Anmeldt tilsyn Djurslands Efterskole Kanneshøjvej 43 Fjellerup 8585 Glesborg. Anbringelsespladser i.h.t. Servicelovens 52.3.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anmeldt tilsyn 4.10.12 Djurslands Efterskole Kanneshøjvej 43 Fjellerup 8585 Glesborg. Anbringelsespladser i.h.t. Servicelovens 52.3."

Transkript

1 Anmeldt tilsyn Djurslands Efterskole Kanneshøjvej 43 Fjellerup 8585 Glesborg Anbringelsespladser i.h.t. Servicelovens

2 Den 4. oktober 2012 blev der afviklet anmeldt tilsyn på opholdsstedet Djurslands Efterskole. Konklusion og opsamling fra det uanmeldte tilsyn Der er ved tilsynsbesøget på Djurslands Efterskole udelukkende talt med 1 af de 2 ledelsesrepræsentanter. Dette med baggrund i at der pt. ikke er anbragte børn jf. servicelovens på efterskolen. Såfremt de godkendte pladser fremadrettet er besat, vil Tilsynet indbefatte at der tales både med ledelsesrepræsentanter, repræsentanter for medarbejdere samt de anbragte børn / unge. På Djurslands efterskole har de 6 godkendte pladser til anbragte børn ikke været i anvendelse i en længere periode. I forbindelse med nyt lederskifte er efterskolen gået i dialog om, hvorvidt efterskolen fortsat ønsker en godkendelse til at kunne modtage anbragte børn / unge. I bekræftende fald vil en nærmere specifikation af målgruppen være i fokus, og godkendelsen vil efterfølgende blive ændret. Ledelsen er meget opmærksom på, at personalet aktuelt ikke har gjort sig mange erfaringer med anbragte børn / unge, da de 6 godkendte pladser i en længere periode ikke har været benyttet. Dette har betydning for, at efterskolen ikke akut vil kunne modtage et anbragt barn / en anbragt ung men hurtigt vil kunne finjustere i forhold til specialundervisning, særlig støtte, øvrige faciliteter og den pædagogiske ramme, og være parat til at påtage sig opgaven. Der er i forbindelse med tilsynet forespurgt til det ledelses- og/personalemæssige kendskab til bekendtgørelse vedr. magtanvendelse. Ledelsesmæssigt er der et godt kendskab og erfaring med at håndtere magtanvendelse. Anderledes ser det ud på det personalemæssige område, hvor personalet ikke har aktuel erfaring, eller har modtaget reel undervisning/kursus i magtanvendelse. Det er konkretiseret fra Tilsynsenheden, at personalet skal være bekendt med Magtbekendtgørelsen og procedure omkring anvendelse af magt. Det aftales at bekendtgørelse vedr. magtanvendelse udleveres til personalet, og at der henvises til Servicestyrelsen kursus. Efterskolen er ikke tilmeldt Tilbudsportalen, hvilket de skal få bragt i orden snarest muligt. Ved tilsynsbesøget fremgår det klart, at der ledelsesmæssigt gøres mange tanker om den fremtidige indsats for en særlig målgruppe, som efterskolen kunne byde ind med. Aktuelt gør man sig overvejelser omkring en særlig indsats i forhold til unge med anden etnisk herkomst, eller unge teenagemødre og deres spædbørn. Der er ikke truffet endelig beslutning om et reelt indsatsområde/målgruppe. Endelig beslutning træffes på den planlagte personaledag på efterskolen, og Tilsynsenheden orienteres efterfølgende. Ved rundvisning på institutionen både ude og inde er der fundet meget ordnede forhold. Efterskolen har gode udendørs faciliteter og værksteder, der rammer bredt og giver mulighed for at eleverne kan dyrke deres forskellige interesser. Af forandring fra tidligere tilsyn bemærkes, at synliggørelsen af det kristne værdigrundlag har ændret form, og fremtræder i dag mindre synligt med fokus på citater som dekoration på vægge. Tilsynsenheden, Norddjurs Kommune, Børne- og Familieteamet, Glesborg Bygade 1, 8585 Glesborg 2

3 Sammenfattende konkluderes det, at efterskolen fortsat har godkendelsen til 6 anbringelsespladser jfr. Servicelovens 52 stk. 3 nr. 7. Efterskolen skal beslutte, om man fortsat ønsker godkendelsen og der vil så skulle være en dialog om målgruppe. Derudover er følgende aftalt: 1 årligt tilsyn og 1 lovpligtigt uanmeldt tilsyn. Der udarbejdes en oversigt over ansat personale, der løbende opdateres. Ved skoleårets afslutning fremsender skolen oversigt over, hvor mange unge, der har været anbragt i skoleåret fra hvilken kommune og om forløbet er gennemført. Hvis forløbet ikke er gennemført, oplyses årsagen. Magtanvendelse indberettes. Det er leders opgave at sikre, at medarbejderne er bekendt med bestemmelserne. Efterskolen skal være tilmeldt Tilbudsportalen. Efterskolen orienterer Tilsynet om skolens beslutning i forhold til det fremtidige indsatsområde/målgruppe, når personaledagen er gennemført og der vil være dialog omkring mulighed for godkendelse af dette. Det understreges at Norddjurs Kommune ønsker at føre et dialogbaseret tilsyn. Det betyder at Djurslands Efterskole er velkommen til at kontakte Tilsynet ved behov for sparring/afklaring af spørgsmål. Kritik Det er ledelsens ansvar at kende indholdet af aktuel godkendelse. Tidligere leder er orienteret om magtbekendtgørelsen. Det er ny ledelses ansvar at sikre sig, at bestemmelserne er kendt for personalet. Det er ledelsens ansvar at sørge for, at efterskolen er registreret på Tilbudsportalen. Tilsynet har følgende påbud Ledelsen skal sikre sig, at medarbejderne er kendt med reglerne vedr. magtanvendelse Ledelsen skal sørge for, at efterskolen registreres på Tilbudsportalen. Fokuspunkter Afklaring i forhold til fremtidig godkendelse. Lokal brug af efterskolen bl.a. i forhold til skolens kompetencer vedr. unge med anden etnisk baggrund. Østergårds ledelse har følgende kommentarer til tilsynet Der er ingen bemærkninger fra Djurslands Efterskole til den udarbejdede tilsynsrapport. Høring Tilsynsrapporten har været sendt til høring i Handicaprådet. Der er modtaget følgende høringssvar: Handicaprådets møde den 6. december 2012: Toges til efterretning. Indstilling Det indstilles, at rapporterne fra det anmeldte tilsyn tages til efterretning. Margit Tang Møller myndighedschef Tilsynsenheden, Norddjurs Kommune, Børne- og Familieteamet, Glesborg Bygade 1, 8585 Glesborg 3

4 Fra tilsynet deltager Socialkonsulent Maja Elisiussen Socialkonsulent Tinne Poulsen Fra opholdsstedet deltager Leder: Anders Christensen. 1. Præsentation af Tilsynsenhed Djurslands efterskole har skiftet ledelse. Ny leder på efterskolen er Anders Christensen. Da dette er første tilsynsbesøg fra Børne- og familieteamets socialkonsulenter efter at Anders Christensen er tiltrådt som ny leder vægtes i dette tilsyn, at få rammesat det fremtidige tilsyn og få indblik i /kendskab til de nuværende forhold som kendetegnende for Djurslands efterskole. Indledningsvis orienteres om konsulenternes faglige baggrund, og den opgavemæssige fordeling i afdelingen. Derudover orienteres om, hvilke forventninger der er til det fremtidige tilsyn på Djurslands efterskole herunder de lovmæssige rammer jfr. servicelovens 52. stk. 3 nr. 7. Der er udarbejdet kvalitetsstandard vedr. tilsynet med opholdssteder og institutioner i forhold til anbragte børn og unge. Tilsynsenheden har fokus på at føre et dialogbaseret tilsyn ud fra de 3 overordnede principper: Kontrol, kvalitet og udvikling. Der orienteres om at tilsynsrapporten altid fremsendes til partshøring og efterfølgende til orientering i det politiske udvalg. 2. Tilsyn fremadrettet. Fremadrettet vil tilsynet på Djurslands Efterskole blive tilrettelagt med 1 anmeldt tilsyn, samt 1 uanmeldt tilsyn årligt. Der vil blive udfærdiget dagsorden forinden det anmeldte tilsyn. Djurslands efterskole er velkommen til at sætte emner på dagsordenen. Tilsynet anmoder om, at der forinden afvikling af anmeldt tilsynsbesøg fremadrettet fremsendes følgende til Tilsynsenheden: Opdateret oversigt over personale Opdateret oversigt over anbragte børn / unge på efterskolen jfr. servicelovens 52. stk.3. nr.7 Endvidere anmodes om, at der fremsendes kopi af øvrigt materiale som er udfærdiget omkring retningsliner og procedure på stedet i forhold til anbragte børn Tilsynsenheden, Norddjurs Kommune, Børne- og Familieteamet, Glesborg Bygade 1, 8585 Glesborg 4

5 / unge jfr. servicelovens 52. stk.3. nr.7. Socialkonsulenterne orienterer om, at der i tilsynet ligger en skærpet forpligtigelse på kontroldelen, men at der lægges vægt på, at formen omkring tilsynet også er dialogbaseret med det for øje at kunne deltage i sparring omkring tilbuddets udvikling og kvalitet. 3. Status Ved tilsynsbesøget d.d oplyser Anders Christensen indledningsvis, at han ikke var opmærksom på at efterskolen allerede er godkendt med 6 pladser til at modtage anbragte børn jf. Servicelovens 52. stk.3.nr.7. Der er ikke aktuelt anbragt børn jfr. serviceloven på Djurslands efterskole. Nye tiltag på efterskolen: Anders oplyser, at den daglige ledelse nu er delt op således at den daglige drift varetages dels af ham selv, og dels af viceskoleledertom Skuldbøl. Anders oplyser, at der snarest muligt påbegyndes renovering af den ældste del af bygningen. Bygningen husede tidligere drengeafdelingen, men har ikke været i anvendelse grundet dårlig stand. Der ses frem til at den sidste og ældste del også bliver renoveret. Derudover er efterskolen påbegyndt udfærdigelse af ny hjemmeside. Efterskolen ønsker en tydelig profil en efterskole med et kristent grundlag, grundlagt af NYT LIV, en folkekirkelig bevægelse. Det skal fremgå tydeligt, hvilke værdier der vægtes på efterskolen, således at de unge ved, at det er det de siger ja til, når de vælger Djurslands efterskole. SPORT, MUSIK, DESIGN, TRO er de temaer de unge på efterskolen kan vælge sig ind på. Anders fortæller, at det kristne element i hverdagen fysisk er tonet en anelse ned, forstået på den måde, at bibler/skrifter og kors ikke er synligt i samme omfang som tidligere. Anders fortæller, at det kristne grundlag fortsat er i fokus, men at man på efterskolen bl.a. har valgt at have fokus på citater fra biblen og at synliggøre disse på væggen i fællesrummet. På den måde forsøger man at bringe de kristne budskaber videre til de unge om, at der bag de bibelske citater ligger nogle værdier/tanker, som kan bringes i spil i hverdagen. Rummelighed og det at imødekomme hinanden positivt, trods forskellige holdninger og kulturer er i fokus. Det er efterskolens ønske at ramme de unge i dialogen, og dermed bevidstgøre dem om deres egne holdninger og værdier. På efterskolen fastholdes ligeledes tradition om, at hver 2. onsdag samles alle til musik/cafe et arrangement som eleverne står for. Tilsynsenheden, Norddjurs Kommune, Børne- og Familieteamet, Glesborg Bygade 1, 8585 Glesborg 5

6 Anders fortæller at skolen ikke blot nøjes med at have fokus på de unges bevidstgørelse via dialog, men også helt konkret har tanker bag 10. klasses skoleåret der oftest ses som et fri-/sabbatår. På Djurslands Efterskole giver deltagelse i 10. klasseforløb, mulighed for at deltage på 10. Give Away - et særligt tilrettelagt forløb, hvor de unge får mulighed for tage del i et lokalt kirkearbejde eller socialt arbejde, gerne udenfor Danmarks grænser. Det er efterskolens intention at Give Away året, skal være med til at klæde de unge på til voksenlivet, og året skal ses som en god start på ens ungdomsuddannelse. Året skal være med til at give de unge fornemmelsen for, at biblens tekster ikke kun er ord, men at der er tanker bag, der kan omsættes til handling således at næste kærlighed og medmenneskelighed reelt kommer i anvendelse. Anders nævner desuden, at efterskolen har etableret kontakt til den lokale tirsdagsklub hvor pensionister fra lokalområdet mødes. Dette giver mulighed for, at der skabes kontakt mellem ældre og unge, og at de på tværs af alder kan hjælpe hinanden. Elevgruppen på efterskolen udgør for størstedelen elever med dansk baggrund. Pt. er der 5 elever med anden etnisk baggrund (Nepal, Congo og Burundi). Efterskoleopholdet for disse elever er arrangeret i samarbejde med kommunen og efterskolen. Kommune har bidraget med økonomisk tilskud til opholdsbetalingen. Efterskolen har lærer på skolen der taler både nepalesisk og Swahili. Efterskolen har i det daglige samarbejde med integrationsafdelingen, sprogcentret og UU-vejledningen. 4. Magtbekendtgørelse/Godkendelse Ved tilsynsbesøget maj måned 2011 er tidligere leder af efterskolen, Stefan Marksten orienteret om magtbekendtgørelsen, og der er ligeledes udleveret materiale vedr. bekendtgørelsen. Anders oplyser, at han for eget vedkommende er bekendt og opdateret med magtbekendtgørelsen. Dette i kraft af sin tidligere ansættelse på specialskole, hvor der var klar procedure og blev afholdt kurser vedr. magtanvendelse. Anders oplyser at lærerstaben på efterskolen pt. ikke har den fornødne indsigt i magtanvendelse, og ikke har deltaget i kursus vedr. dette. Da der ikke på skolen har været unge anbragt jfr. servicelovens , har lærerne således ikke aktuel erfaring fra praksis, hvor og hvornår magtbekendtgørelsen kan tages i brug og hvilken procedure der er for forløbet. Det aftales at Anders udleverer magtbekendtførelsen til personalet. Efterskolen er godkendt til at modtage anbragte børn / unge, men det er Anders oplevelse, at skole/personalet ikke med et øjebliks varsel vil kunne påtage sig Tilsynsenheden, Norddjurs Kommune, Børne- og Familieteamet, Glesborg Bygade 1, 8585 Glesborg 6

7 opgaven. Skolen vil dog hurtigt kunne finjustere på bl.a. specialundervisning, særlig støtte, øvrige faciliteter og den pædagogiske ramme og gøre sig klar til opgaven. I samtalen gøres der fra Tilsynet opmærksom på, at skolen må træffe valget om de fortsat ønsker godkendelsen og det deraf medfølgende krav om særlige kompetencer. Anders oplyser, at han ønsker at skolens medarbejdere skal indgå i dialog om, hvorvidt efterskolen fortsat skal være godkendt til at modtage anbragte børn. Overvejelserne omkring fremtidig godkendelse til efterskolen går på, om en godkendelse er relevant at tænke ind, da der ikke har været anbragt børn / unge på stedet i en længere periode. En af forudsætningerne i forhold til at fastholde en godkendelse vil være, at målgruppen for de anbragte børn som efterskolen kan modtage, skal justeres og gøres mere specifik end hidtil. Anders er på nuværende tidspunkt opmærksom på, at målgruppen ikke må omfatte unge med misbrugsproblemer eller unge med meget udadreagerende adfærd. Fra efterskolens side vil der være et opmærksomhedspunkt rettet mod værdigrundlaget, som kan vise sig at komme i spil, og dermed skabe unødig uro blandt både elever og personale. Der er aftalt personaledag med skolens personale i den nærmeste fremtid. Dagen har fokus på tidlig indsats og Anders vil på denne dag dele sine overvejelser med personalet om efterskolens fremtidige godkendelse og de justeringer dette kræver samt informere om magtbekendtgørelsen. Efterskolen er ikke tilmeldt Tilbudsportalen, hvilket der er krav om, at de er. Efterskolen opfordres til at få dette bragt i orden. 5. Gældende godkendelse Djurslands Efterskole er en kristen efterskole for elever i klasse i alderen år med visse funktionsvanskeligheder. Skolen er en selvejende institution med en bestyrelse, der ikke er lokal forankret. Skolen har plads til 115 elever, hvoraf 6 pladser er godkendt som anbringelsespladser i henhold til Servicelovens Der foreligger følgende gældende godkendelse dateret Djurslands Efterskole, Kanneshøjvej 43, Fjellerup, 8500 Grenaa er godkendt til at anvende 6 af skolens samlede pladser til anbringelser jvfr. Servicelovens 52 stk. 3 nr. 7. Efterskolen har aktuelt i alt 115 pladser. Målgruppe er nærmere beskrevet i godkendelsen. Tilsynsenheden, Norddjurs Kommune, Børne- og Familieteamet, Glesborg Bygade 1, 8585 Glesborg 7

8 6. Fysiske rammer Under tilsynet er de fysiske rammer besigtiget. Hoved- og/kontorbygningen samt kreativt værksted/fysiklokale fremstår som nybygget. Der er rent, pænt og indbydende overalt. Hyggeligt fællesrum med integreret spisesal og hygge/opholdsrum. Den tidligere drengeafdeling, som er tiltænkt en snarlig renovering fremvises sammen med skitsetegning over renoveringen og nytilbygning. Arealet omkring efterskolen er udnyttet med stor græsplane og skovområde der omkranser skolen. Overalt ude som inde er der pænt, ryddeligt og hyggeligt. 7. Nye tanker for fremtiden Anders har gjort sig tanker om, hvilke nye tiltag omkring anbringelse af unge på Djurslands efterskole der kunne blive aktuelt. Efterskolen har allerede erhvervet sig gode erfaringer omkring unge med anden etnisk herkomst, og kunne have lyst til at udforske dette særlige niche område nærmere, og indtænke en særlig indsats for denne gruppe. Derudover nævner Anders også, at der på skolens grund er en ledig bygning (tidligere lærer bolig). Boligen har de seneste år været brugt som ekstra soverum/værelse men står i dag ledig. Anders forestiller sig at denne bolig kunne inddrages som bo/opholdssted til unge teenagemødre og deres spædbørn. Ved at bo på skolen giver det mulighed for dels at være tæt på voksenstøtte og dels giver det mulighed for, at den unge teenagemor kan afslutte sin klasse og samtidig være en del af et ungdomsmiljø. Ideerne vil blive drøftet yderligere på den planlagte personaledag. Det aftales, at Tilsynsenheden opdateres yderligere, når efterskolen har afholdt den planlagte personaledag, og personalet er nået til enighed om, hvilken særlig indsats de ønsker at tilbyde på efterskolen. 9. Konklusion anbefalinger påbud forhold, der bør være i fokus ved næste tilsyn Der er ved tilsynsbesøget på Djurslands Efterskole udelukkende talt med 1 af de 2 ledelsesrepræsentanter. Dette med baggrund i at der pt. ikke er anbragte børn jf. servicelovens på efterskolen. Såfremt de godkendte pladser fremadrettet er besat, vil Tilsynet indbefatte at der tales både med ledelsesrepræsentanter, repræsentanter for medarbejdere samt de anbragte børn / unge. På Djurslands efterskole har de 6 godkendte pladser til anbragte børn ikke været i anvendelse i en længere periode. I forbindelse med nyt lederskifte er efterskolen gået i dialog om, hvorvidt efterskolen fortsat ønsker en godkendelse til at kunne Tilsynsenheden, Norddjurs Kommune, Børne- og Familieteamet, Glesborg Bygade 1, 8585 Glesborg 8

9 modtage anbragte børn / unge. I bekræftende fald vil en nærmere specifikation af målgruppen være i fokus, og godkendelsen vil efterfølgende blive ændret. Ledelsen er meget opmærksom på, at personalet aktuelt ikke har gjort sig mange erfaringer med anbragte børn / unge, da de 6 godkendte pladser i en længere periode ikke har været benyttet. Dette har betydning for, at efterskolen ikke akut vil kunne modtage et anbragt barn / en anbragt ung men hurtigt vil kunne finjustere i forhold til specialundervisning, særlig støtte, øvrige faciliteter og den pædagogiske ramme, og være parat til at påtage sig opgaven. Der er i forbindelse med tilsynet forespurgt til det ledelses- og/personalemæssige kendskab til bekendtgørelse vedr. magtanvendelse. Ledelsesmæssigt er der et godt kendskab og erfaring med at håndtere magtanvendelse. Anderledes ser det ud på det personalemæssige område, hvor personalet ikke har aktuel erfaring, eller har modtaget reel undervisning/kursus i magtanvendelse. Det er konkretiseret fra Tilsynsenheden, at personalet skal være bekendt med Magtbekendtgørelsen og procedure omkring anvendelse af magt. Det aftales at bekendtgørelse vedr. magtanvendelse udleveres til personalet, og at der henvises til Servicestyrelsen kursus. Efterskolen er ikke tilmeldt Tilbudsportalen, hvilket de skal få bragt i orden snarest muligt. Ved tilsynsbesøget fremgår det klart, at der ledelsesmæssigt gøres mange tanker om den fremtidige indsats for en særlig målgruppe, som efterskolen kunne byde ind med. Aktuelt gør man sig overvejelser omkring en særlig indsats i forhold til unge med anden etnisk herkomst, eller unge teenagemødre og deres spædbørn. Der er ikke truffet endelig beslutning om et reelt indsatsområde/målgruppe. Endelig beslutning træffes på den planlagte personaledag på efterskolen, og Tilsynsenheden orienteres efterfølgende. Ved rundvisning på institutionen både ude og inde er der fundet meget ordnede forhold. Efterskolen har gode udendørs faciliteter og værksteder, der rammer bredt og giver mulighed for at eleverne kan dyrke deres forskellige interesser. Af forandring fra tidligere tilsyn bemærkes, at synliggørelsen af det kristne værdigrundlag har ændret form, og fremtræder i dag mindre synligt med fokus på citater som dekoration på vægge. Sammenfattende konkluderes det, at efterskolen fortsat har godkendelsen til 6 anbringelsespladser jfr. Servicelovens 52 stk. 3 nr. 7. Efterskolen skal beslutte, om man fortsat ønsker godkendelsen og der vil så skulle være en dialog om målgruppe. Derudover er følgende aftalt: 1 årligt tilsyn og 1 lovpligtigt uanmeldt tilsyn. Tilsynsenheden, Norddjurs Kommune, Børne- og Familieteamet, Glesborg Bygade 1, 8585 Glesborg 9

10 Der udarbejdes en oversigt over ansat personale, der løbende opdateres. Ved skoleårets afslutning fremsender skolen oversigt over, hvor mange unge, der har været anbragt i skoleåret fra hvilken kommune og om forløbet er gennemført. Hvis forløbet ikke er gennemført, oplyses årsagen. Magtanvendelse indberettes. Det er leders opgave at sikre, at medarbejderne er bekendt med bestemmelserne. Efterskolen skal være tilmeldt Tilbudsportalen. Efterskolen orienterer Tilsynet om skolens beslutning i forhold til det fremtidige indsatsområde/målgruppe, når personaledagen er gennemført og der vil være dialog omkring mulighed for godkendelse af dette. Det understreges at Norddjurs kommune ønsker at føre et dialogbaseret tilsyn. Det betyder at Djurslands Efterskole er velkommen til at kontakte Tilsynet ved behov for sparring/afklaring af spørgsmål. Der er på baggrund af det anmeldte tilsyn fundet grundlag for at rejse kritik Ja Det er ledelsens ansvar at kende indholdet af aktuel godkendelse Tidligere leder er orienteret om magtbekendtgørelsen. Det er ny ledelses ansvar at sikre sig, at bestemmelserne er kendt for personalet Det er ledelsens ansvar at sørge for, at efterskolen er registreret på Tilbudsportalen Der er på baggrund af det anmeldte tilsyn fundet grundlag for anbefalinger Nej Der er på baggrund af det anmeldte tilsyn fundet grundlag for påbud Ja Ledelsen skal sikre sig, at medarbejderne er kendt med reglerne vedr. Magtanvendelse Ledelsen skal sørge for, at efterskolen registreres på Tilbudsportalen Fokuspunkter fremadrettet afklaring i forhold til fremtidig godkendelse lokal brug af efterskolen bl.a. i forhold til skolens kompetencer vedr. unge med anden etnisk baggrund Tilsynsenheden / Tilsynsrapport sendt til Djurslands Efterskole Partshøring Der er ingen bemærkninger fra Djurslands Efterskole til den udarbejdede tilsynsrapport. Tilsynsenheden, Norddjurs Kommune, Børne- og Familieteamet, Glesborg Bygade 1, 8585 Glesborg 10

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013 Botilbud: Krummebækgaard Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Bent Legaard og Line Rhode Tilsyn foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Regodkendelse Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport. Beskæftigelsestilbuddet Skibbyhøj Anmeldt tilsyn 7. oktober 2014

Tilsynsrapport. Beskæftigelsestilbuddet Skibbyhøj Anmeldt tilsyn 7. oktober 2014 Tilsynsrapport Beskæftigelsestilbuddet Skibbyhøj Anmeldt tilsyn 7. oktober 2014 Tilsynets vurdering Organisation, ledelse, personale og brugere Det er tilsynets vurdering, at det er en konstant udfordring,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Rapport om anmeldt tilsyn Vejle Krisecenter Den 4. juni 2012

Rapport om anmeldt tilsyn Vejle Krisecenter Den 4. juni 2012 Rapport om anmeldt tilsyn Vejle Krisecenter Den 4. juni 2012 Udarbejdet af Alice Storgaard Velfærdsstaben, Vejle Kommune Indhold Indledning... 3 1. Konklusion på tilsynet 2012... 3 1.1. Udviklingspotentialer...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012

Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012 Center for Børn, Unge og Familier Dato: 31. juli, 2012 Acadre: 12/8815 Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012 Tilbuddets navn Helsingør Lokalcenter - Antoniehus Søndre Strandvej 28 3000 Helsingør Forstander:

Læs mere

Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn. med. socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11

Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn. med. socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11 Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn med socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitution i Frederikssund Kommune 2010/11 1 Redegørelse for det generelle driftsorienterede tilsyn med

Læs mere

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Center for Børn, Unge og Familier Dato: 1. november, 2011 Acadre: 11/27834 Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Tilbuddets navn Opholdsstedet Nygård Esrumvej 269 3000

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve

Tilsynsrapport 2013. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2013 Fonden Egedal Tinghøjvej 8 4534 Hørve Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Den 30. maj 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Rapport Pre-test og Anmeldt tilsyn 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr.

Tilsynsrapport. Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden. Familiecentret Lille Nørremark. Nørremarksvej 18. 4572 Nr. Tilsynsrapport 2013 Fonden Familiecentret Lille Nørremark Nørremarksvej 18 4572 Nr. Asmindrup Sekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Mandag den 8. april samt tirsdag den 16. april 2013

Læs mere

Tilsynsrapport. Behandlingshjemmet Sølyst. Udarbejdet juni 2012 af Kerteminde Kommune. Anmeldt tilsynsbesøg juli 2012

Tilsynsrapport. Behandlingshjemmet Sølyst. Udarbejdet juni 2012 af Kerteminde Kommune. Anmeldt tilsynsbesøg juli 2012 Tilsynsrapport Behandlingshjemmet Sølyst Anmeldt tilsynsbesøg juli 2012 Udarbejdet juni 2012 af Kerteminde Kommune Birgitte Hammersholt & Susan-Brigitte Nielsen Familieplejekonsulenter Side2/14 Tilsynsrapport

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Regnbuehuset. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Regnbuehuset. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Regnbuehuset Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Ungecenter Porten Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4

Læs mere

Bofællesskaberne Grennessminde

Bofællesskaberne Grennessminde INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Bofællesskaberne Grennessminde Anmeldt tilsyn Februar 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup Tilsynsrapport 2012 Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S Egegårdsparken 1 4572 Nr. Asminderup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 26. juni 2012 og den 23. august 2012. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Broen

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Broen Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner Generelt tilsyn forår 2013 Broen Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) har gennemført det generelle driftsorienterede tilsynsbesøg

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve

Tilsynsrapport 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2012 Fonden Egedal Tinghøjvej 8 4534 Hørve Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Den 23. august og 27. september 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere