EnergiMidt Net A/S Tietgensvej Silkeborg. Afgørelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg. Afgørelse"

Transkript

1 EnergiMidt Net A/S Tietgensvej Silkeborg 29. oktober 2010 Sag 4/ / DM Deres ref. Afgørelse ENERGITILSYNET sekretariatsbetjenes af KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Energitilsynet sekretariat modtog den 26. september 2010 en klage fra Jørn Limann over EnergiMidt A/S omdeling af reklamer i forbindelse med fremsendelse af fakturaer til EnergiMidt Net A/S kunder. Energitilsynets sekretariat har på baggrund af nedenstående sagsfremstilling truffet afgørelse om følgende påbud: Centrene for Energi Nyropsgade København V Tlf Fax CVR-nr Afgørelse Det er sekretariatets vurdering, at EnergiMidt A/S ved at distribuere reklame for andre selskaber til EnergiMidt Net A/S kunder i forbindelse med fremsendelse af fakturaer, ikke overholder Energitilsynets retningslinier af 26. maj 2008, pkt. 61, bekendtgørelse nr. 635 af 27. juni 2005, 2, stk. 1, nr. 4 samt elforsyningslovens 6, stk. 4 om ikke-diskrimination og ikke-favorisering af andre selskaber i kundekontakten. I medfør af elforsyningslovens 85 c påbyder sekretariatet hermed EnergiMidt A/S straks at ophøre med at omdele reklamer for andre selskaber i forbindelse med udsendelse af fakturaer til EnergiMidt Net A/S kunder. Sagsfremstilling Energitilsynets sekretariat har den 26. september 2010 modtaget en klage fra Jørn Limann over EnergiMidt A/S distribution af reklamer for andre selskaber i forbindelse med fremsendelse af fakturaer for EnergiMidt Net A/S. Med klagen fulgte en kopi af en reklame, der ifølge klager blev omdelt i forbindelse med udsendelse af fakturaer på vegne af bl.a. netselskabet.

2 2/6 Energitilsynets sekretariat har den 12. oktober 2010 modtaget Energi- Midt Net A/S redegørelse for, hvorvidt reklamen er sendt ud i forbindelse med selskabets udsendelse af regninger for EnergiMidt Net A/S. I redegørelsen har EnergiMidt Net A/S ikke afvist, at reklamen er distribueret i forbindelse med fremsendelse af regninger for EnergiMidt Net A/S. EnergiMidt Net A/S anfører i redegørelsen, at EnergiMidt A/S varetager faktureringen på vegne af 63 forskellige selskaber, herunder også EnergiMidt Net A/S. Ligeledes oplyser EnergiMidt Net A/S, at der er udsendt acontoopkrævninger til betaling den 1. oktober 2010, men at alene har haft vedlagt det omstridte reklamemateriale. Yderligere oplyser EnergiMidt Net A/S, at de 63 selskaber som Energi- Midt A/S fakturerer på vegne af, alle har mulighed for at vedlægge information til kunderne sammen med fakturaen, men at selskaber der benytter sig af denne mulighed, skal fremstå som afsender af det vedlagte materiale. EnergiMidt Net A/S anfører også i redegørelsen, at selskabet ikke anser sig selv som værende afsender af fakturaerne, idet dette er en opgave, der varetages af EnergiMidt A/S. Bestemmelser Elforsyningsloven 6, stk. 4 Kollektive elforsyningsvirksomheder samt forsyningspligtige virksomheder, for så vidt angår deres forsyningspligtydelse, skal stille deres ydelser tilrådighed for forbrugeren på gennemsigtige, objektive, rimelige og ikkediskriminerende vilkår. 20 a Transmissions- og netvirksomheder skal opstille et program for intern overvågning, som beskriver virksomhedernes tiltag for at forhindre diskriminerende adfærd. Virksomhederne skal sikre overholdelse af programmet for intern overvågning samt sikre, at det kontrolleres på passende måde. [ ] 85 c Klima- og Energiministeren og Energitilsynet kan påbyde, at forhold, der strider mod loven, mod regler eller afgørelser i henhold til loven eller mod Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1228/2003 af 26. juni 2003 om betingelserne for netadgang i forbindelse med grænseoverskridende elektricitetsudveksling, bringes i orden straks eller inden en nærmere angivet frist. Bekendtgørelse nr. 635 af 27. juni 2005 om program for intern overvågning. 2, stk 1 Programmet skal beskrive følgende tiltag, som skal være egnede til at forhindre diskriminerende adfærd: [ ] 4) De tiltag, som skal sikre, at virksomheden i sin kundekontakt ikke favorisere bestemte selskaber.

3 3/6 [ ] Retningslinierne af 26. maj 2008 El- og Naturgas selskabsmæssigt forbundne netselskabers hjemmesider og informationsudsendelse Pkt. 61 Et selskabsmæssigt forbundet netselskabs kommunikation med kunderne må ikke på nogen måde suppleres med eller sammenblandes med kommunikation fra selskabsmæssigt forbundne forsynings- eller produktionsselskaber. Vurdering Indledningsvis bemærker Energitilsynets sekretariat, at den omstridte reklame indeholder kommercielle ydelser såsom varmepumper, jordvarme, træpillefyr, solceller og solvarme. Klager anfører, at reklamen er omdelt i forbindelse med udsendelse af fakturaer for bl.a. EnergiMidt Net A/S. EnergiMidt Net A/S afviser i forbindelse med deres redegørelse over for Energitilsynets sekretariat ikke, at dette har fundet sted. Efter elforsyningslovens 6, stk. 4 skal kollektive elforsyningsvirksomheder stille deres ydelser til rådighed for forbrugeren på gennemsigtige, objektive, rimelige og ikke-diskriminerende vilkår. Hvad der her skal forstås ved gennemsigtige og ikke-diskriminerende vilkår, præciseres bl.a. i Energitilsynets retningslinier af 26. maj 2008, pkt. 61, hvorefter enhver sammenblanding af kommunikation fra netselskabet og koncernforbundne produktions- eller forsyningsselskaber er forbudt. Det er sekretariatets vurdering, at der ved omdeling af reklamer sammen med udsendelse af regninger på vegne af EnergiMidt Net A/S sker en sådan sammenblanding af kommunikation fra netselskabet og andre selskaber. Allerede af denne årsag finder sekretariatet, at den omstridte reklame er i strid med elforsyningsloven. Efter elforsyningslovens 20 a skal netselskaberne ydermere udarbejde og overholde et internt overvågningsprogram, der blandt andet skal beskrive, hvorledes virksomheden sikrer sig, at netselskabet ikke i sin kundekontakt favoriserer bestemte selskaber, jf. bekendtgørelse nr. 635 af 27. juni 2005, 2, stk. 1, nr. 4. Det er dermed sekretariatets vurdering, at netselskabet således ikke i sin kundekontakt må favorisere bestemte selskaber ved f.eks. at vedlægge reklamer ved udsendelse af regninger for netselskabet. EnergiMidt Net A/S fremfører over for sekretariatet, at EnergiMidt Net A/S ikke anser sig selv som værende afsender af de pågældende regninger, idet faktureringen varetages af EnergiMidt A/S. Energitilsynets sekretariat finder det imidlertid ikke afgørende, hvilket selskab der fysisk fremsender regningen, men derimod, at kommercielle selskaber benytter EnergiMidt Net A/S kundekontakt til at distribuere reklamer. Det er derfor efter sekretariatets vurdering fortsat netselskabets kundekontakt, der her benyttes til favorisering af andre selskaber.

4 4/6 EnergiMidt Net A/S oplyser endvidere, at EnergiMidt A/S fakturerer på vegne af 63 forskellige selskaber og at disse alle har mulighed for at vedlægge fakturaerne informationsmateriale, så længe selskabet selv fremstår som afsender. Energitilsynets sekretariat finder imidlertid, at såfremt nogle af de 63 selskaber vedlægger netselskabets fakturaer materiale for kommercielle ydelser, så udgør det udnyttelse af netselskabets kundekontakt til markedsføring af andre selskabers ydelser. Det er derfor samlet set sekretariatets vurdering, at omdeling af reklamer til netselskabets kunder udgør en overtrædelse af elforsyningslovens 6, stk. 4 og 20 a, bekendtgørelse nr. 635 af 27. juni 2005, 2, stk. 1, nr. 4 jf. retningslinierne af 26. maj 2008, pkt. 61. Ingen af de 63 selskaber må således vedlægge netselskabets fakturaer reklamer for egne eller andre selskabers ydelser. Da der ifølge EnergiMidt Net A/S gives 63 forskellige selskaber mulighed for at vedlægge netselskabets regninger reklamemateriale, vurderer sekretariatet, at den konkurrenceforvridende effekt må anses for betragtelig. Energitilsynets sekretariat finder derfor, at den pågældende adfærd straks skal bringes til ophør. Høring Energitilsynet sekretariat bemærker indledningsvis, at EnergiMidt Net A/S i forbindelse med høringssvaret har meddelt sekretariatet, at selskabet vil tage afgørelsen til efterretning. EnergiMidt Net A/S har i forbindelse med høringssvaret stillet sekretariatet supplerende spørgsmål med henblik på at sikre, at der ikke fremadrettet for selskabet opstår tvivl om, hvorledes Energitilsynet stiller sig i forhold til informationsmateriale vedlagt fakturaer. EnergiMidt Net A/S vil gerne vide, om det fremadrettet vil være acceptabelt at anvende en samarbejdspartner til fakturering, der ved fremsendelse af en faktura indeholdende flere ydelser, vedlægger information med kommercielle budskaber, på vegne af et af de øvrige selskaber repræsenteret på fakturaen. Som svar på EnergiMidt Net A/S spørgsmål bemærker sekretariatet, at det ikke er tilladt, at netselskabets fakturering på nogen måde vedlægges informationsmateriale med kommercielle budskaber for andre selskaber. Dette gælder ligeledes, når der samtidigt faktureres på vegne af andre selskaber, jf. hertil elforsyningslovens 6, stk. 4, bekendtgørelse nr. 635 af 27. juni 2005, 2, stk. 1 nr. 4, samt retningslinierne af 26. maj 2008, pkt. 61. se hertil også ovenstående vurdering. Energitilsynets sekretariat bemærker, at EnergiMidt Net A/S gør opmærksom på, at EnergiMidt Net A/S i så fald vil stille som krav, at sel-

5 5/6 skabet bag informationsmaterialet skal have et selvstændigt kundeforhold til de kunder, der vil modtage materialet, og som anført vil de ydelser også være en del af den pågældende fakturering Ligesom Energi- Midt Net A/S også vil optræde på fakturaen. Sekretariatet fastholder imidlertid, at netselskabets fakturaer ikke må vedlægges informationsmateriale med kommercielle budskaber fra andre selskaber. Yderligere bemærker EnergiMidt Net A/S, at distributionsselskaberne bliver mødt med effektiviseringskrav. I denne forbindelse finder EnergiMidt Net A/S, at optimering af bl.a. faktureringsprocessen vanskeliggøres, idet det bliver mindre attraktivt for andre at indgå samfaktureringsaftaler med et distributionsselskab, såfremt man som kommerciel virksomhed ikke er i stand til at kommunikere med sine kunder på samme vilkår som konkurrenterne Efter EnergiMidt Net A/S opfattelse vil resultatet heraf betyde stigende omkostninger for distributionsselskabet. Energitilsynet sekretariat bemærker i denne forbindelse, at forbuddet mod sammenblanding af kommunikation gælder for alle distributionsselskaber her i landet. Der er således ikke andre selskaber, der lovligt har mulighed for, at supplere netselskabernes kommunikation med informationsmaterialer indeholdende kommercielle budskaber. Sekretariatet finder derfor ikke, at der ved at afskære kommercielle kunder fra at benytte kundekontakten med netselskabets kunder til at markedsføre eller brande sig opstår en konkurrenceforvridende effekt. Ligeledes finder sekretariatet, at det er ens for alle netselskaber, at omkostningerne til fakturering er højere, når netselskabets kundekontakt ikke benyttes til kommercielle formål. Sekretariatet må imidlertid fastholde at netselskabernes kundekontakt ikke benyttes til kommercielle formål. Energitilsynets sekretariat fastholder afgørelsen. Afgørelse Det er sekretariatets vurdering, at EnergiMidt A/S ved at distribuere reklame for andre selskaber til EnergiMidt Net A/S kunder i forbindelse med fremsendelse af fakturaer, ikke overholder Energitilsynets retningslinier af 26. maj 2008, pkt. 61, bekendtgørelse nr. 635 af 27. juni 2005, 2, stk. 1, nr. 4 samt elforsyningslovens 6, stk. 4 om ikke-diskrimination og ikke-favorisering af andre selskaber i kundekontakten. I medfør af elforsyningslovens 85 c påbyder sekretariatet hermed EnergiMidt A/S straks at ophøre med at omdele reklamer for andre selskaber i forbindelse med udsendelse af fakturaer til EnergiMidt Net A/S kunder.

6 6/6 Klagevejledning Eventuel klage over nærværende afgørelse kan indbringes for Energiklagenævnet. Klagen skal inden 4 uger fra modtagelsen af dette brev skriftligt indgives til: Energiklagenævnet Frederiksborggade København K Tlf: Fax: På Energiklagenævnets hjemmeside, findes klagenævnets forretningsorden, der bl.a. indeholder bestemmelser om: hvilke love, der giver klageadgang til nævnet nævnets sammensætning formandens opgaver indgivelse af klage gebyr oplysninger, der indgår i sagerne afgørelser Med venlig hilsen Ditte Møller Fuldmægtig Tlf. direkte

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder.

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder. EnergiMidt Net A/S 8. maj 2014 Sagnr. 13/12677 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet modtog EnergiMidt Net A/S (herefter EnergiMidt) anmeldelse af ny metode for

Læs mere

Afgørelse om Aalborg kommunes indberetning 2012

Afgørelse om Aalborg kommunes indberetning 2012 Aalborg Kommune Boulevarden 13 9100 Aalborg Att.: Arne Steen Nielsen Sendt pr. mail til Jlp@aalborg.dk,asn@aalborg.dk, hh@pwc.dk 10-12-2014 Sagsnr.: 13/13022 Sagsbehandler: MLH Afd.: Ret og Administration

Læs mere

Vejledning til delt hjemmeside vedr. Intern Overva gning

Vejledning til delt hjemmeside vedr. Intern Overva gning Vejledning til delt hjemmeside vedr. Intern Overva gning Indhold Indledning... 2 Koncernens indgangsportal navn... 4 Koncernens indgangsportal reklamer mm.... 4 Netselskabets hjemmesideområde navn... 5

Læs mere

Vejledning til særskilt hjemmeside vedr. Intern overva gning

Vejledning til særskilt hjemmeside vedr. Intern overva gning Vejledning til særskilt hjemmeside vedr. Intern overva gning Indhold Indledning... 2 Netselskabets hjemmeside navn... 4 Nethjemmeside påkrævede informationer... 5 Netselskabets hjemmeside reklamer mm....

Læs mere

Afgørelse af Deres klage over Energitilsynets afgørelse af 7. september 2004 vedr. Deres elregning fra NESA

Afgørelse af Deres klage over Energitilsynets afgørelse af 7. september 2004 vedr. Deres elregning fra NESA [klagerens navn udeladt] [klagerens adresse udeladt] 3460 Birkerød Afgørelse af Deres klage over Energitilsynets afgørelse af 7. september 2004 vedr. Deres elregning fra NESA Den 4. oktober 2004 indbragte

Læs mere

Midtfyns Elforsyning Amba.

Midtfyns Elforsyning Amba. Midtfyns Elforsyning Amba. Program for intern overvågning. (nov. 2009) 1. Programmets formål og opbygning. To nødvendige forudsætninger for et velfungrende konkurrencemarked for el er, at adgangen til

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt.

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt. (Elforsyning) [B Aps], Virum over Energitilsynet af 17. marts 2004 NESA s krav på betaling for el Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 6. oktober 2014 (J.nr. 2013-0034592) Påbud om overtrædelse

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr.: 2013-013880 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand. jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

IT- og Telestyrelsen træffer herved afgørelse i sagen vedr. Cybercitys klage af 24. juni 2008 over TDC s priser for 30A- og 60A-strømydelser.

IT- og Telestyrelsen træffer herved afgørelse i sagen vedr. Cybercitys klage af 24. juni 2008 over TDC s priser for 30A- og 60A-strømydelser. TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail Klage fra Cybercity (nu Telenor) over høje priser for strømydelser på samhusningslokaliteter træffer herved afgørelse i sagen vedr. Cybercitys klage

Læs mere

) h. november 1999. Teleklagenævnet. Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K

) h. november 1999. Teleklagenævnet. Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K Teleklagenævnet Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K Bredgade 43 DK-1260 København K Tlf 3392 9700 Fax 3392 9988 Teleklagenævnets afgørelse vedrørende klage fra Sonofon Holding A/S over

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Energi & Forsyning. September 2013

Energi & Forsyning. September 2013 Energi & Forsyning September 2013 Indholdsfortegnelse Introduktion Differentierede kubikmetertakster for afledning af spildevand og ændring af reglerne om særbidrag Rammerne for anvendelse af kommunal

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. november 2012 (J.nr. 2012-0031859) Udøvede

Læs mere

Energinet.dk s præcisering af balanceansvar

Energinet.dk s præcisering af balanceansvar ENERGITILSYNET Punkt 4 Energitilsynets møde den 19 marts 2013 Sekretariatet for Energitilsynet Energinet.dk s præcisering af balanceansvar Resumé 1. I denne sag anmodes Energitilsynet om at tage stilling

Læs mere

Ny faktureringsbekendtgørelse på varmeområdet

Ny faktureringsbekendtgørelse på varmeområdet Punkt 8 Energitilsynets møde den 24. juni 2014 7. juli 2014 Varme 13/10069 /SSH/MLD Ny faktureringsbekendtgørelse på varmeområdet Resumé 1. Med dette notat forelægges Energitilsynet indholdet af udkast

Læs mere

Klagenævnet for Domænenavne

Klagenævnet for Domænenavne Kalvebod Brygge 45, 3. sal, 1560 København V. Telefon: 33 36 11 00 Telefax: 33 36 21 00 E-mail: sekretariatet@domaeneklager.dk KLAGESKEMA Klagen angår følgende domænenavne, jf. pkt. 4.1. i klagevejledningen:

Læs mere

REF00100 Program for intern overvågning

REF00100 Program for intern overvågning Indholdsfortegnelse 1..... 2 Formål... 2 Ejerskab... 2 Gyldighedsområde... 2 Distributionsliste... 2 Grundlag... 2 2. Typer af diskriminerende adfærd.... 3 3. Tiltag til forhindring af diskriminerende

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør Per Søndergaard Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør Per Søndergaard Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

KMH Invest ApS, Greve Energitilsynet af 15. november 2002 NESAs opkrævning af renter og gebyrer

KMH Invest ApS, Greve Energitilsynet af 15. november 2002 NESAs opkrævning af renter og gebyrer (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form KMH Invest ApS, Greve over Energitilsynet af 15. november 2002 NESAs opkrævning af renter og gebyrer Nævnsformand, cand.jur. Jørgen Nørgaard

Læs mere

til klager opgjort NRGi Net A/S' bagudrettede indtægtsrammer og i afgørelsen udmeldt NRGi Net A/S' indtægtsrammer for reguleringsårene

til klager opgjort NRGi Net A/S' bagudrettede indtægtsrammer og i afgørelsen udmeldt NRGi Net A/S' indtægtsrammer for reguleringsårene (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA NRGi Net A/S OVER Energitilsynets afgørelse

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 22. marts 2004 Pålæg om udarbejdelse

Læs mere

NKE-Elnet A/S CVR/SE-nr. 27 41 28 23. Årsrapport 2007. Intern overvågning

NKE-Elnet A/S CVR/SE-nr. 27 41 28 23. Årsrapport 2007. Intern overvågning CVR/SE-nr. 27 41 28 23 Årsrapport 2007 Intern overvågning Årsberetning for intern overvågning og sikring af ikke-diskriminerende adfærd i NKE-Elnet A/S Ærøvej 2 4700 Næstved Tlf.: 55785150 Fax: 55785160

Læs mere

NRGi Net A/S. Årsberetning 2012 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd

NRGi Net A/S. Årsberetning 2012 Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd NRGi Net A/S Årsberetning Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd Udarbejdet maj 2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Årsberetningens og programmets indhold... 2 3 Generelt

Læs mere

Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber

Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber 1 af 15 03-07-2012 12:19 Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber Journal nr.3:1120-0388-69 samt 3:1120-0388-70/Industri/kra Rådsmødet den

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398. mod 1 K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398 Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) og Lynettens Bådservice v/klaus Schlichter mod Konkurrencerådet

Læs mere

15. oktober 2014. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

15. oktober 2014. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 15. oktober 2014 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet af 25. oktober 2007 prisen for varme fra E.ON Varme Danmark ApS

Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet af 25. oktober 2007 prisen for varme fra E.ON Varme Danmark ApS (Varmeforsyning) Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet af 25. oktober 2007 prisen for varme fra E.ON Varme Danmark ApS Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C. Mortensen

Læs mere

EnergiMidt Net A/S interne overvågningsprogram Bilag 1.1. Instruks for behandling af egne aktiviteter, som kan være forretningsmæssige fordelagtige for aktører og kunder - Direktionssekretariatet Generelt:

Læs mere