danske Husflidsefterskole i Skjern I daglig tale Dhe, Skjern Efterskole.

Vedtægter. - for den selvejende undervisningsinstitution Den danske Husflidsefterskole i Skjern I daglig tale Dhe, Skjern Efterskole. Vedtægter - for den selvejende undervisningsinstitution Den danske Husflidsefterskole i Skjern I daglig tale Dhe, Skjern Efterskole. 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Den danske Husflidsefterskole i Skjern

Læs mere

Vedtægter for Idrætsefterskolen Lægården Vedtaget af Idrætsefterskolen Lægårdens generalforsamling den 1. juli 2005

Vedtægter for Idrætsefterskolen Lægården Vedtaget af Idrætsefterskolen Lægårdens generalforsamling den 1. juli 2005 Vedtægter for Idrætsefterskolen Lægården Vedtaget af Idrætsefterskolen Lægårdens generalforsamling den 1. juli 2005 1. Hjemsted, formål og værdigrundlaget. stk. 1. Idrætsefterskolen Lægården er en uafhængig

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION, BRÅSKOVGÅRD EFTERSKOLE.

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION, BRÅSKOVGÅRD EFTERSKOLE. VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION, BRÅSKOVGÅRD EFTERSKOLE. 1. Hjemsted og formål og værdigrundlag. Bråskovgård Efterskole er en uafhængig, selvejende institution med hjemsted i Juelsminde Kommune.

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution. EFTERSKOLEN I BAKKERNE - TRY.

Vedtægter for den selvejende institution. EFTERSKOLEN I BAKKERNE - TRY. Vedtægter for den selvejende institution. EFTERSKOLEN I BAKKERNE - TRY. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag. 1. Efterskolen i Bakkerne - Try er en uafhængig selvejende institution med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION KLEJTRUP MUSIKEFTERSKOLE.

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION KLEJTRUP MUSIKEFTERSKOLE. VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION KLEJTRUP MUSIKEFTERSKOLE. 1. HJEMSTED, FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG. Stk.1 Institutionen er oprettet den 21. Marts 1995 og har hjemsted i Viborg Kom- Stk.2 mune. Klejtrup

Læs mere

VEDTÆGTER for den selvejende undervisningsinstitution Vestjyllands Højskole

VEDTÆGTER for den selvejende undervisningsinstitution Vestjyllands Højskole VEDTÆGTER for den selvejende undervisningsinstitution Vestjyllands Højskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Vestjyllands Højskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION KLEJTRUP MUSIKEFTERSKOLE.

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION KLEJTRUP MUSIKEFTERSKOLE. VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION KLEJTRUP MUSIKEFTERSKOLE. 1. HJEMSTED, FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG. Stk.1 Stk.2 Klejtrup Musikefterskole er en uafhængig, selvejende undervisningsinstitution. Institutionen

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Ranum Efterskole

Vedtægter for den selvejende institution Ranum Efterskole Vedtægter for den selvejende institution Ranum Efterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Ranum Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Institutionen er oprettet den 24. april 2003 og

Læs mere

Vedtægter for. Farsø Efterskole

Vedtægter for. Farsø Efterskole Vedtægter for Farsø Efterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Farsø Efterskole, Efterskolen ved Risgårde Bredning, er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Skolen er stiftet

Læs mere

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution. Gellerup Højskole

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution. Gellerup Højskole Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Gellerup Højskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Gellerup Højskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Institutionen er oprettet

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution. Midtjysk Efterskole

Vedtægter for den selvejende institution. Midtjysk Efterskole Vedtægter for den selvejende institution Midtjysk Efterskole Vedtægter for den selvejende institution MIDTJYSK EFTERSKOLE, Ejstrupholm 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Midtjysk Efterskole er

Læs mere

Vedtægter for Idrætsefterskolen Lægården Vedtaget af Idrætsefterskolen Lægårdens generalforsamling den 17. maj 2014

Vedtægter for Idrætsefterskolen Lægården Vedtaget af Idrætsefterskolen Lægårdens generalforsamling den 17. maj 2014 Vedtægter for Idrætsefterskolen Lægården Vedtaget af Idrætsefterskolen Lægårdens generalforsamling den 17. maj 2014 1. Hjemsted, formål og værdigrundlaget. stk. 1. Idrætsefterskolen Lægården er en uafhængig

Læs mere

Han Herreders Ungdomsskole Vedtægter for den selvejende institution

Han Herreders Ungdomsskole Vedtægter for den selvejende institution Aggersundvej 237 9690 Fjerritslev Tlf. 9821 1775 Fax 9821 2875 Giro 5 11 16 17 Internet: http://www.hhu.dk E-mail: info@hhu.dk Han Herreders Ungdomsskole Vedtægter for den selvejende institution 1: Hjemsted,

Læs mere

Vedtægter for Løgumkloster efterskole

Vedtægter for Løgumkloster efterskole 1 Vedtægter for Løgumkloster efterskole Luthersk Missionsforenings Efterskole 6240 Løgumkloster 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Løgumkloster Efterskole er en privat, uafhængig og selvejende undervisningsinstitution.

Læs mere

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Kongeådalens Efterskole.

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Kongeådalens Efterskole. Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Kongeådalens Efterskole. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Stk 1. Kongeådalens Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution.

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution ANDEBØLLE UNGDOMSHØJSKOLE

Vedtægter for den selvejende institution ANDEBØLLE UNGDOMSHØJSKOLE 5. november 2005 Vedtægter for den selvejende institution ANDEBØLLE UNGDOMSHØJSKOLE 1: Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Andebølle Ungdomshøjskole er en uafhængig, selvejende institution med hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER for den selvejende institution FENSKÆR EFTERSKOLE 1: HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER for den selvejende institution FENSKÆR EFTERSKOLE 1: HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER for den selvejende institution FENSKÆR EFTERSKOLE 1: HJEMSTED OG FORMÅL Stk. 1. Fenskær Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Institutionen er oprettet på stiftende generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Testrup Højskole. Hjemsted og formål. Stk. 2 Testrup Højskole er oprettet 1. november 1866 og har hjemsted i Mårslet, Århus Kommune.

Vedtægter for Testrup Højskole. Hjemsted og formål. Stk. 2 Testrup Højskole er oprettet 1. november 1866 og har hjemsted i Mårslet, Århus Kommune. Vedtægter for Testrup Højskole 1 Hjemsted og formål Testrup Højskole er en uafhængig og selvejende institution. Testrup Højskole er oprettet 1. november 1866 og har hjemsted i Mårslet, Århus Kommune. Testrup

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution NØVLINGSKOV EFTERSKOLE.

Vedtægter for den selvejende institution NØVLINGSKOV EFTERSKOLE. Vedtægter for den selvejende institution NØVLINGSKOV EFTERSKOLE. 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Nøvlingskov Efterskole, der er oprettet ved stiftende repræsentantskabsmøde den 9. sept. 1982, er en uafhængig,

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Risskov Efterskole & Sansestormerne, kombineret hus-, hånd- og efterskole

Vedtægter for den selvejende institution Risskov Efterskole & Sansestormerne, kombineret hus-, hånd- og efterskole Vedtægter for den selvejende institution Risskov Efterskole & Sansestormerne, kombineret hus-, hånd- og efterskole INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn og hjemsted 2. Værdigrundlag 3. Formål 4. Skolekredsen 5.

Læs mere

VEDTÆGTER. for den selvejende undervisningsinstitution Efterskolen Østergård.

VEDTÆGTER. for den selvejende undervisningsinstitution Efterskolen Østergård. VEDTÆGTER for den selvejende undervisningsinstitution Efterskolen Østergård. 1. Hjemsted og formål stk. 1. Efterskolen Østergård er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. stk. 2. Institutionen

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution. Skovbo Efterskole

Vedtægter for den selvejende institution. Skovbo Efterskole Side 1 af 12 Dato 13-07-2009 Vedtægter for den selvejende institution Skovbo Efterskole Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Bilag 4. Uddybning af værdigrundlag Retningslinier for valg til bestyrelsen Retningslinier

Læs mere

Vedtægter for Risskov Efterskole

Vedtægter for Risskov Efterskole Vedtægter for Risskov Efterskole Fælles vedtægter for Risskov Efterskole & Sansestormerne Skolens vedtægter herunder er godkendt af Ministeriet for Børn og Undervisning. Vedtægter for den selvejende institution

Læs mere

VEDTÆGTER. TronsøSkolen

VEDTÆGTER. TronsøSkolen VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION TronsøSkolen Hjemsted og formål 1 Stk. 1. TronsøSkolen er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Skolen er oprettet den 17. november

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Gunslevholm Idrætsefterskole

Vedtægter for den selvejende institution Gunslevholm Idrætsefterskole Vedtægter for den selvejende institution Gunslevholm Idrætsefterskole 1. Hjemsted og formål. Stk.1. Gunslevholm Idrætsefterskole er en uafhængig og selvejende institution. Stk.2. Institutionen er oprettet

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende undervisningsinstitution Bieringhus Efterskole

Vedtægter for Den selvejende undervisningsinstitution Bieringhus Efterskole Vedtægter for Den selvejende undervisningsinstitution Bieringhus Efterskole 1. Hjemsted og formål og værdigrundlag Bieringhus Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Institutionen

Læs mere

Vedtægter for Idrætsefterskolen Lægården

Vedtægter for Idrætsefterskolen Lægården Vedtægter for Idrætsefterskolen Lægården Vedtaget af Idrætsefterskolen Lægårdens generalforsamling den 17. maj 2014 1. Hjemsted, formål og værdigrundlaget. stk. 1. Idrætsefterskolen Lægården er en uafhængig

Læs mere

Bindernæs Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Bindernæs Efterskole er oprettet 25/ og har hjemsted i Lolland kommune

Bindernæs Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Bindernæs Efterskole er oprettet 25/ og har hjemsted i Lolland kommune 1 1 Hjemsted og formål Stk.1 Bindernæs Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution Bindernæs Efterskole er oprettet 25/6 1979 og har hjemsted i Lolland kommune Bindernæs Efterskole ejer

Læs mere

Vedtægter for Risskov Efterskole

Vedtægter for Risskov Efterskole Vedtægter for Risskov Efterskole Fælles vedtægter for Risskov Efterskole Skolens vedtægter for den selvejende institution Risskov Efterskole. Skolens vedtægter herunder er godkendt af Ministeriet for Børn

Læs mere

Vedtægt. for den selvejende undervisningsinstitution Nordjyllands Idrætshøjskole.

Vedtægt. for den selvejende undervisningsinstitution Nordjyllands Idrætshøjskole. Vedtægt for den selvejende undervisningsinstitution Nordjyllands Idrætshøjskole. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Nordjyllands Idrætshøjskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution.

Læs mere

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE

Vedtægter. for. Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE Vedtægter for Den selvejende institution GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE 2 1 - Hjemsted og formål Gerlev Idrætshøjskole er en uafhængig selvejende institution med hjemsted i Gerlev, Slagelse Kommune. Institutionen

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Hardsyssel Efterskole

Vedtægter for Den selvejende institution Hardsyssel Efterskole Vedtægter for Den selvejende institution Hardsyssel Efterskole 10. april 2003 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Hardsyssel Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Institutionen er oprettet

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution NØVLINGSKOV EFTERSKOLE.

Vedtægter for den selvejende institution NØVLINGSKOV EFTERSKOLE. Vedtægter for den selvejende institution NØVLINGSKOV EFTERSKOLE. 1. Hjemsted og formål Nøvlingskov Efterskole, der er oprettet ved stiftende repræsentantskabsmøde den 9. sept. 1982, er en uafhængig, selvejende

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Ranum Efterskole College & Ranum Fri Fagskole

Vedtægter for den selvejende institution Ranum Efterskole College & Ranum Fri Fagskole Vedtægter for den selvejende institution Ranum Efterskole College & Ranum Fri Fagskole Vedtaget med ændringer den 22.9.2015 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Ranum Efterskole College og Ranum Fri Fagskole

Læs mere

VEDTÆGTER HADSTEN HØJSKOLE

VEDTÆGTER HADSTEN HØJSKOLE 1 VEDTÆGTER for den selvejende institution HADSTEN HØJSKOLE 2009 1. HJEMSTED, FORMÅL og VÆRDIGRUNDLAG Stk. 1. Hadsten Højskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution SANSESTORMERNE, - Skolen for mad og appetit på livet

Vedtægter for den selvejende institution SANSESTORMERNE, - Skolen for mad og appetit på livet Vedtægter for den selvejende institution SANSESTORMERNE, - Skolen for mad og appetit på livet INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn og hjemsted 2. Værdigrundlag 3. Formål 4. Skolekredsen 5. Sansestormerne skolen

Læs mere

Vedtægter for DEN SELVEJENDE INSTITUTION. Ry Højskole

Vedtægter for DEN SELVEJENDE INSTITUTION. Ry Højskole Vedtægter for DEN SELVEJENDE INSTITUTION Ry Højskole Godkendt den 16. april 2012 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Ry Højskole er oprettet d. 15/9 1892. Stk. 2. Ry Højskole er en uafhængig selvejende

Læs mere