Modulbeskrivelse for Modul 1- meritforløb. Sygepleje fag og profession.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modulbeskrivelse for Modul 1- meritforløb. Sygepleje fag og profession."

Transkript

1 2013 Modulbeskrivelse for Modul 1- meritforløb. Sygepleje fag og profession. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt

2 Indholdsfortegnelse 1. Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: Modulets indhold Centrale fagområder Studieaktiviteter Tilrettelæggelsesformer og tilknyttede læringsaktiviteter Undervisernes rolle De studerendes rolle Modulets fagområder Studieintroduktion Mål med undervisningen er, at den studerende opnår: Pensum i studieintroduktionen Sygeplejefaget Mål med undervisningen i sygeplejefaget er, at den studerende kan: Pensum i sygeplejefaget Anatomi og fysiologi Mål med undervisningen i anatomi og fysiologi er, at den studerende: Pensum i anatomi og fysiologi Mikrobiologi Mål med undervisningen i mikrobiologi er, at den studerende Pensum i mikrobiologi Fastlagt studiesaktiviteter på modul 1-meritforløb Prøver og bedømmelse

3 Modulbeskrivelse for modul 1 - meritforløb. 1. Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: - At søge og udvælge praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden om grundlæggende sygeplejesituationer og patienters oplevelse, reaktioner og handlinger - At redegøre for udvalgte dele af den menneskelige organismes opbygning og funktion - At redegøre for menneskets fysiologiske behov - At identificere centrale opfattelser af sygeplejens genstands- og virksomhedsområde, herunder hvad sygepleje retter sig mod begrebsmæssigt, teoretisk, praktisk og holdningsmæssigt - At forstå, hvad det vil sige at være patient - At anvende teoretiske og kliniske metoder til at observere, identificere og beskrive udvalgte fænomener i sygepleje - At tilrettelægge egen læring og anvende forskellige studiemetoder, herunder indgå i forpligtende samarbejde med andre 2. Modulets indhold Dette er et særligt tilrettelagt forløb for studerende med merit. Hensigten med modulet er at de studerende begynder dannelse af ny faglig identitet, gennem introduktion til værdier og metoder i sygeplejefaget med henblik på at kunne udøve, planlægge og reflektere over grundlæggende og professionel sygepleje. Fokus er forståelsen af at være menneske og patient på baggrund af viden om kroppens normale funktioner og menneskets fysiologiske behov. Derved dannes fundament for en begyndende helhedsforståelse af professionen sygepleje og medinddragelse af patienten i sygeplejen i et sundhedsvæsen præget af effektivisering og velfærdsteknologi. Desuden arbejdes der med udvikling af studiekompetencer. Der er fokus på IT-kompetence - herunder anvendelsen af Fronter, tekstanalyse, skriftlig formidling, søgning og kritisk læsning af faglitteratur samt læsning af fremmedsproget faglitteratur. 2.1 Centrale fagområder Fag/ECTS Teoretiske Kliniske Sygeplejefaget 8 0 Anatomi og fysiologi 5 0 Mikrobiologi Studieaktiviteter 2

4 Modul 1 -meritforløb D: 9 lektioner; 2% A: initieret af underviser med deltagelse af både underviser og studerende. F.eks. Holdundervining, forelæsning og vejledning C: 156 lektioner, 39% A: 172 lektioner, 43% B: Initieret af underviser med deltagelse af studerende. F.eks. Arbejde i studiegrupper, klinik B: 62 lektioner; 16% C: Initieret af de studerende med deltagelse af studerende. F.eks. Individuel forberedelse til undervisning og eksamen D: Initieret af de studerende med deltagelse af både underviser og studerende. F.eks. Fremlægning af gruppearbejde, fællesarrangementer på skolen, aktiviteter med tutor Modellen er opdelt efter, hvem der har initiativ eller ansvar for studieaktiviteten, og viser hvordan den studerendes tid er fordelt svarende til en 40 timers arbejdsuge, som modulet kræver. 3. Tilrettelæggelsesformer og tilknyttede læringsaktiviteter På modul 1 arbejdes der dels med problembaseret læring, PBL (sygeplejefaget) og med professionsbaserede læreprocesser som læringsform. PBL kendetegnes af, at undervisningen er problembaseret, gruppebaseret, og der er høj grad af studentercentrering i læringen. I både PBL og professionsbaserede læreprocesser indgår alle kategorierne i studieaktivitetsmodellen, se afsnit 2.2. I kategori A vil der være undervisning i klassen og undervisning i PBL-grupperr i form af gruppearbejde med vejledning. I kategori B vil der være studieaktiviteter, defineret af underviseren, som de studerende arbejder med uden undervisertilstedeværelse - ofte i PBL-grupper. Dette kan enten være i form af arbejde med cases, udarbejdelse af fastlagt studieaktivitet (se afsnit 7) eller arbejde med studiespørgsmål som forberedelse til eller efterbehandling af studieaktiviteter i kategori A eller D. Kategori C omfatter den studerendes egen forberedelse til undervisningen og eksamen, og efterbehandling af stoffet. I kategori D er der studieaktiviteter i form af fremlæggelser af studieprodukter, møder med 3

5 tutorer og fælles aktiviteter med undervisere. I den udstrækning det er relevant, vil de studerende blive præsenteret for den nyeste sundhedsteknologi, og moderne læringsteknologi anvendes i undervisningen. Der indgår endvidere undervisning i litteratursøgning i modulet. Undervisningen i sygeplejefaget deles op i 4 temaer, der uddybes på læseplanerne: Tema 1: At træde ind i sygeplejeprofessionen Tema 2: At være patient Tema 3: Sygeplejeprocessen og sygeplejeteori Tema 4: Etik og jura i mødet med patienten Undervisningen i faget anatomi og fysiologi og biokemi opdeles tematisk i forhold til organsystemer 4. Undervisernes rolle Underviserens rolle er i første omgang at tilrettelægge, initiere og lede undervisningen, så der skabes mulighed for progression ud fra modulets målsætning. Det er desuden underviserens rolle at sørge for, at undervisningen og gruppeprocesser bliver evalueret med passende mellemrum eller ved afslutningen af et modul. Underviseren gennemgår væsentligste begreber relateret til modulets temaer og indhold, igangsætter og leder diskussioner, hvorved de studerende får mulighed for at tilegne sig og anvende faglig viden samt trænes i at argumentere, analysere og reflektere over faget og deres egen læring. For underviserne i støttefagene gælder, at de bidrager til de studerendes forståelse af fagets betydning i sygeplejeprofessionen. Underviserne supplerer og kommenterer den studiemæssige indsats, der foregår individuelt, i grupper og på holdet, ligesom underviseren kan indgå som sparringspartner i håndteringen af eventuelle gruppekonflikter i PBL-grupperne. Underviserne i sygeplejefaget har desuden rollen som bedømmer på den interne prøve, der afslutter modulet, og underviseren i mikrobiologi har en vurderende funktion i forhold til den fastlagt studieaktivitet i faget. 5. De studerendes rolle Det forventes, at de studerende er aktive, reflekterende over egen læring og indgår i et forpligtende samarbejde med studiekammerater og underviserne. De studerende forventes at møde forberedt til undervisningen, deltage i debatter og vidensformidlingen/produktionen på holdet og i PBL-gruppen. Det forventes, at de studerende forholder sig opsøgende, undersøgende og analyserende, og ved behov opsøger vejledning hos faglærerne for at få uddybet og perspektiveret det faglige indhold. I arbejdet med læringsmålene skal de studerende via individuelle studier opsøge og tilegne sig kundskaber, der kan danne baggrund for refleksion og diskussion i PBL-grupperne og i undervisningen. 4

6 6. Modulets fagområder 6.1 Studieintroduktion 0 ECTS-point Mål med undervisningen er, at den studerende opnår: Viden: - om uddannelsesstedets studiefaciliteter Færdigheder: - i at anvende studiets opslagsmaterialer, regelsæt, og redskaber af elektronisk og manuel karakter - i at samarbejde med undervisere, holdet og PBL-gruppen Kompetencer: - i at få etableret kontakt med andre studerende på holdet, de øvrige uddannelsestrin og de studerendes faglige organisation - i at samarbejde med medstuderende og undervisere - i at arbejde med og undersøge problemer - i hensigtsmæssig læse- og notatteknik Pensum i studieintroduktionen Følg link: Sygeplejefaget 8 ECTS-point Mål med undervisningen i sygeplejefaget er, at den studerende kan: Viden: - skelne mellem begreberne fag og profession - forstå sygeplejens værdigrundlag samt kendetegn ved professionel omsorg - redegøre for sygeplejefagets genstands- og virksomhedsområde samt sygeplejens kundskabsområder - redegøre for patientologiske teorier og medinddragelse af patientperspektivet i sygeplejen - har viden om grundlæggende elementer i læsning af forskningsartikler - redegøre for de overordnede rammer for faglig professionel udøvelse af sygepleje, herunder etik og lovgrundlag, som danner baggrund for udvikling af sygeplejefaglig identitet Færdigheder: - søge og udvælge viden, der afdækker patientens erfaringer med sygdom og lidelse - anvende Formalia ved opgaveskrivning - analysere patientfortællinger ved hjælp af patientologiske begreber - redegøre for sygeplejeprocessen og dens elementer og faser - som arbejdsmetode i sygeplejen - anvende teoretiske og kliniske metoder til at observere, idenfificere og beskrive udvalgte fænomener i sygepleje 5

7 Kompetencer: - italesætte forventninger/erfaringer i relation til at træde ind i en ny rolle i sygeplejefaget - anvende teori om grundlæggende sygepleje samt viden fra støttefag i planlægningen af sygepleje i relation til menneskets grundlæggende behov - anvende sygeplejeprocessen til planlægning af individuel sygepleje - anvende patientologiske teorier til forståelse af patienters oplevelser og situation som afsæt til at medinddrage patientperspektivet i plejen - anvende, udvikle og reflektere over sin begyndende sygeplejefaglige identitet i mødet med patienter på baggrund af relationelle, etiske og juridiske aspekter - kan formulere sig i fagtermer om grundlæggende sygepleje - tilrettelægge egen læring på baggrund af erfaringer fra forskellige studieaktiviteter, anvende hensigtsmæssig studieteknik samt indgå i forpligtende samarbejde med hinanden Pensum i sygeplejefaget Følg link: Anatomi og fysiologi 5 ECTS-point Mål med undervisningen i anatomi og fysiologi er, at den studerende: Viden Kan redegøre for følgende teoretiske vidensområder: - Cellens opbygning og det cellulære stofskifte generelt - Udvalgte celler og vævs opbygning og funktion - Cellulære transportprocesser - Hjertet og kredsløbets opbygning og funktion samt blodtryk og kredsløbsregulering - Blodets opbygning, hæmostase og væskestrøm gennem kapillærvæggen - Respirationsorganernes opbygning og funktion samt ventilation, diffusion samt gastransport og respirationens regulering - Kroppens forsvar mod infektioner, herunder det ydre forsvar, uspecifikke og immunsystemets opbygning og funktion - Lymfesystemets opbygning og funktion - Makronæringsstoffernes (kulhydrat, lipid og proteiner) opbygning og funktion i kroppen - Udvalgte enzymers opbygning og funktion i kroppen - Fordøjelsessystemets opbygning og funktion, herunder fordøjelsen af makronæringsstoffer og defækation - Kulhydrat-, lipid- og proteinstofskiftet, herunder blodsukkerregulering samt appetit- og temperaturregulering - Nyrernes og urinvejenes opbygning og funktion, herunder urindannelse og miktion - Kroppens væske- og elektrolytbalance - Regulering af kroppens syre- og basebalance via respirationsorganerne og nyrer samt forskellige former for syre- og baseforgiftninger - Kan redegøre for hudens opbygning og funktion herunder hudens medvirken i temperaturregulering, sanse- og depotorgan 6

8 - Det centrale nervesystem og det perifere nervesystems opbygning og funktion, herunder navngivning af udvalgte nerver og nervebaner - Den funktionelle opdeling af nervesystemet i det autonome og somatiske nervesystem herunder sanseopfattelsen - Kan redegøre for det endokrinologiske systems opbygning og funktion, herunder udvalgte hormoners opbygning og funktion - Regulering af hormonproduktion og stressreaktion - Bevægeapparatets opbygning og funktion med fokus på o Opbygning og funktion af skeletmuskler og knogler o Navngivning og placering af udvalgte skeletmuskler, knogler og led o Forskellige ledtyper og bevægelse af led o Calcium og fosfatstofskiftet o Muskelcellens kontraktion og stofskifte Desuden skal den studerende have kendskab til den naturvidenskabelige tænkning Færdigheder - Kan anvende fagsprog i forhold til kroppens inddeling, retninger og planer - Kan anvende viden om organsystemernes opbygning og funktion i opgaver der har fokus på problematiske (og uproblematiske) situationer knyttet til kroppen og dens funktion - Kan anvende viden om organsystemernes opbygning og funktion til at forklare legemets reaktioner og kompensationsmuligheder på indre og ydre påvirkninger i forbindelse med grundlæggende sygeplejefaglige problemstillinger - Kan fremlægge relevant stof, forklare anatomiske forhold og fysiologiske processer, og kunne indgå i faglige diskussioner - Kan anvende IT og Fronter til at søge information om fx eget skema, stillede opgaver samt øvrig kommunikation og læseplaner Kompetencer - Kan tilrettelægge sin egen læring af anatomi, fysiologi og biokemi samt anvende forskellige studiemetoder - Kan anvende fagets viden og færdigheder i forhold til at beskrive og analysere grundlæggende sygeplejefaglige problemstillinger - Kan reflektere over egen læreproces og læringsbehov - Kan indgå i forpligtende samarbejdsrelationer Pensum i anatomi og fysiologi Følg dette link Mikrobiologi 2 ECTS Mål med undervisningen i mikrobiologi er, at den studerende Har viden om udvalgte mikroorganismer 7

9 og forståelse for forhold med betydning for smittespredning og udvikling af infektionssygdomme relateret til udvalgte organsystemer, herunder o Hud og slimhinder o Luftvejene o Mavetarmsystemet o Urinvejene og forståelse for allergiske reaktioner samt forebyggelse af infektionspatologiske tilstande, herunder o seksuelt overførte sygdomme o sepsis og septiske tilstande og forståelse for patogene mikroorganismers betydning for valg af hygiejniske principper i sygeplejen og forståelse for mikrobiologiske og infektionspatologiske faktorer med betydning for udvikling af sygehusinfektioner organisering og ansvar for infektionshygiejnen i sundhedsvæsenet Færdigheder Kan søge, sortere og vurdere praksis- udviklings- og forskningsbaseret viden om infektionspatologiske og hygiejniske forhold med henblik på at identificere og vurdere sygeplejefaglige problemstillinger og sygeplejehandlinger ved udarbejdelse af fastlagt studieaktivitet Kan klassificere mikroorganismer samt formidle viden om udvalgte bakteriers-, vira s og svampes betydning for udvikling af infektionssygdomme Kan identificere og reflektere over infektionspatologiske og mikrobiologiske faktorer med betydning for smittespredning og udvikling af infektionssygdomme indenfor sundhedsvæsenet, herunder at anvende viden om antiseptiske og aseptiske arbejdsmetoder Kan identificere, kritisk vurdere og begrunde sygeplejehandlinger relateret til forebyggelse af smittespredning i forbindelse med udarbejdelse af fastlagt studieaktivitet Kompetencer Kan indgå i et teoretisk funderet samarbejde om fastlagt studieaktivitet med henblik på at identificere, kritisk vurdere og begrunde sygeplejehandlinger relateret til forebyggelse af smittespredning i en udvalgt situation Kan anvende smittekæden i analyse og vurdering af smitterisici samt sygeplejefaglige interventioner i forbindelse med udvalgte infektionstilstande Kan foreslå teoretisk begrundede sygeplejeinterventioner i forhold til forebyggelse og/eller omsorg for patienter med infektionssygdomme relateret til huden, luftvejene, mave/tarmkanalen, urinvejene samt seksuelt overførte sygdomme Pensum i mikrobiologi Følg dette link 8

10 7 Fastlagt studiesaktiviteter på modul 1-meritforløb Der er en fastlagt studieaktivitet i faget mikrobiologi. Aflevering af denne er en forudsætning for at kunne aflægge intern prøve i grundlæggende sygepleje. Den fastlagte studieaktivitet består i en skriftlig opgave på max anslag uden mellemrum. Opgaven udarbejdes i grupper svarer til de PBL grupper, der er dannet i sygeplejefaget. Opgaven udarbejdes på baggrund af en udleveret case; med smittekæden som analyseredskab og i overensstemmelse med Formalia ved opgaveskrivning (UCL 2012). Der gives fælles tilbagemelding på studieaktiviteten på holdet, og gennemførelse af aktiviteten dokumenteres af underviseren. 8 Prøver og bedømmelse Intern prøve på modul 1 er en individuel skriftlig prøve, der består af en analyse af en patientfortælling. Prøven afslutter modul 1 og omfatter sygeplejefaget. Formål Formålet med den interne prøve er, at de studerende på baggrund af en patientfortælling kan præsentere en patient og analysere hans/hendes oplevelse af at være patient med anvendelse af begreber fra patientologien. Desuden skal den studerende demonstrere anvendelse af relevant fagsprog. Mål for intern prøve Den interne prøve skal dokumentere, at de studerende kan: Præsentere en patient på baggrund af en patientfortælling under hensyntagen til juridiske og/eller etiske overvejelser Analysere patientens oplevelse af den aktuelle situation i forhold til at være patient med afsæt i udvalgte begreber og teoretiske begrundelser fra patientologien. Argumentere for patientologien som en kundskab i sygeplejen Anvende relevant fagsprog Rammer Udgangspunktet for den skriftlige prøve er en patientfortælling, som vælges af underviserne, og som præsenteres på holdet. Efter præsentationen af patientfortællingen har de studerende en studiedag, hvor den individuelle skriftlige prøve skal udarbejdes. Herefter er der tilrettelagt gruppevejledning med en underviser, hvor de studerende i grupper får mulighed for at reflektere over patientfortællingen. Fokus for refleksionerne er oplevelsen af at være patient. Derefter arbejder den studerende videre med egen opgave. Den individuelle skriftlige prøve afleveres i 2 eksemplarer på Studiesekretariatet. Tekstsiderne afleveres endvidere i afleveringsmappen på Fronter. Afleveringstidspunktet skal overholdes, ellers bortfalder retten til bedømmelse. Kriterier for den individuelle skriftlige prøve Indledning 9

11 Kort præsentation af patienten under hensyntagen til juridiske og/eller etiske overvejelser Analyse af patientens oplevelse af den aktuelle situation i forhold til at være patient med afsæt i udvalgte begreber fra patientologien fx ressourcer, livshistorie, patientrolle, opfattelse af sundhed/sygdom, eksistentielle fænomener i patientens livsverden, møde med sundhedsvæsenet/sygeplejersken, tab, håb Afrunding med argumentation for patientologiens bidrag til forståelse af patientens situation Den skriftlige prøve udarbejdes i overensstemmelse med Formalia ved opgaveskrivning (UCL 2012). Patientbeskrivelsen omfatter max anslag (bogstaver, tal og tegn). En normal tekstside er 2000 anslag. Heri er forside, evt. indholdsfortegnelse og referenceliste ikke medregnet. Der skal ikke udarbejdes resumé. Antallet af anslag skrives på prøvens forside. Se i øvrigt Generelle informationer om eksamensafvikling. Bedømmelsesgrundlaget Prøven bedømmes ud fra de faglige mål og Kriterier for den individuelle skriftlige prøve. Karakterfastsættelsen sker på baggrund af en vurdering af i hvilken grad præstationen opfylder de mål, der bedømmes. Manglende formulerings- og staveevne indgår i den samlede bedømmelse (BEK nr 714 af 27/07/2012). Overskridelse af antal anslag medfører, at opgaven afvises. Til nedskrivning af antal anslag anvendes nyt prøveforsøg. Karakterfastsættelsen sker efter 7-trins-skalaen. Karakteren skal være minimum 02, for at præstationen er bestået (BEK nr 262 af 20/03/2007). Bedømmelse foretages af en eksaminator. Pensum Pensum svarer til pensum for sygeplejefaget på modul 1. 10

Modulbeskrivelse for Modul 1. Sygepleje fag og profession.

Modulbeskrivelse for Modul 1. Sygepleje fag og profession. 2014 Modulbeskrivelse for Modul 1. Sygepleje fag og profession. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 19-09-2014 Indholdsfortegnelse 1. Efter modulet har den studerende opnået følgende

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 1. Sygepleje fag og profession.

Modulbeskrivelse for Modul 1. Sygepleje fag og profession. 2013 Modulbeskrivelse for Modul 1. Sygepleje fag og profession. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 09-09-2013 Indholdsfortegnelse 1. Efter modulet har den studerende opnået følgende

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 2. Sygepleje sundhed og sygdom.

Modulbeskrivelse for Modul 2. Sygepleje sundhed og sygdom. 2015 Modulbeskrivelse for Modul 2. Sygepleje sundhed og sygdom. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 22-09-2015 Indholdsfortegnelse 1. Efter modulet har den studerende opnået følgende

Læs mere

Modul 1 Sygepleje, fag og profession

Modul 1 Sygepleje, fag og profession Uddannelse til professionsbachelor i sygepleje - et særligt tilrettelagt forløb med fritagelse af 60 ECTS-point Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg Januar 2011 Modulets tema og læringsudbytte

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 1. Fag og profession. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 1. Fag og profession. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 1 Fag og profession Professionsbachelor i sygepleje Introduktion til modul 1 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel for modul 1... 5 Fag: Sygeplejefaget...

Læs mere

Modul 1 Sygepleje, fag og profession

Modul 1 Sygepleje, fag og profession Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje, fag og profession Tema: Sygepleje, fag og profession Modulet retter sig mod introduktion

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 3. Sygepleje - Somatisk sygdom og lidelse.

Modulbeskrivelse for Modul 3. Sygepleje - Somatisk sygdom og lidelse. 2014 Modulbeskrivelse for Modul 3. Sygepleje - Somatisk sygdom og lidelse. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 27-01-2014 Indholdsfortegnelse 1. Efter modulet har den studerende

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Modul 2 Sundhed og sygdom

Modul 2 Sundhed og sygdom Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Sundhed og sygdom Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje - sundhed og sygdom Modulet retter sig mod viden om sundheds

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed.

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. 2015 Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 21. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Læringsudbytte... 2 2.

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed.

Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. 2014 Modulbeskrivelse for Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 28.8.2014 Indholdsfortegnelse 1. Læringsudbytte... 2 2. Indhold...

Læs mere

Modul 14 Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metode.

Modul 14 Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metode. 2015 Modul 14 Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metode. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt Oktober 2015 Indholdsfortegnelse 1. Efter modulet har de studerende opnået

Læs mere

Fælles professionsfaglige problemstillinger for sygepleje, anatomi, fysiologi, mikrobiologi, sygdomslære og klinisk undervisning

Fælles professionsfaglige problemstillinger for sygepleje, anatomi, fysiologi, mikrobiologi, sygdomslære og klinisk undervisning Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, fag og profession Modulet retter sig mod introduktion til studiet af sygepleje, fag og profession og mod problemstillinger, fænomener og kontekster, som

Læs mere

Modul 14 Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metode.

Modul 14 Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metode. 2013 Modul 14 Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metode. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 10-09-2013 Indholdsfortegnelse 1. Efter modulet har de studerende opnået følgende

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Grundlæggende klinisk virksomhed Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulet

Læs mere

Modulbeskrivelse MODUL 2 Sundhed og sygdom

Modulbeskrivelse MODUL 2 Sundhed og sygdom Sygeplejerskeuddannelsen Modulbeskrivelse MODUL 2 Sundhed og sygdom 1. semester Hold Februar 2015 Modulbeskrivelse Modul 2 14.4.-2015 Udarbejdet i henhold til bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret

Modulbeskrivelse for Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret 2016 Modulbeskrivelse for Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt Revideret 2016 Indholdsfortegnelse 1. Læringsudbytte... 2 2. Indhold... 2

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 1. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Hold September 2014 Forår 2015 Revideret marts 2015. 1 Indhold Modul 4 - Grundlæggende klinisk virksomhed... 3 Klinisk

Læs mere

Modulet varer 10 uger og svarer til 15 ECTS-point. Der er 11 teoretiske ECTS-point og 4 kliniske ECTS-point.

Modulet varer 10 uger og svarer til 15 ECTS-point. Der er 11 teoretiske ECTS-point og 4 kliniske ECTS-point. Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modul 2 Sundhed og sygdom Modulbeskrivelse Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje sundhed og sygdom Modulet handler

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 2. Sygepleje, sundhed og sygdom. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 2. Sygepleje, sundhed og sygdom. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 2 Sygepleje, sundhed og sygdom Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelsen... 3 Modul 2 Sundhed og sygdom... 3 Studieaktivitetsmodel for modul

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus. Modulbeskrivelse - Modul 2

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus. Modulbeskrivelse - Modul 2 Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje sundhed og sygdom Modulet retter sig mod viden om sundheds - og sygdomsbegreber og kliniske metoder i sygepleje herunder klinisk observation, vurdering og

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Modulplan MODUL 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed... 5 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 1 Fag og profession

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 1 Fag og profession SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Modulplan MODUL 1 Fag og profession Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 1 Fag og Profession... 5 2.1 Varighed... 5 2.2 Særlige forhold... 5 2.3 Tema: sygepleje, fag

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 1 Fag og profession

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 1 Fag og profession SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 1 Fag og profession - gældende indtil 28.08.2011 06/2009 Modul 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 1 Fag og Profession... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus. Modulbeskrivelse - Modul 3

VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus. Modulbeskrivelse - Modul 3 Modulets tema og studerendes læringsudbytte Tema: Sygepleje Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Modulet retter sig mod viden om det at være patient med somatisk sygdom, herunder intervention af lindrende

Læs mere

Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse

Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2013 Modulets tema og læringsudbytte Somatisk sygdom og lidelse Tema: Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Modulet retter sig mod

Læs mere

Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse

Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Thisted Lerpyttervej 43 7700 Thisted Januar 2009 Somatisk sygdom og lidelse Modulets tema og læringsudbytte Tema: : Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 2. semester - modul 4. Hold ss2013sa & ss2013sea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 2. semester - modul 4 Hold ss2013sa & ss2013sea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 4 GRUNDLÆGGENDE KLINISK VIRKSOMHED...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper - gældende indtil 05.02.2012 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. BEK

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Modulbeskrivelse. 1. Semester - Modul 1. Hold ss2013va & ss2013vea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 1. Semester - Modul 1. Hold ss2013va & ss2013vea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 1. Semester - Modul 1 Hold ss2013va & ss2013vea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 1 FAG OG PROFESSION... 2 INTRODUKTION

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 2 Sundhed og sygdom

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 2 Sundhed og sygdom SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 2 Sundhed og sygdom - gældende indtil 28.08.2011 04/2016 Modul 2 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 2 Sundhed og sygdom... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Semesterbeskrivelse. 1. semester Modul 1

Semesterbeskrivelse. 1. semester Modul 1 Semesterbeskrivelse 1. semester Modul 1 Et særligt tilrettelagt forløb (Merit) Studieordning, Februar 2008 Februar 2011 Gældende fra 1.9.2011. 1 2 Indholdsfortegnelse Generel information om semesterbeskrivelsen...

Læs mere

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbeskrivelse For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbetegnelse, tema og kompetencer Modulet retter sig mod viden om sygepleje, systematiserede overvejelser, metoder

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 14

Modulbeskrivelse for Modul 14 Institut for Sygepleje Modulbeskrivelse for Modul 14 Bachelorprojekt jf. Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelsen er godkendt den 13. januar 2011 Revideret

Læs mere

Disse læringsudbytter danner grundlag for vores planlægning af undervisningen på modul 1.

Disse læringsudbytter danner grundlag for vores planlægning af undervisningen på modul 1. Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modul 1 Fag og profession Modulbeskrivelse Tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje fag og profession Modulet indeholder en introduktion

Læs mere

Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed.

Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed. 2013 Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 11-11-2013 Indhold 1. Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte:... 3

Læs mere

Modul 7 Relationer og interaktioner

Modul 7 Relationer og interaktioner 2017 Modul 7 Relationer og interaktioner Revideret Januar 2017 Indhold 1. Sygepleje, relationer og interaktioner... 3 2. Læringsmål... 3 2.2. Studieaktivitets-modellen... 3 2.2. Fagområdernes ECTS (European

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed 15 ECTS-point...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 2 Sundhed og sygdom

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Modulplan MODUL 2 Sundhed og sygdom SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Modulplan MODUL 2 Sundhed og sygdom Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 2 Sundhed og sygdom... 5 2.1 Varighed... 5 2.2 Særlige forhold... 5 2.3 Tema: Sygepleje sundhed

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, anatomi/fysiologi, mikrobiologi og ernæringslære Opgavetype:

Læs mere

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted Januar 2011 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Modulet retter sig mod menneskets viden, værdier,

Læs mere

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted Januar 2012 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Modulet retter sig mod menneskets viden, værdier,

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed

Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2011 Kompleks klinisk virksomhed Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter

Læs mere

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje MODUL 8 teoretisk del Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper 4. semester Hold September 2012 X Lektionsplan Modul 8 Teoretisk del 25. marts 2014

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 2. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. semester INDHOLD Indledning 3 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 4 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7 Indhold

Læs mere

Modulet varer 10 uger og svarer til 15 ECTS-point. Der er 11 teoretiske ECTS-point og 4 kliniske ECTS-point.

Modulet varer 10 uger og svarer til 15 ECTS-point. Der er 11 teoretiske ECTS-point og 4 kliniske ECTS-point. VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modul 2 Sundhed og sygdom Modulbeskrivelse Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje sundhed og sygdom Modulet handler om sundheds- og

Læs mere

VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus Modulbeskrivelse - Modul 1

VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus Modulbeskrivelse - Modul 1 Modulets tema og studerendes læringsudbytte Tema: Sygepleje, fag og profession Modulet retter sig mod introduktion til studiet af sygepleje, fag og profession og mod problemstillinger, fænomener og kontekster,

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester

Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse. 3. semester Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Semesterbeskrivelse 3. semester INDHOLD 1 Indledning 3 2 Tema 3 3 Semesterstruktur og opbygning 3 4 Fagområder og fag 3 5 Studieaktivitetsmodellen 4 6 Læringsudbytte 4 7

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere

Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Uddannelse til professionsbachelor i sygepleje - et særligt tilrettelagt forløb med fritagelse af 60 ECTS-point Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2014 Modulets tema

Læs mere

VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus. Modulbeskrivelse - Modul 2

VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus. Modulbeskrivelse - Modul 2 Modulets tema og studerendes læringsudbytte Tema: Sygepleje sundhed og sygdom Modulet retter sig mod viden om sundheds - og sygdomsbegreber og kliniske metoder i sygepleje herunder klinisk observation,

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark

Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 1 Sygeplejevirksomhed i Danmark Kvalificeringsuddannelse for sygeplejersker uddannet uden for Norden og EU under åben uddannelse 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 4 Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 4 Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Modulet retter sig mod kliniske patientsituationer og individuelle patientforløb knyttet til grundlæggende medicinsk og kirurgisk

Læs mere

Ekstern teoretisk prøve Modul 10

Ekstern teoretisk prøve Modul 10 Udfold dit talent VIA University College Dato: 15. august 2014 Journalnr.: U0275-1-05-1-14 Ref.: sfs Ekstern teoretisk prøve Modul 10 Formål Det er formålet med denne prøve at du som studerende viser at

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 10. Sygepleje, akut og kritisk syge patienter og borgere, organisering og samarbejde.

Modulbeskrivelse for Modul 10. Sygepleje, akut og kritisk syge patienter og borgere, organisering og samarbejde. 2014 Modulbeskrivelse for Modul 10. Sygepleje, akut og kritisk syge patienter og borgere, organisering og samarbejde. Mette Lomholt Skott/ HALH University College Lillebælt 11-09-2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Internationalt modul Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære,

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 3 Somatisk sygdom og lidelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 3 Somatisk sygdom og lidelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 3 Somatisk sygdom og lidelse - gældende indtil 28.08.2011 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 3 somatisk sygdom og lidelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 5 Tværprofessionelt modul Tværprofessionel virksomhed

Modulbeskrivelse for Modul 5 Tværprofessionelt modul Tværprofessionel virksomhed Modulbeskrivelse for Modul 5 Tværprofessionelt modul Tværprofessionel virksomhed UCL Campus Vejle Sygeplejerskeuddannelsen Januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Efter modulet har den studerende opnået følgende

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 9. Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 9 beskrivelsen... 3 Modul 9 Sygepleje

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 04/2016 - Modul 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Progressionsark for Anatomi og fysiologi

Progressionsark for Anatomi og fysiologi Progressionsark for Anatomi og fysiologi 1. Semester Observation og vurdering af patient og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Semestrets teoretiske del retter sig særligt mod sygepleje

Læs mere

Modul 8. Psykisk syge patienter og udsatte grupper.

Modul 8. Psykisk syge patienter og udsatte grupper. 2014 Modul 8. Psykisk syge patienter og udsatte grupper. Sygeplejeerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 27-01-20142014 Indhold 1. Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte:...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

1. semester. Specialforløb for studerende med SSA-baggrund

1. semester. Specialforløb for studerende med SSA-baggrund SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL 1. semester Specialforløb for studerende med SSA-baggrund Sygepleje - Observation og vurdering af patient og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Januar 2017

Læs mere

Forløbsplan for Humanvidenskab

Forløbsplan for Humanvidenskab Forløbsplan for Humanvidenskab Kerneområde Uddannelseselement Placering Omfang Læringsudbytte Humanvidenskab Humanvidenskab 1. semester 10 ECTS-point Viden og forståelse Den studerende har teoretisk viden

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Hold BosF15 Efterår 2015 Revideret oktober 2015. 1 Indhold Modul 4 - Grundlæggende klinisk virksomhed... 3 Klinisk

Læs mere

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Selvstændig professionsudøvelse Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter

Læs mere

Modul 10 Ekstern teoretisk prøve

Modul 10 Ekstern teoretisk prøve Uddannelse til professionsbachelor i sygepleje - et særligt tilrettelagt forløb med fritagelse af 60 ECTS-point Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2014 Modul 10 Ekstern

Læs mere

Modulbeskrivelse Modul 4

Modulbeskrivelse Modul 4 Netbaseret Sygeplejerskeuddannelse Viborg/Aarhus Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed VIA University College Tema: Sygepleje, grundlæggende klinisk

Læs mere

At anvende teoretiske og kliniske metoder til at observere, identificere og beskrive udvalgte fænomener i sygepleje

At anvende teoretiske og kliniske metoder til at observere, identificere og beskrive udvalgte fænomener i sygepleje Modul 1 F15 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, fag og profession Modulet retter sig mod introduktion til studiet af sygepleje, fag og profession og mod problemstillinger, fænomener

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

Modul 7 Relationer og interaktioner

Modul 7 Relationer og interaktioner Sundhedsfaglig højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted August 2012 Relationer og interaktioner Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 8 SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, sygdomslære, farmakologi, kommunikation,

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus E-klassen. Modulbeskrivelse - Modul 10 (efteråret 2011) Modulets tema og læringsudbytte

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Århus E-klassen. Modulbeskrivelse - Modul 10 (efteråret 2011) Modulets tema og læringsudbytte Modulets tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere, organisering og samarbejde Modulet retter sig mod patienters/borgeres oplevelser, reaktioner, vilkår og handlinger

Læs mere

Modul 4 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed

Modul 4 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. BEK

Læs mere

Modul 7 Relationer og interaktioner

Modul 7 Relationer og interaktioner Sundhedsfaglig højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2013 Modulets tema og læringsudbytte Relationer og interaktioner Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig mod

Læs mere

Modulbeskrivelse for Modul 10 Sygepleje, akut og kritisk syge patienter og borgere, organisering og samarbejde

Modulbeskrivelse for Modul 10 Sygepleje, akut og kritisk syge patienter og borgere, organisering og samarbejde 2016 Modulbeskrivelse for Modul 10 Sygepleje, akut og kritisk syge patienter og borgere, organisering og samarbejde Mette Lomholt Skott University College Lillebælt Efteråret 2016 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb i praksis Modul 8 - Klinik Rev. September 2016 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 Læringsudbytte 3 OVERSIGT OVER MODULET 5 Introduktion

Læs mere

Modul 7 Relationer og interaktioner

Modul 7 Relationer og interaktioner Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg Marts 2011 Modulets tema og læringsudbytte Relationer og interaktioner Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig mod mennesker

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 6 forår Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse.

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 6 forår Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 6 forår 2017 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling. Somatiske og psykiatriske problemstillinger

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL. 1. semester. Observation og vurdering af patient og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL. 1. semester. Observation og vurdering af patient og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge SYGEPLEJERSKEUDDANNELSERNE I UCL 1. semester Observation og vurdering af patient og borgers sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge August 2016 1. semester Indhold 1. Temabeskrivelse... 3 2. Mål for

Læs mere

Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Modulets tema og læringsudbytte Tema: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Afdeling Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Tværprofessionel virksomhed Tema: Tværfagligt modul tværprofessionel virksomhed

Læs mere

Semesterbeskrivelse 1. semester Modul 1 og 3

Semesterbeskrivelse 1. semester Modul 1 og 3 Semesterbeskrivelse 1. semester Modul 1 og 3 Merit Studieordning, Februar 2008 2007 fik Sygeplejrskeuddannelsen i Vejle tildelt årets undervisningspris. Prisen tildeles skoler og uddannelsessteder, som

Læs mere

Nuklearmedicinsk studieretning

Nuklearmedicinsk studieretning Modulbeskrivelse 10N Nuklearmedicinsk studieretning Gældende pr. november 2015 1 Forord Studieretningen er udviklet og udbudt af Metropol og University College Lillebælt. Modulbeskrivelse er primært tænkt

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. Intern klinisk prøve Modul 4. Grundlæggende klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG Intern klinisk prøve Modul 4 Grundlæggende klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, anatomi/fysiologi, mikrobiologi og ernæringslære Opgavetype:

Læs mere

Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler

Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler Merit bevilliges på baggrund af en individuel vurdering af dine kompetencer i forhold til det læringsudbytte/mål du søger merit for. Navn: Generelle oplysninger

Læs mere

Modul 1 FN2012se Svarprocent 95 % Hvor tilfreds er du samlet set med modul 1?

Modul 1 FN2012se Svarprocent 95 % Hvor tilfreds er du samlet set med modul 1? Modul 1 FN2012se Svarprocent 95 % Hvor tilfreds er du samlet set med modul 1? Beskrive grundlæggende sundhedsfaglige problemstillinger og centrale virksomhedsområder, som fagets teoretiske og praktiske

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold SS X Februar 203, uge 6-7 Indholdsfortegnelse.0 Hensigt med beskrivelsen af Modul 8, 4.

Læs mere