Online Hjælp & Støtte i Den Sociale Hjemmepleje. Virtuel Hjemmevejledning til borgere med sindslidelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Online Hjælp & Støtte i Den Sociale Hjemmepleje. Virtuel Hjemmevejledning til borgere med sindslidelser"

Transkript

1

2 INTRO - ONLINE HJÆLP OG STØTTE Socialforvaltningen har gennemført afprøvninger af online hjælp og støtte til borgere på det sociale område i to projekter i hhv. Den Sociale Hjemmepleje og indenfor hjemmevejledning til borgere med sindslidelser. Afprøvningerne skal danne grundlaget for Socialforvaltningens videre arbejde med at udnytte teknologiske muligheder for at støtte borgere i eget hjem via online kommunikation. På de følgende sider præsenteres projekterne kort sammen med de vigtigste indsigter de har givet og planerne for det videre arbejde. Resultaterne af evalueringerne vil blive foldet ud under temaerne: Kort om de to projekter Kvalitet Relation Projektopstart Teknologi Arbejdsmiljø Brug af ressourcer Virtuelle besøg fremadrettet

3 KORT OM DE TO PROJEKTER Beskrivelse: I Den Sociale Hjemmepleje har medarbejdere afprøvet virtuelle besøg som erstatning eller supplement til telefonopkald eller fysiske besøg. Deltagerne i projektet har fået udleveret en tablet, som er blevet brugt til at kommunikere mellem borgere og medarbejdere via videoopkald. Disse virtuelle besøg er særligt blevet anvendt til at minde borgere om at tage medicin og som tryghedsopkald. Den anvendte teknologi i disse afprøvninger er en videosamtaleplatform med en meget simpel brugerflade fra leverandøren Appinux. Antal borgere/medarbejdere: 7/15 Projektets mål: Øget selvhjulpenhed for borgere, bedre arbejdsgange for medarbejdere, bedre udnyttelse af ressourcer og at bidrage med ny viden omkring skærmteknologiers potentiale inden for Den Sociale Hjemmepleje. Overordnet konklusion fra midtvejsevaluering: Virtuelle besøg fungerer godt som supplement til den støtte, borgerne modtager i hjemmeplejen. De giver et bedre indblik i borgernes tilstand end et telefonopkald og giver samtidig borgerne mulighed for at være mere mobile og modtage en mindre indgribende støtte end ved fysiske besøg. De fysiske besøg er ifølge medarbejderne stadig afgørende for kvaliteten af indsatsen både for at opbygge kendskab til hinanden og for at kunne vurdere borgerens livssituation. Der er potentiale for tidsbesparelse blandt medarbejderne, da virtuelle besøg typisk varer kortere tid end fysiske besøg og ikke indebærer samme transporttid. Businesscase: Businesscasen tyder på, at Online hjælp og støtte kan udrulles i den sociale hjemmepleje indenfor det driftsbudget, der findes i dag. Der skal investeres i de første 3 års udrulning, og der findes besparelsespotentiale ved, at virtuelle besøg medfører mindre transport og kortere samtaletid. Der er potentiale for at løsningerne kan give større besparelser senere hen. Plan fremadrettet: Online hjælp og støtte opskaleres gradvist i mhp. fuld implementering i hele Den Sociale Hjemmepleje fra Beskrivelse: Hjemmevejledere til borgere med sindslidelser har i projektet leveret 50% af deres besøg virtuelt, som samtaler over en skærm i stedet for ved personligt møde med borgeren. Medarbejderne har foretaget de virtuelle besøg via en tablet fra deres base eller et andet lokale i byen på deres rute. Borgerne har stort set i alle tilfælde foretaget opkaldet hjemmefra. Den anvendte teknologi i disse afprøvninger er en videosamtaleplatform med en meget simpel brugerflade fra leverandøren Appinux. Antal borgere/medarbejdere: 12/8 Projektets mål: Øget selvhjulpenhed for borgere, bedre arbejdsgange for medarbejdere, bedre udnyttelse af ressourcer og at bidrage med ny viden omkring skærmteknologiers potentiale inden for Socialpsykiatrien. Overordnet konklusion fra midtvejsevaluering: Virtuelle besøg kan øge kvaliteten i hjemmevejledningen gennem øget fleksibilitet i støtten, såfremt fysiske besøg stadig gennemføres og medarbejderne får fleksible rammer til at tilpasse den virtuelle støtte til borgernes skiftende behov. Teknologien, der er afprøvet virker og medarbejdere og borgere ser meget positivt på de nye muligheder den giver. Der peges på potentiale ved brug af andre funktioner end blot videosamtaler såsom huskelister, dagplaner mm. Fysiske besøg er fortsat vigtige ift. at opbygge relationer og se visse signaler om borgerens tilstand., og er samtidig en vigtig del af medarbejdernes profesionelle tilgang og ønsker til eget arbejde. Businesscase: Businesscasen er lavet ift. omkostninger, men har endnu ikke beregnet evt. ressourcegevinster. Der er identificeret potentiale i arbejdstilrettelæggelsen i form af kortere samtaletid (når besøg er virtuelle) samt sparet transporttid. Det vil kræve omlægning af de nuværende arbejdsgange for at realisere disse gevinster. Plan fremadrettet: Projektet fortsættes og opskaleres gradvist i mhp. fuld implementering i alle centre. 1

4 Kvalitet VIRTUELLE BESØG OPFYLDER BEHOVET FOR PÅMINDELSER OM MEDICIN/ANTABUS OG KAN SUPPLERE FYSISKE BESØG VED ANDRE YDELSER Borgere og medarbejdere er generelt meget tilfredse med at modtage og give virtuel støtte. Borgerne oplever, at det er en god hjælp at blive ringet op online, og at opkaldet opfylder deres behov for at blive mindet om at tage medicin/ antabus. Medarbejderne udtrykker en lignende tilfredshed med den service, de kan yde til borgerne over tablet. Overordnet set er erfaringen, at det virtuelle besøg kan noget mere end et telefonopkald, men mindre end et fysisk besøg. Samtidigt tilføjer det virtuelle besøg en større grad af fleksibilitet og mobilitet, som kan være gavnlig for både borgere og medarbejdere. VIRTUELLE OG FYSISKE BESØG GIVER I KOMBINATION HØJERE KVALITET I YDELSEN Muligheden for at veksle imellem fysiske og virtuelle besøg øger kvaliteten af den service borgeren modtager, bl.a. fordi støtten i højere grad kan tilrettelægges efter borgerens (skiftende) behov. I særligt udsatte situationer er det ikke muligt at yde samme omsorg virtuelt som ved fysiske besøg. De forskellige former for støtte fungerer bedst, når de supplerer hinanden. Krav om at besøg udover de planlagte skal visiteres, gør det svært for medarbejderne ikke finder at tilbyde en mere fleksibel kontakt til borgerne. Virtuelle besøg er mere fokuserede end fysiske besøg, men mere personlige end en telefonsamtale Det er lettere for borgeren at skjule sig bag skærmen end ved fysiske besøg Virtuelle besøg har potentialet til at udnytte tiden bedre, hvilket kan øge kvaliteten af samtalerne Virtuelle besøg giver mulighed for at støtte borgerne bedre med påmindelser Kravet om, at alle virtuelle besøg skal visiteres, kolliderer med muligheden for øget fleksibilitet i kontakten til medarbejderne Tablet giver mulighed for mobilitet, men nogle borgere føler sig mere bundet til lejligheden Virtuelle besøg kan potentielt spare borgeren for transport til kommunale instanser, men det er vigtigt at komme ud Introduktionen af virtuelle besøg har gjort det muligt at støtte borgerne bedre og mere kontinuerligt Det er lettere for borgeren at skjule sig bag skærmen end ved fysiske besøg Virtuelle besøg giver mulighed for større mobilitet for borgerne, men kan ikke erstatte borgernes behov for at blive fulgt til aftaler Virtuelle besøg er kortere, mere fokuserede og mindre sociale, hvilket kan have både fordele og ulemper Virtuelle besøg er særligt velegnede, når formålet med at mødes er konkret men er ikke altid nok, når borgeren har det rigtig dårligt Virtuelle besøg giver mulighed for at borgeren kan udføre opgaver samtidig med besøget Virtuelle besøg kan åbne op for borgerens refleksion over egne ønsker til hjælp 2

5 Relation EN TÆT RELATION ER OFTE OVERFLØDIG, MEN MAN SKAL HELST KENDE HINANDEN Der kan være forskel på, hvad borgerne forventer sig af relationen til medarbejderne, samt hvor vigtigt det er for dem at kende den, der besøger dem virtuelt. Generelt er en tæt relation ikke særlig vigtig for borgerne. Det er venlighed og interesse, de ønsker fra medarbejderne. I modsætning til dette mener flere af medarbejderne, at det er vigtigt, at kende borgerne i forvejen, hvis de skal være i stand til at aflæse deres tilstand og behov for hjælp. VIRTUELLE BESØG KAN UNDERSTØTTE, MEN IKKE OPBYGGE, EN TÆT RELATION En tæt relation er vigtig for både borgere og medarbejdere, og de fleste er enige om, at en sådan relation kun kan opbygges ved at mødes rent fysisk over tid. En eksisterende relation kan godt overføres til de virtuelle møder, men den kræver vedligeholdelse via fysiske besøg. Borgerne har i perioder lettere ved at håndtere de virtuelle besøg, hvilket medfører færre aflysninger fra borgerens side og muliggør en mere stabil kontakt. Borgerne oplever ikke problemer med at holde koncentration ved de virtuelle besøg, men det kræver et privat samtalerum for at etablere en god kontakt Borgerne har ofte ikke behov for en tæt relation til medarbejderne, men de sætter pris på lidt ekstra opmærksomhed Forudgående kendskab til borgerne er vigtigt for den gode samtale Et uforstyrret samtalerum er nødvendigt for at etablere oplevelsen af en personlig, fortrolig samtale Det er ikke svært for borgerne at holde koncentrationen og øjenkontakt Medarbejderne frygter at nogle borgere vil misbruge det, hvis de får mulighed for selv at tage kontakt til medarbejderne via tablet Det fysiske møde giver en anden måde at kende hinanden på, og den nære relation kan overføres til virtuelle besøg Virtuelle besøg kan styrke relationen ved, at man ses mere kontinuerligt og fleksibelt Nogle borgere kan have svært ved at holde koncentrationen ved virtuelle besøg Virtuelle besøg kan være lettere at håndtere end de fysiske, fordi de ikke på samme måde stiller sociale krav Virtuel støtte kan være en god hjælp til borgere med social fobi, men det øger risikoen for isolation Intime rammer omkring de virtuelle besøg skaber bedre samtaler 3

6 Projektopstart OPLÆRING OG KONTINUERLIGT FOKUS ER VIGTIGT VED PROJEKTSTART I projektet er medarbejdere blevet oplært i at bruge samtaleplatformen på kurser, mens borgerne har modtaget en-til-en oplæring derhjemme. Der er tilfredshed med den grundlæggende oplæring, de har modtaget, og begge parter føler sig godt klædt på til at foretage virtuelle opkald. Lederopbakning og gode rammer om projektet er afgørende. I dette projekt har lederskifte og organisatoriske forandringer bl.a. medført, at der gik lang tid fra rekruttering til opstart og fra oplæring til ibrugtagning, hvilket har været frustrerende for både borgere og medarbejdere. OPLÆRING OG FLEKSIBILITET ER VIGTIGT VED PROJEKTSTART I projektet er medarbejdere og borgere blevet oplært sammen på kurser. Den grundlæggende oplæring har været god, og de har følt sig klædt på til at foretage virtuelle besøg. Der har i projektet været et fast krav om, at halvdelen af besøgene hos de deltagene borgere skal foretages virtuelt. Medarbejderne peger på at mindre faste krav, vil gøre det lettere at få flere borgere med i projektet. Samtidig vil det understøtte realiseringen af de virtuelle besøgs styrke i form af en mere fleksibel hjælp. Rekrutteringen har været særligt udfordrende i sygeplejen, hvor medarbejderne vurderer, at gruppen af borgere, der er velegnede til at modtage virtuelle besøg, er meget begrænset. Tilfredshed med den grundlæggende oplæring, men borgere oplever at øvrige funktionaliteter kræver mere introduktion Kontinuerligt fokus og en stabil informationsstrøm er vigtigt i opstartsfasen Medarbejdere efterspørger viden om baggrund og formål Medarbejderne oplever målgruppen som begrænset og udtrykker, at det har været svært at finde deltagere Medarbejderne oplever, at udsigten til færre fysiske besøg kan skabe utryghed for borgerne Den grundlæggende oplæring i samtaleprogrammet var god Borgere har behov for klarhed omkring rammerne for brugen af tablet generelt Inddragelsen af borgerne har styrket kvaliteten af projektet Mere fleksible krav for deltagelse kunne inkludere flere i projektet Borgere skal kunne startes løbende op efter behov Rekruttering skal tage højde for mange aspekter af borgerens livssituation 4

7 Teknologi TEKNIKKEN ER LET, OG TABLET'EN KAN OGSÅ BRUGES TIL ANDRE FORMÅL Borgere og medarbejdere oplever, at teknikken og selve samtaleprogrammet fungerer uden problemer. Det kan være en udfordring for nogle borgere at huske at logge på, og det kan også give problemer, at samtaleprogrammet selv logger af. Borgerne gør i varierende grad brug af muligheden for sideløbende at anvende tablet en til en række andre formål fx avislæsning og informationssøgning. Projektet er med til, at nogle borgere får mere gavn af den teknologiske udvikling end tidligere. TEKNIKKEN ER LET MEN EN STABIL FORBINDELSE ER AFGØRENDE FOR EN GOD SAMTALE Borgere og medarbejdere er enige om, at et ustabilt billede eller forsinket lyd gør samtalen mindre naturlig. Borgerne gør i varierende grad brug af projektets mulighed for sideløbende at anvende tabletten til en række andre, almindelige funktioner fx s, e-boks og streaming af film. Projektet er med til, at nogle borgere får mere gavn af den teknologiske udvikling end tidligere. Teknik og samtaleprogram fungerer som oftest uden problemer Tomme ikoner i programmet skaber irritation hos nogle borgere Medarbejdere anvender ikke ekstra-funktioner, fordi introduktionen til dem ligger langt væk Det opleves som besværligt at tablet'en logger af, og borgere glemmer at lade op og logge på Borgerne anvender også deres tablet til andet end virtuelle besøg alt efter den enkeltes behov og mod på den nye teknologi Sikkerhedsforanstaltninger betyder pt. at medarbejderne må køre med to tablets Det er vigtigt for samtalen, at billede og lyd er stabilt og uden forsinkelse Borgerne anvender også deres tablet til andet end virtuelle besøg i varierende omfang»» Det opleves som besværligt at tabletten logger af og det forhindrer nogle typer hjælp 5

8 Arbejdsmiljø VIRTUELLE BESØG GIVER MULIGHED FOR AT KOMME I ELLERS UTILGÆNGELIGE HJEM, MEN ER IKKE ATTRAKTIVT SOM PRIMÆR OPGAVE Medarbejderne kan godt se muligheder i at bruge skærmopkald i forhold til forbedring af arbejdsmiljøet. Det drejer sig særligt om, at medarbejderne via tablet kan yde støtte i hjem, der er meget sundhedsskadelige at færdes i, uden at udsætte sig selv for sundhedsmæssig risiko. Udbredt brug af virtuelle besøg stemmer dog ikke overens med medarbejdernes syn på - og ønske til - deres job. FLEKSIBILITET OG OMSORG ER VIGTIG FOR MEDARBEJDERNE Brug af virtuelle besøg giver mulighed for at yde en fleksibel støtte, hvilket blandt andet giver mulighed for at tage hånd om borgerens akutte behov. Dette er af stor betydning for medarbejderne. Der er bred enighed blandt medarbejderne om, at netop fleksibiliteten er en forudsætning for at kunne yde den omsorg for borgerne, som der er behov for. Netop derfor har det betydning for deres tilfredshed med arbejdet, at en fremtidig implementering af projektet ikke sker i en for fast form, dvs. at der er mulighed for at vurdere hvilke borgere, der vil have gavn af at deltage og i hvilket omfang. Virtuelle besøg giver adgang til hjem, sygeplejerne ellers ikke kan komme i Udbredt brug af virtuelle besøg matcher ikke medarbejdernes eget billede af arbejdet Det giver arbejdsglæde at kunne tage hånd om borgernes akutte behov»» Ufleksibel brug af virtuelle besøg matcher ikke medarbejdernes eget billede af arbejdet 6

9 Ressourcer POTENTIEL TIDSOPTIMERING, MEN OGSÅ UDFORDRINGER I PLANLÆGNINGEN AF VIRTUELLE BESØG Den potentielle tidsoptimering, der muliggøres ved brug af virtuelle besøg, bliver på nuværende tidspunkt ikke realiseret til fulde. De nuværende arbejdsgange betyder, at virtuelle besøg ofte kræver transport til og fra basen på samme vis som fysiske besøg. Det skyldes især, at det er nødvendigt at planlægge de virtulle besøg på bestemte tidspunkter, samt at det ikke er muligt at foretage de virtuelle besøg på farten, når man er på cykel hvilket de fleste medarbejdere er. GODE OG TILGÆNGELIGE SAMTALERUM ER AFGØRENDE FOR RESSOURCERNE Medarbejderne er meget opmærksomme på at indtænke de virtuelle besøg på deres rute, så der er mindst mulig spildtid. På nuværende tidspunkt kan det være svært for medarbejderne at finde velegnede samtalerum, hvor der er god internetforbindelse, og hvor de kan sidde uforstyrret. Det spænder ben for nogle af de potentielle tidsmæssige gevinster ved virtuelle besøg. En fast medarbejder på basen ses som en løsning, der kunne gøre det muligt at udnytte tiden bedre. Transporttid spænder ben for den potentielle tidsoptimering ved virtuelle besøg Nye arbejdsgange og planlægning omkring virtuelle skal implementeres, hvis ressourcergevinster skal udnyttes til fulde Nødvendigt med gode og tilgængelige samtalerum Få deltagende borgere gør det svært at optimere arbejdsgangene om f.eks. transport Virtuelle besøg varer som oftest kortere, hvilket giver potentiale for tidsbesparelser fremadrettet Virtuelle besøg betyder færre aflysninger, hvilket giver mulighed for bedre udnyttelse af medarbejdernes tid»» Medarbejdernes egne fleksible planlægning af virtuelle besøg på den daglige rute er afgørende for potentialet fremadrettet 7

10 Fremadrettet SOCIALFORVALTNINGENS PLANER FREMADRETTET I DEN SOCIALE HJEMMEPLEJE De indsigter projekterne har givet ovenfor vil indgå i den videre implementering af online hjælp og støtte i Den Sociale Hjemmepleje. Der vil være særligt fokus på at optimere arbejdsgangene omkring de afprøvede virtuelle ydelser, samt at identificere nye ydelser med virtuelt potentiale. Implementeringsplanerne fastlægges i SOCIALFORVALTNINGENS PLANER FREMADRETTET FOR VIR- TUEL HJEMMEVEJLEDNING De indsigter projekterne har givet ovenfor vil indgå i den videre implementering af virtuel hjemmevejledning til borgere med sindslidelser. Herunder vigtigheden af inddragelse af borgerne undervejs og medarbejdernes fleksibilitet i støtten fremadrettet. Der vil i den næste tid være særligt fokus på at få viden om hvilke borgere, der kan tilbydes virtuel støtte og i hvilke livssituationer, det gavner bedst. Implementeringsplanerne fastlægges i Borgere og medarbejderes ideer til fremadrettet brug af virtuelle besøg Borgere og medarbejderes ideer til fremadrettet brug af virtuelle besøg Borgere og medarbejdere i projektet ser muligheder for, at virtuel støtte kan gavne på nye områder som: Nødopkald Alternativ til vikarer Skærmtid i stedet for telefontid Virtuelle besøg på jobcentret vil være en stor fordel for borgere med eks. angst og give en væsentlig tidsbesparelse for medarbejderne Forslag til fremtidig anvendelse af virtuel støtte: Hjælp til selv at håndtere post, , telefonopkald Del af støtten til borgere under udslusning»» Medarbejdere ønsker brug af flere funktioner sammen med borgeren, såsom to-do-lister, dagsskemaer mm. 8

11 ONLINE HJÆLP OG STØTTE Hvis du er nygerrig for at få mere viden omkring projekterne, kontakt da: DEN SOCIALE HJEMMEPLEJE Telefon: ENHEDEN FOR VELFÆRDSTEKNOLOGI PROJEKTLEDER Christoffer Viktor Smith Telefon:

12 ONLINE HJÆLP OG STØTTE

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Online syge- og hjemmepleje med skærmbesøg Med online skærmbesøg

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Elektroniske nøgler og kørebøger i Den Sociale Hjemmepleje Elektroniske

Læs mere

BUSINESS CASE BILAG 2. Smarte investeringer i kernevelfærden. 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser. 2. Baggrund og formål

BUSINESS CASE BILAG 2. Smarte investeringer i kernevelfærden. 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser. 2. Baggrund og formål BILAG 2 BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: TV02 - Online støtte i hjemmevejledning og bostøtte til

Læs mere

Velfærdsteknologivurdering. Skærmbesøg i hjemmeplejen

Velfærdsteknologivurdering. Skærmbesøg i hjemmeplejen BALLERUP KOMMUNE 2017 Velfærdsteknologivurdering Skærmbesøg i hjemmeplejen Niels Kisku Velfærdsteknologi koordinator Center for Social og Sundhed 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål... 3 2. Hvad

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

Velfærdsteknologi på det sociale område. Københavns Kommune i førersædet for social velfærdsteknologi KØBENHAVNS KOMMUNE

Velfærdsteknologi på det sociale område. Københavns Kommune i førersædet for social velfærdsteknologi KØBENHAVNS KOMMUNE Velfærdsteknologi på det sociale område Københavns Kommune i førersædet for social velfærdsteknologi Antal borgere Visionen: Velfærdsteknologi skal give flere muligheder > Fra projekt til drift og fra

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Slutrapportering fra samarbejdsforum for bedre udnyttelse af velfærdsteknologi på handicapområdet

Slutrapportering fra samarbejdsforum for bedre udnyttelse af velfærdsteknologi på handicapområdet NOTAT Dato: 260516 Sagsnr: 14/46536 Initialer: MPJ Titel Slutrapport vedr. Samarbejdsforum for bedre udnyttelse af velfærdsteknologi på handicapområdet Fra: Til: Socialstyrelsen Styregruppen for Strategi

Læs mere

Besøgspakker i hjemmeplejen. Evaluering af pilotprojekt om besøgspakker i Frederiksberg Kommune

Besøgspakker i hjemmeplejen. Evaluering af pilotprojekt om besøgspakker i Frederiksberg Kommune Besøgspakker i hjemmeplejen Evaluering af pilotprojekt om besøgspakker i Frederiksberg Kommune April 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål... 3 3. Involverede borgere og medarbejdere... 4 4. Pilotprojektets

Læs mere

Tjekliste og anbefalinger ved etablering af socialpsykiatrisk akuttilbud. Socialstyrelsen

Tjekliste og anbefalinger ved etablering af socialpsykiatrisk akuttilbud. Socialstyrelsen Tjekliste og anbefalinger ved etablering af socialpsykiatrisk akuttilbud Socialstyrelsen Februar 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 01 Indledning 3 02 Planlægningsfasen 3 03 Opstartsfasen 5 04 Driftsfasen 7 01 Indledning

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Velfærdsteknologisk Enhed Aarhus kommune

Velfærdsteknologisk Enhed Aarhus kommune Velfærdsteknologisk Enhed Aarhus kommune Birgitte Halle Projektleder Baggrund Aarhus Byråd 2010: At udnytte teknologiens muligheder for at alle borgere kan forblive i eget hjem så længe som muligt Skab

Læs mere

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning NOTAT Til Social- og sundhedsudvalget Kopi Fra Sundhed og Omsorg, Administrationen Emne Robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel

Læs mere

Notat vedr. håndtering af snitflader mellem Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på hjemmeplejeområdet

Notat vedr. håndtering af snitflader mellem Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på hjemmeplejeområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Sundheds- og Omsorgsforvaltningen NOTAT Notat vedr. håndtering af snitflader mellem Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på hjemmeplejeområdet

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune 1 Udfordringer Esbjerg Kommunes servicetilbud vil i stigende grad blive udfordret i de kommende år. Vi vil blive mødt med

Læs mere

Puljen: Afprøvning af fremtidens velfærdsteknologiske løsninger. Ét projektsamarbejde 9 projekter med lokal forankring!

Puljen: Afprøvning af fremtidens velfærdsteknologiske løsninger. Ét projektsamarbejde 9 projekter med lokal forankring! Puljen: Afprøvning af fremtidens velfærdsteknologiske løsninger Digitaliseringsstyrelsen støtter projektet med 1,5 mio. kr. Ét projektsamarbejde 9 projekter med lokal forankring! Projektets vigtigste milepæl

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Bilag 1 Forslag til ansøgninger fra puljen til løft af ældreområdet Forslag 1 Etablering af tværfagligt akutteam NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen

Læs mere

Virtuelle ydelser 24/7 i Viborg Kommune

Virtuelle ydelser 24/7 i Viborg Kommune Virtuelle ydelser 24/7 i Viborg Kommune Tryghed og frihed i skærmopkaldet Kvalitet og faglig sparring Effektivitet ved hurtig afklaringsforløb Kontakt: Marianne Thomsen Mail: mt7@viborg.dk Virtuel hjemme

Læs mere

BUSINESSCASE. Direktionen har drøftet idékataloget på møde d. 19. marts 2015 og chefgruppen tilsvarende d. 7. april 2015.

BUSINESSCASE. Direktionen har drøftet idékataloget på møde d. 19. marts 2015 og chefgruppen tilsvarende d. 7. april 2015. BUSINESSCASE Anskaffelse af Dream Broker Studio 1. Idé Udgangspunktet er idékataloget for digitaliseringsprojekter, som er tilvejebragt sammen med de enkelte ledere i organisationen. Videohjælp/Guides

Læs mere

NOTAT. Velfærdsteknologi

NOTAT. Velfærdsteknologi NOTAT Velfærdsteknologi KL har taget initiativ til Center for Velfærdsteknologi, da det er et centralt indsatsområde for kommunerne. Det fælleskommunale velfærdsteknologiske program har følgende afsæt:

Læs mere

Program for velfærdsteknologi

Program for velfærdsteknologi Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Side 1 af 8 1. Organisering Stamdata Programnummer 9.3 Go-sag http://go.kl.dk/cases/sag47/sag-2015-05449/default.aspx Nr.

Læs mere

Erfaringer fra pilotfasen i Projekt Virtuel Bostøtte. Bilag til pkt 2 på styregruppemøde

Erfaringer fra pilotfasen i Projekt Virtuel Bostøtte. Bilag til pkt 2 på styregruppemøde Erfaringer fra pilotfasen i Projekt Virtuel Bostøtte Bilag til pkt 2 på styregruppemøde 01.10.13 1 BAGGRUND Pilotfasen i Projekt Virtuel Bostøtte har varet i perioden maj 2013 september 2013. I denne periode

Læs mere

Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter

Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter Demonstrationsprojekt Ældre- og handicapvenlige toiletter Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Bilag 2: Oversigt over igangværende velfærdsteknologiske projekter i Socialforvaltningen

Bilag 2: Oversigt over igangværende velfærdsteknologiske projekter i Socialforvaltningen Bilag 2: Oversigt over igangværende velfærdsteknologiske projekter i Socialforvaltningen Som en del af forarbejdet op til temadrøftelsen har Socialforvaltningen lavet en afdækning af velfærdsteknologiske

Læs mere

AUTOMATISK BESØGSPLANLÆGNING I HJEMMEPLEJEN - MERE END AT TRYKKE PÅ EN KNAP!

AUTOMATISK BESØGSPLANLÆGNING I HJEMMEPLEJEN - MERE END AT TRYKKE PÅ EN KNAP! AUTOMATISK BESØGSPLANLÆGNING I HJEMMEPLEJEN - MERE END AT TRYKKE PÅ EN KNAP! Product Manager, Hrönn Kold Sigurðardóttir, KMD Healthcare System analyst, Matias Sevel Rasmussen, KMD Healthcare Projektleder,

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGIVURDERING [VTV] TELEMEDICINSK SÅRVURDERING

EVALUERINGSRAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGIVURDERING [VTV] TELEMEDICINSK SÅRVURDERING EVALUERINGSRAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGIVURDERING [VTV] TELEMEDICINSK SÅRVURDERING Enheden for Velfærdsteknologi Socialforvaltningen, Københavns Kommune Afprøvet ved hjemmeplejen Valby/Vesterbro og Nørrebro

Læs mere

Viborg Kommune går virtuelt 24/7. Gitte Ranneberg Skaarup, afd.leder Psykiatri/Bostøtte Marianne Thomsen, projektleder Virtuel hjemme og sygepleje

Viborg Kommune går virtuelt 24/7. Gitte Ranneberg Skaarup, afd.leder Psykiatri/Bostøtte Marianne Thomsen, projektleder Virtuel hjemme og sygepleje Viborg Kommune går virtuelt 24/7 Gitte Ranneberg Skaarup, afd.leder Psykiatri/Bostøtte Marianne Thomsen, projektleder Virtuel hjemme og sygepleje Hovedbudskaber Ydelser der leveres virtuelt giver borgeren

Læs mere

Business case. Klik her for hjælp til udfyldelse af business casen

Business case. Klik her for hjælp til udfyldelse af business casen Business case Klik her for hjælp til udfyldelse af business casen Projekttitel Virtuel holdtræning Befolkningsudviklingen i Helsingør Kommune indeholder frem mod 2020 store forskydninger i alderssammensætningen.

Læs mere

ONLINE BOSTØTTE SOCIALPSYKIATRIEN OG HANDICAP

ONLINE BOSTØTTE SOCIALPSYKIATRIEN OG HANDICAP ONLINE BOSTØTTE SOCIALPSYKIATRIEN OG HANDICAP Vestmanna Allé 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Online

Læs mere

Styrkelse af selvstændigt boende voksne handicappedes mulighed for kommunikation med de kommunale opgaveløsere i bostøtteteamet.

Styrkelse af selvstændigt boende voksne handicappedes mulighed for kommunikation med de kommunale opgaveløsere i bostøtteteamet. Styrkelse af selvstændigt boende voksne handicappedes mulighed for kommunikation med de kommunale opgaveløsere i bostøtteteamet. I januar 2011 ansøgte og fik Søjlen for Voksenhandicap projektmidler fra

Læs mere

KOMMUNERNES DIGITALISERINGSTRÆF 2017 SESSION JUNI 2017 GEVINSTREALISERING: 20% teknologi 80% faglig udvikling

KOMMUNERNES DIGITALISERINGSTRÆF 2017 SESSION JUNI 2017 GEVINSTREALISERING: 20% teknologi 80% faglig udvikling 19. JUNI 2017 KOMMUNERNES DIGITALISERINGSTRÆF 2017 SESSION 4 GEVINSTREALISERING: 20% teknologi 80% faglig udvikling 19. JUNI 2017 KOMMUNERNES DIGITALISERINGSTRÆF 2017 Gevinsttræ. Fra business case til

Læs mere

VTV Velfærds Teknologi Vurdering. (VTV-modellen er modificeret med afsæt i oplæg fra Teknologisk Institut)

VTV Velfærds Teknologi Vurdering. (VTV-modellen er modificeret med afsæt i oplæg fra Teknologisk Institut) VTV Velfærds Teknologi Vurdering (VTV-modellen er modificeret med afsæt i oplæg fra Teknologisk Institut) Formål med VTV At sikre en systematisk og kvalificeret vurdering af teknologiers virkning, omkostninger,

Læs mere

Velfærdsteknologi. 20. december 2017

Velfærdsteknologi. 20. december 2017 20. december 2017 Velfærdsteknologi Flertallet af FOAs medlemmer i hjemmeplejen, på plejehjem/plejecentre og på aktivitetscentre er positivt indstillet over for de fleste typer velfærdsteknologi. Et stort

Læs mere

Uddannelse som virtuel projektleder

Uddannelse som virtuel projektleder Uddannelse som virtuel projektleder Udnytter din virksomhed potentialet i virtuel projektledelse? Nye teknologier tordner frem i virksomheder og giver mulighed for at kommunikere og samarbejde på nye måder.

Læs mere

Udskrivningskonferencer via video er en genvej til samarbejde og styrker netværket omkring patienten

Udskrivningskonferencer via video er en genvej til samarbejde og styrker netværket omkring patienten Udskrivningskonferencer via video er en genvej til samarbejde og styrker netværket omkring patienten MedCom: http://www.medcom.dk/wm111505 Telepsykiatri via video v/lone Høiberg lho@medcom.dk Gruppens

Læs mere

Teletolkning - når sproget er en barriere. Rikke Viggers

Teletolkning - når sproget er en barriere. Rikke Viggers Teletolkning - når sproget er en barriere Rikke Viggers riv@medcom.dk Tolkescenarier Ambulatorium, Hospital Privatansatte tolke i egne lokaler Sundhedsdatanettet Video knudepunkt Kommune Privatansatte

Læs mere

Projektbeskrivelse Virtuel Bostøtte

Projektbeskrivelse Virtuel Bostøtte Projektbeskrivelse Virtuel Bostøtte 3. april 2017, Version 3 Indholdsfortegnelse 1. Deltagende Kommuner... 3 2. Projektbeskrivelse... 4 2.1 Baggrund for projektet... 4 2.2 Partnerskabet... 4 2.3 Overordnet

Læs mere

Teknologi i eget hjem

Teknologi i eget hjem Nøglen til it-gevinster ligger i at sikre, brugerne oplever, it-systemet er en succes Teknologi i eget hjem En kvalitativ analyse af brugernes erfaring med anvendelse af træningsteknologier i eget hjem

Læs mere

MERE VELFÆRDSTEKNOLOGI I AARHUSIANSKE PLEJEBOLIGER

MERE VELFÆRDSTEKNOLOGI I AARHUSIANSKE PLEJEBOLIGER MERE VELFÆRDSTEKNOLOGI I AARHUSIANSKE PLEJEBOLIGER Center for Frihedsteknologi, Sundhed og Omsorg Mere velfærdsteknologi til flere aarhusianere For at flere aarhusianere skal have gavn af velfærdsteknologi

Læs mere

Strategisk plan for velfærdsteknologi og digitalisering

Strategisk plan for velfærdsteknologi og digitalisering Strategisk plan for velfærdsteknologi og digitalisering 2017-2020 Indledning Om 20 år vil antallet af 80-årige være fordoblet i Danmark. Bag den gode nyhed forventes også en stigning i antallet af år med

Læs mere

Programbeskrivelse. 2.1 Program for velfærdsteknologi Formål og baggrund

Programbeskrivelse. 2.1 Program for velfærdsteknologi Formål og baggrund Programbeskrivelse 2.1 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 1. Formål og baggrund Formål Programmet skal sikre en strategisk udvikling af det velfærdsteknologiske område ved at opsamle viden, koordinere

Læs mere

Erfaringer med velfærdsteknologi. Rikke Sølvsten Sørensen Projektleder for velfærdsteknologiprogrammet rss@servicestyrelsen.dk

Erfaringer med velfærdsteknologi. Rikke Sølvsten Sørensen Projektleder for velfærdsteknologiprogrammet rss@servicestyrelsen.dk Erfaringer med velfærdsteknologi Rikke Sølvsten Sørensen Projektleder for velfærdsteknologiprogrammet rss@servicestyrelsen.dk Vores Grundlag Servicestyrelsen arbejder for at skabe bedre sociale forhold

Læs mere

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Hjørring Kommune Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. 11:45 Mødested: R-122 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt.

Læs mere

Strategi for velfærdsteknologi indenfor handicap- og ældreområdet i Faxe Kommune

Strategi for velfærdsteknologi indenfor handicap- og ældreområdet i Faxe Kommune Strategi for velfærdsteknologi indenfor handicap- og ældreområdet i Faxe Kommune Baggrund: Det danske samfund er et samfund, hvor befolkningen bliver ældre, samtidig med at der opleves øgede krav om livskvalitet

Læs mere

Det fælleskommunale program for udbredelse af velfærdsteknologi

Det fælleskommunale program for udbredelse af velfærdsteknologi Det fælleskommunale program for udbredelse af velfærdsteknologi Vejledning til Statusmåling 2017 Denne vejledning er udarbejdet for at lette og kvalificere dataindsamlingen til statusmålingen for udbredelse

Læs mere

VELFÆRDSTEKNOLOGI PÅ PLEJECENTRE - MULIGHEDER OG UDFORDRINGER ERGO15 12. NOVEMBER V. ERGOTERAPEUT OG SPECIALKONSULENT RIKKE FALGREEN MORTENSEN

VELFÆRDSTEKNOLOGI PÅ PLEJECENTRE - MULIGHEDER OG UDFORDRINGER ERGO15 12. NOVEMBER V. ERGOTERAPEUT OG SPECIALKONSULENT RIKKE FALGREEN MORTENSEN VELFÆRDSTEKNOLOGI PÅ PLEJECENTRE - MULIGHEDER OG UDFORDRINGER ERGO15 12. NOVEMBER V. ERGOTERAPEUT OG SPECIALKONSULENT RIKKE FALGREEN MORTENSEN OMDREJNINGSPUNKT Velfærdsteknologi på plejecentre - muligheder,

Læs mere

N OTAT. Plan for implementering af værktøjer til tidlig opsporing. Baggrund

N OTAT. Plan for implementering af værktøjer til tidlig opsporing. Baggrund N OTAT Plan for implementering af værktøjer til tidlig opsporing Den 28. juni 2013 Sags ID: SAG-2013-02396 Dok.ID: 1719497 Baggrund KMM@kl.dk Direkte 3370 3489 Mobil 5360 1459 I udmøntningsplanen for den

Læs mere

STRATEGIENS SAMMENHÆNG

STRATEGIENS SAMMENHÆNG Godkendt af kommunalbestyrelsen den. 18.april 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 Modernisering og effektivisering af den kommunale service 3 2. STRATEGIENS SAMMENHÆNG 4 3. STRATEGISKE INDSATSER

Læs mere

Punkt 9 - bilag 3. Vejledning vedr. brug af Cisco Jabber

Punkt 9 - bilag 3. Vejledning vedr. brug af Cisco Jabber Punkt 9 - bilag 3 vedr. brug af Cisco Jabber Region Sjælland 2014 INDHOLD 1. Organisation & Ansvar 2. Juridiske aspekter 3. Generel brug af Cisco Jabber Tilgængelighed Chat Skærmdeling Videosamtale Virtuelle

Læs mere

Evalueringsrapport: Projekt DigiRehab - Digital understøttet træning i hjemmeplejen

Evalueringsrapport: Projekt DigiRehab - Digital understøttet træning i hjemmeplejen Evalueringsrapport: Projekt DigiRehab - Digital understøttet træning i hjemmeplejen Viborg Kommune Job & Velfærd Omsorgsområdet Prinsens Allé 5 8800 Viborg 1.1 Resume af Projekt DigiRehab - Digital understøttet

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel Information

Kvalitetsstandard Generel Information Kvalitetsstandard 2016 Generel Information INDHOLDSFORTEGNELSE VISION OG MÅLSÆTNING MED DIN HJÆLP... 3 REHABILITERING: DIN SELVHJULPENHED VORES FOKUS... 3 VELFÆRDSTEKNOLOGI EN STØTTE I HVERDAGEN... 4 SÅDAN

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

Serviceassistent-projektet økonominotat med erfaringer fra pilotprojekterne

Serviceassistent-projektet økonominotat med erfaringer fra pilotprojekterne Dato: 25.5.2016 Serviceassistent-projektet økonominotat med erfaringer fra pilotprojekterne Indledning Dette notat beskriver økonomiske forhold i Serviceassistent-projektet med udgangspunkt i pt. gældende

Læs mere

Projekt Tab Ud. Slutmåling. Næstved Kommune

Projekt Tab Ud. Slutmåling. Næstved Kommune Projekt Tab Ud Slutmåling Næstved Kommune Baggrundsoplysninger Andet fagområde - uddybning Baggrundsoplysninger, fortsat Tidsforbrug - Borgerstøtte Gennemsnit Respondenter Hvor meget tid vil du anslå at

Læs mere

Resume af business case for robotstøvsugere på plejecentre

Resume af business case for robotstøvsugere på plejecentre Resume af business case for robotstøvsugere på plejecentre Oktober 2011 Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Velfærdsteknologi og intelligent medicinhåndtering. BioMed konference 12. juni 2014

Velfærdsteknologi og intelligent medicinhåndtering. BioMed konference 12. juni 2014 Velfærdsteknologi og intelligent medicinhåndtering BioMed konference 12. juni 2014 Agenda Hjørrings kommunes tilgang til velfærdsteknologi Casen intelligent medicinhåndtering Hvis velfærdsteknologi er

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Projekt social kapital skaber vi med borgerne - Den kærlig kommune i praksis 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Århus kommune

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A HVAD SKAL VI IGENNEM DAG 1 DAG 2 DAG 3 DAG 4 DAG 5 DAG 6 1. AFKLARE OG DEFINERE EN UDFORDRING 2. FORVENTNINGSAFSTEMME SUCCES OG MÅL 3. FORSTÅ

Læs mere

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator

Den sunde vej til arbejde. Line Laursen Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Line Laursen Teamkoordinator Kort om mig. Uddannet Klinisk diætist og Civiløkonom Projektleder i Horsens kommune fra 2008 Teamkoordinator Den sunde vej til arbejde Sidder i det

Læs mere

Status på velfærdsteknologiprojekter fra 2012

Status på velfærdsteknologiprojekter fra 2012 Status på velfærdsteknologiprojekter fra 2012 Nr. Projektbeskrivelse (udfyldt i 2012) Videomøder 1. Videokonference ved psykiatri og misbrug, så nogle møder kan afholdes virtuelt. tværorganisatorisk, tværsektorielt

Læs mere

Kontrol er godt tillid er billigere. Ninna Thomsen

Kontrol er godt tillid er billigere. Ninna Thomsen Kontrol er godt tillid er billigere Ninna Thomsen 1 02-09-2014 Fra skåltale til tillidsreform Kan I se, at kommunen er rød? Kan I se, at I arbejder med velfærd? Det er ikke nok at afskaffe regler! Tillidsreformen

Læs mere

Ældrepolitisk kursusdag D4 - Velfærdsteknologi

Ældrepolitisk kursusdag D4 - Velfærdsteknologi Ældrepolitisk kursusdag D4 - Velfærdsteknologi Velfærdsteknologi HVAD ER DET OG HVAD ER MENINGEN? Hvad er Velfærdsteknologi egentlig? BEGREBET ER FØRSTE GANG ANVENDT FORÅRET 2007 AF SOPHIE HÆSTORP ANDERSEN.

Læs mere

SAMTALER OG INDSATSER, DER MODVIRKER LANGTIDSLEDIGHED. Kristina Venø Chef for analyse og evaluering

SAMTALER OG INDSATSER, DER MODVIRKER LANGTIDSLEDIGHED. Kristina Venø Chef for analyse og evaluering SAMTALER OG INDSATSER, DER MODVIRKER LANGTIDSLEDIGHED Kristina Venø Chef for analyse og evaluering DAGSORDEN Kort om projektet Læringspunkter midtvejs i projektet Pointer om de lediges oplevelser og perspektiver

Læs mere

Formålet med modellerne er at få borgere hurtigere tilbage til eller tættere på arbejdsmarkedet.

Formålet med modellerne er at få borgere hurtigere tilbage til eller tættere på arbejdsmarkedet. N OTAT Invitation Implementering af modeller for bedre sammenhæng KL inviterer kommuner til at indgå i afprøvning af modeller for bedre sammenhæng mellem beskæftigelses-, sundheds- og social området. Modellerne

Læs mere

Digitalisering - hvordan håndterer vi det i SU?

Digitalisering - hvordan håndterer vi det i SU? Digitalisering - hvordan håndterer vi det i SU? Nye IT-systemer, digital kontakt til borgerne, mere selvbetjening, digitale redskaber integreret i ens arbejde. Den offentlige sektor er i rivende udvikling

Læs mere

Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp !!!!!

Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp !!!!! Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp Fredensborg kommune 2013. Tilsynet er gennemført af Visitator Britta

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter Den digit@le Digitaliseringsstrategi Vejle 2011-2015 Sprogcenter Ungdomsskolen CSV Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Mission... 2 3. Vision... 2 4. Fokusområder... 2 4.1 Helhed... 2 4.2 Udvikling...

Læs mere

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år 73 % af alle danske virksomheder er kunder hos TDC Erhverv fordi de har en forretning, der skal køre Gennemført af

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi. i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune. et sammendrag

Strategi for innovation og velfærdsteknologi. i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune. et sammendrag Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune et sammendrag Forord Esbjerg Kommune, Sundhed & Omsorg, står over for store udfordringer i de kommende år. Der bliver flere

Læs mere

NOTAT. Bilag 3. Hverdagsrehabilitering i hjemmet. Baggrund

NOTAT. Bilag 3. Hverdagsrehabilitering i hjemmet. Baggrund Bilag 3 Hverdagsrehabilitering i hjemmet NOTAT Hvidovre Kommune Social og Arbejdsmarkedsforvaltningen Helle Risager Lund Udviklings- og Kvalitetsteamet Sagsnr.: 11/16364 Dok.nr.: 23985/12 Baggrund Hvidovre

Læs mere

Projekt Tab Ud. Slutmåling. Holbæk Kommune

Projekt Tab Ud. Slutmåling. Holbæk Kommune Projekt Tab Ud Slutmåling Holbæk Kommune Baggrundsoplysninger Andet fagområde - uddybning 85 støtte hjemmevejleder Hjemmevejleder 76 + 85 Akuttilbud Baggrundsoplysninger, fortsat Tidsforbrug - Borgerstøtte

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Bilag 1: Oplæg til temadrøftelse

Bilag 1: Oplæg til temadrøftelse Bilag 1: Oplæg til temadrøftelse Input til strategi for velfærdsteknologi i Socialforvaltningen - HVAD NU HVIS? 1 2 Indhold Indledning... 4 HVAD NU HVIS?... 4 Hvad er velfærdsteknologi?... 4 Vision: København

Læs mere

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 1 Indhold Indledning... 3 Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov... 5 Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 Livskvalitet gennem støtte i eget hjem... 7 Fokus på borgertilfredshed... 8

Læs mere

Halvårsrapport - Straks Teamet

Halvårsrapport - Straks Teamet Halvårsrapport - Straks Teamet Straks Teamet blev etableret d. 01.01.2014, og de første unge blev henvist/henvendte sig i uge 2. De første forløb startede d. 24.01.2014. Der har været en forventning om,

Læs mere

virtuelle platforme Working Virtual 2015

virtuelle platforme Working Virtual 2015 virtuelle platforme Working Virtual 2015 Program Hvad gør de andre virksomheder? VS14 analyse Hvad kan du og din virksomhed gøre? Virtuelle møder og alternativerne Fakta om virtuelle møder og potentialer

Læs mere

Horsens på Forkant med Sundhed

Horsens på Forkant med Sundhed Horsens på Forkant med Sundhed Mandag den 2. september 2013 begyndte projektet Horsens på Forkant med Sundhed med at tilbyde relevante borgere i Horsens Kommune deltagelse i projektet Horsens på Forkant

Læs mere

Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden

Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden Søren Frederik Bregenov, Fuldmægtig, ABT-fonden 1 Demografisk udvikling - En aldrende befolkning medfører øget efterspørgsel efter offentlig service (flere 80+, flere kronisk syge) Rekrutteringsvanskelighed

Læs mere

Nedenfor beskrives, hvordan Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil arbejde med at skabe bedre service og resultater.

Nedenfor beskrives, hvordan Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil arbejde med at skabe bedre service og resultater. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget Tillid og resultater Budgetaftalen for 2013 sætter en klar politisk ambition om at skabe bedre

Læs mere

ET STRATEGISK UDGANGSPUNKT MED VIRTUELT SAMARBEJDE

ET STRATEGISK UDGANGSPUNKT MED VIRTUELT SAMARBEJDE EFFEKTIVISER COLLABORATION SYGEHUSE ET STRATEGISK UDGANGSPUNKT MED VIRTUELT SAMARBEJDE PROGRAM Præsentation af Working Virtual Sådan arbejder vi Præsentation af VS14 Hvordan står det til? Et par eksempler

Læs mere

Sagsnr.: 2014/0006967 Dato: 4. september 2014. Ældrepuljen uddybning af ansøgninger omkring velfærdsteknologi

Sagsnr.: 2014/0006967 Dato: 4. september 2014. Ældrepuljen uddybning af ansøgninger omkring velfærdsteknologi Notat Sagsnr.: 2014/0006967 Dato: 4. september 2014 Titel: Ældrepuljen uddybning af ansøgninger omkring velfærdsteknologi Sagsbehandler: Sune Buch-Sloth Udviklingskonsulent Udvalget for Ældre og Handicap

Læs mere

PRODUKTBLAD KOMMUNAL FLEXTRAFIK Variabel kørsel 1.3_23.05.2014

PRODUKTBLAD KOMMUNAL FLEXTRAFIK Variabel kørsel 1.3_23.05.2014 Kørselstyper Lukkede kommunale befordringsordninger af variabel karakter med forudgående visitation. Fx kørsel til læge/speciallæge og individuelle genoptræningsforløb. Med variabel kørsel menes, at der

Læs mere

Robotstøvsugere. - rapport om velfærdsteknologi i anvendelse

Robotstøvsugere. - rapport om velfærdsteknologi i anvendelse - rapport om velfærdsteknologi i anvendelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning Side 3 1.1. Metode Side 3 2. Velfærdsteknologi Side 4 2.1. Robotstøvsugere Side 4 3. Bedre udnyttelse af ressourcerne Side

Læs mere

Projekt Tab Ud. Midtvejsmåling. Konsolideret resultat

Projekt Tab Ud. Midtvejsmåling. Konsolideret resultat Projekt Tab Ud Midtvejsmåling Konsolideret resultat Hvem har svaret? Andet fagområde - uddybning socialt udsatte Akutteam Benyttes tablet til journalisering ude? Hvor ofte oplever du, at du må foretage

Læs mere

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger fra omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle Uddrag fra kommissoriet for omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle:

Læs mere

Projekt Grænseløs læring Statusrapport maj 2015

Projekt Grænseløs læring Statusrapport maj 2015 Projekt Grænseløs læring Statusrapport maj 2015 Afprøvning og evaluering af virtuelt valgfag I uge 16 2015 blev der afviklet valgfaget Udsatte borgere for SOSU Trin 1 elever på Randers Social- og Sundhedsskole.

Læs mere

Strategisk indsats Ventet & Velkommen

Strategisk indsats Ventet & Velkommen Strategisk indsats Ventet & Velkommen FOR Vi gør rigtig meget rigtig godt, men der er plads til forbedringer. Vi har en fælles oplevelse af, at patienter og pårørende bliver unødigt utrygge, bekymrede

Læs mere

VelfærdsTeknologisk Vurdering(VTV) af projekt Minvej (app) i Socialpsykiatrien.

VelfærdsTeknologisk Vurdering(VTV) af projekt Minvej (app) i Socialpsykiatrien. BALLERUP KOMMUNE Dato: 19. april 2016 VelfærdsTeknologisk Vurdering(VTV) af projekt Minvej (app) i Socialpsykiatrien. Indhold Formål med VelfærdsTeknologiskVurdering(VTV):... 3 Hvad er en VTV... 3 Baggrund

Læs mere

1. Ledelsesresumé. Den 2. juli Jnr Ø90 Sagsid Ref NSS Dir /

1. Ledelsesresumé. Den 2. juli Jnr Ø90 Sagsid Ref NSS Dir / F ORELØBIG BUSINESS CASE F OR PROJEKT VEDR. SAGER P Å TVÆRS AF IT - LØSNINGER O G ORGANISATORISKE S K E L 1. Ledelsesresumé Der anvendes i dag mange ressourcer på at integrere forskellige it-løsninger

Læs mere

Min egraviditet. Brugernes erfaringer med OpenTele og fremtidsperspektiver for implementering og drift

Min egraviditet. Brugernes erfaringer med OpenTele og fremtidsperspektiver for implementering og drift Min egraviditet Brugernes erfaringer med OpenTele og fremtidsperspektiver for implementering og drift National konference om telemedicin og telesundhed 5. februar 2015 i Aarhus Ved udviklingsjordemoder

Læs mere

Vejledning til dataindsamling 2017

Vejledning til dataindsamling 2017 Vejledning til dataindsamling 2017 Denne vejledning er udarbejdet for at lette og kvalificere dataindsamlingen vedrørende velfærdsteknologi, som løber fra d. 14. september 2017 til d. 26. oktober 2017.

Læs mere

Gevinstrealisering og praksis - hvordan spiller det sammen?

Gevinstrealisering og praksis - hvordan spiller det sammen? Gevinstrealisering og praksis - hvordan spiller det sammen? Gennemgang af små praksis eksempler koblet på målemetoder af små praksis eksempler koblet på målemetoder Ivan Kjær Lauridsen Velfærdsteknologichef

Læs mere

Åben dagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben dagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben dagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: R-122 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere