Aftalevilkår for SAS Corporate Program

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftalevilkår for SAS Corporate Program"

Transkript

1 Aftalevilkår for SAS Corporate Program Scandinavian Airlines System Denmark Norway Sweden CVR-nr Afdeling CPHNC Postboks Kastrup (herefter benævnt "SAS") 1 Formål Formålet med SAS Corporate Program er at give de tilmeldte virksomheder ( Virksomheder ) mulighed for at opnå besparelser på deres individuelle erhvervsmæssige flyrejser foretaget med SAS Gruppen (SAS, Blue1, og Wideröe) og SAS samarbejdspartnere (Lufthansa, Austrian, SWISS, Air Canada, United Airlines, ANA, Spanair og Skyways) ("SAS Partnere"), jf. bilag 2. 2 Aftalegrundlag Virksomheden og SAS bindes af disse aftalevilkår for SAS Corporate Program inklusiv bilag ( Aftalevilkårene ), når Virksomheden elektronisk har indgået aftalen om SAS Corporate Program og SAS har bekræftet aftalen og fremsendt en CMP-kode, jf. 5. Aftalevilkårene er gældende pr. 1. april Aftalevilkårene regulerer samtlige vilkår og betingelser for SAS Corporate Program. Samtidig med indgåelsen af aftalen ophører alle tidligere indgåede mundtlige og skriftlige aftaler om besparelser på flyrejser mellem Virksomheden og SAS. I tilfælde af konflikt mellem bestemmelserne i Aftalevilkårene og bestemmelserne i bilagene skal bestemmelserne i selve Aftalevilkårene have forrang. 3 Virksomheden Det er udelukkende selskaber, der er registreret med CVR-nummer hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, der kan få en SAS Corporate Program aftale. Aftalevilkårene er gældende for Virksomheden, dennes moderselskab samt Virksomhedens datterselskaber og affilierede selskaber. Datterselskaber vil sige selskaber, hvori Virksomheden ved indgåelsen af aftalen besidder en ejerandel, der udgør 50% eller mere af den samlede selskabskapital eller af stemmerne. Affilierede selskaber vil sige selskaber, hvori Virksomhedens moderselskab, dettes datterselskaber eller Virksomhedens datterselskaber ved indgåelsen af aftalen besidder en ejerandel, der udgør mindst 50 % eller mere af den samlede selskabskapital eller af stemmerne. 4 Rabatgivende flyrejser For at en flyrejse kan give rabat i medfør af Travel Pass Corporate, jf. 7, eller optjening af SAS Credits, jf. 8, skal flyrejsen helt grundlæggende opfylde betingelserne i denne bestemmelse. Flyrejser som opfylder disse betingelser vil herefter blive omtalt som Rabatgivende Flyrejser. Herudover gælder der enkelte særlige betingelser for hver enkelt rabatform, som står beskrevet under de pågældende nedenfor og i bilag 2. En flyrejse registreres alene og kan kun danne grundlag for en besparelse for Virksomheden, såfremt følgende betingelser er opfyldt: (i) Flyrejsen skal være en individuel, erhvervsmæssig flyrejse foretaget af Virksomhedens ansatte; (ii) Flyrejsen skal være betalt af Virksomheden, eller betalt med et Prepaid Ticket Advice, der er udstedt og betalt af Virksomheden; (iii) Flyrejsen skal foretages med SAS Gruppen eller SAS Partnere; (iv) CMP-koden, jf. 5, skal være indsat i alle reservationer inden afrejse. Det er Virksomhedens eget ansvar at kontrollere dette. SAS kan ikke drages til ansvar for Virksomhedens manglende oplysning af CMP-koden. Hvis CMP-koden mangler er flyrejsen derfor ikke en Rabatgivende Flyrejse. På rejser, der ikke foretages med TPC, jf. 7, skal billetnummer ligeledes indsættes; 1

2 (v) Flyrejsen skal faktisk gennemføres. Virksomheden er selv ansvarlig for og skal sikre opfyldelse af ovennævnte betingelser. 5 Corporate Mandatory Prefix For at kunne identificere Virksomheden ved køb af Rabatgivende Flyrejser, tildeler SAS Virksomheden et Corporate Mandatory Prefix ("CMP-kode"). Den tildelte CMP-kode må kun anvendes af Virksomheden. Skulle Virksomheden få kendskab til, at tredjemand misbruger Virksomhedens CMP-kode, skal Virksomheden straks meddele dette til SAS. Den tildelte CMP-kode må ikke anvendes i forbindelse med private rejser foretaget af Virksomhedens ansatte. CMP-koden er fortrolig, og Virksomheden skal indskærpe dette over for de ansatte. SAS er berettiget til at videregive CMP-koden til den/det af Virksomheden angivne rejseagent/-bureau. 6 Rabatter Virksomheden har mulighed for at vælge mellem to former for rabatter på deres flyrejser - Travel Pass Corporate ("TPC"), jf, 7 og SAS Credits, jf. 8. Virksomheden vælger selv hvilken af de to rabatformer, der ønskes benyttet for hver enkelt flyrejse, men det er ikke muligt at kombinere disse på samme flyrejse. 7 Travel Pass Corporate 7.1 Beskrivelse TPC er et kort, som giver Virksomheden mulighed for at opnå rabat på Virksomhedens Rabatgivende Flyrejser med SAS Gruppen, jf. 4. Kortet anerkendes desuden som gyldigt rejsehjemmel til de Rabatgivende Flyrejser. TPC kortet er strengt personligt og udstedes med eget serienummer og sikkerhedskode. TPC kortet kan enten kun have TPC-funktionaliteten eller kan kombineres med et af SAS godkendt kreditkort. Kortindehaver accepterer såvel ved sin underskrift på kortet, som ved brug af TPC kortet, at kortbestemmelserne, jf. bilag 1, overholdes. TPC kortet kan desuden anvendes til transport til og fra lufthavnen på udvalgte tog- og busruter i Norge og Sverige, når denne transport udføres i direkte tilknytning til en flyrejse foretaget med TPC. SAS hverken garanterer eller påtager sig noget ansvar for en sådan benyttelse. Eventuel tilslutningstransport med tog og bus reguleres således ikke af SAS "Conditions of Carriage" jf. men af den respektive tog- eller bustransportørs befordringsbestemmelser. 7.2 Udstedelse af TPC kort Når SAS har accepteret SAS Corporate Program aftalen med Virksomheden, udsteder SAS på Virksomhedens skriftlige anmodning et TPC kort til de af Virksomheden navngivne ansatte, som skal have udstedt TPC kort ("Kortindehavere"). TPC kortene sendes til Kortindehaverne eller en central rejsebestiller i Virksomheden sammen med SAS' kortbestemmelser, jf. bilag 1, som regulerer forholdet mellem Kortindehaverne og SAS. 7.3 Virksomhedens forpligtelser i forhold til TPC TPC må alene anvendes til ansattes individuelle rejser, der er foretaget erhvervsmæssigt for Virksomheden. Virksomheden hæfter over for SAS for alle rejser, som foretages på TPC kort udstedt til Virksomheden. Virksomheden er forpligtet til straks at meddele SAS, når en Kortindehaver ophører med at være ansat hos Virksomheden, eller når Kortindehaverens ret til at besidde et TPC kort af anden årsag ophører. Virksomheden skal ligeledes straks meddele SAS tab eller tyveri af TPC kort. Undladelse heraf medfører, at Virksomheden fortsat hæfter over for SAS for rejser foretaget på TPC kort, ligesom det også er at betragte som væsentlig misligholdelse af Aftalevilkårene. Virksomheden har pligt til at informere eventuelle andre kortudstedere end SAS om tab, tyveri, spærring af TPC kort, misbrug eller mistanke herom. 2

3 SAS har pligt til at informere eventuelle kortudstedere, om spærring af TPC kortene. På Virksomhedens anmodning iværksætter SAS spærring af TPC-funktionaliteten på udstedte kort. SAS sender skriftlig bekræftelse til Virksomheden på, at TPC-funktionaliteten er spærret. SAS kan endvidere til enhver tid spærre TPC funktionaliteten, når denne misbruges. Virksomheden gives efterfølgende besked herom. Meddelelser til SAS efter denne bestemmelse skal ske på (att.: Travel Pass Corporate Administration). 7.4 Rabat SAS yder Virksomheden rabat på baggrund af Rabatgivende Flyrejser købt med TPC kort og på baggrund af de i bilag 2 anførte vilkår. Flyrejsen skal desuden være en returrejse (dvs. returrejsen skal være gennemført syv (7) dage efter udrejsetidspunktet) og skal være købt og påbegyndt i Danmark. Der ydes ikke rabat på transport til og fra lufthavnen med tog og bus. 8 SAS Credits 8.1 Beskrivelse SAS Credits er en rabat, som giver Virksomheden mulighed for at optjene SAS Credits for Virksomhedens Rabatgivende Flyrejser med SAS Gruppen og SAS Partnere. De optjente SAS Credits kan efterfølgende bruges til at betale for flyrejser med SAS Gruppen og SAS Partnere. 8.2 Optjening af SAS Credits Virksomheden kan optjene SAS Credits på alle Rabatgivende Flyrejser, jf. 4. Det gælder dog ikke flyrejser, hvor der allerede ydes anden form for rabat. Virksomheden optjener henholdsvis to (2) og fire (4) SAS Credits pr. DKK 100 på flyrejserne svarende til henholdsvis to (2) og fire (4) % af billettens pris alt afhængig af bookingklasser. De enkelte bookingklasser fremgår af bilag 2. De bookingklasser, der ikke fremgår af bilag 2, giver ikke SAS Credits. SAS Credits beregnes af prisen, der er angivet i rejsedokumentets "fare box". Beregningsgrundlaget er således eksklusive skatter og afgifter, herunder passagerafgifter og surcharges (f.eks. forsikrings-, sikkerheds- og brændstofafgifter) samt salgstillæg. Opsparede SAS Credits er gyldige i tre (3) år fra optjeningsdatoen. Hvis Virksomheden anmelder betalingsstandsning, erklæres konkurs eller åbner forhandling om tvangsakkord mistes alle opsparede SAS Credits. 8.3 Adgang til SAS Credits Virksomheden har altid mulighed for at kontrollere sin SAS Credits konto, ved at logge ind på sin profil på SAS Corporate website. SAS Credits kontoen opdateres en gang om måneden. 8.4 Brug af SAS Credits Virksomheden kan benytte SAS Credits til at købe flyrejser med SAS Gruppen og SAS Partnere. SAS Credits kan dog ikke bruges til at købe flyrejser på Wideröes kortbanenet. Hvert enkelt opsparet SAS Credit har ved køb af flyrejser en værdi på DKK 1. Hvis en flybillet koster DKK inklusiv skatter, afgifter og salgstillæg, koster rejsen altså SAS Credits. SAS Credits kan ikke omveksles til kontanter eller bruges til køb af andet end flyrejser efter bestemmelserne i Aftalevilkårene. Køb af flyrejser med SAS Credits skal ske igennem de af SAS angivne salgskanaler. Der findes i velkomstbrevet og på opdateret oversigt over salgskanalerne. Rejser købt med SAS Credits skal bookes senest tre (3) dage før afrejse. Flyrejser kan kun købes med SAS Credits, når hele rejsens pris inklusiv skatter, afgifter og servicefee kan betales med SAS Credits. 8.5 Ombookning og tilbagebetaling Flyrejser købt med SAS Credits kan ombookes og refunderes efter de almindelige regler gældende for den type billet Virksomheden har købt. Der kan ikke bruges SAS Credits til betaling af evt. ombookningsafgift. I tilfælde af refundering af billetten vil Virksomhedens betaling blive refunderet i SAS Credits. 3

4 9 Betaling af rejser 9.1 Beskrivelse Virksomheden skal vælge at betale samtlige rejser omfattet af Aftalevilkårene enten via en SAS faktura, via et kreditkort eller via en rejsekonto oprettet hos et kreditkortselskab. Den ønskede betalingsform skal oplyses ved aftaleindgåelsen. Skatter og afgifter, herunder passagerafgifter, servicefee og surcharges (forsikrings-, sikkerheds- og brændstofafgifter) beregnes ud fra, hvad der er gældende på beregningstidspunktet. For så vidt angår rejser fortaget med TPC, beregnes flypris samt skatter og afgifter dagen efter, at rejsen er afsluttet (dvs. når returrejsen er gennemført). Beregning af flypris sker uafhængig af, hvornår rejsen blev booket, og foretages i overensstemmelse med følgende principper: 1. Er returrejsen gennemført indenfor 7 dage efter udrejsetidspunktet, beregnes flypris efter prisen for hjemrejsetidspunktet. 2. Er returrejsen ikke gennemført indenfor 7 dage efter udrejsetidspunktet, beregnes flypris for udrejsen efter prisen på udrejsetidspunktet og tilsvarende for hjemrejsen efter prisen på hjemrejsetidspunktet. For rejser, der ikke foretages med TPC, faktureres disse ved udstedelse af billetten. 9.2 Betaling via kreditkort eller rejsekonto oprettet hos et kreditkortselskab Ved betaling via kreditkort eller rejsekonto oprettet hos et kreditkortselskab, skal Virksomheden, samtidig med tilmeldelsen til SAS Corporate Program, over for SAS angive kontonummeret og indgå aftale med det pågældende kreditkortselskab, hvor kontoen er oprettet, om at SAS kan kræve betaling for foretagne rejser. SAS fremsender oplysninger om foretagne rejser til det kreditkortselskab, som administrerer kreditkortkontoen henholdsvis rejsekontoen. Efter modtagelsen af disse oplysninger debiteres kontoen med betaling til SAS. 10 Opsigelse af SAS Corporate Program og ændring af Aftalevilkårene 10.1 Opsigelse Virksomheden kan til enhver tid opsige SAS Corporate Program aftalen med en (1) måneds skriftligt varsel til udgangen af en måned. Samme frist gælder for SAS opsigelse af Virksomhedens SAS Corporate Program aftale. Ved Virksomhedens opsigelse af SAS Corporate Program aftalen vil samtlige TPC-funktionaliteter blive spærret. Alle optjente men ubrugte SAS Credits vil blive slettet seks måneder efter opsigelsen Ændringer SAS kan ensidigt ændre Aftalevilkårene med en (1) måneds skriftligt varsel til udgangen af en måned. SAS kan ensidigt og uden varsel ændre bilag 1 og 2, herunder udvide eller indskrænke de i bilag 2 nævnte luftfartsselskaber, ruter og/eller bookingklasser. SAS er dog forpligtiget til at meddele Virksomheden om ændringerne hurtigst muligt herefter. 11 Misligholdelse Såfremt en af Parterne væsentligt misligholder Aftalevilkårene eller andre forpligtigelser under SAS Corporate Program, har den ikke-misligholdende part ret til at hæve aftalen med øjeblikkelig virkning. Enhver form for misbrug af TPC-kort og/eller CMP-kode berettiger endvidere SAS til med øjeblikkelig virkning at spærre TPC-funktionaliteten. Det anses blandt andet, men ikke udtømmende, som en væsentlig misligholdelse, såfremt Virksomheden videregiver CMP-koder til tredjemand, eller såfremt Virksomheden er i ond tro om tredjemands misbrug af CMPkoder, og Virksomheden ikke straks informerer SAS herom. SAS har endvidere ret til at hæve aftalen med øjeblikkelig virkning, såfremt Virksomheden anmelder betalingsstandsning, kommer under konkurs, åbner forhandling om tvangsakkord, eller såfremt SAS finder, at Virksomhedens kreditværdighed i øvrigt påvirkes i negativ retning eller de ejermæssige forhold ændres væsentligt. I tilfælde af væsentlig misligholdelse bortfalder Virksomhedens ret til at udnytte eventuelt optjente men endnu ikke forbrugte SAS Credits. Det anses ikke som en væsentlig misligholdelse, såfremt et eller flere af de i bilag 2 nævnte luftfartsselskaber, ruter og/eller bookingklasser udgår af aftalen. 4

5 12 Ansvarsbegrænsning Parterne er erstatningsansvarlige i henhold til dansk rets almindelige regler, dog skal ansvaret begrænses til direkte tab. Ingen af Parterne skal være ansvarlige for indirekte tab, så som, men ikke begrænset til, tab af goodwill, tab af avance, etc. Aftalen medfører ingen ændringer i det ansvar, som SAS har i henhold til de til enhver tid gældende bestemmelser i internationale luftfartskonventioner, i "Vilkår for transport af passagerer og bagage" samt den til enhver tid gældende danske lov om luftfart. SAS forbeholder sig ret til på et hvert tidspunkt at ændre de for SAS gældende "Conditions of Carriage". Læs mere om "Conditions of Carriage" på 13 Overdragelse af rettigheder og forpligtelser Hverken Virksomheden eller SAS kan uden skriftligt samtykke fra den anden overdrage sine rettigheder og/eller forpligtelser ifølge denne aftale til tredjemand. SAS kan dog frit overdrage sine rettigheder og/eller forpligtelser ifølge denne aftale til et selskab i SAS koncernen. 14 Afgørelse af tvister Enhver tvist mellem SAS og Virksomheden vedrørende Aftalevilkårene eller gennemførelse, gyldighed eller ophør af SAS Corporate Program såvel som enhver aftale, der er associeret til Aftalevilkårene eller er et resultat eller udspringer heraf, skal i første instans indbringes for Københavns Byret, hvor dansk ret skal være gældende. 15 Reference SAS kan ikke uden Virksomhedens forudgående skriftlige samtykke benytte Virksomheden som reference. 16 Information Det er Virksomhedens ansvar at informere brugerne af Rabatgivende Flyrejser om, at SAS behandler og i visse tilfælde videregiver brugernes persondata i forbindelse med administreringen af Rabatgivende Flyrejser. SAS kan endvidere bruge deres personoplysninger til at fremsende elektroniske meddelelser om check in evt. forsinkelser, aflysninger samt andet relevant information om flyrejsen. 17 Miljø og CO2-kompensation Der kan i tillæg til nærværende aftale købes CO2-kompensation for en eller flere rejser. Betaling kan ske pr. enkeltrejse, alternativt opgøres måneds- eller kvartalsvis. Ordningen muliggør, at den miljøbelastning, der opstår ved en rejseaktivitet, kan kompenseres ved at købe andele af projekter, der sikrer en CO2-reduktion svarende til CO2-belastningen ved rejseaktiviteten. Aftale om CO2-kompensation kan indgås direkte med The CarbonNeutral Company, der er en professionel udbyder af CO2-reducerende projekter, og som SAS har indledt et samarbejde med. The CarbonNeutral Company står inde for, at indbetalte beløb giver den lovede CO2-reduktion. SAS kan være behjælpelig med formidling af kontakt til The CarbonNeutral Company. Skriv til for yderligere information. Bilag 1: Kortbestemmelser for TPC Bilag 2: Rabatter 5

6 Bilag 1 - Kortbestemmelser for Travel Pass Corporate (TPC) Kort: TPC: Virksomheden: Kortindehaver: Et kort enten udstedt af SAS eller et kreditkort godkendt af SAS - med TPC- Funktion. Står for "Travel Pass Corporate" og er en funktion på et Kort, som giver Kortindehaver mulighed for at anvende Kortet som billet for flyrejser med SAS og Partnere og hvor SAS automatisk fakturerer Virksomheden efter afslutning af rejser foretaget med Kortet. Den Virksomhed, som SAS har indgået en aftale med om udstedelse af Kort, og som indestår over for SAS for betaling af rejser foretaget med TPC. Den hos Virksomheden ansatte person, der på Virksomhedens anmodning har fået udstedt et TPC-Kort, eller har fået TPC-Funktionen koblet til et andet kort. Udstedelse af Kort: 1. SAS påfører TPC på Kort - efter aftale med Virksomheden - til de af Virksomheden navngivne ansatte. Hvert Kort med TPC er personligt for Kortindehaver og udstedes med et eget serienummer og personlig sikkerhedskode (PIN-kode). Kortindehaver skal underskrive bagsiden af Kortet, for at TPC er gyldigt. Kort udstedt af SAS er gratis. TPC-Funktionen kan kobles til et andet kort, efter at virksomheden har oplyst navn på den ansatte, samt betalingsbetingelser til SAS. SAS sørger derefter for at det oplyste kort får TPC-Funktionalitet. Kortet er personligt. SAS forbeholder sig retten til at bestemme hvorvidt TPC-Funktionaliteten skal kobles til et givent kort eller ikke. Anvendelse af kortet: 2. TPC kan kun anvendes til personbefordring. TPC kan anvendes som gyldigt transportbevis til flyrejser med SAS og Partnere til de til enhver tid omfattede destinationer. De til enhver tid omfattede Partnere og destinationer fremgår af SAS' hjemmeside (www.sas.dk/firmaaftale). 3. TPC er personligt og må kun anvendes af den Kortindehaver, som har underskrevet Kortets bagside. TPC må ikke overgives, udlånes eller på anden måde udnyttes af andre end den underskrivende Kort-indehaver. 4. Kortindehaveren forpligter sig til: udelukkende at anvende TPC erhvervsmæssigt og i Virksomhedens tjeneste, at opbevare Kortet forsvarligt, ikke at afsløre sikkerhedskoden (PIN-koden) til andre og i øvrigt opbevare sikkerhedskoden (PIN-koden) på en forsvarlig måde og aldrig sammen med selve Kortet, på opfordring at fremvise Kort såvel som billedlegitimation, straks at anmelde adresse- og navneændringer til SAS, at kontakte SAS straks, hvis der opstår mistanke om eller risiko for misbrug af Kortet og/eller sikkerhedskoden (PIN-koden), at betale erstatning til SAS for det krav, tab eller skade, som måtte opstå på grund af Kortindehaverens manglende overholdelse af nærværende Kortbestemmelser, i øvrigt at overholde nærværende Kortbestemmelser. Tab, tyveri eller mistanke om misbrug af Kort 5. Tab, tyveri, mistanke om misbrug m.v. af Kortet, herunder men ikke begrænset til TPC, skal straks anmeldes telefonisk til SAS. Kortindehaver skal efterfølgende skriftligt bekræfte anmeldelsen til SAS pr. brev, telefax eller (jf. nederst bilag 1). Kortindehaver er forpligtet til samtidig med ovenstående at anmelde tab, tyveri, mistanke om misbrug m.v. til en eventuel udsteder af kreditkort. Tab af kort med TPC-Funktion skal anmeldes til respektive kortudgiver. 6

7 Gyldighedsregler 6. SAS har ret til med øjeblikkelig virkning at spærre TPC og erklære dette for ugyldigt: ved misbrug eller ihændehavelse af Kort i strid med nærværende bestemmelser, ved manglende betaling eller andre misligholdelse hos Virksomheden, såfremt Virksomheden anmelder betalingsstandsning, erklæres konkurs, åbner forhandling om tvangsakkord, eller såfremt SAS finder, at Virksomhedens kreditværdighed i øvrigt påvirkes i negativ retning, såfremt Virksomhedens ejermæssige forhold ændres væsentligt, ved begæring fra Virksomheden eller Kortindehaver, eller ved ophør af aftalen mellem Virksomheden og SAS, uanset årsag. 7. Såfremt Kortindehaverens ret til at anvende TPC ophører, skal Kortindehaver klippe Kort udstedt af SAS itu. Såfremt Kortet er udstedt af en anden kortudsteder, skal Kortindehaver kontakte denne anden kortudsteder. Almindelige bestemmelser 8. Kortindehaveren bekræfter - såvel ved sin brug af TPC som ved sin underskrift af Kortet sin accept af, at alle rejser, som foretages ved hjælp af TPC, er omfattet af nærværende Kortbestemmelser samt de til enhver tid gældende befordringsbestemmelser for det pågældende luftfartsselskab. For rejser, som foretages ved hjælp af TPC på flyvninger med et SK-rutenummer, gælder SAS' befordringsbestemmelser ("Conditions of Carriage"), som findes på For rejser, som foretages ved hjælp af TPC på flyvninger uden et SK-rutenummer, gælder det respektive luftfartsselskabs befordringsbestemmelser. SAS forbeholder sig ret til at ændre nærværende Kortbestemmelser uden forudgående at indhente Kortindehaverens eller Virksomhedens accept. SAS skal meddele eventuelle ændringer til Virksomheden. Virksomheden er forpligtet til straks at meddele eventuelle ændringer til Kortindehaver. Kortindehaver er desuden forpligtet til altid at holde sig informeret om de til enhver tid gældende Kortbestemmelser. Kortindehaver og Virksomheden giver deres accept af eventuelle ændringer af nærværende Kortbestemmelser ved at anvende/lade Kortet anvende efter at SAS har meddelt sådanne ændringer til Virksomheden. Medlemskab af EuroBonus/optjening af bonuspoint 9. Såfremt Kortindehaveren er medlem eller ønsker medlemskab af EuroBonus, skal Kortindehaver selv sørge for, at EuroBonus-medlemsnummer registreres i forbindelse med anvendelse af TPC for derved at kunne optjene point. Henvendelse skal ske til TPC-Administration (jf. nederst bilag 1). Information 10. Kortindehaver giver ved sin brug af TPC samtykke til, at SAS registrerer, disponerer samt videregiver til Virksomheden alle modtagne personoplysninger samt oplysninger om Kort-indehavers rejser, som kan henføres til brugen af TPC. Kortindehaver giver desuden samtykke til, at der afhængigt af den af Virksomheden valgte betalingsform kan ske videregivelse af oplysninger om de af Kortindehaver foretagne TPC-rejser til selskaber, som administrerer kredit- og betalingskort samt rejsekonti. Kortindehaver giver endelig samtykke til, at SAS - såfremt Virksomheden anmoder herom - videregiver oplysninger om Kortindehaverens foretagne TPC-rejser til Virksomhedens rejse-bureau. Kreditvurdering 11. SAS forbeholder sig ret til at foretage en kreditvurdering af Virksomheden. Til brug for en kreditvurdering kan SAS indhente oplysninger om Virksomheden i pengeinstitutter og lignende. Der foretages ingen kreditvurdering af Kortindehavere. 7

8 Travel Pass Corporate Administration Åbningstider man-tor, fre Telefon Fax Internet Har du bookingspørgsmål uden for åbningstiden, så kontakt SAS direkte på telefon

9 Bilag 2 TPC rabat/sas Credits Virksomheden kan benytte TPC og opnå SAS Credits på rejser, der foretages med SAS Gruppen og Partnere (jf. nedenstående oversigter) i henhold til betingelserne i SAS Corporate Program og dette bilag. TPC rabat TPC kan alene benyttes i forbindelse med flyrejser med SAS Gruppen. Med SAS Gruppen forstås følgende luftfartsselskaber: SAS, Blue1 og Widerøe. Geografisk dækning Rabat Business Extra TPC destinationer på dansk indenrigs 6 % - C, D, J - TPC destinationer I Europa og Skandinavien 8 % C, D Y, S, B* - TPC destinationer på interkontinentale ruter 8 % C, D, J Y, S E * B klasse er kun tilgængelig på Europa For at opnå rabat på TPC destinationer (de til enhver tid gældende TPC destinationer fremgår af er det en betingelse, at rejsen er en returrejse og foretages med TPC. Widerøe rabat ydes ikke på kortbanenettet. TPC rabat: Fratrækkes direkte ved indkøb af rejsen, og fratrækkes således inden fakturering. Rabat beregnes af prisen, der er angivet i rejsedokumentets "fare box". Den rabatterede pris er således eksklusive skatter og afgifter, herunder passagerafgifter og surcharges (f.eks. forsikrings-, sikkerheds- og brændstofafgifter) samt salgstillæg. SAS Credits SAS: Geografisk dækning Serviceklasse Bookingklasser SAS Credits optjening Indenrigs Extra C, D, J E, M, H, Q, V, W, U, K, L, T, G Skandinavien Business Extra C, D Y, S E, M, H, Q, V, W, U, K, L, T, G Europa Business Extra C, D Y, S, B E, M, H, Q, V, W, U, K, L, T, G Interkont Business Extra C, D, J, Z Y, S, B E, M, H, Q, V, W, U, K, L, T, O, G Widerøe, Blue1: Selskab Bookingklasser SAS Credits optjening Widerøe Blue1 C, D, J, Y, Z ME, I, M,N,H,R,Q,V,W,U,K,L,T,O,G,X C, D, J, Z, Y, S, B E, M, H, Q, W, V, U, K, L, T, O, G 9

10 Partnere: Selskab Bookingklasser SAS Credits optjening Dækning Lufthansa F, A, J, C, D, Z, Y, B M, H, Q, V, W, U Hele rutenettet SWISS F, A, J, C, D, Z, Y, B M, H, Q, V, W, G, K, L, U Hele rutenettet Austrian C, D, J, Y, B M, H, Q, V, W, E Hele rutenettet Spanair C, D, J, Z, S, B, Y, D O, K, W, T, V, Q, H, M, L, G Hele rutenettet Skyways C, D, J, B, Y M, H, K, Q, O Kun gyldig i kombination med mindst en SK flystrækning Air Canada 1 J, C, Z, B, Y K, L, Q, V, H, U, M Hele rutenettet, undtagen ruter mellem USA og Canada United 2 F, A, C, D, Z, Y, B M, H Hele rutenettet, undtagen ruter mellem USA-Canada og USA-Brasilien ANA 3 C, D, J, Y, S M, W, L Ruter mellem Frankfurt/London/Paris- Tokyo, Beijing-Tokyo, samt indenrigs i Japan 1) Air Canada: Ekskl. til/fra USA. Bookingen skal indeholde mindst en SK flystrækning og billetten være udstedt på 117-dokument (SAS billet). 2) United Airlines: Ekskl. til/fra Canada og Brasilien. Bookingen skal indeholde mindst en SK flystrækning og billetten være udstedt på 117-dokument (SAS billet). 3) All Nippon Airways: Bookingen skal indeholde mindst en SK flystrækning og billetten være udstedt på 117-dokument (SAS billet) SAS Credits beregnes automatisk ud fra rejseomsætning registreret ved hjælp af CMP-koden og opdateres en gang om måneden på SAS Corporate Website. Rejser, der allerede er rabatterede såsom sømandsbilletter, Travel Pass etc., er ikke SAS Credits givende. SAS Credits beregnes af prisen, der er angivet i rejsedokumentets "fare box" eksklusive skatter og afgifter, herunder passagerafgifter og surcharges (f.eks. forsikrings-, sikkerheds- og brændstofafgifter) samt salgstillæg. Findes der strækninger i samme billet, hvor andre end SAS Gruppen og Partnere opererer, vil dette luftfartsselskabs andel af billetprisen ikke indgå i Virksomhedens registrerede rejseomsætning. Salgstillæg ved køb af billetter med SAS Credits udgør pt. 50 SAS Credits pr. billet. 10

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM Side 1 (6) KONTOKREDIT SAMT PRIVATLÅN ( RBAV02DANMARK ) Gyldig fra 01.01.13 Information om Resurs Bank Resurs Bank AB (herefter RB ) er et svensk aktieselskab

Læs mere

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM Side 1 (10) KONTOKREDIT SAMT PRIVATLÅN ( RBAV04 DANMARK ) Gyldig fra 01.04.2014 Information om Resurs Bank Resurs Bank Aktiebolag (publ) (herefter RB

Læs mere

Kortbestemmelser for EuroBonus MasterCard

Kortbestemmelser for EuroBonus MasterCard Kortbestemmelser for EuroBonus MasterCard Nr. 3, juni 2008 Indhold Kapitel I: Kapitel II: Kapitel III: Kapitel IV: Bestemmelser vedr. EuroBonus MasterCard Side 5 Bonusoptjening ved brug af kortet Side

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

Rejsekort kortbestemmelser privat Gældende fra 11. april 2014

Rejsekort kortbestemmelser privat Gældende fra 11. april 2014 Rejsekort kortbestemmelser privat Gældende fra 11. april 2014 Version 6.4 Indholdsfortegnelse Kortbestemmelser for rejsekort privat... 2 1 Om rejsekort... 4 1.1 Hvad er et rejsekort?...4 1.2 Sådan anvendes

Læs mere

FlexKredit Fleksibelt, fornuftigt og ansvarligt

FlexKredit Fleksibelt, fornuftigt og ansvarligt Betingelser for FlexKredit Konto (herefter benævnt Kreditaftalen ) Gældende pr. 1. maj 2012. 1 Kreditgiver, kontaktoplysninger og aftalegrundlag 1.1 Kreditgiver af FlexKredit: EnterCard Danmark (cvr-nr

Læs mere

Kortbestemmelser for SAS EuroBonus World MasterCard Bestemmelser nr. 11 EC, maj 2014. Disse bestemmelser er gældende fra 1. maj 2014.

Kortbestemmelser for SAS EuroBonus World MasterCard Bestemmelser nr. 11 EC, maj 2014. Disse bestemmelser er gældende fra 1. maj 2014. Kortbestemmelser for SAS EuroBonus World MasterCard Bestemmelser nr. 11 EC, maj 2014. Disse bestemmelser er gældende fra 1. maj 2014. Kapitel I Ordforklaringer og generelle bestemmelser Kapitel II Bestemmelser

Læs mere

Kortbestemmelser for Diners Club Bestemmelser nr. 11 DC, maj 2014. Disse bestemmelser er gældende fra 1. maj 2014.

Kortbestemmelser for Diners Club Bestemmelser nr. 11 DC, maj 2014. Disse bestemmelser er gældende fra 1. maj 2014. Kortbestemmelser for Diners Club Bestemmelser nr. 11 DC, maj 2014. Disse bestemmelser er gældende fra 1. maj 2014. Kapitel I Definitioner og generelle bestemmelser Kapitel II Bestemmelser for Diners Club

Læs mere

QUINTESSENTIALLY THE CREDIT CARD

QUINTESSENTIALLY THE CREDIT CARD KORTBESTEMMELSER FOR QUINTESSENTIALLY THE CREDIT CARD QUINTESSENTIALLY THE CREDIT CARD The worlds leading luxury lifestyle group www.quintessentially.com KORTBESTEMMELSER FOR QUINTESSENTIALLY Bestemmelser

Læs mere

Kortbestemmelser EuroBonus MasterCard ITA og EuroBonus ITA. SAS EuroBonus World MasterCard

Kortbestemmelser EuroBonus MasterCard ITA og EuroBonus ITA. SAS EuroBonus World MasterCard ortbestemmelser Kortbestemmelser EuroBonus MasterCard ITA og EuroBonus ITA SAS EuroBonus World MasterCard Kortbestemmelser for SAS EuroBonus World MasterCard Bestemmelser nr. 10 EC, september 2012. Disse

Læs mere

Kortbestemmelser for Finnair Plus MasterCard Bestemmelser nr. 11 FI, maj 2014. Disse bestemmelser er gældende fra 1. maj 2014.

Kortbestemmelser for Finnair Plus MasterCard Bestemmelser nr. 11 FI, maj 2014. Disse bestemmelser er gældende fra 1. maj 2014. Kortbestemmelser for Finnair Plus MasterCard Bestemmelser nr. 11 FI, maj 2014. Disse bestemmelser er gældende fra 1. maj 2014. Kapitel I Ordforklaringer og generelle bestemmelser Kapitel II Bestemmelser

Læs mere

Vilkår for Netbank - Privat Gældende fra den 1. november 2009

Vilkår for Netbank - Privat Gældende fra den 1. november 2009 Side 1 af 14 Vilkår for Netbank - Privat Gældende fra den 1. november 2009 1. Definitioner 1.1 Kunden Kunden er den person, som indgår aftale med LOLLANDS BANK om brug af Netbank. Tilslutningen sker efter

Læs mere

Kortbestemmelser for Eurocard.

Kortbestemmelser for Eurocard. Kortbestemmelser for Eurocard. Oktober 2012 3 KORTBESTEMMELSER FOR EUROCARD Bestemmelser nr. 10 EC, oktober 2012. Disse bestemmelser er gældende fra 1. oktober 2012. 103 83 Stockholm, Sverige Telefon:

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILTJENESTER 1 Generelt 1.1 Disse almindelige betingelser er en del af aftalen mellem Signafon

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILTJENESTER 1 Generelt 1.1 Disse almindelige betingelser er en del af aftalen mellem Signafon SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILTJENESTER 1 Generelt 1.1 Disse almindelige betingelser er en del af aftalen mellem Signafon (Signafon) og kunden og gælder således for Signafons levering

Læs mere

Kortbestemmelser for Jyske MasterCard Firmakort

Kortbestemmelser for Jyske MasterCard Firmakort Kortbestemmelser for Jyske MasterCard Firmakort Bestemmelser nr. 12 JYC, februar 2015. Disse bestemmelser er gældende fra 1. februar 2015. Indhold Kapitel I Kapitel II Kapitel III Kapitel IV Ordforklaringer

Læs mere

KORTBESTEMMELSER FOR GlobeCard Bestemmelser nr. 11 GC, maj 2014. Disse bestemmelser er gældende fra 1. maj 2014.

KORTBESTEMMELSER FOR GlobeCard Bestemmelser nr. 11 GC, maj 2014. Disse bestemmelser er gældende fra 1. maj 2014. KORTBESTEMMELSER FOR GlobeCard Bestemmelser nr. 11 GC, maj 2014. Disse bestemmelser er gældende fra 1. maj 2014. Kapitel I Ordforklaringer og generelle bestemmelser Kapitel II Bestemmelser for GlobeCard

Læs mere

Generelle kontovilkår og kortholderregler for First Card

Generelle kontovilkår og kortholderregler for First Card Generelle kontovilkår og kortholderregler for First Card 1. Definitioner... 1 First Card:... 2 First Card betalingskort:... 2 First Card med virksomhedshæftelse:... 2 First Card med virksomhedshæftelse

Læs mere

KORTBESTEMMELSER FOR EUROCARD

KORTBESTEMMELSER FOR EUROCARD KORTBESTEMMELSER FOR EUROCARD KORTBESTEMMELSER FOR EUROCARD Bestemmelser nr. 09 EC, september 2010. Disse bestemmelser er gældende fra 1. november 2010. Kapitel I Defi nitioner og generelle bestemmelser

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering...

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering... Indholdsfortegnelse 1 Aftalen... 3 1.1 Aftalen mellem dig og Zenji Mobile... 3 1.2 Aftalens gyldighedsperiode... 3 2 Oprettelse og registrering... 4 2.1 Startpakke og mobilnummer... 4 2.2 Kundeoplysninger

Læs mere

Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd

Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd December 2013 Version 1.9 Indhold 1. Abonnementsaftalen... 3 1.1. Aftalen generelt... 3 2. Oprettelsesmuligheder... 3 2.1.1. OiSTER Mobilt Bredbånd uden binding... 3 2.1.2.

Læs mere

a) at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at beskytte kundens personlige sikkerhedsoplysninger, jf. pkt. 2.1. i Vilkår for Netbank

a) at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at beskytte kundens personlige sikkerhedsoplysninger, jf. pkt. 2.1. i Vilkår for Netbank Side 1 af 19 Dokumentnummer 2013-06-06-13.25.14.188951 Aftale om Netbank Kunden og Lægernes Pensionsbank, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg, lpb@lpk.dk, har dags dato indgået følgende aftale om

Læs mere

Aftale om internetbank

Aftale om internetbank Side 1 af 18 Aftale om internetbank Kunden og Swedbank, Kalvebod Brygge 45, 1560 København V, info@swedbank.dk, har dags dato indgået følgende aftale om kundens tilslutning til Swedbanks internetbank.

Læs mere

Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Privat)

Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Privat) Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Privat) Mellem ovennævnte parter er der dags dato indgået aftale om kundens tilslutning og anvendelse af Webbank. 1. Webbank 1.1 Denne aftale fastlægger vilkårene for

Læs mere

Aftale om Netbank (Privat)

Aftale om Netbank (Privat) Aftale om Netbank (Privat) Mellem ovennævnte parter er der dags dato indgået aftale om kundens tilslutning og anvendelse af Netbank. 1. Netbank 1.1 Denne aftale fastlægger vilkårene for kundens tilslutning

Læs mere

Kortbestemmelser for Magasin MasterCard Bestemmelser nr. 09 M, september 2010.

Kortbestemmelser for Magasin MasterCard Bestemmelser nr. 09 M, september 2010. Kortbestemmelser for Magasin MasterCard Bestemmelser nr. 09 M, september 2010. Indhold Disse bestemmelser er gældende fra 1. november 2010. Kapitel I Kapitel II Kapitel III Definitioner og generelle bestemmelser

Læs mere

Aftale om Netbank INDHOLD

Aftale om Netbank INDHOLD Aftale om Netbank Aftale om Netbank INDHOLD Aftale om Netbank Vilkår for Netbank Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Generelle oplysninger Tillæg til PenSam Bank's almindelige forretningsbetingelser

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard pr. 01-11-2009

Kortbestemmelser for MasterCard pr. 01-11-2009 Kortbestemmelser for MasterCard pr. 01-11-2009 6471 GrønlandsBANKEN Postboks 1033 3900 Nuuk Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard Standard, MasterCard Guld og MasterCard Platinum udstedes til privatpersoner

Læs mere

Rickshaw International A/S / Rickshaw Tours & Travel (Scandinavia) VILKÅR OG BETINGELSER

Rickshaw International A/S / Rickshaw Tours & Travel (Scandinavia) VILKÅR OG BETINGELSER Rickshaw International A/S / Rickshaw Tours & Travel (Scandinavia) VILKÅR OG BETINGELSER En safari i Afrika er en enestående og unik oplevelse uanset alder. Det tilrådes at børn er ledsaget af voksne personer

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil Abonnementsvilkår OiSTER Mobil Januar 2013 Version 1.11 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard

Kortbestemmelser for MasterCard Definitioner: Korttyper Privatkort MasterCard Standard, MasterCard Guld og MasterCard Platinum udstedes til privatpersoner til privat forbrug. Familiekort Et ekstra, privat MasterCard, som indehaveren

Læs mere