CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER"

Transkript

1 LITTERATURSØGT OMRÅDE Titel Indeksering Baggrund Newborn Individualized Developmental Care and Assessment program (NIDCAP) til præmature børn (børn født før 37 gestationsuge) Hovedsøgeord: Observation af virkning og bivirkning af given behandling. Andre indekseringord: NIDCAP, Præmatur, Neonata, NICUl I Danmark er der de seneste år født mellem 3500 og 4000 for tidligt fødte børn. Det svarer til, at ca. 7 % af alle danske børn inden for de seneste fem år blev født for tidligt (Sundhedsstyrelsen, 2011). Et for tidligt født barn defineres af WHO 1 (WHO, 1998) som et barn født før udgangen af 37. graviditetsuge. Et for tidligt født barn benævnes også et præmaturt barn. Videnscenter for Tidligt Fødte Børn (Mølholm, 2011) konstaterer, at prævalensen af præmature børn gennem de seneste 30 år er steget fra 5 % i 1978 til de ca. 7 % i dag, hvilket er i lighed med den gennemsnitlige prævalens for Europa (EFCNI, u.d.). I denne sammenhæng skriver professor Gorm Greisen (2012), at mortaliteten i Danmark indtil 1-årsalderen er faldet jævnt, og den er nu svarende til en tredjedel af, hvad den var for 30 år siden. På trods af at mortaliteten er faldet, udgør det stadig på mange områder en risiko for barnet at blive født præmaturt. Udviklingen i den neonatale sygepleje samt brugen af lungemodnende medicin har sænket den neonatale morbiditet og øget overlevelsesraten hos for tidligt fødte børn. På trods af at morbiditeten er faldet, er der stadig en øget morbiditet hos de for tidligt fødte børn i forhold til børn født til tiden (Kleberg, 2006). Professor Ingemar Kjellmer (1992) skriver, at i takt med den hurtige udvikling af neonatalafdelingernes pleje og behandling overlever flere og mere umodne, syge børn. Det har medført, at neonatalafdelingerne er blevet mere opmærksomme på, at de børn, der overlever, kan have en øget risiko for varige skader. Et dansk studie af senfølgerne hos for tidligt fødte børn viser, at for tidlig fødsel er en væsentlig risikofaktor for cerebral parese, samt en risikofaktor for intellektuelle og motoriske udviklingsforstyrrelser (Hansen, 2004). Det ufordelagtige miljø for de for tidligt fødte børn, der er på neonatalafdelingerne, kan have en indflydelse på for tidligt fødte børns morbiditet og eventuelle senfølger. Samtidig påpeges det, at de negative indvirkninger, som neonatalafdelingens miljø kan have på det for tidligt fødte barn, kan manifestere sig på flere forskellige måder. Typiske stressmarkører er dog fysiologiske parametre så som øget hjertefrekvens og nedsat saturation (Symington & Pinelli, 2009). Storm og Hertel (1994) 1 WHO: World Health Organization

2 beskriver ud fra deres forsknings- og udviklingsarbejde på en neonatalafdeling, at deres erfaringer er, at for tidligt fødte børn, der i størst muligt omfang skånes for stress, klarer sig bedre både psykisk og fysisk end børn, hvor der ikke tages særlig hensyn til stressbelastning som led i den neonatale sygepleje. Newborn Individualized Developmental Care and Assessment program (NIDCAP) fremhæves af flere fagpersoner som en mulig plejeform til nedsættelse af de for tidligt fødte børns stress og dermed anses NIDCAP som et muligt program til at sænke de for tidligt fødtes morbiditet og reducere deres senfølger (Wallin & Eriksson, 2009; Westrup, 2007; Vandenberg, 2007; Kleberg, 2006). Desuden viser en forældretilfredshedsundersøgelse, at forældrene til for tidligt fødte børn giver udtryk for større tilfredshed med sygeplejen, hvis sygeplejen udføres ud fra NIDCAP (Wielenga, et al., 2006). Hvilken evidens er der for, at præmatures morbiditet reduceres ved pleje udført ud fra NIDCAP, sammenlignet med vanlig pleje? Morbiditet indikeres i denne sammenhæng ved: Dage med ventilationsstøtte Fokuserede spørgsmål Dage med O2- tilskud, Antal BPD tilfælde/antal chronic lung disease (CLD) 2 tilfælde Antal IVH Antal ventrikeldilatationer Neurological Examination of the Full Term Newborn Infant (Prechtl) Hvilken evidens er der for en reduceret forekomst af senfølger blandt præmature børn, hvor plejen udføres ud fra NIDCAP sammenlignet med vanlig pleje? Senfølger indikeres i denne sammenhæng ved: Bayley Scales of Infant Development herunder: Mental Developmental Index (MDI) og Psychomotor Developmental Index (PDI) Pediatric complication scale Vanlig pleje indikeres for begge fokuserede spørgsmål ved som minimum 2 CLD: chronic lung disease anden betegnelse for BPD (Peters, et al., 2009)

3 at have kuvøsedækkende og rede lignede krandse til børnene, hvor de støttes i deres lejring. Litteratursøgning Søgeord: På baggrund af de fokuserede spørgsmål er der udført systematiske litteratursøgninger. Følgende ord er anvendt: NIDCAP, individualized developmental care, Newborn Individualized Developmental Care and Assessment program Hvor det har været muligt er disse ord anvendt som MESH-termer. Søgedatabaser: Cochrane Library, Medline (Pubmed), Embase Cinahl og PsycINFO Desuden er der foretaget systematiske søgninger på relevante internetsider, samt foretaget håndsøgninger. Metode Limits: Studiedesign: Metaanalyser Systematiske oversigtsartikler RCT Kohortestudier CCT Sprog: Engelsk, dansk, norsk og svensk Kontrolgruppe: Hvis vanlig pleje ikke er specifikt beskrevet i artiklerne, vil artikler fra USA før 1980 og artikler fra Europa før 1990 blive ekskluderet, idet disse årstal udgør en skillevej for den neonatale pleje i henholdsvis USA og Europa, da det var i disse årstal, NIDCAP blev introduceret på de respektive kontinenter(kleberg, 2006; Pal, et al., 2008). Tidspunkt for litteratursøgning: Januar marts 2012 Litteraturgennemgang For det fokuserede spørgsmål: Hvilken evidens er der for, at præmatures morbiditet reduceres ved pleje udført ud fra NIDCAP sammenlignet med vanlig pleje? Resulterede den systematiske litteratursøgning i 269 hits, heriblandt 144 dubletter. Udover dubletter blev abstracts ekskluderet primært fordi, det var smerter eller forældre der var interesseområdet. Herefter blev de resterende 89 abstracts læst igennem. Herved kunne 65

4 abstracts ekskluderes, primært idet flere studier ikke målte på effekten af NIDCAP i forhold til de valgte indikatorer eller fordi de omhandlede implementering af NIDCAP. De sidste 24 artikler blev rekvireret i fuld længde og gennemlæst. Af de sidste 24 artikler ekskluderes 11 artikler, idet det er artikler, der indgår i det seneste systematiske review af blandt andet Lars Wallin, som inkluderes (Wallin & Eriksson, 2009); de anses derfor som dubletter. 4 artikler ekskluderes, idet vanlig pleje ikke opfylder inklusionskriterierne. Derudover ekskluderes 3 kohortestudier, idet sandsynligheden for at studierne indeholder systematiske fejl er større end ved for eksempel RCT. Idet der er fremkommet både et systematisk review og flere RCT, findes der ikke nogen grundlag for at inddrage kohortestudierne, medmindre at alle de andre studier må ekskluderes på grund af dårlig metodologi. Udskillelsesprocessen resulterer således i et systematisk review (Wallin & Eriksson, 2009) og fem RCT-studier (Peters, et al., 2009; McAnulty, et al., 2009; Maguire, et al., 2009A; Als, et al., 2012; Als, et al., 2011), som opfylder inklusionskriterierne og de kan dermed være kilder til at besvare det fokuserede spørgsmål omhandlende de præmature børns morbiditet. Udskillelsesprocessen er skitseret i diagram 1. Diagram 1 Udskillelsesprocessen for det første fokuserede spørgsmål

5 For de fokuserede spørgsmål:hvilken evidens er der for en reduceret forekomst af senfølger blandt præmature børn, hvor plejen udføres ud fra NIDCAP sammenlignet med vanlig pleje? Resulterede den systematiske litteratursøgningi 269 hits. Ud fra titlen blev 180 abstracts ekskluderet, heriblandt var der 144 dubletter. Ud over dubletter blev abstracts ekskluderet primært, fordi interesseområderne i studierne var smerter eller forældre. Herefter blev de resterende 89 abstracts læst igennem. Herved kunne 65 abstracts ekskluderes, primært fordi flere studier ikke målte på effekten af NIDCAP i forhold til de valgte indikatorer, eller fordi de omhandlede implementering af NIDCAP. De sidste 24 artikler blev rekvireret i fuld længde og gennemlæst. Af de sidste 24 artikler ekskluderes 11 artikler, idet det er artikler, der indgår i det seneste systematiske review af blandt andet Lars Wallin (Wallin & Eriksson, 2009) de anses derfor som dubletter. 4 artikler ekskluderes, idet vanlig pleje ikke opfylder inklusionskriterierne. Derudover ekskluderes 3 kohortestudier. Udskillelsesprocessen resulterer således i et systematisk review (Wallin & Eriksson, 2009) og fem RCT- studier (Peters, et al., 2009; McAnulty, et al., 2009; Als, et al., 2012; Maguire, et al., 2009B; Als, et al., 2011), som opfylder inklusionskriterierne og de kan dermed være kilder til at besvarer det fokuserede spørgsmål omhandlende de præmature børns senfølger. Udskillelsesprocessen er skitseret i diagram 2. Diagram 2: Udskillelsesprocessen for andet fokuserede spørgsmål.

6 Litteraturgennemgang: Systematiske review - Lars Wallin og Mats Eriksson (Wallin & Eriksson, 2009) Studiet er en systematisk oversigt og dermed evidensniveauet Ia. Ideelt set burde litteratursøgningen have inkluderet yderligere relevante databaser. Imidlertid er det ikke opfattelsen, at dette ville have ændret nævneværdigt på artiklens fund, da dokumentationen på området stadig er relativ begrænset og det er opfattelsen, at alle relevante studier er medtaget. Det kunne have været ønskeligt, om den pleje, der blev ydet i kontrolgrupperne (vanlig pleje) havde været mere velbeskrevet. Det er imidlertid opfattelsen, at dette er forsøgt præciseret så godt, som det er muligt. På denne baggrund tildeles studiet følgende evidensstyrke. Studiekvalitet ++, evidensniveau Ia, evidensstyrke A Studie 1 Katrine Leigh Peters et al. (Peters, et al., 2009) Studiet er et RCT, der er designet som måneders follow-upundersøgelse og dermed evidensniveauet Ib. Studiet er gennemført med skjult klyngerandomisering og er enkeltblindet. Der beskrives, at der ikke

7 er nogen signifikant forskel mellem grupperne ved baseline, men der ses en forskel i tabellerne; der er således en risiko for, at randomiseringsprocessen ikke er lykkedes. Da dette med stor sandsynlighed introducerer en bias til studiet til fordel for interventionen, nedgraderes studiets styrke. Studiekvalitet +, evidensniveau Ib, evidensstyrke B* Studie 2 G. MacAnulty et al. (McAnulty, et al., 2009) Studiet er et RCT designet som en nimåneders follow-up-undersøgelse og dermed evidensniveauet Ib. Studiet er gennemført med skjult blokrandomisering og er enkeltblindet. Der beskrives, at der ikke er nogen signifikant forskel mellem grupperne, men mulige confoundere, som for eksempel om barnet lå i respirator ved indgangen til studiet, er ikke beskrevet. Rekrutteringen af deltagere til studiet er sket over en årrække på otte år, der er derfor sandsynlighed for, at grupperne ikke er blevet behandlet ens. Der er et dropout på 13 % ved ni måneder, men på trods af dette er der ikke foretaget ITT. Disse forhold danner baggrund for at studiets styrke nedgraderes. Studiekvalitet +, evidensniveau Ib, evidensstyrke B* Studie 3 Celeste Maguire et al. (Maguire, et al., 2009A) Studiet er et RCT og dermed er evidensniveauet Ib. Studiet er gennemført med skjult blokrandomisering og både forsker og behandler var blindet. Grupperne er, på nær børn med PDA ens ved baseline, men der tages højde for forskellen i analysen. Der er et frafald på 9 %, men der er ikke udført ITT, hvilket er det eneste kritikpunkt. Det antages dog, at den manglende analyse ikke har betydet noget for resultatet, idet resultaterne af studiet ikke viser nogen effekt af pleje udført ud fra NIDCAP. På den baggrund nedgraderes studiet ikke. Studiekvalitet ++, evidensniveau Ib, evidensstyrke A Studie 4 H. Als et al. (Als, et al., 2012) Studiet er et RCT, designet som en ni måneders follow-up-undersøgelse, og dermed er evidensniveauet Ib. Det er et lille studie (N=30) gennemført med skjult blokrandomisering. Forskerne er blindet. Studiet beskriver, at grupperne bliver behandlet ens. Imidlertid findes en signifikant forskel på, hvor erfarne sygeplejerskerne er, som plejer deltagerne - interventionsgruppen bliver plejet af mere erfarne sygeplejersker. Da NIDCAP, er en intervention, der kræver langvarig oplæring, kan dette introducere en så alvorlig informationsbias i studiet, som på denne baggrund nedgraderes i styrke. Studiekvalitet +, evidensniveau Ib, evidensstyrke B*

8 Studie 5 Celeste Maguire et al. (Maguire, et al., 2009B) Studiet er et et- og toårs follow-up-studie på et randomiseret kontrolleret studie; dermed har det evidensniveau Ib. Studiet er gennemført med skjult blokrandomisering og både læger og forskere er blindet. Grupperne er signifikant ens ved baseline. Der er imidlertid ingen oplysninger om eksempelvis respiratorbehandling eller forældrenes indkomst, som kan være mulige confoundere. Der er et dropout på 11 % ved 1-årsundersøgelsen og et dropout på 13 % ved 2-års-undersøgelsen, men på trods af dette er der ikke udført ITT. Disse forhold danner baggrund for, at studiets styrke nedgraderes. Studiekvalitet +, evidensniveau Ib, evidensstyrke B* Studie 6 H. Als et al. (Als, et al., 2011) Studiet er et RCT, som er designet som en ni- måneders follow-upundersøgelse og har dermed evidensniveau Ib. Studiet er lille (N=30) og er gennemført med skjult blokrandomisering og forskerne er blindet. Det oplyses, at grupperne er blevet behandlet ens, imidlertid er de 30 deltagere rekrutteret over en periode på fire år, hvilket medfører en risiko for, at grupperne ikke er blevet behandlet ens og dermed ikke er sammenlignelige. Der er således risiko for informationsbias. På den baggrund nedgraderes studiets evidensstyrke. Studiekvalitet +, evidensniveau Ib, evidensstyrke B* For begge de fokuserede spørgsmål om, hvorvidt pleje udført ud fra NIDCAP kan sænke de præmature børns morbiditet og deres senfølger, gælder det generelt for de inkluderede RCT er, at der er så mange brud på den interne validitet, det være sig selektionsbias, informationsbias og confounding, at det kan være vanskeligt at konkludere noget til fordel for NIDCAP ud fra de valgte indikatorer. I det inkluderede systematiske review er resultatet, at NIDCAP har signifikant effekt for nogle af indikatorerne. I sammenfatningen af evidens tages det dog i betragtning, at de i reviewet inkluderede studier anses for at være af metodisk middelmådig karakter. Samlet set anses evidensen på baggrund af ovenstående for de omtalte fokuserede spørgsmål ikke som stærk, og det er derfor ikke muligt at opstille anbefalinger. Planlagte fremtidige tiltag For at opnå resultater af et højt evidensniveau kunne forskningen eksempelvis omfatte større randomiserede kontrollerede studier, hvor der først måles på de valgte indikatorer minimum fem år efter en vellykket implementering har fundet sted. Det anses som væsentligt, at det er større studier, idet styrken af interventionen må anses som lille set i forhold til vanlig pleje.

9 Forfatter Susanne Søndergaard Kappel, Cand. Cur., Neonatalklinikken, Rigshospitalet, tlf Referancer: EFCNI, u.d. Media Backgrounder #1. [Online] Available at: 1_- _Prematurity_in_Europe_FINAL_21_Nov.pdf Greisen, G., Generelt om tidligt fødte i Danmark - anno [Online] Available at: DE6471/0/Generelt_om_tidligt_foedte_GG_2012.pdf Hansen, B. M., Ekstremt tidligt fødte børn og børn med ekstremt lav fødselsvægt. [Online] Available at: 6DD /0/JMCNeonatalEtfol.pdf Kirkebæk, B., Clausen, H., Storm, K. & Dyssegaard, B., Skrøbelig kontakt. For tidligt fødte børn og deres samspil med omgivelserne. København: Dansk Psykologisk forlag. Kjellmer, I., Förord. I: Utvecklingsanpassad Neonatalvård. s.l.:s.n., p. 3. Kleberg, A., Promoting preterm infants' development and mother child interaction. Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program, Stockholm: US-AB Universitetsservice. Mølholm, B., Videnscenter for Tidligt fødte. [Online] Available at: oedte/omtidligt_foedte_boern/antalogudvikling.htm Sundhedsstyrelsen, Sygehusfødsler og komplikationer. [Online] Available at: _og_abort/foedsler1.aspx

10 Symington, A. & Pinelli, J., Developmental care for promoting development and preventing morbidity in preterm infants (Review), s.l.: The Cochrane Collaboration. Vandenberg, K. A., Individualized developmental care for high risk newborns in the NICU: A practice guideline. Early human development, pp Wallin, L. & Eriksson, M., Newborn Individual Development Care and Assessment Program (NIDCAP): A Systematic Review of the Literature. Worldviews on Evidence-Based Nursing, pp Westrup, B., Newborn Individualized developmental care and assessment program (NIDCAP) - family-centred developmentally supportive care. Early human development, pp WHO, Postpartum care of the mother and newborn: a practial guide., s.l.: WHo. Wielenga, J., Smit, B. & Unk, L., How Satisfied Are Parents Supported by Nurses With the NIDCAP Model of Care for Their Preterm Infant?. Journal of Nursing Care Quality, pp

Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens?

Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens? Juni 2011 Årgang 4 Nummer 2 Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens? af Palle Larsen Ph.d. studerende, Britta Hørdam Ph.d., Projektleder, Steen Boesby,

Læs mere

Litteratursøgning. Litteratursøgning 1

Litteratursøgning. Litteratursøgning 1 Litteratursøgning Evidensbaseret Praksis DF Region Nord Marts 2011 Jane Andreasen, udviklingsterapeut og forskningsansvarlig, MLP. Ergoterapi- og fysioterapiafdelingen, Aalborg Sygehus Litteratursøgning

Læs mere

Forældreinformation. Regionshospitalet Randers/Grenaa Børneafdelingen Neonatalafsnittet

Forældreinformation. Regionshospitalet Randers/Grenaa Børneafdelingen Neonatalafsnittet Forældreinformation - om hvad du kan gøre for dit lille barn, når det er født for tidligt. Regionshospitalet Randers/Grenaa Børneafdelingen Neonatalafsnittet Den vigtigste person i dit barns liv er dig

Læs mere

Ekstremt tidligt fødte børn og børn med ekstremt lav fødselsvægt

Ekstremt tidligt fødte børn og børn med ekstremt lav fødselsvægt 1/12 Ekstremt tidligt fødte børn og børn med ekstremt lav fødselsvægt af læge Bo Mølholm Hansen Følgende beskrivelse er baseret på resultater fra et dansk landsdækkende studie af børn født i 1994-95 med

Læs mere

SfR Checkliste 1: Systematiske oversigtsartikler og metaanalyser

SfR Checkliste 1: Systematiske oversigtsartikler og metaanalyser Checklister bilag 0-7 SfR Checkliste : Systematiske oversigtsartikler og metaanalyser Forfatter, titel: Gillies D, Spence K: Deep versus Shallow suction of endotracheal tubes in ventilated neonates and

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Artikelsøgning - Workshop. Berit Elisabeth Alving

Artikelsøgning - Workshop. Berit Elisabeth Alving Artikelsøgning - Workshop Berit Elisabeth Alving Program: 1. Søgeteknikker og søgestrategier 2. Søgninger i sundhedsfaglige databaser: PubMed Embase/ Cinahl Pubmed Embase Cinahl Tidsskrifter om alle sundhedsfaglige

Læs mere

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE?

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? Demensdagene den 11.-12. maj 2015 Symposium 12: Husk de pårørende! Gerontopsykolog Anna Aamand, Ældrepsykologisk Klinik,

Læs mere

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström

IPS og Sherpa. Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström x IPS og Sherpa Rehabilitering i praksis - de mange virkeligheder 30. oktober 2013 Nyborg Strand Thomas Nordahl Christensen Lone Hellström IPS Individual placement and support Beskæftigelsesindsats til

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 8: Checkliste Estey SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Estey, William: Subjective Effects og Dry versus Humidified Low Flow Oxygen Tidsskrift, år: Respiratory

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

Isolation af patienter med hæmatologisk cancer og neutropeni

Isolation af patienter med hæmatologisk cancer og neutropeni Titel Isolation af patienter med hæmatologisk cancer og neutropeni Søgeord Hovedsøgeord: Viden og udvikling Andre søgeord: Hæmatologi, neutropeni, isolation, infektion, infektionsforebyggelse, beskyttende

Læs mere

Bilag 1: Kvantitativt analyseredskab til vurdering af Health Effect of Improved Meal Ambiance in a Dutch Nursing Home: A 1-year Intervention

Bilag 1: Kvantitativt analyseredskab til vurdering af Health Effect of Improved Meal Ambiance in a Dutch Nursing Home: A 1-year Intervention Bilag 1: Kvantitativt analyseredskab til vurdering af Health Effect of Improved Meal Ambiance in a Dutch Nursing Home: A 1-year Intervention Study VURDERING AF KVANTITATIV VIDENSKABELIG ARTIKEL Afsnit

Læs mere

Økonomisk evaluering af telemedicin -hvad kan vi lære af de hidtidige studier? -Kristian Kidholm, OUH

Økonomisk evaluering af telemedicin -hvad kan vi lære af de hidtidige studier? -Kristian Kidholm, OUH Økonomisk evaluering af telemedicin -hvad kan vi lære af de hidtidige studier? -Kristian Kidholm, OUH 1 Baggrund: Hvad viser reviews af økonomiske studier af telemedicin? Forfatter Antal studier Andel

Læs mere

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning Der er adgang til JBI EPB databasen fra databaselisten på Fagbibliotekets hjemmeside, eller hvis du er udenfor hospitalets netværk via fjernadgang til

Læs mere

CINAHL er en forkortelse for Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature.

CINAHL er en forkortelse for Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature. 0 Indhold 1) Basens indhold... 1 2) Adgang til basen... 1 3) Sign In / My EBSCOhost... 2 4) Søgemetoder... 3 4.a Fritekstsøgning... 3 4. b Begrænsning / afgrænsning... 4 4.c Er der adgang til artiklens

Læs mere

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Nedenstående er en beskrivelse af den kvantitative evaluering af projekt Trivsel gennem bevægelseslæring og forflytningskundskab. Vær opmærksom

Læs mere

Projekt Sund Start Minikonferencen Projekt Sund start, Dragør, September 2010

Projekt Sund Start Minikonferencen Projekt Sund start, Dragør, September 2010 Projekt Sund Start Minikonferencen Projekt Sund start, Dragør, September 2010 Program Præsentation af projekt Sund Start Opsummering af hidtidige erfaringer Hvad er projekt Sund Start? Forskningsprojekt

Læs mere

Viden og udvikling Andre søgeord: Rygning, operationer, komplikationer, postoperativt, præoperativ, rygestopintervention.

Viden og udvikling Andre søgeord: Rygning, operationer, komplikationer, postoperativt, præoperativ, rygestopintervention. Titel Søgeord Arbejdsgruppe Klinisk retningslinje for rygestopinterventioner i relation til et kirurgisk indgreb hos patienter der er daglige rygere. Hoved søgeord: Viden og udvikling Andre søgeord: Rygning,

Læs mere

Øger et lavt til moderat alkoholindtag under graviditeten risikoen for fosterdød? Forskningstræningsopgave 2012

Øger et lavt til moderat alkoholindtag under graviditeten risikoen for fosterdød? Forskningstræningsopgave 2012 Øger et lavt til moderat alkoholindtag under graviditeten risikoen for fosterdød? Forskningstræningsopgave 2012 Berit Haahr Larsen Trine Hammelsvang Kristiansen Vejleder: Mogens Vestergaard INTRODUKTION

Læs mere

AALBORG SYGEHUS MEDICINSK BIBLIOTEK. Kursuskatalog. Kurser i informationssøgning og referencehåndtering

AALBORG SYGEHUS MEDICINSK BIBLIOTEK. Kursuskatalog. Kurser i informationssøgning og referencehåndtering AALBORG SYGEHUS MEDICINSK BIBLIOTEK Kursuskatalog Kurser i informationssøgning og referencehåndtering Medicinsk Biblioteks kursusoversigt Velkommen til Medicinsk Biblioteks kursuskatalog I kataloget finder

Læs mere

Evidensen bag profylaktisk K-vitamin til raske nyfødte - et litteraturreview. Bachelorprojekt i jordemoderkundskab 14.

Evidensen bag profylaktisk K-vitamin til raske nyfødte - et litteraturreview. Bachelorprojekt i jordemoderkundskab 14. Er det nødvendigt? Evidensen bag profylaktisk K-vitamin til raske nyfødte - et litteraturreview Bachelorprojekt i jordemoderkundskab 14. modul, maj 2014 Jordemoderuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol

Læs mere

Interventioner til støtte til teenagere i alderen 13-17 år med en kræftsyg forælder i palliativt forløb

Interventioner til støtte til teenagere i alderen 13-17 år med en kræftsyg forælder i palliativt forløb Interventioner til støtte til teenagere i alderen 13-17 år med en kræftsyg forælder i palliativt forløb CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER OFFENTLIG HØRING JANUAR/FEBRUAR 2015 Den kliniske retningslinje

Læs mere

Hvilke regulatoriske krav er der til kliniske forsøg, når børn udgør patientgruppen?

Hvilke regulatoriske krav er der til kliniske forsøg, når børn udgør patientgruppen? Hvilke regulatoriske krav er der til kliniske forsøg, når børn udgør patientgruppen? Lone Ekstrøm Ragn, RA/QA Konsulent Tirsdag den 17. juni 2014, 17.10 17.30 Ragn Regulatory Consulting Børn som forsøgsdeltagere

Læs mere

Implementering af kliniske retningslinjer sygeplejerskernes oplevelser.

Implementering af kliniske retningslinjer sygeplejerskernes oplevelser. December 2010 Årgang 3 Nummer 4 Implementering af kliniske retningslinjer sygeplejerskernes oplevelser. René Richard, Klinisk Oversygeplejerske, SD, MKS, Anæstesiologisk Afdeling Z Bispebjerg Hospital

Læs mere

Udarbejdelse af anbefalinger

Udarbejdelse af anbefalinger 1 Hver kliniske vejledning udmunder i anbefalingsgrader indenfor diagnostik, forebyggelse, behandling og effektmål. Vurdering af evidensniveau Behandling og Forebyggelse 1a Systematisk review af RCT (med

Læs mere

Vurdering af Bayley Scales of Infant and Toddler Development, Third Edition, Motor Scale (Bayley - III Motor Scale)

Vurdering af Bayley Scales of Infant and Toddler Development, Third Edition, Motor Scale (Bayley - III Motor Scale) Danske Fysioterapeuter, Projekt måleredskaber Vurdering af Bayley Scales of Infant and Toddler Development, Third Edition, Motor Scale (Bayley - III Motor Scale) Evaluering af småbørns grovmotoriske og

Læs mere

HOSPITAL I HJEMMET FOR DEN ÆLDRE MEDICINSKE INDLÆGGELSESKRÆVENDE PATIENT.

HOSPITAL I HJEMMET FOR DEN ÆLDRE MEDICINSKE INDLÆGGELSESKRÆVENDE PATIENT. HOSPITAL I HJEMMET FOR DEN ÆLDRE MEDICINSKE INDLÆGGELSESKRÆVENDE PATIENT. Baggrund Stigende antal ældre 1980 100-109 90-99 80-89 70-79 60-69 50-59 40-49 30-39 20-29 10-19 0-9 2014 100-109 90-99 80-89 70-79

Læs mere

1.0 Problemstilling... 3. 1.1 Problemformulering... 7. 1.2 Begrebsafklaring... 7. 2.0 Redegørelse for metode... 7. 2.1 Projektets opbygning...

1.0 Problemstilling... 3. 1.1 Problemformulering... 7. 1.2 Begrebsafklaring... 7. 2.0 Redegørelse for metode... 7. 2.1 Projektets opbygning... 1 Indhold 1.0 Problemstilling... 3 1.1 Problemformulering... 7 1.2 Begrebsafklaring... 7 2.0 Redegørelse for metode... 7 2.1 Projektets opbygning... 7 2.2 Valg af metode... 8 2.3 Videnskabsteoretiske overvejelser...

Læs mere

Hvilke telemedicinske løsninger skal man vælge? - Checkliste til vurdering af telemedicin. Forskningsleder i CIMT, OUH Kristian Kidholm

Hvilke telemedicinske løsninger skal man vælge? - Checkliste til vurdering af telemedicin. Forskningsleder i CIMT, OUH Kristian Kidholm Hvilke telemedicinske løsninger skal man vælge? - Checkliste til vurdering af telemedicin Forskningsleder i CIMT, OUH Kristian Kidholm Baggrund: Telemedicin er på vej ind i sundhedsvæsenet Regeringens

Læs mere

ALKOHOL, RYGNING OG POSTOPERATIVE KOMPLIKATIONER

ALKOHOL, RYGNING OG POSTOPERATIVE KOMPLIKATIONER ALKOHOL, RYGNING OG POSTOPERATIVE KOMPLIKATIONER 2012 Alkohol, rygning og postoperative komplikationer Sundhedsstyrelsen. 2012 Elektronisk ISBN 978-87-7104-315-0 Litteraturstudie og manuskript: Marie Eliasen,

Læs mere

Elektroniske tidsskrifter og databaser via Regionslicenser

Elektroniske tidsskrifter og databaser via Regionslicenser Vejledning Elektroniske tidsskrifter og databaser via Regionslicenser Via Regionslicenser kan hver region tilbyde alle hospitalsansatte og praksissektoren adgang til en række elektroniske ressourcer Adgangen

Læs mere

Videnscenter for amning af børn med specielle behov

Videnscenter for amning af børn med specielle behov Videnscenter for amning af børn med specielle behov - status og perspektiver 2008 v/ projektleder Ragnhild Måstrup Indhold Videnscenter for amning af børn med specielle behov... 3 Baggrund for oprettelsen...

Læs mere

EVIDENS FOR EFFEKTEN AF REHABILITERING FOR ÆLDRE MED NEDSAT FUNKTIONSEVNE. Litteraturgennemgang

EVIDENS FOR EFFEKTEN AF REHABILITERING FOR ÆLDRE MED NEDSAT FUNKTIONSEVNE. Litteraturgennemgang EVIDENS FOR EFFEKTEN AF REHABILITERING FOR ÆLDRE MED NEDSAT FUNKTIONSEVNE Litteraturgennemgang 2 Publikationen er udgivet af: Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Københavns Universitetshospital Rigshospitalet, Neonatalklinikken. Mette Andersen, oversygeplejerske, MEVO, Neonatalklinikken Rigshospitalet.

Københavns Universitetshospital Rigshospitalet, Neonatalklinikken. Mette Andersen, oversygeplejerske, MEVO, Neonatalklinikken Rigshospitalet. Titel Klinisk retningslinje for smertevurdering af neonatale børn Procesbeskrivelse Sted Arbejdsgruppe Københavns Universitetshospital Rigshospitalet, Neonatalklinikken Mette Andersen, oversygeplejerske,

Læs mere

Produktion og formidling af systematiske reviews på Dansk Clearinghouse for. Uddannelsesforskning

Produktion og formidling af systematiske reviews på Dansk Clearinghouse for. Uddannelsesforskning Produktion og formidling af systematiske reviews på Michael Søgaard Larsen Daglig leder, lektor. 1 Evidens Bred betydning: At en konklusion, en praksis eller en politik i uddannelse er baseret på eller

Læs mere

CINAHL Complete. Indhold. Find vejen frem VIA University College

CINAHL Complete. Indhold. Find vejen frem VIA University College Find vejen frem VIA University College Dato: 9. februar 2015 Ref.: Charlotte Qvist - VIA Bibliotekerne CINAHL Complete Indhold Om CINAHL Complete 2 Søging..2 Advanced Search 3 Basic Sarch 7 CINAHL Headings.8

Læs mere

Er der evidens for sygeplejeinterventioner ved peristomale hudproblemer hos stomipatienter?

Er der evidens for sygeplejeinterventioner ved peristomale hudproblemer hos stomipatienter? MASTERUDDANNELSEN I KLINISK SYGEPLEJE Navn: Ulla Skræp Studienr.: 20100150 Modulnr.: Modul 2 Måned og år: Juni 2011 Vejleder: Annette de Thurah Typeenheder: 32.107 Er der evidens for sygeplejeinterventioner

Læs mere

Sygeplejefaglige problemstillinger

Sygeplejefaglige problemstillinger Sygeplejefaglige problemstillinger - er alle velegnet som grundlag for kliniske retningslinjer? Linda Schumann Scheel Ph.d., cand.pæd. og sygeplejerske DASys Konference d. 23. september 2009 Århus Universitetshospital,

Læs mere

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden 2008 Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen ved Sygehus Nord 1 Kommissorium

Læs mere

Vælg det emneord, du vil bruge og klik på Continue. Nu vises de subheadings som knytter sig til emneordet:

Vælg det emneord, du vil bruge og klik på Continue. Nu vises de subheadings som knytter sig til emneordet: Embase Quick Guide Fritekstsøgning (Basic Search) Skriv dine søgeord i søgefeltet og klik på Search. Der er mulighed for at gøre søgningen bredere ved at vælge Include Related Terms". Avanceret søgnng

Læs mere

Helle Gøtzsche Olesen

Helle Gøtzsche Olesen Kandidatspeciale Afvikling af CPAP behandling hos for tidligt fødte børn -en dansk model af Helle Gøtzsche Olesen Sektion for Sygepleje, Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet nr. 254/2012 KANDIDATUDDANNELSEN

Læs mere

Embase er en stor sundhedsfaglig database der niveau- og

Embase er en stor sundhedsfaglig database der niveau- og 1 Embase er en stor sundhedsfaglig database der niveau- og indholdsmæssigt supplerer PubMed. Søgning i Embase tager udgangspunkt i den emneordskontrollerede thesaurus, der kaldes EMTREE fra hvilke posterne

Læs mere

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer Implementering og effekt af kliniske retningslinjer INGE MADSEN, MI. Ekstern lektor, Centeret for Kliniske Retningslinjer og lektor, VIA. SUND, Aarhus N. CENTERET FOR KLINISKE RETNINGSLINJER, Institut

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere

The Cohrane Library Søgevejledning

The Cohrane Library Søgevejledning The Cohrane Library Søgevejledning Udarbejdet af: Hanne Christensen, Fagbiblioteket, Sygehus Viborg Conni Skrubbeltrang og Lise Nørregaard Christensen, Medicinsk Bibliotek, Aalborg Sygehus The Cochrane

Læs mere

om præmature og andre sarte børn

om præmature og andre sarte børn efterår 2010 foredragskatalog om præmature og andre sarte børn foredragsholdere anne-marie aaen (psykolog & forfatter) anne olin (klinisk diætisk) hannah harboe (børnefysioterapeut) patricia egge (talehørepædagog)

Læs mere

Sammenhæng mellem kvalitet af sygepleje og arbejdsmiljø i sundhedssektoren Hovedbestyrelsesmøde Onsdag den 10. Juni 2015

Sammenhæng mellem kvalitet af sygepleje og arbejdsmiljø i sundhedssektoren Hovedbestyrelsesmøde Onsdag den 10. Juni 2015 Sammenhæng mellem kvalitet af sygepleje og arbejdsmiljø i sundhedssektoren Hovedbestyrelsesmøde Onsdag den 10. Juni 2015 Karen Albertsen kal@teamarbejdsliv.dk PRÆSENTATION INDHOLD Formål, metode, afgrænsning

Læs mere

Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis. Hanne Lisby, Koordinator

Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis. Hanne Lisby, Koordinator Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis Hanne Lisby, Koordinator 1 Hvorfor. http://www.youtube.com/watch?v=tw6o60hpl5o Aalborg Universitetshospital: Handleplan 2014: Et lærende hospital: September

Læs mere

Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering

Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering CINAHL Plus Udgiver Cinahl Information Systems, California Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering Omfang

Læs mere

SKABELON OG MANUAL TIL UDFORMNING AF EVIDENSBASEREDE KLINISKE RETNINGSLINJER

SKABELON OG MANUAL TIL UDFORMNING AF EVIDENSBASEREDE KLINISKE RETNINGSLINJER SKABELON OG MANUAL TIL UDFORMNING AF EVIDENSBASEREDE KLINISKE RETNINGSLINJER Skabelonen er udarbejdet af: Center for Kliniske retningslinjer Anbefalet af centrets Videnskabelige Råd, den: 18. juni 2009

Læs mere

Mini-vejledning til. PubMed

Mini-vejledning til. PubMed Mini-vejledning til PubMed Udarbejdet af bibliotekar Helen Grundtvig Kristensen. Revideret Januar 2010 1 Indholdsfortegnelse Pubmed: introduktionsside side 3 Enkel søgning side 4 Advanced Search side 4

Læs mere

- evidens for inddragelse af pårørende i psykiatrien

- evidens for inddragelse af pårørende i psykiatrien - evidens for inddragelse af pårørende i psykiatrien Marianne Melau, Spl., M.Sc Sc., phd-studerende Psykiatrisk Center København marianne.melau melau@regionh.dk arv/miljø debatten The schizophrenogenic

Læs mere

ER AMMEDE BØRN MERE INTELLIGENTE END BØRN DER ERNÆRES MED MODERMÆLKSERSTATNING?

ER AMMEDE BØRN MERE INTELLIGENTE END BØRN DER ERNÆRES MED MODERMÆLKSERSTATNING? ER AMMEDE BØRN MERE INTELLIGENTE END BØRN DER ERNÆRES MED MODERMÆLKSERSTATNING? FORSKNINGSTRÆNINGSOPGAVE, ALMEN MEDICIN Læge Jesper Gellert Læge Jonas Baandrup Vejleder: Professor Mogens Vestergaard Juni

Læs mere

Født for tidligt? Vi tilbyder støtte, rådgivning og medlemsaktiviteter

Født for tidligt? Vi tilbyder støtte, rådgivning og medlemsaktiviteter Født for tidligt? Vi tilbyder støtte, rådgivning og medlemsaktiviteter For tidligt fødte børn I Danmark fødes ca. 7,5 % af en børneårgang for tidligt. Det svarer til omkring 4.500 børn om året eller ca.

Læs mere

VEJLEDNING I UDARBEJDELSE AF REFERENCEPROGRAMMER

VEJLEDNING I UDARBEJDELSE AF REFERENCEPROGRAMMER VEJLEDNING I UDARBEJDELSE AF REFERENCEPROGRAMMER 2004 Udarbejdet af Sekretariatet for Referenceprogrammer, Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen Sekretariatet for Referenceprogrammer,

Læs mere

Sammenhæng mellem 100 meter fri tider og aerob effekt hos konkurrencesvømmere i alderen 10-16 år

Sammenhæng mellem 100 meter fri tider og aerob effekt hos konkurrencesvømmere i alderen 10-16 år Fysioterapeutuddannelsen, Odense PPYCS, foråret 2014 Sammenhæng mellem 100 meter fri tider og aerob effekt hos konkurrencesvømmere i alderen 10-16 år Correlation between 100 meter freestyle swim times

Læs mere

indsats for sygemeldte

indsats for sygemeldte Effekter af den beskæftigelsesrettede indsats for sygemeldte En litteraturoversigt 12:06 Jan Høgelund 12:06 EFFEKTER AF DEN BESKÆFTIGELSESRETTEDE INDSATS FOR SYGEMELDTE EN LITTERATUROVERSIGT JAN HØGELUND

Læs mere

KL s Misbrugskonference

KL s Misbrugskonference KL s Misbrugskonference Web-baseret alkoholbehandling er det dét nye Sort? Baggrund og evidens 7. oktober 2014 Anders Blædel Gottlieb Hansen Forsknings- og udviklingskonsulent Det Sundhedsfaglige og Teknologiske

Læs mere

Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens?

Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens? Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens? Almindelige psykiske lidelser som angst, depression, spiseforstyrrelser mv. har stor udbredelse. I Danmark og andre europæiske lande vurderes

Læs mere

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet!

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! Udvikling og test af en app for forældre udskrevet tidligt efter fødsel, et Participatory Design projekt. 1 BAGGRUND FOR PROJEKTET 3 Problemstillingen

Læs mere

Sederingspraksis på danske sygehuse. Ingrid Egerod Seniorforsker, UCSF Sygeplejerske, cand.cur., Ph.d.

Sederingspraksis på danske sygehuse. Ingrid Egerod Seniorforsker, UCSF Sygeplejerske, cand.cur., Ph.d. Sederingspraksis på danske sygehuse Ingrid Egerod Seniorforsker, UCSF Sygeplejerske, cand.cur., Ph.d. Projektgruppe Ingrid Egerod Seniorforsker, UCSF, København Birgitte Viebæk Christensen Afdelingslæge,

Læs mere

Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser

Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser Fysisk aktivitet i forebyggelse og behandling af bevægeapparatlidelser David Christiansen Fysioterapeut, cand. scient san. Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 DK 7400 Herning

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDVALGTE SUNDHEDSFAGLIGE INDSATSER VED REHABILITERING TIL PATIENTER MED TYPE 2 DIABETES

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDVALGTE SUNDHEDSFAGLIGE INDSATSER VED REHABILITERING TIL PATIENTER MED TYPE 2 DIABETES NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDVALGTE SUNDHEDSFAGLIGE INDSATSER VED REHABILITERING TIL PATIENTER MED TYPE 2 DIABETES 2015 Titel National klinisk retningslinje for udvalgte sundhedsfaglige indsatser

Læs mere

Præmature børns pasningsmuligheder i Gentofte Kommune

Præmature børns pasningsmuligheder i Gentofte Kommune Præmature børns pasningsmuligheder i Gentofte Kommune Udarbejdet af: Sundhedsplejerske Birgitte Martiny Sundhedsplejerske Kirsten Hilligsøe Thomsager Høre/tale konsulent Sanne Thoudahl Lundqvist Høre/tale

Læs mere

Den psykomotoriske udvikling hos for tidligt fødte børn

Den psykomotoriske udvikling hos for tidligt fødte børn side 22 fysioterapeuten nr. 16 / november 2011 børn 168 meget for tidligt fødte børn er blevet undersøgt ved 3- og 5-års-alderen. Over halvdelen af dem havde udviklingsdeficit i 3-års-alderen og endnu

Læs mere

Center for kliniske retningslinjer

Center for kliniske retningslinjer Center for kliniske retningslinjer - Nationalt Clearinghouse for sygeplejefaglige kliniske retningslinjer 2004: Etablere godkendelsesråd 2005: Vi vil have et Clearing house. Mål: Oktober 2007 2008 Dansk

Læs mere

Epidemiologiske metoder

Epidemiologiske metoder Bacheloruddannelsen i IT og Sundhed Københavns Universitet Epidemiologiske metoder 2. semester Forårssemesteret 2014 Kursusleder Mads Kamper-Jørgensen, lektor, Afdeling for Social Medicin, Institut for

Læs mere

5.6 Overvægt og undervægt

5.6 Overvægt og undervægt Kapitel 5.6 Overvægt og undervægt 5.6 Overvægt og undervægt Svær overvægt udgør et alvorligt folkesundhedsproblem i hele den vestlige verden. Risikoen for udvikling af alvorlige komplikationer, bl.a. type

Læs mere

demens Ikke-farmakologiske interventioner

demens Ikke-farmakologiske interventioner demens Ikke-farmakologiske interventioner 2010 Kommenteret Udenlandsk Medicinsk Teknologivurdering 2010; 3(3) Demens: Ikke-farmakologiske interventioner en kommenteret udenlandsk medicinsk teknologivurdering

Læs mere

PubMed er en stor sundhedsfaglig database med henvisninger til videnskabelige artikler.

PubMed er en stor sundhedsfaglig database med henvisninger til videnskabelige artikler. 0 Indholdsfortegnelse 1) Basens indhold... 1 2) Adgang til basen... 1 3) Søgemetoder... 2 a. Fritekstsøgning... 2 a. i. Muligheder for afgrænsning... 5 a. ii. Adgang til den fulde tekst eller ej / Ændring

Læs mere

Mål og strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014

Mål og strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014 Mål og strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014 Fra klinisk retningslinje til klinisk praksis Strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014 Vision: Center for Kliniske Retningslinjer

Læs mere

Guidet Familie-Centreret Omsorg. Effekt og oplevelse af struktureret kommunikation i NICU

Guidet Familie-Centreret Omsorg. Effekt og oplevelse af struktureret kommunikation i NICU Guidet Familie-Centreret Omsorg Effekt og oplevelse af struktureret kommunikation i NICU GFO-studiet Ph.d studie, Janne Weis, CCRN, Cand.Cur., ph.d. stud. Hovedvejleder: Professor Ingrid Egerod Medvejledere:

Læs mere

Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune

Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune Sammenfatning af publikation fra : Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune Jakob Kjellberg Rikke Ibsen, itracks September 2010 Hele publikationen kan downloades gratis fra

Læs mere

PubMed Vejledning. Fritekstsøgning (Basic search) Fremvisningsformater

PubMed Vejledning. Fritekstsøgning (Basic search) Fremvisningsformater PubMed Vejledning Vælg PubMed fra Fagbibliotekets hjemmeside. Så får du samtidig adgang til mange artikler i fuldtekst. Udenfor hospitalets netværk skal du gå ind via fjernadgang til DEFF. (www.tidsskrifter.deff.dk

Læs mere

Er der evidens for sammenhæng mellem kraftig vægtøgning i de første levemåneder og overvægt som voksen?

Er der evidens for sammenhæng mellem kraftig vægtøgning i de første levemåneder og overvægt som voksen? Er der evidens for sammenhæng mellem kraftig vægtøgning i de første levemåneder og overvægt som voksen? Forskningstræningsopgave Udarbejdet af Charlotte Breum-Leer Birthe Nørby Madsen Marts 2013 Almen

Læs mere

Notat vedrørende høringssvar til national klinisk retningslinje for behandling af moderat og svær bulimi

Notat vedrørende høringssvar til national klinisk retningslinje for behandling af moderat og svær bulimi Dato 13. april 2015 Sagsnr. 4-1013-44/2 behj behj@sst.dk Notat vedrørende høringssvar til national klinisk retningslinje for behandling af moderat og svær bulimi Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinje

Læs mere

MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt

MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt at fremme helbredelsen hos patienter i ernæringsmæssig risiko

Læs mere

Minimum datasæt indenfor sygeplejen - ERNÆRING

Minimum datasæt indenfor sygeplejen - ERNÆRING Minimum datasæt indenfor sygeplejen - ERNÆRING v/ Sasja Jul Håkonsen Videnskabelige medarbejder Center for Kliniske Retningslinjer Sygepleje Minimum Datasæt (Nursing Minimum data set NMDS) A NMDS is comprised

Læs mere

Overvejelser før udarbejdelse af en klinisk retningslinje

Overvejelser før udarbejdelse af en klinisk retningslinje December 2008 Årgang 1 Nummer 2 Overvejelser før udarbejdelse af en klinisk retningslinje Preben Ulrich Pedersen, Ph.d., Linda Schumann Scheel cand., Ph.D. Center for Kliniske retningslinjer er nu veletableret.

Læs mere

Screening i arbejdsmedicin Mulige gavnlige og skadelige virkninger. Karsten Juhl Jørgensen Det Nordiske Cochrane Center

Screening i arbejdsmedicin Mulige gavnlige og skadelige virkninger. Karsten Juhl Jørgensen Det Nordiske Cochrane Center Screening i arbejdsmedicin Mulige gavnlige og skadelige virkninger 1 Karsten Juhl Jørgensen Det Nordiske Cochrane Center Hvad er screening? Systematisk undersøgelse af en gruppe raske, symptomfrie individer

Læs mere

Ny forskning: Sovepiller kan forårsage demens

Ny forskning: Sovepiller kan forårsage demens Ny forskning: Sovepiller kan forårsage demens Omkring 500.000 danskere tager benzodiazepiner for at sove. Det øger deres risiko for at få demens med 50 pct. Af Torben Bagge, 29. september 2012 03 Sovepiller

Læs mere

kliniske retningslinjer Klinisk retningslinje for fysioterapi til til patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. Danske Fysioterapeuters

kliniske retningslinjer Klinisk retningslinje for fysioterapi til til patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. Danske Fysioterapeuters Kliniske retningslinjer Klinisk retningslinje for fysioterapi til til patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom Lungesygdom Dette er en kort oversigt over anbefalinger til fysioterapeuter, der Dette

Læs mere

Vælg Cinahl Headings (fra øverste blå linie). Hvis vi f.eks. søger på hypothermia:

Vælg Cinahl Headings (fra øverste blå linie). Hvis vi f.eks. søger på hypothermia: Cinahl Quick Guide (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature) er en amerikansk bibliografisk database. Basen dækker især syge- og sundhedspleje samt beslægtede discipliner som fysioterapi,

Læs mere

Kapitel 15. Hvilken betydning har overvægt for helbred, trivsel og sociale relationer?

Kapitel 15. Hvilken betydning har overvægt for helbred, trivsel og sociale relationer? Kapitel 15 Hvilken betydning har over v æ g t for helbred, t r i v s e l o g s o c i a l e relationer? Kapitel 15. Hvilken betydning har overvægt for helbred, trivsel og sociale relationer? 153 Forekomsten

Læs mere

Hvad er formålet med evaluering og hvilke evalueringsmetoder kan overordnet set bruges til hvad?

Hvad er formålet med evaluering og hvilke evalueringsmetoder kan overordnet set bruges til hvad? Hvad er formålet med evaluering og hvilke evalueringsmetoder kan overordnet set bruges til hvad? Med udgangspunkt i emnet telemedicin vil oplægget forsøge at give et overblik over, hvad der teoretisk set

Læs mere

Camilla Kobs Laursen

Camilla Kobs Laursen Forebyggelse af grad 3 & 4 bristninger jordemoderens ansvarsområde 1 / 59 Modul 14 Bachelorprojekt Jordemoderuddannelsen UC Syddanmark Udarbejdet af: JM10V-116 Afleveret d. 10/06-2013 Anslag: 94.332 Vejleder:

Læs mere

Power of Pre-school forskning fra Storbrittanien Effective Pre-school, Primary and Secondary Education Project - EPPSE 1997-2014 Børnetopmøde 2014

Power of Pre-school forskning fra Storbrittanien Effective Pre-school, Primary and Secondary Education Project - EPPSE 1997-2014 Børnetopmøde 2014 Power of Pre-school forskning fra Storbrittanien Effective Pre-school, Primary and Secondary Education Project - EPPSE 1997-2014 Børnetopmøde 2014 Et forskningsprojekt støttet af Storbritanniens Department

Læs mere

Store Praksisdag 2014

Store Praksisdag 2014 Store Praksisdag 2014 Anne Heurlin Ovl. Børne- og ungdomspsykiatri, Klinik 2 Roskilde Bernadette Buhl-Nielsen Ovl. Børne- og ungdomspsykiatri, klinik for psykoterapi, Roskilde Kontroverser Er det vigtigt

Læs mere

Udviklingsprojekter i Hjertecentret

Udviklingsprojekter i Hjertecentret Udviklingsprojekter i Hjertecentret En fremgangsmåde og skabelon til projektbeskrivelse og gennemførelse og implementering af kliniske udviklingsprojekter i sygeplejen Projektmetoden er en velbeskrevet

Læs mere

Kognitiv forandring hos kræftpatienter under og efter kemoterapi

Kognitiv forandring hos kræftpatienter under og efter kemoterapi BESKRIVELSE AF LITTERATURSØGTE OMRÅDER Titel Kognitiv forandring hos kræftpatienter under og efter kemoterapi Søgeord Baggrund Hoved søgeord: Viden og udvikling Andre søgeord: Kemohjerne, kognitiv forandring

Læs mere

DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN

DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN Svangreomsorgen er under hastig forandring. Indlæggelsestiden efter fødsel er faldet markant. Det er blevet normen, at nybagte mødre og nyfødte børn

Læs mere

Københavns Universitet. Planlægning af RCT. Opgave nr. 1

Københavns Universitet. Planlægning af RCT. Opgave nr. 1 Københavns Universitet Planlægning af RCT Opgave nr. 1 Holdleder: Kirstine Moll Harboe Afleveringsdato: 07-04-2010 Du planlægger at gennemføre en undersøgelse som skal afklare, om risikoen for symptomgivende

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af moderat og svær bulimi (Bulimia nervosa)

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af moderat og svær bulimi (Bulimia nervosa) KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for behandling af moderat og svær bulimi (Bulimia nervosa) Baggrund og formål I Danmark findes ca.22.000 personer med bulimi 1. Forekomsten

Læs mere

Den fertilitetsbehandlede gravide og hendes risiko for præterm fødsel

Den fertilitetsbehandlede gravide og hendes risiko for præterm fødsel Den fertilitetsbehandlede gravide og hendes risiko for præterm fødsel (Channel 4, 2013) Proffesionsbachelor i jordemoderkunskab UC Syddanmark, Esbjerg Vejleder: Inge Berg Samlet antal anslag: 89 712 Afleveret

Læs mere

At undersøge sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse samt deres opfattelse af vilkår for patientinddragelse i praksis.

At undersøge sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse samt deres opfattelse af vilkår for patientinddragelse i praksis. FORMÅL At undersøge sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse samt deres opfattelse af vilkår for patientinddragelse i praksis. Skal bidrage til at give det danske sundhedsvæsen et grundlag

Læs mere

Studiedesigns: Alternative designs

Studiedesigns: Alternative designs Studiedesigns: Alternative designs Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab It og sundhed l 20. maj 2014 l Dias nummer 1 Sidste gang

Læs mere

Epidemiologiske associationsmål

Epidemiologiske associationsmål Epidemiologiske associationsmål Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab It og sundhed l 16. april 2015 l Dias nummer 1 Sidste gang

Læs mere

1 Indenfor den første uge efter fødslen

1 Indenfor den første uge efter fødslen 1.0 Problemstilling I den kliniske del af uddannelsen har det overrasket os, hvor ofte jordemødre administrerer antibiotika til kvinder i fødsel. Forebyggende antibiotikabehandling (profylaksis) anvendes

Læs mere

Evaluering af projekt Mor i bevægelse. Hanne Kristine Hegaard Jordemoder, ph.d Forskningsenheden for Mor og Barns Sundhed, Rigshospitalet

Evaluering af projekt Mor i bevægelse. Hanne Kristine Hegaard Jordemoder, ph.d Forskningsenheden for Mor og Barns Sundhed, Rigshospitalet Evaluering af projekt Mor i bevægelse Hanne Kristine Hegaard Jordemoder, ph.d Forskningsenheden for Mor og Barns Sundhed, Rigshospitalet 1 Evaluering Interventionsgruppe (n=65) Matchet kontrolgruppe (n=89)

Læs mere