Man skal ikke laste given gave...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Man skal ikke laste given gave..."

Transkript

1 Man skal ikke laste given gave... INDHOLD: Personalegoder Ledelsespåtegning og ledelsesberetning Finansloven Momsnyt det bemærkes... 8 Et skattetryk af en given størrelse vil naturligt fremme glæden ved at opnå fordele uden om lønsedlen. På den anden side ville det ikke være særlig rart, hvis man som ansat blev beskattet af arbejdsgiverens nødvendige udgifter til hjælpemidler i éns arbejde. Herudover vil samfundet fra den tredje side af bordet ikke kunne have megen forståelse for, at mest muligt af lønindkomsten blev konverteret til skattefrie goder. Arbejdsgiveren er placeret på den fjerde side, og med en begrænset arbejdsstyrke til disposition har det i kampen om medarbejderne af og til været brugt at supplere lønnen med frie goder. Skattemyndighedernes regler er derfor nødvendigvis ganske detaljerede - og udviklingen gør, at der kommer flere og flere typer af goder, der skal ind under reglerne. Vi prøver i FACIT at give en oversigt over den skattemæssige behandling af det enkelte gode. Denne oversigt bliver ikke lettere tilgængelig af, at skattemyndighederne opererer med en bagatelgrænse - som den ansatte selv skal holde styr på. Fortolkningstvivl og kreativitet har gjort, at området hele tiden er under skattemyndighedernes bevågenhed. Det må antages, at bagatelgrænsen langt hen ad vejen holder antallet af egentlige sager på et rimeligt niveau. I dette nummer af FACIT kommer vi ind på et område, der ikke er reguleret så meget af debet og kredit. Vi ser på ledelsens påtegning på et selskabsregnskab. Samtidig behandler vi indholdet af ledelsens årsberetning og de krav, årsregnskabsloven nu stiller. Målet med kravene er flere og bedre oplysninger til regnskabsbrugerne. Et andet regnskab er statens. Forslaget til finansloven er offentliggjort, og vi ser på de eventuelle skattemæssige tiltag i den kommende folketingssamling. Vi må nok se i øjnene, at beskatningen af personalegoder ikke flytter meget rundt på kommaerne i finansloven - given gave eller ej.

2 Personalegoder En gennemgang af reglerne Skattefrie goder Fradragsberettigede udgifter Personalegoder er goder, som hverken kan anses som en del af kontantlønnen eller som naturalieydelser. Disse skal i princippet beskattes, men der er indført en bagatelgrænse på kr. Den samlede værdi af en række personalegoder er gjort skattefri, hvis den samlede værdi af goderne fra en eller flere arbejdsgivere ikke overstiger denne grænse. Den ansatte skal selv holde regnskab med bagatelgrænsen. Derudover er privat brug af PC og P-plads, som er stillet til rådighed af arbejdsgiveren, gjort helt skattefri, hvis disse er stillet til rådighed til brug i forbindelse med arbejdet. Der er også skattefrihed for alkoholafvænning. Direktører Der gælder særlige regler for direktører og andre ansatte med væsentlig indflydelse på egen aflønningsform, der modtager personalegoder i form af fri helårsbolig, fri sommerbolig eller fri lystbåd. For hovedaktionærer kan der være tale om maskeret udlodning. Flytteudgifter Ansatte, der forflyttes under samme arbejdsgiver, kan foretage fradrag i den skattepligtige indkomst for en række udgifter i forbindelse med flytningen. Eventuel, modtaget flyttegodtgørelse skal medregnes i den personlige indkomst. Følgende udgifter kan fratrækkes: Flytning af bohave Rejseudgifter for husstanden Udgifter til nødvendige installationer Huslejetab Udgifter til advokat- og mæglersalær i forbindelse med køb og salg af fast ejendom kan efter praksis ikke fradrages. Hvis arbejdsgiveren godtgør de ovennævnte fradragsberettigede flytteudgifter mod dokumentation ved eksterne udgiftsbilag, skal både godtgørelsen og de pågældende udgifter holdes udenfor den ansattes indkomst, og disse påvirker derfor ikke skatteberegningen. Den ansatte kan dog herudover foretage et skønsmæssigt fradrag for supplerende flytteudgifter på kr., afhængigt af bohavet og husstandens størrelse. Personalelån Ansatte i finanssektoren, der har optaget lån hos eller gennem arbejdsgiveren, skal alene beskattes i det omfang, lånet er ydet til en lavere rente, end hvad der svarer til arbejdsgiverens renteomkostninger (kostprisen for de penge der udlånes) i forbindelse med lånet. For andre ansatte, der har optaget lån hos eller gennem arbejdsgiveren til en lavere rente end på almindelige markedsvilkår, skal den herved opnåede fordel beskattes. Mindsterenten vil som hovedregel svare til markedsvilkårene. Eksempel på personalelån Årets rentebetaling kr. Lånerente inklusive provision 1% Mindsterente 1. halvår % Fordel (4% - 1%) 3% Fordel herefter kr. Der er oplysningspligt, men ikke med beløbsangivelse. Der er fradrag for det tilsvarende, fikserede rentebeløb (renteudgift/kapitalindkomst). Oplysningspligt Som potentiel modtager af personalegoder bør man overveje såvel positive som negative konsekvenser ved at få disse goder. For det første er en række goder ikke længere skattefri, hvis ikke alle medarbejdere får dem tilbudt. For det andet er det i mange tilfælde den ansattes ansvar at selvangive personalegodet. For det tredje er det den ansatte, der skal betale skatteregningen, hvis ikke alt er gået efter bogen. Hvis der ikke er selvangivet korrekt, risikerer man at skatteregningen suppleres med et bødeforlæg. 2

3 Myndighederne vil i første omgang rette henvendelse til lønmodtageren, hvis der er spørgsmål i relation til de selvangivne goder. Uanset om lønmodtageren har været i god eller ond tro, vil myndighedernes krav blive rettet mod denne. Kun hvis lønmodtageren ikke kan eller ikke vil betale skatten, vil myndighederne gå efter virksomheden, men i sidste ende bliver det alligevel en sag mellem virksomheden og den ansatte. Fordelen ved selv at have oplysningspligten er, at man har kontrollen med, hvad der selvangives, og dermed i sidste ende, hvorledes beskatningen af personalegoderne bliver. Fri telefon Et godt eksempel er fri telefon, som i flere år blev opgivet af arbejdsgiveren til en skattemæssig værdi af kr. Denne ordning har uden tvivl medført, at mange lønmodtagere har snydt sig selv. Hvis man således har andre udgifter til telefon i hjemmet - eksempelvis en teenager med en mobiltelefon - kan udgifterne til mobiltelefonen modregnes i den skattemæssige værdi på kr., som herved vil blive reduceret. Eneste krav er, at man kan dokumentere forbruget, der ligger ud over den fri telefon. Så det gælder om at gemme alle boner og regninger. Beskatningen af personalegoder betyder også, at det ikke er alt, man blot skal tage imod med tak. Man bliver nemlig beskattet, hvad enten man udnytter tilbuddet eller ej, hvis man først har sagt ja. Har man for eksempel sagt ja til et fitness-abonnement, som man ikke bruger, kommer man alligevel til at betale for skatteværdien heraf. Man bør derfor overveje de skattemæssige konsekvenser, inden man siger ja tak til virksomhedens personalegoder. Bagatelgrænsen Bagatelgrænsen på kr. giver ofte anledning til misforståelser. Det kan være problematisk at definere, hvilke goder der falder ind under bagatelgrænsen. Herudover kan det nok give problemer, at man selv skal holde øje med, at grænsen ikke overskrides. Konsekvensen af at overskride grænsen er, at der skal betales skat af hele beløbet. Mange tror, at hvis man blot holder en række udgifter under kr., så er det skattefrit, men så let er det ikke. Reelt kan relativt få udgiftstyper komme ind under bagatelgrænsen. Sådanne udgifter - eksempelvis til kreditkort, aviser eller arbejdstøj - skal herudover være erhvervsmæssigt begrundet for arbejdsgiveren. I modsat fald står lønmodtageren efterfølgende tilbage med hele skatteregningen. Told- og Skattestyrelsen arbejder på at få personalegoder ind på styrelsens hjemmeside som et selvstændigt punkt, så skatteborgerne så at sige selv kan tjekke om pengene passer. Det er hensigten, at skatteborgerne skal kunne gå ind under deres A- og B-indkomster på og kontrollere, hvor stor en del af indkomsten, der stammer fra personalegoder. Eksempler Frynsegoder, der er B-indkomst, kan eksempelvis være: Aviser og tidsskrifter (hvor anvendelsen kun er privat), almindelig beklædning, bonuspoint, firmabørnehave, fri jagt, fri kost og logi (hovedregel), fri skolegang, gaver i form af naturalier, private kontingenter, kørekort, lån af løsøre til privat benyttelse, medarbejderaktier, personalerabatter (hvis købspris er under arbejdsgivers kostpris), præmier og gevinster, private receptioner, private firmarejser, sundhedsudgifter uden relevans til arbejdet samt syge- og ulykkesforsikring med dækning over kr. Frynsegoder, der er B-indkomst under bagatelgrænsen, kan eksempelvis være: Arbejdstøj, forplejning ved overarbejde, frikort til offentlig trafik, kantinegoder, kørekort til mekanikerlærlinge, rabatter, ferie i forlængelse af tjenesterejse, vaccinationer og vareprøver. Man skal selv kontrollere Goder, der skal selvangives 3

4 Ledelsespåtegning og ledelsesberetning Ændringer i forbindelse med årsregnskabsloven Mange nyskabelser Den nye årsregnskabslov trådte i kraft den 1. januar Virksomheder, der tidligere har aflagt årsregnskab efter den gamle årsregnskabslov, vil derfor i den nærmeste fremtid skulle forholde sig til de mange nyskabelser, som loven har medført. Kravene til indholdet af såvel ledelsespåtegning som ledelsesberetning har undergået væsentlige ændringer. Nærværende artikel behandler de væsentligste nyheder i disse to elementer af årsrapporten. Ledelsespåtegning Kravet om underskrift på årsrapporter er ikke nyt. Ledelsens underskrift på årsrapporten signalerer, at ledelsen har ansvaret for at udarbejde årsrapporten i overensstemmelse med lovgivningen og eventuelle andre krav i for eksempel vedtægter. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Hvis der medtages såkaldte supplerende beretninger i årsrapporten - eksempelvis miljørapporter og videnregnskaber - skal ledelsespåtegningen også indeholde omtale heraf. Man kan undre sig over, at det retvisende billede af ledelsesberetningen ikke specifikt skal nævnes i ledelsespåtegningen. Havde der i årsregnskabslovens bestemmelse om ledelsespåtegningen været en generel henvisning til det retvisende billede af alle årsrapportens elementer, ville lovgivers hensigt med bestemmelsen være kommet bedre til udtryk. Ansvarsfordeling Hensigten med at indarbejde en ledelsespåtegning i årsrapporten har fra lovgivers side været at rette ledelsens opmærksomhed mod dette ansvar. Samtidig hermed er ansvarsfordelingen i forhold til revisor også tydeliggjort, idet revisor som hidtil har ansvaret for revisionen. Ledelsens ansvar for regnskabsaflæggelsen er således ikke ændret i forhold til tidligere. Indholdet af ledelsespåtegningen kan eksempelvis udformes således: Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2002 for Selskab B A/S. Ledelsesberetning Den nye årsregnskabslov har på en række områder betydet, at gamle, velkendte begreber har skiftet navn. Den hidtidige årsberetning er således nu blevet til ledelsesberetning. Udover den terminologiske nyskabelse er der foretaget væsentlige ændringer omkring kravene til indholdet af ledelsesberetningen. Som noget nyt er der fremover pligt til at udarbejde en ledelsesberetning for virksomheder omfattet af regnskabsklasse B. Disse virksomheder kunne efter den tidligere årsregnskabslov undlade årsberetningen. I figuren på næste side er angivet de krav, der stilles til indholdet af ledelsesberetningen. Figuren er opbygget således, at kravene er specificeret for de enkelte regnskabsklasser A, B og C. Det er ligeledes markeret, hvorvidt der er tale om helt nye krav. 4

5 Årsregnskabslovens krav til beskrivelse/ B C D omtale i ledelsesberetningen Virksomhedens hovedaktiviteter + + Eventuel usikkerhed ved indregning og måling, så vidt muligt med beløbsangivelse Usædvanlige forhold, så vidt muligt med beløbsangivelse Udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold Betydningsfulde hændelser indtruffet efter regnskabsårets afslutning Forventet udvikling, herunder særlige forudsætninger og usikre faktorer + Virksomhedens videnressourcer, hvis de er af særlig betydning + + Særlige forretningsmæssige og finansielle risici + Påvirkning af det eksterne miljø og foranstaltninger til forebyggelse, + + reduktion eller afhjælpning heraf Forsknings- og udviklingsaktiviteter Filialer i udlandet Årets resultat sammenholdt med tidligere udmeldte forventninger + Fem års hoved- og nøgletal + Bestyrelsens og direktionens ledelseshverv i andre danske aktieselskaber, bortset fra egne 100%-ejede datterselskaber Opfølgning på tidligere udmeldte fremtidsforventninger i årets løb markerer krav til omtale + markerer, at der er tale om et nyt krav til omtale Børsnoterede virksomheder (klasse D) vil udover ovenstående krav også være omfattet af de krav, der fremgår af de danske regnskabsvejledninger. Klasse B Virksomheder i regnskabsklasse B, som hidtil frivilligt har udarbejdet årsberetning, vil ikke opleve større indholdsmæssige krav til fremtidige ledelsesberetninger. Bortset fra kravet om beskrivelse af virksomhedens hovedaktivitet videreføres de hidtil gældende regler for klasse B-virksomheder. I praksis har mange virksomheder også hidtil givet disse oplysninger. Der er dog meget stor forskel på omfanget og detaljeringsgraden heraf. Det er ledelsens opgave at fastsætte detaljeringsniveauet for beskrivelsen af hovedaktiviteterne under hensyn til virksomhedens art og omfang. Kravene til omtale af virksomhedens forventede udvikling samt eventuelle filialer i udlandet indgår ikke længere for regnskabsklasse B, men gælder alene for virksomheder i regnskabsklasse C og D. En virksomhed kan altid vælge at følge reglerne fra en højere regnskabsklasse. Reglerne skal følges på en systematisk og konsekvent måde, men virksomheden skal dog ikke nødvendigvis følge hele det højere sæt af regler. Hvis man eksempelvis vælger at følge kravene til ledelsesberetningen for regnskabsklasse C om omtale af forventninger til fremtiden, skal virksomheden også iagttage de tilknyttede krav om beskrivelse af væsentlige forudsætninger for forudsigelserne. Dog skal virksomheden ikke nødvendigvis iagttage alle de øvrige krav til ledelsesberetningen for regnskabsklasse C. Tilsvarende skal de hovedtal, der nævnes i årsregnskabsloven, gives, såfremt der udarbejdes en hovedtalsoversigt i ledelsesberetningen. Hvis en virksomhed aflægger årsrapport efter reglerne i klasse B, men med tilvalg af enkelte regler i klasse C, skal det fremgå, at klasse B anvendes, ligesom de regler for klasse C, der yderligere anvendes, skal fremgå. Disse oplysninger placeres i forbindelse med omtale af anvendt regnskabspraksis. Klasse C For virksomheder i regnskabsklasse C skærpes kravene til ledelsesberetningen. Som det fremgår af figuren ovenfor, er der en række nye krav til indholdet, eksempelvis omtale af virksomhedens videnressourcer og miljøforhold. Tilvalgte oplysninger Skærpede krav 5

6 Forretningsgange skal etableres Andre krav, der tidligere kun har omfattet børsnoterede og statslige selskaber, er gjort obligatoriske for virksomheder i klasse C. Det er oplagt, at de nye bestemmelser vil øge kravene til virksomhedens egne styringsredskaber og registreringssystemer. Registrering Beskrivelsen af eksempelvis videnressourcer og miljøforhold kræver, at virksomhedens forretningsgange tilrettelægges, således at der sker en løbende registrering af de relevante taloplysninger og anden dokumentation. Sammenhængen mellem intern styring og ekstern rapportering er således hele fundamentet for en mere omfattende ledelsesberetning. Samtidig skal virksomhedens ledelse tage stilling til, hvorvidt oplysninger om eksempelvis miljøforhold skal gives i ledelsesberetningen, eller om der eventuelt også skal udarbejdes supplerende beretninger herom. Nye placeringer Hidtil har nedenstående oplysninger skullet gives i årsberetningen: Oplysning om et aktieselskabs ejerforhold i form af angivelse af navne med videre på selskabsdeltagere med betydelige kapitalandele i selskabet Oplysning om de faktiske omkostninger i året ved stiftelse og kapitalforhøjelse Sådanne oplysninger skal fremover gives i noterne. Der er således tale om at give disse oplysninger en anden placering end tidligere. Efter den tidligere årsregnskabslov kunne ledelsens forslag til resultatdisponering placeres enten i årsberetningen eller i tilknytning til resultatopgørelsen eller balancen. Valgmuligheden er nu fjernet, således at ledelsens forslag til resultatdisponering fremover altid skal gives i tilknytning til resultatopgørelsen. Finansloven 2003 Finanslovsforslaget for 2003 indeholder som forventet en række tiltag på det skattepolitiske område Medarbejderaktier Generelt ser det ud til, at skattetrykket målt i % af bruttonationalproduktet er på vej ned. Det er dog vanskeligt at vurdere, om det skyldes skattestoppet eller de generelle konjunkturforhold. Der er ændringer på vej vedrørende medarbejderaktier. Det forventes, at reglerne gøres enklere og mere konkurrencedygtige i forhold til udlandet. Den vigtigste ændring bliver formentlig, at beskatningen af medarbejderaktier kan udsættes til salgstidspunktet, hvis medarbejderen ønsker det, og at der bliver adgang til at anvende aktieavancebeskatningslovens regler. Der bliver en række krav, der skal opfyldes, for at reglerne kan anvendes. Til gengæld foreslås den såkaldte Vækstfondmodel ophævet. Til de, der planlægger at flytte til udlandet, er der dårligt nyt på vej. Det fremgår nemlig af forslaget, at Havelågeskatten vedrørende urealiserede aktieavancer også skal omfatte minoritetsaktier og tegningsretter, som har været ejet i mindre end 3 år. De er ikke med i dag. Det betyder, at personer, der har planer om at fraflytte Danmark, bør overveje at fremskynde planerne. Selvfølgelig forudsat de er så heldige at have en beholdning af aktier, der er steget meget i værdi, og hvor ejertiden er mindre end 3 år på fraflytningstidspunktet. Havelågeskatten er i øvrigt under pres. En EU-borger har rejst en sag mod Frankrig via EF-domstolen om de franske regler, der minder om de danske. Pointen er, at skatten hindrer arbejdskraftens frie bevægelighed inden for EU, når man har nationale regler, der går ud på at beskatte urealiserede fortjenester på aktier baseret på værdien ved fraflytningen. Hvis sagen vindes, vil dommen uden tvivl smitte af på de danske regler vedrørende personer, der ønsker at flytte til et andet EU-land. 6

7 Momsnyt Forskellige ændringer af reglerne på momsområdet Kontrol af momsregistreringsnumre Flere og flere danske virksomheder handler med virksomheder i andre EU-lande. For at fakturere eksport momsfrit skal man: talandele ikke i sig selv er momspligtige aktiviteter. I en ny kendelse fra juni måned sætter Landsskatteretten nogle forhold på plads. Landsskatteretskendelse fysisk transportere varen til et andet EU-land anføre kundens gyldige momsregistreringsnummer på den faktura, der følger varen Momsnummeret kan nu kontrolleres elektronisk via Told og Skats hjemmeside under Tast Selv Erhverv. Momsfradrag på personvognsleasing EU har stadig ikke gennemført de ventede ændringer af 6. og 8. momsdirektiv. Ændringerne får betydning for refusion af moms på omkostninger, herunder omkostninger afholdt i andre EU-lande. Indtil da kan man kun fradrage moms vedrørende drift af personvogne i forbindelse med leasing af disse i mere end 6 måneder ad gangen. Beregningsgrundlaget for momsfradraget er 2% pr. måned af den registreringsafgift, der er betalt her i landet. Efter 3 år falder grundlaget til 1% pr. måned. Momsen beregnes med 25% af grundlaget. Det er en forudsætning, at personvognen årligt anvendes mindst 10% erhvervsmæssigt. Momsfradrag for rådgiveromkostninger Der har været en del debat om og afgørelser vedrørende spørgsmålet om momsfradrag for omkostninger til advokat og revisor i forbindelse med køb og salg af aktier/kapitalandele i andre virksomheder. Blandt andet er en række holdingselskaber blevet frakendt retten til momsfradrag. Dette er sket dels med henvisning til, at de ikke i sig selv driver momspligtig virksomhed, og dels med henvisning til, at køb og salg af kapi- For det første bør man overveje at lade holdingselskabet fællesregistrere med de driftsselskaber, selskabet ejer 100% i form af datterselskaber. For det andet slås det fast, at det selskab, der afregner fællesmomsen, kan henføre momsen vedrørende rådgiverudgiften til generelle omkostninger. Momsen kan således refunderes alt efter, om de fællesregistrerede virksomheder udfører momspligtige aktiviteter eller ej. Moms af rådgiveromkostninger i forbindelse med kapitalforhøjelser med mere er dog fortsat ikke fradragsberettigede. Grænsen for store virksomheder er hævet Ved at hæve grænsen for store virksomheder fra en årlig omsætning på over 10 mio. kr. til en årlig omsætning på over 15 mio. kr. vil færre virksomheder være omfattet af reglerne om månedsvis momsafregning og indsendelse af momsangivelse den 25. i måneden efter momsperioden. I stedet vil disse virksomheder overgå til kvartalsvis momsafregning samt en angivelsesfrist på 1 måned og 10 dage efter udløbet af momsperioden. Der er særlige overgangsregler for at føre virksomhederne fra måneds- til kvartalsafregning. Det er et krav, at virksomheden tidligere har angivet og indbetalt momsen rettidigt. Fra mio. kr. 7

8 - d e t b e m æ r k e s Aktuelle satser Mindsterenten 1. januar december 2002 udgør 4% p.a. Diskonto: ,50% ,75% ,50% ,25% ,75% ,25% Aktuelle datoer 20. september 2002 Betaling af 1. rate af restskat over kr. og rest AM-bidrag for september 2002 Betaling af moms - store virksomheder (omsætning over 15 mio. kr. om året). 21. oktober 2002 Betaling af 2. rate af restskat over kr. for indkomståret oktober 2002 Betaling af moms - store virksomheder (omsætning over 15 mio. kr. om året). 11. november 2002 Betaling af moms - mellemstore virksomheder (omsætning 1-15 mio. kr. om året). 20. november 2002 Betaling af 3. rate af restskat over kr. for indkomståret Betaling af ordinære selskabsskatter for selskaber, der ikke er omfattet af acontoskatteordningen. Betaling af 2. rate og frivillig acontoskat for selskaber. 25. november 2002 Betaling af moms - store virksomheder (omsætning over 15 mio. kr. om året). Loft over ejendomsværdiskatten Som led i skattestoppet sættes der loft over stigningerne i ejendomsværdiskatten. Efter de gamle regler i ejendomsværdiskatteloven var der begrænsninger for, hvor meget ejendomsværdiskatten kan stige fra år til år. Der blev derfor givet et nedslag i ejendomsværdiskatten. Efter de nye regler fastfryses nedslaget i 2002, således at dette nedslag også anvendes fra og med Loftet over ejendomsværdiskatten omfatter også ejendomme, der bygges efter den 1. januar 2001, samt ombygninger/tilbygninger, som er foretaget efter den 1. januar Loftet fastsættes ved, at vurderingsmyndighederne vurderer ejendommen/ombygningen/tilbygningen til den værdi, ejendommen ville have haft pr. 1. januar 2001 og pr. 1. januar Ved salg af ejendommen indtræder den nye ejer i den tidligere ejers loft over beregningsgrundlaget for ejendomsværdiskatten. Frit a-kassevalg Pr. 1. september 2002 kan alle frit vælge, hvilken a-kasse man ønsker at være medlem af. De hidtil fagligt afgrænsede a-kasser kan nu optage medlemmer på tværs af faggrænser - såvel lønmodtagere som selvstændige. Det fremgår af dagspressen, at mange af a-kassernes medlemmer ikke ved, at man nu frit kan vælge a-kasse. 10% af lønmodtagerne vil overveje at skifte a-kasse, nu hvor det er muligt. 20% vil sandsynligvis ikke skifte, mens 10% er i tvivl. Over halvdelen ønsker ikke at skifte a-kasse. Næsten halvdelen siger, at et lavere kontingent i en anden a-kasse kan få dem til at skifte. Kapitalafkastsatsen Den såkaldte kapitalafkastsats er fastsat til 6% for Satsen har betydning for personer, der anvender virksomhedsskattelovens regler. September 2002 RevisorGruppen Danmark er en videnbaseret sammenslutning af selvstændige, statsautoriserede revisionsfirmaer. Medlemsfirmaer: Andersen Hübertz Kirkhoff statsautoriseret revisionsaktieselskab København Busch-Sørensen Statsautoriserede revisorer Århus / Skanderborg Gunni Pedersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab København Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Frederiksberg Revisionsfirmaet Kvist & Jensen Statsautoriserede revisorer AS Randers / Hadsten / Hadsund / Mørke Kresten Foged Statsautoriseret Revisionsaktieselskab København Krøyer Pedersen Statsautoriserede revisorer Holstebro / Struer Revisionskontoret Lemvig-Thyborøn Statsautoriseret revisionsaktieselskab Lemvig / Thyborøn Lund Thomsen & Partnere Statsautoriserede revisorer København H. Martinsen Statsautoriseret revisionsaktieselskab Esbjerg / Grindsted / Kolding / Varde / Vejen / Vejle Partner Revision Statsautoriseret revisionsaktieselskab Brande / Galten / Herning / Ikast / Jelling / Ringkøbing / Silkeborg Revisorsamvirket af 1975 Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Herlev RIR Revision Statsautoriserede revisorer I/S Roskilde / Holbæk SønderbroHus I/S Statsautoriserede Revisorer Horsens Sønderjyllands Revision Statsautoriseret revisionsaktieselskab Aabenraa / Padborg Ullits & Winther Statsautoriserede revisorer Viborg FACIT-redaktion: Jens Skovby (ansv.) Thomas Bjerrehus Tryk: Silkeborg Bogtrykkeri AS Vi tager forbehold for fejl og mangler i vort referat af lovgivning med mere, og vi påtager os intet rådgivningsansvar uden forudgående konsultation vedrørende de omhandlede emner. Eftertryk af hele artikler med kildeangivelse tilladt. Redaktionen er afsluttet den 9. september 2002.

Overgangsbekendtgørelsen

Overgangsbekendtgørelsen vedrørende Overgangsbekendtgørelsen Den længe ventede bekendtgørelse er nu en realitet Væsentligt supplement 2 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har udsendt Bekendtgørelse om undtagelser fra lov om erhvervsdrivende

Læs mere

2004/2005 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk Andersen Hübertz Kirkhoff, statsautoriseret

Læs mere

Revision eller ej? vedrørende. Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder

Revision eller ej? vedrørende. Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder vedrørende Revision eller ej? En kort beskrivelse af de nye regler - og muligheder FORORD Debatten er foregået over et langt tidsrum: Skal revisionspligten for de små anparts- og aktieselskaber afskaffes

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

vedrørende Revision eller ej? En kort beskrivelse af reglerne - og mulighederne, herunder ændringer pr. 1. januar 2011

vedrørende Revision eller ej? En kort beskrivelse af reglerne - og mulighederne, herunder ændringer pr. 1. januar 2011 vedrørende Revision eller ej?? En kort beskrivelse af reglerne - og mulighederne, herunder ændringer pr. 1. januar 2011 FORORD Revision af de små anparts- og aktieselskaber i Danmark har været frivillig

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011)

Regler for beskatning og indberetning af personalegoder (2011) Fra 1. januar 2010 har arbejdsgiver pligt til som hovedregel at indberette alle skattepligtige personalegoder. På de følgende sider er beskrevet nogle af de almindelig forekomne personalegoder. Der er

Læs mere

v e d r ø r e n d e Ny årsregnskabslov

v e d r ø r e n d e Ny årsregnskabslov v e d r ø r e n d e Ny årsregnskabslov f o r o r d Folketinget har påbegyndt behandlingen af det forslag til ny årsregnskabslov, som blev fremsat den 10. januar 2001. Det forventes, at lovforslaget vedtages

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Hvis dette er fakta...

Hvis dette er fakta... M a r t s 2 0 0 1 Hvis dette er fakta... INDHOLD: Selvangivelsen 2000... 2-4 Forslag til ny årsregnskabslov... 5-6 Bliver parcelhusreglen overfortolket?... 6-7 - det bemærkes... 8 Det er klart, at vi bestræber

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Begreber i årsrapporten

Begreber i årsrapporten vedrørende Begreber i årsrapporten En hjælp til forståelse af nye og gamle begreber Vi lever i et samfund, hvor omskifteligheden og udviklingen bliver mere og mere tydelig. Den nye årsregnskabslov fra

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere

Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR.

Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR. Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR. 18 66 11 01 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på interessentskabets ordinære

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Aktieaflønning. Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.

Aktieaflønning. Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen. Aktieaflønning Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk FORORD Aktieaflønning omhandler forskellige former for

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Ændringer til årsregnskabsloven: Forhøjelse af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Kontakt Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467 E-mail: kil@pwc.dk Rasmus Risager Eriksen Telefon:

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 Foreningen Bastard Festival CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP TIM GP ApS Cvr. nr. 31 48 12 87 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København d. 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

LAG Ikast-Brande. Årsrapport

LAG Ikast-Brande. Årsrapport LAG Ikast-Brande CVR-nr. 30 78 85 24 Årsrapport 2013 7. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning og -påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB 1. januar 2010-31. december 2010 (1. regnskabsår) Godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

KiteBoarding Danmark & Kitetouren

KiteBoarding Danmark & Kitetouren KiteBoarding Danmark & Kitetouren Årsrapport 2009 Se erklæring om assistance med regnskabsopstilling Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning

Læs mere

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ----------------------------------------

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ---------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov CVR-nr. 32 10 70 44 ----------------------------------------

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Personalegoder. Skat 2015

Personalegoder. Skat 2015 Personalegoder Skat 2015 Hvem er omfattet Reglerne for beskatning af personalegoder anvendes, både når et gode ydes som led i et fast ansættelsesforhold og som led i en løsere aftale om personligt arbejde

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor.

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Skattelovforslag Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Ratepensioner og ophørende livrenter Det gældende loft på 100.000 kr. for

Læs mere

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12 PLO Frederiksberg CVR nr. 34 55 20 29 Årsrapport for 2011/12 Indholdsfortegnelse Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Ledelsesberetning 5

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Personalegoder JUNI 2009. Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø

Personalegoder JUNI 2009. Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø Personalegoder JUNI 2009 Udgivet af SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø www.skat.dk version 1.1 digital side 1 af 14 Indhold Forord.................................................................3 Transport

Læs mere

Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø

Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Årsregnskab for 2012 Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 1 Den uafhængige revisors påtegning... 2-3 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger...

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

CA Advokathjælp CVR-nr. 32 69 33 69

CA Advokathjælp CVR-nr. 32 69 33 69 CA Advokathjælp CVR-nr. 32 69 33 69 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2015 Steen Marslew Dirigent RIR«REVISION STATSAUTORISERET

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Dragsholm Golf Club. Årsrapport for 2014. Golfsvinget 1 4540 Fårevejle. Cvr.nr. 27 16 86 63. (12. regnskabsår)

Dragsholm Golf Club. Årsrapport for 2014. Golfsvinget 1 4540 Fårevejle. Cvr.nr. 27 16 86 63. (12. regnskabsår) Dragsholm Golf Club Golfsvinget 1 4540 Fårevejle Cvr.nr. 27 16 86 63 Årsrapport for 2014 (12. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 29. marts 2015.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33 57 08 56 CVR-nr. 33 57 08 56 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.13-30.06.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004 DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG CVR nr. 13 94 64 42 Årsrapport 2004 Årsrapporten er godkendt på foreningens hovedgeneralforsamling København, den / 2005 dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/7 2014 30/6 2015 29. REGNSKABSÅR

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/7 2014 30/6 2015 29. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/7 2014 30/6 2015 29. REGNSKABSÅR CVR-NR. 16 14 77 37 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

FREDENSBORG SØPARKS ANTENNEFORENING CVR NR. 1823 9604. Kovangen 532 3480 Fredensborg ÅRSREGNSKAB 2014

FREDENSBORG SØPARKS ANTENNEFORENING CVR NR. 1823 9604. Kovangen 532 3480 Fredensborg ÅRSREGNSKAB 2014 FREDENSBORG SØPARKS ANTENNEFORENING CVR NR. 1823 9604 Kovangen 532 3480 Fredensborg ÅRSREGNSKAB 2014 Godkendt på foreningens generalforsamling den / 2015 ---------------------------------------------------

Læs mere

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten?

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten? RevisorInformerer April 2007 Hjemmearbejdsplads og datakommunikation - hvordan er det med skatten? Medarbejderbredbånd og hjemmearbejdspladser er populært på arbejdspladserne. Der findes forskellige ordninger,

Læs mere

Our knowledge. Your benefit.

Our knowledge. Your benefit. Agenda Formål Præsentation af Athos Statsautoriseret revisionsaktieselskab Gennemgang af regelsæt Administration og ledelse Regnskab Moms og lønsumsafgift Skat Revision Spørgsmål Formål At give et indblik

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Pensionsordninger, skatter og afgifter

Pensionsordninger, skatter og afgifter Pensionsordninger, skatter og afgifter FORORD Pensionering handler i høj grad om opsparing altså at udskyde forbrug til senere. Politisk set har man i mange år ønsket at fremme privat pensionsopsparing

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 30 21

Læs mere

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår)

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015 Dirigent:

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Så går vi to skridt frem...

Så går vi to skridt frem... J u n i 2 0 0 1 Så går vi to skridt frem... INDHOLD: Kursusdeltagelse og skat... 2-3 Kantinemoms... 3 Momsfradrag ved salg af virksomhed og fast ejendom... 4 Holdingselskabers fradrag for etableringsomkostninger...

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

vedrørende Moms - ændringer i momslovgivningen

vedrørende Moms - ændringer i momslovgivningen vedrørende Moms - ændringer i momslovgivningen Kontakt os venligst, hvis indholdet af denne publikation giver anledning til spørgsmål. INDHOLDSFORTEGNELSE Momspakken - ændring af reglerne for levering

Læs mere