Bornholms Efterskoles. Indholdsplan for Skoleåret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bornholms Efterskoles. Indholdsplan for Skoleåret 2014-15"

Transkript

1 Bornholms Efterskoles Indholdsplan for Skoleåret september 2014 Margrethe Kjellberg forstander!1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 HISTORIE VÆRDIGRUNDLAG 1,1 Historie 1.2 Værdigrundlag 1.3 Uddybning af centrale punkter i værdigrundlag i forhold til efterskolelovens hovedsigte 1.4 Formål 1.5 Skolens pædagogiske linie. Anerkendende pædagogik 1.6 Undervisning 1.7 Inklusion 1.8 Læringsmiljø og elevens læringspotentiale 1.9 Undervisningmodel og skoleårets progression 2.0 EFTERSKOLELIV - SAMVÆR 2.1 Kontaktgruppe 2.2 Kontaktgruppelærer 2.3 Ø-rådet 2.4 Vagtlærer 2.5 Efterskolemiljøer 2.6 Elevliv 2.7 Fritidsliv 2.8 Skoleliv 2.9 Lokale forhold 3.0 ÅRSPLAN 3.0 Overordnet årsplan - link 3.1 Ugeskema - link 3.2 Anderledes uger, lejrskole, emneuger 4.0 Fag m. PRØVER 4.1 Obligatorisk undervisning 4.2 F3 -uger ligger som Iink 4.3 Læseplaner og undervisningens organisering!2

3 5.0 UNDERVISNING U. PRØVER 5.1 Linier detailplan som link 5.3 Dansk for tosprogede Morgen samling 5.5 Køkkenundervisning 5.6 Skolevejledning 5.7 Studietid - kontaktgruppemøde 5.8 Hovedrengøring 5.9 Æblemost 6.0 ANDET 6.1 Forældredøgn og skole/hjem samtaler 6.2 Ferie 6.3 Evaluering og selvevaluering!3

4 1.0 HISTORIE -VÆRDIGRUNDLAG 1.1 Historie Bornholms Efterskole blev oprettet i 1980 under navnet Efterskolen Leg og VIrke Blykobbe, af initiativtagere fra socialdemokratiets børne- og familieorganisation DUI Leg og Virke, og var dermed en af arbejderbevægelsens 6 efterskoler. Skolen startede som et alternativ til de mange og meget kristne efterskoler, der havde præget efterskoleverdenen i mange år. I 1993 kom DUI Leg og Virke i økonomiske vanskeligheder og skolen blev i den ombæring knyttet til fagbevægelsen og socialdemokratiet. Skolen fik dermed et lokalt afsæt i de socialdemokratiske partiforeninger og den lokale fagbevægelse, der er forankret på øen. Disse udgør også skolens repræsentantskab, og skolens bestyrelse vælges på det årlige repræsentantskabsmøde. Formand og næstformand vælges også på repræsentantskabsmødet. I 1980 åbnede skolen dørene for 30 elever i aldersgruppen år med undervisning på 8., 9. og 10.klassetrin. I 1996 besluttede man ikke at oprette 10. klasse på grund af for dårlig tilslutning, I dag har skolen 72 elevpladser i aldersgruppen år, der undervises atter på 8., 9. og 10. Årgang. I 2010 på det årlige repræsentantskabsmøde blev det besluttet at Blykobbe Efterskole skifter navn til Bornholms Efterskole, den officielle skiftedato var den 1. juli I april 2012 blev det besluttet at genåbne for 10. klasse og fra skoleåret er der igen 8., 9., og 10. Klasse på Bornholms Efterskole 1.2 Værdigrundlag Vi er en nutidig skole, der i sin konstante udvikling, forholder sig positivt til det multikulturelle samfund, med respekt for den demokratiske livsform, hvor alle uanset kulturel baggrund, er forpligtiget til at deltage i skolens hverdag. Med respekt for den enkeltes rettigheder og pligter, vil vi styrke den unges evne til at indgå i fællesskaber og deltage aktivt i samfundsdebatten. Med troen på, at alle kan lære og bevare lysten til at lære, tilrettelægger vi en undervisning, der lægger vægt på en sammenhæng mellem skolens boglige, praktiske og kreative aktiviteter.!4

5 Den bornholmske natur og øens kunstneriske miljø, er til stor inspiration for linieundervisningen. Vi vægter ligeværd, sundhed og ansvarlighed, som grundlæggende forudsætninger for, at eleven i tryghed udvikler sine personlige, faglige og sociale kompetencer. 1.3 Uddybning af værdigrundlagets implementering i BEs virke til opfyldelse af efterskolelovens hovedsigte med henblik på livsoplysning, folkelig oplysning og den demokratiske dannelse Nutidig skole: En skole, der er opmærksom på aktuelle forhold indenfor samfund, undervisning og kultur og efter vurdering inddrager elementer herfra i sit virke som skole. Og at der i skolens undervisningsrum og gennem medborgerskab og møder formår at få eleverne til at reflektere og afprøve deres holdninger blandt andet ved at beskæftige sig med nyheder, medier mm. Skolens undervisningsrum, fællessamlinger og møder formår at få eleverne til at reflektere og afprøve deres holdninger. Bl.a. ved af beskæftige sig med nyheder og medier m.m. Positiv holdning til det multikulturelle samfund: Skolen er åben overfor multikulturelle påvirkninger fra elever, forældre og det omgivende samfund, herunder at eleverne i undervisningen på skolen selv undersøger og inddrager multikulturelle indslag og dermed får større forståelse og indsigt i andre kulturer og mennesker forskelligheder og har et udsyn til den globale verden. Demokratisk livsform: En indretning af hverdagen og undervisningen, hvor enhver minimum kan regne med at blive lyttet positivt til, og hvor det forventes, at enhver respekterer fællesskabet. Det kræves at alle deltager, og gennem skolens samvær og undervisning oplever og udvikler deres forståelse for demokrati. Den enkeltes rettigheder: Enhver har ret til rimeligt hensyn, også når den demokratiske proces har bragt én i mindretal. Retten til, at blive undervist op til sin formåen. Retten til, at være tryg i sin hverdag. Fællesskaber: De forskellige grupper den enkelte indgår i: Undervisningshold, projektgrupper, ansatte, kontaktgruppe o.l., som man skylder samarbejde, venlighed og overholdelse af aftaler. Samfundsdebatten:( Se Nutidig skole ) Søges inddraget ved brug af lokale, landsdækkende og internationale medier i skolens fag samt ved at indbyde gæstelærere, foredragsholdere og ved i den daglige omgang og samtale, at opmuntre til interesse for, hvad der rører sig i samfundet. Sundhed: Herved tænkes på at udøve omsorg for at elevens fysiske, mentale og sociale velbefindende. Skolen søger gennem idræt, motion og lødig kostpolitik at!5

6 fremme elevernes fysiske sundhed, og gennem debat og dialog at fremme deres mentale og sociale sundhed. Ansvarlighed: At man vedstår ansvar, forpligtelse eller skyld, hvis noget går galt. At man har omhu for sig selv, andre og deres ejendele. Kompetencer: Mulighed for at være uafhængig og selvhjulpen på en række af tilværelsens områder. Fagligt: Gennem klare mål for den enkelte elev bliver det tydeligt, hvilke kompetencer, der opnås. Personligt: Der gives i hverdagen mulighed for at handle selvstændigt og påtage sig ansvar, således at selvværdet styrkes. Socialt: I omgang med andre vægter vi et sobert sprog og lydhørhed overfor andre både i undervisningen og daglig omgang. Det er skolens mål gennem undervisning og samvær at skabe miljøer, hvor eleverne bliver mødt og udfordret til at tage stilling, få holdninger til og om, samt lære nye handlemuligheder i deres udvikling til et demokratisk og social engageret menneske, der har empati og forståelse for forskelle hos det enkelte individ og samtidig forstår betydning af fællesskaber. - At ethvert individ er vigtigt, og at alle mennesker er ligeværdige. - Alle børn og unge er mål i sig selv- og ikke midler for andre, alle har ret til at udvikle sig i frihed under ansvar. - Alle er ligeværdige, uanset hvor god man er i skolen, alle har således krav på en undervisning, der tager udgangspunkt i den enkelte. 1.4 Skolens formål Bornholms Efterskole har til formål gennem en kombination af praktisk og teoretisk undervisning at fremme kendskabet til de samfundsforhold, der begrænser udvikling og indflydelse, og bidrage til, at unge mennesker får et indgående kendskab til de relevante veje til indflydelse på deres egen og samfundets udvikling med det for øje at ændre samfundet i en demokratisk retning i overensstemmelse med den socialdemokratiske arbejderbevægelse. Det er stifternes og bestyrelsens ønske, at de formål opfyldes ved: 1.at eleverne tilegner sig indsigt i, og forudsætning for, kritisk at analysere og vurdere de kræfter, processer - og grupperinger - konflikter og modsætninger, der findes og virker i samfundet. 2.at eleverne udvikler evner til - gennem vurderinger og argumentation - at bedømme og ændre de værdinormer, der findes. 3.at eleverne tilegner sig en forståelse for deres stilling og rolle i samfundet og udvikler en adfærd, der gennem aktiv handling giver dem indflydelse på de forskellige grupperinger i samfundet, og som styrer samfundsudviklingen.!6

7 4.at eleverne lærer andre arbejdspladser end efterskolen at kende gennem arbejdspraktik, samt får et indgående kendskab til organisationer og institutioner, som har indflydelse på arbejdslivet. 5.at efterskolens forstander og lærere har et efter bestyrelsens opfattelse afklaret forhold til skolens formål, egenart og organisatoriske tilknytning, og at den enkelte ved sit eksempel bidrager til forståelse heraf. At der i undervisningen arbejdes med forskellige metoder: - lærerstyret undervisning i kombination og for øje. - en eksemplarisk projekt- og problemorienteret undervisning. - der arbejdes ud fra reale og konkrete problemfelter. - praksis er baseret på en kombination af praktisk, teoretisk og skabende arbejde. 1.5 Skolens pædagogiske linie Skolen arbejder på det reale plan ud fra den anerkendende og narrative pædagogik, hvor læreren er et redskab, der kan skabe udvikling hos eleven, og som kan hjælpe og undervise eleverne ud fra en åben og interesseret / nysgerrighed i at lære den unge at kende. At anerkende eleverne som de personer de er, ud fra den mangfoldighed de er skabt af og indgår i (Meta kontekst). At samvær består af systemer og relationer, at den enkeltes forståelse og evne til at fungere under disse præmisser. At forstyrrelse er at bryde med fastlåste mønstre At tilføre nyt er en betingelse for udvikling. At lære at se sig selv i den sammenhæng hvori man indgår. Dette arbejdes der med i det personlige møde med eleven, hvor det er en pligt, at eleven bliver taget alvorligt og hørt på. Det er vores ønske at dette skal ligge til grund for den pædagogiske linie på skolen, at konflikter løses ved dialog, og at eleven forstår sig selv og de sammenhænge, hvori de indgår og er en del af. Eleven skal udvikle sine personlige, faglige og sociale kompetencer, hvilket gør at arbejdet med eleverne kan deles op i fire planer: 1. Faglige plan 2. Sociale plan 3. Personlige plan 4. Praktiske plan. På BE underviser vi elever i alderen år og repræsenterer og 10. klasse!7

8 1.6 Undervisning På Bornholms Efterskole har vi gjort op med den gamle læringsstil. Vi skal undervise unge mennesker af det 21. århundrede, og de betegnes de digitale unge, som idag hele tiden er online og i konstant kommunikation med deres omgivelser. Kigger vi ud i samfundet, ser vi et videnssamfund, hvor det at beherske digitale medier og at kunne network er af afgørende betydning for det enkelte menneskes muligheder. Mange elever besidder stor viden, men har svært ved at omsætte den til noget, og omvendt mangler eleverne motivation, fordi de ikke kan se meningen, med det de laver. Vi tror, at eleven ved at være aktiv deltagende, forholde sig aktivt til undervisningen, ved at dokumentere og formidle de faglige kundskaber og færdigheder på den elektroniske platform, opnår en bearbejdning af den faglige viden. Hvilket giver indhold og mening i undervisningen, og eleverne oplever sammenhæng og kan se logikken i undervisningen. På Bornholms Efterskole er eleverne ikke inddelt efter klasser. Alle skolens elever modtager den samme undervisning. Vi skaber sammenhæng i den undervisning eleverne får, ved at skabe sammenhæng gennem temaer, metode og fagindhold. Differentiering i undervisningen sker når den enkelte elev, arbejder ud fra eget standpunkt og forudsætninger sammen med andre elever, så den enkelte elev lærer mest muligt Skolens undervisning er baseret på, at eleverne arbejder i teams, og videndelings er en grundlæggende forudsætning i måden at organisere undervisningen på. At være innovativ/ nyskabende, i den måde undervisningen bearbejdes og foregår på, er at lade eleverne udforske og afprøve ideer, hvor de lærer at argumentere og fremføre deres sag. Udgangspunkt for optimal læring ser vi ved, at der er gode og trygge relationen mellem lærere og elever. Det er vigtigt, at eleven er tryg, og der er gode omgangsformer i læringsmiljøet. At lærerne betragter eleven ud fra en anerkendende synsvinkel, og de relationer, der opbygges, tager udgangspunkt i elevens ressourcer i stedet for elevens mangler. At lærerne bygger undervisningen op, så eleven kan omsætte sin faglige viden til formidling. At eleven finder logikken gennem formidling, da der sker en læring ved at formidle, som eleverne ikke tidligere har fået del i. At læreren stiller konkrete opgaver ud fra en tværfaglig kontekst, der engagerer eleverne til at stille spørgsmål og gennem research og bearbejdning og bliver i stand til at formidle det lærte i et produkt.!8

9 ! 1.7 Målsætning og elevens læringspotentiale På BE har vi besluttet at arbejde i teams, og har organiseret vores undervisning med dette som en forudsætning. Bornholms efterskoles læringsmiljø vil med udgangspunkt i den systemiske tankegang, arbejde med den enkelte elev og dennes læringspotentialer samt opbygge læringsmiljøer med elever og lærere, som ressourcepersoner i et anerkendende miljø. Det er BE s intentioner at skabe positive undervisningsmiljøer, der imødekommer elevernes faglige og læringsmæssige forudsætninger. Lærerens evne til at skabe sociale relationer til eleverne og lærerens evne til at udtrykke klart og eksplicit, forventninger til undervisningen, således at eleverne selv bliver i stand til at være selvregulerende indenfor klare rammer, gør at undervisning og læring ikke altid behøver at være overvåget, men frit kan foregå på hele skolen. Lærerens opgave er at skabe et positivt undervisningsmiljø, hvor læreren gennem!9

10 organisering og synlige regler og rutiner hjælper eleverne til at få en overskuelig og tryg skolegang med plads til udfordringer, hvor den enkelte elevs læring er i fokus og hvor den enkelte elev motiveres til øget arbejdsindsats. Ved elevernes start på skolen bliver der brugt tid på at vurdere elevens faglige niveau til afdækning af elevens læringsmæssige forudsætninger. det er gennem relationer og samtale lærerens opgave sammen med eleven, at sætte elevens individuelle læringsmål. Praktisk er der afsat en kontaktgruppe-dag hver 7 uge, hvor kontaktlærerne følger op på den enkelte kontaktelevs målsætning på de faglige, personlig og sociale kompetencer. Læreren skal have didaktiske kompetencer generelt og i sit fag specifikt. Ligesom det er lærerens ansvar at opbygge gode relationer og sikre den positive kommunikation, som bygger på elevens ressourser frem for mangler. Læren bør og skal have autoritet, men ikke være autoritær. Alle elever får udleveret en Macbook. Alle har samme platform, og der vil ikke opstå uligheder i forhold til muligheder for at deltage i undervisningen. Vores Macbook er vores skoletaske, og den skal betragtes som skolens ejendom, som elev har personlig råderet over. Eleverne må gerne tage deres Macbooks med hjem, da de skal kunne lave deres skoleopgaver og deltage i de socialemedier, for herigennem skabes der også læringsrum. Praktisk betyder det, at vores undervisning er en kombination af forskellige undervisningsformer, hvor der lægges vægt på projektarbejdsformen i en tværfaglig kontekst med digital formidling. At have kendskab til egne ressourcer og måder at lære på kan give en selvindsigt, der fremmer elevernes egenforståelse for, hvordan han/hun bedst tilegner sig viden. Det vil ikke være muligt at undervise hver elev efter deres specifikke læringsstil, men der er krav til lærerene om, at de i deres oplæg og undervisningstilrettelæggelse har indarbejdet og været rundt om de fire læringsstile. Således at eleverne bliver inspirerede og motiverede til, at fortsætte deres selvstændige arbejde. Eleverne vil hele tiden have mulighed for at konsultere en lærer, der vejleder i den fremadrettede læringsproces med uddybelse og inspiration til videre læring. 1.8 Inklusion Inklusion er et tilbud til elever der har behov for ekstra støtte i undervisningen, hvor støttebehovet er under 9 timer. Inklusion er ikke at forveksle med differentieret undervisning, men undervisning der er mere vidtrækkende i forhold til den enkelte elevs specialpædagogiske behov i undervisningen og ikke at forveksle med socialpædagogisk støtte.!10

11 På BE vil inklusion komme i stand ud fra den enkelte elevs beskrevne behov og mål for støtte, der vil, alt efter støttens karakter tage udgangspunkt i forskellige metoder der kan understøtte den enkelte elevs læring: Supplerende undervisning Individuel undervisning Støtte i den almindelige undervisning Undervisning i særlige teams og andre grupperinger Inklusionslærer Skolens almindelige undervisning tager udgangspunkt i, at den primære arbejdsform er i teams for såvel elever som lærere; der er som en selvfølge flere lærere til stede i undervisningen, derfor er det vigtigt at skolens inklusionslærer er specielt ansat til at varetage den del af undervisningen, og har en anden ansættelsesform en skolens øvrige lærere. Formål Formålet med Inklusionsvejlederens arbejde er, at støtte og vejlede eleven bedst muligt i skolens almindelige undervisning. I samarbejde med skolens ansatte udvikles de didaktiske og pædagogiske bestræbelser i, at tilgodese elevens generelle og specifikke behov bedst muligt Inklusionsvejlederens arbejdsområder Elever med inklusionbehov tilknyttes inklusionsvejlederen. Der kan også være tale om andre personer med tilsvarende uddannelse, som indgår i inklusionsteamet. Der arbejdes målrettet med, at udvikle en pædagogisk praksis, der fremmer inkluderende pædagogik, og dannelsen af inkluderende læringsmiljøer og fællesskaber Der tages udgangspunkt i de muligheder og styrkesider, som den unge har, og at mennesker lærer og udvikler sig på forskellige måder. Der skabes mulighed for, at alle unge får en plads i et forpligtende læringsfællesskab med kammerater og voksne Der skabes rummelige læringsmiljøer, med fokus på mangfoldighed og forskellighed i indsatsen for, at inkludere flere unge Det fælles menneskesyn tager udgangspunkt i en anerkendende pædagogik, og et positivt menneskesyn Der arbejdes også af forebyggende karakter, med fokus på udvikling af det pædagogiske arbejde inden for almenområdet Der samarbejdes med ledelsen og lærergruppen om, at være med til at dagsorden sætte inklusionen i pædagogiske processer og i skolens kultur!11

12 1.9 Undervisningsmodel og skoleårets progression På BE arbejder vi tværfagligt og er inspirerede af Challenge Based Learning. Derfor har vi udviklet vores undervisningsmodel Den blå model der ligger til grund for vores undervisning i fag på tværs FPT. Eleverne får et oplæg på maks 30 min., der tager udgangspunkt i et overordnet emne, som dækker 2-3 fag. jf. årsplaner. Derefter arbejdes der med opstilling af en problemformulering, for derefter at søge viden, researche og anvende pensum, for at løse deres opgave. Alle opgaver skal afleveres digitalt, som ligger på elevens blog og er tilgængelig for alle. I FPT er der igennem skoleåret, indarbejdet en tilgang til fag og metode, således at eleven tilvænnes arbejdsmetoden og kan se målet med undervisningen, fra et læringsmæssigt perspektiv og overskue fagkombinationen. Der sker en successiv tilpasning fra kortere forløb af 2 lektioner med to fag til at have flere fag - totalfaglighed- og arbejdsforløb på hele skoledage.!12

13 2.0 EFTERSKOLELIV SAMVÆR Bornholms Efterskoles skolemiljø er en kompleks størrelse, der skabes gennem stor interaktion mellem de forskellige liv, der er i skolens miljø. Det er skolens ønske gennem de forskellige miljøer at skabe en helhed for livs oplysning, folkelig oplysning samt den demokratiske dannelse, der er et krav om, i efterskolelovens formålsparagraf. At skolens pædagogiske virksomhed leder eleven ud i faser og situationer, der opfordrer til refleksion og handling i relation til skolens værdigrundlag og daglige virke. At eleverne gennem selvindsigt vil blive i stand til at udvikle sig som tolerante og hele mennesker, der har forståelse for de sammenhænge og mekanismer, hvori de indgår. At eleverne lærer, at de gennem små og store fællesskaber opnår styrke og samhørighed, og at udvikling kommer gennem øvelse og rutine, der er fremadrettede. At den demokratiske livsform er vores udgangspunkt i forhold til beslutninger og konflikter, der har dialog som platform. 2.1 Kontaktgruppe Alle elever er inddelt i kontaktgrupper, og alle har to kontaktlærere knyttet til sin gruppe. Det er vigtigt, at eleverne lærer at respektere og accepterer hinanden på trods af forskelle. I kontaktgruppen lærer de gennem det arbejdsfællesskab, der er omkring praktiske tjanser og pligter på kontaktlærerens vagtdag at samarbejde og derigennem opleve fællesskab og samhørighed, og de træner samarbejdets svære kunst. Kontaktgruppen er sammensat på tværs af alder og køn. Til frokost sidder kontaktgruppen sammen med deres lærer ved deres bord. 2.2 Kontaktgruppelærer Varetager den enkeltes såvel som hele kontaktgruppens ve og vel og er forpligtiget til at være godt orienteret om eleven. Kontaktlærerne er bindeleddet mellem hjem og skole, og vi ønsker at have et godt skole/hjem samarbejde. Kontaktlæreren vil i de fleste situationer være den, der forestår den jævnlige kontakt, og der er mulighed for at kommunikere via mail. Kontaktgruppelæreren vil være tilstede om aftenen på sin vagtdag, de andre aftener kan vagtlæreren kontaktes. Kontaktlæreren har i samarbejde med kontaktgruppen ansvar for daglige tjanser og pligter, der er forbundet med kontaktlærerens vagtdag. Kontaktlæreren skal orientere hjemmet og andre myndigheder, der evt. er omkring eleven, såvel mundtligt som skriftligt ved påtaler, alvorlige overtrædelse af skolens regler, hjemsendelser og bortvisning. Det er kontaktlærerens opgave at udarbejde en skriftlig midtvejsudtalelse i forbindelse med juleferien. 2.3 Medborgerskab Formålet med Medborgerskab er, at eleverne tilegner sig indsigt i og forudsætninger for kritisk at analysere og vurdere de kræfter og processer, grupperinger, konflikter og modsætninger, der findes og virker på skolen. Det er vores ønske at MB skal være et positivt forum, hvor vi sammen kan diskutere og løse konflikter og problemer. At!13

14 eleverne udvikler deres evner til at argumentere og fremføre deres synspunkter i en større forsamling, samt at det er et forum, hvor oplevelser og bedrifter fremføres og deles med hinanden. 2.4 Vagtlærer Der er altid en vagtlærer til stede på skolen, og denne lærer har ansvar for eleverne, er øverste myndighed og har beføjelser i overensstemmelse med skolens værdigrundlag og regelsæt. Vagtlæreren har til opgave at sørge for trygge og hyggelige omgangsformer under sit tilsyn. I hverdagen er der to vagtlærere fra kl kl møder nattevagten, og har nattetilsyn til kl Nattevagten kan sove i skolens vagtværelse eller fra medarbejderbolig. Er den sovende nattevagt forhindret af sygdom eller anden frihed fra arbejde, overtager dagens vagtlærer nattevagten. Kl møder morgenvagten ind og overtager morgentilsynet. Det er vagtlæreren, der i samarbejde med tjansgruppen står for afvikling af måltider. I weekender er det vagtlæreren, der står for hele tilsynet dag, aften og nat. 2.5 Efterskolemiljøer Fritidsliv Sportsinteresser Fritidsinteresser TV- stue Ude arealer Fodboldbane Basketbane Musik Skoven omkring os Elevliv Skoleliv Lokal - liv Værelseskammerat er Veninder Venner Kærester Kontaktgruppe Klassekammerater Undervisningstid Aftenaktiviteter Weekendaktiviteter Måltider Fællesmøder Fællessamlinger Bornholmstrafikken Rønne By Forretninger Blykobbe Plantage!14

15 Det er vigtigt, at eleverne formår at navigere i alle disse miljøer, og at de ved hvilke forventninger og krav, der er til, at så mange mennesker skal fungere sammen. Ligesom eleverne anerkender, at undervisningen og dagligdagen er en del af deres ansvar, og at ingen kan fralægge sig ansvar for, at vores miljø på skolen er trygt og positivt. 2.6 Elevliv Elevernes møde med hinanden er for den enkelte et stort skridt, og det er vel nok det mest spændende for elevernes start på skolen. Det er meget vigtigt, at eleverne er åbne overfor hinanden, når de skal bo sammen. De møder nye mennesker, som de aldrig har set før, og ikke selv har valgt, og så skal man bo samme. Denne proces i mødet med nye mennesker og at lære hinanden at kende, skabe fortrolighed og tillid, er meget vigtig og fylder meget i den unges liv. At lære at forstå en værelseskammerat, give hinanden en chance, for at lære hinanden at kende, respektere hinandens personlighed og acceptere hinandens særheder og for at få fællesskabet til at fungere må man af og til vige fra egne behov og lære at løse konflikter i en god og ordentlig dialogform. 2.7 Fritidsliv Eleverne opfordres til at have en aktiv hverdag og dermed et fritidsliv. At de lærer at planlægge og være vedholdende i de valg, de tager. Vi ønsker, at eleverne har en fritidsinteresse, da vi mener, at det er berigende for eleven at opleve det fællesskab, der fremkommer af positive og gode interesser. Det kan være sport, musik og andre fritidstilbud. Det er muligt for skolens elever at deltage i lokalsamfundets tilbud af sports, musik og andre fritidstilbud. Det er også vigtigt, at eleverne lærer at bruge skolens omgivelser og muligheder for at skabe interesser og aktiviteter. At de lærer andre at kende gennem interesser og fælles oplevelser, som kan udvikle elevens horisont. 2.8 Skoleliv Det er vigtigt, at eleverne forstår, at der skelnes mellem de forskellige liv, og at der er forskellige forventninger til os i de respektive liv. At skelne mellem undervisning og fritid er vigtigt, da de forudsætninger og krav, der stilles til dem i undervisningen, ikke er de samme, som dem de oplever i deres fritid. Derfor er det læreren og eleverne, der i samarbejde aftaler de rammer, hvorunder undervisningen skal foregå, og vigtigst er, at det er lærerens ansvar, at der er en god dialog med eleverne, således at alle har mulighed for at modtage læring. At eleverne er medvirkende til at samarbejde med lærerne og ledelsen om at tilvejebringe og opretholde et godt arbejdsmiljø på skolen, som skal fremme elevernes udvikling og læring. Udenfor skoletid er der elevaktiviteter. Eleverne kan i samarbejde med vagtlæreren arrangere og tage initiativ til aktiviteter, og det er et fælles ansvar, at alle får mulighed for på en ordentlig og fornuftig måde at deltage. Det er en selvfølge, at der er mødepligt og forpligtende deltagelse ved alt skoleliv på skolen.!15

16 2.9 Lokalliv Skolens elever har i samarbejde med skolens medarbejdere et ansvar for, at skolen har et ry og rygte, der fremtræder positivt og åbent overfor lokalsamfundet. Det er i alles interesse, at skolen fremstår som en uddannelsesinstitution, hvor det er godt at være, og hvor læring er i centrum og under udvikling. Det er også et ønske, at skolen er åben for og bliver brugt af vores bys borgere, det være i forbindelse med arrangementer af forskellige kulturelle eller sportslige aktivitet. 3.0 ÅRSPLAN Skoleåret er bygget op efter ønsket om at have kontinuitet omkring undervisning og have en skoledag, hvor der også er plads til den praktiske kreative undervisning. Derfor er årsplanen bygget op efter et princip om at der er uger med specielt focus, dem kalder vi Master Class Uge skoledag den 10. august kl officiel velkomst kl Uge 33 Uge 34 Introdage til Bornholms Efterskole Normalskema Uge Normalskema Skoleweekend: Lørdag 6. sept. dit realityshow Søndag 7. sept. Indsamling Red barnet Uge 37 Uge 38 uge 39 Uge uge 42 Uge 43 Torsdag kl første hjemrejseweekend - forlænget weekend. Normalskema Efterskoleaften tirsdag oplæg til tema i uge 43 Knæk Cancer Fredag gæstelærere fra Nordea - med fokus på økonomi, budget og internetbanking. F 3 - uge Menneskerretigheder Mandag og tirsdag linjedage onsdag og tordag fag på tværs -tema Menneskerettigheder fredag - kontaktlærerdag, trivsel, social og faglige kompetencer normalskema Efterårsferie Normalskema- uge med fokus på knæk cancer Forældredøgn den oktober!16

17 Uge Uge 47 Uge 47 Uge 48 Uge uge 51 Uge 52-1 Uge 2-3 uge 4-6 Uge 7 Uge 8 Uge 9 Uge Uge 12 Uge 13 Uge Uge 16 Uge Uge Uge 20 Normal skema Undervisningsweekend - Gourmetuge start F 3 Det er vildt - gourmet Torsdag - kontaktlærerdag, trivsel, social og faglige kompetencer Hjemrejse weekend med afrejse fra torsdag kl Normal skema Humanistisk Digipro opgave kl. Brobygning 10. kl Terminsprøver og jule afslutning Juleferie Normalskema kl. 10. kl. OSO Normal skema - tema uge Sex Vinterferie Normalskema Forældre samtaler uge 8 F 3 Teater Fredag kontaktlærerdag, trivsel, social og faglige kompetencer Normalskema Naturfag med Entreprenørskabs workshop Normalskema kl. Brobygning 8.kl Normalskema F 3 uge Normalskema + skriftlig afgangsprøver Blive weekende med Galla Normalskema Normalskema + skriftlig FSA!17

18 Uge 21 uge 22 Uge 23 Uge 24 Uge 25 Uge 26 Normalskema F 3 uge Linieafslutning Mundtlig afgangsprøver Mundtlig afgangsprøver Folkemøde -Undervisningsweekend Mundtlige afgangsprøver Afslutnings og oprydningsuge Dimission lørdag den 27. Juni. Kl Normalskema drejebog dagens rammer / tidspunkter På Bornholms Efterskole arbejder vi efter at vores dag skal være så logisk som muligt, undervisning skal ske i det frie rum og ikke være noget der foregår bag lukkede døre. Vores undervisningstid foregår i åbne rammer og det skal være muligt at sammensætte ugens arbejdsplan således, at det er undervisningens indhold der styrer arbejdsplanen, og ikke et skema, der styre undervisningen. Det er vores ønske at vores elever ad denne vej lærer at tage del i planlægning af en arbejdsproces og at de lærer at planlægge og lede deres egne arbejdsprocesser. Dagens kontinuitet er bygget op omkring de praktiske ting, der er forbundet med en efterskolehverdag, såsom måltider, pauser, praktiske gøremål og tjanser. Det er et fælles ansvar, at den praktiske del af vores hverdag fungerer og at alle solidarisk tager deres del af tjanser og pligter, således at vi har et sundt og hygiejnisk skolemiljø. Et skema kan se ud som nedenstående, Vi har 4 skemaperioder, hvor der laves skema for hver uge i samme ramme men ikke med samme indhold. Der lægges skema ud på Podio for en periode på 4 uger frem, under fanen skema i fællesrum, og de skal være lagt op senest 4 uger før.!18

19 Skemaeksempel. Generel dagligdag Kl Eleverne vækkes Kl Morgenmad kl Morgenssamling kl Pause kl Undervisning kl Middagsmad kl Studietid- der er forankret i kontaktgruppen kl Undervisning kl forplejning kl Selvvalg fysisk aktivitet kl Aftensmad kl Aftenaktiviteter kl Aftens te kl På væreslerne!19

20 kl Godnat tjek og ro i huset Weekend er der tilmelding på via Podio, inden onsdag middag skal der tilkendegives om eleven er på skolen eller hjemme. Det er også i Podio at weekendens aktiviteter fremlægges. Er man tilmeldt weekend er eleven forpligtiget på at deltage i weekendens planlagt aktiviteter. Søndag aften Alle elever skal være mødt på skolen senest kl søndag aften efter weekend. Er eleven syg kontaktes skolens vagtlærer. 3.2 F 3 Anderledes uger lejrskole og emneuge Jf årsplan er der anderledes uge hver 7 uge, som ikke nødvendigvis kører efter normal skema, de vil blive uspecificeret i selvstændige planer under læseplaner og aktuelle arbejdsplaner med undervisningsindhold og mål. Det er dog altid fokus på længere linjeforløb og en af dagene er reserveret til kontaktlærere dag hvor der er fokus på den enkelte eleves målsætning fagligt, personligt og socialt. 4.0 UNDERVISNING Planlægning og gennemførelse af undervisning er et fælles ansvar. Alle lærere har hver deres fagansvar i forhold til pensumbeskrivelse og afgangsprøver. Undervisningen er organiseret i undervisningsteams. Teamene er sammensat efter undervisningsindhold og kan variere alt efter, hvilke fag der samlæses. Teamene står for planlægning, beskrivelse og afvikling af all undervisning. 4.1 Obligatorisk undervisning med prøver, overordnet beskrevet. Alle af skolens obligatoriske fag sigter mod kravene til opfyldes af slutmål jf. folkeskolens fagområder for undervisningspligtige elever, beskrevet og opført med del- og slutmål i lærerens læseplaner over de respektive fag. Der føres til afgangsprøve i alle obligatoriske fag med prøvekrav. De obligatoriske fag med afgangsprøve er dansk, engelsk, regning/matematik, fysik/ kemi, samfundsfag, historie, biologi, geografi, idræt, tysk og fransk. Yderligere information om indhold og beskrivelse af undervisningen og lærere ses på skolens hjemmeside, hvor alle fags målsætninger og læseplaner er opført for alle skolens fag. Endvidere er der detailskema for hver uge, der viser hvem der underviser i hvad og hvornår.!20

Indholdsplan. Efterskolen 2014-15

Indholdsplan. Efterskolen 2014-15 Indholdsplan Efterskolen 2014-15 1 Indhold Indholdsplan for efterskolen 2014-2015... 8 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 8 I Tømmerup Fri og Efterskoles vedtægter

Læs mere

Indholdsplan for skoleåret 2015/ 2016

Indholdsplan for skoleåret 2015/ 2016 Hjembæk Efterskole Efterskole for læsesvage og ordblinde elever Bakkedraget 22, 4450 Jyderup Tlf.: 59 26 02 01 E-mail: hjembaek@hjembaekefterskole.dk Hjemmeside: www.hjef.dk Indholdsplan for skoleåret

Læs mere

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2014-15

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2014-15 SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE Indholdsplan 2014-15 1 Indhold Værdigrundlag og formål... 4 Hovedsigte for virksomhed... 5 Specialundervisning... 5 Elever... 5 Kontaktlærere... 6 Vejledning... 6 Støttetimer...

Læs mere

Indholdsplan. Efterskolen. Frydensberg. 43-ugers kursus 2012/2013 på. Indhold

Indholdsplan. Efterskolen. Frydensberg. 43-ugers kursus 2012/2013 på. Indhold Indholdsplan 43-ugers kursus 2012/2013 på Efterskolen Frydensberg Indhold 1. Skolens værdigrundlag... 4 2. Skolens målsætning og tre hjørnesten... 4 1 Oprigtig tro... 4 Ægte fællesskab... 4 Udfordrende

Læs mere

Indholdsplan 2014/2015. Midtfyns Efterskole

Indholdsplan 2014/2015. Midtfyns Efterskole Indholdsplan 2014/2015 Midtfyns Efterskole 1 Indholdsfortegnelse Side 3-6 Værdigrundlag 1.0 Grundtvig/Kold 1.1 Historie 1.2 Menneskesyn 1.3 Tre vækstområder 1.4 Klasserumskultur 3.14 Linjeuge 3.15 Mundtlige

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

Indholdsplan 2014-15

Indholdsplan 2014-15 Indholdsplan 2014-15 Indholdsplan for Faaborgegnens Efterskole 2014-15 Skolens historie side 3 Skolens elever 3 Skolens ansatte 3 Skolens pædagogiske manifest 4 FAAE etik 7 Efterskolelivet 8 - FAAEmiliegrupper

Læs mere

INDHOLDSPLAN. for skoleåret 2014/2015

INDHOLDSPLAN. for skoleåret 2014/2015 INDHOLDSPLAN for skoleåret 2014/2015 Godkendt af Skovbo Efterskoles bestyrelse 12.6.2014 sfortegnelse 5 INDHOLDSPLAN OG DIVERSE SKEMAER 1 5.0 PRINCIPPER FOR UDARBEJDELSE AF INDHOLDSPLAN PÅ SKOVBO EFTERSKOLE

Læs mere

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det

Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag... 4 Hvad forstår vi ved det - 1 Indholdsplan for efterskolen 2012-2013... 4 Skolens formål i henhold til senest godkendte vedtægter og værdigrundlag.... 4 Hvad forstår vi ved det Grundtvig-Koldske?... 5 Skolens elevgruppe og dens

Læs mere

Indholdsplan Gældende undervisningsbeskrivelse for Kongenshus Efterskole

Indholdsplan Gældende undervisningsbeskrivelse for Kongenshus Efterskole splan Gældende undervisningsbeskrivelse for Kongenshus Efterskole sfortegnelse Skolens formål og værdigrundlag...2 Skolens værdigrundlag:...2 Andre overordnede emner...2 Boglige fag...2 Det kreative/musiske/idrætslige...3

Læs mere

Efterskolen Epos. -fortællinger for livet. Legende læring Bæredygtighed Lær at lære

Efterskolen Epos. -fortællinger for livet. Legende læring Bæredygtighed Lær at lære Efterskolen Epos -fortællinger for livet Legende læring Bæredygtighed Lær at lære Indholdsplan under udarbejdelse for skoleåret 2015-2016. Version 15/8 2014 Værdigrundlag for Efterskolen Epos Efterskolen

Læs mere

Den Rytmiske Efterskole i Baaring. Ansøgning af 24. juni 2008. 1 Den Rytmiske Efterskole i Baaring. Indholdsplan for skoleåret 2009/2010:

Den Rytmiske Efterskole i Baaring. Ansøgning af 24. juni 2008. 1 Den Rytmiske Efterskole i Baaring. Indholdsplan for skoleåret 2009/2010: 1 Den Rytmiske Efterskole i Baaring. Indholdsplan for skoleåret 2009/2010: 1 af 26 Baaring 24. juni 2008 Ansøgning om godkendelse af Den Rytmiske Efterskole i Baaring under Lov om frie kostskoler, jf.

Læs mere

INDHOLDSPLAN 2014-15

INDHOLDSPLAN 2014-15 INDHOLDSPLAN 2014-15 1 INDHOLDSPLAN VANDEL EFTERSKOLE 2014-15. At holde skole ud fra et dansk, kristent livssyn, bygget på Grundtvigs tanker om ungdom og undervisning, og hvor vi vil prøve at vise eleverne

Læs mere

Indholdsplan 2013 / 2014

Indholdsplan 2013 / 2014 Indholdsplan 2013 / 2014 for Klejtrup Musikefterskole Skolens formål Klejtrup Musikefterskole bygger på Grundtvigs skoletanker, hvor der lægges vægt på livsoplysning, en levende vekselvirkning, oplysning

Læs mere

Vi ta r idræt alvorligt!

Vi ta r idræt alvorligt! INDHOLDSPLAN FOR: N O R D F Y N S E F T E R S K O L E 2015-2016 Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og formål Hovedsigte Den pædagogiske linje Eleverne Lærerne Kostskolearbejdet Undervisningen / fagbeskrivelser

Læs mere

Indholdsplan. Bjergsnæs Efterskole UNDERVISNING OG SAMVÆR 2014 2015. Maleri af Jacob Brostrup

Indholdsplan. Bjergsnæs Efterskole UNDERVISNING OG SAMVÆR 2014 2015. Maleri af Jacob Brostrup Indholdsplan UNDERVISNING OG SAMVÆR 2014 2015 Bjergsnæs Efterskole Maleri af Jacob Brostrup 1 Indholdsplan FOR UNDERVISNING OG SAMVÆR 2013 2014 Formelle krav fra Tilskudsbekendtgørelse : Efter 21, stk.

Læs mere

SPORTSEFTERSKOLEN SINE INDHOLDSPLAN... 2 OVERSIGT OVER SKOLEÅRET... 2 LOV OM FRIE KOSTSKOLER... 4 VORES MÅLSÆTNINGER I RELATION TIL LOVEN...

SPORTSEFTERSKOLEN SINE INDHOLDSPLAN... 2 OVERSIGT OVER SKOLEÅRET... 2 LOV OM FRIE KOSTSKOLER... 4 VORES MÅLSÆTNINGER I RELATION TIL LOVEN... SPORTSEFTERSKOLEN SINE INDHOLDSPLAN.... 2 OVERSIGT OVER SKOLEÅRET... 2 LOV OM FRIE KOSTSKOLER... 4 VORES MÅLSÆTNINGER I RELATION TIL LOVEN... 4 VÆRDIGRUNDLAG... 5 SKOLENS PÆDAGOGISKE LINJE OG ELEVERNE...

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Hvorfor lave selvevaluering på en friskole?

Hvorfor lave selvevaluering på en friskole? Selvevaluering - Indledning Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Faaborg Telefon 62 61 30 13 Telefax 62 61 39 11 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Giro 828-2218 Faaborg, juli 2012 Hvorfor lave selvevaluering

Læs mere

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige - et læringsgrundlag Januar 2011 Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 10-14 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet

Læs mere

Indholdsplan Brejning Efterskole Skoleåret 2015-16 (opdateret august 2015) INDHOLDSPLAN SKOLEÅRET 2015-16

Indholdsplan Brejning Efterskole Skoleåret 2015-16 (opdateret august 2015) INDHOLDSPLAN SKOLEÅRET 2015-16 INDHOLDSPLAN SKOLEÅRET 2015-16 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 GRUNDLAG... 9 Formål og værdigrundlag... 9 Værdier:... 9 Hvem og hvad omfatter grundlaget:... 9 Hvorfor dette grundlag:...

Læs mere

Rovvig Efterskole - Indholdsplan 2010-2011

Rovvig Efterskole - Indholdsplan 2010-2011 Rovvig Efterskole - Indholdsplan 2010-2011 Indholdsfortegnelse: Det overordnede side 3 - Værdigrundlag side - Rovvig ånden side - Hovedsigtet side - Elevgruppen side Samvær og tilsyn side 4 - Dagens start/morgenmad

Læs mere

INDHOLDSPLAN 2012 13. (Fra KE s værdigrundlag)

INDHOLDSPLAN 2012 13. (Fra KE s værdigrundlag) INDHOLDSPLAN 2012 13 Det er en helt grundlæggende værdi i hele skolens virksomhed, at den enkelte elev har brug for og er forpligtet til at indgå i et positivt fællesskab, som bygger på gensidig forståelse,

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte 21 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 23 2009 Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte

Læs mere

1 LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE... 4 2 EFTERSKOLELIVET... 7 3 PROFILER OG LINJEFAG... 10 4 UNDERVISNINGSAKTIVITETER UDEN PRØVER...

1 LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE... 4 2 EFTERSKOLELIVET... 7 3 PROFILER OG LINJEFAG... 10 4 UNDERVISNINGSAKTIVITETER UDEN PRØVER... INDHOLDSPLAN 2010/2011 1 1 LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE... 4 1.1 VÆRDIGRUNDLAG... 4 1.2 HISTORIE... 4 1.3 HOVEDSIGTE... 5 2 EFTERSKOLELIVET... 7 2.1 RETNINGSLINJER FOR OPHOLDET... 7 2.2 KONTAKTLÆRERFUNKTIONEN...

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14 Dagskolen på Tvind Undervisningsplan 2013/14 1 Skolens historie 2 Skolens formål 2 Skolens værdigrundlag 2 Skolens elevgruppe 3 Skolens medarbejdere 2 Organisering af elever og lærere 4 Skoleåret beskrives

Læs mere

VOSTRUP EFTERSKOLE - SKOLE FOR MUSIK OG TEATER

VOSTRUP EFTERSKOLE - SKOLE FOR MUSIK OG TEATER Indholdsplan for Vostrup Efterskole Skoleåret 2014/2015 VOSTRUP EFTERSKOLE - SKOLE FOR MUSIK OG TEATER 1 15-08-2014 Skolens værdigrundlag Baggrund og formål Rammer og regler Elevgruppe og indmeldelsesprocedure

Læs mere

Indholdsplan. for Nøvlingskov Efterskole. skoleåret 14-15

Indholdsplan. for Nøvlingskov Efterskole. skoleåret 14-15 NØVLINGSKOV EFTERSKOLES VÆRDIGRUNDLAG Den åndelige dimension Nøvlingskov Efterskole er en kristen skole og et kristent hjem, hvor hverdagen præges og bæres af troen på Gud og værdien af de mennesker Han

Læs mere