DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEMO UDKAST! Wanek & Myrner. Dagpenge"

Transkript

1 Borgerinformation ydelser Dagpenge Hvis du er medlem af en a-kasse, kan du modtage dagpenge, når du bliver ledig. Du kan være enten fuldtids- eller deltidsmedlem i en a-kasse, og du har forskellige muligheder for uddannelse og supplerende arbejde. Du kan få dagpenge, hvis du er registreret som jobsøgende i dit lokale jobcenter, og opfylder én af følgende betingelser: Du har været fuldtidsforsikret medlem af en a-kasse i mindst ét år og har haft arbejde i mindst 52 uger (1.924 timer) inden for de sidste tre år Du har været deltidsforsikret medlem af en a-kasse i mindst ét år og har haft arbejde i mindst 34 uger (1.258 timer) inden for de sidste tre år Du har været medlem af en a-kasse i mindst ét år og har udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed i væsentligt omfang i mindst 52 uger inden for de sidste tre år Du har netop afsluttet en uddannelse* med en varighed på mindst 18 måneder og søger om optagelse i en a-kasse senest to uger efter du har afsluttet uddannelsen. Du kan tidligst blive optaget fra den dag, hvor uddannelsen er gennemført Dine arbejdstimer skal være præsteret, mens du har været medlem af en a-kasse. Husk, at du i nogle tilfælde har mulighed for at tage 6 ugers jobrettet uddannelse i begyndelsen af din ledighedsperiode (se separat faktaark). * Uddannelsen skal mindst være en erhvervsmæssig uddannelse eller en erhvervsgrunduddannelse i henhold til lov om erhvervsgrunduddannelse. For at få dagpenge skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Du skal aktivt søge fuldtidsarbejde Du skal være tilmeldt som ledig og have kontakt til dit jobcenter Du skal oprette et cv på jobnet.dk, som skal godkendes senest tre uger efter tilmelding på jobcentret. I cv et skal du huske at skrive jobønsker, som matcher de brancher / områder, der mangler arbejdskraft. Du skal bekræfte jobsøgning hver uge på jobnet.dk Du skal have bopæl og opholde dig i Danmark Du skal kunne overtage arbejde med én dags varsel Du skal kunne møde til samtaler og tilbud med én dags varsel Du skal deltage i kurser / tilbud, der øger dine muligheder for at få arbejde Læs mere på side 2. Læs mere om dagpenge på side 2

2 Borgerinformation ydelser Økonomi Højeste dagpengesats som fuldtidsforsikret er 827 kr. pr. dag / kr. pr. uge. Højeste dagpengesats for deltidsforsikrede er 551 kr. pr. dag / kr. pr. uge. Du kan dog højst få 90 pct. af den løn, du tjente, før du blev arbejdsløs. Dagpenge beregnes på grundlag af de sidste tre måneders lønsedler fra den seneste arbejdsgiver. Højeste dagpengesats til nyuddannede* er på 82 pct. af højeste dagpengesats (dimittendsats) som fuldtidsforsikret kr. pr. dag / kr. pr. uge. Som deltidsforsikret er beløbet 452 kr. pr. dag / kr. pr. uge. Dagpengene er skattepligtige og udbetales af din a-kasse. Du skal udfylde et dagpengekort for hver periode, du skal have udbetalt dagpenge. Du har ret til dagpenge i to år inden for en periode på tre år, hvis du opfylder betingelserne. Supplerende dagpenge og dagpenge under uddannelse Du kan få supplerende dagpenge, hvis du arbejder på nedsat tid og i øvrigt opfylder betingelserne for at modtage dagpenge. Beløbet afhænger af arbejdstiden, og din arbejdsgiver skal udstede en frigørelsesattest. Du kan få supplerende dagpenge i 30 uger inden for 104 uger. Du kan deltage i visse former for kurser eller uddannelse, når du modtager dagpenge. Fx seks ugers jobrettet uddannelse, aftenskole, undervisning på klasses niveau og visse enkeltfag. Spørg i din a-kasse, inden du starter. Der gælder særlige dagpengeregler for tilbud, der varer mindre end fire uger. Dagpenge og ferie (se også separat faktaark) Hvis du er dagpengeberettiget medlem af en a-kasse, har du ret til at holde op til 25 dages ferie om året med feriedagpenge. Det er din a-kasse, der vejleder om regler for feriedagpenge, og det er i a-kassen, du henter ansøgningsblanketten til feriedagpenge. Karantæne Hvis din ledighed er selvforskyldt, mister du dine dagpenge i tre uger. Bliver du selvforskyldt ledig to gange inden for 12 måneder, mister du retten til dagpenge, indtil du som fuldtidsforsikret har haft mere end 300 timers arbejde inden for tre måneder/276 timer inden for 12 uger, eller som deltidsforsikret har haft mere end 150 timers arbejde inden for tre måneder/138 timer inden for 12 uger. Kontakt din a-kasse når du vil anmode eller høre mere om dagpenge.

3 Borgerinformation beskæftigelse Fleksjob Fleksjob giver dig mulighed for at bidrage på arbejdsmarkedet, selv om du har en varig begrænsning i din arbejdsevne. I et fleksjob er arbejdsopgaver og tempo tilpasset din formåen, og arbejdstiden kan være helt ned til få timer om ugen. Du kan få bevilget fleksjob, hvis følgende betingelser er opfyldt: Kommunen vurderer, at din arbejdsevne er varigt nedsat Alle muligheder for omplacering og genoptræning er undersøgt Du er under 65 år * Kommunen kan bevilge dig et fleksjob for en periode på maksimalt fem år ad gangen. Inden de fem år er gået, skal kommunen vurdere, om du fortsat har ret til et fleksjob. Hvis du er over 40 år kan du efter det første fleksjob få bevilliget et permanent fleksjob. Det gælder, hvis kommunen vurderer, at du aldrig bliver i stand til at varetage et almindeligt arbejde på ordinære vilkår. Som selvstændig kan du søge om tilskud, hvis du har varige og væsentlige begrænsninger i din arbejdsevne i forhold til arbejdet i din virksomhed. Din virksomhed skal være din hovedbeskæftigelse, og du skal inden for de seneste 24 måneder have arbejdet i din virksomhed i mindst 30 timer om ugen i sammenlagt 12 måneder. Tilskuddet afhænger af indkomsten i virksomheden. * Den 1. Januar 2013 trådte reformen af fleksjobområdet i kraft. Hvis du var ansat i et fleksjob inden da, fortsætter dine vilkår i fleksjobbet uændret. Din arbejdsgiver modtager også tilskud til din løn som efter de hidtil gældende regler. Hvis du er blevet ansat i fleksjob fra 1. Januar 2013, gælder ovenstående regler. Det gælder også, hvis du skifter fra ét fleksjob til et andet. EKSEMPEL: Johanne på 36 år bliver ansat som kontorassistent i en større produktionsvirksomhed med et ugentligt timetal på 20 timer og en arbejdsintensitet på 80 pct. Da produktionsvirksomheden kun betaler løn for den effektive arbejdstid betaler virksomheden en løn til Johanne på 80 pct. af den normale 20 timers løn. Johanne får således ca kr. (overenskomstmæssig løn er her sat Økonomi Du får løn for den arbejdsindsats, du reelt yder (timer og intensitet), af din arbejdsgiver. Derudover får du et tilskud til lønnen fra kommunen, som svarer til 98 pct. af højeste dagpengesats. For at få bevilget et fleksjob skal jobcentret først afklare din arbejdsevne, og du skal sammen med din sagsbehandler udarbejde en rehabiliteringsplan, som skal behandles i rehabiliteringsteamet (se separat faktaark). Hvis alle øvrige muligheder er udtømte, kan rehabiliteringsteamet indstille dig til et fleksjob. Herefter afgør kommunen, om du kan bevilges et fleksjob. Kontakt jobcentret og hør mere om mulighederne. Fleksible arbejdstider og arbejdsvilkår til kr. pr. måned for 20 timer pr. uge) af virksomheden og et tilskud fra kommunen på ca ,06 kr. (reguleres ift. timetal og lønniveau) så hendes samlede løn lander på ,53 kr. pr. måned. Den samlede løn med tilskud vil aldrig kunne overstige lønnen for tilsvarende fuldtidsarbejde på normale vilkår.

4 Borgerinformation beskæftigelse Jobrettede samtaler og aktiv jobsøgning Når du bliver ledig vil jobcentret og din a-kasse (hvis du modtager dagpenge) hurtigst muligt hjælpe dig med at finde et nyt job. Det foregår blandt andet via et intensivt opstartsforløb med hyppige jobrettede samtaler, som blandt andet kan handle om din jobsøgningsstrategi, om du måske skal skifte branche, om du stadig har de rette kompetencer eller om forbedring af dit cv og dine ansøgninger. Alle dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere skal deltage i jobrettede samtaler. Hvis du modtager dagpenge, skal du til to rådighedssamtaler inden for det første halve år, og derudover vil du blive indkaldt til en: Cv-samtale i a-kassen, hvor dit cv skal godkendes, ca. to uger inde i din ledighedsperiode Fælles samtale med både din a-kasse og jobcentret ca. fire uger inde i din ledighedsperiode og herefter hver måned kun med jobcentret. Efter fem-seks måneder afholdes næste fælles samtale med både a-kasse og jobcenter Hvis du er jobparat kontanthjælpsmodtager, vil du blive indkaldt til en: Jobrettet samtale ca. fire uger inde i din ledighedsperiode og herefter hver måned Som ledig er det i sidste ende dit eget ansvar at komme i job igen, men der er meget hjælp at hente i såvel jobcentret som i din a-kasse. For at få bedst mulig støtte og hjælp er det vigtigt, at du ser åbent på dine muligheder og giver så præcise og relevante oplysninger om dig selv, dine kompetencer og dine jobønsker som muligt. Derudover har du pligt til: at oprette et cv på jobnet.dk senest tre uger efter, at du har meldt dig ledig i jobcentret. Cv et oprettes i en skabelon på hjemmesiden. Hvis du modtager dagpenge, skal din a-kasse godkende dit cv. Hvis du ikke modtager dagpenge skal jobcentret godkende dit cv at bekræfte din jobsøgning mindst hver 7. dag ved at tjekke dine jobforslag på jobnet.dk under Min side / Tjek dine jobforslag. løbende at dokumentere din aktive jobsøgning i en joblog på Min side på jobnet.dk at deltage i kurser eller andre aktive tilbud, der kan kvalificere dig til job. Dit input er den primære drivkraft Via jobnet.dk har du mulighed for selv at booke dine samtaler og på forhånd definere, hvad samtalen skal handle om (fx jobsøgningsstrategi eller kompetenceafklaring). Hvis du ikke selv booker, vil jobcentret indkalde dig automatisk til samtalerne. Det er vigtigt, at du forbereder dig så godt som muligt til samtalerne og gør dig tanker om, hvor du i fremtiden kan se dig selv på arbejdsmarkedet. Hvad er drømmejobbet? Hvad er et acceptabelt job? Og hvad er det nødvendige job? Og hvad kan de første skridt tilbage på arbejdsmarkedet være? Dine input skal være den primære drivkraft i bevægelsen tilbage til selvforsørgelse. Husk at du også med fordel kan bruge faciliteterne i jobcentret eller a-kassen: Gratis adgang til computere, internettet og udsøgning af stillinger på Hjælp og rådgivning om jobsøgning og oprettelse af cv

5 Borgerinformation beskæftigelse Jobsøgning i udlandet Hvis du trænger til luft under vingerne og har lyst til at arbejde i udlandet, kan du flytte til et andet EØS-land *, Færøerne eller Schweiz og tage dine dagpenge med, mens du søger job. Du kan også starte med at søge, mens du bor i Danmark. Her kan du få hjælp i jobcentret eller selv søge direkte i jobbanken på EURES er en forkortelse for EURopean Employment Services, og er et samarbejde mellem arbejdsformidlinger, fagforeninger, arbejdsgiverorganisationer og myndigheder i EØS-landene samt Schweiz. Hvis du vil tage dine dagpenge med til et andet EØS-land, mens du søger job, skal du: være statsborger i et EØS-land være medlem af en dansk a-kasse være berettiget til dagpenge, den dag du rejser fra Danmark sammenlagt have været tilmeldt jobcentret som ledig i mindst fire uger, efter din sidste beskæftigelse. For at få dagpengene udbetalt, skal du tilmelde dig arbejdsformidlingen i det land, du rejser til, senest syv dage efter den startdato, der står i dokumentet (se sådan gør du). Ellers får du først dagpenge fra den dag, hvor du tilmelder dig. hos arbejdsformidlingen I den periode, du modtager danske dagpenge i et andet EØSland, Færøerne eller Schweiz, skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet i det land, du er rejst til. Hvis du får arbejde, kan du ikke længere få danske dagpenge. I stedet skal du som hovedregel arbejdsløshedsforsikres der, hvor du får arbejde Økonomi Du kan få udbetalt EØS-dagpenge i op til tre måneder, mens du bor i udlandet og søger job. * Europæisk Økonomisk Samarbejdsområde (EØS) består af EFTA-landene minus Schweiz og medlemmerne af EU. Hvis du får arbejde Hvis du får arbejde i et andet EØS-land, Færøerne eller Schweiz, skal du som hovedregel melde dig ud af din danske a-kasse og derefter betale til arbejdsløshedsforsikringssystemet i det land, hvor du arbejder. Arbejdsløshedsforsikringen er obligatorisk i langt de fleste andre lande og betales over skatten. Du skal dog selv tjekke, fx via din lønseddel, at du er tilmeldt og betalende. Kontakt din danske a-kasse for at sikre, at alt er i orden, inden du melder dig ud. Kontakt din a-kasse for yderligere vejledning om dagpenge under jobsøgning i udlandet. Du skal udfylde ansøgningsblanketten PD U2, som du får i din a-kasse. Det er også vigtigt, at du taler med a-kassen om, hvordan du er stillet, når du vender tilbage. Gennem jobcentret kan du få kontakt til en EURES-kontaktperson, der arbejder i Danmark. EURES-kontaktpersonens opgave er blandt andet at vejlede dem, der søger job eller uddannelse i udlandet. Du kan også kontakte en EURES-vejleder i det land eller den region, hvor du søger arbejde. Du kan forvente, at du skal skrive dit cv og ansøgninger på det sprog, der er det officielle i det land, du søger arbejde i. Husk, at kontakte Borgerservice og få udstedt et EU-sygesikringsbevis, og husk at melde flytning til Folkeregistret på borger.dk, før du flytter til udlandet. Læs mere på Tag dine dagpenge med til udlandet Hvis du ikke får arbejde Husk, at du skal være tilbage i Danmark og tilmelde dig jobcentret i Danmark igen senest den sidste dag, der står på dokumentet PD U2, hvis ikke du får arbejde. Ellers mister du din dagpengeret. Tilbage til Danmark efter arbejde i udlandet Husk at melde dig ind i en dansk a-kasse inden 8 uger, efter du er kommet hjem.

6 Borgerinformation xxx Job med løntilskud for ledige Når du er ledig, kan en ansættelse med løntilskud være din genvej til et ordinært arbejde. Job med løntilskud betyder, at en virksomhed uden de store omkostninger kan se dig an i en konkret jobfunktion, og at du samtidig får nye kompetencer og arbejdserfaringer. Mange virksomheder bruger ordningen til optræning til en konkret jobfunktion, så du efter tre til seks måneder kan få ansættelse på almindelige vilkår. Job med løntilskud er således et godt springbræt til arbejdsmarkedet og retter sig så vidt muligt mod brancher, hvor der er behov for arbejdskraft. Springbræt til ordinært job For at komme i betragtning til et job med løntilskud, skal du være ledig og opfylde én af følgende betingelser: Du har været ledig i mere end seks sammenhængende måneder* og skal have genopfrisket dine faglige kvalifikationer Du har nyerhvervede kompetencer fra fx kurser og skal til at bruge dine nye kompetencer på arbejdsmarkedet Du skal afprøve en for dig helt ny type job Job med løntilskud løber typisk i en periode på tre eller seks måneder. Der kan dog maksimalt gives løntilskud i op til seks måneder i private virksomheder og fire måneder i offentlige virksomheder (for forsikrede ledige). Perioden fastsættes individuelt. Privat job med løntilskud Du modtager overenskomstmæssig løn, og din arbejdsgiver modtager herefter et løntilskud på kr. pr. time. Offentligt job med løntilskud Du modtager en fast timeløn på 121,47 kr. pr. time og får udbetalt løn, som modsvarer din ydelse som ledig (dog med fuld pension af den løn, du ville have fået som ordinært ansat). Arbejdsgiver modtager herefter et løntilskud på 107,55 kr. pr. time. Du skal fortsat være tilmeldt jobcentret og aktiv jobsøgende, hvis du bliver ansat i et job med løntilskud - i hele løntilskudsperioden Du kan selv finde et job med løntilskud, men du skal sikre dig, at jobcentret godkender arbejdspladsen til at modtage løntilskud Du skal passe dit arbejde med løntilskud på lige fod med andre ansatte i virksomheden Du kan eventuelt tage imod et tilbud om vejledning eller opkvalificering fra jobcentret, også selvom du er i job med løntilskud. Tilbuddet sker efter aftale mellem jobcentret og din arbejdsgiver Der kan være mulighed for at få mentorstøtte til oplæring i virksomheden Du kan ikke komme i job med løntilskud i en virksomhed, der ejes af din samlever eller ægtefælle Hvis du opfylder betingelserne, kan du med fordel selv forsøge at tilbyde din arbejdskraft med løntilskud til relevante virksomheder. Du kan også kontakte jobcentret for at høre nærmere om dine muligheder for at komme i job med løntilskud. * Ledige, der ikke har en almen eller erhvervsrettet uddannnelse, er over 50 år eller enlig forsøger, kan komme i løntilskud, selv om de ikke opfylder kravet om seks måneders sammenhængende ledighed.

Værd at vide når du er ledig

Værd at vide når du er ledig Værd at vide når du er ledig Værd at vide når du er ledig Hvem møder du? Hvilke lovkrav skal du opfylde? Hvilke muligheder har du? Og meget andet. For de fleste er mødet med a-kassen og dagpengesystemet

Læs mere

Værd at vide om. Webdagpengekort - Kurser - Udland - Jobsøgning - Tilbud - Jobcenter - Uddannelse - CV

Værd at vide om. Webdagpengekort - Kurser - Udland - Jobsøgning - Tilbud - Jobcenter - Uddannelse - CV Vigtig! Husk altid NemID (nøgle-kort), når du møder i afdelingen. Værd at vide om Webdagpengekort - Kurser - Udland - Jobsøgning - Tilbud - Jobcenter - Uddannelse - CV Faglig Fælles Akasse - 1 Indhold

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning juli 2015 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 8 Beskæftigelseskravet... 8 Ledighedskravet...

Læs mere

Guide. til dagpengesystemet

Guide. til dagpengesystemet Guide til dagpengesystemet Forord Denne pjece handler om, hvad der sker, når du bliver ledig. Hvilke krav der stilles til dig, hvilke rettigheder du har, og hvad vi kan hjælpe dig med. Du får samtidig

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning Januar 2015 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 7 Beskæftigelseskravet... 7 Ledighedskravet...

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG

DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG DET SKAL DU VIDE SOM LEDIG Det skal du vide som ledig Side 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilmeld dig som ledig på jobnet.dk... 3 3. Ledighedserklæring, opsigelse mv. til a-kassen... 3 4. Udbetaling af

Læs mere

Du kan kontakte os personligt, telefonisk eller på e-mail.

Du kan kontakte os personligt, telefonisk eller på e-mail. Forord Denne orientering handler om de regler, der gælder for ledige medlemmer af en a-kasse. Her omtaler vi kort de muligheder, der findes for ledige samt de rettigheder og pligter, der følger med at

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Tilmelding som ledig hos jobcentret... 4 Selvbetjening... 4 Afmelding på jobcentret... 4 CV skal på jobnet.dk... 5 Kundenummer og password...

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Tilmelding som ledig hos jobcentret... 3 Selvbetjening... 3 Afmelding på jobcentret... 3 CV skal på jobnet.dk... 4 Kundenummer og password...

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold.

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold. Hvilke tilbud kan gives Rettigheder og pligter Uddannelse Diverse forhold Arbejde på nedsat tid - når du skal på dagpenge Ikke ledig mere Kontakt til Jobcentret og ASE Værd at vide Ret til Dagpenge Indholdsfortegnelse

Læs mere

Når du er blevet ledig

Når du er blevet ledig Når du er blevet ledig A-kassen 2 Fødevareforbundet NNFs a-kasse Når du er blevet ledig - skriftlig vejledning Juli 2013 3 Indholdsfortegnelse Medlemskravet... 7 Beskæftigelseskravet... 7 Ledighedskravet...

Læs mere

en del af Vejledning til nyledige

en del af Vejledning til nyledige en del af Vejledning til nyledige 2 Indholdsfortegnelse side 3 Forord side 4 Tilmelding som ledig hos jobcentret side 4 Selvbetjening side 4 Afmelding på jobcentret side 4 CV skal på jobnet.dk side 5 Kundenummer

Læs mere

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre 02 LEDIG I DANA... Indholdsfortegnelse DANA........................... 3 LEDIG HVAD SÅ?................ 3 CV.............................. 3 Hvad er et CV?..................

Læs mere

Forord. Du kan kontakte os personligt eller telefonisk eller på e-mail. Tlf.nr. : 7012 3782 E-mail : sta@sta.dk. Web-a-kassen: www.sta.

Forord. Du kan kontakte os personligt eller telefonisk eller på e-mail. Tlf.nr. : 7012 3782 E-mail : sta@sta.dk. Web-a-kassen: www.sta. Forord Denne pjece handler om de mange regler der gælder for ledige medlemmer af en a-kasse. Vi vil omtale hvilke muligheder der findes og hvilke rettigheder og pligter der følger med at modtage arbejdsløshedsdagpenge.

Læs mere

Din guide til dagpengesystemet

Din guide til dagpengesystemet Din guide til dagpengesystemet 2 3 Indhold 04 Hvad sker der, når du bliver ledig? 06 kom godt i gang med din jobsøgning 08 hvad vil det sige at være aktivt jobsøgende? 12 hvilke ydelser kan du få fra ma?

Læs mere

Din guide til dagpengesystemet

Din guide til dagpengesystemet Din guide til dagpengesystemet 2 3 Indhold 04 HVAD SKER DER, NÅR DU BLIVER LEDIG? 06 KOM GODT I GANG MED DIN JOBSØGNING 08 HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE AKTIVT JOBSØGENDE? 12 HVILKE YDELSER KAN DU FÅ FRA MA?

Læs mere

Orientering om arbejdsløshedsforsikring

Orientering om arbejdsløshedsforsikring Orientering om arbejdsløshedsforsikring Orientering om arbejdsløshedsforsikring Vi prøver i pjecen at besvare en række af de spørgsmål, der nok melder sig hos dig som ledig. Vi har samtidig udgivet pjecen

Læs mere

Din guide til dagpengesystemet

Din guide til dagpengesystemet Din guide til dagpengesystemet 2 3 Indhold 04 HVAD SKER DER, NÅR DU BLIVER LEDIG? 06 KOM GODT I GANG MED DIN JOBSØGNING 08 HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE AKTIVT JOBSØGENDE? 12 HVILKE YDELSER KAN DU FÅ FRA MA?

Læs mere

JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet

JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet Indhold 1. Indledning... 4 2. EØS-aftalen og EØS-landene... 4 2.1. Kender du dine rettigheder?... 4 2.2.

Læs mere

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB

FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE SÅ FÅR DU FLERE KRÆFTER TIL AT SØGE JOB FORSTÅ REGLERNE FOKUSER PÅ JOBBET Her har vi samlet de regler, du skal kende til for at kunne få dagpenge. Når du har læst folderen, er du klar klar

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Din guide til dagpengesystemet

Din guide til dagpengesystemet Din guide til dagpengesystemet 2 3 Indhold 04 HVAD SKER DER, NÅR DU BLIVER LEDIG? 06 KOM GODT I GANG MED DIN JOBSØGNING 08 HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE AKTIVT JOBSØGENDE? 12 HVILKE YDELSER KAN DU FÅ FRA MA?

Læs mere

Ledig og hvad nu? STÍ

Ledig og hvad nu? STÍ Ledig og hvad nu? Hvem skal du kontakte? HK s A-kasse har samlet alt arbejde i forhold til dagpenge, efterløn, og så videre i én fælles a-kasse. Du skal derfor kontakte a-kassen, hvis du har spørgsmål

Læs mere

Fortsat syg hjælp til at komme videre

Fortsat syg hjælp til at komme videre Fortsat syg hjælp til at komme videre Vejledning om Revalidering, Fleksjob og Førtidspension Vi er klar til at hjælpe dig Denne pjece er til dig, hvis helbred gør det svært at arbejde på almindelige vilkår.

Læs mere

Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler

Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler Indholdsfortegnelse: Side A-kassens vejledningspligt 3 Afmelding 6 Arbejde på nedsat tid eller i udlandet

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 ~ 1 ~ Indhold Indhold... 2 A-kassens vejledningspligt... 3 www.bf-a.dk.... 3 G-dage

Læs mere

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og

Læs mere