BedreBegravelse.dk ApS v/ Natursten.dk ApS Djalma Lunds Gård Roskilde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BedreBegravelse.dk ApS v/ Natursten.dk ApS Djalma Lunds Gård 1 4000 Roskilde"

Transkript

1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BEDEMANDSBRANCHEN Forbruger: NN Bedemand: BedreBegravelse.dk ApS v/ Natursten.dk ApS Djalma Lunds Gård Roskilde Klageemne: Klage over aftalen og to eftersendte fakturaer på i alt kr. Forbrugeren kræver betalingsfritagelse. Nævnets sammensætning: FORMAND P.G. Jensen UDPEGET AF FORBRUGERRÅDET Jette Kammer Jensen Gitte Hansen UDPEGET AF BRANCHEFORENINGEN DANSKE BEDEMÆND OG BEGRAVELSE DANMARK Mogens Balling Michael Ørskov Sagen blev behandlet på et nævnsmøde den 10. oktober 2012 SAGSFREMSTILLING: Aftalen vedrører: Begravelse. Aftaledato: 18. juli Pris: ,50 kr. (betalt). Reklameret til bedemanden: 26. og 27. juli Reklamationens indhold og forløb: Forbrugeren indgik aftale med bedemanden den 18. juli Aftalen omfattede det samlede forløb fra afhentning af afdøde på dennes bopælsadresse i Herlev til og med begravelsen på Frederiks Kirkegård i Højbjerg (bilag 1). Den samlede pris for begravelsen blev ,50 kr., som forbrugeren betalte ved aftalens indgåelse den 18. juli 2012.

2 Bedemanden fremsendte yderligere to fakturaer til forbrugeren den 26. juli 2012 på henholdsvis kr. for ekstra kørsel og 500 kr. for ekstra medarbejder til nedsænkning af kisten. Forbrugeren reklamerede skriftligt til bedemanden den 26. og 27. juli 2012 over de eftersendte fakturaer (bilag 2). Klageformular modtaget i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen: 30. juli Klagegebyr modtaget i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen: 22. august PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER: Forbrugerens krav: Forbrugeren kræver betalingsfritagelse af de to eftersendte fakturaer. Forbrugeren har opgjort sit krav således: Faktura nr kr. (bilag 3) Faktura nr kr. (bilag 4) Betalingsfritagelse i alt kr. Forbrugerens oplysninger og begrundelser: Forbrugeren har begrundet sit krav med, at der ikke på forhånd var indgået aftale om de ydelser, som fremgik af de to eftersendte fakturaer. Den aftale, som blev indgået den 18. juli 2012, var specificeret på de ydelser, som forbrugeren bestilte. Forbrugerens ønsker for begravelsen og priserne herfor blev beskrevet i et online udfyldt dokument, hvor udskrivning ikke var mulig. Aftalen blev efterfølgende bekræftet på mail af bedemanden (bilag 5). Forbrugeren gør gældende, at der i aftalen ikke blev taget forbehold for uforudsete udgifter til hverken ekstra kørsel eller for ekstra medarbejder til nedsænkning af kisten. Såfremt forbrugeren i forbindelse med aftaleindgåelsen var blevet oplyst om, at sådanne ekstraomkostninger kunne opstå, ville forbrugeren have anmodet om et skriftligt prisoverslag herpå. Endvidere gør forbrugeren gældende, at der ved aftaleindgåelsen den 18. juli 2012 blev betalt for kørsel. Forbrugeren er på intet tidspunkt blevet orienteret om ekstra udgifter i forbindelse med kørsel, og forud for aftaleindgåelsen blev der hverken henvist til en prisliste eller til bedemandens hjemmeside. Ydelsen blev bestilt på internettet, hvor forbrugeren tog stilling til de enkelte ydelser og tvivlsspørgsmål blev afklaret telefonisk med bedemanden. Desuden gør forbrugeren gældende, at udgiften til ekstra medarbejder til nedsænkning af kisten ikke kan være en uforudset udgift. Bedemanden måtte på forhånd være bevidst om, at der var behov for en ekstra medarbejder til at nedsænke kisten. Endvidere har forbrugeren betalt 8.799,50 kr. for obligatorisk kirkegårdsservice, og nedsænkning af kisten må være indeholdt i denne postering (bilag 6). Forbrugeren er hverken blevet gjort bekendt med eller har accepteret bedemandens forretningsbetingelser.

3 Afslutningsvis har forbrugeren anført, at han den 27. juli 2012 fremsendte et forslag til bedemanden om, at forbrugeren ville betale kr. til fuld og endelig afregning. Dette forslag skulle på ingen måde betragtes som en accept af de eftersendte fakturaer, hvilket forbrugeren har tydeliggjort overfor bedemanden (bilag 7). Bedemandens standpunkt til forbrugerens krav: Afviser forbrugerens krav og fastholder sit krav om betaling af kr. Bedemandens oplysninger og begrundelser: Bedemanden har begrundet sin afvisning med, at der blev leveret en ydelse, og opkrævningen af honorar herfor, var derfor berettiget. På bedemandens hjemmeside fremgår det, at prisen for kørsel til henholdsvis kapel, kirke og kirkegård er beregnet til en fast startpris på 995 kr. inden for en afstand på 15 km. De efterfølgende kørte kilomenter takseres med 17 kr. pr. km. (bilag 8). Bedemanden gør gældende, at prislisten på hjemmesiden var gældende på aftaletidspunktet, og at prislisten indgår som en integreret del af det tilbud, som findes på bedemandens hjemmeside. Forbrugeren anmodede bedemanden om, at forestå rustvognskørsel fra Mørkhøj Kirke til Skåde Kirke. Bedemanden gjorde forbrugeren opmærksom på, at prisen for denne bestilte kørsel beregnes ud fra prislisten med 17 kr. pr. efterfølgende km. Dette bestrides dog af forbrugeren. Bedemanden har reduceret prisen for ekstra kørsel fra kr. til kr., og har fastholdt krav om betaling herfor. Det var nødvendigt, at rekvirere ekstra medarbejder i forbindelse med nedsænkning af kisten. Bedemanden har fastholdt, at dette var en nødvendig ekstraudgift, som var uforudset og derfor ikke kunne fastsættes ved aftaleindgåelsen den 18. juli 2012 (bilag 9). Endvidere har bedemanden anført, at forbrugeren i forbindelse med bestillingen på internettet har accepteret bedemandens forretningsbetingelser. Afslutningsvis har bedemanden i øvrigt anført, at forbrugeren har tilbudt at betale kr., hvilket må tages til udtryk for, at forbrugeren var bekendt med, at der efterfølgende kunne forekomme yderligere udgifter (bilag 10). NÆVNETS BEMÆRKNINGER: Nævnet bemærker indledningsvis, at foranstående er et resumé af parternes oplysninger til nævnet. Samtlige breve og bilag, som parterne har indsendt i sagen, er indgået ved nævnets vurdering af sagen. Denne sag drejer sig om, hvorvidt udgifter til kørsel fra bisættelseskirken og til gravstedet samt udgifter til en ekstra medarbejder til nedsænkning af kisten er indeholdt i prisen for den oprindeligt indgåede aftale. Aftalen er indgået via bedemandens hjemmeside. Det følger af lov om visse forbrugeraftaler (forbrugeraftaleloven) 11, stk. 1, nr. 3, at der skal gives oplysninger om den samlede pris for varen eller tjenesteydelsen senest ved indgåelsen af en fjernsalgsaftale. Hvis den nøjagtige

4 pris ikke kan oplyses, skal grundlaget for beregningen af prisen oplyses forbrugeren. Oplysningerne om prisen for ydelsen skal være klare, tydelige og forståelige, og de skal gives på en måde, der er egnet under hensyn til den anvendte kommunikationsform. Det følger ikke af sagens oplysninger, at bedemanden har oplyst forbrugeren om priser for ekstra kørsel senest ved aftalens indgåelse. Nævnet lægger til grund, at der i forbindelse med online-bestillingerne er givet oplysning om, at bestillingen også omfatter tranport af kisten fra Mørkøv Kirke til Frederiks Kirke ved Århus. Ordrebekræftelsen, afsendt via fra bedemanden den 18. juli 2012 kl. 20:33, angår ydelserne vedrørende transport til Frederiks Kirke og bisættelsen på gravstedet. I overensstemmelse med forbrugeraftalelovens regler har forbrugeren med rette kunne forvente, at den samlede pris i ordrebekræftelsen udgjorde det samlede beløb for disse ydelser. Nævnet lægger herved navnlig vægt på, at der optræder poster med rustvogn til ceremoni og rustvogn til krematorium/kirkegård, og at der ikke er taget noget klart og udtrykkeligt forbehold for, at transportudgiften kun dækkede kørsel inden for en given kilometerafstand. Bedemanden har gjort gældende, at oplysning om ekstra kørsel fremgår af en prisliste på bedemandens hjemmeside, og at forbrugeren af denne årsag bør være bekendt med, at der ville påløbe yderligere transportomkostninger. Efter forbrugeraftalelovens 12 skal de oplysninger, der er nævnt i bl.a. 11, stk. 1, nr. 3, meddeles forbrugeren på papir eller på et andet varigt medium, som forbrugeren har adgang til, medmindre forbrugeren har modtaget oplysningerne på denne måde. Bevisbyrden for at forbrugeren har modtaget oplysningerne på et varigt medium, påhviler bedemanden. En efterfølgende fremsendelse af en prisliste opfylder efter nævnets vurdering ikke dokumentationskravet. På denne baggrund bestemmer nævnet, at bedemanden ikke kan kræve ekstra omkostninger til transport betalt af forbrugeren. Nævnet lægger herefter til grund, at forbrugeren ikke er forpligtet til at betale kr. for ekstra kørsel. Vedrørende den uforudsete udgift til en ekstra medarbejder til kistenedsænkning ved gravstedet finder nævnet, at det er bedemandens ansvar som professionel at vurdere, om bedemanden med eget mandskab kan udføre den bestilte ydelse. Risikoen for en fejlbedømmelse påhviler bedemanden. Desuden er forbrugeren ikke i forbindelse med indgåelse af aftalen oplyst, at dette er en særskilt udgift, hvorfor forbrugeren har haft en berettiget forventning om, at der ikke påløber ekstra omkostninger ved kistenedsænkningen. Forbrugeren får medhold i kravet om betalingsfritagelse for ekstra udgifter på i alt kr. Nævnet træffer herefter følgende AFGØRELSE: Forbrugeren, NN, fritages for at betale noget yderligere beløb til bedemanden, BedreBegravelse.dk ApS v/ Natursten.dk ApS.

5 Bedemanden skal endvidere betale kr. til Ankenævn for Bedemandsbranchen for nævnets udgifter til sagens behandling. Ankenævnet tilbagebetaler klagegebyret på 150 kr. til forbrugeren, jf. vedtægter for Ankenævn for Bedemandsbranchen 26.

Klageemne: Bisættelse klage over rådgivning i forbindelse med bisættelse. Krav om nedslag i prisen.

Klageemne: Bisættelse klage over rådgivning i forbindelse med bisættelse. Krav om nedslag i prisen. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BEDEMANDSBRANCHEN Forbruger: NN Bedemand: XX Klageemne: Bisættelse klage over rådgivning i forbindelse med bisættelse. Krav om nedslag i prisen. Nævnets sammensætning: FORMAND

Læs mere

Tilbagebetaling med frigørende virkning

Tilbagebetaling med frigørende virkning AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BEDEMANDSBRANCHEN Forbruger: NN Bedemand: XX Klageemne: Tilbagebetaling med frigørende virkning Nævnets sammensætning: FORMAND P.G. Jensen UDPEGET AF FORBRUGERRÅDET Jette Kammer

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Taxaregning på 807 kr. i henhold til Rejsegaranti, hvoraf Movia alene vil refundere 300 kr.

Taxaregning på 807 kr. i henhold til Rejsegaranti, hvoraf Movia alene vil refundere 300 kr. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0116 Klageren: XX 2200 København N Indklagede: Movia CVR: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Taxaregning på 807 kr. i henhold til Rejsegaranti,

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /MRO Forbruger: PWC Consult v / Peter Weichel Carlsen Gertrud Rasks Vej 8 9210 Aalborg SØ Indklaget elhandelsselskab: Netselskab: Energileverandør: 1) Energiselskabet

Læs mere

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ]

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ] 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 19. september 2012. Klagen angår

Læs mere

Klager. København, den 22. december 2010 KENDELSE. ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse. Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010.

Klager. København, den 22. december 2010 KENDELSE. ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse. Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Base1 Danmark A/S Jernbane Allé 49 2720 Vanløse Nævnet har modtaget klagen den 25. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE /MLD Klager: Indklaget energiselskab: KK 8450 Hammel Hammel Elforsyning Net A/S CVR 3247 9243 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax 33 18 14 29 CVR-nr. 28 45 81 85 post@energianke.dk

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort samt inddrivelsesomkostninger på i alt 311,09 kr.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort samt inddrivelsesomkostninger på i alt 311,09 kr. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0374 Klageren: XX 3200 Helsinge Indklagede: CVRnummer: Movia v/lokalbanen Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /SUSJ Forbruger: 4700 Næstved Energiselskab: SEAS- NVE Net CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen CVR 2421 3528 & SEAS-NVE Holding CVR 2578 4413 v/seas-nve Strømmen

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Ivan Filtenborg v/ advokat Randi Larsen Hansborggade 30, 3 sal 6100 Haderslev Nævnet har modtaget klagen den 22. marts

Læs mere

I toget faldt klageren i snak med en anden passager, der rejste på en OneDay - billet.

I toget faldt klageren i snak med en anden passager, der rejste på en OneDay - billet. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0161 Klageren: XX 7800 Skive Indklagede: Arriva CVR nr: 1842 9101 Klagen vedrører: Arriva oplyste i billetsalg ikke den billigst billetpris,

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby Nævnet har modtaget klagen den 11. april 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Nyt sagsnr. 360 :

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Nyt sagsnr. 360 : ANKENÆVNETS AFGØRELSE Nyt sagsnr. 360 : Gl. sagsnr. ScanJour: 4/1920-0101-0851 / TFL Klager: Jørgen Holdt Ericavej 176 2820 Gentofte Indklaget energiselskab: Klageemne: Ankenævnets sammensætning: Energiselskabet

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0122 UL/bib. København, den 25. januar 2011 KENDELSE. ctr. Noel Svend Kristian Skaarup Dyrlundsvej 12 4600 Køge

Klager. J.nr. 2010-0122 UL/bib. København, den 25. januar 2011 KENDELSE. ctr. Noel Svend Kristian Skaarup Dyrlundsvej 12 4600 Køge 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. Noel Svend Kristian Skaarup Dyrlundsvej 12 4600 Køge Nævnet har modtaget klagen den 20. maj 2010. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede i købsaftalen

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone samt sagsbehandlingstid.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone samt sagsbehandlingstid. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0205 Klageren: XX 2800 Lyngby Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR nummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Bjarne Lindberg Bak ( 2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Bjarne Lindberg Bak ( 2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0195 Klageren: Indklagede: XX 2100 København Ø Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr.

Læs mere

IT- og Telestyrelsen træffer herved afgørelse i sagen vedr. Cybercitys klage af 24. juni 2008 over TDC s priser for 30A- og 60A-strømydelser.

IT- og Telestyrelsen træffer herved afgørelse i sagen vedr. Cybercitys klage af 24. juni 2008 over TDC s priser for 30A- og 60A-strømydelser. TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail Klage fra Cybercity (nu Telenor) over høje priser for strømydelser på samhusningslokaliteter træffer herved afgørelse i sagen vedr. Cybercitys klage

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0007 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. EDC Blåvand ApS Blåvandvej 23 6857 Blåvand

Klagerne. J.nr. 2012-0007 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. EDC Blåvand ApS Blåvandvej 23 6857 Blåvand 1 København, den 11. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Blåvand ApS Blåvandvej 23 6857 Blåvand Nævnet har modtaget klagen den 18. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920 0101 0729 /TFL Klager: KAL 8600 Silkeborg Sekretariat: KONKURRENCE OG FORBRUGERSTYRELSEN Indklaget energiselskab: SEAS NVE Net A/S CVR 2811 3285 & SEAS NVE Strømmen A/S CVR

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Poul Erik Bech A/S v/chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 14. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/ advokat Lars Høj Andersson Hunderupvej 71, Boks 1311 5100 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 14. april 2010. Klagen

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom, som var et fritidslandbrug.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom, som var et fritidslandbrug. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendoms MDE Ole Lindgreen v/advokat Sten Mørck Thomsen H.C. Andersens Boulevard 38 1553 København V Ifølge retsbogsudskrift af 11. juni 2009

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning. 1 København, den 19. november 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Boligkontoret Dybdahl/Riis ApS Stolbergsvej 26 2970 Hørsholm Nævnet har modtaget klagen den 8. maj 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokat Ninna Sonne Balling Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

KENDELSE. Den 22. januar 2007 købte klager en ny ejendom gennem indklagede.

KENDELSE. Den 22. januar 2007 købte klager en ny ejendom gennem indklagede. 1 København, den 2. oktober 2008 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet DanBolig Frederikshavn ApS Parallelvej 5 9900 Frederikshavn Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet fejlagtige

Læs mere