VEJLEDNING I EFTERSKOLEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNING I EFTERSKOLEN"

Transkript

1 VEJLEDNING I EFTERSKOLEN Afgangsprojekt Uddannelses- og erhvervsvejlederuddannelsen Efterårssemesteret 2010 Ann Birgit Christensen Frijsenborg Efterskole

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning s Problemformulering s Problemfokus og valg af teori og metode s Det senmoderne samfund 4.1. Giddens og tre dynamikker s Globaliseringen s Økonomiske betragtninger s Individet 5.1.Ziehe og den kulturelle frisættelse s Den konstruerede identitet s Ung i en senmoderne kontekst s Efterskolekonteksten en beskrivelse s Ung i en senmoderne kontekst på efterskole s Præsentation af vejledningen på Frijsenborg Efterskole s Kritik af den eksisterende vejledning s Forslag til en ny vejledningspraksis 11.1 Individet s Gruppen s Fællesskabet s Opsummering ny vejledningspraksis Form og indhold s Evaluering s Konklusion og perspektivering s. 21 Bilag Litteraturliste

3 1. Indledning Nærværende opgave tager sit naturlige udgangspunkt i mit daglige virke som efterskolelærer gennem 15 år de fem seneste også som uddannelses- og erhvervsvejleder. At indgå i vejledningsarbejdet og sideløbende gennemføre PDuddannelsen har givet anledning til en række refleksioner omkring den særlige kontekst, som efterskolen udgør for vejledning af de unge. En særlig kontekst, der giver særlige muligheder for vejledningen. Ved vejledningsreformen af 2004, der bla. resulterede i de 45 UU-centre, fik efterskolerne sammen med det øvrige frie skoleområde en særstatus. Man kan sige, at efterskolerne har bibeholdt den gamle måde at tænke vejledning på, hvor der er sammenfald mellem underviser- og vejlederfunktion. Dette forhold har iboende fordele og ulemper. Hvor UUvejledningen er underlagt central styring og krav på en række områder, er efterskolevejledningen noget friere stillet. Efterskolerne skal stå mål med UU (bilag 1) på en række områder, men er ikke i særlig grad underlagt formelle krav om vejledningens form og indhold, om end der med Ungepakke II er indført en række skærpelser, der også berører efterskolernes vejledning. I efterskolekredse er der bred enighed om det betimelige i at bevare vejledningsindsatsen på efterskolerne, idet man bryster sig af at have særligt gode forudsætninger og vilkår herfor. (www.vejlederen.org) På min egen efterskole ønsker vi også at bevare vejledningen på skolen og begrænser samarbejdet med UU til det lovbefalede samarbejde omkring brobygning for 10. kl. elever. Men holder en sådan tænkning? Kunne det tænkes, at UU kunne bidrage yderligere ind i en efterskolekontekst? Og omvendt? Hvis vi tænker, at vi som efterskole har særlige forudsætninger for vejledning af de unge, bør vi så ikke også bestræbe os på at udnytte den særlige kontekst, vi har? Eller med en spidsformulering: Hvis vi ikke i høj grad udnytter efterskolekontekstens særlige muligheder, burde vi så ikke overlade vejledningsopgaven til UU? Følgende opgave er en skitsering af et muligt udviklingsprojekt i min vejledningspraksis på basis af ovenstående betragtninger. 2. Problemformuleringen lyder på baggrund heraf som følger: Hvordan kan integrering af vejledningen i en efterskolekontekst understøtte unges valgkompetence? 3. Problemfokus og valg af teori og metode Valgkompetence skal her forstås som overordnet begreb. Valget ses grundlæggende som en relation mellem et individ og et alternativ og er påvirket af den enkeltes forståelse af sig selv og sine valgmuligheder. (Højdal, 2005, s. 33) Betydningsordbogens definition af valg er det at vælge mellem flere ting el. muligheder, og kompetence defineres som dygtighed. (www.ordbogen.com) Jeg betragter det som vejledningens overordnede formål at bibringe unge valgkompetence forstået som evne og vilje til på et reflekteret grundlag at træffe valg, der bredt anskuet fører til det gode liv.

4 I opgaven benyttes betegnelserne elever, vejledningssøgende (vs.) og unge afhængigt at konteksten; unge generelt, elever generelt i efterskolen og specifikt på min egen, og vs. som den unge i vejledningen. Jeg indleder opgaven med en belysning af det senmoderne samfund, hvortil jeg benytter dele af sociologen Anthony Giddens analyser. Til en yderligere belysning af den samfundsmæssige kontekst og statens kvalifikations- og kompetencekrav inddrager jeg udvalgte områder af regeringens publikationer på globaliserings-, uddannelses- og vejledningsområdet. Til yderligere udfoldning heraf beskriver jeg økonom og professor Michael Svarrers betragtninger omkring uddannelsesmæssige investeringers rentabilitet. For et blik på unges identitetsudviklingsvilkår i det senmoderne benytter jeg Thomas Ziehes tænkning omkring bl.a. kulturel frisættelse. Til brug for en yderligere udfoldning af begrebet identitetsdannelse gør jeg brug af dele af professor Per Schultz Jørgensens socialkonstruktivistiske analyser. Da opgavens problemfokus centrerer sig omkring efterskolen som kontekst for vejledningen, finder jeg det anvendeligt at inddrage Ulla Ambrosius Madsens undersøgelser af efterskolens særlige pædagogiske rum. Opgavens undersøgelsesfelt er fokuseret på min konkrete vejledningspraksis. Denne beskrives i et særskilt afsnit, der afføder et efterfølgende afsnit omhandlende en kritik af den eksisterende vejledning med inddragelse af de forudgående samfundsmæssige og individorienterede betragtninger her set i en efterskolekontekst. I et forslag til en ny, mere integreret vejledningspraksis i efterskolekonteksten inddeler jeg vejledningsfeltet i tre; individ, gruppe og fællesskab. I den forbindelse anlægger jeg en konstruktivistisk tilgang til individet og benytter mig af Peavy s vejledningstilgang. Til en gruppeorienteret tilgang benytter jeg mig af Trine Harcks beskrivelser af gruppevejledning i et systemisk perspektiv, ligesom jeg inddrager Randi Skovhus betragtninger omkring gruppevejledning. Rie Thomsens undersøgelse af bl.a. højskolens rum for vejledning og Finn Thorbjørn Hansens beskrivelser af filosofisk vejlednings muligheder danner basis for afsnittet om vejledning i forhold til fællesskabet. Samlet set vil arbejdet med de valgte problemstillinger bidrage til en øget forståelse af de vejledningsmæssige muligheder, der ligger indlejret i efterskoleformen, ligesom det vil kvalificere vurderingen af mulige udviklingstiltag konkret i min egen vejledningspraksis.

5 4. Det senmoderne samfund 4.1. Giddens og de tre dynamikker Iflg. sociologen Anthony Giddens har de livsformer som moderniteten har frembragt, på en hidtil uset måde revet os bort fra alle traditionelle typer af social orden. (Hermann, 2000, s. 217) Han karakteriserer det senmoderne samfund udfra tre grundlæggende dynamikker; adskillelsen af tid og rum, udlejringen af sociale institutioner samt den refleksive strukturering og restrukturering af sociale relationer. (ibid, s ) Hvor vi i præ-moderne kulturer har forbundet hvor med hvornår, kan vi i dag via bl.a. moderne teknologi befinde os i samme rum uden at være på samme sted. På baggrund heraf definerer han udlejringen som det forhold, at sociale relationer løftes ud af deres lokale interaktionssammenhænge og restruktureres på tværs af tid og rum. Denne udvikling påvirkes af to mekanismer: symbolske tegn (eksempelvis penge) og ekspertsystemer (eksempelvis teknologi), som vi ikke har forudsætninger for at kende eller kontrollere til bunds, men som vi benytter alligevel i tillid til, at ekspertsystemerne har styr på det. På den baggrund formulerer Giddens om refleksiviteten, at den i det moderne samfund består i, at sociale praksiser konstant undersøges og omformes i lyset af indstrømmende information om de samme praksiser, og at deres karakter ændres grundlæggende. (ibid, s. 221) I kraft af disse dynamikker er moderniteten globaliserende i sin natur, hævder Giddens, og globaliseringen er dermed et af de tydeligste kendetegn ved den senmoderne verden. Konsekvenserne kan kort beskrives som grænseoverskridende processer, som er betinget af en teknologisk udvikling og en voksende frisættelse af markedskræfterne. Det medfører globale sociale relationer, international indbyrdes afhængighed, øget handel og et indviklet økonomisk netværk. Således bliver der tale om en proces, der væver nationale og internationale forandringer sammen med det intime og personlige plan. (ibid, s ) 4.2. Globaliseringen Den danske regering har formuleret strategier for Danmark i den globale økonomi, Fremgang, fornyelse og tryghed, (www.globalisering.dk) af Her forlyder det bl.a. at Danmark skal have en stærk konkurrencekraft, så vi fortsat hører til blandt de rigeste lande i verden. Og en stærk sammenhængskraft, så vi fortsat har et trygt samfund uden store skel. (ibid) Af de 14 kapitlers overskrifter fremgår det, at de 8 har direkte adresse til uddannelses- og vejledningsområdet. I kapitel 3, Sammenhæng i uddannelsessystemet og god vejledning, hedder det bl.a., at vejledningen skal understøtte 95% og 50% målsætningen, at den skal være professionel, at overgangene mellem de forskellige uddannelsesniveauer ex. fra folkeskole til ungdomsuddannelse skal styrkes, og at kommunernes ansvar for, at alle unge får en uddannelse skal styrkes bl.a. gennem systematisk opsøgende indsats efter folkeskolen overfor den enkelte unge, der ikke har påbegyndt eller har afbrudt en ungdomsuddannelse.

6 Det var Siden er der tilflydt os yderligere initiativer, senest i form af Ungepakke II (www.uvm - a) af , hvor en række tiltag iværksættes for at fastholde 95% og 50% målsætningen. Heriblandt 25 på vejledningsområdet. Blandt tiltagene skal her fremhæves; uddannelsesplanen gøres obligatorisk og munder ud i ansøgning til ungdomsuddannelse, uddannelsesparathedsvurdering, ophævelse af vejledning i 6. klasse, introduktionskurser i 8. klasse gøres frivillige, brobygning i 10. klasse reduceres fra to til en uge, etablering af e-vejledning for ressourcestærke elever og deres forældre, gennemførelsesvejledning afskaffes og erstattes af en institutionsforpligtelse til at fastholde elever i uddannelse på ungdomsuddannelserne, mentorordningen udvides til at gælde for 9. og 10. klasse og alle ungdomsuddannelser, og endelig omlæggelse af børnefamilieydelse for de årige til en ungeydelse, som kommunerne har mulighed for at benytte som sanktionsmiddel, hvis den unge ikke følger sin uddannelsesplan. Uddannelsesparathed vurderes på faglige, personlige og sociale kompetencer. I den forbindelse skønner Uvm., at 70% af en ungdomsårgang er fuldt ud uddannelsesparate, 20% vurderes til at skulle have støtte i større eller mindre omfang, og 10% vurderes ved afslutningen af 9. eller 10. klasse ikke umiddelbart at være uddannelsesparate. (ibid) Der satses altså fra regeringsside markant på uddannelses- og vejledningsområdet som indsatsområder, der kan føre til de budgetterede mål. Men kan øget uddannelse egentlig betale sig for den enkelte og for samfundet? 4.3. Økonomiske betragtninger Netop dette spørgsmål stiller økonom og professor ved Institut for Økonomi ved Århus Universitet, Michael Svarrer (www.vejlederforum.dk) og inddrager i sin analyse tal fra Finansministeriet, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og EU kommisionen, når han sammenfatter udviklingstendensen; at der inden længe vil være overskud af uuddannet arbejdskraft og mangel på uddannet arbejdskraft. Han anskuer uddannelsesspørgsmålet som en investeringsbeslutning for individet, hvor omkostningerne for den enkelte stilles overfor gevinsten og således munder ud i et afkast. Billedet er entydigt; nettogevinsten ved at tage en uddannelse er stor, og han måler den i flere dimensioner; højere løn, mindre ledighed, mindre sygdom, mere jobtilfredshed, mindre kriminalitet, bedre uddannet partner og mindre skilsmisserisiko. Om det samme entydigt positive billede kan opstilles udfra en samfundsøkonomisk betragtning, er han derimod mere skeptisk overfor, idet han fremhæver en række forholds betydning, såsom de øgede økonomiske omkostninger ved at uddanne flere og længere, reduceret skatteindtægt for staten i uddannelsesperioden samt forholdet mellem udbud og efterspørgsel, når flere og flere unge uddannes. Hans pointe er, at rentabiliteten afhænger af målretningen af ressourcerne i uddannelsessystemet, og at der mangler en grundig og gennemgribende evaluering af effekten af forskellige uddannelsespolitiske instrumenter i forhold til at måle effekten på uddannelsesniveauet, før yderligere investeringer kan retfærdiggøres. (ibid)

7 Som uddannelsespolitisk instrument indgår vejledning. Vejledning i UU-regi er underlagt en centralt styret forpligtelse til evaluering. En læsning af Håndbog for Ungdommens Uddannelsesvejledning. Kvalitetssikring, udvikling og måling af vejledningsindsatsen (www.uvm - b: Rambøl, 2004) efterlader det indtryk, at evaluering i UU-regi oftest er af summativ karakter, idet den benytter sig af kontaktstatistikker, resultatmålinger og effektmålinger. Resultaterne udsiger altså noget om, hvor mange samtaler, der har fundet sted, hvor mange og hvordan eleverne fordeler sig på uddannelserne og hvordan overgangsfrekvenserne er - samlet set et fokus på kvantitative data og målopfyldelse. Udfra en overordnet betragning skelnes der mellem summativ og formativ evaluering (www.emu), idet summativ evaluering ses som en afsluttende, bagudrettet evaluering, der har elementer af kontrol en resultatevaluering, hvor evaluator fælder en dom. Iflg. Dahler- Larsen har al evaluering konstitutiv virkning (Dahler-Larsen, 2006, s ), idet han peger på, at evalueringer altid afspejler et bestemt syn på verden og en bestemt problemforståelse. Set i det lys, er det altså væsentligt at gøre sig klart, at evaluering i sig selv udsiger noget om, hvad der betragtes som væsentligt. I dette tilfælde bliver tolkningen da, at den egentlige målsætning er at få så mange unge igennem som muligt på lavest muligt tidsforbrug. Man kan også betragte det som en samfunds-vægtning af den formulering i loven, der tilsigter, at vejledningen skal bidrage til, at valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig gavn for den enkelte og for samfundet, herunder at alle unge gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse. (LBK nr 671) 5. Individet 5.1. Ziehe og den kulturelle frisættelse I sin tilgang til analyse af de unges vilkår i det senmoderne, opridser Ziehe, hvordan den generelle samfundsudvikling og dermed de objektive livsbetingelser har undergået store forandringer i løbet af blot det seneste halve århundrede (Nørgaard, 2000, s ). Vi arver ikke længere værdier og normer, som de tidligere var mere eller mindre indfældet i den kultur, vi blev socialiseret ind i. Han sammenfatter disse tendenser i begrebet kulturel frisættelse frisættelse fra forudbestemte livsmønstre og traditionelle bindinger. Denne frisættelse rummer på den ene side nogle positive muligheder for frit valg på alle hylder en frigørende mulighed men rummer på den anden side også risiko for voldsom usikkerhed, orienteringsløshed og opløsningstendenser. Den enkelte skal vælge mellem mange muligheder og må gøre det ud fra en optagethed af, hvad der opleves som personligt relevant. Dermed stilles store krav til den enkelte, fordi næsten alt udelukkende måles i forhold til individet selv. Ziehe taler her om en form for dobbeltbevidsthed, et kikkertsyn på sig selv, hvor den unge hele tiden befinder sig i en sammenligningstilstand, hvor bl.a. egne primær-erfaringer måles med de medieskabte, sekundære erfaringer. Den enkelte kommer i centrum af sit eget liv, og dermed er identiteten sat under hårdt pres Ziehe taler her om en mulig overophedning af subjektiviteten. (ibid, s )

8 Han peger endvidere på, at informalisering og understrukturerethed præger hverdagslivet, og at egenverdenen er blevet strukturdannende for individets mentale udrustning. (Ziehe, 2004, s og ) I forlængelse heraf ser Ziehe egenverdenerne som relevanskorridorer, hvor de unge i højere grad foretager afvisninger og fravalg end positive tilvalg, når de skal orientere sig i forhold til principielle valg i mulige ungdomskulturelle stilretninger, idet man er bange for alt, der øger vilkårligheden eller uigennemsigtigheden. (ibid) 5.2. Den konstruerede identitet Per Schultz Jørgensen (PSJ) trækker på bl.a. Ziehe og inddrager Ulrik Beck, når han trækker tråden fra de ovenfor skitserede samfundsmæssige og kulturelle forhold og deres betydning for individet. Han anlægger en socialkonstruktivistisk tilgang til forståelse af identiteten. (Jørgensen, 2002, s. 230) Antagelsen er, at individet er aktiv deltager i den konstruktive proces det er at skabe sammenhæng i egen identitet. Den enkelte skaber sin egen biografi og er dermed individuelt ansvarlig for at tilvejebringe sammenhæng. Med et udtryk fra Beck, forstår individet sig som et administrationskontor. Manglende sammenhæng bliver følgelig udtryk for personlig utilstrækkelighed. (ibid, s. 234) PSJ angiver forskellige veje, der kan bidrage til større stabilitet i identiteten; refleksion og social opslugthed i form af gruppetilhørsforhold. PSJ trækker på Giddens, når denne siger, at: Selvets refleksive projekt, som består i at opretholde sammenhængende, men konstant reviderede biografiske fortælinger, finder sted i en kontekst af mangfoldige valgmuligheder, der filtreres gennem abstrakte systemer. (ibid, s. 240) Den enkelte opbygger et billede eller en fortælling om sig selv gennem brug af sociale og kulturelle symboler. Denne konstruktion præsenteres, formidles, nuanceres og tages sluttelig tilbage som en ny erkendelse en re-konstruktion. PSJ benævner det en arbejdsmodel af sig selv. (ibid, s. 241), som bliver tilpasset den arena, individet befinder sig i. Gennem vekselvirkningen mellem person og omverden når individet gradvist frem til en kerne, som opfattes som èn selv. Denne konstruktive proces sker iflg. PSJ i et tæt samspil med andre i skiftende grupper eller arenaer. PSJ skelner mellem det indrestyrede menneske, som lever sit liv på grundlag af tidligt indpodede værdier og normer - og det gruppestyrede menneske, som henter sine inspirationer fra samværet med andre. Den gruppestyrede karakter ses som en reaktion på massesamfundet, storbyerne og mediepåvirkningen eller globaliseringen, om man vil. For gruppestyrede individer kommer styringen fra deres samtidige såvel direkte bekendtskaber som indirekte fra ex. massemedierne. (ibid, s. 243) Det enkelte menneske er del af mange forskellige grupper, og alle tilbyder de en række af selvkategoriserings-muligheder, da individet får del i de orienteringer, som gruppen står for. Dermed hentes der større eller mindre bidrag til identiteten fra gruppetilhørsforholdene, og den grundlæggende forståelse er da, at identiteten og den deraf udledte selvforståelse er til forhandling gennem en inter-personel proces. Iflg. PSJ foretager individet også en intra-personel forhandling, der ses som en større eller mindre accept på det personlige plan, der fører til en såkaldt kognitiv re-strukturering. Samlet set

9 er de to processer den inter- og den intrapersonelle udtryk for, at personen definerer sin identitet. (ibid, s. 245) 6. Ung i en senmoderne kontekst Individet (og dermed også unge) i det senmoderne er, på basis af ovenstående betragtninger, indlejret i et spændingsfelt mellem ydre og samfundsmæssige krav og indre og individualiserede identitetsopbygningsprocesser. Fra samfundsmæssig side stilles der krav til den enkelte om at bidrage til Danmarks placering i det globale, økonomiske og vækstmæssige kapløb. Der opstilles konkurrencemæssige parametre, som den enkelte via de førte politikker og lovgivningen bliver underlagt. Der stilles ikke alene krav om, at den unge skal tage en ungdomsuddannelse det skal desuden være med udnyttelse af evnerne til det yderste - qua 95% og 50% målsætningen. Vejledningen ses som det smøremiddel, der skal få det hele til at glide. Men når vejledningen positionerer sig som en myndighedsopgave og desuden minimeres, gøres itbaseret og i stigende grad målrettes de svage bliver tolkningen af helhedsbilledet præget af en udskillelses-tankegang, hvor de stærkeste 70% overlades til selvvejledning, og de resterende i en vis grad stigmatiseres som de svageste dem der har behov for vejledning. Og hvis vejledning alene ikke virker, kan man få en mentor nu også i 9. og 10. klasse. Og hvis vejledningen og mentoren ikke virker, tages straf- og sanktions-midler i brug qua UUs/kommunernes mulighed for at lade ungeydelsen bortfalde. Det lægges altså et pres på individet med samfundsmæssige krav om at levere målrettethed og rentabilitet, hvilket dog er forbundet med visse komplikationer for individet i en senmoderne kontekst, hvor traditioner udgør tvivlsomme holdepunkter, og hvor der er risiko for oplevelse af manglende sammenhæng i såvel samfundslivet som det personlige liv. Samfundet ændrer sig med stor hast - forandring og uforudsigelighed er det eneste sikre, og det kan dermed være svært at overskue konsekvenserne af sine valg. I bund og grund er det umuligt at forudsige, hvad et dynamisk udviklende arbejdsmarked efterspørger i fremtiden, ligesom det kan være svært at overskue valgenes betydning på det individuelle, personlige plan. Giddens betragtninger omkring globaliseringens grænseoverskridende processer, hvor nationale og internationale forandringer væves sammen med det intime og personlige plan kan ses som en yderligere komplikation i det spændingsfelt, individet skal navigere i. På det konkrete plan eksemplificeret i Vestas nylige nedlæggelse af et stort antal arbejdspladser. (www.borsen, ) På det intime plan, eksemplificeret i de betragninger, sociologen Richard Sennet gør sig i bogen Det fleksible menneske, hvor han påviser fremkomsten af den fleksible kapitalisme (Sennet, 1999, s. 7), og videre hvordan den nedbrydning af gamle systemer, regler og procedurer, der har fundet sted, tilsyneladende giver individet øget frihed og selvbestemmelse, men i praksis blot er afløst af en mere skjult magtudøvelse. Han taler sågar om savage capitalism, og denne er iflg. Sennet kortsigtet i sin natur. Han påviser, hvordan arbejdsmarkedets efterspørgsel på

10 forandringsvillighed og fleksibilitet hos arbejdstageren har haft skadelige følgevirkninger for karakteren - for identiteten. (ibid, ex. s. 95, 137 og 165) Han stiller spørgsmålet: Hvordan kan man forfølge langsigtede mål i et kortsigtet samfund? Hvordan kan varige sociale relationer skabes og opretholdes? Hvordan kan et menneske skabe sig en fortælling om identitet og liv i et samfund, der er en collage af episoder og fragmenter? (ibid, s. 24) Set i lyset af ovenstående betragtninger, argumenterer jeg for, at den forståelse af vejledningsbegrebet, der bliver ført som politik pt, er alt for begrænset. Skal vejledning være til gavn for den enkelte, og ikke blot for samfundet, jf. LBK nr. 671, bør den anlægge et bredere mål end blot at føre den unge (flest muligt) gennem uddannelsessystemet via en rationalistisk bedømmelseskultur, der med overvågning, kontrol og sanktionsmidler reducerer individet til objekt i uddannelses- og arbejdsmarkedspolitikken og minimerer mulighederne for ægte dialog. Den bør tage sigte på at understøtte det hele menneske bør være en holistisk orienteret vejledning. En vejledning, der tager højde for individets vanskeligheder i en senmoderne kontekst. En vejledning, der vedkender sig, at valg i en senmoderne kontekst ikke er absolutte, men altid er under tilblivelse. En vejledning, der er til gavn for den enkelte såvel som for samfundet. Før jeg tager fat på en konkret udfoldning af et muligt bud på en sådan anden vejledningspraksis, vil jeg i det følgende vende blikket mod en generel beskrivelse af efterskolekonteksten dernæst specifikt mod min egen praksis.

11 7. Efterskolekonteksten en beskrivelse Ulla Ambrosius Madsen (UAM) opdeler efterskolens pædagogiske rum i tre felter. (Figur fra Madsen, 2003, s. 23) Skoleprojektet/Det nødvendige rum refererer til efterskolens undervisningsmæssige forpligtelser og ambitioner. (Madsen, 1995, s og 2003, s ) Der er tale om det område af efterskolen, der har med statens fastsættelse af krav til de unge om kvalifikationer og kompetencer at gøre. Der er tale om skolefag, som er nødvendige for de unge at beskæftige sig med for at kunne indstille sig til Folkeskolens Afgangsprøver samt om statens formelle krav vedr. uddannelses- og erhvervsvejledning. Der er altså tale om et formaliseret rum, hvor efterskolen iflg. bekendtgørelsen står mål med folkeskolen og på vejledningsområdet med UU. Dannelsesprojektet/Det kontraktfæstede rum refererer til skolernes værdigrundlag og afspejler det civile samfunds ambitioner med de unges dannelse, forstået som den kreds af borgere, der står bag etableringen af den enkelte efterskole og er aktive i dens virke. (ibid) En af pointerne med en efterskole er, at de værdier, der afspejler sig i hverdagen, skal understøtte dannelsesprocessen for de unge i forhold til lige netop de værdiprioriteringer, som den unge og deres forældre har valgt skolen udfra. Forskellige skoler formulerer forskellige traditioner, normer og rutiner for samværet og fællesskabet, som udmønter og understøtter værdigrundlaget. Autonomiprojektet/Det frie rum refererer til de unges subjektive, individuelle dannelsesprojekter, hvilket dækker over det ungdomsliv, som leves udenom det mere formaliserede fællesskab på skolen. (ibid) Det drejer sig om opbygning, afprøvning og ændring af relationer til venner, kærester, lærere, familie mm.

12 Iflg. UAM er det i spændingsfeltet, eller brydningen mellem disse tre projekter/rum i det fællespædagogiske rum at skolernes pædagogiske praksis udmønter sig, og dermed også i det spændingsfelt, at de unge dannes i efterskolen realiserer deres individuelle dannelsesprojekter. Sammenhængen mellem skole, værdier og fritid er skoleformens kerne og forbindes af den fælles hverdag. (UAM, 2003, s. 74) Efterskoler skal iflg. lovgivningen tilbyde undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse og videre tilbyde kurser med henblik på elevernes hele menneskelige udvikling og modning samt deres almene opdragelse og uddannelse. (LBK 662) 8. Ung i en senmoderne kontekst på efterskole Ziehe argumenterer for, at der hos de unge (i det senmoderne samfund) opstår en længsel efter tætte strukturer, tydelig personlig anerkendelse og stablie orienteringsaflastninger. (Ziehe, 2004, s. 110) Han taler endvidere om setting ets betydning og plæderer for et tæt og strukturerende setting, der bl.a kan medvirke til aflastning af ambivalenser, hjælpe til unddragelse af formløsheden og sørge for individuelle anerkendelses- og bekræftelseserfaringer, idet det fordeler funktionsopgaver eller små ritualiseringsanledninger. (ibid, s ) Oplevelsen af en ydre strukturerethed skulle altså iflg. Ziehe således kunne støtte etableringen af en indre struktur hos den unge (ibid, s. 117). Når den unge kommer på efterskole, ændres konteksten for udfoldelsen af ungdomslivet. Efterskolens enhed af skole, værdier og hjem udgør en tydeligere rammesætning, end unge ellers møder den. (Thøgersen, 2004, s ) Efterskolen byder sig til med traditioner og ritualer i en rammesat hverdag; ex. morgensang, fortælletimer, fødselsdagsritualer, postuddeling, fælles måltider, lejrskole, dramaforestillinger, etc. (det kontraktfæstede rum), og det giver nogle rammer, som de unge har mulighed for at forholde sig til. I efterskolen får den unge mulighed for oplevelser med nærhed og accept i det udstrakte samvær med kammerater og personale i både skole- og hverdagssituationer, såsom de daglige måltider, daglige samtaler, vagtlærerens godnatrunde, osv. (ibid, s. 188) Samværet med kammerater og voksne overhaler den tid, der ellers benyttes foran PC en, videoen, fjernsynet, mobilen, osv., og i det samvær tvinges den unge til at forholde sig til sig selv på en mere autentisk måde sekundære erfaringer kan afløses af primære erfaringer og tydningsmønstre, og derved muliggøres en nuancering af den unges syn på sig selv og et mere realistisk syn på muligheder og begrænsninger, end de medieskabte. Efterskolen kan altså for den unge være med til at reducere den kløft, som den kulturelle frisættelse skaber mellem forestillingen om, at alting er muligt og virkeligheden. (ibid, s. 82) På baggrund af ovenstående argumenterer jeg for, at efterskolen som setting i en vis udstrækning kan fungere som nedkølingseffekt for den føromtalte overophedede subjektivitet gennem sin tætte, strukturerede rammesætning, der kan skabe forudsigelighed, overskuelighed, helhed, nærvær og accept for den unge være en stabil orienteringsaflastning. De ydre strukturer kan medvirke til støtte til opbygning af indre struktur hos den unge. I efterskolen kan den unge finde en mulighed for aflastning af den evige, selvrefererende refleksionsproces med udgangspunkt i egenverdenen, og den unges egenverden kan blive udfordret på sit indhold. I efterskolen kan fællesskabet

13 opleves som en befrielse, da der kan opstå en oplevelse af, at der er noget, der er større end dem selv. Og noget tyder på, at efterskoleopholdet har betydning langt hen i livet. Således udtaler udviklingschef hos UC Syddanmark, Alexander von Oettingen på basis af et endnu ikke publiceret forsknings- og udviklingsprojekt om efterskolernes dannelsesmæssige opgave, at: Efterskolemiljøet har tryk på det venskabelige fællesskab, hvor den enkelte elev udvikler sig i gennem de forskellige relationer til andre. Effekten er enorm i forhold til at udvikle moralske, politiske og religiøse eller åndelige sider. Videre hedder det, at: Et efterskoleophold er en slags dannelsesindsprøjtning, som virker i meget lang tid, ja gennem hele livet idet erfaringerne fra opholdet forandrer sig og spiller med i kraft af og i takt med det liv, de tidligere elever lever. (www.efterskolen) På den måde kan efterskolen danne en særligt værdifuld arena for unges udviklings-, lærings- og dannelsesproces og dermed også for vejledningen. 9. Præsentation af vejledningen på Frijsenborg Efterskole Skolen er en grundtvig-koldsk efterskole med 90 elever, fordelt på 9. og 10. klasse. Der integreres 25% hørehæmmede elever bevægelseshandicappede, ligesom den har to pladser reserveret til integrationselever. Geografisk set er elevgruppen alsidigt sammensat, idet især hørehæmmede elever kommer fra hele landet. Skolen har en bredt formuleret profil modsat mere snævert profilerede skoler, ex. gymnastik, musik, kunst eller andet. Skolen vægter i sin formålsformulering bl.a. at der tilstræbes et hjemligt miljø, hvor tillid præger samværet og hvor det er naturligt at møde holdninger og udvise respekt for andres, hvor frihed trives i et forpligtende fællesskab, og hvor medindflydelse og medansvar indgår i en demokratisk tankegang. (www.fus.dk/vores-skole) Skolen har gennem en årrække opbygget en struktur, som i vid udstrækning er team- og gruppebaseret. (bilag 2) Som det fremgår, omfatter denne struktur også vejledningen, idet den er bygget op omkring tre stamhold med hver en vejleder. Vejledningen er centreret omkring 2 individuelle samtaler mellem elev og vejleder og starter med, at eleverne vælger brobygningsønsker. I forbindelse med brobygningen skriver eleverne logbog, som fungerer som OSO-opgave. Eleverne får respons herpå af deres kontaktlærer. De tre vejledere foretager besøg på brobygningsuddannelserne i brobygningsugen. I november/december afholdes 1. individuelle samtale, hvor der spørges ind til erfaringerne fra brobygningen og elevens planer efter efterskoleopholdet. Der afholdes fælles informationsmøde for eleverne, hvor de indføres i det elektroniske arbejde med uddannelsesplanen. I januar/februar opfordres eleverne til at besøge åbent-husarrangementer i deres hjemkommuner. Efterfølgende afholdes 2. individuelle samtale, hvor eleven gerne skulle være afklaret, og hvor uddannelsesplanen færdiggøres, og der forberedes tilmelding til ungdomsuddannelserne. I februar afholdes skole/hjem-samtale med elev, forældre og kontaktlærer, hvor et naturligt emne er det kommende års planer. I marts tilmelder skolen eleverne via optagelse.dk. Vejledergruppen har ingen fast mødetid men mødes efter behov og varetager vejledningen hver for sig på eget stamhold.

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

grundskole og UU i samarbejde om unges karrierevalgsproces

grundskole og UU i samarbejde om unges karrierevalgsproces Der skal to til en tango grundskole og UU i samarbejde om unges karrierevalgsproces Fleksibelt forløb Master i Uddannelsesplanlægning og vejledning Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Århus Universitet

Læs mere

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte for UU-vejledere og gennemførelsesvejledere i ungdomsuddannelser 1 Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for

Læs mere

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse Denne blanket skal indsættes som FORSIDE i alle tre eksemplarer af eksamensopgaven. Modulnavn- og -nr.: Vejleders navn: Titel på opgaven: Ugeskema som specialpædagogisk indsats

Læs mere

Vejledning om gennemførelse af ungdomsuddannelse

Vejledning om gennemførelse af ungdomsuddannelse PROFESSIONSHØJSKOLEN UCC Vejledning om gennemførelse af ungdomsuddannelse Valg modul 2 Erhvervs og studievejleder Tove Søndergaard Bak, Hotel og Restaurantskolen, København 15 12 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Identifikation af unge med særlige behov for vejledning

Identifikation af unge med særlige behov for vejledning Identifikation af unge med særlige behov for vejledning Indledning Nærværende mappe rummer en rapport. Den er et resultat af et projektarbejde om Identifikation af unge med særlige behov for vejledning.

Læs mere

Weekend- Junkier. Bacheloropgave 7. Januar 2014 University College Nordjylland Professionsbachelor Pædagog.- Skolevangen, Hjørring

Weekend- Junkier. Bacheloropgave 7. Januar 2014 University College Nordjylland Professionsbachelor Pædagog.- Skolevangen, Hjørring Weekend- Junkier Bacheloropgave 7. Januar 2014 University College Nordjylland Professionsbachelor Pædagog.- Skolevangen, Hjørring VEJLEDER: HOLGER KJÆRSGAARD ANTAL ANSLAG: 83.982 Opgaven er udført uden

Læs mere

Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse

Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse Sociologisk speciale, 10. semester Aalborg Universitet August 2012 Forfatter: Johanne Ravnås Lang-Stobbe Vejleder: Inger Glavind Bo Forside:

Læs mere

Afgangsprojekt DUEK Diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning SELVOPFATTELSENS BETYDNING FOR KARRIEREVALG

Afgangsprojekt DUEK Diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning SELVOPFATTELSENS BETYDNING FOR KARRIEREVALG Afgangsprojekt DUEK Diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Modul 213058 - efterår 2011 Hanne Bøge dip17350 Vejleder: Lisbeth Højdal HVEM ER JEG? HVAD KAN JEG BLIVE? SELVOPFATTELSENS

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Syddansk Universitet Michelle Møller Afleveringsdato: Campus Esbjerg 19.12.2013 De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Jeg erklærer på tro og

Læs mere

1. Indledning (Fælles)... 3. 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4. 2. Metode (Fælles)... 4. 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)...

1. Indledning (Fælles)... 3. 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4. 2. Metode (Fælles)... 4. 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)... Indholdsfortegnelse 1. Indledning (Fælles).... 3 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4 2. Metode (Fælles)... 4 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)... 4 2.2. Børneperspektivet (Maria J.)... 5 2.3. Empiri

Læs mere

Standardforside til projekter og specialer

Standardforside til projekter og specialer Standardforside til projekter og specialer Til obligatorisk brug på alle projekter, fagmodulsprojekter og specialer på: Internationale Studier Internationale udviklingsstudier Global Studies Erasmus Mundus,

Læs mere

Unge der går til yderligheder

Unge der går til yderligheder Den Sociale Højskole, Århus. Hold 001. Projektrapport 2. semester, januar 2001. Emnegruppe 3, gruppe 5. Unge der går til yderligheder om det autonome miljø på Nørrebro Projektgruppens medlemmer: Birgitte

Læs mere

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Indledning og læsevejledning... 5 Læsevejledning...7 Rammer... 9

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Faglighed i perspektiv

Faglighed i perspektiv Afsluttende diplom modul i specialpædagogik - Foråret 2012 Opgaven skrevet af: Jannik Jensen (Studienummer: 136593) (Studienummer: 136592) Vejleder: Pia Beier Lund Standardtitelblad til opgaver på diplomuddannelserne

Læs mere

Indledning En lokal amerikansk finanskrise, der udløser en global finanskrise, efterlader hele den islandske økonomi i ruiner og får millioner af

Indledning En lokal amerikansk finanskrise, der udløser en global finanskrise, efterlader hele den islandske økonomi i ruiner og får millioner af Professionshøjskolen University College Capital Diplomuddannelsen Uddannelses- og Erhvervsvejleder Afgangsprojekt Udarbejdet af Claudia Hoffmann Dose Vejleder: Per Bram Hinløv Efteråret 2008 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Motivation og dannelse gennem friluftsliv i arbejdet med anbragte unge

Motivation og dannelse gennem friluftsliv i arbejdet med anbragte unge Motivation og dannelse gennem friluftsliv i arbejdet med anbragte unge Side 1 af 58 Bachelorprojekt Projektet titel: Motivation og dannelse gennem friluftsliv i arbejdet med anbragte unge Motivation og

Læs mere

Simon Schulin. Den lærende mentor

Simon Schulin. Den lærende mentor Simon Schulin Den lærende mentor Simon Schulin Den lærende mentor UDGIVER Projekt HOLD FAST UDGIVELSESÅR 2013 FORFATTER Simon Schulin FOTO Projektets egne medarbejdere DESIGN OG TRYK Stormes Grafisk OPLAG

Læs mere

Grundbog i vejledning og kompetenceafklaring

Grundbog i vejledning og kompetenceafklaring Steffen Hartje John Steen Johansen Grundbog i vejledning og kompetenceafklaring fritid & samfund 1 2 Steffen Hartje John Steen Johansen Grundbog i vejledning og kompetenceafklaring Fritid & Samfunds Forlag

Læs mere

Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed

Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Undervisningsministeriet 2010 Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 12 2010

Læs mere

Mindfulness i Det Postmoderne Samfund

Mindfulness i Det Postmoderne Samfund Projektrapport udarbejdet af: 42130 Mette Dybvad 50941 Trine Hjorth Bonde 51129 Cecile Nielsen 51157 Camilla Kitt Jensen BA Projekt F2013 Mindfulness i Det Postmoderne Samfund Vejleder: Janni Hermansen

Læs mere

Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab

Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab Dokumentationsrapport fra Det Nationale Kompetenceregnskab Undervisningsministeriet 2002 Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale

Læs mere

Travle, halvgamle mænd i uddannelsessamfundet

Travle, halvgamle mænd i uddannelsessamfundet Travle, halvgamle mænd i uddannelsessamfundet En undersøgelse af nogle 40-60-årige mænds motivation og barrierer i forhold til deltagelse i voksenuddannelse Roskilde Universitetscenter Erhvervs- og Voksenuddannelsesgruppen

Læs mere

Kommunikation i det senmoderne samfund

Kommunikation i det senmoderne samfund Kommunikation i det senmoderne samfund Indhold Indledning... 2 Problemstilling... 3 Læsevejledning... 3 Kommunikation... 6 Det senmoderne... 8 Samfundet i dag... 10 De unge i senmoderniteten... 12 Medialisering...

Læs mere

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Denne projektrapport er en faglig vinkel på projekt Det gode liv i landområderne udvikling af det mobile bibliotek. Rapporten henvender

Læs mere

Selv-identitetsdannelse og selvvurderet kropsbillede - En udfordring for sen-modernitetens unge. 1. Indledning 3. 1.1 Problemformulering 4

Selv-identitetsdannelse og selvvurderet kropsbillede - En udfordring for sen-modernitetens unge. 1. Indledning 3. 1.1 Problemformulering 4 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 1.1 Problemformulering 4 1.2 Opgavens struktur og afgræsning 4 1.3 Inklusion/eksklusion 5 1.4 Arbejdsmetode 5 1.5 Centrale begreber 5 1.5.1 Ungdommen/de unge: 6 1.5.2

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE...1 1 BAGGRUND OG OMFANG...3

INDHOLDSFORTEGNELSE...1 1 BAGGRUND OG OMFANG...3 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...1 1 BAGGRUND OG OMFANG...3 1.1. INDKREDSNING AF PROBLEMFELTET...3 1.1.1 Problemfelt og -formulering... 1.1.2 Specialets opbygning...6 1.2 ORGANISATION OG VEJLEDNING

Læs mere