NOTAT OM KONTRAKTINDGÅELSE VEDRØRENDE MADSERVICE UDEN KONKURRENCEUDSÆTTELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT OM KONTRAKTINDGÅELSE VEDRØRENDE MADSERVICE UDEN KONKURRENCEUDSÆTTELSE"

Transkript

1 NOTAT OM KONTRAKTINDGÅELSE VEDRØRENDE MADSERVICE UDEN KONKURRENCEUDSÆTTELSE

2 Varde Kommune har anmodet Rønne & Lundgren om at vurdere, om Varde Kommune inden for rammerne af udbudsreglerne kan indgå en kontrakt om levering af hovedmåltid til plejecentre og borgere i eget hjem (herefter madservice ) direkte med Det Danske Madhus Varde A/S (DDMV) uden forudgående konkurrenceudsættelse. Det lægges uden videre til grund, at Varde Kommune opfylder sine forpligtelser i medfør af serviceloven, herunder forpligtelsen til at tilvejebringe et frit leverandørvalg, idet rækkevidden af servicelovens forpligtelser ikke er genstand for nærværende vurdering. Omgørelse af politisk beslutning I medfør af kommunestyrelseslovens 11 og 20 kan et medlem af kommunalbestyre lsen anmode om genoptagelse af en sag til fornyet politisk behandling, når sagen ikke er fuldt ud identisk med en sag, som er behandlet og afgjort i kommunalbestyrelsen. På tilsvarende vis kan udvalg genoptage en sag. Genoptagelse kan derfor altid ske, når der foreligger nye oplysninger eller ændrede forhold, hvorved der er indtrådt væsentlige æ ndringer i grundlaget for kommunalbestyrelsens beslutning. De begrænsninger som gælder for kommunalbestyrelsesmedlemmer og udvalg gælder imidlertid ikke for kommunalbestyrelsen som helhed, der til enhver tid kan beslutte at genoptage en sag. Dog kan kommunen udadtil være bundet af tidligere trufne beslutninger. På dette grundlag er det vores vurdering, at Varde Kommune har mulighed for at omgøre en politisk beslutning om gennemførelse af et udbud vedrørende madservice. 1. KONTRAKTINDGÅELSE MED DET DANSKE MADHUS VARDE A/S 1.1 Gensidigt bebyrdende aftale Udbudsdirektivet gælder alene for gensidigt bebyrdende aftaler, som Varde Kommune indgår med en leverandør. Det er vores vurdering, at en kontraktindgåelse med DDMV om udførelse af madservice er gensidigt bebyrdende, idet der sker levering af en ydelse mod betaling af et vederlag jf. udbudsdirektivets artikel 1, stk. 2, litra a), og idet Varde Kommune ifølge serviceloven 83 har pligt til at levere hjemmehjælp, herunder madservice til borgere i private hjem. 1.2 Udbudspligt efter udbudsdirektivet Udførelse af madservice omfatter dels produktion af mad og dels transport af mad. Efter det oplyste agter Varde Kommune at indgå en kontrakt med DDMV til en skønsmæssig værdi på 20 mio. kr. årligt, hvorfor anskaffelsen klart overstiger den relevante tærskel- Kommentar [MAJ1]: Er beløbet eksklusive moms? Hvad er kontraktens varighed? 2

3 værdi for kommunale indkøb af varer og tjenesteydelser på kr. eksklusive moms. Madproduktion er omfattet af tjenesteydelseskategori nr. 17: Hotel og restaurantionsvirksomhed og CPV-kode (forberedelse af måltider) samt CPV-kode (tilberedning af måltider). Madproduktion og madtransport er ydermere omfattet af tjenesteydelseskategori nr. 25: Sundheds- og socialvæsen og CPV-kode (sundhedsvæsen i øvrigt). Madtransport er tillige omfattet af tjenesteydelseskategori nr. 2: Landtransport, herunder sikkerhedstransport og kurérvirksomhed, undtagen postbesørgelse og CPV-koden (madudbringning). Såvel tjenesteydelseskategori nr. 17 (madproduktion) som nr. 25 (sundhed- og socialvæsen) er omfattet af udbudsdirektivets bilag II B, hvorfor udbudsdirektivet alene er gælde n- de i et begrænset omfang. En kontraktindgåelse om madproduktion inklusive madtransport som accessorisk ydelse skal således alene overholde reglerne i udbudsdirektivets artikel 23 om tekniske specifikationer og artikel 35, stk. 4 om meddelelse til EU-Kommissionen om kontraktindgåelse. Dette indebærer, at Varde Kommune skal sikre, at krav til madservice er saglige og beskrives ved hjælp af tekniske specifikationer, som ikke stiller ubegrundede hindringer for konkurrencen. Endvidere skal Varde Kommune offentliggøre en Bekendtgørelse om indgåede kontrakter ved elektronisk publicering i EU-Tidende. Tjenesteydelseskategori nr. 2 (transport) er derimod omfattet af udbudsdirektivets bilag II A, hvorfor en kontraktindgåelse om madtransport fuldt ud er omfattet af udbudsdirektivets detaljerede procedureregler. Såfremt Varde Kommune måtte vælge at anskue madtransport som en selvstændig ydelse, der udføres af en anden leverandør end DDMV ved indgåelse af en kontrakt mellem Varde Kommune og leverandøren, skal denne ydelse udbydes særskilt efter udbudsdirektivet, forudsat kontraktværdien overstiger kr. eksklusive moms. Hvis kontraktværdien for transportydelsen er lavere end denne tærskelværdi men overstiger ekskl. moms, skal kontraktindgåelsen annonceres efter tilbudslovens afsnit II jf. tilbudslovens 15 a, stk. 1, litra 2). Hvis madtransporten derimod varetages af en underleverandør til DDMV, således at DDMV tillige er kontraktuelt forpligtet og ansvarlig over for Varde Kommune for udførelse af transportydelsen, er det vores vurdering, at transportydelsen må betragtes som accessorisk til madproduktionen omfattet af udbudsdirektivets bilag II B. I dette tilfælde vil der ikke være en forpligtelse til at gennemføre en annoncering af transportydelsen efter tilbudsloven. 1.3 Annonceringspligt i medfør af tilbudsloven 3

4 Tjenesteydelser omfattet af udbudsdirektivets bilag II B er med virkning fra den 1. januar 2013 ikke længere omfattet af annonceringspligten ifølge tilbudslovens afsnit II ved anskaffelser over kr. eksklusive moms. En kontraktindgåelse om madproduktion inklusive udbringning skal derfor ikke annonceres efter tilbudsloven. Tjenesteydelser omfattet af udbudsdirektivets bilag II A er derimod omfattet af tilbudslovens annonceringspligt, forudsat kontraktværdien overstiger en tærskelværdi på kr. eksklusive moms. En selvstændig kontraktindgåelse om madtransport er derfor omfattet af annonceringspligten, hvis kontraktværdien overstiger kr. uden samtidig at overstige udbudsdirektivets tærskelværdi. 1.4 Annonceringspligt ifølge EUF-traktatens principper Selv om en kontraktindgåelse om madproduktion inklusive transport til plejecentre samt madservice er undtaget fra forpligtelsen til at gennemføre en konkurrenceudsættelse efter udbudsdirektivets detaljerede procedureforskrifter, er Varde Kommune forpligtet til at overholde de grundlæggende traktatretlige normer og principper om blandt andet ligebehandling, gennemsigtighed og proportionalitet. Ifølge retspraksis fra EU-Domstolen gælder der et krav om forudgående gennemsigtighed og dermed en form for annonceringspligt, når kontrakten må anses at have en klar grænseoverskridende interesse. Formålet med en forudgående offentlighed er at give interesserede virksomheder mulighed for at byde på opgaven på lige konkurrencevilkår Klar grænseoverskridende interesse Der skal foretages en konkret vurdering af, hvorvidt en kontraktindgåelse med DDMV må antages at have en sådan klar grænseoverskridende interesse. Klagenævnet for Udbud har ved kendelse af 6. marts 2014, G4S Security Service A/S mod Region Syddanmark og senest ved kendelse af 2. december 2014 A-Vask A/S mod Høje Taastrup Kommune udtalt sig om, hvilke elementer der indgår ved vurdering af en kontrakts grænseoverskridende interesse. Forhold som kontraktens genstand, kontraktens værdi, brancheforhold samt det geografiske sted for kontraktens udførelse skal inddrages i denne vurdering. Ved vurdering af en kontrakts relevans for udenlandske virksomheder kan en manglende konkret interesse for opgaven fra udenlandske virksomheder tillige tillægges betydning. Endvidere kan et krav om jævnlig tilstedeværelse af dansktalende personale tale imod en grænseoverskridende interesse. 1.6 Kontraktens genstand 1 Annonceringsforpligtelsen ifølge EUF-traktaten ved kontraktindgåelse om bilag II B- ydelser er beskrevet i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning af august

5 Ved indgåelse af kontrakter om udførelse af personlige tjenesteydelser har det sædvanligvis formodningen imod sig, at kontrakten har en grænseoverskridende interesse. Dette skyldes, at personlige tjenesteydelser ifølge deres natur sædvanligvis leveres i Danmark under iagttagelse af særlige nationale forhold, som er forskellige fra land til land som følge af kulturelle forskelle. En kontrakt om en personlig tjenesteydelse som f.eks. hjemmepleje kan dog efter omstændighederne godt have en klar grænseoverskridende interesse. Som eksempel herpå kan nævnes Klagenævnet for Udbuds kendelse af 10. december 2014 Human Care ApS mod Brøndby Kommune, som vedrørte Brøndby Kommunes annoncering på af en rammeaftale om udførelse af hjemmepleje. En kontraktindgåelse med DDMV omfatter produktion og levering af mad til plejecentre og hjemmeboende borgere. Alt afhængig af omfanget af personlig hjælp og bistand, der er forbundet med udførelse af madservice kan det være sagligt at stille et krav om, at leverandørens personale er dansktalende for at leverandør og modtager af hjælpen forstår hi n- anden. Et sprogkrav kan pege i retning af kontraktens manglende grænseoverskridende interesse, men andre omstændigheder som taler imod en sådan interesse skal ligeledes foreligge. Dette skyldes, at en udenlandsk leverandør vil kunne ansætte dansktalende personale. Vi er ikke vidende om, hvorvidt Varde Kommune stiller et dansk sprogkrav. Et eventuelt vilkår om at en kommende leverandør skal benytte Varde Kommunes produktionskøkken og dermed et krav om lokal udførelse kan ligeledes pege i retning af en manglende grænseoverskridende interesse. Et sådant krav vil ikke nødvendigvis favorisere nationale/lokale virksomheder på bekostning af udenlandske aktører. Forudsat et s ådant krav er sagligt begrundet i en varetagelse af saglige kommunale hensyn som eksempelvis forsyningssikkerhed, er det derfor vores vurdering, at et krav om benyttelse af kommunale faciliteter lovligt kan stilles. Det forhold at en del af opgaven som omhandler madservice til borgere i eget hjem er omfattet af reglerne om frit valg i servicelovens 83 kan i sig selv pege i retning af en manglende grænseoverskridende interesse, idet leverandøren for så vidt angår denne del af opgaven ikke er garanteret en minimumsomsætning, hvorfor især udenlandske leverandører antageligt har mindre interesse for at deltage i udbud om denne type af kontrakter Kontraktens værdi 2 Se Klagenævnet for Udbuds kendelse af 10. januar 2012, Tandlæge Anne Lise Goth m.fl. mod Frederikshavn Kommune, hvor klagenævnet fastslog, at det var usandsynligt at en fritvalgsydelse vedr. børne- og ungetandpleje omfattet af udbudsdirektivets bilag II B havde interesse for udenlandske tilbudsgivere. 5

6 Efter det oplyste har kontrakten om madservice en værdi på skønsmæssigt 20 mio. kr. årligt. Uanset kontraktperiodens forventede længde, har kontrakten en relativt høj værdi, hvilket i sig selv taler for kontraktens grænseoverskridende interesse. De (mer-) omkostninger der måtte være forbundet med opgavens varetagelse for en udenlandsk leverandør, herunder eventuelt behov for tilpasning af organisation til et krav om danskt alende personale, vil derfor alt andet lige nemmere kunne afholdes ved udsigten til en solid omsætning/fortjeneste Brancheforhold og udenlandsk interesse En begrænset national konkurrence på området for madservice kan endvidere tale for, at kontrakten kan have interesse for udenlandske virksomheder, som kan finde det attraktivt at etablere sig på det danske marked. Endvidere kan det forhold, at en udenlandsk lev e- randør af madservice generelt er internationalt aktiv ligeledes tale for en grænseoverskridende interesse for den aktuelle kontrakt. Vi har ikke et indgående kendskab til markedet for madservice, ligesom vi ikke er vidende om, i hvilken udstrækning der konkret er udvist interesse for udførelsen af denne opgave fra udenlandske virksomheder. Henset til at bl.a. en række svenske virksomheder leverer ydelser inden for ældre- og sundhedsområdet i Danmark er det sandsynligt, at disse virksomheder som i forvejen leverer ydelser i Danmark ligeledes kan udvide deres aktiviteter til også at omfatte madservice. 1.9 Geografiske forhold Madservice skal leveres inden for Varde Kommunes geografiske område, hvilket taler for at opgaven hovedsagelig er interessant for virksomheder beliggende inden for kommunens område. Da opgaven omfatter levering af kold mad er det dog ikke nødvendigt, at virksomheden fysisk er beliggende inden for kommunens område. Maden kan således produceres af virksomheder, hvis produktionsfaciliteter er beliggende i længere afstand fra kommunen. Henset til at afstanden til den tyske grænse er knap 100 kilometer, svarende til ca. 1,5 times transporttid, kan det endvidere ikke udelukkes, at tyske virksomheder kan være interesserede i at varetage opgaven. Hvis det er et krav at maden produceres i Varde Kommunes produktionskøkken, vil en udenlandsk interesse for opgavens udførelse forventeligt mindskes. Det kan dog fortsat ikke udelukkes, at såvel udenlandske virksomheder som danske virksomheder beliggende 3 Ifølge Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen skal kontrakter inden for det sociale- og sundhedsmæssige område som følge af deres natur sædvanligvis have en kontraktværdi på mindst euro svarende til 5,5 mio. kr. for at kontrakten må anses relevant for udenlandske tilbudsgivere. 6

7 uden for kommunens område kan være interesseret i opgavens udførelse, ikke mindst i lyset af opgavens økonomiske omfang Vurdering Uanset at det sædvanligvis har formodningen i mod sig at kontrakter inden for det sociale og sundhedsmæssige område har en grænseoverskridende interesse er det vores vurdering, at kontraktens anseelige størrelse i sig selv udgør et vægtigt argument for, at ko n- trakten om madservice har en klar grænseoverskridende interesse. Det vil således kræve vægtige argumenter som manglende international interesse, dansk sprogkrav samt andre særlige hensyn om lokal udførelse og forankring som f.eks. kendskab til særlige danske regler for at godtgøre, at en udenlandsk interesse for opgaven må anses for usandsynlig. Opsummering af eksempler på hensyn, som taler imod en grænseoverskridende interesse, forudsat krav kan sagligt begrundes i kontraktens genstand: - Krav om at leverandørens personale taler (og skriver) fejlfrit dansk, da leverandør udover produktion og levering af maden leverer en personlig tjenesteydelse (pleje/rådgivning til borgeren i forbindelse med madudlevering/servering). Modtager af hjælp/mad er sædvanligvis borgere med begrænsede sproglige ressourcer (ældre m.m.), som ikke kan forventes at tale engelsk eller forstå dansk med svensk/tysk accent. Jo mere personlig kontakt der er forudsat ifølge kontrakten mellemleverandør og borger, jo nemmere vil det være at argumentere for nødvendigheden af et sprogkrav. - Produktion i Varde Kommunes produktionskøkken af hensyn til forsyningssikkerheden i tilfælde af leverandørens mulige konkurs og kommunens behov for en hurtig hjemtagning af opgaven - Behov for kendskab til særlige danske regler/retningslinjer på området (?) - Nedtoning af kontraktens værdi som følge af en manglende garanteret mindsteomsætning for så vidt angår levering til borgere i eget hjem, da denne ydelse er omfattet af fritvalgsordningen - Manglende konkret interesse fra udenlandske virksomheder (nu og/eller i forbindelse med tidligere udbud) Selv om det nye udbudsdirektiv, der implementeres i dansk ret ved en ny udbudslov, ifølge lovforslaget først træder i kraft i Danmark den 1. oktober 2015 kan det under alle omstændigheder ikke udelukkes, at Klagenævnet i tilfælde af en klagenævnssag vil skele til disse nye regler ved sin vurdering af kontraktens grænseoverskridende interesse. Udbudsloven introducerer bl.a. en ny udbudsform (light regime) ved kontraktindgåelse om visse tjenesteydelser, som overstiger kr. eksklusive moms (se nærmere herom i pkt.3 nedenfor). 7

8 Forudsat en kontrakt om madservice har en klar grænseoverskridende interesse, er Varde Kommune forpligtet til at overholde de traktatretlige principper om forudgående offentlighed og gennemsigtighed. Overordnet set indebærer forpligtelsen, at en virksomhed i en anden medlemsstat skal have adgang til de samme og nødvendige oplysninger om ko n- trakten, inden kontrakten indgås. Andre virksomheder skal dermed have mulighed for at tilkendegive interesse i at få kontrakten tildelt. Det vil ikke være tilstrækkeligt, hvis Varde Kommune alene udleverer oplysningerne, såfremt en interesseret virksomhed måtte henvende sig. Kravet om gennemsigtighed indebærer en forpligtelse til at offentliggøre en bekendtgørelse eller annonce på et egnet medie, som bør have en bredere dækning af hensyn til de potentielle udenlandske virksomheders deltagelse Konsekvenser ved manglende annoncering Forudsat kontrakten om madservice har en klar grænseoverskridende interesse risikerer Varde Kommune i tilfælde af en klagesag at blive mødt af en række sanktioner, såfremt der ikke sikres en passende grad af offentlighed om kontraktindgåelsen. Klagenævnet for Udbud kan træffe afgørelse om overtrædelse af EU-retten vedrørende indgåelse af offentlige kontrakter jf. håndhævelsesloven 10, stk. 1 jf. 1, stk. 2 og stk. 3. Det fremgår af forarbejderne til håndhævelsesloven, at Klagenævnet kan træffe afgørelse efter fællesskabsretten vedrørende indgåelse af offentlige kontrakter og kontrakter inden for området for forsyningsvirksomhed (de fællesskabsretlige udbudsregler). Hermed forstås først og fremmest udbudsdirektivet, forsyningsvirksomhedsdirektivet, EFtraktaten og de heraf afledte principper. Klagenævnet for Udbud har således kompetence til at vurdere spørgsmål om, hvorvidt en kontrakt har en klar grænseoverskridende interesse, om traktatens regler og afledte principper er overholdt samt pålægge eventuelle sanktioner for manglende efterlevelse af reglerne. Dog følger det af håndhævelsesloven om sanktionen uden virkning, at en kontrakt som tildeles direkte alene kan erklæres for uden virkning, såfremt kontrakten er fuldt ud omfattet af udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet. Indgåelse af en kontrakt om madservice uden forudgående offentlighed vil derfor ikke kunne blive erklæret for uden virkning, der er den hårdeste udbudsretlige sanktion. Varde Kommune vil derfor ikke kunne blive pålagt at bringe en kontrakt indgået med DDMV til ophør, uagtet en forpligtelse til at sikre en forudgående offentlighed ikke måtte være iagttaget. Da kontrakten ikke kan erklæres for uden virkning, kan det ikke anbefales, at der offentliggøres en såkaldt profylaksebekendtgørelse i medfør af håndhævelsesloven 4, da en sådan bekendtgørelse alene beskytter mod at blive ramt af sanktionen uden virkning. En profylaksebekendtgørelse indebærer en forudgående offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-tidende om, at myndigheden agter at indgå kontrakt med en 8

9 navngiven leverandør efter udløb af en frivillig standstill-periode på 10 kalenderdage regnet fra dagen efter offentliggørelsen. Såfremt Klagenævnet finder, at Varde Kommune ikke har sikret en passende grad af offentlighed med hjemmel i traktatens regler og afledte principper, vil følgende sanktioner kunne ifaldes: 1. Annullation af Varde Kommunes ulovlige beslutning eller udbudsforretning jf. håndhævelsesloven 13, stk. 1, nr Udstedelse af påbud om lovliggørelse af udbudsproceduren eller beslutninger truffet i udbudsprocessen jf. håndhævelsesloven 13, stk. 1, nr Tilkendelse af en klager erstatning opgjort efter reglerne om positiv opfyldelsesinteresse eller negativ kontraktinteresse jf. håndhævelsesloven 14. Ad. 1) Annullation; Annullation af en tildelingsbeslutning er i praksis kun problematisk for processen, hvis den pålægges inden kontrakten er indgået. Annulleres beslutning eller udbudsforretning efter kontraktindgåelse, er der ikke i medfør af håndhævelsesloven en pligt til at bringe kontrakten til ophør, og den indgåede kontrakt bevarer derfor rent juridisk sin virkning. Klagenævnet har således ikke hjemmel til at erklære en kontrakt for uden virkning (håndhævelsesloven 16-17) eller pålægge Varde Kommune at bringe kontrakten til ophør. Dog skal det for en god ordens skyld bemærkes, at Veste Landsret ved dom af 3. juli 2012 vedrørende 12-by-gruppens Indkøbscentral mod AV Form A/S ud fra mere frie overvejelser fandt, at landsretten som domstol havde hjemmel til at pålægge et lignende påbud om ophævelse af en kontrakt. Dommen er dog konkret begrundet, og da sanktionen kan anses for reserveret domstolene, må risikoen for en lignende afgørelse i nærværende sag anses for lille. Ad. 2) Påbud om lovliggørelse; Muligheden for påbud om lovliggørelse angår alene tildelingsbeslutningen eller u d- budsforretningen. Hvis kontrakten er indgået, vil sanktionen ikke kunne benyttes. Ad. 3) Erstatning; Klagenævnet kan i henhold til håndhævelsesloven 14 tilkende en klager erstatning b e- regnet på baggrund af enten den positive opfyldelsesinteresse eller den negative kontrak t- interesse. Risikoen for at blive pålagt erstatning vurderes i begge tilfælde meget lille. 9

10 Ved positiv opfyldelsesinteresse skal klageren sandsynliggøre, at klager ville være blevet tildelt opgaven om madservice i tilfælde af en konkurrenceudsættelse. Da der netop ikke er gennemført en konkurrence, vil denne bevisbyrde ikke kunne løftes i praksis. På tilsvarende vis vil det forhold at der ikke er gennemført en konkurrence udelukke e r- statning af den negative kontraktinteresse, da en klager grundet manglende konkurrenceudsættelse ikke har afholdt udgifter til tilbudsudarbejdelse. Supplerende til ovenstående vil Klagenævnet principielt også kunne stoppe processen midlertidigt ved efter påstand herom at tillægge en klage opsættende virkning jf. håndhæve l- seslovens 12, stk. 1. Denne mulighed benyttes imidlertid kun undtagelsesvist, da betingelserne herfor meget sjældent er opfyldte. Selv om opsættende virkning ikke er reserveret til en situation, hvor kontrakt ikke er indgået, er opsættende virkning svært at forestille sig i en situation, hvor kontrakten er indgået, og hvor kontrakten endvidere ikke kan rammes af sanktionen uden virkning. 2. DEN NYE UDBUDSLOV Forslaget til den nye udbudslov, som implementer det nye udbudsdirektiv, ophæver den nuværende sondring mellem bilag II A og bilag II B tjenesteydelser og introducerer en ny udbudsform. Det såkaldte light regime indebærer, at bl.a. sociale tjenesteydelser ikke er omfattet af udbudsdirektivets sædvanlige udbudspligt men derimod af et light regime, når kontraktværdien overstiger euro svarende til kr. eksklusive moms. Varde Kommune vil derfor efter den nye udbudslov være forpligtet til at sikre en forudgående offentlighed ved indgåelse af en kontrakt om madservice. 3. FORVALTNINGSRETLIGE PRINCIPPER Uanset et fravær af en klar grænseoverskridende interesse er Varde Kommune forpligtet til at overholde grundlæggende forvaltningsretlige principper i forbindelse med sin kontrak t- indgåelse. Dette indebærer bl.a. en forpligtelse til at iagttage kravet om saglig forvaltning, herunder et forbud mod varetagelse af private hensyn samt krav om ligebehandling, forsvarlig økonomisk forvaltning, proportionalitetsprincippet og manglende vilkårlighed. Selv om en kontraktindgåelse med DDMV må anses for at være uden en klar grænseoverskridende interesse, er Varde Kommune forpligtet til at sikre, at indkøbet sker på markedsmæssige vilkår. Efter det oplyste er Varde Kommune i dialog med DDMV om opgavens udførelse på gunstige vilkår, hvorfor denne forpligtelse formentlig uden videre må anses for opfyldt. 10

11 Hvis Varde Kommune har spørgsmål eller ønsker en uddybning af et eller flere punkter i nærværende notat, står vi naturligvis til rådighed. Hellerup, 2. januar 2015 Majse Jarlov Advokat 11

Åbent Referat. til. Ældrerådet

Åbent Referat. til. Ældrerådet Varde Kommune Åbent Referat til Ældrerådet Mødedato: Onsdag den 28. januar 2015 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 9, BCV Edna Jessen, Anne-Marie Søndergaard,

Læs mere

Notat udbud af erhvervsudviklingsopgaver

Notat udbud af erhvervsudviklingsopgaver Aarhus December 2015 Anne Bergholt Sommer Specialistadvokat T +45 72 27 33 61 ase@bechbruun.com Sagsnr. 038345-0070 tbr/ase/dla Notat udbud af erhvervsudviklingsopgaver 1. Baggrund og opdrag Norddjurs

Læs mere

Den 20. december 2009 trådte et nyt sæt regler i kraft indenfor udbudsretten.

Den 20. december 2009 trådte et nyt sæt regler i kraft indenfor udbudsretten. NYE REGLER OM OVERTRÆDELSER AF UDBUDSREGLERNE Den 20. december 2009 trådte et nyt sæt regler i kraft indenfor udbudsretten. Der er tale om en væsentlig stramning af udbudsreglerne, som har betydning for

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 K E N D E L S E Tandlægerne Anne Lise Goth Erik Jensen og Jens Vollbrecht (selv) mod Frederikshavn Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Annonceringspligten ved køb af bilag II B-tjenesteydelser er på vej til at blive ophævet. Læs om regelændringen og anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt.

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Januar 2013 Indholdsfortegnelse Vurdering af en opgaves grænseoverskridende interesse... 3 Kontrakter uden grænseoverskridende interesse... 5 Eksempler på

Læs mere

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 13-05-2015 Sagsnr. 2015-0023209 Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov Baggrund

Læs mere

U D K A S T NOTAT OM UDBUD AF MULTIHAL 1 BAGGRUND OG PROBLEMSTILLING

U D K A S T NOTAT OM UDBUD AF MULTIHAL 1 BAGGRUND OG PROBLEMSTILLING U D K A S T NOTAT OM UDBUD AF MULTIHAL 1 BAGGRUND OG PROBLEMSTILLING Frederikshavn Kommune indgik i 2011 en OPS-kontrakt med et konsortium bestående af MT Højgaard og DEAS om design, opførelse og efterfølgende

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Telefon: 35 29 10 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

TEMA OM KLAR GRÆNSE OVERSKRIDENDE INTERESSE: HVORNÅR ER DU UDEN FOR UDBUDSREGLERNE?

TEMA OM KLAR GRÆNSE OVERSKRIDENDE INTERESSE: HVORNÅR ER DU UDEN FOR UDBUDSREGLERNE? TEMA OM KLAR GRÆNSE OVERSKRIDENDE INTERESSE: HVORNÅR ER DU UDEN FOR UDBUDSREGLERNE? 31.10.2016 Med udbudsloven er det en gang for alle blevet slået fast, at det er vigtigt, at ordregivende myndigheder

Læs mere

Debatmøde om lovforslaget til den nye udbudslov Opsigelse af kontrakter

Debatmøde om lovforslaget til den nye udbudslov Opsigelse af kontrakter Debatmøde om lovforslaget til den nye udbudslov Opsigelse af kontrakter v/advokat Lotte Hummelhøj Medlemsmøde i Dansk Forening For Udbudsret torsdag den 15. januar 2015 Opsigelse af kontrakter Artikel

Læs mere

Ved udregning af kontraktsummens størrelse skal beløbene regnes eksklusiv moms.

Ved udregning af kontraktsummens størrelse skal beløbene regnes eksklusiv moms. Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Retningslinjer for indkøb af varer og tjenesteydelser Gældende fra: 15. november 2016 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune Henvisning

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024946 (Katja Høegh, Jørgen Egholm) 6. marts 2012 K E N D E L S E RenoNorden A/S (advokat René Offersen, v/advokat Torkil Høg København) mod Skive Kommune (Skive Renovation

Læs mere

Forslag. Lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 1)

Forslag. Lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 1) Til lovforslag nr. L 110 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 13. april 2010 Forslag til Lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 1) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Strategiske overvejelser i forbindelse med den nye udbudslov. Ved Jesper Kaltoft og Anders Birkelund Nielsen

Strategiske overvejelser i forbindelse med den nye udbudslov. Ved Jesper Kaltoft og Anders Birkelund Nielsen Strategiske overvejelser i forbindelse med den nye udbudslov Ved Jesper Kaltoft og Anders Birkelund Nielsen 2 Temaer Status på lovgivningsprocessen Hvilke væsentlige ændringer medfører den nye lov? Fokus

Læs mere

Forslag. til. lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.! Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde. Kapitel 2

Forslag. til. lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.! Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde. Kapitel 2 Forslag lo. november 2009 til lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.! Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Loven finder anvendelse ved håndhævelsen af: l) Fællesskabsretten vedrørende indgåelse af

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Mette Langborg) 14. september 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Mette Langborg) 14. september 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2016-449 (Mette Langborg) 14. september 2016 K E N D E L S E Motus A/S (advokat Christian Nielsen, Aarhus) mod Den danske stat v/ Moderniseringsstyrelsen (Kammeradvokaten v/

Læs mere

KL s Ældrekonference 2016 VELKOMMEN SESSION 3. Den nye udbudslov og fritvalgsområdet

KL s Ældrekonference 2016 VELKOMMEN SESSION 3. Den nye udbudslov og fritvalgsområdet ÆLDRE KL s Ældrekonference 2016 VELKOMMEN SESSION 3 Den nye udbudslov og fritvalgsområdet Plancherne fra dagen bliver lagt på www.kl.dk/aeldrekonference2016 Den nye udbudslov og fritvalgsområdet Session

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014 K E N D E L S E Sønderborg Affald A/S (advokat Christian Nielsen, Aarhus) mod Affaldsregion Nord I/S v/dansk Affald

Læs mere

Indkøb og samarbejde om administrative opgaver 2015

Indkøb og samarbejde om administrative opgaver 2015 Indkøb og samarbejde om administrative opgaver 2015 Indkøb og samarbejde om administrative opgaver Gennemgang af regnskab Formål og introduktion til udbud Risici og aktører indenfor indkøb pt. Fremtidige

Læs mere

Udbud efter forhandling

Udbud efter forhandling Udbud efter forhandling Med og uden udbudsbekendtgørelse v/ partner, advokat Tom Holsøe Den juridiske ramme Hvad er forhandling? "Rådet og Kommissionen erklærer, at fremgangsmåderne med offentligt eller

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde, Jørgen Egholm) 8. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde, Jørgen Egholm) 8. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023362 (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde, Jørgen Egholm) 8. september 2011 K E N D E L S E Østermose BioEnergi A/S (selv) mod Energinet.dk (advokat Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg)

Læs mere

Gennemgang af ny bekendtgørelse vedr. udbudsdirektivet og ændringer til Lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv.

Gennemgang af ny bekendtgørelse vedr. udbudsdirektivet og ændringer til Lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv. Gennemgang af ny bekendtgørelse vedr. udbudsdirektivet og ændringer til Lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv. Peter Dann Jørgensen Bender von Haller Dragsted København, den 15. juni 2011 www.bvhd.dk

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-95 (Nikolaj Aarø-Hansen, Henrik Fausing) 20. august 2015 K E N D E L S E

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-95 (Nikolaj Aarø-Hansen, Henrik Fausing) 20. august 2015 K E N D E L S E Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-95 (Nikolaj Aarø-Hansen, Henrik Fausing) 20. august 2015 K E N D E L S E Jensen & Nørgaard A/S, Ejvind Larsen ApS og René Schröter A/S (advokat Peter Heide Wessel, Vejle)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022652 (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde og Jørgen Egholm) 20. december 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022652 (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde og Jørgen Egholm) 20. december 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022652 (Søren Holm Seerup, Trine H. Garde og Jørgen Egholm) 20. december 2010 K E N D E L S E Smørum Kraftvarme AmbA (selv) mod Energinet.dk (advokat Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 K E N D E L S E HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab (advokat Niels Lomborg, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

NOTAT OM NORDDJURS KOMMUNES MULIGHED FOR AT BENYTTE FINANSMINISTERIETS RAMMEKONTRAKT OM DATAKOMMUNIKATION

NOTAT OM NORDDJURS KOMMUNES MULIGHED FOR AT BENYTTE FINANSMINISTERIETS RAMMEKONTRAKT OM DATAKOMMUNIKATION Sagsnr. 25024-1 NOTAT OM NORDDJURS KOMMUNES MULIGHED FOR AT BENYTTE FINANSMINISTERIETS RAMMEKONTRAKT OM DATAKOMMUNIKATION 1. Indledning Norddjurs Kommune (herefter benævnt Kommunen ) har bedt Bender von

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup) 24. maj 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup) 24. maj 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2016-3559 (Kirsten Thorup) 24. maj 2016 K E N D E L S E Danske Care A/S (advokat Ann Christina Rindom Sørensen, Holbæk) mod Egedal Kommune (advokat Andreas Christensen, Hellerup)

Læs mere

Nyheder i udbudsreglerne i henhold til Tilbudsloven og udbudsdirektivet

Nyheder i udbudsreglerne i henhold til Tilbudsloven og udbudsdirektivet Nyheder i udbudsreglerne i henhold til Tilbudsloven og udbudsdirektivet Tirsdag den 30. oktober 2012 Kl. 13.00 16.00 Trine Bøgelund-Kjær WINSLØW ADVOKATFIRMA, GAMMEL STRAND 34, 1202 KØBENHAVN K T: (+45)

Læs mere

Aktuel udbudsretlig praksis

Aktuel udbudsretlig praksis Aktuel udbudsretlig praksis 1 Aktuel udbudsretlig praksis Udvalgte emner 1 Opsættende virkning 2 Udbudspligtige (tillægs-)kontrakter Anvendelse af profylakse-bekendtgørelse 3 Forudgående offentliggørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013 K E N D E L S E EF Sikring A/S (Steen Jensen, Fredericia) mod Aalborg Kommune (advokat Andreas Christensen, Hellerup)

Læs mere

Nr. 3 Juni 2010. Indhold. 1 Håndhævelse af udbudsreglerne

Nr. 3 Juni 2010. Indhold. 1 Håndhævelse af udbudsreglerne Indhold 1 Håndhævelse af udbudsreglerne 1 Håndhævelse af udbudsreglerne Af advokat Gitte Holtsø og advokatfuldmægtig Peter E. Stassen Den 1. juli 2010 træder den nye lov om håndhævelse af udbudsreglerne

Læs mere

Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007

Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007 Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007 Carina Risvig Hansen De nye regler Lovforslag nr. L 152 Forslag til lov om ændring af konkurrenceloven,

Læs mere

Udbudsstrategi for madservice til hjemmeboende efter serviceloven, 2014

Udbudsstrategi for madservice til hjemmeboende efter serviceloven, 2014 Økonomi Indkøb Tlf. 46 11 20 38 MAJBA@rudersdal.dk Udbudsstrategi for madservice til hjemmeboende efter serviceloven, 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...2 2. REGLER FOR INDKØB AF MADSERVICE...2 2.1

Læs mere

INDKØB UNDER TÆRSKELVÆRDIERNE. 21. Juni IKA INDKØBSJURA Cand.jur. Martin Stæhr

INDKØB UNDER TÆRSKELVÆRDIERNE. 21. Juni IKA INDKØBSJURA Cand.jur. Martin Stæhr INDKØB UNDER TÆRSKELVÆRDIERNE 21. Juni 2016 - IKA INDKØBSJURA Cand.jur. Martin Stæhr INDKØBERTESTEN I SVAR RIGTIGT ELLER MIST TITLEN! Frivillig tilbudsindhentning på kontrakt om flødebolledispensere inkl.

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Att.: Chefkonsulent Pia Ziegler

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Att.: Chefkonsulent Pia Ziegler Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Telefon: 35 29 10 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og anlægsarbejder,

Læs mere

Oplæg i Dansk Forening for Udbudsret 24. januar 2008 Klagenævnets praksis i 2007

Oplæg i Dansk Forening for Udbudsret 24. januar 2008 Klagenævnets praksis i 2007 Oplæg i Dansk Forening for Udbudsret 24. januar 2008 Klagenævnets praksis i 2007 Side 1 4 hovedtemaer Erstatning Evalueringsmodeller Opsættende virkning Klagenævnets kompetence Side 2 Erstatning KLFU -

Læs mere

Udbud af sociale og sundhedsydelser udbud light

Udbud af sociale og sundhedsydelser udbud light Dansk Forening For Udbudsret 27. maj 2015 Udbud af sociale og sundhedsydelser udbud light Sune Troels Poulsen, advokat, partner, Andersen Partners 1 Social- og sundhed forpligtelser i forhold til borgerne

Læs mere

NYE REGLER FOR UDBUD BEDRE UDBUD OG TILBUD DEN NYE UDBUDSLOV Den nye udbudslov de mest markante ændringer:

NYE REGLER FOR UDBUD BEDRE UDBUD OG TILBUD DEN NYE UDBUDSLOV Den nye udbudslov de mest markante ændringer: BEDRE UDBUD OG TILBUD DEN NYE UDBUDSLOV Partner og advokat Andreas Christensen, Horten 28. januar 2016 NYE REGLER FOR UDBUD side 2 Den nye udbudslov de mest markante ændringer: Ophævelse af annonceringspligten

Læs mere

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com 2 Udbudspligten for varer og tjenesteydelser under tærskelværdien ændres Tilbudslovens

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen) 1. maj 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen) 1. maj 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026852 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen) 1. maj 2012 K E N D E L S E Rail & Road Protec GmbH (advokat Jesper Fabricius, Hellerup) mod DSB Vedligehold A/S og DSB S-tog

Læs mere

Køb af B-tjenesteydelser Vejledning

Køb af B-tjenesteydelser Vejledning Køb af B-tjenesteydelser Vejledning Køb af B-tjenesteydelser Vejledning On-line ISBN. 978-87-7029-536-9 Redegørelsen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby

Læs mere

Lightregimet. Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område,

Lightregimet. Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område, Lightregimet Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område, Program 1. Hvad er udbud? 2. Hvilke regler gælder? 3. Beregningsregler - kontraktberegning 4. Udbud efter light-regimet 5.

Læs mere

Konkurrencestyrelsen har den 10. november 2009 sendt forslag til lov om håndhævelse af udbudsregler mv. i offentlig høring.

Konkurrencestyrelsen har den 10. november 2009 sendt forslag til lov om håndhævelse af udbudsregler mv. i offentlig høring. 27. november 2009 mqf Konkurrencestyrelsen Att.: Carina Risvig Hansen Nyropsgade 30 1780 København V Konkurrencestyrelsen har den 10. november 2009 sendt forslag til lov om håndhævelse af udbudsregler

Læs mere

Lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 1)

Lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 1) LOV nr 492 af 12/05/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 6. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0404-8800-0020 Senere

Læs mere

Annullation af tildelingsbeslutningen - og hvad så?

Annullation af tildelingsbeslutningen - og hvad så? Annullation af tildelingsbeslutningen - og hvad så? Jesper Fabricius Advokat, partner Dansk Forening For Udbudsret (DFFU) 23. maj 2013 Annullation af tildelingsbeslutningen Det følger af Kontroldirektiv

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for Udbud 1

Bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for Udbud 1 LBK nr 593 af 02/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 16/04480 Senere

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 4. juni Bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for Udbud juni Nr. 593.

Lovtidende A Udgivet den 4. juni Bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for Udbud juni Nr. 593. Lovtidende A 2016 Udgivet den 4. juni 2016 2. juni 2016. Nr. 593. Bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for Udbud 1 Herved bekendtgøres lov nr. 492 af 12. maj 2010 om Klagenævnet for Udbud med de ændringer

Læs mere

INDSIGT nye regler om overtrædelse af udbudsreglerne

INDSIGT nye regler om overtrædelse af udbudsreglerne INDSIGT nye regler om overtrædelse af udbudsreglerne Indhold Baggrund 2 De nye reglers ikrafttræden 3 Kontrolloven 4 Kontrakter indgået i strid med udbudsreglerne 5 Retsstillingen før 20. december 2009

Læs mere

Hur ska framtidens system för överprövningar organiseras?

Hur ska framtidens system för överprövningar organiseras? Hur ska framtidens system för överprövningar organiseras? Finns det andra modeller inom EU att fundera över end Upphandlingsutredningens förslag? Danske erfarenheter Stockholm, 30.1.2014 v/jens Fejø Copenhagen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Mette Langborg, Gorm Kildahl Elikofer) 17. juli 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Mette Langborg, Gorm Kildahl Elikofer) 17. juli 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025796 (Mette Langborg, Gorm Kildahl Elikofer) 17. juli 2012 K E N D E L S E Activ Care A/S (advokat Majse Jarlov, København) mod Billund Kommune (selv) Den 15. februar

Læs mere

Nyt fra udbudsretten. H.P. Rosenmeier

Nyt fra udbudsretten. H.P. Rosenmeier Nyt fra udbudsretten H.P. Rosenmeier Indledning 2 I den begrænsede tid, jeg har fået, har jeg tænkt mig at omtale følgende afgørelser i prioriteret rækkefølge: 1. Klagenævnets kendelse af 4. maj 2016,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION 2013 SIDE 2 BLIV KLOGERE PÅ LICITTION Bliv klogere på Licitation On-line ISBN 978-87-7029-522-2 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen

Læs mere

Advokatfirmaet Poul Schmith

Advokatfirmaet Poul Schmith Advokfirmaet Poul Schmith J.nr.: 8917097 RHHINRY M il: lco.ind@cbs.dk Capenhagen Business School Att. Louise Cecilie Overgaard Solbjerg Plads 3 2000 Frederiksberg Rasmus Holm Hansen rhh@poulschmith.dk

Læs mere

Notat om jura og andre forhold i forbindelse med anvendelse af anden aktør på beskæftigelsesområdet

Notat om jura og andre forhold i forbindelse med anvendelse af anden aktør på beskæftigelsesområdet Notat om jura og andre forhold i forbindelse med anvendelse af anden aktør på beskæftigelsesområdet 1. Lovgrundlag for inddragelse af anden aktør i beskæftigelsesindsatsen I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Vejledning og tjekliste til vurdering af. klar grænseoverskridende interesse

Vejledning og tjekliste til vurdering af. klar grænseoverskridende interesse Vejledning og tjekliste til vurdering af klar grænseoverskridende interesse Når et indkøb fra 0 til 1.000.000 kr. har klar grænseoverskridende interesse, skal EU-Traktratens principper om ligebehandling

Læs mere

Særnummer Konkurrenceret

Særnummer Konkurrenceret SÆRNUMMER om forslag til ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. - forkortelse af klagefrister og begrænsning af mulighederne for at erklære kontrakter for uden virkning Forslag til ændring

Læs mere

www.ski.dk/publikationer Vejledning: Profylaksebekendtgørelse (frivillig bekendtgørelse og stand still)

www.ski.dk/publikationer Vejledning: Profylaksebekendtgørelse (frivillig bekendtgørelse og stand still) www.ski.dk/publikationer Vejledning: Profylaksebekendtgørelse (frivillig bekendtgørelse og stand still) Februar 2012 Brug af profylaksebekendtgørelse Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har netop anbefalet

Læs mere

Nyhedsbrev Udbud

Nyhedsbrev Udbud Nyhedsbrev Udbud 16.04.2015 KONCESSIONER OG GRÆNSE- OVERSKRIDENDE INTERESSE 16.4.2015 Klagenævnet for Udbud har i en ny kendelse inddraget de endnu ikke implementerede tærskelværdier i det nye Koncessionsdirektiv

Læs mere

Light Regimet. Carina Risvig Hamer Ph.d. lektor, Syddansk Universitet

Light Regimet. Carina Risvig Hamer Ph.d. lektor, Syddansk Universitet Light Regimet Carina Risvig Hamer Ph.d. lektor, Syddansk Universitet Carh@sam.sdu.dk www.udbudslov.dk Udbudslovens afsnit I Udbudslovens afsnit II Udbudslovens afsnit III Udbudslovens afsnit IV Udbudslovens

Læs mere

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Efter aftale med Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) gennemgås hermed en række grundlæggende udbudsretlige emner, der vurderes at være væsentlige

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Åbent referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 5. januar 2015 Mødetidspunkt: 16:30-17:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 9, BCV Thyge

Læs mere

Pia Ziegler, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Forenklet klagesystem for udbud - ændringer i klagesystemet

Pia Ziegler, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Forenklet klagesystem for udbud - ændringer i klagesystemet Pia Ziegler, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forenklet klagesystem for udbud - ændringer i klagesystemet Agenda I. Baggrund arbejdsgruppen om serviceeftersyn af det danske klagesystem for udbud II.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10258 (Kirsten Thorup) 7. januar 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10258 (Kirsten Thorup) 7. januar 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10258 (Kirsten Thorup) 7. januar 2015 K E N D E L S E Rengoering.com A/S (advokat Jesper Køppen Mieritz, Køge) mod Ringsted Kommune (cand. merc. jur. Peter Dann Jørgensen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0033589 (Nikolaj Aarø-Hansen) 22. marts 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0033589 (Nikolaj Aarø-Hansen) 22. marts 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0033589 (Nikolaj Aarø-Hansen) 22. marts 2013 K E N D E L S E Sygeplejerskernes Vikarbureau ApS (selv) mod Region Midtjylland (selv) Klagenævnet har den 8. februar 2013

Læs mere

Fælles retningslinjer for indkøb af varer og tjenesteydelser i Kulturministeriet

Fælles retningslinjer for indkøb af varer og tjenesteydelser i Kulturministeriet Fælles retningslinjer for indkøb af varer og tjenesteydelser i Kulturministeriet Undersøgelse af udbudspligt og retningslinjer for indkøb der ikke er omfattet af udbudspligt 1 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9.

nævnt heri, eller sag C-147/06 og C-148/06 SECAP SpA og Santorso, præmis Jf. sag C-95/10, Strong Seguranca, præmis 35. Dato: 9. Dato: 9. maj 2016 Sag: OK/JH Notat om hvorvidt udbudslovens 132, 148 og 160 finder analog anvendelse på indkøb omfattet af Lovbekendtgørelse nr. 1410 af 07/12/2007 (tilbudsloven). Resume Det er Konkurrence-

Læs mere

Status på den nye danske udbudslov

Status på den nye danske udbudslov Status på den nye danske udbudslov Datid, nutid og fremtid Jesper Fabricius Advokat, partner 17. juni 2015, IKA Datid udbudsreglernes historik i en nøddeskal EU-udbudsregler for byggeri og vareindkøb siden

Læs mere

Oversigt over Forsvarets Materieltjenestes indkøb i 2012

Oversigt over Forsvarets Materieltjenestes indkøb i 2012 Bilag 7 til FMT skr. 2013/004236-508906 af 07. august 2013. Oversigt over Forsvarets Materieltjenestes indkøb i 2012 1. INDLEDNING Forsvarets Materieltjeneste har på baggrund af en gennemgang af lister

Læs mere

Konkurrenceudsættelse i forbindelse med brug af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen og opgaveløsningen i fagenheden Arbejdsmarked i øvrigt

Konkurrenceudsættelse i forbindelse med brug af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen og opgaveløsningen i fagenheden Arbejdsmarked i øvrigt Notat 3.0 Arbejdsmarked Journalnummer: Ref.: Arbejdsmarkedssekretariatet Dato: 27.5.2013 Konkurrenceudsættelse i forbindelse med brug af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen og opgaveløsningen i fagenheden

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. Lovforslag nr. L Forslagsnummer Folketinget -NaN Fremsat den xx. februar 2013 af erhvervs- og vækstminister (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.

Læs mere

Kontraktændringer og den nye udbudslov Danske Risikorådgivere - 29. oktober 2015

Kontraktændringer og den nye udbudslov Danske Risikorådgivere - 29. oktober 2015 Kontraktændringer og den nye udbudslov Danske Risikorådgivere - 29. oktober 2015 Anne Bergholt Sommer, specialistadvokat ase@bechbruun.com 2 Overblik Kontraktændringer Den udbudsretlige kontekst Hvornår

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af. Forslag til udbudslov

Ændringsforslag. til 2. behandling af. Forslag til udbudslov Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 164 Bilag 13 Offentligt Ændringsforslag stillet den {FREMSAT} Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til udbudslov Af erhvervs- og vækstministeren 1)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024383 (Kirsten Thorup, Erik Hammer, Mogens Hansen) 23. februar 2012 K E N D E L S E FICS Danmark A/S (advokat Asser Rung-Hansen, Hellerup) mod Patientombuddet (Kammeradvokaten

Læs mere

Indkøb er noget, vi alle kan!

Indkøb er noget, vi alle kan! Indkøb er noget, vi alle kan! Sammen om driften Workshop om indkøb Workshop med fokus på hvornår forskellige former for indkøb og indkøbsaftaler med fordel kan benyttes. Hvordan undgår du at indgå en rigtig

Læs mere

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler 04.10 Forbrugsartikler Vejledning www.ski.dk/forbrugsartikler Om denne vejledning SKI ønsker at gøre det nemt for offentlige enheder at bruge vores rammeaftaler. Vi har derfor udarbejdet denne vejledning

Læs mere

Opførelsen af Køge Park udbydes som én samlet totalentreprisekontrakt, jf. nedenfor.

Opførelsen af Køge Park udbydes som én samlet totalentreprisekontrakt, jf. nedenfor. Advokatpartnerselskab Henrik Puggaard Advokat J.nr. 289785-3-1-GTH BILAG 9 TIL GRUNDKØBSAFTALEN Regler for gennemførelse af udbud af totalentreprisekontrakt 1. Udbudsforpligtelsen Til opfyldelse af Grundkøbsaftalens

Læs mere

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Hvad må man, og hvad må man ikke?

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Hvad må man, og hvad må man ikke? Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Hvad må man, og hvad må man ikke? IKA Indkøbsjura 2013 Advokat Mikala Berg Dueholm 19. og 20. juni 2013 At forstå markedet? Side 2 Risici Dyrt for

Læs mere

Bliv klogere på LICITATION

Bliv klogere på LICITATION Bliv klogere på LICITATION Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-472-0 Tryk ISBN: 978-87-7029-473-7 Oplag:

Læs mere

ANNONCERING MADSERVICE

ANNONCERING MADSERVICE ANNONCERING MADSERVICE ODDER KOMMUNE 1. INDLEDNING I medfør af lovbekendtgørelse nr. 1410 af 7. december 2007 om indhentning af tilbud for visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (Tilbudsloven)

Læs mere

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 2 Denne vejledning, der er udarbejdet af DANVA og FRI, indeholder gode råd om, hvordan vandselskaber kan indkøbe

Læs mere

EN NY DAGSORDEN FOR GENNEMFØRELSE AF UDBUD I DANMARK

EN NY DAGSORDEN FOR GENNEMFØRELSE AF UDBUD I DANMARK UDBUDSLOVEN EN NY DAGSORDEN FOR GENNEMFØRELSE AF UDBUD I DANMARK DELACOURs mini-guide om udbudsloven for ordregivere Side 2 HAR DU STYR PÅ UDBUDSLOVEN? Udbudsloven sætter en ny dagsorden for gennemførelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 K E N D E L S E Dansk Høreteknik A/S (advokat Roberto Panada, København) mod Københavns Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026793 (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk) 20. september 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026793 (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk) 20. september 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026793 (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk) 20. september 2012 K E N D E L S E Fresenius Medical Care Danmark A/S (advokat Mette Ravn Steenstrup, København) mod Region Hovedstaden

Læs mere

Omstillingsomkostninger. Advokat Henrik Holtse Gorrissen Federspiel

Omstillingsomkostninger. Advokat Henrik Holtse Gorrissen Federspiel Advokat Henrik Holtse Ordregiver er berettiget til at indregne omstillingsomkostninger, men det skal fremgå af udbudsmaterialet med angivelse af beløb eller beregningsmetode. Eksempel Kommune X har en

Læs mere

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Rammeaftale 05.02 Kontorvarer Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035454 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 4. november 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035454 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 4. november 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035454 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 4. november 2014 K E N D E L S E HSHansen A/S (advokat Rune Hamborg, København) mod Bygningsstyrelsen (Kammeradvokaten v/advokat

Læs mere

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline INDKØBSJURA 2014 Advokat hotline Spørgsmål 1 Ønsker rammekontraktbegreb belyst ud fra specifikke spørgsmål: En kontrakt, hvor sortimentet er fastlagt, alle priser er fastlagt, og kredsen af udbydere er

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026855 (Kirsten Thorup, Henrik Fausing) 16. august 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026855 (Kirsten Thorup, Henrik Fausing) 16. august 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026855 (Kirsten Thorup, Henrik Fausing) 16. august 2012 K E N D E L S E Phonak Danmark A/S (advokat Jeppe Svenning, Aarhus) mod Kommunernes Landsforening (advokat Vibeke

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011 K E N D E L S E Atea A/S (selv) mod Ballerup Kommune (advokat Majse Jarlov, København) Den 15. oktober

Læs mere

Schneider Electric Rådgiverdag 2014 4. november 2014

Schneider Electric Rådgiverdag 2014 4. november 2014 Schneider Electric Rådgiverdag 2014 4. november 2014 Offentlige udbud kan ordregiver selv vælge specifikke produkter eller systemer eller forhindres dette af udbudsreglerne? WINSLØW ADVOKATFIRMA, GAMMEL

Læs mere