Rubrik. Sundhedsordningen for ansatte Organisering og helhedsorienteret indsats. Sønderborg Kommune Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rubrik. Sundhedsordningen for ansatte Organisering og helhedsorienteret indsats. Sønderborg Kommune Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed"

Transkript

1 Rubrik Sundhedsordningen for ansatte Organisering og helhedsorienteret indsats Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed Side 1 af 10

2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION... 4 MÅLGRUPPE... 4 FORMÅL... 4 MÅL... 4 INDHOLD... 4 SPOR 1 - ORGANISERING AF SUNDHED PÅ ARBEJDSPLADSEN... 5 SPOR 2 - AKTIVITETER OG INITIATIVER FOR ALLE ANSATTE... 7 SPOR 3 - HELHEDSORIENTEREDE OG MÅLRETTEDE INDSATSER... 8 ORGANISERING... 9 ØKONOMI... 9 TIDSPLAN...10 Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed Side 2 af 10

3 Indledning Sundhedsordningen for ansatte i er placeret indenfor politikområde 13.01, Sundhed og forebyggelse. Sundhedsordningen for ansatte er vedtaget af byrådet i august 2008 og ordningen blev revurderet i Der er behov for en fornyet revurdering fra 2015, da budgettet for Sundhedsordningen for ansatte er øget fra 0,97 mio. kr. til 1,745 mio. kr. Som følge af budgetændringen har sundhedsudvalget den 9. december 2014 besluttet, at forvaltningen udarbejder et administrativt oplæg til drøftelse af Sundhedsordningen for ansatte HMU har den 18. november 2014 drøftet Sundhedsordningen for ansatte. HMU ønsker, at der i 2015 fortsat er fokus på det tværgående og det brede sundhedsbegreb. Byrådet skriver i Visioner for , at er et dynamisk og attraktivt vækstcenter inden for viden, energi og uddannelse. Byrådet prioriterer i visionen bl.a. bæredygtighed, medborgerskab og sundhed, - områder der styrkes gennem sundhedsordningen. s Sundhedspolitik for Vi spiller sammen om sundhed er godkendt af byrådet den 21. november Sundhedspolitikken har fokus på at skabe sunde rammer, sunde borgere og sundhed på tværs. Arbejdet for mere sundhed handler om at mobilisere ressourcer til at leve et aktivt og sundt liv med livskvalitet og trivsel. har siden 2008 arbejdet målrettet med forebyggelse og fremme af medarbejdernes sundhed og livsstil gennem etableringen af Sundhedsordningen for ansatte. Etableringen af sundhedsordningen skal derigennem være med til at sikre Sønderborg Kommune som en attraktiv arbejdsplads og tiltrække nye medarbejdere til området. Trivselsmålingen 2014 er kendetegnet ved en høj svarprocent på 85 %. De overordnede konklusioner fra målingen er, at der generelt er en høj trivsel på tværs af forvaltningerne. Organisationens medarbejdere udtrykker, at de er motiverede, engagerede og glade for deres arbejde. Med Sundhedsordningen for ansatte ønskes et øget fokus på sundhedsfremme og forebyggelse for kommunens medarbejdere for derigennem at fastholde det nuværende niveau. Det øgede fokus vil kunne bidrage til at forebygge livsstilsudfordringer hos medarbejderne. tilbyder borgere med livsstilsudfordringer eller kronisk sygdom indsatser i Sundhedscentret. Sundhedscentrets Forebyggelsesenhed og Træningsenhed har en bred vifte af forebyggende sundhedsindsatser, der også vil kunne målrettes kommunens ansatte. Indsatserne vil kunne styrke medarbejderne i at tackle hverdagens udfordringer med fysisk eller psykisk sygdom i hverdagslivet og på arbejdspladsen. I s Arbejdsmiljøstrategi er et af virkemidlerne til at sikre målopfyldelse en professionalisering af arbejdsmiljøorganisationen både med hensyn til organisering og faglighed. Hver forvaltning har ansat en arbejds-miljøkoordinator, der sikrer en kompetent faglig tilgang til arbejdsmiljøarbejdet på arbejds-pladserne og i MED-systemet. Arbejdsmiljøkoordinatorerne sikrer også læring og samarbejde på tværs af hele organisationen. Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed Side 3 af 10

4 Vision Visionen for Sundhedsordningen for ansatte er går foran for at sikre sundhed på arbejdspladsen og er rollemodel for områdets erhvervsliv. Målgruppe Målgruppen for Sundhedsordningen for ansatte er alle ansatte ved Sønderborg Kommune. Formål Formålet med Sundhedsordningen for ansatte er, at: Styrke s position som en attraktiv arbejdsplads Sikre en sammenhæng mellem medarbejdernes sundhed og arbejdsmiljø Sikre en organisering af sundhed og forebyggelse gennem MED-systemet Sikre koordinering og kvalificering af indsatser og aktiviteter, gennem etablering af en koordineringsgruppe Sikre en særlig opmærksomhed på udsatte medarbejdergrupper herunder arbejde målrettet med social ulighed i sundhed Styrke og skabe sammenhæng mellem sundhed og forebyggelse og arbejdsmiljøarbejdet Sikre at indsatser er baseret og kvalificeret gennem den bedst tilgængelige og evidensbaserede viden Mål De overordnede mål for Sundhedsordningen for ansatte Medarbejderne: har et lavt sygefravær giver udtryk for et godt arbejdsmiljø tænker sundhed og forebyggelse i løsning af arbejdsopgaver trives og har god mentalsundhed Organisering og indsatser: sundhed og forebyggelse integreres i MED-systemet koordineringsgruppen varetager kvalificering og koordinering af sundhedsordningen indsatserne og aktiviteterne tager udgangspunkt i medarbejdernes og arbejdspladsens behov Indhold Erfaringerne fra den nuværende sundhedsordning for ansatte, Arbejdsmiljøstrategi , personale politiske værdier, byrådets visioner og medarbejdertrivselsundersøgelsen 2014 danner baggrund for anbefalingerne for Sundhedsordningen for ansatte Sundhedsordningen for mere sundhed og forebyggelse på arbejdspladsen tilrettelægges og udmøntes gennem tre spor, der er gensidig afhængige. Synergieffekten skal være med til at fremme sundhed og trivsel på arbejdspladsen samt reducere sygefravær og dermed støtte op omkring som en sund, sikker og attraktiv arbejdsplads. Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed Side 4 af 10

5 Spor 1 - Organisering af sundhed på arbejdspladsen Rammen for Sundhedsordningen for ansatte skabes gennem en organisering, hvor sundhed, forebyggelse og trivsel kobles sammen med arbejdsmiljø i det eksisterende MED-system. MED-systemet er bygget op på følgende måde: HMU Strategisk niveau som sikre beslutninger og retningslinje i et helhedsorienteret perspektiv AMG - HMU Arbejdsmiljøgruppen under HMU og Arbejdsmiljøkonsulent arbejder med sikkerhed, sundhed og trivsel CMU Centrale MED-udvalg er etableret i hver forvaltning. Taktisk niveau AMG -CMU Forvaltningens arbejdsmiljøkoordinator deltager i CMU LMU Lokale MED udvalg er etableret på afdelings niveau Operationelle niveau udgør kernen i arbejdsmiljøarbejde ved at være tæt på medarbejderne AMR Arbejdsmiljørepræsentant vælges lokalt på arbejdspladsen. Arbejder med lokale udfordringer. Superviseres af arbejdsmiljøkoordinator Det vurderes, at der vil være synergi og øget udnyttelse af ressourcerne gennem organisering af Sundhedsordningen for ansatte i den strukturerede organisation MEDsystemet. Arbejdsmiljø handler om mere end sikkerhed. Ved at koble sundhed, forebyggelse og arbejdsmiljø får arbejdsmiljørepræsentanterne en mulighed for at arbejde og igangsætte helhedsorienterede tiltag. Arbejdsmiljørepræsentanterne sætter på den måde fokus på sundhed i de lokale afdelinger. Dette sikrer, at sundhed og forebyggelse sættes på dagsordenen i alle afdelinger i kommunens forvaltninger. Det vurderes at være en opgradering af sundhed i forhold til tidligere, hvor sundhedsambassadørordningen var udbredt i et mindre omfang. Med den nye organisering vil Sundhedsordningen for ansatte blive styrket, ved at aktiviteter, der tidligere lå i sundhedsambassadørnetværket, ikke kommer til at stå alene, men bliver et gennemgående tema på alle arbejdspladser. Det vil samtidig understøtte byrådets effektiviseringsstrategi og sikre organisatorisk læring. Koordineringsgruppe Der er etableret et centralt arbejdsmiljøteam, der overordnet arbejder med tværgående indsatser og koordinerer s arbejdsmiljø arbejde. Det centrale Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed Side 5 af 10

6 arbejdsmiljøteam består af syv medlemmer kommunens tre arbejdsmiljøkoordinatorer, arbejdsmiljøkonsulent, MED-konsulent, Arbejdspsykolog og HR- og administrationschef. For at sikre et kvalificeret sundhedsarbejde i organisationen etableres en koordineringsgruppe, som består af sundhedsfaglige medarbejdere fra Sundhedscentret samt arbejdsmiljøkoordinatorerne og arbejdsmiljøkonsulenten fra arbejdsmiljøteamet. Koordineringsgruppen fungerer som arbejdsgruppe og vil i et samarbejde udvikle og udarbejde anbefalinger til en sammenkobling og integration af arbejdsmiljø og sundhed samt sikre en implementering af sundhedsordningen gennem MED-systemet. Antallet af deltagerne i koordineringsgruppen kan variere gennem perioden. Der vil i opstartsperioden være en sundhedsplanlægger med fra staben Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed. MED-konsulent HR- og administrationschef Arbejdsmiljøteam Arbejdspsykolog Arbejdsmiljøkonsulent Tre Arbejdsmiljøkoordinatorer Sundhedsplanlægger Koordineringsgruppe Sundhedsfagligt personale Sundhedscentret Det er forvaltningens vurdering, at en integrering af sundhedsperspektivet i arbejdsmiljøorganisationen vil kunne gøre en forskel, så nye initiativer kan udvikles. Det sker gennem kompetenceudvikling af arbejdsmiljørepræsentanterne i relation til sundhed og forebyggelse. På den måde skabes der synergi mellem sundhed, forebyggelse og arbejdsmiljø. Integreringen sikrer både individuel og organisatorisk læring i at håndtere trivsel og sundhed som et fælles anliggende. Samtidig kobles Sundhedscentrets kompetencer sammen med arbejdsmiljøorganisationens viden og erfaringer. Det skaber muligheder for strategisk arbejde med sundhed og trivsel. Integreringen af sundhed, forebyggelse, trivsel og arbejdsmiljø foreslås at indgå i den årlige arbejdsmiljødrøftelse. Seminaret indeholder en drøftelse af kommunens tværgående politikker, hvilke indsatser i arbejdsmiljøorganisationen der skal prioriteres i 2015, samt en drøftelse af en generel kompetenceudvikling af arbejdsmiljøorganisationen. Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed Side 6 af 10

7 Sundhedsudvalget vil løbende blive informeret om Sundhedsordningen for ansatte. Sundhedsudvalget vil bidrage til forslag til fokusområder. Indhold Spor 1 indeholder Organisering af sundhed og forebyggelse i MED-systemet ved at koble sundhed og forebyggelse med arbejdsmiljøarbejdet i henhold til aftalerne på området Etablering af en koordineringsgruppe, der skal sikre et struktureret samarbejde mellem arbejdsmiljøkoordinatorerne, arbejdsmiljøkonsulenten og sundhedsfaglige medarbejdere fra Sundhedscentret. I opstartsperioden tilknyttes sundhedsplanlægger fra staben Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed. Sundhedsplanlæggeren vil derefter deltage ad hoc i relation til kontakten til sundhedsudvalget Udvikling af den supplerende efter- og videreuddannelse af arbejdsmiljørepræsentanterne til at arbejde målrettet med en helhedsorienteret indsats med fokus på sundhed og forebyggelse på arbejdspladserne Planlægning og gennemførsel af uddannelse og kompetenceudvikling sker i samarbejde mellem arbejdsmiljøorganisationen og Sundhedscentret Spor 2 - Aktiviteter og initiativer for alle ansatte Spor 2 indeholder aktiviteter og initiativer målrettet alle kommunens ansatte. HMU har den 18. november 2014 drøftet den eksisterende sundhedsordning og ønsker, at der i 2015 fortsat er fokus på det tværgående og det brede sundhedsbegreb. Aktiviteter og Beskrivelse indsatser 50/50 pulje 50/50 Puljen understøtter kampagner og initiativer, der understøtter lokal deltagelse. Undersøgelser af effekten af kampagnerne viser, at adfærdsændringer generelt er kortsigtede og derfor hurtigt udligner sig igen. Derfor anbefales det, at der er en pulje, der understøtter årlige kampagner og lokale aktiviteter fx Ladywalk, Vi cykler til arbejde og Skridtkampagnen med henblik på at fastholde de gode vaner og adfærdsændringer over en længere tidsperiode.. Fysisk aktivitet Fælles arrangement Fysisk aktivitet hænger sammen med sundhed og trivsel. Der er indgået aftaler med lokale fitnesscentre. Det vurderes, at aftaler er mere administrativt smidigt end et tilskud til den enkelte medarbejder. Derfor anbefales det, at sundhedsordningen prioriterer at undersøge og indgå særlige aftaler. Tilskud til deltagelse i fitness, svømning mm. Såfremt medarbejderen modtager et tilskud gennem sundhedsordningen, er tilskuddet omfattet af skatteregler. For at understøtte s position som en attraktiv arbejdsplads, vil der gennem Sundhedsordningen for ansatte blive gennemført et større fælles Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed Side 7 af 10

8 Aktivitetskasser arrangement med aktiviteter, oplæg og konkurrencer, der henvender sig til kommunens medarbejdere. Aktivitetskasserne vil være en del af arbejdsmiljøkoordinatorernes - værktøjskasse - til at understøtte medarbejdernes sundhed og trivsel på den enkelte arbejdsplads Koordineringsgruppen omtalt under spor 1 sikrer en kvalificering af tilbuddene, så der bliver taget udgangspunkt i aktiviteter og initiativer, der er baseret og kvalificeret gennem den bedst tilgængelige og evidensbaserede viden. Koordineringsgruppens anbefalinger bliver retningsgivende og styrende for hvilke aktiviteter og initiativer, der igangsættes og gives tilskud til. Udviklingshuset HR varetager rollen som administrator, herunder kommunikation, hjemmeside, PR-materialer og forvaltning. Koordineringsgruppen er ansvarlig for tilrettelæggelse af fælles arrangement. Indhold Spor 2 indeholder 50/50 pulje til understøttelse af arbejdspladsrettet sundhed og trivsel. Økonomisk tilskud til medarbejderens deltagelse i fitness og svømning Fælles arrangement Sundhed på arbejdspladsen, der sætter på landkortet Aktivitetskasser der understøtter arbejdsmiljøkoordinatorernes arbejde på de lokale arbejdspladser Spor 3 - Helhedsorienterede og målrettede indsatser Spor 3 indeholder indsatser, der understøtter en helhedsorienteret indsats målrettet særlige medarbejdergrupper. Koordineringsgruppen vil med baggrund i de enkelte arbejdsmiljørepræsentanters viden, udfordringer og erfaringer fra hverdagen koordinerer udviklingen og tilrettelæggelsen af indsatser. Der lægges i koordineringen vægt på at tilrettelægge helhedsorienterede og målrettede indsatser, der fremmer sundhed, forebyggelse og trivsel for medarbejderne. har fx haft et kontinuerligt og struktureret fokus på at nedbringe sygefravær og sikre trivsel på de kommunale arbejdspladser. I den forbindelse er der godkendt en Strategi for sygefravær og to guidelines for håndtering af fravær på et individuelt og på et arbejdspladsniveau. Erfaringer viser, at det er en særlig udfordring at håndtere fravær, der er begrundet i mentale helbredsproblemer hos den sygemeldte. Det er ofte sygemeldinger, der er komplekse at håndtere for både medarbejdere og ledere, og som potentielt kan betyde langvarigt fravær. Sundhedsordningen vil fremme kompetenceudvikling af arbejdsmiljørepræsentanter og ledere på arbejdspladserne med henblik på at støtte op om strategien for sygefravær eller lignende for at fastholde medarbejderne i job. Målrettede indsatser skal være med til at sikre, at medarbejdere, der er usikre på deres situation i forhold til livsstilsudfordringer herunder KRAM - faktorerne eller ønsker at komme videre efter en arbejdsulykke, kan tilbydes en kvalificeret sundhedsfremmende og forebyggende indsats. Målrettede indsatser tilbydes medarbejdere som holdindsatser, der indledes og afsluttes med en personlig samtale med en sundhedsfagligmedarbejder fra Forebyggelsesenheden i Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed Side 8 af 10

9 Sundhedscentret. Samtalen tager udgangspunkt i medarbejderens motivation og mestringsevne for at fremme sundhed og trivsel, reducere gener og forebygge sygefravær. Indsatserne gennemføres enten i Sundhedscentret eller lokalt på en arbejdsplads, hvor sundhedsfagligt personale kommer ud. I anbefalingen til spor 3 er medarbejdernes behov for integritet et vigtigt parameter. Tidligere erfaringer har vist, at medarbejderne ønsker holdindsatser, der er målrettet ansatte. Det anbefales, at medarbejderen tilbydes deltagelse på lukkede hold kun for kommunens ansatte. For at sikre et individuelt og målrettet tilbud indeholder indsatsen en opstarts- og afslutningssamtale. Indhold Spor 3 indeholder Kompetenceudvikling af ledere og arbejdsmiljørepræsentanter i at forebygge og håndtere udfordringer i forhold til at fastholde medarbejdere i job Helhedsorienteret og målrettet indsats til ansatte med livsstilsudfordringer eller ansatte, der har været udsat for en eller flere arbejdsulykker i samarbejde med Sundhedscentret Organisering Sundhedsordningen for ansatte organiseres i Med-systemet med en styregruppe med medlemmer fra Fællesstaben og forvaltningen Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed. Koordineringsgruppen er sammensat af tre arbejdsmiljøkoordinatorer, arbejdsmiljøkonsulent, to sundhedsfaglige medarbejdere fra Sundhedscentret og sundhedsplanlægger fra Staben Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed. Antallet af medlemmer i koordineringsgruppen revurderes løbende. De administrative opgaver varetages af HR-Udviklingshuset. Økonomi Budgetoversigt til implementering af Sundhedsordningen for ansatte jf. budget på kr. årligt Tal markeret med blåt er disponeret for Administration HR Kommunikation/PR Spor 1 Organisering af sundhed på arbejdspladsen Koordineringsgruppe Personaleressourcer i Sundhedscentret Efter- og videreuddannelse vedr. Sundhed og forebyggelse for AMR og arbejdsmiljøkoordinatorerne og arbejdsmiljøkonsulenten Arbejdsmiljøpriser Trivselsprofil Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed Side 9 af 10

10 Spor 2 Aktiviteter og initiativer for alle ansatte Tilskud træning * /50 pulje ** Aktivitetskasser *** Drift af sundhedsambassadører **** Fælles arrangement Spor 3 Helhedsorienterede og målrettede indsatser Kompetenceudvikling af arbejdsmiljørepræsentanter og ledere Helhedsorienteret indsats i Sundhedscentret Stressforebyggelse ***** Muskelskeletlidelser ***** Projektpulje der forebygger arbejdsskader ***** * Tilpasses lav interesse, da gevinsten for medarbejderen er meget lille efter skat ** Tilpasses aktiviteterne - videreføres i helhedsorienteret indsats *** Indgår i arbejdsmiljøkoordinatorernes dialog og rådgivning på arbejdspladserne **** Videreføres integreret i en nytænkning af organiseringen under spor 1 ***** Videreføres i en ny form gennem helhedsorienteret indsats Tidsplan 2015 Februar Godkendelse af organisering af Sundhedsordningen for ansatte i HMU Marts Godkendelse af Sundhedsordningen for ansatte i sundhedsudvalget April Etablering af koordineringsgruppe Maj Vi cykler på arbejde kampagne- afholdelse af større arrangement Maj Kompetenceudvikling August Opstart af indsatser i sundhedscentret 2016 Primo Udarbejdelse af status af implementering. Præsenteres i HMU og sundhedsudvalg Efterår Gennemførsel af fælles arrangement 2017 Medio Udarbejdelse af status af implementering. Præsenteres i HMU og sundhedsudvalg Erhverv, Beskæftigelse og Sundhed Side 10 af 10

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

JOURNAL NR. 2011/195707 131 Bilag 4: Arbejdsmiljøarbejdet i Odense Kommune Ny lovgivning gav nye muligheder. Den 1. oktober 2010 trådte en ny lov om arbejdsmiljø i kraft. Den nye lovgivning har blandt

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017.

Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017. Notat Attraktiv og bæredygtig arbejdspladser Til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde 6. februar 2017. Aarhus Kommune arbejder for at skabe attraktive og bæredygtige arbejdspladser for medarbejderne ansat

Læs mere

Udvikling og løsning af kerneopgaven, trivsel og robuste fællesskaber skal derfor ses som elementer, der gensidigt påvirker hinanden.

Udvikling og løsning af kerneopgaven, trivsel og robuste fællesskaber skal derfor ses som elementer, der gensidigt påvirker hinanden. Arbejdsmiljømål 2017-2018 Odder Kommunes mål og indsatser for at styrke et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø tager afsæt i den fælles forståelse og udvikling af kerneopgaven hvad er det for en

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016

Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016 Personalepolitik Arbejdsmiljøstrategi 2013-2016 Formål Arbejdsmiljø har i de seneste år fået øget politisk fokus, blandt andet udtrykt ved Nye veje til et bedre arbejdsmiljø regeringens strategi for arbejdsmiljøindsatsen

Læs mere

KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014

KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014 SundTrivsel A/S KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014 VELKOMMEN Sammensætningen i vores kursus- og uddannelsesrække bygger på vores forståelse af trivsel hos det hele menneske. For os indebærer trivsel/sundhed,

Læs mere

Indledning Læsevejledning

Indledning Læsevejledning 1 Indledning Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik fastslår, at Mariagerfjord arbejder på at skabe rammer og vilkår for det gode liv. Det gode liv handler om et godt helbred, psykisk velvære, gode relationer

Læs mere

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet.

På mødet den 14. december har hovedudvalget drøftet de foreslåede tiltag til løsning af påbuddet. Vedrørende: Påbud vedr. overtrædelse af reglerne om formelle krav. Sagsnavn: Generelt rådgivningspåbud vedr. formelle krav Sagsnummer: 87.00.00-P20-1-12 Skrevet af: Kim Hornbæk E-mail: Kim.Hornbaek@randers.dk

Læs mere

Dette er Region Nordjyllands Arbejdsmiljøplan for perioden Planen er vedtaget af og forankret i Hovedudvalget.

Dette er Region Nordjyllands Arbejdsmiljøplan for perioden Planen er vedtaget af og forankret i Hovedudvalget. 11.03.2011 1 Region Nordjyllands Arbejdsmiljøplan 2011-2013 1. Indledning Dette er Region Nordjyllands Arbejdsmiljøplan for perioden 2011-2013. Planen er vedtaget af og forankret i Hovedudvalget. Arbejdsmiljøplanen

Læs mere

ARBEJDSMILJØ STRATEGI

ARBEJDSMILJØ STRATEGI ARBEJDSMILJØ STRATEGI 2017-2020 1 BAGGRUND OG FORMÅL ARBEJDSMILJØARBEJDET MOD 2020 Arbejdsmiljøområdet har de seneste år haft stor bevågenhed, både lokalt og nationalt, blandt andet med en national strategi

Læs mere

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018.

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 13. juni 2014 Aarhus kommunes Sundhedspolitik 1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Læs mere

Aarhus kommune: Strategisk arbejde med sygefraværspolitik som rammesætning for retningslinjer og indsatser

Aarhus kommune: Strategisk arbejde med sygefraværspolitik som rammesætning for retningslinjer og indsatser Aarhus kommune: Strategisk arbejde med sygefraværspolitik som rammesætning for retningslinjer og indsatser v. Personalekonsulent Lærke Gelineck Berg og Fælles-AMR Rikke Gierahn Andersen Inspiration - videndeling

Læs mere

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Rubrik Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Social og Sundhed Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION...

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi i 2016

Arbejdsmiljøstrategi i 2016 Arbejdsmiljøstrategi i 2016 Grundlag for arbejdsmiljøstrategien i Næstved Kommune er lov om arbejdsmiljø, kommunens personale- og arbejdsmiljøpolitik samt MED-aftale. Strategien er, at der med arbejdsmiljøpolitik

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune

Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune En sundhedsstrategi, der virker En sundhedsstrategi med to spor Slagelse Kommune har en stor udfordring med befolkningens sundhedstilstand. Sundhedsprofil

Læs mere

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE

Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Sundhed & Trivsel PERSONALEPOLITIK FOR HOLSTEBRO KOMMUNE Politikken omfatter Arbejdsmiljø. Sygefravær. Stress Alkohol og rusmidler. Vold, mobning og chikane Opgaveløsning og ressourcer. Personalegoder

Læs mere

01-08-2011. Sagsnr. 2011-50874. Dokumentnr. 2011-405954. Økonomiudvalgets handleplan for Sundhedspolitikken 2011-14

01-08-2011. Sagsnr. 2011-50874. Dokumentnr. 2011-405954. Økonomiudvalgets handleplan for Sundhedspolitikken 2011-14 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT 01-08-2011 Sagsnr. 2011-50874 Økonomiudvalgets handleplan for Sundhedspolitikken 2011-14 Dokumentnr. 2011-405954 Sundhedspolitik

Læs mere

STRATEGI FOR SUNDHED PÅ ARBEJDSPLADSEN

STRATEGI FOR SUNDHED PÅ ARBEJDSPLADSEN STRATEGI FOR SUNDHED PÅ ARBEJDSPLADSEN 2015 2020 1 INDLEDNING Sundhed er individuelt og det skal være frivilligt at deltage i sundhedsfremmende aktiviteter. Strategien skal skabe attraktive rammer, så

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi, FOA Social- og Sundhedsafdeling

Arbejdsmiljøstrategi, FOA Social- og Sundhedsafdeling 1 Arbejdsmiljøstrategi, FOA Social- og Sundhedsafdeling 2016 2020 Indledning Arbejdsmiljøstrategien for FOA Social- og Sundhedsafdelingen er udarbejdet med afsæt i FOA s politik og strategi for arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune ARBEJDSMILJØAFTALE FOR Aarhus Kommune Indhold Forord... 3 1 Aftalens område... 3 2 Struktur og opbygning... 3 3 Formål, aktiviteter og metode... 4 4 Procedure for gennemførelse og opfølgning af virksomhedsaftalen

Læs mere

Fælles APV-indsatser 2016

Fælles APV-indsatser 2016 Fælles APV-indsatser 2016 Lejre Kommune gennemførte den lovpligtige APV undersøgelse af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i oktober og november 2015. Undersøgelsen indeholdt samtidig en opfølgning på

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Oversigt over udviklingsmål i aftalen for ældre og Handicap

Oversigt over udviklingsmål i aftalen for ældre og Handicap Oversigt over udviklingsmål i aftalen for ældre og Handicap 1. Processen for formulering af målene i aftalen Kontrakt og aftaleprocessen på ældre og handicapområdet har haft følgende forløb og deltagere:

Læs mere

1. Onboarding og uddannelse

1. Onboarding og uddannelse Den systematiske sygefraværsindsats i MSO skal sikre, at målet om 9,5 sygefraværsdage pr. medarbejder i 2016 nås. Målet skal nås gennem en række fokusområder og konkrete indsatser, som er beskrevet i denne

Læs mere

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær

Fastlægger rammer for arbejde med mål Fastlægger mål for trivsel og sygefravær Arbejdsmiljømål for Odder kommune 2015-2017 Hovedudvalgets medlemmer er enige om, at målene for vores arbejdsmiljø skal fastlægges på det niveau, hvor det giver bedst mening. Mangfoldigheden af arbejdspladser

Læs mere

AM 2013 Anne Blædel Folkesundhed København Anne.blaedel@suf.kk.dk

AM 2013 Anne Blædel Folkesundhed København Anne.blaedel@suf.kk.dk AM 2013 Anne Blædel Folkesundhed København Anne.blaedel@suf.kk.dk 1 Program Præsentation Kort om projekt Sundhedsledelse Film om model til sundhedsledelse Drøftelse af modellen Evaluering af projektet

Læs mere

TEMADAG OM UDVIKLING AF SUNDHEDSPOLITIKKER

TEMADAG OM UDVIKLING AF SUNDHEDSPOLITIKKER . TEMADAG TEMADAG OM UDVIKLING AF SUNDHEDSPOLITIKKER Karen K. Eriksen og Eva M. Burchard Konsulenter i Center for Forebyggelse i praksis, KL Center for Forebyggelse i praksis Formål 2016-2018 Center for

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi

Arbejdsmiljøstrategi Arbejdsmiljøstrategi 2008-2012 Vedtaget af hoved-med den 7. april 2008 Godkendt i Viborg Byråd den 25. juni 2008 2 Sådan blev arbejdsmiljøstrategien lavet! Processen vedrørende udarbejdelse af arbejdsmiljøstrategien

Læs mere

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø

Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Bedre arbejdsmiljø Bedre kerneydelse Virksomhedsgrundlag for Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 4. udgave, revideret den 1. september 2013 Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø 2 Virksomhedsgrundlag Virksomhedsgrundlaget

Læs mere

Udviklingsaftale indgået mellem Direktionen og Økonomiudvalget 2016

Udviklingsaftale indgået mellem Direktionen og Økonomiudvalget 2016 Udviklingsaftalens afgrænsning Udviklingsaftalen indgås for 2016. Udviklingsaftalen omfatter den samlede administrative opgaveportefølje samt koncernens organisation. Ved indgåelse af udviklingsaftalen

Læs mere

Politik vedrørende sundhedsfremme for ansatte i Københavns Kommune (evalueret i CSO 22. januar 2015)

Politik vedrørende sundhedsfremme for ansatte i Københavns Kommune (evalueret i CSO 22. januar 2015) NOTAT Politik vedrørende sundhedsfremme for ansatte i Københavns Kommune (evalueret i CSO 22. januar 2015) Med afsæt i aftalerne om trivsel og sundhed fra 2011 1, hvoraf det fremgår, at der i kommunens

Læs mere

Indhold. MED i Tønder Kommune

Indhold. MED i Tønder Kommune Indhold... 4 Formål... 4 Hvad er MED-indflydelse... 4 Hvad er MED-bestemmelse... 4 Arbejdsopgaver.... 5 MED-organisationen... 6 Flere niveauer... 7 Arbejdsmiljø... 9 Valg af tillidsrepræsentant... 9 Valg

Læs mere

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato november 2011 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan arbejde

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Strategi for sygefravær

Strategi for sygefravær Personalepolitik Strategi for sygefravær 2013-2016 September 2012 Formål Esbjerg Kommunes sygefraværsstrategi har som formål at understøtte den overordnede personalepolitiks mål om at tage vare på kommunens

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER SUNDHEDSFREMME PÅ DAGSORDENEN Sundhed handler om at være i stand til mestre de vilkår, livet byder. BST ser Sundhedsfremme på arbejdspladsen som balance og samspil mellem indsatser

Læs mere

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012

Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 2010-2012 5 Strategi for Arbejdsmiljø og sundhedsfremme 00-0 5 Derfor har vi en Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme Strategi for arbejdsmiljø og sundhedsfremme bygger på den personalepolitiske værdi Trivsel

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF LEDELSE OG ORGANISATION HR OG KOMMUNIKATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF LEDELSE OG ORGANISATION HR OG KOMMUNIKATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF LEDELSE OG ORGANISATION HR OG KOMMUNIKATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER EN STRATEGISK HANDLENDE KONTORCHEF

Læs mere

Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune

Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune I Danmarks ses stigende sundhedsudfordringer, som sammen med nye krav og retningslinjer fra flere sider stiller større krav til kommunernes arbejde

Læs mere

gladsaxe.dk Personalepolitik

gladsaxe.dk Personalepolitik gladsaxe.dk Personalepolitik 2016 1 personalepolitik I Gladsaxe Kommune har vi høje ambitioner. Vi er en stærk velfærdskommune, der løser de kommunale opgaver på et højt niveau. Vi er en kommune, som prioriterer

Læs mere

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI 23. MARTS 2015 KBA 201403376 INDLEDNING Strategien for ansvarsområde Kompetence og Arbejdsliv (KOA) udgør det faglige og politiske grundlag for Finansforbundets

Læs mere

BILAG 2. Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven

BILAG 2. Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven Regionshuset Horsens Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Emil Møllers Gade 14 DK-8700 Horsens Tel. +45 8728 5005 www.fa.rm.dk BILAG 2 Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven

Læs mere

Den Årlige Arbejdsmiljødrøftelse 2012/2013

Den Årlige Arbejdsmiljødrøftelse 2012/2013 Den Årlige Arbejdsmiljødrøftelse 2012/2013 Arbejdsmiljødrøftelse for Odense Kommune Rapport trukket d. 18-03-2013 Kære arbejdsmiljøgruppe Arbejdsmiljøet er et fælles anliggende, hvor alle ansatte i Odense

Læs mere

Hvordan er KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner blevet behandlet i kommunen?

Hvordan er KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner blevet behandlet i kommunen? Kommunernes behandling af KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner Kommune Sønderborg Esbjerg Fanø Hvordan er KKR Syddanmarks sundhedspolitiske visioner blevet behandlet i kommunen? KKR Syddanmarks sundhedspolitiske

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune

trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune trivsels politik - for ansatte i guldborgsund kommune 1 2 Indhold trivsel er velvære og balance i hverdagen Indledning... 4 Hvad er trivsel?... 6 Grundlag for trivselspolitikken... 7 Ledelses- og administrative

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018 VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK Varde Kommune 2014-2018 Godkendt af Byrådet den 01.04.2014 1. Indledning Alle borgere i Varde Kommune skal have mulighed for at leve et godt liv hele livet have mulighed

Læs mere

Den sunde arbejdsplads

Den sunde arbejdsplads Den sunde arbejdsplads Sundheds- og omsorgsområdet Områdeudvalget marts 2017 15-03-2017 Side 1 Indledning Følgende notat er udarbejdet af områdeudvalget på Sundheds- og omsorgsområdet og præsenteres på

Læs mere

Notat. Århus Kommune. Indledning. Arbejdsmiljøstrategien Arbejdsmiljøredegørelse / ledelsesevaluering af arbejdsmiljøindsatsen 2010 i MSB

Notat. Århus Kommune. Indledning. Arbejdsmiljøstrategien Arbejdsmiljøredegørelse / ledelsesevaluering af arbejdsmiljøindsatsen 2010 i MSB Notat Emne Til Kopi til Arbejdsmiljøredegørelse / ledelsesevaluering af arbejdsmiljøindsatsen 2010 i MSB HMU D. 11. marts 2011 Århus Kommune Indledning En gang årligt skal ledelsen udarbejde en evaluering

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentant

Arbejdsmiljørepræsentant Arbejdsmiljørepræsentant ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT Som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) skal du sammen med din leder og arbejdsmiljøgruppen (AMG) / lokaludvalget (LMU) være med til at sikre et sundt og godt

Læs mere

Arbejdsmiljø politik og drøftelse

Arbejdsmiljø politik og drøftelse Arbejdsmiljø politik og drøftelse Camilla Skytte Behrendsen og Niels Jørgen Rønje HR Personaleudvikling Arbejdsmiljø og trivsel team 23.feb. 2016 Arbejdsmiljø og trivsel team, der bl.a. arbejder med at

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse April 2013 1 Sammenhæng og enkelhed Denne pjece beskriver Fredensborg Kommunes styringsfilosofi. Styringsfilosofien bygger princippet

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE EN DEL AF VORES VEJ - SAMLEDE POLITIKKER I HELSINGØR KOMMUNE Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK - ET FÆLLES ANLIGGENDE

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring.

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring. P Proceslinien Start Ledere Medarbejdere Rummelighed Fleksibilitet Læring Udvikling Sundhed Trivsel Bedste arbejdsplads Gælder fra 16. januar 2008 Den nye personalepolitik 2008 Håndbog for rejsende mod

Læs mere

FREDERICIAKOMMUNE. Tosset med sundhed. Sundhedsprojekt for voksne med Oligofreni i Fredericia Kommune

FREDERICIAKOMMUNE. Tosset med sundhed. Sundhedsprojekt for voksne med Oligofreni i Fredericia Kommune FREDERICIAKOMMUNE Tosset med sundhed Sundhedsprojekt for voksne med Oligofreni i Fredericia Kommune Team Voksne Udviklingshæmmede Oktober 2009 2 Baggrund Formål Målgrupper Succeskriterier Fredericia Kommunes

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Program

VELKOMMEN TIL. Program SOCIAL & ARBEJDSMARKED VELKOMMEN TIL Arbejdsmiljø Årsmøde 2013 SOCIAL & ARBEJDSMARKED Program 8.00 Ankomst/registrering af: Arbejdsmiljørepræsentanter der skal deltage i valget til Områdeudvalg 8.20 Valg

Læs mere

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør

Børn & Unges leadership pipeline. Direktør Forvaltningschef Leder af ledere - skoleleder, DT-leder, FU-leder Børn & Unges leadership pipeline Direktør Leder af ledere - områdechef, FU-chef Leder af medarbejder Medarbejder Niveau 1: Direktør Arbejde

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Handleplan for Det gode arbejdsliv Indledning: Denne handleplan for Det gode arbejdsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Af

Læs mere

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Udgivet af Samarbejdssekretariatet Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt, eller

Læs mere

Social- og Sundhedsforvaltningen. Virksomhedsplan 2015

Social- og Sundhedsforvaltningen. Virksomhedsplan 2015 Social- og Sundhedsforvaltningen Virksomhedsplan 2015 INDHOLD Forord 3 Indsatsområder 5 Direktionens indsatsområder 5 Social- og Sundhedsforvaltningens indsatsområder 6 2 FORORD Social- og Sundhedsområdets

Læs mere

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015 Sundhedspolitisk handleplan - Fra vision til handling 2012-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE SUNDHEDSPOLITIKKENS VISION 3 FRA VISION TIL VIRKELIGHED 3 VELFÆRD PÅ NYE MÅDER 3 DE POLITISKE MÅL OG FOKUS I 2012-2015

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Vision... 2 Pejlemærker... 3 Udmøntning... 4 Indsatser... 4 Opfølgning... 6 Indledning Social ulighed i sundhed beskriver

Læs mere

HovedMEDudvalget i Skanderborg Kommune - Den årlige arbejdsmiljødrøftelse 3. november 2016 Den årlige arbejdsmiljødrøftelse 3.

HovedMEDudvalget i Skanderborg Kommune - Den årlige arbejdsmiljødrøftelse 3. november 2016 Den årlige arbejdsmiljødrøftelse 3. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse 3. november 2016 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 2 Afsnit 1 Opfølgning på Arbejdsmiljøindsatser 2016...4 2.1 Opfølgning på arbejdet med 3-i-1...4 2.2

Læs mere

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm NEGATIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.25 pt POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.12 pt PERSONALE- POLITIK Om denne pjece Denne pjece

Læs mere

Politisk udvalg: Økonomiudvalg

Politisk udvalg: Økonomiudvalg MED-aftale 2013 Alle ansatte i Faaborg-Midtfyn Kommune har medindflydelse og medbestemmelse på arbejdets tilrettelæggelse og udformning af egen arbejdssituation. En ny og revideret lokal MED-aftale, vil

Læs mere

Indstillingen tiltrådt

Indstillingen tiltrådt Indstillingen tiltrådt Emne Til Kopi til Arbejdsmiljøredegørelse - Arbejdsmiljødrøftelse og ledelsens evaluering samt delmål for HMU Aarhus Kommune Den 11. november 2011 Indledning En gang årlig skal ledelsen

Læs mere

Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015

Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015 Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015 Baggrund KL indgik i 2007 en trepartsaftale om styrket uddannelse, kompetenceudvikling m.v. med regeringen og de faglige organisationer. Aftalen indeholdt

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2017-2020 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Indledning... 4 Vision... 5 Værdigrundlag... 5 kens indsatsområder... 6 1. Trivsel og

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE PERSONALEPOLITIK ESBJERG KOMMUNE 2 FORORD Personalepolitikken for Esbjerg Kommune indeholder de grundlæggende holdninger og visioner på personaleområdet. Personalepolitikken er således det fælles grundlag

Læs mere

Notat til Sundheds og Omsorgsudvalget om arbejdsmiljø,

Notat til Sundheds og Omsorgsudvalget om arbejdsmiljø, Notat til Sundheds og Omsorgsudvalget om arbejdsmiljø, sygefravær og sundhed på arbejdspladsen Side 1 af 7 Indledning Dette notat handler om, hvordan vi i Sundhed og Omsorg ser på og arbejder med arbejdsmiljø,

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Enheden for Nyt OUH

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Enheden for Nyt OUH Juni 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Enheden for Nyt OUH Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses tabellerne

Læs mere

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI MOTIVEREDE O G E FFEKT IV E MEDARBEJDERE, GO D ØK ONOMI STYRI NG O G INTRO EN EFFEKTIV OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MISSION ˮEnkle og effektive administrative

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Procedureretningslinjer

Procedureretningslinjer Procedureretningslinjer DATO 14-04-2011 SAGSNR. 326-2011-18747 SAGSANSVARLIG Rita Jeppesen HR og Personale HR og Personale I henhold til Kalundborg Kommunes lokale MED-aftale er der udarbejdet nedenstående

Læs mere

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG APRIL 2012 VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS 8 Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2012 Layout: Operate A/S Tryk:

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

DET ER EN FÆLLES SAG AT LØSE VORES SUNDHEDSUDFORDRINGER

DET ER EN FÆLLES SAG AT LØSE VORES SUNDHEDSUDFORDRINGER En styrket arkitektbranche Perspektiver i et strategisk samarbejde med Dansk Erhverv DET ER EN FÆLLES SAG AT LØSE VORES SUNDHEDSUDFORDRINGER FORSLAG TIL FÆLLES LØSNINGER PÅ 4 INDSATSOMRÅDER INDHOLD Indholdsfortegnelse

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017

Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017 Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017 Gentofte Kommune Robusthed 2 Program: Præsentation og introduktion arbejdsplads\tr Hvad er organisatorisk robusthed for jer? Oplæg: Organisatorisk robusthed

Læs mere

Attraktiv arbejdsplads - hvordan?

Attraktiv arbejdsplads - hvordan? Attraktiv arbejdsplads - hvordan? Program Præsentation af projekt fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i København Refleksion/spørgsmål Gruppesnak om jeres erfaringer med at gøre arbejdspladser attraktive

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedspolitik

gladsaxe.dk Sundhedspolitik gladsaxe.dk Sundhedspolitik 2012-2015 Gladsaxe Kommune skal være en sund kommune Gladsaxe Kommune vil være kendt for at skabe sunde rammer, som gør det nemmere for borgerne at træffe sunde valg, og som

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

Sygefraværspolitik. Kalundborg Kommune har fokus på indsatsområder, der skal forebygge og fremme sundhed og trivsel.

Sygefraværspolitik. Kalundborg Kommune har fokus på indsatsområder, der skal forebygge og fremme sundhed og trivsel. marts 2015 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet

Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet Dato: 27. maj 2014 Brevid: 2309476 Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet I dette notat gives en endelig opfølgning på Driftaftale for Socialområdet 2013 og den afledte effekt for målopfyldelsen

Læs mere