Notat til Statsrevisorerne om beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge. Februar 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat til Statsrevisorerne om beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge. Februar 2015"

Transkript

1 Notat til Statsrevisorerne om beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge Februar 2015

2 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 2/2014 om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge 16. februar 2015 RN 102/15 Beskæftigelsesministerens redegørelse af 17. december 2014 Økonomi- og indenrigsministerens redegørelse af 20. januar Dette notat handler om de initiativer, som beskæftigelsesministeren har iværksat som følge af Statsrevisorernes bemærkninger og beretningens indhold og konklusioner. Notatet handler endvidere om økonomi- og indenrigsministerens redegørelse. Sagsforløb for en større undersøgelse Beretning KONKLUSION Beskæftigelsesministeren har iværksat nogle konkrete initiativer på baggrund af beretningen og Statsrevisorernes bemærkninger. Beskæftigelsesministeriet har bl.a. skærpet og intensiveret kontrollen med a-kassernes indberetninger og indskærpet over for a-kasserne, at de skal overholde reglerne og tidsfristerne på området. Rigsrevisionen finder initiativerne tilfredsstillende, men vil fremadrettet følge virkningen heraf i den årlige revision af statens overførsler til kommunerne. Beretningen har ikke givet økonomi- og indenrigsministeren anledning til at iværksætte konkrete initiativer. Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes. Rigsrevisionen baserer konklusionen på følgende: Ministerredegørelse 18, stk. 4-notat Eventuelt fortsat(te) notat(er) Sagen afsluttes Du kan læse mere om forløbet og de enkelte step på Beskæftigelsesministeriet har allerede fra 3. kvartal 2014 skærpet kontrollen med a-kassernes indberetninger og indskærpet, at a-kasserne skal overholde de regler og tidsfrister, som er fastsat i bekendtgørelsen. Ministeriet har desuden drøftet forholdet med a-kassernes brancheorganisation, AK-Samvirke, der støtter op om ministeriets opstramning over for a-kasserne. Beskæftigelsesministeren oplyser, at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) fortsat vil være i dialog med de a-kasser, hvor der er problemer med fejlbehæftede eller helt manglende indberetninger.

3 2 I. Baggrund 2. Rigsrevisionen afgav i november 2014 en beretning om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge. Beretningen handlede dels om den kommunale medfinansiering af dagpenge under Beskæftigelsesministeriet, dels om beskæftigelsestilskuddet til kommunerne under Økonomi- og Indenrigsministeriet. Beretningen viste, at der i 8 ud af 12 måneder i 2013 var uoverensstemmelser på mere end 15 % mellem grundlaget for beregningen af det kommunale medfinansieringsbidrag og udgifterne til dagpenge. Det medførte, at de enkelte måneders afregning mellem staten og kommunerne ikke var retvisende. Den primære årsag til uoverensstemmelserne var, at a- kassernes data ikke var retvisende, og at a-kasserne i nogle måneder ikke indberettede data og dermed ikke til fulde efterlevede lovkravet om månedlig indberetning. Beretningen viste videre, at Beskæftigelsesministeriet var bekendt med omfanget af fejl og mangler i datagrundlaget, herunder de manglende indberetninger fra a-kasserne. Ministeriet havde kun i begrænset omfang forsøgt at imødegå problemet. Rigsrevisionen anbefalede, at Beskæftigelsesministeriet gennem sin opfølgning og kontrol øgede fokus på, at grundlaget for den kommunale medfinansiering blev retvisende for de enkelte måneder. Rigsrevisionen anbefalede desuden, at ministeriet overvejede at fastsætte konkrete udsvingsbånd for hver a-kasse til brug for ministeriets månedlige opfølgning. Endelig viste beretningen, at kommunerne i Rigsrevisionens undersøgelse fandt det vanskeligt at budgettere efterreguleringen af beskæftigelsestilskuddet med tilstrækkelig sikkerhed. Rigsrevisionen konstaterede, at usikkerhed om den beløbsmæssige størrelse af særligt efterreguleringen af beskæftigelsestilskuddet svækker kommunernes mulighed for en hensigtsmæssig budget- og likviditetsstyring og udfordrer kommunernes mulighed for at koble indtægter og udgifter for de forsikrede ledige. 3. Da Statsrevisorerne behandlede beretningen, bemærkede de, at det var utilfredsstillende, at Beskæftigelsesministeriet i sin opfølgning og kontrol med a-kassernes indberetninger om de ledige ikke havde haft tilstrækkeligt fokus på fejl, mangler og forsinkelser i a-kassernes data. Statsrevisorerne konstaterede, at beskæftigelsestilskuddets udbetalingsforløb og udsvingene i medfinansieringsbidraget gav likviditets-, budget- og økonomistyringsmæssige udfordringer i kommunerne. 4. Dette notat indeholder Rigsrevisionens vurdering af de initiativer, som beskæftigelsesministeren har iværksat som følge af beretningen. Notatet handler endvidere om økonomiog indenrigsministerens redegørelse. Hele sagen og dens dokumenter kan følges på og på

4 3 II. Gennemgang af ministrenes redegørelser Uoverensstemmelser mellem grundlaget for beregningen af det kommunale medfinansieringsbidrag og udgifterne til dagpenge 5. Beretningen viste, at STAR under Beskæftigelsesministeriet overvåger de indberetninger/beløb, der lægges til grund for de månedlige udbetalinger af refusion til a-kasserne, og at STAR modtager alle oplysninger om de beløb, der lægges til grund for beregningen af kommunernes medfinansieringsbidrag. STAR sammenholder de 2 datasæt for at kontrollere sammenhængen. Beretningen viste, at der i 8 ud af 12 måneder i 2013 var uoverensstemmelser på mere end 15 % mellem grundlaget for beregningen af det kommunale medfinansieringsbidrag og udgifterne til dagpenge. Den primære årsag til afvigelserne var, at a-kasserne ikke i alle tilfælde overholdt lovkravet om månedlig indberetning af retvisende data. Statsrevisorerne bemærkede, at de fandt det utilfredsstillende, at Beskæftigelsesministeriet i sin opfølgning og kontrol ikke havde haft tilstrækkeligt fokus på fejl, mangler og forsinkelser i a-kassernes data. 6. Beskæftigelsesministeren oplyser i sin redegørelse, at Beskæftigelsesministeriet allerede i 2014 har skærpet kontrollen med a-kassernes indberetninger og indskærpet, at a-kasserne skal overholde de tidsfrister og regler, der fremgår af bekendtgørelse nr. 123 af 29. januar 2014 om kommunernes medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og befordringsgodtgørelse til de forsikrede ledige. Ministeren oplyser desuden, at STAR allerede har indskærpet betydningen heraf over for alle landets a-kasser, og at problemstillingen er blevet drøftet med AK-Samvirke, som har bakket op om stramningen. Beskæftigelsesministeren oplyser videre i sin redegørelse, at STAR ikke finder det hensigtsmæssigt at indføre et egentligt udsvingsbånd over for de enkelte a-kasser. Derimod vil STAR fortsat anvende en helhedsvurdering, der månedligt vurderer den enkelte a-kasses indberetning. Beskæftigelsesministeren oplyser desuden, at opfølgningen vil blive suppleret af en øget frekvens i henvendelser til a-kasserne. 7. Rigsrevisionen finder det tilfredsstillende, at Beskæftigelsesministeriet har skærpet kontrollen med a-kasserne og indskærpet, at tidsfrister og regler for indberetning skal overholdes. Rigsrevisionen vil fremadrettet følge virkningen af initiativerne på området i den årlige revision af statens overførsler til kommunerne. Beskæftigelsestilskuddet 8. Beretningen viste, at de undersøgte kommuner havde udfordringer med at budgettere det endelige beskæftigelsestilskud med en tilstrækkelig sikkerhed. Dette skyldes primært efterreguleringen af tilskuddet fra året før. Kommunerne kunne ikke beregne, i hvilket beløbsmæssigt omfang beskæftigelsestilskuddet ville blive reguleret positivt eller negativt. Desuden konstaterede Rigsrevisionen, at beskæftigelsestilskuddets tidsmæssige forskydninger og usikkerheden om beskæftigelsestilskuddets endelige størrelse udfordrede kommunernes muligheder for en tæt kobling mellem indtægter og udgifter for de forsikrede ledige. Statsrevisorerne konstaterede, at beskæftigelsestilskuddets udbetalingsforløb og udsvingene i medfinansieringsbidraget giver likviditets-, budget- og økonomistyringsmæssige udfordringer i kommunerne.

5 4 9. Økonomi- og indenrigsministeren oplyser i sin redegørelse, at det angående kommunernes udfordringer med at budgettere beskæftigelsestilskuddets efterreguleringer præcist er en præmis for ordningen, at kommunerne skal kompenseres fuldt ud for deres udgifter til området. Derfor indgår det i ordningen, at der skal foretages en efterregulering af beskæftigelsestilskuddet, når de kommunale regnskaber for det pågældende år foreligger. Økonomi- og indenrigsministeren oplyser desuden, at kommunerne i sagens natur ikke kan kende efterreguleringen præcis på det tidspunkt, hvor de lægger budget for året, da det vil forudsætte fuld forudseenhed om konjunkturudviklingen og gennemslaget af denne i den enkelte kommune og i den pågældende landsdel. En kommune forudsættes endvidere at have en vis likviditetsbeholdning, bl.a. for at kunne klare uforudsete ændringer i udgifter og indtægter i løbet af året. 10. Rigsrevisionen bemærker, at beskæftigelsestilskuddet indgår som led i den samlede finansieringsmodel for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge. Rigsrevisionen har ikke vurderet, om beskæftigelsestilskuddet som led i finansieringsmodellen er hensigtsmæssigt, men konstaterer, at kommunernes økonomistyring udfordres af efterreguleringen af beskæftigelsestilskuddet. III. Afslutning 11. Rigsrevisionen finder ministrenes initiativer tilfredsstillende og vurderer, at sagen kan afsluttes. Lone Strøm

Beretning til Statsrevisorerne om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge. November 2014

Beretning til Statsrevisorerne om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge. November 2014 Beretning til Statsrevisorerne om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge November 2014 BERETNING OM FINANSIERINGSMODELLEN FOR FORSIKREDE LEDIGES ARBEJDSLØSHEDS- DAGPENGE Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter April 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet August 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om samlingen af den statslige

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om vagtplanlægning i statslige institutioner. August 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om vagtplanlægning i statslige institutioner. August 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om vagtplanlægning i statslige institutioner August 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 6/2014 om vagtplanlægning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse. August 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse. August 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse August 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om satsningen på ph.d.-uddannelse (beretning nr. 7/2010) 12.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs fusion af inddrivelsesområdet (beretning nr.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om politireformen. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om politireformen. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om politireformen November 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om beretning om politireformen (beretning nr. 16/2008) 3. november 2014 RN

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Juni 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs indsatsstrategi (II) (beretning nr. 13/2010) 27. maj 2014

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af statsregnskabet for 2012. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af statsregnskabet for 2012. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af statsregnskabet for 2012 Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 18/2012 om revisionen af statsregnskabet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Finansministeren Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet for 2007 19/2007 03/02-2009 I det følgende redegøres

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om TV 2 Danmark A/S økonomi. April 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om TV 2 Danmark A/S økonomi. April 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om TV 2 Danmark A/S økonomi April 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om beretning om TV 2 Danmark A/S økonomi (beretning

Læs mere

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014 Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014 TILSYN 1. halvår 2014 1 Indhold KAPITEL 1. INDLEDNING... 4 1.1. NYE TILSYNSMULIGHEDER SOM LED I UDMØNTNINGEN

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. november 2004 RN B110/04

RIGSREVISIONEN København, den 30. november 2004 RN B110/04 RIGSREVISIONEN København, den 30. november 2004 RN B110/04 Udvidet notat til statsrevisorerne om Arbejdsdirektoratets tilsyn med de tværfaglige a-kasser I. Resumé 1. Baggrunden for notatet er, at statsrevisorerne

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats August 2013 BERETNING OM EFFEKTEN OG KVALITETEN AF ANDRE AKTØRERS BESKÆFTIGELSESINDSATS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. November 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. November 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere November 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om beretning om udbetaling

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark

Læs mere

administrationen af Den Europæiske Socialfond i Danmark

administrationen af Den Europæiske Socialfond i Danmark Beretning til statsrevisorerne om administrationen af Den Europæiske Socialfond i Danmark November 2004 RB A203/04 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning, formål, afgrænsning

Læs mere

Punkt nr. 3 - Udtalelse til Ministeriet for Sundhed. og Forebyggelse vedrørende høring om. Statsrevisorernes beretning om sygehusbyggerier

Punkt nr. 3 - Udtalelse til Ministeriet for Sundhed. og Forebyggelse vedrørende høring om. Statsrevisorernes beretning om sygehusbyggerier Statsrevisorerne 2013-14 Beretning Offentligt nr. 2 Beretning om sygehusbyggerier II 2/2013 Beretning om sygehusbyggerier II Statsrevisorernes 2/2013 beretning om sygehusbyggerier Beretning om sygehusbyggerier

Læs mere

15/2008. Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse

15/2008. Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse 15/2008 Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse 15/2008 Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse Statsrevisorerne fremsender denne beretning

Læs mere

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 24. juni 2009

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 24. juni 2009 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 24. juni 2009 Meddelelse nr. 7.02 Emne: Rigsrevisionen har netop offentliggjort Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private

Læs mere

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Rebild Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 26. september

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Februar 2014 BERETNING OM INDSATSEN FOR AT FÅ SYGEMELDTE TILBAGE I ARBEJDE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04 RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om satsreguleringspuljen (beretning nr. 3/02) I. Indledning 1. I mit notat i henhold

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om orientering om nedlæggelsen af Kontaktudvalget for Offentlig Revision og videreførelsen af samarbejdet om revisionen af den offentlige sektor December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. December 2013

Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. December 2013 Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel December 2013 BERETNING OM FORSVARETS PROCEDURER FOR ANSKAFFELSE AF STØRRE MATERIEL Indholdsfortegnelse I. Introduktion

Læs mere

Statsrevisorerne 2009-10 Beretning nr. 15 Beretning om statens anvendelse af private konsulenter Offentligt 15/2009

Statsrevisorerne 2009-10 Beretning nr. 15 Beretning om statens anvendelse af private konsulenter Offentligt 15/2009 Statsrevisorerne 2009-10 Beretning nr. 15 Beretning om statens anvendelse af private konsulenter Offentligt 15/2009 Beretning om statens anvendelse af private konsulenter 15/2009 Beretning om statens anvendelse

Læs mere

Faxe Kommune. CVR-nr. 29 18 84 75. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2012

Faxe Kommune. CVR-nr. 29 18 84 75. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2012 Faxe Kommune CVR-nr. 29 18 84 75 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2012 15. august 2012 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de sociale, beskæftigelses-

Læs mere

Greve Kommune. Revisionsberetning for 2012 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion

Greve Kommune. Revisionsberetning for 2012 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Greve Kommune Revisionsberetning

Læs mere