NOTAT OM KONTRAKTINDGÅELSE VEDRØRENDE MADSERVICE UDEN KONKURRENCEUDSÆTTELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT OM KONTRAKTINDGÅELSE VEDRØRENDE MADSERVICE UDEN KONKURRENCEUDSÆTTELSE"

Transkript

1 NOTAT OM KONTRAKTINDGÅELSE VEDRØRENDE MADSERVICE UDEN KONKURRENCEUDSÆTTELSE

2 Varde Kommune har anmodet Rønne & Lundgren om at vurdere, om Varde Kommune inden for rammerne af udbudsreglerne kan indgå en kontrakt om levering af hovedmåltid til plejecentre og borgere i eget hjem (herefter madservice ) direkte med Det Danske Madhus Varde A/S (DDMV) uden forudgående konkurrenceudsættelse. Det lægges uden videre til grund, at Varde Kommune opfylder sine forpligtelser i medfør af serviceloven, herunder forpligtelsen til at tilvejebringe et frit leverandørvalg, idet rækkevidden af servicelovens forpligtelser ikke er genstand for nærværende vurdering. Omgørelse af politisk beslutning I medfør af kommunestyrelseslovens 11 og 20 kan et medlem af kommunalbestyre lsen anmode om genoptagelse af en sag til fornyet politisk behandling, når sagen ikke er fuldt ud identisk med en sag, som er behandlet og afgjort i kommunalbestyrelsen. På tilsvarende vis kan udvalg genoptage en sag. Genoptagelse kan derfor altid ske, når der foreligger nye oplysninger eller ændrede forhold, hvorved der er indtrådt væsentlige æ ndringer i grundlaget for kommunalbestyrelsens beslutning. De begrænsninger som gælder for kommunalbestyrelsesmedlemmer og udvalg gælder imidlertid ikke for kommunalbestyrelsen som helhed, der til enhver tid kan beslutte at genoptage en sag. Dog kan kommunen udadtil være bundet af tidligere trufne beslutninger. På dette grundlag er det vores vurdering, at Varde Kommune har mulighed for at omgøre en politisk beslutning om gennemførelse af et udbud vedrørende madservice. 1. KONTRAKTINDGÅELSE MED DET DANSKE MADHUS VARDE A/S 1.1 Gensidigt bebyrdende aftale Udbudsdirektivet gælder alene for gensidigt bebyrdende aftaler, som Varde Kommune indgår med en leverandør. Det er vores vurdering, at en kontraktindgåelse med DDMV om udførelse af madservice er gensidigt bebyrdende, idet der sker levering af en ydelse mod betaling af et vederlag jf. udbudsdirektivets artikel 1, stk. 2, litra a), og idet Varde Kommune ifølge serviceloven 83 har pligt til at levere hjemmehjælp, herunder madservice til borgere i private hjem. 1.2 Udbudspligt efter udbudsdirektivet Udførelse af madservice omfatter dels produktion af mad og dels transport af mad. Efter det oplyste agter Varde Kommune at indgå en kontrakt med DDMV til en skønsmæssig værdi på 20 mio. kr. årligt, hvorfor anskaffelsen klart overstiger den relevante tærskel- Kommentar [MAJ1]: Er beløbet eksklusive moms? Hvad er kontraktens varighed? 2

3 værdi for kommunale indkøb af varer og tjenesteydelser på kr. eksklusive moms. Madproduktion er omfattet af tjenesteydelseskategori nr. 17: Hotel og restaurantionsvirksomhed og CPV-kode (forberedelse af måltider) samt CPV-kode (tilberedning af måltider). Madproduktion og madtransport er ydermere omfattet af tjenesteydelseskategori nr. 25: Sundheds- og socialvæsen og CPV-kode (sundhedsvæsen i øvrigt). Madtransport er tillige omfattet af tjenesteydelseskategori nr. 2: Landtransport, herunder sikkerhedstransport og kurérvirksomhed, undtagen postbesørgelse og CPV-koden (madudbringning). Såvel tjenesteydelseskategori nr. 17 (madproduktion) som nr. 25 (sundhed- og socialvæsen) er omfattet af udbudsdirektivets bilag II B, hvorfor udbudsdirektivet alene er gælde n- de i et begrænset omfang. En kontraktindgåelse om madproduktion inklusive madtransport som accessorisk ydelse skal således alene overholde reglerne i udbudsdirektivets artikel 23 om tekniske specifikationer og artikel 35, stk. 4 om meddelelse til EU-Kommissionen om kontraktindgåelse. Dette indebærer, at Varde Kommune skal sikre, at krav til madservice er saglige og beskrives ved hjælp af tekniske specifikationer, som ikke stiller ubegrundede hindringer for konkurrencen. Endvidere skal Varde Kommune offentliggøre en Bekendtgørelse om indgåede kontrakter ved elektronisk publicering i EU-Tidende. Tjenesteydelseskategori nr. 2 (transport) er derimod omfattet af udbudsdirektivets bilag II A, hvorfor en kontraktindgåelse om madtransport fuldt ud er omfattet af udbudsdirektivets detaljerede procedureregler. Såfremt Varde Kommune måtte vælge at anskue madtransport som en selvstændig ydelse, der udføres af en anden leverandør end DDMV ved indgåelse af en kontrakt mellem Varde Kommune og leverandøren, skal denne ydelse udbydes særskilt efter udbudsdirektivet, forudsat kontraktværdien overstiger kr. eksklusive moms. Hvis kontraktværdien for transportydelsen er lavere end denne tærskelværdi men overstiger ekskl. moms, skal kontraktindgåelsen annonceres efter tilbudslovens afsnit II jf. tilbudslovens 15 a, stk. 1, litra 2). Hvis madtransporten derimod varetages af en underleverandør til DDMV, således at DDMV tillige er kontraktuelt forpligtet og ansvarlig over for Varde Kommune for udførelse af transportydelsen, er det vores vurdering, at transportydelsen må betragtes som accessorisk til madproduktionen omfattet af udbudsdirektivets bilag II B. I dette tilfælde vil der ikke være en forpligtelse til at gennemføre en annoncering af transportydelsen efter tilbudsloven. 1.3 Annonceringspligt i medfør af tilbudsloven 3

4 Tjenesteydelser omfattet af udbudsdirektivets bilag II B er med virkning fra den 1. januar 2013 ikke længere omfattet af annonceringspligten ifølge tilbudslovens afsnit II ved anskaffelser over kr. eksklusive moms. En kontraktindgåelse om madproduktion inklusive udbringning skal derfor ikke annonceres efter tilbudsloven. Tjenesteydelser omfattet af udbudsdirektivets bilag II A er derimod omfattet af tilbudslovens annonceringspligt, forudsat kontraktværdien overstiger en tærskelværdi på kr. eksklusive moms. En selvstændig kontraktindgåelse om madtransport er derfor omfattet af annonceringspligten, hvis kontraktværdien overstiger kr. uden samtidig at overstige udbudsdirektivets tærskelværdi. 1.4 Annonceringspligt ifølge EUF-traktatens principper Selv om en kontraktindgåelse om madproduktion inklusive transport til plejecentre samt madservice er undtaget fra forpligtelsen til at gennemføre en konkurrenceudsættelse efter udbudsdirektivets detaljerede procedureforskrifter, er Varde Kommune forpligtet til at overholde de grundlæggende traktatretlige normer og principper om blandt andet ligebehandling, gennemsigtighed og proportionalitet. Ifølge retspraksis fra EU-Domstolen gælder der et krav om forudgående gennemsigtighed og dermed en form for annonceringspligt, når kontrakten må anses at have en klar grænseoverskridende interesse. Formålet med en forudgående offentlighed er at give interesserede virksomheder mulighed for at byde på opgaven på lige konkurrencevilkår Klar grænseoverskridende interesse Der skal foretages en konkret vurdering af, hvorvidt en kontraktindgåelse med DDMV må antages at have en sådan klar grænseoverskridende interesse. Klagenævnet for Udbud har ved kendelse af 6. marts 2014, G4S Security Service A/S mod Region Syddanmark og senest ved kendelse af 2. december 2014 A-Vask A/S mod Høje Taastrup Kommune udtalt sig om, hvilke elementer der indgår ved vurdering af en kontrakts grænseoverskridende interesse. Forhold som kontraktens genstand, kontraktens værdi, brancheforhold samt det geografiske sted for kontraktens udførelse skal inddrages i denne vurdering. Ved vurdering af en kontrakts relevans for udenlandske virksomheder kan en manglende konkret interesse for opgaven fra udenlandske virksomheder tillige tillægges betydning. Endvidere kan et krav om jævnlig tilstedeværelse af dansktalende personale tale imod en grænseoverskridende interesse. 1.6 Kontraktens genstand 1 Annonceringsforpligtelsen ifølge EUF-traktaten ved kontraktindgåelse om bilag II B- ydelser er beskrevet i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning af august

5 Ved indgåelse af kontrakter om udførelse af personlige tjenesteydelser har det sædvanligvis formodningen imod sig, at kontrakten har en grænseoverskridende interesse. Dette skyldes, at personlige tjenesteydelser ifølge deres natur sædvanligvis leveres i Danmark under iagttagelse af særlige nationale forhold, som er forskellige fra land til land som følge af kulturelle forskelle. En kontrakt om en personlig tjenesteydelse som f.eks. hjemmepleje kan dog efter omstændighederne godt have en klar grænseoverskridende interesse. Som eksempel herpå kan nævnes Klagenævnet for Udbuds kendelse af 10. december 2014 Human Care ApS mod Brøndby Kommune, som vedrørte Brøndby Kommunes annoncering på af en rammeaftale om udførelse af hjemmepleje. En kontraktindgåelse med DDMV omfatter produktion og levering af mad til plejecentre og hjemmeboende borgere. Alt afhængig af omfanget af personlig hjælp og bistand, der er forbundet med udførelse af madservice kan det være sagligt at stille et krav om, at leverandørens personale er dansktalende for at leverandør og modtager af hjælpen forstår hi n- anden. Et sprogkrav kan pege i retning af kontraktens manglende grænseoverskridende interesse, men andre omstændigheder som taler imod en sådan interesse skal ligeledes foreligge. Dette skyldes, at en udenlandsk leverandør vil kunne ansætte dansktalende personale. Vi er ikke vidende om, hvorvidt Varde Kommune stiller et dansk sprogkrav. Et eventuelt vilkår om at en kommende leverandør skal benytte Varde Kommunes produktionskøkken og dermed et krav om lokal udførelse kan ligeledes pege i retning af en manglende grænseoverskridende interesse. Et sådant krav vil ikke nødvendigvis favorisere nationale/lokale virksomheder på bekostning af udenlandske aktører. Forudsat et s ådant krav er sagligt begrundet i en varetagelse af saglige kommunale hensyn som eksempelvis forsyningssikkerhed, er det derfor vores vurdering, at et krav om benyttelse af kommunale faciliteter lovligt kan stilles. Det forhold at en del af opgaven som omhandler madservice til borgere i eget hjem er omfattet af reglerne om frit valg i servicelovens 83 kan i sig selv pege i retning af en manglende grænseoverskridende interesse, idet leverandøren for så vidt angår denne del af opgaven ikke er garanteret en minimumsomsætning, hvorfor især udenlandske leverandører antageligt har mindre interesse for at deltage i udbud om denne type af kontrakter Kontraktens værdi 2 Se Klagenævnet for Udbuds kendelse af 10. januar 2012, Tandlæge Anne Lise Goth m.fl. mod Frederikshavn Kommune, hvor klagenævnet fastslog, at det var usandsynligt at en fritvalgsydelse vedr. børne- og ungetandpleje omfattet af udbudsdirektivets bilag II B havde interesse for udenlandske tilbudsgivere. 5

6 Efter det oplyste har kontrakten om madservice en værdi på skønsmæssigt 20 mio. kr. årligt. Uanset kontraktperiodens forventede længde, har kontrakten en relativt høj værdi, hvilket i sig selv taler for kontraktens grænseoverskridende interesse. De (mer-) omkostninger der måtte være forbundet med opgavens varetagelse for en udenlandsk leverandør, herunder eventuelt behov for tilpasning af organisation til et krav om danskt alende personale, vil derfor alt andet lige nemmere kunne afholdes ved udsigten til en solid omsætning/fortjeneste Brancheforhold og udenlandsk interesse En begrænset national konkurrence på området for madservice kan endvidere tale for, at kontrakten kan have interesse for udenlandske virksomheder, som kan finde det attraktivt at etablere sig på det danske marked. Endvidere kan det forhold, at en udenlandsk lev e- randør af madservice generelt er internationalt aktiv ligeledes tale for en grænseoverskridende interesse for den aktuelle kontrakt. Vi har ikke et indgående kendskab til markedet for madservice, ligesom vi ikke er vidende om, i hvilken udstrækning der konkret er udvist interesse for udførelsen af denne opgave fra udenlandske virksomheder. Henset til at bl.a. en række svenske virksomheder leverer ydelser inden for ældre- og sundhedsområdet i Danmark er det sandsynligt, at disse virksomheder som i forvejen leverer ydelser i Danmark ligeledes kan udvide deres aktiviteter til også at omfatte madservice. 1.9 Geografiske forhold Madservice skal leveres inden for Varde Kommunes geografiske område, hvilket taler for at opgaven hovedsagelig er interessant for virksomheder beliggende inden for kommunens område. Da opgaven omfatter levering af kold mad er det dog ikke nødvendigt, at virksomheden fysisk er beliggende inden for kommunens område. Maden kan således produceres af virksomheder, hvis produktionsfaciliteter er beliggende i længere afstand fra kommunen. Henset til at afstanden til den tyske grænse er knap 100 kilometer, svarende til ca. 1,5 times transporttid, kan det endvidere ikke udelukkes, at tyske virksomheder kan være interesserede i at varetage opgaven. Hvis det er et krav at maden produceres i Varde Kommunes produktionskøkken, vil en udenlandsk interesse for opgavens udførelse forventeligt mindskes. Det kan dog fortsat ikke udelukkes, at såvel udenlandske virksomheder som danske virksomheder beliggende 3 Ifølge Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen skal kontrakter inden for det sociale- og sundhedsmæssige område som følge af deres natur sædvanligvis have en kontraktværdi på mindst euro svarende til 5,5 mio. kr. for at kontrakten må anses relevant for udenlandske tilbudsgivere. 6

7 uden for kommunens område kan være interesseret i opgavens udførelse, ikke mindst i lyset af opgavens økonomiske omfang Vurdering Uanset at det sædvanligvis har formodningen i mod sig at kontrakter inden for det sociale og sundhedsmæssige område har en grænseoverskridende interesse er det vores vurdering, at kontraktens anseelige størrelse i sig selv udgør et vægtigt argument for, at ko n- trakten om madservice har en klar grænseoverskridende interesse. Det vil således kræve vægtige argumenter som manglende international interesse, dansk sprogkrav samt andre særlige hensyn om lokal udførelse og forankring som f.eks. kendskab til særlige danske regler for at godtgøre, at en udenlandsk interesse for opgaven må anses for usandsynlig. Opsummering af eksempler på hensyn, som taler imod en grænseoverskridende interesse, forudsat krav kan sagligt begrundes i kontraktens genstand: - Krav om at leverandørens personale taler (og skriver) fejlfrit dansk, da leverandør udover produktion og levering af maden leverer en personlig tjenesteydelse (pleje/rådgivning til borgeren i forbindelse med madudlevering/servering). Modtager af hjælp/mad er sædvanligvis borgere med begrænsede sproglige ressourcer (ældre m.m.), som ikke kan forventes at tale engelsk eller forstå dansk med svensk/tysk accent. Jo mere personlig kontakt der er forudsat ifølge kontrakten mellemleverandør og borger, jo nemmere vil det være at argumentere for nødvendigheden af et sprogkrav. - Produktion i Varde Kommunes produktionskøkken af hensyn til forsyningssikkerheden i tilfælde af leverandørens mulige konkurs og kommunens behov for en hurtig hjemtagning af opgaven - Behov for kendskab til særlige danske regler/retningslinjer på området (?) - Nedtoning af kontraktens værdi som følge af en manglende garanteret mindsteomsætning for så vidt angår levering til borgere i eget hjem, da denne ydelse er omfattet af fritvalgsordningen - Manglende konkret interesse fra udenlandske virksomheder (nu og/eller i forbindelse med tidligere udbud) Selv om det nye udbudsdirektiv, der implementeres i dansk ret ved en ny udbudslov, ifølge lovforslaget først træder i kraft i Danmark den 1. oktober 2015 kan det under alle omstændigheder ikke udelukkes, at Klagenævnet i tilfælde af en klagenævnssag vil skele til disse nye regler ved sin vurdering af kontraktens grænseoverskridende interesse. Udbudsloven introducerer bl.a. en ny udbudsform (light regime) ved kontraktindgåelse om visse tjenesteydelser, som overstiger kr. eksklusive moms (se nærmere herom i pkt.3 nedenfor). 7

8 Forudsat en kontrakt om madservice har en klar grænseoverskridende interesse, er Varde Kommune forpligtet til at overholde de traktatretlige principper om forudgående offentlighed og gennemsigtighed. Overordnet set indebærer forpligtelsen, at en virksomhed i en anden medlemsstat skal have adgang til de samme og nødvendige oplysninger om ko n- trakten, inden kontrakten indgås. Andre virksomheder skal dermed have mulighed for at tilkendegive interesse i at få kontrakten tildelt. Det vil ikke være tilstrækkeligt, hvis Varde Kommune alene udleverer oplysningerne, såfremt en interesseret virksomhed måtte henvende sig. Kravet om gennemsigtighed indebærer en forpligtelse til at offentliggøre en bekendtgørelse eller annonce på et egnet medie, som bør have en bredere dækning af hensyn til de potentielle udenlandske virksomheders deltagelse Konsekvenser ved manglende annoncering Forudsat kontrakten om madservice har en klar grænseoverskridende interesse risikerer Varde Kommune i tilfælde af en klagesag at blive mødt af en række sanktioner, såfremt der ikke sikres en passende grad af offentlighed om kontraktindgåelsen. Klagenævnet for Udbud kan træffe afgørelse om overtrædelse af EU-retten vedrørende indgåelse af offentlige kontrakter jf. håndhævelsesloven 10, stk. 1 jf. 1, stk. 2 og stk. 3. Det fremgår af forarbejderne til håndhævelsesloven, at Klagenævnet kan træffe afgørelse efter fællesskabsretten vedrørende indgåelse af offentlige kontrakter og kontrakter inden for området for forsyningsvirksomhed (de fællesskabsretlige udbudsregler). Hermed forstås først og fremmest udbudsdirektivet, forsyningsvirksomhedsdirektivet, EFtraktaten og de heraf afledte principper. Klagenævnet for Udbud har således kompetence til at vurdere spørgsmål om, hvorvidt en kontrakt har en klar grænseoverskridende interesse, om traktatens regler og afledte principper er overholdt samt pålægge eventuelle sanktioner for manglende efterlevelse af reglerne. Dog følger det af håndhævelsesloven om sanktionen uden virkning, at en kontrakt som tildeles direkte alene kan erklæres for uden virkning, såfremt kontrakten er fuldt ud omfattet af udbudsdirektivet eller forsyningsvirksomhedsdirektivet. Indgåelse af en kontrakt om madservice uden forudgående offentlighed vil derfor ikke kunne blive erklæret for uden virkning, der er den hårdeste udbudsretlige sanktion. Varde Kommune vil derfor ikke kunne blive pålagt at bringe en kontrakt indgået med DDMV til ophør, uagtet en forpligtelse til at sikre en forudgående offentlighed ikke måtte være iagttaget. Da kontrakten ikke kan erklæres for uden virkning, kan det ikke anbefales, at der offentliggøres en såkaldt profylaksebekendtgørelse i medfør af håndhævelsesloven 4, da en sådan bekendtgørelse alene beskytter mod at blive ramt af sanktionen uden virkning. En profylaksebekendtgørelse indebærer en forudgående offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-tidende om, at myndigheden agter at indgå kontrakt med en 8

9 navngiven leverandør efter udløb af en frivillig standstill-periode på 10 kalenderdage regnet fra dagen efter offentliggørelsen. Såfremt Klagenævnet finder, at Varde Kommune ikke har sikret en passende grad af offentlighed med hjemmel i traktatens regler og afledte principper, vil følgende sanktioner kunne ifaldes: 1. Annullation af Varde Kommunes ulovlige beslutning eller udbudsforretning jf. håndhævelsesloven 13, stk. 1, nr Udstedelse af påbud om lovliggørelse af udbudsproceduren eller beslutninger truffet i udbudsprocessen jf. håndhævelsesloven 13, stk. 1, nr Tilkendelse af en klager erstatning opgjort efter reglerne om positiv opfyldelsesinteresse eller negativ kontraktinteresse jf. håndhævelsesloven 14. Ad. 1) Annullation; Annullation af en tildelingsbeslutning er i praksis kun problematisk for processen, hvis den pålægges inden kontrakten er indgået. Annulleres beslutning eller udbudsforretning efter kontraktindgåelse, er der ikke i medfør af håndhævelsesloven en pligt til at bringe kontrakten til ophør, og den indgåede kontrakt bevarer derfor rent juridisk sin virkning. Klagenævnet har således ikke hjemmel til at erklære en kontrakt for uden virkning (håndhævelsesloven 16-17) eller pålægge Varde Kommune at bringe kontrakten til ophør. Dog skal det for en god ordens skyld bemærkes, at Veste Landsret ved dom af 3. juli 2012 vedrørende 12-by-gruppens Indkøbscentral mod AV Form A/S ud fra mere frie overvejelser fandt, at landsretten som domstol havde hjemmel til at pålægge et lignende påbud om ophævelse af en kontrakt. Dommen er dog konkret begrundet, og da sanktionen kan anses for reserveret domstolene, må risikoen for en lignende afgørelse i nærværende sag anses for lille. Ad. 2) Påbud om lovliggørelse; Muligheden for påbud om lovliggørelse angår alene tildelingsbeslutningen eller u d- budsforretningen. Hvis kontrakten er indgået, vil sanktionen ikke kunne benyttes. Ad. 3) Erstatning; Klagenævnet kan i henhold til håndhævelsesloven 14 tilkende en klager erstatning b e- regnet på baggrund af enten den positive opfyldelsesinteresse eller den negative kontrak t- interesse. Risikoen for at blive pålagt erstatning vurderes i begge tilfælde meget lille. 9

10 Ved positiv opfyldelsesinteresse skal klageren sandsynliggøre, at klager ville være blevet tildelt opgaven om madservice i tilfælde af en konkurrenceudsættelse. Da der netop ikke er gennemført en konkurrence, vil denne bevisbyrde ikke kunne løftes i praksis. På tilsvarende vis vil det forhold at der ikke er gennemført en konkurrence udelukke e r- statning af den negative kontraktinteresse, da en klager grundet manglende konkurrenceudsættelse ikke har afholdt udgifter til tilbudsudarbejdelse. Supplerende til ovenstående vil Klagenævnet principielt også kunne stoppe processen midlertidigt ved efter påstand herom at tillægge en klage opsættende virkning jf. håndhæve l- seslovens 12, stk. 1. Denne mulighed benyttes imidlertid kun undtagelsesvist, da betingelserne herfor meget sjældent er opfyldte. Selv om opsættende virkning ikke er reserveret til en situation, hvor kontrakt ikke er indgået, er opsættende virkning svært at forestille sig i en situation, hvor kontrakten er indgået, og hvor kontrakten endvidere ikke kan rammes af sanktionen uden virkning. 2. DEN NYE UDBUDSLOV Forslaget til den nye udbudslov, som implementer det nye udbudsdirektiv, ophæver den nuværende sondring mellem bilag II A og bilag II B tjenesteydelser og introducerer en ny udbudsform. Det såkaldte light regime indebærer, at bl.a. sociale tjenesteydelser ikke er omfattet af udbudsdirektivets sædvanlige udbudspligt men derimod af et light regime, når kontraktværdien overstiger euro svarende til kr. eksklusive moms. Varde Kommune vil derfor efter den nye udbudslov være forpligtet til at sikre en forudgående offentlighed ved indgåelse af en kontrakt om madservice. 3. FORVALTNINGSRETLIGE PRINCIPPER Uanset et fravær af en klar grænseoverskridende interesse er Varde Kommune forpligtet til at overholde grundlæggende forvaltningsretlige principper i forbindelse med sin kontrak t- indgåelse. Dette indebærer bl.a. en forpligtelse til at iagttage kravet om saglig forvaltning, herunder et forbud mod varetagelse af private hensyn samt krav om ligebehandling, forsvarlig økonomisk forvaltning, proportionalitetsprincippet og manglende vilkårlighed. Selv om en kontraktindgåelse med DDMV må anses for at være uden en klar grænseoverskridende interesse, er Varde Kommune forpligtet til at sikre, at indkøbet sker på markedsmæssige vilkår. Efter det oplyste er Varde Kommune i dialog med DDMV om opgavens udførelse på gunstige vilkår, hvorfor denne forpligtelse formentlig uden videre må anses for opfyldt. 10

11 Hvis Varde Kommune har spørgsmål eller ønsker en uddybning af et eller flere punkter i nærværende notat, står vi naturligvis til rådighed. Hellerup, 2. januar 2015 Majse Jarlov Advokat 11

Åbent Referat. til. Ældrerådet

Åbent Referat. til. Ældrerådet Varde Kommune Åbent Referat til Ældrerådet Mødedato: Onsdag den 28. januar 2015 Mødetidspunkt: 14:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 9, BCV Edna Jessen, Anne-Marie Søndergaard,

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Annonceringspligten ved køb af bilag II B-tjenesteydelser er på vej til at blive ophævet. Læs om regelændringen og anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 K E N D E L S E Tandlægerne Anne Lise Goth Erik Jensen og Jens Vollbrecht (selv) mod Frederikshavn Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Januar 2013 Indholdsfortegnelse Vurdering af en opgaves grænseoverskridende interesse... 3 Kontrakter uden grænseoverskridende interesse... 5 Eksempler på

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 K E N D E L S E HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab (advokat Niels Lomborg, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032823 (Poul Holm, Jan Eske Schmidt) 19. august 2013 K E N D E L S E EF Sikring A/S (Steen Jensen, Fredericia) mod Aalborg Kommune (advokat Andreas Christensen, Hellerup)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035497 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 25. juni 2014 K E N D E L S E Sønderborg Affald A/S (advokat Christian Nielsen, Aarhus) mod Affaldsregion Nord I/S v/dansk Affald

Læs mere

Oplæg i Dansk Forening for Udbudsret 24. januar 2008 Klagenævnets praksis i 2007

Oplæg i Dansk Forening for Udbudsret 24. januar 2008 Klagenævnets praksis i 2007 Oplæg i Dansk Forening for Udbudsret 24. januar 2008 Klagenævnets praksis i 2007 Side 1 4 hovedtemaer Erstatning Evalueringsmodeller Opsættende virkning Klagenævnets kompetence Side 2 Erstatning KLFU -

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

Hur ska framtidens system för överprövningar organiseras?

Hur ska framtidens system för överprövningar organiseras? Hur ska framtidens system för överprövningar organiseras? Finns det andra modeller inom EU att fundera över end Upphandlingsutredningens förslag? Danske erfarenheter Stockholm, 30.1.2014 v/jens Fejø Copenhagen

Læs mere

Annullation af tildelingsbeslutningen - og hvad så?

Annullation af tildelingsbeslutningen - og hvad så? Annullation af tildelingsbeslutningen - og hvad så? Jesper Fabricius Advokat, partner Dansk Forening For Udbudsret (DFFU) 23. maj 2013 Annullation af tildelingsbeslutningen Det følger af Kontroldirektiv

Læs mere

Udbud af sociale og sundhedsydelser udbud light

Udbud af sociale og sundhedsydelser udbud light Dansk Forening For Udbudsret 27. maj 2015 Udbud af sociale og sundhedsydelser udbud light Sune Troels Poulsen, advokat, partner, Andersen Partners 1 Social- og sundhed forpligtelser i forhold til borgerne

Læs mere

Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007

Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007 Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007 Carina Risvig Hansen De nye regler Lovforslag nr. L 152 Forslag til lov om ændring af konkurrenceloven,

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION 2013 SIDE 2 BLIV KLOGERE PÅ LICITTION Bliv klogere på Licitation On-line ISBN 978-87-7029-522-2 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen

Læs mere

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat fra ekstraordinært møde i. Udvalget for Social og Sundhed Åbent referat fra ekstraordinært møde i Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Mandag den 5. januar 2015 Mødetidspunkt: 16:30-17:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 9, BCV Thyge

Læs mere

Køb af B-tjenesteydelser Vejledning

Køb af B-tjenesteydelser Vejledning Køb af B-tjenesteydelser Vejledning Køb af B-tjenesteydelser Vejledning On-line ISBN. 978-87-7029-536-9 Redegørelsen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0033589 (Nikolaj Aarø-Hansen) 22. marts 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0033589 (Nikolaj Aarø-Hansen) 22. marts 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0033589 (Nikolaj Aarø-Hansen) 22. marts 2013 K E N D E L S E Sygeplejerskernes Vikarbureau ApS (selv) mod Region Midtjylland (selv) Klagenævnet har den 8. februar 2013

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

Særnummer Konkurrenceret

Særnummer Konkurrenceret SÆRNUMMER om forslag til ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. - forkortelse af klagefrister og begrænsning af mulighederne for at erklære kontrakter for uden virkning Forslag til ændring

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035454 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 4. november 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035454 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 4. november 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035454 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 4. november 2014 K E N D E L S E HSHansen A/S (advokat Rune Hamborg, København) mod Bygningsstyrelsen (Kammeradvokaten v/advokat

Læs mere

Bliv klogere på LICITATION

Bliv klogere på LICITATION Bliv klogere på LICITATION Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-472-0 Tryk ISBN: 978-87-7029-473-7 Oplag:

Læs mere

BILAG 1 INTERVIEWGUIDE

BILAG 1 INTERVIEWGUIDE BILAG 1 INTERVIEWGUIDE VAKKS-undersøgelse af Konkurrencepakken (lovforslag) I de indledende faser af VAKKS-undersøgelsen af lovforslaget har vi haft drøftelser med en lovansvarlig fra Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

www.ski.dk/publikationer Vejledning: Profylaksebekendtgørelse (frivillig bekendtgørelse og stand still)

www.ski.dk/publikationer Vejledning: Profylaksebekendtgørelse (frivillig bekendtgørelse og stand still) www.ski.dk/publikationer Vejledning: Profylaksebekendtgørelse (frivillig bekendtgørelse og stand still) Februar 2012 Brug af profylaksebekendtgørelse Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har netop anbefalet

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Hvad må man, og hvad må man ikke?

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Hvad må man, og hvad må man ikke? Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Hvad må man, og hvad må man ikke? IKA Indkøbsjura 2013 Advokat Mikala Berg Dueholm 19. og 20. juni 2013 At forstå markedet? Side 2 Risici Dyrt for

Læs mere

Ny udbudslov 2015 1. Ny udbudslov 2015

Ny udbudslov 2015 1. Ny udbudslov 2015 Ny udbudslov 2015 1 Ny udbudslov 2015 Hvilke konsekvenser får den nye udbudslov for ordregivere? Få et hurtigt overblik over de væsentligste ændringer. Indhold Overblik 3 Før loven træder i kraft 4 Flere

Læs mere

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 2 Denne vejledning, der er udarbejdet af DANVA og FRI, indeholder gode råd om, hvordan vandselskaber kan indkøbe

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-5974 (Mette Langborg, Preben Dahl) 7. juli 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-5974 (Mette Langborg, Preben Dahl) 7. juli 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-5974 (Mette Langborg, Preben Dahl) 7. juli 2015 K E N D E L S E Konsortiet Promentum - Factor3 - Stuhr Rådgivning v/promentum A/S (selv) mod Moderniseringsstyrelsen (advokat

Læs mere

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde OPS 4/0407-1200-0011 /CLV Begrænset udbud Et begrænset udbud er en udbudsform, hvor man som leverandør skal prækvalificeres, før man kan komme med et

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS Udbudspolitik for FynBus Formål FynBus har den vision, at Den kollektive trafik skal set fra passagerernes synsvinkel være enkel, sammenhængende og konkurrencedygtig med andre

Læs mere

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Rammeaftale 05.02 Kontorvarer Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning IKA indkøbsjura 2012 Advokat Kurt Bardeleben Advokat Mikala Berg Dueholm Dialogfaser 1. Forudgående dialog afdækning af markedet 2. Dialog i forhold

Læs mere

Undervisning i udbudsloven

Undervisning i udbudsloven Undervisning i udbudsloven Målrettet og specialiseret undervisning i den kommende udbudslov EU s nye udbudsdirektiv, der blev vedtaget i februar 2014, vil i 2015 blive implementeret i dansk ret via en

Læs mere

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud 4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud I forbindelse med udbud som er omfattet udbudsdirektiverne, kan ordregiver lovligt opstille kontraktvilkår sociale klausuler

Læs mere

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler 04.10 Forbrugsartikler Vejledning www.ski.dk/forbrugsartikler Om denne vejledning SKI ønsker at gøre det nemt for offentlige enheder at bruge vores rammeaftaler. Vi har derfor udarbejdet denne vejledning

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011 K E N D E L S E Atea A/S (selv) mod Ballerup Kommune (advokat Majse Jarlov, København) Den 15. oktober

Læs mere

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline INDKØBSJURA 2014 Advokat hotline Spørgsmål 1 Ønsker rammekontraktbegreb belyst ud fra specifikke spørgsmål: En kontrakt, hvor sortimentet er fastlagt, alle priser er fastlagt, og kredsen af udbydere er

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Kontraktændringer: Muligheder og risici. v/ partner Anders Birkelund Nielsen Den offentlige uddannelsesdag 2014

Kontraktændringer: Muligheder og risici. v/ partner Anders Birkelund Nielsen Den offentlige uddannelsesdag 2014 Kontraktændringer: Muligheder og risici v/ partner Anders Birkelund Nielsen Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Overblik Kontraktændringer Den udbudsretlige kontekst Væsentlige retskilder Direktiver,

Læs mere

Nyt fra Klagenævnet for Udbud og Landsretten Peter Dann Jørgensen

Nyt fra Klagenævnet for Udbud og Landsretten Peter Dann Jørgensen Nyt fra Klagenævnet for Udbud og Landsretten Peter Dann Jørgensen Bender von Haller Dragsted Dansk Forening for Udbudsret Odense 21. januar 2009 Program KLFU af 19. december 2008, UAB Baltic Orthoservice

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 K E N D E L S E Pedersen & Nielsen Automobilforretning A/S (advokat Torsten Viborg Pedersen, Randers)

Læs mere

Maj 2014. Vejle Kommune. Forventninger til forhandlingsadgangen i det nye udbudsdirektiv. v. Indkøbskonsulent/jurist - Peder van Roest Dahl

Maj 2014. Vejle Kommune. Forventninger til forhandlingsadgangen i det nye udbudsdirektiv. v. Indkøbskonsulent/jurist - Peder van Roest Dahl Maj 2014 Vejle Kommune Forventninger til forhandlingsadgangen i det nye udbudsdirektiv v. Indkøbskonsulent/jurist - Peder van Roest Dahl HVEM Peder van Roest Dahl Cand.Merc.Jur (SDU) Udbudsjurist / Indkøbskonsulent

Læs mere

Offentlige indkøb af varer og tjenester. Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning

Offentlige indkøb af varer og tjenester. Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning Offentlige indkøb af varer og tjenester Introduktion til tærskelværdier og kontraktberegning 2010 FORORD Kære læser, INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Hvilke myndigheder skal følge udbudsreglerne?...4 1.1 Hvilket

Læs mere

Indkøbsjura 2012 siden sidst

Indkøbsjura 2012 siden sidst Indkøbsjura 2012 siden sidst v/ Peter Dann Jørgensen BvHD Middelfart, den 12. september www.bvhd.dk Program 09.40 10.40 Siden sidst Hvad er tendensen? Udvalgte afgørelser Nyt omkring revision af udbudsdirektivet

Læs mere

UDKAST NOTAT OM KOMMUNERNES UDBUDSPLIGT VED INDKØB AF PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER DER ER OMFATTET AF FRIT VALGS-ORDNINGEN

UDKAST NOTAT OM KOMMUNERNES UDBUDSPLIGT VED INDKØB AF PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER DER ER OMFATTET AF FRIT VALGS-ORDNINGEN UDKAST NOTAT OM KOMMUNERNES UDBUDSPLIGT VED INDKØB AF PERSONLIGE HJÆLPEMIDLER DER ER OMFATTET AF FRIT VALGS-ORDNINGEN 1. Problemstilling 1.1. IKA har bedt BvHD udarbejde et notat, der belyser, om den umiddelbare

Læs mere

Undgå at få aftalen med jeres kommunikationsbureau dømt ulovligt

Undgå at få aftalen med jeres kommunikationsbureau dømt ulovligt Undgå at få aftalen med jeres kommunikationsbureau dømt ulovligt Gå hjem møde i Dansk Kommunikationsforening 7. oktober 2010 Agenda Velkomst Hvorfor bør ansatte i den offentlige sektor vide noget om EU

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 K E N D E L S E Kinnarps A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Sjælland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

UDBUDSPORTALENS ÆLDRENETVÆRK - KONKURSER

UDBUDSPORTALENS ÆLDRENETVÆRK - KONKURSER UDBUDSPORTALENS ÆLDRENETVÆRK - KONKURSER KL-Huset den 12. august 2015 Specialistadvokat Martin Stæhr KONKURSER JURAEN side 2 FOKUSPUNKTER Hvad kan man udbudsretligt gøre for at minimere risikoen for konkurser?

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2010-0023440 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 27. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Maritime ApS (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Dette nyhedsbrev dækker perioden 1. april til 30. april 2013 og behandler de vigtigste domme og kendelser i perioden.

Dette nyhedsbrev dækker perioden 1. april til 30. april 2013 og behandler de vigtigste domme og kendelser i perioden. April 2013 Nyhedsbrev Udbudsret Dette nyhedsbrev dækker perioden 1. april til 30. april 2013 og behandler de vigtigste domme og kendelser i perioden. Indhold af begrundelse til tabende tilbudsgiver I Rettens

Læs mere

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 3 3. Samtidig underretning... 4 3.1. Hvordan skal underretningen

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Februar 2015 2015 Side 2 af 7 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå

Læs mere

Retsvirkningerne knyttet til sociale klausuler. Majse Jarlov, Advokat Bender von Haller Dragsted

Retsvirkningerne knyttet til sociale klausuler. Majse Jarlov, Advokat Bender von Haller Dragsted Retsvirkningerne knyttet til sociale klausuler Majse Jarlov, Advokat Bender von Haller Dragsted Dansk Forening for Udbudsret, København, den 20. maj 2009 Oversigt I. Hvad er sociale klausuler? II. Er sociale

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere.

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere. N O TAT Kan en kommune stille krav om at følge danske overenskomster? Dette notat handler om, hvorvidt en kommune i forbindelse med et udbud kan stille krav om, at leverandøren skal følge danske overenskomster.

Læs mere

Vejledning i tilvejebringelse af frit leverandørvalg for hjemmehjælpsmodtagere

Vejledning i tilvejebringelse af frit leverandørvalg for hjemmehjælpsmodtagere Vejledning i tilvejebringelse af frit leverandørvalg for hjemmehjælpsmodtagere April 2014 Forord Udbudsportalen.dk 1 Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Forord Denne vejledning omhandler

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023366 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 30. november 2012 K E N D E L S E Willis Danmark (advokat Andreas Christensen, Hellerup) mod DSB (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018027 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 11. marts 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018027 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 11. marts 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018027 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 11. marts 2009 K E N D E L S E Danske Kroer & Hoteller (selv) mod Økonomistyrelsen (Kammeradvokaten ved

Læs mere

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen?

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen? Økonomi og Beskæftigelse Ejendomme og Indkøb Sagsnr. 51632 Brevid. 1146620 Ref. SEL Dir. tlf. 46 31 30 40 steene@roskilde.dk NOTAT: Regler og proces for offentlige indkøb 23. november 2010 Reglerne for

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015 K E N D E L S E ScanPipe A/S (selv) mod Nordvand A/S (advokat Thomas Grønkjær, Hellerup) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Tjekliste Når du vil afgive tilbud i en udbudsproces

Tjekliste Når du vil afgive tilbud i en udbudsproces Tjekliste Når du vil afgive tilbud i en udbudsproces SIDE 2 1. FØR DU GÅR I GANG MED DIT TILBUD Har du husket at Gennemgå udbudsmaterialet i sin helhed og være ajour med eventuelle opdateringer? Ordregiver

Læs mere

Bedre rammer for offentlig-privat samspil

Bedre rammer for offentlig-privat samspil Bedre rammer for offentlig-privat samspil Bedre rammer for offentlig-privat samspil Kommunernes samarbejde med private leverandører har været i stærk vækst siden kommunalreformen. Professionaliseringen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026978 (Mette Langborg) 28. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026978 (Mette Langborg) 28. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026978 (Mette Langborg) 28. marts 2012 K E N D E L S E Merrild Coffee Systems ApS (advokat Jesper Fabricius, København) mod Region Sjælland (advokat Claus Berg, København)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035912 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 21. marts 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035912 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 21. marts 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035912 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 21. marts 2014 K E N D E L S E Dansk Byggeri (advokat Henrik Fausing v/ advokat Christian B. Prophet-Rannow, København) mod

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 K E N D E L S E Tabulex ApS (advokat Jesper Fabricius, København) mod Odense Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 K E N D E L S E Yding Gruppen A/S (advokat Jesper Håkonsson, Horsens) mod Aarhus Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

INDKØBSJURA 2013. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2013. Advokat hotline INDKØBSJURA 2013 Advokat hotline Spørgsmål 1 I et udbud med mange delaftaler eller mange varelinjer kan det være hensigtsmæssigt for både ordregiver og tilbudsgivere, at man kan byde ind på flere delaftaler/varelinjer

Læs mere

Konkurrencestyrelsens redegørelse om 34 kommuners indkøb af KMD Opus

Konkurrencestyrelsens redegørelse om 34 kommuners indkøb af KMD Opus Konkurrencestyrelsens redegørelse om 34 kommuners indkøb af KMD Opus Juni 2010 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning og resumé... 4 Kapitel 2 Hvornår finder udbudsreglerne anvendelse?... 9 2.1 Er der

Læs mere

Kontrakterne blev herefter indgået samme dag.

Kontrakterne blev herefter indgået samme dag. Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020177 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Kaj Kjærsgaard) 5. februar 2010 K E N D E L S E 1. Klaus Kristoffer Larsen A/S 2. Vognmandsfirmaet Alfred Nielsen A/S 3. Universal

Læs mere

Fællesindkøb Fyn Att.: Indkøbskonsulent Bjarne S. Petersen Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge

Fællesindkøb Fyn Att.: Indkøbskonsulent Bjarne S. Petersen Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Fællesindkøb Fyn Att.: Indkøbskonsulent Bjarne S. Petersen Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge 26. februar 2010 Sag 4/0420-0100-0205 / PMK Deres ref. Klage over Fællesindkøb Fyn vedr. accept af dokumentation

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 K E N D E L S E Cowi A/S (advokat Michael Gjedde-Nielsen, København) mod Sønderjyllands Amt (advokat

Læs mere

N O T A T. Høringsnotat vedrørende udkast til lovforslag om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.

N O T A T. Høringsnotat vedrørende udkast til lovforslag om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. N O T A T 6. januar 2010 4/0404-8800-0020 KBN/CRH/MOC-KS Høringsnotat vedrørende udkast til lovforslag om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 1. Indledning Formålet med lovforslaget er at sikre en mere

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

Samspillet mellem udbudsreglerne og kontraktregimet

Samspillet mellem udbudsreglerne og kontraktregimet Samspillet mellem udbudsreglerne og kontraktregimet Advokat Jesper Fabricius, Oplæg på FOPS-møde den 23. november 2011 Det klassiske udgangspunkt Udbudsreglerne angår procedurer for indgåelse af kontrakt,

Læs mere

Notatet beskriver indledningsvist de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet.

Notatet beskriver indledningsvist de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet. BESLUTNINGSOPLÆG Potentialeafklaring på ældreområdet Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune forud for udarbejdelsen af en potentialeafklaring på ældreområdet.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 K E N D E L S E Mediq Danmark A/S (advokat Majse Jarlov, Hellerup) mod KomUdbud v/kolding Kommune (advokat

Læs mere

Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014

Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014 Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014 1 Agenda 1. Introduktion 2. Udbud med forhandling udvalgte problemstillinger 2 1. Introduktion

Læs mere

Sagens faktiske omstændigheder Rammeaftale 02.18 er udbudt ved udbudsbekendtgørelse nr. 2008/S 9-010105 af 15. januar 2008.

Sagens faktiske omstændigheder Rammeaftale 02.18 er udbudt ved udbudsbekendtgørelse nr. 2008/S 9-010105 af 15. januar 2008. Region Midtjylland Att. Peter Nielsen Skottenborg 26 8800 Viborg 28. april 2010 Sag 4/0420-0100-0160 / KBN Deres ref. Henvendelse vedrørende SKIs anvendelse af rammeaftale 02.18 i relation til en konkret

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022972 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Gorm K. Elikofer) 4. september 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022972 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Gorm K. Elikofer) 4. september 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022972 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Gorm K. Elikofer) 4. september 2012 K E N D E L S E Kjæhr og Trillingsgaard A/S (advokat Peter Lund Meyer, København) mod Kerteminde

Læs mere

Fælles retningslinjer for udbud af varer og tjenesteydelser i Kulturministeriet

Fælles retningslinjer for udbud af varer og tjenesteydelser i Kulturministeriet Fælles retningslinjer for udbud af varer og tjenesteydelser i Kulturministeriet Version 2.1 10. april 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Forpligtelser ved udbud af varer og tjenesteydelser

Læs mere

Bliv klogere på EU-udbud. On-line ISBN 978-87-7029-521-5

Bliv klogere på EU-udbud. On-line ISBN 978-87-7029-521-5 2013 - Bliv klogere på EU-udbud On-line ISBN 978-87-7029-521-5 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet af Konkurrence-

Læs mere

Dansk Forening For Udbudsret. Sociale Klausuler. Oplæg ved Sune Troels Poulsen. Advokat, partner, Andersen Partners. Side 1

Dansk Forening For Udbudsret. Sociale Klausuler. Oplæg ved Sune Troels Poulsen. Advokat, partner, Andersen Partners. Side 1 Dansk Forening For Udbudsret Sociale Klausuler Oplæg ved Sune Troels Poulsen Advokat, partner, Andersen Partners 1 Sociale Klausuler og Arbejdsklausuler Arbejdsklausuler søger at sikre mod social dumping

Læs mere

IKA Indkøbsjura 8. IKA Indkøbsjura 8. Siden sidst. Sune Troels Poulsen

IKA Indkøbsjura 8. IKA Indkøbsjura 8. Siden sidst. Sune Troels Poulsen IKA Indkøbsjura 8 Siden sidst Sune Troels Poulsen 15. Juni 2011 Emner 1. 2010 og 2011 KLFU s afgørelser i antal 2. Konkurrencepakken 3. Erstatning 4. Omkostninger ved omstilling 5. Forlængelse af tilbudsfrist

Læs mere

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet.

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet. BESLUTNINGSOPLÆG Potentialeafklaring på ældreområdet Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Kommunalbestyrelsen i Struer Kommune forud for udarbejdelsen af en potentialeafklaring på ældreområdet.

Læs mere

OFFENTLIGE INDKØB AF VARER OG TJENESTEYDELSER S I D E S I D E S I D E FA K TA OM TÆR SKELVÆRDIER OG KO N T R A K T B EREG N I N G

OFFENTLIGE INDKØB AF VARER OG TJENESTEYDELSER S I D E S I D E S I D E FA K TA OM TÆR SKELVÆRDIER OG KO N T R A K T B EREG N I N G OFFENTLIGE INDKØB AF VARER OG TJENESTEYDELSER FA K TA OM TÆR SKELVÆRDIER OG KO N T R A K T B EREG N I N G HVORNÅR SKAL EN OPGAVE I EU UDBUD? S I D E 6 BRUG AF RAMMEAFTALER S I D E 10 DELKONTRAKTER S I

Læs mere

Nye annonceringsregler. Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007.

Nye annonceringsregler. Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007. Nye annonceringsregler Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007. De nye udbudsregler De nye regler om offentliggørelse og udbud

Læs mere