lønstatistik 2010 Bilbranchen 4 Sådan bruges statistikken 6 Skøn over personaleomkostninger 7 administration/salg 12 værksted/lager 16 ledelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "lønstatistik 2010 Bilbranchen 4 Sådan bruges statistikken 6 Skøn over personaleomkostninger 7 administration/salg 12 værksted/lager 16 ledelse"

Transkript

1 lønstatistik 2010 Bilbranchen februar 2010, Baseret på 4. kvartal Lønbegreber 4 Sådan bruges statistikken Kapitlet Værksted/Lager indeholder nyt lønbegreb 6 Skøn over personaleomkostninger 7 administration/salg 12 værksted/lager 16 ledelse 18 medarbejdere med særligt ansvar 22 Lønfordeling og statistiske mål Organisation for erhvervslivet

2 DI lønstatistik 2010 bilbranchen SIDE 2

3 DI lønstatistik 2010 bilbranchen lønbegreber SIDE 3 Lønbegreber Lønbegreberne i statistikken er fortjeneste ekskl. gene og beregnet betaling. De enkelte lønmodtageres fortjeneste kan være sammensat på forskellig måde. Der kan f.eks. være tale om, at nogle lønmodtagere har modtaget løn under sygdom, bidrag til deres pensionsordning, personalegoder eller ferieog fritvalgsbetalinger mv., mens andre ikke har det. Figuren illus trerer, at det er nødvendigt at medregne alle elemen ter (løn under sygdom, pension osv.), når der sammenlignes med statistikkens tal. Genetillæg er ikke medregnet, idet betaling for genebetonet arbejde ikke er sammenlignelig med betaling for andet arbejde. Smalfortjeneste Smalfortjeneste er defineret som fortjeneste med fradrag af genetillæg, løn under sygdom mv., ferie- og SH-betalinger. Det fremgår af figuren, at smalfortjeneste ikke må forveksles med grundløn. Det skal bemærkes, at personalegoder samt lønmodtagerens og arbejdsgiverens bidrag til pension indgår i smalfortjenesten. Lønbegrebet smalfortjeneste er ændret i forhold til tidligere. Den nye smalfortjeneste er mere robust over for betalinger i forbindelse med sygdom mv. og overtid. Ændringen i smalfortjenesten har den konsekvens, at smalfortjenesten, løn under sygdom mv. samt ferie og SHbetalinger ikke kan summeres præcist til fortjenesten ekskl. genetillæg. Der vil være en lille forskel, som kan tilskrives afvigelsen mellem standardtimerne og de præsterede timer. Læs evt. mere via NetStat Løn/Tema/ 2007 Lønbegreber. Pension Begrebet dækker over alle de pensionsordninger, som betales og/eller administreres af virksomhederne for lønmodtagerne. Dvs. bidrag til: ATP (lovbunden) Arbejdsmarkedspension inkl. bidrag overført fra Fritvalgs Lønkonto (overenskomstaftale) Individuel (evt. et led i ansættelsesforholdet) Privat (lønmodtagerens egen, men administreret via arbejdsgiver) For de fleste ordninger gælder, at pensionsbidraget består af henholdsvis en lønmodtager- og arbejdsgiverandel, der typisk udgør henholdsvis ca. 33 pct. og ca. 67 pct. Beregnet betaling Lønbegrebet Beregnet betaling fremkommer ved at fratrække arbejdsgiverens pensionsbidrag, personalegoder og de uregelmæssige betalinger som omfatter bl.a. bonusbetalinger, overskudsdeling, provision og kompensation for ikke-afholdte feriefridage mv. fra smalfortjenesten. Beregnet betaling indeholder således lønmodtagerens ʼgrundlønʼ, samt funktions-, kvalifikations- og præstationsbestemt løn. Herudover medtages lønmodtagerens pensionsbidrag. Be- regnet betaling er det smalleste lønbegreb i NetStat Løn. Således kommer dette lønbegreb tættest på den timesats, som fremgår af den enkelte lønmodtagers lønseddel. Personalegoder Lønningerne omfatter personalegoder opgjort som den skattemæssige værdi af fri bil samt værdi af fri kost og logi. Virksomhedens arbejdsomkostninger Betalingen for det udførte arbejde kan ses både fra lønmodtagerens og virksomhedens side. Virksomhedens samlede udgifter ved at få arbejdet udført kaldes arbejdsomkostninger. Lønmodtagerens samlede indtægter ved at udføre arbejdet kaldes fortjeneste. Resten af virksomhedens arbejdsomkostninger går til andre end lønmodtageren og kaldes øvrige arbejds omkostninger. Disse omfatter bl.a. bidrag til fonde og offentlige kasser samt udgifter til forsikringer af medarbejdere. Øvrige arbejdsomkostninger kan som følge af refusioner være negative. Pr. time Opgørelserne pr. time for alle tid- og fastlønnede er baseret på den præsterede arbejdstid. Lønbegreber, der medregner løn under sygdom mv. samt ferie- og SH-betalinger, vil derfor være påvirket af omfanget af sygefravær og ferie. Det er f.eks. tilfældet for lønbegrebet fortjeneste ekskl. genetillæg. Smalfortjenesten er derimod ikke påvirket af omfanget af sygefravær og ferie, idet betalinger i forbindelse hermed ikke er medregnet. Samlede arbejdsomkostninger» Øvrige arbejdsomkostninger Fortjenste» Genetillæg Fortjeneste ekskl. genetillæg,» Løn under sygdom mv.» Ferie og SH-betaling Smalfortjeneste» Personalegoder» Uregelmæssige» Pension arbejdsgiverbidrag Beregnet betaling» Pension lønmodtagerbidrag Resten:» Kvalifikationsbestemt» Præstationsbestemt» Funktionsbestemt» Grundløn (inkl. bruttoløntræk)

4 DI lønstatistik 2010 bilbranchen sådan bruges statistikken SIDE 4 sådan bruges statistikken Statistikken dækker over virksomheder inden for Bilbranchen. Statistikken viser timelønninger og månedslønninger på udvalgte arbejdsfunktioner/titler. Ønskes yderligere oplysninger om lønninger på funktionærområdet henvises til online lønstatistik di.dk/personale/loen/netstat/. Der er som supplement hertil udarbejdet en særlig lønstatistik for ingeniørarbejde, som kan hentes via DI's Butik. Gennemsnit viser ikke lønnen Hverken denne eller andre statistikker kan give et håndfast svar på, hvad den enkelte medarbejder bør have i løn. I mange lønstatistikker vises alene lønniveauer beregnet som et gennemsnit af lønningerne for de, som er omfattet af statistikken. Sådanne gennemsnit dækker over store variationer imellem de enkelte medarbejderes lønninger. Der er stort set ingen, der netop får gennemsnitslønnen som hovedregel kan man sige, at 2 /3 af lønmodtagerne får mindre end gennemsnittet, 1 /3 får mere. Statistikkernes gennemsnitlige lønniveauer er således et alt for ufuldstændigt grundlag, når den enkelte medarbejders løn skal tages op til vurdering. Den typiske løn I DI s lønstatistikker vises konsekvent lønninger i form af median samt øvre og nedre kvartil. Medianen er den midterste løn forstået på den måde, at halvdelen af ne har en løn på eller under medianen. En fjerdedel af ne har en løn på eller under nedre kvartil. Tre fjerdedele af ne har en løn på eller under øvre kvartil. En god tommelfingerregel er, at den typiske løn forstået som den løn flest oppebærer ligger et sted imellem medianen og nedre kvartil. Bemærk, at forekomsten af selv ganske få relativt høje lønninger vil kunne trække gennemsnittet op over medianen og dermed et pænt stykke over den typiske løn. Fra timeløn til månedsløn Hvis man har behov for at omregne timeløn til månedsløn kan dette gøres skønsmæssigt på følgende måde: Månedsløn = Beregnet betaling 160,33 1,01. Tallet 160,33 angiver det gennemsnitlige antal arbejdstimer pr. måned. Faktoren 1,01 bevirker, at månedslønnen beregnes inkl. 1 pct. feriegodtgørelse. Bemærk at den således beregnede månedsløn er ekskl. arbejdsgiverpensionsbidrag og personalegoder. Pas på andre statistikker, hitlister mv. Som arbejdsgiver kan man i en løn for hand lings situa tion ofte blive konfronteret med andre statistikker, som påstås at vise, at medarbejderne har et lønefterslæb. Vær meget opmærksom på, hvordan disse statistikkers lønninger er opgjort. Tjek f.eks. om de indeholder feriegodtgørelse, genebetalinger eller pension. Husk at alle lønstatistikker fra DI (inklusive denne) har den kvalitet, at de er udarbejdet på grundlag af de oplysninger, som virksomhederne indberetter til Danmarks Statistik via DA. Det betyder, at lønningerne i denne statistik er opgjort efter den nationale standard, som er anerkendt af hele fagbevægelsen og de økonomiske ministerier. Vær varsom med selv at beregne stigninger Vær opmærksom på, at statistikkens lønniveauer kan bevæge sig op og ned af flere andre årsager end de ændringer, som f.eks. er aftalt ved lokale lønforhandlinger. Derfor skal man passe på med at sammenligne lønniveauerne i dette års statistik med statistikken fra sidste år. Udviklingen fra år til år i lønniveauet for en given arbejdsfunktion er et resultat af følgende forhold: Ændringer i de individuelle lønninger aftalt ved lokale lønforhandlinger Overenskomstmæssigt aftalte ændringer i pen sionsbidrag mv. Ændringer i indtjening ved produktivitetsfremmende lønsystemer herunder bonus Ansættelser og afskedigelser på de virksomheder, som er med i statistikken Til- og afgang af virksomheder, som deltager i statistikken Eksemplet viser, hvorledes ændringer fra et år til næste år i antallet af virksomheder og ansatte, som indgår i statistikgrundlaget, kan påvirke udviklingen i statistikkens lønniveauer. I eksemplet har der været en generel timelønsstigning på 3,0 pct. fra 2009 til 2010, men statistikken er også påvirket af, at der er kommet en ny virksomhed med i statistikken for Oveni kommer, at der er sket ændringer i beskæftigelsen på de virksomheder, som også var med i statistikken for Den nytilkomne virksomhed har et relativt højt lønniveau, og det er med til at trække den samlede statistikstigning op på 4,1 pct.

5 DI lønstatistik 2010 bilbranchen sådan bruges statistikken SIDE 5 Eksempel: Hvordan 3 pct. bliver til 4,1 pct. Lønstatistik 2009 Lønstatistik 2010 Lønstigning Ansatte Løn Ansatte Løn Virksomhed , ,35 3,0 Virksomhed , ,50 3,0 Virksomhed , ,20 3,0 Ny virksomhed i ,00 Statistiktal , ,84 4,1 Regioner REGION NORDJYLLAND REGION MIDTJYLLAND REGION SYDDANMARK REGION HOVEDSTADEN REGION SJÆLLAND De regionale lønforskelle dækker blandt andet over en uensartet erhvervsstruktur og sammensætning af arbejdsstyrken samt forskellig sammensætning af arbejdsfunktioner i de respektive regioner. Ses der bort herfra, er der imidlertid betydelige lønforskelle mellem sammenlignelige grupper regionerne imellem. Region Hovedstaden København by: København, Frederiksberg, Dragør og Tårnby Københavns omegn: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Lyngby-Taarbæk, Rødovre og Vallensbæk Nordsjælland: Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Frederiksværk-Hundested, Furesø, Gribskov, Helsingør, Hillerød, Hørsholm, og Rudersdal Bornholm: Bornholm og Christiansø Region Sjælland Østsjælland: Greve, Køge, Lejre, Roskilde og Solrød Vest- og Sydsjælland: Faxe, Guldborgsund, Holbæk, Kalundborg, Lolland, Næstved, Odsherred, Ringsted, Slagelse, Sorø, Stevns og Vordingborg Nord Midt Regioner I statistikken vises ingeniørernes lønninger opdelt på følgende fem regioner: Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Syd Sjælland Hovedstad Region Syddanmark Fyn: Assens, Nordfyns, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Middelfart, Nyborg, Odense, Svendborg og Ærø Sydjylland: Billund, Esbjerg, Fanø, Fredericia, Haderslev, Kolding, Sønderborg, Tønder, Varde, Vejen, Vejle og Aabenraa Region Midtjylland Østjylland: Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs og Århus Vestjylland: Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Skive, Struer og Viborg Region Nordjylland Nordjylland: Brønderslev-Dronninglund, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Læsø, Mariagerfjord, Morsø, Rebild, Thisted, Vesthimmerland og Aalborg

6 DI lønstatistik 2010 bilbranchen skøn over omkostninger SIDE 6» skøn over personaleomkostninger Arbejdsgivernes samlede arbejdsomkostninger Aktuel sats Produktionsarbejde gns. Egne tal Pct. af løn Kr. pr. time Pct. af løn Beregnet betaling Kr./time 173,80 Genetillæg Kr./time 2,39 Løn for arbejdet tid i alt 100,0 176,19 Aftalebestemte omkostninger Feriepenge 12,50 Pct. 13,4 23,68 Fritvalgs Lønkonto 5,00 Pct. 5,4 9,47 Arbejdsmarkedspension (arbejdsgiverbidrag) 8,00 Pct. 10,1 17,81 Bidrag til Industriens Barselsfond 0,22 Pct. 0,3 0,49 Refusioner fra Industriens Barselsfond -0,4-0,62 Sygefravær mv. med bet. (kun arb.g.bet. ifb. med fravær) 5,30 Pct. 5,0 8,79 refusioner ved fravær -0,4-0,77 Bidrag til uddannelsesfonde 61,00 Øre/time 0,3 0,61 Kompetenceudviklingsfond 520,00 Kr./år 0,33 Kontingent til DI 0,28 Pct. 0,4 0,62 Kontingent til DIʼs konfliktfond 0,00 Pct. 0,0 0,00 Frihed ifb. med barns 1. sygedag 194,00 Kr./time 0,2 0,37 Feriefridage 194,00 Kr./time 2,3 4,12 Lovpligtige omkostninger Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) 47,40 Kr./uge 0,8 1,41 (arbejdsgiverbetalingen) (180 Kr./md.) Betaling af dagpengegodtgørelse ved 1., 2. og 3. ledighedsdag 752,00 Kr./dag 0,2 0,28 (kun til berettigede). Højst 16 gange i løbet af et kalenderår (ved ledighed over 4 timer) (G-dage) ** Finansieringsbidrag: ved ledighed og sygdom mv. * 402,00 Kr./år 0,1 0,25 Lønmodtagernes Garantifond * 693,00 Kr./år 0,2 0,44 AER-bidrag 2.128,00 Kr./år 0,8 1,34 refusioner fra AER Arbejdesmarkedets Erhvervssygdomssikring AES ** 656,00 Kr./år 0,2 0,41 Arbejdsskadeforsikring ** 2.056,00 Kr./år 0,7 1,30 Bedriftssundstjeneste (BST) ** 0,00 Kr./år 0,0 0,00 Hent omkostningsberegninger for timelønnede på personale.di.dk/løn og arbejdstid/statistik/personaleomkostninger Frivillige- inkl. lokalt aftalte omkostninger Personalegoder (værdi af bil samt værdi af fri kost og logi) 0,00 Kr./år 0,0 0,00 Fuld løn ifb. med efteruddannelse 0,00 Kr./år 0,0 0,00 Rejsesyge- og rejseulykkesforsikring 0,00 Kr./år 0,0 0,00 Fritidsulykkesforsikring/heltidsulykkesforsikring 0,00 Kr./år 0,0 0,00 Forsikring for mindre arbejdsgivere (0,88 pct.) 0,00 Kr./år 0,0 0,00 Øvrige personaleomkostninger, (personaleforening eller lign.) 0,00 Kr./år 0,0 0,00 Samlede personaleomkostninger 139,6 246,52 * Opkræves samlet ** Arbejdsskadeforsikring, arbejdsmarkedets erhvervssygdomssikring AES, Bedriftssundstjenesten og udgifter til 1., 2. og 3. ledighedsdag varierer betydeligt mellem forskellige brancher. NB: De aktuelle satser i tabellen er de pt. gældende satser som kan blive ændret i løbet af året. Kilde: DI

7 DI lønstatistik 2010 bilbranchen månedslønninger SIDE 7» administration/salg Almindelige lønmodtagere Nedre kvartil Fortjeneste ekskl. genetillæg, fremregnet til 4. kvartal 2009 Median Øvre kvartil Gennemsnit heraf Pension inkl. ATP Arbejdsfunktion Erhvervserfaring/Region Kroner pr. måned 2 Højt kvalitfikationsniveau Arbejde der forudsætter viden på højt niveau inden for det pågældende område f.eks. ingeniører og akademikere Hele landet Hovedstadsregionen Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Mellemhøjt kvalifikationsniveau Arbejde der forudsætter viden på mellemniveau inden for det pågældende område f.eks. tek ni ke re Hele landet Hovedstadsregionen Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Opsøgende salgsarbejde ekskl. detailsalg Ekstern sælger, erhvervssælger Hele landet Hovedstadsregionen Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland

8 DI lønstatistik 2010 bilbranchen månedslønninger SIDE 8» administration/salg Almindelige lønmodtagere Nedre kvartil Fortjeneste ekskl. genetillæg, fremregnet til 4. kvartal 2009 Median Øvre kvartil Gennemsnit heraf Pension inkl. ATP Arbejdsfunktion Erhvervserfaring/Region Kroner pr. måned Salg af motorcykler, person- og varebiler Sælger personvogne Hele landet Hovedstadsregionen Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Salg af lastbiler og andre erhvervskøretøjer Sælger lastvogne Hele landet Hovedstadsregionen Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Andet salgsarbejde ekskl. detailsalg Juniorsælger Under Andet salgsarbejde ekskl. detailsalg Øvrige sælgere Hele landet Hovedstadsregionen Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland

9 DI lønstatistik 2010 bilbranchen månedslønninger SIDE 9» administration/salg Almindelige lønmodtagere Nedre kvartil Fortjeneste ekskl. genetillæg, fremregnet til 4. kvartal 2009 Median Øvre kvartil Gennemsnit heraf Pension inkl. ATP Arbejdsfunktion Erhvervserfaring/Region Kroner pr. måned 3433 Bogholderi-, revisions- og regnskabsarbejde Bogholder Hele landet Hovedstadsregionen Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Kontorarbejde Almindeligt kontorarbejde, kontorassistent Hele landet Hovedstadsregionen Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Indtastning og alm. kontorarbejde Kontorassistent sekretær Hele landet Hovedstadsregionen Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland

10 DI lønstatistik 2010 bilbranchen månedslønninger SIDE 10» administration/salg Almindelige lønmodtagere Nedre kvartil Fortjeneste ekskl. genetillæg, fremregnet til 4. kvartal 2009 Median Øvre kvartil Gennemsnit heraf Pension inkl. ATP Arbejdsfunktion Erhvervserfaring/Region Kroner pr. måned 412 Beregningsarbejde Kontorassistent beregning Hele landet Hovedstadsregionen Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Registrering vedr. varer og tranport Registrering lager Hele landet Hovedstadsregionen Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Arbejde vedr. pengetransaktioner Kontorassistent kasse Hele landet Hovedstadsregionen Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland

11 DI lønstatistik 2010 bilbranchen månedslønninger SIDE 11» administration/salg Almindelige lønmodtagere Nedre kvartil Fortjeneste ekskl. genetillæg, fremregnet til 4. kvartal 2009 Median Øvre kvartil Gennemsnit heraf Pension inkl. ATP Arbejdsfunktion Erhvervserfaring/Region Kroner pr. måned 422 Receptionsarbejde og kundebetjening Kontorassistent reception omstilling Hele landet Hovedstadsregionen Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Salgs- og servicearbejde Detailsalg salgsarbejde vedr. kundeekspedition Hele landet Hovedstadsregionen Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Salgsarbejde i butik o.l. Reservedelsekspedient Hele landet Hovedstadsregionen Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland

12 DI lønstatistik 2010 bilbranchen timelønninger SIDE 12» værksted/lager Almindelige lønmodtagere Kapitlet Værksted/Lager indeholder nyt lønbegreb Beregnet betaling, fremregnet til 4. kvartal 2009 Nedre kvartil Median Øvre kvartil Gennemsnit Arbejdsfunktion Region Kroner pr. time 7 Håndværkspræget arbejde Faglært (typisk) Hele landet ,43 175,73 191,92 179, Maler-, tapetsererarbejde m.m. Hovedstadsregionen ,97 189,96 206,41 196,71 Region Sjælland ,65 178,73 202,67 182,55 Region Syddanmark ,40 169,21 183,69 173,57 Region Midtjylland ,95 175,46 187,40 176,08 Region Nordjylland ,09 167,28 180,00 167,83 Autolakerer Hele landet ,06 177,54 210,76 185,83 Hovedstadsregionen ,01 226,00 250,28 223,30 Region Sjælland Region Syddanmark ,76 169,95 179,45 166,32 Region Midtjylland Region Nordjylland ,08 170,64 189,28 169,68 72 Metal- og maskinarbejde Smede generelt, maskinarbejder Hele landet ,44 175,69 191,75 179,39 generelt Hovedstadsregionen ,18 189,12 205,22 195,67 Region Sjælland ,13 178,78 202,73 182,66 Region Syddanmark ,40 168,85 183,92 173,74 Region Midtjylland ,75 175,46 187,40 176,06 Region Nordjylland ,31 167,25 179,89 167, Svejsearbejde m.m. Pladesmed Hele landet ,10 174,56 192,94 177,25 Hovedstadsregionen ,13 194,50 207,61 191,87 Region Sjælland ,60 171,87 185,01 175,83 Region Syddanmark ,02 168,24 180,23 172,08 Region Midtjylland ,14 176,16 189,84 172,65 Region Nordjylland ,22 158,57 171,24 159, Grovsmede-, værktøjsmagerarb. o.l. Karosserismed Hele landet ,93 185,15 197,53 186,48 opbygning Hovedstadsregionen ,68 194,73 199,07 190,04 Region Sjælland ,20 194,15 202,73 187,55 Region Syddanmark Region Midtjylland ,20 184,28 191,21 185,95 Region Nordjylland Mekaniker- og montørarbejde Hele landet ,23 175,47 191,20 178,80 Hovedstadsregionen ,95 188,47 203,86 194,21 Region Sjælland ,40 179,48 204,19 183,62 Region Syddanmark ,93 169,26 184,83 173,84 Region Midtjylland ,55 174,58 187,26 175,23 Region Nordjylland ,61 167,97 180,17 168,05

13 DI lønstatistik 2010 bilbranchen timelønninger SIDE 13» værksted/lager Almindelige lønmodtagere Kapitlet Værksted/Lager indeholder nyt lønbegreb Beregnet betaling, fremregnet til 4. kvartal 2009 Nedre kvartil Median Øvre kvartil Gennemsnit Arbejdsfunktion Region Kroner pr. time Automek.arb., person- og varevogne Personsvognsmekaniker Hele landet ,86 171,58 187,33 175,47 Hovedstadsregionen ,84 188,62 203,52 194,84 Region Sjælland ,78 171,76 189,07 174,73 Region Syddanmark ,64 164,07 176,15 164,79 Region Midtjylland ,94 171,96 182,64 172,70 Region Nordjylland ,36 160,96 170,37 161, Automekanikerarbejde, lastvogne Lastvognsmekaniker Hele landet ,55 185,63 201,20 188,55 Hovedstadsregionen ,19 199,74 213,28 196,47 Region Sjælland ,92 201,50 215,82 201,65 Region Syddanmark ,44 181,96 200,31 187,71 Region Midtjylland ,74 186,01 192,91 185,69 Region Nordjylland ,16 180,12 188,40 179, Automekaniker- og -montørarbejde i øvrigt Automontører i øvrigt Hele landet ,44 163,30 176,99 172,14 Hovedstadsregionen ,82 169,15 194,33 173,82 Region Sjælland Region Syddanmark ,49 157,61 171,62 163,50 Region Midtjylland Region Nordjylland Mekaniker- og montørarbejde Montører i øvrigt Hele landet ,72 161,38 173,92 157,54 Hovedstadsregionen Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland ,38 151,64 161,84 141,93 Region Nordjylland Elektro- og elektronikmekanikerarb. Autoelektromekaniker Hele landet ,51 180,55 279,28 217,83 Hovedstadsregionen ,76 190,07 350,37 252,79 Region Sjælland Region Syddanmark ,40 168,33 192,18 180,12 Region Midtjylland Region Nordjylland Proces- og maskinoperatørarbejde mv. Ikke-faglært Hele landet ,95 142,20 158,33 145,58 (specialviden) Hovedstadsregionen ,26 143,09 158,52 151,96 Region Sjælland Region Syddanmark ,30 139,03 158,33 136,76 Region Midtjylland ,90 140,46 147,68 148,28 Region Nordjylland 9....

14 DI lønstatistik 2010 bilbranchen timelønninger SIDE 14» værksted/lager Almindelige lønmodtagere Kapitlet Værksted/Lager indeholder nyt lønbegreb Beregnet betaling, fremregnet til 4. kvartal 2009 Nedre kvartil Median Øvre kvartil Gennemsnit Arbejdsfunktion Region Kroner pr. time 83 Transport- og anlægsarbejde Hele landet ,91 142,20 158,52 145,70 Hovedstadsregionen ,26 143,09 158,52 151,96 Region Sjælland Region Syddanmark ,30 139,03 158,33 136,76 Region Midtjylland ,90 140,46 147,68 148,28 Region Nordjylland Chaufførarbejde Chauffør Hele landet ,95 142,07 158,33 145,32 Hovedstadsregionen ,26 143,09 158,52 151,96 Region Sjælland Region Syddanmark ,30 139,03 158,33 134,40 Region Midtjylland ,92 140,46 147,68 150,25 Region Nordjylland Truckførere Lagermedhjælper Hele landet med truck Hovedstadsregionen..... Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Andet arbejde Ikke-faglært Hele landet ,88 142,27 158,92 146,79 (uden specialviden) Hovedstadsregionen ,69 144,10 161,92 152,76 Region Sjælland ,59 146,62 168,31 152,70 Region Syddanmark ,43 136,83 155,56 143,48 Region Midtjylland ,89 145,52 162,28 146,15 Region Nordjylland ,71 134,89 144,80 133, Rengøring, fabrikslokaler o.l. Rengøringsassistent Hele landet ,60 143,02 162,62 145,40 Hovedstadsregionen ,54 151,29 171,08 156,67 Region Sjælland ,05 143,13 148,40 142,53 Region Syddanmark ,39 130,60 149,03 138,70 Region Midtjylland ,58 139,84 170,10 145,51 Region Nordjylland ,78 139,99 158,45 139, Rengøring og klargøring af biler Klargøringsmand Hele landet ,45 143,78 155,85 144,88 registrering Hovedstadsregionen ,64 147,43 161,27 150,89 Region Sjælland ,76 141,39 154,62 147,37 Region Syddanmark ,85 141,57 152,31 139,77 Region Midtjylland ,53 148,01 161,05 144,45 Region Nordjylland ,50 136,75 144,80 135,06

15 DI lønstatistik 2010 bilbranchen timelønninger SIDE 15» værksted/lager Almindelige lønmodtagere Kapitlet Værksted/Lager indeholder nyt lønbegreb Beregnet betaling, fremregnet til 4. kvartal 2009 Nedre kvartil Median Øvre kvartil Gennemsnit Arbejdsfunktion Region Kroner pr. time Andet manuelt industriarbejde Undervognsbehandling Hele landet ,45 146,21 168,89 149,62 medhjælper Hovedstadsregionen ,62 139,59 144,69 132,12 Region Sjælland ,97 177,93 208,07 182,72 Region Syddanmark ,79 132,32 163,45 138,35 Region Midtjylland ,80 163,72 179,13 164,53 Region Nordjylland Lager- og pakhusarbejde Lagermedhjælper Hele landet ,09 142,27 162,73 151,03 uden truck Hovedstadsregionen ,02 151,62 193,80 168,77 Region Sjælland Region Syddanmark ,93 141,00 178,83 150,25 Region Midtjylland ,46 133,61 146,69 133,91 Region Nordjylland 9....

16 DI lønstatistik 2010 bilbranchen månedslønninger SIDE 16» ledelse ledelse og overordnet ledelse i øvrigt Fortjeneste ekskl. genetillæg, fremregnet til 4. kvartal 2009 Nedre kvartil Median Øvre kvartil Gennemsnit heraf Pension inkl. ATP Arbejdsfunktion Region Kroner pr. måned 1 Ledelsesarbejde på højt niveau Ledelse på øverste plan Hele landet i virksomheder Hovedstadsregionen Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Øverste leder, administr. direktør Adm.direktør Hele landet Hovedstadsregionen Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Tværgående direktører Filialchef, Hele landet forretningsfører Hovedstadsregionen Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Ledelse af hovedaktiviteten i virksomheden Eftermarkedsdirektør, Hele landet salgsdirektør, teknisk direktør Hovedstadsregionen Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Højt kvalifikationsniveau Arbejde der forudsætter Hele landet viden på højt niveau inden for det pågældende Hovedstadsregionen område f.eks. ingeniører og akademikere Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Virksomheders organisation og økonomi Regnskabschef Hele landet Hovedstadsregionen Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland

17 DI lønstatistik 2010 bilbranchen månedslønninger SIDE 17» ledelse ledelse og overordnet ledelse i øvrigt Fortjeneste ekskl. genetillæg, fremregnet til 4. kvartal 2009 Nedre kvartil Median Øvre kvartil Gennemsnit heraf Pension inkl. ATP Arbejdsfunktion Region Kroner pr. måned 3 Mellemhøjt kvalifikationsniveau Arbejde der forudsætter Hele landet viden på mellemni veau inden for det pågældende Hovedstadsregionen område f.eks. Region Sjælland teknikere Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Salg, finansiering, administration mv. Salgschef Hele landet Hovedstadsregionen Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Kontorarbejde Kontorleder Hele landet Hovedstadsregionen Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Salgs- og servicearbejde Detailsalg - salgsarbejde Hele landet vedr. kundeekspedi tion, kundeekspeditionsansvarlig Hovedstadsregionen Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Salgsarbejde i butik o.l. Reservedelschef Hele landet Hovedstadsregionen Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Produktion, arbejde i alt Overværkførere, Hele landet værkførere Hovedstadsregionen Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland

18 DI lønstatistik 2010 bilbranchen månedslønninger SIDE 18» medarbejdere med særligt ansvar medarbejdere uden ledelsesfunktion Fortjeneste ekskl. genetillæg, fremregnet til 4. kvartal 2009 Nedre kvartil Median Øvre kvartil Gennemsnit heraf Pension inkl. ATP Arbejdsfunktion Region Kroner pr. måned 2 Højt kvalifikationsniveau Arbejde der forudsætter Hele landet viden på højt niveau inden for det pågældende Hovedstadsregionen område f.eks. ingeniører og akademikere Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Mellemhøjt kvalifikationsniveau Arbejde der forudsætter Hele landet viden på mellemni veau inden for det pågældende Hovedstadsregionen område f.eks. Region Sjælland teknikere Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Kontorarbejde Almindeligt kontorarbejde, Hele landet kontorassistent Hovedstadsregionen Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Salgs- og servicearbejde Detailsalg - salgsarbejde Hele landet vedr. kundeeks pedition Hovedstadsregionen Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Håndværkspræget arbejde Faglært (typisk) Hele landet Hovedstadsregionen Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Proces- og maskinoperatørarbejde mv. Ikke-faglært Hele landet (specialviden) Hovedstadsregionen Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland......

19 DI lønstatistik 2010 bilbranchen månedslønninger SIDE 19» medarbejdere med særligt ansvar medarbejdere uden ledelsesfunktion Fortjeneste ekskl. genetillæg, fremregnet til 4. kvartal 2009 Nedre kvartil Median Øvre kvartil Gennemsnit heraf Pension inkl. ATP Arbejdsfunktion Region Kroner pr. måned 9 Andet arbejde Ikke-faglært Hele landet (uden specialviden) Hovedstadsregionen Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland

20 DI lønstatistik 2010 bilbranchen di.dk/personale SIDE 20 Bliv løbende opdateret NetStat Løn opdateres hvert kvartal, så du altid kan finde aktuelle oplysninger. Bliv opdateret ved abonnement på DI s nyhedsbrev om Personale. Lønforhandling sådan Guiden til Lønforhandling indeholder en lang række gode tips til, hvordan du kan gennemføre lønforhandlinger, så du bedst muligt kan indfri dine mål. Endvidere kan du finde oplysninger, der kan være centrale i forbindelse med lønforhandlinger f.eks. oversigt over overenskomstbestemte omkostninger, lønforhandlingsresultater mv. NetStat Løn Med NetStat Løn kan du se, hvordan din virksomhed lønner medarbejderne i forhold til andre virksomheder. Du kan skræddersy udtræk, så de matcher din virksomheds behov. Du kan bruge NetStat Løn som værktøj til at fastsætte lønnen for en ny medarbejder eller som udgangspunkt for den årlige lønregulering. Find oplysninger om løn og lønspredning for f.eks. en klejnsmed i Aalborg eller en kontorelev i Region Hovedstaden. NetStat Løn med egne løntal I NetStat Løn med egne løntal kan du også se, hvordan din virksomhed aflønner medarbejderne i forhold til andre virksomheder. Læs mere om NetStat Løn på di.dk/personale/loen/net- Stat/ Prøv NetStat Løn som er en ubeskåret og papirløs udgave af DI s lønstatistiktilbud.

LØNSTATISTIK 2014. Danske Energi- og Forsyningsselskaber MARTS 2014, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2013 6 HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE

LØNSTATISTIK 2014. Danske Energi- og Forsyningsselskaber MARTS 2014, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2013 6 HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE LØNSTATISTIK 2014 Danske Energi- og Forsyningsselskaber MARTS 2014, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2013 2 Lønbegreber 3 Sådan bruges lønstatistikken 5 Skøn over personaleomkostninger 6 HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE 10

Læs mere

PROCESINDUSTRIEN. Salgs- og Servicearbejde. Håndværkspræget arbejde. Andet arbejde. Procesindustrien Medlem af Dansk Industri

PROCESINDUSTRIEN. Salgs- og Servicearbejde. Håndværkspræget arbejde. Andet arbejde. Procesindustrien Medlem af Dansk Industri 2008 LØNSTATISTIK PROCESINDUSTRIEN Baseret på 4. kvartal 2007 Marts 2008 Højt kvalifikationsniveau Mellemhøjt kvalifikationsniveau Kontorarbejde Salgs- og Servicearbejde Håndværkspræget arbejde proces-

Læs mere

lønstatistik 2011 Produktionsarbejde 3 Sådan bruges statistikken 5 Skøn over personaleomkostninger 6 Håndværkspræget arbejde

lønstatistik 2011 Produktionsarbejde 3 Sådan bruges statistikken 5 Skøn over personaleomkostninger 6 Håndværkspræget arbejde lønstatistik 2011 Produktionsarbejde MARTS 2011, Baseret på 4. kvartal 2010 2 Lønbegreber 3 Sådan bruges statistikken 5 Skøn over personaleomkostninger 6 Håndværkspræget arbejde 20 Proces- og maskinoperatørarbejde

Læs mere

LØNSTATISTIK 2014. Produktionsarbejde FEBRUAR 2014, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2013. 3 Sådan bruges lønstatistikken

LØNSTATISTIK 2014. Produktionsarbejde FEBRUAR 2014, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2013. 3 Sådan bruges lønstatistikken LØNSTATISTIK 2014 Produktionsarbejde FEBRUAR 2014, BASERET PÅ 4. KVARTAL 2013 2 Lønbegreber 3 Sådan bruges lønstatistikken 5 Skøn over personaleomkostninger 6 15 26 35 HÅNDVÆRKSPRÆGET ARBEJDE OPERATØR-

Læs mere

LØNSTATISTIK 2013. Teknisk og administrativt arbejde FEBRUAR 2013, BASERET PÅ 3. KVARTAL 2012

LØNSTATISTIK 2013. Teknisk og administrativt arbejde FEBRUAR 2013, BASERET PÅ 3. KVARTAL 2012 LØNSTATISTIK 2013 Teknisk og administrativt arbejde FEBRUAR 2013, BASERET PÅ 3. KVARTAL 2012 2 Lønbegreber 3 Sådan bruges lønstatistikken 5 HØJT KVALIFIKATIONSNIVEAUNIVEAU Arbejde, der forudsætter viden

Læs mere

STATISTIK STATISTIK STRUKTURSTATISTIK 2004 REGIONALE LØNFORSKELLE LØN 7. JUNI 2005

STATISTIK STATISTIK STRUKTURSTATISTIK 2004 REGIONALE LØNFORSKELLE LØN 7. JUNI 2005 STRUKTUR 2004 STRUKTUR 2004 Statistikken er i 2004 baseret på lønoplysninger for ca. 560.000 lønmodtagere på DA-området. Af de 560.000 lønmodtagere udgør voksne 518.000, hvoraf de 225.000 er funktionærer,

Læs mere

Nye lønbegreber hos DA

Nye lønbegreber hos DA 11-0715 - poul - 25.07.2011 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Nye lønbegreber hos DA DA har skiftet navne på lønbegreberne i Netstat fra og med 2010 strukturstatistikken. Nedenfor

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 18. maj 2014 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere

Befolkningens. Befolkningens løn

Befolkningens. Befolkningens løn Befolkningens løn Befolkningens løn Befolkningens løn Temapubl 2013:4 Befolkningens løn TemaPubl 2013:4 Udgivet af Danmarks Statistik December 2013 Oplag: 105 Printet hos PRinfo Paritas Foto: Imageselect

Læs mere

Fagbevægelsens tværfaglige Jobpatrulje Evaluering 2011

Fagbevægelsens tværfaglige Jobpatrulje Evaluering 2011 Sagsnr. 10-3614 Vores ref. MSH/RKS/SSF August 2011 Fagbevægelsens tværfaglige Jobpatrulje Evaluering 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Målene for Jobpatruljen 2011... 3 1.2. Deltagende LO-sektioner...

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 26. juli 2012 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

Uddannelse i de sociale klasser i 2012

Uddannelse i de sociale klasser i 2012 Uddannelse i de sociale klasser i 2012 Denne analyse er den del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. I analysen undersøges uddannelsen for personerne i de fem sociale klasser. Der kigges

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Rundt omkring i de danske kommuner vokser børn op under ganske forskellige vilkår. Vi tegner i denne analyse et Danmarkskort over børnenes opvækstvilkår

Læs mere

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Udsættelse af lejere Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Om dette hæfte 2 At blive sat ud af sin bolig er en voldsom begivenhed med store personlige konsekvenser for lejeren. Fogeden,

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Hans Knudsen. Sygefravær i kommunerne. Kan organiseringen nedbringe sygefraværet?

Hans Knudsen. Sygefravær i kommunerne. Kan organiseringen nedbringe sygefraværet? Hans Knudsen Sygefravær i kommunerne Kan organiseringen nedbringe sygefraværet? Publikationen Sygefravær i kommunerne kan downloades fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne Mindre uddrag, herunder

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge 30. april 2012 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge dagpengeretten med op til et halvt

Læs mere

KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN

KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN Den 17. december 2007 Sidsel Vinge Cand.merc., ph.d. Senior projektleder Dansk Sundhedsinstitut 1 Indledning Dette notat afrapporterer resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Katrine Nøhr, Camilla Dalsgaard, Hans Kloppenborg, Jonas Meldgaard, Martin Bækgaard. Sådan passer kommunerne børn

Katrine Nøhr, Camilla Dalsgaard, Hans Kloppenborg, Jonas Meldgaard, Martin Bækgaard. Sådan passer kommunerne børn Katrine Nøhr, Camilla Dalsgaard, Hans Kloppenborg, Jonas Meldgaard, Martin Bækgaard Sådan passer kommunerne børn Kommunernes dagtilbudsstruktur 2004-2011 Publikationen Sådan passer kommunerne børn kan

Læs mere