Akkrediteringsrådet har på rådsmødet 19. juni 2013 behandlet masteruddannelsen (MBA) i shipping og logistik.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Akkrediteringsrådet har på rådsmødet 19. juni 2013 behandlet masteruddannelsen (MBA) i shipping og logistik."

Transkript

1 Copenhagen Business School Rektor Per Holten-Andersen Karin Tovborg Jensen Sendt pr. Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse (MBA) i shipping og logistik Akkrediteringsrådet har på rådsmødet 19. juni 2013 behandlet masteruddannelsen (MBA) i shipping og logistik. Rådet traf på rådsmødet 31. august 2011 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen. I har haft en frist på 1 år til at rette op på de forhold, der var udslagsgivende for rådets betinget positive akkreditering og har inden udløbet af denne frist indsendt dokumentation for ændringer af disse. ACE Denmark har udarbejdet en supplerende akkrediteringsrapport på baggrund af et akkrediteringspanels vurdering af jeres dokumentation. Rapporten er vedlagt. Rådet har på baggrund af den supplerende akkrediteringsrapport akkrediteret uddannelsen positivt, jf. akkrediteringslovens 1 7. Det er rådets helhedsvurdering, at kriterierne for uddannelsens relevans og kvalitet er opfyldt tilfredsstillende. Rådet har vurderet uddannelsen ud fra de kriterier for relevans og kvalitet, som fremgår af akkrediteringsbekendtgørelsen 2 og Vejledning til ansøgning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser, 1. udgave, 1. marts Akkrediteringsrådet 21. juni 2013 ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen Bredgade København K Telefon Telefax E-post Netsted CVR-nr Sagsbehandler Malene Hyldekrog Telefon E-post Ref.-nr. 13/ Akkrediteringsrådets godkendelse Uddannelsen blev 30. september 2011 godkendt på baggrund af rådets betinget positive akkreditering og afgørelsen fra Styrelsen for Universiteter og Internationalisering af 19. september 2011 om takst, titel, uddannelsens normerede studietid samt eventuel fastsættelse af maksimumramme, jf. universitetslovens 3, stk Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 2 Bekendtgørelse nr af 14. december 2009 om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser (akkrediteringsbekendtgørelsen) med senere ændringer 3 Lovbekendtgørelse nr. 695 af 22. juni 2011 (universitetsloven) Side 1/2

2 Da uddannelsen fuldt ud lever op til kriterierne for en positiv akkreditering, godkendes den for den resterende turnusperiode. Akkrediteringen er gældende til og med 30. september 2017, jf. 7, stk. 2 i akkre- diteringsloven. I er velkomne til at kontakte direktør Anette Dørge Jessen på aceden- hvis I har spørgsmål eller behov for mere information. Med venlig hilsen Christian Thune Næstformand Akkrediteringsrådet Anette Dørge Jessen Direktør ACEE Denmark ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen Bilag: Kopi af akkrediteringsrapport Dette brev er også sendt til: Børne- og Undervisningsministeriet Danmarks Statistik Styrelsen for Universiteter og Internationalisering Side 2/ 2

3 Masteruddannelse (MBA) i shipping og logistik Copenhagen Business School Genakkreditering opfølgning på betinget positiv akkreditering

4 Genakkreditering, Publikationen er udgivet elektronisk på 2

5 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling... 5 Uddannelsens kompetenceprofil i Uddannelsens struktur i Resumé af kriterievurderingerne fra akkrediteringen i Indstilling Kriterium 2: Uddannelsen er baseret på forskning og er knyttet til et aktivt forskningsmiljø af høj kvalitet. 12 Kriterium 3: Uddannelsens faglige profil og niveau Kriterium 4: Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse

6 Indledning Denne akkrediteringsrapport danner grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om akkreditering og godkendelse af en uddannelse, der tidligere har opnået en betinget positiv akkreditering. Akkrediteringsrapporten er udarbejdet af ACE Denmark. I rapporten behandles alene de kriterier og vurderingspunkter, som var udslagsgivende for Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering. Den faglige vurdering, som fremgår af akkrediteringsrapporten, er foretaget af et akkrediteringspanel. Akkrediteringspanelet har læst universitetets dokumentationsrapport og har haft møder med repræsentanter for uddannelsen. ACE Denmark har udarbejdet indstillingen til Akkrediteringsrådet på baggrund af panelets faglige vurderinger. Akkrediteringsrapporten har været i høring på universitetet. Universitetets høringssvar er indarbejdet i akkrediteringsrapporten under de relevante kriterier. Akkrediteringspanelet har vurderet uddannelsen ud fra de kriterier som fremgår af den akkrediteringsbekendtgørelse 1, som var gældende på tidspunktet for akkreditering og Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser, 1. udgave, marts Akkrediteringsrapporten består af fire dele: - ACE Denmarks indstilling til Akkrediteringsrådet - Et resumé af vurderingerne fra indstillingen om betinget positiv akkreditering - Akkrediteringsrådets begrundelse for afgørelsen om betinget positiv akkreditering - Den faglige vurdering af uddannelsen 1 Bekendtgørelse nr af 14. december 2009 om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser (Akkrediteringsbekendtgørelsen) 4

7 Sagsbehandling Akkrediteringspanelet Der er nedsat et akkrediteringspanel som del af sagsbehandlingen. Akkrediteringspanelet er sammensat af personer, som har en indgående forståelse for undervisning og forskning inden for fagområdet, uddannelsestilrettelæggelse og forholdene på arbejdsmarkedet. Akkrediteringspanelet for masteruddannelsen (MBA) i shipping og logistik består af to kernefaglige eksperter, en aftagerrepræsentant og en studerende. Kernefaglig ekspert Professor Siri Pettersen Strandenes, Institutt for samfunnsøkonomi, Norges Handelshøyskole (NHH). Siri Strandenes er uddannet civiløkonom og bestod Høyere Avdelings Eksamen i 1978 fra NHH. I perioden var hun forsker ved Senter for anvendt forskning (SAF) i Bergen (fra 1992 SNF). Siri Strandenes har været ansat ved NHH siden Hendes forskningsområder er Shipping Economics, Airline Economics, International Economics og Industrial Organisation. Derudover er hunvisiting porfessor ved Faculty of Finance, Cass Business School. Hun underviser både bachelor- og kandidatstuderende i bl.a. shippingøkonomi. Siri Strandenes var desuden kernefaglig ekspert i panelet, da uddannelsen blev akkrediteret i Kernefaglig ekspert Professor Arne Jensen, School of Business, Economics and Law, Göteborg Universitet Arne Jensen har siden 1996 været Research Fellow og professor i transportøkonomi og logistik ved Göteborg Universitet. Inden dette var han professor mso i marketing og lektor i handel. Arne Jensen er nu ansat som professor emeritus, men han er stadig aktiv forsker, leder en række forskningsprojekter og er hovedvejleder for ph.d.-studerende. Aftagerrepræsentant Finn Bech Andersen, HR-chef i COWI Danmark Finn Bech Andersen er uddannet kaptajn fra Flyvevåbnets Officerskole (1995) og har en mastergrad fra U.S. Air University i Military Science and Operational Art (1999). Finn Bech Andersen startede sin karriere som kaptajn i forsvaret. Fra var han ansat som senior director i Maersk Line, A.P. Møller Mærsk, hvor han bl.a. havde ansvarsområder inden for HR, organisationsudvikling, strategi og læring. Finn Bech Andersen har sit eget konsulentfirma Finn Bech Consult og har været HR-chef i COWI Danmark siden 1. februar Finn Bech Andersen er derudover ekstern underviser på professionshøjskolen UCC, CBS og Syddansk Universitet, hvor han underviser i ledelse, forandringsledelse og Human Ressources. Finn Bech Andersen var også aftagerrepræsentant i panelet, da uddannelsen blev akkrediteret i Studerende Helle Rosendal-Andersen, master i organisationspsykologi, Roskilde Universitet 5

8 Helle Rosendal-Andersen er oprindeligt uddannet farmaceut og har siden taget en uddannelse som coach samt en master i organisationspsykologi. Hun har tidligere arbejdet som kvalitetschef og QP i medicinalindustrien og som afdelingsleder på et teknisk gymnasium. Nu arbejder Helle Rosendal-Andersen som ledelsesog organisationskonsulent i sit eget konsulentfirma, Attenzion. Hun har desuden siddet i studienævnet på Farmaceutisk Højskole og i udvalg til vurdering af videnskabeligt personales faglige kvalifikationer. Datoer i sagsbehandlingen Dokumentationsrapport modtaget 14. december 2012 Eventuel indhentning af supplerende dokumentation 11. marts modtaget supplerende dokumentation: Udkast til studieordning for optaget 2013 Oversigt over sammenhæng mellem kompetenceprofilens mål og modulernes læringsmål Oversigt over sammenhæng mellem prøveformer og læringsmål 9. april 2013 supplerende dokumentation indhentet af ACE Denmark: Information om CBS Maritime: Akkrediteringspanelets besøg på universitetet 6. februar 2013 Akkrediteringsrapport sendt i høring på universitetet 2. maj 2013 Høringssvar modtaget 17. maj 2013 Sagsbehandling afsluttet 22. maj 2013 Dato for Akkrediteringsrådets møde 19. juni 2013 Bemærkninger Genakkrediteringen sker på baggrund af vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser, 1. udgave, marts 2010 og Akkrediteringsrådets afgørelse af 31. august Uddannelsen optager studerende hvert andet år. Det vil sige, at uddannelsens sidste optag var for efterårssemesteret Akkrediteringsrapporten tager udgangspunkt i et udkast til den studieordning, som vil være gældende for de studerende, som optages på uddannelsen fra efteråret Der er afholdt besøg på Copenhagen Business School. Akkrediteringspanelet holdt møde med uddannelsesledelsen og uddannelsens undervisere. 6

9 Uddannelsens kompetenceprofil i 2013 Knowledge The aim of Executive MBA in Shipping and Logistics is to give the participants an understanding of the shipping industry, its global position and relationships, and to give the student an understanding of complexities and dynamics in the industry producing strategic challenges and opportunities for economic and institutional actors. The programme adopts a holistic view of shipping - integrating commercial, technological and financial aspects as well as maritime law and supply-chain management, and leadership challenges. Being a research based and practice oriented university programme, Executive MBA in Shipping and Logistics gives the students knowledge at highest international level as well as practice-based knowledge integrated into the different learning elements. Moreover the graduates are able scientifically to reflect upon scientific as well as practical knowledge and the graduates are capable of identifying scientific issues. The graduates are able critically to choose among the different theoretical perspectives learned. Graduates from the Executive MBA in Shipping and Logistics have in depth knowledge within several fields of study. Students will learn general economics, finance and management, and have specialized knowledge of the shipping industry: 1) The shipping market and its institutions, its dynamics and historical developments 2) Drivers in shipping innovation and the development of World trade 3) The shipping as a competitive industry 4) Main restrictions that determine main dimensions and aspects of ship design 5) Principles of operations and service management and how they can be applied to the maritime, transportation and logistics industries 6) Overview of the legal framework governing international shipping including the main bodies involved in creating new legislations and regulations. 7) Theoretical understanding of leadership as organizational practice. Skills Graduates have acquired a scientifically based knowledge within several fields of study and they will be able to identify scientific issues related to the shipping industry and a shipping company. The participants of the program develop skills to apply the knowledge gained to practical situations and independently carry out analysis using different scientific theories and methods. They will be able to: Operate on a first and second order level of knowledge understanding in terms of using theory and critically to choose from the different theories. In that respect graduates are both able to analyze and identify scientific issues and by reflecting on appropriate scientific methods suggest solutions and develop implementation plans. Acquire skills within general economics, finance and management, as well as industry specific fields of knowledge such as market, regulation, ship design, maritime law, transport logistics, etc. Apply theoretical framework for understanding the shipping company in the global mar- 7

10 ket. Develop strategies to achieve better performance both in term of corporate strategy and business strategy by employing different scientific methods to independently analyze their industry, company and competitors and apply to real life practical situation Being a research based program our graduates learn how to use theories and scientific method and to design new analytical models and framework for understanding industry and company dynamics. This is an extremely important skill for our graduates due to the changes and challenges in contemporary global shipping market and industry. Have strong skills in using scientific methods and theories relevant within the shipping industry; however they will also be able to involve academic peers and non-specialist in problem solving using research based knowledge. The program develops the students skills in understanding own leadership capacity. Competence The ultimate goal of the Executive MBA in Shipping and Logistics program is to develop the competence profile of the participants to: Understand the complexity of world trade and globalization and its impact on drivers in supply and demand both in their own segment as well as in the entire maritime transport industry, based on which develop strategy and manage to implement solutions. Use different methodologies and tools to carry out different analysis based on the different market situations arising from a cyclic market such as the shipping industry which is based on geopolitical elements, shift of trade routes created by the sources of raw material as well as outsourcing and insourcing and the regulatory criterion. Act reflectively and with confidence in a business with unpredictable changes and extreme cycles and develop new strategies to respond to the market fluctuation in collaboration with the different players. Be able to perform own leadership practice explicitly in the context of globalization and local situations. In that respect they are able to act with a professional responsible in own organization as well as in collaborative settings in the industry. (Supplerende dokumentation 11. marts 2013, Udkast til studieordning 6). 8

11 Uddannelsens struktur i 2013 Title ECTS Module 1 Shipping as a business and as a market 4,5 Module 2 Supply-chain management 5 Module 3 International economics and market analysis 4,5 Module 4 Ship design 5 The maritime legal framework Module 5 Operational management and information technology 4,5 Module 6 Investment analysis, risk management and finance 5 Module 7 International marketing and organisation 5 Module 8 Managing strategy and change 4,5 Integrated Leadership (integrated in module 1, 3, 5 and 8) 2 Module 9 Integrating Strategy Project: 20 ISP - ISP Workshop - Presentation of industry analysis - Presentation of company and issue analysis - Presentation of the total ISP with implementation plan Total ECTS 60 (Supplerende dokumentation 11. marts 2013, Udkast til studieordning 7). 9

12 Resumé af kriterievurderingerne fra akkrediteringen i 2011 Tilfredsstillende Delvist tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende Akkrediteringsrådets begrundelse for afgørelse om betinget positiv akkreditering i 2011 Akkrediteringsrådet bemærker, at den organisatoriske ramme for uddannelsens forskningsbasering vurderes at være sårbar, eftersom en stor del af uddannelsens tilrettelæggere ikke står i et kontraktmæssigt forhold til CBS. Akkrediteringsrådet bemærker, at uddannelsens kompetenceprofil, som den er beskrevet, ikke i tilstrækkelig grad vurderes at leve op til kvalifikationsrammens typebeskrivelse for masteruddannelser. Akkrediteringsrådet bemærker, at det er uklart, om og hvordan den praktiske tilrettelæggelse af uddannelsen understøtter og sikrer, at de studerende når kompetenceprofilens mål om sociale færdigheder. Ligeledes bemærker Akkrediteringsrådet, at de sociale færdigheder ikke i tilstrækkelig grad udprøves gennem uddannelsens prøveformer. 10

13 Indstilling Indstilling Kriterievurderinger Positiv akkreditering Tilfredsstillende Afslag på akkreditering Delvist tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende Begrundelse Masteruddannelsen i shipping og logistik på Copenhagen Business School indstilles til positiv akkreditering. Uddannelsen vurderes på tilfredsstillende vis at opfylde alle akkrediteringskriterierne. Indstillingen sker på baggrund af en vurdering af universitetets arbejde med de forhold, som Akkrediteringsrådet bemærkede og lagde vægt på ved akkrediteringen i CBS har styrket den organisatoriske ramme for uddannelsen ved at udpege modulkoordinatorer, der er fuldtidsansatte forskere på CBS. Dertil kommer, at CBS er i gang med at styrke den maritime forskning på CBS gennem det nyoprettede center CBS Maritime, der skal koordinere de maritime forsknings- og undervisningsaktiviteter på CBS. Der er udpeget ressourcepersoner i CBS Maritime, som skal fungere som sparringspartnere for modulkoordinatorerne. CBS har igennem hele uddannelsens levetid benyttet eksterne undervisere, som er ledende inden for deres forskningsområde, til at undervise på uddannelsen. Dette vil CBS fortsætte med, men har formaliseret samarbejdet gennem indførelsen af kontrakter, som specificerer forpligtelser i forbindelse med undervisning og vejledning. CBS har desuden udarbejdet en ny kompetenceprofil og opdateret læringsmålene for de enkelte moduler, sådan at både kompetenceprofil og læringsmål lever op til kvalifikationsrammens krav for masteruddannelser. Sociale færdigheder er taget ud og erstattet med læringsmål i leadership. Samtidig er det blevet tydeliggjort, hvordan Integrated Leadership indgår på uddannelsen. Modulet er tildelt ECTS-point og afsluttes nu med en skriftlig prøve. 11

14 Kriterium 2: Uddannelsen er baseret på forskning og er knyttet til et aktivt forskningsmiljø af høj kvalitet Vurdering ved akkreditering i 2011 Kriterium 2 var tidligere opfyldt: tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringsrådets begrundelse i 2011 Akkrediteringsrådet bemærker, at den organisatoriske ramme for uddannelsens forskningsbasering vurderes at være sårbar, eftersom en stor del af uddannelsens tilrettelæggere ikke står i et kontraktmæssigt forhold til CBS. Vurdering ved genakkreditering i 2013 Kriterium 2 er opfyldt: tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Vurdering ved genakkreditering Sammenhæng mellem forskningsområder og uddannelsens fagelementer Da uddannelsen blev akkrediteret i 2011var forskere ansat på CBS ansvarlig for undervisningen i præ-mba modulet (ikke obligatorisk), modul 2 Supply-chain Management, og den del af modul 7 der handler om international marketing. Derudover benyttede CBS sig af fagkoordinatorer/undervisere fra andre danske og udenlandske universiteter og handelshøjskoler. En mindre andel af uddannelsens moduler blev varetaget af personer fra erhvervslivet ansat inden for shipping og logistik. Akkrediteringspanelet vurderede ved akkrediteringen, at de fagansvarlige/underviserne forskede i områder, der var relevante for og understøttede uddannelsen og de enkelte moduler. Panelets vurderede også, at flere af de fagansvarlige/underviserne var ledende inden for deres forskningsområde. Forskningsdækningen var imidlertid baseret på mundtlige aftaler mellem uddannelsesledelsen og den pågældende fagansvarlige mere end et formelt ansættelsesforhold. Derfor vurderede akkrediteringspanelet, at uddannelsens forskningsdækning var god, men sårbar. CBS har siden akkrediteringen i 2011 reorganiseret den organisatoriske ramme for uddannelsen. Nedenstående oversigt viser et uddrag af, hvem der koordinerer og/eller underviser på det enkelte modul og forankringen til den nyoprettede forsknings- og undervisningsplatform CBS Maritime : 12

15 (Dokumentationsrapport, s. 8). Undervisere Som det var tilfældet ved akkrediteringen i 2011 benytter CBS sig i høj grad af undervisere fra andre danske og udenlandske universiteter og handelshøjskoler, ligesom en mindre andel af underviserne er personer fra erhvervslivet ansat inden for shipping og logistik. Det er en bevidst strategi for CBS at gøre brug af stærke kapaciteter inden for shipping og logistik som eksterne undervisere på uddannelsen (Dokumentationsrapport, s. 10). Underviserne er i overvejende grad de samme som ved akkrediteringen i 2011 og er ifølge CBS blevet benyttet i en årrække. Akkrediteringspanelet vurderer som ved akkrediteringen i 2011, at underviserne underviser i områder, som de forsker i eller har erhvervsmæssig ekspertise inden for. CBS har indført kontrakter med eksterne undervisere og gæsteforelæsere. Kontrakten specificerer bl.a. underviserens forpligtelser i forhold til det konkrete modul, der skal undervises i (jf. appendix D). Modulkoordinatorer Til forskel fra akkrediteringen i 2011 er de fleste af underviserne ikke længere fagansvarlige. I stedet er der til hvert modul udpeget modulkoordinatorer fra CBS og ressourcepersoner i CBS Maritime. Modulkoordinatorerne forsker i områder som supply chain management, logistik, operations management, corporate finance, organisationsteori og international kontraktret, privat- og procesret (appendix B1, B2 og B3). Akkrediteringspanelet konstaterer, at hovedparten af modulkoordinatorerne har ikke en lang forskningshistorik inden for shipping. Det er dog tydeligt for panelet, at flere af modulkoordinatorerne er begyndt at bruge shippingcases i deres forskning. CBS Maritime CBS Maritime skal sikre den faglige ekspertise inden for shipping på CBS (Appenix A: Strategy for CBS Maritime, s. 4). Hensigten er, at ressourcepersonerne i CBS Maritime skal indgå i dialog med modulkoordinatorerne om det enkelte modul og sikre koblingen til shipping. CBS Maritime blev etableret som center 1. marts 2013 og har til formål at styrke anvendt maritim forskning og uddannelse på CBS. Der er udpeget en director og en co-director, som er ansvarlige for aktiviteterne på det maritime område og udviklingen af CBS Maritime. Derudover er der nedsat en styregruppe, som koordinerer aktiviteterne. Programme director for masteruddannelsen i shipping og logistik er en del af styregruppen (http://www.cbs.dk/forskning/institutter-centre/cbs-maritime). 13

16 Centeret skal integrere alle forsknings-, undervisnings- og kommunikationsaktiviteter inden for det maritime område (Appendix A: Strategy for CBS Maritime, s. 3). CBS Maritime vil desuden afholde og støtte seminarer og workshops om maritim uddannelsesudvikling (Dokumentationsrapport, s. 7). Maritim forskning er ifølge CBS og akkrediteringspanelet i høj grad et anvendt forskningsområde, hvor andre forskningsområder anvendes på maritime problemstillinger. CBS Maritime består af forskere fra forskellige institutter med interesse for den maritime sektor. I strategien fremgår det: It will bridge management disciplines based on standard Business economics ( ), Logistics and Operations Management, International and business law, Industrial economics, Economic geography, International Business, Business history, and Sociological perspectives on organizations and their surroundings (Strategy for CBS Maritime, s. 6). Forskningsmæssigt fokuserer CBS Maritime på økonomisk organisering, forandring og udvikling inden for skibsfarten og de relaterede maritime erhverv (skibsbygning og reparation, maritime udstyrsproducenter, maritim servicevirksomhed og offshore olie- og gasudvinding) (http://www.cbs.dk/forskning/instituttercentre/cbs-maritime/forskning). Derudover er der også forskning i områder som maritim lovgivning og global shipping i små lande. Som det var tilfældet med modulkoordinatorerne, er det ikke alle ressourcepersonerne i CBS Maritime, som har en lang forskningshistorik inden for shipping. Akkrediteringspanelet vurderer dog, at maritim forskning på CBS er steget inden for de seneste par år. På besøget fortalte modulkoordinatorerne, at organiseringen med ressourcepersonerne er relativt ny, og derfor havde de endnu ikke stor erfaring med at gøre brug af ressourcepersonerne. En af modulkoordinatorerne kunne dog fortælle, at ressourcepersonerne var blevet involveret i opdatering af modulbeskrivelsen. Akkrediteringspanelet vurderer, at forskning inden for det maritime område og CBS Maritime er i en opstartsfase. Hovedparten af modulkoordinatorerne og ressourcepersonerne har ikke en lang forskningshistorik inden for shipping, men er begyndt at bruge shippingcases i deres forskning. CBS har dermed fået etableret de grundlæggende elementer for forskningsbasering inden for det maritime område, og herunder shipping, på CBS. Organiseringen er dog endnu ikke helt institutionaliseret for masteruddannelsen. Akkrediteringspanelet vurderer, som ved akkrediteringen i 2011, at underviserne forsker i områder, der er relevante for og understøtter uddannelsen, og at flere af underviserne er ledende inden for deres forskningsområde. Kontrakten sikrer, at de eksterne underviseres forpligtelser er specificeret, men panelet vurderer, at kontrakten vil skulle fornyes, hver gang det pågældende modul udbydes. Kontrakten sikrer derfor ikke uddannelsens forskningsbasering over tid. Akkrediteringspanelet vurderer dog, at den nye organisering med modulkoordinatorer fra CBS og koblingen til CBS Maritime vil sikre uddannelsens forskningsbasering fremadrettet. Samlet vurderer akkrediteringspanelet, at der er sammenhæng mellem uddannelsens fagelementer og forskningsområder bag uddannelsen, fordi underviserne forsker i fagområder, der er relevante for uddannelsen, og CBS på længere sigt vil sikre forskningsbaseringen gennem CBS Maritime. Uddannelsens tilrettelæggere I 2012 blev der udpeget et nyt studienævn for uddannelsen. Studienævnet har det formelle ansvar for uddannelsen og består af lektor Carsten Ørts Hansen, professor Britta Gammelgaard, professor Ken Bechmann og tre studerende (Dokumentationsrapport, s. 9). Carsten Ørts Hansen er en del af CBS Maritime, og Britta Gammelgaard og Ken Bechmann er modulkoordinatorer på uddannelsen (Dokumentationsrapport, s. 8). Hvert modul har en modulkoordinator. Modulkoordinatorerne har sammen med studienævnet ansvaret for modulernes indhold, sammenhæng, progression og udvikling. CBS fremhæver desuden vigtigheden af dialo- 14

17 gen mellem studienævnet, modulkoordinatorer og programme director Irene Rosberg (Dokumentationsrapport, s. 9). Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsen i udstrakt grad tilrettelægges af VIP er, der forsker inden for et forskningsområde, der er relevant for uddannelsen. Forskningsmiljøets kvalitet CBS har udarbejdet to skemaer, der viser forskningen de seneste tre år på de institutter, som er involveret i uddannelsen. Det første skema angiver antallet af forskningspublikationer, og det andet viser fordelingen på den bibliometriske forskningsindikators niveau 1 og 2. Nedenfor er skemaerne gengivet for 2011: (Dokumentationsrapport, s. 11) Skemaerne angiver institutternes samlede publikationsniveau, og den maritime forskning udgør kun en mindre andel af publikationerne. Derfor er ovenstående skemaer kun i nogen grad direkte relevant for masteruddannelsen i shipping og logistik. Tallene repræsenterer dog også den forskning, som bedrives inden for logistik, operations management, supply chain management og finance, som er relevante forskningsområder for uddannelsen. Akkrediteringspanelet har derfor også forholdt sig til cv er for uddannelsens undervisere, modulkoordinatorer og forskere tilknyttet CBS Maritime. Akkrediteringspanelet vurderer, at forskningen inden for det maritime område, herunder shipping, er under opbygning på CBS gennem CBS Maritime. Det fremgår af strategien for CBS Maritime, at: It is important for CBS maritime to recruit new faculty. In the medium to long term CBS Maritime must have a Human Resource Plan, including promotions (e.g. professorship in maritime management) and new faculty. The development of an HR Plan will have a high priority in 2013, and will also consider the possibility of external financing of positions (e.g. endowed chairs). (Appendix A: Strategy for CBS Maritime, s. 8). På besøget fortalte ledelsen desuden, at der skal tilknyttes et antal ph.d.-studerende til CBS Maritime, som vil bidrage til opbygningen af et maritimt forskningsmiljø på CBS. 15

18 Akkrediteringspanelet vurderer, at undervisere, modulkoordinatorer og ressourcepersoner bedriver forskning af høj kvalitet, og at modulkoordinatorer og ressourcepersoner i stigende grad bedriver forskning, som er relevant for uddannelsen. Panelet bemærker positivt, at det fremgår af strategien for CBS Maritime, at: CBS Maritime will work on initiating relevant research projects that can include the existing guest lecturers from the Blue MBA (Appendix A: Strategy for CBS Maritime, s. 8). Samlet er det akkrediteringspanelets vurdering, at forskningsmiljøet bag uddannelsen er af høj kvalitet. Samlet vurdering Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 2 samlet set er tilfredsstillende opfyldt. Dokumentation Dokumentationsrapport, s Bilag (nr. og titel) - Appendix A: Strategy for CBS Maritime - Appendix B1: CV s for academic staff in the Study Board - Appendix B2: Publication Lists for academic staff in the Study Board - Appendix B3: CV s for academic staff organising the programme - Appendix D: Appendix D: Formalization of the contact with lecturers Oplysninger om CBS Maritime

19 Kriterium 3: Uddannelsens faglige profil og niveau Vurdering ved akkreditering i 2011 Kriterium 3 var tidligere opfyldt: tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringsrådets begrundelse i 2011 Akkrediteringsrådet bemærker, at uddannelsens kompetenceprofil, som den er beskrevet, ikke i tilstrækkelig grad vurderes at leve op til kvalifikationsrammens typebeskrivelse for masteruddannelser. Vurdering ved genakkreditering i 2013 Kriterium 3 er opfyldt: tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Vurdering ved genakkreditering Niveau CBS har udarbejdet en ny kompetenceprofil for uddannelsen. Den nye kompetenceprofil er udarbejdet med udgangspunkt i terminologien i den danske kvalifikationsramme for videregående uddannelser. Samtidig er det blevet tydeliggjort, at de studerende får viden, færdigheder og kompetencer inden for økonomi, finansiering og ledelse og specialiserer sig inden for forskellige områder af shippingindustrien. Nedenfor er der vist et uddrag af uddannelsens kompetenceprofil sammenholdt med kvalifikationsrammen: Qualifications Framework for Danish Higher Education Skills Must be able to apply the scientific methodologies and tools of the subject area as well as master general skills related to work in the area selected. Must be able to evaluate theoretical and practical issues as well as set up, on a scientific basis, new analysis and solution models. Must be able to communicate and discuss academic issues and solution models with both peers and non-specialists. Competence profile for the program The participants of the program develop skills to apply the knowledge gained to practical situations and independently carry out analysis using different scientific theories and methods. They will be able to: Operate on a first and second order level of knowledge understanding in terms of using theory and critically to choose from the different theories. In that respect graduates are both able to analyze and identify scientific issues and by reflecting on appropriate scientific methods suggest solutions and develop implementation plans. Acquire skills within general economics, finance and management, as well as industry specific fields of knowledge such as market, regulation, ship design, maritime law, transport logistics, etc. Apply theoretical framework for understanding the shipping company in the glob- 17

20 al market. Develop strategies to achieve better performance both in term of corporate strategy and business strategy by employing different scientific methods to independently analyze their industry, company and competitors and apply to real life practical situation Being a research based program our graduates learn how to use theories and scientific method and to design new analytical models and framework for understanding industry and company dynamics. This is an extremely important skill for our graduates due to the changes and challenges in contemporary global shipping market and industry. Have strong skills in using scientific methods and theories relevant within the shipping industry; however they will also be able to involve academic peers and non-specialist in problem solving using research based knowledge. The program develops the students skills in understanding own leadership capacity. (Supplerende dokumentation 11. marts 2013) Akkrediteringspanelet vurderer, at masteruddannelsens kompetenceprofil lever op til den relevante typebeskrivelse i kvalifikationsrammen. Samlet vurdering Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 3 samlet set er tilfredsstillende opfyldt. Dokumentation Dokumentationsrapport, s Bilag - Supplerende dokumentation 11. marts

Akkrediteringsrådet har på rådsmødet d. 8. februar behandlet masteruddannelsen i business administration, Executive (EMBA).

Akkrediteringsrådet har på rådsmødet d. 8. februar behandlet masteruddannelsen i business administration, Executive (EMBA). Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk sdu@sdu.dk niha@sdu.dk Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i revision

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i revision Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i revision Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital Innovation og Management

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital Innovation og Management Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital Innovation og Management Studieordning per 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

CBS Maritime. Carsten Ørts Hansen/Henrik Sornn-Friese Skibsteknisk Selskab, 3. februar 2014

CBS Maritime. Carsten Ørts Hansen/Henrik Sornn-Friese Skibsteknisk Selskab, 3. februar 2014 CBS Maritime Carsten Ørts Hansen/Henrik Sornn-Friese Skibsteknisk Selskab, 3. februar 2014 CBS Overblik 20.000 studerende (3.100 internationale) 29 fuldtidsstudier (samt 17 linjer) 9 Executive master -programmer

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København.

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Klædt på til fremtidens udfordringer?

Klædt på til fremtidens udfordringer? Klædt på til fremtidens udfordringer? Tema: Uddannelse med fokus på risiko og risikostyring. Institution: Aalborg Universitet, Institut for Byggeri & Anlæg Geografisk placering: Esbjerg Forfattere: Lars

Læs mere

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 28. august 2009 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser:

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 28. august 2009 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser: Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i økonomi Akkrediteringsrådet har på rådsmødet den 15. juni 2012

Læs mere

Bacheloruddannelse i engelsk og organisationskommunikation Copenhagen Business School

Bacheloruddannelse i engelsk og organisationskommunikation Copenhagen Business School Copenhagen Business School Rektor Per Holten-Andersen Karin Tovborg Jensen Sendt pr. e-mail: cbs@cbs.dk, rektor@cbs.dk, ktj.edu@cbs.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i

Læs mere

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 5. marts 2010 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser:

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 5. marts 2010 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser: Copenhagen Business School Rektor Per Holten-Andersen Karin Tovborg Jensen Sendt pr. e-mail: cbs@cbs.dk, rektor@cbs.dk, ktj.edu@cbs.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet Begrundelse for afslag Uddannelsens samfundsmæssige relevans Universitetet har ikke sandsynliggjort,

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Uddannelsen omhandler it s betydning for læring. Den studerende vil opnå viden om didaktiske teorier og viden om, hvordan man opbygger

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL

ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL til Passata Light ACADEMIC EDUCATION TO PROFESSIONS WITH A BACHELOR DEGREE - EXIT FROM OR BACK TO WORK AS HEALTH PROFESSIONAL Berit Eika, professor, MD, Ph.D. r 2. linje i overskriften til Passata Light

Læs mere

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i biologi ved Aalborg Univesitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Rådet traf på rådsmøde 4. februar 2011 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser:

Rådet traf på rådsmøde 4. februar 2011 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser: Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk, rektor@ruc.dk, geeske@ruc.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i uddannelse

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

MASTERUDDANNELSE I IDRÆT OG VELFÆRD

MASTERUDDANNELSE I IDRÆT OG VELFÆRD Akkrediteringsrapport 2015 GENAKKREDITERING 2014 OPFØLGNING PÅ BETINGET POSITIV AKKREDITERING MASTERUDDANNELSE I IDRÆT OG VELFÆRD KØBENHAVNS UNIVERSITET Masteruddannelsen i idræt og velfærd, Københavns

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Bacheloruddannelse i teknisk videnskab (globale forretningssystemer) og kandidatuddannelse. Aalborg Universitet Turnusakkreditering 2013-2

Bacheloruddannelse i teknisk videnskab (globale forretningssystemer) og kandidatuddannelse. Aalborg Universitet Turnusakkreditering 2013-2 Bacheloruddannelse i teknisk videnskab (globale forretningssystemer) og kandidatuddannelse i virksomhedssystemer Aalborg Universitet Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi og projektledelse.

Positiv akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi og projektledelse. Copenhagen Business School Rektor Per Holten-Andersen Karin Tovborg Jensen Sendt pr. e-mail: cbs@cbs.dk, rektor@cbs.dk, ktj.edu@cbs.dk Positiv akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA LEDERE DER ER KLAR TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER SKABER FORUDSÆTNINGEN FOR VORES SUCCES Hos DESMI har vi sendt flere nøglemedarbejdere på MBA-uddannelsen på

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i Global Innovation Management

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i Global Innovation Management Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Ministeren for uddannelse og forskning har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af et

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervssprog og international erhvervskommunikation,

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.

Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk Akkreditering af nyt

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning,

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA.

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

(Global Operations & Innovation Management) For BAIT Students, Based on the Revised Program for 2010

(Global Operations & Innovation Management) For BAIT Students, Based on the Revised Program for 2010 International Technology Management (Global Operations & Innovation Management) For BAIT Students, Based on the Revised Program for 2010 Global Operations & Innovation Management Become a Leader of Managing

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Kandidatuddannelse i Global Innovation Management (Erasmus Mundus) Aalborg Universitet

Kandidatuddannelse i Global Innovation Management (Erasmus Mundus) Aalborg Universitet Kandidatuddannelse i Global Innovation Management (Erasmus Mundus) Aalborg Universitet Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015 STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2015 LEDERE MED DE RETTE KOMPETENCER ER EN FORUDSÆTNING FOR VORES FORTSATTE SUCCES Jeg havde fornøjelsen af at sige tillykke til MBA-uddannelsens første dimittender

Læs mere

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NY UDDANNELSE KANDIDATUDDANNELSE I SUNDHEDSINNOVATION COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NY UDDANNELSE KANDIDATUDDANNELSE I SUNDHEDSINNOVATION COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NY UDDANNELSE KANDIDATUDDANNELSE I SUNDHEDSINNOVATION COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL [Titel] Kandidatuddannelsen i sundhedsinnovation, Copenhagen Business School

Læs mere

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse (MMT) Torben Andersen direktør, cand.merc. og ph.d. Torben Andersen Team Copenhagen efterår 2007 1 Indhold Talent management en af tidens buzz words Den større eksterne

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

Akkreditering - hvorfor og hvordan?

Akkreditering - hvorfor og hvordan? Læs om ekstern kvalitetssikring af uddannelser på universiteterne i Danmark. Akkreditering anno 2012 Side 2 Danske universitetsuddannelser skal være i verdensklasse. Danmark skal kunne imødekomme kravet

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i socialt entreprenørskab

Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i socialt entreprenørskab Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk rektor@ruc.dk geeske@ruc.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i socialt entreprenørskab

Læs mere

ma- versiteter. Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: tivt. Rådet relevans r februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Københavnn Normeret studietid:

ma- versiteter. Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: tivt. Rådet relevans r februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Københavnn Normeret studietid: Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende ma- steruddannelse i socialpædagogik. Akkrediteringsrådet

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FINDES PÅ WWW.ACEDENMARK.DK

Læs mere

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i drama-og teaterpædagogik Masteruddannelsen i drama-

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen. Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk

Hotel- og Restaurantskolen. Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Hotel- og Restaurantskolen Att.: Marianne Juul Jensen Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk Akkreditering af ny uddannelse til professionsbachelor i International

Læs mere

Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management

Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark Professionshøjskolen University College Nordjylland Att.: Ole Faaborg og Henriette Eduardsen Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk heed@noea.dk ucn@ucn.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

BACHELORUDDANNELSERNE I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDS- KOMMUNIKATION AARHUS UNIVERSITET

BACHELORUDDANNELSERNE I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDS- KOMMUNIKATION AARHUS UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2015 GENAKKREDITERING 2013-2 OPFØLGNING PÅ BETINGET POSITIV AKKREDITERING BACHELORUDDANNELSERNE I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDS- KOMMUNIKATION AARHUS UNIVERSITET Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

bache- Oddershedee Nisrin Adel Rektor Jens Hamad Sendt pr. e-mail: februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Slagelse School.

bache- Oddershedee Nisrin Adel Rektor Jens Hamad Sendt pr. e-mail: februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Slagelse School. Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershedee Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk, niha@sdu.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bache- loruddannelse i erhvervsøkonomi, HA.

Læs mere

Master i. international virksomhedskommunikation

Master i. international virksomhedskommunikation Master i international virksomhedskommunikation 2 Fleksibel og målrettet uddannelse til dig, der vil videre i karrieren Har du brug for at forbedre dine kommunikative og ledelsesmæssige kompetencer enten

Læs mere

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport.

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i katastrofehåndtering ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Hvad sker lige nu inden for projektledelsesforskning i Danmark?

Hvad sker lige nu inden for projektledelsesforskning i Danmark? Hvad sker lige nu inden for projektledelsesforskning i Danmark? Eva Riis Ekstern lektor SDU Hvad sker på universiteterne? Aalborg Universitet Aarhus Universitet Syddansk Universitet Roskilde Universitet

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Niels Brock Att.: Konsulent Dan Holt Jensen Sendt pr. mail: dje@brock.dk brock@brock.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Ole Gram-Olesen Sendt pr. mail: oo@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Uddannelsesleder Hanne Feld Sendt pr. e-mail: hafe@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Projekt Danmarks Maritime Klynge. - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt

Projekt Danmarks Maritime Klynge. - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt Projekt Danmarks Maritime Klynge - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt Om projektet Partnere i projektet Analyser og data: SWOT-analyse (Oxford Research og EMUC) Benchmarkinganalyse (CBS) Best practice-analyse

Læs mere

Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag

Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag Efterår 2015 Beskrivelse af fagene: Global marketing management Human resource management Kommunikation og Pressekontakt Innovationsledelse (undervises på

Læs mere

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 2

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 2 Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Revideret brev: Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i moms og afgifter

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Tietgenskolen Att.: Projektleder Regitze Kristensen Sendt pr. e-mail: rekr@tietgen.dk ts@tietgen.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Professionshøjskolen Via University College Att.: Mette Lyager. Sendt pr. e-mail: ml@viauc.dk viauc@viauc.dk

Professionshøjskolen Via University College Att.: Mette Lyager. Sendt pr. e-mail: ml@viauc.dk viauc@viauc.dk ACE Denmark Professionshøjskolen Via Att.: Mette Lyager Sendt pr. e-mail: ml@viauc.dk viauc@viauc.dk Akkreditering af nyt udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration Akkrediteringsrådet

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2009

NYHEDSBREV OKTOBER 2009 ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT HANDELSHØJSKOLEN AARHUS UNIVERSITET DSBR NYHE NYHEDSBREV OKTOBER 2009 Emnerne i dette nyhedsbrev er: - Optagelsestal - Ny struktur for HD 2. dels specialer - Certifikat projekt

Læs mere

Andre oplysninger såsom tekst til uddannelsesguiden fremgår af akkrediteringsrapporten.

Andre oplysninger såsom tekst til uddannelsesguiden fremgår af akkrediteringsrapporten. Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA (engelsk) Akkrediteringsrådet har

Læs mere

Vejledning til institutionsakkreditering

Vejledning til institutionsakkreditering Vejledning til institutionsakkreditering Udkast af 25. april 2013 25. april 2013 Studiestræde 5 1455 København K Telefon 3392 6900 Telefax 3392 6901 E-post acedenmark@acedenmark.dk Netsted www.acedenmark.dk

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business administration, executive (EMBA)

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business administration, executive (EMBA) Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk

Læs mere

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervssprog og international erhvervskommunikation, spansk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i teknisk videnskab (innovation & business)

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i teknisk videnskab (innovation & business) Syddansk Universitet Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk, niha@sdu.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i teknisk videnskab (innovation & business) Akkrediteringsrådet

Læs mere

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Copenhagen Business School Rektor Johan Roos Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse i corporate performance Masteruddannelsen i Corporate Performance

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSE I FØDE- VAREINNOVATION OG SUNDHED

KANDIDATUDDANNELSE I FØDE- VAREINNOVATION OG SUNDHED Akkrediteringsrapport 2015 GENAKKREDITERING 2014 OPFØLGNING PÅ BETINGET POSITIV AKKREDITERING KANDIDATUDDANNELSE I FØDE- VAREINNOVATION OG SUNDHED KØBENHAVNS UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2014 Publikationen

Læs mere

ma- Rektor Jens Oddershedee Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: Akkrediteringsrådet e positivt. udarbejdet. februar 2011. 19.

ma- Rektor Jens Oddershedee Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: Akkrediteringsrådet e positivt. udarbejdet. februar 2011. 19. Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershedee Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk, niha@sdu.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende ma- steruddannelse i projektledelse. Akkrediteringsrådet

Læs mere

Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad. Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk

Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad. Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi

Læs mere

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis.

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis. Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering af ny masteruddannelse i it-innovation. Akkrediteringsrådet har 20. juni 2014 akkrediteret masteruddannelsen

Læs mere

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013 Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet Kort sagt 28. maj 2013 Syddansk Universitet Facts Oprettet i 1966 Indtægter: 2.800 mill. kr. 5 fakulteter: Det Tekniske Fakultet Det Naturvidenskabelige Fakultet

Læs mere

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.ku.dk ku@ku.dk

Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.ku.dk ku@ku.dk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Sendt pr. e-mail: rektor@adm.ku.dk ku@ku.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i religionshistorie Kandidatuddannelsen

Læs mere

Lov nr. 601 af 12. juni 2013 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven)

Lov nr. 601 af 12. juni 2013 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven) Aarhus Universitet Marianne Kjær Astrid Marie Gad Knudsen Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk, agk@au.dk Positiv akkreditering af ny kandidatuddannelse i statskundskab (engelsksproget) Akkrediteringsrådet

Læs mere

kandi- Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: relevans r februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: og mak- Normeret studietid: se (vedlagt) simumramme:

kandi- Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: relevans r februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: og mak- Normeret studietid: se (vedlagt) simumramme: Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandi- datuddannelse i pædagogisk antropologi

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i antropologi - engelsk

Læs mere

Masteruddannelse i ledelsesudvikling Copenhagen Business School. Genakkreditering 2013-1 opfølgning på betinget positiv akkreditering

Masteruddannelse i ledelsesudvikling Copenhagen Business School. Genakkreditering 2013-1 opfølgning på betinget positiv akkreditering Masteruddannelse i ledelsesudvikling Copenhagen Business School Genakkreditering 2013-1 opfølgning på betinget positiv akkreditering Genakkreditering, 2013-1 Publikationen er udgivet elektronisk på www.acedenmark.dk

Læs mere

Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen. Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk

Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen. Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-493/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udvikling af forskningsorienterede miljøer

Udvikling af forskningsorienterede miljøer Udvikling af forskningsorienterede miljøer - Strategiske valg, hvordan kommer vi i gang og lavthængende frugter Erhvervsakademiernes Rektorkollegium Seminar Nyborg Strand Den 13. jan. 2013 Søren Barlebo

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse Roskilde Universitet Rektor Hanne Leth Andersen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk, rektor@ruc.dk, geeske@ruc.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse

Læs mere

Aarhus Universitet Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk

Aarhus Universitet Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i retorik og formidling. Masteruddannelsen i retorik og formidling

Læs mere

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

Læs mere