B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G"

Transkript

1 B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed har Danske Netbetaling i Danske Bank herefter kaldet banken. Ud over forretningsbetingelserne gælder bankens Almindelige forretningsbetingelser Priser for Danske Netbetaling Manual for Danske Netbetaling Retningslinjer for anvendelse af logo til Danske Netbetaling Banken kan til enhver tid og uden varsel ændre forretningsbetingelserne. Virksomheden vil blive orienteret om ændringerne ved elektronisk meddelelse eller pr. brev. For at være tilkoblet Danske Netbetaling skal virksomheden have en Danske Bank Business Online aftale. Vi henviser i øvrigt til Forretningsbetingelser Business Online, som vil gælde for indkomne betalinger. 1 Tekniske forhold For forbruger/kunden Danske Netbetaling er sikret via kundens digitale signatur. Til at sikre betalingstransaktionerne mellem kunden og banken benyttes sikkerhedskomponenterne kryptering og digital signatur fra Danske Netbank. For betalingsmodtager/virksomheden Betalingen kan sikres gennem kryptering, og virksomheden kan desuden sikre betalingen yderligere ved en butikssignatur. På den måde er transaktionen sikret med en dobbelt signatur signatur fra både kunden og virksomheden. Butikssignaturen sikrer, at de data f.eks. referencenummer, beløbsmodtager og beløb som virksomheden leverer, ikke kan ændres, inden banken modtager dem. Hvis virksomheden ønsker en butikssignatur, leverer banken en komponent, som virksomheden kan installere på sin webserver, og som sammen med en krypteringsnøgle kan generere denne signatur. Det er virksomhedens ansvar at udskifte krypteringsnøglen regelmæssigt og sørge for en fysisk beskyttelse på webserveren. Hvad angår tilbagebetalingstransaktionen og statustransaktionen, henviser vi til Manual for implementering. Benytter virksomheden eksterne udbydere, skal virksomheden være opmærksom på, hvilke faciliteter disse tilbyder i Danske Netbetaling. De accepterede faciliteter, der er i aftalen, og de faciliteter, der er tilgængelige via en ekstern udbyder, skal stemme overens. Det samme gælder ved egen implementering. Det er virksomhedens ansvar at sørge for, at de anvendte og de i aftalen valgte faciliteter stemmer overens. 2 Krav til virksomhedens hjemmeside På virksomhedens hjemmeside skal der som minimum klart og tydeligt stå virksomhedens navn, adresse og CVR-nr. Side 1 af 5

2 telefonnummer og/eller mailadresse på en kontaktperson i virksomheden en beskrivelse af de ydelser, som kan købes (inklusive priser, gebyrer, skatter og afgifter) oplysninger om, at kunden kan bruge Danske Netbetaling logo/ikon for Danske Netbetaling, der leveres af banken. Vi henviser til Retningslinjer for anvendelse af logo til Danske Netbetaling, som du kan se på bankens hjemmeside. Ved opsigelse eller ophør af Danske Netbetaling skal logo for Danske Netbetaling fjernes fra virksomhedens hjemmeside. Inden kunden accepterer betalingstransaktionen i forbindelse med købet, skal følgende oplysninger som minimum fremgå af skærmbilledet. En entydig beskrivelse af og pris for de enkelte ydelser, kunden har bestilt. Den samlede pris, kunden skal betale, inklusive en specifikation af eventuelle skatter, afgifter, forsendelsesgebyrer og andre gebyrer. At betalingen sker ved brug af Danske Netbetaling. At betalingen sker i danske kroner. Forventet leveringsdato. Leveringsbetingelser, inklusive regler for kundens fortrydelsesret, herunder om kunden skal betale omkostninger ved returnering af ydelsen. Navnet på modtageren af ydelsen. Leveringsadresse, som ikke må være en postboksadresse. 3 Kvittering Når betalingstransaktionen er gennemført, skal virksomheden danne en elektronisk kvittering, som kunden kan printe til eget brug. På kvitteringen skal der som minimum stå navn og adresse på virksomheden en beskrivelse af de bestilte ydelser ordrenummer transaktionsdato transaktionsvaluta, danske kroner transaktionsbeløb inklusive moms transaktionsnummer leveringsdato oplysning om, at betalingstransaktionen er gennemført. Det samlede beløb må ikke overstige det beløb, kunden har accepteret ved bestillingen. Når virksomheden leverer ydelsen, skal der på kvitteringen tydeligt stå en eventuel lovbestemt og/eller aftalt fortrydelsesret, herunder betingelserne og fremgangsmåden for at bruge fortrydelsesretten. Hvis virksomheden ikke oplyser om en lovbestemt fortrydelsesret, er købsaftalen ikke bindende for kunden. Samtidig skal kunden oplyses om en fysisk adresse, kunden kan klage til, og om betingelserne for garantitilsagn og reparations- og vedligeholdelsesservice. 4 Fortrydelse Hvis kunden benytter sig af en lovbestemt eller aftalt fortrydelsesret ved at undlade at modtage eller afhente den bestilte ydelse, skal virksomheden godtgøre kunden beløbet. Hvis tilbagebetalingen ikke sker senest 30 dage, efter at Side 2 af 5

3 virksomheden har fået besked om, at kunden ønsker at benytte fortrydelsesretten, skal beløbet forrentes efter Rentelovens bestemmelser herom. 5 Indsigelse mod betalingstransaktionen Hvis kunden over for banken gør gældende, at kunden ikke har foretaget betalingstransaktionen det hævede beløb overstiger det beløb, der er aftalt med virksomheden den bestilte vare eller ydelse ikke er leveret kunden eller den angivne modtager har udnyttet en lovbestemt eller aftalt fortrydelsesret ved at undlade at modtage eller afhente den bestilte vare eller ydelse vil banken med det samme hæve beløbet på en af virksomhedens konti. Hvis virksomheden kan dokumentere, at indsigelsen ikke er korrekt, vil beløbet igen blive sat ind på virksomhedens konto. Hvis kunden retter krav mod banken på grund af en indsigelse, der vedrører den købte vare eller ydelse, kan banken sende kravet videre til virksomheden. Virksomheden har pligt til at holde banken skadesløs for alle krav, der følger en eventuel indsigelse fra kunden. Hvis banken beder om det, skal virksomheden derfor med det samme betale sådanne krav fra kunden. Når banken behandler sådanne indsigelser, har banken ret til at opkræve et gebyr af virksomheden. Banken beregner gebyret ifølge den prisliste, der til enhver tid gælder. Kundens indsigelse om, at der er gennemført en eller flere betalinger, som kunden ikke har godkendt eller foretaget skal fremsendes hurtigst muligt og senest 13 måneder efter betalingsdagen. 6 Kundens betaling Ved en kontooverførsel hæves beløbet på kundens konto, samtidig med at kunden godkender betalingstransaktionen ved at overføre penge til virksomhedens konto. Derfor er der tale om forudbetaling. Overførslen sker kun, hvis der er dækning på kundens konto, og kontoen i øvrigt ikke er spærret. 7 Misbrug, opsigelse og misligholdelse Hvis virksomheden får mistanke om eller konstaterer misbrug af Danske Netbetaling, har virksomheden pligt til straks at give os besked. Virksomheden skal afgive alle oplysninger, der kan belyse en eventuel uberettiget brug af Danske Netbetaling og føre til korrektioner og retshåndhævelse. Virksomheden kan uden varsel opsige aftalen skriftligt. Banken kan opsige virksomhedens aftale om Danske Netbetaling med en måneds skriftligt varsel. Banken kan dog opsige aftalen uden varsel, hvis virksomheden misligholder aftalegrundlaget. Side 3 af 5

4 Misligholdelse er blandt andet, at virksomheden ikke betaler ifølge aftalen f.eks. gebyrer, returbetaling mv. virksomheden standser sine betalinger virksomheden kommer under konkurs eller anden insolvent bobehandling virksomheden indleder forhandling om akkord virksomheden udsættes for udlæg eller arrest virksomheden ikke overholder de lovregler, der gælder for fjernsalg virksomheden ikke med det samme betaler krævede beløb ved kundens eventuelle krav mod banken vedrørende købte genstande banken modtager gentagne indsigelser fra forbrugere den løbende kreditvurdering af virksomheden ikke er tilfredsstillende. 8 Ansvar Det er virksomhedens ansvar selv at overholde de lovregler, der til enhver tid gælder for fjernsalg, herunder også informationspligt og regler om markedsføring og behandling af personoplysninger. Hvis denne forpligtelse ikke overholdes, betragter vi det som misligholdelse af Danske Netbetaling. Vær opmærksom på, at banken ikke informerer om gældende retsregler på fjernsalgsområdet m.v. Banken er ikke ansvarlig for virksomhedens tab som følge af kundens eller andres uberettigede brug af Danske Netbetaling indirekte tab, driftstab, tabt fortjeneste og rentetab øvrige tab, som skyldes omstændigheder uden for bankens kontrol, herunder tekniske nedbrud, forstyrrelser ved datatransmission eller drift af netværk. 9 Ændringer og overdragelse Virksomheden har pligt til skriftligt at give banken besked om eventuelle ændringer. Ændres virksomhedens URL-adresse, skal virksomheden give besked om disse ændringer via mail til Virksomheden må ikke overdrage rettigheder eller forpligtelser, der vedrører Danske Netbetaling, uden skriftligt samtykke fra banken. 10 Bankens erstatningsansvar Banken er erstatningsansvarlig, hvis den på grund af fejl eller forsømmelser opfylder aftalte forpligtelser for sent eller mangelfuldt. Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er banken ikke ansvarlig for tab, som skyldes nedbrud i/manglende adgang til it-systemer eller beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset om det er banken selv eller en ekstern leverandør, der står for driften af systemerne svigt i bankens strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk (herunder computervirus og hacking) Side 4 af 5

5 strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af banken selv eller dens organisation, og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten kun rammer dele af banken andre omstændigheder, som er uden for bankens kontrol. tvister, som udspringer af betingelserne, er underlagt dansk ret og værneting. Senest opdateret september 2009 med virkning fra den 1. november Bankens ansvarsfrihed gælder ikke, hvis banken burde have forudset det forhold, som er årsag til tabet, da aftalen blev indgået, eller burde have undgået eller overvundet årsagen til tabet lovgivningen under alle omstændigheder gør banken ansvarlig for det forhold, som er årsag til tabet. For indkomne betalinger henvises i øvrigt til Forretningsbetingelser Business Online 11 Lovvalg og værneting Tvist om Betingelser for modtagelse af kundens betalinger via Danske Netbetaling og Side 5 af 5

Regler for Mobilpenge

Regler for Mobilpenge Mobilpenge udsteder Hovedkontor: Lån & Spar Bank A/S, CVR13538530, Højbro Plads 9-11, 1200 København K, E-mail lsb@lsb.dk Ret til at fortryde aftalen vedrørende Mobilpenge. Kontohaver/bruger har mulighed

Læs mere

Tillægsaftale om Mobilpenge

Tillægsaftale om Mobilpenge Side 1 af 6 Dokumentnummer 2012-03-14-15.09.56.836195 Tillægsaftale om Mobilpenge A. Kontohaver og SALLING BANK A/S, Frederiksgade 6, 7800 Skive, sb@sallingbank.dk har dags dato i henhold til Aftale om

Læs mere

Regler for Swipp - privat

Regler for Swipp - privat Side 1 Reglerne for Swipp angivet nedenfor er særlige regler for privatpersoners brug af Swipp, som supplerer Sådan handler Jyske Bank - generelle forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante

Læs mere

Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger

Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger Virksomhed: Kundenummer: Evt. forretningssted: indgår hermed en aftale med Danske Bank A/S om behandling af erhvervsmæssige indbetalinger. Aftalen omfatter _ Indbetalinger

Læs mere

Afsnit B beskriver MobilePay Business Afsnit C beskriver MobilePay AppSwitch Afsnit D beskriver MobilePay Point of Sales

Afsnit B beskriver MobilePay Business Afsnit C beskriver MobilePay AppSwitch Afsnit D beskriver MobilePay Point of Sales B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y T I L V I R K S O M H E D E R - F O R K U N D E R M E D B U S I N E S S O N L I N E (også refereret til som Betingelser for MobilePay Business) Gældende fra

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

Regler for Mobilpenge (brugerregler)

Regler for Mobilpenge (brugerregler) Regler for Mobilpenge (brugerregler) BankNordik Amagerbrogade 25 2300 København S Telefon: +45 76 97 80 00 Email: kontakt@banknordik.dk Hjemmeside: banknordik.dk Fortrydelsesret gælder alene for privatkunder

Læs mere

Brugerregler for Swipp

Brugerregler for Swipp Gældende fra den 31. maj 2015 Brugerregler for Swipp Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-kontooverførsler uden at kende Modtagers Kontonummer. Swipp kan også bruges

Læs mere

Swipp - Regler for selvbetjening

Swipp - Regler for selvbetjening Swipp - Regler for selvbetjening Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder

Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder 24.06.2013 1. Tilmelding Tilmelding til Nordjyske Banks Nordbank og accept af "Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder". 2. Muligheder

Læs mere

Brugeregler for Swipp Privat

Brugeregler for Swipp Privat Brugeregler for Swipp Privat BankNordik Húsagøta 3 Postboks 3048 110 Tórshavn Email: kundi@banknordik.fo Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse

Læs mere

Brugerregler for Swipp privatkunder

Brugerregler for Swipp privatkunder Læs om Gældende pr. 13. juni 2014 Brugerregler for Swipp privatkunder Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. BANK_00071

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Regler for selvbetjening - Swipp Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 6 Dokumentnummer 2009-12-15-11.24.24.942847 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og SALLING BANK A/S, Frederiksgade 6, 7800 Skive, sb@sallingbank.dk, har

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T Her kan du læse de betingelser, der gælder for konti med check og hævekort. Derudover gælder bankens Almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet.

1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet. Regler for Dankort Gældende pr. 1. november 2009 Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort 2 Hvad kan du bruge kortet til? 3 Opbevaring af kort og PIN-kode 4 Brug af kortet 5 Kontrol af posteringer på din

Læs mere

Vilkår for Netbank - Privat Gældende fra den 1. november 2009

Vilkår for Netbank - Privat Gældende fra den 1. november 2009 Side 1 af 14 Vilkår for Netbank - Privat Gældende fra den 1. november 2009 1. Definitioner 1.1 Kunden Kunden er den person, som indgår aftale med LOLLANDS BANK om brug af Netbank. Tilslutningen sker efter

Læs mere

Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. november 2013

Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. november 2013 Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. Indledning I Betingelser for Netpension Firma finder I en beskrivelse af, hvad Netpension Firma er, og hvilke funktioner virksomheden har adgang til. Del

Læs mere

Hævekort, brugerregler

Hævekort, brugerregler Hævekort, brugerregler Gode råd om dit hævekort Hævekort er et af de sikreste betalingsmidler. Du kan selv være med til at skabe endnu større sikkerhed, hvis du følger disse gode råd. Gode råd før brug

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y T I L V I R K S O M H E D E R

B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y T I L V I R K S O M H E D E R B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y T I L V I R K S O M H E D E R (også refereret til som Betingelser for MobilePay Business) Gældende fra den 29. juni 2015 MobilePay by Danske Bank til virksomheder

Læs mere

Terminskonto. 1. Rentevilkår. 5. Dispositionsadgang. 2. Kontoudskrifter. 6. Tilbageførsel af terminsydelser. 3. Gebyrer

Terminskonto. 1. Rentevilkår. 5. Dispositionsadgang. 2. Kontoudskrifter. 6. Tilbageførsel af terminsydelser. 3. Gebyrer Terminskonto For kontoen gælder Nykredit Banks Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder i Nykredit Bank i det omfang, disse beting elser ikke er fraveget i nærværende aftale. Herudover er følgende

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske

Læs mere

Aftale om Nykredit Internetbank

Aftale om Nykredit Internetbank Aftale om Nykredit Internetbank Aftale om Nykredit Internetbank Gebyrkonto Reg. nr. Kontohaver(e): Bruger-ID: Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit om tilslutning til Nykredit Internetbank, Betalingsservice,

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort og Visa/Dankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning skal du

Læs mere

REGLER FOR VISA/DANKORT

REGLER FOR VISA/DANKORT REGLER FOR VISA/DANKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I det følgende kan du læse de regler, der gælder for Visa/Dankort. 1 Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse

Læs mere

1 Regler for Visa/Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Verified by Visa...

1 Regler for Visa/Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Verified by Visa... Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3 4 Verified by Visa... 4 5 Brug af kortet... 5 6 Kontrol af posteringer på din

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Regler for Visa/Dankort

Regler for Visa/Dankort Alm Brand BANK Regler for Visa/Dankort Indholdsfortegnelse 1. Regler for Visa/Dankort 2 2. Hvad kan du bruge kortet til? 2 3. Opbevaring af kort og PIN-kode 3 4. Verified by Visa 3 5. Brug af kortet 4

Læs mere

REGLER FOR DANKORT. 3. LÆS MERE PÅ INTERNETTET Du kan læse mere på: www.crimprev.dk www.dankort.dk www.pbs.dk

REGLER FOR DANKORT. 3. LÆS MERE PÅ INTERNETTET Du kan læse mere på: www.crimprev.dk www.dankort.dk www.pbs.dk REGLER FOR DANKORT Gode Dankort-råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til at

Læs mere