CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER"

Transkript

1 LITTERATURSØGT OMRÅDE Titel Indeksering Baggrund Newborn Individualized Developmental Care and Assessment program (NIDCAP) til præmature børn (børn født før 37 gestationsuge) Hovedsøgeord: Observation af virkning og bivirkning af given behandling. Andre indekseringord: NIDCAP, Præmatur, Neonata, NICUl I Danmark er der de seneste år født mellem 3500 og 4000 for tidligt fødte børn. Det svarer til, at ca. 7 % af alle danske børn inden for de seneste fem år blev født for tidligt (Sundhedsstyrelsen, 2011). Et for tidligt født barn defineres af WHO 1 (WHO, 1998) som et barn født før udgangen af 37. graviditetsuge. Et for tidligt født barn benævnes også et præmaturt barn. Videnscenter for Tidligt Fødte Børn (Mølholm, 2011) konstaterer, at prævalensen af præmature børn gennem de seneste 30 år er steget fra 5 % i 1978 til de ca. 7 % i dag, hvilket er i lighed med den gennemsnitlige prævalens for Europa (EFCNI, u.d.). I denne sammenhæng skriver professor Gorm Greisen (2012), at mortaliteten i Danmark indtil 1-årsalderen er faldet jævnt, og den er nu svarende til en tredjedel af, hvad den var for 30 år siden. På trods af at mortaliteten er faldet, udgør det stadig på mange områder en risiko for barnet at blive født præmaturt. Udviklingen i den neonatale sygepleje samt brugen af lungemodnende medicin har sænket den neonatale morbiditet og øget overlevelsesraten hos for tidligt fødte børn. På trods af at morbiditeten er faldet, er der stadig en øget morbiditet hos de for tidligt fødte børn i forhold til børn født til tiden (Kleberg, 2006). Professor Ingemar Kjellmer (1992) skriver, at i takt med den hurtige udvikling af neonatalafdelingernes pleje og behandling overlever flere og mere umodne, syge børn. Det har medført, at neonatalafdelingerne er blevet mere opmærksomme på, at de børn, der overlever, kan have en øget risiko for varige skader. Et dansk studie af senfølgerne hos for tidligt fødte børn viser, at for tidlig fødsel er en væsentlig risikofaktor for cerebral parese, samt en risikofaktor for intellektuelle og motoriske udviklingsforstyrrelser (Hansen, 2004). Det ufordelagtige miljø for de for tidligt fødte børn, der er på neonatalafdelingerne, kan have en indflydelse på for tidligt fødte børns morbiditet og eventuelle senfølger. Samtidig påpeges det, at de negative indvirkninger, som neonatalafdelingens miljø kan have på det for tidligt fødte barn, kan manifestere sig på flere forskellige måder. Typiske stressmarkører er dog fysiologiske parametre så som øget hjertefrekvens og nedsat saturation (Symington & Pinelli, 2009). Storm og Hertel (1994) 1 WHO: World Health Organization

2 beskriver ud fra deres forsknings- og udviklingsarbejde på en neonatalafdeling, at deres erfaringer er, at for tidligt fødte børn, der i størst muligt omfang skånes for stress, klarer sig bedre både psykisk og fysisk end børn, hvor der ikke tages særlig hensyn til stressbelastning som led i den neonatale sygepleje. Newborn Individualized Developmental Care and Assessment program (NIDCAP) fremhæves af flere fagpersoner som en mulig plejeform til nedsættelse af de for tidligt fødte børns stress og dermed anses NIDCAP som et muligt program til at sænke de for tidligt fødtes morbiditet og reducere deres senfølger (Wallin & Eriksson, 2009; Westrup, 2007; Vandenberg, 2007; Kleberg, 2006). Desuden viser en forældretilfredshedsundersøgelse, at forældrene til for tidligt fødte børn giver udtryk for større tilfredshed med sygeplejen, hvis sygeplejen udføres ud fra NIDCAP (Wielenga, et al., 2006). Hvilken evidens er der for, at præmatures morbiditet reduceres ved pleje udført ud fra NIDCAP, sammenlignet med vanlig pleje? Morbiditet indikeres i denne sammenhæng ved: Dage med ventilationsstøtte Fokuserede spørgsmål Dage med O2- tilskud, Antal BPD tilfælde/antal chronic lung disease (CLD) 2 tilfælde Antal IVH Antal ventrikeldilatationer Neurological Examination of the Full Term Newborn Infant (Prechtl) Hvilken evidens er der for en reduceret forekomst af senfølger blandt præmature børn, hvor plejen udføres ud fra NIDCAP sammenlignet med vanlig pleje? Senfølger indikeres i denne sammenhæng ved: Bayley Scales of Infant Development herunder: Mental Developmental Index (MDI) og Psychomotor Developmental Index (PDI) Pediatric complication scale Vanlig pleje indikeres for begge fokuserede spørgsmål ved som minimum 2 CLD: chronic lung disease anden betegnelse for BPD (Peters, et al., 2009)

3 at have kuvøsedækkende og rede lignede krandse til børnene, hvor de støttes i deres lejring. Litteratursøgning Søgeord: På baggrund af de fokuserede spørgsmål er der udført systematiske litteratursøgninger. Følgende ord er anvendt: NIDCAP, individualized developmental care, Newborn Individualized Developmental Care and Assessment program Hvor det har været muligt er disse ord anvendt som MESH-termer. Søgedatabaser: Cochrane Library, Medline (Pubmed), Embase Cinahl og PsycINFO Desuden er der foretaget systematiske søgninger på relevante internetsider, samt foretaget håndsøgninger. Metode Limits: Studiedesign: Metaanalyser Systematiske oversigtsartikler RCT Kohortestudier CCT Sprog: Engelsk, dansk, norsk og svensk Kontrolgruppe: Hvis vanlig pleje ikke er specifikt beskrevet i artiklerne, vil artikler fra USA før 1980 og artikler fra Europa før 1990 blive ekskluderet, idet disse årstal udgør en skillevej for den neonatale pleje i henholdsvis USA og Europa, da det var i disse årstal, NIDCAP blev introduceret på de respektive kontinenter(kleberg, 2006; Pal, et al., 2008). Tidspunkt for litteratursøgning: Januar marts 2012 Litteraturgennemgang For det fokuserede spørgsmål: Hvilken evidens er der for, at præmatures morbiditet reduceres ved pleje udført ud fra NIDCAP sammenlignet med vanlig pleje? Resulterede den systematiske litteratursøgning i 269 hits, heriblandt 144 dubletter. Udover dubletter blev abstracts ekskluderet primært fordi, det var smerter eller forældre der var interesseområdet. Herefter blev de resterende 89 abstracts læst igennem. Herved kunne 65

4 abstracts ekskluderes, primært idet flere studier ikke målte på effekten af NIDCAP i forhold til de valgte indikatorer eller fordi de omhandlede implementering af NIDCAP. De sidste 24 artikler blev rekvireret i fuld længde og gennemlæst. Af de sidste 24 artikler ekskluderes 11 artikler, idet det er artikler, der indgår i det seneste systematiske review af blandt andet Lars Wallin, som inkluderes (Wallin & Eriksson, 2009); de anses derfor som dubletter. 4 artikler ekskluderes, idet vanlig pleje ikke opfylder inklusionskriterierne. Derudover ekskluderes 3 kohortestudier, idet sandsynligheden for at studierne indeholder systematiske fejl er større end ved for eksempel RCT. Idet der er fremkommet både et systematisk review og flere RCT, findes der ikke nogen grundlag for at inddrage kohortestudierne, medmindre at alle de andre studier må ekskluderes på grund af dårlig metodologi. Udskillelsesprocessen resulterer således i et systematisk review (Wallin & Eriksson, 2009) og fem RCT-studier (Peters, et al., 2009; McAnulty, et al., 2009; Maguire, et al., 2009A; Als, et al., 2012; Als, et al., 2011), som opfylder inklusionskriterierne og de kan dermed være kilder til at besvare det fokuserede spørgsmål omhandlende de præmature børns morbiditet. Udskillelsesprocessen er skitseret i diagram 1. Diagram 1 Udskillelsesprocessen for det første fokuserede spørgsmål

5 For de fokuserede spørgsmål:hvilken evidens er der for en reduceret forekomst af senfølger blandt præmature børn, hvor plejen udføres ud fra NIDCAP sammenlignet med vanlig pleje? Resulterede den systematiske litteratursøgningi 269 hits. Ud fra titlen blev 180 abstracts ekskluderet, heriblandt var der 144 dubletter. Ud over dubletter blev abstracts ekskluderet primært, fordi interesseområderne i studierne var smerter eller forældre. Herefter blev de resterende 89 abstracts læst igennem. Herved kunne 65 abstracts ekskluderes, primært fordi flere studier ikke målte på effekten af NIDCAP i forhold til de valgte indikatorer, eller fordi de omhandlede implementering af NIDCAP. De sidste 24 artikler blev rekvireret i fuld længde og gennemlæst. Af de sidste 24 artikler ekskluderes 11 artikler, idet det er artikler, der indgår i det seneste systematiske review af blandt andet Lars Wallin (Wallin & Eriksson, 2009) de anses derfor som dubletter. 4 artikler ekskluderes, idet vanlig pleje ikke opfylder inklusionskriterierne. Derudover ekskluderes 3 kohortestudier. Udskillelsesprocessen resulterer således i et systematisk review (Wallin & Eriksson, 2009) og fem RCT- studier (Peters, et al., 2009; McAnulty, et al., 2009; Als, et al., 2012; Maguire, et al., 2009B; Als, et al., 2011), som opfylder inklusionskriterierne og de kan dermed være kilder til at besvarer det fokuserede spørgsmål omhandlende de præmature børns senfølger. Udskillelsesprocessen er skitseret i diagram 2. Diagram 2: Udskillelsesprocessen for andet fokuserede spørgsmål.

6 Litteraturgennemgang: Systematiske review - Lars Wallin og Mats Eriksson (Wallin & Eriksson, 2009) Studiet er en systematisk oversigt og dermed evidensniveauet Ia. Ideelt set burde litteratursøgningen have inkluderet yderligere relevante databaser. Imidlertid er det ikke opfattelsen, at dette ville have ændret nævneværdigt på artiklens fund, da dokumentationen på området stadig er relativ begrænset og det er opfattelsen, at alle relevante studier er medtaget. Det kunne have været ønskeligt, om den pleje, der blev ydet i kontrolgrupperne (vanlig pleje) havde været mere velbeskrevet. Det er imidlertid opfattelsen, at dette er forsøgt præciseret så godt, som det er muligt. På denne baggrund tildeles studiet følgende evidensstyrke. Studiekvalitet ++, evidensniveau Ia, evidensstyrke A Studie 1 Katrine Leigh Peters et al. (Peters, et al., 2009) Studiet er et RCT, der er designet som måneders follow-upundersøgelse og dermed evidensniveauet Ib. Studiet er gennemført med skjult klyngerandomisering og er enkeltblindet. Der beskrives, at der ikke

7 er nogen signifikant forskel mellem grupperne ved baseline, men der ses en forskel i tabellerne; der er således en risiko for, at randomiseringsprocessen ikke er lykkedes. Da dette med stor sandsynlighed introducerer en bias til studiet til fordel for interventionen, nedgraderes studiets styrke. Studiekvalitet +, evidensniveau Ib, evidensstyrke B* Studie 2 G. MacAnulty et al. (McAnulty, et al., 2009) Studiet er et RCT designet som en nimåneders follow-up-undersøgelse og dermed evidensniveauet Ib. Studiet er gennemført med skjult blokrandomisering og er enkeltblindet. Der beskrives, at der ikke er nogen signifikant forskel mellem grupperne, men mulige confoundere, som for eksempel om barnet lå i respirator ved indgangen til studiet, er ikke beskrevet. Rekrutteringen af deltagere til studiet er sket over en årrække på otte år, der er derfor sandsynlighed for, at grupperne ikke er blevet behandlet ens. Der er et dropout på 13 % ved ni måneder, men på trods af dette er der ikke foretaget ITT. Disse forhold danner baggrund for at studiets styrke nedgraderes. Studiekvalitet +, evidensniveau Ib, evidensstyrke B* Studie 3 Celeste Maguire et al. (Maguire, et al., 2009A) Studiet er et RCT og dermed er evidensniveauet Ib. Studiet er gennemført med skjult blokrandomisering og både forsker og behandler var blindet. Grupperne er, på nær børn med PDA ens ved baseline, men der tages højde for forskellen i analysen. Der er et frafald på 9 %, men der er ikke udført ITT, hvilket er det eneste kritikpunkt. Det antages dog, at den manglende analyse ikke har betydet noget for resultatet, idet resultaterne af studiet ikke viser nogen effekt af pleje udført ud fra NIDCAP. På den baggrund nedgraderes studiet ikke. Studiekvalitet ++, evidensniveau Ib, evidensstyrke A Studie 4 H. Als et al. (Als, et al., 2012) Studiet er et RCT, designet som en ni måneders follow-up-undersøgelse, og dermed er evidensniveauet Ib. Det er et lille studie (N=30) gennemført med skjult blokrandomisering. Forskerne er blindet. Studiet beskriver, at grupperne bliver behandlet ens. Imidlertid findes en signifikant forskel på, hvor erfarne sygeplejerskerne er, som plejer deltagerne - interventionsgruppen bliver plejet af mere erfarne sygeplejersker. Da NIDCAP, er en intervention, der kræver langvarig oplæring, kan dette introducere en så alvorlig informationsbias i studiet, som på denne baggrund nedgraderes i styrke. Studiekvalitet +, evidensniveau Ib, evidensstyrke B*

8 Studie 5 Celeste Maguire et al. (Maguire, et al., 2009B) Studiet er et et- og toårs follow-up-studie på et randomiseret kontrolleret studie; dermed har det evidensniveau Ib. Studiet er gennemført med skjult blokrandomisering og både læger og forskere er blindet. Grupperne er signifikant ens ved baseline. Der er imidlertid ingen oplysninger om eksempelvis respiratorbehandling eller forældrenes indkomst, som kan være mulige confoundere. Der er et dropout på 11 % ved 1-årsundersøgelsen og et dropout på 13 % ved 2-års-undersøgelsen, men på trods af dette er der ikke udført ITT. Disse forhold danner baggrund for, at studiets styrke nedgraderes. Studiekvalitet +, evidensniveau Ib, evidensstyrke B* Studie 6 H. Als et al. (Als, et al., 2011) Studiet er et RCT, som er designet som en ni- måneders follow-upundersøgelse og har dermed evidensniveau Ib. Studiet er lille (N=30) og er gennemført med skjult blokrandomisering og forskerne er blindet. Det oplyses, at grupperne er blevet behandlet ens, imidlertid er de 30 deltagere rekrutteret over en periode på fire år, hvilket medfører en risiko for, at grupperne ikke er blevet behandlet ens og dermed ikke er sammenlignelige. Der er således risiko for informationsbias. På den baggrund nedgraderes studiets evidensstyrke. Studiekvalitet +, evidensniveau Ib, evidensstyrke B* For begge de fokuserede spørgsmål om, hvorvidt pleje udført ud fra NIDCAP kan sænke de præmature børns morbiditet og deres senfølger, gælder det generelt for de inkluderede RCT er, at der er så mange brud på den interne validitet, det være sig selektionsbias, informationsbias og confounding, at det kan være vanskeligt at konkludere noget til fordel for NIDCAP ud fra de valgte indikatorer. I det inkluderede systematiske review er resultatet, at NIDCAP har signifikant effekt for nogle af indikatorerne. I sammenfatningen af evidens tages det dog i betragtning, at de i reviewet inkluderede studier anses for at være af metodisk middelmådig karakter. Samlet set anses evidensen på baggrund af ovenstående for de omtalte fokuserede spørgsmål ikke som stærk, og det er derfor ikke muligt at opstille anbefalinger. Planlagte fremtidige tiltag For at opnå resultater af et højt evidensniveau kunne forskningen eksempelvis omfatte større randomiserede kontrollerede studier, hvor der først måles på de valgte indikatorer minimum fem år efter en vellykket implementering har fundet sted. Det anses som væsentligt, at det er større studier, idet styrken af interventionen må anses som lille set i forhold til vanlig pleje.

9 Forfatter Susanne Søndergaard Kappel, Cand. Cur., Neonatalklinikken, Rigshospitalet, tlf Referancer: EFCNI, u.d. Media Backgrounder #1. [Online] Available at: 1_- _Prematurity_in_Europe_FINAL_21_Nov.pdf Greisen, G., Generelt om tidligt fødte i Danmark - anno [Online] Available at: DE6471/0/Generelt_om_tidligt_foedte_GG_2012.pdf Hansen, B. M., Ekstremt tidligt fødte børn og børn med ekstremt lav fødselsvægt. [Online] Available at: 6DD /0/JMCNeonatalEtfol.pdf Kirkebæk, B., Clausen, H., Storm, K. & Dyssegaard, B., Skrøbelig kontakt. For tidligt fødte børn og deres samspil med omgivelserne. København: Dansk Psykologisk forlag. Kjellmer, I., Förord. I: Utvecklingsanpassad Neonatalvård. s.l.:s.n., p. 3. Kleberg, A., Promoting preterm infants' development and mother child interaction. Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program, Stockholm: US-AB Universitetsservice. Mølholm, B., Videnscenter for Tidligt fødte. [Online] Available at: oedte/omtidligt_foedte_boern/antalogudvikling.htm Sundhedsstyrelsen, Sygehusfødsler og komplikationer. [Online] Available at: _og_abort/foedsler1.aspx

10 Symington, A. & Pinelli, J., Developmental care for promoting development and preventing morbidity in preterm infants (Review), s.l.: The Cochrane Collaboration. Vandenberg, K. A., Individualized developmental care for high risk newborns in the NICU: A practice guideline. Early human development, pp Wallin, L. & Eriksson, M., Newborn Individual Development Care and Assessment Program (NIDCAP): A Systematic Review of the Literature. Worldviews on Evidence-Based Nursing, pp Westrup, B., Newborn Individualized developmental care and assessment program (NIDCAP) - family-centred developmentally supportive care. Early human development, pp WHO, Postpartum care of the mother and newborn: a practial guide., s.l.: WHo. Wielenga, J., Smit, B. & Unk, L., How Satisfied Are Parents Supported by Nurses With the NIDCAP Model of Care for Their Preterm Infant?. Journal of Nursing Care Quality, pp

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Litteratursøgte områder Titel Newborn Individualized Developmental Care and Assessment program (NIDCAP) til præmature børn (børn født før 37 gestationsuge) Indeksering Hovedsøgeord: Observation af virkning

Læs mere

Har kliniske retningslinjer betydning for kvalitet af sygepleje - et systematisk litteraturstudie

Har kliniske retningslinjer betydning for kvalitet af sygepleje - et systematisk litteraturstudie Har kliniske retningslinjer betydning for kvalitet af sygepleje - et systematisk litteraturstudie Trine A. Horsbøl, cand. cur. Preben Ulrich Pedersen, lektor, phd. Center for Kliniske Retningslinjer Baggrund

Læs mere

Velkommen til. Kliniske Retningslinjer og Professionsuddannelserne.

Velkommen til. Kliniske Retningslinjer og Professionsuddannelserne. Velkommen til Kliniske Retningslinjer og Professionsuddannelserne. Betydning af kliniske retningslinjer for kvaliteten af sundhedsydelser et litteraturstudie Preben Ulrich Pedersen, lektor, phd Trine Allerslev

Læs mere

Dokumentationskonference 6 7 september 2012

Dokumentationskonference 6 7 september 2012 Dokumentationskonference 6 7 september 2012 Tværfaglige kliniske retningslinjer i kommunalt regi Sygeplejerske Klinisk vejleder, S.d. Niels Torp Kastrup Hillerød Kommune Sygeplejerske Klinisk vejleder,

Læs mere

Udarbejdelse af evidensbaserede kliniske retningslinjer

Udarbejdelse af evidensbaserede kliniske retningslinjer Udarbejdelse af evidensbaserede kliniske retningslinjer Den 19. november 2009 Henriette Vind Thaysen Klinisk sygeplejespecialist cand scient. san., ph.d.-studerende Definition Evidensbaseret medicin Samvittighedsfuld,

Læs mere

1. Årlig revidering af Skabelon og Manual til udformning af kliniske retningslinjer

1. Årlig revidering af Skabelon og Manual til udformning af kliniske retningslinjer Referat: 19. januar 2012 7. Møde i Videnskabelig Råd Center for Kliniske Retningslinjer Dato. Den 19. januar kl. 11.00-15.00 Deltagere: Svend Sabroe, Preben Ulrich Pedersen, Mette Kildevæld Simonsen, Erik

Læs mere

Kliniske retningslinjer en bro mellem teori og praksis

Kliniske retningslinjer en bro mellem teori og praksis Kliniske retningslinjer en bro mellem teori og praksis /Palle Larsen, Center for Kliniske Retningslinjer. Cand. Cur. Ph.d.-studerende, Institut for Folkesundhed, Afdeling for Sygeplejevidenskab, Aarhus

Læs mere

Hvad vil det sige at udarbejde en klinisk retningslinje?

Hvad vil det sige at udarbejde en klinisk retningslinje? Hvad vil det sige at udarbejde en klinisk retningslinje? Maiken Bang Hansen, Cand.scient.san.publ, akademisk medarbejder i DMCG-PAL og CKR Opstartsmøde for kliniske retningslinjer 2013 26. November 2012

Læs mere

Udarbejdelse af en klinisk retningslinje

Udarbejdelse af en klinisk retningslinje Udarbejdelse af en klinisk retningslinje Maiken Bang Hansen, Cand.scient.san.publ, akademisk medarbejder i DMCG-PAL og CKR Årsmøde i DMCG-PAL 2013 6. marts 2013 Hvad er en klinisk retningslinje Et dokument,

Læs mere

Hvad vil det sige at udarbejde en klinisk retningslinje?

Hvad vil det sige at udarbejde en klinisk retningslinje? Hvad vil det sige at udarbejde en klinisk retningslinje? Birgit Villadsen, ledende oversygeplejerske, MPH Marianne Spile, klinisk oversygeplejerske, MKS Palliativ Medicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital

Læs mere

Dagens Program. Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ indsats

Dagens Program. Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ indsats Dagens Program Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ indsats Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ indsats Den gode kliniske retningslinje - Gennemgang af afsnittene i en klinisk

Læs mere

Udarbejdelse af kliniske retningslinjer: Systematisk og kritisk læsning

Udarbejdelse af kliniske retningslinjer: Systematisk og kritisk læsning Udarbejdelse af kliniske retningslinjer: Systematisk og kritisk læsning Anden del: systematisk og kritisk læsning DMCG-PAL, 8. april 2010 Annette de Thurah Sygeplejerske, MPH, ph.d. Århus Universitetshospital

Læs mere

Udarbejdelse af kliniske retningslinjer: Systematisk og kritisk læsning

Udarbejdelse af kliniske retningslinjer: Systematisk og kritisk læsning Udarbejdelse af kliniske retningslinjer: Systematisk og kritisk læsning Første del: det fokuserede spørgsmål DMCG-PAL, 8. april 2010 Annette de Thurah Sygeplejerske, MPH, ph.d. Århus Universitetshospital

Læs mere

Cochrane Library. o Other Reviews (DARE) (Databasen over resuméer af systematiske oversigtsartikler)

Cochrane Library. o Other Reviews (DARE) (Databasen over resuméer af systematiske oversigtsartikler) Dato: 11. juli 2016 Ref.: Charlotte Qvist, VIA Bibliotekerne Cochrane Library Cochrane-biblioteket indeholder seks databaser, to hoveddatabaser og fire specialdatabaser. De to hoveddatabaser indeholder

Læs mere

Man fandt, at KOL sygdommen i Danmark medfører store samfundsudgifter til medicin, sygedagpenge, hjemmehjælp osv. De seneste analyser tyder på, at

Man fandt, at KOL sygdommen i Danmark medfører store samfundsudgifter til medicin, sygedagpenge, hjemmehjælp osv. De seneste analyser tyder på, at DEL III A Metode Introduktion Denne kliniske retningslinje for fysioterapi til patenter med KOL blev udarbejdet i perioden september 2006 til januar 2007 efter en model, som i 2004 blev vedtaget i den

Læs mere

Flowchart over udvælgelsen af relevante studier fra den systematiske litteratursøgning om observation af fødder.

Flowchart over udvælgelsen af relevante studier fra den systematiske litteratursøgning om observation af fødder. litteratursøgning om observation af fødder. 1.236 hits fundet ved søgning i databaserne: PubMed: 295 EMBASE: 397 CINAHL: 227 Scopus: 317 1.045 artikler ekskluderet på titel 191 artikler inkluderet på titel:

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 8 Side 1 Side 2 Konklusion COMFORTneo er specielt udviklet til at måle smerter på nyfødte børn. Den er en videreudvikling COMFORT skalaen {Ambuel, 1992 1341}, Denne skala er kendt og brugt på danske

Læs mere

EN KLINISK RETNINGSLINJE

EN KLINISK RETNINGSLINJE EN KLINISK RETNINGSLINJE Alle nyfødte er i stand til bevidst at opfatte smerte (Bartocci et al: 2006) Som profession vil vi barnet det godt og anvender derfor evidensbaseret viden i de kliniske beslutninger.

Læs mere

af Susanne Søndergaard Kappel

af Susanne Søndergaard Kappel Kandidatspeciale Sygeplejeintervention til præmature børn En systematisk litteraturgennemgang af, hvilken evidens der er for, at pleje udført ud fra NIDCAP sænker de præmature børns morbiditet og senfølger

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER BILAG 1 Bilag 1 Tjeklister SfR Checkliste 5: Undersøgelser af diagnostiske tests Forfatter, titel: Arevalo, JJ. Palliative Sedation: Reliability and Validity of Sedation Scale Tidsskrift, år: Journal of

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 3: Inkluderede studier De inkluderede studiers evidensniveau og styrke er vurderet udfra det klassiske medicinske evidenshierarki. Publikation Evidensniveau Evidensstyrke Metaanalyse, systematisk

Læs mere

Vurdering af det Randomiserede kliniske forsøg RCT

Vurdering af det Randomiserede kliniske forsøg RCT Vurdering af det Randomiserede kliniske forsøg RCT Evidensbaseret Praksis DF Region Nord Marts 2011 Jane Andreasen, udviklingsterapeut og forskningsansvarlig, MLP. Ergoterapi- og fysioterapiafdelingen,

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 7: Checkliste Campbell et.al. SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: E J Campbell, M D Baker. Subjective effects of humidification of oxygen for delivery by

Læs mere

Effektive interventioner med fokus på forbedring af mænds sundhed. Af Anna Bachmann Boje & Christina Stentoft Hoxer

Effektive interventioner med fokus på forbedring af mænds sundhed. Af Anna Bachmann Boje & Christina Stentoft Hoxer + Effektive interventioner med fokus på forbedring af mænds sundhed Af Anna Bachmann Boje & Christina Stentoft Hoxer + Formål Med udgangspunkt i artiklen What works with men? A systematic review of health

Læs mere

Bilag. Allergi. Udarbejdelse af beslutningsgrundlag for sekundære og tertiære forebyggelsesindsatser med henblik på at øge allergikeres livskvalitet

Bilag. Allergi. Udarbejdelse af beslutningsgrundlag for sekundære og tertiære forebyggelsesindsatser med henblik på at øge allergikeres livskvalitet Bilag Allergi Udarbejdelse af beslutningsgrundlag for sekundære og tertiære forebyggelsesindsatser med henblik på at øge allergikeres livskvalitet Maja Lynderup Behrmann, Helene Vinther og Maj Nørbæk Jensen

Læs mere

Forældreinformation. Regionshospitalet Randers/Grenaa Børneafdelingen Neonatalafsnittet

Forældreinformation. Regionshospitalet Randers/Grenaa Børneafdelingen Neonatalafsnittet Forældreinformation - om hvad du kan gøre for dit lille barn, når det er født for tidligt. Regionshospitalet Randers/Grenaa Børneafdelingen Neonatalafsnittet Den vigtigste person i dit barns liv er dig

Læs mere

Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens?

Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens? Juni 2011 Årgang 4 Nummer 2 Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens? af Palle Larsen Ph.d. studerende, Britta Hørdam Ph.d., Projektleder, Steen Boesby,

Læs mere

Arbejdsfastholdelse og sygefravær

Arbejdsfastholdelse og sygefravær Arbejdsfastholdelse og sygefravær Resultater fra udenlandske undersøgelser Mette Andersen Nexø NFA 2010 Dagens oplæg Tre konklusioner om arbejdsfastholdelse og sygefravær: Arbejdsrelaterede konsekvenser

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 5: Checkliste Andres et.al. SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Andres D et al.: Randomized double-blind trial of the effects of humidified compared with

Læs mere

KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATSER GUIDE TIL VIDENSBANK

KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATSER GUIDE TIL VIDENSBANK Til Københavns Kommune Dokumenttype Guide til vidensbank Dato Maj 2013 KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATSER GUIDE TIL VIDENSBANK Mangler billede INDHOLD 1. Introduktion til vidensbanken 2 2. Hvilken viden indeholder

Læs mere

Isolation af patienter med hæmatologisk cancer og neutropeni

Isolation af patienter med hæmatologisk cancer og neutropeni Titel Isolation af patienter med hæmatologisk cancer og neutropeni Søgeord Hovedsøgeord: Viden og udvikling Andre søgeord: Hæmatologi, neutropeni, isolation, infektion, infektionsforebyggelse, beskyttende

Læs mere

Vedr.: National klinisk retningslinje for fysioterapi og ergoterapi til børn og unge med nedsat funktionsevne som følge af Cerebral Parese

Vedr.: National klinisk retningslinje for fysioterapi og ergoterapi til børn og unge med nedsat funktionsevne som følge af Cerebral Parese 31-10-2013 Notat Høringssvar fra Fagforum for Børnefysioterapi: Vedr.: National klinisk retningslinje for fysioterapi og ergoterapi til børn og unge med nedsat funktionsevne som følge af Cerebral Parese

Læs mere

Kritisk læsning af kohorte studie Oversat efter: Critical Appraisal skills Programme (CASP) Making sense of evidence

Kritisk læsning af kohorte studie Oversat efter: Critical Appraisal skills Programme (CASP) Making sense of evidence Kritisk læsning af kohorte studie Oversat efter: Critical Appraisal skills Programme (CASP) Making sense of evidence Public Health Resource Unit 2002 http://www.phru.nhs.uk/casp/critical_appraisal_tools.htm

Læs mere

Studie nr. Navn Hold Dato JM11F107 Helle Christensen JM11V 9. april 2014 JM11F115 Majken Hjerrild Bertelsen JM11V 9. april 2014

Studie nr. Navn Hold Dato JM11F107 Helle Christensen JM11V 9. april 2014 JM11F115 Majken Hjerrild Bertelsen JM11V 9. april 2014 Studie nr. Navn Hold Dato JM11F107 Helle Christensen JM11V 9. april 2014 JM11F115 Majken Hjerrild Bertelsen JM11V 9. april 2014 Jordemoderfaglig problemstilling: I Anbefalinger for svangeromsorgen står,

Læs mere

Bilag 1 Søgeprotokol Charlotte Enger-Rasmussen & Anne Kathrine Norstrand Bang Modul 14 Bachelorprojekt 4. juni 2013

Bilag 1 Søgeprotokol Charlotte Enger-Rasmussen & Anne Kathrine Norstrand Bang Modul 14 Bachelorprojekt 4. juni 2013 Søgeprotokol Titel: Cancerpatienters oplevelser med cancerrelateret fatigue og seksualitet Problemformulering: International og national forskning viser at mange patienter lider af cancer relateret fatigue,

Læs mere

National klinisk retningslinje Træning af håndfunktion. CPOP dag 2015. Helle S. Poulsen Ergoterapeut, Cand. scient. san.

National klinisk retningslinje Træning af håndfunktion. CPOP dag 2015. Helle S. Poulsen Ergoterapeut, Cand. scient. san. National klinisk retningslinje Træning af håndfunktion CPOP dag 2015 Helle S. Poulsen Ergoterapeut, Cand. scient. san. National klinisk retningslinje Klinisk retningslinje for fysioterapi og ergoterapi

Læs mere

SfR Checkliste 1: Systematiske oversigtsartikler og metaanalyser

SfR Checkliste 1: Systematiske oversigtsartikler og metaanalyser Checklister bilag 0-7 SfR Checkliste : Systematiske oversigtsartikler og metaanalyser Forfatter, titel: Gillies D, Spence K: Deep versus Shallow suction of endotracheal tubes in ventilated neonates and

Læs mere

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE?

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? Demensdagene den 11.-12. maj 2015 Symposium 12: Husk de pårørende! Gerontopsykolog Anna Aamand, Ældrepsykologisk Klinik,

Læs mere

Sygeplejefaglige anbefalinger til håndtering af Eksternt Ventrikulært Dræn (EVD)

Sygeplejefaglige anbefalinger til håndtering af Eksternt Ventrikulært Dræn (EVD) Sygeplejefaglige anbefalinger til håndtering af Eksternt Ventrikulært Dræn (EVD) Tina Wang Vedelø, udviklingsansvarlig sygeplejerske, cand. cur. Neurokirurgisk Afdeling NK, Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Litteratursøgning. Litteratursøgning 1

Litteratursøgning. Litteratursøgning 1 Litteratursøgning Evidensbaseret Praksis DF Region Nord Marts 2011 Jane Andreasen, udviklingsterapeut og forskningsansvarlig, MLP. Ergoterapi- og fysioterapiafdelingen, Aalborg Sygehus Litteratursøgning

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER BILAG 7 Bilag 7. Evidenstabel Forfatter og år Studiedesig n Intervention Endpoint/ målepunkter Resultater Mulige bias/ confounder Konklusion Komm entar Eviden s- styrke/ niveau Daniel s et al 2011 Randomisere

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 3: Litteraturgennemgang SfR Checkliste 3: Kohorteundersøgelser Forfatter, titel: Wulf, Judith A. Evaluation og seizure observation and dokumentation Tidsskrift, år: Checkliste udfyldt af: Trine Arnam-Olsen

Læs mere

Traumatologisk forskning

Traumatologisk forskning Traumatologisk forskning Anders Troelsen A-kursus, Traumatologi, Odense, September 2013 Hvorfor forskning? Hvilken behandlingsstrategi er bedst? Hvilket resultat kan forventes? Hvilke komplikationer er

Læs mere

Høring: Klinisk Retningslinje for Fysioterapi til patienter med Amyotrofisk Lateral Sclerose (ALS)

Høring: Klinisk Retningslinje for Fysioterapi til patienter med Amyotrofisk Lateral Sclerose (ALS) Dansk Selskab for Fysioterapi 28. februar 2014 Høring: Klinisk Retningslinje for Fysioterapi til patienter med Amyotrofisk Lateral Sclerose (ALS) Til: Center for Kliniske Retningslinjer Dansk Selskab for

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER BILAG 4 Bilag 4 Evidenstabel Forfatter År Studietype Studiets Befolkningstype Intervention Resultat Kommentarer kvalitet Escalante et Gong, Shun et 2014 RCT, crossover 2014 Metaanalys e + 42 kvinder med

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Klinisk retningslinje for pleje og håndtering af centralt venekateter herunder kateter indført i subclavia/femoralis, longline og navlevenekateter hos børn under to år. CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

Læs mere

Projekt Sund Start Minikonferencen Projekt Sund start, Dragør, September 2010

Projekt Sund Start Minikonferencen Projekt Sund start, Dragør, September 2010 Projekt Sund Start Minikonferencen Projekt Sund start, Dragør, September 2010 Program Præsentation af projekt Sund Start Opsummering af hidtidige erfaringer Hvad er projekt Sund Start? Forskningsprojekt

Læs mere

Alternativ kvalmebehandling

Alternativ kvalmebehandling Alternativ kvalmebehandling Hvad ved vi anno 2009? K/O og alternativ behandling Evidens eksempler fra to oversigts artikler Alternativ behandling og sygepleje Evidens Review (oversigts artikel): Putting

Læs mere

Kritisk vurdering af en oversigtsartikel

Kritisk vurdering af en oversigtsartikel Metodeartikel af Hans Lund, fysioterapeut, ph.d., Parker Instituttet, Frederiksberg Hospital Lund H. (2000) (online 2003, 4. november). Forskning i Fysioterapi (1. årg.), s. 1-6 URL: htpp:///sw1250.asp

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Tidlig palliativ indsats - overvejelser ift. klinik og forskning

Tidlig palliativ indsats - overvejelser ift. klinik og forskning Tidlig palliativ indsats - overvejelser ift. klinik og forskning Forskerdag i palliationsnetværket 5. november, 2014 Karen Marie Dalgaard, spl., cand. scient. soc., ph.d. Forsker PAVI -Videncenter for

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 8: Checkliste Estey SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Estey, William: Subjective Effects og Dry versus Humidified Low Flow Oxygen Tidsskrift, år: Respiratory

Læs mere

Indholdfortegnelse for bilag

Indholdfortegnelse for bilag Indholdfortegnelse for bilag Bilag 1: Kriterier for litteratursøgning... 2 Bilag 2: Screenshot Cinahl... 5 Bilag 3: Screenshot PsycInfo... 6 Bilag 4: Skriftligt interview med Sundhedstyrelsen... 7 Bilag

Læs mere

Artikelsøgning - Workshop. Berit Elisabeth Alving

Artikelsøgning - Workshop. Berit Elisabeth Alving Artikelsøgning - Workshop Berit Elisabeth Alving Program: 1. Søgeteknikker og søgestrategier 2. Søgninger i sundhedsfaglige databaser: PubMed Embase/ Cinahl Pubmed Embase Cinahl Tidsskrifter om alle sundhedsfaglige

Læs mere

Ekstremt tidligt fødte børn og børn med ekstremt lav fødselsvægt

Ekstremt tidligt fødte børn og børn med ekstremt lav fødselsvægt 1/12 Ekstremt tidligt fødte børn og børn med ekstremt lav fødselsvægt af læge Bo Mølholm Hansen Følgende beskrivelse er baseret på resultater fra et dansk landsdækkende studie af børn født i 1994-95 med

Læs mere

Seminar for arbejdsgrupperne om kliniske retningslinjer

Seminar for arbejdsgrupperne om kliniske retningslinjer Seminar for arbejdsgrupperne om kliniske retningslinjer Skabelon for udarbejdelse af kliniske retningslinjer Annette de Thurah Adjunkt, MPH, ph.d. Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet Program 09.00-10.00

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

Økonomisk evaluering af telemedicin -hvad kan vi lære af de hidtidige studier? -Kristian Kidholm, OUH

Økonomisk evaluering af telemedicin -hvad kan vi lære af de hidtidige studier? -Kristian Kidholm, OUH Økonomisk evaluering af telemedicin -hvad kan vi lære af de hidtidige studier? -Kristian Kidholm, OUH 1 Baggrund: Hvad viser reviews af økonomiske studier af telemedicin? Forfatter Antal studier Andel

Læs mere

BEHANDLING REDUCERER UNGES TILBAGEFALD TIL KRIMINALITET

BEHANDLING REDUCERER UNGES TILBAGEFALD TIL KRIMINALITET NORDISK CAMPBELL CENTER HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR 10 2007 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: Armelius B-Å, Andreassen TH: Cognitive-behavioral treatment for antisocial behavior

Læs mere

METASYNTESE. Living with the symptoms of ADHD in adulthood how do they manage? A meta synthesis. 13. september 2013 AARHUS UNIVERSITET

METASYNTESE. Living with the symptoms of ADHD in adulthood how do they manage? A meta synthesis. 13. september 2013 AARHUS UNIVERSITET METASYNTESE Living with the symptoms of ADHD in adulthood how do they manage? A meta synthesis 13. september 2013 1 METASYNTESE Arbejdet frem mod en metasyntese 2 ADHD METASYNTESE Kontekst og indledende

Læs mere

Projekt Sund Start København, September 2011

Projekt Sund Start København, September 2011 Projekt Sund Start København, September 2011 Hvad er projekt Sund Start? Forskningsprojekt der laver primær forebyggelse blandt normalvægtige børn i alderen 2-6 år, der er i høj risiko for at udvikle overvægt

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER BILAG 5 - CLEARINGHOUSE Bilag 5. SfR Checkliste kilde 18. SfR Checkliste 3: Kohorteundersøgelser Forfatter, titel: Deuling J, Smit M, Maass A, Van den Heuvel A, Nieuwland W, Zijlstra F, Gelder I. The Value

Læs mere

STANDARD FOR PLEJE OG BEHANDLING Det nyfødte barn på neonatalafdelingen - udviklingstilpasset pleje og behandling

STANDARD FOR PLEJE OG BEHANDLING Det nyfødte barn på neonatalafdelingen - udviklingstilpasset pleje og behandling STANDARD FOR PLEJE OG BEHANDLING Det nyfødte barn på neonatalafdelingen - udviklingstilpasset pleje og behandling Kvalitetsmål Børnene opnår velvære og tryghed under de givne omstændigheder som basis for

Læs mere

Cochrane Library Vejledning

Cochrane Library Vejledning Cochrane Library Vejledning Cochrane Library er frit tilgængelig i Danmark, og du kan finde et link til den på Fagbibliotekets hjemmeside. Fritekstsøgning Den simpleste måde at søge i Cochrane Library

Læs mere

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström x IPS og Sherpa Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström IPS Individual placement and support Beskæftigelsesindsats til

Læs mere

The Joanna Briggs Institute EBP Database

The Joanna Briggs Institute EBP Database The Joanna Briggs Institute EBP Database JBI blev etableret i 1995 og er et verdensomspændende netværk, som søger at skabe videnskabeligt baserede, standardiserede arbejdsmetoder for sygeplejersker i store

Læs mere

Maia Grønbæk afsnit: 6.2.2, 6.3.5, 6.6.1, 6.6.2, 7.1, 7.1.1. antal anslag: 18.675

Maia Grønbæk afsnit: 6.2.2, 6.3.5, 6.6.1, 6.6.2, 7.1, 7.1.1. antal anslag: 18.675 I henhold til Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser nr. 1016 af 24/08/2010 bekræfter undertegnede med min underskrift, at opgaven er udfærdiget uden uretmæssig hjælp, jf. 19,

Læs mere

Effekten af telemedicinske sygeplejerske konsultationer hos kronisk obstruktive lungesyge patienter i eget hjem

Effekten af telemedicinske sygeplejerske konsultationer hos kronisk obstruktive lungesyge patienter i eget hjem Effekten af telemedicinske sygeplejerske konsultationer hos kronisk obstruktive lungesyge patienter i eget hjem Ph.d studie - MAST domæner Baggrund Formål effektmål Metode Resultater Kvalitativt studie

Læs mere

Shared care mellem almen praksis og psykiatri

Shared care mellem almen praksis og psykiatri Shared care mellem almen praksis og psykiatri Lene Falgaard Eplov, overlæge, ph.d. Merete Lundsteen, speciallæge almen medicin Morten Birket-Smith, overlæge, dr. med. Shared care Baggrund Resultater Systematisk

Læs mere

Fra Cochane-studier til sund fornuft - hvordan kan kommunerne styrke det evidensbaserede arbejde? Dorte Bukdahl, KL

Fra Cochane-studier til sund fornuft - hvordan kan kommunerne styrke det evidensbaserede arbejde? Dorte Bukdahl, KL Fra Cochane-studier til sund fornuft - hvordan kan kommunerne styrke det evidensbaserede arbejde? Dorte Bukdahl, KL Fredensborg Kommune 2007 forebyggende præoperativ indsats til borgere, som skal have

Læs mere

Vejledning i udformning af kliniske guidelines i psykiatri

Vejledning i udformning af kliniske guidelines i psykiatri Vejledning i udformning af kliniske guidelines i psykiatri Titel Titel på guidelines skal være kortfattet, men alligevel tydeligt angive det emne der behandles, f.eks.: Medikamentel behandling af skizofreni

Læs mere

Bilag 1: Kvantitativt analyseredskab til vurdering af Health Effect of Improved Meal Ambiance in a Dutch Nursing Home: A 1-year Intervention

Bilag 1: Kvantitativt analyseredskab til vurdering af Health Effect of Improved Meal Ambiance in a Dutch Nursing Home: A 1-year Intervention Bilag 1: Kvantitativt analyseredskab til vurdering af Health Effect of Improved Meal Ambiance in a Dutch Nursing Home: A 1-year Intervention Study VURDERING AF KVANTITATIV VIDENSKABELIG ARTIKEL Afsnit

Læs mere

Sammenfatning af litteratur Hypotese Problemformulering

Sammenfatning af litteratur Hypotese Problemformulering 1 Indledning Baggrunden for iværksættelse af dette udviklingsprojekt er dels et ønske om at videreudvikle de sygeplejetiltag, der aktuelt tilbydes mennesker med diabetes (fremover kaldet diabetikere),

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel Vurdering af risiko for obstipation hos voksne indlagte patienter (forfatter) (Stassen IT et al. 2012).

Læs mere

Familie-integreret pleje og behandling

Familie-integreret pleje og behandling Familie-integreret pleje og behandling Landskursus for neonatalsygeplejersker Kerteminde, 11. 12. maj 2016 v. Janne Weis ph.d., klinisk forsker og sygeplejespecialist Familiecentreret omsorg Familiecentreret

Læs mere

Understøttelse af hjemmetræning i rehabilitering af geriatriske patienter med vestibulær dysfunktion

Understøttelse af hjemmetræning i rehabilitering af geriatriske patienter med vestibulær dysfunktion Understøttelse af hjemmetræning i rehabilitering af geriatriske patienter med vestibulær dysfunktion Michael Smærup, ph.d. studerende, VIA University College Hoftebrud Nogle faldulykker ender med en alvorlig

Læs mere

ANTIMOBBEPROGRAMMER VIRKER

ANTIMOBBEPROGRAMMER VIRKER HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2011 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: Farrington D P, Ttofi M M: School-Based Programs to Reduce Bullying and Victimization. Campbell Collaboration,

Læs mere

Noter til SfR checkliste 3 Kohorteundersøgelser

Noter til SfR checkliste 3 Kohorteundersøgelser Noter til SfR checkliste 3 Kohorteundersøgelser Denne checkliste anvendes til undersøgelser som er designet til at besvare spørgsmål af typen hvad er effekten af denne eksponering?. Den relaterer sig til

Læs mere

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning Der er adgang til JBI EPB databasen fra databaselisten på Fagbibliotekets hjemmeside, eller hvis du er udenfor hospitalets netværk via fjernadgang til

Læs mere

Metode i klinisk retningslinje

Metode i klinisk retningslinje Metode i klinisk retningslinje National klinisk retningslinje for fysioterapi og ergoterapi til voksne med funktionsevnenedsættelse som følge af erhvervet hjerneskade Karin Spangsberg Kristensen, fysioterapeut.

Læs mere

REEKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester

REEKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T B l e g d a m s v e j 3 B 2 2 0 0 K ø b e n h a v n N REEKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT

Læs mere

Søgekriterier og søgeord diskuteres. Fagkonsulenten undervises i RefWorks og får særskilt login.

Søgekriterier og søgeord diskuteres. Fagkonsulenten undervises i RefWorks og får særskilt login. DEN PRAKTISKE LITTERATURSØGNINGSPROCES Fagkonsulentens version 15. januar 2014 KIBI 1. Kronologisk procesbeskrivelse Formøde med fagkonsulent og søgespecialist: Søgekriterier og søgeord diskuteres. Fagkonsulenten

Læs mere

Særlige retningslinjer for udarbejdelse og kvalitetsgodkendelse af udredninger i form af referencedokumenter på erhvervssygdomsområdet

Særlige retningslinjer for udarbejdelse og kvalitetsgodkendelse af udredninger i form af referencedokumenter på erhvervssygdomsområdet Særlige retningslinjer for udarbejdelse og kvalitetsgodkendelse af udredninger i form af referencedokumenter på erhvervssygdomsområdet November 2010 (1. juli 2016: Arbejdsskadestyrelsen har ændret navn

Læs mere

EVIDENSBASEREDE METODER PÅ BØRN OG UNGEOMRÅDET (DANSK FORSKNING, CAMPBELL FORSKNINGSOVERSIGTER OG LITTERATURSØGNING) METTE DEDING

EVIDENSBASEREDE METODER PÅ BØRN OG UNGEOMRÅDET (DANSK FORSKNING, CAMPBELL FORSKNINGSOVERSIGTER OG LITTERATURSØGNING) METTE DEDING EVIDENSBASEREDE METODER PÅ BØRN OG UNGEOMRÅDET (DANSK FORSKNING, CAMPBELL FORSKNINGSOVERSIGTER OG LITTERATURSØGNING) METTE DEDING EVIDENSBASEREDE METODER PÅ BØRN OG UNGEOMRÅDET 2 SFI RCT S PÅ BØRN OG UNGEOMRÅDET:

Læs mere

Det Nationale Forskningscenter. for Arbejdsmiljø, NFA

Det Nationale Forskningscenter. for Arbejdsmiljø, NFA Hvad virker i ulykkesforebyggelsen Det Nationale Forskningscenter - Review af den internationale videnskabelige litteratur for Arbejdsmiljø, NFA AMFF Årskonference januar 2014, Seniorforsker, PhD. Forebyggelse

Læs mere

Nationale referenceprogrammer og SFI

Nationale referenceprogrammer og SFI Nationale referenceprogrammer og SFI Lisbeth Høeg-Jensen Sekretariatet for Referenceprogrammer, Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering www.sst.dk/sfr Sekretariatet for Referenceprogrammer

Læs mere

Effekten af et ventelistekontrolleret psykologisk behandlingsprogram for børn med juvenil idiopatisk artrit og deres forældre

Effekten af et ventelistekontrolleret psykologisk behandlingsprogram for børn med juvenil idiopatisk artrit og deres forældre Effekten af et ventelistekontrolleret psykologisk behandlingsprogram for børn med juvenil idiopatisk artrit og deres forældre v/ Johanne H. Jeppesen Cand. Psych. Ph.d. studerende Psykologisk Institut,

Læs mere

Vurdering af systematiske oversigtsartikler og kliniske guidelines

Vurdering af systematiske oversigtsartikler og kliniske guidelines Vurdering af systematiske oversigtsartikler og kliniske guidelines Evidensbaseret Praksis DF Region Nord Marts 2011 Jane Andreasen, udviklingsterapeut og forskningsansvarlig, MLP. Ergoterapi- og fysioterapiafdelingen,

Læs mere

SKABELON TIL UDFORMNING AF EVIDENSBASEREDE KLINISKE RETNINGSLINJER

SKABELON TIL UDFORMNING AF EVIDENSBASEREDE KLINISKE RETNINGSLINJER SKABELON TIL UDFORMNING AF EVIDENSBASEREDE KLINISKE RETNINGSLINJER Skabelonen er udarbejdet af: Center for Kliniske retningslinjer april 2009 Anbefalet af centrets Videnskabelige Råd, den: 5. maj 2009

Læs mere

Evidens for effekten af rehabilitering for ældre med nedsat funktionsevne. Litteraturgennemgang

Evidens for effekten af rehabilitering for ældre med nedsat funktionsevne. Litteraturgennemgang Evidens for effekten af rehabilitering for ældre med nedsat funktionsevne Litteraturgennemgang Publikationen er udgivet af: Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Type og beskrivelse Søgning Kvalitetsvurdering Syntese Analyse. kvaliteten baseret på værkets bidrag til feltet. Kan inkludere kvalitetsvurdering.

Type og beskrivelse Søgning Kvalitetsvurdering Syntese Analyse. kvaliteten baseret på værkets bidrag til feltet. Kan inkludere kvalitetsvurdering. TYPE AF REVIEW KARAKTERISERET EFTER ANVENDT METODE Type og beskrivelse Søgning Kvalitetsvurdering Syntese Analyse Critical review Formålet er at demonstrere, at forfatteren har lavet en omfattende undersøgelse

Læs mere

Introduktion til "Systematic Review" Hans Lund University of Southern Denmark Bergen University College

Introduktion til Systematic Review Hans Lund University of Southern Denmark Bergen University College Introduktion til "Systematic Review" Hans Lund University of Southern Denmark Bergen University College 1 Program 11.30-12.00 Præsentation af SR hvad er det og hvad kan det bruges til? 12.00-12.10 Summe:

Læs mere

Sommereksamen 2015. Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering

Sommereksamen 2015. Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering Sommereksamen 2015 Titel på kursus: Uddannelse: Semester: Statistik og evidensbaseret medicin Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering 2. semester Eksamensdato: 16-06-2015 Tid:

Læs mere

CINAHL er en forkortelse for Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature.

CINAHL er en forkortelse for Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature. 0 Indhold 1) Basens indhold... 1 2) Adgang til basen... 1 3) Sign In / My EBSCOhost... 2 4) Søgemetoder... 3 4.a Fritekstsøgning... 3 4. b Begrænsning / afgrænsning... 4 4.c Er der adgang til artiklens

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

Nationale kliniske retningslinjer og GRADE-metoden

Nationale kliniske retningslinjer og GRADE-metoden Nationale kliniske retningslinjer og GRADE-metoden 29. august 2014, DMCG.dk repræsentantskabsmøde, Hindsgavl Slot Chefkonsulent Sigrid Paulsen, Sundhedsstyrelsen spa@sst.dk 1 Om præsentationen Nationale

Læs mere

Viden og udvikling Andre søgeord: Rygning, operationer, komplikationer, postoperativt, præoperativ, rygestopintervention.

Viden og udvikling Andre søgeord: Rygning, operationer, komplikationer, postoperativt, præoperativ, rygestopintervention. Titel Søgeord Arbejdsgruppe Klinisk retningslinje for rygestopinterventioner i relation til et kirurgisk indgreb hos patienter der er daglige rygere. Hoved søgeord: Viden og udvikling Andre søgeord: Rygning,

Læs mere

Palliativ indsats og hjerteinsufficiens

Palliativ indsats og hjerteinsufficiens Palliativ indsats og hjerteinsufficiens Birgith Hasselkvist Udviklingssygeplejerske, MKS Regionshospitalet Randers Landskursus for hospice og palliationssygeplejersker, Vejle 2012 Pakkeforløb hjerteklap-

Læs mere