Evaluering af gul svelle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af gul svelle"

Transkript

1 Evaluering af gul svelle Undersøgelse af trafikantadfærd ved benyttelse af gul svelle med påsat N42 afmærkning på M60 Skærup-Vejle. Belinda la Cour Lund Puk Kristine Andersson 10. August 2012 Scion-DTU Diplomvej Lyngby

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning Baggrund og formål Forsøgsstrækning Metode Trafikantadfærd overledning af sydgående trafik Adfærdsobservationer på stedet Videobaseret adfærdsundersøgelse Konklusion - adfærdsstudier Hastighedsmålinger Manuelle hastighedsmålinger 2. maj Automatiske hastighedsmålinger maj Konklusion - hastighedsmålinger Bilag

3 1 Indledning I forbindelse med udbygning af Motorvej M60 mellem Skærup og Vejle, har Vejdirektoratet som forsøg etableret en gul klemmefix (efterfølgende kaldt gul svelle) med påsat N42 afmærkning, som adskillelse mellem to køreretninger. Teststrækningen er ca. 600 m lang, med overhalingsforbud for tunge køretøjer. Den gule svelle med N42 skal erstatte alternativet, som er placering af reflekser på dobbelt spærrelinie. 1.1 Baggrund og formål Vejdirektoratet har i forbindelse med et tidligere projekt anvendt den gule svelle med N42, som adskillelse mellem to køreretninger. Her blev der konstateret situationer, hvor svellerne ved påkørsel af tunge køretøjer ind imellem rev sig løs, hvilket medfører at de bliver trafikfarlige. Der var ikke overhalingsforbud for tunge køretøjer på strækningen. Da udlæggelsen af den gule svelle har den fordel, at den kan udlægges delvist maskinelt, har Vejdirektoratet interesse i at benytte svellen i fremtidige projekter. På denne baggrund har Vejdirektoratet bedt lave en undersøgelse af trafikantadfærden på den ca. 600 m lange forsøgsstrækning, med det formål at undersøge hvorvidt trafikanterne respekterer svellen, og om svellen er trafikfarlig. 1.2 Forsøgsstrækning Strækningen er beliggende på Motorvej M60 på strækningen fra kmt til kmt Der er normalt tre spor i hver køreretning, men pga. vejarbejdet skal trafikken på en kort strækning ledes over i den modsatte køreretning, hvorved antallet af spor reduceres til to kørespor i hver retning. I maj blev trafikken ledt fra det sydgående spor over i det nordgående spor, mens trafikken fra midten af juni blev ledt fra det nordgående spor over i det sydgående. Adskillelsen af de to køreretninger efter overledningen er udført med dobbelt spærrelinie med en gul svelle med påsat N42 afmærkning. For plantegning af overledningen af den sydgående trafik i maj se BILAG 1. Den skiltede hastighed på strækningen er 50 km/t for den sydgående trafik og 80 km/t for den nordgående trafik. Der er overhalingsforbud på hele teststrækningen. 3

4 2 Metode Evalueringen består af konfliktobservationer på stedet, kombineret med en mindre videobaseret adfærdsundersøgelse. Såvel konfliktobservationer som videooptagelser blev foretaget fra en gangbro, som er placeret mellem kmt og kmt Da teststrækningen har en længde på knap 600 m, er det ikke muligt at se hele teststrækningen med det blotte øje fra gangbroen. Én konfliktobservatør observerede trafikantadfærden syd for fodgængerbroen fra omkring kmt til kmt , mens en anden konfliktobservatør observerede trafikantadfærden nord for fodgængerbroen fra kmt til kmt. ca , se figur 2.2 Som supplement til konfliktobservationerne blev der opsat tre videokameraer, der tilsammen skulle dække trafikantadfærden på hele teststrækningen. Kamera 1 dækkede teststrækningen nord for fodgængerbroen, delfelt 5, og kamera 2 den del af teststrækningen der lå syd for fodgængerbroen, delfelt 1-4. Da kamera 2, skulle dække en strækning på godt 400m, blev der opsat et tredje kamera, hvor der blev zoomet ind på området omkring tilbageledningen, delfelt 1. På den måde var det efterfølgende lettere at registrere trafikantadfærden på den sidste del af teststrækningen inden tilbageledningen. Tværprofilet for strækningen fremgår af figur 2.1, mens der i figur 2.2 er lavet en skematisk oversigtstegning af teststrækningen, efterfølgende kaldet observationsarealet. Figur 2.1 Tværsnit. Bredden af vejbaner angivet i meter. Den skiltede hastighed er 50 km/t i sydgående retning og 80 km/t i nordgående retning. Den gule svelle mellem de to køreretninger er markeret med gul. Bredden af de to nordgående spor er angivet til venstre på tegningen, mens bredden af de to sydgående spor er angivet til højre. 4

5 N Kmt Kmt Kmt Kmt Kmt Kmt Fodgængerbro der filmes fra 5 Kmt Kmt Figur 2.2 Skematisk oversigtstegning af observationsarealet, som efterfølgende benyttes til den videobaserede adfærdsundersøgelse. De viste fotos er screenshots fra de videooptagelser, der ligger til grund for den videobaserede adfærdsundersøgelse. Som det ses er observationsarealet opdelt i fem delfelter. 5

6 Videooptagelserne er benyttet til verificering af eventuelt registrerede konflikter på stedet, samt den efterfølgende videobaserede undersøgelse af trafikanternes generelle adfærd. Såvel konfliktstudier som generelle adfærdsstudier er baseret på trafikregistreringer fra d. 2. maj 2012 og fra d. 21. maj Der er kun foretaget adfærdsstudier, hvor den sydgående trafik overledes til nordgående spor. Ud fra videooptagelserne laves en simpel registrering af trafikanternes køreadfærd, herunder sideværtsplacering og bremseadfærd på teststrækningen. Trafikanternes adfærd er fulgt gennem observationsarealet, som er opdelt i fem observationsfelter nummereret fra 1 til 5, se figur 2.2. Følgende parametre er registreret: 1. Antal trafikanter delt på hhv. let og tung trafik Der opdeles i tre kategorier: 1=Person- og Varebiler (pb/vb), 2=Lastbiler, Busser, Sættevogne og Påhængsvogntog (tung) og 3= Motorcykler (mc). 2. Trafikanters sideværtsplacering Sideværtsplaceringen opdeles i tre kategorier: 1= Kører på rumlerille; 2=Holder sin vognbane; 3=Kører på midterlinie. Hvis en bilist kører på midterlinie eller kantlinie blot på en del eller gennem hele observationsfeltet noteres dette. Der er altså ikke tale om, at trafikanten nødvendigvis kører på midterlinien/kantlinien gennem hele observationsfeltet. 3. Trafikanters bremseadfærd Det registreres om trafikanten aktiverer bremselyset i det enkelte observationsfelt. 4. Registrering af anden uhensigtsmæssig adfærd (herunder påkørsel af gul svelle, konfliktende situationer i forbindelse med vognbaneskift mv.). I forbindelse med adfærdsundersøgelserne er der foretaget hastighedsmålinger i ét enkelt snit på strækningen (kmt ) d. 2. maj samt en måling over tre døgn i perioden fra d maj. På foto 1, ses et billede af den gule svelle med N42 afmærkning taget d. 21. maj

7 Foto 1. Som afmærkning mellem de to køreretninger ses den gule svelle med N42 afmærkning. Foto er taget i køreretning mod syd d. 21. maj

8 3 Trafikantadfærd overledning af sydgående trafik Der er udført adfærdsobservationer på stedet af to omgange hhv. d. 2. maj og d. 21. maj i tidsrummet fra kl og fra kl Den videobaserede adfærdsundersøgelse er baseret på videooptagelser af trafikken i tidsrummet fra hhv. d. 2. og d. 21.maj Adfærdsobservationer på stedet Der er i registreringsperioden registreret én alvorlig konflikt denne konflikt kan ikke umiddelbart relateres til den gule svelle. Konflikten blev registreret d. 21. maj og opstod mellem to personbiler i det højre spor i køreretning mod syd. En personbil bremser pludseligt op pga. kø forude, hvilket medfører at den bagvedkørende bil må bremse hårdt op for at undgå kollision med forankørende. Konflikten skete i felt 5, umiddelbart inden fodgængerbroen. Der er ikke registreret påkørsler af den gule svelle eller af N42 afmærkningen. Adfærdsobservationer på stedet tyder på, at trafikanterne har respekt for den gule svelle forstået på den måde, at trafikanterne i begge spor, placerer sig lidt længere mod højre end man normalt forventer. Det betyder så også, at mange af trafikanterne i det højre spor kører på rumlerillerne. Dette er specielt tydeligt for trafikanter der kører mod syd, og specielt i den første registreringsperiode d. 2. maj Her er der på størsteparten af teststrækningen to sæt rumleriller i højre side, som trafikanterne tydeligvis benytter som et ekstra køreareal, se foto 2. 8

9 Foto 2. Foto taget i retning mod syd 2. maj På dette tidspunkt var der ikke opsat midlertidigt autoværn i køreretning mod syd. Der er i køreretning mod syd to profilerede striber. Ved den efterfølgende adfærdsregistrering d. 21. maj 2012, var der opsat midlertidigt autoværn i det sydgående spor, hvilket medførte at vejprofilet visuelt virkede mere smalt set i forhold til situationen d. 2. maj, se foto 3. 9

10 Foto 3. Foto taget i retning mod syd 21. maj Der er opsat midlertidigt autoværn i køreretning mod syd, og der er ikke længere to sæt profilerede striber i køreretning mod syd. Der er kun observeret meget få tunge køretøjer, som overskrider overhalingsforbuddet, men profilet er også smalt. Der er ind imellem trafikanter, som vælger at placere sig midt mellem de to kørespor, hvilket betyder, at der ikke er andre trafikanter, som kan overhale. Dette blev alene registreret i det sydgående spor, se foto 4. 10

11 Foto 4. Eksempel på trafikant som kører midt mellem de to kørespor i sydgående retning d. 2. maj Videobaseret adfærdsundersøgelse Ud fra videooptagelserne er der lavet en simpel registrering af trafikanternes køreadfærd, herunder sideværtsplacering og bremseadfærd på teststrækningen. Trafikanternes adfærd er fulgt gennem observationsarealet, som er opdelt i fem observationsfelter, se evt. figur Antal registrerede køretøjer I tabel 3.1 ses antallet af registrerede køretøjer i snit 1 delt på køreretning og køretøjstype for de to registreringsdatoer. Det ses, at andelen af registrerede køretøjer i sydgående retning stort set er ens i de to måleperioder, mens antallet af køretøjer i køreretning mod nord, er væsentligt højere d. 21. maj. Antal indkørende trafikanter i snit 1 Dato: Køreretning mod syd Køreretning mod Nord Køretøjstype: venstre højre venstre højre 2. maj pb/vb tung mc Køretøjstype: venstre højre venstre højre 21. maj pb/vb tung mc Tabel Antal indkørende biler i snit 1 delt på køretøjstype og kørselsretning. 11

12 Andelen af tung trafik ligger på 10% i sydgående retning mens den ligger på 11-13% i nordgående retning. Alle tunge køretøjer (på nær én) kører i det højre spor (der er overhalingsforbud på strækningen). I tabel 3.2 og 3.3 ses andelen af trafikanter i de to spor i sydgående hhv. nordgående retning. Som det ses, er andelen af trafikanter i de to kørespor forskellig i syd og nordgående retning. Hertil skal bemærkes, at trafikintensitet en i de ti regninger ikke er ens. Desuden er vejforløbet og hastighedsbegrænsning i de to kørselsretninger frem mod teststrækningen med den gule svelle forskellig. Man kan derfor forestille sig, at trafikanterne, allerede inden de kører ind på teststrækningen har valgt, om de vil køre i det højre eller det venstre spor (gælder dog ikke den tunge trafik som skal benytte det højre spor). Andel trafikanter i højre- hhv. venstre spor Køreretning mod syd 2. maj 21. maj Snit: venstre højre venstre højre 1 57% 43% 59% 41% 2 57% 43% 59% 41% 3 57% 43% 60% 40% 4 56% 44% 53% 47% 5 56% 44% 60% 40% Tabel 3.2. Andel af trafikanter der ved passage af de fem snit kører i hhv. venstre og højre spor. Køreretning mod syd. Andel trafikanter i højre -hhv. venstre spor Køreretning mod nord 2. maj 21. maj Snit: venstre højre venstre højre 1 42% 58% 46% 54% 2 46% 54% 46% 54% 3 42% 58% 44% 56% 4 42% 58% 46% 54% 5 40% 60% 46% 54% Tabel 3.3. Andel af trafikanter der ved passage af de fem snit kører i hhv. venstre og højre spor. Køreretning mod nord Sideværtsplacering I tabel 3.4 ses trafikanternes sideværtsplacering gennem de fem delfelter for trafikanter i de to sydgående spor. 12

13 Andelen af trafikanter der holder deres vognbane ligger på mellem 66 og 91% for det højre spor. En tilsvarende andel ligger på mellem 64 og 100% for det venstre spor. Andelen er højst for registreringer fra d. 21. maj. Andelen af bilister der kører på den profilerede kantlinie (rumlerille) i højre spor ligger på mellem 8 og 33%. Højst er andelen for registreringer foretaget d. 2. maj. Ingen af trafikanterne i det venstre spor kører på rumlerillerne, hvilket formentligt hænger sammen med, at de vil være sikre på ikke at komme for tæt på den gule svelle. Max 1% af trafikanterne i det højre spor kører på midterlinien, mens mellem 1 og 36% af trafikanterne i det venstre spor kører på midterlinien. Andelen er højst for registreringer fra d. 21. maj. En forklaring på at så forholdsvist mange trafikanter kører på midterlinien, kan være, at trafikanterne vil være sikre på ikke at komme for tæt på den gule svelle. At der er forskel på trafikantadfærden d. 2. hhv. 21. maj skyldes formentligt, at der i tiden mellem den 2. og 21. maj er opsat et midlertidigt autoværn på strækningen. Det betyder at sidearealet er fysisk mindre og at kørearealet visuelt virker mere smalt d. 21. maj (se evt. foto 2 og foto 3). Der er ikke registreret påkørsler af den gule svelle i registreringsperioden. Køreretning SYD 2. maj 2012 Spor: 21. maj 2012 Spor: Obsfelt nr. Sideværtsplacering venstre højre venstre højre 1 Rumlerille 0% 12% 0% 8% 1 Holder vognbane 99% 88% 100% 91% 1 Midterlinie 1% 0% 0% 1% 2 Rumlerille 0% 29% 0% 20% 2 Holder vognbane 74% 71% 95% 80% 2 Midterlinie 26% 0% 5% <1% 3 Rumlerille 0% 32% 0% 32% 3 Holder vognbane 74% 68% 76% 67% 3 Midterlinie 26% 0% 24% 1% 4 Rumlerille 0% 33% 0% 12% 4 Holder vognbane 64% 66% 73% 87% 4 Midterlinie 36% 0% 27% 1% 5 Rumlerille 0% 26% 0% 12% 5 Holder vognbane 69% 73% 70% 88% 5 Midterlinie 31% 0% 30% 0% Tabel 3.4. Trafikanternes sideværtsplacering i de to kørespor i køreretning mod syd. 13

14 I tabel 3.5 ses trafikanternes sideværtsplacering i køreretning mod nord. Andelen af trafikanter som holder deres vognbane uden at køre på rumlerille eller midterlinie ligger på mellem 76 og 99%. Andelen af bilister, der holder deres kørespor, er generelt højere for bilister i det højre spor. Andelen af trafikanter som kører på rumlerillen i det højre spor ligger på mellem 1 og 17%. Den tilsvarende andel ligger på mellem 0 og 5% for trafikanter i venstre kørespor. Andelen af trafikanter der kører på midterlinien ligger på mellem 0 og 2% for det højre spor og mellem 1 og 23% for det venstre spor. Samlet tyder trafikantadfærden på, at bilisterne så vidt muligt vælger deres sideværtsplacering således, at de ikke kommer for tæt på den gule svelle. Det betyder, at bilister i det venstre spor ind imellem kører på midterlinien, mens bilister i det højre spor kører på rumlerillen. Trafikanterne trækker således ofte i høj grad så langt mod højre som det er muligt, se foto 5. Der er ikke registreret påkørsler af den gule svelle i registreringsperioden. Køreretning NORD 2. maj 2012 Spor: 21. maj 2012 Spor: Obsfelt nr. Sideværtsplacering venstre højre venstre højre 1 Rumlerille 0% 1% 1% 4% 1 Holder vognbane 99% 99% 93% 95% 1 Midterlinie 1% 0% 5% 2% 2 Rumlerille 1% 5% 5% 8% 2 Holder vognbane 95% 95% 85% 91% 2 Midterlinie 4% 0% 10% 1% 3 Rumlerille 1% 8% 2% 11% 3 Holder vognbane 95% 92% 91% 89% 3 Midterlinie 4% <1% 7% 0% 4 Rumlerille 0% 2% 0% 6% 4 Holder vognbane 91% 98% 95% 94% 4 Midterlinie 9% <1% 5% 1% 5 Rumlerille <1% 5% 1% 17% 5 Holder vognbane 84% 93% 76% 83% 5 Midterlinie 16% 2% 23% <1% Tabel 3.5 Trafikanternes sideværtsplacering i de to kørespor i køreretning mod nord. 14

15 Foto 5. Det ses ofte at trafikanter i det venstre spor kører på midterlinien samtidigt med, at trafikanter i det højre spor kører så langt mod højre som muligt, og periodevis på den profilerede kantlinie. Foto fra d. 2. maj 2012, taget i køreretning mod nord Andel af trafikanter som bremser Hvor det har været muligt, er der foretaget en registrering af trafikanter, som aktiverer bremselyset i de fem observationsfelter. Dette har dog kun været muligt for de delstrækninger, hvor videokameraet filmer bilerne bagfra. Det har således været muligt at registrere bremseadfærd for snit 1, 2, 3 og 4 i sydgående køreretning, og for snit 5 i køreretning mod nord, se evt. figur 2.2. I tabel 3.6 ses andelen af trafikanter, som aktiverer bremselyset i køreretning mod syd. Andelen af trafikanter som bremser er, på nær ét tilfælde, højst for det venstre spor. Andelen af trafikanter der bremser er størst i felt 1, altså tættest på tilbageledningen af den sydgående trafik. Her bremser mellem 31 og 36% af trafikanterne d. 2. maj Den 21. maj er andelen faldet til mellem 10 og 24%. At andelen der bremser i felt 1 er lavere d. 21. maj kan skyldes, at trafikanterne næsten har haft tre uger til at vænne sig til vejarbejdet og tilbageledningsmanøvre. Som det tidligere er nævnt, er der i forbindelse med observationerne d. 21. maj opstillet et midlertidigt autoværn i køreretning mod syd. Det betyder, at trafikanterne visuelt kan få den oplevelse, at vejprofilet er blevet smallere set i forhold til situationen ved observationerne d. 2. maj. Det kan måske forklare, at andelen af trafikanter, der bremser i felt 2 og 3 er højere d. 21. maj set i forhold til d. 2. maj. Andelen af trafikanter der bremser i felt 4 er stort set det samme i de to registreringsperioder. 15

16 Andel af trafikanter som bremser. Køreretning mod SYD 2. maj maj 2012 Spor: Spor: Obsfelt nr. Bremser: venstre højre venstre højre 1 Ja 36% 31% 24% 10% 1 Nej 64% 69% 76% 90% 2 Ja 11% 12% 18% 6% 2 Nej 89% 88% 82% 94% 3 Ja 12% 6% 17% 7% 3 Nej 88% 94% 83% 93% 4 Ja 14% 8% 13% 10% 4 Nej 86% 92% 87% 90% 5 Ja Nej Tabel 3.6. Andel af trafikanter som bremser i køreretning mod syd (alle trafikanter). Det er ikke muligt at registrere bremseadfærd for felt 5 i køreretning mod syd. I tabel 3.7 ses andelen af trafikanter, som aktiverer bremselyset for felt 5 i køreretning mod nord. For begge registreringsperioder er andelen af trafikanter som bremser i det højre spor på 4%. For det venstre spor stiger andelen af trafikanter, der bremser fra 5% til 11%. Andel af trafikanter som bremser i køreretning mod NORD 2. maj maj 2012 Spor: Spor: Obsfelt nr. Bremser: venstre højre venstre højre 5 Ja 5% 4% 11% 4% 5 Nej 95% 96% 89% 96% Tabel 3.7. Andel af trafikanter som bremser i køreretning mod nord (alle trafikanter). I tabel 3.8, ses andelen af trafikanter i tunge køretøjer der aktiverer bremselyset i de fem snit. Andelen af tunge køretøjer der bremser stiger des tættere man kommer på tilbageledningen ved snit 1 (gælder begge registreringsperioder). Andelen der bremser i snit 1, er størst i den første registreringsperiode 2. maj. Andelen af tunge køretøjer der bremser i felt 5 (køreretning mod nord), ligger på mellem hhv. 4 og 5% for de to måleperioder. 16

17 Andel af tung trafik i højre spor der bremser Køreretning mod hhv. SYD og NORD 2. maj 21. maj Obsfelt nr: SYD NORD SYD NORD 1 42% - 27% % - 23% % - 23% - 4 9% - 15% - 5-5% - 4% Tabel 3.8. Andel af tunge køretøjer hvor bremselyset aktiveres i de enkelte observationsfelter. Der ses kun på det højre kørespor, da der stort set ikke er registreret tunge køretøjer i de venstre spor (der er overhalingsforbud på strækningen). 3.3 Konklusion - adfærdsstudier Adfærdsobservationerne på stedet stemmer godt overens med resultaterne fra den videobaserede adfærdsundersøgelse. Begge typer af adfærdsstudier viser, at trafikanter i det højre spor i sydgående spor ofte trækker så langt til højre som muligt. Det betyder, at trafikanterne i det venstre spor ofte kører på midterlinien mellem de to vognbaner, mens trafikanterne i det højre spor kører på rumlerillerne. Der er stort set ingen af trafikanterne i det sydgående venstre spor, som kører på rumlerillerne tættest på den gule svelle. Andelen af trafikanter der synligt aktiverer bremselyset i de sydgående spor stiger jo tættere trafikanterne kommer på tilbageledningen (delfelt 1). At andelen der bremser er højst i perioden umiddelbart efter omlægningen af trafikken (d. 2. maj), kan skyldes, at trafikanterne skal vænne sig til at der er vejarbejde. Trafikanter der kører mod nord har et mere glidende trafikmønster forstået på den måde, at andelen af trafikanter der holder deres vejbane generelt er højere end den er for den sydgående trafik. Det skyldes formentligt at trafikanterne i det nordgående spor kan fortsætte deres kørsel uden at skulle overledes- og tilbageledes, og derfor ikke behøver at være helt så opmærksomme som trafikanterne i sydgående køreretning. Det skal pointeres, at den videobaserede adfærdsundersøgelse er baseret på en tidsperiode med forholdsvis meget trafik. Hvordan trafikanternes adfærd er i perioder med lav trafikintensitet udenfor dagsperioderne- og i mørke, er ikke undersøgt. Der er alene registreret én konflikt som ikke umiddelbart kan relateres til den gule svelle. Der er ikke registreret påkørsler af den gule svelle i observationsperioden (gælder begge kørselsretninger). 17

18 Der er således intet i adfærdsstudierne der tyder på, at den gule svelle skaber trafikfarlige situationer på den undersøgte strækning i dagstimerne. 18

19 4 Hastighedsmålinger Der er foretaget hastighedsmålinger i sydgående køreretning. Den 2. maj 2012 blev der gennemført målinger med håndholdt radar af tunge køretøjer i højre spor. I perioden fra den maj 2012 blev der foretaget tre døgns hastighedsmålinger af alle trafikanter i begge sydgående spor. Alle målinger er foretaget så tæt på tilbageledningen, kmt , som det har været muligt, se evt. figur 2.2. Den skiltede hastighed er 50 km/t i sydgående retning, men med mulighed for at nedskilte hastigheden. 4.1 Manuelle hastighedsmålinger 2. maj 2012 Der blev foretaget hastighedsmålinger med håndbetjent radar d. 2. maj 2012 over en femtimers periode i tidsrummet fra kl til kl Målingerne blev foretaget, for at få en hurtig førstehåndsvurdering af hvorvidt de tunge køretøjer overholdt den skiltede hastighed på 50 km/t (sydgående retning) eller ej. Der blev registreret hastigheder på i alt 150 tunge køretøjer. Gennemsnitshastigheden blev målt til 54 km/t med en 85%-fraktil på 59 km/t. I figur 4.1 ses hastighedsfordelingen af de målte køretøjer. Den mindste hastighed blev målt til 43 km/t og den højeste til 68 km/t. Hastighedsmålinger på tunge køretøjer, hvor den skiltede hastighed er mindre end 50 km/t, er frasorteret. 0,35 Hastighedsmålinger af fritkørende tunge køretøjer. Køreretning mod syd Andel fritkørende tunge køretøjer 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 Målte hastigheder Hastighed km/t Figur 4.1. Hastighedsfordeling for tunge køretøjer i det højre spor i sydgående retning (150 observationer). 2. maj 2012 i kmt

20 4.2 Automatiske hastighedsmålinger maj 2012 Der blev udført en tre døgns radarhastighedsmåling af alle trafikanter i sydgående retning i kmt Registreringsperioden går fra d. 21. maj kl til d. 24. maj kl Da det ikke er muligt at opdele hastighedsmålingerne for de to sydgående spor, behandles data fra de to spor sammen. Der er i måleperioden registreret i alt køretøjer i de to sydgående spor tilsammen. Andelen af påhængsvogntog/sættevogne (pvt/sæt) er 21%, andelen af busser/lastbiler (bus/lb) 13%, og andelen af person- og alm. varebiler (pb/vb) er på 66%. Køretøjstypen er bestemt ud fra længden af det enkelte køretøj, se tabel 3.1. I tabel 4.1 ses middelhastighed og 85%-fraktil for de tre køretøjskategorier enkeltvist og samlet. Middelhastigheden ligger på mellem 54 og 56 km/t og 85- fraktilen på mellem 61 og 64 km/t. Køretøjstype Middelhastighed (km/t) 85%-fraktil (km/t) Køretøjslængde (m) Alle køretøjer pb/vb <5,8 pvt/sæt >12,5 last/bus >5,8<12,5 Tabel 4.1. Middelhastighed og 85% fraktil for alle registrerede køretøjer set over hele døgnet i kmt. 109,850. Begge spor sydgående køreretning i perioden maj I figur 4.2 ses middelhastigheden fordelt over døgnet, og på figur 4.3 ses antallet af køretøjer fordelt over døgnet. Det fremgår, at middelhastigheden er lavest i tidsrum med meget trafik (kl. 7-16), hvorefter den stiger i perioder med mindre trafik. I perioden mellem kl er middelhastigheden for lette og tunge køretøjer meget ens, mens middelhastigheden for pb/vb er væsentligt højere udenfor myldretiden. 20

21 Middelhastighed for tunge hhv. lette køretøjer set i forhold til tidspunkt på døgnet Middelhastighed i km/t 55 pb/vb lb/bus pvt/sæt Tidspunkt på døgnet Figur 4.2. Middelhastigheden for de tre køretøjstyper i kmt set i forhold til hvornår på døgnet der køres. Sydgående køreretning begge spor. Målerperiode fra d maj Antal registrerede køretøjer over døgnet Antal registrerede køretøjer pb/vb lb/bus pvt/sæt Tidspunkt på døgnet Figur 4.3. Det gennemsnitlige antal registrerede køretøjer i kmt per time per døgn delt på køretøjstype. Sydgående køreretning begge spor. Måleperiode fra d maj

22 4.3 Konklusion - hastighedsmålinger Samlet set kan det konkluderes, at middelhastigheden på km/t ligger en anelse over den skiltede hastighed. 85% af trafikanterne har en lavere hastighed end km/t. De højeste hastigheder ses blandt person- og varebiler, mens de laveste blandt påhængsvogntog/sættevogne. Gennemsnitshastighederne er højst udenfor myldretiderne, hvor trafikintensiteten er lav. De hastighedsmålinger der blev foretaget af tunge køretøjer d. 2. maj stemmer godt overens med de hastighedsmålinger, der er foretaget af tunge køretøjer i periode maj

23 Bilag 1 Overledning af sydgående trafik i maj måned

Evaluering af VMS tavler på M4

Evaluering af VMS tavler på M4 Evaluering af VMS tavler på M4 Forsøg med nedskiltning af hastighed ved arbejdskørsel Poul Greibe Belinda la Cour Lund 3. december 2012 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold

Læs mere

Supplerende efterevaluering af Gurrevej

Supplerende efterevaluering af Gurrevej Supplerende efterevaluering af Gurrevej Mødeadfærd på fri strækning Juni 2006 Belinda la Cour Lund Trafitec Aps Forskerparken SCION DTU Diplomvej, bygning 373 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Supplerende

Læs mere

Evaluering af Gurrevej

Evaluering af Gurrevej - Adfærdsundersøgelse Marts 2005 Belinda la Cour Lund Lene Herrstedt Aps Forskerparken SCION DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1.0 Indledning...3 1.1 Baggrund og formål...3

Læs mere

6-benet Rundkørsel i Kolding Vest

6-benet Rundkørsel i Kolding Vest 6-benet Rundkørsel i Kolding Vest Undersøgelse af trafikanternes samspilsadfærd i ny 2-sporet rundkørsel Belinda la Cour Lund 7. September 2014 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Rundkørsel i Bredsten

Rundkørsel i Bredsten Rundkørsel i Bredsten Trafikantadfærd i 2-sporet rundkørsel før, 2 måneder efter samt 10 måneder efter ændret afmærkning. Belinda la Cour Lund Lene Herrstedt 17. september 2014 Scion-DTU Diplomvej 376

Læs mere

Afmærkning af vejarbejde

Afmærkning af vejarbejde Afmærkning af vejarbejde Vognbaneskift Adfærdsundersøgelse 28. marts 2007 Lene Herrstedt Poul Greibe Belinda la Cour Lund Aps Forskerparken SCION DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Trafikantadfærd i 2-sporede rundkørsler

Trafikantadfærd i 2-sporede rundkørsler Trafikantadfærd i -sporede rundkørsler Sporbenyttelse og konfliktende adfærd Indsæt foto så det fylder rammen ud Belinda la Cour Lund Poul Greibe 4. marts 008 Scion-DTU Diplomvej 376 800 Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej

Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej Effekt på hastighed Lene Herrstedt Poul Greibe 9. juli 2012 tec Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold Sammenfatning og konklusion... 3 1. Introduktion...

Læs mere

M10 rumlestriber Hastighed og adfærd

M10 rumlestriber Hastighed og adfærd M10 rumlestriber Hastighed og adfærd Poul Greibe 31. oktober 2014 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Baggrund På M10 blev der den 28. august 2014 etableret rumlestriber på 4 forskellige

Læs mere

Bilistadfærd ved overskridelse af spærreflade på M3

Bilistadfærd ved overskridelse af spærreflade på M3 Bilistadfærd ved overskridelse af spærreflade på M3 Registrering af bilister der overskrider spærrefladen på specifik delstrækning af M3. Teknisk notat. Lene Herrstedt Belinda la Cour Lund Marts 2009 Scion-DTU

Læs mere

Symboler på vejbanen

Symboler på vejbanen Evaluering af forsøg i Motorvejskryds Fredericia Lene Herrstedt Thomas Skallebæk Buch Belinda la Cour Lund Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Oktober 2012 2 Evaluering af forsøg i

Læs mere

Trafikantadfærd på 2-1 vej

Trafikantadfærd på 2-1 vej Adfærdsanalyse på Marbjergvej ved Roskilde Per Bruun Madsen Belinda la Cour Lund Lene Herrstedt old Juni 2010 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk 1. Indledning og formål... 3 2. Metode...

Læs mere

Vognbaneskift. Bilisters anvendte tid til udførelse af vognbaneskift på motorveje. Puk Kristine Andersson Poul Greibe. Marts 2010

Vognbaneskift. Bilisters anvendte tid til udførelse af vognbaneskift på motorveje. Puk Kristine Andersson Poul Greibe. Marts 2010 Bilisters anvendte tid til udførelse af vognbaneskift på motorveje Puk Kristine Andersson Poul Greibe Marts 2010 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold Resumé... 3 Baggrund... 5 Manøvretid

Læs mere

6-benet Rundkørsel i Kolding Vest

6-benet Rundkørsel i Kolding Vest 6-benet Rundkørsel i Kolding Vest Supplerende undersøgelse af trafikantadfærd i 2-sporet rundkørsel Belinda la Cour Lund 1. December 2015 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Supplerende

Læs mere

Vognbaneskift ved vejarbejde

Vognbaneskift ved vejarbejde Lene Herrstedt, Direktør, Civilingeniør Ph.D. Trafitec lh@trafitec.dk VEJFORUM 2007-11-07 Vognbaneskift ved vejarbejde Undersøgelse af trafikanters adfærd med hensyn til vognbaneskift i forbindelse med

Læs mere

Hastighedsmålinger på Gurrevej

Hastighedsmålinger på Gurrevej juli 2005 Belinda la Cour Lund Lene Herrstedt Poul Greibe Aps Forskerparken SCION DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold Indledning...3 Hastighedsmålinger på Gurrevej...4 2

Læs mere

Afmærkning af vejarbejde

Afmærkning af vejarbejde Afmærkning af vejarbejde Hastighed og indfletning Adfærdsundersøgelse August 2005 Lene Herrstedt Poul Greibe Aps Forskerparken SCION DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold

Læs mere

Evaluering af interimsmotorveje

Evaluering af interimsmotorveje Evaluering af interimsmotorveje Interimsmotorvejen vest for Slagelse og nord for Vejle Thomas Skallebæk Buch Poul Greibe Belinda la Cour Lund April 2013 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Supplerende tavletest

Supplerende tavletest Supplerende tavletest Færdselstavler og grønne linjer Trafikantforståelse Lene Herrstedt Belinda la Cour Lund 8. marts 2017 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Brug af høj tavlevogn

Brug af høj tavlevogn Brug af høj tavlevogn Evaluering af hastighed og synlighed Foreløbig udgave Poul Greibe 2. juli 2012 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1 Sammenfatning og konklusion... 3 2 Introduktion...

Læs mere

Fartdæmpning ved vejarbejde på motorvej IDÉ udvikling

Fartdæmpning ved vejarbejde på motorvej IDÉ udvikling Fartdæmpning ved vejarbejde på motorvej IDÉ udvikling Evaluering af Powermoon og N42 korridor Poul Greibe Puk Kristine Andersson Lene Herrstedt Scion-DTU Diplomvej 376 20 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk 5.

Læs mere

Afstandsmærker på motorveje hvordan virker de på adfærden? og på trafiksikkerheden?

Afstandsmærker på motorveje hvordan virker de på adfærden? og på trafiksikkerheden? Afstandsmærker på motorveje hvordan virker de på adfærden? og på trafiksikkerheden? Af Poul Greibe Seniorkonsulent Tlf: 2524 6734 Email: pgr@trafitec.dk Trafitec Scion-DTU, Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Cyklisters sikkerhed i mindre vigepligtsregulerede T-kryds

Cyklisters sikkerhed i mindre vigepligtsregulerede T-kryds Cyklisters sikkerhed i mindre vigepligtsregulerede T-kryds Paper til Trafikdage på Aalborg Universitet august 2002 Af: Belinda la Cour Lund Atkins Danmark Vejtrafik og Sikkerhed Pilestræde 58 1112 København

Læs mere

Smalle kørespor på motorvej

Smalle kørespor på motorvej Effekt på trafikafvikling og trafikantadfærd Foreløbig Poul Greibe September 211 Scion-DTU Diplomvej 376 28 Lyngby www.trafitec.dk Indhold Resumé... 3 1. Introduktion... 5 2. Analysestrækning... 6 Dataindsamling...

Læs mere

Hastighedstilpasning

Hastighedstilpasning Hastighedstilpasning Evaluering af VMS tavler C55 på veje ved skoler Indsæt foto så det fylder rammen ud Lene Herrstedt Poul Greibe Belinda la Cour Lund marts 2008 Trafitec Scion-DTU Diplomvej 376 2800

Læs mere

Adfærd ved motorvejstilslutninger

Adfærd ved motorvejstilslutninger Fletteadfærd, vognbaneskift, tidsafstand November 2005 Poul Greibe Puk Kristine Andersson Scion-DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1 Indledning...3 2 Måleprogram...5 2.1

Læs mere

Test af afmærkningskoncepter for vejarbejde på 4-sporede motorveje

Test af afmærkningskoncepter for vejarbejde på 4-sporede motorveje Test af afmærkningskoncepter for vejarbejde på 4-sporede motorveje Undersøgelse af trafikantadfærd Thomas Skallebæk Buch Belinda la Cour Lund 23. maj 2016 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Serviceniveau for til- og frakørsler på motorveje

Serviceniveau for til- og frakørsler på motorveje Vurdering af beregningsmetode Februar 2006 Poul Greibe Scion-DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold Indledning...3 Baggrund...3 Formål...3 Dataindsamling...4 Trafik- og hastighedsmålinger...4

Læs mere

Evaluering af forsøg med stationær ATK

Evaluering af forsøg med stationær ATK Evaluering af forsøg med stationær ATK Stationær ATK s virkning på trafikkens hastighed Civilingeniør Henning Sørensen, Vejdirektoratet, has@vd.dk Forsøg med stationær og ubemandet ATK blev vedtaget af

Læs mere

Nedtællingssignaler for fodgængere

Nedtællingssignaler for fodgængere Nedtællingssignaler for fodgængere Supplerende evaluering August 2006 Belinda la Cour Lund Aps Forskerparken SCION DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1 Supplerende evaluering

Læs mere

Test af afmærkning af vejarbejde på 4-sporede motorveje Del 3

Test af afmærkning af vejarbejde på 4-sporede motorveje Del 3 Test af afmærkning af vejarbejde på 4-sporede motorveje Del 3 Trafikafvikling ved test af smalle spor Thomas Skallebæk Buch Poul Greibe Belinda la Cour Lund Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Accelerations- og decelerationsværdier

Accelerations- og decelerationsværdier Accelerations- og decelerationsværdier for personbiler Baseret på data fra testkørsler med 20 testpersoner Poul Greibe Oktober 2009 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1. Introduktion...

Læs mere

Adfærd ved stopstreg

Adfærd ved stopstreg Adfærd ved stopstreg Fire Københavnske bykryds Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Puk Kristine Andersson Belinda la Cour Lund Januar 2009 2 Fire Københavnske bykryds Indhold Resumé...5

Læs mere

Rundkørsler med 2 frafartsspor

Rundkørsler med 2 frafartsspor Trafikafvikling i 2-sporede frafarter med sporbortfald Poul Greibe Belinda la Cour Lund 13. oktober 2017 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Titel: Rundkørsler med 2 frafartsspor Trafikafvikling

Læs mere

Hastighedstilpasning. Evaluering af forsøg med brug af VMS- tavler. 20. december 2006. Lene Herrstedt Belinda la Cour Lund

Hastighedstilpasning. Evaluering af forsøg med brug af VMS- tavler. 20. december 2006. Lene Herrstedt Belinda la Cour Lund Hastighedstilpasning Evaluering af forsøg med brug af VMS- tavler 20. december 2006 Lene Herrstedt Belinda la Cour Lund Aps Forskerparken SCION DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

UDKAST. Københavns Kommune. Randbølvej Trafikanalyse NOTAT 8. maj 2015 Rev. nr. 01 ADP/CMO/MKK

UDKAST. Københavns Kommune. Randbølvej Trafikanalyse NOTAT 8. maj 2015 Rev. nr. 01 ADP/CMO/MKK UDKAST Københavns Kommune Randbølvej Trafikanalyse 2015 NOTAT 8. maj 2015 Rev. nr. 01 ADP/CMO/MKK 0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Konklusion... 4 3 Trafikale forhold... 5 3.1 Tidligere forhold

Læs mere

Notat om Motorvejshastigheder. Status efter seks måneder med 130 km/t.

Notat om Motorvejshastigheder. Status efter seks måneder med 130 km/t. Notat om Motorvejshastigheder Status efter seks måneder med 130. Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Tlf. 3341 3333 Fax 3315 6335 vd@vd.dk www.vejdirektoratet.dk Notat Motorvejshastigheder

Læs mere

2-sporede rundkørsler

2-sporede rundkørsler 2-sporede rundkørsler Vurdering af kapacitet i tilfartssporet Juli 2006 Marts 2007 Poul Greibe Belinda la Cour Lund Scion-DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold Indledning...3

Læs mere

Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav

Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav Assensvej Analyse af trafikale konsekvenser ved etablering af grusgrav... 1 Baggrund og forudsætninger Assens Kommune har bedt Tetraplan om at vurdere de trafikale konsekvenser ved etablering af en grusgrav

Læs mere

Variabelt 40 km/t skilt på Usserød Kongevej. - Evalueringsrapport

Variabelt 40 km/t skilt på Usserød Kongevej. - Evalueringsrapport - Evalueringsrapport Teknik og Miljø; Vej- og Parkafdelingen Thomas Meier juni 2004 Sammenfatning På den stærkt befærdede Usserød Kongevej, er der i et samarbejde imellem og Usserød Skole opstillet variable

Læs mere

Dybdeanalyse af trafikulykkers hændelsesforløb Videoregistrerede ulykker på motorveje med vejarbejde

Dybdeanalyse af trafikulykkers hændelsesforløb Videoregistrerede ulykker på motorveje med vejarbejde Dybdeanalyse af trafikulykkers hændelsesforløb Videoregistrerede ulykker på motorveje med vejarbejde Vejforum 6. december 2018 - Thomas Skallebæk Buch & Puk Kristine Andersson, Trafitec Disposition Baggrund

Læs mere

Undersøgelse af bilisters adfærd ved passage af reklamefly ved motorvej

Undersøgelse af bilisters adfærd ved passage af reklamefly ved motorvej Undersøgelse af bilisters adfærd ved passage af reklamefly ved motorvej - distraktorer i trafikken Juni 2004 Lene Herrstedt Belinda la Cour Lund Aps Forskerparken SCION DTU Diplomvej, bygning 371 2800

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 27. september 2013 13/06643-5 René Juhl Hollen rhp@vd.dk MIDTVEJSSTATUS FORSØG MED DIFFERENTIEREDE HASTIGHEDER PÅ HOVEDLANDEVEJSNETTET Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg

Læs mere

Forsøg: Overhalingsforbud for lastbiler på den Østjyske Motorvej

Forsøg: Overhalingsforbud for lastbiler på den Østjyske Motorvej Forsøg: Overhalingsforbud for lastbiler på den Østjyske Motorvej Spørgeskemaundersøgelse med personbilister, lastbilchauffører og vognmandsfirmaer samt foreløbig opgørelse over ulykker og personskader.

Læs mere

Nedtællingssignaler for fodgængere

Nedtællingssignaler for fodgængere Gennemførelse af før- efter undersøgelse December Belinda la Cour Lund Aps Forskerparken SCION DTU Diplomvej, bygning 376 28 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1 Indledning... 3 2. Sammenfatning... 4

Læs mere

Evaluering af forsøg med overhalingsforbud for lastbiler på motorveje

Evaluering af forsøg med overhalingsforbud for lastbiler på motorveje Evaluering af forsøg med overhalingsforbud for lastbiler på motorveje Interviewundersøgelser og ulykke opgørelse Per Bruun Madsen Puk K. Andersson Oktober 2012 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby

Læs mere

Trafikantforståelse af symboler, færdselstavler og afmærkning

Trafikantforståelse af symboler, færdselstavler og afmærkning Trafikantforståelse af symboler, færdselstavler og afmærkning Test 2008 DEL II Lene Herrstedt Puk Andersson 10. marts 2009 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk 2 Indhold 1. Indledning...5

Læs mere

Hjulpassager af vognbanelinjer

Hjulpassager af vognbanelinjer Grundlag for fastsættelse af P-klasser Nordisk udviklingsprojekt under NMF Lene Herrstedt Belinda la Cour Lund 1. Oktober 2018 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Titel: Hjulpassager

Læs mere

NOTAT. Definition af trængsel. Trængselskommissionen CAB

NOTAT. Definition af trængsel. Trængselskommissionen CAB NOTAT Til Trængselskommissionen Vedr. Definition af trængsel Fra DTU Transport 7. oktober 2012 CAB En definition af trængsel skal sikre en ensartet forståelse af, hvad der menes med trængsel, hvad enten

Læs mere

Adfærdsparametre i prioriterede vejkryds

Adfærdsparametre i prioriterede vejkryds Adfærdsparametre i prioriterede vejkryds Kritisk interval og passagetid Belinda la Cour Lund Per Bruun Madsen Poul Greibe Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk December 2010 Indhold Resumé...

Læs mere

Forord. For sololastbiler, busser og vogntog beskrives gennemsnitshastigheder og udviklingen i gennemsnitshastighederne.

Forord. For sololastbiler, busser og vogntog beskrives gennemsnitshastigheder og udviklingen i gennemsnitshastighederne. Forord Denne rapport beskriver hastigheder og hastighedsudvikling fra 1999 til 2002. Rapporten skal ses som en fortsættelse til Vejdirektoratets rapport nr. 202 Hastighedsrapport, hastighedsmålinger 1995

Læs mere

Sammenhængende systemer Enkeltstående tavler

Sammenhængende systemer Enkeltstående tavler BILAG 3 VISNINGSBIBLIOTEK FOR VARIABLE TAVLER INDLEDNING Visningsbiblioteket er en liste over godkendte visninger for variable. I nærværende udgave indeholder visningsbiblioteket kun rene tekstvisninger,

Læs mere

Radardetektorer til trafikmålinger

Radardetektorer til trafikmålinger Vejforum 25 detektorer til trafikmålinger af civiling. Steen Lauritzen, Vejdirektoratet, e-mail: ste@vd.dk Baggrund Trafikdataopsamlingen på Motorring 3 (M3) har hidtil været foretaget med -systemet, der

Læs mere

Evaluering af minirundkørsler i Odense

Evaluering af minirundkørsler i Odense Før-og-efter uheldsstudie af fem 3-benede vigepligtskryds, der blev ombygget til minirundkørsler Søren Underlien Jensen Juni 2007 Forskerparken Scion-DTU Diplomvej, Bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Trafikanters forståelse og brug af færdselstavler

Trafikanters forståelse og brug af færdselstavler Trafikanters forståelse og brug af færdselstavler og symboler Test 2016 Lene Herrstedt Belinda la Cour Lund 28. December 2016 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Titel: Trafikanters

Læs mere

Større vejarbejder. Større vejarbejder. Trafikbelastning. herunder overledning af trafikken

Større vejarbejder. Større vejarbejder. Trafikbelastning. herunder overledning af trafikken Større vejarbejder herunder overledning af trafikken December 2017 Større vejarbejder Ved større vejarbejder forstås: Arbejder af stor udstrækning Arbejder af længere varighed Arbejder på strækninger med

Læs mere

Virkemidler til fartdæmpning ved vejarbejde på motorveje

Virkemidler til fartdæmpning ved vejarbejde på motorveje KATALOG 1. Udgave Virkemidler til fartdæmpning ved vejarbejde på motorveje Afmærk 1 Testede eksempler Afmærk 2 Lene Herrstedt 10. december 2014 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Trafikantforståelse af symboler og informationer på VMS tavler

Trafikantforståelse af symboler og informationer på VMS tavler Trafikantforståelse af symboler og informationer på VMS tavler Test 2009 Lene Herrstedt 22. december 2009 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk 2 Indhold 1. Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

Informationsoverbelastning af bilister på motorveje

Informationsoverbelastning af bilister på motorveje Informationsoverbelastning af bilister på motorveje Motorvejsforgrening Vendsyssel i Aalborg Februar 2011 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Belinda la Cour Lund Puk K. Andersson Poul

Læs mere

Sagsbeh: MK Sagsnr.: Notat. By- og Miljøområdet. Teknisk notat for cykelbaner på Sønderjyllands Allé

Sagsbeh: MK Sagsnr.: Notat. By- og Miljøområdet. Teknisk notat for cykelbaner på Sønderjyllands Allé 14-02-2012 Sagsbeh: MK Sagsnr.: 2012-0000069-9 Notat By- og Miljøområdet Teknisk notat for cykelbaner på Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 2 INDLEDNING OG PRÆSENTATION 2 3 KORTLÆGNING AF EKSISTERENDE FORHOLD

Læs mere

Afmærkning af vejarbejde om natten

Afmærkning af vejarbejde om natten Evaluering af ny afmærkning ved vejarbejde i midterrabat på motorveje om natten Per Bruun Madsen Lene Herrstedt Februar 2011 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1. Indledning og

Læs mere

TRAFIKLEDELSE VED VEJARBEJDER PÅ KØGE BUGT MOTORVEJEN

TRAFIKLEDELSE VED VEJARBEJDER PÅ KØGE BUGT MOTORVEJEN TRAFIKLEDELSE VED VEJARBEJDER PÅ KØGE BUGT MOTORVEJEN Af civilingeniør Charlotte Vithen, afdelingen for Trafikal Drift, Vejdirektoratet. Artikel bragt i Dansk Vejtidsskrift Oktober 2002. I forbindelse

Læs mere

Driveteam s lille teoribog

Driveteam s lille teoribog Driveteam s lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål

Læs mere

Test af pudebump i by-rundkørsel

Test af pudebump i by-rundkørsel Test af pudebump i by-rundkørsel Hastighedsopgørelse for 25 målesnit ved rundkørsel i Slagelse By-rundkørsler - forebyggelse af færdselsulykker mellem bil og cyklister/knallerter/fodgængere Test af M3

Læs mere

Evaluering af variable tavler på Motorring 3. Steen Merlach Lauritzen, Vejdirektoratet Lars Jørgensen, Rambøll Vejforum - 7.

Evaluering af variable tavler på Motorring 3. Steen Merlach Lauritzen, Vejdirektoratet Lars Jørgensen, Rambøll Vejforum - 7. Evaluering af variable tavler på Motorring 3 Steen Merlach Lauritzen, Vejdirektoratet Lars Jørgensen, Rambøll Vejforum - 7. december 2016 Indhold Baggrund og rammer for evalueringen Resultater Kapacitet

Læs mere

Grænseegnens Touring Club

Grænseegnens Touring Club Kørevejledning for Denne vejledning skal tjene til, at alle som kører med Grænseegnens Touring Club har så ensartet en forståelse af vores køresystem, at det er sikkert at deltage på ture med GTC. Det

Læs mere

Memo. Rudersdal Kommune. Kongevejen - opgavebeskrivelse. Rudersdal Kommune COWI A/S. 1 Eksisterende forhold

Memo. Rudersdal Kommune. Kongevejen - opgavebeskrivelse. Rudersdal Kommune COWI A/S. 1 Eksisterende forhold Memo Rudersdal Kommune Titel Dato 5 marts 2010 Til Kopi Fra Kongevejen - opgavebeskrivelse Rudersdal Kommune COWI A/S COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12

Læs mere

Erfaringer med busvenlige bump

Erfaringer med busvenlige bump Erfaringer med busvenlige bump Forfatter: Projektleder Jacob Deichmann, Rambøll Nyvig A/S Tlf. 45 74 36 43, e-mail jpd@nyvig.dk. Indledning Bump er den mest anvendte type fartdæmper i Danmark. Bump er

Læs mere

Fartdæmpning ved vejarbejde på motorvej IDÉ udvikling

Fartdæmpning ved vejarbejde på motorvej IDÉ udvikling Fartdæmpning ved vejarbejde på motorvej IDÉ udvikling Evaluering af test på rute 16 - Hillerød Motorvejen Lene Herrstedt Poul Greibe 25. oktober 2012 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Afd.ing. Finn Krenk, Vejdirektoratet Nedenfor beskrives et rejsetids-informationssystem, der er implementeret på Helsingørmotorvejen for at forbedre

Læs mere

Fleksibel tilgang til tværprofiler i åbent land

Fleksibel tilgang til tværprofiler i åbent land Fleksibel tilgang til tværprofiler i åbent land En ny håndbog for tværprofiler i åbent land er under udarbejdelse, og den forventes endeligt godkendt i foråret 2013. Håndbogen er baseret på en mere fleksibel

Læs mere

Basistværprofil for 6-sporet motorvej, 130km/h

Basistværprofil for 6-sporet motorvej, 130km/h Kk/november 2011 Basistværprofil for 6-sporet motorvej, 130km/h Forslag til basistværprofil for 6-sporet motorvej Mindste tværprofilelementer: Kørespor: I forhold til 4 sporet motorvej er grundlaget for

Læs mere

Bredde af cykelstier: Analyse af adfærd og kapacitet

Bredde af cykelstier: Analyse af adfærd og kapacitet Bredde af cykelstier: Analyse af adfærd og kapacitet Sammenfatningsrapport Thomas Skallebæk Buch Poul Greibe 4. februar 2015 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1 Introduktion...

Læs mere

Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S klei@cowi.dk

Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S klei@cowi.dk Evaluering af pilotprojekt Variable tavler for cyklister ved højresvingende lastbiler Forfattere: Michael Bloksgaard, Ingeniør, Århus Kommune mib@aarhusdk Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør,

Læs mere

Midteradskillelse på landevej 447, Vestbjerg-Hjørring

Midteradskillelse på landevej 447, Vestbjerg-Hjørring Midteradskillelse på landevej 447, Vestbjerg-Hjørring Ph.d.-studerende Michael Sørensen, AAU, Trafikforskningsgruppen, michael@plan.aau.dk Adjunkt Jens Christian Overgaard Madsen, AAU, Trafikforskningsgruppen,

Læs mere

EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE

EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE Til Vejdirektoratet Dato December 2015 EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE Revision 1 Dato 2015-12-04 Udarbejdet

Læs mere

Højresvingskonflikter i signalregulerede kryds

Højresvingskonflikter i signalregulerede kryds Højresvingskonflikter i signalregulerede kryds Thomas Skallebæk Buch tsb@trafitec.dk Trafitec Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kongens Lyngby www.trafitec.dk Indhold Baggrund og formål Metode Resultater Afrunding

Læs mere

Generalforsamling i AVFfonden og Dansk Vejtidsskrift

Generalforsamling i AVFfonden og Dansk Vejtidsskrift Dagsorden: Generalforsamling i AVFfonden og Dansk Vejtidsskrift Der inviteres hermed til generalforsamling i AVF-fonden og Dansk Vejtidsskrift. Velkomst v. fmd. Jasper Kyndi 1. Valg af dirigent Mandag

Læs mere

Analyse af sammenhæng. mellem vejr og hastigheder. udvalgte vejstrækninger

Analyse af sammenhæng. mellem vejr og hastigheder. udvalgte vejstrækninger Analyse af sammenhæng mellem vejr og hastighed på udvalgte vejstrækninger Vejdirektoratet har undersøgt, om bilisterne ændrer hastighed under forskellige vejrforhold. Analysen er bl.a. gennemført for bedre

Læs mere

HASTIGHEDSBAROMETER. Indledning. Formål med et hastighedsbarometer

HASTIGHEDSBAROMETER. Indledning. Formål med et hastighedsbarometer DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. december 2008 HASTIGHEDSBAROMETER Indledning Hastighedsbarometeret skal på en enkel måde beskrive hastighedsudviklingen for et begrænset antal af vejtyper.

Læs mere

Information om SpeedMap

Information om SpeedMap september 2012 Information om SpeedMap Præsentation Speedmap anvender GPS målinger fra flåder af køretøjer i trafikken til at beregne hvilke hastigheder, der typisk køres med på vejene. Værktøjet giver

Læs mere

Vores lille teoribog

Vores lille teoribog Generelle hastigheder Vores lille teoribog 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Spiritus: Højst tilladte promillegrænse

Læs mere

Evaluering af tryghed, adfærd og registrerede konflikter i cykelprojekter i København

Evaluering af tryghed, adfærd og registrerede konflikter i cykelprojekter i København Evaluering af tryghed, adfærd og registrerede konflikter i cykelprojekter i København Aalborg trafikdage 24-25 aug. 2009 Anne Eriksson Center for Trafik, Københavns Kommune anneri@tmf.kk.dk Tre forskellige

Læs mere

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver)

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver) Side 1 af 9 FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes kan bedømmes ved praktiske prøver) Formålet med køreprøven er, at den prøvesagkyndige skal bedømme, om aspiranten har erhvervet de kundskaber og den adfærd,

Læs mere

Dato: Udarbejdet af: Jette Schmidt, Skanderborg Kommune

Dato: Udarbejdet af: Jette Schmidt, Skanderborg Kommune Projekt: Evaluering af 40 km/t zone på Vestermøllevej gennem Fruering. Dato: 09-01-2019 Udarbejdet af: Jette Schmidt, Skanderborg Kommune 1. Evaluering af 40 km/t zone på Vestermøllevej gennem Fruering.

Læs mere

2-1 vej langs Præstø Fjord

2-1 vej langs Præstø Fjord 2-1 vej langs Præstø Fjord Muligheder og konsekvenser af ny vejudformning Teknisk notat Udarbejdet af: Rikke Hougaard Sørensen Kontrolleret af: Karsten Melson Godkendt af: Karsten Melson Dato: 8.8.2014

Læs mere

JULI 2018 HOLBÆK KOMMUNE SKOLEANKOMSTANALYSE TØLLØSE

JULI 2018 HOLBÆK KOMMUNE SKOLEANKOMSTANALYSE TØLLØSE JULI 2018 HOLBÆK KOMMUNE SKOLEANKOMSTANALYSE TØLLØSE 2 INDHOLD Trafiksituationen på ankomstarealerne til mange skoler er ofte kaotisk i minutterne op til, at der ringes ind til første time. Via droneoptagelser

Læs mere

Trafiksikkerhedsrådets møde den 31. maj 2018.

Trafiksikkerhedsrådets møde den 31. maj 2018. Trafiksikkerhedsrådets møde den 31. maj 2018. Liste over indkomne ønsker vedr. trafiksikkerhed marts april 2018. 1. Hasseløvej, Hasselø Hasselø Beboerforening ved René Christoffersen: Grøn cirkel markerer

Læs mere

UDKAST. Gladsaxe Kommune

UDKAST. Gladsaxe Kommune UDKAST Gladsaxe Kommune NOTAT 31. maj 2010 TVO/PSA Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Kryds 1: Klausdalsbrovej/Hillerødmotorvejen... 2 2.1 Analyse... 3 2.1.1 Trafiktælling... 3 2.1.2 Observationer...

Læs mere

Forsøg med tekst og symboler på vejbanen

Forsøg med tekst og symboler på vejbanen Forsøg med tekst og symboler på vejbanen NMF Projekt Lene Herrstedt 24. september 2014 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk NMFV Forsøg med symbolafmærkning - oplæg Indhold Projektbeskrivelse...

Læs mere

Maskinel køretøjsklassifikation ud fra mønstergenkendelse. Udarbejdet: Christian Overgård Hansen 28. september 2004

Maskinel køretøjsklassifikation ud fra mønstergenkendelse. Udarbejdet: Christian Overgård Hansen 28. september 2004 Notat Sag: Titel: Maskinel køretøjsklassifikation ud fra mønstergenkendelse Analyse af antalstællinger Notatnr. 11-7 Rev.: Til: Bjarne Bach Nielsen, Allan Christensen Udarbejdet: Christian Overgård Hansen.

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Dispositionsplan til Lunden ved Kystvejen - Strøby Ladeplads UDKAST

VALLØ KOMMUNE. Dispositionsplan til Lunden ved Kystvejen - Strøby Ladeplads UDKAST VALLØ KOMMUNE Dispositionsplan til Lunden ved Kystvejen - Strøby Ladeplads UDKAST Juli 2001 Indhold: 1. Indledning... 1 2. Trafikale forhold... 1 3. Uheld... 1 4. Tværprofiler eksisterende... 1 5. Tværprofil

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ny REMA1000 - Hundige Strandvej 190. Rema Ejendomsinvest A/S. Trafikredegørelse. 1 Baggrund

Indholdsfortegnelse. Ny REMA1000 - Hundige Strandvej 190. Rema Ejendomsinvest A/S. Trafikredegørelse. 1 Baggrund Rema Ejendomsinvest A/S Ny REMA1000 - Hundige Strandvej 190 Trafikredegørelse COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund

Læs mere

City køreskolens lille teoribog

City køreskolens lille teoribog City køreskolens lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle

Læs mere

Nordic Human Factors Guideline Dansk Case Study nr. 1

Nordic Human Factors Guideline Dansk Case Study nr. 1 Nordic Human Factors Guideline Dansk Case Study nr. 1 Rundkørsel i Bredsten Lene Herrstedt Gabriel Helmers 8.august 2013 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1. Indledning...

Læs mere

TRAFIKVURDERING AF NYT BOLIGOMRÅDE I ALKEN INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Beskrivelse Eksisterende forhold Fremtidige forhold 3

TRAFIKVURDERING AF NYT BOLIGOMRÅDE I ALKEN INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Beskrivelse Eksisterende forhold Fremtidige forhold 3 ELLA THOR EJENDOMME APS. TRAFIKVURDERING AF NYT BOLIGOMRÅDE I ALKEN ADRESSE COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 2 2 Beskrivelse 2 2.1

Læs mere

TSA 52, Odense SV. Evaluering af dynamisk ruderanlæg. Annette Jørgensen, Vejdirektoratet Ole Svendsen, Vejdirektoratet Jonas H.

TSA 52, Odense SV. Evaluering af dynamisk ruderanlæg. Annette Jørgensen, Vejdirektoratet Ole Svendsen, Vejdirektoratet Jonas H. TSA 52, Odense SV Evaluering af dynamisk ruderanlæg Annette Jørgensen, Vejdirektoratet Ole Svendsen, Vejdirektoratet Jonas H. Olesen, Cowi Før 2 Efter 3 4 5 6 Hvad forventer vi af det dynamiske ruderanlæg?

Læs mere

Fartdæmpning for cykeltrafik ved vejarbejde

Fartdæmpning for cykeltrafik ved vejarbejde ved vejarbejde Udvikling af metoder til midlertidig fartdæmpning for cykeltrafik i forbindelse med vejarbejder Lene Herrstedt Thomas Skallebæk Buch Belinda la Cour Lund 3. Oktober 2018 Transformervej 18

Læs mere

Trafikanters forståelse af færdselstavler og vejafmærkning

Trafikanters forståelse af færdselstavler og vejafmærkning Trafikanters forståelse af færdselstavler og vejafmærkning Test 2014 Lene Herrstedt Belinda la Cour Lund 30. januar 2015 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Trafikanters forståelse

Læs mere

2-1 vej fra Skibinge til Mern. Muligheder og konsekvenser af ny vejudformning

2-1 vej fra Skibinge til Mern. Muligheder og konsekvenser af ny vejudformning 2-1 vej fra Skibinge til Mern Muligheder og konsekvenser af ny vejudformning 2015 Udarbejdet af: Iben Vinsteen/Stefan Larsen Kontrolleret af: Lene Hansen Godkendt af: Bjarke Rasmussen Dato: 09.03.2015

Læs mere