LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010"

Transkript

1 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Patienthotel D Onkologisk Afdeling D Århus Sygehus

2 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010 for Region Midtjylland Spørgeskemaundersøgelse blandt indlagte og ambulante patienter i Region Midtjylland Rapporten er udarbejdet af Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland Rapporten kan hentes på Center for Kvalitetsudviklings hjemmeside eller ved at kontakte Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé Århus N Telefon: Center for Kvalitetsudvikling, 2011

3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Læsevejledning og begrebsafklaring Afsnittets resultat et hurtigt overblik Sammenligning af afsnittets resultat...9 Samlet indtryk...10 Inden indlæggelsen og ved modtagelsen på afdelingen...12 Personale...14 Behandlingsforløb...16 Information...18 Udskrivelse...20 Hospitalets eget spørgsmål...22 Bilag 1: Kommentarsamling...23

4

5 Indledning 1 Indledning I oktober og december 2010 blev afsnittets indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af indlæggelsen på afsnittet i perioden fra 23. august til 31. oktober. Patienternes svar beskrives i denne rapport. Baggrund Undersøgelsen, der er landsdækkende, gennemføres på vegne af de fem regioner og Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Undersøgelsen er siden 2009 gennemført årligt og omfatter indlagte og ambulante patienter på alle landets offentlige sygehuse samt patienter, som har været behandlet på et privathospital efter reglerne om udvidet frit sygehusvalg. Formål Formålet med undersøgelsen er at bidrage med forslag til indsatsområder i arbejdet med den patientoplevede kvalitet på afsnits-, afdelings-, hospitals-, regions- og specialeniveau. I Region Midtjylland indeholder undersøgelsen foruden nationale spørgsmål også regionale og hospitalsspecifikke spørgsmål. Det giver regionen og dens hospitaler mulighed for at få patienternes vurderinger af områder, der er særligt fokus på. Nogle hospitalsafdelinger i Region Midtjylland har desuden valgt at få deres resultater opgjort på diagnosegrupper. Organisering Projektledelsen af undersøgelsens landsdækkende del varetages af Enheden for Brugerundersøgelser, der sammen med Center for Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland udgør projektsekretariatet. Projektledelsen af undersøgelsens regionale del varetages i Region Midtjylland af Center for Kvalitetsudvikling. Den regionale del af undersøgelsen har tilknyttet en regional faglig arbejdsgruppe, som består af én repræsentant fra hvert af regionens hospitaler og en repræsentant fra afdelingen Kvalitet og Sundhedsdata. Datagrundlag I Region Midtjylland er der udarbejdet regionale rapporter på regions-, hospitals-, afdelings- og afsnitsniveau. Rapporterne indeholder patienternes svar på de nationale, regionale og hospitalsspecifikke spørgsmål i undersøgelsen. Den regionale rapportering følger de organisatoriske enheder. Rapporteringen tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens Sygehus-afdelingsklassifikation, men er i samarbejde med hospitalerne tilpasset organiseringen på hospitalerne. Der er ikke udarbejdet rapporter for afdelinger og afsnit med færre end 15 besvarelser. Denne rapport er en rapport på afsnitsniveau. Rapporten bygger på svar fra afsnittets indlagte patienter i perioden 23. august-31. oktober Tabel 1 opsummerer kort rapportens datagrundlag. 1

6 Kapitel 1 Tabel 1. Datagrundlaget for rapporten Patienter fra afsnittet udtrukket til undersøgelsen: 32 Besvarelser fra afsnittets patienter: 21 Afsnittets svarprocent: 66% Rapportens opbygning Rapporten består af følgende kapitler: Kapitel 1: Indledning Kapitel 2: En kort læsevejledning og begrebsafklaring Kapitel 3: Et hurtigt overblik over patienternes tilfredshed Kapitel 4: En mere detaljeret præsentation samt sammenligning af patienternes svar Præsentationen af afsnittets resultat følger temaopdelingen i spørgeskemaet. Spørgsmålene om patienternes samlede indtryk vises dog altid før de øvrige temaer i spørgeskemaet, ligesom eventuelle hospitalsspecifikke spørgsmål vises i et tema for sig selv efter de øvrige temaer. Kommentarsamlingen I bilag 1 er patienternes kommentarer gengivet i renskrevet og anonymiseret form. 2

7 Læsevejledning og begrebsafklaring 2 Læsevejledning og begrebsafklaring Tilfredse og ikke-tilfredse patienter I rapporten skelnes der for de fleste spørgsmål mellem tilfredse og ikke-tilfredse patienter. Patienter, hvis svar må betegnes som udtryk for en positiv vurdering eller oplevelse, karakteriseres som tilfredse. Patienterne karakteriseres eksempelvis som tilfredse, hvis de har benyttet svarkategorierne Virkelig godt eller Godt, mens patienterne karakteriseres som ikke-tilfredse, hvis de har benyttet svarkategorierne Dårligt eller Virkelig dårligt. Dette skel mellem tilfredse og ikke-tilfredse har dels til formål at forenkle rapporteringen i kapitel 3 og er dels en forudsætning for de statistiske test i kapitel 4. Svar, der ikke indgår i analyserne Patienter, som ikke har svaret på spørgsmålene eller har afgivet flere svar, er ekskluderet fra analyserne. Flere af spørgsmålene i spørgeskemaet indeholder neutrale svarkategorier som eksempelvis Det kan jeg ikke vurdere eller Det husker jeg ikke. Patienter, der har benyttet de neutrale svarkategorier, er ligeledes ekskluderet fra analyserne af de pågældende spørgsmål. Spørgsmålene i undersøgelsen Af præsentationsmæssige hensyn vises spørgsmålene i kapitel 3 udelukkende i en afkortet og let omformuleret form. Spørgsmålenes oprindelige formulering benyttes i kapitel 4. Husk kommentarsamlingen Det er vigtigt at huske, at en spørgeskemaundersøgelse som denne giver et forenklet billede af patienternes egentlige oplevelser og vurdering af deres indlæggelse på afsnittet. Overvej, hvad det kunne være, der fik patienterne til at svare, som de gjorde. Diskuter det med kolleger eller spørg patienterne! Nogle af svarene findes måske i patienternes kommentarer, som er gengivet i kommentarsamlingen (bilag 1). 3

8 Kapitel 2 4

9 Afsnittets resultat et hurtigt overblik 3 Afsnittets resultat et hurtigt overblik Dette kapitel giver et hurtigt overblik over tilfredsheden blandt afsnittets indlagte patienter. De nedenstående figurer viser andelen af afsnittets patienter, der er tilfredse på de forskellige spørgsmål. Figurerne indikerer således, hvilke områder afsnittet klarer sig henholdsvis godt og mindre godt på. I figurerne er spørgsmålene vist temavis med patienternes samlede indtryk som det første tema. Den lodrette tekst yderst til venstre i figurerne viser, hvilket tema de forskellige spørgsmål hører under. Den øverste søjle i figur 1 viser således andelen af patienterne, der er tilfredse med tilrettelæggelsen af deres samlede behandlingsforløb. Parenteserne efter spørgsmålet angiver, hvor mange patienter der indgår i beregningerne. 5

10 Kapitel 3 Figur 1. Oversigt over andel tilfredse patienter på afsnittet SAMLET INDTRYK Tilrettelæggelse af det samlede behandlingsforløb (n=18) Samlet indtryk af indlæggelse (n=18) Samlet indtryk af lokaler (n=17) 94% INDEN INDLÆGGELSEN OG VED MODTAGELSEN Information om længden af ventetid fra indkaldelse til indlæggelse (n=20) Modtagelse på afdelingen (n=20) Information om ventetid ved modtagelse (n=8) 88% 95% Kontaktperson(er) med særligt ansvar (n=20) 95% Kontaktperson(er) med særligt ansvar (minimum indlagt to døgn) (n=13) 92% PERSONALE Personalets viden om sygdomsforløb ved planlagte samtaler (n=17) Medinddragelse af patienter (n=18) Medinddragelse af pårørende (n=15) Fik menneskelig støtte fra personalet (n=18) Personalet var gode til deres fag (n=18) 6

11 Afsnittets resultat et hurtigt overblik Figur 2. Oversigt over andel tilfredse patienter på afsnittet Viden om, hvad der skulle ske under indlæggelsen (n=19) Behandlingen levede op til forventninger (n=17) BEHANDLINGSFORLØB Sammenhæng i information fra forskellige ansatte (n=18) Fejl i forbindelse med indlæggelsesforløb (n=19) Personalets håndtering af fejl (n=2) 89% Unødig ventetid der forlængede ophold på sygehus (n=19) 84% Tilrettelæggelse af overflytning mellem forskellige afdelinger (n=12) 83% Modtaget skriftlig information (n=14) 86% INFORMATION Vurdering af skriftlig information (n=12) Vurdering af mundtlig information (n=18) Tryghed ved udskrivelse (n=19) 95% UDSKRIVELSE Samarbejde mellem afdelingen og kommunal hjemme(syge)pleje (n=7) Orientering af praktiserende læge (n=13) 86% 92% Tvivl om livsstilens betydning for helbred (n=16) 81% 7

12 Kapitel 4 8

13 Sammenligning af afsnittets resultat 4 Sammenligning af afsnittets resultat Hvordan ser afsnittets resultat ud sammenlignet med afsnittets resultat i 2009 eller resultatet for de øvrige afsnit på hospitalet i 2010? I dette kapitel sammenlignes afsnittets resultat med resultatet i 2009 og resultatet for de øvrige afsnit på hospitalet i Patienternes svar præsenteres temavist i et opslag, hvor svarfordelingen for spørgsmålene inden for temaet vises på venstre side, og afsnittets resultat sammenlignes på højre side. Venstre side Den venstre side i opslagene viser patienternes svar på spørgsmålene inden for det pågældende tema. I figurerne er den/de positive svarkategori/svarkategorier, der karakteriseres som tilfredse, vist i grønne nuancer, mens den mest negative svarkategori altid er mørkerød. Parenteserne efter spørgsmålet angiver, hvor mange patienter (n) der på de pågældende spørgsmål har benyttet én af de viste svarkategorier. Højre side Den højre side i opslagene viser andelen af afsnittets patienter, der er tilfredse på spørgsmålene inden for det pågældende tema. Afsnittets resultat i 2010 sammenlignes i den forbindelse med afsnittets resultat i 2009 på de spørgsmål, der er sammenlignelige i de to undersøgelser gennemsnittet for alle øvrige afsnit på hospitalet i 2010 gennemsnittet for de dårligst placerede af hospitalets øvrige afsnit i 2010 gennemsnittet for de bedst placerede af hospitalets øvrige afsnit i I sammenligningen med afsnittets resultat i 2009 sammenlignes afsnittets resultat med svarene fra de patienter, der i 2009 var indlagt på: Patienthotellet ØD I sammenligningen med hospitalets øvrige afsnit indgår afsnittets resultat ikke i beregningen af gennemsnittet, og afsnittets resultat kan derfor både være lavere og højere end gennemsnittet for de henholdsvis bedst og dårligst placerede af hospitalets øvrige afsnit. Signifikante forskelle? Forskellene mellem afsnittets resultat i 2010 og henholdsvis afsnittets resultat i 2009 og resultatet for hospitalets øvrige afsnit i 2010 er signifikanstestet med Fisher s exact test for sammenligning af andele. Signifikante forskelle er markeret med en stjerne bag de resultater, som afsnittets resultat sammenlignes med. En stjerne betyder således, at forskellen mellem det pågældende resultat og afsnittets resultat er større, end den ville være, hvis svarene var placeret tilfældigt, og forskellen kan derfor ikke tilskrives statistiske tilfældigheder. 9

14 Kapitel 4 Samlet indtryk Tilrettelæggelse af det samlede behandlingsforløb (n=18) 56% 44% Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Samlet indtryk af indlæggelse (n=18) 56% 44% Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Samlet indtryk af lokaler (n=17) 29% 65% 6% Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt 10

15 Sammenligning af afsnittets resultat Øvrige afsnit Bedste Dårligste Gennemsnit Hvordan vurderer du, at dit samlede behandlingsforløb var tilrettelagt? 100 % 100 % 100 % 85 % 95 % Hvad er dit samlede indtryk af din indlæggelse på afdelingen? 100 % 100 % 100 % 88 % 95 % Hvad er dit samlede indtryk af afdelingens lokaler? 94 % 89 % 100 % 66 % * 83 % 11

16 Kapitel 4 Inden indlæggelsen og ved modtagelsen på afdelingen Information om længden af ventetid fra indkaldelse til indlæggelse (n=20) 30% 65% 5% Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Modtagelse på afdelingen (n=20) 50% 50% Virkelig god God Dårlig Virkelig dårlig Information om ventetid ved modtagelse (n=8) 50% 38% 13% Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke 12

17 Sammenligning af afsnittets resultat Øvrige afsnit Bedste Dårligste Gennemsnit Hvordan vurderer du, at afdelingen informerede dig om ventetiden, fra du blev indkaldt til afdelingen, til du blev indlagt? 95 % % 79 % 95 % Hvordan oplevede du modtagelsen på afdelingen? 100 % 100 % 100 % 92 % 97 % Informerede personalet dig om ventetiden ved din modtagelse? 88 % 100 % 89 % 61 % 74 % 13

18 Kapitel 4 Personale Kontaktperson(er) med særligt ansvar (n=20) 50% 45% 5% Ja, én kontaktperson Ja, flere kontaktpersoner Nej Kontaktperson(er) med særligt ansvar (minimum indlagt to døgn) (n=13) 54% 38% 8% Ja, én kontaktperson Ja, flere kontaktpersoner Nej Personalets viden om sygdomsforløb ved planlagte samtaler (n=17) 65% 35% Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Medinddragelse af patienter (n=18) For meget Passende For lidt Medinddragelse af pårørende (n=15) For meget Passende For lidt Fik menneskelig støtte fra personalet (n=18) 83% 17% Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke Personalet var gode til deres fag (n=18) 94% 6% Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke 14

19 Sammenligning af afsnittets resultat Øvrige afsnit Bedste Dårligste Gennemsnit Oplevede du, at én eller flere kontaktperson(er) på afdelingen havde særligt ansvar for dit forløb? 95 % 90 % 100 % 68 % * 83 % Oplevede du, at én eller flere kontaktperson(er) på afdelingen havde særligt ansvar for dit forløb? (minimum indlagt to døgn) 92 % - 97 % 75 % 84 % Hvordan vurderer du, at afdelingens personale havde sat sig ind i dit sygdomsforløb ved de planlagte samtaler? 100 % 100 % 100 % 83 % 93 % I hvilket omfang blev du inddraget i de beslutninger, der skulle træffes om din behandling og pleje? 100 % 100 % 100 % 82 % 91 % I hvilket omfang blev dine pårørende inddraget i de beslutninger, der skulle træffes om din behandling og pleje? 100 % 100 % 100 % 74 % * 87 % Fik du den menneskelige støtte, du havde brug for fra personalet, mens du var indlagt? 100 % 95 % 100 % 84 % 93 % Fik du indtryk af, at personalet var gode til deres fag? 100 % 100 % 100 % 91 % 98 % 15

20 Kapitel 4 Behandlingsforløb Viden om, hvad der skulle ske under indlæggelsen (n=19) 79% 21% Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke Behandlingen levede op til forventninger (n=17) 82% 18% Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke Sammenhæng i information fra forskellige ansatte (n=18) 78% 22% Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, kun i mindre grad Nej, slet ikke Fejl i forbindelse med indlæggelsesforløb (n=19) 89% 11% Nej Ja Personalets håndtering af fejl (n=2) 50% 50% Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Unødig ventetid der forlængede ophold på sygehus (n=19) 63% 21% 11% 5% Nej, slet ikke Nej, kun i mindre grad Ja, i nogen grad Ja, i høj grad Tilrettelæggelse af overflytning mellem forskellige afdelinger (n=12) 42% 42% 17% Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt 16

21 Sammenligning af afsnittets resultat Øvrige afsnit Bedste Dårligste Gennemsnit Vidste du, hvad der skulle ske, mens du var indlagt? 100 % 100 % 100 % 71 % * 89 % Levede behandlingen op til dine forventninger? 100 % 89 % 100 % 83 % 92 % Var der sammenhæng i det, du fik at vide, når du talte med forskellige ansatte på afdelingen? 100 % 100 % 100 % 77 % * 91 % Oplevede du, at der skete fejl i forbindelse med dit indlæggelsesforløb? 89 % % 72 % 88 % Hvordan synes du, at personalet tog hånd om fejlen/fejlene, efter den/de blev opdaget? 100 % - 83 % 44 % 62 % Oplevede du, at der opstod unødig ventetid på undersøgelser eller behandlinger, der forlængede dit ophold på sygehuset? 84 % 100 % 98 % * 72 % 86 % Hvordan vurderer du, at din overflytning mellem forskellige afdelinger var tilrettelagt? 83 % % * 80 % 92 % 17

22 Kapitel 4 Information Modtaget skriftlig information (n=14) 86% 14% Ja Nej, jeg fik det ikke tilbudt Vurdering af skriftlig information (n=12) 42% 58% Virkelig god God Dårlig Virkelig dårlig Vurdering af mundtlig information (n=18) 67% 33% Virkelig god God Dårlig Virkelig dårlig 18

23 Sammenligning af afsnittets resultat Øvrige afsnit Bedste Dårligste Gennemsnit Har du i forbindelse med dit indlæggelsesforløb modtaget skriftlig information om din sygdom og/eller behandling? 86 % - 97 % 34 % * 68 % Hvordan vurderer du alt i alt den skriftlige information, du fik? 100 % 100 % 100 % 91 % 98 % Hvordan vurderer du alt i alt den mundtlige information, du fik, mens du var indlagt? 100 % 100 % 100 % 85 % 94 % 19

24 Kapitel 4 Udskrivelse Tryghed ved udskrivelse (n=19) 37% 58% 5% Meget tryg Tryg Utryg Meget utryg Samarbejde mellem afdelingen og kommunal hjemme(syge)pleje (n=7) 43% 43% 14% Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Orientering af praktiserende læge (n=13) 23% 69% 8% Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Tvivl om livsstilens betydning for helbred (n=16) 69% 13% 19% Nej, slet ikke Nej, kun i mindre grad Ja, i nogen grad Ja, i høj grad 20

25 Sammenligning af afsnittets resultat Øvrige afsnit Bedste Dårligste Gennemsnit Var du tryg eller utryg ved at skulle hjem fra afdelingen? 95 % 100 % 100 % 75 % 89 % Hvordan vurderer du, at afdelingen og den kommunale hjemmepleje/hjemmesygepleje har samarbejdet om din udskrivelse? 86 % 100 % 98 % 73 % 87 % Hvordan vurderer du, at afdelingen har orienteret din praktiserende læge om dit behandlingsforløb? 92 % 100 % 100 % 73 % 89 % Har du, efter du blev udskrevet fra afdelingen, været i tvivl om din livsstils betydning for dit helbred? 81 % 84 % 92 % 56 % 72 % 21

26 Kapitel 4 Hospitalets eget spørgsmål Hvorfor valgte du at blive behandlet på Århus Sygehus? (Sæt eventuelt flere kryds) 80% 60% 47% 40% 20% 13% 0% 3% 0% Lægens råd Kort venteliste Sygehusets beliggenhed 3% 3% Godt omdømme Andet Har ikke selv valgt 22

27 Kommentarsamling Bilag 1: Kommentarsamling Nedenfor er indsat de kommentarer, som patienterne har skrevet i forbindelse med besvarelsen af spørgeskemaet. Kommentarerne er anonymiseret, og kun kommentarer, som giver mening, når de står alene, er medtaget. Patienternes kommentarer er således nedskrevet, hvad enten de har været positive eller negative, mens faktuelle oplysninger er udeladt, hvis de løsrevet fra andre oplysninger i spørgeskemaet ikke giver mening. Såfremt der er ændret i kommentarerne, for eksempel af hensyn til patienternes anonymitet, er det markeret med []. Patienten er tildelt et patient-id, så det er muligt at følge den enkelte patient og se, om patienten har knyttet en eller flere kommentarer til spørgeskemaet. Patientens samlede indtryk er indsat, så det er muligt at sammenholde patienternes samlede indtryk med patienternes kommentarer. 23

28 Bilag 1 Patienthotel D, Onkologisk Afdeling D, Århus Sygehus Skriv her, hvis du synes, afdelingen kunne gøre noget bedre, og/eller hvis du synes, afdelingen gjorde noget særligt godt. Samlet ID Kommentarer - Patienthotel D 3 Jeg er meget imponeret over al det hensyn, der er blevet taget til mig under hele mit behandlingsforløb. Alle har været så søde, venlige, forstående og kompetente. Allerede inden jeg fik konstateret kræft, led jeg af [psykiske sygdomme]. Disse lidelser gjorde det meget svært for mig at være på sygehuset med alt, hvad det indebærer: venteværelser, mange mennesker, megen info mv., ikke mindst selve behandlingen. Men jeg er imponeret over, hvor meget der blev taget hensyn til min "skrøbelige og sære psyke". 4 [] Mine oplevelser med stråleafdelingen kan kun besvares med "virkelig godt", i den uge jeg kom der. Venlig og kvalificeret kontakt med sygeplejerske, som fulgte mig hele ugen. [Behandling på anden afdeling]: Venligt personale, men meget skiftende læger og kontaktsygeplejerske og dermed mistet kontinuitet i behandling. Dette blev dog bedre efter en samtale midtvejs i forløbet. En god atmosfære i afdelingen, de fysiske forhold er rimelige. 5 Jeg beundrer dem meget trods travlhed, altid tid til lidt sjov, og hvis det er lidt trøst, man har brug for, er de straks klar. 7 Dårlige madrasser og for kolde dyner (eller tæpper) og så er der alt for koldt, generelt over det hele, og alt for meget træk på værelserne. Også for koldt i spisesalen/restauranten om man vil, der er der også meget træk. Men flinkt personale og god vejledning. 8 Jeg synes, at personalet på patienthotellet er virkelig dejlige mennesker. Kommunikationen mellem hotellet, stråleafdelingen og sygeplejersken har været helt i top. Især har NN i restauranten og sygeplejerske NN været enestående. De har betydet uendeligt meget. Det samme har NN og NN på Afdeling 8. Der, hvor jeg oplevede lidt problemer, var kun hos en af lægerne i forbindelse med behandlingen, men jeg har heldigvis fået positivt svar på sidste kontrol. 8 Sygeplejerske NN1 har været enestående god og omsorgsfuld. Man føler sig i gode hænder, og hun har ALTID tjek på ens journal! NN2 og NN3 fra en anden afdeling har også været helt fantastiske. På patienthotellet har jeg haft mange gode oplevelser med sødt personale. Især NN4 i restauranten er mega sød. indtryk Virkelig godt Intet svar Virkelig godt Virkelig godt Virkelig godt Virkelig godt 24

29 Kommentarsamling Patienthotel D, Onkologisk Afdeling D, Århus Sygehus Har du uddybende kommentarer til forløbet inden din indlæggelse på afdelingen? ID Kommentarer - Patienthotel D Samlet indtryk 1 Blev anvist stue og restaurant. Kontakt med personalet næsten nul - intet behov. EN MEGET DÅR- Intet svar LIG SENG. 3 Jeg har to gange været indlagt på Patienthotellet og begge gange i forbindelse med langvarigt/hårdt Virkelig godt [behandlingsforløb]. Det var mest af psykiske årsager, jeg fik mulighed for overnatninger på Patienthotellet. Stor hjælp, som jeg er meget glad for. 5 Det var helt fantastisk, mere dejlige mennesker har jeg aldrig været ude for, det gælder alle steder Virkelig godt jeg var. Hvis nogen klager, er det deres egen skyld. 8 Det er meget stressende at vente uanset. Man har det bedre på patienthotellet, da den lange køretur Virkelig godt hver dag til strålebehandling, ventetiden på taxa etc. gør, at man ikke kan få ro til at hvile m.m. 8 Synes dog, at ventetiden er skrækkelig, selvom der er en dato fastsat. Virkelig godt 11 Der gik ret lang tid fra indkaldelsen til start på behandlingen. Der var ingen begrundelse. Godt 25

30 Bilag 1 Patienthotel D, Onkologisk Afdeling D, Århus Sygehus Har du kommentarer til din modtagelse på afdelingen? ID Kommentarer - Patienthotel D Samlet indtryk 3 Venligt og meget imødekommende personale. Virkelig godt 8 Meget søde og imødekommende mennesker. God information og tryghed. Virkelig godt 8 Patienthotellet er fuldt af søde og venlige mennesker, som heldigvis har tid til at snakke lidt med Virkelig godt patienterne, hvilket er meget beroligende. 9 Jeg blev taget ved hånden af hotelsygeplejersken - vist over og rundt. Kosten kunne tilpasses en problemmund uden besvær, og vagtsygeplejerskerne var altid hjælpsomme. Godt 26

31 Kommentarsamling Patienthotel D, Onkologisk Afdeling D, Århus Sygehus Hvilke(n) fejl oplevede du? ID Kommentarer - Patienthotel D Håndtering af fejl 7 Planlagt scanning aflyst, men blev foretaget på et senere tidspunkt. Godt 8 At jeg, trods mundtlig forsikring om, at det går fantastisk, alligevel måtte gennem en ekstra strålebehandling Virkelig godt og en operation. Det var virkelig skræmmende og nedslående! 8 Trods meget optimisme med mit behandlingsforløb, måtte jeg igennem endnu en gang stråler og en operation. Det var virkelig skræmmende. Virkelig godt 27

32 Bilag 1 Patienthotel D, Onkologisk Afdeling D, Århus Sygehus Har du uddybende kommentarer til dit behandlingsforløb? ID Kommentarer - Patienthotel D Samlet indtryk 2 Indlagt. Tag hjem og sov [meget lang køretur]. Kom igen i morgen tidlig. Udskrevet torsdag [formiddag] Godt - kom igen fredag morgen. Fik dog patienthotellet til sidst. 3 Jeg er meget tilfreds med hele mit behandlingsforløb på Afdeling D. Selve behandlingerne var Virkelig godt hårde og grimme. Men jeg har kun ros til alt personale, jeg har været i kontakt med. 5 Jeg har kun ros til dem alle, jeg har været i kontakt med, og det gælder virkelig alle. Virkelig godt 6 Koordineringen mellem de to afdelinger kunne have været bedre. Virkede som om den ene ikke Godt vidste, hvad og hvornår den anden havde handlet. 7 Alle er rare og venlige, både læger og sygeplejersker, og på patienthotellet er de rigtig flinke. Man Virkelig godt får rigtig god orientering, og de er altid flinke. Hvis man spørger om nogle ting, får man altid et venligt svar. Men der er for koldt, både på afdelingen og på patienthotellet. 8 Jeg har de to gange, hvor jeg har været sendt hjem efter ophold på patienthotellet, følt mig noget Virkelig godt alene og forladt i den første tid. Det skyldes nok angst for resultater af kontrol, undersøgelser etc. 10 Personalet formår at give patienterne det håb, der er så vigtigt at bevare. De er optimistiske, glade, venlige og støttende. Virkelig godt 28

33 Kommentarsamling Patienthotel D, Onkologisk Afdeling D, Århus Sygehus Har du uddybende kommentarer til din udskrivelse? Samlet ID Kommentarer - Patienthotel D 3 De tre gange, der har været behov for hjemmesygeplejerske (kun til indsprøjtning), fungerede det fint fra afdelingen. Dog fungerede det meget dårligt fra hjemmesygeplejen de sidste to gange. 8 Jeg var på grund af det ikke helt gode resultat første gang noget ængstelig ved udsigten til at komme hjem og vente to måneder på at få at vide, om det havde hjulpet. indtryk Virkelig godt Virkelig godt 29

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Medicinske Senge Holstebro Medicinsk afdeling Hospitalsenheden Vest 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Brystkirurgisk ambulatorie, Holstebro Kirurgisk Afdeling (Holstebro-Herning) Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på AMBG - RRA Gynækologisk/Obstetrisk afdeling Regionshospitalet Randers 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Dagkirurgi Kirurgisk afdeling Hospitalsenheden Horsens 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Kirurgisk akutafd. A24 Organkirurgisk Afdeling, Viborg Hospitalsenheden Midt 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Gynækologisk Dagkirurgi Viborg Kvindeafdelingen Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Planlagt indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Planlagt indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Planlagt indlagte patienter på TAND-, MUND-, KÆBEKIR O - SENGE TAND-, MUND-, KÆBEKIR. O Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende

Læs mere

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende. Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af regionerne

LUP Fødende. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende. Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af regionerne Spørgeskemaundersøgelse blandt 10.316 kvinder, der har født LUP Fødende Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende 2012 Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

LUP Akutmodtagelse. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser. - akut ambulante patienter

LUP Akutmodtagelse. Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser. - akut ambulante patienter Spørgeskemaundersøgelse blandt 15.610 akut ambulante patienter 2014 LUP Akutmodtagelse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser - akut ambulante patienter Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2013

Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2013 Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2013 En del af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Hovedstaden

Læs mere

Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813

Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 April 2015 - Region Hovedstaden Region Hovedstaden Borgernes oplevelser af Akuttelefonen 1813 Telefonsurvey blandt 1.106 borgere, der har ringet til 1813 Udarbejdet

Læs mere

Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Syddanmark, 2009

Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Syddanmark, 2009 Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Syddanmark, 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland

Læs mere

På vej til mere patientcentreret pleje og behandling i

På vej til mere patientcentreret pleje og behandling i På vej til mere patientcentreret pleje og behandling i Radioterapiklinikken En organisationsanalyse efter Planetree-modellen Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser På vej til mere patientcentreret

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet

Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet Følge-hjem Projektet Medicinsk Afdeling C, Geriatrisk Funktion Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem

Læs mere

En spørgeskema- og interviewundersøgelse om etniske forskelle i patientoplevelser i forløbet fra praktiserende læge til hospital

En spørgeskema- og interviewundersøgelse om etniske forskelle i patientoplevelser i forløbet fra praktiserende læge til hospital Etniske forskelle i patienters oplevelser En spørgeskema- og interviewundersøgelse om etniske forskelle i patientoplevelser i forløbet fra praktiserende læge til hospital Forsknings- og udviklingsrapport

Læs mere

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Kolofon Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser Chefkonsulent Rikke Gut Evalueringskonsulent

Læs mere

Patienters oplevelser af Region Hovedstadens akuthjælp

Patienters oplevelser af Region Hovedstadens akuthjælp Patienters oplevelser af akuthjælp 2014 Region Hovedstaden Patienters oplevelser af Region Hovedstadens akuthjælp - En del af en samlet evaluering af Region Hovedstadens akuthjælp Udarbejdet af Enhed for

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen

REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling

Læs mere

HISTORIER BAG TALLENE PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN 2002 UDGIVET AF AMTERNE H:S INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET

HISTORIER BAG TALLENE PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN 2002 UDGIVET AF AMTERNE H:S INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET HISTORIER BAG TALLENE PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN 2002 UDGIVET AF AMTERNE H:S INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Historier bag tallene Udgivet af: Amterne, H:S, Indenrigs- og Sundhedministeriet Udsendt

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive - Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Enheden for Brugerundersøgelser Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet

Læs mere

1. INDLEDNING... 2 2. EMNEFORMULERING... 2 3. METODE... 2 4. AFGRÆNSNING... 4 5. UTILSIGTEDE HÆNDELSER... 5

1. INDLEDNING... 2 2. EMNEFORMULERING... 2 3. METODE... 2 4. AFGRÆNSNING... 4 5. UTILSIGTEDE HÆNDELSER... 5 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. EMNEFORMULERING... 2 3. METODE... 2 4. AFGRÆNSNING... 4 5. UTILSIGTEDE HÆNDELSER... 5 5.1. Patientsikkerhedsloven... 5 5.2. Hvad er en utilsigtet hændelse?...

Læs mere

Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats

Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats Januar 2015 Region Hovedstaden Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser en fælles indsats Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Evaluering af projekt Forebyggelse af genindlæggelser

Læs mere

Terapi- og Samtalegrupper i. En brugerundersøgelse

Terapi- og Samtalegrupper i. En brugerundersøgelse Terapi- og Samtalegrupper i En brugerundersøgelse Unge & Sorg juni 7 Rådgivnings- og Videncentret Unge & Sorg - En brugerundersøgelse Rådgivnings- og Videncentret Unge & Sorg København, Århus og Odense

Læs mere

Patientoplevelser i KOL- og Type 2- diabetesforløb

Patientoplevelser i KOL- og Type 2- diabetesforløb Helle Max Martin, Anja Elkjær Rahbek og Louise Borst Patientoplevelser i KOL- og Type 2- diabetesforløb Delundersøgelse i evaluering af forløbsprogrammernes implementering i Region Hovedstaden Publikationen

Læs mere

På vej til mere patientcentreret pleje og behandling i Onkologisk

På vej til mere patientcentreret pleje og behandling i Onkologisk På vej til mere patientcentreret pleje og behandling i Onkologisk Klinik En organisationsanalyse efter Planetree-modellen Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser På vej til mere patientcentreret

Læs mere