Vindkraftens pris. Samfundsøkonomiske omkostninger ved udbygning af vindkraft. Vindkraftens pris -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vindkraftens pris. Samfundsøkonomiske omkostninger ved udbygning af vindkraft. Vindkraftens pris -"

Transkript

1 Vindkraftens pris Samfundsøkonomiske omkostninger ved udbygning af vindkraft Vindkraftens pris - Samfundsøkonomiske omkostninger ved udbygning af vindkraft Juni 2007

2

3 07 Vindkraftens pris Samfundsøkonomiske omkostninger ved udbygning af vindkraft Juni 2007

4 Journal nr.: IMV ISBN: Forfattere: Rico Busk (IMV), Anders Larsen (IMV), Jesper Munksgaard (AKF), Lise Skovsgaard Nielsen (IMV), Uffe Nielsen (IMV), Lise-Lotte Pade (IMV), Lykke Mulvad Jeppesen (IMV), Cecilie Olsen (IMV) Udgivet: Juni , Institut for Miljøvurdering For mere information, kontakt venligst: Institut for Miljøvurdering Amaliegade 44 DK-1256 København K Danmark Tlf Efter 1. juli 2007 kontakt venligst: De Økonomiske Råds Sekretariat Amaliegade 44 DK-1256 København K Danmark Tlf Fax

5 juni 2007 Vindkraftens pris Institut for Miljøvurdering Indholdsfortegnelse Resume 3 Summary 9 1. Introduktion og formål Formål Beregningsmetode i dette studie Afgrænsning og forudsætninger Rapportens opbygning 22 Del I: Baggrund Den historiske vindkraftudbygning globalt og i Danmark Udviklingen i global kapacitet Udviklingen i de ti førende lande Udviklingen i Danmark Vurdering af den danske udvikling Det danske og nordiske el-system Kapacitet, produktion og forbrug Det Nordiske marked, Nordpool Integration af el-system og el-marked i denne rapport 34 Del II: Samfundsøkonomisk analyse af vindkraftudbygning ing Samfundsøkonomisk analyse i dette studie Hvorfor endnu et studie om vindkraftens samfundsøkonomi? Hvilke samfundsøkonomiske omkostninger undersøges i IMV s analyse? Omkostninger relateret til investeringsforløbet Samfundsøkonomisk omkostningsanalyse Resultater af centrale beregninger Diskussion: Omkostningerne stiger med øget udbygning Diskussion: Effekter på CO2-udledning og el-prisen Diskussion: Sammenligning af vind og biomasse Diskussion: Forudsætningernes betydning for resultaterne Følsomhedsberegninger Samfundsøkonomisk diskonteringsrate Følsomhedsberegning: Brændselspriser og CO2-kvotepriser Følsomhedsberegning: vindmøllepriser Opsamling Øvrige fordele og omkostninger ved vindkraftudbygning Miljøfordele Øvrige fordele Øvrige omkostninger 72 Del III Barrierer og virkemidler Barrierer og virkemidler Aktøranalyse 77 1

6 Institut for Miljøvurdering Vindkraftens pris juni Barrierer: Hvorfor er vindkraftudbygningen gået i stå? Styringsmidler til at fremme vindkraft Konklusion 95 Tak til 99 Litteraturliste 101 Bilag 1: deltagere i IMV s interviewundersøgelse 105 Tidligere IMV rapporter 106 2

7 juni 2007 Vindkraftens pris Institut for Miljøvurdering Resume Denne rapport er udarbejdet for at medvirke til et forbedret beslutningsgrundlag for energipolitiske beslutninger, herunder især Danmarks mål for vedvarende energi og vindkraft. Rapporten giver et bud på, hvor store de samfundsøkonomiske omkostninger er ved en udbygning af dansk vindkraft til henholdsvis 30, 40 og 50 % af el-forbruget i Rapporten analyserer desuden barrierer og virkemidler for udbygning af dansk vindkraft. Hovedanalysen er en samfundsøkonomisk omkostningsanalyse, der bl.a. indeholder omkostninger til investeringer, infrastruktur og skatteforvridningstab. Rapporten er blevet til med bidrag fra EA Energianalyse A/S, som har udarbejdet en omfattende analyse af aktørerne i el-markedet og omkostningerne til infrastrukturen på området (Ea Energianalyse 2007c). Derudover har Jesper Munksgaard, AKF, bidraget med ekspertstøtte. Baggrund De nuværende og kommende mål om at reducere udledningen af drivhusgasser har givet øget fokus på vedvarende energi og vindkraft som et middel til at opnå målene. EU har et mål om at 20 % af EU s energibehov skal dækkes af vedvarende energi i 2020 (Europakommissionen 2007), og i Regeringens energiudspil (Regeringen 2007) er målet 30 % vedvarende energi af det totale energiforbrug i Det hedder i udspillet, at et skridt på vejen mod 30 % vedvarende energi af det totale energiforbrug eksempelvis ville kunne ske med en udbygning af vindkraften, så den dækker omkring 50 % af det danske el-forbrug. Opsætningen af vindmøller i Danmark er stagneret i perioden med en nettotilvækst på omkring 20 MW om året, jf. figur 1. Det er derfor et væsentligt spørgsmål, hvilke tiltag der i givet fald er nødvendige for at få opfyldt målsætningerne. Det er ligeledes et væsentligt spørgsmål, hvad de samfundsøkonomiske konsekvenser er, af en udbygning fra de nuværende 23 % af el-forbruget. 3

8 Institut for Miljøvurdering Vindkraftens pris juni 2007 Figur 1 Installeret ny vindenergikapacitet i Danmark ( ) MW installeret Havmøller Landmøller Kilder: Baseret på (Danmarks Vindmølleforening 2006; Energistyrelsen 2007) Omkostningsanalyse af udbygget vindkraft I denne rapport analyseres de væsentligste samfundsøkonomiske omkostninger ved udbygningen af dansk vindkraft til hhv. 30, 40 og 50 procent af det danske elforbrug i Derudover beregnes de væsentligste miljøfordele ved en udbygning, suppleret med en beskrivelse af øvrige mulige fordele. Analysen i denne rapport er dermed ikke en komplet samfundsøkonomisk opgørelse af fordele og ulemper ved vindkraftudbygning, men først og fremmest en konsekvensberegning af de potentielle omkostninger ved udbygningen af vindkraft. Som tillæg til omkostningsanalysen har vi i rapporten analyseret barrierer for udbygningen af dansk vindkraft med fokus på finansielle barrierer. Derudover diskuterer rapporten fordele og ulemper ved eksisterende virkemidler til at fremme udbygningen. Ny viden i denne rapport Som noget nyt i sammenligning med eksisterende samfundsøkonomiske analyser af vindkraft i Danmark bidrager denne analyse med analyse af: de enkelte aktørers investeringsadfærd og de samfundsøkonomiske konsekvenser heraf det danske el-marked som en del af et større nordisk el-marked omkostninger forbundet med udbygning af el-infrastruktur, der er nødvendig i forhold til vindkraft-udbygning 4

9 juni 2007 Vindkraftens pris Institut for Miljøvurdering det samfundsøkonomiske skatteforvridningstab ved det nødvendige støttesystem for udbygningen af vindkraften. en sammenligning af de samfundsøkonomiske omkostninger ved at nå flere forskellige mål for vindkraftandelen Dermed kan man analysere og konkludere på forskelle imellem de enkelte aktørers adfærd på markedet og de samfundsøkonomiske konsekvenser heraf. Ydermere kan man identificere hvilket støttebehov der er nødvendigt for at nå forskellige mål. Begrænsninger ved analysen Den centrale analyse bygger på en simulering af aktørernes adfærd på det nordiske el-marked (i el-markedsmodellen Balmorel). Vi har dermed taget højde for dynamiske effekter i el-markedet. Dog indgår mere overordnede makroøkonomiske effekter (eksempelvis beskæftigelse, eksport og effekter på øvrige sektorer i økonomien) ikke i større omfang. Fx er skatteforvridning estimeret ud fra en standardantagelse om en skatteforvridningsfaktor på 20 %. I modelsimuleringen er det nødvendigt at foretage valg om forudsætninger og afgrænsninger, som influerer på resultatet af den samfundsøkonomiske omkostningsanalyse. Betydningen af en række af disse forudsætninger og antagelser er analyseret ved hjælp af følsomhedsanalyser. Hovedresultater Rapportens resultat gengives i det følgende i kort form. For en mere detaljeret baggrund for resultaterne, herunder de væsentligste antagelser og forudsætninger henvises til selve rapporten. Øget udbygning kan nås med lille stigning i støtten Det nuværende støtteniveau på ca. 12 øre/kwh bør alt andet lige være tilstrækkeligt til at 40 % af det danske el-forbrug dækkes af vindkraft i Regeringens målsætning om at nå ca. 50 % af el-forbruget fra vindkraft i 2025 kan formentlig nås med støtte på 9-18 øre/kwh, hvilket ikke er væsentligt forskelligt fra det nuværende støtteniveau på ca. 12 øre/kwh til landvindmøller og de ca. 18 øre/kwh som svarer til støtteniveauet på de planlagte havvindmøller. Stagneret udbygning skyldes ikke kun manglende støtte Den aktuelle stagnering i udbygning med vindkraft i Danmark kan ikke kun forklares med manglende støtte (udover de nuværende ca. 12 øre/kwh), men skyldes måske i højere grad bedre alternative investe- 5

10 Institut for Miljøvurdering Vindkraftens pris juni 2007 ringsmuligheder i vore nabolande med bedre støtteordninger, midlertidigt høje priser på vindmøller, administrative barrierer og evt. strategisk investor-adfærd, Man kan dog ikke forvente investeringer i vindkraft i Danmark indtil 2025 uden støtte. De samlede omkostninger stiger med andelen af vind De samfundsøkonomiske omkostninger ved en udbygning på 50 % af elforbruget fra vindkraft er beregnet til ca. 5,9 mia. kr. (nutidsværdi i 2006 priser ved 3 % diskontering). Heri er der ikke medregnet miljøfordele og øvrige fordele ved vindkraften. Ved en udbygning på i stedet 30 og 40 % forventes de samfundsøkonomiske omkostninger at være henholdsvis ca. 0,3 og 1,9 mia. kr. Stigningen i omkostningerne ved højere mål for vindkraftens andel af elforbruget skyldes primært samfundsøkonomiske omkostninger til støttesystem (skatteforvridning) samt omkostninger til ændring af den danske el-infrastruktur, så de større mængder vindkraft kan håndteres. Figur 2 Samfundsøkonomiske omkostninger ved henholdsvis 30, 40 og 50 % vindkraft Omkostninger Mia kr (NPV) Etablerings- og driftsomkostninger Infrastruktur Omkostninger til støttesystem Totale omkostninger = sum af øvrige % 40% 50% -2-3 Beregningsforudsætninger: 3 % diskontering, CO 2-kvotepris på 150 kr./ ton, oliepris på 50 US$/tønde, privat afkastkrav på 12 % og vindmøllepriser falder over tid. 6

11 juni 2007 Vindkraftens pris Institut for Miljøvurdering Miljøfordelene modsvarer omkostninger ved 30% og 40% Udbygning til 30, 40 og 50 % giver miljøfordele i størrelsesorden mellem 0,5 til 2,9 mia. kr. Et mål på 30 % af el-forbruget fra vindkraft kan, selv uden at øvrige mulige fordele inddrages, forventes at give samfundsøkonomisk overskud på mellem 0,1 og 0,9 mia. kr. Resultatet ændrer sig for et 40 og 50 % vindkraftmål. For en udbygning til 50 % modsvares de samfundsøkonomiske omkostninger på 5,9 mia. kr. af miljøfordele på 1,0 til 2,9 mia. kr., mens de samfundsøkonomiske konsekvenser af en udbygning til 40 % bliver i størrelsesordenen 1,2 mia. kr. (omkostning) til en fordel på 0,1 mia. kr. (nutidsværdi i 2006 priser ved 3 % diskontering). Her er det dog vigtigt at understrege, at analysen ikke kigger på samtlige mulige fordele ved vindkraftudbygning. Store miljøfordele i nabolande Vindkraftudbygningen har ikke kun konsekvenser for SO2 og NOx udledningen i Danmark. SO2 og NOx fordelene i vores nabolande som en konsekvens af den danske udbygning med vind beløber sig til omkring 6-17 mia. kr. (NV) i 50% scenariet mod omkostninger på 6 mia. kr. Dvs. miljøfordelene overstiger omkostningerne i en nordisk afgrænsning af samfundsøkonomien. CO 2 reduktion eksporteres til nabolande Et af hovedformålene ved at dække 50 % af el-forbruget med vindkraft i 2025 er at opfylde Danmarks internationale forpligtelser til at nedbringe CO 2-udslippet. Beregningerne i denne rapport viser dog, at man kun kan forvente et begrænset bidrag til opfyldelse af CO 2-reduktionsmål ved udbygning med dansk vindkraft. Dette skyldes, at Danmark forventes at blive eksportør af el ved indfasning af store mængder vindkraft i det danske el-system. Danmark eksporterer så at sige CO2- gevinsten til andre lande i det nordiske el-marked. Den væsentligt større mængde vindkraft i systemet i 50 % scenariet forventes at medføre en dansk CO2 reduktion på 1,4 millioner tons (i forhold til reference scenariet). Den samlede nordiske CO2 reduktion forventes at blive ca. 4 gange højere end den danske. 7

12 Institut for Miljøvurdering Vindkraftens pris juni 2007 Figur 3 Beregnet CO 2-udslip fra el- og fjernvarmeproduktionen i Danmark med og uden 50% el fra vind. Kilde: Ea Energianalyse (2007c) Lille stigning i el-prisen Betydningen for danskernes el-regning i 2025 af en udbygning af vindkraften til 50 % af el-forbruget forventes at blive ca. 3,3 øre/kwh. Dette svarer til, at en gennemsnitlig husstand (forbrug: MW) får en merudgift på 130 kr. om året i 2025 (faste priser, 2006). For 30 og 40 % udbygningen bliver effekten henholdsvis 2,3 og 2,1 øre/kwh svarende til henholdsvis 92 og 84 kr. per husstand i Usikkerheder Der er i analysen foretaget følsomhedsberegninger på en række af de centrale forudsætninger i analysen. Disse viser en relativ lille effekt af en ændret diskonteringsrate (fra 3 til 6%). Resultaterne i den nordiske afgrænsning af omkostninger og gevinster er dog følsom overfor valg af diskonteringsrate. Endvidere er resultaterne følsomme overfor alternative forudsætninger om brændsels- og CO 2- kvotepriser samt prisudviklingen på vindmøller. 8

13 juni 2007 Vindkraftens pris Institut for Miljøvurdering Summary This report was prepared in order to inform the basis for making energy policy decisions, particularly in with respect to Denmark s goals for renewable energy and wind power. The report estimates the socio-economic costs of expanding Danish wind power to a share of 30, 40 and 50%, respectively, of the electricity consumption by The report also analyses barriers to and instruments for the expansion of Danish wind power. The main analysis is a socio-economic cost analysis which includes, among other factors, costs of investments, infrastructure and tax distortion losses. The report includes contributions from EA Energianalyse A/S that has prepared a comprehensive analysis of the actors on the electricity market and the costs of the infrastructure in the area. Jesper Munksgaard, AKF, has also contributed expert assistance. Background The existing and future goals set for reduction of greenhouse gas emissions has increased the focus on renewable energy and wind power as a means to achieve the goals. The EU aims for 20% of the EU energy requirements to be met from renewable sources by 2020 (European Commission 2007), and the goal in the Danish Government s energy initiative (Government 2007) is that renewable energy should account for 30% of the total energy consumption by The initiative argues that a step towards reaching a level of renewable energy of 30% of the total energy consumption could, for instance, be an expansion of wind power in order for it to cover some 50% of the Danish electricity consumption. The establishment of wind turbines in Denmark stagnated in the period with a net growth of approx. 20 MW a year, cf. figure 1. Therefore, identification of the measures that will be necessary for realising the objectives remains an important issue. Another, similarly important, issue is what the socio-economic consequences will be of an expansion from the current 23% of electricity consumption. 9

14 Institut for Miljøvurdering Vindkraftens pris juni 2007 Figure 1 New wind energy capacity installed in Denmark ( ) MW installeret Havmøller Landmøller Havmøller = Offshore turbines. Landmøller = Land turbines Sources: (Danmarks Vindmølleforening 2006; Energistyrelsen 2007) Cost analysis of deployed wind power This report analyses the most significant socio-economic costs of expanding Danish wind power to 30, 40 and 50 percent, respectively, of the Danish electricity consumption by In addition, the most essential environmental benefits of expansion are calculated, supplemented by a description of other possible benefits. The analysis in this report does consequently not embody a complete socioeconomic statement of pros and cons of wind power expansion, but primarily an impact analysis of the potential costs of wind power expansion. As a supplement to the cost analysis, we have analysed barriers to the expansion of Danish wind power in the report, with focus on financial barriers. The report also discusses pros and cons of existing instruments for promoting expansion. New knowledge in this report As a new feature compared to existing socio-economic analyses of wind power in Denmark, this analysis contributes with analysing: the investment behaviours of the individual actors and the related socioeconomic consequences; the Danish electricity market as a part of a larger Nordic electricity market; costs related to the necessary expansion of electricity infrastructure in relation to wind power expansion; the socio-economic tax distortion loss suffered through the necessary support system for the wind power expansion; 10

15 juni 2007 Vindkraftens pris Institut for Miljøvurdering a comparison of the socio-economic costs of reaching several different goals for the share of wind power. This facilitates an analysis and conclusion on differences between the behaviours of individual actors in the market and the related socio-economic consequences. Furthermore, it becomes possible to identify the support level required to reach different goals. Limits to the analysis The central analysis is based on a simulation of the actors behaviours in the Nordic electricity market (in the Balmorel electricity market model). Thereby, we have taken dynamic effects in the electricity market into account. More overall, macro-economic impacts (for instance employment, export and effects on other sectors in the economy) are not, however, included to any major extent. Tax distortion, for instance, is estimated based on a standard assumption of a tax distortion factor of 20%. In the model simulation, it is necessary to make choices of presumptions and delimitations which affect the result of the socio-economic cost analysis. The impact of a number of these presumptions and assumptions have been analysed by means of sensitivity analyses. Main results The results of the report are presented briefly in the following. Please see the actual report for a more detailed background for the results, including the most important assumptions and presumptions. Increased expansion is possible sible with small rise in support The current support level of approx. DKK 0.12/kWh should, ceteris paribus, be sufficient for wind power to cover 40% of the Danish electricity consumption by The government s objective of reaching a wind power share of approx. 50% of the electricity consumption by 2025 may well be fulfilled at support levels from DKK /kWh, which is not materially different from the current support level of approx. DKK 0.12/kWh for land turbines and approx. DKK 0.18/kWh which corresponds to the support level for the planned offshore turbines. Stalled expansion not only due to lack of support The current stagnant wind power expansion in Denmark cannot be explained by lack of support alone (in addition to the current approx. DKK 0.12/kWh), but may to a greater extent be attributable to better alterna- 11

16 Institut for Miljøvurdering Vindkraftens pris juni 2007 tive investment opportunities in our neighbouring countries with better support schemes, temporarily high wind turbine prices, administrative barriers and possibly strategic investor behaviour. However, wind power investments in Denmark without support cannot be expected until Overall costs rise with the share of wind power The socio-economic costs of expanding electricity consumption from wind power to 50% are calculated to make up approx. DKK 5.9 billion (present value in 2006 prices with 3% discounting). This does not include environmental benefits and other advantages of wind power. In case of expansion to 30 and 40% instead, the respective socioeconomic costs are expected to be approx. DKK 0.3 and 1.9 billion. The cost increase for higher targets for the wind power share of the electricity consumption is primarily attributable to socio-economic costs of the support scheme (tax distortion) and costs of changing the Danish electricity infrastructure so as to allow for handling of the larger amounts of wind power. Figure 2 Socio-economic costs of 30, 40 and 50% wind power Costs DKK bill. (NPV) Costs of establishment and operation Cost of intrastructure Cost of support system Total costs = sum of rest % 40% 50% -2-3 Calculation assumptions: 3% discounting, CO2 quota price of DKK 150/tonne, oil price of USD 50/barrel, private return on investment requirements of 12% and decreasing wind turbine prices over time. 12

17 juni 2007 Vindkraftens pris Institut for Miljøvurdering The environmental benefits match the costs at 30 and 40%. An expansion to 30, 40 and 50% will give environmental benefits of between DKK 0.5 and 2.9 billion. A target for 30% of the electricity consumption to derive from wind power may, even without including other possible benefits, be expected to give a socio-economic surplus of between DKK 0.1 and 0.9 billion. The result will be different for wind power targets of 40% and 50%. For an expansion to 50%, the socio-economic costs of DKK 5.9 billion are counterbalanced by environmental benefits of DKK 1.0 to 2.9 billion, whereas the socio-economic consequences of an expansion to 40% will be around DKK 1.2 billion (cost) for a benefit of DKK 0.1 billion (present value in 2006 prices and 3% discounting). However, in this context it is important to emphasise that the analysis does not look at all possible benefits of wind power expansion. Great environmental benefits in neighbouring countries Wind power expansion will not only affect SO2 and NOx emissions in Denmark. The SO2 and NOx benefits in our neighbouring countries that will arise as a result of increased Danish wind power deployment amounts to around DKK 6-17 billion (NV) in the 50% scenario against costs of DKK 6 billion. This means that the environmental benefits exceed the costs in a Nordic socio-economic delimitation. CO 2 reduction exported to neighbouring countries One of the primary objectives of covering 50% of the electricity consumption with wind power by 2025 is to satisfy Denmark s international commitment to reduce CO 2 emissions. The calculations in this report show, however, that only a limited contribution to satisfying CO 2 reduction targets can be expected from an expansion of Danish wind power. The reason is that Denmark is expected to export electricity when large amounts of wind power are phased into the Danish electricity system. Put differently, Denmark exports the CO 2 gain to other countries in the Nordic electricity market. The significantly larger amount of wind power in the system in the 50% scenario is expected to result in a Danish CO 2 reduction of 1.4 million tonnes (compared to the reference scenario). The aggregate Nordic CO 2 reduction is expected to be about four times higher than the Danish one. 13

18 Institut for Miljøvurdering Vindkraftens pris juni 2007 Figure 3 Calculated CO 2 emissions from electricity and district heating production in Denmark with and without 50% wind power-generated electricity Small increase in price of electricity The effect on the Danes electricity bill in 2025 of an expansion of wind power to 50% of the electricity consumption is expected to be approx. DKK 0.033/kWh This corresponds to an annual additional expense for an average household (consumption: 4,000 MW) of DKK 130 in 2025 (fixed prices, 2006). For the 30 and 40% expansion, the effect will be DKK and 0.021/kWh, respectively, corresponding to DKK 92 and 84 per household in Uncertainties Sensitivity calculations have been made for a number of the key presumptions of the analysis. The calculations show that a changed discount rate has a comparatively small effect (from 3 to 6%), except in the Nordic delimitation. The results are sensitive to alternative presumptions about fuel and CO 2 quota prices and price developments for wind turbines. 14

19 juni 2007 Vindkraftens pris Institut for Miljøvurdering 1. Introduktion og formål Den politiske fokus på vindkraft er skærpet i løbet af 2006 og første halvår af Der ser ud til at være politisk enighed om, at der skal gang i vindmølleudbygningen i Danmark igen. Udviklingen fra 2004 og frem til i dag, hvor opsætningen af ny vindkraftskapacitet stort set er gået i stå, skal vendes. Det er budskabet i både Regeringens og Socialdemokraternes energiudspil (Regeringen 2007; Socialdemokraterne 2006). Motivationen for udbygningen skal delvist findes i et overordnet mål om at øge andelen af vedvarende energi i det danske bruttoenergiforbrug. Der er altså et politisk ønske om at øge produktionen af el fra vindmøller i det danske el-system, så den dækker mere end de nuværende ca. 19 % af det danske el-forbrug. Regeringen giver et eksempel på en fordobling af den nuværende vindmøllekapacitet på godt MW frem mod 2025 i sit energiudspil, mens Socialdemokraterne har spillet ud med en udbygning på MW indenfor de næste ti år, jf. Boks 1-1. Boks 1-1 Tre udvalgte mål for dansk vindkraft Et mål om at vindkraft skal udgøre 50 % af el-forbruget i 2025 kræver ifølge vores beregninger en forøgelse af vindkraftkapaciteten fra ca MW til ca MW (3.500 MW på land og MW på havet), (Ea Energianalyse 2007c). Regeringens energiudspil En visionær dansk energipolitik : Der opstilles et mål på 30 % vedvarende energi for hele energiforbruget i Væsentlige bidrag kunne komme fra en fordobling af vindmøllekapaciteten fra ca MW til ca MW (3.600 MW på land og MW på havet). Dette svarer således til knap 50 % af det danske el-forbrug i Socialdemokraternes energiplan Energi : udbygning af MW havvindmøller og MW vindmøller på land de næste ti år, dvs. indtil Målet er, at den samlede kapacitet i 2017 skal være ca MW (3.700 MW på land og MW på havet). Dette svarer til omkring 60 %. af elforbruget allerede i Vindmølleindustriens 50 pct. Vindkraft et paradigmeskifte i dansk energiforsyning : opstilling af vindmøller så den samlede kapacitet er ca MW i 2025 (3.500 MW på land og MW på havet). Dette er i samme størrelse som regerings energiudspil og svarer således ikke helt til 50 % af el-forbruget (kan skyldes forskellige forudsætninger om antallet af fuldlasttimer på henholdsvis land og hav). 15

20 Institut for Miljøvurdering Vindkraftens pris juni Formål Formålet med dette projekt er, at undersøge de samfundsøkonomiske konsekvenser af udbygningen til 30, 40 og 50 % vindkraft. Analysen i denne rapport kan bedst betegnes som en samfundsøkonomisk omkostningsanalyse af at nå disse tre udbygningsmål for dansk vindkraft. Analysen er suppleret med et overslag over miljøfordelene ved vindkraftmålene samt skatteforvridningstabet ved det nødvendige støttesystem. Formålet med denne rapport er derfor at: Estimere de samfundsøkonomiske omkostninger ved udbygning af vindkraft for vindkraftsmål på henholdsvis 30, 40 og 50 % af el-forbruget. 1 Omkostningerne inkluderer omkostninger relateret til investeringsforløbet, el-infrastrukturomkostninger samt skatteforvridningstabet ved et evt. støttesystem. Give et overslag over miljøfordelene i de tre scenarier for udbygning med vindkraft Analysere og diskutere barrierer for vindkraftudbygningen samt generelt diskutere hvilke økonomiske styringsmidler, der giver den mest omkostningseffektive udbygning 1.2 Beregningsmetode i dette studie I dette afsnit beskrives, hvordan forskellen i den samfundsøkonomiske evaluering af aktørernes adfærd i el-sektoren estimeres. Dette svarer til punkt 1 i boks 4.1. Beregningsmetoden for punkt 2, 3 og 4 præsenteres i forbindelse med analysen i kapitel 5 og 7. I analysen af aktørernes adfærd evalueres forskellen mellem to overordnede forløb: 1. Referencescenariet: I perioden investerer aktørerne på det nordiske el-marked på markedsvilkår. Der er ikke støtte til nogen former for el-produktionsteknologi, heller ikke til vind Der køres tre forskellige scenariekørsler: 30, 40 og 50 % vindkraftscenarierne. I perioden investeres der i el-markedet på markedsvilkår, men med den restriktion, at el fra vindmøller i Danmark skal dække, hvad der svarer til henholdsvis 30, 40 og 50 % af det danske el-forbrug i De 30, 40 og 50 % er altså mål for el-produktion fra vindkraft i forhold til det danske el-forbrug i Ikke i forhold til det samlede danske energiforbrug. 2 Dog er biomasse afgiftsfritaget i varmesektoren (se afsnit 5.4) 16

21 juni 2007 Vindkraftens pris Institut for Miljøvurdering Boks 1-2 Begrebsafklaring: kapacitet, forbrug og produktion Bruttoenergiforbrug og el-forbr forbrug El-forbruget udgør en del af bruttoenergiforbruget, som er det samlede energiforbrug i alle sektorer. Bruttoenergiforbruget udgør 850 PJ mens elforbruget svarer til 130 PJ. I Danmark dækker vedvarende energi i dag 130 PJ svarende til 15 % af bruttoenergiforbruget (Energistyrelsen 2006). El-kapacitet, el-produktion og el-fo forbrug Vindkraft kan opgøres som kapacitet (som måles i effektenheden Watt, W) eller som produktion (som måles i energienheden Wh eller J). Bemærk at en opgørelse af vindkraftkapaciteten i forhold til den samlede kraftkapacitet ofte resulterer i en højere vindandel end en opgørelse, hvor produktionen af el fra vindmøller sættes i forhold til den samlede produktion af el. Dette skyldes, at de danske kraftværker i gennemsnit kører med en effekt, der er tættere på deres samlede kapacitet, end især vindmøllerne på land gør (havvindmøller har flere fuldlasttimer end landvindmøller). I 2005 udgjorde den danske vindmøllekapacitet 23,5 % af den samlede danske kraftkapacitet, mens produktionsandelen kun var 19,2 %. Andelen af el-produktion fra vindmøller i forhold til el-forbruget var derimod kun 18,5 % i 2005 pga. nettoimport af el til Danmark i 2005 (Ea Energianalyse 2007a; Ea Energianalyse 2007c; Energistyrelsen 2006). Simuleringen af adfærd sker i el-markedsmodellen, Balmorel. Resultatet af referencekørslen viser, hvilket investeringsforløb, der er privatøkonomisk mest fordelagtigt. Efterfølgende evalueres vindkraftsscenarierne med udgangspunkt i forskellen i de samfundsøkonomiske omkostninger mellem referencescenariet og det enkelte vindkraftsscenarium. Heri er ikke inkluderet en række omkostninger til infrastruktur. Den store styrke ved at beregne forskellen i den samfundsøkonomiske omkostning mellem de to investeringsforløb i en markedsmodel er, at der tages højde for dynamikken i markedet, således at investeringsbeslutninger sker på baggrund af el-markedsprisen, mens el-markedspriserne også påvirker investeringsbeslutningerne. 17

Vindkraftens Pris Samfundsøkonomiske omkostninger ved udbygning af vindkraft

Vindkraftens Pris Samfundsøkonomiske omkostninger ved udbygning af vindkraft Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 19, 2017 Vindkraftens Pris Samfundsøkonomiske omkostninger ved udbygning af vindkraft Busk, Rico ; Larsen, Anders ; Munksgaard, Jesper ; Nielsen, Lise Skovsgaard; Nielsen,

Læs mere

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Vindkraft I Danmark Erfaringer, økonomi, marked og visioner Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk Danmarks energiforbrug i 25 år PJ 900 600 300 0

Læs mere

15. maj Reform af ordning for landvind i Danmark sammenhængen mellem rammevilkår og støtteomkostninger. 1. Indledning

15. maj Reform af ordning for landvind i Danmark sammenhængen mellem rammevilkår og støtteomkostninger. 1. Indledning 15. maj 2017 Reform af ordning for landvind i Danmark sammenhængen mellem rammevilkår og støtteomkostninger 1. Indledning Dette notat beskriver forskellige støtteformer til vindenergi og notatet illustrerer

Læs mere

Hvor godt kender du energisektoren i Danmark?

Hvor godt kender du energisektoren i Danmark? Hvor godt kender du energisektoren i Danmark? - fortid, nutid og fremtid - Anders Kofoed-Wiuff, Ea Energianalyse Tip en 13 er 1 X 2 1. Hvor stor en del af Danmarks faktiske bruttoenergiforbrug udgjorde

Læs mere

Den rigtige vindkraftudbygning. Anbefaling fra Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien

Den rigtige vindkraftudbygning. Anbefaling fra Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien Den rigtige vindkraftudbygning Anbefaling fra Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien 2 Den rigtige vindkraftudbygning Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien anbefaler, at der politisk

Læs mere

Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme.

Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme. Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme. Nordisk folkecenter 18 April 2013 Frede Hvelplund Aalborg Universitet Department of Development and Planning

Læs mere

Can renewables meet the energy demand in heavy industries?

Can renewables meet the energy demand in heavy industries? Sune Thorvildsen Can renewables meet the energy demand in heavy industries? Senior Advisor Sune Thorvildsen DI Energy Confederation of Danish Industry 2 Strong sector associations 3 4 5 Top 10 Receiving

Læs mere

STREAM: Sustainable Technology Research and Energy Analysis Model. Christiansborg, 17. september 2007

STREAM: Sustainable Technology Research and Energy Analysis Model. Christiansborg, 17. september 2007 STREAM: Sustainable Technology Research and Energy Analysis Model Christiansborg, 17. september 27 Arbejdsgruppe: Anders Kofoed-Wiuff, EA Energianalyse Jesper Werling, EA Energianalyse Peter Markussen,

Læs mere

Statusnotat om. vedvarende energi. i Danmark

Statusnotat om. vedvarende energi. i Danmark Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 81 Offentligt Folketingets Energiudvalg og Politisk-Økonomisk Udvalg Økonomigruppen og 2. Udvalgssekretariat 1-12-200 Statusnotat om vedvarende energi i

Læs mere

Baggrund og introduktion til fagområder

Baggrund og introduktion til fagområder Baggrund og introduktion til fagområder Temaer: Vind, brændselsceller og elektrolyse Ingeniørhuset Århus den 12. januar 28 Brian Vad Mathiesen, Næstformand i Energiteknisk Gruppe Project partners IDAs

Læs mere

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Varmeplan Hovedstaden Workshop, January 2009 Udfordringen er enorm.. Global generation European generation 34,000 TWh 17,500 TWh 94% 34% 3,300 TWh 4,400

Læs mere

Modellering af energisystemet i fjernvarmeanalysen. Jesper Werling, Ea Energianalyse Fjernvarmens Hus, Kolding 25. Juni 2014

Modellering af energisystemet i fjernvarmeanalysen. Jesper Werling, Ea Energianalyse Fjernvarmens Hus, Kolding 25. Juni 2014 Modellering af energisystemet i fjernvarmeanalysen Jesper Werling, Ea Energianalyse Fjernvarmens Hus, Kolding 25. Juni 2014 MODEL, SCENARIER OG FORUDSÆTNINGER 2 Model af el- og fjernvarmesystemet Balmorel

Læs mere

Energistyrelsens fremskrivning af elpriser. Jakob Stenby Lundsager, Energistyrelsen Temadag om elprisudviklingen 21.10.2015

Energistyrelsens fremskrivning af elpriser. Jakob Stenby Lundsager, Energistyrelsen Temadag om elprisudviklingen 21.10.2015 Energistyrelsens fremskrivning af elpriser Jakob Stenby Lundsager, Energistyrelsen Temadag om elprisudviklingen 21.10.2015 Indhold Hvad er en basisfremskrivning? Hvordan beregnes elprisen i basisfremskrivningen?

Læs mere

Solceller og det danske energisystem. Professor Poul Erik Morthorst Systemanalyseafdelingen

Solceller og det danske energisystem. Professor Poul Erik Morthorst Systemanalyseafdelingen Solceller og det danske energisystem Professor Systemanalyseafdelingen Analyse af solcellers fremtid udført tilbage i 2005-06 MW MW % Solceller år 2005 Udvikling i den Globale solcelle-kapacitet 4000,00

Læs mere

Fremskrivninger incl. en styrket energibesparelsesindsats som følge af aftalen af 10. juni 2005.

Fremskrivninger incl. en styrket energibesparelsesindsats som følge af aftalen af 10. juni 2005. Teknisk dokumentationsnotat. Energistyrelsen, 21. juni 2005. Fremskrivninger incl. en styrket energibesparelsesindsats som følge af aftalen af 10. juni 2005. 1. Indledning I Regeringens Energistrategi

Læs mere

Teknologirådets scenarier for det fremtidige danske energisystem

Teknologirådets scenarier for det fremtidige danske energisystem Teknologirådets scenarier for det fremtidige danske energisystem Baseret på resultater udarbejdet af projektets Arbejdsgruppe fremlagt af Poul Erik Morthorst, Risø - DTU Teknologirådets scenarier for energisystemet

Læs mere

Investér i produktion af grøn energi

Investér i produktion af grøn energi Investér i produktion af grøn energi EWII, European WInd Investment A/S, er din mulighed for at investere direkte i produktion af grøn energi og blive medejer af et vindenergiselskab. Alle kan blive aktionærer

Læs mere

Nationalt: Strategisk energiplanlægning i Danmark

Nationalt: Strategisk energiplanlægning i Danmark Nationalt: Strategisk energiplanlægning i Danmark KICKSTART AF GRØN OMSTILLING I DANSKE KOMMUNER 29-30 oktober 2015 Anders Kofoed-Wiuff Partner, Ea Energianalyse Spørgsmål Hvordan ser Danmarks energisystem

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006 Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006 Denne beretning suppleres med formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen. Vindåret Vindåret 2005

Læs mere

Produktionsmiks i fremtidens Danmark/Europa

Produktionsmiks i fremtidens Danmark/Europa Produktionsmiks i fremtidens Danmark/Europa Seminar for aktører på elmarkedet 11. oktober 212 Lasse Sundahl Lead Regulatory Advisor Overskrifter Politisk drevne ændringer af elsystemet i Europa DK og alle

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN

Læs mere

Fremtidens Integrerede Energisystem. Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk

Fremtidens Integrerede Energisystem. Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk Fremtidens Integrerede Energisystem Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk Dagsorden Kort om Energinet.dk Scenarie for et samfundsøkonomisk effektivt energisystem baseret på vedvarende

Læs mere

Naturgassens rolle i fremtidens energiforsyning

Naturgassens rolle i fremtidens energiforsyning Naturgassens rolle i fremtidens energiforsyning Dansk Gas Forenings årsmøde Hotel Nyborg Strand, November 2007 Hans Henrik Lindboe, Ea Energianalyse www.eaea.dk Disposition Naturgas i Danmark Udsyn til

Læs mere

Balancering af energisystemer, gassystemet i fremtiden: grønt, fleksibelt, effektivt

Balancering af energisystemer, gassystemet i fremtiden: grønt, fleksibelt, effektivt Balancering af energisystemer, gassystemet i fremtiden: grønt, fleksibelt, effektivt Gastekniske Dage 15. Maj 2012 Malene Hein Nybroe Energinet.dk 1 Vores systemer Vi har allerede en del fluktuerende produktion

Læs mere

El- og fjernvarmeforsyningens fremtidige CO 2 - emission

El- og fjernvarmeforsyningens fremtidige CO 2 - emission 08-05-2012 jw/al El- og fjernvarmeforsyningens fremtidige CO 2 - emission Københavns Energi gennemfører i en række sammenhænge samfundsøkonomiske og miljømæssige vurderinger af forskellige forsyningsalternativer.

Læs mere

Strategisk energiplanlægning i Danmark møde med Region Midtjylland

Strategisk energiplanlægning i Danmark møde med Region Midtjylland Strategisk energiplanlægning i Danmark møde med Region Midtjylland Bjarne Brendstrup Sektionschef, Systemplanlægning Fakta om Energinet.dk Selvstændig, offentlig virksomhed ejet af den danske stat ved

Læs mere

Deklarering af el i Danmark

Deklarering af el i Danmark Til Deklarering af el i Danmark 4. juni 2015 CFN/CFN Elhandlere er, ifølge Elmærkningsbekendtgørelsen, forpligtet til at udarbejde deklarationer for deres levering af el til forbrugerne i det forgangne

Læs mere

Udvikling i dansk vindenergi siden 2009

Udvikling i dansk vindenergi siden 2009 Udvikling i dansk vindenergi siden 2009 De vigtigste faktorer for de seneste års vindenergi i Danmark - Færre, men større møller - Vindens energiindhold, lavt i 2009, 2010 og 2013 - højere i 2011 og 2012.

Læs mere

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Samspil mellem vindkraft, varmepumper og elbiler RESUME VARMEPUMPER Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Udgivet af Oplag: 500 Rapporten

Læs mere

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Dato: 7. november 2005 Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Baggrund Det er ønsket at forbedre energiudnyttelsen mindske

Læs mere

Fjernvarme. Høring om fjernvarme, Christiansborg 23 april Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s

Fjernvarme. Høring om fjernvarme, Christiansborg 23 april Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 256 Offentligt Fjernvarme Høring om fjernvarme, Christiansborg 23 april 2014 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk PJ 1000 Danmarks

Læs mere

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 Fjernvarmen i Danmark Fjernvarmen leveres i dag af mere end 4 fjernvarmeselskaber. Fjernvarmen dækker 5 % af det samlede behov for opvarmning. 1,7

Læs mere

Fremme af fleksibelt forbrug ved hjælp af tariffer

Fremme af fleksibelt forbrug ved hjælp af tariffer Fremme af fleksibelt forbrug ved hjælp af FJERNVARMENS TÆNKETANK Grøn Energi er fjernvarmens tænketank. Vi omsætter innovation og analyser til konkret handling til gavn for den grønne omstilling, vækst

Læs mere

Future Gas projektet. Gas som en integreret del af det fremtidige Energisystem

Future Gas projektet. Gas som en integreret del af det fremtidige Energisystem Future Gas projektet Gas som en integreret del af det fremtidige Energisystem Biogas2020 Skandinaviens biogas konference - biogassen i en grøn omstilling af Lise Skovsgaard, lskn@dtu.dk Phd. student, FutureGas

Læs mere

Hvad styrer prisudviklingen i elmarkedet?

Hvad styrer prisudviklingen i elmarkedet? Hvad styrer prisudviklingen i elmarkedet? Vindenergi Danmarks 10 års jubilæum Horsens den 11. november 2009 Hans Henrik Lindboe a/s www.eaea.dk Elforbrug i Danmark ca. 35 TWh Elsystemet i Danmark Et internationalt

Læs mere

Indhold. Hvorfor vi tager fejl. Vigtigste faktorer for elprisudviklingen. Hvad bestemmer elprisen? Prispres for vindkraft

Indhold. Hvorfor vi tager fejl. Vigtigste faktorer for elprisudviklingen. Hvad bestemmer elprisen? Prispres for vindkraft DISCLAIMER: Disse elprisscenarier er lavet vha. en matematisk model Balmorel som bygger på en lang række usikre antagelser om den fremtidige udvikling i produktion, forbrug og transmission. Dansk Energi

Læs mere

BYGNINGER OG FREMTIDENS ENERGISYSTEM

BYGNINGER OG FREMTIDENS ENERGISYSTEM BYGNINGER OG FREMTIDENS ENERGISYSTEM BRIAN VAD MATHIESEN bvm@plan.aau.dk Konference: De almene boliger, Energisystemet og Bæredygtighed i praksis Statens Byggeforskningsinstitut, København, November 2016

Læs mere

Virkning på udledning af klimagasser og samproduktion af afgiftsforslag.

Virkning på udledning af klimagasser og samproduktion af afgiftsforslag. Notat 25. juni 2007 J.nr. 2006-101-0084 Virkning på udledning af klimagasser og samproduktion af afgiftsforslag. 1 De senere års ændringer har i almindelighed ført til et styrket incitament til samproduktion,

Læs mere

FORSYNING TIL VÆKST OG EKSPORT

FORSYNING TIL VÆKST OG EKSPORT FORSYNING TIL VÆKST OG EKSPORT Den 6. oktober 2016 Henrik Poulsen, CEO Konference: Energi til vækst Energisektoren har tre opgaver i et moderne samfund 1. Levere stabil energi til en konkurrencedygtig

Læs mere

Den Europæiske integration af el-markederne: et spørgsmål om kapacitet, vedvarende energi og politisk handlekraft

Den Europæiske integration af el-markederne: et spørgsmål om kapacitet, vedvarende energi og politisk handlekraft Temadag Elprisscenarier, Danmarks Vindmølleforening, 21. oktober 2015, Fredericia Den Europæiske integration af el-markederne: et spørgsmål om kapacitet, vedvarende energi og politisk handlekraft Thomas

Læs mere

Fremtidens danske energisystem

Fremtidens danske energisystem Fremtidens danske energisystem v. Helge Ørsted Pedersen Ea Energianalyse 25. november 2006 Ea Energianalyse a/s 1 Spotmarkedspriser på råolie $ pr. tønde 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1970 '72 '74 '76 '78

Læs mere

Hvor godt kender du energisektoren i Danmark?

Hvor godt kender du energisektoren i Danmark? Hvor godt kender du energisektoren i Danmark? - fortid, nutid og fremtid - Anders Kofoed-Wiuff, Ea Energianalyse Tip en 13 er 1 X 2 1. Hvornår sagde det danske folketing nej til atomkraft? 1979 1985 1986

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

Effektiv indpasning af vindkraft i Danmark

Effektiv indpasning af vindkraft i Danmark Effektiv indpasning af vindkraft i Danmark Vindtræf 2014 1. November 201, Risø Hans Henrik Lindboe, Ea Energianalyse a/s 1 Om Ea Energianalyse Konsulentfirma der rådgiver og forsker inden for energi- og

Læs mere

Hvilke udfordringer stiller 50 % vindkraft til energisystemet? Hans Duus Jørgensen Dansk Energi

Hvilke udfordringer stiller 50 % vindkraft til energisystemet? Hans Duus Jørgensen Dansk Energi Hvilke udfordringer stiller 50 % vindkraft til energisystemet? Hans Duus Jørgensen Dansk Energi Hvilke udfordringer stiller 50 % vindkraft til energisystemet? Udfordringen består i prisen Hvor stor er

Læs mere

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan Status 2012

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan Status 2012 Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2012 November 2012 Opfølgning på IDAs klimaplan I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret sin

Læs mere

Udvikling i dansk vindenergi siden 2006

Udvikling i dansk vindenergi siden 2006 Udvikling i dansk vindenergi siden 2006 De vigtigste faktorer for de seneste års vindenergi i Danmark - Færre, men større møller - Vindens energiindhold, lavt i 2009 og 2010 - højere i 2011? - De 2 seneste

Læs mere

KLIMAPOLITIK PÅ KREDIT!

KLIMAPOLITIK PÅ KREDIT! KLIMAPOLITIK PÅ KREDIT! Tarjei Haaland Klima- og energimedarbejder Greenpeace Klimaseminar 8. November 2008 Hvad skal der til for at holde stigningen i den globale gennemsnits-temperatur under 2 grader

Læs mere

MARKEDSPRIS PÅ VINDMØLLESTRØM

MARKEDSPRIS PÅ VINDMØLLESTRØM MARKEDSPRIS PÅ VINDMØLLESTRØM Frederica april 2015 Navn Dato Øre/kWh Marginalomkostning på kulkraft Lav kulpris skyldes; 34 32 30 28 26 24 Lav efterspørgsel Stort udbud Lave omkostninger på udvinding og

Læs mere

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv Strategisk energiplanlægning i de midtjyske kommuner MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv 28. oktober 2014 Jørgen Krarup Energianalyse jkp@energinet.dk Tlf.: 51380130 1 AGENDA 1. Formålet med

Læs mere

Scenarier for Danmarks el- og fjernvarmesystem 2020

Scenarier for Danmarks el- og fjernvarmesystem 2020 Scenarier for Danmarks el- og fjernvarmesystem 2020 Analyse nr. 3 28. september 2012 Resume Analysen kaster lys over konsekvenserne for Danmarks el- og fjernvarmesystemer af udviklingen i det nordeuropæiske

Læs mere

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050. Status 2013

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050. Status 2013 Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2013 November 2013 Opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret

Læs mere

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv Energi i fremtiden i et dansk perspektiv AKADEMIERNAS ENERGIDAG 27 august 2010 Mariehamn, Åland Afdelingschef Systemanalyse Risø DTU Danmark Verden står overfor store udfordringer Danmark står overfor

Læs mere

Optimal udnyttelse af en fluktuerende el-produktion fra vejrafhængig VE

Optimal udnyttelse af en fluktuerende el-produktion fra vejrafhængig VE Optimal udnyttelse af en fluktuerende el-produktion fra vejrafhængig VE Konference om Intelligent Energi VE-Net og DI Energibranchen 5. November 2008 Peter Jørgensen Udviklingsdirektør, Energinet.dk 1

Læs mere

Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme

Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme RAMBØLL januar 2011 Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme 1.1 Allokeringsmetoder For et kraftvarmeværk afhænger effekterne af produktionen af den anvendte

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Udbygning med vind i Danmark

Udbygning med vind i Danmark Udbygning med vind i Danmark Dato: 29-1-213 I 212 nåede vindkraft op på at levere mere end 1. GWh og dermed dække over 3 pct. af Danmarks elforbrug. Mængden af installeret vindkraft nåede også at passere

Læs mere

29. oktober 2015. Smart Energy. Dok. 14/21506-18

29. oktober 2015. Smart Energy. Dok. 14/21506-18 29. oktober 2015 Smart Energy Dok. 14/21506-18 Fra Smart Grid til Smart Energy I 2010 lavede Dansk Energi og Energinet.dk en analyse af den samfundsøkonomiske værdi af Smart Grid. Præmissen for analysen

Læs mere

FRA KLIMAAFTALE TIL GRØN VÆKST

FRA KLIMAAFTALE TIL GRØN VÆKST FRA KLIMAAFTALE TIL GRØN VÆKST BRIAN VAD MATHIESEN bvm@plan.aau.dk Gate 21 s Borgmesterforum 2016 DOLL Visitors Center, København, April 2016 SUSTAINABLE ENERGY PLANNING RESEARCH GROUP AALBORG UNIVERSITY

Læs mere

85/15. Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy

85/15. Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy 85/15 Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy DGF Gastekniske Dage 2010 11. maj 2010 1973 Primære energiforsyning 6 % 2 % 1972 92 % Oil

Læs mere

Vindmøller i Danmark. Møde i Darum 25 februar 2015. Niels-Erik Clausen DTU Wind Energy

Vindmøller i Danmark. Møde i Darum 25 februar 2015. Niels-Erik Clausen DTU Wind Energy Vindmøller i Danmark Møde i Darum 25 februar 2015 Niels-Erik Clausen DTU Wind Energy Introduktion af Niels-Erik Født Sydfalster Uddannelse civilingeniør (DTU) PhD (DTU) soldrevne køleanlæg Arbejdet 15

Læs mere

Klima, forsyningssikkerhed og vindmøller hvorfor skal kommunerne beskæftige sig med vindmølleplanlægning?

Klima, forsyningssikkerhed og vindmøller hvorfor skal kommunerne beskæftige sig med vindmølleplanlægning? Klima, forsyningssikkerhed og vindmøller hvorfor skal kommunerne beskæftige sig med vindmølleplanlægning? Jan Hylleberg Adm. direktør, Vindmølleindustrien Temadag om vindmølleplanlægning for kommunerne,

Læs mere

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem 1 Centrale målsætninger i Energiaftalen 22-3-2012 2020: 50% vindenergi i elforbruget 2020: 40% reduktion af drivhusgasser set i forhold til 1990

Læs mere

Vindkraftens rolle i et CO 2 -frit europæisk elsystem

Vindkraftens rolle i et CO 2 -frit europæisk elsystem Vindkraftens rolle i et CO 2 -frit europæisk elsystem Vindtræf 2011 Christian Kjaer Adm. direktør European Wind Energy Association Vestas technology R&D, Århus 5. November 2011 Outline Vindkraft ift. anden

Læs mere

Markedet for vindenergi

Markedet for vindenergi Markedet for vindenergi IDA Det Nordeuropæiske marked for energi og ressourcer 5. februar 2015 Martin Risum Bøndergaard Energiøkonomisk konsulent Vindmølleindustrien Hvem er Vindmølleindustrien? Vi: -

Læs mere

Dansk udbygning med vindenergi 2014

Dansk udbygning med vindenergi 2014 MW Dansk udbygning med vindenergi 214 Dato: 22-4-215 I 214 dækkede dansk vindenergi hvad der svarer til mere end 39 pct. af det danske elforbrug. Det er ny verdensrekord. Udbygningen af vindenergi skuffede

Læs mere

Fremtidens elnet i Europa - samspillet mellem elsystemer og muligheden for afsætning af vindmøllestrøm

Fremtidens elnet i Europa - samspillet mellem elsystemer og muligheden for afsætning af vindmøllestrøm Fremtidens elnet i Europa - samspillet mellem elsystemer og muligheden for afsætning af vindmøllestrøm Dorthe Vinther, Udviklingsdirektør, Energinet.dk Temadag: Ejerskab af vindmøller i udlandet 15. november

Læs mere

Hvem skal eje vindmøllerne? Hvordan skal ejerforholdene være under de nuværende tekniske, sociale og økonomiske betingelser?

Hvem skal eje vindmøllerne? Hvordan skal ejerforholdene være under de nuværende tekniske, sociale og økonomiske betingelser? Hvem skal eje vindmøllerne? Hvordan skal ejerforholdene være under de nuværende tekniske, sociale og økonomiske betingelser? Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi 6. maj 2009 Frede Hvelplund Aalborg

Læs mere

N O T AT 1. juli 2014. Elproduktionsomkostninger for 10 udvalgte teknologier

N O T AT 1. juli 2014. Elproduktionsomkostninger for 10 udvalgte teknologier N O T AT 1. juli 2014 J.nr. 4005/4007-0015 Klima og energiøkonomi Ref: RIN/JLUN Elproduktionsomkostninger for 10 udvalgte teknologier Med udgangspunkt i Energistyrelsens teknologikataloger 1 samt brændsels-

Læs mere

Prissætning af øget risiko ved fast tillæg ift. fast pris (CfD)

Prissætning af øget risiko ved fast tillæg ift. fast pris (CfD) Prissætning af øget risiko ved fast tillæg ift. fast pris (CfD) Dato: 22-08-2017 Når investor står overfor at skulle opstille en business case for et kommende vindmølleprojekt (samme gælder for sol m.v.)

Læs mere

Lokale energihandlinger Mål, muligheder og risici

Lokale energihandlinger Mål, muligheder og risici Lokale energihandlinger Mål, muligheder og risici Energiplan Fyn 5. Februar 2015, Tøystrup Gods Hans Henrik Lindboe, Ea Energianalyse a/s 1 Ea Energianalyse Systemanalyse Strategier Marked F&U Konsulentfirma.

Læs mere

The Green Power Plant Seahorn Energy

The Green Power Plant Seahorn Energy The Green Power Plant Seahorn Energy Agenda Seahorn Energy Hvorfor lagring? The Green Power Plant (GPP) Økonomien i GPP Fremtidige aspekter 25/06/2013 SEAHORN ENERGY Aps 2 Seahorn Energy Lille dansk virksomhed

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

Perspektivscenarier i VPH3

Perspektivscenarier i VPH3 Perspektivscenarier i VPH3 Jesper Werling, Ea Energianalyse VPH3 kommuneforum, 2. oktober 2013 VPH3 perspektivscenarier Formålet er at belyse forskellige fjernvarmestrategiers robusthed overfor udviklingsspor

Læs mere

Forsyningssikkerhed og forretningsudvikling inden for dansk energi Thomas Dalsgaard, Koncerndirektør, DONG Energy Thermal Power

Forsyningssikkerhed og forretningsudvikling inden for dansk energi Thomas Dalsgaard, Koncerndirektør, DONG Energy Thermal Power Forsyningssikkerhed og forretningsudvikling inden for dansk energi Thomas Dalsgaard, Koncerndirektør, DONG Energy Thermal Power 22. marts 2013, Energinet.dk Strategikonference DONG Energy strategi 2020

Læs mere

DONGs planer om at ombygge Avedøre 2 til kul fører til større kulforbrug og større CO2-udslip fra Avedøreværket.

DONGs planer om at ombygge Avedøre 2 til kul fører til større kulforbrug og større CO2-udslip fra Avedøreværket. September 2009 DONGs planer om at ombygge Avedøre 2 til kul fører til større kulforbrug og større -udslip fra Avedøreværket. Sammenligning af kulforbrug og -udslip fra Avedøreværket med og uden kul på

Læs mere

Fleksibilitet i elforbruget i et realistisk perspektiv. Mikael Togeby Ea Energianalyse A/S

Fleksibilitet i elforbruget i et realistisk perspektiv. Mikael Togeby Ea Energianalyse A/S Fleksibilitet i elforbruget i et realistisk perspektiv Mikael Togeby Ea Energianalyse A/S Relevant projects FlexPower design af elmarket med udgangspunkt i demand response Ready demand response fra varmepumper.

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. 2) Ved brev af 28. september 2012 anmeldte de danske myndigheder en ændring af foranstaltningen.

EUROPA-KOMMISSIONEN. 2) Ved brev af 28. september 2012 anmeldte de danske myndigheder en ændring af foranstaltningen. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.7.2013 C(2013) 4772 final TIL OFFENTLIGGØRELSE Dette dokument er et internt kommissionsdokument, som der udelukkende gives indsigt i til orientering. Emne: Statsstøtte

Læs mere

Fremtidens energiforsyning

Fremtidens energiforsyning Aalborg Universitet, Institut for Samfundsudvikling og Planlægning i samarbejde med Energiteknisk Gruppe, IDA Fremtidens energiforsyning tiltrædelsesforelæsning Henrik Lund Professor i Energiplanlægning

Læs mere

Vores samfundsmæssige nytte. Om Energinet.dk på el- og gasregningen

Vores samfundsmæssige nytte. Om Energinet.dk på el- og gasregningen Vores samfundsmæssige nytte Om Energinet.dk på el- og gasregningen Energinet.dk varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og naturgas. Vi ejer energiens motorveje og har ansvaret

Læs mere

Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring?

Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring? Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring? Vindmøller ved Sprogø, Sund & Bælt Tyge Kjær Roskilde Universitet Udfordringen Emnerne: - Hvort stort er energiforbruget i dag og hvad skal vi bruge

Læs mere

VARMEPLAN. Scenarier for hovedstadsområdets varmeforsyning frem mod 2035. 25. februar 2014. Hovedstaden. VARMEPLAN Hovedstaden

VARMEPLAN. Scenarier for hovedstadsområdets varmeforsyning frem mod 2035. 25. februar 2014. Hovedstaden. VARMEPLAN Hovedstaden Scenarier for hovedstadsområdets varmeforsyning frem mod 2035 25. februar 2014 Formål med scenarier frem til 2035 Godt grundlag for kommunikation om udfordringer og løsningsmuligheder. Hjælpeværktøj til

Læs mere

VINDKRAFTENS ROLLE I FREMTIDENS ENERGISYSTEM

VINDKRAFTENS ROLLE I FREMTIDENS ENERGISYSTEM VINDKRAFTENS ROLLE I FREMTIDENS ENERGISYSTEM - S M AR T E N E R GY S Y S T E M S OG OMKOSTNINGSEFFEKTIV OMSTILLING TIL 1 0 0 % V E D VAR E N D E E N E R GI B R I A N V A D M A T H I E S E N b v m @ p l

Læs mere

Fjernvarme i Danmark DBDH medlemsmøde, Nyborg 12 juni 2014

Fjernvarme i Danmark DBDH medlemsmøde, Nyborg 12 juni 2014 Fjernvarme i Danmark DBDH medlemsmøde, Nyborg 12 juni 2014 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk PJ 1000 Danmarks Bruttoenergiforbrug 1972-2011 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Olie

Læs mere

Borgerinitiativ med 100% lokalt ejerforhold

Borgerinitiativ med 100% lokalt ejerforhold Borgerinitiativ med 100% lokalt ejerforhold Solenergi er jordens eneste vedvarende energikilde og er en fællesbetegnelse for energien solen skaber, dvs. energi produceret af vindmøller, solceller, solfangere,

Læs mere

Baggrundsnotat: "Fleksibilitet med grøn gas"

Baggrundsnotat: Fleksibilitet med grøn gas Baggrundsnotat: "Fleksibilitet med grøn gas" I det danske naturgasnet er der lagre, som kan indeholde 11 mia. kwh svarende ca. 35 % af det årlige danske el forbrug eller gasforbrug. Gassystemet kan derfor

Læs mere

IDA National energiplan Elsystemer

IDA National energiplan Elsystemer IDA National energiplan Elsystemer 2. jan 29 Ingeniørhuset Kbh. Betina Knudsen, Vattenfall Nordic Agenda Vattenfalls klima målsætning Initiativer for at nå klima målsætning Største udfordringer 2 The Investment

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

Udbygning med vind i Danmark

Udbygning med vind i Danmark MW Faktaark Udbygning med vind i Danmark Ultimo 211 var der i alt 3.927 MW vindkraft i Danmark. 3.55 MW på land og 871 MW på havet. Vindkraft dækkede i 211 ca. 28 pct. af Danmarks elforbrug. I 211 blev

Læs mere

Samfundsøkonomiske omkostninger forbundet med udbygning med vedvarende energi samt en øget energispareindsats

Samfundsøkonomiske omkostninger forbundet med udbygning med vedvarende energi samt en øget energispareindsats Transport- og Energiministeriet Skatteministeriet Finansministeriet 8. februar 2007 Samfundsøkonomiske omkostninger forbundet med udbygning med vedvarende energi samt en øget energispareindsats I dette

Læs mere

Fremtidsperspektiver for kraftvarme. Jesper Werling, Ea Energianalyse Erfa-møde om kraftvarme og varmepumper Kolding, 19. maj 2016

Fremtidsperspektiver for kraftvarme. Jesper Werling, Ea Energianalyse Erfa-møde om kraftvarme og varmepumper Kolding, 19. maj 2016 Fremtidsperspektiver for kraftvarme Jesper Werling, Ea Energianalyse Erfa-møde om kraftvarme og varmepumper Kolding, 19. maj 2016 Ea Energianalyse Systemanalyse Strategier Marked F&U Konsulentfirma. Rådgivning

Læs mere

Den danske el-markedsmodel i et internationalt perspektiv

Den danske el-markedsmodel i et internationalt perspektiv ENERGI I FORANDRING Den danske el-markedsmodel i et internationalt perspektiv Morten Hultberg Buchgreitz 2020 strategi 1 Opretholde markedsførende position; firdoble kapacitet 2 Forstærke regional position;

Læs mere

Regeringens energiplan for 2002-2007 har bl.a. følgende mål for vedvarende energi:

Regeringens energiplan for 2002-2007 har bl.a. følgende mål for vedvarende energi: Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 182 Offentligt ENS j.nr 030199/30007-0065 ln 20. marts 2007 Indien Generel energipolitisk baggrund Indiens kraftige økonomiske vækst på over 7 pct. årligt

Læs mere

Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand

Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand 2011.10.27 1 Det Nordiske Elmarked Per B. Christiansen 27/10/2011 Vattenfall 2 Det Nordiske Elmarked Per B. Christiansen 27/10/2011 Vattenfall er

Læs mere

Er Danmark på rette vej en opfølgning på IDAs klimaplan

Er Danmark på rette vej en opfølgning på IDAs klimaplan Er Danmark på rette vej en opfølgning på IDAs klimaplan November 2011 Opfølgning på IDAs klimaplan I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret sin udledning af drivhusgasser

Læs mere

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Ambitiøs dansk klima- og energipolitik Bred politisk opbakning i Folketinget om at

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 233 Offentligt. 50 pct. vind i 2025. Ea Energianalyse a/s

Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 233 Offentligt. 50 pct. vind i 2025. Ea Energianalyse a/s Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 233 Offentligt 50 pct. vind i 2025 Ea Energianalyse a/s Udgiver Ea Energianalyse a/s Frederiksholms Kanal 1, 1. sal 1220 København K Tlf.: 88 70 70 83 Fax:

Læs mere

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor VARMEPLAN DANMARK2010 vejen til en CO 2 -neutral varmesektor CO 2 -udslippet fra opvarmningssektoren kan halveres inden 2020, og opvarmningssektoren kan blive stort set CO 2 -neutral allerede omkring 2030

Læs mere

Experiences of Region Zealand

Experiences of Region Zealand Bioenergy promotion Experiences of Region Zealand Tyge Kjær - tk@ruc.dk Roskilde University Denmark Introduction Solrod / Solrød Experience of Solrod Municipality Topic: General background - Opportunities

Læs mere

Vækst i energieffektivisering og smartgrid skaber mulighed for milliardeksport

Vækst i energieffektivisering og smartgrid skaber mulighed for milliardeksport Indblik Vækst i energieffektivisering og smartgrid skaber mulighed for milliardeksport Danmark har væsentlige styrker inden for energieffektivisering, der kan resultere i både mere eksport og jobskabelse.

Læs mere