AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: Klageren: 8260 Viby J. CVR nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2013-0064. Klageren: 8260 Viby J. CVR nr. 29 94 31 76"

Transkript

1 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: Klageren: XX 8260 Viby J Indklagede: Midttrafik CVR nr Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet til hund. Ankenævnets sammensætning: Nævnsformand, landsdommer Tine Vuust Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg SAGSFREMSTILLING: Klageren reklameret til indklagede: Den 7.marts Klagegebyr modtaget i ankenævnet: Den 20. marts Sagens omstændigheder: Klageren rejste den 7. marts 2013 med Odderbanen/Midttrafik fra Odder til Viby J. Klageren stemplede 5 zoner på sit klippekort og medbragte desuden sin hund på rejsen. Ifølge klageren havde han inden afrejsen undersøgt rejsebestemmelser på Midttrafiks hjemmeside omhandlende hunde, hvor han havde læst, at hunde rejser med til børnepris. Da han som voksen måtte medtage to børn gratis, var han af den overbevisning, at hunden derfor i lighed med børn, kunne medtages gratis. Under rejsen var der kontrol af klagerens og hundens rejsehjemmel, og idet klageren ikke havde billetteret for hunden, blev han pålagt en kontrolafgift på 750 kr. På kontrolafgiften er noteret mgl. billet til hund. Klageren anmodede om annullering af kontrolafgiften samme dag og gjorde her gældende, at han handlede i god tro, idet han fortsat forstod rejsebestemmelserne som angivet ovenfor.

2 2 Midttrafik afviste klagerens anmodning den 13. marts 2013 med henvisning til rejsebestemmelserne, hvorefter der skal købes børnebillet til en hund, der ikke er i en taske, samttil, at en hund henregnes under gods- og ikke personbefordringsbestemmelserne. PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER: Klageren: Ønsker kontrolafgiften annulleret og har til støtte herfor gjort gældende, at han rejste fra Odder til Viby med toget - han havde sin hund med i toget, at inden han steg på toget havde klippet med sit klippekort 5 zoner, at han ved kontrol foreviste sit klippekort, hvortil kontrolløren spurgte om billet til hunden. Han sagde at hunden rejste sammen med ham, idet han jo måtte have op til to børn med gratis og hunde jo rejser med til børnepris, hvilket han havde tjekket hjemmefra på Midttrafiks hjemmeside. Så han kunne ikke tro andet end at da han ikke havde nogen børn med, at hunden kom med gratis, at kontrolløren her til svarede, at det ikke var rigtig - hvilket han er meget uforstående over for, at han tænkte at han måske havde læst forkert på Midttrafiks hjemmeside, og tilbød straks at klippe endnu engang for hunden, hvilket desværre ikke kunne lade sig gøre, at han ved endnu engang at læse Midttrafiks rejsebestemmelser fortsat læser det som at hunden (som endda ligger på gulvet) rejser til børnepris, og at han som voksen må tage to børn til børnepris med gratis(som hver fylder et sæde) hvorfor han fortsat er meget uforstående over for, den pålagte kontrolafgift, at han med udgangspunkt i Midttrafiks rejseregler har handlet i god tro, og på ingen måde havde til hensigt at snyde sin hund gratis med, samt at han finder Midttrafiks formulering på hjemmesiden vildledende. Indklagede: Fastholder kravet om betaling af kontrolafgiften og har til støtte herfor gjort gældende, at følgende fremgår af Midttrafiks rejsebestemmelser: Dyr Små hunde, katte og andre dyr kan medtages uden betaling, hvis de er anbragt i håndtaske eller lignende og bliver i tasken under hele rejsen. Dyr (hunde), der ikke er i håndtaske, kan medtages til børnepris. Hunde skal altid holdes i kort snor under rejsen og må ikke være til gene for de øvrige kunder eller svine i bussen. I de regionale busser medtages større hunde til børnepris. I bybusser medtages kun hunde, hvis de transporteres i en taske eller lignende (undtaget er førerhunde).

3 3 Førerhunde, der er forsynet med skiltet Manden med den hvide stok, medtages gratis i alle busser. at klageren henviser til rejsebestemmelser om gratis befordring af børn fra 0 11 år i forbindelse med én voksen betalende, og tolker det således, at skal der betales børnebillet for en hund vil nedenstående bestemmelse være gældende, Voksne og pensionister kan gratis medtage to børn (0-11 år inkl.). Øvrige medrejsende børn (0-11 år inkl.) skal købe børnebillet. At en hund ikke falder ind under persontransport, men betragtes som transport af gods, hvorfor der altid skal betales for en hund, der ikke kan være i en taske, at denne regel ikke kun er gældende for Midttrafik, men på landsplan. Midttrafik er af den opfattelse, at en hund ikke umiddelbart i transportmæssig sammenhæng kan sammenlignes med et barn, samt at Midttrafiks rejsebestemmelse om transport af dyr er klar og tydelig nemlig at der skal købes separat børnebillet til større hunde, samt at Midttrafiks rejsebestemmelse er i overensstemmelse med øvrige trafikselskabers rejsebestemmelser om transport og billettering af større hunde. SEKRETARIATETS BEMÆRKNINGER: Fra Metroens rejseregler omhandlende hunde: BILAG TIL SAGEN: Kopi af kontrolafgiften. Kopi af parternes korrespondance. ANKENÆVNETS BEMÆRKNINGER: Retsgrundlaget: Det følger af bekendtgørelse af lov om trafikselskaber 29, stk. 1, at trafikselskabet kan fastsætte kontrolafgift og ekspeditionsgebyr for passagerer, der ikke foreviser gyldig rejsehjemmel (billet eller kort). Midttrafiks rejsebestemmelser på Lemvigbanen. Billettering:

4 4 Det følger endvidere af Odderbanens rejsebestemmelser at passagerer der ikke på forlangende kan forevise gyldig billet ved kontrol, vil blive afkrævet en kontrolafgift på 750 kr. Fra Midttrafiks rejsebestemmelser omhandlende hunde og børn:

5 5 Den konkrete sag: 3 medlemmer udtaler: Det følger af Midttrafiks Rejsebestemmelser for Lemvigbanen, at passageren selv er ansvarlig for korrekt billettering. Træffes en passager ved kontrol uden gyldig billet, vil denne blive pålagt en kontrolafgift på 750 kr. Af Midttrafiks rejsebestemmelser omhandlende hunde og børn fremgår blandt andet, at små hunde, katte og andre dyr, som er anbragt i håndtaske, kan medtages uden betaling, mens der for hunde, der ikke er i håndtaske, skal betales børnepris. Vi finder på denne baggrund, at det må være åbenbart for de passagerer, der medbringer større hunde, at der skal betales for at medbringe hunden i det offentlige transportmiddel. Den forståelse af rejsereglerne, som klageren anfører, ville gøre en sådan betalingsforpligtelse illusorisk, da hunde må formodes altid at rejse med betalende voksen eller barn. Vi finder derfor, at klageren ikke skal fritages for den kontrolafgift, som han blev pålagt, da han medbragte sin hund uden at have betalt herfor. 2 medlemmer udtaler: Det følger af Midttrafiks Rejsebestemmelser for Lemvigbanen, at passageren selv er ansvarlig for korrekt billettering. Træffes en passager ved kontrol uden gyldig billet, vil denne blive pålagt en kontrolafgift på 750 kr.

6 6 Det følger endvidere af rejsebestemmelserne, at hunde kan medtages til børnepris. Hvis man som passager søger i Midttrafiks Rejsebestemmelser under børnepris, fremgår det, at en betalende voksen kan medtage op til to børn gratis. Vi finder på den baggrund, at Midttrafiks Rejsebestemmelse omhandlende hunde kan fejlfortolkes, og at det i den konkrete sag var undskyldeligt, at klageren tolkede rejsereglerne således, at han som en betalende voksen kunne medtage op til 2 børn under 12 år eller in casu en hund, gratis, idet begge disse grupper efter ordlyden i teksten rejser til børnepris. Vi stemmer derfor for, at Midttrafik skal frafalde kontrolafgiften, som blev udstedt på baggrund af manglende billet til hunden. Vi anbefaler, at Midttrafik sørger for at omformulere rejsebestemmelserne omhandlende hunde, således at disse ikke kan misforstås. Ankenævnet henviser fx til Metros rejseregler, hvori billettering til hunde omtales som hundebillet, hvorfor dette ikke kan misforstås eller fejlfortolkes. Ankenævnet har tidligere set følgende formulering anvendt i de fælles rejseregler for Hovedstadsområdet: Der må kun medtages én hund pr. person. For hunde betales altid børnepris uanset om hunden følges med betalende (barn eller voksen). Ankenævnet træffer efter stemmeflertallet følgende AFGØRELSE: Midttrafik er berettiget til at opretholde kravet om klagerens betaling af kontrolafgiften på 750 kr. Klageren skal betale beløbet inden 30 dage til Midttrafik. Da klageren ikke har fået medhold i klagen, tilbagebetales klagegebyret ikke. Hver af parterne kan anlægge sag ved domstolene om de forhold, som klagen har vedrørt. Klageren henvises til at søge yderligere oplysning om eventuel bistand i forbindelse med sagsanlæg på og /eller eget forsikringsselskab om eventuel forsikringsretshjælp. På ankenævnets vegne, den 27. juni Tine Vuust Nævnsformand

Kontrolafgift 750 kr. for manglende zone. Automat stemplet forkert zone?

Kontrolafgift 750 kr. for manglende zone. Automat stemplet forkert zone? 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0212 Klageren: Indklagede: XX 2610 Rødovre Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift 750 kr. for manglende zone. Automat stemplet forkert

Læs mere

Bjarne Lindberg Bak ( 2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Bjarne Lindberg Bak ( 2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0195 Klageren: Indklagede: XX 2100 København Ø Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for glemt check-ind med rejsekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for glemt check-ind med rejsekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0067 Klageren: XX 2000 Frederiksberg Indklagede: Movia CVR nr.: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for glemt check-ind

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone samt sagsbehandlingstid.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone samt sagsbehandlingstid. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0205 Klageren: XX 2800 Lyngby Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR nummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse uden billet - ikke muligt at betale med dankort. Kontrollørens sprogbrug.

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse uden billet - ikke muligt at betale med dankort. Kontrollørens sprogbrug. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0275 Klageren: Indklagede: XX 8240 Riiskov Midttrafik Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. for rejse uden

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse på ubetalt uddannelseskort.

Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse på ubetalt uddannelseskort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0025 Klageren: (X) på vegne (Y) 6950 Ringkøbing Indklagede: Midttrafik Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for at rejse på ubetalt

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for automatisk tjek-ud på rejsekort. Rejsetid maksimum 6 timer

Kontrolafgift på 750 kr. for automatisk tjek-ud på rejsekort. Rejsetid maksimum 6 timer AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0160 Klageren: XX 2650 Hvidovre Indklagede: Movia CVRnummer: 29896569 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for automatisk tjek-ud

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Forsøgte at købe sms-billet fra svensk mobilnummer.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Forsøgte at købe sms-billet fra svensk mobilnummer. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0271 Klageren: Indklagede: XX på vegne af YY Stockholm, Sverige Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på mobilperiodekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone på mobilperiodekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0345 Klageren: XX 2200 København N Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort samt inddrivelsesomkostninger på i alt 311,09 kr.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort samt inddrivelsesomkostninger på i alt 311,09 kr. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0374 Klageren: XX 3200 Helsinge Indklagede: CVRnummer: Movia v/lokalbanen Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling

Læs mere

Sagens omstændigheder: Klageren rejste den 15. april 2011 med S-tog linje E, der ikke standser mellem Lyngby og Hellerup.

Sagens omstændigheder: Klageren rejste den 15. april 2011 med S-tog linje E, der ikke standser mellem Lyngby og Hellerup. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0122 Klageren: XX 2850 Nærum Indklagede: DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zoner Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af helt skolekort. Kontrolafgift udstedt til mindreårig uden information til forældre.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af helt skolekort. Kontrolafgift udstedt til mindreårig uden information til forældre. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0059 Klageren: Indklagede: Klagen vedrører: XX på vegne af YY 6950 Ringkøbing Midttrafik 29 94 31 76 Kontrolafgift på 750 kr. for manglende

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af billet/klip på mobilklippekort

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af billet/klip på mobilklippekort AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0265 Klageren: Indklagede: XX 2730 Herlev Metro Service A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende forevisning af billet/klip

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Kunne ikke betale med dankort. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Kunne ikke betale med dankort. Ingrid Dissing (2 stemmer) Lise Bjørg Pedersen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0148 Klageren: XX 2000 Frederiksberg Indklagede: Midttrafik Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende billet. Kunne ikke

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende straksbillettering. Spørgsmål om udlevering af videooptagelser.

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende straksbillettering. Spørgsmål om udlevering af videooptagelser. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0337 Klageren: Advokat XX på vegne YY 8310 Tranbjerg Indklagede: Midttrafik Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for manglende straksbillettering.

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. pålagt i Metro i forbindelse med gratis søndag i S-tog.

Kontrolafgift på 750 kr. pålagt i Metro i forbindelse med gratis søndag i S-tog. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0066 Klageren: XX på vegne af YY 2000 Frederiksberg Indklagede: Metroselskabet I/S v/metroservice A/S. Klagen vedrører: Kontrolafgift

Læs mere

Ved kontrol af de rejsendes rejsehjemmel blev der udstedt en kontrolafgift på 600 kr. kl. 16.20.

Ved kontrol af de rejsendes rejsehjemmel blev der udstedt en kontrolafgift på 600 kr. kl. 16.20. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0242 Klageren: XX på egne vegne og på vegne sin svigersøn YY 9000 Ålborg Indklagede: Metroselskabet I/S v/metroservice A/S Klagen vedrører:

Læs mere

Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69

Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0329 Klageren: XX 2450 København SV Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. for rejse i Metroen med S-more klippekort.

Kontrolafgift på 600 kr. for rejse i Metroen med S-more klippekort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2009-0158 Klageren: Indklagede: XX Metroselskabet I/S c/o Metroservice Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for rejse i Metroen med S-more

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. for løst billede i stamkortet på periodekort samt klage over metrostewards adfærd.

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. for løst billede i stamkortet på periodekort samt klage over metrostewards adfærd. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0327 Klageren: Indklagede: XX på vegne af YY 2000 Frederiksberg Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse med DB-billet med metroen

Kontrolafgift på 750 kr. for rejse med DB-billet med metroen 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0411 Klageren: XX Tyskland Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning:

Læs mere

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende billet. Havde kun sedler.

Kontrolafgift på 600 kr. for manglende billet. Havde kun sedler. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0166 Klageren: XX på vegne YY 6840 Oksbøl Indklagede: ARRIVA Tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 600 kr. for manglende billet. Havde

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for udløbet abonnementskort samt rykkergebyrer på 300 kr.

Kontrolafgift på 750 kr. for udløbet abonnementskort samt rykkergebyrer på 300 kr. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0264 Klageren: XX 2635 Ishøj Indklagede: DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for udløbet abonnementskort samt rykkergebyrer

Læs mere

Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0159 Klageren: XX som pendlerrepræsentant for ARRIVA-passagerer Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog CVRnummer: 25050053 Klagen vedrører:

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr., samt adfærd i forbindelse med kontrollen.

Kontrolafgift på 750 kr., samt adfærd i forbindelse med kontrollen. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0179 Klageren: XX 2400 Kbh. NV Indklagede: DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr., samt adfærd i forbindelse med kontrollen.

Læs mere

Taxaregning på 807 kr. i henhold til Rejsegaranti, hvoraf Movia alene vil refundere 300 kr.

Taxaregning på 807 kr. i henhold til Rejsegaranti, hvoraf Movia alene vil refundere 300 kr. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0116 Klageren: XX 2200 København N Indklagede: Movia CVR: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Taxaregning på 807 kr. i henhold til Rejsegaranti,

Læs mere

I toget faldt klageren i snak med en anden passager, der rejste på en OneDay - billet.

I toget faldt klageren i snak med en anden passager, der rejste på en OneDay - billet. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0161 Klageren: XX 7800 Skive Indklagede: Arriva CVR nr: 1842 9101 Klagen vedrører: Arriva oplyste i billetsalg ikke den billigst billetpris,

Læs mere

Refusion af togbillet, klagegebyr inkl. overførselsudgift samt udgifter til korrespondance/tlf.

Refusion af togbillet, klagegebyr inkl. overførselsudgift samt udgifter til korrespondance/tlf. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0044 Klageren: XX 9900 Frederikshavn Indklagede: DSB Fjern- og Regionaltog Klagen vedrører: Refusion af togbillet, klagegebyr inkl. overførselsudgift

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Ikke forevist gyldigt abonnementskort.

Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Ikke forevist gyldigt abonnementskort. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2009-0049 Klageren: Indklagede: XX DSB S-tog A/S Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. samt rykkergebyr på 100 kr. Ikke forevist gyldigt

Læs mere

Godtgørelse af 2.844 kr. for 62 eller 65 sygedage, svie og smerte, udgift til lægeerklæring, taxa, ødelagt ur samt mistet buskort, foto og klagegebyr.

Godtgørelse af 2.844 kr. for 62 eller 65 sygedage, svie og smerte, udgift til lægeerklæring, taxa, ødelagt ur samt mistet buskort, foto og klagegebyr. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0408 Klageren: XX 3000 Helsingør Indklagede: Trafikselskabet Movia CVRnummer: 29896569 Klagen vedrører: Godtgørelse af 2.844 kr. for 62

Læs mere