Man skal ikke laste given gave...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Man skal ikke laste given gave..."

Transkript

1 Man skal ikke laste given gave... INDHOLD: Personalegoder Ledelsespåtegning og ledelsesberetning Finansloven Momsnyt det bemærkes... 8 Et skattetryk af en given størrelse vil naturligt fremme glæden ved at opnå fordele uden om lønsedlen. På den anden side ville det ikke være særlig rart, hvis man som ansat blev beskattet af arbejdsgiverens nødvendige udgifter til hjælpemidler i éns arbejde. Herudover vil samfundet fra den tredje side af bordet ikke kunne have megen forståelse for, at mest muligt af lønindkomsten blev konverteret til skattefrie goder. Arbejdsgiveren er placeret på den fjerde side, og med en begrænset arbejdsstyrke til disposition har det i kampen om medarbejderne af og til været brugt at supplere lønnen med frie goder. Skattemyndighedernes regler er derfor nødvendigvis ganske detaljerede - og udviklingen gør, at der kommer flere og flere typer af goder, der skal ind under reglerne. Vi prøver i FACIT at give en oversigt over den skattemæssige behandling af det enkelte gode. Denne oversigt bliver ikke lettere tilgængelig af, at skattemyndighederne opererer med en bagatelgrænse - som den ansatte selv skal holde styr på. Fortolkningstvivl og kreativitet har gjort, at området hele tiden er under skattemyndighedernes bevågenhed. Det må antages, at bagatelgrænsen langt hen ad vejen holder antallet af egentlige sager på et rimeligt niveau. I dette nummer af FACIT kommer vi ind på et område, der ikke er reguleret så meget af debet og kredit. Vi ser på ledelsens påtegning på et selskabsregnskab. Samtidig behandler vi indholdet af ledelsens årsberetning og de krav, årsregnskabsloven nu stiller. Målet med kravene er flere og bedre oplysninger til regnskabsbrugerne. Et andet regnskab er statens. Forslaget til finansloven er offentliggjort, og vi ser på de eventuelle skattemæssige tiltag i den kommende folketingssamling. Vi må nok se i øjnene, at beskatningen af personalegoder ikke flytter meget rundt på kommaerne i finansloven - given gave eller ej.

2 Personalegoder En gennemgang af reglerne Skattefrie goder Fradragsberettigede udgifter Personalegoder er goder, som hverken kan anses som en del af kontantlønnen eller som naturalieydelser. Disse skal i princippet beskattes, men der er indført en bagatelgrænse på kr. Den samlede værdi af en række personalegoder er gjort skattefri, hvis den samlede værdi af goderne fra en eller flere arbejdsgivere ikke overstiger denne grænse. Den ansatte skal selv holde regnskab med bagatelgrænsen. Derudover er privat brug af PC og P-plads, som er stillet til rådighed af arbejdsgiveren, gjort helt skattefri, hvis disse er stillet til rådighed til brug i forbindelse med arbejdet. Der er også skattefrihed for alkoholafvænning. Direktører Der gælder særlige regler for direktører og andre ansatte med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform, der modtager personalegoder i form af fri helårsbolig, fri sommerbolig eller fri lystbåd. For hovedaktionærer kan der være tale om maskeret udlodning. Flytteudgifter Ansatte, der forflyttes under samme arbejdsgiver, kan foretage fradrag i den skattepligtige indkomst for en række udgifter i forbindelse med flytningen. Eventuel, modtaget flyttegodtgørelse skal medregnes i den personlige indkomst. Følgende udgifter kan fratrækkes: Flytning af bohave Rejseudgifter for husstanden Udgifter til nødvendige installationer Huslejetab Udgifter til advokat- og mæglersalær i forbindelse med køb og salg af fast ejendom kan efter praksis ikke fradrages. Hvis arbejdsgiveren godtgør de ovennævnte fradragsberettigede flytteudgifter mod dokumentation ved eksterne udgiftsbilag, skal både godtgørelsen og de pågældende udgifter holdes udenfor den ansattes indkomst, og disse påvirker derfor ikke skatteberegningen. Den ansatte kan dog herudover foretage et skønsmæssigt fradrag for supplerende flytteudgifter på kr., afhængigt af bohavet og husstandens størrelse. Personalelån Ansatte i finanssektoren, der har optaget lån hos eller gennem arbejdsgiveren, skal alene beskattes i det omfang, lånet er ydet til en lavere rente, end hvad der svarer til arbejdsgiverens renteomkostninger (kostprisen for de penge der udlånes) i forbindelse med lånet. For andre ansatte, der har optaget lån hos eller gennem arbejdsgiveren til en lavere rente end på almindelige markedsvilkår, skal den herved opnåede fordel beskattes. Mindsterenten vil som hovedregel svare til markedsvilkårene. Eksempel på personalelån Årets rentebetaling kr. Lånerente inklusive provision 1% Mindsterente 1. halvår % Fordel (4% - 1%) 3% Fordel herefter kr. Der er oplysningspligt, men ikke med beløbsangivelse. Der er fradrag for det tilsvarende, fikserede rentebeløb (renteudgift/kapitalindkomst). Oplysningspligt Som potentiel modtager af personalegoder bør man overveje såvel positive som negative konsekvenser ved at få disse goder. For det første er en række goder ikke længere skattefri, hvis ikke alle medarbejdere får dem tilbudt. For det andet er det i mange tilfælde den ansattes ansvar at selvangive personalegodet. For det tredje er det den ansatte, der skal betale skatteregningen, hvis ikke alt er gået efter bogen. Hvis der ikke er selvangivet korrekt, risikerer man at skatteregningen suppleres med et bødeforlæg. 2

3 Myndighederne vil i første omgang rette henvendelse til lønmodtageren, hvis der er spørgsmål i relation til de selvangivne goder. Uanset om lønmodtageren har været i god eller ond tro, vil myndighedernes krav blive rettet mod denne. Kun hvis lønmodtageren ikke kan eller ikke vil betale skatten, vil myndighederne gå efter virksomheden, men i sidste ende bliver det alligevel en sag mellem virksomheden og den ansatte. Fordelen ved selv at have oplysningspligten er, at man har kontrollen med, hvad der selvangives, og dermed i sidste ende, hvorledes beskatningen af personalegoderne bliver. Fri telefon Et godt eksempel er fri telefon, som i flere år blev opgivet af arbejdsgiveren til en skattemæssig værdi af kr. Denne ordning har uden tvivl medført, at mange lønmodtagere har snydt sig selv. Hvis man således har andre udgifter til telefon i hjemmet - eksempelvis en teenager med en mobiltelefon - kan udgifterne til mobiltelefonen modregnes i den skattemæssige værdi på kr., som herved vil blive reduceret. Eneste krav er, at man kan dokumentere forbruget, der ligger ud over den fri telefon. Så det gælder om at gemme alle boner og regninger. Beskatningen af personalegoder betyder også, at det ikke er alt, man blot skal tage imod med tak. Man bliver nemlig beskattet, hvad enten man udnytter tilbuddet eller ej, hvis man først har sagt ja. Har man for eksempel sagt ja til et fitness-abonnement, som man ikke bruger, kommer man alligevel til at betale for skatteværdien heraf. Man bør derfor overveje de skattemæssige konsekvenser, inden man siger ja tak til virksomhedens personalegoder. Bagatelgrænsen Bagatelgrænsen på kr. giver ofte anledning til misforståelser. Det kan være problematisk at definere, hvilke goder der falder ind under bagatelgrænsen. Herudover kan det nok give problemer, at man selv skal holde øje med, at grænsen ikke overskrides. Konsekvensen af at overskride grænsen er, at der skal betales skat af hele beløbet. Mange tror, at hvis man blot holder en række udgifter under kr., så er det skattefrit, men så let er det ikke. Reelt kan relativt få udgiftstyper komme ind under bagatelgrænsen. Sådanne udgifter - eksempelvis til kreditkort, aviser eller arbejdstøj - skal herudover være erhvervsmæssigt begrundet for arbejdsgiveren. I modsat fald står lønmodtageren efterfølgende tilbage med hele skatteregningen. Told- og Skattestyrelsen arbejder på at få personalegoder ind på styrelsens hjemmeside som et selvstændigt punkt, så skatteborgerne så at sige selv kan tjekke om pengene passer. Det er hensigten, at skatteborgerne skal kunne gå ind under deres A- og B-indkomster på og kontrollere, hvor stor en del af indkomsten, der stammer fra personalegoder. Eksempler Frynsegoder, der er B-indkomst, kan eksempelvis være: Aviser og tidsskrifter (hvor anvendelsen kun er privat), almindelig beklædning, bonuspoint, firmabørnehave, fri jagt, fri kost og logi (hovedregel), fri skolegang, gaver i form af naturalier, private kontingenter, kørekort, lån af løsøre til privat benyttelse, medarbejderaktier, personalerabatter (hvis købspris er under arbejdsgivers kostpris), præmier og gevinster, private receptioner, private firmarejser, sundhedsudgifter uden relevans til arbejdet samt syge- og ulykkesforsikring med dækning over kr. Frynsegoder, der er B-indkomst under bagatelgrænsen, kan eksempelvis være: Arbejdstøj, forplejning ved overarbejde, frikort til offentlig trafik, kantinegoder, kørekort til mekanikerlærlinge, rabatter, ferie i forlængelse af tjenesterejse, vaccinationer og vareprøver. Man skal selv kontrollere Goder, der skal selvangives 3

4 Ledelsespåtegning og ledelsesberetning Ændringer i forbindelse med årsregnskabsloven Mange nyskabelser Den nye årsregnskabslov trådte i kraft den 1. januar Virksomheder, der tidligere har aflagt årsregnskab efter den gamle årsregnskabslov, vil derfor i den nærmeste fremtid skulle forholde sig til de mange nyskabelser, som loven har medført. Kravene til indholdet af såvel ledelsespåtegning som ledelsesberetning har undergået væsentlige ændringer. Nærværende artikel behandler de væsentligste nyheder i disse to elementer af årsrapporten. Ledelsespåtegning Kravet om underskrift på årsrapporter er ikke nyt. Ledelsens underskrift på årsrapporten signalerer, at ledelsen har ansvaret for at udarbejde årsrapporten i overensstemmelse med lovgivningen og eventuelle andre krav i for eksempel vedtægter. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Hvis der medtages såkaldte supplerende beretninger i årsrapporten - eksempelvis miljørapporter og videnregnskaber - skal ledelsespåtegningen også indeholde omtale heraf. Man kan undre sig over, at det retvisende billede af ledelsesberetningen ikke specifikt skal nævnes i ledelsespåtegningen. Havde der i årsregnskabslovens bestemmelse om ledelsespåtegningen været en generel henvisning til det retvisende billede af alle årsrapportens elementer, ville lovgivers hensigt med bestemmelsen være kommet bedre til udtryk. Ansvarsfordeling Hensigten med at indarbejde en ledelsespåtegning i årsrapporten har fra lovgivers side været at rette ledelsens opmærksomhed mod dette ansvar. Samtidig hermed er ansvarsfordelingen i forhold til revisor også tydeliggjort, idet revisor som hidtil har ansvaret for revisionen. Ledelsens ansvar for regnskabsaflæggelsen er således ikke ændret i forhold til tidligere. Indholdet af ledelsespåtegningen kan eksempelvis udformes således: Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2002 for Selskab B A/S. Ledelsesberetning Den nye årsregnskabslov har på en række områder betydet, at gamle, velkendte begreber har skiftet navn. Den hidtidige årsberetning er således nu blevet til ledelsesberetning. Udover den terminologiske nyskabelse er der foretaget væsentlige ændringer omkring kravene til indholdet af ledelsesberetningen. Som noget nyt er der fremover pligt til at udarbejde en ledelsesberetning for virksomheder omfattet af regnskabsklasse B. Disse virksomheder kunne efter den tidligere årsregnskabslov undlade årsberetningen. I figuren på næste side er angivet de krav, der stilles til indholdet af ledelsesberetningen. Figuren er opbygget således, at kravene er specificeret for de enkelte regnskabsklasser A, B og C. Det er ligeledes markeret, hvorvidt der er tale om helt nye krav. 4

5 Årsregnskabslovens krav til beskrivelse/ B C D omtale i ledelsesberetningen Virksomhedens hovedaktiviteter + + Eventuel usikkerhed ved indregning og måling, så vidt muligt med beløbsangivelse Usædvanlige forhold, så vidt muligt med beløbsangivelse Udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold Betydningsfulde hændelser indtruffet efter regnskabsårets afslutning Forventet udvikling, herunder særlige forudsætninger og usikre faktorer + Virksomhedens videnressourcer, hvis de er af særlig betydning + + Særlige forretningsmæssige og finansielle risici + Påvirkning af det eksterne miljø og foranstaltninger til forebyggelse, + + reduktion eller afhjælpning heraf Forsknings- og udviklingsaktiviteter Filialer i udlandet Årets resultat sammenholdt med tidligere udmeldte forventninger + Fem års hoved- og nøgletal + Bestyrelsens og direktionens ledelseshverv i andre danske aktieselskaber, bortset fra egne 100%-ejede datterselskaber Opfølgning på tidligere udmeldte fremtidsforventninger i årets løb markerer krav til omtale + markerer, at der er tale om et nyt krav til omtale Børsnoterede virksomheder (klasse D) vil udover ovenstående krav også være omfattet af de krav, der fremgår af de danske regnskabsvejledninger. Klasse B Virksomheder i regnskabsklasse B, som hidtil frivilligt har udarbejdet årsberetning, vil ikke opleve større indholdsmæssige krav til fremtidige ledelsesberetninger. Bortset fra kravet om beskrivelse af virksomhedens hovedaktivitet videreføres de hidtil gældende regler for klasse B-virksomheder. I praksis har mange virksomheder også hidtil givet disse oplysninger. Der er dog meget stor forskel på omfanget og detaljeringsgraden heraf. Det er ledelsens opgave at fastsætte detaljeringsniveauet for beskrivelsen af hovedaktiviteterne under hensyn til virksomhedens art og omfang. Kravene til omtale af virksomhedens forventede udvikling samt eventuelle filialer i udlandet indgår ikke længere for regnskabsklasse B, men gælder alene for virksomheder i regnskabsklasse C og D. En virksomhed kan altid vælge at følge reglerne fra en højere regnskabsklasse. Reglerne skal følges på en systematisk og konsekvent måde, men virksomheden skal dog ikke nødvendigvis følge hele det højere sæt af regler. Hvis man eksempelvis vælger at følge kravene til ledelsesberetningen for regnskabsklasse C om omtale af forventninger til fremtiden, skal virksomheden også iagttage de tilknyttede krav om beskrivelse af væsentlige forudsætninger for forudsigelserne. Dog skal virksomheden ikke nødvendigvis iagttage alle de øvrige krav til ledelsesberetningen for regnskabsklasse C. Tilsvarende skal de hovedtal, der nævnes i årsregnskabsloven, gives, såfremt der udarbejdes en hovedtalsoversigt i ledelsesberetningen. Hvis en virksomhed aflægger årsrapport efter reglerne i klasse B, men med tilvalg af enkelte regler i klasse C, skal det fremgå, at klasse B anvendes, ligesom de regler for klasse C, der yderligere anvendes, skal fremgå. Disse oplysninger placeres i forbindelse med omtale af anvendt regnskabspraksis. Klasse C For virksomheder i regnskabsklasse C skærpes kravene til ledelsesberetningen. Som det fremgår af figuren ovenfor, er der en række nye krav til indholdet, eksempelvis omtale af virksomhedens videnressourcer og miljøforhold. Tilvalgte oplysninger Skærpede krav 5

6 Forretningsgange skal etableres Andre krav, der tidligere kun har omfattet børsnoterede og statslige selskaber, er gjort obligatoriske for virksomheder i klasse C. Det er oplagt, at de nye bestemmelser vil øge kravene til virksomhedens egne styringsredskaber og registreringssystemer. Registrering Beskrivelsen af eksempelvis videnressourcer og miljøforhold kræver, at virksomhedens forretningsgange tilrettelægges, således at der sker en løbende registrering af de relevante taloplysninger og anden dokumentation. Sammenhængen mellem intern styring og ekstern rapportering er således hele fundamentet for en mere omfattende ledelsesberetning. Samtidig skal virksomhedens ledelse tage stilling til, hvorvidt oplysninger om eksempelvis miljøforhold skal gives i ledelsesberetningen, eller om der eventuelt også skal udarbejdes supplerende beretninger herom. Nye placeringer Hidtil har nedenstående oplysninger skullet gives i årsberetningen: Oplysning om et aktieselskabs ejerforhold i form af angivelse af navne med videre på selskabsdeltagere med betydelige kapitalandele i selskabet Oplysning om de faktiske omkostninger i året ved stiftelse og kapitalforhøjelse Sådanne oplysninger skal fremover gives i noterne. Der er således tale om at give disse oplysninger en anden placering end tidligere. Efter den tidligere årsregnskabslov kunne ledelsens forslag til resultatdisponering placeres enten i årsberetningen eller i tilknytning til resultatopgørelsen eller balancen. Valgmuligheden er nu fjernet, således at ledelsens forslag til resultatdisponering fremover altid skal gives i tilknytning til resultatopgørelsen. Finansloven 2003 Finanslovsforslaget for 2003 indeholder som forventet en række tiltag på det skattepolitiske område Medarbejderaktier Generelt ser det ud til, at skattetrykket målt i % af bruttonationalproduktet er på vej ned. Det er dog vanskeligt at vurdere, om det skyldes skattestoppet eller de generelle konjunkturforhold. Der er ændringer på vej vedrørende medarbejderaktier. Det forventes, at reglerne gøres enklere og mere konkurrencedygtige i forhold til udlandet. Den vigtigste ændring bliver formentlig, at beskatningen af medarbejderaktier kan udsættes til salgstidspunktet, hvis medarbejderen ønsker det, og at der bliver adgang til at anvende aktieavancebeskatningslovens regler. Der bliver en række krav, der skal opfyldes, for at reglerne kan anvendes. Til gengæld foreslås den såkaldte Vækstfondmodel ophævet. Til de, der planlægger at flytte til udlandet, er der dårligt nyt på vej. Det fremgår nemlig af forslaget, at Havelågeskatten vedrørende urealiserede aktieavancer også skal omfatte minoritetsaktier og tegningsretter, som har været ejet i mindre end 3 år. De er ikke med i dag. Det betyder, at personer, der har planer om at fraflytte Danmark, bør overveje at fremskynde planerne. Selvfølgelig forudsat de er så heldige at have en beholdning af aktier, der er steget meget i værdi, og hvor ejertiden er mindre end 3 år på fraflytningstidspunktet. Havelågeskatten er i øvrigt under pres. En EU-borger har rejst en sag mod Frankrig via EF-domstolen om de franske regler, der minder om de danske. Pointen er, at skatten hindrer arbejdskraftens frie bevægelighed inden for EU, når man har nationale regler, der går ud på at beskatte urealiserede fortjenester på aktier baseret på værdien ved fraflytningen. Hvis sagen vindes, vil dommen uden tvivl smitte af på de danske regler vedrørende personer, der ønsker at flytte til et andet EU-land. 6

7 Momsnyt Forskellige ændringer af reglerne på momsområdet Kontrol af momsregistreringsnumre Flere og flere danske virksomheder handler med virksomheder i andre EU-lande. For at fakturere eksport momsfrit skal man: talandele ikke i sig selv er momspligtige aktiviteter. I en ny kendelse fra juni måned sætter Landsskatteretten nogle forhold på plads. Landsskatteretskendelse fysisk transportere varen til et andet EU-land anføre kundens gyldige momsregistreringsnummer på den faktura, der følger varen Momsnummeret kan nu kontrolleres elektronisk via Told og Skats hjemmeside under Tast Selv Erhverv. Momsfradrag på personvognsleasing EU har stadig ikke gennemført de ventede ændringer af 6. og 8. momsdirektiv. Ændringerne får betydning for refusion af moms på omkostninger, herunder omkostninger afholdt i andre EU-lande. Indtil da kan man kun fradrage moms vedrørende drift af personvogne i forbindelse med leasing af disse i mere end 6 måneder ad gangen. Beregningsgrundlaget for momsfradraget er 2% pr. måned af den registreringsafgift, der er betalt her i landet. Efter 3 år falder grundlaget til 1% pr. måned. Momsen beregnes med 25% af grundlaget. Det er en forudsætning, at personvognen årligt anvendes mindst 10% erhvervsmæssigt. Momsfradrag for rådgiveromkostninger Der har været en del debat om og afgørelser vedrørende spørgsmålet om momsfradrag for omkostninger til advokat og revisor i forbindelse med køb og salg af aktier/kapitalandele i andre virksomheder. Blandt andet er en række holdingselskaber blevet frakendt retten til momsfradrag. Dette er sket dels med henvisning til, at de ikke i sig selv driver momspligtig virksomhed, og dels med henvisning til, at køb og salg af kapi- For det første bør man overveje at lade holdingselskabet fællesregistrere med de driftsselskaber, selskabet ejer 100% i form af datterselskaber. For det andet slås det fast, at det selskab, der afregner fællesmomsen, kan henføre momsen vedrørende rådgiverudgiften til generelle omkostninger. Momsen kan således refunderes alt efter, om de fællesregistrerede virksomheder udfører momspligtige aktiviteter eller ej. Moms af rådgiveromkostninger i forbindelse med kapitalforhøjelser med mere er dog fortsat ikke fradragsberettigede. Grænsen for store virksomheder er hævet Ved at hæve grænsen for store virksomheder fra en årlig omsætning på over 10 mio. kr. til en årlig omsætning på over 15 mio. kr. vil færre virksomheder være omfattet af reglerne om månedsvis momsafregning og indsendelse af momsangivelse den 25. i måneden efter momsperioden. I stedet vil disse virksomheder overgå til kvartalsvis momsafregning samt en angivelsesfrist på 1 måned og 10 dage efter udløbet af momsperioden. Der er særlige overgangsregler for at føre virksomhederne fra måneds- til kvartalsafregning. Det er et krav, at virksomheden tidligere har angivet og indbetalt momsen rettidigt. Fra mio. kr. 7

8 - d e t b e m æ r k e s Aktuelle satser Mindsterenten 1. januar december 2002 udgør 4% p.a. Diskonto: ,50% ,75% ,50% ,25% ,75% ,25% Aktuelle datoer 20. september 2002 Betaling af 1. rate af restskat over kr. og rest AM-bidrag for september 2002 Betaling af moms - store virksomheder (omsætning over 15 mio. kr. om året). 21. oktober 2002 Betaling af 2. rate af restskat over kr. for indkomståret oktober 2002 Betaling af moms - store virksomheder (omsætning over 15 mio. kr. om året). 11. november 2002 Betaling af moms - mellemstore virksomheder (omsætning 1-15 mio. kr. om året). 20. november 2002 Betaling af 3. rate af restskat over kr. for indkomståret Betaling af ordinære selskabsskatter for selskaber, der ikke er omfattet af acontoskatteordningen. Betaling af 2. rate og frivillig acontoskat for selskaber. 25. november 2002 Betaling af moms - store virksomheder (omsætning over 15 mio. kr. om året). Loft over ejendomsværdiskatten Som led i skattestoppet sættes der loft over stigningerne i ejendomsværdiskatten. Efter de gamle regler i ejendomsværdiskatteloven var der begrænsninger for, hvor meget ejendomsværdiskatten kan stige fra år til år. Der blev derfor givet et nedslag i ejendomsværdiskatten. Efter de nye regler fastfryses nedslaget i 2002, således at dette nedslag også anvendes fra og med Loftet over ejendomsværdiskatten omfatter også ejendomme, der bygges efter den 1. januar 2001, samt ombygninger/tilbygninger, som er foretaget efter den 1. januar Loftet fastsættes ved, at vurderingsmyndighederne vurderer ejendommen/ombygningen/tilbygningen til den værdi, ejendommen ville have haft pr. 1. januar 2001 og pr. 1. januar Ved salg af ejendommen indtræder den nye ejer i den tidligere ejers loft over beregningsgrundlaget for ejendomsværdiskatten. Frit a-kassevalg Pr. 1. september 2002 kan alle frit vælge, hvilken a-kasse man ønsker at være medlem af. De hidtil fagligt afgrænsede a-kasser kan nu optage medlemmer på tværs af faggrænser - såvel lønmodtagere som selvstændige. Det fremgår af dagspressen, at mange af a-kassernes medlemmer ikke ved, at man nu frit kan vælge a-kasse. 10% af lønmodtagerne vil overveje at skifte a-kasse, nu hvor det er muligt. 20% vil sandsynligvis ikke skifte, mens 10% er i tvivl. Over halvdelen ønsker ikke at skifte a-kasse. Næsten halvdelen siger, at et lavere kontingent i en anden a-kasse kan få dem til at skifte. Kapitalafkastsatsen Den såkaldte kapitalafkastsats er fastsat til 6% for Satsen har betydning for personer, der anvender virksomhedsskattelovens regler. September 2002 RevisorGruppen Danmark er en videnbaseret sammenslutning af selvstændige, statsautoriserede revisionsfirmaer. Medlemsfirmaer: Andersen Hübertz Kirkhoff statsautoriseret revisionsaktieselskab København Busch-Sørensen Statsautoriserede revisorer Århus / Skanderborg Gunni Pedersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab København Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Frederiksberg Revisionsfirmaet Kvist & Jensen Statsautoriserede revisorer AS Randers / Hadsten / Hadsund / Mørke Kresten Foged Statsautoriseret Revisionsaktieselskab København Krøyer Pedersen Statsautoriserede revisorer Holstebro / Struer Revisionskontoret Lemvig-Thyborøn Statsautoriseret revisionsaktieselskab Lemvig / Thyborøn Lund Thomsen & Partnere Statsautoriserede revisorer København H. Martinsen Statsautoriseret revisionsaktieselskab Esbjerg / Grindsted / Kolding / Varde / Vejen / Vejle Partner Revision Statsautoriseret revisionsaktieselskab Brande / Galten / Herning / Ikast / Jelling / Ringkøbing / Silkeborg Revisorsamvirket af 1975 Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Herlev RIR Revision Statsautoriserede revisorer I/S Roskilde / Holbæk SønderbroHus I/S Statsautoriserede Revisorer Horsens Sønderjyllands Revision Statsautoriseret revisionsaktieselskab Aabenraa / Padborg Ullits & Winther Statsautoriserede revisorer Viborg FACIT-redaktion: Jens Skovby (ansv.) Thomas Bjerrehus Tryk: Silkeborg Bogtrykkeri AS Vi tager forbehold for fejl og mangler i vort referat af lovgivning med mere, og vi påtager os intet rådgivningsansvar uden forudgående konsultation vedrørende de omhandlede emner. Eftertryk af hele artikler med kildeangivelse tilladt. Redaktionen er afsluttet den 9. september 2002.

Den nye årsregnskabslov

Den nye årsregnskabslov vedrørende Den nye årsregnskabslov - nyheder og væsentlige ændringer Forord Folketinget har vedtaget den nye årsregnskabslov. Ændringerne i forhold til det oprindeligt fremsatte lovforslag var få og relativt

Læs mere

v e d r ø r e n d e Ny årsregnskabslov

v e d r ø r e n d e Ny årsregnskabslov v e d r ø r e n d e Ny årsregnskabslov f o r o r d Folketinget har påbegyndt behandlingen af det forslag til ny årsregnskabslov, som blev fremsat den 10. januar 2001. Det forventes, at lovforslaget vedtages

Læs mere

Hvis dette er fakta...

Hvis dette er fakta... M a r t s 2 0 0 1 Hvis dette er fakta... INDHOLD: Selvangivelsen 2000... 2-4 Forslag til ny årsregnskabslov... 5-6 Bliver parcelhusreglen overfortolket?... 6-7 - det bemærkes... 8 Det er klart, at vi bestræber

Læs mere

Den mindste kunst. Der er gået hul på et nyt år, og med usvigelig præcision melder kravet om indsendelse af selvangivelsen

Den mindste kunst. Der er gået hul på et nyt år, og med usvigelig præcision melder kravet om indsendelse af selvangivelsen Den mindste kunst INDHOLD: Selvangivelsen 2003... 2-3 Udlejning af sommerhuse og fritidsejendomme... 3 Virksomheder i klasse B og aflæggelse af årsrapport... 4-5 Afskrivning på kunstnerisk udsmykning...

Læs mere

De lyse nætters tid. Vanen tro kan overskriften til FACIT relateres til indholdet af bladet - og til de skiftende tider uden for vore vinduer.

De lyse nætters tid. Vanen tro kan overskriften til FACIT relateres til indholdet af bladet - og til de skiftende tider uden for vore vinduer. De lyse nætters tid INDHOLD: Generationsskifte... 2-3 Konkurrenceevnepakken... 4 Parcelhusreglen er til debat igen... 5 Ansættelsesbeviser... 5 Omkostningsdækning i skattesager... 6 Nye regler for ejendomsværdiskat...

Læs mere

Ude godt... Der en vis tendens til, at mange af os vil noget andet end det, vi i dag er beskæftiget med.

Ude godt... Der en vis tendens til, at mange af os vil noget andet end det, vi i dag er beskæftiget med. Ude godt... INDHOLD: Skat ved arbejde i udlandet... 2-3 Nye faktureringsregler... 3-5 Skattemæssig behandling af kursgevinster og -tab... 5 Nye EU-medlemmer... 6 Reception hel/delvis fradragsret... 6-7

Læs mere

Spørgsmålet er, om indholdet i denne overskrift overhovedet giver nogen form for mening længere.

Spørgsmålet er, om indholdet i denne overskrift overhovedet giver nogen form for mening længere. Ude - og hjemme.. INDHOLD IFRS-regnskaber... 2-3 Medarbejderobligationer... 3-5 Beskatning af rejser... 5 Skattefrie omstruktureringer... 6-7 det bemærkes... 8 Spørgsmålet er, om indholdet i denne overskrift

Læs mere

When I m sixty-four...

When I m sixty-four... When I m sixty-four... INDHOLD Ændringer til momsloven... 2 Nedslag i skatten for 64-årige... 3 Ny revisorlov... 4-5 Ændring af årsregnskabsloven... 6-7 Acontoskat for selskaber... 7 det bemærkes... 8

Læs mere

Bedre sent end aldrig...

Bedre sent end aldrig... Bedre sent end aldrig... INDHOLD: Pensionsordninger... 2-3 Skattefri rejsegodtgørelse... 3-4 Arbejdsgiverbetalt sundhedsudgift... 4-5 Tilbagebetaling af AM-bidrag... 5 Generelle regler om genoptagelse...

Læs mere

Borte er den sne, som faldt i fjor.

Borte er den sne, som faldt i fjor. INDHOLD Borte er den sne, som faldt i fjor. Forårspakken 2.0... 2 Partnerselskaber... 3 Tid til generationsskifte af virksomheden?... 3 Ledelse af virksomheder i modvind... 4-5 Fradrag for indbetalinger

Læs mere

Alle mand ombord! Køb af forældre, fri færge, massage og zoneterapi, hjemmekontor og skattefrit udbytte for nu at nævne nogle af stikordene..

Alle mand ombord! Køb af forældre, fri færge, massage og zoneterapi, hjemmekontor og skattefrit udbytte for nu at nævne nogle af stikordene.. Alle mand ombord! INDHOLD Forældrekøb... 2-4 Acontoskat for selskaber... 4 Bruttotrækordninger... 5-6 Skærpet beskatning af fondsaktier... 6 Hjemmekontor med fradrag... 7 Omstrukturering... 7 det bemærkes...

Læs mere

Revision eller ej? vedrørende. Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder

Revision eller ej? vedrørende. Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder vedrørende Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder FORORD Debatten er foregået over et langt tidsrum: Skal revisionspligten for de små anparts- og aktieselskaber afskaffes

Læs mere

Pensionsordninger, skatter og afgifter

Pensionsordninger, skatter og afgifter Pensionsordninger, skatter og afgifter FORORD Pensionering handler i høj grad om opsparing altså at udskyde forbrug til senere. Politisk set har man i mange år ønsket at fremme privat pensionsopsparing

Læs mere

En lille båd, der gynger

En lille båd, der gynger En lille båd, der gynger INDHOLD Afl ønning af hovedaktionærer... 2-3 Succession ved overdragelse i levende live... 3 Gulpladebiler - virker nye regler?... 4-5 Overgangssaldo for aktionærer... 6 Revisionspåtegningen

Læs mere

Så går vi to skridt frem...

Så går vi to skridt frem... J u n i 2 0 0 1 Så går vi to skridt frem... INDHOLD: Kursusdeltagelse og skat... 2-3 Kantinemoms... 3 Momsfradrag ved salg af virksomhed og fast ejendom... 4 Holdingselskabers fradrag for etableringsomkostninger...

Læs mere

Aktieaflønning. Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.

Aktieaflønning. Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen. Aktieaflønning Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk FORORD Aktieaflønning omhandler forskellige former for

Læs mere

NYT FRA DIN REVISOR - JUNI 2011

NYT FRA DIN REVISOR - JUNI 2011 NYT FRA DIN REVISOR - JUNI 2011 Forskerskatteordningen... side 3 Tips og tricks - moms og afgifter... side 4-5 Ikrafttræden af ændringer i selskabsloven... side 6-7 It-revision... side 8-9 Kunst og skat...

Læs mere

Løngoder. beskatning af personalegoder

Løngoder. beskatning af personalegoder Løngoder beskatning af personalegoder Indholdsfortegnelse Indledning 3 1 Beskatning af personalegoder 4 1.1 Fleksible lønpakker 4 1.2 Regler for beskatning af personalegoder 5 1.3 Personalegoder og værdiansættelse

Læs mere

Overgangsbekendtgørelsen

Overgangsbekendtgørelsen vedrørende Overgangsbekendtgørelsen Den længe ventede bekendtgørelse er nu en realitet Væsentligt supplement 2 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har udsendt Bekendtgørelse om undtagelser fra lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Begreber i årsrapporten

Begreber i årsrapporten vedrørende Begreber i årsrapporten En hjælp til forståelse af nye og gamle begreber Vi lever i et samfund, hvor omskifteligheden og udviklingen bliver mere og mere tydelig. Den nye årsregnskabslov fra

Læs mere

Virksomhedsordningen... side 4-5 Persondataloven... side 6-7 Ejerregisteret... side 8-9 Kapitalejerlån... side 10-11 Det bemærkes...

Virksomhedsordningen... side 4-5 Persondataloven... side 6-7 Ejerregisteret... side 8-9 Kapitalejerlån... side 10-11 Det bemærkes... Virksomhedsordningen... side 4-5 Persondataloven... side 6-7 Ejerregisteret... side 8-9 Kapitalejerlån... side 10-11 Det bemærkes... side 12 Den der ikke kender - vil ikke få greb om fremtiden! Side 2

Læs mere

NYT FRA DIN REVISOR - MARTS 2013

NYT FRA DIN REVISOR - MARTS 2013 NYT FRA DIN REVISOR - MARTS 2013 Udvidet gennemgang... side 3 Aktieavancebeskatning i selskaber... side 4-5 Forsknings- og udviklingsomkostninger giver penge i kassen... side 6-7 Generationsskifte ved

Læs mere

NYT FRA DIN REVISOR - MARTS 2013

NYT FRA DIN REVISOR - MARTS 2013 NYT FRA DIN REVISOR - MARTS 2013 Udvidet gennemgang... side 3 Aktieavancebeskatning i selskaber... side 4-5 Forsknings- og udviklingsomkostninger giver penge i kassen... side 6-7 Generationsskifte ved

Læs mere

vedrørende Revision eller ej? En kort beskrivelse af reglerne - og mulighederne, herunder ændringer pr. 1. januar 2011

vedrørende Revision eller ej? En kort beskrivelse af reglerne - og mulighederne, herunder ændringer pr. 1. januar 2011 vedrørende Revision eller ej?? En kort beskrivelse af reglerne - og mulighederne, herunder ændringer pr. 1. januar 2011 FORORD Revision af de små anparts- og aktieselskaber i Danmark har været frivillig

Læs mere

God regnskabspraksis. i DLBR

God regnskabspraksis. i DLBR God regnskabspraksis i DLBR God regnskabspraksis i DLBR Forfatter: Faglig redaktion: Jens Faurholt Olesen, Videncentret for Landbrug, Økonomi Carsten Hansen, Videncentret for Landbrug, Økonomi Martin Elkjær,

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B ÅRSRAPPORT 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B Årsrapport 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 1. 37. Årgang Marts 2010

Danske Revisorer. Nr. 1. 37. Årgang Marts 2010 Danske Revisorer Nr. 1 37. Årgang Marts 2010 ERFAgrupper Foreningen Danske Revisorer Munkehatten 32 5220 Odense SØ Telefon 65 93 25 00 Telefax 65 93 25 08 Bestyrelse: Formand: Merete Leth Ulstrupvej 10

Læs mere

NYT FRA DIN REVISOR - SEPTEMBER 2013

NYT FRA DIN REVISOR - SEPTEMBER 2013 NYT FRA DIN REVISOR - SEPTEMBER 2013 Kontantforbuddet i hvidvaskloven... side 4-5 Moms ved overdragelse af virksomhed... side 6-7 Beskatning af personalegoder... side 8-9 Forældrekøb... side 10-11 Det

Læs mere

NYT FRA DIN REVISOR - JUNI 2013

NYT FRA DIN REVISOR - JUNI 2013 NYT FRA DIN REVISOR - JUNI 2013 Pensionsmidler kan anvendes til investering i unoterede aktier... side 4-5 Indbrud i netbanken... side 6-7 Momspraksis ved EU-handel... side 8-9 Virksomheders brug af vikarer...

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse. vedrørende vedrørende Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse Forord Mange virksomheder spørger, om vi kan forklare dem reglerne for udbetaling af skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse samt reglerne for dækning

Læs mere