Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab Amba.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab Amba."

Transkript

1 Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab Amba. Program for intern overvågning. 1. Programmets formål og opbygning. To nødvendige forudsætninger for et velfungerende konkurrencemarked for el er, at adgangen til distributionsnettet sker på ikke-diskriminerende og gennemsigtige vilkår, og at virksomheder, som netvirksomheden har interessesammenfald med ikke favoriseres med oplysninger om kundeforhold og lignende. Distributionsnettet ejes af Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab Amba (RT) og anvendes af en lang række elleverandører. RT har indtil 2013 ejet forsyningspligtselskabet Rolfsted Forsyningspligtselskab A/S, men er herefter ikke længere engageret i elhandel. RT s kundefunktion er outsourcet til Administrationsservice Fyn A/S ligesom økonomifunktionen er outsourcet til Midtfyns Elforsyning Amba. Driftslederfunktionen varetages af den lokale elinstallatør. RT har således ikke medarbejdere ansat. RT er i medfør af Elforsyningslovens 20a og Bekendtgørelse nr /10/2011 og LBK /03/2012 pålagt at udarbejde et program for intern overvågning for at forhindre diskriminerende adfærd. Programmet beskriver indledningsvis i afsnit 2 de væsentligste typer af diskriminerende adfærd, som kan forekomme. I punkt 3 følger en beskrivelse af de foranstaltninger og tiltag, som er foretaget af RT for at forhindre disse typer diskrimination. Punkt 4 indeholder en beskrivelse af programmets administration. Punkt 5 fastlægger, hvordan programmet kontrolleres. 2. Typer af diskriminerende adfærd Forskellige typer af diskrimination kan forekomme. Typerne af diskriminerende adfærd er beskrevet i Elforsyningsloven og Bekendtgørelse nr /10/2011. Det er særligt følgende typer af ikke-diskriminerende adfærd, der skal sikres: 1) Forretningsmæssigt følsomme oplysninger (FFO) 1

2 a. Fortrolig behandling af FFO, som RT modtager under udøvelsen af sin virksomhed. b. Sikring af at FFO som kan videregives, kun videregives på en ikke-diskriminerende måde. 2) Oplysninger om RT s egne aktiviteter, som kan være forretningsmæssigt fordelagtige (FFO- EA), må kun videregives på en ikke-diskriminerende måde. 3) Adgang m.v. til distributionsnettet. a. Adgangen til distributionsnettet skal ske på ikke-diskriminerende vilkår. b. Vedligeholdelse af distributionsnettet skal ske på ikke-diskriminerende vilkår. c. Udbygning af distributionsnettet skal ske på ikke-diskriminerende vilkår. d. Tilslutning til distributionsnettet skal ske på ikke-diskriminerende vilkår. 4) RT må ikke favorisere bestemte selskaber i kundekontakten. 5) RT beskæftiger sig som udgangspunkt alene med de aktiviteter, der ligger indenfor selskabets distributionsbevilling. RT udfører ikke sideordnet aktivitet. 6) RT skal sikre regnskabsmæssig adskillelse af sine bevillingspligtige aktiviteter. RT har alene distributionsbevilling. 7) Habilitetskrav RT er som følge et kundeantal på ikke omfattet af de særlige regler om habilitet, som fremgår af Elforsyningslovens 8) Aftaler med andre selskaber skal indgås skriftligt og på markedsbestemte vilkår. 9) Prisfastsættelsen af distributionsydelser skal ske efter ikke-diskriminerende kriterier. 3. Tiltag til forhindring af diskriminerende adfærd 3.1 Forretningsmæssigt følsomme oplysninger (FFO) I relation til FFO er der vedtaget de tiltag som fremgår af punkt 3.3 for at sikre: Fortrolig behandling af FFO. At FFO, som kan videregives, alene videregives på en ikke diskriminerende måde. Hvilke oplysninger er FFO? Som led i driften af distributionsnettet, herunder varetagelse af opgaver i forbindelse med det åbne elmarked, modtager, håndterer og videregiver RT oplysninger om elmarkedets aktører og deres aktiviteter. Som udgangspunkt ejer RT de forretningsmæssige følsomme oplysninger, de kommer i besiddelse af. I udgangspunktet er det de oplysninger, som RT alene har i kraft af sine monopolaktiviteter, som skal behandles fortroligt i denne sammenhæng. Hvis en sådan oplysning ville kunne anvendes af andre aktører på markedet til at opnå en markedsmæssig fordel, så er den pågældende oplysning en forretningsmæssig følsom oplysning. I praksis vil FFO oftest være oplysninger om: 2

3 Forbrugstal for privat- og erhvervskunder. Forbrugsprofiler for kunder med timemålinger. Leverandører af el til kunden. Statistisk materiale om elforbrug. Oplysninger om en erhvervskundes produktionsforhold. Kunders tilbygnings- og udbygningsplaner. Kundens betalingsmønster, restance og andre økonomiske forhold. CPR-numre. Oplysninger om personlige forhold. Aftagenummer. En FFO ophører med at være følsom og ophører dermed med at være en FFO når den er blevet almindelig kendt i markedet, f.eks. ved oplysning fra den aktør, som FFO en stammer fra eller vedrører. FFO en ophører derimod ikke med at være FFO, hvis oplysningen er blevet kendt ved en videregivelse fra RT i strid med elforsyningslovens og dette programs regler for FFO. 3.2 Forretningsmæssige fordelagtige oplysninger om egne aktiviteter (FFO-EA) For at sikre, at oplysninger om RT s egne aktiviteter, som kan være forretningsmæssigt fordelagtige, ikke videregives på diskriminerende vis, er der vedtaget de tiltag, som fremgår af punkt 3.3. Hvilke oplysninger er FFO-EA. FFO-EA er oplysninger om RT s egne aktiviteter, som ikke er offentligt tilgængelige og som vil kunne anvendes af andre aktører på markedet til at opnå en forretningsmæssig fordel. I praksis vil FFO-EA ofte være oplysninger om. Udbygningsplaner for elnettet. Strategiske overvejelser og beslutninger i relation til RT. Oplysninger om RT s øvrige virke. 3.3 Procedurer for håndtering af FFO og tiltag til at forhindre diskriminerende videregivelse af FFO-EA. Grundet selskabets størrelse med driftsleder (ekstern lokal elinstallatør) og ingen ansatte er der ikke behov for at sondre mellem hvilke medarbejdere, der må håndtere FFO og FFO-EA og hvilke medarbejdere, der ikke er godkendt til håndtering af FFO og FFO-EA. Programmet for intern overvågning er tilgængeligt på RT s hjemmeside. 3

4 Videregivelse af aftagenumre, forbrugstal, forbrugsprofiler mv. til relevante markedsaktører sker i henhold til de til enhver tid gældende markedsforskrifter for aktørerne på elmarkedet. Anonymiserede data kan videregives til statistikformål, f.eks til Dansk Energi, Danmarks statistik og andre myndigheder er tilladt. Videregivelse af statistiske data til andre formål f.eks. forskning skal godkendes af Datatilsynet. Videregivelse til andre formål må alene ske med tilladelse / accept fra kunden. Der er indgået skriftlige aftaler med den eksterne driftsleder, Administrationsservice Fyn A/S og Midtfyns Elforsyning Amba, hvortil RT har outsourcet opgaver, om hvordan proceduren skal være ved kundehenvendelser i RT s forsyningsområde. 3.4 Ikke diskriminerende adgang til distributionsnettet For at sikre at Adgangen til nettet sker på ikke-diskriminerende vilkår Vedligeholdelse af nettet sker på en ikke-diskriminerende måde Udbygningen af nettet gennemføres på en ikke-diskriminerende måde Tilslutning til nettet sker på en ikke-diskriminerende måde Er der vedtaget følgende foranstaltninger i RT: Vilkår, betingelser og tariffer for brug af og tilslutning til nettet bliver løbende offentliggjort på hjemmesiden og er ens for alle forbrugere. Standardpriser for tilslutning fremgår af RT s hjemmeside. Adgang og tilslutning til elnettet sker i henhold til Leveringsbestemmelser Net Netbenyttelsesaftale, som er offentliggjort på RT s hjemmeside. Tariffer og gebyrer anmeldes til Energitilsynet. For at kunne virke som elleverandør i et distributionsområde skal leverandøren indgå aftale med Dansk Energi Net (mandater for alle netvirksomheder i Danmark). Aftalen indgås ved at underskrive Vilkår for deltagelse i aktørregistret. Disse betingelser og aftaler er offentliggjort og ens for alle. Netadgang / tilslutning: Forud for alle nye tilslutninger gælder, at autoriseret elinstallatør først skal fremsende en elektronisk tilmelding inden RT går i gang med at undersøge, hvornår der kan tilsluttes samt herunder eksempelvis få oplyst leverancetider for diverse materialer, som ikke er på lager ( eks. Transformatorstationer mm.). Herefter og inden 14 dage svarer RT tilbage om tilslutningstidspunktet. 4

5 Vedligeholdelse: Før igangsættelse af vedligeholdelsesarbejder, der kan eller vil bevirke afbrydelse af forsyningen, går RT i dialog med større kunder og informerer mindre kunder. RT har ingen prioriteringsplan for kundetyper ved strømudfald, idet alle kunder vægter ens. Udbygning af net: Nettet udbygges i takt med, at der anmeldes nye kunder i forsyningsområdet. Tilslutning bliver foretaget umiddelbart efter indbetaling af investeringsbidrag. Er forstærkning af nettet nødvendig foretages dette ligeledes løbende. Fordelingsprincipper: Kontakt til andre forsyningsarter er primært ved nyudstykning og meget sekundært ved vedligeholdelse. Fordeling af grave- og lægningsudgifter afhænger af hvor mange andre forsyningsarter, der er til stede, men princippet er vægtet belastning (dybde, kabelstørrelse, antal kabelskabe). 3.5 Ikke favorisering af bestemte selskaber i kundekontakten. RT har fokus på at fremstå som et uafhængigt selskab, hvilket skal sikres i både den mundtlige og skriftlige kommunikation med selskabets kunder. Dette opfyldes blandt andet via RT s hjemmeside som ikke omhandler kommercielle ydelser. Der er indgået skriftlige aftaler med Administrationsservice Fyn A/S, Midtfyns Elforsyning Amba og lokal elinstallatør (driftsleder), om hvordan proceduren skal være ved kundehenvendelser i RT s forsyningsområde. Følgende instrukser gælder for outsourcingpartnere i relation til kundehåndtering og kommercielle forespørgsler: Elleverandører: o Kunden skal oplyses om, at han har ret til at vælge elleverandør. o Kunden kan neutralt informeres om hvilke elleverandørmuligheder, der findes f.eks. med henvisning til Herunder skal det oplyses, at såfremt kunden ikke foretager valg af elleverandør, vil selskabet der har forsyningspligtsbevillingen, det vil her sige Energi Fyn Handel A/S, blive registreret som kundens elleverandør. Betingelser for tilslutning og anvendelse af RT s net, priser, gebyrer: o Kunden oplyses om betingelserne for netbenyttelsen, priser og gebyrsatser gennem henvisning til selskabets hjemmeside. o Informationer fremsendes alternativt til kunden med henvisning til hjemmesiden i øvrigt. o Nye kunder eller kunder, der har skiftet leverandør får tilsendt velkomstskrivelse. Tilslutning, stikledning: o Kunden oplyses om betingelser og priser for tilslutning. 5

6 o Hvor tilslutning og etablering af stikledning udføres af elinstallatør, skal der neutralt oplyses om muligheder for valg mellem flere elinstallatører. Afbrydelser: o Hidrører en afbrydelse fra elnettet, informeres alene om forventet afbrydelsestid. o Hidrører afbrydelsen ikke fra elnettet, men må skyldes kundens egen installation, meddeles det, at kunden må henvende sig til en elinstallatør. Anbefalinger: o Uanset om det drejer sig om valg af elleverandør, elinstallatør eller valg af elapparater, må der ikke ske lovprisning af bestemte firmaer eller produkter. o Kunden skal oplyses om sine muligheder, og der må gerne neutralt peges på et udvalg, som kunden kan vælge imellem. 3.6 Sikring af selskabsmæssig adskillelse. RT er alene et eldistributionsselskab som udfører følgende aktiviteter, som ligger inden for distributionsbevillingen for selskabet: Distribuerer energi (kwh) Varetager eldistributionsopgaver Ejer, driver og vedligeholder nettet Opkræver betaling for den overordnede forsyningssikkerhed og håndtering af systemansvar (PSO), afgifter til staten og betaling for brug af det overliggende net samt betaling for brug af eget net. RT har ikke sideordnet aktivitet og er ikke engageret i elhandelsvirksomhed. 3.7 Sikring af regnskabsmæssig adskillelse. RT er et selvstændigt eldistributionsselskab og som følge heraf føres der separat regnskab for selskabet. Forsyningspligtsbevillingen er overdraget til Energi Fyn Handel A/S, som RT ikke er medejer af. 3.8 Sikring af kravet om habilitet og beslutningskompetence RT er som følge et kundeantal på godt ikke omfattet af de særlige regler om habilitet, som fremgår af Elforsyningslovens. 6

7 3.9 Sikring af kravet om at virksomhedens aftaler indgås på markedsvilkår RT har ingen ansatte. De forskellige funktioner er outsourcet til eksterne parter. Alle aftaler mellem RT og outsourcingpartnerne skal være og er indgået skriftligt og afregnes til markedspriser. Det påhviler aftaleparterne at sikre, at der foreligger et skriftligt grundlag for fakturering af ydelser, der leveres mellem outsourcingpartnerne og RT. Fakturering kan således kun ske med udgangspunkt i skriftlig aftale Sikring af kravet om ikke-diskriminerende prisfastsættelse. Til sikring af, at prisfastsættelsen af RT s ydelser sker efter ikke diskriminerende kriterier, gælder følgende: RT benytter den af Dansk Energi Net udarbejdede tarifberegningsmodel. RT anvender de standardiserede beløbsstørrelser for tilslutningsbidrag og gebyrer, der er udarbejdet for branchen og anmeldt til energitilsynet. Priser og tariffer anmeldes til Energitilsynet. Priser, gebyrer og tilslutningsbidrag fremgår af RT s hjemmeside. Tarifferne er underlagt bekendtgørelsen om indtægtsrammer, som udmøntes og administreres af Energitilsynet. De indtægter, som RT kan opkræve via tarifferne, fastlægges i overensstemmelse hermed. 4. Programmets administration Bestyrelsesformanden for RT har det overordnede ansvar for det interne overvågningsprograms overholdelse og kontrollerer løbende overholdelsen herunder foretager overvejelser om informations- og vidensniveauets tilstrækkelighed og om, der er behov for ændringer i programmet. Eventuelle hændelser, der ikke har været i overensstemmelse med fortroligheds- og ikkediskriminationsreglerne mv. noteres af bestyrelsesformanden, der på baggrund heraf fortager en vurdering af programmets tilstrækkelighed. Der foretages ikke eksterne audits på IO-området. Bestyrelsesformanden skal hvert kalenderår udarbejde en årsberetning til Energitilsynet. Årsberetningen skal blandt andet indeholde: Beskrive programmet. Beskrive programmets gennemførelse. Beskrive den foretagne kontrol af programmet. Årsberetningen og selve programmet offentliggøres på RT s hjemmeside inden den 1. juni. Årsberetningen fremsendes til Energitilsynet ligeledes inden den 1. juni. 7

8 5. Kontrol med programmets overholdelse. Program for intern overvågning drøftes minimum 1 gang i løbet af året senest den 1.april i bestyrelsen, således at gennemgangen kan indgå ved udarbejdelsen af årsberetningen. I den forbindelse skal det særligt vurderes om programmet fortsat afspejler RT s reelle og fuldstændige virksomhed. Det skal i den forbindelse ligeledes tages stilling til om registrerede afvigelser giver anledning til at programmet skal justeres. 8

Midtfyns Elforsyning Amba.

Midtfyns Elforsyning Amba. Midtfyns Elforsyning Amba. Program for intern overvågning. (nov. 2009) 1. Programmets formål og opbygning. To nødvendige forudsætninger for et velfungrende konkurrencemarked for el er, at adgangen til

Læs mere

REF00100 Program for intern overvågning

REF00100 Program for intern overvågning Indholdsfortegnelse 1..... 2 Formål... 2 Ejerskab... 2 Gyldighedsområde... 2 Distributionsliste... 2 Grundlag... 2 2. Typer af diskriminerende adfærd.... 3 3. Tiltag til forhindring af diskriminerende

Læs mere

EnergiMidt Net A/S interne overvågningsprogram Bilag 1.1. Instruks for behandling af egne aktiviteter, som kan være forretningsmæssige fordelagtige for aktører og kunder - Direktionssekretariatet Generelt:

Læs mere

Ejby Elnet A.m.b.a. Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd

Ejby Elnet A.m.b.a. Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd Ejby Elnet A.m.b.a. Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd _Beskrivelse af implementering af bestemmelserne om intern overvågning 2012 Indhold 1 Indledning 2 2 Information til medarbejderne

Læs mere

Årsberetning for 2012 om intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd

Årsberetning for 2012 om intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd Årsberetning for 2012 om intern overvågning af ikke 458.011 / Årsberetning intern overvågning 2012 Ejby Elnet Amba Indhold 1 Indledning 2 1.1 Kontrol med overholdelse af intern overvågning 2 2 Ejby Elnets

Læs mere

Bårdesø og Omegns Elforsyning A.m.b.a. Årsberetning for 2013 om. intern overvågning af ikke. diskriminerende adfærd

Bårdesø og Omegns Elforsyning A.m.b.a. Årsberetning for 2013 om. intern overvågning af ikke. diskriminerende adfærd Bårdesø og Omegns Elforsyning A.m.b.a. Årsberetning for 2013 om intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd 1 Indhold Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Kontrol med overholdelse af intern overvågning...

Læs mere

NRGi Net A/S. Årsberetning 2006 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd

NRGi Net A/S. Årsberetning 2006 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd NRGi Net A/S Årsberetning 2006 Udarbejdet af: Jesper Pedersen Langvad Maj 2007 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 1.1 Lovgrundlag... 2 1.2 Generelt om NRGi Net s program for intern overvågning... 2

Læs mere

NKE-Elnet A/S CVR/SE-nr. 27 41 28 23. Årsrapport 2007. Intern overvågning

NKE-Elnet A/S CVR/SE-nr. 27 41 28 23. Årsrapport 2007. Intern overvågning CVR/SE-nr. 27 41 28 23 Årsrapport 2007 Intern overvågning Årsberetning for intern overvågning og sikring af ikke-diskriminerende adfærd i NKE-Elnet A/S Ærøvej 2 4700 Næstved Tlf.: 55785150 Fax: 55785160

Læs mere

NRGi Net A/S. Årsberetning 2012 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd

NRGi Net A/S. Årsberetning 2012 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd NRGi Net A/S Årsberetning Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd Udarbejdet maj 2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Årsberetningens og programmets indhold... 2 3 Generelt

Læs mere

Årsberetning om Intern Overvågning 2013 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272

Årsberetning om Intern Overvågning 2013 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272 Årsberetning om Intern Overvågning 2013 for Galten Elværk Net A/S CVR-nr. 25780272 21. maj 2014 Galten Elværk Net A/S i det efterfølgende betegnet GE Net har etableret et program til sikring af ikke-diskriminerende

Læs mere

Årsberetning om intern overvågning

Årsberetning om intern overvågning Årsberetning om intern overvågning år 2012 Side 1 af 6 0. Gennemførsel og kontrol af IO-programmet... 3 1. Forretningsmæssigt følsomme oplysninger... 3 2. Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger...

Læs mere

Årsberetning om intern overvågning

Årsberetning om intern overvågning Årsberetning om intern overvågning år 2014 Side 1 af 6 0. Gennemførsel og kontrol af IO-programmet... 3 1. Forretningsmæssigt følsomme oplysninger... 3 2. Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger...

Læs mere

Vejledning til delt hjemmeside vedr. Intern Overva gning

Vejledning til delt hjemmeside vedr. Intern Overva gning Vejledning til delt hjemmeside vedr. Intern Overva gning Indhold Indledning... 2 Koncernens indgangsportal navn... 4 Koncernens indgangsportal reklamer mm.... 4 Netselskabets hjemmesideområde navn... 5

Læs mere

[TL-MJJ-2015-04-07-00214-01-MJJ-MJJ-2015-04-13.PDF]

[TL-MJJ-2015-04-07-00214-01-MJJ-MJJ-2015-04-13.PDF] Ledelsesberetning Generelt NEF-koncernen er organiseret med NEF Fonden, som holdingvirksomhed for en række underliggende dattervirksomheder med hver sit specifikke forretningsområde. Herved er der opnået

Læs mere

Energinet.dk s præcisering af balanceansvar

Energinet.dk s præcisering af balanceansvar ENERGITILSYNET Punkt 4 Energitilsynets møde den 19 marts 2013 Sekretariatet for Energitilsynet Energinet.dk s præcisering af balanceansvar Resumé 1. I denne sag anmodes Energitilsynet om at tage stilling

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning 1

Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning 1 Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning 1 (Justering af engrosmodellen og udskydelse af engrosmodellen og leveringspligten) I lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1329 af 25. november

Læs mere

Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS

Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS Program for intern overvågning i Langeland Forsyning A/S Langeland Spildevand ApS Langeland Vand ApS Langeland Affald ApS G æ l d e n d e f r a 1. J u l i 2010 Indholdsfortegnelse Generelt om programmet

Læs mere

Vejledning om internt overvågningsprogram efter vandsektorloven

Vejledning om internt overvågningsprogram efter vandsektorloven Vejledning om internt overvågningsprogram efter vandsektorloven Forsyningssekretariatet, april 2010 2 Indhold 1 Indledning 4 2 Det interne overvågningsprogram 6 2.1 Forholdsregler ved indgåelse af aftaler

Læs mere

Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del Bilag 111 Offentligt 7/2012

Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del Bilag 111 Offentligt 7/2012 Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del Bilag 111 Offentligt 7/2012 Beretning om DONG Energy A/S elpriser 7/2012 Beretning om DONG Energy A/S elpriser Statsrevisorerne fremsender denne beretning med deres bemærkninger

Læs mere

Energi & Forsyning. September 2013

Energi & Forsyning. September 2013 Energi & Forsyning September 2013 Indholdsfortegnelse Introduktion Differentierede kubikmetertakster for afledning af spildevand og ændring af reglerne om særbidrag Rammerne for anvendelse af kommunal

Læs mere

Disse betingelser gælder for forholdet mellem kunden og DONG Energy Eldistribution A/S, der er et datterselskab i DONG Energy-koncernen.

Disse betingelser gælder for forholdet mellem kunden og DONG Energy Eldistribution A/S, der er et datterselskab i DONG Energy-koncernen. ALMINDELIGE BETINGELSER DONG Energy Eldistribution A/S Leveringsbetingelser pr. 1. marts 2013: 1. Aftaleforholdet... 1 2. Kundens Overtagelse, Benyttelse og Oplysningspligt... 2 3. Eldistributions etablering

Læs mere

Helsinge Vandværk s.m.b.a.

Helsinge Vandværk s.m.b.a. Helsinge Vandværk s.m.b.a. Årsberetning 1. juli 31. december af 12. april 2011 Intern overvågning af indgåelse af aftaler 1 I overensstemmelse med bestemmelserne i Vejledning olm internt overvågningsprogram

Læs mere

Vejledning til særskilt hjemmeside vedr. Intern overva gning

Vejledning til særskilt hjemmeside vedr. Intern overva gning Vejledning til særskilt hjemmeside vedr. Intern overva gning Indhold Indledning... 2 Netselskabets hjemmeside navn... 4 Nethjemmeside påkrævede informationer... 5 Netselskabets hjemmeside reklamer mm....

Læs mere

VE-anlæg Sagsnr. 11/8. Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg

VE-anlæg Sagsnr. 11/8. Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg VE-anlæg Sagsnr. 11/8 Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg Vejledning: Installationstilslutning af små VE-anlæg side 2 1. Indledning...3 1.1. Afgrænsning...3 1.2. Læsevejledning...3 1.3.

Læs mere

Træder i kraft den 1.3.2013

Træder i kraft den 1.3.2013 Forskrift H2: Skabelonafregning mv. August 2012 Rev. 4.1 Træder i kraft den 1.3.2013 2010 Jun. 2011 Okt. 2011 Okt. 2011 DATE PHQ JHH HBK PHQ NAME Jan. 2012 Jan. 2012 Jan. 2012 Jan 20.12 DATE PHQ PHQ HBK

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 144 Bilag 2 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 144 Bilag 2 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 144 Bilag 2 Offentligt 26. februar 2015 J.nr. 14-4601203 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Nr. 1 16. juli 2014. Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum

Nr. 1 16. juli 2014. Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum Nr. 1 16. juli 2014 Vegleiðing til kunngerð um útveiting av týðandi virkisøkjum (Vejledning til bekendtgørelse om outsourcing af væsentlige aktivitetsområder) 1. Indledning 1.1. Kunngerð nr. 1 frá 16.

Læs mere

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3 FVD vejledning 09/2010 Indholdsfortegnelse Indledning til vejledning for intern overvågning...2 Praktisk vejledning til internovervågnings program....3 Aftaleprogram...3 Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Læs mere

Persondataloven kort fortalt

Persondataloven kort fortalt Persondataloven kort fortalt Den 27. februar 2013 Indhold Indledning... 2 Lov om behandling af personoplysninger... 3 På hvilke områder gælder loven?... 3 Hvilke typer behandling?... 3 Undtagelser fra

Læs mere

Beskrivelse af Intern overvågning i Ringsted Forsyning A/S

Beskrivelse af Intern overvågning i Ringsted Forsyning A/S Gyldig for perioden: 1. januar 2015 31. december 2015 ESDH 2015-2323 Beskrivelse af Intern overvågning i Ringsted Forsyning A/S Always take a flight to a place with a better view (Ludwig Wittgenstein)

Læs mere