Praktiske svar på spørgsmål om strejken

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praktiske svar på spørgsmål om strejken"

Transkript

1 Praktiske svar på spørgsmål om strejken Afspadsering Er afspadsering påbegyndt før strejkens/lockoutens iværksættelse, afbrydes den ved konfliktens start. Medlemmer på afspadsering deltager således i konflikten fra starten. Er afspadsering aftalt til påbegyndelse efter konfliktens iværksættelse, kan afspadsering ikke finde sted, så længe konflikten løber. Flekstidsordninger er suspenderet under konflikten. Overskydende timer på flexsaldoen gemmes til efter konfliktens ophør. Anciennitet Der optjenes ikke anciennitet under strejken. Dette gælder i relation til såvel opsigelsesvarsel som løn. Genansættelse efter strejke Når en lovlig varslet arbejdsstandsning er iværksat, betragtes ansættelsesforholdet principielt som ophørt. Mæglingsforslag eller forhandlingsresultater vil imidlertid sædvanligvis indeholde en såkaldt "fortrædigelsesklausul" for at sikre, at alle konfliktramte genindtræder i deres job med samme rettigheder som før konflikten. Andet arbejde Konfliktramte medlemmer må ikke under konflikten påtage sig andet arbejde, der er konfliktramt. Dette gælder, uanset om der er tale om en konflikt, der er iværksat af forbundet eller af en anden lønmodtagerorganisation under LO.

2 Hvis et medlem under konflikt ønsker at opsige sin stilling, skal medlemmet rette henvendelse til afdelingen for at få udarbejdet en skriftlig opsigelse. Konflikt og ferie Ferielovens 7, stk. 3: Der optjenes ikke ret til betalt ferie i perioder, hvor lønmodtageren deltager i strejke eller lockout. Ferielovens 13, stk. 3: Hvis en lønmodtager deltager i en strejke eller lockout, når ferien begynder, kan lønmodtageren ikke begynde ferien. Hvis ferien ikke er påbegyndt ved strejkens iværksættelse, er der således tale om en feriehindring. Medlemmet er derfor ikke berettiget til feriepenge i perioden. Der skal i stedet udbetales strejkeunderstøttelse. Af 13 i bekendtgørelsen om ferie fremgår det, at arbejdsgiveren skal fastsætte ny ferie, hvis en lønmodtager ikke kan begynde sin planlagte ferie på grund af lovlig strejke eller lockout. Den nye ferie skal fastsættes, når konflikten er ophørt. Arbejdsgiverens varsel for den nye ferie må ikke være under en måned for hovedferie og skal mindst være 14 dage for øvrige ferie. Feriedagpenge Medlemmer, der i forhold til dagpengereglerne ( se afsnittet nedenfor om ledige og konflikt ) anses for omfattet af konflikt, kan kun oppebære feriedagpenge, hvis ferien er påbegyndt forud for iværksættelsen af konflikten. Det er således ikke nok, at ferien er aftalt forud for varsling af konflikt, hvis der ved feriens påbegyndelse er etableret konflikt, der indebærer, at den pågældende ikke ville være berettiget til dagpenge.

3 I henhold til de gældende regler kan feriedagpenge udbetales op til en uge før påbegyndelse af ferie. Har et medlem fået udbetalt feriedagpenge en uge før feriens påbegyndelse, og er der inden feriens påbegyndelse udbrudt konflikt, som medlemmet er omfattet af, vil medlemmet ikke længere være berettiget til de udbetalte feriedagpenge, hvorfor afdelingen skal drage omsorg for, at beløbet bliver tilbagebetalt. Ledige og konflikt Et medlem, som er omfattet af konflikt, har ikke ret til dagpenge. Dette gælder også for et medlem, som er ansat på nedsat tid og får supplerende dagpenge. Et medlem anses for omfattet af konflikt, hvis: Der er iværksat konflikt inden for det faglige område i medlemmets a-kasse, og medlemmet ved konfliktens start er ansat i en konfliktberørt virksomhed eller Medlemmet er ansat i en konfliktberørt virksomhed ved konfliktens start, og medlemmets løn- og arbejdsvilkår må antages at ville blive direkte påvirket af konfliktens udfald. Et medlem er omfattet af konflikt, selv om medlemmet ikke er ansat i virksomheden den dag, hvor konflikten starter. Det gælder dog kun, hvis medlemmet har en længerevarende, fast tilknytning til virksomheden, og det er på grund af konflikten, at medlemmet i en periode ikke har arbejde i virksomheden. Et medlem, der ikke selv er omfattet af konflikt efter ovenstående retningslinier anses ikke for omfattet af konflikt, selv om medlemmet bliver hjemsendt eller afskediget som følge af en konflikt. Et medlem er ikke ledigt som følge af konflikt, hvis det bliver dokumenteret, at ledigheden skyldes andre forhold. I så fald er medlemmet dagpengeberettiget.

4 Et medlem, der ikke har ret til at få udbetalt dagpenge på grund af konflikt kan ikke opnå ret til dagpenge ved at lade sig overflytte til en anden a-kasse. 65 procentreglen Bliver mindst 65 pct. af de medlemmer af arbejdsløshedskassen, som ikke modtager ydelser fra kassen - bortset fra nedsatte dagpenge - omfattet af konflikt, skal vi lukke for udbetaling af dagpenge til alle arbejdsløshedskassens medlemmer. A-kassens hovedkontor opgører antallet af konfliktdeltagere på baggrund af afdelingernes indtastning i it-systemet af, hvem der er omfattet af konflikt. Det er derfor vigtigt, at alle medlemmer, der i henhold til ovenstående anses for omfattet af konflikt, bliver registret som konfliktdeltagere, også selv om de ikke måtte opfylde betingelserne for at få strejkeunderstøttelse. G-dage Arbejdsgiveren skal ikke betale G-dage, når arbejdsophøret/hjemsendelsen er nødvendig på grund af strejke eller lockout, herunder strejke/lockout på en anden virksomhed. Betalingspligten bortfalder også, selv om medlemmet ikke anses for omfattet af konflikt. Anses medlemmet ikke selv for omfattet af konflikt, vil medlemmet kunne få udbetalt dagpenge, hvis de almindelige betingelser herfor er opfyldt. Efterløn Et medlem kan overgå til efterløn, selv om medlemmet er udelukket fra ret til dagpenge på grund af konflikt. Et medlem på efterløn har mulighed for at være i beskæftigelse og vil på den pågældende arbejdsplads kunne blive omfattet af konflikt. Bliver medlemmet omfattet af konflikt, vil medlemmet i princippet stadig være berettiget til at få udbetalt efterløn, men medlemmet skal, så længe konflikten løber, have

5 ydelseskortet belagt med gennemsnittet af arbejdstimerne i de sidste fire uger inden konfliktens begyndelse. SVU Et medlem, der er omfattet af konflikt har ikke ret til SVU, så længe konflikten varer. Medlemmer, som forud for konflikten er begyndt på uddannelse med SVU og deltager i uddannelse, når konflikten bryder ud, kan gennemføre og afslutte uddannelsen med SVU. VEU-godtgørelse Et medlem, der er omfattet af konflikt, har ikke ret til VEU godtgørelse så længe konflikten varer. Medlemmer som forud for konflikten er begyndt på en uddannelse og deltager i uddannelse, når konflikten bryder ud, kan bevare ydelser som medlemmet forud for konfliktens start havde opnået. ATP og arbejdsmarkedsbidrag Der skal ikke indbetales ATP og arbejdsmarkedsbidrag af strejkeunderstøttelse. Sygdom Ind til strejkens iværksættelse skal arbejdsgiveren betale løn under sygdom efter de almindelige regler i overenskomster og sygedagpengeloven. Under strejken er arbejdsgiveren ikke forpligtet til at betale løn under sygdom eller sygedagpenge efter reglerne i dagpengeloven. Dette fremgår af sygedagpengelovens 23 stk. 3. Kommunen skal i stedet udbetale sygedagpenge til medlemmet, hvorfor der skal rettes henvendelse til kommunens sygedagpengekontor. Det er dog en forudsætning, at det sygdomsramte medlem opfylder betingelserne for at kunne modtage ydelser efter sygedagpengelovens regler

6 Hvis medlemmet bliver raskmeldt under strejken, skal der udbetales strejkeunderstøttelse. Hvis medlemmet ved strejkens ophør stadig er syg, genindtræder arbejdsgiveren i betalingsforpligtigelsen over for medlemmet. Der skal i så tilfælde ske anmeldelse af sygdom til arbejdsgiveren hurtigst muligt ved konfliktens ophør. Barselsorlov Medlemmer, der skal have eller har påbegyndt barselorlov under strejken, har ikke ret til løn fra arbejdsgiveren under strejken. Der skal i stedet rettes henvendelse til kommunernes dagpenge-kontor, hvorfra der udbetales barseldagpenge under strejken i henhold til reglerne i barselsloven, under forudsætning af at medlemmet opfylder betingelserne for at kunne modtage ydelser efter denne lov. Når strejken ophører, gælder de sædvanlige overenskomst- og lovbestemmelser. Børnepasningsorlov Et medlem, der er omfattet af konflikt, kan ikke kan få børnepasningsorlovsydelse så længe konflikten varer. Medlemmer som forud for konflikten har påbegyndt en børnepasningsorlov, bevarer retten til orlovsydelsen under konflikten. Bistandshjælp Enhver person, der ikke er i stand til at forsørge sig selv eller sin familie, har krav på forbigående bistandshjælp efter aktiveringslovens nærmere fastsatte regler.

7 I henhold til aktiveringslovens regler kan det ikke komme en ledig til skade, at denne ikke udnytter sine arbejdsmuligheder ved at undlade at påtage sig arbejde, der er opfattet af en overenskomstmæssig konflikt. Det er naturligvis et krav, at man skal være i trang for at få bistandshjælp og ikke må eje likvid formue, men gerne såkaldt illikvid formue, som f.eks. et hus. Kurser for tillidsvalgte Faglige kurser vil blive gennemført som planlagt. Lønmodtagervalgte A/S-bestyrelsesmedlemmer Lønmodtagerrepræsentanter skal ikke deltage i bestyrelsesarbejde under strejke, idet ansættelses-forholdet i princippet er afbrudt. Ved strejkens ophør genindtræder pågældende i bestyrelsen. Jobtræning/særlig tilrettelagt jobtræning Medlemmer i jobtræning er omfattet af vore overenskomster. De deltager således i strejken på lige fod med de øvrige medlemmer og modtager konfliktunderstøttelse. Nye medlemmer - Medlemskab under konflikt Forbundets love indeholder ikke bestemmelser, der generelt forhindrer optagelse af uorganiserede på konfliktramte virksomheder som medlemmer. Skift af a-kasse under konflikt Der kan ikke ske overflytning til anden a-kasse fra det tidspunkt, hvor der er givet varsel om konflikt for det arbejde, der er basis for overflytningen. Bliver nye medlemmer omfattet af konflikten? Forbundets strejkevarsler omfatter ikke blot dem, der er medlemmer på det tidspunkt, hvor varslerne afgives, men også dem, der melder sig ind i varselsperioden eller efter, at strejken er trådt i kraft.

8 Medlemmer, der er indmeldt i varselsperioden, vil således være omfattet af strejken ved dennes iværksættelse. Medlemmer, der indmeldes under strejken, vil være omfattet af strejken straks ved indmeldelsen. Strejkeunderstøttelse Det er efter forbundets love 64 en betingelse for at modtage strejkeunderstøttelse, at pågældende er indmeldt 1 måned før første konflikteller blokadevarsel Medlemmer, der er indmeldt under konflikten, vil ikke kunne oppebære strejkeunderstøttelse under strejken. Ved overflytning fra et andet forbund, der er anerkendt af hovedbestyrelsen, kan der udbetales strejkeunderstøttelse. Dette kan også ske til medlemmer, som ikke har haft mulighed for medlemskab inde for tidsgrænsen. Prøveansatte Konflikten omfatter også medlemmer ansat på prøve. Ved genoptagelse af arbejdet efter strejkens ophør forlænges prøvetiden med det antal dage, strejken har varet. Konfliktramt arbejde Medlemmer må ikke påtage sig konfliktramt arbejde under en af forbundet iværksat strejke. Arbejdsvægringen må først ske fra det tidspunkt, hvor strejken er iværksat. Strejkebrydere Strejkebryder er enhver, der - har taget arbejde under en arbejdsstandsning

9 - har fortsat arbejdet under en arbejdsstandsning - har udmeldt sig af sin organisation for at arbejde under en arbejdsstandsning. Det er uden betydning, om arbejdsstandsningen er iværksat af forbundet eller af en anden faglig organisation. Eksklusion Medlemmer, der under strejke eller lockout påtager sig arbejde på en konfliktramt arbejdsplads, forinden strejke eller lockout er erklæret hævet af hovedbestyrelsen, behandles efter forbundets love, 17 og 18. Løntilgodehavende Den løn, strejkende har til gode ved strejkens iværksættelse, kan først kræves udbetalt på normalt lønudbetalingstidspunkt, efter strejkens iværksættelse. Ved udbetaling af løn for den lønperiode, i hvilken strejken iværksættes, beregnes A-skatten i denne løn med fuldt fradrag for lønperioden minus et antal dagfradrag, svarende til antallet af kalender-dage fra første strejkedag og lønperioden ud.

KONFLIKTKATALOG. for overenskomsterne. under Fødevareforbundet NNF

KONFLIKTKATALOG. for overenskomsterne. under Fødevareforbundet NNF KONFLIKTKATALOG for overenskomsterne under Fødevareforbundet NNF 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Hvilke virksomheder og personer er omfattet af konflikten?... 4 1.1 Konflikt er begge parters redskab... 4 1.2

Læs mere

Vejledning til medlemmer i konflikt

Vejledning til medlemmer i konflikt Vejledning til medlemmer i konflikt Konflikter er ikke hverdagskost for IDA-medlemmer! Når en sådan undtagelsesvis opstår, vil der derfor uundgåeligt dukke en række spørgsmål op for medlemmerne: Hvad må

Læs mere

OK-11 konflikt, hvad betyder det i praksis

OK-11 konflikt, hvad betyder det i praksis KTO Sekretariatet 26. januar 2011 HEB Sagsnr.: 2254.31 Vedr.: OK-11 konflikt, hvad betyder det i praksis I dette notat findes svar på nogle af de spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med en varslet konflikt,

Læs mere

Konflikt ABC Regler før, under og efter en konflikt

Konflikt ABC Regler før, under og efter en konflikt Udgave af 14. januar 2013 Konflikt ABC Regler før, under og efter en konflikt FORORD GL s overenskomster udløber ved udgangen af marts 2013. Opnås der ikke enighed i forbindelse med forhandlingerne, er

Læs mere

Konfliktvejledning. Konstruktørforeningen, marts 2012. Vester Voldgade 111 1552 København V DK Tel +45 3336 4150 Fax +45 3336 41 60 kf@kf.dk www.kf.

Konfliktvejledning. Konstruktørforeningen, marts 2012. Vester Voldgade 111 1552 København V DK Tel +45 3336 4150 Fax +45 3336 41 60 kf@kf.dk www.kf. Konfliktvejledning Konstruktørforeningen, marts 2012 Vester Voldgade 111 1552 København V DK Tel +45 3336 4150 Fax +45 3336 41 60 kf@kf.dk www.kf.dk Indholdsfortegnelse konfliktvejledning Konfliktvejledning...

Læs mere

Konflikt ABC OK13 VÆRD AT VIDE OM KONFLIKT. 5. marts 2013 1

Konflikt ABC OK13 VÆRD AT VIDE OM KONFLIKT. 5. marts 2013 1 Konflikt ABC OK13 VÆRD AT VIDE OM KONFLIKT 5. marts 2013 1 Kære medlem Moderniseringstyrelsen har valgt at afsende lockoutvarsel og varsling af boykot på alle institutioner for erhvervsrettet uddannelse,

Læs mere

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Konflikt ABC OK-2013. Danmarks Lærerforening www.dlf.org

Konflikt ABC OK-2013. Danmarks Lærerforening www.dlf.org Danmarks Lærerforening www.dlf.org Konflikt ABC OK-2013 Denne konflikt ABC er tænkt som et redskab til tillidsrepræsentanter, skoleledere og øvrige medlemmer om forskellige forhold, der gælder i forbindelse

Læs mere

UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge Indledning I bekendtgørelse nr. XX1625 af XX21. XXX december 20102015 er der fastsat regler om feriedagpenge. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens

Læs mere

LC-vejledning om konflikt OK 08

LC-vejledning om konflikt OK 08 LC-vejledning om konflikt OK 08 Indhold Forord...4 Overenskomstforhandlinger og lovlige konflikter...5 Overenskomstforhandlinger...5 Forligsinstitutionen...6 De kollektive kampskridt... 6 Varsling af kollektive

Læs mere

Barselsorlov. Rettigheder og pligter

Barselsorlov. Rettigheder og pligter Barselsorlov Rettigheder og pligter Barselsorlov rettigheder og pligter Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Tryk: Silkeborg Bogtryk Layout: LO s grafiske værksted Foto: Scanpix ISBN: 978-87-7735-861-6

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 10. april 2014. Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 8. april 2014. Nr. 348.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 10. april 2014. Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 8. april 2014. Nr. 348. Lovtidende A 2014 Udgivet den 10. april 2014 8. april 2014. Nr. 348. Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Herved bekendtgøres lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler

Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler Indholdsfortegnelse: Side A-kassens vejledningspligt 3 Afmelding 6 Arbejde på nedsat tid eller i udlandet

Læs mere

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Danmarks Lærerforening Vandkunsten 12 1467 København K Marts 2013 Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Økonomi Du har ikke ret til løn, når du er omfattet af en

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Tilmelding som ledig hos jobcentret... 3 Selvbetjening... 3 Afmelding på jobcentret... 3 CV skal på jobnet.dk... 4 Kundenummer og password...

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Tilmelding som ledig hos jobcentret... 4 Selvbetjening... 4 Afmelding på jobcentret... 4 CV skal på jobnet.dk... 5 Kundenummer og password...

Læs mere

Du kan kontakte os personligt, telefonisk eller på e-mail.

Du kan kontakte os personligt, telefonisk eller på e-mail. Forord Denne orientering handler om de regler, der gælder for ledige medlemmer af en a-kasse. Her omtaler vi kort de muligheder, der findes for ledige samt de rettigheder og pligter, der følger med at

Læs mere

en del af Vejledning til nyledige

en del af Vejledning til nyledige en del af Vejledning til nyledige 2 Indholdsfortegnelse side 3 Forord side 4 Tilmelding som ledig hos jobcentret side 4 Selvbetjening side 4 Afmelding på jobcentret side 4 CV skal på jobnet.dk side 5 Kundenummer

Læs mere

Arbejdsdirektoratet, 26. marts 2010. G-dage. Dagpengegodtgørelse fra arbejdsgiveren

Arbejdsdirektoratet, 26. marts 2010. G-dage. Dagpengegodtgørelse fra arbejdsgiveren Arbejdsdirektoratet, 26. marts 2010 G-dage Dagpengegodtgørelse fra arbejdsgiveren 6.0 HVORNÅR SKAL DER IKKE BETALES? 11 HVEM SKAL HAVE BETALING FOR G- DAGE? 3 1.1 A-kassemedlemmer 3 1.2 Lønmodtagerbegrebet

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 9 2.1. GENERELT... 9 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

Funktionærloven. - med kommentarer

Funktionærloven. - med kommentarer 2012 Funktionærloven - med kommentarer Denne pjece beskriver dine rettigheder og pligter som funktionær i de almindeligt forekommende situationer, men vi vil alligevel opfordre dig til at kontakte PROSA,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 1)

Bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 1) Bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet LBK nr 692 af 20/08/2002 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008 KL henholdsvis RLTN (Danske Regioner) Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte Aftale om fravær af familiemæssige årsager pr. 1. april 2008 med KTO s kommentarer 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...

Læs mere

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige Fars barselsorlov For privatansatte og ledige Indhold Indledning... 3 Oversigt over orloven... 4 Orlovens længde... 5 Fædreorlov... 5 Forældreorlov... 5 Forlængelse af orloven... 6 Retsbaseret forlængelse

Læs mere

Sekretariatet. OK13-lockout/boykot af undervisere: Betydning for AC'ere

Sekretariatet. OK13-lockout/boykot af undervisere: Betydning for AC'ere Sekretariatet OK13-lockout/boykot af undervisere: Betydning for AC'ere Med virkning fra 1. april 2013 har hhv. Finansministeriet og KL varslet konflikt overfor en række lærergrupper. Der er ikke varslet

Læs mere