Guide for PED efter 2014/68/EU. Fremstilling af: Trykbeholdere Rørsystemer - Dampkedler Notified body no Trykbærende udstyr - PED

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Guide for PED efter 2014/68/EU. Fremstilling af: Trykbeholdere Rørsystemer - Dampkedler Notified body no Trykbærende udstyr - PED"

Transkript

1 Guide for PED efter 2014/68/EU Fremstilling af: Trykbeholdere Rørsystemer - Dampkedler Notified body no Trykbærende udstyr - PED Revideret

2 Indhold Forord... 3 Hvorfor nyt trykudstyrsdirektiv?... 3 Generelt om godkendelser... 3 Definition... 4 Ansvar... 5 Klassificering af trykbærende udstyr... 5 Fluida grupper... 5 Trykbærende tilbehør... 5 Figur 1 flowdiagram... 6 Moduler... 7 Sikkerhedsudstyr... 8 Eksempel på kategorisering af udstyr:... 8 Diagrammer for kategorier... 9 Væsentlige sikkerhedskrav Bilag 1 i Direktivet 2014/68/EU Dokumentation Beregning Fremstilling Sammenføjningsmetoder og prøvning Materialer Materialecertifikater Sporbarhed Trykprøvning Overensstemmelsesvurdering CE-mærkning Teknisk dokumentation Driftsinstruktion Godkendelse af enheder Opstillingskontrol

3 Forord Denne guide for fremstilling af trykbærende udstyr efter PED er tilpasset den nye PED: 2014/68/EU, der træder i kraft den 19. juli I forhold til den tidligere PED: 97/23/EF, er der flere forskellige ændringer, man skal være opmærksom på som fremstiller, Det nye trykudstyrsdirektiv implementeres i Danmark ved Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 190 af For at gøre processen for kategorisering af udstyr lettere kan der downloades en APP til mobiltelefon, Kiwa Inspecta PED Calculator fra Google Play eller App Store. Hvorfor nyt trykudstyrsdirektiv? Der er to grundlæggende formål med at indføre et nyt trykudstyrsdirektiv: 1) Man ønsker at samordne fluidklassificeringen for fluidgruppe 1 og 2 med CLP- forordningen. CLP står for "Classification, Labelling and Packaging", og er det nye Europæiske klassificeringssystem for stoffer og blandinger. Det har ikke nogen betydning, da stofferne stadig opdeles som før i fluidgruppe 1 og 2. Der er ikke identificerede stoffer, som skifter gruppe på grund af den nye klassificering. 2) Derudover er der et ønske om at garantere sikrere produkter og forenkle det indre marked. Herunder vil kravene til især de som importerer trykudrustning fra 3. lande, altså fra lande uden for EU, blive skærpet. Der vil her blive krav om at importører skal have tilgang til hele den tekniske dokumentation, da det er et krav at de skal kunne forelægge dokumentationen for myndighederne i 10 år efter at udstyret er kommet ind i landet. Dette vil også gælde for ejere af anlæg, som køber trykudrustning til eget brug, fra 3. lande, som så bliver importører. Alt importeret trykudstyr skal også mærkes med importørens navn og adresse. Skærpede krav ved konstruktionsgodkendelse og fremstilling: Der er ikke nogen ændringer, hvad angår de væsentlige sikkerheds krav i forhold til PED 97/23/EF, dog bliver der lagt øget vægt på kravet om at der for alt udstyr udfærdiges: - se også afsnit om: a) Risikovurdering: PED bilag I. b) Vurdering af væsentlige sikkerhedskrav: se PED: bilag I. c) EU-Overensstemmelseserklæring, PED, Bilag IV. d) Driftsinstruktioner: PED: Bilag I, afsnit 3.4. Dokumentation for a) til d) skal normalt altid foreligge ved konstruktionsgodkendelsen, eller senest ved fremstillingskontrollen. Desuden bliver der i højere grad krav om at der skal anvendes de harmoniserede EN-normer ved konstruktion og fremstilling, idet de angiver minimumsniveauer. I henhold til det nye direktiv, gælder eksisterende godkendelser efter PED 97/23/EF, i hele deres løbetid. Generelt om godkendelser Inspecta udfører inspektion ud fra Arbejdstilsynets bekendtgørelser. Inspecta s medarbejdere har stor erfaring indenfor inspektion af kedler, trykbeholdere, rørsystemer og elevatorer m.v. Inspecta er DANAK akkrediteret efter ISO serierne. Inspecta er udpeget som Notified body/ Inspektionsorgan på følgende områder: Godkendelse i henhold til PED 2014/68/EU. Konstruktionsgodkendelse og fremstillingsverifikation af trykbærende udstyr. Indretning m.v. af trykbærende udstyr Bekendtgørelse februar Arbejdstilsynets bekendtgørelse om trykbærende udstyr nr. 99 og nr. 100 Simple trykbeholdere. PTED (Transportable trykbærende udstyr). 3

4 Guiden er lavet for at hjælpe virksomheder, som arbejder efter PED 2014/68/EU således, at klassificering og krav bliver mere overskuelige, når virksomheden skal fremstille trykbærende udstyr efter Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr Bekendtgørelsen er gældende for produktion af trykudstyr, herunder nyt udstyr, der er udsat for et tilladt maksimaltryk PS større end 0,5 bar. Bemærk, at det er et krav i hele EU, at trykbærende udstyr fremstilles efter denne bekendtgørelse og at Inspecta er godkendt som Notified body nr.1727 og derfor må godkende anlæg i hele Europa. Inspecta har i dag over 1600 medarbejdere og godkender trykbærende udstyr til hele verden. Inspecta har godkendt over beholdere, kedler m.m. efter direktivet 2014/68/EU og tidligere PED97/23/EF. EU har svaret på ca. 400 spørgsmål indenfor PED, disse kaldes guidelines. Disse guidelines ligger på EU`s webside Link: PED guidelines. De væsentligste guidelines er indarbejdet i Inspecta s guidelines. Er der uoverensstemmelser mellem denne guidelines og direktivet, er det direktivet, der er gældende. Definition PED: Direktiv: Fluida: PS: TS: Trykbærende udstyr: Trykbærende tilbehør: Sikkerhedstilbehør: Komponenter: Rørsystemer: Enheder: Pressure Equipment Directive 2014/68/EU. Direktivet er i bekendtgørelse 190 og benævnes på engelsk PED 2014/68/EU. (Er i alle EU lande udarbejdet på deres respektive sprog). Alle gasser, væsker, damp eller blandinger heraf. Tilladt maksimaltryk (overtryk). Tilladt maksimaltemperatur. Beholdere, kedler, rørsystemer, sikkerhedstilbehør og trykbærende tilbehør. Driftsanordninger såsom ventiler, trykregulatorer, ekspansionselementer. Trykbærende tilbehør skal CE-mærkes. Anordninger til beskyttelse af det trykbærende udstyr. Komponenter skal ikke CE-mærkes, men skal opfylde de relevante krav i PED, hvis de skal indbygges i et trykbærende udstyr. Eksempler på komponenter er pakninger, bolte, fittings, dæksler, bøjninger, svejste rør. Dele til ledningssystemer, som er sammenkoblet for at indgå i et trykbærende system for transport af fluida. Trykbærende anlæg der er samlet til en funktionel hele. Harmoniserede standarder: Ved anvendelse af Europæiske standarder, formodes det, at de væsentlige sikkerhedskrav er tilgodeset i direktivet. Som eksempel kan nævnes: DS/EN for rørsystemer DS/EN for vandrørskedler DS/EN om kanalrøgrørskedler DS/EN for trykbeholdere. Det er ikke et krav, at der skal anvendes en harmoniseret standard. Hvis der anvendes andre standarder end en harmoniseret standard, skal det kunne dokumenteres, at væsentlige særlige sikkerhedskrav i bilag 1 er opfyldt. Mange virksomheder bruger i dag AD 2000, ASME, TRD m.m., da disse standarder kun 4

5 accepteres af kunder og myndigheder. Inspecta godkender også trykbærende anlæg efter disse standarder. Ansvar Det er fabrikanten, som fremstiller trykbærende anlæg, herunder deres repræsentanter, importører og distributører, der sælger trykudstyret til brugeren, der har ansvaret for, at udstyret er fremstillet efter direktivet. Fabrikanten er ansvarlig for: Konstruktion og fabrikation/montage. At systemet opfylder de væsentlige sikkerhedskrav (bilag 1 i bekendtgørelsen). At bevare den overordnede kontrol og have den fornødne kompetence også, når delopgaver overdrages i underentreprise. At opbevare den samlede tekniske dokumentation for kategori I-IV i mindst 10 år. CE-mærkning. Klassificering af trykbærende udstyr Til bestemmelse af de væsentlige sikkerhedskrav og den efterfølgende overensstemmelsesvurdering og CE- mærkning, skal det trykbærende udstyr klassificeres med hensyn til risiko. Princippet i risikokategoriseringen bygger på, at tryk, dimension, fluidets farlighed og væskens damptryk påvirker risikoklassificeringen. I PED anvendes fire risikokategorier: I-IV samt en risikokategori, der er lavere end I. Denne betegnes som artikel 4, stk. 3 (risikokategori 0). (Må ikke CE mærkes) Trykbærende udstyr og enheder, der klassificeres i Artikel 4.3, skal konstrueres og fremstilles i overensstemmelse med god teknisk praksis, så de kan anvendes risikofrit. Fluida grupper Fluida opdeles i gruppe 1 og 2. Gruppe 1 dækker farlige fluida omfattende eksplosive, yderst brandfarlige, meget brandfarlige, brandfarlige (hvis den tilladte maksimaltemperatur er højere end flammepunktet), meget giftige, giftige samt brandnærende. Gruppe 2 omfatter alle fluida, der ikke er nævnt i gruppe 1. Trykbærende tilbehør For tilbehør bestemmes kategorien, som angivet i diagram på næste side: 5

6 Figur 1 flowdiagram 6

7 Forklaring på brug af figur 1 Beholder Et svøb der er konstrueret til opbevaring af medie under tryk. Varmevekslere hører også under denne definition: hvert trykrum vurderes for sig. Dampfremstiller (fyret eller på anden måde opvarmet trykbærende udstyr). Dampfremstiller (kedler) er enheder, der bruges til produktion af damp, hvor der er risiko for overophedning. Temperaturen skal være over 110 o C. Rørledning Dele til ledningssystemer, der er beregnet til transport af medie under tryk f.eks. rør, rørledninger, ekspansionsmuffer. Varmeveksler i form af rør til opvarmning eller køling af luft, sidestilles med rørsystemer. Udrustning Sikkerhedstilbehør og trykbærende tilbehør til udstyr, der skal sikre det trykbærende udstyr. Væsker Væsker er defineret ved: hvis damptrykket ved den maksimal tilladelige temperatur er 0,5 bar eller mindre. (F.eks. vand (væske). Hvis temperaturen ikke er over 110ºC, ved 0,5 bar, jfr. damptabel. Gas Gas, flydende gasser, gasser som er opløst under tryk, dampe samt væsker, hvis damptrykket ved den tilladelige temperatur er højere end 0,5 bar. F.eks. vand (væske) hvis temperatur er over 110ºC ved et tryk over 0,5 bar. Artikel 4, stk. 3 Det trykbærende udstyr skal konstrueres og fremstilles i overensstemmelse med god teknisk praksis. Dette udstyr må ikke CE-mærkes. Moduler I moduler stilles der krav til konstruktion, fremstilling og kontrol af det trykbærende udstyr. Alt udstyr der henhører under et modul skal opfylde de væsentlige sikkerhedskrav i direktivet (bilag 1). Virksomheden påsætter selv CE- mærkningen og efter tilladelse det bemyndigede organs nummer, så nær som for modul A. Modul A Intern fabrikskontrol, hvor virksomheden selv foretager kvalitetskontrol af produktet. Modul A2 svarer til tidligere A1: Næsten som ovenfor. Det bemyndigede organ foretager uanmeldt kvalitetskontrol. Modul B (produktionstype) svarer til tidligere: modul B. Produktet skal have en typegodkendelse fra det bemyndigede organ. Et prøveeksemplar kan omfatte flere forskellige varianter, som danner baggrund for udstedelse af attest for modul B Det bemyndigede organ skal gennemgå den tekniske dokumentation med hensyn til konstruktion og fremstilling. 7

8 Modul B (konstruktionstype) svarer til tidligere: modul B1: Fabrikken skal have en konstruktionsafprøvning fra det bemyndigede organ. Det bemyndigede organ kontrollerer og attesterer, at udstyret opfylder de relevante krav i direktivet. Modul C2 svarer til tidligere C1: Typegodkendelse hvor det bemyndigede organ foretager stikprøvekontrol. Modul D /D1 Fabrikanten har egenkontrol og det bemyndigede organ foretager stikprøvekontrol. Svarer til en ISO Modul E/E1 Det bemyndigede organ giver tilladelse til egenkontrol. Svarer til en ISO Modul F Der foretages fremstillingskontrol af et bemyndiget organ. Modul G Der skal foretages konstruktions- og fremstillingskontrol af det bemyndigede organ. Anvendes normalt for enkeltstyksproduktion, men kan også anvendes for flere. Modul H Virksomheden har egenkontrol. Svarer til ISO 9001 godkendelse med overvågning og auditering. Modul H1 Som ovenfor. Men med udvidet konstruktionsafprøvning. Efter fremstillingen sendes papirerne som dokumentation på, at beholderen er fremstillet i overensstemmelse med bekendtgørelsen. Se under anmeldelse. Sikkerhedsudstyr Sikkerhedsudstyr til trykbærende udstyr skal være CE-mærket i henhold til PED. Sikkerhedsudstyr til trykbærende anlæg kan være: Sikkerhedsventil, overtrykspressostat, termostat, sprængplader m.m. Eksempel på kategorisering af udstyr: Trykluftbeholder med 1000 liter og beregningstryk på 10 bar. Mediet udgør et damptryk over 0,5 bar (Ikke farlig media) PxV = Diagram 2, Kategori IV. Fabrikanten vælger oftest et modul G hvis det er en enkelt beholder - ved flere modul B + F. 8

9 Diagrammer for kategorier Diagram 1+2 gælder for beholder med damptryk over 0,5 bar, hvor: Diagram 1 er for farligt medie (ammoniak, ilt, opløsningsmidler m.m.) Diagram 2 er for ufarligt medie (vanddamp, CO2, N2, luft mm.) 9

10 Diagram 3+4 gælder for beholder med væsketryk over 0,5 bar, hvor: Diagram 3 er for farligt medie (olie, benzin m.m.) Diagram 4 er for ufarligt medie (vand, slam, mm.) 10

11 Diagram 5 er for alle kedler over 110º grader C. 11

12 Diagram 6+7 gælder for rørsystemer med damptryk over 0,5 bar, hvor: Diagram 6 er for farligt medie (ammoniak, ilt, m.m.) Diagram 7 er for ufarligt medie (vanddamp, CO2, N2, luft mm.) Bemærk note under figuren. Bemærk: begge forhold (DN og PS, skal være opfyldt.) 12

13 Diagram 8+9 gælder for rørsystemer med væsketryk over 0,5 bar, hvor: Diagram 8 er for farligt medie ( olie, benzin m.m.) Diagram 9 er for ufarligt medie (vand, slam, 13

14 Væsentlige sikkerhedskrav Bilag 1 i Direktivet 2014/68/EU Generelt Udstyret skal konstrueres, fremstilles og prøves, så det er sikkert, når det tages i brug. De bedst egnede løsninger skal anvendes, og eventuel konstaterede risici skal forsøges fjernet. Der skal anvendes passende beskyttelsesforanstaltninger for risici, der ikke kan fjernes. Risikovurdering Fabrikanten skal foretage en risikoanalyse og tage stilling til alle de forhold, der kan have betydning for belastningerne på det trykbærende udstyr. Konstruktion Udstyret skal beregnes over for alle tænkelige påvirkninger, og det skal eftervises, at spændingerne ligger under det tilladelige. Udstyret skal konstrueres, så det under drift er forsvarligt at betjene og vedligeholde. Der skal være aftapnings- og udluftningsanordninger i tilstrækkeligt omfang. Der skal være taget hensyn til korrosion og slid. Udstyret skal forsynes med sikkerhedsanordninger til beskyttelse mod overskridelse af tilladte grænser. Konsekvenser af brand skal vurderes, og udstyret skal om nødvendigt forsynes med sikkerhedsudstyr. Rørsystemer Rørsystemets fleksibilitet skal vurderes. Hvis det er relevant, skal dræn etableres i nødvendigt omfang, så vandslag og korrosion undgås. Der skal tages hensyn til mulige skader som følge af turbulens og hvirveldannelse. Der skal tages hensyn til udmattelsespåvirkning. For gruppe 1-fluida skal der være passende mulighed for at isolere aftapningsrør, og risikoen for utilsigtet tømning skal vurderes. Dokumentation Teknisk dokumentation, som genereres i forbindelse med en sag, opbevares af Inspecta og skal omfatte det trykbærende udstyrs konstruktion, fremstilling og funktion og vil indeholde: En generel beskrivelse af det trykbærende udstyr. Konstruktions- og produktionstegninger samt diagrammer m.m. Nødvendige beskrivelser til forståelse af tegninger, diagrammer og udstyrets funktion. En liste over de harmoniserede og nationale standarder, der er anvendt. Konstruktionsberegninger m.v. Prøvningsrapporter. 14

15 Tegninger og evt. tilhørende specifikationer må forventes i relevant omfang at indeholde oplysninger om: Beholderens/rørledningens/kedlens mål og dimensioner: ydre diametre og godstykkelse Beregningstryk og temperaturer max./min. Prøvningstryk Specifikation af formstykker (flanger, T-stykker, bøjninger m. v.) Materialebetegnelser og fremstillingsnormer, herunder certifikattyper og evt. PMA Oplysning om varmebehandling Svejseprocedurer: WPS entydigt knyttet til konstruktionens svejsninger via tegning eller liste, baseret på PED godkendt WPQR. Ikke-destruktive undersøgelser: omfang entydigt beskrevet for pågældende konstruktion Konstruktion og fremstillingsnorm Detail af mærkeplade: Mærkepladen indeholder oplysninger om: navn og adresse på fabrikanten, fremstillings år, identifikation af det trykbærende udstyr, f.eks. type (f.eks. tegnings nummer) og plads for entydigt serie nummer, volumen, max/min tryk og temperatur, prøvetryk, fluidgruppe, taramasse i kg. samt CE mrk. efterfulgt af 3. parts nr. Desuden vil der for hver sag være krav om følgende: Overensstemmelses erklæring Gennemgang af de væsentlige sikkerhedskrav Risikoanalyse Brugsanvisning/driftsinstruktion Ovenstående skal som hoved regel fremsendes før konstruktionsgodkendelse kan udstedes. Beregning Hvis der anvendes FEM beregning, i stedet for formler efter beregningstandarder, vil der være øget krav til NDT omfang. 15

16 Fremstilling Sammenføjningsmetoder og prøvning Svejsespecifikationer WPQR (WPAR), samt svejsecertifikater for trykbærende udstyr i kategori II, III og IV være PED-godkendt. WPS kan kun udføres af kvalificeret person på baggrund af PED stemplet WPQR (WPAR). Ikke destruktiv kontrol af trykbærende udstyr i kategori III og V skal udføres af godkendt tredjepart. Ang. omfang henvises til fremstillingsstanderne. Materialer Materialeforskrifterne i direktivet skal sikres overholdt på én af følgende måder: 1. Ved anvendelse af materialer i overensstemmelse med harmoniserede standarder (EN standarder). 2. Ved anvendelse af materialer for hvilke, der er udstedt en europæisk materialegodkendelse (EMA). 3. Ved særskilt materialevurdering (PMA). Metode 2 og 3 anvendes, når de specificerede materialer ikke er inkluderet i en harmoniseret standard. Eksempelvis, hvis kunden specificerer anvendelse af materialer jf. ASME eller DIN. For materialer i kategori I og II kan den særskilte materialevurdering (PMA) foretages af virksomheden selv. For materialer i kategori III og IV skal den særskilte materialevurdering (PMA) foretages af et bemyndiget organ. PMA udført på foranledning af Inspecta er gældende for alle projekter, der udføres af virksomheden. Materialecertifikater For alle materialer skal der foreligge certifikater udstedt af materialefabrikanten, som attesterer, at de specificerede krav i henhold til fremstillingsstandarden opfyldes. Der kan forekomme certifikater, hvor der fremgår at materialet både overholder kravene efter ASME og en harmoniseret standard. Det er også i orden. Har materialefabrikanten et godkendt ISO 9001-kvalitetsstyringssystem, der er certificeret af et bemyndiget organ, der er etableret i EU, dokumenteres materialer i kategori II, III og IV ved 3.1- certifikat jf. EN Det skal fremgå af de udstedte certifikater, at materialefabrikanten er certificeret, normalt ved angivelse af PED på certifikater. Har materialefabrikanten ikke et godkendt kvalitetsstyringssystem skal materialer for kategori II, III og IV dokumenteres med 3.2-certifikat jf. EN Materialer i kategori I skal minimum dokumenteres ved 2.2-certifikat jf. EN Pakninger og tilsatsmaterialer skal dokumenteres ved 2.1-certifikat jf. EN Sporbarhed Der skal opretholdes fuld sporbarhed fra modtagelse gennem produktion og til den afsluttende prøvning af det trykbærende udstyr. Dette gælder for materialer på trykbærende og materialer i 1. position på trykbærende udstyr. 16

17 Trykprøvning Den afsluttende verifikation af det trykbærende udstyr skal omfatte en trykprøvning ved et tryk, der mindst svarer til den højeste af følgende værdier, medmindre kunden stiller skærpet krav (testgruppe 4: svejsefaktor 0,7, stiller også øgede krav, se EN ): Maksimal belastning under drift under hensyn til tilladte maksimaltryk og maksimaltemperatur gange med koefficienten 1,25 eller Tilladte maksimaltryk gange med koefficienten 1,43. Overensstemmelsesvurdering Trykbærende udstyr underkastes overensstemmelsesvurdering i henhold til det valgte moduls procedure. Opfyldes betingelserne i det valgte modul, kan der udstedes overensstemmelseserklæring. I denne erklæres, at det trykbærende udstyr er i overensstemmelse med specificeret krav, med henvisning til den relevante harmoniserede standard. Overensstemmelseserklæring udstedes for hvert stykke udstyr eksempelvis som en opsummering på en enkelt blanket eller efter et system, der er aftalt med kunden. CE-mærkning CE-mærkning består af bogstaverne CE, som angivet i bekendtgørelsens bilag VI. CE-mærkning angiver, at det trykbærende udstyr formodes at være i overensstemmelse med alle direktiver, der omfatter det pågældende udstyr. For kategori II, III og IV skal CE-mærkning følges af identifikationsnummeret for det bemyndigede organ, der deltager i produktionskontrolfasen. CE-mærkning skal anbringes synligt og let læseligt. Passende dokumentation kan anvendes i stedet for gentagende mærkning af individuelle dele, som f.eks. komponenter, der er beregnet til samme enhed. Udstyr, som senere indgår i en global CE-mærkning kan mærkes med mærkat klistret på udstyret. Generelt bør der med kunden træffes aftale om, hvorledes mærkningen ønskes udført. Teknisk dokumentation Den tekniske dokumentation skal opbevares af fabrikanten og skal gøre det muligt at vurdere produktets overensstemmelse med kravene i PED og omfatte produktets konstruktion, fremstilling og funktion. I det omfang, det er relevant for vurderingen, skal dokumentationen omfatte: Designgrundlag (herunder resultatet af risikoanalysen samt forudsætningerne for denne), konstruktions- og produktionstegninger samt lister over komponenter. De nødvendige beskrivelser og forklaringer til forståelse af ovennævnte tegninger og lister samt produktets funktion. Liste over anvendte harmoniserede standarder (helt eller delvist). Beskrivelse af, hvorledes det sikres, at de væsentlige sikkerhedskrav er overholdt, når der ikke anvendes harmoniserede standarder. Resultater af konstruktionsberegninger, kontrolundersøgelser osv. Prøvnings rapporter. Oplysninger om prøvninger under fabrikation. 17

18 Oplysninger vedrørende de krævede kvalifikationer og/eller godkendelser (svejseprocedurer og svejserkvalifikationer, kvalifikationer for NDT-personale). Oplysninger om underleverancer inkl. underleverandørs navn. Driftsinstruktion Det leverede trykbærende udstyr skal have en driftsinstruktion på dansk, hvor alle relevante oplysninger, der har betydning for sikkerhed og sundhed, beskrives. Godkendelse af enheder Komponenter der er godkendt efter trykudstyrsdirektivet PED 2014/68/EU er komponenter der enkeltvis ikke kan anvendes til noget. Enkeltkomponenter som f.eks. en trykbeholder kan ikke anvendes uden ventiler, pressostater, trykbegrænser og en styreenhed. Ved sammensætning af flere komponenter der sammen skal udføre en funktion, f.eks. fremstilling af trykluft, varmt vand eller damp vil udstyret blive betegnet som en enhed. Se illustreret eksempel herunder. Enkeltkomponenter godkendt efter PED Komponenter samlet til en ENHED Enheder er eksempelvis en beholder eller kedel, der er samlet til en funktion. Dette kan være en trykbeholder til ammoniak, trykluft m.m. Generelt gælder, at der er krav om overensstemmelse samt brugsanvisning for det trykbærende udstyr af kategorier I+II+III+IV. Enhedsgodkendelse(Dokumentationskrav): Tegninger stykliste, PI-diagram, dokumentation for beholder, kedel, trykbærende tilbehør, samt dokumentation for sikkerhedstilbehør. Risikovurdering af enheden. Beregning af afblæsningskapacitet på sikkerhedsudstyret m.m. Mærkeskilt på enheden Overensstemmelses erklæring på enheden. 18

19 Opstillingskontrol Før en tryk beholder eller kedel lovligt kan tages i brug, skal der ud over enhedsgodkendelsen også udføres opstillingskontrol for udstyr i kontrolklasse A, svarende til kategori IV, og B, svarede til kategori III. I Danmark sker det i henhold til Arbejdstilsynets Bekendtgørelse nr Ved opstillingskontrollen kontrolleres afblæsningskapaciteter, adgangsveje ect. Bekendtgørelse nr. 100 definerer også intervaller for periodiske eftersyn, ect. Ang. Indretning, ombygning og reparation af trykbærende anlæg henvises til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 99. For opstilling og indretning, ect. i andre lande, henvises til de pågældende landes nationale regler. 19

20 Elevatorer Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Bygningsstål. Certificering ISO 9001, EN 3834 og EN1090. Kvalitetssystemer Svejsning Notified body no Inspecta har i dag over 1600 medarbejdere og har godkendt trykbærende udstyr til hele verden. 20

Guide for PED efter 97/23 EC. Fremstilling af: Trykbeholdere Rørsystemer - Dampkedler Notified body no. 1727. Trykbærende udstyr - PED

Guide for PED efter 97/23 EC. Fremstilling af: Trykbeholdere Rørsystemer - Dampkedler Notified body no. 1727. Trykbærende udstyr - PED Guide for PED efter 97/23 EC Fremstilling af: Trykbeholdere Rørsystemer - Dampkedler Notified body no. 1727 Trykbærende udstyr - PED Revideret 25-3-2014 INDHOLDSFORTEGNELSE: Forord... 2 Definition... 2

Læs mere

Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727

Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727 Guide for periodiske undersøgelser jf. bekendtgørelse nr. 100 Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727 Revideret 24-3-2014 Forord Inspecta udfører

Læs mere

Indretning trykbærende udstyr

Indretning trykbærende udstyr Indretning trykbærende udstyr Nyt PED Aerosoler Nyt simpelt SPVD Transportabelt Regler TPED Tidligere regler Off-shore Nyt (ikke PED), ombygning og reparation Nyindretning - Stationært Direktivet om indretning

Læs mere

At-VEJLEDNING. Bestemmelse af kontrolklasser for trykbærende udstyr. At-vejledning B.4.9-2

At-VEJLEDNING. Bestemmelse af kontrolklasser for trykbærende udstyr. At-vejledning B.4.9-2 At-VEJLEDNING Bestemmelse af kontrolklasser for trykbærende udstyr At-vejledning B.4.9-2 August 2008 Opdateret marts 2017 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Regler vedr. brug af varmtvandskedler

Regler vedr. brug af varmtvandskedler Regler vedr. brug af varmtvandskedler Bo Ransfort Marine Engineer Inspector Pressure equipment Direct: +45 43 26 70 00 Mobile: +45 22 69 73 58 4. marts 2011 Bekendtgørelser 4 væsentlige bekendtgørelser:

Læs mere

Indretning, ombygning og reparation af trykbærende udstyr*

Indretning, ombygning og reparation af trykbærende udstyr* Indretning, ombygning og reparation af trykbærende udstyr* Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 99 af 31. januar 2007 I medfør af 46, 74 og 84 i lov om arbejdsmiljø samt efter bemyndigelse i henhold til

Læs mere

Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere

Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere At-vejledning B.4.2 April 2003 Erstatter At-anvisning nr. 2.1.3.3 af januar 1996 Vejledningen giver nærmere retningslinjer

Læs mere

Registrering og klassificering af trykbærende udstyr

Registrering og klassificering af trykbærende udstyr Registrering og klassificering af trykbærende udstyr Lovgrundlag: Bekendtgørelse nr. 743 om indretning af trykbærende udstyr. (PED 97/23 EF), af 1999 Bekendtgørelse nr. 99, om indretning, ombygning og

Læs mere

Krav til Trykluftanlæg

Krav til Trykluftanlæg Krav til Trykluftanlæg Der stilles fra myndighedernes side krav til sikkerheden af produktionsudstyr og beskyttelse af medarbejdere Dette gælder også Trykluftanlæg, hvor Arbejdstilsynet (AT) er den vigtigste

Læs mere

Kursuskatalog Hermed Inspecta s nye kursuskatalog for efterår 2013

Kursuskatalog Hermed Inspecta s nye kursuskatalog for efterår 2013 Kursuskatalog Hermed Inspecta s nye kursuskatalog for efterår 2013 Se evt. også vores hjemmeside: www.blaabjerg-miljo.dk - denne side bliver løbende opdateret med nye kurser og datoer. Det er muligt at

Læs mere

Bekendtgørelse om indretning, ombygning og reparation af trykbærende udstyr

Bekendtgørelse om indretning, ombygning og reparation af trykbærende udstyr Bekendtgørelse om indretning, ombygning og reparation af trykbærende udstyr BEK nr 99 af 31/01/2007 (Gældende) LBK Nr. 268 af 18/03/2005 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Kursuskatalog Hermed Inspecta nye kursuskatalog for foråret 2012.

Kursuskatalog Hermed Inspecta nye kursuskatalog for foråret 2012. Kursuskatalog Hermed Inspecta nye kursuskatalog for foråret 2012. Se evt. også vores hjemmeside: www.blaabjerg-miljo.dk - denne side bliver løbende opdateret med nye kurser og datoer. Det er muligt at

Læs mere

- og de enkelte aktørers rolle

- og de enkelte aktørers rolle CE-mærkning 13. sep. 11 CE-mærkning - og de enkelte aktørers rolle Indlæg på temadagen for fyrværkeribranchen Tirsdag den 13. sept. 2011 v/annette, DI Annette Chefkonsulent i Europapolitisk Funktion, DI

Læs mere

Kursuskatalog forår 2015 Se www.blaabjerg-miljo.dk der opdateres løbende med nye kurser og datoer - her er det også muligt at tilmelde sig kurserne.

Kursuskatalog forår 2015 Se www.blaabjerg-miljo.dk der opdateres løbende med nye kurser og datoer - her er det også muligt at tilmelde sig kurserne. Kursuskatalog forår 2015 Se www.blaabjerg-miljo.dk der opdateres løbende med nye kurser og datoer - her er det også muligt at tilmelde sig kurserne. Er du rådgiver, driftsmedarbejder, maskinmester, kedelpasser,

Læs mere

Brugsanvisning. Fabrikanten udarbejder Brugsanvisning, i anvenderlandets sprog, som mindst omfatter følgende:

Brugsanvisning. Fabrikanten udarbejder Brugsanvisning, i anvenderlandets sprog, som mindst omfatter følgende: Anlægsdokumentation Til enhver Trykluftinstallation skal der udfærdiges: Brugsanvisning Teknisk Dossier Risikovurdering Udstyrsjournal (Kontrolbog) Udstyrsliste EF-Overensstemmelseserklæring CE-mærke Brugsanvisning

Læs mere

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186

Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige værnemidler, KOM (2014) 186 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 245 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. april 2014 Forslag til Europa-Parlaments og Rådets forordning om personlige

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler

Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1 I bekendtgørelse nr. 1423 af den 16. december 2009 om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske

Læs mere

At-VEJLEDNING. Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere. At-vejledning B.4.2

At-VEJLEDNING. Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere. At-vejledning B.4.2 At-VEJLEDNING Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere At-vejledning B.4.2 August 2009 Erstatter april 2003 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

At-VEJLEDNING. Regelgrundlag for indretning, ombygning og reparation af trykbærende udstyr

At-VEJLEDNING. Regelgrundlag for indretning, ombygning og reparation af trykbærende udstyr At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.4.6 Regelgrundlag for indretning, ombygning og reparation af trykbærende udstyr April 2007 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne

Læs mere

9. oktober 2012. 40 Nr. 983. Bilag B

9. oktober 2012. 40 Nr. 983. Bilag B 9. oktober 2012. 40 Nr. 983. Bilag B Moduler for overensstemmelsesvurdering EF-TYPEAFPRØVNING (modul B) 1. Et bemyndiget organ konstaterer og attesterer, at et prøveeksemplar, som er repræsentativt for

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1) I medfør af 3, stk. 1, nr. 1 og nr. 6, 4, stk. 1, og 32, stk. 8, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 72 af 17. januar 2014, som sat i

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1 (Ændring af kravene til bemyndigede organer, sporbarhed mv.) 1 I bekendtgørelse nr. 1423 af den 16. december

Læs mere

Bekendtgørelse om indretning m.v. af trykbærende udstyr 1)

Bekendtgørelse om indretning m.v. af trykbærende udstyr 1) Page 1 of 42 BEK nr 694 af 10/06/2013 Gældende Offentliggørelsesdato: 21-06-2013 Beskæftigelsesministeriet Accession B20130069405 Entydig dokumentidentifikation BE005428 Dato for førstegangsindlæggelse

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1) BEK nr 522 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar 2018 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j. nr. 420-01-00004 Senere ændringer til

Læs mere

AGROMEK Oplæg af Lars Arly Rasmussen og Flemming Lindegaard Arbejdstilsynets Markedsovervågning

AGROMEK Oplæg af Lars Arly Rasmussen og Flemming Lindegaard Arbejdstilsynets Markedsovervågning AGROMEK 2016 Oplæg af Lars Arly Rasmussen og Flemming Lindegaard Arbejdstilsynets Markedsovervågning Formål Hvad er formålet med disse 30 minutter 1. Kort info om udvalgte regler. 2. Reparation og vedligehold

Læs mere

Bekendtgørelse om indretning af trykbærende udstyr *)

Bekendtgørelse om indretning af trykbærende udstyr *) Bekendtgørelse om indretning af trykbærende udstyr *) *) Bekendtgørelsen gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 97/23/EF, EF-Tidende 1997, L 181, s. 1, inden for arbejdsmiljølovens område.

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 6. marts 2006 JR/JEV Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indførelse af bestemmelser om

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Åbybro Maskinfabrik A/S Limfjordsgade 61, Gjøl DK-9440 Aabybro

Kvalitetshåndbog. for. Åbybro Maskinfabrik A/S Limfjordsgade 61, Gjøl DK-9440 Aabybro K-systemdokumenter Kvalitetshåndbogen Side 1 af 6 Kvalitetshåndbog for Limfjordsgade 61, Gjøl DK-9440 Aabybro Organisationsdiagram Direktør Anders Damgaard Fabrikschef Torben V. Hjorth Assentoft silo A/S

Læs mere

UDKAST til høring Bekendtgørelse om indretning m.v. af trykbærende udstyr på faste offshoreanlæg. 1. Anvendelsesområde

UDKAST til høring Bekendtgørelse om indretning m.v. af trykbærende udstyr på faste offshoreanlæg. 1. Anvendelsesområde UDKAST til høring Bekendtgørelse om indretning m.v. af trykbærende udstyr på faste offshoreanlæg. 1 I medfør af 4 a, 18, stk. 6, 43, 61, stk. 4, 65, stk. 2, 67, stk. 4, nr. 1, og 72, stk. 1, i lov nr.

Læs mere

Børn skal have den bedst tænkelige beskyttelse. Europa-Kommissionen Erhverv

Børn skal have den bedst tænkelige beskyttelse. Europa-Kommissionen Erhverv SIKKERHEDSKRAV TIL LEGETØJ Børn skal have den bedst tænkelige beskyttelse Europa-Kommissionen Erhverv Fotolia Orange Tuesday Der findes ca. 80 millioner børn under 14 år i EU. Ca. 2 000 virksomheder med

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Åbybro Maskinfabrik A/S Limfjordsgade 61, Gjøl DK-9440 Aabybro

Kvalitetshåndbog. for. Åbybro Maskinfabrik A/S Limfjordsgade 61, Gjøl DK-9440 Aabybro Kvalitetshåndbogen Side 1 af 6 Kvalitetshåndbog for Limfjordsgade 61, Gjøl DK-9440 Aabybro Organisationsdiagram Direktør Anders Damgaard Fabrikschef Torben V. Hjorth Assentoft silo A/S Administration QC

Læs mere

DS/EN 1090-1 Fabrikskontrol og CE-mærkning af stål og aluminium konstruktionselementer

DS/EN 1090-1 Fabrikskontrol og CE-mærkning af stål og aluminium konstruktionselementer DS/EN 1090-1 Fabrikskontrol og CE-mærkning af stål og aluminium konstruktionselementer Jørgen Hagelund Dansk Standard Strukturen & de indbyrdes relationer BR 10 Eurocode 1993 +NA EN 1090-1/-2/-3 BR EN

Læs mere

Typegodkendelse af målere. FORCE Technology

Typegodkendelse af målere. FORCE Technology Typegodkendelse af målere Michael Møller Nielsen FORCE Technology MID omfatter følgende MI-001 vandmålere MI-002 gasmålere og volumenkonverteringsenheder MI-003 elforbrugsmålere MI-004 varmeenergimålere

Læs mere

Det pyrotekniske direktiv og dansk lovgivning

Det pyrotekniske direktiv og dansk lovgivning Det pyrotekniske direktiv og dansk lovgivning The Danish Safety Technology Authority Fyrværkeri (Nørregade 63, Esbjerg) Forbrugerprodukter, legetøj Gas, VVS, kloak Elsikkerhed Akkreditering, legal metrologi

Læs mere

Modeldampklubben - Teknisk publikation nr. 1

Modeldampklubben - Teknisk publikation nr. 1 I Klubnyt nr. 101 fra 2003 skrev jeg en artikel vedr. småkedler med et rumindhold under 2 l, som vi iht. det Europæiske trykpartsdirektiv blot kan producere iht. god håndværksmæssig praksis. Det fremgik

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Åbybro Maskinfabrik A/S Limfjordsgade 61, Gjøl DK-9440 Aabybro

Kvalitetshåndbog. for. Åbybro Maskinfabrik A/S Limfjordsgade 61, Gjøl DK-9440 Aabybro Kvalitetshåndbogen Side 1 af 6 Kvalitetshåndbog for Åbybro Maskinfabrik A/S Limfjordsgade 61, Gjøl DK-9440 Aabybro Kvalitetshåndbogen Side 2 af 6 1. Om Åbybro Maskinfabrik A/S Åbybro Maskinfabrik A/S i

Læs mere

Sammendrag. af Olietankbekendtgørelsen

Sammendrag. af Olietankbekendtgørelsen Sammendrag af Olietankbekendtgørelsen Sammendrag af Olietankbekendtgørelsen Olietankbekendtgørelsen er en bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke og rørledninger, der udgives af

Læs mere

MID efter NLF Vand-, gas-, varmeenergimålere. Målesystemer til andre væsker end vand. Claudi Johansen, Sikkerhedsstyrelsen

MID efter NLF Vand-, gas-, varmeenergimålere. Målesystemer til andre væsker end vand. Claudi Johansen, Sikkerhedsstyrelsen MID efter NLF Vand-, gas-, varmeenergimålere. Målesystemer til andre væsker end vand Claudi Johansen, Sikkerhedsstyrelsen Hvorfor NLF? Hvad er NLF? EU-direktiver efter den nye metode er udstedt over en

Læs mere

Kontrol- og typegodkendelsesbestemmelser for mindre biobrændselskedler

Kontrol- og typegodkendelsesbestemmelser for mindre biobrændselskedler Udarbejdet af: KWI/ABR Side 1 af 6 for mindre biobrændselskedler 1. Forudsætninger... 1 2. Ansøgning og opsigelse... 2 3. Kvalitetskontrol... 3 3.1. Typekontrol... 3 3.2. Intern kontrol... 4 3.3. Ekstern

Læs mere

UDKAST Bekendtgørelse om indretning m.v. af simple trykbeholdere 1)

UDKAST Bekendtgørelse om indretning m.v. af simple trykbeholdere 1) 12. august 2015 UDKAST Bekendtgørelse om indretning m.v. af simple trykbeholdere 1) I medfør af 2, stk. 2, 4, stk. 3, 6, stk. 3, 7, stk. 2, 8, stk. 3, 9, stk. 3, 11, 13, 17, stk. 4, 20, 21, stk. 1, og

Læs mere

Bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker 1)

Bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker 1) Bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker 1) I medfør af 33, stk. 1 og stk. 6, nr. 2, og 70, stk. 4, i beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 660 af 10. juni 2009, som ændret ved lov nr. 514

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af trykbærende udstyr

Bekendtgørelse om anvendelse af trykbærende udstyr Bekendtgørelse om anvendelse af trykbærende udstyr Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 100 af 31. januar 2007 med senere ændringer - ikke autoriseret sammenskrivning SAMMENSKRIVNINGEN omfatter bekendtgørelse

Læs mere

INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER

INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER Hvem er folderen skrevet til? De fleste elektriske produkter, der skal sælges i Danmark og de øvrige EU-lande, skal CE-mærkes. CE-mærkningen skal gøre

Læs mere

Tilsyn med trykbærende udstyr

Tilsyn med trykbærende udstyr Kvalitetsprocedure Tilsyn med trykbærende udstyr Kvalitetsprocedure RT-9 Anvendelsesområde: Risikobaseret tilsyn Ansvarlig enhed: AFC, 5. kontor Ikrafttræden: 1. januar 2008 Senest redigeret: 1. januar

Læs mere

Bekendtgørelse om transportabelt trykbærende udstyr *)

Bekendtgørelse om transportabelt trykbærende udstyr *) Bekendtgørelse om transportabelt trykbærende udstyr *) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 289 af 24. april 2001 med senere ændringer - ikke autoriseret sammenskrivning SAMMENSKRIVNINGEN omfatter nr. 289

Læs mere

Vi skriver til jer, fordi vi kan se at jeres virksomhed markedsfører segboards (også kaldet hoverboards) på det danske marked.

Vi skriver til jer, fordi vi kan se at jeres virksomhed markedsfører segboards (også kaldet hoverboards) på det danske marked. 6. april 2016 Sag nr. 20160046006 Information til importører og forhandlere af segboards Vi skriver til jer, fordi vi kan se at jeres virksomhed markedsfører segboards (også kaldet hoverboards) på det

Læs mere

Planlægning af indkøbet Kravspecifikationer Modtagerkontrollen CE-mærkningen

Planlægning af indkøbet Kravspecifikationer Modtagerkontrollen CE-mærkningen Planlægning af indkøbet Kravspecifikationer Modtagerkontrollen CE-mærkningen 10. november 2009 2 Nyt direktiv vedtaget 17. maj 2006 Træder i kraft 29. december 2009 Kun overgangsordning for boltepistoler

Læs mere

Gasreglementets afsnit C-8 Bestemmelser om enhedsverifikation

Gasreglementets afsnit C-8 Bestemmelser om enhedsverifikation Side 1 af 8 Gasreglementets afsnit C-8 Bestemmelser om enhedsverifikation Januar 1996 FORORD Gasreglementets afsnit C-8 er fastsat i henhold til 15, 17 og 19 stk. 2 i lov nr. 250 af 8. juni 1978 om gasinstallationer

Læs mere

Trykbærende udstyr, rør og armaturer jvf. PED. ASME B31.3/EN P R O G R A M. Kursus

Trykbærende udstyr, rør og armaturer jvf. PED. ASME B31.3/EN P R O G R A M. Kursus Trykbærende udstyr, rør og armaturer jvf. PED. ASME B31.3/EN 13480 P R O G R A M Kursus Tr y k b æ r e n d e u d s t Trykbærende udstyr, rør og armaturer jvf. PED. ASME B31.3/EN 13480 Offshore Center Danmark

Læs mere

Bekendtgørelse om elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser 1)

Bekendtgørelse om elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser 1) BEK nr 311 af 30/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Sikkerhedsstyrelsen, j.nr. 120-01-00001 Senere ændringer

Læs mere

Software og apps som medicinsk udstyr. Katrine Hagen Lema Sektion for Medicinsk Udstyr Lægemiddelstyrelsen

Software og apps som medicinsk udstyr. Katrine Hagen Lema Sektion for Medicinsk Udstyr Lægemiddelstyrelsen Software og apps som medicinsk udstyr Katrine Hagen Lema Sektion for Medicinsk Udstyr Lægemiddelstyrelsen CE-mærkning af medicinsk udstyr Medicinsk udstyr er produkter, der anvendes til at diagnosticere,

Læs mere

AGROMEK Oplæg af Lars Arly Rasmussen og Flemming Lindegaard Arbejdstilsynets Markedsovervågning

AGROMEK Oplæg af Lars Arly Rasmussen og Flemming Lindegaard Arbejdstilsynets Markedsovervågning AGROMEK 2016 Oplæg af Lars Arly Rasmussen og Flemming Lindegaard Arbejdstilsynets Markedsovervågning Formål Hvad er formålet med disse 30 minutter 1. Kort info om udvalgte regler. 2. Automatisk igangsætning

Læs mere

Kulbrinter i mellemstore køleanlæg

Kulbrinter i mellemstore køleanlæg Miljøprojekt Nr. 604 2001 Kulbrinter i mellemstore køleanlæg Svend V. Pedersen Teknologisk Institut Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og

Læs mere

At-VEJLEDNING. Periodiske undersøgelser af trykbærende udstyr. At-vejledning B.4.10

At-VEJLEDNING. Periodiske undersøgelser af trykbærende udstyr. At-vejledning B.4.10 At-VEJLEDNING Periodiske undersøgelser af trykbærende udstyr At-vejledning B.4.10 August 2009 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes.

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

Nye krav trin-for-trin

Nye krav trin-for-trin Nye EU-krav 15. sep. 15 Nye krav trin-for-trin Indlæg på seminar om nye EU-krav v/annette Dragsdahl, DI og Jan Roed, Sikkerhedsstyrelsen Hvilke nye områder berøres? Lovgivning vedrørende elektromagnetisk

Læs mere

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114, L 189/164 Den Europæiske Unions Tidende 27.6.2014 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/68/EU af 15. maj 2014 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om tilgængeliggørelse på markedet af

Læs mere

Anvendelse af trykbærende udstyr

Anvendelse af trykbærende udstyr Anvendelse af trykbærende udstyr Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 100 af 31. januar 2007 I medfør af 41, 43, 46, 74 og 84 i lov om arbejdsmiljø samt efter bemyndigelse i henhold til lovens 73, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Certificering af svejsere og svejseoperatører

Certificering af svejsere og svejseoperatører Certificering af svejsere og svejseoperatører Revideret 20-3-2014 Indhold Anvendelse af denne guide til gyldighed for svejsercertifikater... 3 Svejsning af prøveemne... 4 NDT og mekanisk prøvning... 4

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006 L 374/10 DA Den Europæiske Unions Tidende 27.12.2006 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF af 12. december 2006 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektrisk materiel bestemt til

Læs mere

REACH og CLP. ved import fra ikke-eu-lande. Seminar Eigtveds Pakhus den 3. oktober 2012. Arbejdstilsynets oplæg v/ Ida Scharff

REACH og CLP. ved import fra ikke-eu-lande. Seminar Eigtveds Pakhus den 3. oktober 2012. Arbejdstilsynets oplæg v/ Ida Scharff REACH og CLP ved import fra ikke-eu-lande Seminar Eigtveds Pakhus den 3. oktober 2012 Arbejdstilsynets oplæg v/ Ida Scharff Importørens ansvar i forhold til Sikkerhedsdatablade og Eksponeringsscenarier

Læs mere

Bekendtgørelse om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1)

Bekendtgørelse om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1) BEK nr 295 af 18/03/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2016-470

Læs mere

(EFT L 138 af , s. 20)

(EFT L 138 af , s. 20) 1999L0036 DA 27.06.2002 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 1999/36/EF af 29. april 1999 om transportabelt trykbærende

Læs mere

PRESSEORIENTERING FYRVÆRKERI I DANMARK FYRVÆRKERIBRANCHEFORENINGEN, DECEMBER 2014

PRESSEORIENTERING FYRVÆRKERI I DANMARK FYRVÆRKERIBRANCHEFORENINGEN, DECEMBER 2014 PRESSEORIENTERING FYRVÆRKERI I DANMARK FYRVÆRKERIBRANCHEFORENINGEN, DECEMBER 2014 FYRVÆRKERIBRANCHEFORENINGEN Brancheforeningen består p.t. af 9 virksomheder, der importerer nytårsfyrværkeri og 7 virksomheder,

Læs mere

ENGAGED ENGINEERING AT THE CUTTING EDGE

ENGAGED ENGINEERING AT THE CUTTING EDGE ENGAGED ENGINEERING AT THE CUTTING EDGE Engaged Engineering STENSBO leverer konsulentydelser med engagement, troværdighed og loyalitet. Fleksibilitet STENSBO tilbyder fleksibel arbejdskraft, der effektivt

Læs mere

Kølemontørcertifikat. Indholdsfortegnelse

Kølemontørcertifikat. Indholdsfortegnelse Kølemontørcertifikat Vejledning ved udstedelse af certifikat til montører ved udførelse af visse arbejdsopgaver på Køleanlæg. SBC/ Særlige Bestemmelser for Certificering ved udstedelse af Kølemontørcertifikat

Læs mere

Hovedstadens Forsyningsselskab. VVS møde om nye bestemmelser for fjernvarme 15. marts 2016

Hovedstadens Forsyningsselskab. VVS møde om nye bestemmelser for fjernvarme 15. marts 2016 Hovedstadens Forsyningsselskab VVS møde om nye bestemmelser for fjernvarme 15. marts 2016 HVORFOR NYE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME? Leveringsbestemmelserne og de tekniske bestemmelser fastsætter spillereglerne

Læs mere

Bekendtgørelsens (651 af 26.juni 2008) krav til vedligeholdelse og service er primært i 15, 16 og bilag 5

Bekendtgørelsens (651 af 26.juni 2008) krav til vedligeholdelse og service er primært i 15, 16 og bilag 5 Bekendtgørelsens (651 af 26.juni 2008) krav til vedligeholdelse og service er primært i 15, 16 og bilag 5 Mølleejeren: har pligt til at sikre, at vindmøllen er vedligeholdt og serviceret af en certificeret

Læs mere

Bilag 2 af 23. maj 2017 Reg. nr Annex 2 of 23 May 2017

Bilag 2 af 23. maj 2017 Reg. nr Annex 2 of 23 May 2017 Specificering af akkrediteringsområder: Specificering af akkrediteringsområde for national lovgivning: Produkter Procedurer Specifikation Trykbærende udstyr Periodiske undersøgelser udført som egenkontrol

Læs mere

Kølemontørcertifikat. Indholdsfortegnelse. 1. Emne og anvendelsesområde...2. 2. Referencer...2. 3. Definitioner...2. 4. Lokalt uddannelsesudvalg...

Kølemontørcertifikat. Indholdsfortegnelse. 1. Emne og anvendelsesområde...2. 2. Referencer...2. 3. Definitioner...2. 4. Lokalt uddannelsesudvalg... Vejledning ved udstedelse af certifikat til montører ved udførelse af visse arbejdsopgaver på køleanlæg SBC/ Særlige Bestemmelser for Certificering ved udstedelse af Kølemontørcertifikat på Den jydske

Læs mere

Velkommen. Pressebriefing om CE-godkendt fyrværkeri

Velkommen. Pressebriefing om CE-godkendt fyrværkeri Velkommen Pressebriefing om CE-godkendt fyrværkeri Fyrværkeribrancheforeningen Etableret den 17. april 1923. Idet produktion af fyrværkeri i Danmark stort set er ophørt, er navnet ændret til Fyrværkeribrancheforeningen.

Læs mere

At-vejledningen henvender sig til maskinproducenter, leverandører, indkøbere af maskiner, rådgivere mfl.

At-vejledningen henvender sig til maskinproducenter, leverandører, indkøbere af maskiner, rådgivere mfl. CE-mærkede maskiner Vejledning om de særlige krav, der gælder ved indretning, markedsføring og salg af maskiner og sikkerhedskomponenter, som er omfattet af Maskindirektivet At-vejledning B.1.2 Oktober

Læs mere

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 932 af 17. december 2003 (Uautoriseret sammenskrivning)

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 932 af 17. december 2003 (Uautoriseret sammenskrivning) Uautoriseret sammenskrivning af: Bekendtgørelse om trykbeholdere og rørsystemer under tryk tidligere AT 746, nu AT 932 Dette notat er AKBs uautoriserede sammenskrivning af nedenstående bekendtgørelser,

Læs mere

Bilag 1 af 23. marts 2018 Reg. nr Annex 1 of 23 March 2018

Bilag 1 af 23. marts 2018 Reg. nr Annex 1 of 23 March 2018 Specifikation af akkrediteringsområde - Trykbærende udstyr PED 2014/68/EU implementeret ved Arbejdstilsynets bekendtgørelse 190/2015 Trykbærende udstyr - alt Godkendelse af procedurer og metoder til endelige

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/29/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/29/EU 29.3.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 96/45 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/29/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse af simple trykbeholdere

Læs mere

23. november Nr EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/29/EU. af 26. februar 2014

23. november Nr EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/29/EU. af 26. februar 2014 23. november 2015. 3 Nr. 1304. Bilag 1 I bilaget er gengivet Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2014/29/EU af 26. februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse af simple

Læs mere

Certificering til det nye ATEX Direktiv 2014/34/EU. ved Jakob Nittegaard

Certificering til det nye ATEX Direktiv 2014/34/EU. ved Jakob Nittegaard Certificering til det nye ATEX Direktiv 2014/34/EU ved Jakob Nittegaard E-mail: jnit@teknologisk.dk AGENDA 1. Historisk tilbageblik 2. Korte facts det nye ATEX Direktiv a) Ændringer for Notified Bodies

Læs mere

Særlige bestemmelser for DS-certificering af tæthedsmåling gennemført DS/SBC efter DS/EN

Særlige bestemmelser for DS-certificering af tæthedsmåling gennemført DS/SBC efter DS/EN Certificering af virksomheder 0 Indledning Denne SBC er udarbejdet med henblik på DS-certificering af tæthedsmåling af bygninger gennemført efter DS/EN 13829 anneks A.3 1 Forudsætninger for certificering

Læs mere

Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr. hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen

Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr. hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen 31.05.2013 Indhold Principperne bag reglerne for medicinsk udstyr Styrker/Svagheder i gældende lovgivning Forslag til

Læs mere

Emne og anvendelsesområde... 2. Referencer... 2. Definitioner... 2. Lokalt uddannelsesudvalg... 2. Udstedelse af certifikat... 3

Emne og anvendelsesområde... 2. Referencer... 2. Definitioner... 2. Lokalt uddannelsesudvalg... 2. Udstedelse af certifikat... 3 Vejledning ved udstedelse af certifikat til montører ved udførelse af visse arbejdsopgaver på Køleanlæg. SBC/ Særlige Bestemmelser for Certificering ved udstedelse af Kølemontørcertifikat på Den jydske

Læs mere

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 100 af 31. januar 2007

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 100 af 31. januar 2007 Anvendelse af trykbærende udstyr Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 100 af 31. januar 2007 I medfør af 41, 43, 46, 74 og 84 i lov om arbejdsmiljø samt efter bemyndigelse i henhold til lovens 73, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

BILAGSMAPPE AUTOMATION AF HJÆLEPDAMPKEDEL Bachelor projekt, 6. semester Jan M Sørensen. Automation af Hjælepdampkedel

BILAGSMAPPE AUTOMATION AF HJÆLEPDAMPKEDEL Bachelor projekt, 6. semester Jan M Sørensen. Automation af Hjælepdampkedel 22-10-2010 BILAGSMAPPE AUTOMATION AF HJÆLEPDAMPKEDEL Bachelor projekt, 6. semester Jan M Sørensen Jan M Sørensen Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Bilag 1 Kedel type... 3 2. Bilag 2 Vandkvalitet iflg. Ålborg

Læs mere

Maskindirektivet finder anvendelse på maskiner og fastlægger de væsentligste sikkerheds- og sundhedskrav i forbindelse med disse.

Maskindirektivet finder anvendelse på maskiner og fastlægger de væsentligste sikkerheds- og sundhedskrav i forbindelse med disse. Maskindirektivet Undervisningsmateriale til brug for undervisningen på Handels- og Ingeniørhøjskolerne Udarbejdet af: Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning Sygehus Handels- og IngeniørHøjskolen, Herning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/0018(COD) 6.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om sikkerhedskrav

Læs mere

Guide til svejseprocedure

Guide til svejseprocedure Guide til svejseprocedure Revideret 4-3-04 INDHOLDSFORTEGNELSE: Anvendelse af denne guide til svejseprocedure... Standarder for svejseprocedureprøver... 3 Kvalificering af svejseprocedure for stål (WPS)...

Læs mere

Arbejdstilsynets fokus på maskinsikkerhed efter den nye produktregulering

Arbejdstilsynets fokus på maskinsikkerhed efter den nye produktregulering Arbejdstilsynets fokus på maskinsikkerhed efter den nye produktregulering v. Anders Mortensen, chefkonsulent Indhold Lov om indretning af visse produkter mv. Bekg. udstedt i medfør af loven Tilsyn med

Læs mere

Notificering som bemyndiget organ i henhold til Byggevareforordningen, baseret på akkrediteret

Notificering som bemyndiget organ i henhold til Byggevareforordningen, baseret på akkrediteret Information om Notificering som bemyndiget organ i henhold til Byggevareforordningen, baseret på akkrediteret Certificering af kvalitetsstyringssystemer Certificering af produkter Prøvning Forløbet trin

Læs mere

Informationsmøde 25. juni 2012

Informationsmøde 25. juni 2012 Informationsmøde 25. juni 2012 Dagsorden Velkommen Kommunernes kontrol i detailleddet Resultater af Sikkerhedsstyrelsens kontrol med artikler 2011 og planer for 2012 Kontrol af CE-mærkede artikler Ændrede

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning 1)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning 1) BEK nr 624 af 04/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. april 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsemin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20140113721 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Medmindre andet følger af pkt. 1.2 eller af vejledninger efter 80, bestemmes en trykbeholders kontrolklasse efter nedenstående 2 skemaer.

Medmindre andet følger af pkt. 1.2 eller af vejledninger efter 80, bestemmes en trykbeholders kontrolklasse efter nedenstående 2 skemaer. Bilag 1 - Kontrolklasser 1 Trykbeholdere 11 Almindelige bestemmelser Medmindre andet følger af pkt 12 eller af vejledninger efter 80, bestemmes en trykbeholders kontrolklasse efter nedenstående 2 skemaer

Læs mere

At-VEJLEDNING. Fyldestationer til fyldning af flasker. At-vejledning B.4.5-2

At-VEJLEDNING. Fyldestationer til fyldning af flasker. At-vejledning B.4.5-2 At-VEJLEDNING Fyldestationer til fyldning af flasker At-vejledning B.4.5-2 April 2007 Opdateret juni 2014 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølov givningen

Læs mere

ATEX En kort introduktion til de nye direktiver

ATEX En kort introduktion til de nye direktiver Info om Process Engineering A/S Process Engineering A/S udfører rådgivende ingeniøropgaver for procesindustrien, indenfor levnedsmiddel-, farmaceutisk og kemisk industri. Eksempler på ydelser indenfor

Læs mere

CE-mærkning. vfl.dk. CE mærkning 2014 Side 17

CE-mærkning. vfl.dk. CE mærkning 2014 Side 17 CE-mærkning 2014 vfl.dk CE mærkning 2014 Side 17 Kolofon Tekst Layout Foto Udgiver Oplag Asta Lund Mathiesen, Videncentret for Landbrug Inger Camilla Fabricius, Videncentret for Landbrug Asta Lund Mathiesen,

Læs mere

Bekendtgørelse om drift m.v. af offshoreanlæg m.v. 1 )

Bekendtgørelse om drift m.v. af offshoreanlæg m.v. 1 ) Udkast til høring ENS j.nr. 1129/1079-0023 Bekendtgørelse om drift m.v. af offshoreanlæg m.v. 1 ) I medfør af 4 a, 18, stk. 6, 43 og 43 a, 55, stk. 1, 57, 61, stk. 4, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21.

Læs mere

Retningslinjer, lovgivning og standarder, herunder MID inden for vand, varmeenergi og andre væsker end vand.

Retningslinjer, lovgivning og standarder, herunder MID inden for vand, varmeenergi og andre væsker end vand. Retningslinjer, lovgivning og standarder, herunder MID inden for vand, varmeenergi og andre væsker end vand. Kurt Rasmussen, FORCE Technology Specialist, Typeprøvning og Udvikling ktr@force.dk Indhold

Læs mere

DBI retningslinie 003

DBI retningslinie 003 3. udgave Juli 2009 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg DBI retningslinie 003 Certificering af systemer og systemdele til automatiske brandsikringsanlæg DBI

Læs mere

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om tilgængeliggørelse på markedet af ikke-automatiske vægte 1

UDKAST TIL. Bekendtgørelse om tilgængeliggørelse på markedet af ikke-automatiske vægte 1 1 UDKAST TIL Bekendtgørelse om tilgængeliggørelse på markedet af ikke-automatiske vægte 1 I medfør af 15, stk. 1, og 22, stk. 4, i lov om erhvervsfremme og regional udvikling, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Høringssvar til udkast af bekendtgørelse om drift m.v. af offshoreanlæg m.v.

Høringssvar til udkast af bekendtgørelse om drift m.v. af offshoreanlæg m.v. Dok.nr: 48618 v1 Ref.: PB/PB E-mail: pb@frinet.dk Energistyrelsen 6. december 2010 ENS j.nr. 1129/1079-0023 Høringssvar til udkast af bekendtgørelse om drift m.v. af offshoreanlæg m.v. Foreningen af Rådgivende

Læs mere

ATEX FORUM 29. april 2014

ATEX FORUM 29. april 2014 ATEX FORUM 29. april 2014 Grænsefladen mellem ATEX og MD NLF-pakken og ændringer i ATEX/94 direktivet. - Nyt ATEX 2014/34/EU direktiv. 20140429/Erik Lund Lauridsen Slide 1 MD- og ATEX-direktiverne 20140429/Erik

Læs mere