Man skal ikke laste given gave...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Man skal ikke laste given gave..."

Transkript

1 Man skal ikke laste given gave... INDHOLD: Personalegoder Ledelsespåtegning og ledelsesberetning Finansloven Momsnyt det bemærkes... 8 Et skattetryk af en given størrelse vil naturligt fremme glæden ved at opnå fordele uden om lønsedlen. På den anden side ville det ikke være særlig rart, hvis man som ansat blev beskattet af arbejdsgiverens nødvendige udgifter til hjælpemidler i éns arbejde. Herudover vil samfundet fra den tredje side af bordet ikke kunne have megen forståelse for, at mest muligt af lønindkomsten blev konverteret til skattefrie goder. Arbejdsgiveren er placeret på den fjerde side, og med en begrænset arbejdsstyrke til disposition har det i kampen om medarbejderne af og til været brugt at supplere lønnen med frie goder. Skattemyndighedernes regler er derfor nødvendigvis ganske detaljerede - og udviklingen gør, at der kommer flere og flere typer af goder, der skal ind under reglerne. Vi prøver i FACIT at give en oversigt over den skattemæssige behandling af det enkelte gode. Denne oversigt bliver ikke lettere tilgængelig af, at skattemyndighederne opererer med en bagatelgrænse - som den ansatte selv skal holde styr på. Fortolkningstvivl og kreativitet har gjort, at området hele tiden er under skattemyndighedernes bevågenhed. Det må antages, at bagatelgrænsen langt hen ad vejen holder antallet af egentlige sager på et rimeligt niveau. I dette nummer af FACIT kommer vi ind på et område, der ikke er reguleret så meget af debet og kredit. Vi ser på ledelsens påtegning på et selskabsregnskab. Samtidig behandler vi indholdet af ledelsens årsberetning og de krav, årsregnskabsloven nu stiller. Målet med kravene er flere og bedre oplysninger til regnskabsbrugerne. Et andet regnskab er statens. Forslaget til finansloven er offentliggjort, og vi ser på de eventuelle skattemæssige tiltag i den kommende folketingssamling. Vi må nok se i øjnene, at beskatningen af personalegoder ikke flytter meget rundt på kommaerne i finansloven - given gave eller ej.

2 Personalegoder En gennemgang af reglerne Skattefrie goder Fradragsberettigede udgifter Personalegoder er goder, som hverken kan anses som en del af kontantlønnen eller som naturalieydelser. Disse skal i princippet beskattes, men der er indført en bagatelgrænse på kr. Den samlede værdi af en række personalegoder er gjort skattefri, hvis den samlede værdi af goderne fra en eller flere arbejdsgivere ikke overstiger denne grænse. Den ansatte skal selv holde regnskab med bagatelgrænsen. Derudover er privat brug af PC og P-plads, som er stillet til rådighed af arbejdsgiveren, gjort helt skattefri, hvis disse er stillet til rådighed til brug i forbindelse med arbejdet. Der er også skattefrihed for alkoholafvænning. Direktører Der gælder særlige regler for direktører og andre ansatte med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform, der modtager personalegoder i form af fri helårsbolig, fri sommerbolig eller fri lystbåd. For hovedaktionærer kan der være tale om maskeret udlodning. Flytteudgifter Ansatte, der forflyttes under samme arbejdsgiver, kan foretage fradrag i den skattepligtige indkomst for en række udgifter i forbindelse med flytningen. Eventuel, modtaget flyttegodtgørelse skal medregnes i den personlige indkomst. Følgende udgifter kan fratrækkes: Flytning af bohave Rejseudgifter for husstanden Udgifter til nødvendige installationer Huslejetab Udgifter til advokat- og mæglersalær i forbindelse med køb og salg af fast ejendom kan efter praksis ikke fradrages. Hvis arbejdsgiveren godtgør de ovennævnte fradragsberettigede flytteudgifter mod dokumentation ved eksterne udgiftsbilag, skal både godtgørelsen og de pågældende udgifter holdes udenfor den ansattes indkomst, og disse påvirker derfor ikke skatteberegningen. Den ansatte kan dog herudover foretage et skønsmæssigt fradrag for supplerende flytteudgifter på kr., afhængigt af bohavet og husstandens størrelse. Personalelån Ansatte i finanssektoren, der har optaget lån hos eller gennem arbejdsgiveren, skal alene beskattes i det omfang, lånet er ydet til en lavere rente, end hvad der svarer til arbejdsgiverens renteomkostninger (kostprisen for de penge der udlånes) i forbindelse med lånet. For andre ansatte, der har optaget lån hos eller gennem arbejdsgiveren til en lavere rente end på almindelige markedsvilkår, skal den herved opnåede fordel beskattes. Mindsterenten vil som hovedregel svare til markedsvilkårene. Eksempel på personalelån Årets rentebetaling kr. Lånerente inklusive provision 1% Mindsterente 1. halvår % Fordel (4% - 1%) 3% Fordel herefter kr. Der er oplysningspligt, men ikke med beløbsangivelse. Der er fradrag for det tilsvarende, fikserede rentebeløb (renteudgift/kapitalindkomst). Oplysningspligt Som potentiel modtager af personalegoder bør man overveje såvel positive som negative konsekvenser ved at få disse goder. For det første er en række goder ikke længere skattefri, hvis ikke alle medarbejdere får dem tilbudt. For det andet er det i mange tilfælde den ansattes ansvar at selvangive personalegodet. For det tredje er det den ansatte, der skal betale skatteregningen, hvis ikke alt er gået efter bogen. Hvis der ikke er selvangivet korrekt, risikerer man at skatteregningen suppleres med et bødeforlæg. 2

3 Myndighederne vil i første omgang rette henvendelse til lønmodtageren, hvis der er spørgsmål i relation til de selvangivne goder. Uanset om lønmodtageren har været i god eller ond tro, vil myndighedernes krav blive rettet mod denne. Kun hvis lønmodtageren ikke kan eller ikke vil betale skatten, vil myndighederne gå efter virksomheden, men i sidste ende bliver det alligevel en sag mellem virksomheden og den ansatte. Fordelen ved selv at have oplysningspligten er, at man har kontrollen med, hvad der selvangives, og dermed i sidste ende, hvorledes beskatningen af personalegoderne bliver. Fri telefon Et godt eksempel er fri telefon, som i flere år blev opgivet af arbejdsgiveren til en skattemæssig værdi af kr. Denne ordning har uden tvivl medført, at mange lønmodtagere har snydt sig selv. Hvis man således har andre udgifter til telefon i hjemmet - eksempelvis en teenager med en mobiltelefon - kan udgifterne til mobiltelefonen modregnes i den skattemæssige værdi på kr., som herved vil blive reduceret. Eneste krav er, at man kan dokumentere forbruget, der ligger ud over den fri telefon. Så det gælder om at gemme alle boner og regninger. Beskatningen af personalegoder betyder også, at det ikke er alt, man blot skal tage imod med tak. Man bliver nemlig beskattet, hvad enten man udnytter tilbuddet eller ej, hvis man først har sagt ja. Har man for eksempel sagt ja til et fitness-abonnement, som man ikke bruger, kommer man alligevel til at betale for skatteværdien heraf. Man bør derfor overveje de skattemæssige konsekvenser, inden man siger ja tak til virksomhedens personalegoder. Bagatelgrænsen Bagatelgrænsen på kr. giver ofte anledning til misforståelser. Det kan være problematisk at definere, hvilke goder der falder ind under bagatelgrænsen. Herudover kan det nok give problemer, at man selv skal holde øje med, at grænsen ikke overskrides. Konsekvensen af at overskride grænsen er, at der skal betales skat af hele beløbet. Mange tror, at hvis man blot holder en række udgifter under kr., så er det skattefrit, men så let er det ikke. Reelt kan relativt få udgiftstyper komme ind under bagatelgrænsen. Sådanne udgifter - eksempelvis til kreditkort, aviser eller arbejdstøj - skal herudover være erhvervsmæssigt begrundet for arbejdsgiveren. I modsat fald står lønmodtageren efterfølgende tilbage med hele skatteregningen. Told- og Skattestyrelsen arbejder på at få personalegoder ind på styrelsens hjemmeside som et selvstændigt punkt, så skatteborgerne så at sige selv kan tjekke om pengene passer. Det er hensigten, at skatteborgerne skal kunne gå ind under deres A- og B-indkomster på og kontrollere, hvor stor en del af indkomsten, der stammer fra personalegoder. Eksempler Frynsegoder, der er B-indkomst, kan eksempelvis være: Aviser og tidsskrifter (hvor anvendelsen kun er privat), almindelig beklædning, bonuspoint, firmabørnehave, fri jagt, fri kost og logi (hovedregel), fri skolegang, gaver i form af naturalier, private kontingenter, kørekort, lån af løsøre til privat benyttelse, medarbejderaktier, personalerabatter (hvis købspris er under arbejdsgivers kostpris), præmier og gevinster, private receptioner, private firmarejser, sundhedsudgifter uden relevans til arbejdet samt syge- og ulykkesforsikring med dækning over kr. Frynsegoder, der er B-indkomst under bagatelgrænsen, kan eksempelvis være: Arbejdstøj, forplejning ved overarbejde, frikort til offentlig trafik, kantinegoder, kørekort til mekanikerlærlinge, rabatter, ferie i forlængelse af tjenesterejse, vaccinationer og vareprøver. Man skal selv kontrollere Goder, der skal selvangives 3

4 Ledelsespåtegning og ledelsesberetning Ændringer i forbindelse med årsregnskabsloven Mange nyskabelser Den nye årsregnskabslov trådte i kraft den 1. januar Virksomheder, der tidligere har aflagt årsregnskab efter den gamle årsregnskabslov, vil derfor i den nærmeste fremtid skulle forholde sig til de mange nyskabelser, som loven har medført. Kravene til indholdet af såvel ledelsespåtegning som ledelsesberetning har undergået væsentlige ændringer. Nærværende artikel behandler de væsentligste nyheder i disse to elementer af årsrapporten. Ledelsespåtegning Kravet om underskrift på årsrapporter er ikke nyt. Ledelsens underskrift på årsrapporten signalerer, at ledelsen har ansvaret for at udarbejde årsrapporten i overensstemmelse med lovgivningen og eventuelle andre krav i for eksempel vedtægter. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Hvis der medtages såkaldte supplerende beretninger i årsrapporten - eksempelvis miljørapporter og videnregnskaber - skal ledelsespåtegningen også indeholde omtale heraf. Man kan undre sig over, at det retvisende billede af ledelsesberetningen ikke specifikt skal nævnes i ledelsespåtegningen. Havde der i årsregnskabslovens bestemmelse om ledelsespåtegningen været en generel henvisning til det retvisende billede af alle årsrapportens elementer, ville lovgivers hensigt med bestemmelsen være kommet bedre til udtryk. Ansvarsfordeling Hensigten med at indarbejde en ledelsespåtegning i årsrapporten har fra lovgivers side været at rette ledelsens opmærksomhed mod dette ansvar. Samtidig hermed er ansvarsfordelingen i forhold til revisor også tydeliggjort, idet revisor som hidtil har ansvaret for revisionen. Ledelsens ansvar for regnskabsaflæggelsen er således ikke ændret i forhold til tidligere. Indholdet af ledelsespåtegningen kan eksempelvis udformes således: Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2002 for Selskab B A/S. Ledelsesberetning Den nye årsregnskabslov har på en række områder betydet, at gamle, velkendte begreber har skiftet navn. Den hidtidige årsberetning er således nu blevet til ledelsesberetning. Udover den terminologiske nyskabelse er der foretaget væsentlige ændringer omkring kravene til indholdet af ledelsesberetningen. Som noget nyt er der fremover pligt til at udarbejde en ledelsesberetning for virksomheder omfattet af regnskabsklasse B. Disse virksomheder kunne efter den tidligere årsregnskabslov undlade årsberetningen. I figuren på næste side er angivet de krav, der stilles til indholdet af ledelsesberetningen. Figuren er opbygget således, at kravene er specificeret for de enkelte regnskabsklasser A, B og C. Det er ligeledes markeret, hvorvidt der er tale om helt nye krav. 4

5 Årsregnskabslovens krav til beskrivelse/ B C D omtale i ledelsesberetningen Virksomhedens hovedaktiviteter + + Eventuel usikkerhed ved indregning og måling, så vidt muligt med beløbsangivelse Usædvanlige forhold, så vidt muligt med beløbsangivelse Udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold Betydningsfulde hændelser indtruffet efter regnskabsårets afslutning Forventet udvikling, herunder særlige forudsætninger og usikre faktorer + Virksomhedens videnressourcer, hvis de er af særlig betydning + + Særlige forretningsmæssige og finansielle risici + Påvirkning af det eksterne miljø og foranstaltninger til forebyggelse, + + reduktion eller afhjælpning heraf Forsknings- og udviklingsaktiviteter Filialer i udlandet Årets resultat sammenholdt med tidligere udmeldte forventninger + Fem års hoved- og nøgletal + Bestyrelsens og direktionens ledelseshverv i andre danske aktieselskaber, bortset fra egne 100%-ejede datterselskaber Opfølgning på tidligere udmeldte fremtidsforventninger i årets løb markerer krav til omtale + markerer, at der er tale om et nyt krav til omtale Børsnoterede virksomheder (klasse D) vil udover ovenstående krav også være omfattet af de krav, der fremgår af de danske regnskabsvejledninger. Klasse B Virksomheder i regnskabsklasse B, som hidtil frivilligt har udarbejdet årsberetning, vil ikke opleve større indholdsmæssige krav til fremtidige ledelsesberetninger. Bortset fra kravet om beskrivelse af virksomhedens hovedaktivitet videreføres de hidtil gældende regler for klasse B-virksomheder. I praksis har mange virksomheder også hidtil givet disse oplysninger. Der er dog meget stor forskel på omfanget og detaljeringsgraden heraf. Det er ledelsens opgave at fastsætte detaljeringsniveauet for beskrivelsen af hovedaktiviteterne under hensyn til virksomhedens art og omfang. Kravene til omtale af virksomhedens forventede udvikling samt eventuelle filialer i udlandet indgår ikke længere for regnskabsklasse B, men gælder alene for virksomheder i regnskabsklasse C og D. En virksomhed kan altid vælge at følge reglerne fra en højere regnskabsklasse. Reglerne skal følges på en systematisk og konsekvent måde, men virksomheden skal dog ikke nødvendigvis følge hele det højere sæt af regler. Hvis man eksempelvis vælger at følge kravene til ledelsesberetningen for regnskabsklasse C om omtale af forventninger til fremtiden, skal virksomheden også iagttage de tilknyttede krav om beskrivelse af væsentlige forudsætninger for forudsigelserne. Dog skal virksomheden ikke nødvendigvis iagttage alle de øvrige krav til ledelsesberetningen for regnskabsklasse C. Tilsvarende skal de hovedtal, der nævnes i årsregnskabsloven, gives, såfremt der udarbejdes en hovedtalsoversigt i ledelsesberetningen. Hvis en virksomhed aflægger årsrapport efter reglerne i klasse B, men med tilvalg af enkelte regler i klasse C, skal det fremgå, at klasse B anvendes, ligesom de regler for klasse C, der yderligere anvendes, skal fremgå. Disse oplysninger placeres i forbindelse med omtale af anvendt regnskabspraksis. Klasse C For virksomheder i regnskabsklasse C skærpes kravene til ledelsesberetningen. Som det fremgår af figuren ovenfor, er der en række nye krav til indholdet, eksempelvis omtale af virksomhedens videnressourcer og miljøforhold. Tilvalgte oplysninger Skærpede krav 5

6 Forretningsgange skal etableres Andre krav, der tidligere kun har omfattet børsnoterede og statslige selskaber, er gjort obligatoriske for virksomheder i klasse C. Det er oplagt, at de nye bestemmelser vil øge kravene til virksomhedens egne styringsredskaber og registreringssystemer. Registrering Beskrivelsen af eksempelvis videnressourcer og miljøforhold kræver, at virksomhedens forretningsgange tilrettelægges, således at der sker en løbende registrering af de relevante taloplysninger og anden dokumentation. Sammenhængen mellem intern styring og ekstern rapportering er således hele fundamentet for en mere omfattende ledelsesberetning. Samtidig skal virksomhedens ledelse tage stilling til, hvorvidt oplysninger om eksempelvis miljøforhold skal gives i ledelsesberetningen, eller om der eventuelt også skal udarbejdes supplerende beretninger herom. Nye placeringer Hidtil har nedenstående oplysninger skullet gives i årsberetningen: Oplysning om et aktieselskabs ejerforhold i form af angivelse af navne med videre på selskabsdeltagere med betydelige kapitalandele i selskabet Oplysning om de faktiske omkostninger i året ved stiftelse og kapitalforhøjelse Sådanne oplysninger skal fremover gives i noterne. Der er således tale om at give disse oplysninger en anden placering end tidligere. Efter den tidligere årsregnskabslov kunne ledelsens forslag til resultatdisponering placeres enten i årsberetningen eller i tilknytning til resultatopgørelsen eller balancen. Valgmuligheden er nu fjernet, således at ledelsens forslag til resultatdisponering fremover altid skal gives i tilknytning til resultatopgørelsen. Finansloven 2003 Finanslovsforslaget for 2003 indeholder som forventet en række tiltag på det skattepolitiske område Medarbejderaktier Generelt ser det ud til, at skattetrykket målt i % af bruttonationalproduktet er på vej ned. Det er dog vanskeligt at vurdere, om det skyldes skattestoppet eller de generelle konjunkturforhold. Der er ændringer på vej vedrørende medarbejderaktier. Det forventes, at reglerne gøres enklere og mere konkurrencedygtige i forhold til udlandet. Den vigtigste ændring bliver formentlig, at beskatningen af medarbejderaktier kan udsættes til salgstidspunktet, hvis medarbejderen ønsker det, og at der bliver adgang til at anvende aktieavancebeskatningslovens regler. Der bliver en række krav, der skal opfyldes, for at reglerne kan anvendes. Til gengæld foreslås den såkaldte Vækstfondmodel ophævet. Til de, der planlægger at flytte til udlandet, er der dårligt nyt på vej. Det fremgår nemlig af forslaget, at Havelågeskatten vedrørende urealiserede aktieavancer også skal omfatte minoritetsaktier og tegningsretter, som har været ejet i mindre end 3 år. De er ikke med i dag. Det betyder, at personer, der har planer om at fraflytte Danmark, bør overveje at fremskynde planerne. Selvfølgelig forudsat de er så heldige at have en beholdning af aktier, der er steget meget i værdi, og hvor ejertiden er mindre end 3 år på fraflytningstidspunktet. Havelågeskatten er i øvrigt under pres. En EU-borger har rejst en sag mod Frankrig via EF-domstolen om de franske regler, der minder om de danske. Pointen er, at skatten hindrer arbejdskraftens frie bevægelighed inden for EU, når man har nationale regler, der går ud på at beskatte urealiserede fortjenester på aktier baseret på værdien ved fraflytningen. Hvis sagen vindes, vil dommen uden tvivl smitte af på de danske regler vedrørende personer, der ønsker at flytte til et andet EU-land. 6

7 Momsnyt Forskellige ændringer af reglerne på momsområdet Kontrol af momsregistreringsnumre Flere og flere danske virksomheder handler med virksomheder i andre EU-lande. For at fakturere eksport momsfrit skal man: talandele ikke i sig selv er momspligtige aktiviteter. I en ny kendelse fra juni måned sætter Landsskatteretten nogle forhold på plads. Landsskatteretskendelse fysisk transportere varen til et andet EU-land anføre kundens gyldige momsregistreringsnummer på den faktura, der følger varen Momsnummeret kan nu kontrolleres elektronisk via Told og Skats hjemmeside under Tast Selv Erhverv. Momsfradrag på personvognsleasing EU har stadig ikke gennemført de ventede ændringer af 6. og 8. momsdirektiv. Ændringerne får betydning for refusion af moms på omkostninger, herunder omkostninger afholdt i andre EU-lande. Indtil da kan man kun fradrage moms vedrørende drift af personvogne i forbindelse med leasing af disse i mere end 6 måneder ad gangen. Beregningsgrundlaget for momsfradraget er 2% pr. måned af den registreringsafgift, der er betalt her i landet. Efter 3 år falder grundlaget til 1% pr. måned. Momsen beregnes med 25% af grundlaget. Det er en forudsætning, at personvognen årligt anvendes mindst 10% erhvervsmæssigt. Momsfradrag for rådgiveromkostninger Der har været en del debat om og afgørelser vedrørende spørgsmålet om momsfradrag for omkostninger til advokat og revisor i forbindelse med køb og salg af aktier/kapitalandele i andre virksomheder. Blandt andet er en række holdingselskaber blevet frakendt retten til momsfradrag. Dette er sket dels med henvisning til, at de ikke i sig selv driver momspligtig virksomhed, og dels med henvisning til, at køb og salg af kapi- For det første bør man overveje at lade holdingselskabet fællesregistrere med de driftsselskaber, selskabet ejer 100% i form af datterselskaber. For det andet slås det fast, at det selskab, der afregner fællesmomsen, kan henføre momsen vedrørende rådgiverudgiften til generelle omkostninger. Momsen kan således refunderes alt efter, om de fællesregistrerede virksomheder udfører momspligtige aktiviteter eller ej. Moms af rådgiveromkostninger i forbindelse med kapitalforhøjelser med mere er dog fortsat ikke fradragsberettigede. Grænsen for store virksomheder er hævet Ved at hæve grænsen for store virksomheder fra en årlig omsætning på over 10 mio. kr. til en årlig omsætning på over 15 mio. kr. vil færre virksomheder være omfattet af reglerne om månedsvis momsafregning og indsendelse af momsangivelse den 25. i måneden efter momsperioden. I stedet vil disse virksomheder overgå til kvartalsvis momsafregning samt en angivelsesfrist på 1 måned og 10 dage efter udløbet af momsperioden. Der er særlige overgangsregler for at føre virksomhederne fra måneds- til kvartalsafregning. Det er et krav, at virksomheden tidligere har angivet og indbetalt momsen rettidigt. Fra mio. kr. 7

8 - d e t b e m æ r k e s Aktuelle satser Mindsterenten 1. januar december 2002 udgør 4% p.a. Diskonto: ,50% ,75% ,50% ,25% ,75% ,25% Aktuelle datoer 20. september 2002 Betaling af 1. rate af restskat over kr. og rest AM-bidrag for september 2002 Betaling af moms - store virksomheder (omsætning over 15 mio. kr. om året). 21. oktober 2002 Betaling af 2. rate af restskat over kr. for indkomståret oktober 2002 Betaling af moms - store virksomheder (omsætning over 15 mio. kr. om året). 11. november 2002 Betaling af moms - mellemstore virksomheder (omsætning 1-15 mio. kr. om året). 20. november 2002 Betaling af 3. rate af restskat over kr. for indkomståret Betaling af ordinære selskabsskatter for selskaber, der ikke er omfattet af acontoskatteordningen. Betaling af 2. rate og frivillig acontoskat for selskaber. 25. november 2002 Betaling af moms - store virksomheder (omsætning over 15 mio. kr. om året). Loft over ejendomsværdiskatten Som led i skattestoppet sættes der loft over stigningerne i ejendomsværdiskatten. Efter de gamle regler i ejendomsværdiskatteloven var der begrænsninger for, hvor meget ejendomsværdiskatten kan stige fra år til år. Der blev derfor givet et nedslag i ejendomsværdiskatten. Efter de nye regler fastfryses nedslaget i 2002, således at dette nedslag også anvendes fra og med Loftet over ejendomsværdiskatten omfatter også ejendomme, der bygges efter den 1. januar 2001, samt ombygninger/tilbygninger, som er foretaget efter den 1. januar Loftet fastsættes ved, at vurderingsmyndighederne vurderer ejendommen/ombygningen/tilbygningen til den værdi, ejendommen ville have haft pr. 1. januar 2001 og pr. 1. januar Ved salg af ejendommen indtræder den nye ejer i den tidligere ejers loft over beregningsgrundlaget for ejendomsværdiskatten. Frit a-kassevalg Pr. 1. september 2002 kan alle frit vælge, hvilken a-kasse man ønsker at være medlem af. De hidtil fagligt afgrænsede a-kasser kan nu optage medlemmer på tværs af faggrænser - såvel lønmodtagere som selvstændige. Det fremgår af dagspressen, at mange af a-kassernes medlemmer ikke ved, at man nu frit kan vælge a-kasse. 10% af lønmodtagerne vil overveje at skifte a-kasse, nu hvor det er muligt. 20% vil sandsynligvis ikke skifte, mens 10% er i tvivl. Over halvdelen ønsker ikke at skifte a-kasse. Næsten halvdelen siger, at et lavere kontingent i en anden a-kasse kan få dem til at skifte. Kapitalafkastsatsen Den såkaldte kapitalafkastsats er fastsat til 6% for Satsen har betydning for personer, der anvender virksomhedsskattelovens regler. September 2002 RevisorGruppen Danmark er en videnbaseret sammenslutning af selvstændige, statsautoriserede revisionsfirmaer. Medlemsfirmaer: Andersen Hübertz Kirkhoff statsautoriseret revisionsaktieselskab København Busch-Sørensen Statsautoriserede revisorer Århus / Skanderborg Gunni Pedersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab København Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Frederiksberg Revisionsfirmaet Kvist & Jensen Statsautoriserede revisorer AS Randers / Hadsten / Hadsund / Mørke Kresten Foged Statsautoriseret Revisionsaktieselskab København Krøyer Pedersen Statsautoriserede revisorer Holstebro / Struer Revisionskontoret Lemvig-Thyborøn Statsautoriseret revisionsaktieselskab Lemvig / Thyborøn Lund Thomsen & Partnere Statsautoriserede revisorer København H. Martinsen Statsautoriseret revisionsaktieselskab Esbjerg / Grindsted / Kolding / Varde / Vejen / Vejle Partner Revision Statsautoriseret revisionsaktieselskab Brande / Galten / Herning / Ikast / Jelling / Ringkøbing / Silkeborg Revisorsamvirket af 1975 Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Herlev RIR Revision Statsautoriserede revisorer I/S Roskilde / Holbæk SønderbroHus I/S Statsautoriserede Revisorer Horsens Sønderjyllands Revision Statsautoriseret revisionsaktieselskab Aabenraa / Padborg Ullits & Winther Statsautoriserede revisorer Viborg FACIT-redaktion: Jens Skovby (ansv.) Thomas Bjerrehus Tryk: Silkeborg Bogtrykkeri AS Vi tager forbehold for fejl og mangler i vort referat af lovgivning med mere, og vi påtager os intet rådgivningsansvar uden forudgående konsultation vedrørende de omhandlede emner. Eftertryk af hele artikler med kildeangivelse tilladt. Redaktionen er afsluttet den 9. september 2002.

Overgangsbekendtgørelsen

Overgangsbekendtgørelsen vedrørende Overgangsbekendtgørelsen Den længe ventede bekendtgørelse er nu en realitet Væsentligt supplement 2 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har udsendt Bekendtgørelse om undtagelser fra lov om erhvervsdrivende

Læs mere

2004/2005 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk Andersen Hübertz Kirkhoff, statsautoriseret

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Revision eller ej? vedrørende. Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder

Revision eller ej? vedrørende. Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder vedrørende Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder FORORD Debatten er foregået over et langt tidsrum: Skal revisionspligten for de små anparts- og aktieselskaber afskaffes

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

BYGGESELSKABET ØS9 APS STRANDVEJEN 118, 2900 HELLERUP 2014/15

BYGGESELSKABET ØS9 APS STRANDVEJEN 118, 2900 HELLERUP 2014/15 Tlf.: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BYGGESELSKABET ØS9 APS STRANDVEJEN 118, 2900 HELLERUP ÅRSRAPPORT

Læs mere

Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår

Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår MA-TEK ApS Randersvej 69 8370 Hadsten CVR-nr. 31286425 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den. Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

CETONIA TRADING APS 2012/13

CETONIA TRADING APS 2012/13 Tlf: 87 25 58 00 viborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Tingvej 11, 1. sal DK-8800 Viborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CETONIA TRADING APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K

Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K CVR-nr. 33 87 18 80 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

EURO MANACO A/S 2011/12

EURO MANACO A/S 2011/12 Euro ManaC c/o Dansk C A/S9230 Svenstrup 25814401 EURO MANACO A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011/12 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 23. november 2012 Steen

Læs mere

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den FODER & FRITID ApS Årsrapport 18. september 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2013 Dennis Jørgensen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

10. DECEMBER 2011 A/S

10. DECEMBER 2011 A/S 10. DECEMBER 2011 A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/04/2015 Ibbi Kaas Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/03/2013 Per Frost Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

JJH INVEST APS DURUPVEJ 23, GLYNGØRE, 7870 ROSLEV

JJH INVEST APS DURUPVEJ 23, GLYNGØRE, 7870 ROSLEV Tlf.: 96 14 27 00 skive@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Asylgade 1 U, 5. sal DK-7800 Skive CVR-nr. 20 22 26 7020222670 JJH INVEST APS DURUPVEJ 23, GLYNGØRE, 7870 ROSLEV ÅRSRAPPORT

Læs mere

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon CVR-nr 22 59 04 13, Vesterbrogade 5, 1502 København V Handels ApS Panoptikon Beretning for 2008 Selskabet indgår korttidskontrakter med forskellige ferieudbydere,

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

StoryTelling ApS CVR-nr

StoryTelling ApS CVR-nr CVR-nr. 32 09 60 77 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 03.06.13 Birthe Jægerum Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia

Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 1. oktober 2015-30. september 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

FLOWPAD A/S CVR-nr

FLOWPAD A/S CVR-nr CVR-nr. 35 51 78 47 Årsrapport for regnskabsåret 17.10.13-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.05.15 Per Knudsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

LOKA INVEST A/S. Valmuevej Give. Årsrapport 1. juli juni 2016

LOKA INVEST A/S. Valmuevej Give. Årsrapport 1. juli juni 2016 LOKA INVEST A/S Valmuevej 10 7323 Give Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/07/2016 Karsten Albrechtsen Dirigent Side

Læs mere

Wulff Regnskabsservice ApS CVR-nr

Wulff Regnskabsservice ApS CVR-nr Wulff Regnskabsservice ApS CVR-nr. 25 45 70 13 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. september 2013. Henrik W. Jørgensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

RONÆS HOLDING APS KIRKEGYDEN 2, RONÆS, 5580 NØRRE AABY

RONÆS HOLDING APS KIRKEGYDEN 2, RONÆS, 5580 NØRRE AABY Tlf.: 76 42 94 00 vejle@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Roms Hule 4, 1. sal DK-7100 Vejle CVR-nr. 20 22 26 7020222670 RONÆS HOLDING APS KIRKEGYDEN 2, RONÆS, 5580 NØRRE AABY

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K

Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K CVR-nr. 36 07 12 22 Årsrapport 21. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Komplementaranpartsselskabet Agerøvej 53, Aarhus Jyllandsvej 4, 7330 Brande

Komplementaranpartsselskabet Agerøvej 53, Aarhus Jyllandsvej 4, 7330 Brande Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Komplementaranpartsselskabet Agerøvej 53, Aarhus Jyllandsvej 4, 7330 Brande CVR-nr. 28 29 36

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

PS Holding Viborg ApS CVR-nr

PS Holding Viborg ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark PS Holding Viborg ApS CVR-nr. 31 59 89 23 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

LEGARTH HOLDING A/S, BÆKKE VORBASSEVEJ 12, 6622 BÆKKE

LEGARTH HOLDING A/S, BÆKKE VORBASSEVEJ 12, 6622 BÆKKE Tlf.: 76 35 56 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab kolding@bdo.dk Birkemose Allé 39 www.bdo.dk DK-6000 Kolding CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LEGARTH HOLDING A/S, BÆKKE VORBASSEVEJ 12, 6622 BÆKKE

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Amino Energi & Smerte Klinikken ApS

Amino Energi & Smerte Klinikken ApS Amino Energi & Smerte Klinikken ApS CVR-nr. 32 83 39 26 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06 2013 Dirigent Sanne Kiilerich Indholdsfortegnelse

Læs mere

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr. 31 84 90 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten

Læs mere

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/03/2015 Helle Vibeke Lund

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr. 31775124 Årsrapport

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg CVR-nr. 14 38 84 43 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011 ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS. Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg. Årsrapport for

Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS. Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg. Årsrapport for Cand. Psych. Aut. Ida Fick-Heidemann ApS Emiliekildevej 48, 2930 Klampenborg Årsrapport for 2013 CVR-nr. 30 59 49 67 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23.

Læs mere

vedrørende Revision eller ej? En kort beskrivelse af reglerne - og mulighederne, herunder ændringer pr. 1. januar 2011

vedrørende Revision eller ej? En kort beskrivelse af reglerne - og mulighederne, herunder ændringer pr. 1. januar 2011 vedrørende Revision eller ej?? En kort beskrivelse af reglerne - og mulighederne, herunder ændringer pr. 1. januar 2011 FORORD Revision af de små anparts- og aktieselskaber i Danmark har været frivillig

Læs mere

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Thomas Ekelund-Berthelsen

Læs mere

Strib El ApS ÅRSRAPPORT regnskabsår CVR

Strib El ApS ÅRSRAPPORT regnskabsår CVR Strib El ApS ÅRSRAPPORT 2014 16. regnskabsår CVR 21 06 22 43 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20 / 5 2015 Dirigent 2 INDHOLD Side Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

Anders Thomsen Kolding ApS

Anders Thomsen Kolding ApS Anders Thomsen Kolding ApS Hjortøvænget 2, Skærbæk, 7000 Fredericia CVR-nr. 27 30 69 69 Årsrapport for 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 28. november 2013 Som dirigent:...

Læs mere

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr

Jørn Grøn Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 32 93 29 32 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 16.06.14 Jørn Grøn Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

I. Skare Holding ApS. Årsrapport for 2014/15. CVR-nr Nordager Kolding. Opstillet uden revision eller review

I. Skare Holding ApS. Årsrapport for 2014/15. CVR-nr Nordager Kolding. Opstillet uden revision eller review I. Skare Holding ApS Nordager 2 6000 Kolding CVR-nr. 27 26 56 18 Årsrapport for 2014/15 Opstillet uden revision eller review Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Waldfeucht II Komplementaranpartsselskab CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015

Waldfeucht II Komplementaranpartsselskab CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Waldfeucht II - 2004 Komplementaranpartsselskab CVR-nr.

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2014 Per Frost Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

HHT-HOLDING ApS. Stentoften Mariager. Årsrapport 1. oktober september 2015

HHT-HOLDING ApS. Stentoften Mariager. Årsrapport 1. oktober september 2015 HHT-HOLDING ApS Stentoften 28 9550 Mariager Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/01/2016 Per Møller Pedersen

Læs mere

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/11/2014 Søren Riis Dirigent Side 2 af 12

Læs mere

Viveros Vang ApS CVR-nr

Viveros Vang ApS CVR-nr CVR-nr. 31 16 30 99 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Mark Jøker Vang Christensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Søndervang Hobro Holding ApS Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr

Søndervang Hobro Holding ApS Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr Kirkegaardsvej 11, 9500 Hobro CVR-nr. 34 04 79 52 Årsrapport for regnskabsåret 01.05.15-30.04.16 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 08.07.16 Morten Nymann Pedersen Dirigent

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

KÆRBÆK SMEDEN ApS. Kærbækvej Ansager. Årsrapport 10. oktober december 2015

KÆRBÆK SMEDEN ApS. Kærbækvej Ansager. Årsrapport 10. oktober december 2015 KÆRBÆK SMEDEN ApS Kærbækvej 21 6823 Ansager Årsrapport 10. oktober 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2016 Martin Bjerg Dirigent

Læs mere

"Skejnæs" Peder Nielsen ApS CVR-nr. 31 17 91 49

Skejnæs Peder Nielsen ApS CVR-nr. 31 17 91 49 "Skejnæs" Peder Nielsen ApS CVR-nr. 31 17 91 49 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. juni 2015. Jens Peter Nielsen

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 PC APPS ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 Peter Carlslund Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

PM INVEST ØRSTED ApS. Dr Frandsens Vej Ørsted. Årsrapport 1. juni maj 2016

PM INVEST ØRSTED ApS. Dr Frandsens Vej Ørsted. Årsrapport 1. juni maj 2016 PM INVEST ØRSTED ApS Dr Frandsens Vej 10 8950 Ørsted Årsrapport 1. juni 2015-31. maj 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/09/2016 Peter Moeskjær Dirigent

Læs mere

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre ES ÅRSRAPPORT 2012 I. O. Holding ApS Landlystvej 64 2650 Hvidovre CVR nr. 33163843 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

LE Bolig ApS CVR-nr

LE Bolig ApS CVR-nr LE Bolig ApS CVR-nr. 32 57 17 51 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2013. Jørgen Eriksen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

JFC MOTOR APS LAURITZENS PLADS 1, 4. SAL, 9000 AALBORG

JFC MOTOR APS LAURITZENS PLADS 1, 4. SAL, 9000 AALBORG Tlf.: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 JFC MOTOR APS LAURITZENS PLADS 1, 4. SAL, 9000 AALBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS Ladegårdsvej 4, 7100 Vejle (CVR-nr. 29940231) Årsrapport for 2014 (8. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19. maj 2015 Dorte Bode Thomsen Dirigent

Læs mere

DINSUNDHED FONDEN. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

DINSUNDHED FONDEN. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den DINSUNDHED FONDEN Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 Advokat Jakob S. Arrevad Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

HG SPORTS MANAGEMENT APS C/O HELLERUP FINANS A/S PHILIP HEYMANS ALLE 3, 4., 2900 HELLERUP 2014/15

HG SPORTS MANAGEMENT APS C/O HELLERUP FINANS A/S PHILIP HEYMANS ALLE 3, 4., 2900 HELLERUP 2014/15 Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 HG SPORTS MANAGEMENT APS C/O HELLERUP FINANS A/S PHILIP

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

VDK HOLDING A/S KOUSGAARDS PLADS 3, 7400 HERNING

VDK HOLDING A/S KOUSGAARDS PLADS 3, 7400 HERNING Tlf.: 76 42 94 00 vejle@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Roms Hule 4, 1. sal DK-7100 Vejle CVR-nr. 20 22 26 7020222670 VDK HOLDING A/S KOUSGAARDS PLADS 3, 7400 HERNING ÅRSRAPPORT

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

MG Holding Jebjerg ApS CVR-nr

MG Holding Jebjerg ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark MG Holding Jebjerg ApS CVR-nr. 34 72 32 73 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten

Læs mere

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 HVID 77 ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 Jesper Hvid Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Den selvejende Institution "Parkhallen"

Den selvejende Institution Parkhallen Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Godkendt på bestyrelsesmødet, den 18. marts 2016 Som dirigent:... Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr. 33 86 35 94 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. maj 2014. Elisabet Jensen Dirigent

Læs mere