TRIAX S-HD207CX Digital satellit modtager

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRIAX S-HD207CX Digital satellit modtager"

Transkript

1 TRIAX S-HD207CX Digital satellit modtager Brugervejledning

2 Generel vejledning... 3 Sikkerhedsanvisninger... 4 Rengøring og pleje... 4 Betjeningselementer på front- og bagpanel... 5 Tilslutning af modtageren... 6 Fjernbetjening... 7 Førstegangsinstallation... 8 Betjening af modtageren EPG Elektronisk Program Guide Indstillinger INDSTILLINGER MODTAGERINDSTILLINGER INDSTILLINGER - BILLEDE INDSTILLINGER LYD INDSTILLINGER UNDERTEKSTER INDSTILLINGER SKÆRMMENU INDSTILLINGER FORÆLDERLÅS FORÆLDERLÅS LÅSNING AF ENHEDEN FORÆLDERLÅS ÆNDRING AF ADGANGSKODEN Installation INSTALLATION ANTENNEOPSÆTNING INSTALLATION - KANALSØGNING INSTALLATION FABRIKSINDSTILLING INSTALLATION SMARTCARD-LÆSER INSTALLATION SOFTWARE DOWNLOAD Kanalliste KANALLISTE REDIGER HOVEDLISTE KANALLISTE REDIGER FAVORITLISTE KANALLISTE SLET ANTENNE Timer TIMER SLEEP-TIMER Information Teletext (Tekst-tv) Tilslutning af en ekstern lagerenhed Oversigt over optagelser Betjening af den eksterne lagerenhed OPTAGELSE TIDSFORSKYDNINGSFUNKTION Afspilning VALG AF AUDIOKANAL TIL OPTAGELSER SPOL HURTIGT FREMAD ELLER TILBAGE BETJENING AF HARDDISKEN INDSTILLING OG ADMINISTRATION AF MARKØRER Hjælp os med at beskytte miljøet Fejlsøgning Tekniske data

3 Generel vejledning Generel vejledning Garantiperioden begynder på den dato, hvor enheden købes. Sørg for at dokumentere den nøjagtige dato ved kvittering, fragtbrev, faktura eller lignende. Opbevar dokumenterne omhyggeligt. Vores garantiservice er underlagt de garantibetingelser, der er gældende på tidspunktet for købet af apparatet. Hvis du får brug for teknisk service, skal du aflevere enheden hos eller sende den til den autoriserede forhandler. Enheden er mærket med CE-symbolet og overholder dermed de generelle krav i de europæiske retningslinjer. Overensstemmelseserklæring findes på sidste side i denne vejledning. Tip til bortskaffelse af emballage Alle emballagematerialer kan genanvendes og bør principielt tilføres genanvendelseskredsløbet. Emballage- og indpakningsmaterialer som f.eks. plastfolier osv. må aldrig være tilgængelige for børn. 3

4 Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger Før du installerer din digitale modtager, skal du læse alle sikkerheds- og brugsanvisninger omhyggeligt. Brugervejledningen skal opbevares som reference. Alle betjenings- og brugsanvisninger skal overholdes. Børn må aldrig betjene denne elektriske enhed uden opsyn fra en voksen. OMGIVELSESBETINGELSER Beskyt modtageren imod fugt, varme og kulde. Der skal være 10 cm fri plads omkring modtageren, så den ventileres tilstrækkeligt. Tildæk ikke modtagerens ventilationsåbninger med genstande som aviser, duge, gardiner eller lignende. Anbring aldrig væskefyldte beholdere som f.eks. vaser på den digitale modtager. Sørg for, at fremmedlegemer og væsker ikke kan trænge ind i enheden. Udsæt aldrig den digitale modtager for væskedråber eller -stænk. TILSLUTNING TIL EL-NETTET (SIKKERHEDSFUNKTION!) Tilslut kun den originale netadapter til en frit tilgængelig stikkontakt (kun 230 V~ 50 Hz). Modtagerens strømstik og dets elektriske forbindelser må ikke udsættes for umådeholden kraft eller på anden måde beskadiges, når el-ledningen tilsluttes. Hvis netadapteren ikke passer, skal leverandøren kontaktes. FEJL Hvis netadapteren eller stikkontakten eller de elektriske forbindelser på nogen måde beskadiges, skal netadapteren tækkes ud af stikkontakten. Forsøg aldrig selv at åbne eller reparere netadapteren eller modtageren! Service må kun udføres af specialister på et godkendt servicested. Hvis der er brug for reservedele, må der kun benyttes originale reservedele. Brug af ikkegodkendte komponenter kan medføre brandfare og risiko for elektriske stød. Rengøring og pleje Inden enheden rengøres, skal den afbrydes fra netadapteren. Til rengøring af kabinettet benyttes en blød, fugtig klud. Benyt ikke opvaskemidler, som kan påvirke kabinettet. Sprøjt aldrig rengøringsmidler i retning af modtageren. PLACERING Ved berøring med visse møbelmaterialers overflader kan modtagerens fødder muligvis smitte af. Enheden skal anbringes på et ordentligt underlag, der er stabilt og ikke uden videre antændeligt. I modsat fald kan modtageren falde ned og forårsage alvorlig personskade eller alvorlig skade på selve enheden. Benyt ikke dette produkt i nærheden af vand (f.eks. badekar, vaskekumme, ). 4

5 Betjeningselementer på front- og bagpanel 1 4-cifret display med angivelse af kanalnummer Display - Mo Modtageren er i standbytilstand. Kanalnummer Modtageren er tændt (ON) rec. Timer aktiveret 9 Smartcard-læser Betjeningselementer på front- og bagpanel 2 Stik til netadapter 12 V DC 3 TV Scart-port til tilslutning til fjernsyn 4 HDMI-udgang (digitalt audio- og videosignal) til tilslutning til fjernsyn 5 USB-stik til ekstern lagerenhed 6 IF input F-stik til parabolantennens LNB Venstre side 7 Optisk udgang til DOLBY DIGITAL-signal. 8 RJ-11-stik: Tilslutning af en infrarød mus og grænseflade til softwareopdatering. 5

6 Tilslutning af modtageren Tilslutning af parabolantenne (LNB) Tilslutning af modtageren Forbind coax kablet fra parabolantenne (LNB) til stikket IF-input (6) på modtageren. OBS: Ved en kortslutning i antennekablet eller LNB vil der i Banneret vises en beske Kortslutning eller overbelastning ved antenneind. Afbryd da straks strømmen til modtageren indtil kortslutningen er fjernet. Tilslutning af et fjernsyn Brug et SCART-kabel til at slutte TV-stikket (3) på modtageren til det tilsvarende SCART-stik på fjernsynet. HDMI-udgang (4) Hvis din modtager sluttes til fjernsynet med et HDMI-kabel, vil audio- og videosignalerne alle være digitale og dermed have den højeste kvalitet. Tilslutning af en digital forstærker med flere kanaler Modtageren har en AUDIO OUT-stik (8) til et DOLBY DIGITAL-signal. Benyt et egnet kabel til at forbinde dette stik til din forstærker med flere kanaler. Tilslutning af en ekstern IR-modtager Hvis du vil opstille modtageren på et sted, hvor den ikke ses, kan du slutte en ekstern IRmodtager til RJ-11-stikket (9). Den skal placeres, så den kan modtage signalerne fra fjernbetjeningen. Når modtageren installeres, skal du altid sørge for at følge sikkerheds- og installationsanvisningerne. Tilslutning af en ekstern lagerenhed Til optagelse af tv-programmer er der mulighed for at slutte en ekstern lagerenhed til USBstikket. Tilslutning af netadapteren Slut den medfølgende netadapters DC-stik til stikket DC-INPUT +12V (2) på modtageren. Sådan sættes batterierne i fjernbetjeningen Åbn dækslet på bagsiden af fjernbetjeningen. Isæt to AAA-batterier (1,5 V). Vigtigt: Vær opmærksom på den korrekte polaritet (+/-)! Bemærk: Hvis fjernbetjeningens funktionsdygtige afstand forringes, er det et tegn på, at batterierne er ved at være opbrugte. Udskift altid begge batterier. Forsigtig: Batterierne må ikke opvarmes, adskilles eller genoplades. Brugte batterier må ikke bortskaffes sammen med normalt husholdningsaffald. De skal afleveres på et depot, hvor man indsamler og bortskaffer brugte batterier i overensstemmelse med EU-miljøbeskyttelsesreglerne. 6

7 Fjernbetjening Fjernbetjening MUTE. Slukker/tænder for lyden x Standby: Tænd/sluk Numeriske taster LIST Liste over kanaler EPG Viser den elektroniske programguide EPG MODE Taster uden funktion i 7 EPG i 8 0 MODE 9 LIST LIVE LIVE Skift mellem tv og radio OK I menuen: åben, bekræft eller modificer det valgte emne Markør højre/venstre I menu: Ændre parametre eller scroll liste OK Aktiver sidst valgte station OPTION Kanalvælger OP/NED I menu: Valg af menu linie EXIT MENU Valg af audiokanal F1 F2 Forlad den aktuelle menu eller OSD (On Screen Display) CH TEXT F1 OPTION F2 VOL Åbner specificerede menuer VOL Volume kontrol OP/NED MENU Aktiver hoved menuen II ARCHIVE RØD Slet funktion i menuen CH Kanalvalg OP/NED TEXT Tekst-tv GRØN BLÅ Ingen funktion Hvis ekstern harddisk (PVR) er tilsluttet Hurtigspoling - tilbage Afspild optagelse Start en optagelse Hurtigspoling - frem II Pause Stop optagelse ARCHIVE Åber liste med optagelser 7

8 Førstegangsinstallation Førstegangsinstallation Efter at have læst sikkerhedsanvisningerne (se kapitlet "Sikkerhedsanvisninger") og gennemført de aktiviteter, der er forklaret i kapitlet "Tilslutning af modtageren", skal du benytte den medfølgende el-ledning til at slutte apparatet til strømforsyningen. Når modtageren startes for første gang, vises installationsguidens "welcome menu (velkomstmenu)" på fjernsynsskærmen. Den hjælper dig med at foretage de vigtigste indstillinger. Sproget i menuen På det første trin i installationsguiden skal du vælge sprog ved hjælp af og. Bekræft valget med OK. Willkommen Menüsprache [1/14] Deutsch English Italiano Polski Français Čeština Türkçe Land I det næste trin skal du vælge land. Tryk på for at vælge og derefter på OK. Hvis du vil tilbage til sprogvalget, skal du bruge knappen EXIT. BEMÆRK: Valget af land påvirker sorteringen af kanaloversigten. Velkommen Land [1/14] Danmark Slovenien Tjekkiet Spanien Sverige Satellit valg Vælg den satellit hvis kanaler ønskes som de første i kanallisten. Vælg med og derefter OK. Hvis du vil tilbage til landevalget, skal du trykke på knappen EXIT. Velkommen Satellite (SAT) Astra 19.2 Hot Bird Astra 28.2 Turksat 1C Sirius 4 Thor 5/6 8

9 Satellitemodtagelse Vælg type af installation (brug or ). Førstegangsinstallation Standard eller SCR (Sat Channel Router) Velkommen Satellitmodtagelse Standard SCR (Sat Channel Router) Standard Vælg denne type hvis du vil tilslutte modtageren til almindeligt satellite antenne system. Flyt cursoren med or til Standard. Tryk OK tasten for at gemme indstillingerne. SCR (Sat Channel Router) Vælg denne typr hvis du vil tilslutte modtageren til et SCR satellite antenne system. Flyt cursoren med eller til SCR og tryk OK tasten. Følgende menu vises: SCR (Sat Channel ) SCR-ID Frequency GHz Gem Note: Hver modtager som er tilsluttet skal have sit eget ID-nummer (SCR-ID) og frekvens. Oplysninger om dette, se manualen for satellit antenne systemet. Vælg i linen SCR-ID ID for din modtager (1 8) brug til at vælge med. Flyt cursoren med eller til Frekvens og tryk OK tasten. Brug de numeriske taster 1 0 for at indtaste den 4 cifferet frekvens. Bekræft med OK. Flyt cursoren med eller til Gem og tryk OK for at gemme. Bemærk: Nye kanaler, der bliver fundet under kanalsøgningen, føjes til begyndelsen af kanaloversigten. Du kan ændre rækkefølge på kanalerne og slette kanaler efter ønske. 9

10 Betjening af modtageren Tænd og sluk for modtageren (ON/OFF) Betjening af modtageren Denne modtager er udstyret med en valgfri, strømbesparende standbyfunktion. Hvis funktionen aktiveres, er standbystrømforbruget på modtageren mindre end 1 W. Funktionen aktiveres eller deaktiveres i menuen INDSTILLINGER/MODTAGERINDSTILLINGER. Low-Power Standby ON (Strømbesparende standby AKTIV) Det tager ca. 10 sekunder at starte modtageren (Display: "boot" ("starter")). Low-Power Standby OFF (Strømbesparende standby INAKTIV) Modtageren starter med det samme. Du kan tænde modtageren ved at trykke på OK eller ved at bruge talknapperne 1 0. Den senest aktive kanal vises (f.eks. 0015). Den digitale modtager sættes i standbytilstand med knappen. OBS! Hvis modtageren skal afbrydes fuldstændigt fra strømforsyningen, er det nødvendigt at trække netadapteren ud af stikkontakten. Tv- og radiotilstand Du kan vælge imellem betjeningstilstandene TV (visning af tv-kanaler) og RADIO (gengivelse af radiokanaler) ved at trykke på RADIO. Lydstyrkestyring og lydløs Lydstyrken kan reguleres ved hjælp af VOL. Der vises en tilsvarende skala på skærmen. Tip: - Det er ikke muligt at ændre lydstyrken, mens menuen er aktiv. - Styringen af lydstyrken påvirker kun audiosignalet på modtagerens TV-, VCRog AUDIO ANALOG OUT-porte. Hvis du trykker på knappen, kan du slå lydgengivelsen helt fra (lydløs). Tryk på den samme knap igen for at slå lyden til igen. 10

11 Valg af kanal 1. Med retningsknapperne op/ned Gennemgå kanalerne trinvist ved at trykke på knapperne. Du kan gennemgå kanalerne hurtigere ved at holde knapperne inde i længere tid. 2. Med talknapperne (direkte valg) Der kan indtastes et eller flere kanalcifre ved hjælp af talknapperne 0 9 efterfulgt af OK. Kanalnumre, der ikke er tilgængelige, ignoreres. 3. Med kanaloversigten Tryk på knappen LIST for at få vist den senest aktiverede kanaloversigt eller oversigten over foretrukne kanaler. Gennemse kanaloversigten ved at trykke på eller, og aktiver den ønskede kanal ved at trykke på OK. Hvis der trykkes to gange på knappen LIST, vises følgende menu: Vælg Liste Favoritliste Radioliste Tv-Liste Alfabetisk liste Oversigten Favourites (Foretrukne): Din personlige oversigt over foretrukne kanaler Oversigten Radio (Radio): Oversigt over lagrede radiostationer Oversigten TV: Oversigt over lagrede tv-kanaler Oversigten Alphabetic (Alfabetisk): Oversigt over tv-kanaler og radiostationer i alfabetisk rækkefølge. Vælg din foretrukne oversigt med, og aktiver den med OK. I den alfabetiske oversigt er kanalerne sorteret i alfabetisk orden. På den måde bliver det lettere at finde en bestemt kanal. Tryk på LIST for at få vist den alfabetiske kanaloversigt og dens tegnvælger. Skift derefter til tegnvælgeren ved at trykke på SWAP til at vælge det første bogstav i navnet på kanalen, du vil finde, og bekræft med OK. Hvis den ønskede kanal er tilgængelig, vises den nu. Vend tilbage til kanaloversigten med SWAP, og aktiver kanalen med OK. 4. Skift fra den aktuelle kanal til den foregående kanal: Modtageren husker den senest aktiverede kanal: - Hvis du trykker på SWAP, kan du skifte fra den aktuelle til den foregående kanal. - Hvis du trykker på SWAP igen, skifter modtageren tilbage til den aktuelle kanal. Hver gang du skifter kanal, vises titlen og start-/stopklokkeslættet på det aktuelle og kommende program i OSD for kanalskift (skærmdisplayet). Samtidig viser fremskridtsbjælken under kanalnummeret det aktuelle programs tidsmæssige forløb. Hvis oplysningerne udtones, kan du få dem vist igen ved at trykke på OK. 11

12 EPG Elektronisk Program Guide EPG Elektronisk Program Guide De fleste Tv og radio udbydere sender informationer om deres programmer. Modtageren er I stand til at vise disse programinformationer via den Elektroniske Program Guide (EPG). For at få vist programoversigten tryk på EPG tasten. Listen viser en oversigte over programmer der sendes på den aktuelle kanal. Øverst vises information om kanal navn, dato og tid. Das Erste HD Mandag :07 Ved at bruge tasterne kan man skifte kanal uden at forlade EPG-menuen. Med eller kan du vælge den udsendelse du ønsker at se informationer for. Du kan få vis yderlige informationer ved at trykke på OK. Du kan også bruge EPG listen til at programmer en optagelse. Tryk på Optag tasten og aktiver Timeren. Brug EXIT for at forlade menuen. Indstillinger Modtagerens grundlæggende funktioner defineres i menuen Indstillinger. Modtagerens standardindstillinger muliggør sædvanligvis en hurtig installation. Eventuelle afvigelser imellem din lokale tid og GMT (Greenwich Mean Time) skal korrigeres, da de viste klokkeslæt ellers vil være forkerte. Tip: I alle skærmdisplayets visninger vil de mulige brugeraktiviteter være forklaret i hjælp-bjælken i underkanten af skærmbilledet. Ved hjælp af knapperne og kan du ændre de tilsvarende indstillinger. Når du forlader en menu (knappen EXIT), bliver du spurgt, om du vil gemme de udførte ændringer Ja eller beholde de foregående indstillinger Nej. Vælg en af disse muligheder ved at trykke på, og bekræft valget med OK. Tænd modtageren ved at trykke på. Tryk på knappen MENU for at åbne hovedmenuen. Hovedmenuen vises: Hovedmenu BEMÆRK: Harddisk vil kun blive vist i menuen når den er tilsluttet. Tryk på knappen OK. Indstillinger Installation Kanalliste Timer Information Harddisk 12

13 Indstillinger Følgende menu vises: Den første linje Modtagerindstillinger er fremhævet. Vælg menupunkt ved at trykke OK. Indstillinger Modtagerindstillinger Billede Lyd Undertekster Skærmmenu indstillinger Parental Lock Indstillinger Modtagerindstillinger Følgende menu vises: Modtagerindstillinger Tidsforskel Menusprog Volume ved opstart HDMI Lyd Bitstream Auto Standby Strømbesp. Standby timer. Dansk 90% Fra Til Til 1) Tidsforskel Når modtageren betjenes for første gang, skal du indstille den tidsmæssige afvigelse imellem dit lokale klokkeslæt og det modtagne GMT-klokkeslæt (Greenwich Mean Time) ved at trykke på eller. I Centraleuropa anbefales disse indstillinger: Normal tid (Vintertid): + 1,00 time Sommertid: + 2,00 timer Bemærk: Denne indstilling skal opdateres, hver gang der skiftes imellem sommertid og normal tid. 2) Menusprog Vælg dit sprog ved at trykke på eller. 3) Volume ved start (Startlydstyrke) Startlydstyrken efter afbrydelse af strømmen til modtageren justeres her ved hjælp af og. 4) HDMI Lyd Bitstream HDMI-audio bitstream kan aktiveres Til eller deaktiveres Fra med og. 5) Auto standby (Automatisk standby) Automatisk standby kan aktiveres Til eller deaktiveres Fra med og. 6) Strømbesp. Standby (Standby med lavt strømforbrug) Standby med lavt strømforbrug kan aktiveres Til eller deaktiveres Fra med og. 13

14 Indstillinger - Billede Indstillinger Åbn menuen Picture (Billede) ved at vælge menupunktet Picture (Billede) i menuen Settings (Indstillinger) og trykke på OK. Følgende menu åbnes: Billede Analog Video Digital Video Skærmformat Display justring Videosystem Billedeskalering >Input 720x576 >Input 1280x720 >Input 1920x1080 RGB YCbCr 16:9 Letterbox Auto Output 1280x720 Output 1280x720 Output 1280x720 1) SCART output TV (SCARTudgang tv) Videosignalet i SCARTbøsningen kan ændres med og. Du har følgende valgmuligheder: FBAS, RGB eller YUV. 2) Skærmformat Brug og til at vælge skærmformatet på dit fjernsyn (4:3, 16:9). 3) Display justering (Skærmjustering) Brug og til at tilpasse videosignalet: pan & scan, letterbox, pillar box eller centre (centreret). 4) Billedskalering Her kan du vælge billedopløsningen. 720 x x x 1080 a.) Fjernsyn tilsluttet til Scart-stik: Hvis dit fjernsyn er tilsluttet via modtagerens scart-stik, opnår du den bedste billedkvalitet ved at vælge menupunktet "Picture scaling (Billedskalering)" 720x576 for alle udgangssignaler. b.) Fjernsyn tilsluttet til HDMI-stik: Hvis dit fjernsyn er tilsluttet via modtagerens HDMI-stik, opnår du den bedste billedkvalitet ved at vælge menupunktet "Picture scaling (Billedskalering)" Input signal = Output signal (Indgangssignal = Udgangssignal). Hvis du gerne vil skifte kanal hurtigt, skal alle udgangssignaler være ens. Tryk på EXIT for at forlade denne menu. Hvis du vil gemme dine ændringer, skal du vælge Ja ( eller ); hvis du vil beholde de hidtidige indstillinger, skal du vælge Nej. Bekræft valget ved at trykke på OK. 14

15 Indstillinger Lyd Indstillinger Lyd Lydindstillinger Lydkanal TV Lydkanal dig. Stereo Dan Komprimeret (Bitstream) 1) Sound setting (Lydindstilling) Ved hjælp af og kan du aktivere følgende audiotilstande: Stereo, Mono left (Mono venstre) eller Mono right (Mono højre). 2) Sound channel TV (Lydkanal fjernsyn) Hvis det udsendte program tilbyder flere forskellige audioindstillinger, kan du vælge det ønskede lydsignal i fjernsynets Scart-stik med tasterne /. 3) Sound channel digital (Lydkanal digital) Hvis det udsendte program tilbyder en digital audiokanal, kan du bruge / til at vælge audiosignalet, der skal gengives via den digitale audioport. Tryk på EXIT for at forlade menuen. Hvis du vil gemme dine ændringer, skal du vælge Yes (Ja). Hvis du vil gendanne de hidtidige parametre, skal du vælge No (Nej) (knapperne / ). Bekræft valget ved at trykke på OK. Indstillinger Undertekster Undertekster Undertekster Undertekstsprog Til dan 1) Undertekster Ved hjælp af / kan du aktivere/deaktivere visningen af DVB-undertekster (hvis sådanne udsendes). 2) Undertekstsprog Vælg sprog på underteksterne ved at bruge og. Hvis der ikke er adgang til undertekster, indikeres det ved "-". Brug EXIT for at forlade menuen. Hvis du vil gemme ændringerne, skal du vælge Ja; hvis du vil gendanne de hidtidige parametre, skal du vælge Nej (knapperne / ). Bekræft valget ved at trykke på OK. 15

16 Indstillinger Skærmmenu Indstillinger Åbn menuen til konfiguration af skærmdisplayet ved at vælge menupunktet OSD configuration (Konfiguration af skærmdisplay) i menuen Settings (Indstillinger) og trykke på OK. Følgende menu åbnes: Skærmmenu indstilling Visningstid Design 5 s Version 2 1) Visningstid: Ved hjælp af og kan du ændre visningsvarigheden på kanalskiftegrafikken (banner) fra 1-10 sekunder. Tryk på EXIT for at forlade denne menu. Hvis du vil gemme dine ændringer, skal du vælge Ja ved at trykke på eller. Hvis du vil gendanne de foregående indstillinger, skal du vælge Nej. Bekræft valget med OK. 16

17 Indstillinger Forælderlås Indstillinger Din modtager er udstyret med en forælderlås. På denne måde sikres modtageren imod uautoriseret brug. Når forælderlåsen er aktiveret, kan modtageren kun tændes efter indtastning af en 4-cifret kode. I hovedmenuen skal du bruge knapperne CH til at flytte markøren til linjen Forælderlås og derefter trykke på knappen OK. Forældrelås Modtagerlås Skift adgangskode Forælderlås låsning af enheden Hvis du vil aktivere eller deaktivere enhedslåsen, skal du flytte markøren til linjen Modtagerlås og trykke på OK. Følgende menu vises: Modtagerlås Lås modtager Nej Brug knapperne VOL til at aktivere eller deaktivere enhedslåsen. Når låsen er aktiveret, skal PIN-koden indtastes, for at enheden kan tændes. Tryk på EXIT for at forlade menuen. Brug knapperne VOL til at vælge, om du vil gemme de foretagne ændringer (Yes (Ja)) eller beholde de hidtidige indstillinger (No (Nej)). Bekræft valget med knappen OK. Forælderlås ændring af adgangskoden Hvis du vil ændre PIN-koden, skal du flytte markøren til linjen Skift adgangskode og trykke på OK. Følgende menu vises: PIN-koden er fra fabrikken indstillet til Skift adgangskode Ny adgangskode Bekræft adgangskode **** **** Brug knapperne CH til at flytte markøren til den nye linje New PIN (Ny PIN), og tryk derefter på knappen OK. Brug knapperne 0-9 til at indtaste en 4-cifret PIN-kode, og tryk derefter på OK. Brug knappen CH til at flytte markøren til linjen Confirm PIN (Bekræft PIN), og tryk derefter på knappen OK. Bekræft nu indtastningen ved at indtaste din valgte PIN-kode igen, og tryk derefter på OK. Tryk på Exit for at forlade menuen. Brug knapperne VOL til at vælge, om du vil gemme de foretagne ændringer (Yes (Ja)) eller beholde de hidtidige indstillinger (No (Nej)). Bekræft valget med knappen OK. ADVARSEL Glem under ingen omstændigheder PIN-koden. Hvis det skulle ske alligevel, skal du kontakte forhandleren! 17

18 Installation I hovedmenuen skal du vælge linjen Installation ved hjælp af og bekræft med OK. Installationsmenuen åbnes: Brug knapperne til at vælge, og bekræft med OK. Installation Antenneopsætning Installation Antenneopsætning Kanalsøgning Fabriksindstilling Software download Installation Antenneopsætning Antenne Antennestrøm Low Band HIGH Band DiSEqC-switch Toneswitch Astra 19.2 Til GHz GHz A A 1) Antenne: Valg af satellit. Brug eller til at vælge den satellite du ønsker at forestage indtilninger for. Ved tryk på OK får du mulighed for at omdøbe satellitens navn. 2) Antennestrøm: LNB spænding kan vælges Til eller Fra med ( eller ). 3) LOW Band Oscillator frekvensen kan finjusteres ved at tryk på eller. For direkte indtastning af frekvensen tryk OK og brug de numeriske taster ) HIGH Band Oscillator frekvensen kan finjusteres ved at tryk på eller. For direkte indtastning af frekvensen tryk OK og brug de numeriske taster ) DiSEqC switch Hvis modtageren er tilsluttet et parabol system som modtager fra flere sateitter (multi feed antenne system) via en DiSEqC switch: Vælg indgang på DiSEqC switchen ved at trykke på ( / ). Du kan vælge mellem A,B,C,D eller (ingen). 6) Toneburst switch Vælg indgang på Toneburst switchen ved at trykke på ( / ). Du kan vælge mellem A,B eller (ingen). 18

19 Installation - Kanalsøgning Installation Modtageren er forprogrammeret med kanaler fra følgende satelliter: - Astra 19.2 East, - Hot Bird 13 East, - Türksat 1C 42 East, - Sirius 2/3 5 East, - Amos 1 4 West, - Hellas Sat 2 39 East - Thor 5/6 1 West, For at se listen med alle programmerede kanaler tryk på LIST. Vælg kanalsøgningsmenuen ved at trykke på Menu > Installation > Kanalsøgning Kanalsøgning Satellit Søgningsmetode Kodet Frekvens Polarisering Symbolrate Astra 19.2 manuel Nej GHz Horisontal M Kanalsøgning 1. Tryk for at flytte cursoren til linen satellite. Vælg med ( or ) den satellit du ønsker at søge på. 2. Flyt cursoren til linen Søgeningsmetode ( ). Brug / for at vælge søgningsmetode, manuel, Netværk eller automatisk. Vælges manuel søges der kun på den valgte frekvens. Vælges Netværk søges der ud fra informationerne i NIT tabellen på den valgte frekvens. Vælges automatisk søges der på alle frekvenser for den valgte satellit. 3. I linen Kodet kan vælges om man ønsker både kodet og frie kanaler ved søgningen. Nej = Kun frie kanaler bliver søgt ind. Kodet kanaler bliver sorteret fra under søgning. Ja = Både Kodet og frie kanaler bliver søgt ind. Følgende indstillinger bliver kun brugt ved manuel og netværk søgningsmetode. 4. Frekvens: Indtast frekvensen for den ønskede transponder ved at trykke OK og brug de numeriske taster 1 0, for at indtaste den 5 cifferet frekvens. Bekræft indtastningen med OK. 5. Polarisering: Med Polarisering kan vælges polarisation (vertikal eller horisontal) for den pågældende transponder ved at bruge eller. 6. Symbolrate: 19

20 Installation Indtast symbolraten for den ønskede transponder ved at trykke OK og brug de numeriske taster 1 0, for at indtaste den 5 cifferet symbolrate. Bekræft indtastningen med OK. For at starte kanalsøgningen gå til Start søgningen ( ) og tryk OK tasten på fjernbetjeningen. Nu vises en menu med de TV og Radio kanaler som bliver fundet. Grafikken viser også hvor langt søgningen er nået. - Aktuel status: Søger => Søgningen er i gang. - Aktuel status: Færdig => Søgningen er færdig. Tryk EXIT for at forlade søgningen. Hvis søgningen ikke er færdig vil den blive afbrudt. Hvis der er fundet nye kanaler, vælg Ja for at gemme dem eller Nej hvis du ikke ønsker at gemme dem. Vælg Ja eller Nej / og bekræft med OK. De nye kanaler vil blive gemt nederst i listen Installation Fabriksindstilling Dette menupunkt giver dig mulighed for at nulstille modtageren til de standardindstillinger, den havde fra fabrikken. Bagefter vil modtageren igen starte op med velkomstskærmbilledet (første gangs installation). 20

21 Installation Smartcard-læser Den digitale modtager kan være udstyret med en smartcard-læser. Ved hjælp af et tilhørende smartcard er det muligt at afkode krypterede kanaler. Et smartcard kan også isættes, mens modtageren er tændt. Isæt det pågældende smartcard (med den gyldne chip på undersiden i retning mod modtageren) forsigtigt i åbningen i modtagerens frontpanel. Når et smartcard er isat, vil de tilhørende krypterede programmer blive afkodet. Åbn menuen på det isatte smartcard ved først at vælge "Installation" i hovedmenuen og derefter bekræfte med OK. En undermenu, der er genereret af det isatte smartcard, fremkommer på skærmen. Vælg undermenuen på det isatte smartcard ved hjælp OK for at bekræfte. Yderligere oplysninger om brug af det isatte smartcard fås i de viste menuer eller i betjeningsvejledningen til kortet. Installation Antenneopsætning Kanalsøgning Fabriksindstilling Software download Conax 21

22 Installation Software download Med denne funktion er der mulighed for at opdatere modtagerens software, menu tekst og kanalliste via Astra 19.2 (Øst). Din parabol antenne skal være rettet mod denne satellit. Den aktuelle kanalliste vil ikke blive berørt af en software opdatering. Bemærk: - I tilfælde af en software opdatering vil den aktuelle software I modtageren blive slettet og erstattet af den nye software. - Ved en opdatering af kanallisten vil fabriksindstillingslisten blive erstattet af den nye liste. - Ved opdatering af menu tekster vil alle tekster blive slettet og erstattet. Opdateringsprocessen er opdelt I følgende step: 1. Vælg menuen Software download: Søgning efter ny software startet automatisk når menuen åbnes. Download Software Kanalliste Menu tekst Information Ny software tilgængelig - - Ingen X X Start download Ny software tilgængelig Vent indtil søgningen er færdig, det kan tage et par minutter. Hvis der er ny software, kanalliste eller menu tekst tilgængelig vil det blive vist i menuen. (markeret ved ). Hvis ingen der er nye data tilgængelig vil det blive vist med et -. Forlad download menu ved at trykke på EXIT. 2. Selection of available data: Afhængit af hvilke opdateringer der er tilgængelig kan de vælges ved at trykke på : a.) Software: Ny software b.) Kanallist: Ny kanalliste c.) Menu tekst: Nye menu tekster d.) Information: Information om download Hvis du ønsker at opdatere en af mulighederne a.) to c.) vælg punktet og tryk OK. Hvis det er nødvendigt for modtageren vil den automatisk vælge flere af punkterne. 22

23 I linien Information kan man vælge om man ønsker yderlige informationer, (tryk ): Alle : Information om alle tilgængelige data Ingen: Information om ingen af de tilgængelige data Software: Information om den nye software version. Menu tekst: Information om den nye menu tekst. Kanalliste: Information om den nye kanalliste. Hint: Hvis du ønsker at læse disse informationer før du opdatere, så indstil menu punkterne a.) til c.) til inaktiv ( ) og vælg den ønskede information I punkt d.) Vælg start download for at hente informationerne. Når informationerne er hentet, vælg punkt a.) til c.) for at se informationerne ved at trykke på den gule taste. Forlad menuen ved at trykke på EXIT. 3. Start download: Download/opdaterings processen startes på følgende made: - Vælg det punkt a.),b.) eller c.) du ønsker at opdater og tryk OK (mærke ændres fra to ) - Vælg Ingen (None) i menu linen Information (tast eller ). - Start opdateringen ved at trykke OK i linen Start download. Du kan følge med I opdateringsprocessen på tv-skærmen. Når opdateringen er færdig vil modtageren automatisk genstarte, (boot). Bemærk: Afbryd ikke for strømmen under opdateringen. Dette kan medføre at modtagerens software ødelægges, og som følge der af vil modtageren ikke være funktions dygtig længere. Hint: Hvis opdateringen indeholder en ny kanalliste skal receiveren resættes til fabriksindstilling for at aktivere den nye kanalliste. 23

24 Kanalliste Kanalliste Du kan sortere og/eller slette tv- og radiokanaler, der bliver fundet under en automatisk kanalsøgning. Denne funktion er tilgængelig i forbindelse med alle tv- og radiokanaler. Hvis du vil åbne den tilhørende dialogboks på skærmen, skal du trykke på knappen Menu for at åbne Hovedmenu og derefter vælge menupunktet Kanalliste og bekræfte med OK. Følgende undermenu åbnes: Kanalliste Rediger hovedliste Rediger favoritliste Slet alle kanaler Kanalliste Rediger hovedliste I denne undermenu kan du slette eller flytte bestemte kanaler på kanaloversigten. Åbn denne menu ved at trykke på OK på linjen Rediger hovedliste. a) Sletning af kanaler OK. Du kan vælge flere OK. Slet dem ved at trykke på den røde knap. b) Sortering af kanaler OK. Du kan vælge flere kanaler ved at trykke på og OK (der kan maks. vælges 20 kanaler på en gang). Brug den gule knap. Kanalliste Rediger favoritliste Denne undermenu giver dig mulighed for at føje dine foretrukne kanaler til listen med foretrukne. Tryk på OK på linjen Rediger favoritliste. Der vises nu to lister: - Hovedliste: alle lagrede kanaler vises (maks. 4000). - Favoritliste : indeholder dine foretrukne kanaler (maks. 4000). Du kan nu vælge dine foretrukne kanaler fra den hovedlisten og kopiere dem til din liste med foretrukne kanaler: OK. Tryk derefter på knappen SWAP for at skifte til listen med favoritter at vælge den position, hvor kanalen skal indsættes, og tryk derefter på OK. Med SWAP kommer du tilbage til hovedlisten igen. 24

25 Kanalliste Slet alle kanaler Timer Denne funktion vil slette alle kanaler for den valgte satellit i kanalliste samt satelitten. Slet kanaler Vælg den satellite som skal slettes med og marker den ved at trykke på OK. For at slette tryk på rød taste på fjernbetjeningen. Du kan markere flere satelitter for du sletter. Brug EXIT for at forlade kanaloversigtsmenuen. Ved hjælp af kan du gemme ændringerne Ja eller beholde de hidtidige indstillinger Nej. Bekræft valget med OK. I radiotilstand kan du også oprette din egen liste over foretrukne radiokanaler. Timer Du kan bruge optagetimeren til at programmere optagelse med en tilsluttet videooptager. Der kan i alt aktiveres 30 optagetimere. Alternativt kan du bruge slumretimeren til at angive et tidspunkt, hvor modtageren skal skifte til standbytilstand. Timer Det kræver, at du åbner Hovedmenu ved at trykke på Menu og derefter vælger menupunktet Timer og bekræfter med OK. Timer Optag Sleep Timer Timer optagetimer Record timer (Optagetimer) i menuen Timer (Timer), og tryk på OK. Følgende menu åbnes: Timer Optag Timerindeks (1-30) Start kl. Stop kl. Dato for optagelse Station Gentagelse Optag på 1 (inaktiv) 00:00 00: Das Erste Ingen Harddisk Aktivér Programmering af en optagetimer: 1. Vælg linjen Timerindeks (1...30) 2. Vælg derefter en timerposition med 3. Vælg linjerne Start kl, Stop kl eller dato for optagelse OK. 4. Indtast det ønskede klokkeslæt og datoen ved at trykke på Bekræft indtastningen med OK. 6. Vælg linjen Station med OK. 7. Vælg en kanal med, og bekræft med OK. 25

26 8. Vælg linjen Gentagelser optagelse skal gentages. 9. Vælg linjen Aktiver, og aktiver den programmerede optagetimer ved at trykke på OK ved den. (Teksten Aktiver ændres til Deaktiver). Modtageren tændes på det programmerede tidspunkt og indikerer en timeroptagelse ved at vise "rec." i det 4-cifrede LED-display. Hvis du vil afbryde en optagelse, skal du åbne optagetimermenuen og deaktivere timeren ved at trykke på menuen Deaktiver. Hvis du trykker på en af knapperne eller, vises følgende menu: Optagelse aktiv. Stop? Ja Nej Vælg "Ja" for at standse optagelsen eller "Nej" for at fortsætte optagelsen. Tip: Sørg for, at det lokale klokkeslæt er indstillet korrekt på timeren. Timer Sleep-Timer Brug for at vælge Sleep Timer og tryk OK. Følgende menu vises: Sleep-Timer 20:07 Slukker kl. 21:00 Aktivér Angiv sluke tidspunkt: 1. Vælg Slukker kl. og tryk OK. 2. Indtast tidspunkt med de numeriske taster 0-9, bekræft med OK 3. Vælg linen Aktivér med. 4. Aktivér Sleep Timer med. 5. Forlad menuen med EXIT. 26

27 Information Information Information (Information), og tryk på OK. I den øverste del af menuen vises kanalparametrene for den aktiverede kanal. I den nederste del af menuen vises signalkvaliteterne. - Level (Niveau): Jo længere mod højre, bjælken kommer, desto bedre er modtagelsen. - C/N: Jo længere mod højre, bjælken kommer, og jo højere db-værdien er, desto bedre er signalkvaliteten. Når du har trykket på eller den gule knap yderligere to gange, vises der yderligere to diagrammer med kanal-, software- og hardwareoplysninger. Du kan skifte kanal med. Brug EXIT for at forlade denne menu. Teletext (Tekst-tv) Tryk på knappen TEXT for at vise tekst-tv for den aktuelle kanal. Den første side, der vises, er siden med nummer "100". Hvis du vil have vist en bestemt side, skal du bruge knapperne 0-9 til at indtaste den pågældende sides nummer. Din indtastning vises i venstre hjørne af skærmen. Når sidenummeret er indtastet fuldstændigt, begynder modtageren at søge efter den tilsvarende side. Da tekst-tv-siderne udsendes en ad gangen, kan det tage nogle sekunder, før den ønskede side bliver fundet. Du kan når som helst indtaste "100" for at vende tilbage til startsiden. -tv-delen af en bestemt tv-kanal. Hvis du trykker på knappen TEXT igen, kan du skifte til kombineret tilstand (transparent baggrund). Brug knappen TEXT til at vende tilbage til normal tilstand. Forlad tekst-tv ved at trykke på EXIT. Tilslutning af en ekstern lagerenhed Hvis der sluttes en ekstern lagerenhed til USB-stikket på bagsiden af modtageren, kan den styres i menuen "Mass Storage Device (Lagereenhed)". Vigtigt: - Før du tilslutter eller afbryder lagerenheden, skal modtageren sættes på standby. - Den tilsluttede enheds strømforbrug må ikke overstige 500 ma, og hukommelseskapaciteten bør ikke overstige 500 GB. - Den tilsluttede lagerenhed skal være formateret korrekt. 27

28 Oversigt over optagelser I hovedmenuen skal du vælge linjen "Mass Storage Device (Lagerenhed)" ved hjælp af og bekræfte med OK. Denne menu vises: Harddisk Information Formatting Information Bevæg markøren ved hjælp af knapperne til linjen Information, og tryk på knappen OK. I det indblændede vindue får du vist oplysninger om den tilsluttede lagerenhed: Type, størrelse osv. Brug EXIT for at forlade dette vindue. Formatering En lagerenhed skal altid formateres, før den kan bruges. Formatering af lagerenheden vil fuldstændigt slette alle data, der måtte være optaget på den. Efter formateringen vil den fulde lagerkapacitet igen være tilgængelig. I menuen Harddisk bevæges markøren ved hjælp af knapperne til linjen Formatering, hvorefter der trykkes på knappen OK. Recordings: 4 of 999 Available space: 69699MB format? Yes No Brug til at vælge, om du vil formatere lagerenheden (yes (ja)) eller ej (no (nej)). Efter formateringen bliver antallet af optagelser nulstillet. Den tilgængelige optagekapacitet vil have lagermediets fulde omfang. Brug EXIT for at forlade vinduet. Forsigtig: Hvis du formaterer lagerenheden, vil alle optagelser på den uigenkaldeligt gå tabt. Oversigt over optagelser Under normal drift skal du trykke på knappen Archive for at åbne listen over optagelser. Sletning af optagelser Du kan slette optagelser, du ikke længere har brug for, fra lagerenheden. Brug til at vælge den optagelse, du vil slette. Tryk derefter på den røde knap. Der vises et sikkerhedsspørgsmål, som spørger, om du virkelig vil slette optagelsen. Brug knapperne til at vælge, om du virkelig vil slette optagelsen (Ja) eller ej (Nej). Bekræft valget med knappen OK. 28

29 Optagelsesliste , 18:30, Sports Sports Newsflash Rainman Soccer 01:30:54 00:28:10 02:10:20 00:45:00 Sortering af optagelser Under normal drift skal du trykke på knappen Archive for at åbne listen over optagelser. Tryk på knappen LIST. Menuen "Vælg liste" vises. Brug knapperne til at vælge sorteringskriterierne, og tryk derefter på OK. Listen over optagelser bliver sorteret på følgende måde: "Alfabetisk)" "Dato for Optagelse" "Indtastning" "Længde på optagelse" Optagelserne anbringes i alfabetisk rækkefølge Sorteret efter optagedatoen (nyeste optagelse først) Sorteret efter optagelsens arkiveringssted på lagerenheden Sorteret efter størrelsen på optagelsen Navngivning af optagelser Mens en optagelse foretages, sammensættes dens navn automatisk på grundlag af de udsendte oplysninger. Du kan imidlertid omdøbe optagelserne manuelt. Under normal drift skal du trykke på knappen Archive. Listen over optagelser vises. Brug til at vælge det program, du vil omdøbe. Tryk derefter på den blå knap. Denne menu vises: I det nederste vindue får du i første linje vist navnet på det valgte program. Under navnet vises de tilgængelige tegn. Brug den grønne knap til at skifte imellem store og små bogstaver. I navnet kan du bruge den røde og den blå knap til at vælge de tegn, du vil ændre. Den position, der kan ændres i øjeblikket, er fremhævet i farve. Brug nu knapperne og til at vælge det tegn, du vil indsætte. Tryk derefter på OK for at indsætte tegnet i navnet. Optagelsesliste , 18:30, Sports Sports A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ]!? < > = _ - ;. # õ % & / ( ) = ^, Accepter det nye navn ved at trykke på EXIT. Det netop ændrede navn vil nu fremgå af listen med optagelser. 29

30 Betjening af den eksterne lagerenhed Betjening af den eksterne lagerenhed Hvis der sluttes en ekstern lagerenhed til USB-stikket på bagsiden af modtageren, kan du lagre optagelser på den. Optagekapaciteten afhænger af lagerenhedens størrelse og det udsendte materiales datamængde. Optagelse Du kan benytte flere forskellige optageområder til at gemme programmer på lagerenheden. 1. Umiddelbar optagelse Skift til den kanal, du vil optage. Tryk på den røde optage-knap for at optage det aktuelle program. Mens optagelsen er i gang, vises programmet fortsat på skærmen. Hvis du vil afbryde en umiddelbar optagelse, skal du trykke på knappen stop. 2. Timeroptagelse Du kan optage programmer på en tilsluttet lagerenhed, hvis du ikke er hjemme, ved at bruge timeroptagefunktionen. Programmer en tidsbestemt optagelse som beskrevet i kapitlet "Timer". Vælg menupunktet Record on the mass storage device (Optag på lagerenheden). Valg af kanal under optagelse Under en optagelse er det muligt at få vist alle kanaler, der gengives med hvidt på kanaloversigten. Kanaler, der gengives med sort, kan ikke vises under en optagelse. Kanalen, der optages fra, er markeret med et rødt punkt på kanaloversigten. Tidsforskydningsfunktion Med tidsforskydningsfunktionen kan du optage og afspille samtidig. Dermed opnår du en række muligheder: 1. Tidsforskudt fjernsyn. Du kan få vist starten af optagelsen og springe over optagne passager (f.eks. reklamepauser). tryk på den røde optage-knap eller knappen PAUSE for at påbegynde en tidsforskudt optagelse. Hvis du vil se det delvist optagede program, skal du trykke på knappen Afspil. Programmet afspilles derefter fra optageøjeblikket, mens det aktuelle program fortsat optages i baggrunden. Hvis du vil afbryde afspilningen og vende tilbage til den normale tv-funktion, skal du trykke på Stop-knappen. Hvis du vil afbryde en tidsforskudt optagelse, skal du trykke på Stop-knappen. 2. Optagelser, der er gemt på lagerenheden, kan afspilles under tidsforskudt optagelse. Tryk på knappen Archive under den tidsforskudte optagelse for at åbne listen over optagelser. Brug til at vælge den optagelse, du vil se. Tryk på OK for at påbegynde afspilningen. Afspilningsoplysningerne vises på skærmen. Hvis du vil afbryde afspilningen og vende tilbage til den normale tv-funktion, skal du trykke på Stop-knappen. Hvis du vil afbryde en tidsforskudt optagelse, skal du trykke på Stop-knappen. 30

31 Afspilning Afspilning Under normal drift skal du trykke på knappen Archive for at åbne listen over optagelser. Brug til at vælge den optagelse, du vil se. Tryk på OK for at påbegynde afspilningen. Afspilningen kan standses med Stop-knappen. Valg af audiokanal til optagelser Når du får afspillet optagelser, kan du vælge imellem de forskellige audiokanaler. Tryk på knappen Option under afspilningen. Der vises derefter en menu med de tilgængelige audiokanaler. Brug knapperne til at vælge den audiokanal, du vil bruge, og tryk derefter på knappen OK. Hvis du trykker på knappen EXIT, skjules menuen igen. Spol hurtigt fremad eller tilbage Tryk på knappen Hurtigt fremad eller Hurtigt tilbage under afspilningen. Symbolet " " eller " " vises, og optagelsen afspilles hurtigere i den ønskede retning. Tryk på knappen Hurtigt fremad eller Hurtigt tilbage igen for at forøge hastigheden. Symbolerne eller vises. Tryk på knappen Hurtigt fremad eller Hurtigt tilbage igen, hvorved hastigheden forøges til det maksimale. Symbolerne eller vises. Når du har fundet stedet, du leder efter, skal du trykke på knappen Afspil for at vende tilbage til afspilning med normal hastighed. Under hurtig forlæns eller baglæns afspilning kan du bruge knapperne til at skifte position i filen. På denne måde kan du hurtigt springe over længere passager i optagelsen. Oversigt over de viste symboler: Indikering Betydning Afspilning Hurtigt fremad Meget hurtigt fremad Maks. hastighed fremad Optagelse Tidsforskydningsfunktion Hurtigt tilbage Meget hurtigt tilbage Maks. hastighed tilbage 31

32 Betjening af harddisken indstilling og administration af markører Under tidsforskydningsfunktionen eller afspilning kan du markere steder i optagelsen. En markør vises som en farvet trekant i statusindikatoren. Tryk på knappen F1 i afspilningsfunktionen for at placere en markør. Du kan bruge knappen F2 til at få vist en liste med alle markørerne. En optagelse har altid markørerne Start og End (Slut). Ved hjælp af kan du nu vælge en enkelt markør. Tryk på knappen OK for at fortsætte afspilningen ved den valgte markør. Når listen over markørerne er åben, kan du bruge knappen til at tilknytte en bestemt funktion til en markør, så den pågældende funktion automatisk udføres, når afspilningen når frem til markøren. Du kan knytte de følgende funktioner til markører: - Tryk på knappen en gang markøren fortolkes som en løkke. Når afspilningen kommer frem til en løkkemarkør, springer den tilbage til den foregående markør. En løkkemarkør vises med et L på oversigten over markører. Der vises en gul lodret linje i statusindikatoren. - Tryk på knappen to gange markøren bliver til en springmarkør. Når afspilningen kommer frem til en springmarkør, springer den videre til næste markør. En springmarkør vises med et J på oversigten over markører. Der vises en hvid lodret linje i statusindikatoren. Brug springmarkører til f.eks. at springe over reklamepauser. - Tryk på knappen tre gange denne markør har ingen særlig funktion, men den kan bruges under afspilningen som position for en løkke eller et spring. Tryk på den røde knap for at slette den valgte markør fra listen. Markørerne Start og End (Slut) kan ikke slettes. Tryk på knappen F2 eller EXIT for at lukke listen. 00:17:22 00:20: :00:00 Start 2 00:03:11 Mark1 J 3 00:08:58 Mark2 4 00:12:01 Mark3 L 5 00:20:30 End 32

33 Hjælp os med at beskytte miljøet Hjælp os med at beskytte miljøet Bortskaf aldrig batterier sammen med almindeligt husholdningsaffald. Som forbruger er du forpligtet til at aflevere brugte batterier på rette sted. Du kan aflevere dem på en genbrugsstation i din kommune eller på steder, hvor der sælges nye batterier af samme type. Følgende mærkninger forekommer på batterier, der indeholder farlige stoffer: Pb = batteriet indeholder bly Cd = batteriet indeholder cadmium Hg = batteriet indeholder kviksølv Anbefalinger vedr. bortskaffelse Når din enhed engang er udtjent, må du ikke bortskaffe den sammen med almindeligt husholdningsaffald.sørg for at aflevere den på et opsamlingssted for lignende udstyr, hvor den kan blive håndteret korrekt og genanvendt. 33

34 Fejlsøgning Fejlsøgning Der kan opleves funktionsfejl i forbindelse med alle elektroniske enheder. Det betyder imidlertid ikke automatisk, at de er defekte. Funktionsfejl forekommer ofte på grund af forsyningskabler, stikforbindelser eller adgangsfejl. Du bedes kontrollere følgende, før du indleverer modtageren på et servicested: Problem Mulig årsag Afhjælpning, tips Netadapteren er ikke sluttet til lysnettet. Modtageren kan ikke tændes (ON). Intet billede eller dårligt billede. Batterierne er ikke sat i fjernbetjeningen, eller de er sat forkert i. Fjernsynet viser en forkert kanal. Scart- eller HDMI-kablet er beskadiget eller tilsluttet forkert. Kontrollér, om netadapteren er tilsluttet korrekt. Prøv at slutte en anden elektrisk enhed til den samme stikkontakt. Kontrollér batterierne. Kontrollér konfigurationen af fjernsynet. Udskift eller tilslut Scart- eller HDMI-kablet korrekt. Ingen lyd. Lydstyrken er indstillet for lavt. Forøg lydstyrken. Kabel beskadiget eller tilsluttet Kontrollér kablet og portene. forkert. Fjernbetjeningen fungerer ikke. Afstanden er for stor. Gå tættere på modtageren, og ret fjernbetjeningen direkte imod modtageren. Batterierne er opbrugte eller isat forkert. Sæt batterierne rigtigt i. Tiden vises forkert. Timeren aktiveres på det forkerte tidspunkt. Intet billede, kanalskift i skærmgrafikken viser "No valid signal! (Intet gyldigt signal!". IR-modtageren er tildækket eller kan ikke nås af IR-signalet. Timeren er deaktiveret. Forskellen imellem lokal tid og GMT er indstillet forkert. Forskellen imellem lokal tid og GMT er indstillet forkert. Fjern eventuelle hindringer imellem fjernbetjeningen og modtageren. Deaktiver timeren. Åbn menuen Modtagerindstillinger, og indstil tidsforskellen korrekt. Åbn menuen Modtagerindstillinger, og indstil tidsforskellen korrekt. Kabel defekt eller tilsluttet forkert. Kontrollér kablet og portene. Kanalen har skiftet frekvens. Gennemfør kanalsøgning. Forkerte indstillinger i menuen Korriger indstillingerne, eller "Indstillinger". nulstil til fabriksindstillingerne. 34

35 Tekniske data Generelt Hurtig skærmvisning EPG Redigering af kanalliste Kanalsøgning Yderligere oplysninger Hardware CPU HDMI Video Audio Modtagelse Styring Strømkrav Batterier til fjernbetjening Omgivelsestemperatur Mål Vægt 6000 kanaler 30 Satelliter Tekst-tv på skærmen og VBI-tekst-tv hurtige kanalskift (zappe) grafisk visning på skærmen uden forsinkelse store, nemt aflæselige bogstaver specifik hjælp til alle menuer Elektronisk programguide (EPG) kopier, erstat, slet blokvise funktioner automatisk søgning efter kanaler identifikation af krypterede kanaler manuel søgning efter kanaler Tekniske data Visning af signalstyrke og -kvalitet Separate audioudgangsindstillinger for SCART og Digital SWAP-funktion DVB-undertekster Forprogrammeret med Astra,Hot Bird,Türksat,Thor og Sirius Software opdatering via Astra satelli DATA-grænseflade til opdateringer og overførsel af kanalliste og software. 32-bit RISC-CPU med opskalering 1 SCART med understøttelse af CVBS, Y/C, YUV eller RGB 16:9-signal Audio-DAC Optisk audioudgang Lydstyrkeregulering Mhz DiSeqC 1.0 SCR Fjernbetjening +12 volt Standbytilstand: Strømbesparende standby AKTIV < 1 W Strømbesparende standby INAKTIV omkring 4 W ON mode, strømforbrug = 2 x 1,5 V (størrelse AAA) +5 C til +40 C B x H x T: 230 x 35 x 140 mm Ca. 580 g Kan ændres uden forudgående varsel. 35

36 Tekniske data Overensstemmelseserklæring C Dette produkt stemmer overens med kravene i 2006/95/EC (som erstatter direktivet 73/23/EEC med tilføjelser i direktivet 93/68/EEC) og direktiverne 2004/108/EC (som erstatter direktivet 89/336/EEC). Svend Kristiansen Kvalitetschef Triax A/S Bjørnkærvej Hornsyld Danmark Elektrisk og elektronisk udstyr og indeholdte batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, som kan være sundhedsfarlige og miljøskadelige, hvis produkterne (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt. Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med den overstregede affaldsspand, som kan ses her. Dette symbol angiver, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald, men i stedet skal bortskaffes separat. Som slutbruger er det meget vigtigt, at du afleverer dine brugte batterier på et godkendt opsamlingssted. På denne måde sikres det, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke belaster miljøet. Alle byer har etablerede opsamlingsordninger, hvor elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier enten kan afleveres gratis på genbrugsstationer eller andre opsamlingssteder eller afhentes fra husholdningerne. Yderligere oplysninger kan indhentes hos teknisk forvaltning i din by. w.triax.dk 36

Triax C-HD207 Digital kable-tv modtager

Triax C-HD207 Digital kable-tv modtager Indhold Triax C-HD207 Digital kable-tv modtager 305207, 305208 Vejledning 1 Indhold Indhold Indhold... 2 Generel vejledning... 3 Hjælp os med at beskytte miljøet... 3 Sikkerhedsanvisninger... 4 Rengøring

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042. P/O 03-2010-B here TRIAX C HD417 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305042 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 03-2010-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.dk Start Hvad følger med? Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

TRIAX S-HD207CX Digital satellit modtager TRIAX S-HD207CX Version DK triax.com

TRIAX S-HD207CX Digital satellit modtager TRIAX S-HD207CX Version DK triax.com TRIAX S-HD207CX Digital satellit modtager Model Item no. TRIAX S-HD207CX 305210 Version 05-2011 DK triax.com Generel vejledning... 3 Sikkerhedsanvisninger... 4 Rengøring og pleje... 4 Betjeningselementer

Læs mere

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203

Din brugermanual STRONG SRT 51 http://da.yourpdfguides.com/dref/3231203 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i STRONG SRT 51 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BOXER SMARTBOX. Brugermanual

BOXER SMARTBOX. Brugermanual 1 BOXER SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 8 MANUAL TIL DIN BOXER SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Medfølgende udstyr...4 AirTies (7210 og 7310)...5 Installation... 6 Hentning af

Læs mere

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren.

Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. TV via parabol og antenne. Via satelitmodtageren (Triax) Fjernsynet kan vise danske og tyske kanaler modtaget via antenne og parabol. Begge dele vises via satelitmodtageren. Betjeningsvejledning TV Tænd

Læs mere

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo set top box. Brugervejledning

TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo set top box. Brugervejledning TRIAX ST-HD527 CI Digital Combo set top box 305013 Brugervejledning Tak fordi du valgte TRIAX ST-HD527CI til digitalt terrestrisk tv og digitalt satellit tv. For at få den fulde udnyttelse af din nye digitale

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax.

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041. Se en mere udførlig vejledning på www.triax. TRIAX C HD415 CX Digital kabel-tv modtager P/N: 305041 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 02-2009-B here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

BRUGERMANUAL E7450 DANSK

BRUGERMANUAL E7450 DANSK BRUGERMANUAL E7450 DANSK 2 PRODUKTET PRODUKTET Tak fordi du valgte en E7450 modtager til digitalt terrestrisk tv og digitalt satellittv. For at få den fulde udnyttelse af din nye digitale modtager anbefales

Læs mere

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0

Bredbånds-TV. Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.0 Bredbånds-TV Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.0 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: P/O A here TRIAX T HD405 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305046 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 01-2009-A here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Hvad følger med? Start Tilslutning Fjernbetjening

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks

Kom godt i gang med. AirTies TV boks Kom godt i gang med AirTies TV boks Tillykke med din nye TV boks Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner. Vi anbefaler at du

Læs mere

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. AirTies TV boks. med harddisk Kom godt i gang med AirTies TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134

Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 Installationsguide til Waoo! TV boks Airties 7120, 7124, 7130 og 7134 December 2013 02 03 Indhold Medfølgende udstyr 6 AirTies 7120, 7124, 7130 og 7134 7 Når du skal installere tv-boksen 8 Når du skal

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

Combo modtager TS 1232 CXCI

Combo modtager TS 1232 CXCI BRUGERVEJLEDNING DANSK Combo modtager TS 1232 CXCI Canal Digital TS 1232 CXCI 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Fjernbetjeningens funktioner... side 3 2. Betjening af knapper på modtagerens front... side 4 3. Installation...

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

Brugervejledning til tilslutning af TV boks

Brugervejledning til tilslutning af TV boks Brugervejledning til tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 6 Installation 10 Vigtigt 10 Generelt om brug

Læs mere

Tilslutning af TV boks

Tilslutning af TV boks Tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 5 Medfølgende udstyr 6 Airties (7210 og 7310) 7 Installation

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2

Brugervejledning. OneRemote DVB-T Scart II Modtager. B&O betjening MPEG4 HD FTA. Type 30012663. 30012663u2 Brugervejledning OneRemote DVB-T Scart II Modtager MPEG4 HD FTA Type 30012663 B&O betjening 30012663u2 Tastesekvenser til den daglige betjening Beo4, Beo5 eller Beo6 betjening Optage og afspille fra tilsluttet

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

Model 7210. Kom godt i gang med. AirTies TV boks. 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1

Model 7210. Kom godt i gang med. AirTies TV boks. 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1 Model 7210 Kom godt i gang med AirTies TV boks 1348 - ØST booklet 120x120 tvboks AIRTIES uden harddisk 7210.indd 1 30-10-2013 10:00:59 Tillykke med din nye TV boks Det er nemt både at installere og indstille

Læs mere

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049. P/O 07-2009-A here

Start Hurtigt i gang Daglig brug. TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049. P/O 07-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrestrisk modtager P/N: 305049 Start Hurtigt i gang Daglig brug P/O 07-2009-A here Se en mere udførlig vejledning på www.triax.com Start Hvad følger med Tilslutning 2 Fjernbetjening

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 02 Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1

INT 2. one remote F. remote F. one. Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote. Type 2561v1 Brugervejledning Vaova DTV-3100HDD DVB-T Twin tuner med OneRemote one remote F one remote F Type 2561v1 INT 2 Side 11 System info undermenu Her ses information om modtageren samt signalstyrke og kvalitet

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057 Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter Model: Q0057 INDHOLD Indhold Sidenr. Indhold -----------------------------2 Sikkerhedsinstruktioner ---------3 Frontpanel--------------------------4 Fjernbetjeningen

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo TV-boks AirTies 7410X. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Waoo TV-boks AirTies 7410X Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt

Læs mere

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper

Indhold. Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4. Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Beo4 Vejledning Indhold 3 Brug af Beo4 fjernbetjeningen, 4 Detaljeret beskrivelse af knapperne på Beo4, 6 Daglig betjening og avancerede funktioner med Beo4 knapper Tilpasning af Beo4, 9 Sådan konfigureres

Læs mere

Installationsguide til Waoo! TV-boks Airties 7210 og 7310

Installationsguide til Waoo! TV-boks Airties 7210 og 7310 Installationsguide til Waoo! TV-boks Airties 7210 og 7310 Oktober 2013 02 03 Indhold Velkommen 4 Medfølgende udstyr 6 Airties 7210 og 7310 7 Når du skal installere TV-boksen 8 Når du skal hente TV-portalen

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning

BeoVision 3. Vejledning BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Håndbogen

Læs mere

SMARTBOX. Brugermanual

SMARTBOX. Brugermanual 1 SMARTBOX Brugermanual INDHOLD... FJERNBETJENING... 3 PRODUKT... 4 INSTALLATION... 5 ANVENDELSE.... 6 TV-GUIDE... 7 MANUAL TIL DIN SMARTBOX! I denne manual kan du læse om, hvordan du bruger de forskellige

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks

Læs mere

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR

BeoVision 3. Vejledning. CENTER v/henriksens ELEKTR BeoVision 3 Vejledning BeoVision 3 Guide BeoVision 3 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen Til

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: ISB0) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Quick guide til Kabelplus TV boks.

Quick guide til Kabelplus TV boks. Quick guide til Kabelplus TV boks. Tillykke med din nye Kabelplus TV boks. I denne installationsguide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV samt andre nyttige informationer.

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231)

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231) Tv-boks til dig med YouSee Tv Installationsvejledning (model: ISB3) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

MAG Brugsvejledning. 2 Tilslutning 3 Opsætning af Wi-FI 4 Betjening af systemet 5 Catch-Up 6 Fjernbetjeningen 7 Fejlsøgning

MAG Brugsvejledning. 2 Tilslutning 3 Opsætning af Wi-FI 4 Betjening af systemet 5 Catch-Up 6 Fjernbetjeningen 7 Fejlsøgning MAG Brugsvejledning 2 Tilslutning 3 Opsætning af Wi-FI 4 Betjening af systemet 5 Catch-Up 6 Fjernbetjeningen 7 Fejlsøgning 2 Tilslutning - MAG Tilslut din MAG-modtager Sæt modtageren i nærheden af dit

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

Bredbånds-tv. Brugervejledning. ComX brugervejledning v. 3.2 1

Bredbånds-tv. Brugervejledning. ComX brugervejledning v. 3.2 1 Bredbånds-tv Brugervejledning ComX brugervejledning v. 3.2 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til portalen side 4 Tilslutning

Læs mere

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 SRT5155

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 SRT5155 Dansk brugervejledning for Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 og SRT5155 Dansk brugervejledning for Strong SRT5126 og SRT5155 På en overflade som eventuelt lukker for modtagerens ventilationshuller.

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Front Cover Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Gode Råd Det er forbudt teknisk at ændre dette produkt eller på nogen anden måde at manipulere med dette, p.g.a. ophavsretsligeog sikkerhedsmæssige grunde.

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

OneRemote EXT-RCA-J1 Converter. Type 34003116. Brugervejledning. Beokompatible funktioner. Maximum TS-4000 XO-4100. 34003119u2dk

OneRemote EXT-RCA-J1 Converter. Type 34003116. Brugervejledning. Beokompatible funktioner. Maximum TS-4000 XO-4100. 34003119u2dk OneRemote EXT-RCA-J1 Converter Type 34003116 Brugervejledning Beokompatible funktioner Maximum TS-4000 XO-4100 34003119u2dk Daglig betjening med Beo4, Beo5 or Beo6 Afspilning og optagelse OO oq oe ow or

Læs mere

Mini DVB-T USB stik S6

Mini DVB-T USB stik S6 Technaxx Mini DVB-T USB stik S6 Brugermanual Find venligst Overensstemmelseserklæring for denne enhed under følgende internetadresse-link: www.technaxx.de/konformitätserklärung/mini_dvbt_stick_s6 Denne

Læs mere

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager TV 1 Din tv-boks kan også optage Din nye tv-boks giver dig tre store fordele: Du kan bruge boksen som digitalt mediebibliotek Din nye tv-boks har

Læs mere

Manual FaVal combo ST 2200 CX-CI T2 Version 2.4

Manual FaVal combo ST 2200 CX-CI T2 Version 2.4 Manual FaVal combo ST 2200 CX-CI T2 Version 2.4 1 Indholdsfortegnelse SIKKERHEDSOPLYSNINGER... 3 BORTSKAFFELSE AF BATTERIER OG MODTAGER... 4 HURTIG INSTALLATION... 5 FØRSTEGANGSINSTALLATION AF MODTAGEREN...

Læs mere

OneRemote DVB-T2 IV. Brugervejledning

OneRemote DVB-T2 IV. Brugervejledning OneRemote DVB-T2 IV TV modtager til modtagelse med tagantenne Kun til betjening med B&O Brugervejledning 30012727u3dk 1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 eller BeoOne Når modtageren er installeret

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Trin 1 Inden installation af trådløs tv-boks 4 Trin 2 Placering af trådløs tv-boks 5 Trin 3 Tilslutning

Læs mere

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT Indhold DUNE HD TV-102 modtagerboks Strømforsyning HDMI-kabel AV-kabel (anvendes, hvis dit TV ikke har HDMI men kun scart-indgang) IR-øje (anvendes, hvis fjernbetjeningen ikke kan se boksen) Fjernbetjening

Læs mere

Betjeningsvejledning til digital set-top-boks

Betjeningsvejledning til digital set-top-boks Betjeningsvejledning til digital set-top-boks DVB-T2011 Læs betjeningsvejledningen grundigt igennem, så du er sikker på at anvende produktet korrekt, og gem den til eventuel senere brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indhold. Sikkerhedsregler...3

Indhold. Sikkerhedsregler...3 Indhold Sikkerhedsregler...3 1. Reference... 4 1.1 Specifikationer... 4 1.2 Tilbehør... 4 2. Produkt Oversigt... 5 2.1 Front Panel... 5 2.2 Bagside... 5 2.3 Fjernbetjening (RCU)... 6 3. Installation...

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager. SRT SRT5155 m.fl SatPlus 16s.indd 1 23/03/06 9:49:33

Dansk brugervejledning. for. Strong Digital Terrestrisk Modtager. SRT SRT5155 m.fl SatPlus 16s.indd 1 23/03/06 9:49:33 Dansk brugervejledning for Strong Digital Terrestrisk Modtager SRT5126 - SRT5155 m.fl. 50476 SatPlus 16s.indd 1 23/03/06 9:49:33 50476 SatPlus 16s.indd 2 23/03/06 9:49:37 50476 SatPlus 16s.indd 3 23/03/06

Læs mere

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983

BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 BÆRBAR DVD-AFSPILLER BETJENINGSVEJLEDNING MT-983 Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, før du tilslutter, betjener eller justerer denne afspiller. www.facebook.com/denverelectronics Knapper

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies 7410X FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies 7410X...7 Installation...8 Start af TV-portal...12 Generelt om brug af

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Your No.1 Entertainer

Your No.1 Entertainer Disney Your No.1 Entertainer Betjeningsvejledning Indhold Brugersikkerhed................... 2 Velkommen til digitalt parabol-tv!..... 3 Opdateringer til parabolmodtageren.... 3 Fjernbetjeningen...................

Læs mere

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING 1: KNAPPER OG KONTROLLER S1. LCD display S2. REW / søg tilbage / MENU / FF / søg frem S3. Volumen ned - S4. Volumen op + S5.

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner. Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner. Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850 OneRemote EXT Converter Type 34003105 Brugervejledning Beokompatible funktioner Canal Digital Entertain center Canal Digital Entertain Mini ADB TNR-2850 34003105u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5 eller

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

InstallationsGuide. til TV boks VIP1910-9

InstallationsGuide. til TV boks VIP1910-9 InstallationsGuide til TV boks VIP1910-9 Velkommen Indhold Tillykke med din nye TV boks! I denne InstallationsGuide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV. InstallationsGuiden

Læs mere

GPS trackeren virker ved hjælp af GSM netværket og GPS satellitterne, og kan bruges til at overvåge og bestemme hvor en enhed befinder sig henne.

GPS trackeren virker ved hjælp af GSM netværket og GPS satellitterne, og kan bruges til at overvåge og bestemme hvor en enhed befinder sig henne. GPS Tracker 1 Om GPS trackeren GPS trackeren virker ved hjælp af GSM netværket og GPS satellitterne, og kan bruges til at overvåge og bestemme hvor en enhed befinder sig henne. Hvor kan GPS trackeren bruges?

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på SRP3013. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  SRP3013. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips SRP3013 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Din universalfjernbetjening 2 Indledning

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning DA500 DAB+/FM RADIO DK Brugervejledning SIKKERHED UDELUKKENDE BEREGNET TIL INDENDØRS BRUG I HJEMMET. PLACÉR APPARATET PÅ EN PLAN, STABIL OVERFLADE MED TILSTRÆKKELIG LUFTCIRKULATION OMKRING APPARATET OG

Læs mere

Indhold DANSK. Fejlfinding... 43 Specifikationer... 45 Slutbrugerlicens... 46. www.strongsat.com

Indhold DANSK. Fejlfinding... 43 Specifikationer... 45 Slutbrugerlicens... 46. www.strongsat.com Indhold Brugersikkerhed................... 2 Velkommen til digitalt parabol-tv!..... 3 Opdateringer til parabolmodtageren.... 3 Sådan sætter du batterier i fjernbetjeningen.................. 3 Fjernbetjeningen...................

Læs mere

guide til brugerflade

guide til brugerflade guide til brugerflade Baseret på opdateringen februar 2012 version 1.0 Velkommen til Zaptor Den nye Zaptor brugerflade er udviklet med henblik på at gøre det nemmere, hurtigere og mere simpelt at bruge

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130. Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal

Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130. Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130 Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal Februar 2014 02 Start Forfra Sådan starter du et tv-program forfra Er du kommet for sent til dit yndlingsprogram?

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE til Waoo TV-boks AirTies (7210 og 7310) FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen...4 Medfølgende udstyr...6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...8 Hentning af TV-portal...12

Læs mere

Brugervejledning type 34003102

Brugervejledning type 34003102 Brugervejledning type 34003102 EXT Brugervejledning, Dansk OneRemote EXT set top box controller. Alene til brug i forbindelse med et Bang & Olufsen eller kompatibelt TV. Betjen disse apparater med en B&O

Læs mere

Brugsanvisning HUMAX VACI & OTV 17/1-00

Brugsanvisning HUMAX VACI & OTV 17/1-00 Brugsanvisning Sikkerhed 2 Copyright og ordliste 3 Fjernbetjeningen 4-5 Tilslutning af modtageren 6-10 Opstart af modtageren 11 Funktions guide 12-13 Guide til hovedmenuen 13-24 Motorstyret system 25-27

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner OneRemote EXT Converter Type 34003117 Brugervejledning Beokompatible funktioner AirTies AIR 7100 AirTies AIR 7120 AirTies AIR 7124 AirTies AIR 7130 AirTies AIR 7134 34003117u1 Daglig betjening med Beo4,

Læs mere

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL ROCK POP EQ CLAS RDM BIL AUDIO DENwww.facebook.com/denverelectronics BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2

Læs mere

BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION

BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION Sådan virker den BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION I folderen kan du finde svar på alt det, du har brug for at vide om din nye boks. Boksen kan optage op til fire programmer samtidig med, at du ser tv,

Læs mere