Bekendtgørelse om elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser 1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bekendtgørelse om elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser 1)"

Transkript

1 BEK nr 311 af 30/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser 1) I medfør af 5, stk. 3, og 34, stk. 2, i lov nr. 525 af 29. april 2015 om sikkerhed ved elektriske anlæg, elektriske installationer og elektrisk materiel (elsikkerhedsloven) fastsættes: Kapitel 1 Genstand og anvendelsesområde 1. Denne bekendtgørelse har til formål at sikre, at elektrisk materiel på markedet opfylder kravene vedrørende et højt beskyttelsesniveau for personers sundhed og sikkerhed, for husdyr og for ejendom, og samtidig garantere, at det indre marked fungerer. 2. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på elektrisk materiel, der er bestemt til brug ved en mærkespænding på mellem 50 og V for så vidt angår vekselstrøm og på mellem 75 og V for jævnstrøm, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Denne bekendtgørelse omfatter ikke det materiel og de påvirkninger, der er anført i bilag 2. Kapitel 2 Definitioner 3. I denne bekendtgørelse forstås ved: 1) Gøre tilgængelig på markedet: Levering af elektrisk materiel med henblik på distribution, forbrug eller anvendelse på EU-markedet som led i erhvervsvirksomhed mod eller uden vederlag. 2) Bringe i omsætning: Første tilgængeliggørelse af elektrisk materiel på EU-markedet. 3) Fabrikant: En fysisk eller juridisk person, som fremstiller elektrisk materiel, eller som lader sådant elektrisk materiel konstruere eller fremstille og markedsfører dette materiel under eget navn eller varemærke. 4) Bemyndiget repræsentant: Enhver i EU etableret fysisk eller juridisk person, som har modtaget en skriftlig fuldmagt fra fabrikanten til at handle på dennes vegne i forbindelse med varetagelsen af specifikke opgaver. 5) Importør: Enhver fysisk eller juridisk person, der er etableret i EU, og som bringer elektrisk materiel med oprindelse i et tredjeland i omsætning på EU-markedet. 6) Distributør: Enhver fysisk eller juridisk person i forsyningskæden ud over fabrikanten eller importøren, der gør elektrisk materiel tilgængeligt på markedet. 7) Erhvervsdrivende: Fabrikanten, den bemyndigede repræsentant, importøren og distributøren. 8) Teknisk specifikation: Et dokument, der fastsætter, hvilke tekniske krav elektrisk materiel skal opfylde. 9) Harmoniseret standard: Harmoniseret standard som defineret i artikel 2, stk. 1, litra c, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 1025/2012/EU. 1

2 10) Overensstemmelsesvurdering: En proces til påvisning af, om sikkerhedskravene i 25 og bilag 1 for elektrisk materiel er opfyldt. 11) Tilbagekaldelse: Enhver foranstaltning, der har til formål at opnå, at elektrisk materiel, der allerede er gjort tilgængeligt for slutbrugeren, returneres. 12) Tilbagetrækning: Enhver foranstaltning, der har til formål at forhindre, at elektrisk materiel i forsyningskæden gøres tilgængeligt på markedet. 13) EU-harmoniseringslovgivning: Alle EU-retsakter, som harmoniserer betingelserne for markedsføring af produkter. 14) CE-mærkning: Mærkning, hvormed fabrikanten angiver, at det elektriske materiel er i overensstemmelse med alle gældende krav i EU s harmoniseringslovgivning om anbringelse af denne mærkning. Kapitel 3 Erhvervsdrivendes forpligtelser Fabrikantens forpligtelser 4. Fabrikanten skal, når denne bringer elektrisk materiel i omsætning, sikre, at det er konstrueret og fremstillet i overensstemmelse med sikkerhedskravene i 25 og bilag Fabrikanten skal udarbejde den tekniske dokumentation, jf. bilag 3, og gennemføre eller få gennemført overensstemmelsesvurderingsproceduren, jf. bilag 3. Stk. 2. Når det elektriske materiels overensstemmelse med sikkerhedskravene i 25 og bilag 1 er blevet dokumenteret ved overensstemmelsesvurderingsproceduren, jf. stk. 1, skal fabrikanten udfærdige en EUoverensstemmelseserklæring og anbringe CE-mærkningen. Stk. 3. Fabrikanten skal opbevare den i bilag 3 omhandlede tekniske dokumentation og EU-overensstemmelseserklæringen i 10 år efter, at det elektriske materiel er blevet bragt i omsætning. 6. Fabrikanten skal have procedurer til sikring af produktionsseriers fortsatte overensstemmelse med denne bekendtgørelse. Der skal i fornødent omfang tages hensyn til ændringer i det elektriske materiels konstruktion eller kendetegn og til ændringer i de harmoniserede standarder, jf. 27, de internationale eller nationale standarder, jf. 28 og 29, eller andre tekniske specifikationer. Stk. 2. Når det anses for hensigtsmæssigt for at beskytte forbrugernes sundhed og sikkerhed som følge af de med elektrisk materiel forbundne risici, skal fabrikanten 1) foretage stikprøvekontrol af elektrisk materiel, der er gjort tilgængeligt på markedet, 2) undersøge og om nødvendigt føre register over klager, elektrisk materiel, der ikke opfylder kravene, og tilbagekaldelser af elektrisk materiel, og 3) holde distributørerne orienteret om enhver sådan overvågning. 7. Fabrikanten skal sikre, at elektrisk materiel, den pågældende har bragt i omsætning, er forsynet med et type-, parti- eller serienummer eller en anden form for angivelse, ved hjælp af hvilken det kan identificeres, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Hvis opfyldelse af stk. 1 ikke er mulig på grund af det elektriske materiels størrelse eller art, skal de krævede oplysninger fremgå af emballagen eller af et dokument, der ledsager det elektriske materiel. Stk. 3. Fabrikantens navn, registrerede firmanavn eller registrerede varemærke og postadresse skal fremgå af det elektriske materiel, jf. dog stk. 4. Adressen skal angive ét enkelt sted, hvor fabrikanten kan kontaktes. Kontaktoplysningerne skal angives på et for slutbrugerne samt Sikkerhedsstyrelsen og de øvrige markedsovervågningsmyndigheder let forståeligt sprog. Stk. 4. Hvis opfyldelse af stk. 3 ikke er mulig, skal de krævede oplysninger fremgå af emballagen eller af et dokument, der ledsager det elektriske materiel. 2

3 8. Fabrikanten skal sikre, at det elektriske materiel ledsages af en brugsanvisning og sikkerhedsoplysninger på dansk. Denne brugsanvisning og sikkerhedsoplysningerne samt en eventuel mærkning skal være klare og forståelige. 9. Hvis en fabrikant ved eller burde vide, at elektrisk materiel, den pågældende har bragt i omsætning, ikke er i overensstemmelse med kravene i denne bekendtgørelse, skal den pågældende straks træffe de foranstaltninger, der er nødvendige for at bringe det elektriske materiel i overensstemmelse med lovgivningen eller om nødvendigt trække det tilbage fra markedet eller kalde det tilbage. Stk. 2. Hvis det elektriske materiel udgør en risiko, skal fabrikanten også straks orientere Sikkerhedsstyrelsen og de kompetente nationale myndigheder i de øvrige medlemsstater, hvor den pågældende har gjort det elektriske materiel tilgængeligt på markedet, herom. Fabrikanten skal samtidig give nærmere oplysninger om særligt den manglende overensstemmelse med lovgivningen og de trufne foranstaltninger. Bemyndigede repræsentanter 10. Fabrikanten kan ved skriftlig fuldmagt udpege en bemyndiget repræsentant. Stk. 2. Forpligtelserne i henhold til 4 og udarbejdelsen af teknisk dokumentation, jf. 5, stk. 1, må ikke være omfattet af den bemyndigede repræsentants fuldmagt. 11. En bemyndiget repræsentant skal udføre de opgaver, der er fastsat i den fuldmagt, denne har modtaget fra fabrikanten. Fuldmagten skal mindst sætte den bemyndigede repræsentant i stand til 1) at opbevare EU-overensstemmelseserklæringen og den tekniske dokumentation, så den i 10 år efter, at det elektriske materiel er blevet bragt i omsætning, står til rådighed for Sikkerhedsstyrelsen og de øvrige nationale markedsovervågningsmyndigheder, 2) på grundlag af en begrundet anmodning fra Sikkerhedsstyrelsen eller en anden kompetent national myndighed at give al den information og dokumentation, der er nødvendig for at vurdere det elektriske materiels overensstemmelse med lovgivningen, og 3) at samarbejde med Sikkerhedsstyrelsen eller en anden kompetent national myndighed, når disse kommer med en anmodning herom, om foranstaltninger, der træffes for at eliminere risici, som det elektriske materiel, der er omfattet af fuldmagten, udgør. Importørens forpligtelser 12. Importøren må kun bringe elektrisk materiel i omsætning, der opfylder sikkerhedskravene i 25 og bilag Før importøren bringer elektrisk materiel i omsætning, skal denne sikre, at fabrikanten har gennemført overensstemmelsesvurderingsproceduren, jf. 5, stk. 1, og bilag 3. Stk. 2. Importøren skal sikre, at 1) fabrikanten har udarbejdet den tekniske dokumentation, jf. bilag 3, 2) elektrisk materiel er forsynet med CE-mærkningen, og 3) fabrikanten har opfyldt kravene i Hvis en importør ved eller burde vide, at elektrisk materiel ikke er i overensstemmelse med sikkerhedskravene i 25 og bilag 1, må det ikke bringes i omsætning, før det er blevet bragt i overensstemmelse med kravene. Stk. 2. Hvis det elektriske materiel udgør en risiko, skal importøren også underrette fabrikanten samt Sikkerhedsstyrelsen og de øvrige markedsovervågningsmyndigheder herom. 15. Importørens navn, registrerede firmanavn eller registrerede varemærke og postadresse, hvor den pågældende kan kontaktes, skal fremgå af det elektriske materiel. Kontaktoplysningerne skal angives på et for slutbrugerne samt Sikkerhedsstyrelsen og de øvrige markedsovervågningsmyndigheder let forståeligt sprog. 3

4 Stk. 2. 7, stk. 4, finder tilsvarende anvendelse for importøren. 16. Importøren skal sikre, at det elektriske materiel ledsages af en brugsanvisning og sikkerhedsoplysninger på dansk. Stk. 2. Importøren skal sikre, at opbevarings- og transportbetingelserne for elektriske materiel, som den pågældende har ansvaret for, ikke bringer dets overensstemmelse med sikkerhedskravene i 25 og bilag 1 i fare. Stk. 3. Når det anses for hensigtsmæssigt for at beskytte forbrugernes sundhed og sikkerhed som følge af de med elektrisk materiel forbundne risici, skal importøren efter begrundet anmodning fra Sikkerhedsstyrelsen 1) foretage stikprøvekontrol af elektrisk materiel, der er gjort tilgængeligt på markedet, 2) undersøge og om nødvendigt føre register over klager, elektrisk materiel, der ikke opfylder kravene, og tilbagekaldelser af elektrisk materiel og 3) holde distributørerne orienteret om enhver sådan overvågning. 17. Hvis en importør ved eller burde vide, at elektrisk materiel, den pågældende har bragt i omsætning, ikke er i overensstemmelse med kravene i denne bekendtgørelse, skal den pågældende straks træffe de foranstaltninger, der er nødvendige for at bringe det elektriske materiel i overensstemmelse med lovgivningen, eller om nødvendigt trække det tilbage fra markedet eller kalde det tilbage. Stk. 2. 9, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse for importøren 18. Importøren skal i 10 år efter, at det elektriske materiel er blevet bragt i omsætning, opbevare en kopi af EU-overensstemmelseserklæringen, så den står til rådighed for Sikkerhedsstyrelsen og de øvrige markedsovervågningsmyndigheder, og sikre, at den i bilag 3 omhandlede tekniske dokumentation kan stilles til rådighed for disse myndigheder efter anmodning. Distributørens forpligtelser 19. Distributøren skal, når denne gør elektrisk materiel tilgængeligt på markedet, handle med fornøden omhu overfor kravene i denne bekendtgørelse. 20. Før distributøren gør elektrisk materiel tilgængeligt på markedet, skal den pågældende kontrollere, at 1) det er forsynet med CE-mærkningen, 2) det er ledsaget af en brugsanvisning og sikkerhedsoplysninger på dansk, 3) fabrikanten har opfyldt kravene i 7, og 4) en eventuel importør har opfyldt kravene i 15. Stk. 2. Hvis en distributør ved eller burde vide, at elektrisk materiel ikke er i overensstemmelse med sikkerhedskravene i 25 og bilag 1, må det ikke gøres tilgængeligt på markedet, før det er blevet bragt i overensstemmelse med kravene. Stk. 3. Hvis det elektriske materiel udgør en risiko, skal distributøren også underrette fabrikanten eller importøren samt Sikkerhedsstyrelsen og de øvrige markedsovervågningsmyndigheder herom , stk. 2, finder tilsvarende anvendelse for distributøren. 22. Hvis en distributør ved eller burde vide, at elektrisk materiel, den pågældende har gjort tilgængeligt på markedet, ikke er i overensstemmelse med kravene i denne bekendtgørelse, skal den pågældende straks træffe de foranstaltninger, der er nødvendige for at bringe det elektriske materiel i overensstemmelse med lovgivningen, eller om nødvendigt trække det tilbage fra markedet eller kalde det tilbage. Stk. 2. 9, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse for distributøren. 4

5 Importørens og distributørens overtagelse af fabrikantens forpligtelser 23. Hvis importøren eller distributøren bringer elektrisk materiel i omsætning under sit navn eller varemærke, anses denne for at være en fabrikant og er underlagt de samme forpligtelser som fabrikanten, jf. 4-9, 33 og 36, stk. 1. Stk. 2. Stk. 1 finder tillige anvendelse, hvis importøren eller distributøren ændrer elektrisk materiel, der allerede er bragt i omsætning, på en sådan måde, at det kan berøre overholdelsen af denne bekendtgørelse. Erhvervsdrivendes identifikation af øvrige erhvervsdrivende 24. En erhvervsdrivende skal efter anmodning fra Sikkerhedsstyrelsen eller en anden markedsovervågningsmyndighed identificere 1) enhver erhvervsdrivende, som har leveret elektrisk materiel til den pågældende, og 2) enhver erhvervsdrivende, som den pågældende har leveret elektrisk materiel til. Stk. 2. En erhvervsdrivende skal kunne fremlægge de i stk. 1 nævnte oplysninger i en periode på 10 år efter, den pågældende har fået leveret eller har leveret elektrisk materiel. Kapitel 4 Det elektriske materiels overensstemmelse Tilgængeliggørelse på markedet 25. Elektrisk materiel må kun gøres tilgængeligt på markedet, såfremt det er fremstillet i overensstemmelse med de tekniske sikkerhedsforskrifter, der er gældende i EU, og ved korrekt installation og vedligeholdelse samt anvendelse i overensstemmelse med dets formål ikke bringer sundheden og sikkerheden for personer og husdyr eller ejendom i fare. Stk. 2. Bilag 1 indeholder en oversigt over de vigtigste sikkerhedskrav. 26. Den, der driver et elektrisk anlæg til distribution af elektrisk energi, må ikke som betingelse for levering af elektricitet til forbrugerne stille strengere sikkerhedskrav end sikkerhedskravene i 25 og bilag 1. Formodning om elektrisk materiels overensstemmelse 27. Elektrisk materiel, som er i overensstemmelse med harmoniserede standarder eller dele deraf, hvis referencer er offentliggjort i den Europæiske Unions Tidende, formodes at være i overensstemmelse med sikkerhedskravene i 25 og bilag 1. Dette gælder dog kun de krav i 25 og bilag 1, der er omfattet af de pågældende standarder eller dele deraf. 28. Er harmoniserede standarder, jf. 27, endnu ikke fastlagt og offentliggjort, betragtes elektrisk materiel som værende i overensstemmelse med sikkerhedskravene i 25 og bilag 1, når det elektriske materiel er i overensstemmelse med sikkerhedsbestemmelserne i internationale standarder, som er fastlagt af International Electrotechnical Commission (IEC - Den Internationale Elektrotekniske Kommission), og som Kommissionen har anbefalet i overensstemmelse med offentliggørelsesproceduren i artikel 13, stk. 2 og 3, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/35/EU. 29. Er harmoniserede standarder, jf. 27, endnu ikke fastlagt og offentliggjort, og er internationale standarder, jf. 28, endnu ikke blevet offentliggjort, betragtes elektrisk materiel som værende i overensstemmelse med sikkerhedskravene i 25 og bilag 1, når det elektriske materiel er fremstillet i overensstemmelse med sikkerhedsbestemmelserne i de standarder, der anvendes i den medlemsstat, i hvilken det er fremstillet, såfremt der herved ydes en sikkerhed svarende til den, der kræves i Danmark. 5

6 EU-overensstemmelseserklæring 30. Det skal af EU-overensstemmelseserklæringen fremgå, at det er blevet dokumenteret, at sikkerhedskravene i 25 og bilag 1 er opfyldt. Stk. 2. EU-overensstemmelseserklæringen skal 1) følge modellen i bilag 4, 2) indeholde de elementer, der er anført i overensstemmelsesvurderingsproceduren modul A i bilag 3, 3) løbende ajourføres, og 4) oversættes til dansk eller engelsk, hvis det elektriske materiel bringes i omsætning eller gøres tilgængeligt på markedet i Danmark. Stk. 3. Hvis elektrisk materiel er omfattet af mere end en EU-retsakt, der kræver en EU-overensstemmelseserklæring, udfærdiges der en enkelt EU-overensstemmelseserklæring for alle sådanne EU-retsakter. Det skal af erklæringen fremgå, hvilke EU-retsakter den vedrører, herunder hvor disse er offentliggjort. Stk. 4. Ved at udfærdige EU-overensstemmelseserklæringen står fabrikanten inde for, at det elektriske materiel opfylder kravene i denne bekendtgørelse. CE-mærkning 31. CE-mærkningen er underkastet de generelle principper i artikel 30 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 765/2008/EF. 32. CE-mærkningen skal anbringes synligt, letlæseligt og således, at den ikke kan slettes, på det elektriske materiel eller på mærkepladen, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Hvis det elektriske materiel er af en sådan art, at opfyldelse af stk. 1 ikke er mulig eller berettiget, anbringes CE-mærkningen på emballagen og på de ledsagende dokumenter. Stk. 3. CE-mærkningen skal anbringes, før det elektriske materiel bringes i omsætning. Kapitel 5 Markedsovervågning 33. En erhvervsdrivende har efter begrundet anmodning fra Sikkerhedsstyrelsen pligt til at give alle oplysninger og al dokumentation, som er nødvendige for kontrollen med overholdelsen af denne bekendtgørelse. Oplysningerne og dokumentationen skal gives på papir eller i elektronisk format. Stk. 2. Fabrikanten og importøren skal give de i stk. 1 nævnte oplysninger og dokumentation på et for Sikkerhedsstyrelsen let forståeligt sprog. 34. Sikkerhedsstyrelsen kan oplyse offentligheden om faren ved elektrisk materiel. 35. De berørte erhvervsdrivende skal på enhver nødvendig måde samarbejde med henblik på Sikkerhedsstyrelsens eller en anden markedsovervågningsmyndigheds evaluering af elektrisk materiel, hvor der er tilstrækkelig grund til at antage, at det udgør en risiko for personers sundhed eller sikkerhed, for husdyr eller for ejendom. Erhvervsdrivendes foranstaltninger 36. Fabrikanten og importøren skal, hvis Sikkerhedsstyrelsen eller en anden kompetent national myndighed anmoder herom, samarbejde med myndigheden om foranstaltninger, der træffes for at eliminere risici, som det elektriske materiel, den pågældende har bragt i omsætning, udgør. Stk. 2. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse for den bemyndigede repræsentant for så vidt angår det elektriske materiel, der er omfattet af den pågældendes fuldmagt. Stk. 3. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse for den distributør, der har gjort elektrisk materiel tilgængeligt. 6

7 37. Hvis Sikkerhedsstyrelsen konstaterer, at elektrisk materiel udgør en risiko for personers sundhed eller sikkerhed, for husdyr eller for ejendom, og det ikke opfylder kravene i denne bekendtgørelse, anmoder Sikkerhedsstyrelsen straks den pågældende erhvervsdrivende om inden for en rimelig tidsfrist i forhold til risikoens art at træffe alle fornødne foranstaltninger ved 1) at bringe det elektriske materiel i overensstemmelse med kravene i denne bekendtgørelse, 2) at trække det elektriske materiel tilbage fra markedet eller 3) at kalde det elektriske materiel tilbage. Stk. 2. Den pågældende erhvervsdrivende skal sikre, at der træffes alle de fornødne foranstaltninger over for elektrisk materiel, som den erhvervsdrivende har gjort tilgængeligt på hele EU-markedet. 38. Hvis den pågældende erhvervsdrivende ikke træffer de fornødne foranstaltninger inden for den i 37, stk. 1, omhandlede frist, træffer Sikkerhedsstyrelsen de nødvendige foreløbige foranstaltninger for at 1) forbyde eller begrænse, at det elektriske materiel gøres tilgængelig på det danske marked, 2) trække det elektriske materiel tilbage fra markedet eller 3) kalde det elektriske materiel tilbage. Stk. 2. Hvis Europa-Kommissionen træffer afgørelse om, at en af Sikkerhedsstyrelsen truffet afgørelse som nævnt i stk. 1 skal ændres eller trækkes tilbage, tilpasser styrelsen sin afgørelse i overensstemmelse hermed eller trækker den tilbage. Elektrisk materiel, som er i overensstemmelse med kravene, men som udgør en risiko 39. Hvis elektrisk materiel, selvom det opfylder kravene i denne bekendtgørelse, udgør en risiko for personers sundhed eller sikkerhed, for husdyr eller ejendom, kan Sikkerhedsstyrelsen påbyde den erhvervsdrivende indenfor en rimelig tidsfrist, som Sikkerhedsstyrelsen fastsætter i forhold til risikoens art, at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at 1) sikre, at det pågældende elektriske materiel, når det bringes i omsætning, ikke længere udgør en risiko, 2) tilbagetrække det elektriske materiel fra markedet eller 3) kalde det elektriske materiel tilbage. Stk. 2. Den pågældende erhvervsdrivende skal sikre, at der træffes foranstaltninger over for alt det pågældende elektriske materiel, som den erhvervsdrivende har gjort tilgængeligt på hele EU-markedet. Formelle mangler 40. Sikkerhedsstyrelsen kan påbyde den erhvervsdrivende inden for en nærmere angivet frist at bringe følgende forhold i orden: 1) CE-mærkning er ikke anbragt eller anbragt i modstrid med artikel 30 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 765/2008/EF eller med 32 i denne bekendtgørelse. 2) EU-overensstemmelseserklæringen er ikke udarbejdet eller er ikke udarbejdet korrekt. 3) Den tekniske dokumentation er ikke til rådighed eller ufuldstændig. 4) De i 7, stk. 3 og 4, eller 15 krævede oplysninger mangler, er ukorrekte eller ufuldstændige. 5) Et eller flere af de øvrige administrative krav til fabrikanten og importøren i 4-9, 12-18, 33 og 36, stk. 1, er ikke opfyldt. Stk. 2. Hvis forholdet ikke er bragt i orden inden for den i stk. 1 angivne frist, kan Sikkerhedsstyrelsen 1) forbyde, at det elektriske materiel gøres tilgængelig på markedet, eller 2) påbyde den erhvervsdrivende at tilbagetrække det elektriske materiel eller at kalde det elektriske materiel tilbage. Kapitel 6 Straf 41. Medmindre strengere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, som 7

8 1) i strid med 4, 5, stk. 1 og 2, eller 12, jf. 25, bringer elektrisk materiel i omsætning, 2) i strid med 19, jf. 25, gør elektrisk materiel tilgængeligt på markedet, 3) undlader at opbevare dokumentation efter 5, stk. 3, 18 og 24, stk. 2, 4) undlader at forsyne elektrisk materiel med krævede oplysninger, jf. 7 og 15, 5) undlader at opfylde kravene omkring brugsanvisning og sikkerhedsoplysninger, jf. 8 og 16, stk. 1, og 20, stk. 1, nr. 2, 6) undlader at kontrollere, at elektrisk materiel er forsynet med krævede oplysninger, jf. 13, stk. 2, nr. 2 og 3, eller 20, stk. 1, nr. 1, 3 og 4, 7) undlader at foretage den fornødne underretning af Sikkerhedsstyrelsen efter 9, stk. 2, 14, stk. 2, 17, stk. 2, jf. 9, stk. 2, 20, stk. 3, eller 22, stk. 2, jf. 9, stk. 2, 8) undlader at give Sikkerhedsstyrelsen en i henhold til 24, stk. 1, og 33 afkrævet oplysning, 9) undlader at efterkomme et forbud eller et påbud meddelt efter 38-40, stk. 2. Stk. 2. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. Stk. 3. Forældelsesfristen for strafansvaret er 10 år. Kapitel 7 Ikrafttræden og overgangsbestemmelser 42. Bekendtgørelsen træder i kraft den 20. april Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 797 af 30. august 1994 om ikrafttræden af EF-direktiv om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser, som ændret ved EF-direktiv om ændring af bl.a. EF-direktiv om elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser ophæves. 43. Elektrisk materiel, der opfylder kravene i bekendtgørelse nr. 797 af 30. august 1994 om ikrafttræden af EF-direktiv om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser, som ændret ved EF-direktiv om ændring af bl.a. EF-direktiv om elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser, og som er bragt i omsætning inden den 20. april 2016, kan fortsat gøres tilgængelig på markedet. Erhvervs- og Vækstministeriet, den 30. marts 2016 TROELS LUND POULSEN / Lizzi Krarup Jakobsen 8

9 1) Bekendtgørelsen gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/35/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse på markedet af elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser (omarbejdning), EU-tidende 2014, nr. L 96, side

10 Bilag 1 Vigtigste sikkerhedskrav for elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser 1. Almindelige betingelser a) På det elektriske materiel eller, hvis dette ikke er muligt, i et medfølgende dokument anføres de væsentligste data til hvilke kendskabet, og hvis overholdelse er en betingelse for, at det elektriske materiel kan anvendes i overensstemmelse med dets formål og uden fare. b) Det elektriske materiel, såvel som dets enkelte dele, udføres således, at det kan tilsluttes på sikker og forsvarlig måde. c) Det elektriske materiel udformes og fremstilles på en sådan måde, at der er sikret beskyttelse mod de farer, som er anført under punkt 2 og 3, under forudsætning af, at det anvendes efter dets formål og vedligeholdes forsvarligt. 2. Beskyttelse mod farer, som kan hidrøre fra det elektriske materiel Der fastsættes tekniske forholdsregler i overensstemmelse med punkt 1, således at: a) Personer og husdyr beskyttes på forsvarlig måde mod farer for legemsbeskadigelse eller andre skader, der kan forårsages af direkte eller indirekte berøring. b) Der ikke kan opstå temperaturer, lysbuer eller udstrålinger, som ville kunne fremkalde fare. c) Personer, husdyr og ejendom på tilstrækkelig vis beskyttes mod farer af ikke-elektrisk art, som erfaringsmæssigt hidrører fra det elektriske materiel. d) Isolationen er tilpasset forudseelige påvirkninger. 3. Beskyttelse mod farer, der kan forårsages af ydre påvirkninger af det elektriske materiel Der fastsættes tekniske forholdsregler i overensstemmelse med punkt 1, således at det elektriske materiel: a) Opfylder de stillede mekaniske krav, således at personer, husdyr og ejendom ikke udsættes for fare. b) Kan modstå ikke-mekaniske påvirkninger under de forudseelige omgivelsesforhold, således at personer, husdyr og ejendom ikke udsættes for fare. c) Ikke udsætter personer, husdyr og ejendom for fare under forudseelige overbelastningsforhold. 10

11 Bilag 2 Materiel og påvirkninger, der ikke er omfattet af denne bekendtgørelses anvendelsesområde Elektrisk materiel, bestemt til anvendelse i en eksplosionsfarlig atmosfære. Elektro-radiologisk og elektro-medicinsk materiel. Elektriske dele i elevatorer og vareelevatorer. Elektricitetsmålere. Stikkontakter og stikpropper til brug i boliger. Spændingsgivere til elektriske hegn. Radiofoni- og fjernsynsforstyrrelser. Særligt elektrisk materiel bestemt til anvendelse om bord på skibe, i flyvemaskiner og ved jernbanerne, som svarer til de sikkerhedsbestemmelser, der er udfærdiget af de internationale organer, som EU-medlemslandene er tilknyttet. Specialbyggede evalueringsbyggesæt for professionelle til brug udelukkende ved forsknings- og udviklingsanlæg til sådanne formål. 11

12 Bilag 3 MODUL A: Intern produktionskontrol 1. Intern produktionskontrol er den procedure for overensstemmelsesvurdering, hvor fabrikanten opfylder de i punkt 2, 3 og 4 omhandlede forpligtelser og på eget ansvar sikrer og erklærer, at det pågældende elektriske materiel opfylder de relevante krav i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/35/EU 1). 2. Teknisk dokumentation Fabrikanten udarbejder den tekniske dokumentation. Dokumentationen skal gøre det muligt at vurdere, om det elektriske materiel er i overensstemmelse med de relevante krav, og skal omfatte en fyldestgørende analyse og vurdering af risikoen/risiciene. Den tekniske dokumentation skal indeholde en beskrivelse af de gældende krav og, i det omfang det er relevant for vurderingen, af det elektriske materiels konstruktion, fremstilling og brug. Den tekniske dokumentation skal, hvor det er relevant, mindst indeholde følgende elementer: a) En generel beskrivelse af det elektriske materiel. b) Konstruktions- og produktionstegninger samt oversigter over komponenter, delmontager, kredsløb osv. c) De beskrivelser og forklaringer, der er nødvendige for at forstå disse tegninger og oversigter, og hvordan det elektriske materiel fungerer. d) En liste over de helt eller delvist anvendte harmoniserede standarder, hvis referencer er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, eller internationale eller nationale standarder som omhandlet i artikel 13 og 14 2), samt, såfremt disse harmoniserede standarder eller internationale eller nationale standarder ikke er blevet anvendt, beskrivelser af de løsninger, der er valgt med henblik på at opfylde sikkerhedskravene i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/35/EU, herunder en liste over andre relevante tekniske specifikationer, der er anvendt. I tilfælde af delvis anvendelse af harmoniserede standarder eller internationale eller nationale standarder som omhandlet i artikel 13 og 14 skal den tekniske dokumentation angive, hvilke dele der er anvendt. e) Resultater af konstruktionsberegninger, kontrolundersøgelser mv. f) Prøvningsrapporter. 3. Fremstillingsvirksomhed Fabrikanten træffer alle nødvendige foranstaltninger, for at det ved fremstillingsprocessen og overvågningen af den sikres, at det fremstillede elektriske materiel er i overensstemmelse med den i punkt 2 omhandlede tekniske dokumentation og opfylder de relevante krav i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/35/EU. 4. CE-mærkning og EU-overensstemmelseserklæring 4.1. Fabrikanten anbringer CE-mærkningen på hvert enkelt stykke elektrisk materiel, der opfylder kravene i nærværende direktiv Fabrikanten udarbejder en skriftlig EU-overensstemmelseserklæring for hver produktmodel og opbevarer den, så den i 10 år efter, at det elektriske materiel er blevet bragt i omsætning, står til rådighed for de nationale markedsovervågningsmyndigheder 3). Det skal af EU-overensstemmelseserklæringen fremgå, hvilket elektrisk materiel den vedrører. Et eksemplar af EU-overensstemmelseserklæringen stilles efter anmodning til rådighed for de relevante markedsovervågningsmyndigheder. 5. Bemyndiget repræsentant 12

13 Fabrikantens forpligtelser i henhold til punkt 4 kan opfyldes af hans bemyndigede repræsentant på hans vegne og ansvar, såfremt de er specificeret i fuldmagten. 13

14 1) Direktiv 2014/35/EU gennemføres i dansk ret ved denne bekendtgørelse. 2) Artikel 13 og 14 i direktiv 2014/35/EU gennemføres ved 28 og 29 i denne bekendtgørelse. 3) I Danmark: Sikkerhedsstyrelsen. 14

15 Bilag 4 EU-overensstemmelseserklæring (Nr. XXXX) 4) 1. Produktmodel/produkt (produkt-, type-, parti- eller serienummer): 2. Navn og adresse på fabrikanten eller dennes bemyndigede repræsentant: 3. Denne overensstemmelseserklæring udstedes på fabrikantens ansvar. 4. Erklæringens genstand (identifikation af det elektriske materiel, så det kan spores; den kan indeholde et farvebillede, der er tilstrækkelig klart, hvis det er nødvendigt for at muliggøre identifikation af det elektriske materiel): 5. Genstanden for erklæringen, som beskrevet ovenfor, er i overensstemmelse med den relevante EU-harmoniseringslovgivning: 6. Referencer til de relevante anvendte harmoniserede standarder eller til de andre tekniske specifikationer, som der erklæres overensstemmelse med: 7. Supplerende oplysninger: Underskrevet for og på vegne af: (udstedelsessted og -dato) (navn, stilling) (underskrift) 15

16 4) Det er valgfrit, om fabrikanten vil tildele overensstemmelseserklæringen et nummer. 16

Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler

Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1 I bekendtgørelse nr. 1423 af den 16. december 2009 om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerhed for elektrisk materiel 1)

Bekendtgørelse om sikkerhed for elektrisk materiel 1) BEK nr 1285 af 04/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 115-01-00005 Senere ændringer

Læs mere

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) RÅD RÅDETS DIREKTIV. af 19. februar 1973

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) RÅD RÅDETS DIREKTIV. af 19. februar 1973 26. 3. 73 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. L 77/29 II (Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) RÅD RÅDETS DIREKTIV af 19. februar 1973 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006 L 374/10 DA Den Europæiske Unions Tidende 27.12.2006 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF af 12. december 2006 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektrisk materiel bestemt til

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/35/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/35/EU 29.3.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 96/357 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/35/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse på markedet af elektrisk

Læs mere

- og de enkelte aktørers rolle

- og de enkelte aktørers rolle CE-mærkning 13. sep. 11 CE-mærkning - og de enkelte aktørers rolle Indlæg på temadagen for fyrværkeribranchen Tirsdag den 13. sept. 2011 v/annette, DI Annette Chefkonsulent i Europapolitisk Funktion, DI

Læs mere

Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1

Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1 Forslag til Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1 Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner 1. Loven finder anvendelse på apparater, faste anlæg og radioudstyr, som bringes i omsætning, gøres

Læs mere

Forslag. Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1)

Forslag. Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1) 2015/1 LSF 92 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin. Energistyrelsen, j.nr. 2015-6274 Fremsat den

Læs mere

Forslag. Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1)

Forslag. Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1) Lovforslag nr. L 92 Folketinget 2015-16 Fremsat den 16. december 2015 af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt) Forslag til Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1)

Læs mere

UDKAST Bekendtgørelse om indretning m.v. af simple trykbeholdere 1)

UDKAST Bekendtgørelse om indretning m.v. af simple trykbeholdere 1) 12. august 2015 UDKAST Bekendtgørelse om indretning m.v. af simple trykbeholdere 1) I medfør af 2, stk. 2, 4, stk. 3, 6, stk. 3, 7, stk. 2, 8, stk. 3, 9, stk. 3, 11, 13, 17, stk. 4, 20, 21, stk. 1, og

Læs mere

BILAG RÅDETS DIREKTIV 73/23/EØF af 19. februar 1973 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden

BILAG RÅDETS DIREKTIV 73/23/EØF af 19. februar 1973 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden Den fulde tekst Bekendtgørelse om ikrafttræden af EFdirektiv om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser, som ændret ved

Læs mere

Nye krav trin-for-trin

Nye krav trin-for-trin Nye EU-krav 15. sep. 15 Nye krav trin-for-trin Indlæg på seminar om nye EU-krav v/annette Dragsdahl, DI og Jan Roed, Sikkerhedsstyrelsen Hvilke nye områder berøres? Lovgivning vedrørende elektromagnetisk

Læs mere

ATEX Forum Program. Sikkerhedsstyrelsen: Peter Serup og Jan Roed Arbejdstilsynet: Fleming Lindegaard. Intro om NLF og Blue Guide v/ AT & SIK

ATEX Forum Program. Sikkerhedsstyrelsen: Peter Serup og Jan Roed Arbejdstilsynet: Fleming Lindegaard. Intro om NLF og Blue Guide v/ AT & SIK ATEX Forum 2016 Sikkerhedsstyrelsen: Peter Serup og Jan Roed Arbejdstilsynet: Fleming Lindegaard Program Intro om NLF og Blue Guide v/ AT & SIK Særligt for importører, distributører og fabrikanter v/ AT

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/30/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/30/EU 29.3.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 96/79 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/30/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/0018(COD) 6.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om sikkerhedskrav

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/34/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/34/EU 29.3.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 96/309 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/34/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om materiel og sikringssystemer til anvendelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/33/EU. af 26. februar 2014

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/33/EU. af 26. februar 2014 Bilag 1 I bilaget er gengivet Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2014/33/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om elevatorer og sikkerhedskomponenter til elevatorer. Direktivet

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/31/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/31/EU 29.3.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 96/107 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/31/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning vedrørende tilgængeliggørelse på markedet

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/33/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/33/EU 29.3.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 96/251 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/33/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om elevatorer og sikkerhedskomponenter til

Læs mere

Bekendtgørelse om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1)

Bekendtgørelse om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1) BEK nr 295 af 18/03/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2016-470

Læs mere

Det pyrotekniske direktiv og dansk lovgivning

Det pyrotekniske direktiv og dansk lovgivning Det pyrotekniske direktiv og dansk lovgivning The Danish Safety Technology Authority Fyrværkeri (Nørregade 63, Esbjerg) Forbrugerprodukter, legetøj Gas, VVS, kloak Elsikkerhed Akkreditering, legal metrologi

Læs mere

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0009 Senere ændringer til

Læs mere

23. november Nr EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/29/EU. af 26. februar 2014

23. november Nr EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/29/EU. af 26. februar 2014 23. november 2015. 3 Nr. 1304. Bilag 1 I bilaget er gengivet Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2014/29/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse af simple

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=129114

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=129114 Page 1 of 6 Oversigt (indholdsfortegnelse) LOV nr 1262 af 16/12/2009 Gældende (produktsikkerhedsloven) Offentliggørelsesdato: 17-12-2009 Økonomi- og Erhvervsministeriet Kapitel 1 Anvendelsesområde Kapitel

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1) I medfør af 3, stk. 1, nr. 1 og nr. 6, 4, stk. 1, og 32, stk. 8, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 72 af 17. januar 2014, som sat i

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Udkast til. Anvendelse og definitioner

Udkast til. Anvendelse og definitioner Udkast til Bekendtgørelse om miljøvenligt design af energirelaterede produkter 1 I medfør af 3, 6, 7, 8a og 12, stk. 2 og 3, 13, stk. 6, 14, stk. 3, og 15, stk. 2, i lov nr. 308 af 30. april 2008 om miljøvenligt

Læs mere

Lov om produktsikkerhed 1)

Lov om produktsikkerhed 1) LOV nr 1262 af 16/12/2009 Udskriftsdato: 21. februar 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 644-31-00004 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1 (Ændring af kravene til bemyndigede organer, sporbarhed mv.) 1 I bekendtgørelse nr. 1423 af den 16. december

Læs mere

Bekendtgørelse om fremstilling, indførsel og distribution af aktive stoffer til fremstilling af lægemidler 1)

Bekendtgørelse om fremstilling, indførsel og distribution af aktive stoffer til fremstilling af lægemidler 1) BEK nr 1360 af 18/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1211494 Senere ændringer til

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/32/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/32/EU 29.3.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 96/149 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/32/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse på markedet af måleinstrumenter

Læs mere

Bekendtgørelse om indretning m.v. af materiel og sikringssystemer til anvendelse i en potentielt eksplosiv atmosfære 1)

Bekendtgørelse om indretning m.v. af materiel og sikringssystemer til anvendelse i en potentielt eksplosiv atmosfære 1) BEK nr 1305 af 23/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. september 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20150039085 Senere ændringer til

Læs mere

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om tilgængeliggørelse på markedet af ikke-automatiske vægte 1

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om tilgængeliggørelse på markedet af ikke-automatiske vægte 1 1 UDKAST TIL Bekendtgørelse om tilgængeliggørelse på markedet af ikke-automatiske vægte 1 I medfør af 15, stk. 1, og 22, stk. 4, i lov om erhvervsfremme og regional udvikling, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Bruxelles, den 13. februar 2014 (OR. en) 2011/0353 (COD) PE-CONS 51/13 ENT 187 MI 547 CONSOM 125 COMPET 467 CODEC 1476 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1)

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1) BEK nr 786 af 17/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0021 Senere ændringer til

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/29/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/29/EU 29.3.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 96/45 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/29/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse af simple trykbeholdere

Læs mere

Børn skal have den bedst tænkelige beskyttelse. Europa-Kommissionen Erhverv

Børn skal have den bedst tænkelige beskyttelse. Europa-Kommissionen Erhverv SIKKERHEDSKRAV TIL LEGETØJ Børn skal have den bedst tænkelige beskyttelse Europa-Kommissionen Erhverv Fotolia Orange Tuesday Der findes ca. 80 millioner børn under 14 år i EU. Ca. 2 000 virksomheder med

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/425 af 9. marts 2016 om personlige værnemidler og om ophævelse af Rådets direktiv 89/686/EØF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/425 af 9. marts 2016 om personlige værnemidler og om ophævelse af Rådets direktiv 89/686/EØF 31.3.2016 L 81/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/425 af 9. marts 2016 om personlige værnemidler og om ophævelse af Rådets direktiv 89/686/EØF (EØS-relevant tekst) EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 10.1.2019 L 8 I/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/26 af 8. januar 2019 om supplering af EU-typegodkendelseslovgivningen for så vidt

Læs mere

Bekendtgørelse om forbud mod at bringe skæreudstyr af slagletypen til bærbare håndholdte buskryddere i omsætning 1)

Bekendtgørelse om forbud mod at bringe skæreudstyr af slagletypen til bærbare håndholdte buskryddere i omsætning 1) BEK nr 681 af 10/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20120245305 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

A7-0376/45 EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/ /EU

A7-0376/45 EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/ /EU 29.1.2014 A7-0376/45 Ændringsforslag 45 Zuzana Roithová, Malcolm Harbour for Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse Betænkning Zuzana Roithová Måleinstrumenter COM(2011)0769 C7-0422/2011

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 7.11.2014 2014/0107(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tovbaneanlæg

Læs mere

Ref. Ares(2014) /07/2014

Ref. Ares(2014) /07/2014 Ref. Ares(2014)2338517-14/07/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERV OG INDUSTRI Vejledning 1 Bruxelles, den 1. februar 2010 - Forholdet mellem direktiv 2001/95/EF og forordningen om gensidig

Læs mere

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber og koncerner 1)

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber og koncerner 1) BEK nr 1761 af 15/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0036 Senere ændringer til

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/90/EU af 23. juli 2014 om skibsudstyr og om ophævelse af Rådets direktiv 96/98/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/90/EU af 23. juli 2014 om skibsudstyr og om ophævelse af Rådets direktiv 96/98/EF 02014L0090 DA 17.09.2014 000.005 1 Denne tekst tjener udelukkende som dokumentationsværktøj og har ingen retsvirkning. EU's institutioner påtager sig intet ansvar for dens indhold. De autentiske udgaver

Læs mere

PAKKE VEDRØRENDE TILPASNING TIL DE NYE RETLIGE RAMMER (Gennemførelse af varepakken) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

PAKKE VEDRØRENDE TILPASNING TIL DE NYE RETLIGE RAMMER (Gennemførelse af varepakken) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.11.2011 KOM(2011) 773 endelig 2011/0357 (COD) - C7-0427/11 PAKKE VEDRØRENDE TILPASNING TIL DE NYE RETLIGE RAMMER (Gennemførelse af varepakken) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1) BEK nr 522 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar 2018 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j. nr. 420-01-00004 Senere ændringer til

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER 29.3.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 96/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/28/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/108/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/108/EF L 390/24 31.12.2004 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/108/EF af 15. december 2004 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet og om ophævelse af

Læs mere

Bekendtgørelse om elektrisk materiel og elektriske sikringssystemer til anvendelse i en potentielt eksplosiv atmosfære 1)

Bekendtgørelse om elektrisk materiel og elektriske sikringssystemer til anvendelse i en potentielt eksplosiv atmosfære 1) BEK nr 289 af 17/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 120-02-00001 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om medicinsk udstyr

Bekendtgørelse af lov om medicinsk udstyr LBK nr 139 af 15/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600736 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Lov om supplerende bestemmelser til forordning om opstilling af rammer for energimærkning m.v. (produktenergimærkningsloven) 1)

Lov om supplerende bestemmelser til forordning om opstilling af rammer for energimærkning m.v. (produktenergimærkningsloven) 1) LOV nr 1521 af 18/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juni 2019 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2018-9007

Læs mere

Forholdet mellem direktiv 98/34/EF og forordningen om gensidig anerkendelse

Forholdet mellem direktiv 98/34/EF og forordningen om gensidig anerkendelse EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERV OG INDUSTRI Vejledning 1 Bruxelles, den 1. februar 2010 - Forholdet mellem direktiv 98/34/EF og forordningen om gensidig anerkendelse 1. INDLEDNING Dette

Læs mere

Orienteringsmøde. Udkast til forslag til lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold. Energistyrelsen, 28. september 2015

Orienteringsmøde. Udkast til forslag til lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold. Energistyrelsen, 28. september 2015 Orienteringsmøde Udkast til forslag til lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold Energistyrelsen, 28. september 2015 Center for Tele i Energistyrelsen Direktiverne Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

UDKAST til. Bekendtgørelse om elektrisk materiel og elektriske sikringssystemer til anvendelse i en potentielt eksplosiv atmosfære 1

UDKAST til. Bekendtgørelse om elektrisk materiel og elektriske sikringssystemer til anvendelse i en potentielt eksplosiv atmosfære 1 UDKAST til Bekendtgørelse om elektrisk materiel og elektriske sikringssystemer til anvendelse i en potentielt eksplosiv atmosfære 1 I medfør af 9, 12, stk. 1, 14 og 24, stk. 2 i lov nr. 251 af 6. maj 1993

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/29/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/29/EU 28.6.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 178/27 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/29/EU af 12. juni 2013 om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse af pyrotekniske

Læs mere

Lov om sikkerhed i net- og informationssystemer i transportsektoren 1)

Lov om sikkerhed i net- og informationssystemer i transportsektoren 1) LOV nr 441 af 08/05/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 14. maj 2019 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings- og Boligmin., j.nr. 2017-4685 Senere ændringer

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 31.3.2016 L 81/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/424 af 9. marts 2016 om tovbaneanlæg og om ophævelse af direktiv 2000/9/EF (EØS-relevant

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer I medfør af 5, stk. 7, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af

Læs mere

MID efter NLF Vand-, gas-, varmeenergimålere. Målesystemer til andre væsker end vand. Claudi Johansen, Sikkerhedsstyrelsen

MID efter NLF Vand-, gas-, varmeenergimålere. Målesystemer til andre væsker end vand. Claudi Johansen, Sikkerhedsstyrelsen MID efter NLF Vand-, gas-, varmeenergimålere. Målesystemer til andre væsker end vand Claudi Johansen, Sikkerhedsstyrelsen Hvorfor NLF? Hvad er NLF? EU-direktiver efter den nye metode er udstedt over en

Læs mere

Bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1

Bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1 Bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1 I medfør af 3, nr. 2, 3, 6, 7, 8, 9 og 13, 3 a, stk. 4, 5, nr. 1-4, og 7, stk. 2, i lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler,

Læs mere

L 84/8 Den Europæiske Unions Tidende

L 84/8 Den Europæiske Unions Tidende L 84/8 Den Europæiske Unions Tidende 23.3.2006 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 473/2006 af 22. marts 2006 om gennemførelsesbestemmelser til den fællesskabsliste over luftfartsselskaber med driftsforbud

Læs mere

Bekendtgørelse om apotekers og detailforhandleres onlineforhandling og om forsendelse af lægemidler 1)

Bekendtgørelse om apotekers og detailforhandleres onlineforhandling og om forsendelse af lægemidler 1) BEK nr 675 af 20/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen, j.nr.

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG

ÆNDRINGSFORSLAG EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2014/0108(COD) 3.3.2015 ÆNDRINGSFORSLAG 147-238 Udkast til betænkning Vicky Ford (PE546.721v01-00) Personlige værnemidler

Læs mere

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 245 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. april 2014 Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige

Læs mere

AGROMEK Oplæg af Lars Arly Rasmussen og Flemming Lindegaard Arbejdstilsynets Markedsovervågning

AGROMEK Oplæg af Lars Arly Rasmussen og Flemming Lindegaard Arbejdstilsynets Markedsovervågning AGROMEK 2016 Oplæg af Lars Arly Rasmussen og Flemming Lindegaard Arbejdstilsynets Markedsovervågning Formål Hvad er formålet med disse 30 minutter 1. Kort info om udvalgte regler. 2. Reparation og vedligehold

Læs mere

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber m.v. 1)

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber m.v. 1) BEK nr 593 af 31/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 20. maj 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0001 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

AMENDMENTS 35-50. DA Forenet i mangfoldighed DA 2011/0350(COD) 7.6.2012. Udkast til betænkning Zuzana Roithová (PE488.061v01-00)

AMENDMENTS 35-50. DA Forenet i mangfoldighed DA 2011/0350(COD) 7.6.2012. Udkast til betænkning Zuzana Roithová (PE488.061v01-00) EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2011/0350(COD) 7.6.2012 AMENDMENTS 35-50 Udkast til betænkning Zuzana Roithová (PE488.061v01-00) Harmonisering af medlemsstaternes

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 6. marts 2006 JR/JEV Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indførelse af bestemmelser om

Læs mere

9. oktober 2012. 40 Nr. 983. Bilag B

9. oktober 2012. 40 Nr. 983. Bilag B 9. oktober 2012. 40 Nr. 983. Bilag B Moduler for overensstemmelsesvurdering EF-TYPEAFPRØVNING (modul B) 1. Et bemyndiget organ konstaterer og attesterer, at et prøveeksemplar, som er repræsentativt for

Læs mere

Bekendtgørelse om kosttilskud 1)

Bekendtgørelse om kosttilskud 1) BEK nr 1239 af 27/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 30. marts 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2017-27-31-00296 Senere ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2)

Forslag. Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2) Til lovforslag nr. L 144 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. maj 2016 Forslag til Lov om elektroniske cigaretter m.v. 1)2) Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Bekendtgørelse om varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af varmeudgifter 1)

Bekendtgørelse om varmefordelingsmålere, der anvendes som grundlag for fordeling af varmeudgifter 1) BEK nr 546 af 28/05/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 10. april 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 515-10-00013 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1)

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1) BEK nr 151 af 25/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20155000093 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 4.4.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 88/5 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og

Læs mere

Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer for detailbankprodukter

Bekendtgørelse om produktgodkendelsesprocedurer for detailbankprodukter BEK nr 1645 af 18/12/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 1. maj 2019 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1952-0007 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Ref. Ares(2014) /07/2014

Ref. Ares(2014) /07/2014 Ref. Ares(2014)2350522-15/07/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERV OG INDUSTRI Vejledning 1 Bruxelles, den 1. februar 2010 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på procedurer

Læs mere

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes:

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes: BEK nr 882 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600757 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/127/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/127/EF 25.11.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 310/29 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/127/EF af 21. oktober 2009 om ændring af direktiv 2006/42/EF for så vidt angår pesticidudbringningsmaskiner

Læs mere

Bekendtgørelse om tilgængeliggørelse på markedet af måleinstrumenter 1)

Bekendtgørelse om tilgængeliggørelse på markedet af måleinstrumenter 1) Udkast til Bekendtgørelse om tilgængeliggørelse på markedet af måleinstrumenter 1) I medfør af 15, stk. 1, og 22, stk. 4, i lov om erhvervsfremme og regional udvikling, jf. lovbekendtgørelse nr. 820 af

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang for inseminører fra visse lande til at inseminere husdyr 1)

Bekendtgørelse om adgang for inseminører fra visse lande til at inseminere husdyr 1) BEK nr 1292 af 15/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00251 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilgængeliggørelse på markedet af måleinstrumenter 1)

Bekendtgørelse om tilgængeliggørelse på markedet af måleinstrumenter 1) BEK nr 1382 af 25/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 515-10-00012 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af ikke-elektrisk arbejde i nærheden af elektriske anlæg

Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af ikke-elektrisk arbejde i nærheden af elektriske anlæg BEK nr 1112 af 18/08/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 115-01-00007 Senere ændringer

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2017 C(2017) 4250 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2366

Læs mere

(EUT L 170 af 30.6.2009, s. 1)

(EUT L 170 af 30.6.2009, s. 1) 2009L0048 DA 20.07.2013 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/48/EF af 18. juni 2009 om

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 21. december 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle rådgivere 1) 18. december 2013. Nr. 1582.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 21. december 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle rådgivere 1) 18. december 2013. Nr. 1582. Lovtidende A 2013 Udgivet den 21. december 2013 18. december 2013. Nr. 1582. Bekendtgørelse om god skik for finansielle rådgivere 1) I medfør af 7, stk. 2, og 26, stk. 4, i lov nr. 599 af 12. juni 2013

Læs mere

Lov om medicinsk udstyr

Lov om medicinsk udstyr Lov nr. 1046 af 17/12/2002 med ændringer ved lov nr. 359 af 09/04/2013 lov nr. 518 af 26/05/2014 Lov om medicinsk udstyr VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer 1)

Bekendtgørelse om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer 1) BEK nr 1073 af 13/09/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 9. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Føedvarestyrelsen, j.nr.2017-29-31-00344 Senere ændringer

Læs mere

BEK nr 1488 af 20/11/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin.

BEK nr 1488 af 20/11/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin. BEK nr 1488 af 20/11/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., BLS-466-00122 Senere ændringer til forskriften BEK nr 953 af 27/06/2016

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.3.2018 C(2018) 1558 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 19.3.2018 om de proceduremæssige skridt for høringsprocessen med henblik på fastlæggelse

Læs mere