Vindkraftens pris. Samfundsøkonomiske omkostninger ved udbygning af vindkraft. Vindkraftens pris -

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vindkraftens pris. Samfundsøkonomiske omkostninger ved udbygning af vindkraft. Vindkraftens pris -"

Transkript

1 Vindkraftens pris Samfundsøkonomiske omkostninger ved udbygning af vindkraft Vindkraftens pris - Samfundsøkonomiske omkostninger ved udbygning af vindkraft Juni 2007

2

3 07 Vindkraftens pris Samfundsøkonomiske omkostninger ved udbygning af vindkraft Juni 2007

4 Journal nr.: IMV ISBN: Forfattere: Rico Busk (IMV), Anders Larsen (IMV), Jesper Munksgaard (AKF), Lise Skovsgaard Nielsen (IMV), Uffe Nielsen (IMV), Lise-Lotte Pade (IMV), Lykke Mulvad Jeppesen (IMV), Cecilie Olsen (IMV) Udgivet: Juni , Institut for Miljøvurdering For mere information, kontakt venligst: Institut for Miljøvurdering Amaliegade 44 DK-1256 København K Danmark Tlf Efter 1. juli 2007 kontakt venligst: De Økonomiske Råds Sekretariat Amaliegade 44 DK-1256 København K Danmark Tlf Fax

5 juni 2007 Vindkraftens pris Institut for Miljøvurdering Indholdsfortegnelse Resume 3 Summary 9 1. Introduktion og formål Formål Beregningsmetode i dette studie Afgrænsning og forudsætninger Rapportens opbygning 22 Del I: Baggrund Den historiske vindkraftudbygning globalt og i Danmark Udviklingen i global kapacitet Udviklingen i de ti førende lande Udviklingen i Danmark Vurdering af den danske udvikling Det danske og nordiske el-system Kapacitet, produktion og forbrug Det Nordiske marked, Nordpool Integration af el-system og el-marked i denne rapport 34 Del II: Samfundsøkonomisk analyse af vindkraftudbygning ing Samfundsøkonomisk analyse i dette studie Hvorfor endnu et studie om vindkraftens samfundsøkonomi? Hvilke samfundsøkonomiske omkostninger undersøges i IMV s analyse? Omkostninger relateret til investeringsforløbet Samfundsøkonomisk omkostningsanalyse Resultater af centrale beregninger Diskussion: Omkostningerne stiger med øget udbygning Diskussion: Effekter på CO2-udledning og el-prisen Diskussion: Sammenligning af vind og biomasse Diskussion: Forudsætningernes betydning for resultaterne Følsomhedsberegninger Samfundsøkonomisk diskonteringsrate Følsomhedsberegning: Brændselspriser og CO2-kvotepriser Følsomhedsberegning: vindmøllepriser Opsamling Øvrige fordele og omkostninger ved vindkraftudbygning Miljøfordele Øvrige fordele Øvrige omkostninger 72 Del III Barrierer og virkemidler Barrierer og virkemidler Aktøranalyse 77 1

6 Institut for Miljøvurdering Vindkraftens pris juni Barrierer: Hvorfor er vindkraftudbygningen gået i stå? Styringsmidler til at fremme vindkraft Konklusion 95 Tak til 99 Litteraturliste 101 Bilag 1: deltagere i IMV s interviewundersøgelse 105 Tidligere IMV rapporter 106 2

7 juni 2007 Vindkraftens pris Institut for Miljøvurdering Resume Denne rapport er udarbejdet for at medvirke til et forbedret beslutningsgrundlag for energipolitiske beslutninger, herunder især Danmarks mål for vedvarende energi og vindkraft. Rapporten giver et bud på, hvor store de samfundsøkonomiske omkostninger er ved en udbygning af dansk vindkraft til henholdsvis 30, 40 og 50 % af el-forbruget i Rapporten analyserer desuden barrierer og virkemidler for udbygning af dansk vindkraft. Hovedanalysen er en samfundsøkonomisk omkostningsanalyse, der bl.a. indeholder omkostninger til investeringer, infrastruktur og skatteforvridningstab. Rapporten er blevet til med bidrag fra EA Energianalyse A/S, som har udarbejdet en omfattende analyse af aktørerne i el-markedet og omkostningerne til infrastrukturen på området (Ea Energianalyse 2007c). Derudover har Jesper Munksgaard, AKF, bidraget med ekspertstøtte. Baggrund De nuværende og kommende mål om at reducere udledningen af drivhusgasser har givet øget fokus på vedvarende energi og vindkraft som et middel til at opnå målene. EU har et mål om at 20 % af EU s energibehov skal dækkes af vedvarende energi i 2020 (Europakommissionen 2007), og i Regeringens energiudspil (Regeringen 2007) er målet 30 % vedvarende energi af det totale energiforbrug i Det hedder i udspillet, at et skridt på vejen mod 30 % vedvarende energi af det totale energiforbrug eksempelvis ville kunne ske med en udbygning af vindkraften, så den dækker omkring 50 % af det danske el-forbrug. Opsætningen af vindmøller i Danmark er stagneret i perioden med en nettotilvækst på omkring 20 MW om året, jf. figur 1. Det er derfor et væsentligt spørgsmål, hvilke tiltag der i givet fald er nødvendige for at få opfyldt målsætningerne. Det er ligeledes et væsentligt spørgsmål, hvad de samfundsøkonomiske konsekvenser er, af en udbygning fra de nuværende 23 % af el-forbruget. 3

8 Institut for Miljøvurdering Vindkraftens pris juni 2007 Figur 1 Installeret ny vindenergikapacitet i Danmark ( ) MW installeret Havmøller Landmøller Kilder: Baseret på (Danmarks Vindmølleforening 2006; Energistyrelsen 2007) Omkostningsanalyse af udbygget vindkraft I denne rapport analyseres de væsentligste samfundsøkonomiske omkostninger ved udbygningen af dansk vindkraft til hhv. 30, 40 og 50 procent af det danske elforbrug i Derudover beregnes de væsentligste miljøfordele ved en udbygning, suppleret med en beskrivelse af øvrige mulige fordele. Analysen i denne rapport er dermed ikke en komplet samfundsøkonomisk opgørelse af fordele og ulemper ved vindkraftudbygning, men først og fremmest en konsekvensberegning af de potentielle omkostninger ved udbygningen af vindkraft. Som tillæg til omkostningsanalysen har vi i rapporten analyseret barrierer for udbygningen af dansk vindkraft med fokus på finansielle barrierer. Derudover diskuterer rapporten fordele og ulemper ved eksisterende virkemidler til at fremme udbygningen. Ny viden i denne rapport Som noget nyt i sammenligning med eksisterende samfundsøkonomiske analyser af vindkraft i Danmark bidrager denne analyse med analyse af: de enkelte aktørers investeringsadfærd og de samfundsøkonomiske konsekvenser heraf det danske el-marked som en del af et større nordisk el-marked omkostninger forbundet med udbygning af el-infrastruktur, der er nødvendig i forhold til vindkraft-udbygning 4

9 juni 2007 Vindkraftens pris Institut for Miljøvurdering det samfundsøkonomiske skatteforvridningstab ved det nødvendige støttesystem for udbygningen af vindkraften. en sammenligning af de samfundsøkonomiske omkostninger ved at nå flere forskellige mål for vindkraftandelen Dermed kan man analysere og konkludere på forskelle imellem de enkelte aktørers adfærd på markedet og de samfundsøkonomiske konsekvenser heraf. Ydermere kan man identificere hvilket støttebehov der er nødvendigt for at nå forskellige mål. Begrænsninger ved analysen Den centrale analyse bygger på en simulering af aktørernes adfærd på det nordiske el-marked (i el-markedsmodellen Balmorel). Vi har dermed taget højde for dynamiske effekter i el-markedet. Dog indgår mere overordnede makroøkonomiske effekter (eksempelvis beskæftigelse, eksport og effekter på øvrige sektorer i økonomien) ikke i større omfang. Fx er skatteforvridning estimeret ud fra en standardantagelse om en skatteforvridningsfaktor på 20 %. I modelsimuleringen er det nødvendigt at foretage valg om forudsætninger og afgrænsninger, som influerer på resultatet af den samfundsøkonomiske omkostningsanalyse. Betydningen af en række af disse forudsætninger og antagelser er analyseret ved hjælp af følsomhedsanalyser. Hovedresultater Rapportens resultat gengives i det følgende i kort form. For en mere detaljeret baggrund for resultaterne, herunder de væsentligste antagelser og forudsætninger henvises til selve rapporten. Øget udbygning kan nås med lille stigning i støtten Det nuværende støtteniveau på ca. 12 øre/kwh bør alt andet lige være tilstrækkeligt til at 40 % af det danske el-forbrug dækkes af vindkraft i Regeringens målsætning om at nå ca. 50 % af el-forbruget fra vindkraft i 2025 kan formentlig nås med støtte på 9-18 øre/kwh, hvilket ikke er væsentligt forskelligt fra det nuværende støtteniveau på ca. 12 øre/kwh til landvindmøller og de ca. 18 øre/kwh som svarer til støtteniveauet på de planlagte havvindmøller. Stagneret udbygning skyldes ikke kun manglende støtte Den aktuelle stagnering i udbygning med vindkraft i Danmark kan ikke kun forklares med manglende støtte (udover de nuværende ca. 12 øre/kwh), men skyldes måske i højere grad bedre alternative investe- 5

10 Institut for Miljøvurdering Vindkraftens pris juni 2007 ringsmuligheder i vore nabolande med bedre støtteordninger, midlertidigt høje priser på vindmøller, administrative barrierer og evt. strategisk investor-adfærd, Man kan dog ikke forvente investeringer i vindkraft i Danmark indtil 2025 uden støtte. De samlede omkostninger stiger med andelen af vind De samfundsøkonomiske omkostninger ved en udbygning på 50 % af elforbruget fra vindkraft er beregnet til ca. 5,9 mia. kr. (nutidsværdi i 2006 priser ved 3 % diskontering). Heri er der ikke medregnet miljøfordele og øvrige fordele ved vindkraften. Ved en udbygning på i stedet 30 og 40 % forventes de samfundsøkonomiske omkostninger at være henholdsvis ca. 0,3 og 1,9 mia. kr. Stigningen i omkostningerne ved højere mål for vindkraftens andel af elforbruget skyldes primært samfundsøkonomiske omkostninger til støttesystem (skatteforvridning) samt omkostninger til ændring af den danske el-infrastruktur, så de større mængder vindkraft kan håndteres. Figur 2 Samfundsøkonomiske omkostninger ved henholdsvis 30, 40 og 50 % vindkraft Omkostninger Mia kr (NPV) Etablerings- og driftsomkostninger Infrastruktur Omkostninger til støttesystem Totale omkostninger = sum af øvrige % 40% 50% -2-3 Beregningsforudsætninger: 3 % diskontering, CO 2-kvotepris på 150 kr./ ton, oliepris på 50 US$/tønde, privat afkastkrav på 12 % og vindmøllepriser falder over tid. 6

11 juni 2007 Vindkraftens pris Institut for Miljøvurdering Miljøfordelene modsvarer omkostninger ved 30% og 40% Udbygning til 30, 40 og 50 % giver miljøfordele i størrelsesorden mellem 0,5 til 2,9 mia. kr. Et mål på 30 % af el-forbruget fra vindkraft kan, selv uden at øvrige mulige fordele inddrages, forventes at give samfundsøkonomisk overskud på mellem 0,1 og 0,9 mia. kr. Resultatet ændrer sig for et 40 og 50 % vindkraftmål. For en udbygning til 50 % modsvares de samfundsøkonomiske omkostninger på 5,9 mia. kr. af miljøfordele på 1,0 til 2,9 mia. kr., mens de samfundsøkonomiske konsekvenser af en udbygning til 40 % bliver i størrelsesordenen 1,2 mia. kr. (omkostning) til en fordel på 0,1 mia. kr. (nutidsværdi i 2006 priser ved 3 % diskontering). Her er det dog vigtigt at understrege, at analysen ikke kigger på samtlige mulige fordele ved vindkraftudbygning. Store miljøfordele i nabolande Vindkraftudbygningen har ikke kun konsekvenser for SO2 og NOx udledningen i Danmark. SO2 og NOx fordelene i vores nabolande som en konsekvens af den danske udbygning med vind beløber sig til omkring 6-17 mia. kr. (NV) i 50% scenariet mod omkostninger på 6 mia. kr. Dvs. miljøfordelene overstiger omkostningerne i en nordisk afgrænsning af samfundsøkonomien. CO 2 reduktion eksporteres til nabolande Et af hovedformålene ved at dække 50 % af el-forbruget med vindkraft i 2025 er at opfylde Danmarks internationale forpligtelser til at nedbringe CO 2-udslippet. Beregningerne i denne rapport viser dog, at man kun kan forvente et begrænset bidrag til opfyldelse af CO 2-reduktionsmål ved udbygning med dansk vindkraft. Dette skyldes, at Danmark forventes at blive eksportør af el ved indfasning af store mængder vindkraft i det danske el-system. Danmark eksporterer så at sige CO2- gevinsten til andre lande i det nordiske el-marked. Den væsentligt større mængde vindkraft i systemet i 50 % scenariet forventes at medføre en dansk CO2 reduktion på 1,4 millioner tons (i forhold til reference scenariet). Den samlede nordiske CO2 reduktion forventes at blive ca. 4 gange højere end den danske. 7

12 Institut for Miljøvurdering Vindkraftens pris juni 2007 Figur 3 Beregnet CO 2-udslip fra el- og fjernvarmeproduktionen i Danmark med og uden 50% el fra vind. Kilde: Ea Energianalyse (2007c) Lille stigning i el-prisen Betydningen for danskernes el-regning i 2025 af en udbygning af vindkraften til 50 % af el-forbruget forventes at blive ca. 3,3 øre/kwh. Dette svarer til, at en gennemsnitlig husstand (forbrug: MW) får en merudgift på 130 kr. om året i 2025 (faste priser, 2006). For 30 og 40 % udbygningen bliver effekten henholdsvis 2,3 og 2,1 øre/kwh svarende til henholdsvis 92 og 84 kr. per husstand i Usikkerheder Der er i analysen foretaget følsomhedsberegninger på en række af de centrale forudsætninger i analysen. Disse viser en relativ lille effekt af en ændret diskonteringsrate (fra 3 til 6%). Resultaterne i den nordiske afgrænsning af omkostninger og gevinster er dog følsom overfor valg af diskonteringsrate. Endvidere er resultaterne følsomme overfor alternative forudsætninger om brændsels- og CO 2- kvotepriser samt prisudviklingen på vindmøller. 8

13 juni 2007 Vindkraftens pris Institut for Miljøvurdering Summary This report was prepared in order to inform the basis for making energy policy decisions, particularly in with respect to Denmark s goals for renewable energy and wind power. The report estimates the socio-economic costs of expanding Danish wind power to a share of 30, 40 and 50%, respectively, of the electricity consumption by The report also analyses barriers to and instruments for the expansion of Danish wind power. The main analysis is a socio-economic cost analysis which includes, among other factors, costs of investments, infrastructure and tax distortion losses. The report includes contributions from EA Energianalyse A/S that has prepared a comprehensive analysis of the actors on the electricity market and the costs of the infrastructure in the area. Jesper Munksgaard, AKF, has also contributed expert assistance. Background The existing and future goals set for reduction of greenhouse gas emissions has increased the focus on renewable energy and wind power as a means to achieve the goals. The EU aims for 20% of the EU energy requirements to be met from renewable sources by 2020 (European Commission 2007), and the goal in the Danish Government s energy initiative (Government 2007) is that renewable energy should account for 30% of the total energy consumption by The initiative argues that a step towards reaching a level of renewable energy of 30% of the total energy consumption could, for instance, be an expansion of wind power in order for it to cover some 50% of the Danish electricity consumption. The establishment of wind turbines in Denmark stagnated in the period with a net growth of approx. 20 MW a year, cf. figure 1. Therefore, identification of the measures that will be necessary for realising the objectives remains an important issue. Another, similarly important, issue is what the socio-economic consequences will be of an expansion from the current 23% of electricity consumption. 9

14 Institut for Miljøvurdering Vindkraftens pris juni 2007 Figure 1 New wind energy capacity installed in Denmark ( ) MW installeret Havmøller Landmøller Havmøller = Offshore turbines. Landmøller = Land turbines Sources: (Danmarks Vindmølleforening 2006; Energistyrelsen 2007) Cost analysis of deployed wind power This report analyses the most significant socio-economic costs of expanding Danish wind power to 30, 40 and 50 percent, respectively, of the Danish electricity consumption by In addition, the most essential environmental benefits of expansion are calculated, supplemented by a description of other possible benefits. The analysis in this report does consequently not embody a complete socioeconomic statement of pros and cons of wind power expansion, but primarily an impact analysis of the potential costs of wind power expansion. As a supplement to the cost analysis, we have analysed barriers to the expansion of Danish wind power in the report, with focus on financial barriers. The report also discusses pros and cons of existing instruments for promoting expansion. New knowledge in this report As a new feature compared to existing socio-economic analyses of wind power in Denmark, this analysis contributes with analysing: the investment behaviours of the individual actors and the related socioeconomic consequences; the Danish electricity market as a part of a larger Nordic electricity market; costs related to the necessary expansion of electricity infrastructure in relation to wind power expansion; the socio-economic tax distortion loss suffered through the necessary support system for the wind power expansion; 10

15 juni 2007 Vindkraftens pris Institut for Miljøvurdering a comparison of the socio-economic costs of reaching several different goals for the share of wind power. This facilitates an analysis and conclusion on differences between the behaviours of individual actors in the market and the related socio-economic consequences. Furthermore, it becomes possible to identify the support level required to reach different goals. Limits to the analysis The central analysis is based on a simulation of the actors behaviours in the Nordic electricity market (in the Balmorel electricity market model). Thereby, we have taken dynamic effects in the electricity market into account. More overall, macro-economic impacts (for instance employment, export and effects on other sectors in the economy) are not, however, included to any major extent. Tax distortion, for instance, is estimated based on a standard assumption of a tax distortion factor of 20%. In the model simulation, it is necessary to make choices of presumptions and delimitations which affect the result of the socio-economic cost analysis. The impact of a number of these presumptions and assumptions have been analysed by means of sensitivity analyses. Main results The results of the report are presented briefly in the following. Please see the actual report for a more detailed background for the results, including the most important assumptions and presumptions. Increased expansion is possible sible with small rise in support The current support level of approx. DKK 0.12/kWh should, ceteris paribus, be sufficient for wind power to cover 40% of the Danish electricity consumption by The government s objective of reaching a wind power share of approx. 50% of the electricity consumption by 2025 may well be fulfilled at support levels from DKK /kWh, which is not materially different from the current support level of approx. DKK 0.12/kWh for land turbines and approx. DKK 0.18/kWh which corresponds to the support level for the planned offshore turbines. Stalled expansion not only due to lack of support The current stagnant wind power expansion in Denmark cannot be explained by lack of support alone (in addition to the current approx. DKK 0.12/kWh), but may to a greater extent be attributable to better alterna- 11

16 Institut for Miljøvurdering Vindkraftens pris juni 2007 tive investment opportunities in our neighbouring countries with better support schemes, temporarily high wind turbine prices, administrative barriers and possibly strategic investor behaviour. However, wind power investments in Denmark without support cannot be expected until Overall costs rise with the share of wind power The socio-economic costs of expanding electricity consumption from wind power to 50% are calculated to make up approx. DKK 5.9 billion (present value in 2006 prices with 3% discounting). This does not include environmental benefits and other advantages of wind power. In case of expansion to 30 and 40% instead, the respective socioeconomic costs are expected to be approx. DKK 0.3 and 1.9 billion. The cost increase for higher targets for the wind power share of the electricity consumption is primarily attributable to socio-economic costs of the support scheme (tax distortion) and costs of changing the Danish electricity infrastructure so as to allow for handling of the larger amounts of wind power. Figure 2 Socio-economic costs of 30, 40 and 50% wind power Costs DKK bill. (NPV) Costs of establishment and operation Cost of intrastructure Cost of support system Total costs = sum of rest % 40% 50% -2-3 Calculation assumptions: 3% discounting, CO2 quota price of DKK 150/tonne, oil price of USD 50/barrel, private return on investment requirements of 12% and decreasing wind turbine prices over time. 12

17 juni 2007 Vindkraftens pris Institut for Miljøvurdering The environmental benefits match the costs at 30 and 40%. An expansion to 30, 40 and 50% will give environmental benefits of between DKK 0.5 and 2.9 billion. A target for 30% of the electricity consumption to derive from wind power may, even without including other possible benefits, be expected to give a socio-economic surplus of between DKK 0.1 and 0.9 billion. The result will be different for wind power targets of 40% and 50%. For an expansion to 50%, the socio-economic costs of DKK 5.9 billion are counterbalanced by environmental benefits of DKK 1.0 to 2.9 billion, whereas the socio-economic consequences of an expansion to 40% will be around DKK 1.2 billion (cost) for a benefit of DKK 0.1 billion (present value in 2006 prices and 3% discounting). However, in this context it is important to emphasise that the analysis does not look at all possible benefits of wind power expansion. Great environmental benefits in neighbouring countries Wind power expansion will not only affect SO2 and NOx emissions in Denmark. The SO2 and NOx benefits in our neighbouring countries that will arise as a result of increased Danish wind power deployment amounts to around DKK 6-17 billion (NV) in the 50% scenario against costs of DKK 6 billion. This means that the environmental benefits exceed the costs in a Nordic socio-economic delimitation. CO 2 reduction exported to neighbouring countries One of the primary objectives of covering 50% of the electricity consumption with wind power by 2025 is to satisfy Denmark s international commitment to reduce CO 2 emissions. The calculations in this report show, however, that only a limited contribution to satisfying CO 2 reduction targets can be expected from an expansion of Danish wind power. The reason is that Denmark is expected to export electricity when large amounts of wind power are phased into the Danish electricity system. Put differently, Denmark exports the CO 2 gain to other countries in the Nordic electricity market. The significantly larger amount of wind power in the system in the 50% scenario is expected to result in a Danish CO 2 reduction of 1.4 million tonnes (compared to the reference scenario). The aggregate Nordic CO 2 reduction is expected to be about four times higher than the Danish one. 13

18 Institut for Miljøvurdering Vindkraftens pris juni 2007 Figure 3 Calculated CO 2 emissions from electricity and district heating production in Denmark with and without 50% wind power-generated electricity Small increase in price of electricity The effect on the Danes electricity bill in 2025 of an expansion of wind power to 50% of the electricity consumption is expected to be approx. DKK 0.033/kWh This corresponds to an annual additional expense for an average household (consumption: 4,000 MW) of DKK 130 in 2025 (fixed prices, 2006). For the 30 and 40% expansion, the effect will be DKK and 0.021/kWh, respectively, corresponding to DKK 92 and 84 per household in Uncertainties Sensitivity calculations have been made for a number of the key presumptions of the analysis. The calculations show that a changed discount rate has a comparatively small effect (from 3 to 6%), except in the Nordic delimitation. The results are sensitive to alternative presumptions about fuel and CO 2 quota prices and price developments for wind turbines. 14

19 juni 2007 Vindkraftens pris Institut for Miljøvurdering 1. Introduktion og formål Den politiske fokus på vindkraft er skærpet i løbet af 2006 og første halvår af Der ser ud til at være politisk enighed om, at der skal gang i vindmølleudbygningen i Danmark igen. Udviklingen fra 2004 og frem til i dag, hvor opsætningen af ny vindkraftskapacitet stort set er gået i stå, skal vendes. Det er budskabet i både Regeringens og Socialdemokraternes energiudspil (Regeringen 2007; Socialdemokraterne 2006). Motivationen for udbygningen skal delvist findes i et overordnet mål om at øge andelen af vedvarende energi i det danske bruttoenergiforbrug. Der er altså et politisk ønske om at øge produktionen af el fra vindmøller i det danske el-system, så den dækker mere end de nuværende ca. 19 % af det danske el-forbrug. Regeringen giver et eksempel på en fordobling af den nuværende vindmøllekapacitet på godt MW frem mod 2025 i sit energiudspil, mens Socialdemokraterne har spillet ud med en udbygning på MW indenfor de næste ti år, jf. Boks 1-1. Boks 1-1 Tre udvalgte mål for dansk vindkraft Et mål om at vindkraft skal udgøre 50 % af el-forbruget i 2025 kræver ifølge vores beregninger en forøgelse af vindkraftkapaciteten fra ca MW til ca MW (3.500 MW på land og MW på havet), (Ea Energianalyse 2007c). Regeringens energiudspil En visionær dansk energipolitik : Der opstilles et mål på 30 % vedvarende energi for hele energiforbruget i Væsentlige bidrag kunne komme fra en fordobling af vindmøllekapaciteten fra ca MW til ca MW (3.600 MW på land og MW på havet). Dette svarer således til knap 50 % af det danske el-forbrug i Socialdemokraternes energiplan Energi : udbygning af MW havvindmøller og MW vindmøller på land de næste ti år, dvs. indtil Målet er, at den samlede kapacitet i 2017 skal være ca MW (3.700 MW på land og MW på havet). Dette svarer til omkring 60 %. af elforbruget allerede i Vindmølleindustriens 50 pct. Vindkraft et paradigmeskifte i dansk energiforsyning : opstilling af vindmøller så den samlede kapacitet er ca MW i 2025 (3.500 MW på land og MW på havet). Dette er i samme størrelse som regerings energiudspil og svarer således ikke helt til 50 % af el-forbruget (kan skyldes forskellige forudsætninger om antallet af fuldlasttimer på henholdsvis land og hav). 15

20 Institut for Miljøvurdering Vindkraftens pris juni Formål Formålet med dette projekt er, at undersøge de samfundsøkonomiske konsekvenser af udbygningen til 30, 40 og 50 % vindkraft. Analysen i denne rapport kan bedst betegnes som en samfundsøkonomisk omkostningsanalyse af at nå disse tre udbygningsmål for dansk vindkraft. Analysen er suppleret med et overslag over miljøfordelene ved vindkraftmålene samt skatteforvridningstabet ved det nødvendige støttesystem. Formålet med denne rapport er derfor at: Estimere de samfundsøkonomiske omkostninger ved udbygning af vindkraft for vindkraftsmål på henholdsvis 30, 40 og 50 % af el-forbruget. 1 Omkostningerne inkluderer omkostninger relateret til investeringsforløbet, el-infrastrukturomkostninger samt skatteforvridningstabet ved et evt. støttesystem. Give et overslag over miljøfordelene i de tre scenarier for udbygning med vindkraft Analysere og diskutere barrierer for vindkraftudbygningen samt generelt diskutere hvilke økonomiske styringsmidler, der giver den mest omkostningseffektive udbygning 1.2 Beregningsmetode i dette studie I dette afsnit beskrives, hvordan forskellen i den samfundsøkonomiske evaluering af aktørernes adfærd i el-sektoren estimeres. Dette svarer til punkt 1 i boks 4.1. Beregningsmetoden for punkt 2, 3 og 4 præsenteres i forbindelse med analysen i kapitel 5 og 7. I analysen af aktørernes adfærd evalueres forskellen mellem to overordnede forløb: 1. Referencescenariet: I perioden investerer aktørerne på det nordiske el-marked på markedsvilkår. Der er ikke støtte til nogen former for el-produktionsteknologi, heller ikke til vind Der køres tre forskellige scenariekørsler: 30, 40 og 50 % vindkraftscenarierne. I perioden investeres der i el-markedet på markedsvilkår, men med den restriktion, at el fra vindmøller i Danmark skal dække, hvad der svarer til henholdsvis 30, 40 og 50 % af det danske el-forbrug i De 30, 40 og 50 % er altså mål for el-produktion fra vindkraft i forhold til det danske el-forbrug i Ikke i forhold til det samlede danske energiforbrug. 2 Dog er biomasse afgiftsfritaget i varmesektoren (se afsnit 5.4) 16

21 juni 2007 Vindkraftens pris Institut for Miljøvurdering Boks 1-2 Begrebsafklaring: kapacitet, forbrug og produktion Bruttoenergiforbrug og el-forbr forbrug El-forbruget udgør en del af bruttoenergiforbruget, som er det samlede energiforbrug i alle sektorer. Bruttoenergiforbruget udgør 850 PJ mens elforbruget svarer til 130 PJ. I Danmark dækker vedvarende energi i dag 130 PJ svarende til 15 % af bruttoenergiforbruget (Energistyrelsen 2006). El-kapacitet, el-produktion og el-fo forbrug Vindkraft kan opgøres som kapacitet (som måles i effektenheden Watt, W) eller som produktion (som måles i energienheden Wh eller J). Bemærk at en opgørelse af vindkraftkapaciteten i forhold til den samlede kraftkapacitet ofte resulterer i en højere vindandel end en opgørelse, hvor produktionen af el fra vindmøller sættes i forhold til den samlede produktion af el. Dette skyldes, at de danske kraftværker i gennemsnit kører med en effekt, der er tættere på deres samlede kapacitet, end især vindmøllerne på land gør (havvindmøller har flere fuldlasttimer end landvindmøller). I 2005 udgjorde den danske vindmøllekapacitet 23,5 % af den samlede danske kraftkapacitet, mens produktionsandelen kun var 19,2 %. Andelen af el-produktion fra vindmøller i forhold til el-forbruget var derimod kun 18,5 % i 2005 pga. nettoimport af el til Danmark i 2005 (Ea Energianalyse 2007a; Ea Energianalyse 2007c; Energistyrelsen 2006). Simuleringen af adfærd sker i el-markedsmodellen, Balmorel. Resultatet af referencekørslen viser, hvilket investeringsforløb, der er privatøkonomisk mest fordelagtigt. Efterfølgende evalueres vindkraftsscenarierne med udgangspunkt i forskellen i de samfundsøkonomiske omkostninger mellem referencescenariet og det enkelte vindkraftsscenarium. Heri er ikke inkluderet en række omkostninger til infrastruktur. Den store styrke ved at beregne forskellen i den samfundsøkonomiske omkostning mellem de to investeringsforløb i en markedsmodel er, at der tages højde for dynamikken i markedet, således at investeringsbeslutninger sker på baggrund af el-markedsprisen, mens el-markedspriserne også påvirker investeringsbeslutningerne. 17

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Vindkraft I Danmark Erfaringer, økonomi, marked og visioner Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk Danmarks energiforbrug i 25 år PJ 900 600 300 0

Læs mere

Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme.

Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme. Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme. Nordisk folkecenter 18 April 2013 Frede Hvelplund Aalborg Universitet Department of Development and Planning

Læs mere

STREAM: Sustainable Technology Research and Energy Analysis Model. Christiansborg, 17. september 2007

STREAM: Sustainable Technology Research and Energy Analysis Model. Christiansborg, 17. september 2007 STREAM: Sustainable Technology Research and Energy Analysis Model Christiansborg, 17. september 27 Arbejdsgruppe: Anders Kofoed-Wiuff, EA Energianalyse Jesper Werling, EA Energianalyse Peter Markussen,

Læs mere

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Samspil mellem vindkraft, varmepumper og elbiler RESUME VARMEPUMPER Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Udgivet af Oplag: 500 Rapporten

Læs mere

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Dato: 7. november 2005 Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Baggrund Det er ønsket at forbedre energiudnyttelsen mindske

Læs mere

El- og fjernvarmeforsyningens fremtidige CO 2 - emission

El- og fjernvarmeforsyningens fremtidige CO 2 - emission 08-05-2012 jw/al El- og fjernvarmeforsyningens fremtidige CO 2 - emission Københavns Energi gennemfører i en række sammenhænge samfundsøkonomiske og miljømæssige vurderinger af forskellige forsyningsalternativer.

Læs mere

Produktionsmiks i fremtidens Danmark/Europa

Produktionsmiks i fremtidens Danmark/Europa Produktionsmiks i fremtidens Danmark/Europa Seminar for aktører på elmarkedet 11. oktober 212 Lasse Sundahl Lead Regulatory Advisor Overskrifter Politisk drevne ændringer af elsystemet i Europa DK og alle

Læs mere

Fremtidens Integrerede Energisystem. Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk

Fremtidens Integrerede Energisystem. Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk Fremtidens Integrerede Energisystem Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk Dagsorden Kort om Energinet.dk Scenarie for et samfundsøkonomisk effektivt energisystem baseret på vedvarende

Læs mere

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv Energi i fremtiden i et dansk perspektiv AKADEMIERNAS ENERGIDAG 27 august 2010 Mariehamn, Åland Afdelingschef Systemanalyse Risø DTU Danmark Verden står overfor store udfordringer Danmark står overfor

Læs mere

Hvad styrer prisudviklingen i elmarkedet?

Hvad styrer prisudviklingen i elmarkedet? Hvad styrer prisudviklingen i elmarkedet? Vindenergi Danmarks 10 års jubilæum Horsens den 11. november 2009 Hans Henrik Lindboe a/s www.eaea.dk Elforbrug i Danmark ca. 35 TWh Elsystemet i Danmark Et internationalt

Læs mere

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Varmeplan Hovedstaden Workshop, January 2009 Udfordringen er enorm.. Global generation European generation 34,000 TWh 17,500 TWh 94% 34% 3,300 TWh 4,400

Læs mere

Fremtidens danske energisystem

Fremtidens danske energisystem Fremtidens danske energisystem v. Helge Ørsted Pedersen Ea Energianalyse 25. november 2006 Ea Energianalyse a/s 1 Spotmarkedspriser på råolie $ pr. tønde 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1970 '72 '74 '76 '78

Læs mere

Effektiv indpasning af vindkraft i Danmark

Effektiv indpasning af vindkraft i Danmark Effektiv indpasning af vindkraft i Danmark Vindtræf 2014 1. November 201, Risø Hans Henrik Lindboe, Ea Energianalyse a/s 1 Om Ea Energianalyse Konsulentfirma der rådgiver og forsker inden for energi- og

Læs mere

85/15. Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy

85/15. Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy 85/15 Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy DGF Gastekniske Dage 2010 11. maj 2010 1973 Primære energiforsyning 6 % 2 % 1972 92 % Oil

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN

Læs mere

N O T AT 1. juli 2014. Elproduktionsomkostninger for 10 udvalgte teknologier

N O T AT 1. juli 2014. Elproduktionsomkostninger for 10 udvalgte teknologier N O T AT 1. juli 2014 J.nr. 4005/4007-0015 Klima og energiøkonomi Ref: RIN/JLUN Elproduktionsomkostninger for 10 udvalgte teknologier Med udgangspunkt i Energistyrelsens teknologikataloger 1 samt brændsels-

Læs mere

KLIMAPOLITIK PÅ KREDIT!

KLIMAPOLITIK PÅ KREDIT! KLIMAPOLITIK PÅ KREDIT! Tarjei Haaland Klima- og energimedarbejder Greenpeace Klimaseminar 8. November 2008 Hvad skal der til for at holde stigningen i den globale gennemsnits-temperatur under 2 grader

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

Omstilling af det danske energisystem til 100% vedvarende energi Scenarieanalyser i CEESA-projektet

Omstilling af det danske energisystem til 100% vedvarende energi Scenarieanalyser i CEESA-projektet Omstilling af det danske energisystem til 100% vedvarende energi Scenarieanalyser i CEESA-projektet Mandag Morgens Klimakonference 26. februar 2013 Poul Alberg Østergaard / Brian Vad Mathiesen Aalborg

Læs mere

Model for markedsbaseret udbygning med vindkraft. Vindenergi Danmark, september 2006

Model for markedsbaseret udbygning med vindkraft. Vindenergi Danmark, september 2006 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 306 Offentligt Model for markedsbaseret udbygning med vindkraft. Vindenergi Danmark, september 2006 Indledning og resume: I dette efterår skal der udformes

Læs mere

Fjernvarme i Danmark DBDH medlemsmøde, Nyborg 12 juni 2014

Fjernvarme i Danmark DBDH medlemsmøde, Nyborg 12 juni 2014 Fjernvarme i Danmark DBDH medlemsmøde, Nyborg 12 juni 2014 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk PJ 1000 Danmarks Bruttoenergiforbrug 1972-2011 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Olie

Læs mere

MARKEDSPRIS PÅ VINDMØLLESTRØM

MARKEDSPRIS PÅ VINDMØLLESTRØM MARKEDSPRIS PÅ VINDMØLLESTRØM Frederica april 2015 Navn Dato Øre/kWh Marginalomkostning på kulkraft Lav kulpris skyldes; 34 32 30 28 26 24 Lav efterspørgsel Stort udbud Lave omkostninger på udvinding og

Læs mere

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Ambitiøs dansk klima- og energipolitik Bred politisk opbakning i Folketinget om at

Læs mere

Samfundsøkonomiske omkostninger forbundet med udbygning med vedvarende energi samt en øget energispareindsats

Samfundsøkonomiske omkostninger forbundet med udbygning med vedvarende energi samt en øget energispareindsats Transport- og Energiministeriet Skatteministeriet Finansministeriet 8. februar 2007 Samfundsøkonomiske omkostninger forbundet med udbygning med vedvarende energi samt en øget energispareindsats I dette

Læs mere

Fremtidens energisystem struktur og priser Årsdag for Partnerskabet for brint og brændselsceller d. 18 april 2012

Fremtidens energisystem struktur og priser Årsdag for Partnerskabet for brint og brændselsceller d. 18 april 2012 Fremtidens energisystem struktur og priser Årsdag for Partnerskabet for brint og brændselsceller d. 18 april 2012 Anders Kofoed-Wiuff Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk ANALYER OG PLANER PEGER I SAMME RETNING

Læs mere

Udvikling i dansk vindenergi siden 2006

Udvikling i dansk vindenergi siden 2006 Udvikling i dansk vindenergi siden 2006 De vigtigste faktorer for de seneste års vindenergi i Danmark - Færre, men større møller - Vindens energiindhold, lavt i 2009 og 2010 - højere i 2011? - De 2 seneste

Læs mere

Vind som varmelever andør

Vind som varmelever andør Vind som varmelever andør Udgivet af Vindmølleindustrien Januar 2005 Redaktion: Claus Bøjle Møller og Rosa Klitgaard Andersen Grafik & Layout: Katrine Sandstrøm Vindmølleindustrien Vester Voldgade 106

Læs mere

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv Strategisk energiplanlægning i de midtjyske kommuner MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv 28. oktober 2014 Jørgen Krarup Energianalyse jkp@energinet.dk Tlf.: 51380130 1 AGENDA 1. Formålet med

Læs mere

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Anders Michael Odgaard Nordjylland Tel. +45 9682 0407 Mobil +45 2094 3525 amo@planenergi.dk Vedrørende Til brug for udarbejdelse af Energiperspektivplan

Læs mere

Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring?

Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring? Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring? Vindmøller ved Sprogø, Sund & Bælt Tyge Kjær Roskilde Universitet Udfordringen Emnerne: - Hvort stort er energiforbruget i dag og hvad skal vi bruge

Læs mere

Fremtidens energisystem

Fremtidens energisystem Fremtidens energisystem Besøg af Netværket - Energy Academy 15. september 2014 Ole K. Jensen Disposition: 1. Politiske mål og rammer 2. Fremtidens energisystem Energinet.dk s analyser frem mod 2050 Energistyrelsens

Læs mere

Udvikling af nye VE-løsninger, - hjælper Klimakommissionen? - Hvor hurtigt og billigt kan vi gøre det?

Udvikling af nye VE-løsninger, - hjælper Klimakommissionen? - Hvor hurtigt og billigt kan vi gøre det? Udvikling af nye VE-løsninger, - hjælper Klimakommissionen? - Hvor hurtigt og billigt kan vi gøre det? (Energivision 2030 - økonomi) Klimakommissionens rapport -det betyder den for dig og mig! Seminar

Læs mere

Den danske el-markedsmodel i et internationalt perspektiv

Den danske el-markedsmodel i et internationalt perspektiv ENERGI I FORANDRING Den danske el-markedsmodel i et internationalt perspektiv Morten Hultberg Buchgreitz 2020 strategi 1 Opretholde markedsførende position; firdoble kapacitet 2 Forstærke regional position;

Læs mere

Sales Manager, Kenneth Lykkedal NORD POOL SPOT - DET FØRENDE ELMARKED I EUROPA

Sales Manager, Kenneth Lykkedal NORD POOL SPOT - DET FØRENDE ELMARKED I EUROPA Sales Manager, Kenneth Lykkedal NORD POOL SPOT - DET FØRENDE ELMARKED I EUROPA Om Nord Pool Spot Nord Pool Spot er det førende elmarked i Europa Day-ahead og intraday markeder 350 selskaber fra 18 lande

Læs mere

Dette notat præsenterer det svensk-norske system for grønne VE-certifikater og belyser mulige fordele ved eventuel dansk deltagelse i systemet.

Dette notat præsenterer det svensk-norske system for grønne VE-certifikater og belyser mulige fordele ved eventuel dansk deltagelse i systemet. 6. marts 2014 NOTAT Dette notat præsenterer det svensk-norske system for grønne VE-certifikater og belyser mulige fordele ved eventuel dansk deltagelse i systemet. Notatet er et baggrundsnotat til hovedrapporten

Læs mere

Fire årtier med et stabilt energiforbrug

Fire årtier med et stabilt energiforbrug Udbytte og muligheder for kommunerne i et integreret vedvarende energisystem (Smart Energy Systems) Brian Vad Mathiesen bvm@plan.aau.dk GATE 21 - BORGMESTERFORUM KØBENHAVN, APR/29 2014 SUSTAINABLE ENERGY

Læs mere

Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand

Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand 2011.10.27 1 Det Nordiske Elmarked Per B. Christiansen 27/10/2011 Vattenfall 2 Det Nordiske Elmarked Per B. Christiansen 27/10/2011 Vattenfall er

Læs mere

Danmarks vindmølleforening Nye vindmøller

Danmarks vindmølleforening Nye vindmøller Danmarks vindmølleforening Nye vindmøller Vindenergi Danmark Niels Dupont Februar 2014 Vindenergi Danmark Navn Dato Markedsopdatering Dagsorden Om Vindenergi Danmark Vindmøller efter 1.1. 2014 Valg af

Læs mere

Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen. v/lærke Flader, Dansk Energi

Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen. v/lærke Flader, Dansk Energi Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen v/lærke Flader, Dansk Energi Indhold: 1. Transport ind under kvotereguleringen vil tage presset af den ikke-kvote

Læs mere

Hvad er EU's rimelige andel af en global klimaindsats? Og hvor langt kunne vi nå til 2030?

Hvad er EU's rimelige andel af en global klimaindsats? Og hvor langt kunne vi nå til 2030? Hvad er EU's rimelige andel af en global klimaindsats? Og hvor langt kunne vi nå til 2030? Debat: Er EU spydspids eller hæmsko i klimakampen? mandag den 25. november 2013 VedvarendeEnergi og INFORSE-Europe

Læs mere

Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030

Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030 Rosenørns Allé 9, 5 DK-1970 Frederiksberg C Tel: +45 3373 0330 Bemærkninger til meddelelse fra Kommissionen om en ramme for EU s klima- og energipolitik i perioden 2020-2030 Vindmølleindustrien hilser

Læs mere

Fakta om Kinas udfordringer på klima- og energiområdet

Fakta om Kinas udfordringer på klima- og energiområdet Fakta om Kinas udfordringer på klima- og energiområdet Side 1 1. Kinas voksende energiforbrug Kina har siden slutningen af 1970 erne haft økonomiske vækstrater på 8-10 pct. om året og er i dag et øvre

Læs mere

Smart energi - Smart varme

Smart energi - Smart varme Smart energi - Smart varme Fossil frie Thy 22. august 2012 Kim Behnke Energinet.dk Sektionschef Miljø, Forskning og Smart Grid Dansk klima- og energipolitik med ambitioner 40 % mindre CO 2 udledning i

Læs mere

Vindtræf hos Vestas Wind System A/S den 8. november 2003. Afregning af vindmøllestrøm v/niels Dupont DV-Energi amba

Vindtræf hos Vestas Wind System A/S den 8. november 2003. Afregning af vindmøllestrøm v/niels Dupont DV-Energi amba Vindtræf hos Vestas Wind System A/S den 8. november 23 Afregning af vindmøllestrøm v/niels Dupont DV-Energi amba Dagsorden Præsentation af DV-Energi DV-Energis strategi Tilrettelæggelse af salg og afregning

Læs mere

Mindre CO2 og mere VE Konkrete udfordringer for Hovedstadsområdet

Mindre CO2 og mere VE Konkrete udfordringer for Hovedstadsområdet Varmeplan Hovedstaden - Klima mål, miljø og VE Varme-seminar I Dansk Design center 9. juni 2008 Mindre CO2 og mere VE Konkrete udfordringer for Hovedstadsområdet Henrik Lund Professor i energiplanlægning

Læs mere

Varmeværker som lokale aftagere af fast biomasse. Søren Schmidt Thomsen

Varmeværker som lokale aftagere af fast biomasse. Søren Schmidt Thomsen Varmeværker som lokale aftagere af fast biomasse Søren Schmidt Thomsen Disposition Kort præsentation Udgangspunktet Lidt historik Dansk energipolitik EU energipolitik Hvad sker der så fremadrettet? Dansk

Læs mere

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY:

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: MODELING CONSUMER ADOPTION, CHOICE BEHAVIOR AND CONSUMER SWITCHING By Yingkui Yang THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE

Læs mere

Naturgassens rolle i fremtidens danske energimarked

Naturgassens rolle i fremtidens danske energimarked Årsmøde i Dansk Gas Forening - 2010 Naturgassens rolle i fremtidens danske energimarked Naturgas Fyn A/S - Adm. dir. Bjarke Pålsson - 25. november 2010 1 Naturgas Fyn NGF Gazelle NGF Distribution 1,0 mia.

Læs mere

Elsystemets samspil med vindkraft, naturgas og de vandbårne systemer

Elsystemets samspil med vindkraft, naturgas og de vandbårne systemer Elsystemets samspil med vindkraft, naturgas og de vandbårne systemer Anders Bavnhøj Hansen, Energinet.dk, Strategisk Planlægning ABH@Energinet.dk 1 Disposition 1. Udfordringen for elsystemet frem til 2025

Læs mere

50 pct. vindkraft i Danmark i 2025 - en teknisk-økonomisk analyse

50 pct. vindkraft i Danmark i 2025 - en teknisk-økonomisk analyse 50 pct. vindkraft i Danmark i 2025 - en teknisk-økonomisk analyse Ea Energianalyse a/s Juni 2007 Udarbejdet af: Ea Energianalyse a/s Frederiksholms Kanal 1, 1. 1220 København K Tel: 88 70 70 83 Fax: 33

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning. Finn Bertelsen Energistyrelsen

Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning. Finn Bertelsen Energistyrelsen Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen Energistyrelsen Seminar om handlingsplan for udvikling og demonstration inden for kraftvarme fra fast biomasse den 15. juni

Læs mere

Power-to-gas i dansk energiforsyning

Power-to-gas i dansk energiforsyning Power-to-gas i dansk energiforsyning Årets gaskonference 2014, 14. november 2014 Søren Dupont Kristensen Direktør, Systemudvikling og Elmarked sdk@energinet.dk 1 Agenda 1. Energinet.dks strategi og den

Læs mere

J.nr. 3401/1001-2921 Ref. SLP

J.nr. 3401/1001-2921 Ref. SLP VINDKR AF T OG ELOVERL ØB 9. maj 2011 J.nr. 3401/1001-2921 Ref. SLP Indledning Danmark har verdensrekord i vindkraft, hvis man måler det i forhold til elforbruget. I 2009 udgjorde vindkraftproduktionen

Læs mere

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030 Lars Bo Jensen Viborg, d. 09.09.2010 Forhistorien Randers Kommune Klimaudfordringer også i Randers Kommune Højvandssikring & pumpehus på

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

Mere vindkraft hvad så?

Mere vindkraft hvad så? Mere vindkraft hvad så? Vindtræf 2009, Danmarks Vindmølleforening 7. november 2009 Dorthe Vinther, udviklingsdirektør Energinet.dk 1 Agenda Udfordringen for det danske elsystem Effektiv indpasning af vindkraft

Læs mere

Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030

Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030 Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030 Af Gunnar Boye Olesen, Vedvarende Energi og International Network for Sustainable Energy - Europe

Læs mere

Analyse for Natur Energi udarbejdet af Ea Energianalyse, oktober 2009 Ea Energy Analyses

Analyse for Natur Energi udarbejdet af Ea Energianalyse, oktober 2009 Ea Energy Analyses INVESTERINGER I VINDKRAFT Analyse for Natur Energi udarbejdet af Ea Energianalyse, oktober 2009 NOTATET Baggrund for opgaven Natur Energi er et el handelsselskab der sælger produkter med klimavenlig strøm

Læs mere

Kernekraft - i dag og i morgen. Bent Lauritzen Risø DTU 20. september 2011

Kernekraft - i dag og i morgen. Bent Lauritzen Risø DTU 20. september 2011 Kernekraft - i dag og i morgen Bent Lauritzen Risø DTU 20. september 2011 DTU og Risø DTU Danmarks Tekniske Universitet (DTU) 7000 studerende, 4200 ansatte, omsætning 3,2 mia. kr. Risø DTU er nationallaboratorium

Læs mere

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes

Læs mere

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen

TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER. Kate Wieck-Hansen TEKNOLOGISKE UDFORDRINGER FOR MINDRE OPERATØRER Kate Wieck-Hansen OVERSIGT Politiske udfordringer Afgifter og tilskud Anlægstyper med biomasse Tekniske udfordringer Miljøkrav VE teknologier Samaarbejde

Læs mere

Fremtiden for el-og gassystemet

Fremtiden for el-og gassystemet Fremtiden for el-og gassystemet Decentral kraftvarme -ERFA 20. maj 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk Energinet.dk Vi forbinder energi og mennesker 2 Energinet.dk

Læs mere

Fremtidens energi er Smart Energy

Fremtidens energi er Smart Energy Fremtidens energi er Smart Energy Partnerskabet for brint og brændselsceller 3. april 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk I januar 2014 dækkede vindkraften 63,3

Læs mere

Analyse 27. september 2012

Analyse 27. september 2012 27. september 2012. Subsidieringen af privatejede solcelleanlæg Af Jens Hauch Antallet af privatejede solcelleanlæg udbygges kraftigt i 2012, og regeringens målsætning vil være nået ved årsskiftet. I notatet

Læs mere

Klima- og Miljøudvalget

Klima- og Miljøudvalget Klima- og Miljøudvalget By, Kultur og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 208403 Brevid. 1774454 Ref. PKA Dir. tlf. 4631 3548 peterka@roskilde.dk NOTAT: Muligheder for at opfylde klimamål ved vedvarende energianlæg

Læs mere

Bilag 1 Detailmarkedet for el til forbrugerne

Bilag 1 Detailmarkedet for el til forbrugerne Bilag 1 Detailmarkedet for el til forbrugerne 1 KAPITEL 1 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i dette bilag uddybet udvalgte beregningerne i rapporten om markedet for el til forbrugerne. Bilaget er

Læs mere

Kraftvarmens udvikling i Danmark Thomas Dalsgaard, EVP, DONG Energy. 31. oktober, 2014

Kraftvarmens udvikling i Danmark Thomas Dalsgaard, EVP, DONG Energy. 31. oktober, 2014 Kraftvarmens udvikling i Danmark Thomas Dalsgaard, EVP, DONG Energy 31. oktober, 2014 Sol og vind har medført faldende elpriser Den grønne omstilling af det danske elsystem Indtjeningsmarginen på elsalg

Læs mere

Biogas mulighederne for afsætning. 2. marts Henrik Gunnertoft Bojsen, konsulent

Biogas mulighederne for afsætning. 2. marts Henrik Gunnertoft Bojsen, konsulent Biogas mulighederne for afsætning 2. marts Henrik Gunnertoft Bojsen, konsulent Om Dansk Energi Dansk Energi er en erhvervs- og interesseorganisation for energiselskaber i Danmark Dansk Energi styres og

Læs mere

modeludvikling for energiprojekter

modeludvikling for energiprojekter Teknisk-økonomisk modeludvikling for energiprojekter Morten Boje Blarke Civilingeniør M.Sc. Eng. International Energy Planning Ph.D. Bæredygtig Energiplanlægning Adjunkt v/ Inst. for Samfundsudvikling

Læs mere

Vindkrafts systemomkostninger Udarbejdet for Institut for Miljøvurdering af Ea Energianalyse

Vindkrafts systemomkostninger Udarbejdet for Institut for Miljøvurdering af Ea Energianalyse Ea Energianalyse Vindkrafts systemomkostninger Udarbejdet for Institut for Miljøvurdering af Ea Energianalyse Juni 2007 Indholdsfortegnelse 1 Resume... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Konklusioner... 5 1.3 50

Læs mere

Biobrændstoffers miljøpåvirkning

Biobrændstoffers miljøpåvirkning Biobrændstoffers miljøpåvirkning Anders Kofoed-Wiuff Ea Energianalyse Stockholm, d.15. januar 2010 Workshop: Svanemærkning af transport Godstransportens miljøelementer Logistik Kapacitetsudnyttelse, ruteplanlægning

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder

Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder Net Temadag 2009 24. november 2009 Dorthe Vinther, udviklingsdirektør Energinet.dk 1 Indhold Udfordringen for det danske elsystem Fremtidsscenarier

Læs mere

Incitamentsmodeller for energireduktion i kontorbygninger

Incitamentsmodeller for energireduktion i kontorbygninger Incitamentsmodeller for energireduktion i kontorbygninger Kristian Lyk-Jensen Udviklingschef Kort om SES SES forvalter: ca. 1,1 mio. m2 statsejede kontorejendomme, der udlejes til statsinstitutioner ca.

Læs mere

Integration af vindkraft. Flemming Nissen

Integration af vindkraft. Flemming Nissen Integration af vindkraft CEPOS og CEESA analyser Flemming Nissen Baggrund Grunden til at det er vigtigt at beskæftige sig med problemstillingerne i forbindelse med integration af vindkraft i elsystemet

Læs mere

85/15 DONG Energy. Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution

85/15 DONG Energy. Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution 85/15 DONG Energy Knud Pedersen, VP DONG Energy Distribution Den danske vandsektor som en del af Danmarks energiforsyning hvad er mulighederne inden for eksport og teknologi, og hvad er udfordringerne?

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Gasprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Energipriserne har overordnet haft

Læs mere

Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle. Jesper Koch, Dansk Energi

Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle. Jesper Koch, Dansk Energi Et energisystem fri af fossile brændsler - elsektorens rolle Jesper Koch, Dansk Energi MERE VEDVARENDE ENERGI ENERGIEFFEKTIVITET EL BLIVER CENTRAL ENERGIBÆRER 2011 Der findes vel realistisk set ikke en

Læs mere

Indhold. Den Danske Ambassade, Eksportrådet, Tyskland Side 2 af 6 Fjernvarmesektoren i Tyskland (maj 2013)

Indhold. Den Danske Ambassade, Eksportrådet, Tyskland Side 2 af 6 Fjernvarmesektoren i Tyskland (maj 2013) Dato Maj 2013 Ref. LA & DHA Indhold 1. Indledning... 3 2. Markedsandele i den tyske varmeforsyning... 3 3. Udvikling på fjernvarmemarkedet... 3 4. Prisstrukturer... 4 5. Vedvarende varme... 4 6. Lovmæssige

Læs mere

Husholdningernes energiforbrug og - produktion

Husholdningernes energiforbrug og - produktion Introduktion og baggrund Brændende spørgsmål Udfordringen Husholdningernes energiforbrug og - produktion Dette notat giver en kort indføring til området Husholdningernes energiforbrug og - produktion :

Læs mere

Energi og Infrastruktur

Energi og Infrastruktur Energi og Infrastruktur Transportens Innovationsnetværk den 18. juni 2009 v/lærke Flader v/lærke Flader Chefkonsulent, Dansk Energi Energi og Infrastruktur Oplæggets indhold: De energipolitiske udfordringer

Læs mere

ADAPT: ANALYSEVÆRKTØJ FOR ET SAMFUNDSØKONOMISK EFFEKTIVT ENERGISYSTEM STATUSNOTAT

ADAPT: ANALYSEVÆRKTØJ FOR ET SAMFUNDSØKONOMISK EFFEKTIVT ENERGISYSTEM STATUSNOTAT ADAPT: ANALYSEVÆRKTØJ FOR ET SAMFUNDSØKONOMISK EFFEKTIVT ENERGISYSTEM STATUSNOTAT December 2014 1 Indledning/sammenfatning Energinet.dk s beregningsværktøj, ADAPT, har til formål, at belyse konsekvenser

Læs mere

Hvem skal investere i fremtidens energiinfrastrukturer? Peder Ø. Andreasen, Energinet.dk

Hvem skal investere i fremtidens energiinfrastrukturer? Peder Ø. Andreasen, Energinet.dk Hvem skal investere i fremtidens energiinfrastrukturer? Peder Ø. Andreasen, Energinet.dk Med denne præsentation skal det slås fast, at Det politiske mål om fossil uafhængighed er på plads Gassen er et

Læs mere

100% vedvarende energi i Danmark og EU - behov og planer for en omstilling

100% vedvarende energi i Danmark og EU - behov og planer for en omstilling 100% vedvarende energi i Danmark og EU - behov og planer for en omstilling Gunnar Boye Olesen, VedvarendeEnergi og INFORSE International Network for Sustainable Energy Grøn energiomstilling i EU Arr. med

Læs mere

Den rigtige vindkraftudbygning

Den rigtige vindkraftudbygning Den rigtige vindkraftudbygning Jan Serup Hylleberg Direktør Vindmølleindustrien Den rigtige vindkraftudbygning 5% vind i 22 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Vindkraftkapacitet i MW og vindkraftdækning af elforbruget

Læs mere

Notat vedr. modeller for kontrolleret udvikling af solcellebranchen i Danmark. Dansk Solcelleforening

Notat vedr. modeller for kontrolleret udvikling af solcellebranchen i Danmark. Dansk Solcelleforening Notat vedr. modeller for kontrolleret udvikling af solcellebranchen i Danmark Dansk Solcelleforening Indledning Skiftende danske regeringer har haft ambitiøse målsætninger for at reducere udledningen af

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

Koordinering af SEP med COM ManagEnergy 18-03-2014

Koordinering af SEP med COM ManagEnergy 18-03-2014 Koordinering af SEP med COM ManagEnergy 18-03-2014 1 Er der synergier mellem SEP og SEAP? - og kan vi udnytte disse synergier? 2 Definitionen på SEAP (COM) og SEP (ENS) SEP (ENS) Den strategiske energiplan

Læs mere

Energipolitisk aftale 2012 - perspektiver for energibranchen

Energipolitisk aftale 2012 - perspektiver for energibranchen WEC Danmark 12. apr. 12 Energipolitisk aftale 2012 - perspektiver for energibranchen Hans Peter Branchedirektør DI Energibranchen Hvad betyder aftalen Sikker, effektiv og miljørigtig energiforsyning 35,5

Læs mere

Klimaplan del 1 - Resumé

Klimaplan del 1 - Resumé Klimaplan del 1 - Resumé Kortlægning af drivhusgasser fra Næstved Kommune 2007 Klimaplan del 1 - Resumé Kortlægning af drivhusgasser fra Næstved Kommune 2007 Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Teknikerbyen

Læs mere

Vi pegede i nyhedsbrev nr. 8 på, at biomassens langsigtede rolle i fjernvarmesystemet og vindkraftens

Vi pegede i nyhedsbrev nr. 8 på, at biomassens langsigtede rolle i fjernvarmesystemet og vindkraftens Nyhedsbrev nr. 9 - april 2014 Hovedstadsområdets fjernvarmesystem i 2050 hvad fortæller perspektivscenarierne? Langsigtede analyser viser vejen til grøn og konkurrencedygtig fjernvarme i et energisystem

Læs mere

Lagring af vedvarende energi

Lagring af vedvarende energi Lagring af vedvarende energi Lagring af vedvarende energi Et skridt på vejen mod en CO2-neutral Øresundsregion er at undersøge, hvilke løsninger til lagring af vedvarende energi, der kan tilpasses fremtidens

Læs mere

Indkøb af regulerkraft, specialregulering og øvrige systemydelser

Indkøb af regulerkraft, specialregulering og øvrige systemydelser Indkøb af regulerkraft, specialregulering og øvrige systemydelser Temadag hos Dansk Fjernvarme den 31. august 2015 Henning Parbo, Energinet.dk Temadag: Kraftvarmeværkers deltagelse i elmarkederne 1 Indkøb

Læs mere

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 1. Beskrivelse af virkemidlet Virkemidlet består i at fritage plug-in hybridbiler for registrerings-, vægt-

Læs mere

Miljøkonference i Aarhus Den 31. oktober 2012, Aarhus Universitet

Miljøkonference i Aarhus Den 31. oktober 2012, Aarhus Universitet Miljøkonference i Aarhus Den 31. oktober 2012, Aarhus Universitet Anders Kofoed Wiuff Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk Agenda Erfaringer med samarbejde og partnerskaber mellem virksomheder, myndigheder

Læs mere

Release of resultsfrom Cross Border Biowaste with focus on the Danish area. and joint conclusions. Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen

Release of resultsfrom Cross Border Biowaste with focus on the Danish area. and joint conclusions. Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen Release of resultsfrom Cross Border Biowaste with focus on the Danish area and joint conclusions Ph.D. Stud. Morten Bang Jensen Content 1. The system 2. Incineration 3. Biological treatment 4. Results

Læs mere

Den rigtige vindkraftpolitik

Den rigtige vindkraftpolitik 15. oktober 2010 Den rigtige vindkraftpolitik Vindkraft er en af de helt afgørende teknologier i omstillingen af den danske energiforsyning væk fra afhængigheden af fossile og importerede brændsler. En

Læs mere

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 27/11-12 fra Henrik Borreby, MHH Solar, Svendborg, jf. L 86 - bilag 8.

Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 27/11-12 fra Henrik Borreby, MHH Solar, Svendborg, jf. L 86 - bilag 8. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86, endeligt svar på spørgsmål 7 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Christiansborg 1240 København K Klima-, Energi- og Bygningsudvalget har i brev

Læs mere

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi

Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik. Power to the People. Jørgen S. Christensen, Dansk Energi Transportsektoren er en stor udfordring for fremtidens energipolitik Power to the People Jørgen S. Christensen, Dansk Energi 1 Agenda De energipolitiske udfordringer Der er behov for flere brændselstyper

Læs mere