Aftalevilkår for SAS Corporate Program

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftalevilkår for SAS Corporate Program"

Transkript

1 Aftalevilkår for SAS Corporate Program Scandinavian Airlines System Denmark Norway Sweden CVR-nr Afdeling CPHNC Postboks Kastrup (herefter benævnt "SAS") 1 Formål Formålet med SAS Corporate Program er at give de tilmeldte virksomheder ( Virksomheder ) mulighed for at opnå besparelser på deres individuelle erhvervsmæssige flyrejser foretaget med SAS Gruppen (SAS, Blue1, og Wideröe) og SAS samarbejdspartnere (Lufthansa, Austrian, SWISS, Air Canada, United Airlines, ANA, Spanair og Skyways) ("SAS Partnere"), jf. bilag 2. 2 Aftalegrundlag Virksomheden og SAS bindes af disse aftalevilkår for SAS Corporate Program inklusiv bilag ( Aftalevilkårene ), når Virksomheden elektronisk har indgået aftalen om SAS Corporate Program og SAS har bekræftet aftalen og fremsendt en CMP-kode, jf. 5. Aftalevilkårene er gældende pr. 1. april Aftalevilkårene regulerer samtlige vilkår og betingelser for SAS Corporate Program. Samtidig med indgåelsen af aftalen ophører alle tidligere indgåede mundtlige og skriftlige aftaler om besparelser på flyrejser mellem Virksomheden og SAS. I tilfælde af konflikt mellem bestemmelserne i Aftalevilkårene og bestemmelserne i bilagene skal bestemmelserne i selve Aftalevilkårene have forrang. 3 Virksomheden Det er udelukkende selskaber, der er registreret med CVR-nummer hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, der kan få en SAS Corporate Program aftale. Aftalevilkårene er gældende for Virksomheden, dennes moderselskab samt Virksomhedens datterselskaber og affilierede selskaber. Datterselskaber vil sige selskaber, hvori Virksomheden ved indgåelsen af aftalen besidder en ejerandel, der udgør 50% eller mere af den samlede selskabskapital eller af stemmerne. Affilierede selskaber vil sige selskaber, hvori Virksomhedens moderselskab, dettes datterselskaber eller Virksomhedens datterselskaber ved indgåelsen af aftalen besidder en ejerandel, der udgør mindst 50 % eller mere af den samlede selskabskapital eller af stemmerne. 4 Rabatgivende flyrejser For at en flyrejse kan give rabat i medfør af Travel Pass Corporate, jf. 7, eller optjening af SAS Credits, jf. 8, skal flyrejsen helt grundlæggende opfylde betingelserne i denne bestemmelse. Flyrejser som opfylder disse betingelser vil herefter blive omtalt som Rabatgivende Flyrejser. Herudover gælder der enkelte særlige betingelser for hver enkelt rabatform, som står beskrevet under de pågældende nedenfor og i bilag 2. En flyrejse registreres alene og kan kun danne grundlag for en besparelse for Virksomheden, såfremt følgende betingelser er opfyldt: (i) Flyrejsen skal være en individuel, erhvervsmæssig flyrejse foretaget af Virksomhedens ansatte; (ii) Flyrejsen skal være betalt af Virksomheden, eller betalt med et Prepaid Ticket Advice, der er udstedt og betalt af Virksomheden; (iii) Flyrejsen skal foretages med SAS Gruppen eller SAS Partnere; (iv) CMP-koden, jf. 5, skal være indsat i alle reservationer inden afrejse. Det er Virksomhedens eget ansvar at kontrollere dette. SAS kan ikke drages til ansvar for Virksomhedens manglende oplysning af CMP-koden. Hvis CMP-koden mangler er flyrejsen derfor ikke en Rabatgivende Flyrejse. På rejser, der ikke foretages med TPC, jf. 7, skal billetnummer ligeledes indsættes; 1

2 (v) Flyrejsen skal faktisk gennemføres. Virksomheden er selv ansvarlig for og skal sikre opfyldelse af ovennævnte betingelser. 5 Corporate Mandatory Prefix For at kunne identificere Virksomheden ved køb af Rabatgivende Flyrejser, tildeler SAS Virksomheden et Corporate Mandatory Prefix ("CMP-kode"). Den tildelte CMP-kode må kun anvendes af Virksomheden. Skulle Virksomheden få kendskab til, at tredjemand misbruger Virksomhedens CMP-kode, skal Virksomheden straks meddele dette til SAS. Den tildelte CMP-kode må ikke anvendes i forbindelse med private rejser foretaget af Virksomhedens ansatte. CMP-koden er fortrolig, og Virksomheden skal indskærpe dette over for de ansatte. SAS er berettiget til at videregive CMP-koden til den/det af Virksomheden angivne rejseagent/-bureau. 6 Rabatter Virksomheden har mulighed for at vælge mellem to former for rabatter på deres flyrejser - Travel Pass Corporate ("TPC"), jf, 7 og SAS Credits, jf. 8. Virksomheden vælger selv hvilken af de to rabatformer, der ønskes benyttet for hver enkelt flyrejse, men det er ikke muligt at kombinere disse på samme flyrejse. 7 Travel Pass Corporate 7.1 Beskrivelse TPC er et kort, som giver Virksomheden mulighed for at opnå rabat på Virksomhedens Rabatgivende Flyrejser med SAS Gruppen, jf. 4. Kortet anerkendes desuden som gyldigt rejsehjemmel til de Rabatgivende Flyrejser. TPC kortet er strengt personligt og udstedes med eget serienummer og sikkerhedskode. TPC kortet kan enten kun have TPC-funktionaliteten eller kan kombineres med et af SAS godkendt kreditkort. Kortindehaver accepterer såvel ved sin underskrift på kortet, som ved brug af TPC kortet, at kortbestemmelserne, jf. bilag 1, overholdes. TPC kortet kan desuden anvendes til transport til og fra lufthavnen på udvalgte tog- og busruter i Norge og Sverige, når denne transport udføres i direkte tilknytning til en flyrejse foretaget med TPC. SAS hverken garanterer eller påtager sig noget ansvar for en sådan benyttelse. Eventuel tilslutningstransport med tog og bus reguleres således ikke af SAS "Conditions of Carriage" jf. men af den respektive tog- eller bustransportørs befordringsbestemmelser. 7.2 Udstedelse af TPC kort Når SAS har accepteret SAS Corporate Program aftalen med Virksomheden, udsteder SAS på Virksomhedens skriftlige anmodning et TPC kort til de af Virksomheden navngivne ansatte, som skal have udstedt TPC kort ("Kortindehavere"). TPC kortene sendes til Kortindehaverne eller en central rejsebestiller i Virksomheden sammen med SAS' kortbestemmelser, jf. bilag 1, som regulerer forholdet mellem Kortindehaverne og SAS. 7.3 Virksomhedens forpligtelser i forhold til TPC TPC må alene anvendes til ansattes individuelle rejser, der er foretaget erhvervsmæssigt for Virksomheden. Virksomheden hæfter over for SAS for alle rejser, som foretages på TPC kort udstedt til Virksomheden. Virksomheden er forpligtet til straks at meddele SAS, når en Kortindehaver ophører med at være ansat hos Virksomheden, eller når Kortindehaverens ret til at besidde et TPC kort af anden årsag ophører. Virksomheden skal ligeledes straks meddele SAS tab eller tyveri af TPC kort. Undladelse heraf medfører, at Virksomheden fortsat hæfter over for SAS for rejser foretaget på TPC kort, ligesom det også er at betragte som væsentlig misligholdelse af Aftalevilkårene. Virksomheden har pligt til at informere eventuelle andre kortudstedere end SAS om tab, tyveri, spærring af TPC kort, misbrug eller mistanke herom. 2

3 SAS har pligt til at informere eventuelle kortudstedere, om spærring af TPC kortene. På Virksomhedens anmodning iværksætter SAS spærring af TPC-funktionaliteten på udstedte kort. SAS sender skriftlig bekræftelse til Virksomheden på, at TPC-funktionaliteten er spærret. SAS kan endvidere til enhver tid spærre TPC funktionaliteten, når denne misbruges. Virksomheden gives efterfølgende besked herom. Meddelelser til SAS efter denne bestemmelse skal ske på (att.: Travel Pass Corporate Administration). 7.4 Rabat SAS yder Virksomheden rabat på baggrund af Rabatgivende Flyrejser købt med TPC kort og på baggrund af de i bilag 2 anførte vilkår. Flyrejsen skal desuden være en returrejse (dvs. returrejsen skal være gennemført syv (7) dage efter udrejsetidspunktet) og skal være købt og påbegyndt i Danmark. Der ydes ikke rabat på transport til og fra lufthavnen med tog og bus. 8 SAS Credits 8.1 Beskrivelse SAS Credits er en rabat, som giver Virksomheden mulighed for at optjene SAS Credits for Virksomhedens Rabatgivende Flyrejser med SAS Gruppen og SAS Partnere. De optjente SAS Credits kan efterfølgende bruges til at betale for flyrejser med SAS Gruppen og SAS Partnere. 8.2 Optjening af SAS Credits Virksomheden kan optjene SAS Credits på alle Rabatgivende Flyrejser, jf. 4. Det gælder dog ikke flyrejser, hvor der allerede ydes anden form for rabat. Virksomheden optjener henholdsvis to (2) og fire (4) SAS Credits pr. DKK 100 på flyrejserne svarende til henholdsvis to (2) og fire (4) % af billettens pris alt afhængig af bookingklasser. De enkelte bookingklasser fremgår af bilag 2. De bookingklasser, der ikke fremgår af bilag 2, giver ikke SAS Credits. SAS Credits beregnes af prisen, der er angivet i rejsedokumentets "fare box". Beregningsgrundlaget er således eksklusive skatter og afgifter, herunder passagerafgifter og surcharges (f.eks. forsikrings-, sikkerheds- og brændstofafgifter) samt salgstillæg. Opsparede SAS Credits er gyldige i tre (3) år fra optjeningsdatoen. Hvis Virksomheden anmelder betalingsstandsning, erklæres konkurs eller åbner forhandling om tvangsakkord mistes alle opsparede SAS Credits. 8.3 Adgang til SAS Credits Virksomheden har altid mulighed for at kontrollere sin SAS Credits konto, ved at logge ind på sin profil på SAS Corporate website. SAS Credits kontoen opdateres en gang om måneden. 8.4 Brug af SAS Credits Virksomheden kan benytte SAS Credits til at købe flyrejser med SAS Gruppen og SAS Partnere. SAS Credits kan dog ikke bruges til at købe flyrejser på Wideröes kortbanenet. Hvert enkelt opsparet SAS Credit har ved køb af flyrejser en værdi på DKK 1. Hvis en flybillet koster DKK inklusiv skatter, afgifter og salgstillæg, koster rejsen altså SAS Credits. SAS Credits kan ikke omveksles til kontanter eller bruges til køb af andet end flyrejser efter bestemmelserne i Aftalevilkårene. Køb af flyrejser med SAS Credits skal ske igennem de af SAS angivne salgskanaler. Der findes i velkomstbrevet og på opdateret oversigt over salgskanalerne. Rejser købt med SAS Credits skal bookes senest tre (3) dage før afrejse. Flyrejser kan kun købes med SAS Credits, når hele rejsens pris inklusiv skatter, afgifter og servicefee kan betales med SAS Credits. 8.5 Ombookning og tilbagebetaling Flyrejser købt med SAS Credits kan ombookes og refunderes efter de almindelige regler gældende for den type billet Virksomheden har købt. Der kan ikke bruges SAS Credits til betaling af evt. ombookningsafgift. I tilfælde af refundering af billetten vil Virksomhedens betaling blive refunderet i SAS Credits. 3

4 9 Betaling af rejser 9.1 Beskrivelse Virksomheden skal vælge at betale samtlige rejser omfattet af Aftalevilkårene enten via en SAS faktura, via et kreditkort eller via en rejsekonto oprettet hos et kreditkortselskab. Den ønskede betalingsform skal oplyses ved aftaleindgåelsen. Skatter og afgifter, herunder passagerafgifter, servicefee og surcharges (forsikrings-, sikkerheds- og brændstofafgifter) beregnes ud fra, hvad der er gældende på beregningstidspunktet. For så vidt angår rejser fortaget med TPC, beregnes flypris samt skatter og afgifter dagen efter, at rejsen er afsluttet (dvs. når returrejsen er gennemført). Beregning af flypris sker uafhængig af, hvornår rejsen blev booket, og foretages i overensstemmelse med følgende principper: 1. Er returrejsen gennemført indenfor 7 dage efter udrejsetidspunktet, beregnes flypris efter prisen for hjemrejsetidspunktet. 2. Er returrejsen ikke gennemført indenfor 7 dage efter udrejsetidspunktet, beregnes flypris for udrejsen efter prisen på udrejsetidspunktet og tilsvarende for hjemrejsen efter prisen på hjemrejsetidspunktet. For rejser, der ikke foretages med TPC, faktureres disse ved udstedelse af billetten. 9.2 Betaling via kreditkort eller rejsekonto oprettet hos et kreditkortselskab Ved betaling via kreditkort eller rejsekonto oprettet hos et kreditkortselskab, skal Virksomheden, samtidig med tilmeldelsen til SAS Corporate Program, over for SAS angive kontonummeret og indgå aftale med det pågældende kreditkortselskab, hvor kontoen er oprettet, om at SAS kan kræve betaling for foretagne rejser. SAS fremsender oplysninger om foretagne rejser til det kreditkortselskab, som administrerer kreditkortkontoen henholdsvis rejsekontoen. Efter modtagelsen af disse oplysninger debiteres kontoen med betaling til SAS. 10 Opsigelse af SAS Corporate Program og ændring af Aftalevilkårene 10.1 Opsigelse Virksomheden kan til enhver tid opsige SAS Corporate Program aftalen med en (1) måneds skriftligt varsel til udgangen af en måned. Samme frist gælder for SAS opsigelse af Virksomhedens SAS Corporate Program aftale. Ved Virksomhedens opsigelse af SAS Corporate Program aftalen vil samtlige TPC-funktionaliteter blive spærret. Alle optjente men ubrugte SAS Credits vil blive slettet seks måneder efter opsigelsen Ændringer SAS kan ensidigt ændre Aftalevilkårene med en (1) måneds skriftligt varsel til udgangen af en måned. SAS kan ensidigt og uden varsel ændre bilag 1 og 2, herunder udvide eller indskrænke de i bilag 2 nævnte luftfartsselskaber, ruter og/eller bookingklasser. SAS er dog forpligtiget til at meddele Virksomheden om ændringerne hurtigst muligt herefter. 11 Misligholdelse Såfremt en af Parterne væsentligt misligholder Aftalevilkårene eller andre forpligtigelser under SAS Corporate Program, har den ikke-misligholdende part ret til at hæve aftalen med øjeblikkelig virkning. Enhver form for misbrug af TPC-kort og/eller CMP-kode berettiger endvidere SAS til med øjeblikkelig virkning at spærre TPC-funktionaliteten. Det anses blandt andet, men ikke udtømmende, som en væsentlig misligholdelse, såfremt Virksomheden videregiver CMP-koder til tredjemand, eller såfremt Virksomheden er i ond tro om tredjemands misbrug af CMPkoder, og Virksomheden ikke straks informerer SAS herom. SAS har endvidere ret til at hæve aftalen med øjeblikkelig virkning, såfremt Virksomheden anmelder betalingsstandsning, kommer under konkurs, åbner forhandling om tvangsakkord, eller såfremt SAS finder, at Virksomhedens kreditværdighed i øvrigt påvirkes i negativ retning eller de ejermæssige forhold ændres væsentligt. I tilfælde af væsentlig misligholdelse bortfalder Virksomhedens ret til at udnytte eventuelt optjente men endnu ikke forbrugte SAS Credits. Det anses ikke som en væsentlig misligholdelse, såfremt et eller flere af de i bilag 2 nævnte luftfartsselskaber, ruter og/eller bookingklasser udgår af aftalen. 4

5 12 Ansvarsbegrænsning Parterne er erstatningsansvarlige i henhold til dansk rets almindelige regler, dog skal ansvaret begrænses til direkte tab. Ingen af Parterne skal være ansvarlige for indirekte tab, så som, men ikke begrænset til, tab af goodwill, tab af avance, etc. Aftalen medfører ingen ændringer i det ansvar, som SAS har i henhold til de til enhver tid gældende bestemmelser i internationale luftfartskonventioner, i "Vilkår for transport af passagerer og bagage" samt den til enhver tid gældende danske lov om luftfart. SAS forbeholder sig ret til på et hvert tidspunkt at ændre de for SAS gældende "Conditions of Carriage". Læs mere om "Conditions of Carriage" på 13 Overdragelse af rettigheder og forpligtelser Hverken Virksomheden eller SAS kan uden skriftligt samtykke fra den anden overdrage sine rettigheder og/eller forpligtelser ifølge denne aftale til tredjemand. SAS kan dog frit overdrage sine rettigheder og/eller forpligtelser ifølge denne aftale til et selskab i SAS koncernen. 14 Afgørelse af tvister Enhver tvist mellem SAS og Virksomheden vedrørende Aftalevilkårene eller gennemførelse, gyldighed eller ophør af SAS Corporate Program såvel som enhver aftale, der er associeret til Aftalevilkårene eller er et resultat eller udspringer heraf, skal i første instans indbringes for Københavns Byret, hvor dansk ret skal være gældende. 15 Reference SAS kan ikke uden Virksomhedens forudgående skriftlige samtykke benytte Virksomheden som reference. 16 Information Det er Virksomhedens ansvar at informere brugerne af Rabatgivende Flyrejser om, at SAS behandler og i visse tilfælde videregiver brugernes persondata i forbindelse med administreringen af Rabatgivende Flyrejser. SAS kan endvidere bruge deres personoplysninger til at fremsende elektroniske meddelelser om check in evt. forsinkelser, aflysninger samt andet relevant information om flyrejsen. 17 Miljø og CO2-kompensation Der kan i tillæg til nærværende aftale købes CO2-kompensation for en eller flere rejser. Betaling kan ske pr. enkeltrejse, alternativt opgøres måneds- eller kvartalsvis. Ordningen muliggør, at den miljøbelastning, der opstår ved en rejseaktivitet, kan kompenseres ved at købe andele af projekter, der sikrer en CO2-reduktion svarende til CO2-belastningen ved rejseaktiviteten. Aftale om CO2-kompensation kan indgås direkte med The CarbonNeutral Company, der er en professionel udbyder af CO2-reducerende projekter, og som SAS har indledt et samarbejde med. The CarbonNeutral Company står inde for, at indbetalte beløb giver den lovede CO2-reduktion. SAS kan være behjælpelig med formidling af kontakt til The CarbonNeutral Company. Skriv til for yderligere information. Bilag 1: Kortbestemmelser for TPC Bilag 2: Rabatter 5

6 Bilag 1 - Kortbestemmelser for Travel Pass Corporate (TPC) Kort: TPC: Virksomheden: Kortindehaver: Et kort enten udstedt af SAS eller et kreditkort godkendt af SAS - med TPC- Funktion. Står for "Travel Pass Corporate" og er en funktion på et Kort, som giver Kortindehaver mulighed for at anvende Kortet som billet for flyrejser med SAS og Partnere og hvor SAS automatisk fakturerer Virksomheden efter afslutning af rejser foretaget med Kortet. Den Virksomhed, som SAS har indgået en aftale med om udstedelse af Kort, og som indestår over for SAS for betaling af rejser foretaget med TPC. Den hos Virksomheden ansatte person, der på Virksomhedens anmodning har fået udstedt et TPC-Kort, eller har fået TPC-Funktionen koblet til et andet kort. Udstedelse af Kort: 1. SAS påfører TPC på Kort - efter aftale med Virksomheden - til de af Virksomheden navngivne ansatte. Hvert Kort med TPC er personligt for Kortindehaver og udstedes med et eget serienummer og personlig sikkerhedskode (PIN-kode). Kortindehaver skal underskrive bagsiden af Kortet, for at TPC er gyldigt. Kort udstedt af SAS er gratis. TPC-Funktionen kan kobles til et andet kort, efter at virksomheden har oplyst navn på den ansatte, samt betalingsbetingelser til SAS. SAS sørger derefter for at det oplyste kort får TPC-Funktionalitet. Kortet er personligt. SAS forbeholder sig retten til at bestemme hvorvidt TPC-Funktionaliteten skal kobles til et givent kort eller ikke. Anvendelse af kortet: 2. TPC kan kun anvendes til personbefordring. TPC kan anvendes som gyldigt transportbevis til flyrejser med SAS og Partnere til de til enhver tid omfattede destinationer. De til enhver tid omfattede Partnere og destinationer fremgår af SAS' hjemmeside (www.sas.dk/firmaaftale). 3. TPC er personligt og må kun anvendes af den Kortindehaver, som har underskrevet Kortets bagside. TPC må ikke overgives, udlånes eller på anden måde udnyttes af andre end den underskrivende Kort-indehaver. 4. Kortindehaveren forpligter sig til: udelukkende at anvende TPC erhvervsmæssigt og i Virksomhedens tjeneste, at opbevare Kortet forsvarligt, ikke at afsløre sikkerhedskoden (PIN-koden) til andre og i øvrigt opbevare sikkerhedskoden (PIN-koden) på en forsvarlig måde og aldrig sammen med selve Kortet, på opfordring at fremvise Kort såvel som billedlegitimation, straks at anmelde adresse- og navneændringer til SAS, at kontakte SAS straks, hvis der opstår mistanke om eller risiko for misbrug af Kortet og/eller sikkerhedskoden (PIN-koden), at betale erstatning til SAS for det krav, tab eller skade, som måtte opstå på grund af Kortindehaverens manglende overholdelse af nærværende Kortbestemmelser, i øvrigt at overholde nærværende Kortbestemmelser. Tab, tyveri eller mistanke om misbrug af Kort 5. Tab, tyveri, mistanke om misbrug m.v. af Kortet, herunder men ikke begrænset til TPC, skal straks anmeldes telefonisk til SAS. Kortindehaver skal efterfølgende skriftligt bekræfte anmeldelsen til SAS pr. brev, telefax eller (jf. nederst bilag 1). Kortindehaver er forpligtet til samtidig med ovenstående at anmelde tab, tyveri, mistanke om misbrug m.v. til en eventuel udsteder af kreditkort. Tab af kort med TPC-Funktion skal anmeldes til respektive kortudgiver. 6

7 Gyldighedsregler 6. SAS har ret til med øjeblikkelig virkning at spærre TPC og erklære dette for ugyldigt: ved misbrug eller ihændehavelse af Kort i strid med nærværende bestemmelser, ved manglende betaling eller andre misligholdelse hos Virksomheden, såfremt Virksomheden anmelder betalingsstandsning, erklæres konkurs, åbner forhandling om tvangsakkord, eller såfremt SAS finder, at Virksomhedens kreditværdighed i øvrigt påvirkes i negativ retning, såfremt Virksomhedens ejermæssige forhold ændres væsentligt, ved begæring fra Virksomheden eller Kortindehaver, eller ved ophør af aftalen mellem Virksomheden og SAS, uanset årsag. 7. Såfremt Kortindehaverens ret til at anvende TPC ophører, skal Kortindehaver klippe Kort udstedt af SAS itu. Såfremt Kortet er udstedt af en anden kortudsteder, skal Kortindehaver kontakte denne anden kortudsteder. Almindelige bestemmelser 8. Kortindehaveren bekræfter - såvel ved sin brug af TPC som ved sin underskrift af Kortet sin accept af, at alle rejser, som foretages ved hjælp af TPC, er omfattet af nærværende Kortbestemmelser samt de til enhver tid gældende befordringsbestemmelser for det pågældende luftfartsselskab. For rejser, som foretages ved hjælp af TPC på flyvninger med et SK-rutenummer, gælder SAS' befordringsbestemmelser ("Conditions of Carriage"), som findes på For rejser, som foretages ved hjælp af TPC på flyvninger uden et SK-rutenummer, gælder det respektive luftfartsselskabs befordringsbestemmelser. SAS forbeholder sig ret til at ændre nærværende Kortbestemmelser uden forudgående at indhente Kortindehaverens eller Virksomhedens accept. SAS skal meddele eventuelle ændringer til Virksomheden. Virksomheden er forpligtet til straks at meddele eventuelle ændringer til Kortindehaver. Kortindehaver er desuden forpligtet til altid at holde sig informeret om de til enhver tid gældende Kortbestemmelser. Kortindehaver og Virksomheden giver deres accept af eventuelle ændringer af nærværende Kortbestemmelser ved at anvende/lade Kortet anvende efter at SAS har meddelt sådanne ændringer til Virksomheden. Medlemskab af EuroBonus/optjening af bonuspoint 9. Såfremt Kortindehaveren er medlem eller ønsker medlemskab af EuroBonus, skal Kortindehaver selv sørge for, at EuroBonus-medlemsnummer registreres i forbindelse med anvendelse af TPC for derved at kunne optjene point. Henvendelse skal ske til TPC-Administration (jf. nederst bilag 1). Information 10. Kortindehaver giver ved sin brug af TPC samtykke til, at SAS registrerer, disponerer samt videregiver til Virksomheden alle modtagne personoplysninger samt oplysninger om Kort-indehavers rejser, som kan henføres til brugen af TPC. Kortindehaver giver desuden samtykke til, at der afhængigt af den af Virksomheden valgte betalingsform kan ske videregivelse af oplysninger om de af Kortindehaver foretagne TPC-rejser til selskaber, som administrerer kredit- og betalingskort samt rejsekonti. Kortindehaver giver endelig samtykke til, at SAS - såfremt Virksomheden anmoder herom - videregiver oplysninger om Kortindehaverens foretagne TPC-rejser til Virksomhedens rejse-bureau. Kreditvurdering 11. SAS forbeholder sig ret til at foretage en kreditvurdering af Virksomheden. Til brug for en kreditvurdering kan SAS indhente oplysninger om Virksomheden i pengeinstitutter og lignende. Der foretages ingen kreditvurdering af Kortindehavere. 7

8 Travel Pass Corporate Administration Åbningstider man-tor, fre Telefon Fax Internet Har du bookingspørgsmål uden for åbningstiden, så kontakt SAS direkte på telefon

9 Bilag 2 TPC rabat/sas Credits Virksomheden kan benytte TPC og opnå SAS Credits på rejser, der foretages med SAS Gruppen og Partnere (jf. nedenstående oversigter) i henhold til betingelserne i SAS Corporate Program og dette bilag. TPC rabat TPC kan alene benyttes i forbindelse med flyrejser med SAS Gruppen. Med SAS Gruppen forstås følgende luftfartsselskaber: SAS, Blue1 og Widerøe. Geografisk dækning Rabat Business Extra TPC destinationer på dansk indenrigs 6 % - C, D, J - TPC destinationer I Europa og Skandinavien 8 % C, D Y, S, B* - TPC destinationer på interkontinentale ruter 8 % C, D, J Y, S E * B klasse er kun tilgængelig på Europa For at opnå rabat på TPC destinationer (de til enhver tid gældende TPC destinationer fremgår af er det en betingelse, at rejsen er en returrejse og foretages med TPC. Widerøe rabat ydes ikke på kortbanenettet. TPC rabat: Fratrækkes direkte ved indkøb af rejsen, og fratrækkes således inden fakturering. Rabat beregnes af prisen, der er angivet i rejsedokumentets "fare box". Den rabatterede pris er således eksklusive skatter og afgifter, herunder passagerafgifter og surcharges (f.eks. forsikrings-, sikkerheds- og brændstofafgifter) samt salgstillæg. SAS Credits SAS: Geografisk dækning Serviceklasse Bookingklasser SAS Credits optjening Indenrigs Extra C, D, J E, M, H, Q, V, W, U, K, L, T, G Skandinavien Business Extra C, D Y, S E, M, H, Q, V, W, U, K, L, T, G Europa Business Extra C, D Y, S, B E, M, H, Q, V, W, U, K, L, T, G Interkont Business Extra C, D, J, Z Y, S, B E, M, H, Q, V, W, U, K, L, T, O, G Widerøe, Blue1: Selskab Bookingklasser SAS Credits optjening Widerøe Blue1 C, D, J, Y, Z ME, I, M,N,H,R,Q,V,W,U,K,L,T,O,G,X C, D, J, Z, Y, S, B E, M, H, Q, W, V, U, K, L, T, O, G 9

10 Partnere: Selskab Bookingklasser SAS Credits optjening Dækning Lufthansa F, A, J, C, D, Z, Y, B M, H, Q, V, W, U Hele rutenettet SWISS F, A, J, C, D, Z, Y, B M, H, Q, V, W, G, K, L, U Hele rutenettet Austrian C, D, J, Y, B M, H, Q, V, W, E Hele rutenettet Spanair C, D, J, Z, S, B, Y, D O, K, W, T, V, Q, H, M, L, G Hele rutenettet Skyways C, D, J, B, Y M, H, K, Q, O Kun gyldig i kombination med mindst en SK flystrækning Air Canada 1 J, C, Z, B, Y K, L, Q, V, H, U, M Hele rutenettet, undtagen ruter mellem USA og Canada United 2 F, A, C, D, Z, Y, B M, H Hele rutenettet, undtagen ruter mellem USA-Canada og USA-Brasilien ANA 3 C, D, J, Y, S M, W, L Ruter mellem Frankfurt/London/Paris- Tokyo, Beijing-Tokyo, samt indenrigs i Japan 1) Air Canada: Ekskl. til/fra USA. Bookingen skal indeholde mindst en SK flystrækning og billetten være udstedt på 117-dokument (SAS billet). 2) United Airlines: Ekskl. til/fra Canada og Brasilien. Bookingen skal indeholde mindst en SK flystrækning og billetten være udstedt på 117-dokument (SAS billet). 3) All Nippon Airways: Bookingen skal indeholde mindst en SK flystrækning og billetten være udstedt på 117-dokument (SAS billet) SAS Credits beregnes automatisk ud fra rejseomsætning registreret ved hjælp af CMP-koden og opdateres en gang om måneden på SAS Corporate Website. Rejser, der allerede er rabatterede såsom sømandsbilletter, Travel Pass etc., er ikke SAS Credits givende. SAS Credits beregnes af prisen, der er angivet i rejsedokumentets "fare box" eksklusive skatter og afgifter, herunder passagerafgifter og surcharges (f.eks. forsikrings-, sikkerheds- og brændstofafgifter) samt salgstillæg. Findes der strækninger i samme billet, hvor andre end SAS Gruppen og Partnere opererer, vil dette luftfartsselskabs andel af billetprisen ikke indgå i Virksomhedens registrerede rejseomsætning. Salgstillæg ved køb af billetter med SAS Credits udgør pt. 50 SAS Credits pr. billet. 10

SAS Credits Virksomhedsprogram. mellem. Kunden og Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden

SAS Credits Virksomhedsprogram. mellem. Kunden og Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden SAS Credits Virksomhedsprogram mellem Kunden og Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden 1 SAS Credits virksomhedsprogram - Virksomhedsaftale Kunden ( Virksomheden ) og Scandinavian Airlines

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

NYE BONUSBESTEMMELSER FOR ILLUM KEY PR. 31.03.2014. Ved ILLUM forstås ejendommen matr. nr. 53, beliggende Østergade 52, 1100 København K.

NYE BONUSBESTEMMELSER FOR ILLUM KEY PR. 31.03.2014. Ved ILLUM forstås ejendommen matr. nr. 53, beliggende Østergade 52, 1100 København K. NYE BONUSBESTEMMELSER FOR ILLUM KEY PR. 31.03.2014 BESTEMMELSER FOR OPTJENING AF BONUS VIA ILLUM KEY FORDELSKORT Definitioner: Ved ILLUM forstås ejendommen matr. nr. 53, beliggende Østergade 52, 1100 København

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT

FINNAIR Corporate Programme Aftalevilkår DANMARK GENERELT GENERELT Disse vilkår og betingelser er gældende for Finnair Corporate-programmet (herefter kaldet "programmet"). Bortset fra disse vilkår og betingelser er ingen andre regler gældende. Programmet er udviklet

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR CARLSON WAGONLIT TRAVEL

GENERELLE BETINGELSER FOR CARLSON WAGONLIT TRAVEL Carlson Wagonlit Travel (herefter benævnt CWT) er et erhvervsrejsebureau, som servicerer virksomheder i forbindelse med erhvervsrejser. Ethvert køb hos CWT sker på de efterfølgende generelle betingelser,

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

Aftale om anvendelse af e-nettet

Aftale om anvendelse af e-nettet - i det følgende benævnt 'Aftalen', mellem e-nettet a/s Pilestræde 58, 2. sal 1112 København K cvr nr. 21270776 og Virksomhed Adresse By cvr nr. - i det følgende benævnt 'Kunden' og sammen med 'e-nettet

Læs mere

Forretningsbetingelser - Trade conditions

Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser Gældende pr. 13.06.2005 Firma oplysninger WB Electronics ApS Langelandsvej 1a 7400 Herning Danmark Telefon +45 96264520 Fax +45 96264409

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 1. Aftalen 1.1 Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Mobilaftale 6, 12 og 24. YouSee Mobilaftale

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

Sådan gør bonuspoint din flyrejse billigere

Sådan gør bonuspoint din flyrejse billigere Sådan gør bonuspoint din flyrejse billigere Flere flyselskaber tilbyder bonuspoint, der skal gøre din flyrejse billigere. Hvordan fungerer systemet, hvor mange point skal du bruge, og hvordan registrerer

Læs mere

KØGE BONUSKORT. Overfor den kortholder, der har tiltrådt disse specifikke rabatkort-betingelser (herefter Bruger )

KØGE BONUSKORT. Overfor den kortholder, der har tiltrådt disse specifikke rabatkort-betingelser (herefter Bruger ) KØGE BONUSKORT BRUGERVILKÅR gældende for KØGE BONUSKORT(herefter Betingelserne ), der udbydes af: Udbyder: Køge Handelsstandsforening Vestergade 1 DK-4600 Køge Cvr 85279416 (herefter Foreningen ) Overfor

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende:

BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende: BOXER kontrakt. Efterfølgende finder du en Abonnementsaftale, der er en PDF du kan skrive i. Her udfylder du følgende: Personnummer. (Også de sidste 4 ciffer.) Telefonnummer. Navn og adresse. Sæt X i Boxer

Læs mere

Generelle regler for OverførselsService

Generelle regler for OverførselsService Generelle regler for Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er er et produkt, som giver beløbsafsender mulighed for via Nets at iværksætte overførsel af beløb i danske kroner til beløbsmodtageres konti

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor.

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor. Lånevilkår Ferratum Ferratum Denmark ApS (herefter Ferratum ) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter Kunden ), som er mindst 23 år og myndig, er dansk statsborger med dansk CPR- nummer og folkeregisteradresse,

Læs mere

Regler for selvbetjening edankort

Regler for selvbetjening edankort Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle råd ved handel på nettet 2. Særlige råd ved

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

LO PLUS MEDLEMSKORTBETINGELSER

LO PLUS MEDLEMSKORTBETINGELSER LO PLUS MEDLEMSKORTBETINGELSER I det følgende beskrives rammerne og betingelserne for LO Plus ved brug af LO Plus med enten et fysisk medlemskort eller det mobile medlemskort, der er en del af LO Plus

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

i forbindelse med virksomhedsordning for arbejdsgiverbetalt periodekort til kollektiv trafik i Midttrafiks område kaldet erhvervskort.

i forbindelse med virksomhedsordning for arbejdsgiverbetalt periodekort til kollektiv trafik i Midttrafiks område kaldet erhvervskort. ERHVERVSAFTALE NR: i forbindelse med virksomhedsordning for arbejdsgiverbetalt periodekort til kollektiv trafik i Midttrafiks område kaldet erhvervskort. 1 Parterne Som sælger: Midttrafik Søren Nymarksvej

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 7. oktober 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 5. Konsulentaftalens varighed...

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR CARLSON WAGONLIT TRAVEL

GENERELLE BETINGELSER FOR CARLSON WAGONLIT TRAVEL Carlson Wagonlit Travel (herefter benævnt CWT) er et erhvervsrejsebureau, som servicerer virksomheder i forbindelse med erhvervsrejser. Ethvert køb hos CWT sker på de efterfølgende generelle betingelser,

Læs mere

Du kan få udleveret et kort i tilknytning til en konto i GB. Se dog pkt. 5. Kortet kan bruges som hævekort og som betalingskort.

Du kan få udleveret et kort i tilknytning til en konto i GB. Se dog pkt. 5. Kortet kan bruges som hævekort og som betalingskort. Kortholderregler for Akiliut / U18 pr. 01-11-2009 1. Definitioner Kortudsteder: GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk. Benævnes i det følgende som GB. Korttype: AKILIUT et hæve og betalingskort, der

Læs mere

KONTROLPROCEDURER 1. KORTTRANSAKTIONER MED KORT

KONTROLPROCEDURER 1. KORTTRANSAKTIONER MED KORT KONTROLPROCEDURER 1. KORTTRANSAKTIONER MED KORT 1.1. For at en Korttransaktion med Kort kan godkendes af VALITOR, har Forhandleren pligt til at gennemføre kontrolprocedurerne som beskrevet i denne sektion,

Læs mere

Rejsebetingelser for Greenland Getaways

Rejsebetingelser for Greenland Getaways Rejsebetingelser for Greenland Getaways Generelle bestemmelser Alle pakkerejser, der købes af en kunde hos et rejsebureau i Danmark, er underlagt Lov om Pakkerejser. Den lov er til for at beskytte den

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed...

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed... Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 12. december 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 3 5. Konsulentaftalens

Læs mere

Fortrolighedsaftale Juni 2015

Fortrolighedsaftale Juni 2015 Fortrolighedsaftale Juni 2015 mellem og 1. Fortrolige oplysninger... 3 2. Anvendelse af Fortrolige Oplysninger... 4 3. Krænkelse af aftalen, konventionalbod & erstatning... 4 4. Undtagelser... 5 5. Ikrafttræden

Læs mere

Kære Færgen Bizz kunde

Kære Færgen Bizz kunde Kære Færgen Bizz kunde 20.08.2015 Færgen og BroBizz A/S har indgået samarbejde. BroBizz A/S er Færgens bizz udsteder, hvilket betyder at du skal have en BroBizz for at kunne registrere en Færgen Bizz aftale.

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere

BETINGELSER COLLECTION SERVICE SEPA DIRECT DEBIT

BETINGELSER COLLECTION SERVICE SEPA DIRECT DEBIT BETINGELSER COLLECTION SERVICE SEPA DIRECT DEBIT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Disse betingelser gælder for alle virksomhedens SEPA Direct Debit-opkrævninger i euro, som sker via Danske

Læs mere

ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE

ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE PI formidler Gældende pr. august 2009 Indholdsfortegnelse I Generelle regler... 3 1. Definitioner... 3 2 Aftalens omfang... 3 3 Formidlers ydelser... 3 6 Ansvar

Læs mere

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren 1. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER Rønne & Lundgren Advokatpartnerselskab ( R&L ) CVR-nr. 36 44 20 42 Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup 2. GENERELT 2.1 Nærværende forretningsbetingelser

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

Ansøgning om Eurocard kreditkort for TEC ansatte

Ansøgning om Eurocard kreditkort for TEC ansatte Ansøgning om Eurocard kreditkort for TEC ansatte CPR-nr. Fornavn Efternavn (10 cifre uden bindestreg) (maks. 30 karakterer) (maks. 30 karakterer) Privatadresse Postnr By Mobilnummer E-mail TEC mobil TEC

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE Sted/ Dato.. Mellem Gentofte Kommune og Fritvalgs-leverandøren (Virksomhedens fulde navn og CVR-nr.): ----------------------------------------------------------------------- indgås herved følgende KONTRAKT

Læs mere

Aftalevilkår for BetalingsAdministration ved DinGæld

Aftalevilkår for BetalingsAdministration ved DinGæld Aftalevilkår for BetalingsAdministration ved DinGæld 1. Parter Aftalevilkårene (herefter aftalen) er gældende for personer (herefter kunden), som DinGæld ApS, Store Torv 10, 2 sal, 8000 Aarhus C, CVR-nummer

Læs mere

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale Annoncering af jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt leverandøren) 1 Indhold Grundlag for rammeaftalen... 3 1. Rammeaftalen...

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

Program for rejser til Solformørkelsen i USA i august 2017

Program for rejser til Solformørkelsen i USA i august 2017 Program for rejser til Solformørkelsen i USA i august 2017 Rejseinformation for tillægsrejse. Rejse for Astronomisk Selskab www.astronomisk.dk og Amatør-Astronomisk Forening www.aaf.dk Rejse til USA fra

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

KONTOBESTEMMELSER FOR EUROCARD

KONTOBESTEMMELSER FOR EUROCARD KONTOBESTEMMELSER FOR EUROCARD Internetkonto Eurocard Internetkonto udstedes af Eurocard A/S og administreres af SEB Kort, Danmark, filial af SEB Kort AB. Kontoudsteder betegnes herefter som Eurocard.

Læs mere

GUIDE til Companys Club. Hvad siger vi til kunderne?

GUIDE til Companys Club. Hvad siger vi til kunderne? GUIDE til Companys Club Hvad siger vi til kunderne? Hvad handler Companys Club om? COMPANYS CLUB HANDLER OM MODE - OG OM FORDELE, OPLEVELSER OG BONUSSER TIL KUNDER, SOM ELSKER MODE. CALLING ALL FASHIONISTAS!

Læs mere

Supplerende kortbestemmelser

Supplerende kortbestemmelser 1. november 2009 Supplerende kortbestemmelser Lyngby Storcenter a.m.b.a - Lyngby Storcenter 623-2800 Kongens Lyngby telefon 4527 7707 - telefax 4587 2015 - CVR nr. 4707 7417 - Danske Bank 4260-0007003773

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

Spilleregler for. Quick Skrabespil

Spilleregler for. Quick Skrabespil Spilleregler for Quick Skrabespil gældende fra 3. juli 2013 Generelt 1. Danske Lotteri Spil udbyder en række forskellige Quick skrabespil. For samtlige skrabespil gælder, at der på skrabeloddet findes

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 100320/530 SBJ/MGL Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Januar 2015 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp Privat Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som

Læs mere

Swipp - Regler for selvbetjening

Swipp - Regler for selvbetjening Swipp - Regler for selvbetjening Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012 Danske Mobilbank er Danske Banks elektroniske bankløsning for ige privat - kunder til mobile enheder som for eksempel mobiltelefoner eller tablets. 1 Det kan du bruge Danske Mobilbank til Danske Mobilbank

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 (Version 13.2014_290514)

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 (Version 13.2014_290514) Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 1. Generelt Med mindre andet skriftligt er aftalt, gælder disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for leverancer fra 1264,

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud 2015 side 1 Indholdsfortegnelse 1) Rammeaftalens parter... 3 2) Definitioner... 3 3) Baggrund, formål og omfang... 3 4)

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

Regler for Mobilpenge

Regler for Mobilpenge Regler for Mobilpenge Gældende fra 10. januar 2012. Reglerne for Mobilpenge er et sæt særvilkår, som supplerer bankens til enhver tid gældende almindelige forretningsbetingelser, og sammen med øvrige relevante

Læs mere

Torvehallernes app og gavekort udbydes af TorvehallerneKBH i samarbejde med Shopbox ApS:

Torvehallernes app og gavekort udbydes af TorvehallerneKBH i samarbejde med Shopbox ApS: Torvehallernes app og gavekort Torvehallernes app er en tjeneste, der formidler elektroniske gavekort og mobilbetaling i alle faste stader i TorvehallerneKBH. Med mobilbetaling menes der betaling godkendt

Læs mere

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213)

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Mellem [Kommunens navn] [Adresse] [Postnr. og by] CVR. nr. (herefter benævnt Samarbejdsparten ) og CBS - Dept. of International Business Communication IBC DanCAST

Læs mere

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk mobil: 2367 3106 e-mail: anmc@kl.dk ref: : anmc Bilag 1 29. september 2015 Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark

Læs mere

For luftfartøjer, der benytter Aarhus Airport, betales afgifter efter dette regulativ.

For luftfartøjer, der benytter Aarhus Airport, betales afgifter efter dette regulativ. Takstregulativ 2015 A. Almindelige bestemmelser 1 For luftfartøjer, der benytter Aarhus Airport, betales afgifter efter dette regulativ. Regulativet indeholder bestemmelser om startafgift, passagerafgift,

Læs mere

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet.

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Funktion Kapacitet Kamera Ekstra Kamera Live. Max antal

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere

Betingelser. Alm. Brand Kortspær. Nr. KSM 1506 (MasterCard Gold/Platinum) Alm Brand BANK

Betingelser. Alm. Brand Kortspær. Nr. KSM 1506 (MasterCard Gold/Platinum) Alm Brand BANK Alm Brand BANK Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 7 3 Alm. Brand Kortspær Betingelser Nr. KSM 1506 (MasterCard Gold/Platinum) Indholdsfortegnelse Side 2 af 7 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S KONTRAKT click-a-site A/S og Partner Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S 1 KONTRAKT Denne kontrakt er herved indgået mellem: Click-a-site A/S ( CAS ) CVR nr. 25520866

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere