Akkrediteringsrådet har på rådsmødet 19. juni 2013 behandlet masteruddannelsen (MBA) i shipping og logistik.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Akkrediteringsrådet har på rådsmødet 19. juni 2013 behandlet masteruddannelsen (MBA) i shipping og logistik."

Transkript

1 Copenhagen Business School Rektor Per Holten-Andersen Karin Tovborg Jensen Sendt pr. Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse (MBA) i shipping og logistik Akkrediteringsrådet har på rådsmødet 19. juni 2013 behandlet masteruddannelsen (MBA) i shipping og logistik. Rådet traf på rådsmødet 31. august 2011 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen. I har haft en frist på 1 år til at rette op på de forhold, der var udslagsgivende for rådets betinget positive akkreditering og har inden udløbet af denne frist indsendt dokumentation for ændringer af disse. ACE Denmark har udarbejdet en supplerende akkrediteringsrapport på baggrund af et akkrediteringspanels vurdering af jeres dokumentation. Rapporten er vedlagt. Rådet har på baggrund af den supplerende akkrediteringsrapport akkrediteret uddannelsen positivt, jf. akkrediteringslovens 1 7. Det er rådets helhedsvurdering, at kriterierne for uddannelsens relevans og kvalitet er opfyldt tilfredsstillende. Rådet har vurderet uddannelsen ud fra de kriterier for relevans og kvalitet, som fremgår af akkrediteringsbekendtgørelsen 2 og Vejledning til ansøgning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser, 1. udgave, 1. marts Akkrediteringsrådet 21. juni 2013 ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen Bredgade København K Telefon Telefax E-post Netsted CVR-nr Sagsbehandler Malene Hyldekrog Telefon E-post Ref.-nr. 13/ Akkrediteringsrådets godkendelse Uddannelsen blev 30. september 2011 godkendt på baggrund af rådets betinget positive akkreditering og afgørelsen fra Styrelsen for Universiteter og Internationalisering af 19. september 2011 om takst, titel, uddannelsens normerede studietid samt eventuel fastsættelse af maksimumramme, jf. universitetslovens 3, stk Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 2 Bekendtgørelse nr af 14. december 2009 om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser (akkrediteringsbekendtgørelsen) med senere ændringer 3 Lovbekendtgørelse nr. 695 af 22. juni 2011 (universitetsloven) Side 1/2

2 Da uddannelsen fuldt ud lever op til kriterierne for en positiv akkreditering, godkendes den for den resterende turnusperiode. Akkrediteringen er gældende til og med 30. september 2017, jf. 7, stk. 2 i akkre- diteringsloven. I er velkomne til at kontakte direktør Anette Dørge Jessen på aceden- hvis I har spørgsmål eller behov for mere information. Med venlig hilsen Christian Thune Næstformand Akkrediteringsrådet Anette Dørge Jessen Direktør ACEE Denmark ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen Bilag: Kopi af akkrediteringsrapport Dette brev er også sendt til: Børne- og Undervisningsministeriet Danmarks Statistik Styrelsen for Universiteter og Internationalisering Side 2/ 2

3 Masteruddannelse (MBA) i shipping og logistik Copenhagen Business School Genakkreditering opfølgning på betinget positiv akkreditering

4 Genakkreditering, Publikationen er udgivet elektronisk på 2

5 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling... 5 Uddannelsens kompetenceprofil i Uddannelsens struktur i Resumé af kriterievurderingerne fra akkrediteringen i Indstilling Kriterium 2: Uddannelsen er baseret på forskning og er knyttet til et aktivt forskningsmiljø af høj kvalitet. 12 Kriterium 3: Uddannelsens faglige profil og niveau Kriterium 4: Uddannelsens struktur og tilrettelæggelse

6 Indledning Denne akkrediteringsrapport danner grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om akkreditering og godkendelse af en uddannelse, der tidligere har opnået en betinget positiv akkreditering. Akkrediteringsrapporten er udarbejdet af ACE Denmark. I rapporten behandles alene de kriterier og vurderingspunkter, som var udslagsgivende for Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering. Den faglige vurdering, som fremgår af akkrediteringsrapporten, er foretaget af et akkrediteringspanel. Akkrediteringspanelet har læst universitetets dokumentationsrapport og har haft møder med repræsentanter for uddannelsen. ACE Denmark har udarbejdet indstillingen til Akkrediteringsrådet på baggrund af panelets faglige vurderinger. Akkrediteringsrapporten har været i høring på universitetet. Universitetets høringssvar er indarbejdet i akkrediteringsrapporten under de relevante kriterier. Akkrediteringspanelet har vurderet uddannelsen ud fra de kriterier som fremgår af den akkrediteringsbekendtgørelse 1, som var gældende på tidspunktet for akkreditering og Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser, 1. udgave, marts Akkrediteringsrapporten består af fire dele: - ACE Denmarks indstilling til Akkrediteringsrådet - Et resumé af vurderingerne fra indstillingen om betinget positiv akkreditering - Akkrediteringsrådets begrundelse for afgørelsen om betinget positiv akkreditering - Den faglige vurdering af uddannelsen 1 Bekendtgørelse nr af 14. december 2009 om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser (Akkrediteringsbekendtgørelsen) 4

7 Sagsbehandling Akkrediteringspanelet Der er nedsat et akkrediteringspanel som del af sagsbehandlingen. Akkrediteringspanelet er sammensat af personer, som har en indgående forståelse for undervisning og forskning inden for fagområdet, uddannelsestilrettelæggelse og forholdene på arbejdsmarkedet. Akkrediteringspanelet for masteruddannelsen (MBA) i shipping og logistik består af to kernefaglige eksperter, en aftagerrepræsentant og en studerende. Kernefaglig ekspert Professor Siri Pettersen Strandenes, Institutt for samfunnsøkonomi, Norges Handelshøyskole (NHH). Siri Strandenes er uddannet civiløkonom og bestod Høyere Avdelings Eksamen i 1978 fra NHH. I perioden var hun forsker ved Senter for anvendt forskning (SAF) i Bergen (fra 1992 SNF). Siri Strandenes har været ansat ved NHH siden Hendes forskningsområder er Shipping Economics, Airline Economics, International Economics og Industrial Organisation. Derudover er hunvisiting porfessor ved Faculty of Finance, Cass Business School. Hun underviser både bachelor- og kandidatstuderende i bl.a. shippingøkonomi. Siri Strandenes var desuden kernefaglig ekspert i panelet, da uddannelsen blev akkrediteret i Kernefaglig ekspert Professor Arne Jensen, School of Business, Economics and Law, Göteborg Universitet Arne Jensen har siden 1996 været Research Fellow og professor i transportøkonomi og logistik ved Göteborg Universitet. Inden dette var han professor mso i marketing og lektor i handel. Arne Jensen er nu ansat som professor emeritus, men han er stadig aktiv forsker, leder en række forskningsprojekter og er hovedvejleder for ph.d.-studerende. Aftagerrepræsentant Finn Bech Andersen, HR-chef i COWI Danmark Finn Bech Andersen er uddannet kaptajn fra Flyvevåbnets Officerskole (1995) og har en mastergrad fra U.S. Air University i Military Science and Operational Art (1999). Finn Bech Andersen startede sin karriere som kaptajn i forsvaret. Fra var han ansat som senior director i Maersk Line, A.P. Møller Mærsk, hvor han bl.a. havde ansvarsområder inden for HR, organisationsudvikling, strategi og læring. Finn Bech Andersen har sit eget konsulentfirma Finn Bech Consult og har været HR-chef i COWI Danmark siden 1. februar Finn Bech Andersen er derudover ekstern underviser på professionshøjskolen UCC, CBS og Syddansk Universitet, hvor han underviser i ledelse, forandringsledelse og Human Ressources. Finn Bech Andersen var også aftagerrepræsentant i panelet, da uddannelsen blev akkrediteret i Studerende Helle Rosendal-Andersen, master i organisationspsykologi, Roskilde Universitet 5

8 Helle Rosendal-Andersen er oprindeligt uddannet farmaceut og har siden taget en uddannelse som coach samt en master i organisationspsykologi. Hun har tidligere arbejdet som kvalitetschef og QP i medicinalindustrien og som afdelingsleder på et teknisk gymnasium. Nu arbejder Helle Rosendal-Andersen som ledelsesog organisationskonsulent i sit eget konsulentfirma, Attenzion. Hun har desuden siddet i studienævnet på Farmaceutisk Højskole og i udvalg til vurdering af videnskabeligt personales faglige kvalifikationer. Datoer i sagsbehandlingen Dokumentationsrapport modtaget 14. december 2012 Eventuel indhentning af supplerende dokumentation 11. marts modtaget supplerende dokumentation: Udkast til studieordning for optaget 2013 Oversigt over sammenhæng mellem kompetenceprofilens mål og modulernes læringsmål Oversigt over sammenhæng mellem prøveformer og læringsmål 9. april 2013 supplerende dokumentation indhentet af ACE Denmark: Information om CBS Maritime: Akkrediteringspanelets besøg på universitetet 6. februar 2013 Akkrediteringsrapport sendt i høring på universitetet 2. maj 2013 Høringssvar modtaget 17. maj 2013 Sagsbehandling afsluttet 22. maj 2013 Dato for Akkrediteringsrådets møde 19. juni 2013 Bemærkninger Genakkrediteringen sker på baggrund af vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser, 1. udgave, marts 2010 og Akkrediteringsrådets afgørelse af 31. august Uddannelsen optager studerende hvert andet år. Det vil sige, at uddannelsens sidste optag var for efterårssemesteret Akkrediteringsrapporten tager udgangspunkt i et udkast til den studieordning, som vil være gældende for de studerende, som optages på uddannelsen fra efteråret Der er afholdt besøg på Copenhagen Business School. Akkrediteringspanelet holdt møde med uddannelsesledelsen og uddannelsens undervisere. 6

9 Uddannelsens kompetenceprofil i 2013 Knowledge The aim of Executive MBA in Shipping and Logistics is to give the participants an understanding of the shipping industry, its global position and relationships, and to give the student an understanding of complexities and dynamics in the industry producing strategic challenges and opportunities for economic and institutional actors. The programme adopts a holistic view of shipping - integrating commercial, technological and financial aspects as well as maritime law and supply-chain management, and leadership challenges. Being a research based and practice oriented university programme, Executive MBA in Shipping and Logistics gives the students knowledge at highest international level as well as practice-based knowledge integrated into the different learning elements. Moreover the graduates are able scientifically to reflect upon scientific as well as practical knowledge and the graduates are capable of identifying scientific issues. The graduates are able critically to choose among the different theoretical perspectives learned. Graduates from the Executive MBA in Shipping and Logistics have in depth knowledge within several fields of study. Students will learn general economics, finance and management, and have specialized knowledge of the shipping industry: 1) The shipping market and its institutions, its dynamics and historical developments 2) Drivers in shipping innovation and the development of World trade 3) The shipping as a competitive industry 4) Main restrictions that determine main dimensions and aspects of ship design 5) Principles of operations and service management and how they can be applied to the maritime, transportation and logistics industries 6) Overview of the legal framework governing international shipping including the main bodies involved in creating new legislations and regulations. 7) Theoretical understanding of leadership as organizational practice. Skills Graduates have acquired a scientifically based knowledge within several fields of study and they will be able to identify scientific issues related to the shipping industry and a shipping company. The participants of the program develop skills to apply the knowledge gained to practical situations and independently carry out analysis using different scientific theories and methods. They will be able to: Operate on a first and second order level of knowledge understanding in terms of using theory and critically to choose from the different theories. In that respect graduates are both able to analyze and identify scientific issues and by reflecting on appropriate scientific methods suggest solutions and develop implementation plans. Acquire skills within general economics, finance and management, as well as industry specific fields of knowledge such as market, regulation, ship design, maritime law, transport logistics, etc. Apply theoretical framework for understanding the shipping company in the global mar- 7

10 ket. Develop strategies to achieve better performance both in term of corporate strategy and business strategy by employing different scientific methods to independently analyze their industry, company and competitors and apply to real life practical situation Being a research based program our graduates learn how to use theories and scientific method and to design new analytical models and framework for understanding industry and company dynamics. This is an extremely important skill for our graduates due to the changes and challenges in contemporary global shipping market and industry. Have strong skills in using scientific methods and theories relevant within the shipping industry; however they will also be able to involve academic peers and non-specialist in problem solving using research based knowledge. The program develops the students skills in understanding own leadership capacity. Competence The ultimate goal of the Executive MBA in Shipping and Logistics program is to develop the competence profile of the participants to: Understand the complexity of world trade and globalization and its impact on drivers in supply and demand both in their own segment as well as in the entire maritime transport industry, based on which develop strategy and manage to implement solutions. Use different methodologies and tools to carry out different analysis based on the different market situations arising from a cyclic market such as the shipping industry which is based on geopolitical elements, shift of trade routes created by the sources of raw material as well as outsourcing and insourcing and the regulatory criterion. Act reflectively and with confidence in a business with unpredictable changes and extreme cycles and develop new strategies to respond to the market fluctuation in collaboration with the different players. Be able to perform own leadership practice explicitly in the context of globalization and local situations. In that respect they are able to act with a professional responsible in own organization as well as in collaborative settings in the industry. (Supplerende dokumentation 11. marts 2013, Udkast til studieordning 6). 8

11 Uddannelsens struktur i 2013 Title ECTS Module 1 Shipping as a business and as a market 4,5 Module 2 Supply-chain management 5 Module 3 International economics and market analysis 4,5 Module 4 Ship design 5 The maritime legal framework Module 5 Operational management and information technology 4,5 Module 6 Investment analysis, risk management and finance 5 Module 7 International marketing and organisation 5 Module 8 Managing strategy and change 4,5 Integrated Leadership (integrated in module 1, 3, 5 and 8) 2 Module 9 Integrating Strategy Project: 20 ISP - ISP Workshop - Presentation of industry analysis - Presentation of company and issue analysis - Presentation of the total ISP with implementation plan Total ECTS 60 (Supplerende dokumentation 11. marts 2013, Udkast til studieordning 7). 9

12 Resumé af kriterievurderingerne fra akkrediteringen i 2011 Tilfredsstillende Delvist tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende Akkrediteringsrådets begrundelse for afgørelse om betinget positiv akkreditering i 2011 Akkrediteringsrådet bemærker, at den organisatoriske ramme for uddannelsens forskningsbasering vurderes at være sårbar, eftersom en stor del af uddannelsens tilrettelæggere ikke står i et kontraktmæssigt forhold til CBS. Akkrediteringsrådet bemærker, at uddannelsens kompetenceprofil, som den er beskrevet, ikke i tilstrækkelig grad vurderes at leve op til kvalifikationsrammens typebeskrivelse for masteruddannelser. Akkrediteringsrådet bemærker, at det er uklart, om og hvordan den praktiske tilrettelæggelse af uddannelsen understøtter og sikrer, at de studerende når kompetenceprofilens mål om sociale færdigheder. Ligeledes bemærker Akkrediteringsrådet, at de sociale færdigheder ikke i tilstrækkelig grad udprøves gennem uddannelsens prøveformer. 10

13 Indstilling Indstilling Kriterievurderinger Positiv akkreditering Tilfredsstillende Afslag på akkreditering Delvist tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende Begrundelse Masteruddannelsen i shipping og logistik på Copenhagen Business School indstilles til positiv akkreditering. Uddannelsen vurderes på tilfredsstillende vis at opfylde alle akkrediteringskriterierne. Indstillingen sker på baggrund af en vurdering af universitetets arbejde med de forhold, som Akkrediteringsrådet bemærkede og lagde vægt på ved akkrediteringen i CBS har styrket den organisatoriske ramme for uddannelsen ved at udpege modulkoordinatorer, der er fuldtidsansatte forskere på CBS. Dertil kommer, at CBS er i gang med at styrke den maritime forskning på CBS gennem det nyoprettede center CBS Maritime, der skal koordinere de maritime forsknings- og undervisningsaktiviteter på CBS. Der er udpeget ressourcepersoner i CBS Maritime, som skal fungere som sparringspartnere for modulkoordinatorerne. CBS har igennem hele uddannelsens levetid benyttet eksterne undervisere, som er ledende inden for deres forskningsområde, til at undervise på uddannelsen. Dette vil CBS fortsætte med, men har formaliseret samarbejdet gennem indførelsen af kontrakter, som specificerer forpligtelser i forbindelse med undervisning og vejledning. CBS har desuden udarbejdet en ny kompetenceprofil og opdateret læringsmålene for de enkelte moduler, sådan at både kompetenceprofil og læringsmål lever op til kvalifikationsrammens krav for masteruddannelser. Sociale færdigheder er taget ud og erstattet med læringsmål i leadership. Samtidig er det blevet tydeliggjort, hvordan Integrated Leadership indgår på uddannelsen. Modulet er tildelt ECTS-point og afsluttes nu med en skriftlig prøve. 11

14 Kriterium 2: Uddannelsen er baseret på forskning og er knyttet til et aktivt forskningsmiljø af høj kvalitet Vurdering ved akkreditering i 2011 Kriterium 2 var tidligere opfyldt: tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringsrådets begrundelse i 2011 Akkrediteringsrådet bemærker, at den organisatoriske ramme for uddannelsens forskningsbasering vurderes at være sårbar, eftersom en stor del af uddannelsens tilrettelæggere ikke står i et kontraktmæssigt forhold til CBS. Vurdering ved genakkreditering i 2013 Kriterium 2 er opfyldt: tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Vurdering ved genakkreditering Sammenhæng mellem forskningsområder og uddannelsens fagelementer Da uddannelsen blev akkrediteret i 2011var forskere ansat på CBS ansvarlig for undervisningen i præ-mba modulet (ikke obligatorisk), modul 2 Supply-chain Management, og den del af modul 7 der handler om international marketing. Derudover benyttede CBS sig af fagkoordinatorer/undervisere fra andre danske og udenlandske universiteter og handelshøjskoler. En mindre andel af uddannelsens moduler blev varetaget af personer fra erhvervslivet ansat inden for shipping og logistik. Akkrediteringspanelet vurderede ved akkrediteringen, at de fagansvarlige/underviserne forskede i områder, der var relevante for og understøttede uddannelsen og de enkelte moduler. Panelets vurderede også, at flere af de fagansvarlige/underviserne var ledende inden for deres forskningsområde. Forskningsdækningen var imidlertid baseret på mundtlige aftaler mellem uddannelsesledelsen og den pågældende fagansvarlige mere end et formelt ansættelsesforhold. Derfor vurderede akkrediteringspanelet, at uddannelsens forskningsdækning var god, men sårbar. CBS har siden akkrediteringen i 2011 reorganiseret den organisatoriske ramme for uddannelsen. Nedenstående oversigt viser et uddrag af, hvem der koordinerer og/eller underviser på det enkelte modul og forankringen til den nyoprettede forsknings- og undervisningsplatform CBS Maritime : 12

15 (Dokumentationsrapport, s. 8). Undervisere Som det var tilfældet ved akkrediteringen i 2011 benytter CBS sig i høj grad af undervisere fra andre danske og udenlandske universiteter og handelshøjskoler, ligesom en mindre andel af underviserne er personer fra erhvervslivet ansat inden for shipping og logistik. Det er en bevidst strategi for CBS at gøre brug af stærke kapaciteter inden for shipping og logistik som eksterne undervisere på uddannelsen (Dokumentationsrapport, s. 10). Underviserne er i overvejende grad de samme som ved akkrediteringen i 2011 og er ifølge CBS blevet benyttet i en årrække. Akkrediteringspanelet vurderer som ved akkrediteringen i 2011, at underviserne underviser i områder, som de forsker i eller har erhvervsmæssig ekspertise inden for. CBS har indført kontrakter med eksterne undervisere og gæsteforelæsere. Kontrakten specificerer bl.a. underviserens forpligtelser i forhold til det konkrete modul, der skal undervises i (jf. appendix D). Modulkoordinatorer Til forskel fra akkrediteringen i 2011 er de fleste af underviserne ikke længere fagansvarlige. I stedet er der til hvert modul udpeget modulkoordinatorer fra CBS og ressourcepersoner i CBS Maritime. Modulkoordinatorerne forsker i områder som supply chain management, logistik, operations management, corporate finance, organisationsteori og international kontraktret, privat- og procesret (appendix B1, B2 og B3). Akkrediteringspanelet konstaterer, at hovedparten af modulkoordinatorerne har ikke en lang forskningshistorik inden for shipping. Det er dog tydeligt for panelet, at flere af modulkoordinatorerne er begyndt at bruge shippingcases i deres forskning. CBS Maritime CBS Maritime skal sikre den faglige ekspertise inden for shipping på CBS (Appenix A: Strategy for CBS Maritime, s. 4). Hensigten er, at ressourcepersonerne i CBS Maritime skal indgå i dialog med modulkoordinatorerne om det enkelte modul og sikre koblingen til shipping. CBS Maritime blev etableret som center 1. marts 2013 og har til formål at styrke anvendt maritim forskning og uddannelse på CBS. Der er udpeget en director og en co-director, som er ansvarlige for aktiviteterne på det maritime område og udviklingen af CBS Maritime. Derudover er der nedsat en styregruppe, som koordinerer aktiviteterne. Programme director for masteruddannelsen i shipping og logistik er en del af styregruppen (http://www.cbs.dk/forskning/institutter-centre/cbs-maritime). 13

16 Centeret skal integrere alle forsknings-, undervisnings- og kommunikationsaktiviteter inden for det maritime område (Appendix A: Strategy for CBS Maritime, s. 3). CBS Maritime vil desuden afholde og støtte seminarer og workshops om maritim uddannelsesudvikling (Dokumentationsrapport, s. 7). Maritim forskning er ifølge CBS og akkrediteringspanelet i høj grad et anvendt forskningsområde, hvor andre forskningsområder anvendes på maritime problemstillinger. CBS Maritime består af forskere fra forskellige institutter med interesse for den maritime sektor. I strategien fremgår det: It will bridge management disciplines based on standard Business economics ( ), Logistics and Operations Management, International and business law, Industrial economics, Economic geography, International Business, Business history, and Sociological perspectives on organizations and their surroundings (Strategy for CBS Maritime, s. 6). Forskningsmæssigt fokuserer CBS Maritime på økonomisk organisering, forandring og udvikling inden for skibsfarten og de relaterede maritime erhverv (skibsbygning og reparation, maritime udstyrsproducenter, maritim servicevirksomhed og offshore olie- og gasudvinding) (http://www.cbs.dk/forskning/instituttercentre/cbs-maritime/forskning). Derudover er der også forskning i områder som maritim lovgivning og global shipping i små lande. Som det var tilfældet med modulkoordinatorerne, er det ikke alle ressourcepersonerne i CBS Maritime, som har en lang forskningshistorik inden for shipping. Akkrediteringspanelet vurderer dog, at maritim forskning på CBS er steget inden for de seneste par år. På besøget fortalte modulkoordinatorerne, at organiseringen med ressourcepersonerne er relativt ny, og derfor havde de endnu ikke stor erfaring med at gøre brug af ressourcepersonerne. En af modulkoordinatorerne kunne dog fortælle, at ressourcepersonerne var blevet involveret i opdatering af modulbeskrivelsen. Akkrediteringspanelet vurderer, at forskning inden for det maritime område og CBS Maritime er i en opstartsfase. Hovedparten af modulkoordinatorerne og ressourcepersonerne har ikke en lang forskningshistorik inden for shipping, men er begyndt at bruge shippingcases i deres forskning. CBS har dermed fået etableret de grundlæggende elementer for forskningsbasering inden for det maritime område, og herunder shipping, på CBS. Organiseringen er dog endnu ikke helt institutionaliseret for masteruddannelsen. Akkrediteringspanelet vurderer, som ved akkrediteringen i 2011, at underviserne forsker i områder, der er relevante for og understøtter uddannelsen, og at flere af underviserne er ledende inden for deres forskningsområde. Kontrakten sikrer, at de eksterne underviseres forpligtelser er specificeret, men panelet vurderer, at kontrakten vil skulle fornyes, hver gang det pågældende modul udbydes. Kontrakten sikrer derfor ikke uddannelsens forskningsbasering over tid. Akkrediteringspanelet vurderer dog, at den nye organisering med modulkoordinatorer fra CBS og koblingen til CBS Maritime vil sikre uddannelsens forskningsbasering fremadrettet. Samlet vurderer akkrediteringspanelet, at der er sammenhæng mellem uddannelsens fagelementer og forskningsområder bag uddannelsen, fordi underviserne forsker i fagområder, der er relevante for uddannelsen, og CBS på længere sigt vil sikre forskningsbaseringen gennem CBS Maritime. Uddannelsens tilrettelæggere I 2012 blev der udpeget et nyt studienævn for uddannelsen. Studienævnet har det formelle ansvar for uddannelsen og består af lektor Carsten Ørts Hansen, professor Britta Gammelgaard, professor Ken Bechmann og tre studerende (Dokumentationsrapport, s. 9). Carsten Ørts Hansen er en del af CBS Maritime, og Britta Gammelgaard og Ken Bechmann er modulkoordinatorer på uddannelsen (Dokumentationsrapport, s. 8). Hvert modul har en modulkoordinator. Modulkoordinatorerne har sammen med studienævnet ansvaret for modulernes indhold, sammenhæng, progression og udvikling. CBS fremhæver desuden vigtigheden af dialo- 14

17 gen mellem studienævnet, modulkoordinatorer og programme director Irene Rosberg (Dokumentationsrapport, s. 9). Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsen i udstrakt grad tilrettelægges af VIP er, der forsker inden for et forskningsområde, der er relevant for uddannelsen. Forskningsmiljøets kvalitet CBS har udarbejdet to skemaer, der viser forskningen de seneste tre år på de institutter, som er involveret i uddannelsen. Det første skema angiver antallet af forskningspublikationer, og det andet viser fordelingen på den bibliometriske forskningsindikators niveau 1 og 2. Nedenfor er skemaerne gengivet for 2011: (Dokumentationsrapport, s. 11) Skemaerne angiver institutternes samlede publikationsniveau, og den maritime forskning udgør kun en mindre andel af publikationerne. Derfor er ovenstående skemaer kun i nogen grad direkte relevant for masteruddannelsen i shipping og logistik. Tallene repræsenterer dog også den forskning, som bedrives inden for logistik, operations management, supply chain management og finance, som er relevante forskningsområder for uddannelsen. Akkrediteringspanelet har derfor også forholdt sig til cv er for uddannelsens undervisere, modulkoordinatorer og forskere tilknyttet CBS Maritime. Akkrediteringspanelet vurderer, at forskningen inden for det maritime område, herunder shipping, er under opbygning på CBS gennem CBS Maritime. Det fremgår af strategien for CBS Maritime, at: It is important for CBS maritime to recruit new faculty. In the medium to long term CBS Maritime must have a Human Resource Plan, including promotions (e.g. professorship in maritime management) and new faculty. The development of an HR Plan will have a high priority in 2013, and will also consider the possibility of external financing of positions (e.g. endowed chairs). (Appendix A: Strategy for CBS Maritime, s. 8). På besøget fortalte ledelsen desuden, at der skal tilknyttes et antal ph.d.-studerende til CBS Maritime, som vil bidrage til opbygningen af et maritimt forskningsmiljø på CBS. 15

18 Akkrediteringspanelet vurderer, at undervisere, modulkoordinatorer og ressourcepersoner bedriver forskning af høj kvalitet, og at modulkoordinatorer og ressourcepersoner i stigende grad bedriver forskning, som er relevant for uddannelsen. Panelet bemærker positivt, at det fremgår af strategien for CBS Maritime, at: CBS Maritime will work on initiating relevant research projects that can include the existing guest lecturers from the Blue MBA (Appendix A: Strategy for CBS Maritime, s. 8). Samlet er det akkrediteringspanelets vurdering, at forskningsmiljøet bag uddannelsen er af høj kvalitet. Samlet vurdering Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 2 samlet set er tilfredsstillende opfyldt. Dokumentation Dokumentationsrapport, s Bilag (nr. og titel) - Appendix A: Strategy for CBS Maritime - Appendix B1: CV s for academic staff in the Study Board - Appendix B2: Publication Lists for academic staff in the Study Board - Appendix B3: CV s for academic staff organising the programme - Appendix D: Appendix D: Formalization of the contact with lecturers Oplysninger om CBS Maritime

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business adminsitration (MBA)

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business adminsitration (MBA) Copenhagen Business School Rektor Johan Roos Karin Tovborg Sendt pr. e-mail: cbs@cbs.dk rektor@cbs.dk ktj.edu@cbs.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business adminsitration

Læs mere

uddan- Sendt pr. e-mail:.dk 2012. Opstartsdato: September 2014 Sprog: versiteter. 30. januarr 2014 (vedlagt) om mumramme: Dansk titel: Engelsk titel:

uddan- Sendt pr. e-mail:.dk 2012. Opstartsdato: September 2014 Sprog: versiteter. 30. januarr 2014 (vedlagt) om mumramme: Dansk titel: Engelsk titel: Aalborg Universitet Rektor Finnn Kjærsdam Lisbeth Videbæk Thomsen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, lvt@adm.aau..dk Positiv akkreditering og godkendelse af ny kandidatu uddan- nelse i lyd-

Læs mere

kandi- Sendt pr. e-mail: februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Normeret studietid: se (vedlagt) simumramme: og mak- Dansk titel:

kandi- Sendt pr. e-mail: februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Normeret studietid: se (vedlagt) simumramme: og mak- Dansk titel: Copenhagenn Business School Rektor Per Holten-Andersen Karin Tovborg Jensen Sendt pr. e-mail: cbs@cbs.dk, rektor@cbs.dk, ktj.edu@cbs.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandi- datuddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NY UDDANNELSE KANDIDATUDDANNELSE I SUNDHEDSINNOVATION COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NY UDDANNELSE KANDIDATUDDANNELSE I SUNDHEDSINNOVATION COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NY UDDANNELSE KANDIDATUDDANNELSE I SUNDHEDSINNOVATION COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL [Titel] Kandidatuddannelsen i sundhedsinnovation, Copenhagen Business School

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i naturforvaltning (landskab, biodiversitet og planlægning).

Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i naturforvaltning (landskab, biodiversitet og planlægning). Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Anni Søborg Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk asbe@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i naturforvaltning (landskab,

Læs mere

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 5. marts 2010 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser:

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 5. marts 2010 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser: Copenhagen Business School Rektor Per Holten-Andersen Karin Tovborg Jensen Sendt pr. e-mail: cbs@cbs.dk, rektor@cbs.dk, ktj.edu@cbs.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i

Læs mere

Kandidatuddannelse i Global Innovation Management (Erasmus Mundus) Aalborg Universitet

Kandidatuddannelse i Global Innovation Management (Erasmus Mundus) Aalborg Universitet Kandidatuddannelse i Global Innovation Management (Erasmus Mundus) Aalborg Universitet Turnusakkreditering 2013-2 Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet elektronisk på akkrediteringsraadet.dk

Læs mere

ma- Rektor Jens Oddershedee Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: Akkrediteringsrådet e positivt. udarbejdet. februar 2011. 19.

ma- Rektor Jens Oddershedee Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: Akkrediteringsrådet e positivt. udarbejdet. februar 2011. 19. Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershedee Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk, niha@sdu.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende ma- steruddannelse i projektledelse. Akkrediteringsrådet

Læs mere

flerfagligt funderede og innovative kompetencer i fødevaresektoren.

flerfagligt funderede og innovative kompetencer i fødevaresektoren. Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Kontaktperson Heidi Linnemann Prehn Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk hlp@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i integrerede

Læs mere

Bacheloruddannelse i produktionsudvikling Aalborg Universitet

Bacheloruddannelse i produktionsudvikling Aalborg Universitet Bacheloruddannelse i produktionsudvikling Aalborg Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling...

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i revision

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i revision Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i revision Akkrediteringsrådet

Læs mere

Kandidatuddannelse i sikkerheds- og risikoledelse Københavns Universitet

Kandidatuddannelse i sikkerheds- og risikoledelse Københavns Universitet Kandidatuddannelse i sikkerheds- og risikoledelse Københavns Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA.

Læs mere

bache- Oddershedee Nisrin Adel Rektor Jens Hamad Sendt pr. e-mail: februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Slagelse School.

bache- Oddershedee Nisrin Adel Rektor Jens Hamad Sendt pr. e-mail: februar 2011. 19. juni 2013 Sprog: Udbudssted: Slagelse School. Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershedee Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk, niha@sdu.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bache- loruddannelse i erhvervsøkonomi, HA.

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business administration (MBA)

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business administration (MBA) Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business administration

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business administration, executive (EMBA)

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business administration, executive (EMBA) Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk

Læs mere

Sendt pr. e-mail:.dk. Afslag på akkreditering. Akkrediteringsrådet. kreditering. Aalborg Universitet. ring. for at. opfylder. ven).

Sendt pr. e-mail:.dk. Afslag på akkreditering. Akkrediteringsrådet. kreditering. Aalborg Universitet. ring. for at. opfylder. ven). Aalborg Universitet Rektor Finnn Kjærsdam Lisbeth Videbæk Thomsen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, lvt@adm.aau..dk Afslag på akkreditering Akkrediteringsrådet har 15. november 2013 truffet

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i erhvervssprog i engelsk (med tolke- og translatørprofil).

Positiv akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i erhvervssprog i engelsk (med tolke- og translatørprofil). Copenhagen Business School Rektor Per Holten-Andersen Karin Tovborg Jensen Sendt pr. e-mail: cbs@cbs.dk, rektor@cbs.dk, ktj.edu@cbs.dk Positiv akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i erhvervssprog

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: Aarhus Universitet Att.: Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Afslag på akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i food chain management Akkrediteringsrådet

Læs mere

Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: kendelse af nye. Opstartsdato: Dato for rådsmøde: 3. oktober 2013. Sprog: Dansk titel: Bachelor (BSc) nomi

Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: kendelse af nye. Opstartsdato: Dato for rådsmøde: 3. oktober 2013. Sprog: Dansk titel: Bachelor (BSc) nomi Aarhus Universitet Rektor Brian Bech Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@ @au.dk, mj@ @adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i offentlig politik og økonomi Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i ledelse af byggeri

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i ledelse af byggeri Danmarks Tekniske Universitet Rektor Lars Pallesen Lene Kyhse Bisgaard Sendt pr. e-mail: dtu@dtu.dk rektor@adm.dtu.dk lkr@adm.dtu.dk, chtra@adm.dtu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af

Læs mere

Akkrediteringsrådet har den 14. februar 2012 indsendt indstilling til Styrelsen for Universiteter og Internationalisering om nedenstående forhold.

Akkrediteringsrådet har den 14. februar 2012 indsendt indstilling til Styrelsen for Universiteter og Internationalisering om nedenstående forhold. Syddansk Universitet Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk, niha@sdu.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi-jura, cand.merc.(jur.). Kandidatuddannelsen

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, ml@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, ml@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i globalt systemdesign. Kandidatuddannelsen

Læs mere

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3 Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: auu@auu.dk rektor@adm.auu.dk ml@adm.auu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervssprog og international erhvervskommunikation, spansk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE MASTERUDDANNELSE I KURATERING AARHUS UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE MASTERUDDANNELSE I KURATERING AARHUS UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 NY UDDANNELSE MASTERUDDANNELSE I KURATERING AARHUS UNIVERSITET Masteruddannelse i kuratering Aarhus Universitet Side 2 Masteruddannelse i kuratering Aarhus Universitet 14/009609

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København.

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i politisk kommunikation og ledelse

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i politisk kommunikation og ledelse Copenhagen Business School Rektor Per Holten-Andersen Karin Tovborg Jensen Sendt pr. e-mail: cbs@cbs.dk, rektor@cbs.dk, ktj.edu@cbs.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i

Læs mere

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE KANDIDATUDDANNELSE I IMMUNOLOGI OG INFLAMMATION KØBENHAVNS UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE KANDIDATUDDANNELSE I IMMUNOLOGI OG INFLAMMATION KØBENHAVNS UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 NY UDDANNELSE KANDIDATUDDANNELSE I IMMUNOLOGI OG INFLAMMATION KØBENHAVNS UNIVERSITET Kandidatuddannelse i immunologi og inflammation Københavns Universitet Side 2 Kandidatuddannelse

Læs mere