Bornholms Efterskoles. Indholdsplan for Skoleåret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bornholms Efterskoles. Indholdsplan for Skoleåret 2014-15"

Transkript

1 Bornholms Efterskoles Indholdsplan for Skoleåret september 2014 Margrethe Kjellberg forstander!1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 HISTORIE VÆRDIGRUNDLAG 1,1 Historie 1.2 Værdigrundlag 1.3 Uddybning af centrale punkter i værdigrundlag i forhold til efterskolelovens hovedsigte 1.4 Formål 1.5 Skolens pædagogiske linie. Anerkendende pædagogik 1.6 Undervisning 1.7 Inklusion 1.8 Læringsmiljø og elevens læringspotentiale 1.9 Undervisningmodel og skoleårets progression 2.0 EFTERSKOLELIV - SAMVÆR 2.1 Kontaktgruppe 2.2 Kontaktgruppelærer 2.3 Ø-rådet 2.4 Vagtlærer 2.5 Efterskolemiljøer 2.6 Elevliv 2.7 Fritidsliv 2.8 Skoleliv 2.9 Lokale forhold 3.0 ÅRSPLAN 3.0 Overordnet årsplan - link 3.1 Ugeskema - link 3.2 Anderledes uger, lejrskole, emneuger 4.0 Fag m. PRØVER 4.1 Obligatorisk undervisning 4.2 F3 -uger ligger som Iink 4.3 Læseplaner og undervisningens organisering!2

3 5.0 UNDERVISNING U. PRØVER 5.1 Linier detailplan som link 5.3 Dansk for tosprogede Morgen samling 5.5 Køkkenundervisning 5.6 Skolevejledning 5.7 Studietid - kontaktgruppemøde 5.8 Hovedrengøring 5.9 Æblemost 6.0 ANDET 6.1 Forældredøgn og skole/hjem samtaler 6.2 Ferie 6.3 Evaluering og selvevaluering!3

4 1.0 HISTORIE -VÆRDIGRUNDLAG 1.1 Historie Bornholms Efterskole blev oprettet i 1980 under navnet Efterskolen Leg og VIrke Blykobbe, af initiativtagere fra socialdemokratiets børne- og familieorganisation DUI Leg og Virke, og var dermed en af arbejderbevægelsens 6 efterskoler. Skolen startede som et alternativ til de mange og meget kristne efterskoler, der havde præget efterskoleverdenen i mange år. I 1993 kom DUI Leg og Virke i økonomiske vanskeligheder og skolen blev i den ombæring knyttet til fagbevægelsen og socialdemokratiet. Skolen fik dermed et lokalt afsæt i de socialdemokratiske partiforeninger og den lokale fagbevægelse, der er forankret på øen. Disse udgør også skolens repræsentantskab, og skolens bestyrelse vælges på det årlige repræsentantskabsmøde. Formand og næstformand vælges også på repræsentantskabsmødet. I 1980 åbnede skolen dørene for 30 elever i aldersgruppen år med undervisning på 8., 9. og 10.klassetrin. I 1996 besluttede man ikke at oprette 10. klasse på grund af for dårlig tilslutning, I dag har skolen 72 elevpladser i aldersgruppen år, der undervises atter på 8., 9. og 10. Årgang. I 2010 på det årlige repræsentantskabsmøde blev det besluttet at Blykobbe Efterskole skifter navn til Bornholms Efterskole, den officielle skiftedato var den 1. juli I april 2012 blev det besluttet at genåbne for 10. klasse og fra skoleåret er der igen 8., 9., og 10. Klasse på Bornholms Efterskole 1.2 Værdigrundlag Vi er en nutidig skole, der i sin konstante udvikling, forholder sig positivt til det multikulturelle samfund, med respekt for den demokratiske livsform, hvor alle uanset kulturel baggrund, er forpligtiget til at deltage i skolens hverdag. Med respekt for den enkeltes rettigheder og pligter, vil vi styrke den unges evne til at indgå i fællesskaber og deltage aktivt i samfundsdebatten. Med troen på, at alle kan lære og bevare lysten til at lære, tilrettelægger vi en undervisning, der lægger vægt på en sammenhæng mellem skolens boglige, praktiske og kreative aktiviteter.!4

5 Den bornholmske natur og øens kunstneriske miljø, er til stor inspiration for linieundervisningen. Vi vægter ligeværd, sundhed og ansvarlighed, som grundlæggende forudsætninger for, at eleven i tryghed udvikler sine personlige, faglige og sociale kompetencer. 1.3 Uddybning af værdigrundlagets implementering i BEs virke til opfyldelse af efterskolelovens hovedsigte med henblik på livsoplysning, folkelig oplysning og den demokratiske dannelse Nutidig skole: En skole, der er opmærksom på aktuelle forhold indenfor samfund, undervisning og kultur og efter vurdering inddrager elementer herfra i sit virke som skole. Og at der i skolens undervisningsrum og gennem medborgerskab og møder formår at få eleverne til at reflektere og afprøve deres holdninger blandt andet ved at beskæftige sig med nyheder, medier mm. Skolens undervisningsrum, fællessamlinger og møder formår at få eleverne til at reflektere og afprøve deres holdninger. Bl.a. ved af beskæftige sig med nyheder og medier m.m. Positiv holdning til det multikulturelle samfund: Skolen er åben overfor multikulturelle påvirkninger fra elever, forældre og det omgivende samfund, herunder at eleverne i undervisningen på skolen selv undersøger og inddrager multikulturelle indslag og dermed får større forståelse og indsigt i andre kulturer og mennesker forskelligheder og har et udsyn til den globale verden. Demokratisk livsform: En indretning af hverdagen og undervisningen, hvor enhver minimum kan regne med at blive lyttet positivt til, og hvor det forventes, at enhver respekterer fællesskabet. Det kræves at alle deltager, og gennem skolens samvær og undervisning oplever og udvikler deres forståelse for demokrati. Den enkeltes rettigheder: Enhver har ret til rimeligt hensyn, også når den demokratiske proces har bragt én i mindretal. Retten til, at blive undervist op til sin formåen. Retten til, at være tryg i sin hverdag. Fællesskaber: De forskellige grupper den enkelte indgår i: Undervisningshold, projektgrupper, ansatte, kontaktgruppe o.l., som man skylder samarbejde, venlighed og overholdelse af aftaler. Samfundsdebatten:( Se Nutidig skole ) Søges inddraget ved brug af lokale, landsdækkende og internationale medier i skolens fag samt ved at indbyde gæstelærere, foredragsholdere og ved i den daglige omgang og samtale, at opmuntre til interesse for, hvad der rører sig i samfundet. Sundhed: Herved tænkes på at udøve omsorg for at elevens fysiske, mentale og sociale velbefindende. Skolen søger gennem idræt, motion og lødig kostpolitik at!5

6 fremme elevernes fysiske sundhed, og gennem debat og dialog at fremme deres mentale og sociale sundhed. Ansvarlighed: At man vedstår ansvar, forpligtelse eller skyld, hvis noget går galt. At man har omhu for sig selv, andre og deres ejendele. Kompetencer: Mulighed for at være uafhængig og selvhjulpen på en række af tilværelsens områder. Fagligt: Gennem klare mål for den enkelte elev bliver det tydeligt, hvilke kompetencer, der opnås. Personligt: Der gives i hverdagen mulighed for at handle selvstændigt og påtage sig ansvar, således at selvværdet styrkes. Socialt: I omgang med andre vægter vi et sobert sprog og lydhørhed overfor andre både i undervisningen og daglig omgang. Det er skolens mål gennem undervisning og samvær at skabe miljøer, hvor eleverne bliver mødt og udfordret til at tage stilling, få holdninger til og om, samt lære nye handlemuligheder i deres udvikling til et demokratisk og social engageret menneske, der har empati og forståelse for forskelle hos det enkelte individ og samtidig forstår betydning af fællesskaber. - At ethvert individ er vigtigt, og at alle mennesker er ligeværdige. - Alle børn og unge er mål i sig selv- og ikke midler for andre, alle har ret til at udvikle sig i frihed under ansvar. - Alle er ligeværdige, uanset hvor god man er i skolen, alle har således krav på en undervisning, der tager udgangspunkt i den enkelte. 1.4 Skolens formål Bornholms Efterskole har til formål gennem en kombination af praktisk og teoretisk undervisning at fremme kendskabet til de samfundsforhold, der begrænser udvikling og indflydelse, og bidrage til, at unge mennesker får et indgående kendskab til de relevante veje til indflydelse på deres egen og samfundets udvikling med det for øje at ændre samfundet i en demokratisk retning i overensstemmelse med den socialdemokratiske arbejderbevægelse. Det er stifternes og bestyrelsens ønske, at de formål opfyldes ved: 1.at eleverne tilegner sig indsigt i, og forudsætning for, kritisk at analysere og vurdere de kræfter, processer - og grupperinger - konflikter og modsætninger, der findes og virker i samfundet. 2.at eleverne udvikler evner til - gennem vurderinger og argumentation - at bedømme og ændre de værdinormer, der findes. 3.at eleverne tilegner sig en forståelse for deres stilling og rolle i samfundet og udvikler en adfærd, der gennem aktiv handling giver dem indflydelse på de forskellige grupperinger i samfundet, og som styrer samfundsudviklingen.!6

7 4.at eleverne lærer andre arbejdspladser end efterskolen at kende gennem arbejdspraktik, samt får et indgående kendskab til organisationer og institutioner, som har indflydelse på arbejdslivet. 5.at efterskolens forstander og lærere har et efter bestyrelsens opfattelse afklaret forhold til skolens formål, egenart og organisatoriske tilknytning, og at den enkelte ved sit eksempel bidrager til forståelse heraf. At der i undervisningen arbejdes med forskellige metoder: - lærerstyret undervisning i kombination og for øje. - en eksemplarisk projekt- og problemorienteret undervisning. - der arbejdes ud fra reale og konkrete problemfelter. - praksis er baseret på en kombination af praktisk, teoretisk og skabende arbejde. 1.5 Skolens pædagogiske linie Skolen arbejder på det reale plan ud fra den anerkendende og narrative pædagogik, hvor læreren er et redskab, der kan skabe udvikling hos eleven, og som kan hjælpe og undervise eleverne ud fra en åben og interesseret / nysgerrighed i at lære den unge at kende. At anerkende eleverne som de personer de er, ud fra den mangfoldighed de er skabt af og indgår i (Meta kontekst). At samvær består af systemer og relationer, at den enkeltes forståelse og evne til at fungere under disse præmisser. At forstyrrelse er at bryde med fastlåste mønstre At tilføre nyt er en betingelse for udvikling. At lære at se sig selv i den sammenhæng hvori man indgår. Dette arbejdes der med i det personlige møde med eleven, hvor det er en pligt, at eleven bliver taget alvorligt og hørt på. Det er vores ønske at dette skal ligge til grund for den pædagogiske linie på skolen, at konflikter løses ved dialog, og at eleven forstår sig selv og de sammenhænge, hvori de indgår og er en del af. Eleven skal udvikle sine personlige, faglige og sociale kompetencer, hvilket gør at arbejdet med eleverne kan deles op i fire planer: 1. Faglige plan 2. Sociale plan 3. Personlige plan 4. Praktiske plan. På BE underviser vi elever i alderen år og repræsenterer og 10. klasse!7

8 1.6 Undervisning På Bornholms Efterskole har vi gjort op med den gamle læringsstil. Vi skal undervise unge mennesker af det 21. århundrede, og de betegnes de digitale unge, som idag hele tiden er online og i konstant kommunikation med deres omgivelser. Kigger vi ud i samfundet, ser vi et videnssamfund, hvor det at beherske digitale medier og at kunne network er af afgørende betydning for det enkelte menneskes muligheder. Mange elever besidder stor viden, men har svært ved at omsætte den til noget, og omvendt mangler eleverne motivation, fordi de ikke kan se meningen, med det de laver. Vi tror, at eleven ved at være aktiv deltagende, forholde sig aktivt til undervisningen, ved at dokumentere og formidle de faglige kundskaber og færdigheder på den elektroniske platform, opnår en bearbejdning af den faglige viden. Hvilket giver indhold og mening i undervisningen, og eleverne oplever sammenhæng og kan se logikken i undervisningen. På Bornholms Efterskole er eleverne ikke inddelt efter klasser. Alle skolens elever modtager den samme undervisning. Vi skaber sammenhæng i den undervisning eleverne får, ved at skabe sammenhæng gennem temaer, metode og fagindhold. Differentiering i undervisningen sker når den enkelte elev, arbejder ud fra eget standpunkt og forudsætninger sammen med andre elever, så den enkelte elev lærer mest muligt Skolens undervisning er baseret på, at eleverne arbejder i teams, og videndelings er en grundlæggende forudsætning i måden at organisere undervisningen på. At være innovativ/ nyskabende, i den måde undervisningen bearbejdes og foregår på, er at lade eleverne udforske og afprøve ideer, hvor de lærer at argumentere og fremføre deres sag. Udgangspunkt for optimal læring ser vi ved, at der er gode og trygge relationen mellem lærere og elever. Det er vigtigt, at eleven er tryg, og der er gode omgangsformer i læringsmiljøet. At lærerne betragter eleven ud fra en anerkendende synsvinkel, og de relationer, der opbygges, tager udgangspunkt i elevens ressourcer i stedet for elevens mangler. At lærerne bygger undervisningen op, så eleven kan omsætte sin faglige viden til formidling. At eleven finder logikken gennem formidling, da der sker en læring ved at formidle, som eleverne ikke tidligere har fået del i. At læreren stiller konkrete opgaver ud fra en tværfaglig kontekst, der engagerer eleverne til at stille spørgsmål og gennem research og bearbejdning og bliver i stand til at formidle det lærte i et produkt.!8

9 ! 1.7 Målsætning og elevens læringspotentiale På BE har vi besluttet at arbejde i teams, og har organiseret vores undervisning med dette som en forudsætning. Bornholms efterskoles læringsmiljø vil med udgangspunkt i den systemiske tankegang, arbejde med den enkelte elev og dennes læringspotentialer samt opbygge læringsmiljøer med elever og lærere, som ressourcepersoner i et anerkendende miljø. Det er BE s intentioner at skabe positive undervisningsmiljøer, der imødekommer elevernes faglige og læringsmæssige forudsætninger. Lærerens evne til at skabe sociale relationer til eleverne og lærerens evne til at udtrykke klart og eksplicit, forventninger til undervisningen, således at eleverne selv bliver i stand til at være selvregulerende indenfor klare rammer, gør at undervisning og læring ikke altid behøver at være overvåget, men frit kan foregå på hele skolen. Lærerens opgave er at skabe et positivt undervisningsmiljø, hvor læreren gennem!9

10 organisering og synlige regler og rutiner hjælper eleverne til at få en overskuelig og tryg skolegang med plads til udfordringer, hvor den enkelte elevs læring er i fokus og hvor den enkelte elev motiveres til øget arbejdsindsats. Ved elevernes start på skolen bliver der brugt tid på at vurdere elevens faglige niveau til afdækning af elevens læringsmæssige forudsætninger. det er gennem relationer og samtale lærerens opgave sammen med eleven, at sætte elevens individuelle læringsmål. Praktisk er der afsat en kontaktgruppe-dag hver 7 uge, hvor kontaktlærerne følger op på den enkelte kontaktelevs målsætning på de faglige, personlig og sociale kompetencer. Læreren skal have didaktiske kompetencer generelt og i sit fag specifikt. Ligesom det er lærerens ansvar at opbygge gode relationer og sikre den positive kommunikation, som bygger på elevens ressourser frem for mangler. Læren bør og skal have autoritet, men ikke være autoritær. Alle elever får udleveret en Macbook. Alle har samme platform, og der vil ikke opstå uligheder i forhold til muligheder for at deltage i undervisningen. Vores Macbook er vores skoletaske, og den skal betragtes som skolens ejendom, som elev har personlig råderet over. Eleverne må gerne tage deres Macbooks med hjem, da de skal kunne lave deres skoleopgaver og deltage i de socialemedier, for herigennem skabes der også læringsrum. Praktisk betyder det, at vores undervisning er en kombination af forskellige undervisningsformer, hvor der lægges vægt på projektarbejdsformen i en tværfaglig kontekst med digital formidling. At have kendskab til egne ressourcer og måder at lære på kan give en selvindsigt, der fremmer elevernes egenforståelse for, hvordan han/hun bedst tilegner sig viden. Det vil ikke være muligt at undervise hver elev efter deres specifikke læringsstil, men der er krav til lærerene om, at de i deres oplæg og undervisningstilrettelæggelse har indarbejdet og været rundt om de fire læringsstile. Således at eleverne bliver inspirerede og motiverede til, at fortsætte deres selvstændige arbejde. Eleverne vil hele tiden have mulighed for at konsultere en lærer, der vejleder i den fremadrettede læringsproces med uddybelse og inspiration til videre læring. 1.8 Inklusion Inklusion er et tilbud til elever der har behov for ekstra støtte i undervisningen, hvor støttebehovet er under 9 timer. Inklusion er ikke at forveksle med differentieret undervisning, men undervisning der er mere vidtrækkende i forhold til den enkelte elevs specialpædagogiske behov i undervisningen og ikke at forveksle med socialpædagogisk støtte.!10

11 På BE vil inklusion komme i stand ud fra den enkelte elevs beskrevne behov og mål for støtte, der vil, alt efter støttens karakter tage udgangspunkt i forskellige metoder der kan understøtte den enkelte elevs læring: Supplerende undervisning Individuel undervisning Støtte i den almindelige undervisning Undervisning i særlige teams og andre grupperinger Inklusionslærer Skolens almindelige undervisning tager udgangspunkt i, at den primære arbejdsform er i teams for såvel elever som lærere; der er som en selvfølge flere lærere til stede i undervisningen, derfor er det vigtigt at skolens inklusionslærer er specielt ansat til at varetage den del af undervisningen, og har en anden ansættelsesform en skolens øvrige lærere. Formål Formålet med Inklusionsvejlederens arbejde er, at støtte og vejlede eleven bedst muligt i skolens almindelige undervisning. I samarbejde med skolens ansatte udvikles de didaktiske og pædagogiske bestræbelser i, at tilgodese elevens generelle og specifikke behov bedst muligt Inklusionsvejlederens arbejdsområder Elever med inklusionbehov tilknyttes inklusionsvejlederen. Der kan også være tale om andre personer med tilsvarende uddannelse, som indgår i inklusionsteamet. Der arbejdes målrettet med, at udvikle en pædagogisk praksis, der fremmer inkluderende pædagogik, og dannelsen af inkluderende læringsmiljøer og fællesskaber Der tages udgangspunkt i de muligheder og styrkesider, som den unge har, og at mennesker lærer og udvikler sig på forskellige måder. Der skabes mulighed for, at alle unge får en plads i et forpligtende læringsfællesskab med kammerater og voksne Der skabes rummelige læringsmiljøer, med fokus på mangfoldighed og forskellighed i indsatsen for, at inkludere flere unge Det fælles menneskesyn tager udgangspunkt i en anerkendende pædagogik, og et positivt menneskesyn Der arbejdes også af forebyggende karakter, med fokus på udvikling af det pædagogiske arbejde inden for almenområdet Der samarbejdes med ledelsen og lærergruppen om, at være med til at dagsorden sætte inklusionen i pædagogiske processer og i skolens kultur!11

12 1.9 Undervisningsmodel og skoleårets progression På BE arbejder vi tværfagligt og er inspirerede af Challenge Based Learning. Derfor har vi udviklet vores undervisningsmodel Den blå model der ligger til grund for vores undervisning i fag på tværs FPT. Eleverne får et oplæg på maks 30 min., der tager udgangspunkt i et overordnet emne, som dækker 2-3 fag. jf. årsplaner. Derefter arbejdes der med opstilling af en problemformulering, for derefter at søge viden, researche og anvende pensum, for at løse deres opgave. Alle opgaver skal afleveres digitalt, som ligger på elevens blog og er tilgængelig for alle. I FPT er der igennem skoleåret, indarbejdet en tilgang til fag og metode, således at eleven tilvænnes arbejdsmetoden og kan se målet med undervisningen, fra et læringsmæssigt perspektiv og overskue fagkombinationen. Der sker en successiv tilpasning fra kortere forløb af 2 lektioner med to fag til at have flere fag - totalfaglighed- og arbejdsforløb på hele skoledage.!12

13 2.0 EFTERSKOLELIV SAMVÆR Bornholms Efterskoles skolemiljø er en kompleks størrelse, der skabes gennem stor interaktion mellem de forskellige liv, der er i skolens miljø. Det er skolens ønske gennem de forskellige miljøer at skabe en helhed for livs oplysning, folkelig oplysning samt den demokratiske dannelse, der er et krav om, i efterskolelovens formålsparagraf. At skolens pædagogiske virksomhed leder eleven ud i faser og situationer, der opfordrer til refleksion og handling i relation til skolens værdigrundlag og daglige virke. At eleverne gennem selvindsigt vil blive i stand til at udvikle sig som tolerante og hele mennesker, der har forståelse for de sammenhænge og mekanismer, hvori de indgår. At eleverne lærer, at de gennem små og store fællesskaber opnår styrke og samhørighed, og at udvikling kommer gennem øvelse og rutine, der er fremadrettede. At den demokratiske livsform er vores udgangspunkt i forhold til beslutninger og konflikter, der har dialog som platform. 2.1 Kontaktgruppe Alle elever er inddelt i kontaktgrupper, og alle har to kontaktlærere knyttet til sin gruppe. Det er vigtigt, at eleverne lærer at respektere og accepterer hinanden på trods af forskelle. I kontaktgruppen lærer de gennem det arbejdsfællesskab, der er omkring praktiske tjanser og pligter på kontaktlærerens vagtdag at samarbejde og derigennem opleve fællesskab og samhørighed, og de træner samarbejdets svære kunst. Kontaktgruppen er sammensat på tværs af alder og køn. Til frokost sidder kontaktgruppen sammen med deres lærer ved deres bord. 2.2 Kontaktgruppelærer Varetager den enkeltes såvel som hele kontaktgruppens ve og vel og er forpligtiget til at være godt orienteret om eleven. Kontaktlærerne er bindeleddet mellem hjem og skole, og vi ønsker at have et godt skole/hjem samarbejde. Kontaktlæreren vil i de fleste situationer være den, der forestår den jævnlige kontakt, og der er mulighed for at kommunikere via mail. Kontaktgruppelæreren vil være tilstede om aftenen på sin vagtdag, de andre aftener kan vagtlæreren kontaktes. Kontaktlæreren har i samarbejde med kontaktgruppen ansvar for daglige tjanser og pligter, der er forbundet med kontaktlærerens vagtdag. Kontaktlæreren skal orientere hjemmet og andre myndigheder, der evt. er omkring eleven, såvel mundtligt som skriftligt ved påtaler, alvorlige overtrædelse af skolens regler, hjemsendelser og bortvisning. Det er kontaktlærerens opgave at udarbejde en skriftlig midtvejsudtalelse i forbindelse med juleferien. 2.3 Medborgerskab Formålet med Medborgerskab er, at eleverne tilegner sig indsigt i og forudsætninger for kritisk at analysere og vurdere de kræfter og processer, grupperinger, konflikter og modsætninger, der findes og virker på skolen. Det er vores ønske at MB skal være et positivt forum, hvor vi sammen kan diskutere og løse konflikter og problemer. At!13

14 eleverne udvikler deres evner til at argumentere og fremføre deres synspunkter i en større forsamling, samt at det er et forum, hvor oplevelser og bedrifter fremføres og deles med hinanden. 2.4 Vagtlærer Der er altid en vagtlærer til stede på skolen, og denne lærer har ansvar for eleverne, er øverste myndighed og har beføjelser i overensstemmelse med skolens værdigrundlag og regelsæt. Vagtlæreren har til opgave at sørge for trygge og hyggelige omgangsformer under sit tilsyn. I hverdagen er der to vagtlærere fra kl kl møder nattevagten, og har nattetilsyn til kl Nattevagten kan sove i skolens vagtværelse eller fra medarbejderbolig. Er den sovende nattevagt forhindret af sygdom eller anden frihed fra arbejde, overtager dagens vagtlærer nattevagten. Kl møder morgenvagten ind og overtager morgentilsynet. Det er vagtlæreren, der i samarbejde med tjansgruppen står for afvikling af måltider. I weekender er det vagtlæreren, der står for hele tilsynet dag, aften og nat. 2.5 Efterskolemiljøer Fritidsliv Sportsinteresser Fritidsinteresser TV- stue Ude arealer Fodboldbane Basketbane Musik Skoven omkring os Elevliv Skoleliv Lokal - liv Værelseskammerat er Veninder Venner Kærester Kontaktgruppe Klassekammerater Undervisningstid Aftenaktiviteter Weekendaktiviteter Måltider Fællesmøder Fællessamlinger Bornholmstrafikken Rønne By Forretninger Blykobbe Plantage!14

15 Det er vigtigt, at eleverne formår at navigere i alle disse miljøer, og at de ved hvilke forventninger og krav, der er til, at så mange mennesker skal fungere sammen. Ligesom eleverne anerkender, at undervisningen og dagligdagen er en del af deres ansvar, og at ingen kan fralægge sig ansvar for, at vores miljø på skolen er trygt og positivt. 2.6 Elevliv Elevernes møde med hinanden er for den enkelte et stort skridt, og det er vel nok det mest spændende for elevernes start på skolen. Det er meget vigtigt, at eleverne er åbne overfor hinanden, når de skal bo sammen. De møder nye mennesker, som de aldrig har set før, og ikke selv har valgt, og så skal man bo samme. Denne proces i mødet med nye mennesker og at lære hinanden at kende, skabe fortrolighed og tillid, er meget vigtig og fylder meget i den unges liv. At lære at forstå en værelseskammerat, give hinanden en chance, for at lære hinanden at kende, respektere hinandens personlighed og acceptere hinandens særheder og for at få fællesskabet til at fungere må man af og til vige fra egne behov og lære at løse konflikter i en god og ordentlig dialogform. 2.7 Fritidsliv Eleverne opfordres til at have en aktiv hverdag og dermed et fritidsliv. At de lærer at planlægge og være vedholdende i de valg, de tager. Vi ønsker, at eleverne har en fritidsinteresse, da vi mener, at det er berigende for eleven at opleve det fællesskab, der fremkommer af positive og gode interesser. Det kan være sport, musik og andre fritidstilbud. Det er muligt for skolens elever at deltage i lokalsamfundets tilbud af sports, musik og andre fritidstilbud. Det er også vigtigt, at eleverne lærer at bruge skolens omgivelser og muligheder for at skabe interesser og aktiviteter. At de lærer andre at kende gennem interesser og fælles oplevelser, som kan udvikle elevens horisont. 2.8 Skoleliv Det er vigtigt, at eleverne forstår, at der skelnes mellem de forskellige liv, og at der er forskellige forventninger til os i de respektive liv. At skelne mellem undervisning og fritid er vigtigt, da de forudsætninger og krav, der stilles til dem i undervisningen, ikke er de samme, som dem de oplever i deres fritid. Derfor er det læreren og eleverne, der i samarbejde aftaler de rammer, hvorunder undervisningen skal foregå, og vigtigst er, at det er lærerens ansvar, at der er en god dialog med eleverne, således at alle har mulighed for at modtage læring. At eleverne er medvirkende til at samarbejde med lærerne og ledelsen om at tilvejebringe og opretholde et godt arbejdsmiljø på skolen, som skal fremme elevernes udvikling og læring. Udenfor skoletid er der elevaktiviteter. Eleverne kan i samarbejde med vagtlæreren arrangere og tage initiativ til aktiviteter, og det er et fælles ansvar, at alle får mulighed for på en ordentlig og fornuftig måde at deltage. Det er en selvfølge, at der er mødepligt og forpligtende deltagelse ved alt skoleliv på skolen.!15

16 2.9 Lokalliv Skolens elever har i samarbejde med skolens medarbejdere et ansvar for, at skolen har et ry og rygte, der fremtræder positivt og åbent overfor lokalsamfundet. Det er i alles interesse, at skolen fremstår som en uddannelsesinstitution, hvor det er godt at være, og hvor læring er i centrum og under udvikling. Det er også et ønske, at skolen er åben for og bliver brugt af vores bys borgere, det være i forbindelse med arrangementer af forskellige kulturelle eller sportslige aktivitet. 3.0 ÅRSPLAN Skoleåret er bygget op efter ønsket om at have kontinuitet omkring undervisning og have en skoledag, hvor der også er plads til den praktiske kreative undervisning. Derfor er årsplanen bygget op efter et princip om at der er uger med specielt focus, dem kalder vi Master Class Uge skoledag den 10. august kl officiel velkomst kl Uge 33 Uge 34 Introdage til Bornholms Efterskole Normalskema Uge Normalskema Skoleweekend: Lørdag 6. sept. dit realityshow Søndag 7. sept. Indsamling Red barnet Uge 37 Uge 38 uge 39 Uge uge 42 Uge 43 Torsdag kl første hjemrejseweekend - forlænget weekend. Normalskema Efterskoleaften tirsdag oplæg til tema i uge 43 Knæk Cancer Fredag gæstelærere fra Nordea - med fokus på økonomi, budget og internetbanking. F 3 - uge Menneskerretigheder Mandag og tirsdag linjedage onsdag og tordag fag på tværs -tema Menneskerettigheder fredag - kontaktlærerdag, trivsel, social og faglige kompetencer normalskema Efterårsferie Normalskema- uge med fokus på knæk cancer Forældredøgn den oktober!16

17 Uge Uge 47 Uge 47 Uge 48 Uge uge 51 Uge 52-1 Uge 2-3 uge 4-6 Uge 7 Uge 8 Uge 9 Uge Uge 12 Uge 13 Uge Uge 16 Uge Uge Uge 20 Normal skema Undervisningsweekend - Gourmetuge start F 3 Det er vildt - gourmet Torsdag - kontaktlærerdag, trivsel, social og faglige kompetencer Hjemrejse weekend med afrejse fra torsdag kl Normal skema Humanistisk Digipro opgave kl. Brobygning 10. kl Terminsprøver og jule afslutning Juleferie Normalskema kl. 10. kl. OSO Normal skema - tema uge Sex Vinterferie Normalskema Forældre samtaler uge 8 F 3 Teater Fredag kontaktlærerdag, trivsel, social og faglige kompetencer Normalskema Naturfag med Entreprenørskabs workshop Normalskema kl. Brobygning 8.kl Normalskema F 3 uge Normalskema + skriftlig afgangsprøver Blive weekende med Galla Normalskema Normalskema + skriftlig FSA!17

18 Uge 21 uge 22 Uge 23 Uge 24 Uge 25 Uge 26 Normalskema F 3 uge Linieafslutning Mundtlig afgangsprøver Mundtlig afgangsprøver Folkemøde -Undervisningsweekend Mundtlige afgangsprøver Afslutnings og oprydningsuge Dimission lørdag den 27. Juni. Kl Normalskema drejebog dagens rammer / tidspunkter På Bornholms Efterskole arbejder vi efter at vores dag skal være så logisk som muligt, undervisning skal ske i det frie rum og ikke være noget der foregår bag lukkede døre. Vores undervisningstid foregår i åbne rammer og det skal være muligt at sammensætte ugens arbejdsplan således, at det er undervisningens indhold der styrer arbejdsplanen, og ikke et skema, der styre undervisningen. Det er vores ønske at vores elever ad denne vej lærer at tage del i planlægning af en arbejdsproces og at de lærer at planlægge og lede deres egne arbejdsprocesser. Dagens kontinuitet er bygget op omkring de praktiske ting, der er forbundet med en efterskolehverdag, såsom måltider, pauser, praktiske gøremål og tjanser. Det er et fælles ansvar, at den praktiske del af vores hverdag fungerer og at alle solidarisk tager deres del af tjanser og pligter, således at vi har et sundt og hygiejnisk skolemiljø. Et skema kan se ud som nedenstående, Vi har 4 skemaperioder, hvor der laves skema for hver uge i samme ramme men ikke med samme indhold. Der lægges skema ud på Podio for en periode på 4 uger frem, under fanen skema i fællesrum, og de skal være lagt op senest 4 uger før.!18

19 Skemaeksempel. Generel dagligdag Kl Eleverne vækkes Kl Morgenmad kl Morgenssamling kl Pause kl Undervisning kl Middagsmad kl Studietid- der er forankret i kontaktgruppen kl Undervisning kl forplejning kl Selvvalg fysisk aktivitet kl Aftensmad kl Aftenaktiviteter kl Aftens te kl På væreslerne!19

20 kl Godnat tjek og ro i huset Weekend er der tilmelding på via Podio, inden onsdag middag skal der tilkendegives om eleven er på skolen eller hjemme. Det er også i Podio at weekendens aktiviteter fremlægges. Er man tilmeldt weekend er eleven forpligtiget på at deltage i weekendens planlagt aktiviteter. Søndag aften Alle elever skal være mødt på skolen senest kl søndag aften efter weekend. Er eleven syg kontaktes skolens vagtlærer. 3.2 F 3 Anderledes uger lejrskole og emneuge Jf årsplan er der anderledes uge hver 7 uge, som ikke nødvendigvis kører efter normal skema, de vil blive uspecificeret i selvstændige planer under læseplaner og aktuelle arbejdsplaner med undervisningsindhold og mål. Det er dog altid fokus på længere linjeforløb og en af dagene er reserveret til kontaktlærere dag hvor der er fokus på den enkelte eleves målsætning fagligt, personligt og socialt. 4.0 UNDERVISNING Planlægning og gennemførelse af undervisning er et fælles ansvar. Alle lærere har hver deres fagansvar i forhold til pensumbeskrivelse og afgangsprøver. Undervisningen er organiseret i undervisningsteams. Teamene er sammensat efter undervisningsindhold og kan variere alt efter, hvilke fag der samlæses. Teamene står for planlægning, beskrivelse og afvikling af all undervisning. 4.1 Obligatorisk undervisning med prøver, overordnet beskrevet. Alle af skolens obligatoriske fag sigter mod kravene til opfyldes af slutmål jf. folkeskolens fagområder for undervisningspligtige elever, beskrevet og opført med del- og slutmål i lærerens læseplaner over de respektive fag. Der føres til afgangsprøve i alle obligatoriske fag med prøvekrav. De obligatoriske fag med afgangsprøve er dansk, engelsk, regning/matematik, fysik/ kemi, samfundsfag, historie, biologi, geografi, idræt, tysk og fransk. Yderligere information om indhold og beskrivelse af undervisningen og lærere ses på skolens hjemmeside, hvor alle fags målsætninger og læseplaner er opført for alle skolens fag. Endvidere er der detailskema for hver uge, der viser hvem der underviser i hvad og hvornår.!20

Bornholms Efterskoles Indholdsplan for Skoleåret 2015-16

Bornholms Efterskoles Indholdsplan for Skoleåret 2015-16 Bornholms Efterskoles Indholdsplan for Skoleåret 2015-16 Margrethe Kjellberg forstander!1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 HISTORIE VÆRDIGRUNDLAG 1,1 Historie 1.2 Værdigrundlag 1.3 Uddybning af centrale punkter

Læs mere

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter.

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter. Afslutningstur Formål: Formålet med afslutningsturen er at give elever og lærere en god afsluttende oplevelse sammen. På afslutningsturen er der mulighed for at have mere tid til hinanden, end der er i

Læs mere

VVE Indholds- og aktivitetsplan

VVE Indholds- og aktivitetsplan VVE Indholds- og aktivitetsplan Generelt VVE er normeret til 80 års elever. Eleverne søges fordelt på lige mange drenge og piger. Skolen søger at målrette sig primært velfungerende grønlandske elever,

Læs mere

FleXklassen - indhold

FleXklassen - indhold FleXklassen er en ny begyndelse på skolelivet for elever i 8. og 9. klasse. Vi har den nødvendige tid og mulighed for at bygge relationer ved en praktisk tilgang til undervisningen. FleXklassen FleXklassen

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Årsplan 9 & 10 Klasse Dansk Skoleåret 2015/16

Årsplan 9 & 10 Klasse Dansk Skoleåret 2015/16 Hovedformål med faget De forskellige danskfaglige dimensioner skal i stigende grad integreres i arbejdet med sprog og alle typer tekster i afgangsklasserene, inden for de fire kompetenceområder: Læsning,

Læs mere

Uddannelsesplan for studerende i praktik 3. praktikniveau Nørbæk Efterskole 2016/2017

Uddannelsesplan for studerende i praktik 3. praktikniveau Nørbæk Efterskole 2016/2017 Uddannelsesplan for studerende i praktik 3. praktikniveau Nørbæk Efterskole 2016/2017 Indledning: Denne uddannelsesplan er lavet i henhold til 13.2 jf. BEK nr. 231 af 8/3-2013. Uddannelsesplanen er et

Læs mere

Plan over tilsyn skoleåret 2013/14 Den Alternative Skole

Plan over tilsyn skoleåret 2013/14 Den Alternative Skole Plan over tilsyn skoleåret 2013/14 Den Alternative Skole Dato Tid Indhold Onsdag d. 20.-11 9.00 14.00 Deltage i undervisningen: Fremlæggelse på afgangsholdet om deres studietur til Montenegro og besøg

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Pædagogisk grundlag GXU. Pædagogisk grundlag GXU

GLADSAXE KOMMUNE NOTAT. Pædagogisk grundlag GXU. Pædagogisk grundlag GXU GLADSAXE KOMMUNE GXU Pædagogisk grundlag GXU NOTAT Dato: 18. marts 2014 Af: Jette Blondin Pædagogisk grundlag GXU GXU vi uddanner til livet, og vi uddanner til uddannelse Indholdsfortegnelse GLADSAXE KOMMUNE...

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Ishøj Kommunes Børne- og Ungepolitik Ishøj Kommune 1 VISIONEN... 3 INDLEDNING... 4 ANERKENDELSE... 5 INKLUSION OG FÆLLESSKAB... 6 KREATIVITET... 7 DEMOKRATI OG MEDBESTEMMELSE... 8-9 SAMARBEJDE OG SYNERGI...

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis.

Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis. Vordingborgskolens selvevaluring 2014/2015. Tese: Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis. Def. på gøremål: Ud af huset

Læs mere

10. KLASSE Tårnby Kommune US10 2015-2016

10. KLASSE Tårnby Kommune US10 2015-2016 10. KLASSE Tårnby Kommune 2015-2016 forord Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske. Hvis du overvejer 10. klasse, bør du læse brochuren grundigt

Læs mere

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole 2014/2015 Henrik Vejsig Indhold Fag og timetal Fællesskabet Studievejledning Skema Boglige fag Dansk Matematik Engelsk Tysk Fransk Fysik/kemi Naturfag(9.kl.) Medborgerskab(9.kl.)

Læs mere

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Tølløse Slots Efterskole

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Tølløse Slots Efterskole Uddannelsesplan for lærerstuderende på Tølløse Slots Efterskole Tølløse Slots Efterskole har en aftale med UCSJ om at vi er praktikskole for lærerstuderende. Vi vil gerne være med i uddannelsen af lærere

Læs mere

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk 1 Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk Øresunds Internationale Skoles formål, målsætning og værdigrundlag. Skolens formål. Øresunds

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Sundhed, krop og stil

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Sundhed, krop og stil Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Sundhed, krop og stil November 2014 Indledning Faget Sundhed, krop og stil som valgfag, er etårigt og kan placeres i 7./8./9. klasse. Eleverne

Læs mere

14. jan. 2015. U-centeret. Fagbrochure for skoleåret 2015/2016. Retninger - Opbygning Fagpakker. Nyborg kommunes 10. klasse tilbud.

14. jan. 2015. U-centeret. Fagbrochure for skoleåret 2015/2016. Retninger - Opbygning Fagpakker. Nyborg kommunes 10. klasse tilbud. 14. jan. 2015 U-centeret Fagbrochure for skoleåret 2015/2016 Retninger - Opbygning Fagpakker Nyborg kommunes 10. klasse tilbud. side 1 2 veje igennem 10. klasse Faglighed - afklaring - oplevelser U-centeret

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2014-15 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! Indhold 10. KLASSE DIT VALG! Introforløb 3 Tværsuger og skolerejse 3 Dit præg på arbejdsmiljøet 3 Brobygning 4

Læs mere

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole

Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Forventningsbrev for Vanløse Privatskole Skolens grundholdninger Vanløse Privatskole er en mindre, lokal skole med et overskueligt skolemiljø. Skolens og skolefritidsordningens pædagogiske virksomhed bygger

Læs mere

UDKAST TIL BØRNE- OG UNGEPOLITIK

UDKAST TIL BØRNE- OG UNGEPOLITIK VISIONEN 2 INDLEDNING 2 FÆLLESSKAB 4 ANERKENDELSE 5 KREATIVITET 6 DEMOKRATI OG MEDBESTEMMELSE 7 SAMARBEJDE OG SYNERGI 9 1 Visionen At børn og unge sejrer i eget liv At børn og unge får muligheder for og

Læs mere

Skolens værdigrundlag hviler på Gentofte Kommunes nye vision, Læring uden Grænser :

Skolens værdigrundlag hviler på Gentofte Kommunes nye vision, Læring uden Grænser : Livstrampolinen. Hellerup Skoles værdigrundlag Skolens værdigrundlag hviler på Gentofte Kommunes nye vision, Læring uden Grænser : Børn og unge lærer uden grænser - de udnytter og udvikler deres ressourcer

Læs mere

Uddannelsesplan for 3. årgangs studerende fra Professionshøjskolen (Lærerstuderende)

Uddannelsesplan for 3. årgangs studerende fra Professionshøjskolen (Lærerstuderende) Uddannelsesplan for 3. årgangs studerende fra Professionshøjskolen (Lærerstuderende) Ifølge 13.2 jf. BEK nr. 231 af 08/0372013 skal Kongenshus Efterskole have udfærdiget en uddannelsesplan på det pågældende

Læs mere

Grundlag. for arbejdet. Buddinge Skole

Grundlag. for arbejdet. Buddinge Skole Grundlag for arbejdet på Buddinge Skole I august 2004 iværksatte Buddinge Skoles ledelse og bestyrelse arbejdet med skolens vision. Udgangspunktet var udviklingen af en skole, som alle kan være glade for

Læs mere

Værdigrundlag og pædagogiske principper

Værdigrundlag og pædagogiske principper Værdigrundlag og pædagogiske principper Børnehuset Langs Banens værdigrundlag tager afsæt i Lyngby-Taarbæk kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik, LTK s Inklusionsstrategi samt i LTK s Læringsgrundlag,

Læs mere

Læreplaner og læring i fritiden

Læreplaner og læring i fritiden Læreplaner og læring i fritiden En introduktion til de overvejelser personalet arbejder ud fra. Kort sagt hvordan vores kultur og vores relationsarbejde er med til at give børnene nye færdigheder og kundskaber

Læs mere

Fremtidens skole i Gug

Fremtidens skole i Gug Click here to enter text. Anders «edocaddresscivilcode» Fremtidens skole i Gug Eleven i centrum Linjer i overbygningen Gug Skole Solhøjsvej 2 9635 2300 9210 Aalborg SØ Elevorganisation Overordnede mål

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 er vedtaget af Byrådet 21. juni 2017.

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

VELKOMMEN TIL ANSÆTTELSESMØDE. torsdag den 13. juni 13

VELKOMMEN TIL ANSÆTTELSESMØDE. torsdag den 13. juni 13 VELKOMMEN TIL ANSÆTTELSESMØDE DEMOKRATI HVORDAN SIKRER VI DET IKKE SKER IGEN * HVEM SIKRER AT VI BLIVER OPDRAGET TIL DEMOKRATISKE BORGERE * HVAD ER SKOLENS OPGAVE? DE SEKS ORD Medansvarlighed Initiativ

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for. SFO Marievang Holmstrupvej Slagelse Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for. SFO Marievang Holmstrupvej Slagelse Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse 2012 2013 for SFO Marievang Holmstrupvej 3 4200 Slagelse Kommune 58500645 Sfomarievang@slagelse.dk Forord Skole og SFO er én virksomhed og indeholder en undervisningsdel og

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Information om Dalum Ungdomsskoles 10. Klasse. Velkommen

Information om Dalum Ungdomsskoles 10. Klasse. Velkommen Information om Dalum Ungdomsskoles 10. Klasse Velkommen Værdigrundlaget for vores 10. klasse Forskellighed se muligheder frem for begrænsninger Anerkendelse af kompetencer og ressourcer i mangfoldigheden

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit.

Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit. Naturfagslinj en Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit. Naturfag International Sundhed, Natur og Bevægelse Medier og Kommunikation Velkommen til en ny udskoling en ny måde at gå i skole på. I skoleåret

Læs mere

Læseplan for emnet uddannelse og job

Læseplan for emnet uddannelse og job Læseplan for emnet uddannelse og job Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Det personlige valg 5 Fra uddannelse til job 5 Arbejdsliv 6 2. trinforløb for 4.- 6. klassetrin

Læs mere

Skolens evaluering af den samlede undervisning giver et overblik over:

Skolens evaluering af den samlede undervisning giver et overblik over: Skolens evaluering af den samlede undervisning giver et overblik over: 1. Hvornår og hvordan har skolen evalueret trinmål og undervisningsplaner? 2. Står skolens undervisning mål med hvad der almindeligvis

Læs mere

Kvalitetsrapport. "Balleskolens mål- og værdisætning".

Kvalitetsrapport. Balleskolens mål- og værdisætning. Skolens navn: Balleskolen Kvalitetsrapport Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Balleskolens værdier: 1 Åbenhed 2 Tryghed 3 Selvforståelse og identitet 4 Fællesskab og den enkelte 5

Læs mere

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg

Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Læring, motivation og trivsel på SFO Lindebjerg Folkeskolereformudvalget i Roskilde kommune har lavet følgende anbefalinger til målsætninger, som SFO en forholder sig til: Alle elever skal udfordres i

Læs mere

Motivation. Læring. Lind Skole. Linjeklasser Lind Skole 2012-13. nye veje for skolens ældste elever. Science Innovativ International

Motivation. Læring. Lind Skole. Linjeklasser Lind Skole 2012-13. nye veje for skolens ældste elever. Science Innovativ International Motivation Engagement Læring Linjeklasser Lind Skole 2012-13 nye veje for skolens ældste elever Science Innovativ International Lind Skole Skolevænget 17 7400 Herning Tlf. 9626 6610 lind-skole@herning.dk

Læs mere

En ny udskoling. udskoling 2014/15

En ny udskoling. udskoling 2014/15 En ny udskoling TemaLINJER udskoling 2014/15 En ny udskoling Efter sommerferien skal vi, på Jyllinge Skole, i gang med en ny måde at gå i udskolingen på. I det kommende skoleår tilbyder vi fire udskolingslinjer

Læs mere

April Læring i Fritids Ordningen Blistrup FO

April Læring i Fritids Ordningen Blistrup FO April 2011 I personalesamarbejdet på Blistrup FO bestræber vi os på at arbejde ud fra en viden om, at også vi hele tiden lærer af vores erfaringer, og dermed også forandrer vores praksis i takt med evalueringer

Læs mere

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med:

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med: Tilsynserklæring 2014-2015 Hammer Frie Privatskole Hammer Skolevej 1A, Hammer 4700 Næstved Skolekode: 280538 Tilsynsførende: Iben Lindemark Baggrund for tilsynet I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Ny Børne- og ungepolitik Beskrivelse af temaer Vær med til at forme børn og unges hverdag!

Ny Børne- og ungepolitik Beskrivelse af temaer Vær med til at forme børn og unges hverdag! Ny Børne- og ungepolitik Beskrivelse af temaer Vær med til at forme børn og unges hverdag! Ringsted kommune skal have ny Børne- og ungepolitik. Den nuværende politik er fra 2007 og skal derfor revideres.

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Step Up. Et samarbejde mellem ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Sønderborg:

Step Up. Et samarbejde mellem ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Sønderborg: Step Up Et samarbejde mellem ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Sønderborg: STATSSKOLE SØNDERBORG StepUp StepUp Udkast til studieordning og årshjul Dette er et udkast til en studieordning samt et årshjul

Læs mere

Pædagogisk Læreplan. Teori del

Pædagogisk Læreplan. Teori del Pædagogisk Læreplan Teori del Indholdsfortegnelse Indledning...3 Vision...3 Æblehusets børnesyn, værdier og læringsforståelse...4 Æblehusets læringsrum...5 Det frie rum...5 Voksenstyrede aktiviteter...5

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse Kommunalt formål Fritidspædagogikken og læring i SFO Ikast Vestre Skoles værdigrundlag

Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse Kommunalt formål Fritidspædagogikken og læring i SFO Ikast Vestre Skoles værdigrundlag 0 Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse 2 Kommunalt formål 3 Fritidspædagogikken og læring i SFO 4 Ikast Vestre Skoles værdigrundlag 5 Mål A: Børnenes personlighedsudvikling 6 Fire delmål Mål

Læs mere

Den danske Design- og Håndværksefterskole skal være et sted, hvor boglig, aktiv og kreativ undervisning af høj kvalitet indgår i et unikt samspil.

Den danske Design- og Håndværksefterskole skal være et sted, hvor boglig, aktiv og kreativ undervisning af høj kvalitet indgår i et unikt samspil. Praktikskole: Praktikniveau: Den danske Design- og Håndværksefterskole Skolebyen 11 6900 Skjern 97 35 40 44 dhe@dhe.dk 3. niveau Skolens værdigrundlag Den danske Design- og Håndværksefterskole skal være

Læs mere

Vision for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel

Vision for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Vision for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Visionens tre kerneområder Læring Udvikling Trivsel Børn og unges alsidige og personlige udvikling Vision for alle børn og unges læring, udvikling

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit.

Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit. Naturfagslinj en Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit. Naturfag International Sundhed, Natur og Bevægelse Medier og Kommunikation Velkommen til en ny udskoling en ny måde at gå i skole på. Fra skoleåret

Læs mere

Børnepolitik for Tårnby Kommune

Børnepolitik for Tårnby Kommune Børnepolitik for Tårnby Kommune 154037-14_v1_Udkast til Børnepolitik pr. 1.1.2015.DOCX181 Forord Tårnby Kommunes børnepolitik er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 19.12.2006 og gældende fra 1.1.2007.

Læs mere

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL

WWW.REDENUNG.DK/GRAAZONER SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL SKEMAER OVER OPFYLDELSE AF KOMPETENCEMÅL Skemaerne viser udvalgte kompetencemål, som helt eller delvis kan opfyldes gennem Gråzoner-forløbet. Der er ved hvert færdighedsmål udvalgt de mest relevante dele

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

10.klasse. Dragør kommune 2008/2009

10.klasse. Dragør kommune 2008/2009 10.klasse Dragør kommune 2008/2009 Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

Skolens målsætning og værdigrundlag

Skolens målsætning og værdigrundlag Skolens målsætning og værdigrundlag Indhold Skolens målsætning...2 Skolens værdigrundlag...2 Skoledagens planlægning...2 Før og efter skoledagen...2 Børnehaveklassen...3 Forældresamarbejde /- indflydelse...3

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING I efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål. De målsætninger, undervisningsmål og principper,

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør 10.kl. 2010/2011 Nordstrandskolen Dragør Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune Formålet med denne mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er at give borgerne mulighed for at få indblik i Ringsted Kommunes prioriteringer og serviceniveau

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende

Pædagogisk profil. for Myrens Fritidstilbud. Mål og indholdsbeskrivelse. Fritidstilbuddet skal skabe en mere sammenhængende Mål og indholdsbeskrivelse Det betyder i Myren. I samarbejde med skolen bruger vi her LP-modellen. Her vægtes relationen mellem barn-barn og barn-voksen. Derfor er det vigtigt at vi med vores forskelligheder,

Læs mere

SCIENCE INNOV@TIV INTERNATIONAL

SCIENCE INNOV@TIV INTERNATIONAL SCIENCE INNOV@TIV INTERNATIONAL Linjeklasser Lind Skole skoleåret 2013-14 nye veje for skolens ældste elever Motivation Engagement Læring Skolevænget 17 7400 Herning Tlf. 9628 7510 lind-skole@herning.dk

Læs mere

Plan T inviterer til overleveringsmødet og mødet afholdes på elevens skole umiddelbart efter Plan T- opholdet.

Plan T inviterer til overleveringsmødet og mødet afholdes på elevens skole umiddelbart efter Plan T- opholdet. Overleveringsmøde Vi oplever at elever, der har været på Plan T, kan have svært ved at vende hjem og bl.a. holde fast i gode læringsvaner, fortsætte arbejdet med nye læsestrategier, implementere it-redskaber

Læs mere

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER Produktionsskoleforeningen proklamerer hermed følgende tekst som de danske produktionsskolers charter om grundlæggende principper for produktionsskoleformen 1 Forord

Læs mere

Samfundsfag, niveau G

Samfundsfag, niveau G avu-bekendtgørelsen, august 2009 Samfundsfag G + D Samfundsfag, niveau G 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Samfundsfag handler om danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk

Læs mere

10. klasse er et valgfrit skoleår

10. klasse er et valgfrit skoleår Afklaring Jeg ved ikke, hvilken ungdomsuddannelse jeg skal vælge Personlig udvikling Jeg skal blive mere moden 10. klasse er et valgfrit skoleår Personlig udfordring Jeg vil sige noget mere og være mere

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger både på data, som jeg

Læs mere

Hvordan udfordrer man og reflekterer over en fremtidig praksis, hvor historien og forforståelsen. mulighed for at se det vi ikke ved hvad er?

Hvordan udfordrer man og reflekterer over en fremtidig praksis, hvor historien og forforståelsen. mulighed for at se det vi ikke ved hvad er? Hvordan udfordrer man og reflekterer over en fremtidig praksis, hvor historien og forforståelsen binder vores mulighed for at se det vi ikke ved hvad er? Oplæg Målet og opgaven, hvad er det? Begreber der

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Formål for faget engelsk

Formål for faget engelsk Tilsynsførende Tilsyn ved Lise Kranz i juni 2009 og marts 2010. På mine besøg har jeg se følgende fag: Matematik i indskoling og på mellemtrin, engelsk på mellemtrin samt idræt fælles for hele skolen.

Læs mere

Årsplan for SFO 2015-2016. Ahi International school

Årsplan for SFO 2015-2016. Ahi International school Årsplan for SFO 2015-2016 Ahi International school Formål Som udgangspunkt sætter vi fokus på nogle vigtige pædagogiske principper i vores pædagogiske praksis. Vores målsætninger er: Det unikke barn a)

Læs mere

Køreplan for skoleåret 2011 / 2012

Køreplan for skoleåret 2011 / 2012 Køreplan for skoleåret 2011 / 2012 Velkommen til Linie 10 Et år på Linie 10 er et frivilligt skoleår. Det er dit valg! Når du vælger Linie 10, er det fordi du ønsker at indgå i et forpligtende fællesskab,

Læs mere

Uddannelsesplan Langelands Efteskole

Uddannelsesplan Langelands Efteskole Uddannelsesplan Langelands Efteskole 1. Skolen som uddannelsessted Langelands Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Institutionens formål er at drive en fri og uafhængig efterskole

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Levring Efterskole, Bygaden 65, 8620 Kjellerup, ,

Indholdsfortegnelse. Levring Efterskole, Bygaden 65, 8620 Kjellerup, , Uddannelsesplan Indholdsfortegnelse Forord... 3 Hvem er vi?... 4 Præsentation af skolen... 4 Personale... 4 Værdigrundlag...5 Skolens værddigrundlag....5 Hvorfor vælge os?... 6 Hvilke fag kan du komme

Læs mere

Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole Formål og indhold for faget sløjd Formålet med undervisningen i sløjd er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der knytter sig til

Læs mere

SE MIG! ...jeg er på vej i skole. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd

SE MIG! ...jeg er på vej i skole. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd SE MIG!...jeg er på vej i skole En god skolestart Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd Kære forældre! Det er en stor dag for alle børn, når de skal starte i skole de er spændte på,

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

Identitet og venskaber:

Identitet og venskaber: Identitet og venskaber: Social trivsel er for alle børn forbundet med at være tryg, anerkendt og føle sig værdsat. Venskaber er derfor vigtige for det enkelte barn. Børn skal trives med deres sociale roller

Læs mere

Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole Kreativitet og herunder håndarbejde anses på Sdr. Vium Friskole for et vigtigt fag. Der undervises i håndarbejde i modulforløb fra 3. - 8.

Læs mere

Praktikfolder Uddannelsesplan for pædagogstuderende

Praktikfolder Uddannelsesplan for pædagogstuderende 2015 Praktikfolder Uddannelsesplan for pædagogstuderende Daginstitution Dagnæs Vision I Daginstitution Dagnæs udvikler det enkelte individ selvværd, livsglæde og handlekraft. Med anerkendende kommunikation

Læs mere

Pædagogisk ledelse. Team. Kvalitet. Undervisning

Pædagogisk ledelse. Team. Kvalitet. Undervisning Pædagogisk ledelse Målsætning 1 Team Målsætning 2 Kvalitet Elev Undervisning Differentiering Målsætning 3 Undervisningsmiljø Målsætning 4 De 4 målsætninger: I aftalen om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Læs mere

Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen

Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen Folkeskoleloven pålægger kommuner at sikre, at der finder samarbejder og partnerskaber sted mellem de kommunale skoler og andre institutioner og

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere