Bornholms Efterskoles. Indholdsplan for Skoleåret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bornholms Efterskoles. Indholdsplan for Skoleåret 2014-15"

Transkript

1 Bornholms Efterskoles Indholdsplan for Skoleåret september 2014 Margrethe Kjellberg forstander!1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 HISTORIE VÆRDIGRUNDLAG 1,1 Historie 1.2 Værdigrundlag 1.3 Uddybning af centrale punkter i værdigrundlag i forhold til efterskolelovens hovedsigte 1.4 Formål 1.5 Skolens pædagogiske linie. Anerkendende pædagogik 1.6 Undervisning 1.7 Inklusion 1.8 Læringsmiljø og elevens læringspotentiale 1.9 Undervisningmodel og skoleårets progression 2.0 EFTERSKOLELIV - SAMVÆR 2.1 Kontaktgruppe 2.2 Kontaktgruppelærer 2.3 Ø-rådet 2.4 Vagtlærer 2.5 Efterskolemiljøer 2.6 Elevliv 2.7 Fritidsliv 2.8 Skoleliv 2.9 Lokale forhold 3.0 ÅRSPLAN 3.0 Overordnet årsplan - link 3.1 Ugeskema - link 3.2 Anderledes uger, lejrskole, emneuger 4.0 Fag m. PRØVER 4.1 Obligatorisk undervisning 4.2 F3 -uger ligger som Iink 4.3 Læseplaner og undervisningens organisering!2

3 5.0 UNDERVISNING U. PRØVER 5.1 Linier detailplan som link 5.3 Dansk for tosprogede Morgen samling 5.5 Køkkenundervisning 5.6 Skolevejledning 5.7 Studietid - kontaktgruppemøde 5.8 Hovedrengøring 5.9 Æblemost 6.0 ANDET 6.1 Forældredøgn og skole/hjem samtaler 6.2 Ferie 6.3 Evaluering og selvevaluering!3

4 1.0 HISTORIE -VÆRDIGRUNDLAG 1.1 Historie Bornholms Efterskole blev oprettet i 1980 under navnet Efterskolen Leg og VIrke Blykobbe, af initiativtagere fra socialdemokratiets børne- og familieorganisation DUI Leg og Virke, og var dermed en af arbejderbevægelsens 6 efterskoler. Skolen startede som et alternativ til de mange og meget kristne efterskoler, der havde præget efterskoleverdenen i mange år. I 1993 kom DUI Leg og Virke i økonomiske vanskeligheder og skolen blev i den ombæring knyttet til fagbevægelsen og socialdemokratiet. Skolen fik dermed et lokalt afsæt i de socialdemokratiske partiforeninger og den lokale fagbevægelse, der er forankret på øen. Disse udgør også skolens repræsentantskab, og skolens bestyrelse vælges på det årlige repræsentantskabsmøde. Formand og næstformand vælges også på repræsentantskabsmødet. I 1980 åbnede skolen dørene for 30 elever i aldersgruppen år med undervisning på 8., 9. og 10.klassetrin. I 1996 besluttede man ikke at oprette 10. klasse på grund af for dårlig tilslutning, I dag har skolen 72 elevpladser i aldersgruppen år, der undervises atter på 8., 9. og 10. Årgang. I 2010 på det årlige repræsentantskabsmøde blev det besluttet at Blykobbe Efterskole skifter navn til Bornholms Efterskole, den officielle skiftedato var den 1. juli I april 2012 blev det besluttet at genåbne for 10. klasse og fra skoleåret er der igen 8., 9., og 10. Klasse på Bornholms Efterskole 1.2 Værdigrundlag Vi er en nutidig skole, der i sin konstante udvikling, forholder sig positivt til det multikulturelle samfund, med respekt for den demokratiske livsform, hvor alle uanset kulturel baggrund, er forpligtiget til at deltage i skolens hverdag. Med respekt for den enkeltes rettigheder og pligter, vil vi styrke den unges evne til at indgå i fællesskaber og deltage aktivt i samfundsdebatten. Med troen på, at alle kan lære og bevare lysten til at lære, tilrettelægger vi en undervisning, der lægger vægt på en sammenhæng mellem skolens boglige, praktiske og kreative aktiviteter.!4

5 Den bornholmske natur og øens kunstneriske miljø, er til stor inspiration for linieundervisningen. Vi vægter ligeværd, sundhed og ansvarlighed, som grundlæggende forudsætninger for, at eleven i tryghed udvikler sine personlige, faglige og sociale kompetencer. 1.3 Uddybning af værdigrundlagets implementering i BEs virke til opfyldelse af efterskolelovens hovedsigte med henblik på livsoplysning, folkelig oplysning og den demokratiske dannelse Nutidig skole: En skole, der er opmærksom på aktuelle forhold indenfor samfund, undervisning og kultur og efter vurdering inddrager elementer herfra i sit virke som skole. Og at der i skolens undervisningsrum og gennem medborgerskab og møder formår at få eleverne til at reflektere og afprøve deres holdninger blandt andet ved at beskæftige sig med nyheder, medier mm. Skolens undervisningsrum, fællessamlinger og møder formår at få eleverne til at reflektere og afprøve deres holdninger. Bl.a. ved af beskæftige sig med nyheder og medier m.m. Positiv holdning til det multikulturelle samfund: Skolen er åben overfor multikulturelle påvirkninger fra elever, forældre og det omgivende samfund, herunder at eleverne i undervisningen på skolen selv undersøger og inddrager multikulturelle indslag og dermed får større forståelse og indsigt i andre kulturer og mennesker forskelligheder og har et udsyn til den globale verden. Demokratisk livsform: En indretning af hverdagen og undervisningen, hvor enhver minimum kan regne med at blive lyttet positivt til, og hvor det forventes, at enhver respekterer fællesskabet. Det kræves at alle deltager, og gennem skolens samvær og undervisning oplever og udvikler deres forståelse for demokrati. Den enkeltes rettigheder: Enhver har ret til rimeligt hensyn, også når den demokratiske proces har bragt én i mindretal. Retten til, at blive undervist op til sin formåen. Retten til, at være tryg i sin hverdag. Fællesskaber: De forskellige grupper den enkelte indgår i: Undervisningshold, projektgrupper, ansatte, kontaktgruppe o.l., som man skylder samarbejde, venlighed og overholdelse af aftaler. Samfundsdebatten:( Se Nutidig skole ) Søges inddraget ved brug af lokale, landsdækkende og internationale medier i skolens fag samt ved at indbyde gæstelærere, foredragsholdere og ved i den daglige omgang og samtale, at opmuntre til interesse for, hvad der rører sig i samfundet. Sundhed: Herved tænkes på at udøve omsorg for at elevens fysiske, mentale og sociale velbefindende. Skolen søger gennem idræt, motion og lødig kostpolitik at!5

6 fremme elevernes fysiske sundhed, og gennem debat og dialog at fremme deres mentale og sociale sundhed. Ansvarlighed: At man vedstår ansvar, forpligtelse eller skyld, hvis noget går galt. At man har omhu for sig selv, andre og deres ejendele. Kompetencer: Mulighed for at være uafhængig og selvhjulpen på en række af tilværelsens områder. Fagligt: Gennem klare mål for den enkelte elev bliver det tydeligt, hvilke kompetencer, der opnås. Personligt: Der gives i hverdagen mulighed for at handle selvstændigt og påtage sig ansvar, således at selvværdet styrkes. Socialt: I omgang med andre vægter vi et sobert sprog og lydhørhed overfor andre både i undervisningen og daglig omgang. Det er skolens mål gennem undervisning og samvær at skabe miljøer, hvor eleverne bliver mødt og udfordret til at tage stilling, få holdninger til og om, samt lære nye handlemuligheder i deres udvikling til et demokratisk og social engageret menneske, der har empati og forståelse for forskelle hos det enkelte individ og samtidig forstår betydning af fællesskaber. - At ethvert individ er vigtigt, og at alle mennesker er ligeværdige. - Alle børn og unge er mål i sig selv- og ikke midler for andre, alle har ret til at udvikle sig i frihed under ansvar. - Alle er ligeværdige, uanset hvor god man er i skolen, alle har således krav på en undervisning, der tager udgangspunkt i den enkelte. 1.4 Skolens formål Bornholms Efterskole har til formål gennem en kombination af praktisk og teoretisk undervisning at fremme kendskabet til de samfundsforhold, der begrænser udvikling og indflydelse, og bidrage til, at unge mennesker får et indgående kendskab til de relevante veje til indflydelse på deres egen og samfundets udvikling med det for øje at ændre samfundet i en demokratisk retning i overensstemmelse med den socialdemokratiske arbejderbevægelse. Det er stifternes og bestyrelsens ønske, at de formål opfyldes ved: 1.at eleverne tilegner sig indsigt i, og forudsætning for, kritisk at analysere og vurdere de kræfter, processer - og grupperinger - konflikter og modsætninger, der findes og virker i samfundet. 2.at eleverne udvikler evner til - gennem vurderinger og argumentation - at bedømme og ændre de værdinormer, der findes. 3.at eleverne tilegner sig en forståelse for deres stilling og rolle i samfundet og udvikler en adfærd, der gennem aktiv handling giver dem indflydelse på de forskellige grupperinger i samfundet, og som styrer samfundsudviklingen.!6

7 4.at eleverne lærer andre arbejdspladser end efterskolen at kende gennem arbejdspraktik, samt får et indgående kendskab til organisationer og institutioner, som har indflydelse på arbejdslivet. 5.at efterskolens forstander og lærere har et efter bestyrelsens opfattelse afklaret forhold til skolens formål, egenart og organisatoriske tilknytning, og at den enkelte ved sit eksempel bidrager til forståelse heraf. At der i undervisningen arbejdes med forskellige metoder: - lærerstyret undervisning i kombination og for øje. - en eksemplarisk projekt- og problemorienteret undervisning. - der arbejdes ud fra reale og konkrete problemfelter. - praksis er baseret på en kombination af praktisk, teoretisk og skabende arbejde. 1.5 Skolens pædagogiske linie Skolen arbejder på det reale plan ud fra den anerkendende og narrative pædagogik, hvor læreren er et redskab, der kan skabe udvikling hos eleven, og som kan hjælpe og undervise eleverne ud fra en åben og interesseret / nysgerrighed i at lære den unge at kende. At anerkende eleverne som de personer de er, ud fra den mangfoldighed de er skabt af og indgår i (Meta kontekst). At samvær består af systemer og relationer, at den enkeltes forståelse og evne til at fungere under disse præmisser. At forstyrrelse er at bryde med fastlåste mønstre At tilføre nyt er en betingelse for udvikling. At lære at se sig selv i den sammenhæng hvori man indgår. Dette arbejdes der med i det personlige møde med eleven, hvor det er en pligt, at eleven bliver taget alvorligt og hørt på. Det er vores ønske at dette skal ligge til grund for den pædagogiske linie på skolen, at konflikter løses ved dialog, og at eleven forstår sig selv og de sammenhænge, hvori de indgår og er en del af. Eleven skal udvikle sine personlige, faglige og sociale kompetencer, hvilket gør at arbejdet med eleverne kan deles op i fire planer: 1. Faglige plan 2. Sociale plan 3. Personlige plan 4. Praktiske plan. På BE underviser vi elever i alderen år og repræsenterer og 10. klasse!7

8 1.6 Undervisning På Bornholms Efterskole har vi gjort op med den gamle læringsstil. Vi skal undervise unge mennesker af det 21. århundrede, og de betegnes de digitale unge, som idag hele tiden er online og i konstant kommunikation med deres omgivelser. Kigger vi ud i samfundet, ser vi et videnssamfund, hvor det at beherske digitale medier og at kunne network er af afgørende betydning for det enkelte menneskes muligheder. Mange elever besidder stor viden, men har svært ved at omsætte den til noget, og omvendt mangler eleverne motivation, fordi de ikke kan se meningen, med det de laver. Vi tror, at eleven ved at være aktiv deltagende, forholde sig aktivt til undervisningen, ved at dokumentere og formidle de faglige kundskaber og færdigheder på den elektroniske platform, opnår en bearbejdning af den faglige viden. Hvilket giver indhold og mening i undervisningen, og eleverne oplever sammenhæng og kan se logikken i undervisningen. På Bornholms Efterskole er eleverne ikke inddelt efter klasser. Alle skolens elever modtager den samme undervisning. Vi skaber sammenhæng i den undervisning eleverne får, ved at skabe sammenhæng gennem temaer, metode og fagindhold. Differentiering i undervisningen sker når den enkelte elev, arbejder ud fra eget standpunkt og forudsætninger sammen med andre elever, så den enkelte elev lærer mest muligt Skolens undervisning er baseret på, at eleverne arbejder i teams, og videndelings er en grundlæggende forudsætning i måden at organisere undervisningen på. At være innovativ/ nyskabende, i den måde undervisningen bearbejdes og foregår på, er at lade eleverne udforske og afprøve ideer, hvor de lærer at argumentere og fremføre deres sag. Udgangspunkt for optimal læring ser vi ved, at der er gode og trygge relationen mellem lærere og elever. Det er vigtigt, at eleven er tryg, og der er gode omgangsformer i læringsmiljøet. At lærerne betragter eleven ud fra en anerkendende synsvinkel, og de relationer, der opbygges, tager udgangspunkt i elevens ressourcer i stedet for elevens mangler. At lærerne bygger undervisningen op, så eleven kan omsætte sin faglige viden til formidling. At eleven finder logikken gennem formidling, da der sker en læring ved at formidle, som eleverne ikke tidligere har fået del i. At læreren stiller konkrete opgaver ud fra en tværfaglig kontekst, der engagerer eleverne til at stille spørgsmål og gennem research og bearbejdning og bliver i stand til at formidle det lærte i et produkt.!8

9 ! 1.7 Målsætning og elevens læringspotentiale På BE har vi besluttet at arbejde i teams, og har organiseret vores undervisning med dette som en forudsætning. Bornholms efterskoles læringsmiljø vil med udgangspunkt i den systemiske tankegang, arbejde med den enkelte elev og dennes læringspotentialer samt opbygge læringsmiljøer med elever og lærere, som ressourcepersoner i et anerkendende miljø. Det er BE s intentioner at skabe positive undervisningsmiljøer, der imødekommer elevernes faglige og læringsmæssige forudsætninger. Lærerens evne til at skabe sociale relationer til eleverne og lærerens evne til at udtrykke klart og eksplicit, forventninger til undervisningen, således at eleverne selv bliver i stand til at være selvregulerende indenfor klare rammer, gør at undervisning og læring ikke altid behøver at være overvåget, men frit kan foregå på hele skolen. Lærerens opgave er at skabe et positivt undervisningsmiljø, hvor læreren gennem!9

10 organisering og synlige regler og rutiner hjælper eleverne til at få en overskuelig og tryg skolegang med plads til udfordringer, hvor den enkelte elevs læring er i fokus og hvor den enkelte elev motiveres til øget arbejdsindsats. Ved elevernes start på skolen bliver der brugt tid på at vurdere elevens faglige niveau til afdækning af elevens læringsmæssige forudsætninger. det er gennem relationer og samtale lærerens opgave sammen med eleven, at sætte elevens individuelle læringsmål. Praktisk er der afsat en kontaktgruppe-dag hver 7 uge, hvor kontaktlærerne følger op på den enkelte kontaktelevs målsætning på de faglige, personlig og sociale kompetencer. Læreren skal have didaktiske kompetencer generelt og i sit fag specifikt. Ligesom det er lærerens ansvar at opbygge gode relationer og sikre den positive kommunikation, som bygger på elevens ressourser frem for mangler. Læren bør og skal have autoritet, men ikke være autoritær. Alle elever får udleveret en Macbook. Alle har samme platform, og der vil ikke opstå uligheder i forhold til muligheder for at deltage i undervisningen. Vores Macbook er vores skoletaske, og den skal betragtes som skolens ejendom, som elev har personlig råderet over. Eleverne må gerne tage deres Macbooks med hjem, da de skal kunne lave deres skoleopgaver og deltage i de socialemedier, for herigennem skabes der også læringsrum. Praktisk betyder det, at vores undervisning er en kombination af forskellige undervisningsformer, hvor der lægges vægt på projektarbejdsformen i en tværfaglig kontekst med digital formidling. At have kendskab til egne ressourcer og måder at lære på kan give en selvindsigt, der fremmer elevernes egenforståelse for, hvordan han/hun bedst tilegner sig viden. Det vil ikke være muligt at undervise hver elev efter deres specifikke læringsstil, men der er krav til lærerene om, at de i deres oplæg og undervisningstilrettelæggelse har indarbejdet og været rundt om de fire læringsstile. Således at eleverne bliver inspirerede og motiverede til, at fortsætte deres selvstændige arbejde. Eleverne vil hele tiden have mulighed for at konsultere en lærer, der vejleder i den fremadrettede læringsproces med uddybelse og inspiration til videre læring. 1.8 Inklusion Inklusion er et tilbud til elever der har behov for ekstra støtte i undervisningen, hvor støttebehovet er under 9 timer. Inklusion er ikke at forveksle med differentieret undervisning, men undervisning der er mere vidtrækkende i forhold til den enkelte elevs specialpædagogiske behov i undervisningen og ikke at forveksle med socialpædagogisk støtte.!10

11 På BE vil inklusion komme i stand ud fra den enkelte elevs beskrevne behov og mål for støtte, der vil, alt efter støttens karakter tage udgangspunkt i forskellige metoder der kan understøtte den enkelte elevs læring: Supplerende undervisning Individuel undervisning Støtte i den almindelige undervisning Undervisning i særlige teams og andre grupperinger Inklusionslærer Skolens almindelige undervisning tager udgangspunkt i, at den primære arbejdsform er i teams for såvel elever som lærere; der er som en selvfølge flere lærere til stede i undervisningen, derfor er det vigtigt at skolens inklusionslærer er specielt ansat til at varetage den del af undervisningen, og har en anden ansættelsesform en skolens øvrige lærere. Formål Formålet med Inklusionsvejlederens arbejde er, at støtte og vejlede eleven bedst muligt i skolens almindelige undervisning. I samarbejde med skolens ansatte udvikles de didaktiske og pædagogiske bestræbelser i, at tilgodese elevens generelle og specifikke behov bedst muligt Inklusionsvejlederens arbejdsområder Elever med inklusionbehov tilknyttes inklusionsvejlederen. Der kan også være tale om andre personer med tilsvarende uddannelse, som indgår i inklusionsteamet. Der arbejdes målrettet med, at udvikle en pædagogisk praksis, der fremmer inkluderende pædagogik, og dannelsen af inkluderende læringsmiljøer og fællesskaber Der tages udgangspunkt i de muligheder og styrkesider, som den unge har, og at mennesker lærer og udvikler sig på forskellige måder. Der skabes mulighed for, at alle unge får en plads i et forpligtende læringsfællesskab med kammerater og voksne Der skabes rummelige læringsmiljøer, med fokus på mangfoldighed og forskellighed i indsatsen for, at inkludere flere unge Det fælles menneskesyn tager udgangspunkt i en anerkendende pædagogik, og et positivt menneskesyn Der arbejdes også af forebyggende karakter, med fokus på udvikling af det pædagogiske arbejde inden for almenområdet Der samarbejdes med ledelsen og lærergruppen om, at være med til at dagsorden sætte inklusionen i pædagogiske processer og i skolens kultur!11

12 1.9 Undervisningsmodel og skoleårets progression På BE arbejder vi tværfagligt og er inspirerede af Challenge Based Learning. Derfor har vi udviklet vores undervisningsmodel Den blå model der ligger til grund for vores undervisning i fag på tværs FPT. Eleverne får et oplæg på maks 30 min., der tager udgangspunkt i et overordnet emne, som dækker 2-3 fag. jf. årsplaner. Derefter arbejdes der med opstilling af en problemformulering, for derefter at søge viden, researche og anvende pensum, for at løse deres opgave. Alle opgaver skal afleveres digitalt, som ligger på elevens blog og er tilgængelig for alle. I FPT er der igennem skoleåret, indarbejdet en tilgang til fag og metode, således at eleven tilvænnes arbejdsmetoden og kan se målet med undervisningen, fra et læringsmæssigt perspektiv og overskue fagkombinationen. Der sker en successiv tilpasning fra kortere forløb af 2 lektioner med to fag til at have flere fag - totalfaglighed- og arbejdsforløb på hele skoledage.!12

13 2.0 EFTERSKOLELIV SAMVÆR Bornholms Efterskoles skolemiljø er en kompleks størrelse, der skabes gennem stor interaktion mellem de forskellige liv, der er i skolens miljø. Det er skolens ønske gennem de forskellige miljøer at skabe en helhed for livs oplysning, folkelig oplysning samt den demokratiske dannelse, der er et krav om, i efterskolelovens formålsparagraf. At skolens pædagogiske virksomhed leder eleven ud i faser og situationer, der opfordrer til refleksion og handling i relation til skolens værdigrundlag og daglige virke. At eleverne gennem selvindsigt vil blive i stand til at udvikle sig som tolerante og hele mennesker, der har forståelse for de sammenhænge og mekanismer, hvori de indgår. At eleverne lærer, at de gennem små og store fællesskaber opnår styrke og samhørighed, og at udvikling kommer gennem øvelse og rutine, der er fremadrettede. At den demokratiske livsform er vores udgangspunkt i forhold til beslutninger og konflikter, der har dialog som platform. 2.1 Kontaktgruppe Alle elever er inddelt i kontaktgrupper, og alle har to kontaktlærere knyttet til sin gruppe. Det er vigtigt, at eleverne lærer at respektere og accepterer hinanden på trods af forskelle. I kontaktgruppen lærer de gennem det arbejdsfællesskab, der er omkring praktiske tjanser og pligter på kontaktlærerens vagtdag at samarbejde og derigennem opleve fællesskab og samhørighed, og de træner samarbejdets svære kunst. Kontaktgruppen er sammensat på tværs af alder og køn. Til frokost sidder kontaktgruppen sammen med deres lærer ved deres bord. 2.2 Kontaktgruppelærer Varetager den enkeltes såvel som hele kontaktgruppens ve og vel og er forpligtiget til at være godt orienteret om eleven. Kontaktlærerne er bindeleddet mellem hjem og skole, og vi ønsker at have et godt skole/hjem samarbejde. Kontaktlæreren vil i de fleste situationer være den, der forestår den jævnlige kontakt, og der er mulighed for at kommunikere via mail. Kontaktgruppelæreren vil være tilstede om aftenen på sin vagtdag, de andre aftener kan vagtlæreren kontaktes. Kontaktlæreren har i samarbejde med kontaktgruppen ansvar for daglige tjanser og pligter, der er forbundet med kontaktlærerens vagtdag. Kontaktlæreren skal orientere hjemmet og andre myndigheder, der evt. er omkring eleven, såvel mundtligt som skriftligt ved påtaler, alvorlige overtrædelse af skolens regler, hjemsendelser og bortvisning. Det er kontaktlærerens opgave at udarbejde en skriftlig midtvejsudtalelse i forbindelse med juleferien. 2.3 Medborgerskab Formålet med Medborgerskab er, at eleverne tilegner sig indsigt i og forudsætninger for kritisk at analysere og vurdere de kræfter og processer, grupperinger, konflikter og modsætninger, der findes og virker på skolen. Det er vores ønske at MB skal være et positivt forum, hvor vi sammen kan diskutere og løse konflikter og problemer. At!13

14 eleverne udvikler deres evner til at argumentere og fremføre deres synspunkter i en større forsamling, samt at det er et forum, hvor oplevelser og bedrifter fremføres og deles med hinanden. 2.4 Vagtlærer Der er altid en vagtlærer til stede på skolen, og denne lærer har ansvar for eleverne, er øverste myndighed og har beføjelser i overensstemmelse med skolens værdigrundlag og regelsæt. Vagtlæreren har til opgave at sørge for trygge og hyggelige omgangsformer under sit tilsyn. I hverdagen er der to vagtlærere fra kl kl møder nattevagten, og har nattetilsyn til kl Nattevagten kan sove i skolens vagtværelse eller fra medarbejderbolig. Er den sovende nattevagt forhindret af sygdom eller anden frihed fra arbejde, overtager dagens vagtlærer nattevagten. Kl møder morgenvagten ind og overtager morgentilsynet. Det er vagtlæreren, der i samarbejde med tjansgruppen står for afvikling af måltider. I weekender er det vagtlæreren, der står for hele tilsynet dag, aften og nat. 2.5 Efterskolemiljøer Fritidsliv Sportsinteresser Fritidsinteresser TV- stue Ude arealer Fodboldbane Basketbane Musik Skoven omkring os Elevliv Skoleliv Lokal - liv Værelseskammerat er Veninder Venner Kærester Kontaktgruppe Klassekammerater Undervisningstid Aftenaktiviteter Weekendaktiviteter Måltider Fællesmøder Fællessamlinger Bornholmstrafikken Rønne By Forretninger Blykobbe Plantage!14

15 Det er vigtigt, at eleverne formår at navigere i alle disse miljøer, og at de ved hvilke forventninger og krav, der er til, at så mange mennesker skal fungere sammen. Ligesom eleverne anerkender, at undervisningen og dagligdagen er en del af deres ansvar, og at ingen kan fralægge sig ansvar for, at vores miljø på skolen er trygt og positivt. 2.6 Elevliv Elevernes møde med hinanden er for den enkelte et stort skridt, og det er vel nok det mest spændende for elevernes start på skolen. Det er meget vigtigt, at eleverne er åbne overfor hinanden, når de skal bo sammen. De møder nye mennesker, som de aldrig har set før, og ikke selv har valgt, og så skal man bo samme. Denne proces i mødet med nye mennesker og at lære hinanden at kende, skabe fortrolighed og tillid, er meget vigtig og fylder meget i den unges liv. At lære at forstå en værelseskammerat, give hinanden en chance, for at lære hinanden at kende, respektere hinandens personlighed og acceptere hinandens særheder og for at få fællesskabet til at fungere må man af og til vige fra egne behov og lære at løse konflikter i en god og ordentlig dialogform. 2.7 Fritidsliv Eleverne opfordres til at have en aktiv hverdag og dermed et fritidsliv. At de lærer at planlægge og være vedholdende i de valg, de tager. Vi ønsker, at eleverne har en fritidsinteresse, da vi mener, at det er berigende for eleven at opleve det fællesskab, der fremkommer af positive og gode interesser. Det kan være sport, musik og andre fritidstilbud. Det er muligt for skolens elever at deltage i lokalsamfundets tilbud af sports, musik og andre fritidstilbud. Det er også vigtigt, at eleverne lærer at bruge skolens omgivelser og muligheder for at skabe interesser og aktiviteter. At de lærer andre at kende gennem interesser og fælles oplevelser, som kan udvikle elevens horisont. 2.8 Skoleliv Det er vigtigt, at eleverne forstår, at der skelnes mellem de forskellige liv, og at der er forskellige forventninger til os i de respektive liv. At skelne mellem undervisning og fritid er vigtigt, da de forudsætninger og krav, der stilles til dem i undervisningen, ikke er de samme, som dem de oplever i deres fritid. Derfor er det læreren og eleverne, der i samarbejde aftaler de rammer, hvorunder undervisningen skal foregå, og vigtigst er, at det er lærerens ansvar, at der er en god dialog med eleverne, således at alle har mulighed for at modtage læring. At eleverne er medvirkende til at samarbejde med lærerne og ledelsen om at tilvejebringe og opretholde et godt arbejdsmiljø på skolen, som skal fremme elevernes udvikling og læring. Udenfor skoletid er der elevaktiviteter. Eleverne kan i samarbejde med vagtlæreren arrangere og tage initiativ til aktiviteter, og det er et fælles ansvar, at alle får mulighed for på en ordentlig og fornuftig måde at deltage. Det er en selvfølge, at der er mødepligt og forpligtende deltagelse ved alt skoleliv på skolen.!15

16 2.9 Lokalliv Skolens elever har i samarbejde med skolens medarbejdere et ansvar for, at skolen har et ry og rygte, der fremtræder positivt og åbent overfor lokalsamfundet. Det er i alles interesse, at skolen fremstår som en uddannelsesinstitution, hvor det er godt at være, og hvor læring er i centrum og under udvikling. Det er også et ønske, at skolen er åben for og bliver brugt af vores bys borgere, det være i forbindelse med arrangementer af forskellige kulturelle eller sportslige aktivitet. 3.0 ÅRSPLAN Skoleåret er bygget op efter ønsket om at have kontinuitet omkring undervisning og have en skoledag, hvor der også er plads til den praktiske kreative undervisning. Derfor er årsplanen bygget op efter et princip om at der er uger med specielt focus, dem kalder vi Master Class Uge skoledag den 10. august kl officiel velkomst kl Uge 33 Uge 34 Introdage til Bornholms Efterskole Normalskema Uge Normalskema Skoleweekend: Lørdag 6. sept. dit realityshow Søndag 7. sept. Indsamling Red barnet Uge 37 Uge 38 uge 39 Uge uge 42 Uge 43 Torsdag kl første hjemrejseweekend - forlænget weekend. Normalskema Efterskoleaften tirsdag oplæg til tema i uge 43 Knæk Cancer Fredag gæstelærere fra Nordea - med fokus på økonomi, budget og internetbanking. F 3 - uge Menneskerretigheder Mandag og tirsdag linjedage onsdag og tordag fag på tværs -tema Menneskerettigheder fredag - kontaktlærerdag, trivsel, social og faglige kompetencer normalskema Efterårsferie Normalskema- uge med fokus på knæk cancer Forældredøgn den oktober!16

17 Uge Uge 47 Uge 47 Uge 48 Uge uge 51 Uge 52-1 Uge 2-3 uge 4-6 Uge 7 Uge 8 Uge 9 Uge Uge 12 Uge 13 Uge Uge 16 Uge Uge Uge 20 Normal skema Undervisningsweekend - Gourmetuge start F 3 Det er vildt - gourmet Torsdag - kontaktlærerdag, trivsel, social og faglige kompetencer Hjemrejse weekend med afrejse fra torsdag kl Normal skema Humanistisk Digipro opgave kl. Brobygning 10. kl Terminsprøver og jule afslutning Juleferie Normalskema kl. 10. kl. OSO Normal skema - tema uge Sex Vinterferie Normalskema Forældre samtaler uge 8 F 3 Teater Fredag kontaktlærerdag, trivsel, social og faglige kompetencer Normalskema Naturfag med Entreprenørskabs workshop Normalskema kl. Brobygning 8.kl Normalskema F 3 uge Normalskema + skriftlig afgangsprøver Blive weekende med Galla Normalskema Normalskema + skriftlig FSA!17

18 Uge 21 uge 22 Uge 23 Uge 24 Uge 25 Uge 26 Normalskema F 3 uge Linieafslutning Mundtlig afgangsprøver Mundtlig afgangsprøver Folkemøde -Undervisningsweekend Mundtlige afgangsprøver Afslutnings og oprydningsuge Dimission lørdag den 27. Juni. Kl Normalskema drejebog dagens rammer / tidspunkter På Bornholms Efterskole arbejder vi efter at vores dag skal være så logisk som muligt, undervisning skal ske i det frie rum og ikke være noget der foregår bag lukkede døre. Vores undervisningstid foregår i åbne rammer og det skal være muligt at sammensætte ugens arbejdsplan således, at det er undervisningens indhold der styrer arbejdsplanen, og ikke et skema, der styre undervisningen. Det er vores ønske at vores elever ad denne vej lærer at tage del i planlægning af en arbejdsproces og at de lærer at planlægge og lede deres egne arbejdsprocesser. Dagens kontinuitet er bygget op omkring de praktiske ting, der er forbundet med en efterskolehverdag, såsom måltider, pauser, praktiske gøremål og tjanser. Det er et fælles ansvar, at den praktiske del af vores hverdag fungerer og at alle solidarisk tager deres del af tjanser og pligter, således at vi har et sundt og hygiejnisk skolemiljø. Et skema kan se ud som nedenstående, Vi har 4 skemaperioder, hvor der laves skema for hver uge i samme ramme men ikke med samme indhold. Der lægges skema ud på Podio for en periode på 4 uger frem, under fanen skema i fællesrum, og de skal være lagt op senest 4 uger før.!18

19 Skemaeksempel. Generel dagligdag Kl Eleverne vækkes Kl Morgenmad kl Morgenssamling kl Pause kl Undervisning kl Middagsmad kl Studietid- der er forankret i kontaktgruppen kl Undervisning kl forplejning kl Selvvalg fysisk aktivitet kl Aftensmad kl Aftenaktiviteter kl Aftens te kl På væreslerne!19

20 kl Godnat tjek og ro i huset Weekend er der tilmelding på via Podio, inden onsdag middag skal der tilkendegives om eleven er på skolen eller hjemme. Det er også i Podio at weekendens aktiviteter fremlægges. Er man tilmeldt weekend er eleven forpligtiget på at deltage i weekendens planlagt aktiviteter. Søndag aften Alle elever skal være mødt på skolen senest kl søndag aften efter weekend. Er eleven syg kontaktes skolens vagtlærer. 3.2 F 3 Anderledes uger lejrskole og emneuge Jf årsplan er der anderledes uge hver 7 uge, som ikke nødvendigvis kører efter normal skema, de vil blive uspecificeret i selvstændige planer under læseplaner og aktuelle arbejdsplaner med undervisningsindhold og mål. Det er dog altid fokus på længere linjeforløb og en af dagene er reserveret til kontaktlærere dag hvor der er fokus på den enkelte eleves målsætning fagligt, personligt og socialt. 4.0 UNDERVISNING Planlægning og gennemførelse af undervisning er et fælles ansvar. Alle lærere har hver deres fagansvar i forhold til pensumbeskrivelse og afgangsprøver. Undervisningen er organiseret i undervisningsteams. Teamene er sammensat efter undervisningsindhold og kan variere alt efter, hvilke fag der samlæses. Teamene står for planlægning, beskrivelse og afvikling af all undervisning. 4.1 Obligatorisk undervisning med prøver, overordnet beskrevet. Alle af skolens obligatoriske fag sigter mod kravene til opfyldes af slutmål jf. folkeskolens fagområder for undervisningspligtige elever, beskrevet og opført med del- og slutmål i lærerens læseplaner over de respektive fag. Der føres til afgangsprøve i alle obligatoriske fag med prøvekrav. De obligatoriske fag med afgangsprøve er dansk, engelsk, regning/matematik, fysik/ kemi, samfundsfag, historie, biologi, geografi, idræt, tysk og fransk. Yderligere information om indhold og beskrivelse af undervisningen og lærere ses på skolens hjemmeside, hvor alle fags målsætninger og læseplaner er opført for alle skolens fag. Endvidere er der detailskema for hver uge, der viser hvem der underviser i hvad og hvornår.!20

VVE Indholds- og aktivitetsplan

VVE Indholds- og aktivitetsplan VVE Indholds- og aktivitetsplan Generelt VVE er normeret til 80 års elever. Eleverne søges fordelt på lige mange drenge og piger. Skolen søger at målrette sig primært velfungerende grønlandske elever,

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Læseplan for emnet uddannelse og job

Læseplan for emnet uddannelse og job Læseplan for emnet uddannelse og job Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Det personlige valg 5 Fra uddannelse til job 5 Arbejdsliv 6 2. trinforløb for 4.- 6. klassetrin

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis.

Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis. Vordingborgskolens selvevaluring 2014/2015. Tese: Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis. Def. på gøremål: Ud af huset

Læs mere

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING I efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål. De målsætninger, undervisningsmål og principper,

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole 2014/2015 Henrik Vejsig Indhold Fag og timetal Fællesskabet Studievejledning Skema Boglige fag Dansk Matematik Engelsk Tysk Fransk Fysik/kemi Naturfag(9.kl.) Medborgerskab(9.kl.)

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

10. KLASSE Tårnby Kommune US10 2015-2016

10. KLASSE Tårnby Kommune US10 2015-2016 10. KLASSE Tårnby Kommune 2015-2016 forord Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske. Hvis du overvejer 10. klasse, bør du læse brochuren grundigt

Læs mere

Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård

Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård Punkt 7 Hovedbestyrelsesmøde d. 30. august 2014 Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård Hvorfor denne diskussion i Hovedbestyrelsen? Ungdomsårgangene falder

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Anderledes dage og uger Indhold ANDERLEDES DAGE OG UGER... 3 Introdage... 3 DOSO... 3 Efterårs- og vintermøde... 4 Gallafest... 4 Musicaluge... 5 Skitur...

Læs mere

Information om Dalum Ungdomsskoles 10. Klasse. Velkommen

Information om Dalum Ungdomsskoles 10. Klasse. Velkommen Information om Dalum Ungdomsskoles 10. Klasse Velkommen Værdigrundlaget for vores 10. klasse Forskellighed se muligheder frem for begrænsninger Anerkendelse af kompetencer og ressourcer i mangfoldigheden

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

- en vifte af muligheder

- en vifte af muligheder - en vifte af muligheder Velkommen Til et spændende og anderledes skoleår på 10. klasseskolen Øresund. Vi giver dig mulighed for: At komme i brobygning på en ungdomsuddannelse. At aflægge 10. klasseprøven

Læs mere

Faglighed i. Fællesskabets skole. Danmarks Lærerforening

Faglighed i. Fællesskabets skole. Danmarks Lærerforening Faglighed i Fællesskabets skole Danmarks Lærerforening Folkeskolens opgave er i samarbejde med forældrene at fremme elevernes tilegnelse af kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer, der

Læs mere

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med:

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med: Tilsynserklæring 2014-2015 Hammer Frie Privatskole Hammer Skolevej 1A, Hammer 4700 Næstved Skolekode: 280538 Tilsynsførende: Iben Lindemark Baggrund for tilsynet I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Børnepolitik for Tårnby Kommune

Børnepolitik for Tårnby Kommune Børnepolitik for Tårnby Kommune 154037-14_v1_Udkast til Børnepolitik pr. 1.1.2015.DOCX181 Forord Tårnby Kommunes børnepolitik er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 19.12.2006 og gældende fra 1.1.2007.

Læs mere

Fremtidens skole i Gug

Fremtidens skole i Gug Click here to enter text. Anders «edocaddresscivilcode» Fremtidens skole i Gug Eleven i centrum Linjer i overbygningen Gug Skole Solhøjsvej 2 9635 2300 9210 Aalborg SØ Elevorganisation Overordnede mål

Læs mere

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål Bøvling Friskole Skolens navn, hjemsted og formål 1. Bøvling Fri- og Idrætsefterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Bøvlingbjerg, Lemvig Kommune, Region Midtjylland.

Læs mere

Skoleåret 2015-2016. Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge?

Skoleåret 2015-2016. Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge? Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge? 1 Kære forældre og elever i kommende 7. årgang Alle elever skal lære bedre og trives mere i en sund og varieret skoledag Det er nu ved at være tid til orienteringsmøder

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn 10. klasse FJORDSKOLEN CPR nr. Adresse Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør 10.kl. 2010/2011 Nordstrandskolen Dragør Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

Søborg Privatskole & Skovbørnehave. Søborg Privatskole & Skovbørnehave. - den pædagogiske linie

Søborg Privatskole & Skovbørnehave. Søborg Privatskole & Skovbørnehave. - den pædagogiske linie Søborg Privatskole & Skovbørnehave - den pædagogiske linie Grundlag I 1998 indgik vi, bestyrelsen, medarbejdere og ledelse, en fælles linie for skolens og skolefritidsordningens (sfo) arbejde. I 2014 oprettede

Læs mere

10. klasse er et valgfrit skoleår

10. klasse er et valgfrit skoleår Afklaring Jeg ved ikke, hvilken ungdomsuddannelse jeg skal vælge Personlig udvikling Jeg skal blive mere moden 10. klasse er et valgfrit skoleår Personlig udfordring Jeg vil sige noget mere og være mere

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 HNX Hjørring Ny 10. Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 Dramaprojekt side 7 Obligatoriske fag

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 15/16. Indledning Kostskolepolitik Pædagogisk tilrettelagt samvær

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 15/16. Indledning Kostskolepolitik Pædagogisk tilrettelagt samvær Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 15/16 Indledning Kostskolepolitik Pædagogisk tilrettelagt samvær Indledning Skoleåret 2015 2016 består af 42 uger med start søndag d. 9. august 2015 og afslutning

Læs mere

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole På Elsesminde Odense Produktions-Højskole arbejder vi hele tiden på at udvikle pædagogikken og indsatserne,

Læs mere

d or livet Læring f StudieNor

d or livet Læring f StudieNor i d Stu d r o N e Læ r livet r o f ing Velkommen til StudieNord StudieNord er et uddannelses- og aktivitetstilbud for dig, som er i alderen 15-26 år. Ønsker du: At kvalificere dig til videre uddannelse

Læs mere

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune 10. klasse 2015-16 Dragør Kommune Tilbudsfag 2015-16 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk Fysik 3 t Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk

Læs mere

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Tre overordnede mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER Produktionsskoleforeningen proklamerer hermed følgende tekst som de danske produktionsskolers charter om grundlæggende principper for produktionsskoleformen 1 Forord

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk.

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk. Tilbudsfag 2012-13 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk 3 t Fransk 3 t. Fysik/Kemi Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk såsom læsetræning,

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk Læremidler og undervisningsmidler Et ræsonnement om læreres behov i en uophørlig omstillingstid. Læremidler er også undervisningsmidler

Læs mere

Udskolingen på Holme Skole. - selvstændighed & faglighed

Udskolingen på Holme Skole. - selvstændighed & faglighed Udskolingen på Holme Skole - selvstændighed & faglighed Profil for udskolingen på Holme Skole 2 KÆRE FORÆLDRE I denne pixiudgave kan I læse om, hvordan vi organiserer og vægter undervisningen i udskolingen

Læs mere

Linjer / valgfag på Skåde Skole

Linjer / valgfag på Skåde Skole Linjer / valgfag på Skåde Skole GENERELT Skåde Skole tilbyder fire linjer for elever i kommende 7., 8. og 9. klasse. Linjerne fortsætter i det resten af skoleforløbet. Eleverne skal vælge mellem: International

Læs mere

Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE

Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE Linjemodellen IDEKATALOG - SKOLERNE Forord Med Vordingborg Kommunes Fokus på folkeskolen og beslutning om en ny skolestruktur er målsætningen, at alle elever skal lære mere. Vi betragter udskolingen i

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

SFO pædagogik skal frem i lyset

SFO pædagogik skal frem i lyset SFO pædagogik skal frem i lyset Af Niels Brockenhuus, pædagogisk konsulent SFOerne har eksisteret i 25 år og næsten alle landets kommuner har indført SFOer. De er nævnt nærmest som et appendiks i folkeskoleloven

Læs mere

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre Skolereformen i Greve - lad os sammen gøre en god skole bedre Dialogforum 12. maj 2014 De overordnede nationale mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Mindst 80% af

Læs mere

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK

Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Introduktion til læseplan for idrætsfagets bidrag til sundhedsundervisning i FMK Det virker umiddelbart indlysende at idrætsundervisningen i skolen skal være en del af sundhedsundervisningen. Det er alment

Læs mere

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Åløkkeskolen marts 2015 Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Kong Georgs Vej 31 5000 Odense Tlf:63 75 36 00 Daglig leder: Hans Christian Petersen Praktikansvarlige:

Læs mere

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole.

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole. Kastaniehuset Vi vil her på Kastaniehusets hjemmeside dels komme med en del praktiske oplysninger men også fortælle lidt om institutionens historie, vores pædagogik, bevægelsespolitik m.v.. Hvor er vi:

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet.

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet. Program: Velkomst Skolereformen generelt FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre Principper for skole-hjem samarbejdet Spørgsmål Overblik over fagfordelingen FællesSkolen (SKOLEREFORM) for nutidens

Læs mere

Særlige undervisningstilbud for de unge fra 14-18 år

Særlige undervisningstilbud for de unge fra 14-18 år 2014/2015 Særlige undervisningstilbud for de unge fra 14-18 år 10. klasseskolen på UCN har ud over tilbuddet om at gå i almindelig 10. klasse et særligt tilbud til de elever, som har indlærings- og sociale/emotionelle

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

International dimension. Sct. Hans Skole

International dimension. Sct. Hans Skole International dimension Sct. Hans Skole Fælles for skolen International uge International dimension i fagene, i årsplaner, på dagsordener Internationalt udvalg Klasseprojekter BHKL i kontakt med Wales

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

Selvevaluering af StruerSkolens værdigrundlag 2012-2014

Selvevaluering af StruerSkolens værdigrundlag 2012-2014 Selvevaluering af StruerSkolens værdigrundlag 2012-2014 Evalueringen foretages på baggrund af lovkrav i henhold til Bekendtgørelse af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Læs mere

Fagplan for valgfag i folkeskolen

Fagplan for valgfag i folkeskolen Fagplan for valgfag i folkeskolen Fagets navn: Selvudvikling og psykologi få indsigt i dig selv Klassetrin: 7.- 8.-9.klassetrin Antal timer: Faget kan udbydes som 1 årigt med 60 timer, som 2 årigt med

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Center for Skole 14. november 2014 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen af børn og

Læs mere

Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med:

Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med: Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole har vores opgave været at føre tilsyn med: 1:Elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik, engelsk og idræt. 2: At skolens samlede undervisningstilbud,

Læs mere

Sunde og glade børn lærer bedre

Sunde og glade børn lærer bedre Sunde og glade børn lærer bedre Hvorfor og hvordan? Hvad er En Børneby er en samling af alle pasnings- og skoletilbud for børn fra 0-12 år. I Ørsted er det dagplejen, børnehaven Skovsprutten og Rougsøskolen

Læs mere

Brøderup Efterskole. sætter spor. Karlshøj 40 4733 Tappernøje. Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook.

Brøderup Efterskole. sætter spor. Karlshøj 40 4733 Tappernøje. Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook. Brøderup Efterskole Karlshøj 40 4733 Tappernøje Tlf.: 55 56 41 33 www.brøderupefterskole.dk kontoret@befs.dk www.facebook.com/broederup Brøderup Efterskole sætter spor Brøderup Efterskole er grundlagt

Læs mere

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag.

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag. Tilsyn Køng Idrætsfriskole i skoleåret 2011-2012 Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole er det vores opgave at føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG

FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG Efterskoler deltager på Frivillig Fredag FRIVILLIG FREDAG OG EFTERSKOLERNE Hvert år, den sidste fredag i september fejres Frivillig Fredag, Danmarks nationale Frivillighedsdag

Læs mere

Eksternt tilsyn med Skørbæk-Ejdrup Friskole 30.03.2014

Eksternt tilsyn med Skørbæk-Ejdrup Friskole 30.03.2014 Bestyrelsen Skørbæk-Ejdrup Friskole Ejdrupvej 33, Skørbæk 9240 Nibe Eksternt tilsyn med Skørbæk-Ejdrup Friskole 30.03.2014 Tilsynet med Skørbæk-Ejdrup Friskole, skolekode 831 006, er foretaget af chefkonsulent

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Scan koden Find materiale om DSS, på platformen www.odense.dk/dss 2 I Den Sammenhængende

Læs mere

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen 1 Tre overordnede nationale mål! Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Landet should I stay or should I go? Undervisningsmateriale

Landet should I stay or should I go? Undervisningsmateriale Landet should I stay or should I go? Undervisningsmateriale Unik fusion af teaterforestilling, udstilling og læring. Landet handler om at være ung på landet. Om ønskedrømme og forhindringer - om identitet

Læs mere

DEN SAMORDNEDE INDSKOLING2008

DEN SAMORDNEDE INDSKOLING2008 DEN SAMORDNEDE INDSKOLING2008 1 Indhold Den Samordnede Indskoling Den samordnede Indskoling............ 3 Indskolningen.......................... 4 Teori bliver praksis...................... 5 Vælg mere

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

Uddannelses, erhvervs og arbejdsmarkedsor ienter ing

Uddannelses, erhvervs og arbejdsmarkedsor ienter ing Uddannelses, erhvervs og arbejdsmarkedsor ienter ing 1 Formål for emnet uddannelses, erhvervs og arbejdsmarkedsorientering Formålet med uddannelses, erhvervs og arbejdsmarkedsorientering er, at den enkelte

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform 1. Gennemgang af forslag om ny skolestruktur i Køge Kommune 2. Gennemgang af hovedoverskrifterne i folkeskolereformen 3. Kommunal proces 4. Proces på

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen

Talentudvikling i folkeskolen 1 Center for Skole 2015 Talentudvikling i folkeskolen - En strategi Center for Skole 05.05.2015 2 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen

Læs mere

Beskrivelse af Eud 10 på Tingagerskolen i samarbejde med Svendborg Erhversskole

Beskrivelse af Eud 10 på Tingagerskolen i samarbejde med Svendborg Erhversskole Eud 10 er for dig Der er motiveret for en erhvervsuddannelse, men ikke opfylder adgangsforudsætningerne Der er usikker på, om en erhvervsuddannelse er det rette valg Altså er du i tvivl om du er klar til

Læs mere

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram Principprogram Målet for Lærerstuderendes Landskreds er at være medskaber af den bedste uddannelse af lærere til folkeskolen. Vi ønsker gennem læreruddannelsen at skabe professionelle folkeskolelærere

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid

Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter udenfor elevernes undervisningstid Rådhusskolen - Specialcenter Idrætsvej 1 6580 Vamdrup Telefon 79 79 70 60 EAN 5798005330202 E-mail raadshusskolen@kolding.dk www.kolding.dk Mål og indholdsbeskrivelse for specialtilrettelagt aktiviteter

Læs mere

Årsplan dansk 8.b 2011/2012 CL

Årsplan dansk 8.b 2011/2012 CL Kære forældre i 8.B Hermed følger årsplan for faget dansk Årsplanen er tilrettelagt ud fra Folkeskolens formål og Undervisningsministeriets Fælles Mål Dansk. I vil kunne læse trinmålene for 8. klassetrin

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Velkommen på Øse Efterskole. Regler og husorden

Velkommen på Øse Efterskole. Regler og husorden Velkommen på Øse Efterskole Regler og husorden Øse-Reglement Velkommen til dit værelse Dette er dit/jeres hjem de næste 10 måneder. Derfor er det naturligvis vigtigt at I får det indrettet så hyggeligt

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Evalueringskultur på Sæby Hallenslev Friskole

Evalueringskultur på Sæby Hallenslev Friskole Evalueringskultur på Sæby Hallenslev Friskole Evaluere kommer af latin og betyder at anslå eller værdsætte. Evaluering i skolen handler om at beskrive, reflektere og vurdere undervisningen og elevernes

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn CPR nr. Adresse 10. klasse FJORDSKOLEN Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold

Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold 2014 Morgensang/Morgensamling Hver morgen hele året mødes elever og morgentilsynslærerne til en morgensamling. Her synges 2 sange samt bedes fadervor. Dette

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan Den 1. august 2013 1 Indledning Gentofte Kommune vil have det bedste børneliv for de 0 til 6-årige. Vi vil være førende med et børneområde på forkant med den globale

Læs mere

Livet i udskolingen. I det følgende er en introduktion til hverdagen i udskolingen på Hellerup skole.

Livet i udskolingen. I det følgende er en introduktion til hverdagen i udskolingen på Hellerup skole. Livet i udskolingen I det følgende er en introduktion til hverdagen i udskolingen på Hellerup skole. Organisering Udskolingen bor på 2. sal og er organiseret i to hjemområder, der har navn efter planetsystemet.

Læs mere