EnergiMidt Net A/S Tietgensvej Silkeborg. Afgørelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg. Afgørelse"

Transkript

1 EnergiMidt Net A/S Tietgensvej Silkeborg 29. oktober 2010 Sag 4/ / DM Deres ref. Afgørelse ENERGITILSYNET sekretariatsbetjenes af KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Energitilsynet sekretariat modtog den 26. september 2010 en klage fra Jørn Limann over EnergiMidt A/S omdeling af reklamer i forbindelse med fremsendelse af fakturaer til EnergiMidt Net A/S kunder. Energitilsynets sekretariat har på baggrund af nedenstående sagsfremstilling truffet afgørelse om følgende påbud: Centrene for Energi Nyropsgade København V Tlf Fax CVR-nr Afgørelse Det er sekretariatets vurdering, at EnergiMidt A/S ved at distribuere reklame for andre selskaber til EnergiMidt Net A/S kunder i forbindelse med fremsendelse af fakturaer, ikke overholder Energitilsynets retningslinier af 26. maj 2008, pkt. 61, bekendtgørelse nr. 635 af 27. juni 2005, 2, stk. 1, nr. 4 samt elforsyningslovens 6, stk. 4 om ikke-diskrimination og ikke-favorisering af andre selskaber i kundekontakten. I medfør af elforsyningslovens 85 c påbyder sekretariatet hermed EnergiMidt A/S straks at ophøre med at omdele reklamer for andre selskaber i forbindelse med udsendelse af fakturaer til EnergiMidt Net A/S kunder. Sagsfremstilling Energitilsynets sekretariat har den 26. september 2010 modtaget en klage fra Jørn Limann over EnergiMidt A/S distribution af reklamer for andre selskaber i forbindelse med fremsendelse af fakturaer for EnergiMidt Net A/S. Med klagen fulgte en kopi af en reklame, der ifølge klager blev omdelt i forbindelse med udsendelse af fakturaer på vegne af bl.a. netselskabet.

2 2/6 Energitilsynets sekretariat har den 12. oktober 2010 modtaget Energi- Midt Net A/S redegørelse for, hvorvidt reklamen er sendt ud i forbindelse med selskabets udsendelse af regninger for EnergiMidt Net A/S. I redegørelsen har EnergiMidt Net A/S ikke afvist, at reklamen er distribueret i forbindelse med fremsendelse af regninger for EnergiMidt Net A/S. EnergiMidt Net A/S anfører i redegørelsen, at EnergiMidt A/S varetager faktureringen på vegne af 63 forskellige selskaber, herunder også EnergiMidt Net A/S. Ligeledes oplyser EnergiMidt Net A/S, at der er udsendt acontoopkrævninger til betaling den 1. oktober 2010, men at alene har haft vedlagt det omstridte reklamemateriale. Yderligere oplyser EnergiMidt Net A/S, at de 63 selskaber som Energi- Midt A/S fakturerer på vegne af, alle har mulighed for at vedlægge information til kunderne sammen med fakturaen, men at selskaber der benytter sig af denne mulighed, skal fremstå som afsender af det vedlagte materiale. EnergiMidt Net A/S anfører også i redegørelsen, at selskabet ikke anser sig selv som værende afsender af fakturaerne, idet dette er en opgave, der varetages af EnergiMidt A/S. Bestemmelser Elforsyningsloven 6, stk. 4 Kollektive elforsyningsvirksomheder samt forsyningspligtige virksomheder, for så vidt angår deres forsyningspligtydelse, skal stille deres ydelser tilrådighed for forbrugeren på gennemsigtige, objektive, rimelige og ikkediskriminerende vilkår. 20 a Transmissions- og netvirksomheder skal opstille et program for intern overvågning, som beskriver virksomhedernes tiltag for at forhindre diskriminerende adfærd. Virksomhederne skal sikre overholdelse af programmet for intern overvågning samt sikre, at det kontrolleres på passende måde. [ ] 85 c Klima- og Energiministeren og Energitilsynet kan påbyde, at forhold, der strider mod loven, mod regler eller afgørelser i henhold til loven eller mod Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1228/2003 af 26. juni 2003 om betingelserne for netadgang i forbindelse med grænseoverskridende elektricitetsudveksling, bringes i orden straks eller inden en nærmere angivet frist. Bekendtgørelse nr. 635 af 27. juni 2005 om program for intern overvågning. 2, stk 1 Programmet skal beskrive følgende tiltag, som skal være egnede til at forhindre diskriminerende adfærd: [ ] 4) De tiltag, som skal sikre, at virksomheden i sin kundekontakt ikke favorisere bestemte selskaber.

3 3/6 [ ] Retningslinierne af 26. maj 2008 El- og Naturgas selskabsmæssigt forbundne netselskabers hjemmesider og informationsudsendelse Pkt. 61 Et selskabsmæssigt forbundet netselskabs kommunikation med kunderne må ikke på nogen måde suppleres med eller sammenblandes med kommunikation fra selskabsmæssigt forbundne forsynings- eller produktionsselskaber. Vurdering Indledningsvis bemærker Energitilsynets sekretariat, at den omstridte reklame indeholder kommercielle ydelser såsom varmepumper, jordvarme, træpillefyr, solceller og solvarme. Klager anfører, at reklamen er omdelt i forbindelse med udsendelse af fakturaer for bl.a. EnergiMidt Net A/S. EnergiMidt Net A/S afviser i forbindelse med deres redegørelse over for Energitilsynets sekretariat ikke, at dette har fundet sted. Efter elforsyningslovens 6, stk. 4 skal kollektive elforsyningsvirksomheder stille deres ydelser til rådighed for forbrugeren på gennemsigtige, objektive, rimelige og ikke-diskriminerende vilkår. Hvad der her skal forstås ved gennemsigtige og ikke-diskriminerende vilkår, præciseres bl.a. i Energitilsynets retningslinier af 26. maj 2008, pkt. 61, hvorefter enhver sammenblanding af kommunikation fra netselskabet og koncernforbundne produktions- eller forsyningsselskaber er forbudt. Det er sekretariatets vurdering, at der ved omdeling af reklamer sammen med udsendelse af regninger på vegne af EnergiMidt Net A/S sker en sådan sammenblanding af kommunikation fra netselskabet og andre selskaber. Allerede af denne årsag finder sekretariatet, at den omstridte reklame er i strid med elforsyningsloven. Efter elforsyningslovens 20 a skal netselskaberne ydermere udarbejde og overholde et internt overvågningsprogram, der blandt andet skal beskrive, hvorledes virksomheden sikrer sig, at netselskabet ikke i sin kundekontakt favoriserer bestemte selskaber, jf. bekendtgørelse nr. 635 af 27. juni 2005, 2, stk. 1, nr. 4. Det er dermed sekretariatets vurdering, at netselskabet således ikke i sin kundekontakt må favorisere bestemte selskaber ved f.eks. at vedlægge reklamer ved udsendelse af regninger for netselskabet. EnergiMidt Net A/S fremfører over for sekretariatet, at EnergiMidt Net A/S ikke anser sig selv som værende afsender af de pågældende regninger, idet faktureringen varetages af EnergiMidt A/S. Energitilsynets sekretariat finder det imidlertid ikke afgørende, hvilket selskab der fysisk fremsender regningen, men derimod, at kommercielle selskaber benytter EnergiMidt Net A/S kundekontakt til at distribuere reklamer. Det er derfor efter sekretariatets vurdering fortsat netselskabets kundekontakt, der her benyttes til favorisering af andre selskaber.

4 4/6 EnergiMidt Net A/S oplyser endvidere, at EnergiMidt A/S fakturerer på vegne af 63 forskellige selskaber og at disse alle har mulighed for at vedlægge fakturaerne informationsmateriale, så længe selskabet selv fremstår som afsender. Energitilsynets sekretariat finder imidlertid, at såfremt nogle af de 63 selskaber vedlægger netselskabets fakturaer materiale for kommercielle ydelser, så udgør det udnyttelse af netselskabets kundekontakt til markedsføring af andre selskabers ydelser. Det er derfor samlet set sekretariatets vurdering, at omdeling af reklamer til netselskabets kunder udgør en overtrædelse af elforsyningslovens 6, stk. 4 og 20 a, bekendtgørelse nr. 635 af 27. juni 2005, 2, stk. 1, nr. 4 jf. retningslinierne af 26. maj 2008, pkt. 61. Ingen af de 63 selskaber må således vedlægge netselskabets fakturaer reklamer for egne eller andre selskabers ydelser. Da der ifølge EnergiMidt Net A/S gives 63 forskellige selskaber mulighed for at vedlægge netselskabets regninger reklamemateriale, vurderer sekretariatet, at den konkurrenceforvridende effekt må anses for betragtelig. Energitilsynets sekretariat finder derfor, at den pågældende adfærd straks skal bringes til ophør. Høring Energitilsynet sekretariat bemærker indledningsvis, at EnergiMidt Net A/S i forbindelse med høringssvaret har meddelt sekretariatet, at selskabet vil tage afgørelsen til efterretning. EnergiMidt Net A/S har i forbindelse med høringssvaret stillet sekretariatet supplerende spørgsmål med henblik på at sikre, at der ikke fremadrettet for selskabet opstår tvivl om, hvorledes Energitilsynet stiller sig i forhold til informationsmateriale vedlagt fakturaer. EnergiMidt Net A/S vil gerne vide, om det fremadrettet vil være acceptabelt at anvende en samarbejdspartner til fakturering, der ved fremsendelse af en faktura indeholdende flere ydelser, vedlægger information med kommercielle budskaber, på vegne af et af de øvrige selskaber repræsenteret på fakturaen. Som svar på EnergiMidt Net A/S spørgsmål bemærker sekretariatet, at det ikke er tilladt, at netselskabets fakturering på nogen måde vedlægges informationsmateriale med kommercielle budskaber for andre selskaber. Dette gælder ligeledes, når der samtidigt faktureres på vegne af andre selskaber, jf. hertil elforsyningslovens 6, stk. 4, bekendtgørelse nr. 635 af 27. juni 2005, 2, stk. 1 nr. 4, samt retningslinierne af 26. maj 2008, pkt. 61. se hertil også ovenstående vurdering. Energitilsynets sekretariat bemærker, at EnergiMidt Net A/S gør opmærksom på, at EnergiMidt Net A/S i så fald vil stille som krav, at sel-

5 5/6 skabet bag informationsmaterialet skal have et selvstændigt kundeforhold til de kunder, der vil modtage materialet, og som anført vil de ydelser også være en del af den pågældende fakturering Ligesom Energi- Midt Net A/S også vil optræde på fakturaen. Sekretariatet fastholder imidlertid, at netselskabets fakturaer ikke må vedlægges informationsmateriale med kommercielle budskaber fra andre selskaber. Yderligere bemærker EnergiMidt Net A/S, at distributionsselskaberne bliver mødt med effektiviseringskrav. I denne forbindelse finder EnergiMidt Net A/S, at optimering af bl.a. faktureringsprocessen vanskeliggøres, idet det bliver mindre attraktivt for andre at indgå samfaktureringsaftaler med et distributionsselskab, såfremt man som kommerciel virksomhed ikke er i stand til at kommunikere med sine kunder på samme vilkår som konkurrenterne Efter EnergiMidt Net A/S opfattelse vil resultatet heraf betyde stigende omkostninger for distributionsselskabet. Energitilsynet sekretariat bemærker i denne forbindelse, at forbuddet mod sammenblanding af kommunikation gælder for alle distributionsselskaber her i landet. Der er således ikke andre selskaber, der lovligt har mulighed for, at supplere netselskabernes kommunikation med informationsmaterialer indeholdende kommercielle budskaber. Sekretariatet finder derfor ikke, at der ved at afskære kommercielle kunder fra at benytte kundekontakten med netselskabets kunder til at markedsføre eller brande sig opstår en konkurrenceforvridende effekt. Ligeledes finder sekretariatet, at det er ens for alle netselskaber, at omkostningerne til fakturering er højere, når netselskabets kundekontakt ikke benyttes til kommercielle formål. Sekretariatet må imidlertid fastholde at netselskabernes kundekontakt ikke benyttes til kommercielle formål. Energitilsynets sekretariat fastholder afgørelsen. Afgørelse Det er sekretariatets vurdering, at EnergiMidt A/S ved at distribuere reklame for andre selskaber til EnergiMidt Net A/S kunder i forbindelse med fremsendelse af fakturaer, ikke overholder Energitilsynets retningslinier af 26. maj 2008, pkt. 61, bekendtgørelse nr. 635 af 27. juni 2005, 2, stk. 1, nr. 4 samt elforsyningslovens 6, stk. 4 om ikke-diskrimination og ikke-favorisering af andre selskaber i kundekontakten. I medfør af elforsyningslovens 85 c påbyder sekretariatet hermed EnergiMidt A/S straks at ophøre med at omdele reklamer for andre selskaber i forbindelse med udsendelse af fakturaer til EnergiMidt Net A/S kunder.

6 6/6 Klagevejledning Eventuel klage over nærværende afgørelse kan indbringes for Energiklagenævnet. Klagen skal inden 4 uger fra modtagelsen af dette brev skriftligt indgives til: Energiklagenævnet Frederiksborggade København K Tlf: Fax: På Energiklagenævnets hjemmeside, findes klagenævnets forretningsorden, der bl.a. indeholder bestemmelser om: hvilke love, der giver klageadgang til nævnet nævnets sammensætning formandens opgaver indgivelse af klage gebyr oplysninger, der indgår i sagerne afgørelser Med venlig hilsen Ditte Møller Fuldmægtig Tlf. direkte

TRE-FOR El-net A/S Att.: Forsyningsdirektør Lars Foged Kokbjerg 30 6000 Kolding. Afgørelse om reklamekampagne rettet mod TRE-FOR El-net A/S kunder

TRE-FOR El-net A/S Att.: Forsyningsdirektør Lars Foged Kokbjerg 30 6000 Kolding. Afgørelse om reklamekampagne rettet mod TRE-FOR El-net A/S kunder TRE-FOR El-net A/S Att.: Forsyningsdirektør Lars Foged Kokbjerg 30 6000 Kolding 29. september 2010 Sag 4/0720-0189-0005 / DM Deres ref. Afgørelse om reklamekampagne rettet mod TRE-FOR El-net A/S kunder

Læs mere

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder.

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder. EnergiMidt Net A/S 8. maj 2014 Sagnr. 13/12677 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet modtog EnergiMidt Net A/S (herefter EnergiMidt) anmeldelse af ny metode for

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 7. juli 2010 ophæves.

Energitilsynets afgørelse af 7. juli 2010 ophæves. (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Syd Energi Net A/S OVER Energitilsynets

Læs mere

De godkendte metoder skal offentliggøres af Energi Fyn med angivelse af godkendelsesdatoen, jf. 1, stk. 3 i metodebekendtgørelsen.

De godkendte metoder skal offentliggøres af Energi Fyn med angivelse af godkendelsesdatoen, jf. 1, stk. 3 i metodebekendtgørelsen. Energi Fyn Net 13. oktober 2014 Sagnr. 14/10480 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Energi Fyn Nets (herefter Energi Fyn) anmeldelse af ny metode

Læs mere

Afgørelse Det skal i den anledning meddeles, at den anmeldte metode til tarifering af solcellekunder godkendes i medfør af elforsyningslovens 73 a.

Afgørelse Det skal i den anledning meddeles, at den anmeldte metode til tarifering af solcellekunder godkendes i medfør af elforsyningslovens 73 a. Thy-Mors Elnet Att. Henrik Petersen 5. september 2014 Sag 14/07865 / LBA Deres ref. Anmeldelse af tariferingsmetode for kunder med solcelleanlæg I mail af 16. juli 2014 har Thy-Mors Elnet anmeldt tariferingsmetode

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. NOE Net Att. Mads Johnsen 30. september 2014 Sag 14/06466 / LBA Deres ref. Anmeldelse af tariferingsmetode for kunder med solcelleanlæg I mail af 31. maj 2014 har NOE Net anmeldt tariferingsmetode for

Læs mere

Afgørelse Det skal i den anledning meddeles, at den anmeldte metode til tarifering af solcellekunder godkendes i medfør af elforsyningslovens 73 a.

Afgørelse Det skal i den anledning meddeles, at den anmeldte metode til tarifering af solcellekunder godkendes i medfør af elforsyningslovens 73 a. Østkraft Net Att. Poul Sonne-Pedersen 26. juni 2014 Sag 14/04899 / LBA Deres ref. Anmeldelse af tariferingsmetode for kunder med solcelleanlæg I mail af 16. april 2014 har Østkraft Net A/S anmeldt tariferingsmetode

Læs mere

Afgørelse Det skal i den anledning meddeles, at den anmeldte metode til tarifering af solcellekunder godkendes i medfør af elforsyningslovens 73 a.

Afgørelse Det skal i den anledning meddeles, at den anmeldte metode til tarifering af solcellekunder godkendes i medfør af elforsyningslovens 73 a. Struer Forsyning Elnet Att. Torben Poulsen 25. september 2014 Sag 14/10004 / LBA Deres ref. Anmeldelse af tariferingsmetode for kunder med solcelleanlæg I mail af 17. september 2014 har Struer Forsyning

Læs mere

Hurup Elværk Net A/S anmeldelse omfatter følgende, der er i overensstemmelse med Dansk Energis anbefalinger:

Hurup Elværk Net A/S anmeldelse omfatter følgende, der er i overensstemmelse med Dansk Energis anbefalinger: Hurup Elværk Net A/S Nygade 22 7760 Hurup Thy 1. april 2011 Sag 4/0720-0200-0170 / OTS Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Energitilsynets sekretariat har modtaget Hurup Elværk Net A/S ansøgning om

Læs mere

Til netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder

Til netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder Til netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder 1. december 2010 Sag 4/0720-0200-0117 / OTS Deres ref. Metoder til fastsættelse af tariffer m.v. skal anmeldes til godkendelse inden 1. januar

Læs mere

Kjellerup Elforsyning Tværgade Kjellerup

Kjellerup Elforsyning Tværgade Kjellerup Kjellerup Elforsyning Tværgade 4 8620 Kjellerup 16. december 2009 Sag 4/0720-0101-0128 / LR Deres ref. Afgørelse vedr. Kjellerup Elforsynings klage over EnergiMidt Net A/S prisstigning for distribution

Læs mere

Energi Viborg A/S Bøssemagervej Viborg

Energi Viborg A/S Bøssemagervej Viborg Energi Viborg A/S Bøssemagervej 8 8800 Viborg 8. august 2016 Detail & Distribution 15/11329 /BEJ, NOJ AFGØRELSE GODKENDELSE AF METODE FOR FASTSÆTTELSE AF TARIFFER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget

Læs mere

Hammel Elforsyning Gl Frijsenborgvej Hammel

Hammel Elforsyning Gl Frijsenborgvej Hammel Hammel Elforsyning Gl Frijsenborgvej 5 8450 Hammel 16. december 2009 Sag 4/0720-0101-0127 / LR Deres ref. Afgørelse vedr. Hammel Elforsynings klage over EnergiMidt Net A/S prisstigning for distribution

Læs mere

AFGØRELSE FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØLGE AF IDRIFTSÆTTELSE AF FJERNAFLÆSTE MÅLERE (16/06353).

AFGØRELSE FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØLGE AF IDRIFTSÆTTELSE AF FJERNAFLÆSTE MÅLERE (16/06353). SEAS-NVE Net A/S Hovedgaden 36 4520 Svinninge CVR. NR.: 28113285 12. december 2016 Detail & Distribution 16/06353 MSS AFGØRELSE FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØLGE AF SEAS-NVE Net A/S (herefter SEAS-NVE)

Læs mere

AFGØRELSE FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØLGE AF IDRIFTSÆTTELSE AF FJERNAFLÆSTE MÅLERE (16/06431).

AFGØRELSE FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØLGE AF IDRIFTSÆTTELSE AF FJERNAFLÆSTE MÅLERE (16/06431). Nord Energi Net A/S Ørstedvej 2 9800 Hjørring CVR. NR.: 25399269 20. januar 2017 Detail & Distribution 16/06431 MSS AFGØRELSE FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØLGE AF Nord Energi Net A/S (herefter

Læs mere

...[klager] over Energitilsynet af 7. februar 2006 SEAS/NVE s beregning af net- og transmissionsabonnement

...[klager] over Energitilsynet af 7. februar 2006 SEAS/NVE s beregning af net- og transmissionsabonnement (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energitilsynet af 7. februar 2006 SEAS/NVE s beregning af net- og transmissionsabonnement Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor,

Læs mere

1) Hvorvidt tilslutningsanlægget kan betragtes som et anlæg opført i regning for tredjemand, jf. 22 i indtægtsrammebekendtgørelsen 2.

1) Hvorvidt tilslutningsanlægget kan betragtes som et anlæg opført i regning for tredjemand, jf. 22 i indtægtsrammebekendtgørelsen 2. NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N 19. juni 2014 Sag 13/09826 Deres ref. LRN Afgørelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af rammeaftale vedr. Det Nye Universitetshospital i Aarhus 1.

Læs mere

Østjysk Energi over Energitilsynet af 19. maj 2005 Østjysk Energi Nets ændring af betalingsbetingelser

Østjysk Energi over Energitilsynet af 19. maj 2005 Østjysk Energi Nets ændring af betalingsbetingelser (Elforsyning) Østjysk Energi over Energitilsynet af 19. maj 2005 Østjysk Energi Nets ændring af betalingsbetingelser Fungerende nævnsformand, Professor, dr.polit. Chr. Hjorth-Andersen Professor, cand.jur.

Læs mere

NKE-Elnet A/S CVR/SE-nr. 27 41 28 23. Årsrapport 2006. Intern overvågning

NKE-Elnet A/S CVR/SE-nr. 27 41 28 23. Årsrapport 2006. Intern overvågning CVR/SE-nr. 27 41 28 23 Årsrapport 2006 Intern overvågning Årsberetning for intern overvågning og sikring af ikke-diskriminerende adfærd i NKE-Elnet A/S Juli 2007 Ærøvej 2 4700 Næstved Tlf.: 55785150 Fax:

Læs mere

Syd Energi Net A/S har den 25. september 2015 anmeldt opdaterede Tilslutningsbestemmelser

Syd Energi Net A/S har den 25. september 2015 anmeldt opdaterede Tilslutningsbestemmelser Syd Energi Net A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N 29. februar 2016 Ret & Administration 15/09331 OTS Anmeldelse af opdaterede Tilslutningsbestemmelser Syd Energi Net A/S har den 25. september 2015 anmeldt

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. TREFOR Elnet A/S 21. december 2015 Detail & Distribution 15/11171 laa GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF RÅDIGHEDSTARIF Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget TREFOR Elnet A/S anmeldelse

Læs mere

Vejledning til delt hjemmeside vedr. Intern Overva gning

Vejledning til delt hjemmeside vedr. Intern Overva gning Vejledning til delt hjemmeside vedr. Intern Overva gning Indhold Indledning... 2 Koncernens indgangsportal navn... 4 Koncernens indgangsportal reklamer mm.... 4 Netselskabets hjemmesideområde navn... 5

Læs mere

ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2014. Program for intern overvågning. NGF Nature Energy Distribution A/S

ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2014. Program for intern overvågning. NGF Nature Energy Distribution A/S ÅRSBERETNING 2014 Program for intern overvågning NGF Nature Energy Distribution A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Beskrivelse af NGFNE-Ds Program for intern overvågning... 3 2.1 Programmets tiltag...

Læs mere

Statoil Refining Denmark A/S klager over Energinet.dk s afslag på fritagelse af betaling af transportbidrag

Statoil Refining Denmark A/S klager over Energinet.dk s afslag på fritagelse af betaling af transportbidrag Statoil Refining Denmark A/S v/ Kromann Reumert/Ida Sander Rådhuspladsen 3 8000 Århus C 19. december 2012 Engros 12/06484 HTH/SEY Statoil Refining Denmark A/S klager over Energinet.dk s afslag på fritagelse

Læs mere

Afgørelse om anmeldt metode for tilslutning til ladestander samt deling af eksisterende leveringsomfang

Afgørelse om anmeldt metode for tilslutning til ladestander samt deling af eksisterende leveringsomfang Dong Energy Eldistribution 13.02.2012 Sag 4/0720-0200-0122 / Deres ref. Laa & lba Afgørelse om anmeldt metode for tilslutning til ladestander samt deling af eksisterende leveringsomfang Anmeldelsen Energitilsynets

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING 2013. Program for intern overvågning. Naturgas Fyn Distribution A/S

ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING 2013. Program for intern overvågning. Naturgas Fyn Distribution A/S ÅRSBERETNING 2013 Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Beskrivelse af NGFDs Program for intern overvågning... 3 2.1 Programmets tiltag...

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. RAH Net 2 20. maj 2015 Detail & Distribution 14/12974 LBA/LRN AFGØRELSE AFGØRELSE OM ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net 2 A/S (RAH2) anmeldelse af ny metode for fastsættelse

Læs mere

Vejledning til a rsberetning om intern overva gning pa elomra det

Vejledning til a rsberetning om intern overva gning pa elomra det Vejledning til a rsberetning om intern overva gning pa elomra det Indhold Vejledning til årsberetning om intern overvågning på elområdet... 3 0. Gennemførsel og kontrol af IO program... 4 Generel gennemgang

Læs mere

Godkendelse af SE Elnet s ændring i betalingskadance

Godkendelse af SE Elnet s ændring i betalingskadance Syd Energi Net A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N Att: Jens Ammitzbo Sendt med mail til: jeam@se.dk og net@se.dk Dato: 26-06-2014 Sagsnr.: 14/05431 Sagsbehandler: PAJ Afd.: Ret og Administration AFGØRELSE

Læs mere

Vedr. kommunens klage over Energitilsynets afgørelse af 3. juli 2002 ang. manglende flyttemeddelelse fra [...]

Vedr. kommunens klage over Energitilsynets afgørelse af 3. juli 2002 ang. manglende flyttemeddelelse fra [...] SEAS Distribution A.m.b.A. Slagterivej 25 4690 Haslev Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. kommunens klage over Energitilsynets afgørelse af 3. juli 2002 ang. manglende flyttemeddelelse

Læs mere

Den anmeldte definitionen af stikledningen i betingelsernes andet afsnit er følgende:

Den anmeldte definitionen af stikledningen i betingelsernes andet afsnit er følgende: DONG Energy Eldistribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum 18. august 2015 Ret & Administration 15/05258 LRN AFGØRELSE BETINGELSER FOR STIKLEDNINGER OVERDRAGET TIL DONG ENERGY Sekretariatet har i mail af

Læs mere

NKE-Elnet A/S CVR/SE-nr. 27 41 28 23. Årsrapport 2007. Intern overvågning

NKE-Elnet A/S CVR/SE-nr. 27 41 28 23. Årsrapport 2007. Intern overvågning CVR/SE-nr. 27 41 28 23 Årsrapport 2007 Intern overvågning Årsberetning for intern overvågning og sikring af ikke-diskriminerende adfærd i NKE-Elnet A/S Ærøvej 2 4700 Næstved Tlf.: 55785150 Fax: 55785160

Læs mere

DONG Energy Eldistribution A/S Teknikerbyen Virum AFGØRELSE: TARIF METODE FOR KATEGORISERING AF KUNDER

DONG Energy Eldistribution A/S Teknikerbyen Virum AFGØRELSE: TARIF METODE FOR KATEGORISERING AF KUNDER DONG Energy Eldistribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum 7. september 2015 Detail & Distribution 15/04316 lba, lna AFGØRELSE: TARIF METODE FOR KATEGORISERING AF KUNDER DONG Energy Eldistribution A/S (DEE)

Læs mere

AFGØRELSE FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØLGE AF IDRIFTSÆTTELSE AF FJERNAFLÆSTE MÅLERE.

AFGØRELSE FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØLGE AF IDRIFTSÆTTELSE AF FJERNAFLÆSTE MÅLERE. Energi Fyn Net A/S Sanderumvej 16 5250 Odense SV CVR-nr. 25 58 79 87 2. marts 2018 Detail & Distribution 16/06905 og 17/07173 MSS AFGØRELSE FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØLGE AF Energi Fyn Net A/S

Læs mere

SEAS-NVE Net A/S Hovedgaden Svinninge AFGØRELSE FORHØJELSE AF SEAS NVE S REGULERINGSPRIS SOM FØLGE AF ETABLERING AF RINGFORBINDELSER

SEAS-NVE Net A/S Hovedgaden Svinninge AFGØRELSE FORHØJELSE AF SEAS NVE S REGULERINGSPRIS SOM FØLGE AF ETABLERING AF RINGFORBINDELSER SEAS-NVE Net A/S Hovedgaden 36 4520 Svinninge 2. september 2016 Detail & Distribution 16/00628, 16/00629 og 16/00630 MSS AFGØRELSE FORHØJELSE AF SEAS NVE S REGULERINGSPRIS SOM FØLGE AF Sekretariatet for

Læs mere

Vejledning til det interne overva gningsprogram pa elomra det

Vejledning til det interne overva gningsprogram pa elomra det Vejledning til det interne overva gningsprogram pa elomra det Indhold Indledning... 3 0. Gennemførsel og kontrol af IO program... 4 Hvordan sikres en gennemførelse af programmet?... 4 Hvordan gennemføres

Læs mere

Tarm Elværk Net A/S program for intern overvågning Version 4.0

Tarm Elværk Net A/S program for intern overvågning Version 4.0 J.nr. 1018 Tarm Elværk Net A/S program for intern overvågning Version 4.0 Indledning 1. På baggrund af Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 635 af 27. juni 2005 om program for intern overvågning (overvågningsbekendtgørelsen)

Læs mere

AFGØRELSE FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØLGE AF IDRIFTSÆTTELSE AF FJERNAFLÆSTE MÅLERE (16/05537).

AFGØRELSE FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØLGE AF IDRIFTSÆTTELSE AF FJERNAFLÆSTE MÅLERE (16/05537). NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N CVR. NR.: 21262498 26. januar 2017 Detail & Distribution 16/05537 MSS AFGØRELSE FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØLGE AF NRGi Net A/S (herefter NRGi) har ansøgt

Læs mere

ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S.

ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Beskrivelse af Naturgas Fyn Distribution A/S s ( NGFD s ) program for intern overvågning...3

Læs mere

Vejledning til særskilt hjemmeside vedr. Intern overva gning

Vejledning til særskilt hjemmeside vedr. Intern overva gning Vejledning til særskilt hjemmeside vedr. Intern overva gning Indhold Indledning... 2 Netselskabets hjemmeside navn... 4 Nethjemmeside påkrævede informationer... 5 Netselskabets hjemmeside reklamer mm....

Læs mere

Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab Amba.

Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab Amba. Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab Amba. Program for intern overvågning. 1. Programmets formål og opbygning. To nødvendige forudsætninger for et velfungerende konkurrencemarked for el er,

Læs mere

ÅRSBERETNING Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S.

ÅRSBERETNING Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. ÅRSBERETNING 2009 Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. Indholdsfortegnelse 1 Indledning....3 2 Beskrivelse af Naturgas Fyn Distribution A/S s (NGFD s) Program for intern overvågning...3

Læs mere

NORDTHY ENERGI A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing M. Godkendelse af priser og avancer for 2002, 2003 og 2004

NORDTHY ENERGI A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing M. Godkendelse af priser og avancer for 2002, 2003 og 2004 NORDTHY ENERGI A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing M 16. juni 2008 Sag 4/0720-0402-0232 / HGO Deres ref. Godkendelse af priser og avancer for 2002, 2003 og 2004 Energitilsynet fremsendte den 27. maj 2008 udkast

Læs mere

[...] over Energitilsynet af 12. december 2008 TRE-FOR El-net A/S etablering af fjernaflæste målere til el-, varme- og vandforbrug

[...] over Energitilsynet af 12. december 2008 TRE-FOR El-net A/S etablering af fjernaflæste målere til el-, varme- og vandforbrug (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

AFGØRELSE METODE TIL TARIFERING AF STIKLEDNINGSKUNDER

AFGØRELSE METODE TIL TARIFERING AF STIKLEDNINGSKUNDER Dong Energy Eldistribution 10. april 2015 Detail & Distribution 12/06633 LBA/LRN AFGØRELSE METODE TIL TARIFERING AF STIKLEDNINGSKUNDER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Dong Energy Eldistributions

Læs mere

Afgørelse af Deres klage over Energitilsynets afgørelse af 15. december 2004 vedr. Deres elregning fra NRGi

Afgørelse af Deres klage over Energitilsynets afgørelse af 15. december 2004 vedr. Deres elregning fra NRGi [klagers navn udeladt] [klagers adresse udeladt] Afgørelse af Deres klage over Energitilsynets afgørelse af 15. december 2004 vedr. Deres elregning fra NRGi Ved brev af 11. januar 2005 indbragte De Energitilsynets

Læs mere

o At projektet vedrører en begrænset købergruppe o At SE offentliggør alle resultater vedr. tariferingen i pilotprojektet

o At projektet vedrører en begrænset købergruppe o At SE offentliggør alle resultater vedr. tariferingen i pilotprojektet Syd Energi c/o Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C 9. februar 2012 Sag 4/0720-8901-0211 /LBA Deres ref. Ansøgning vedrørende pilotprojekt med afregning med dynamiske nettariffer 1. SE (Syd

Læs mere

Dansk Energi Rosenørns Alle Frederiksberg C 27. november 2013 Sag 13/11638 / LBA Deres ref.

Dansk Energi Rosenørns Alle Frederiksberg C 27. november 2013 Sag 13/11638 / LBA Deres ref. Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C 27. november 2013 Sag 13/11638 / LBA Deres ref. SEKRETARIATET FOR Anmeldelse af branchevejledning af tilslutningsbidrag for ladestandere til elbiler opstillet

Læs mere

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 6. maj 2008 om tilladelse til etablering af elproduktionsanlægget Rødsand II samt internt ledningsnet

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 6. maj 2008 om tilladelse til etablering af elproduktionsanlægget Rødsand II samt internt ledningsnet Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Energistyrelsens afgørelse af 6. maj 2008 om tilladelse til etablering af elproduktionsanlægget Rødsand II samt internt ledningsnet Energiklagenævnet

Læs mere

Nibe Elforsyning Net a.m.b.a. Industrivej Aars

Nibe Elforsyning Net a.m.b.a. Industrivej Aars Nibe Elforsyning Net a.m.b.a. Industrivej 91 9600 Aars 3. august 2016 Detail & Distribution 16/00480, 16/00481 NOJ AFGØRELSE AFSLAG OM FORHØJELSE AF NIBE ELFORSYNINGS REGULERINGSPRIS SOM FØLGE AF UDSKIFTNING

Læs mere

HEF Net A/S Over Bækken Aalborg

HEF Net A/S Over Bækken Aalborg HEF Net A/S Over Bækken 6 9000 Aalborg 28. juni 2016 Detail & Distribution 14/10399 NOJ, BEJ AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FAST- SÆTTELSE AF TARIFFER Sekretariatet for Energitilsynet har

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energitilsynet (j.nr. [XXX]) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. Thy-Mors Elnet A/S 24. november 2015 Detail & Distribution 15/10213 LBA AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Thy-Mors A/S (Thy-Mors) anmeldelse af ny

Læs mere

Clay TRE-FOR El-net har i 2013 tilsluttet CLAY Keramikmuseum i Middelfart. Virksomheden

Clay TRE-FOR El-net har i 2013 tilsluttet CLAY Keramikmuseum i Middelfart. Virksomheden TRE-FOR El-net A/S Kokbjerg 30 6000 Kolding 29. marts 2016 Detail & Distribution 15/10670, 15/10559, 15/10558 og 15/10507 /KSB AFGØRELSE AFSLAG PÅ FORHØJELSE AF TRE-FORS INDTÆGTS- RAMME Sekretariatet for

Læs mere

TRE-FOR El-nets ansøgning omhandler idriftsættelse af fire nyudstykningsprojekter:

TRE-FOR El-nets ansøgning omhandler idriftsættelse af fire nyudstykningsprojekter: TRE-FOR El-net A/S Kokbjerg 30 6000 Kolding 29. marts 2016 Detail & Distribution 15/07862, 15/08011, 15/10508 og 15/10506 /KSB AFGØRELSE AFSLAG PÅ FORHØJELSE AF TRE-FORS INDTÆGTS- RAMME Sekretariatet for

Læs mere

1. Sekretariatet for Energitilsynet (SET) har på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og begrundelse truffet afgørelse om følgende:

1. Sekretariatet for Energitilsynet (SET) har på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og begrundelse truffet afgørelse om følgende: NGF Nature Energy Distribution A/S Ørbækvej 260 5220 Odense 3. oktober 2017 Ret & Administration 17/05337 ADKR AFGØRELSE NGF NATURE ENERGY DISTRIBUTION A/S METO- DEANMELDELSE AF AFGØRELSE 1. Sekretariatet

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om naturgasforsyning 1)

Bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om naturgasforsyning 1) BEK nr 311 af 20/03/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygmingsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0134

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1) (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. RAH Net A/S 17. december 2014 Sagnr. 12/07839 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net A/S (RAH) anmeldelse af ny metode for fastsættelse af

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 17. september 2008 vedrørende tilbagebetaling af overdækning i AffaldVarme Århus

Klage over Energitilsynets afgørelse af 17. september 2008 vedrørende tilbagebetaling af overdækning i AffaldVarme Århus Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Energitilsynets

Læs mere

Energitilsynets påbud af 23. juni 2008 om udarbejdelse af en redegørelse stadfæstes.

Energitilsynets påbud af 23. juni 2008 om udarbejdelse af en redegørelse stadfæstes. (Elforsyning) DONG Energy City Elnet A/S over Energitilsynet af 23. juni 2008 påbud om udarbejdelse af en redegørelse vedrørende "andre driftsmæssige indtægter" i reguleringsregnskabet for 2004. Nævnsformand,

Læs mere

Denne afgørelse behandler alle fire ansøgninger, da de alle drejer sig om udskiftning af oliekabler med pex-kabler.

Denne afgørelse behandler alle fire ansøgninger, da de alle drejer sig om udskiftning af oliekabler med pex-kabler. Nakskov Elnet A/S Stavangervej 13 4900 Nakskov 24. august 2016 Detail & Distribution 15/12049, 15/12124, 15/12125, 16/00657 NOJ AFGØRELSE AFSLAG OM FORHØJELSE AF NAKSKOV ELNETS REGULERINGSPRIS SOM FØLGE

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt.

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt. (Elforsyning) [B Aps], Virum over Energitilsynet af 17. marts 2004 NESA s krav på betaling for el Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen

Læs mere

Klagen er indgivet af advokat Søren Stenderup Jensen ved advokat Marlene Hannibal, Advokatfirmaet Plesner, på vegne af Brødrene Hartmann A/S.

Klagen er indgivet af advokat Søren Stenderup Jensen ved advokat Marlene Hannibal, Advokatfirmaet Plesner, på vegne af Brødrene Hartmann A/S. Til: Brødrene Hartmann A/S Tønder Fjernvarmeselskab a.m.b.a. Energitilsynet Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K

Læs mere

Afgørelse om forhøjelse af ELROs/EnergiMidt Net A/S indtægtsramme

Afgørelse om forhøjelse af ELROs/EnergiMidt Net A/S indtægtsramme EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg Dato: 12. september 2014 Sag: 13/13508 /KSB Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af ELROs/EnergiMidt Net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

NKE-Elnet A/S CVR/SE-nr Årsrapport Intern overvågning

NKE-Elnet A/S CVR/SE-nr Årsrapport Intern overvågning CVR/SE-nr. 27 41 28 23 Årsrapport 2008 Intern overvågning Årsberetning for intern overvågning og sikring af ikke-diskriminerende adfærd i NKE-Elnet A/S Juni 2009 Ærøvej 2 4700 Næstved Tlf.: 55785150 Fax:

Læs mere

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster (Varmeforsyning) Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt.

Læs mere

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på elog naturgasområdet

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på elog naturgasområdet Punkt 7 Energitilsynets møde den 29. april 2014 2. maj 2014 Ret & Administration 13/10069 /OTS, PAJ Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på elog naturgasområdet Resumé 1. I dette notat orienteres om

Læs mere

SEAS-NVE anmelder, at de i fastsættelsen af følgende elementer i deres tarifering har afvigelser fra Dansk Energis anbefalinger:

SEAS-NVE anmelder, at de i fastsættelsen af følgende elementer i deres tarifering har afvigelser fra Dansk Energis anbefalinger: SEAS-NVE Net 31. oktober 2013 Sagnr. 13/02134 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget SEAS-NVE Nets (herefter SEAS-NVE) ansøgning om godkendelse af

Læs mere

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] og pr. brevpost til ovennævnte adresse. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Årsberetning 2009. Vedrørende sikring af ikke-diskriminerende adfærd samt intern overvågning for netvirksomheder

Årsberetning 2009. Vedrørende sikring af ikke-diskriminerende adfærd samt intern overvågning for netvirksomheder Næstved den 27. maj 2010 Årsberetning 2009 Vedrørende sikring af ikke-diskriminerende adfærd samt intern overvågning for netvirksomheder Årsrapporten dækker NKE-Elnet A/S CVR/SE-nr. 27 41 28 23 1 NKE-Elnet

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. Nibe El-forsyning Net A.m.b.a. 9. november 2015 Detail & Distribution 15/08223 LH AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Nibe El-forsyning Net A.m.b.a.

Læs mere

Årsberetning 2014 for Intern overvågning

Årsberetning 2014 for Intern overvågning Næstved den 7. maj 2014 Årsberetning 2014 for Intern overvågning NKE-Elnet A/S Ærøvej 2 4700 Næstved CVR/SE-nr. 27 41 28 23 1 Indledning NKE-Elnet A/S har udarbejdet en håndbog med program for intern overvågning

Læs mere

Bilag 3 N Forbrugerbeskyttelsesbekendtgørelsen

Bilag 3 N Forbrugerbeskyttelsesbekendtgørelsen 15. januar 2013 J.nr. 2201/1182-0006 Ref. BAK Bilag 3 N Forbrugerbeskyttelsesbekendtgørelsen HØRINGSUDGAVE Bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om naturgasforsyning 1) I medfør af 7 a

Læs mere

Sekretariatet kan til enhver tid tage den anmeldte vejledning op til fornyet vurdering, hvis situationen giver anledning hertil.

Sekretariatet kan til enhver tid tage den anmeldte vejledning op til fornyet vurdering, hvis situationen giver anledning hertil. Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C 28. april 2015 Ret & Administration 14/06768 nhom Anmeldelse af vejledning om elkedler Dansk Energi har den 4. juni 2014 i medfør af elforsyningslovens

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. Energi Fyn Net A/S 20. november 2015 Detail & Distribution 15/10509 LH AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Energi Fyn Net A/S (Energi Fyn) anmeldelse

Læs mere

3. Den 7. august 2017 anmeldte Energinet den supplerende metode, jf. bilag 2, til Sekretariatet.

3. Den 7. august 2017 anmeldte Energinet den supplerende metode, jf. bilag 2, til Sekretariatet. Energinet Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia 2. november 2017 Engros & Transmission Fremsendt via mail: hpa@energinet.dk GODKENDELSE AF SUPPLERENDE METODE TIL KOMPENSATION AF HAVVINDMØLLEPARKER VED PÅBUDT

Læs mere

Påbud for overtrædelse af 9 i lov om finansielle rådgivere, investeringsrådgivere og boligkreditformidlere.

Påbud for overtrædelse af 9 i lov om finansielle rådgivere, investeringsrådgivere og boligkreditformidlere. F10 Finansrådgiver P/S Direktionen Hollufgårds Allé 2 5220 Odense SØ 20. august 2018 Ref. RGR J.nr. 69523-0007 Påbud for overtrædelse af 9 i lov om finansielle Påbud Finanstilsynet påbyder F10 Finansrådgiver

Læs mere

NETVIRKSOMHEDERS SÆRSKILTE IDENTI- TET VED FAKTURERERING AF ENGROS- KUNDER

NETVIRKSOMHEDERS SÆRSKILTE IDENTI- TET VED FAKTURERERING AF ENGROS- KUNDER SIDE 1 AF 7 PUNKT 4 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 10. APRIL 2018 NETVIRKSOMHEDERS SÆRSKILTE IDENTI- TET VED FAKTURERERING AF ENGROS- RESUMÉ 1. Sagen forelægges for Energitilsynet, idet sagen er af principiel

Læs mere

GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF TARIFFER/ TARIFMODEL 2.0

GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF TARIFFER/ TARIFMODEL 2.0 Konstant Net A/S GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF TARIFFER/ TARIFMODEL 2.0 Forsyningstilsynet har modtaget Konstant Net A/S anmeldelse af metode for fastsættelse af tariffer jf. 1, stk.

Læs mere

De anmoder i den forbindelse om, at klagerne tillægges opsættende virkning. Til støtte for denne anmodning har De anført:

De anmoder i den forbindelse om, at klagerne tillægges opsættende virkning. Til støtte for denne anmodning har De anført: Jonas Bruun Advokfirma Att.: Advok Christine Jansby Bredgade 38 1260 København K Klage over Energitilsynets afgørelser af 30. november 2006 om efterregulering af NESA Forsyning A/S forsyningspligtpriser

Læs mere

Godkendelse af anmeldt metode for fastsættelse af standardgebyrer

Godkendelse af anmeldt metode for fastsættelse af standardgebyrer Midtfyns Elforsyning amba Godkendelse af anmeldt metode for fastsættelse af standardgebyrer Forsyningstilsynet har modtaget Midtfyns Elforsyning amba anmeldelse af metode for fastsættelse af standardgebyrer

Læs mere

Årsberetning for 2012 om intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd

Årsberetning for 2012 om intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd Årsberetning for 2012 om intern overvågning af ikke 458.011 / Årsberetning intern overvågning 2012 Ejby Elnet Amba Indhold 1 Indledning 2 1.1 Kontrol med overholdelse af intern overvågning 2 2 Ejby Elnets

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Nord Energis bagudrettede reguleringspris er 17,92 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Nord Energis bagudrettede reguleringspris er 17,92 øre/kwh i 2015. Nord Energi Net A/S Ørstedsvej 2 9800 Hjørring 26. juli 2016 Detail & Distribution 16/06114 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR NORD ENERGI NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse af den

Læs mere

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet. Bilagsoversigt. Bilag til punkt 7. Energitilsynets møde den 29.

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet. Bilagsoversigt. Bilag til punkt 7. Energitilsynets møde den 29. ENERGITILSYNET Bilag til punkt 7 Energitilsynets møde den 29. april 2014 9. april 2014 Ret & Administration 13/10069 OTS Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet ENERGITILSYNET

Læs mere

Tilbagekaldelse af afgørelse af den 13. november 2009

Tilbagekaldelse af afgørelse af den 13. november 2009 SEAS-NVE Net A/S Hovedgaden 36 4520 Svinninge 19. december 2014 Sag 4/0720-0403-0178 Deres ref. LRN Tilbagekaldelse af afgørelse af den 13. november 2009 Sagens oplysninger Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Afgørelse om godkendelse af anmeldt metode for fastsættelse af standardgebyrer og gebyr for forgæves kørsel

Afgørelse om godkendelse af anmeldt metode for fastsættelse af standardgebyrer og gebyr for forgæves kørsel N1 A/S Afgørelse om godkendelse af anmeldt metode for fastsættelse af standardgebyrer og gebyr for forgæves kørsel 8. april 2019 19/05500 Forsyningstilsynet har modtaget N1 A/S anmeldelse af metode for

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet afviser klagen over Tønder Kommunes tinglysning af forblivelsespligten.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet afviser klagen over Tønder Kommunes tinglysning af forblivelsespligten. Til: XXX Tønder Kommune Energiklagenævnet Toldboden 2 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse afvisning af klage over tinglysning af forblivelsespligt

Læs mere

Sagens baggrund Klager købte i 2006 en erhvervsejendom beliggende på XXX, med henblik på at indrette fire beboelseslejligheder i den.

Sagens baggrund Klager købte i 2006 en erhvervsejendom beliggende på XXX, med henblik på at indrette fire beboelseslejligheder i den. Til: XXX Energitilsynet TRE-FOR Elnet A/S Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg www.ekn.dk ekn@naevneneshus.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse afvisning af klage på grund af manglende klageberettigelse

Læs mere

Uafhængighedskrav til netselskabers interne overvågningsansvarlige

Uafhængighedskrav til netselskabers interne overvågningsansvarlige ENERGITILSYNET Punkt 6 Energitilsynets møde den 25. juni 2013 Dato: 24. maj 2013 Sag:12/14039 Sagsbehandler: PAJ Afd.: Ret og Administration Uafhængighedskrav til netselskabers interne overvågningsansvarlige

Læs mere

Afgørelse om godkendelse af anmeldt metode for fastsættelse af standardgebyrer og forgæves kørsel

Afgørelse om godkendelse af anmeldt metode for fastsættelse af standardgebyrer og forgæves kørsel Radius Elnet A/S Afgørelse om godkendelse af anmeldt metode for fastsættelse af standardgebyrer og forgæves kørsel 15. maj 2019 19/06938 Forsyningstilsynet har modtaget Radius Elnet A/S anmeldelse af metode

Læs mere

Anlægsinvesteringen består af etablering af 5 stk. 60 kv felter, 2 stk. 60/10 kv transformere, 15 stk. 10 kv felter og 1 stk. 60/10 kv station.

Anlægsinvesteringen består af etablering af 5 stk. 60 kv felter, 2 stk. 60/10 kv transformere, 15 stk. 10 kv felter og 1 stk. 60/10 kv station. Ravdex A/S Strandvangen 2 5300 Kerteminde 2. november 2015 Detail & Distribution 12/06451 KSB AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF RAVDEX A/S INDTÆGTSRAMME Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet ansøgningen

Læs mere

SEAS-NVE Net A/S har i mail af 29. september 2015 metodeanmeldt nye Tilslutningsbestemmelser

SEAS-NVE Net A/S har i mail af 29. september 2015 metodeanmeldt nye Tilslutningsbestemmelser SEAS-NVE Net A/S Hovedgaden 36 4520 Svinninge 24. februar 2016 Ret & Administration 15/09333 OTS Metodeanmeldelse af nye Tilslutningsbestemmelser for SEAS-NVE Net A/S SEAS-NVE Net A/S har i mail af 29.

Læs mere

De Frie Energiselskaber Energitilsynets beslutning ikke at ville realitetsbehandle klage over manglende mulighed for samfakturering

De Frie Energiselskaber Energitilsynets beslutning ikke at ville realitetsbehandle klage over manglende mulighed for samfakturering (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA OVER OM De Frie Energiselskaber Energitilsynets

Læs mere

AFGØRELSE FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØLGE AF IDRIFTSÆTTELSE AF FJERNAFLÆSTE MÅLERE.

AFGØRELSE FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØLGE AF IDRIFTSÆTTELSE AF FJERNAFLÆSTE MÅLERE. Forsyning Helsingør Elnet A/S Haderslevvej 25 3000 Helsingør CVR-nr. 32 65 42 15 12. marts 2018 Detail & Distribution 17/07186 MSS AFGØRELSE FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØLGE AF Forsyning Helsingør

Læs mere

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse af 7. marts 2012 om pålæg af tilslutningspligt til fjernvarme

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse af 7. marts 2012 om pålæg af tilslutningspligt til fjernvarme [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere