Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2014 Vedrørende

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2014 Vedrørende"

Transkript

1 Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2014 Vedrørende Det Entreprenørielle Universitet Aarhus Universitet 1. april august 2014 Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg Viborg Ean-nr: Kontaktperson: Bent Mikkelsen Operatør: Det Entreprenørielle Universitet Aarhus Universitet Finlandsgade Århus N Kontaktperson: Flemming K. Fink CVR. Nr: Bankoplysninger: Danske Bank Resumé Århus Universitet har i november 2010 vundet opgaven med at etablere Det Entreprenørielle Universitet i en konkurrence, som Danmarks Vækstråd og Erhvervs- og Byggestyrelsen udskrev i august. Projektet har til formål at fremme entreprenørskab på universitetet gennem en bred vifte af satsninger og opbygge et fyrtårn for entreprenørskab, der kan være med til at drive udviklingen i det øvrige uddannelsessystem. Etableringen af Det Entreprenørielle Universitet vil bidrage til at skabe større fokus på entreprenørskab på tværs af universitets fakulteter og fagområder og sikre, at alle studerende stifter bekendtskab med den form for entreprenørskab, der passer til netop deres studieforløb. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg

2 Opfølgning pr. 1. marts Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav Status for projektet: Projektet, der begyndte 1. april 2011, forløber overordnet planmæssigt. Dog er projektet, grundet erfaringer gjort i projektet, mindre problemer med at finde kvalificeret kapacitet til ansættelse, omstruktureringer på Aarhus Universitet og universitetssystemet i almindelighed, der indeholder en del administrative arbejdsgange i forhold til udbud og implementering af fag og nye tilgang, en smule forsinket i forhold til de opsatte milepæle. Det forventes dog, at der kan rettes op på dette inden projektets udløb. Projektet er bevilget forlængelse til Alle aktiviteter, undervisning mv. ophører pr og perioden anvendes til den endelige afrapportering og administrative afslutning af projektet. Det Entreprenørielle Universitet består, som beskrevet i projektansøgningen, af de tre hovedområder: Forskning, Undervisningsudvikling og Iværksætteri og Erhvervssamarbejde (Studentervæksthus Aarhus): Forskningsgruppen CARE: Forskningsgruppen CARE har siden projektstart skiftet navn til icare (Interdisciplinary Community for Advanced Research in Entrepreneurship). icare har ved periodens slutning opfyldt de opsatte mål om antal publikationer (pkt. 1.3), deltaget i det forventede antal konferencer og afholdt det forventede antal arrangementer i Forum for Entreprenørskabsundervisere (FEU). FEU skiftede pr navn til Forum for Entreprenørielle Undervisere. Det blev besluttet på ledelsesmøde 12. oktober 2012, at fastsætte antallet af FEU-arrangementer til 3 arrangementer + 1 større arrangement pr. semester, for ikke at kannibalisere på de fremmødte, da de i milepælene fastsatte antal har vist sig at være overvurderede i forhold til tilslutningen. Dette antal justeredes ved et FEU-planlægningsmøde d. 6. december 2012 til 5-6 arrangementer/årligt målrettet interne undervisere i projektet, samt andre med særlig interesse i entreprenørskabsundervisning, 2-4 arrangementer/årligt målrettet både interne og eksterne entreprenørskabsundervisere, samt 1-2 arrangementer/årligt målrettet alle med interesse i entreprenørskab i uddannelserne. Undervisning og undervisningsudvikling: Udviklingen af fag har også overgået forventningerne med 16 udviklede fag i perioden mod de forventede 12 fag pr. 31. december 2013 (pkt. 1.1 og 2.4) og arbejdet med toningerne skrider også fremad som forventet (pkt.2.1). Det har dog vist sig, at underviserne på de faglige miljøer har svært ved at afsætte tid til toningsarbejdet, hvilket har betydning for hvor stor udbredelsen af toninger kan blive. Men tiden arbejder for projektet, og med den politiske og ledelsesmæssige bevågenhed, der efterhånden tilfalder entreprenørskab, forventes det at implementeringen af entreprenørskab i eksisterende uddannelser og fagudbud vil blive prioriteret højere, end det gør på nuværende tidspunkt. Det har vist sig sværere end forventet at udvikle et generisk entreprenørskabsfag på tværs af fakultetsgrænser, da der ikke er tradition, eller mulighed, for i universitetsstrukturen, at udbyde et fag på alle fakulteter på én gang, og derudover er det svært for den enkelte studerende at disponere over egne ECTS-proint, da disse er bundet i primært obligatoriske fag med meget få muligheder for valgfrihed. Der arbejdes dog stadig på udviklingen af et generisk entreprenørskabsfag, vægtet 5 ECTS, til udbud blandt bachelorstuderende på AU, men dette kræver, at ét af universitetets institutter vil være vært for faget, at studerende fra hele AU vil kunne deltage, at den ledelsesmæssige opbakning til et sådant fag er på plads. Der er efterspørgsel på efter- og videreuddannelse og der afholdelse i foråret 2014, for anden gang, et forløb (5 ECTS) for undervisere på VIA University College i et samarbejde mellem DEU og VIA UC.

3 Studentervæksthus Aarhus: Alle aktiviteter indenfor området iværksætteri og erhvervssamarbejde sker i regi af Studentervæksthus Aarhus (SVAA), som har adresse på Møllevangs Allé 142, 8200 Århus N. Aktiviteterne her forløber over forventning: Der er bl.a. optaget 351 studerende med virksomheder og projekter i de forskellige faser af Take Off, af disse har 221 studerende et CVR-nummer (pkt. 2.6), og i alt 1189 studerende har deltaget i extracurriculære aktiviteter i SVAA. Aktiviteten VidenCrew er efter et pilotforløb i perioden blevet nedlagt, da det blev vurderet, at det ikke er hensigtsmæssigt at have studerende i forløb hos iværksættere, pga. mangel på kontorlokaler og for lidt tid til at give sparring til den studerende. Der vil i stedet blive lagt mere vægt på Corporate Take Off, der er i tråd med det entreprenørskabsfokus og vidensamarbejde med erhvervslivet i regionen, som vi ønsker at bibeholde, samt opbyggelsen af et ambassadørnetværk til fremme for intraprenant adfærd blandt de studerende. Konceptet Corporate Take Off er lukket ned pr , da udviklingskonsulent Katrine Læssøe Mikkelsen er stoppet på projektet. Da hun hovedsagligt har været konceptets eneste personaleressource, vurderedes det at konceptet ikke skulle fortsætte de to ydereligere tilsigtede måneder. I stedet er de etablerede og velfungerende samarbejder i Corporate Take Off blevet tilbudt at blive en del af Studentervæksthuset (SVAA) og får udviklingskonsulent Merethe Kruse som kontaktperson. Markedsføringen: Markedsføringen af projektet og aktiviteterne heri målrettet studerende foregår løbende både i forbindelse med større studiemesser og direkte adresseret til konkrete grupper af studerende i kantiner eller under forelæsninger. I efteråret 2012 lanceredes en kampagne for eship.au.dk, der skal gøre studerende på AU opmærksomme på deres muligheder for at bruge entreprenørskab og iværksætteri i forbindelse med deres faglighed. Kampagnen foregik i ugerne med roll-ups placeret i kantiner, ved indgangsdøre samt andre strategiske steder på hele campus, busboards i udvalgte buslinjer til og fra campus, go-cards på byens cafeer, bannere på centrale gavle på campus, et opdateret entrepreneurship.au.dk med cases, hvor de studerende let kan finde info om entreprenørskabs- og innovationskurser samt aktiviteterne i Studentervæksthus Aarhus, samt uddeling af indkøbsnet med henvisninger til eship.au.dk og pastilæsker i AUs store boghandler. Se endvidere pkt I denne periode er SVAA også markedsført mere direkte og aktivt af undervisere og udviklingskonsulenter, for eksempel når de står overfor studerende i undervisningen og deltager ved studenterarrangementer laves en målrettet piching af de extra-curriculære aktiviteter i SVAA. Endvidere blev der i efteråret gennemført en intentsiv og succesfuld rekrutteringskampagne for Iværksætterworkshop og Sand Box workshop. Antal ansatte - helt eller delvist - tilknyttet DEU i perioden: AU Center for Entreprenørskab og Innovation (CEI): 14, interdisciplinary Community for Advanced Research in Entrepreneurship, (icare): 8, samt derudover 8 TAP er, der varetager administration og markedsføring sideløbende med andre opgaver + 4 studentermedhjælpere. Derudover flere tilknyttede undervisere fra AU i forbindelse med toningsarbejde o.lign. DEU-ledelse: Se resultatkrav 3.1 Herudover er der nedsat et advisory board for DEU, der mødes to gange årligt, bestående af: Marianne Ping Huang, Prodekan ARTS AU Bent Mikkelsen, Region Midtjylland Christian Vintergaard, Fonden for Entreprenørskab Thomas Alslev Christensen, Styrelsen for Forskning og Innovation Søren Boutrup, Erhvervsstyrelsen Peter Friese, VIA University College Lea Elmvang, Studerende / STARTit Dorthe Refslund Christensen, VIP AU MINDRE AFVIGELSER I DEN FORLØBNE PERIODE: Side 3

4 Den fleksible semesterfagspakke: Den fleksible semesterfagpakke, bestående af fagene Entrepreneurial Methodology, Entrepreneurial Process, Entrepreneurship Theory (i alt 30 ECTS) på Business and Social Sciences, blev desværre aflyst igen. Denne gang skyldes det for få tilmeldte studerende (7, ), og iflg. fakultetets vurdering er det er for få studerende til at gennemføre undervisning. Fagpakken er udviklet under projektet og arbejdet er ikke spildt, da det stadig er ønskeligt at udbyde fagene. På baggrund af erfaringerne vil de tre fag i semesterfagspakken blive koncentreret i ét fag og udbydes efteråret 2014, hvor der forventes større tilslutning. Dette har ingen konsekvenser for det godkendte projektbudget. Master i Entreprenørskab (EME): Milepælen EME blev lukket ned pga. ingen betalingsduelig målgruppe og ingen potentielle kunder. Studietur til Leeds, d december Tema: Entreprenørskabsundervisning Formål: Entreprenørskabsundervisere og forskere vil med deres besøg på Universitity of Leeds afsøge muligheder for et kommende samarbejde, samle inspiration fra et entreprenørskab-forskermiljø, som mere eller mindre sammen arbejde med udgangspunkt for entreprenørskab og entreprenørskabsundervisning som Aarhus-modellen. Men AU underviserne ønsker også at blive stillet overfor udfordringer ift- egen undervisning. Resultat: Under opholdet nåede gruppen at deltage i et fagligt arrangement, som er Leeds svar på FEU, overvære tre gange undervisning, rundvisnings på campus og holde et afsluttende møde med undervisere fra Leeds Enterprise Centre samt to middage med vore værter. Der blev undervejs udvekslet erfaringer og viden om teori, metoder, erfaringer og resultater med udviklingen af entreprenørskabsundervisningen på begge universiteter. Studietur til Coventry, d januar Tema: Videniværksætteri og incubatormiljø. Formål: få indsigt i, hvad andre universiteter i EU laver (Coventry University er sammenlignelig med AU i størrelse, fagområder og geografi), inspiration, selvrefleksion og opbygge netværk. Resultat: CU har et fokus på entreprenørskab, som der ikke er på AU i lige så høj grad. På CU kortlægger de lyst, evne, motivation etc. for entreprenørskab helt fra starten (entrepreneurial intent survey) af en given studerendes forløb, således at der bliver sået et frø med den entreprenørielle mulighed. CEI-gruppen erfarede at det vil gøre en forskel, at ledelsen indfører centrale, topstyrede policies om entreprenørskab på AU. I incubatormiljøet oplevede konsulenterne, at SVAA på mange områder er mere moden, velfungerende og har et godt StartUp/iværksætter-miljø. De to universiteters miljøer afskiller sig på forskellige områder: på CU er de gode at generere rigtig mange projekter og de er stærke i at forstå og understøtte den økonomiske situation for iværksættere. De har låne- og donationsprogrammer som CEIs udviklingskonsulenter kan lære af. Projektets konsulenter og SVAA er derimod metodisk stærkere, og hvor fokus på CU er mest rettet mod individet, er der i SVAA udlagt flere fælles bånd. Endvidere ses er muligheder for fremtidige samarbejdspotentiale f.eks. omkring udviklingspotentialer. Udvikling af ME2 Læringsspil: Samarbejde indgået og igangsat med virksomheden GameTools. Det forløber planmæssigt. Levering: primo maj Spillet skal præsenteres på den afsluttende konference for DEU i foråret 2014 Entreprenørskabsundervisningskonference, d. 13. november kl på ARoS Der er afholdt DEU konference for entreprenørskabsundervisere med titlen: Entreprenørskabsundervisning på tværs gennem teori og praksis, Aarhus. Der er udarbejdet en Prezi over outcome fra workshops indenfor en række definerede områder, samt en grafisk illustration af indholdet på dagen. Se Prezi en her: Workshops: Organic Fruits, berries and Vegetables in a temperate climate, 15 ECTS, KA, Agrobiologi, Institut for fødevarer, Science and Technology, AU. Udviklingskonsulent Helle Meibom Færgermann har i samarbejde med underviser Martin Jensen, Institut for Fødevarer tilfører faget entrepreneurielle elementer i form af en workshop i innovation: Innovation: Become familiar with core concepts and processes through a workshop with a realworld case. Side 4

5 Inno-X: Workshops som bidrag til udviklingen og gennemførelsen (undervisning) af et nyt innovations- og entreprenørskabstræningsprogram på AU: BioMedical Design - en innovatør og iværksætter uddannelse, et étårigt uddannelsesforløb (svarende til 30 ECTS) i perioden efterår 2013/forår Undervisere og udviklingskonsulenterne Linda Greve og Claus Thrane bidrager løbende med enkeltstående workshops inden for entreprenørskab og innovation i forløbet. Studenterorganisationen NOVA: 2 workshops om Innovation. NOVA er en ny studenterforening (udsprunget og udviklet af fire studerende fra et af projektets udbudte fag på Science and Technology (ST)), som vil fremme innovation og idéudvikling blandt de studerende på ST. Formålet er at skabe et forum for de studerende, hvor de har mulighed for at sparre med hinanden og udvikle deres kompetencer. Workshops på Musik og lyd som design, branding og kommunikation, Musikvidenskab på Arts, AU. CEI udviklingskonsulenterne Josefine Aggebo og Rasmus Johannes Lund afholder i løbet af februar og marts 2014 workshops på dette fag. Antal deltagere: 8. Da faget har tidligere været igennem en toning, derfor er det ikke et forløb i projektet, men enkelt stående forløb ind i undervisningen. Slutevaluering: NIRAS Slutevaluering er påbegyndt. Status for budget og projektmidler: Projektet Det Entrepreneurielle Universitet forventer ikke at forbruge de budgetterede midler, og indsender en nedskrivning af budgettet for den resterende tid af budgettet. Nyt budgetforslag indsendt. NYE AKTIVITETER FOR SIDSTE FASE AF PROJEKTET: Nogle af aktiviteterne vil være fortsættelser af milepælene fx publikationer, FEU møder, nye fag og toninger, Take Off Incubator og Take Off vækst, mv. I forbindelse med projektets godkendte forlængelse til er der udviklet og afholdes nye aktiviteter i projektet. Eftersom projektet er på vej ind i den afsluttende fase, er det derfor naturligt at påbegynde arbejdet med projektets resultater, udbredelsen af disse samt fokus på undersøgelser og beskrivelser af anvendte metoder i projektet. De nye aktiviteter som er udviklet, igangsat eller helt eller delvist afholdt er: Publikationer Konferencedeltagelse FEU møder Workshops og fag Kort efteruddannelsesforløb (VIA Mastermodul: Professionsfagligt Entreprenørskab) DEU finale konference 2014: Det påtænkes at afholde en afsluttende konference, som erfaringsopsamling, præsentation og udbredelse af projektets resultater og metoder fra forskning, undervisning og studenter-iværksætteri. Afholdelsen forventes i foråret Adjunktpædagogikum: DEU-projektet bidrager med udvikling og implementering af et modul i entreprenørskab eller de entreprenørielle dele af et adjunktpædagogikum. Planlægning er i gang i et samarbejdede med Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier (CUDIM) AU. Følgeforskning i Profilfag: Entreprenørskab: Side 5

6 Entreprenørskabsundervisning og specialeskrivning (i samarbejde med Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier (CUDIM) AU. UIIN konference, Barcelona april 2014: Konferencedeltagelse: 3 Papers godkendt - udarbejdet på baggrund af erfaringer og resultater i dette projekt. SVAA satellite AU Campus Emdrup: Udviklingen af studenteriværksætteri er i gang og der første grundsten er blevet lagt. Det påtænkes at starte ud med at lave en form for videniværksætteri-camp som et af de første aktiviteter på Campus Emdrup. Den faglige fokus vil være på sundhedsteknologi, da dette er en stor gruppe af de Campus Emdrup studerendes faglighed, som er sundhedsområdet (efteruddannelse af sygeplejesker). Udviklingen af studentervæksthuset er intensiveret og Christian Haahr Sørensen arbejder på at få viden og erfaringer fra SVAA i Aarhus og omsætte dem til Campus Emdrups virkelighed. Samtidig er CEIs medarbejder Lars Frølund, som til dagligt sidder på Campus Emdrup, og hægtet op på denne aktivitet. SVAA 6 Bøger: Alle 6 bøger er skrevet og gennemgår nu og i den kommende tid en faglige og sproglig korrektur. Forberedelsen, udarbejdelse og indsamling af det øvrige materiale til bøgerne (modeller, fotos, fakta bokse, interviews) er påbegyndt lige såvel som den grafiske opsætning. Bøgerne tager udgangspunkt i de konkrete erfaringer, der er blevet gjort i SVAA under projektet, samt det teoretiske fundament arbejdet bygger på. Bøgerne ønskes brugt både internt og eksternt til refleksion over og udvikling af metoder til facilitering af iværksætteri. Det forventes af de 6 bøger kan udgives som en del af DEU finale konferencen primo juni European Innovation Academy StartUp virksomheden Kare Media, fra Studentervæksthus Aarhus (SVAA) deltager i programmet European Innovation Academy, primo juli Formål: formidling og udbredelse af et best practice projektresultat, udvikling af projektets Start Up-program, og afprøvning af et af projektets hovedresultater i europæisk/international kontekst. Virksomheden Kare Media er SVAAs mest succesfulde og best practice eksempel på videniværksætteri fire studerende fra Datalogi, som har været i SVAA fra projektets start og ind til nu. Virksomheden har med været igennem alle husets faser for en Start Up, og er nu i det sidste forløb: Vækst. Udvikling i/af SVAA: Der er i perioden arbejdet videre fra en konceptualisering og mere over imod en kommercialisering. + procesoptimering. De eksterne rådgivere lukkes ned for, og erstattes af: Peer to peer -model og med særlig godkendelse kan der bevilliges ekstern rådgivningstimer. Peer to peer -model er trådt i kraft og iværksætterne er positive. Desuden (som nævnt ovenstående) er der implementeret nye og forbedrede værktøj. 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 Effekter Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 1.1 Udbuddet af Ved projektperiodens start var antallet af fag 10 og antallet af udviklede fag skal være på 20 fag i Udbuddet af en- fag dokumenteres i Der er i perioden udviklet eller videreudviklet 24 entreprenørielle trepre- nørskabsfag skal forbindelse kursusforløb. Heraf er 3 fag videreudviklet fra efteråret 2011 til efteråret 2012, 3 fag videreudviklet fra efteråret 2012/forår2013 til efterår øges, herunder med den 2013, og 1 fag videreudviklet fra forår 2013 til forår skal antallet af de entreprenøhalvårlige afrapporte- Entreprenørskabsfagene er afviklet / afvikles således: Side 6

7 rielle kernefag øges med 50%. ring Efterår 2011: 6 kursusforløb Fagligt entreprenørskab for teologi Fakultet: Arts ECTS: 15 point Sprog: Dansk Niveau: Kandidatstuderende Eksamen: Skriftlig refleksionsopgave med mundtligt forsvar, 7-skala Fagligt entreprenørskab for historie Fakultet: Arts ECTS: 10 point Sprog: Dansk Niveau: Kandidatstuderende Eksamen: Skriftlig refleksionsopgave med mundtligt forsvar, 7-skala BITE - Business, Innovation, Technology and Entrepreneurship Fakultet: Science and Technology ECTS: 5 point Sprog: Engelsk Niveau: Kandidatstuderende Eksamen: Porteføljeeksamen med 2 skriftlige rapporter på 8-10 sider og efterfølgende mundtlig eksamen. Global entrepreneurship Fakultet: Arts ECTS: 10 point Sprog: Engelsk Niveau: Kandidatstuderende Eksamen: Skriftlig opgave Humanistisk Innovation Fakultet: Arts ECTS: 5 point Sprog: Dansk Niveau: Suppleringsuddannelse Eksamen: Skriftlig refleksionsopgave, 7-skala Innovation og forskning Fakultet: Health ECTS: 1 point Sprog: Dansk Niveau: Ph.d.-studerende Eksamen: Bestået ved dokumenteret aktiv deltagelse AFLYST pga. for få tilmeldte Forår 2012: 4 kursusforløb Science based innovation and entrepreneurship Fakultet: Science and Technology ECTS: 5 point Sprog: Engelsk Niveau: KA og Ph.d. Eksamen: The course is evaluated according to the 7-scale based on the writing and presentation of seminar assignments and oral examination with internal censor. Side 7

8 Innovation Fakultet: Science and Technology ECTS: 5 point Sprog: Engelsk Niveau: KA og Ph.d. Eksamen: Mundtlig eksamen, 7-skala Organisatorisk Innovation Fakultet: Business and Social Sciences ECTS: 5 point Sprog: Dansk Niveau: BA Eksamen: Skriftlig 3 timers eksamen med udgangspunkt i refleksion over projektarbejdet, 7-skala Entrepreneurship and Innovation in a social media setting Fakultet: Arts ECTS: 10 Sprog: Engelsk Niveau: KA Eksamen: Portfolio exam based on assignments and presentations (12-15 pages in total). Efterår 2012: 5 kursusforløb Humanistisk Innovation Fakultet: Arts ECTS: 5 point Sprog: Dansk Niveau: Suppleringsuddannelse Eksamen: Skriftlig refleksionsopgave, 7-skala Faglig entreprenørskab Fakultet: Arts ECTS: 10/15 Sprog: Dansk Niveau: KA Eksamen: 10 ECTS: Mundtlig eksamen, 7-skala med intern censur 15 ECTS: Skriftlig hjemmeopgave og mundtlig eksamen, 7-skala med intern censur Aflyst efteråret 2012 pga. studieadministrativ fejl. Forventes udbudt igen efteråret ARTS Profilfag: Organisation og entrepreneurship Fakultet: Arts ECTS: 20 Sprog: Dansk Niveau: KA Eksamen: Bunden mundtlig prøve, intern censur, bestået/ikke bestået. Science and Technological Innovation and Entrepreneurship Fakultet: Science and Technology Side 8

9 ECTS: 5 point Sprog: Engelsk Niveau: Kandidatstuderende Eksamen: Skriftlig opgave og efterfølgende mundtlig eksamen, intern censur, 7-skala. Entrepreneurial Methodology (Del af fleksibel semesterfagpakke) Fakultet: Business and Social Sciences ECTS: 5 Sprog: Engelsk Niveau: KA Eksamen: Mundtlig eksamen med forberedelse, 30 minutter, bestået/ikke-bestået, ekstern censur. Aflyst pga. for få tilmeldte. Entrepreneurial Process (Del af fleksibel semesterfagpakke) Fakultet: Business and Social Sciences ECTS: 15 Sprog: Engelsk Niveau: KA Eksamen: Individuel hjemmeopgave med mdt. eksamen. 2 uger, sider. Ekstern censur. Aflyst pga. for få tilmeldte. Entrepreneurship Theory (Del af fleksibel semesterfagpakke) Fakultet: Business and Social Sciences ECTS: 10 Sprog: Engelsk Niveau: KA Eksamen: Individuel hjemmeopgave, 72 timer, sider. 7- trinsskala, intern censur. Aflyst pga. for få tilmeldte. Forår 2013: 3 kursusforløb Innovation og entreprenørskab i lægefaget: Fra faglig nysgerrighed til realiseringen af værdiskabende forandringer. Fakultet: Health ECTS: 5 Sprog: Dansk Niveau: KA Eksamen: Hjemmeopgave, intern censur, bestået/ikke-bestået Organisatorisk innovation Fakultet: Business and Social Sciences ECTS: 5 Sprog: Dansk Niveau: BA Eksamen: Skriftlig eksamen med udgangspunkt i refleksion over projektarbejdet, ingen censur, 7-skala. Science based innovation and entrepreneurship Side 9

10 Fakultet: Science and Technology ECTS: 5 point Sprog: Engelsk Niveau: KA og Ph.d. Eksamen: Bunden mundtlig prøve, intern censur, 7-trinsskala. Efterår 2013: 4 kursusforløb: Entreprenørskab Profilfag Fakultet: Arts ECTS: 20 Sprog: Dansk Niveau: KA Eksamen: Bunden mundtlig prøve, intern censur, bestået/ikke bestået. Humanistisk Innovation Fakultet: Arts ECTS: 20 Sprog: Dansk Niveau: KA Eksamen: bestået/ikke bestået Science based innovation and entrepreneurship Fakultet: Science and Technology ECTS: 5 point Sprog: Engelsk Niveau: KA og Ph.d. Eksamen: Bunden mundtlig prøve, intern censur, 7-trinsskala Innovation og entreprenørskab i lægefaget: Fra faglig nysgerrighed til realiseringen af værdiskabende forandringer. Fakultet: Health ECTS: 5 Sprog: Dansk Niveau: KA Eksamen: Hjemmeopgave, intern censur, bestået/ikke-bestået Forår 2013: 2 kursusforløb: Kan statskundskabere skabe værdi? Fakultet: Business and Social Science ECTS: 20 Sprog: Dansk Niveau: KA Eksamen: Bunden mundtlig prøve, intern censur, 7-trinsskala Science based innovation and entrepreneurship Fakultet: Science and Technology ECTS: 5 point Sprog: Engelsk Niveau: KA og Ph.d. Eksamen: Bunden mundtlig prøve, intern censur, 7-trinsskala. Side 10

11 Resultatkrav 1.2 Min studerende skal deltage i undervisningsaktiviteter indenfor entreprenørskab, udviklet i projektet, skal være min Antal studerende Antal deltagende studerende i perioden: 2355 Fagudbud i perioden: (547) Fagligt Entreprenørskab, Historie Start : 6 studerende Fagligt entreprenørskab, Teologi Start : 16 studerende Global Entrepreneurship, Institut for Sprog, Litteratur og Kultur Start : 17 studerende Humanistisk Innovation Start : 50 studerende Science based innovation and entrepreneurship Start : 12 studerende Innovation Start : 23 studerende Organisatorisk Innovation Start : 52 studerende Entrepreneurship and Innovation in a social media setting Start : 14 studerende Profilfag: Entrepreneurship Start : 29 studerende Science and Technological Innovation and Entrepreneurship Start : 42 studerende Humanistisk Innovation Start : 44 studerende Organisatorisk innovation Start : 83 studerende Science based innovation and entrepreneurship Start : 19 studerende Innovation og entreprenørskab i lægefaget: Fra faglig nysgerrighed til realiseringen af værdiskabende forandringer. Start : 11 Studerende Profilfag: Entreprenørskab Start : 30 studerende Science and Technological Innovation and Entrepreneurship Startdato : 60 studerende Humanistisk Innovation Side 11

12 Startdato: : 32 studerende Innovation og entreprenørskab i lægefaget: Fra faglig nysgerrighed til realisering af værdiskabende forandringer Startdato : 7 Studerende Toning (152): Musikvidenskab: Faget Musik og lyd som design, branding og kommunikation Start : 16 studerende Begivenhedskultur: Moderne identitet Start: : 53 studerende Idræt: Projektledelse og professionsstudier i idræt Start : 15 studerende Musikvidenskab: Faget Musik og lyd som design, branding og kommunikation Start : 10 studerende International Communication and Multimedia Faget Entrepreneurship Profile Start : 17 studerende Cand. public Faget Strategi & Koncept Start : 41 Studerende Undervisningsaktiviteter i SVAA i perioden (1646): VidenCrew: : 4 studerende Iværksætterworkshop: : Iværksætterworkshop E11 #1: 35 deltagere : Iværksætterworkshop E11 #2: 32 deltagere : Iværksætterworkshop E11 #3: 27 deltagere : Iværksætterworkshop E11 #4: 35 deltagere : Iværksætterworkshop E11 #5: 22 deltagere : Iværksætterworkshop E11 #6: 28 deltagere : Iværksætterworkshop F12 #1: 38 deltagere : Iværksætterworkshop F12 #2: 31 deltagere : Iværksætterworkshop F12 #3: 23 deltagere : Iværksætterworkshop F12 #4: 45 deltagere : Iværksætterworkshop F12 #5: 39 deltagere : Iværksætterworkshop F12 #6: 24 deltagere : Iværksætterworkshop E12 #1: 27 deltagere : Iværksætterworkshop E12 #2: 31 deltagere : Iværksætterworkshop E12 #3: 21 deltagere : Iværksætterworkshop E12 #4: 24 deltagere : Iværksætterworkshop E12 #5: 19 deltagere Side 12

13 : Iværksætterworkshop E12 #6: 24 deltagere : Iværksætterworkshop F13 #7: 17 deltagere : Iværksætterworkshop E13#8: 27 deltagere Iværksætter Sand Box: : Iværksætter Sand Box hold 1: 22 deltagere : Iværksætter Sand Box hold 2: 26 deltagere : Iværksætter Sand Box hold 3 (HIH): 16 deltagere : Iværksætter Sand Box hold 4: 39 deltagere : Iværksætter Sand Box hold 5 (del af faget Applied Business Development): 10 deltagere : Iværksætter Sand Box hold 6: 21 deltagere : Iværksætter Sand Box hold 7: 32 deltagere : Iværksætter Sand Box hold 8: 32 deltagere 100 workshops og netværksmøder: : Velkommen til 100-workshop: 58 deltagere : Adfærdsprofilworkshop: 39 deltagere : Workshop 3: 30 deltagere : Workshop 4: 7 deltagere Innovationsdøgn på Herning Gymnasium: 30 deltagere Præsentation af SVAA for Grindsted gymnasium: 14 deltagere : Workshop i Personal preferences & Group Dynamics for studerende på faget Applied Business Development, BSS, AU: 11 deltagere : SKAT på besøg i SVAA: 13 deltagere : Smag på iværksætteri: personlig branding: 32 deltagere : Salgsworkshop 1: 18 deltagere : Involvering af SVAA: 11 deltagere : Salgsworkshop 2: 9 deltagere : Vækst-møde: 9 deltagere : Smag på iværksætteri: viral markedsføring: 29 deltagere : Seminar: Kreativitet og Innovation, afholdt på Viby Gymnasium: 83 deltagere : Seminar: Kreativitet og Innovation, afholdt på Herning Gymnasium: 55 deltagere : Smag på iværksætteri: Sådan finder du motivationen: 36 deltagere Obligatoriske workshops SVAA: Iværksætterens vinder mindset: 19 deltagere Markeder og segmenter: 10 deltagere Salg og salgsteknikker: 13 deltagere Budgetter og regnskaber: 11 deltagere Velkomstmøde i Explore: 11 deltagere Velkomstmøde i SVAA: 8 deltagere Entrepreneurielle Principper: 13 deltagere Bliv pilot i eget fly med klare opgaveprioriteringer: 18 deltagere Naviger økonomisk sikkert i hverdagen: 12 deltagere Business Model Canvas: 9 deltagere Brug dine styrker i salgsrollen: 11 deltagere Karmaloven og strategisk networking: 12 deltagere Side 13

14 Resultatkrav 1.3 Forskningsindsatsen vedrørende undervisning i entreprenørskab styrkes. Produktionen af artikler i internationale tidsskrifter øges med 50%. Antal publikationer Velkomstmøde i Explore: 14 deltagere Introarrangement SVAA: 17 deltagere Workshop om BMC Explore: 14 deltagere Lav din egen hjemmeside -workshop: deltagere Workshop SVAA: Deltagere Workshop Explore Entreprenørielle principper: 10 deltagere Opstartsworkshop Corporate Take Off: 4 deltagere Velkomstmøde i SVAA: 16 deltagere Workshop Entreprenørielle principper: 9 deltagere Rusarrangement SVAA nye virksomheder: 9 deltagere Velkomstmøde i SVAA: 13 deltagere Workshop Explore: 14 deltagere Velkomstmøde i Explore: 19 deltagere Entreprenørielle Principper: 12 deltagere Business Model Canvas: 10 deltagere Velkomstmøde i Explore: 13 deltagere Entrepreneurielle principper: 11 deltagere Business Model Canvas workshop incl. Lean principper: 7 deltagere Peer-to-peer workshop: 23 deltagere Åben rådgivning for studerende i SVAA samt Alumne Netværk: Åben rådgivning 1: 11 deltagere Åben rådgivning 2: 1 deltager Åben rådgivning 3 (advokat Kathrine Holm Johnsen, Kromann Reumert): 13 deltagere Antal publikationer: 49 (heraf publikationer i internationale tidsskrifter: 14) DEU: 27 Øvrig icare: DEU: 1. Blenker, P; Korsgaard, K; Neergaard, H; Thrane, C; (2011) Unleashing Enterprising Creativity through novel Pedagogy. Poster presentation. ICSB Conference, Stockholm June. 2. Blenker, P., Korsgaard, S., Neergaard, H., & Thrane, C. (2011). The questions we care about: Paradigms and progression in entrepreneurship education. Industry and Higher Education, 25(6), Korsgaard, S; Neergaard, H; Frederiksen, SH; (2011) Narratives in the Entrepreneurial Classroom. Presented at the 34th ISBE Conference. Sheffield, 9-10 November. 4. Korsgaard, S; Muller, S; Tanvig, H; (2011) Rural entrepreneurship: Between Space and Place. Presented at the 56th ICSB Conference. Stockholm June. Currently under review at European Planning Studies (New title: Rural Entrepreneurship or Entrepreneurship in the Rural) Side 14

15 5. Neergaard, H; Fleck, E; Krueger, N (2011) The Role of Control in Entrepreneurial Growth: an alternative Explanation from Social Cognitive Theory. Presented for the 34th ISBE Conference. Sheffield, 9-10 November. 6. Neergaard, H; Frederiksen, SH; Marlow, S; (2011) The Emperor s new Clothes: rendering a Feminist Theory of Entrepreneurship visible. Presented at the ICSB Conference, Stockholm June øvrig icare: 1. Bøllingtoft, Anne; Müller, Sabine; Ulhøi, John Parm; Snow, Charles C. (2011) Collaborative Communities of Firms : Role of the Shared Services Provider, In: Collaborative Communities of Firms: Purpose, Process, and Design. ed. / Anne 2. Bøllingtoft; Lex Donaldson; George P. Huber; Dorthe Døjbak Håkonsson; Charles C. Snow. Springer Science+Business Media B.V., p Kesting, P., Müller, S., Jørgensen, F., & Ulhøi, J. P. (2011). Innovation and network collaboration: An HRM perspective. International Journal of Technology Management, 56(2/3/4), Korsgaard, S. T., & Anderson, A. (2011). Enacting entrepreneurship as social value creation. International Small Business Journal, 29(2), Korsgaard, S. T. (2011). Entrepreneurship as translation: Understanding entrepreneurial opportunities through actornetwork theory. Entrepreneurship & Regional Development, 23(7-8), Korsgaard, S. T. (2011). Opportunity formation in social entrepreneurship. Journal of Enterprising Communities, 5(4), Korsgaard, S., Linneberg, M. S., Svejvig, P., & Terkilsen, L. K. (2011). Challenges in the Multi-cultural and Lingual Classroom: How to Navigate as the Lecturer?. Paper presented at Educational Conference, Aarhus, Denmark. 8. Krueger, N; Neergaard, H; (2011) Revisiting the Cognitive Development Trajectory of Entrepreneurship: the role of Critical Developmental Experiences. ICSB Conference, Stockholm June. 9. Müller, S., Neergaard, H., & Ulhøi, J. P. (2011). Change point analysis and assessment: An integrated methodological design. International Journal of Technology Management, 56(2/3/4), Müller, S. (2011). Entrepreneurship and regional develop- Side 15

16 ment: A literature review and synthesis. Paper presented at ICSB, Stockholm, Sweden. 11. Neergaard, H., & Thrane, C. (2011). The Nordic Welfare Model: Facilitator or Barrier for Women's Entrepreneurship? International Journal of Gender and Entrepreneurship, 3(2), DEU: 7. Christensen, DR; Neergaard, H; (2012) Female Lifestyle Entrepreneurs: Growing Body, Soul and Business. Presented for the 35th ISBE Conference. Dublin, 7-9 November. 8. Ferguson, R; Gaddefors, J; Korsgaard, S; (2012) Business as Unusual: Mixed Embeddedness in Rural Entrepreneurship. Presented at the 2ndNordic Rural Research Conference, May, Joensuu, Finland 9. Korsgaard, S; Anderson, A; Gaddefors, J; (2012) Entrepreneurship as Re-sourcing. Presented at the 35th ISBE Conference. Dublin, 7-9 November 10. Korsgaard, S; Berglund, H; Thrane, C; Blenker, P (2012) A Tale of Two Kirzners. (Currently under re-view at Entrepreneurship and Regional Development.) 11. Müller, S., Neergaard, H. (2012) Exploring the interplay between entrepreneurial agency and structural context: A morphogenetic approach, Paper presented at the 26th Annual RENT Research in Entrepreneurship and Small Business Conference, November 2012, Lyon, France 12. Neergaard, N. Klapper, R. (2012) Five steps to heaven 13. Neergaard, H., & Krueger, N. (2012). Still playing the game?. International Journal of Entrepreneurial Venturing, 4(1), Trolle, S. & Blenker, P. (2012). Det entrepreneurielle speciale. Presented at DUN conference May øvrig icare: 12. Blenker, P; Frederiksen, SH; Korsgaard, S; Müller, S; Neergaard, H; Thrane, C; (2012) Entrepreneurship as everyday practice. Towards a Personalized Pedagogy of Enterprise Education. Industry and Higher Education 26(6) 13. Frederiksen, S. H. (2012), What is Required of Me? Identity work and Practice in an Entrepreneurship Class. Presented at ISBE Nov Günzel, F and Krueger, N (2012) Don't TASE me BRO! 9th Annual NYU Stern Conference on Social Entrepreneurship, New York 7-9 November. Side 16

17 15. Neergaard, H. Tangaard, L. Kreuger, N. and Robinson, S. (2012) Pedagogical Interventions in Entrepreneurship: from behaviourism to existential learning, Award winning paper presented at ISBE Nov Korsgaard, Steffen, Noe, Egon (2012): Food-regime(s) at a crossroad: The future of present and future of Danish food. Abstract from Troubled Identities, Aarhus, Danmark DEU: 15. Thrane, Claus (2013): Processer i entreprenørskabsundervisning. Præsentation af en undervisningsmode på Next Practice. Konference i entrepreneurskabsundervisning, København, 15. marts 2013 på arrangeret af Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise. 16. Grave, Linda (2013): Reconfiguring the Thinking Outside the Box Metaphor in Entrepreneurship Education. Paper presented at the Inaugural ECSB Entrepreneurship Education Conference, Aarhus May 17. Wes Schumar (2013): Ethnographic Evaluation of Entrepreneurial Thinking and Practice. Paper presented at the Inaugural ECSB Entrepreneurship Education Conference, Aarhus May 18. Jan Warhuus (2013): The design of comprehensive entrepreneurship education program for Higher Education natural sciences students: A Barriers-to- Entrepreneurship perspective. Paper presented at the Inaugural ECSB Entrepreneurship Education Conference, Aarhus May 19. Per Blenker (2013): Is there any difference on the purpose of enterprise education and the general purpose of education? Paper presented at the Inaugural ECSB Entrepreneurship Education Conference, Aarhus May 20. Norris Krueger & Franziska Günzel (2013): Why lean matters: How do we teach learning, experimenting and appreciating feedback in entrepreneurship education? Paper presented at the Inaugural ECSB Entrepreneurship Education Conference, Aarhus May 21. Annemarie Østergaard (2013) The Earth is not flat. We know that. Do we know the Entrepreneurial Personality? Paper presented at the 13th European Congress 22. Basaiawmoit, R. V., Normann, J., 2013, "Expatriate Entrepreneurship in Denmark can trans-national and cross-cultural practices be unilaterally adopted?". Paper Side 17

18 23. Warhuus, J. P., Basaiawmoit, R. V., , "Nordic science and technology entrepreneurship education". Paper 24. A taxonomy for differentiating entrepreneurship education across disciplines. / Warhuus, Jan P.; Blenker, Per Paper presented at RENT XXVII - Research in Entrepreneurship and Small Business, Vilnius, Litauen øvrig icare: 17. Günzel, Franziska; Holm, Anna B.: One size does not fit all - understanding the front-end and back-ens of business model innovation. / In: International Journal of Innovation Management, Vol. 17, No. 1, Günzel, Franziska; Hansen, Jesper Rosenberg; Jakobsen, Mads Leth: The influence of leadership styles on innovative behavior in the hospital sector. / Paper presented at IRSPM 2013, Prague, Czech Republic. 19. Holm, Anna B; Günzel, Franziska; Ulhøi, John Parm.: Openness in innovation and business models : lessons from the newspaper industry. / In: International Journal of Technology Management, Vol. 61, No. 3/4, , p Korsgaard, Steffen (2013): It's really out there : A review of the critique of the discovery view of opportunities. / I: International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, Vol. 19, Nr. 2, 2013, s Korsgaard, Steffen; Lauring, Jakob: Mangfoldighedsledelse og internationalisering. / Strategi og ledelse: Håndbogen. ed. / Flemming Poulfelt. Børsen, p Robinson, Sarah; Biesta, G.; Priestly (2013): Teachers as agents of change Teacher agency and emerging models of curriculum. / Book chapter, Reinventing the curriculum for the 21st century : new trends in curriculum policy and practice, Continuum Books DEU: 25. How spatial context influences entrepreneurial value creation : A multiple case study. / Müller, Sabine. Australian Centre for Entrepreneurship Research Exchange Conference 2014 Proceedings. red. / Per Davidsson. Queensland University of Technology, s Basaiawmoit R.V. and Jørgensen F. (2014) Can gamified virtual interactions lead to more Innovation in Knowledge-intensive Side 18

19 organizations?, Book chapter being prepared under invitation from the COST Action (IS 1202) on Virtual Work: Working Group 2 on Creativity, Skills, Knowledge and New Occupational Identities. Sub-section II - New work processes, skills, and management challenges Resultatkrav 1.4 De entreprenørielle undervisningselementer skal bidrage til lokal og regional vækst, blandt andet ved at etablere videnssamarbejder mellem virksomheder og de studerende i studentervæksthuset. Antal videnssamarbejder Antal studerende, der starter virksomhed i regi af studentervæksthuset 27. Justesen M.L. and Basaiawmoit R.V. (2014) Combining Entrepreneurship Education with Startup Incubator support the Aarhus University case. Book chapter being prepared under invitation from guest editors Dr. Gunter Festel and Dr. Sven H. De Cleyn for the book titled: Academic spin-offs and technology transfer in Europe Best practices and breakthrough models to bring R&D and science into practice. Vidensamarbejder: 21 Aktivitet: VidenCrew Antal samarbejder: 4 1. Mamma Nature ApS ( ) 2. Smiley-energy Aps ( ) 3. The Armypainter ApS ( ) 4. Nærværsrejse.dk ( ) Aktivitet: Corporate Take Off Antal samarbejder: 21 (67 studerende + 21 virksomheder) 5. Liljenhøj Consulting ( ) 6. Nordic Management ( ) 7. Innoware A/S ( ) 8. Forenede brancher Aps ( ) 9. Secoya A/S ( ) 10. EXOTASK ( ) 11. Gnist ApS ( ) 12. Retroworld ( ) 13. Jensenplusco ApS ( ) 14. Visiolink ApS ( ) 15. Form og Motion ( ) 16. Boisen ( ) 17. Gard'easy ( ). 18. SuperSail (SuperTrach ApS) ( ) 19. DekoMarie ( ) 20. Bluetop A/S ( ) 21. Reacto ( ) Studerende i SVAA med CVR-nummer: 221 Antal studerende: 351 Svarende til 63 % Mål 2 Ydelser Side 19

20 Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav toninger af 1. Musikvidenskab Der skal laves en uddannelser (KA, A-linjen, faget Musik og lyd som design, branding og kommunikation, fakultet: Arts, 20 ECTS). toning af syv skal være Status: Toningen er udviklet i et samarbejde mellem underviserne Pia uddannelser i udviklet inden for pro- Rasmussen og Charlotte Rørdam på Musikvidenskab og Claus Thrane, entrepre- CEI, og gennemført i fællesskab mellem de tre undervisere i foråret nørskabsret- jektets første Videreudviklingen foregår henover efteråret 2012 og faget udgerne ning. Ændrinjektets skal indarbejdes i studieordningerne. år bydes igen i foråret 2013 i tonet form. Ændringerne er nu indskrevet i studieordningen: I disciplinen indgår kortere projektforløb, der skal give den studerende indsigt i arbejdet med musik og lyd i en bred informativ praksis. Forløbet skal samtidig præsentere de studerende for en entrepreneuriel tilgang der kan sætte de studerende i stand til at identificere og reflektere over faser i en entrepreneurial tilgang til egne projekter. Studieordning, Musikvidenskab, dec Begivenhedskultur (BA, faget Moderne identitet, fakultet: Arts, 10 ECTS) Status: Toningen er udviklet i et samarbejde mellem underviser Dorthe Refslund Christensen og Anne Kirketerp Linstad, CEI. Arbejdet med toningen gik i gang i E11. Formålet med toningen er, at sikre et større fokus på de studerendes foretagsomme kompetencer samt understøtte en større betoning af, at viden kan være til værdi for andre i en praksisrettet anvendelse af fagets teorier. Faget er gennemført E12 i tonet form. Toningen fremgår af studieordningen, hvor der er øget fokus på entreprenørielle elementer og mere selvstændig arbejdsform: Undervisningen er eksperimentel og projektorienteret. Med omdrejningspunkt teoretisk-metodiske inputs og i selvstændigt arbejde mellem sessionerne udført individuelt og i grupper (læsning, refleksion, diskussion, indsamling og analyse af data), arbejdes der på sessionerne refleksivt, analytisk og entrepreneurielt med stoffet. Studieordning, Begivenhedskultur, International Communication and Multimedia (BA, 30 ECTS, Fakultet: Business and Social Sciences) Status: Toning af hele 4. semester (IC ENT Entrepreneurship Profile) på uddannelsen. Underviserne Jan Martinsen, Eva Sørum Poulsen og Henrik Knudsen, AU HIH, har løbende modtaget sparring om entreprenørielle elementer til inkorporering i undervisningen fra Claus Thrane og Morten Overgaard Eskelund, CEI. Den studerende kan i stedet for at tage i praktik i dette semester vælge at tage IC ENT Entrepreneurship-profilen, der består af 4 fag: - Value creation (5 ECTS) - From the personal outset to creativity and business (5 ECTS) - From creativity through idea generation to business models (10 ECTS) From business model towards an entrepreneurial company (10 ECTS) Underviserne fra CEI agerer sparringspartnere gennem hele forløbet. 4. Idræt Side 20

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2013 Vedrørende

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2013 Vedrørende Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2013 Vedrørende Det Entreprenørielle Universitet Aarhus Universitet 1. april 2011-31. august 2014 Journalnummer: 1-33-76-22-1-11 Kontraktens parter Region: Region

Læs mere

Interdisciplinært Center for Entreprenørskab & Innovation I C E I. Interdisciplinary Centre for Entrepreneurship & Innovation

Interdisciplinært Center for Entreprenørskab & Innovation I C E I. Interdisciplinary Centre for Entrepreneurship & Innovation Interdisciplinært Center for Entreprenørskab & Innovation I C E I Interdisciplinary Centre for Entrepreneurship & Innovation Nyt center - ét fælles mål Overordnet mål: BRINGE FORSKNINGSBASERET VIDEN I

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Den skabende skole makers mindset FabLab Innovation, Odense d. 28/4 2014 Helle Munkholm Davidsen, ph.d. Centerleder Innovation og Entreprenørskab Forskning og innovation, UCL

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET OG ERHVERVSSAMARBEJDE

AARHUS UNIVERSITET OG ERHVERVSSAMARBEJDE 1. JUNI 2010 AARHUS UNIVERSITET OG ERHVERVSSAMARBEJDE CENTERDIREKTØR FLEMMING K. FINK TATION præsen1 VIDENSAMARBEJDE: UNIVERSITET, MYNDIGHED, ERHVERVSLIV Universiteter Undervisning og højtuddannede Virksomheder

Læs mere

Education: Dr. Merc. Copenhagen Business School 1996; PhD (Sociology): Copenhagen University 1983

Education: Dr. Merc. Copenhagen Business School 1996; PhD (Sociology): Copenhagen University 1983 Torben Bager Professor, Head of Centre, Professor IDEA Entrepreneurship Centre Department of Entrepreneurship and Relationship Management Postal address: Universitetsparken 1 6000 Kolding Denmark Postal

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08 Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 13376222008 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management

Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013 Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet Kort sagt 28. maj 2013 Syddansk Universitet Facts Oprettet i 1966 Indtægter: 2.800 mill. kr. 5 fakulteter: Det Tekniske Fakultet Det Naturvidenskabelige Fakultet

Læs mere

Praktik i egen virksomhed. Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet Lone Stubdrup, specialkonsulent

Praktik i egen virksomhed. Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet Lone Stubdrup, specialkonsulent Praktik i egen virksomhed Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet Lone Stubdrup, specialkonsulent Hvem er hun? Lone Stubdrup Aarhus Universitet 2005-2009 2009-2011 2011-2014 2014- Iværksætter, selvstændig

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL.

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL. Start Up Programme Start Up Programme Start Up Programme er et entreprenørskabsforløb med konkurrencer, mødet med omverdenen og inspiration til undervisning i entreprenørskab. I forløbet arbejdes der med

Læs mere

EiUs nyhedsbrev udsendes hver anden måned for at give overblik over projektets status og informere omkring kommende aktiviteter.

EiUs nyhedsbrev udsendes hver anden måned for at give overblik over projektets status og informere omkring kommende aktiviteter. Antoniya Doneva (ANTD) Fra: Antoniya Doneva (ANTD) Sendt: 7. februar 2014 13:34 Til: Antoniya Doneva (ANTD) Emne: EiUs nyhedsbrev februar EiUs nyhedsbrev udsendes hver anden måned for at give overblik

Læs mere

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Informatikgruppen forsker i ledelse af udvikling, implementering

Læs mere

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet Morten Jaeger - Underviser v. KU, Rytmisk Musikkonservatorium og RUC - Komponist og producer, Fishcorp - Spildesign, Learning Lab, DPU - Konsulent, innovation og spil v. Workz a/s Sound Forum Øresund -

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2009

NYHEDSBREV OKTOBER 2009 ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT HANDELSHØJSKOLEN AARHUS UNIVERSITET DSBR NYHE NYHEDSBREV OKTOBER 2009 Emnerne i dette nyhedsbrev er: - Optagelsestal - Ny struktur for HD 2. dels specialer - Certifikat projekt

Læs mere

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Lederens retorik troværdig og overbevisende kommunikation Mange mennesker opfatter kommunikation som en

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Company Programme kan integreres i mange forskellige fag på de forskellige ungdomsuddannelser

Company Programme kan integreres i mange forskellige fag på de forskellige ungdomsuddannelser Company Programme Hvad er Company Programme? Company Programme er et learning-by-doing-forløb, hvor elever fra ungdomsuddannelserne lærer at udvikle, afprøve og realisere gode ideer inden for alt fra social

Læs mere

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012 REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk OM PROGRAMMET I dag betragtes udvikling af klynger som en af de vigtigste

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

AU VIDEN. Møde for masterkoordinatorer og -modulansvarlige Dato: 17. marts 2014 Tid: 13.00 15.00 Lokale: A130

AU VIDEN. Møde for masterkoordinatorer og -modulansvarlige Dato: 17. marts 2014 Tid: 13.00 15.00 Lokale: A130 Møde for masterkoordinatorer og -modulansvarlige Dato: 17. marts 2014 Tid: 13.00 15.00 Lokale: A130 Deltagere: Gorm Hansbøl, Karen Lund, Elina Maslo, Bent B. Andreasen, Nina Tange, Anne Larson, Hanne Knudsen,

Læs mere

Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008

Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008 Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008 Aarhus Entrepreneurship Centre vision, baggrund og opgaver Visionen Aarhus Universitet skal være blandt de mest entreprenante

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Innovation and Entrepreneurship change agents in Health Care

Innovation and Entrepreneurship change agents in Health Care 1 Professionshøjskolen Metropol Innovation and Entrepreneurship change agents in Health Care Omfang 10 ECTS point, 5 uger. Periode for afvikling af valgfaget Uge 31-35, 2012, begge uger inkl. Det vil sige,

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Opfølgning pr. 1. marts 2009 på resultatkontrakt

Opfølgning pr. 1. marts 2009 på resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2009 på resultatkontrakt Vedrørende Udbud af forløb ved Aarhus Universitet, der skal introducere studerende til højtuddannedes jobfunktioner i små og mellemstore virksomheder -

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse.

Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Listen kan kun betragtes som vejledende, da godkendelsen af enkelte kurser i høj grad har været afhængig af

Læs mere

Fjernundervisningens bidrag til læring

Fjernundervisningens bidrag til læring Fjernundervisningens bidrag til læring FEM TING VI KAN L ÆRE FRA UNDERSØGELSER AF FJERNUNDERVISNING I DANMARK v/søren Jørgensen, pæd.råd. evidencenter Introduktion Formålet er at vise, hvad erfaringerne

Læs mere

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014 TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN Januar 2014 Oktober 2014 Et tværsektorielt udviklingsprogram målrettet topledere The Alchemist Experience er

Læs mere

SPOTT trends & business inviterer dig til LIFESTYLE. business. Fra VIDEN til BUNDLINJE 24/11 HER + 27/11 KBH

SPOTT trends & business inviterer dig til LIFESTYLE. business. Fra VIDEN til BUNDLINJE 24/11 HER + 27/11 KBH SPOTT trends & business inviterer dig til LIFESTYLE business Fra VIDEN til BUNDLINJE 2015 2018 24/11 HER + 27/11 KBH SPOTT omsætter trends til business Anja Gaede Trendrådgiver + CO-founder Trend, kommunikation

Læs mere

Dansekultur og procesledelse

Dansekultur og procesledelse D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Dansekultur og procesledelse 2014-ordningen Institut for Kunst- og

Læs mere

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARDS DNA

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARDS DNA DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARDS DNA DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARDS DNA Hvorfor afholder vi Danish Entrepreneurship Award - DNA Med Danish Entrepreneurship Award vil vi skabe inspiration og motivation til

Læs mere

ATU Seminar 2014: Innova4on

ATU Seminar 2014: Innova4on ATU Seminar 2014: Innova4on Who are we? Professors and students from Innova&on and Business SDU Campus Sønderborg SDU Campus Sønderborg Approx. 1.000 Students Engineering, Social Science und Humani4es

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

STUDIEBESKRIVELSE DESIGN TO IMPROVE LIFE EDUCATION FORÅR 2013

STUDIEBESKRIVELSE DESIGN TO IMPROVE LIFE EDUCATION FORÅR 2013 STUDIEBESKRIVELSE 1 Bredgade 66, stuen DK 1260 København K designtoimprovelifeeducation.dk The project is co-financed by: The European Regional Development Fund (ERDF) through the EU project Interreg IV

Læs mere

TÆTTERE PÅ UDDANNELSESSYSTEMET

TÆTTERE PÅ UDDANNELSESSYSTEMET TÆTTERE PÅ UDDANNELSESSYSTEMET - Hvordan skabes kontakten til de højtuddannede Bliv en god kontaktmægler mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner Ann Cathrine Lebech Hoe Career Consultant Aarhus

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse 2 GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB Giv jeres medarbejdere et fagligt skub...... og klæd dem på til fremtidens udfordringer.

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

Bedømmelse og eksamen, 24 nov. 2014, Københavns Universitet. Diskussionsgruppe. Simon Lex Institut for Antropologi 24.11.2014

Bedømmelse og eksamen, 24 nov. 2014, Københavns Universitet. Diskussionsgruppe. Simon Lex Institut for Antropologi 24.11.2014 Bedømmelse og eksamen, 24 nov. 2014, Københavns Universitet Diskussionsgruppe Simon Lex Institut for Antropologi 24.11.2014 Overblik Hvem evaluerer, når eksterne samarbejdspartnere stiller opgaven? Udgangspunkt

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I SOFTWARE ENGINEERING itu.dk/master/software MASTER I SOFTWARE ENGINEERING Master i Software Engineering er til dig, som allerede er en erfaren software- og systemudvikler,

Læs mere

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Karina Knudsen Studiesekretær Telefon: 9940 8003 Email: karknu@business.aau.dk 6. maj 2014 EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN

Læs mere

master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015

master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015 master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015 Vi er på Aalborg Universitet stolte over at kunne tilbyde en forskningsbaseret videreuddannelse i Organisatorisk Coaching og Læring. Vi

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

NOCA Årsberetning 2013

NOCA Årsberetning 2013 NOCA Årsberetning 2013 Formand i NOCA, Lars Malmberg, Senior Vice President, Danske Bank, beretter om NOCA-året 2013 NOCAs Generalforsamling, torsdag d. 10. april 2014 INDLEDNING Året 2013 i NOCA var endnu

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense Invitation til konferencen VUC deler viden 2013 VUC Videnscenters første konference VUC deler viden 2013 viser resultater og deler viden om vigtige udviklingstendenser og projekter i og omkring VUC. Konferencen

Læs mere

Master i. international virksomhedskommunikation

Master i. international virksomhedskommunikation Master i international virksomhedskommunikation 2 Fleksibel og målrettet uddannelse til dig, der vil videre i karrieren Har du brug for at forbedre dine kommunikative og ledelsesmæssige kompetencer enten

Læs mere

Resultatkontrakt. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg. Vedrørende INNO-X Healthcare 01.01-2014 31.10.2015. Journalnummer: 1-33-76-23-2-10

Resultatkontrakt. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg. Vedrørende INNO-X Healthcare 01.01-2014 31.10.2015. Journalnummer: 1-33-76-23-2-10 Resultatkontrakt Vedrørende INNO-X Healthcare 01.01-2014 31.10.2015 Journalnummer: 1-33-76-23-2-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr:

Læs mere

Årsberetning it-vest 2003

Årsberetning it-vest 2003 Årsberetning it-vest 2003 I år 2003 blev der i regi af it-vest afviklet 21 forskellige it-uddannelser heraf 10 kandidatuddannelser, 1 diplom og 10 masteruddannelser. På disse uddannelser var der i alt

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Uddannelsen omhandler it s betydning for læring. Den studerende vil opnå viden om didaktiske teorier og viden om, hvordan man opbygger

Læs mere

Din ambition. Samfundets fremtid.

Din ambition. Samfundets fremtid. Din ambition. Samfundets fremtid. Internationalt topakkrediteret. Den eneste i Danmark. MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Er du leder i den offentlige sektor, i en faglig eller frivillig organisation eller

Læs mere

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Opfølgning 1. marts 2013 Resultatkontrakt Vedrørende CleanTEKmidt 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I IT STYRK DIN KARRIERE itu.dk/master OM MASTER I IT Master i IT er en videreuddannelse til dig, som ønsker at opnå specialiserede kompetencer inden for relevante IT-faglige

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores markedsføringsøkonomer. Her har vi

Læs mere

Innovative kompetencer og fleksibel organisering af undervisning. Startkonference i Forskningsnetværk under MBU CUDiM 12.

Innovative kompetencer og fleksibel organisering af undervisning. Startkonference i Forskningsnetværk under MBU CUDiM 12. Innovative kompetencer og fleksibel organisering af undervisning Startkonference i Forskningsnetværk under MBU CUDiM 12. september 2013 Disposition Hvad er innovation? begreb, didaktik og faglige dimensioner

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu!

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! Hub North inviterer til gratis, målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Det er sidste chance for at sikre sig en af de

Læs mere

Getting to the digital results. Digitaliseringsstudietur

Getting to the digital results. Digitaliseringsstudietur Getting to the digital results Digitaliseringsstudietur Singapore 2011 Getting to the digital results Studieturen Getting to the digital results sætter skarpt fokus på digital forretningsudvikling som

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (innovation og entrepreneurship) ved Aalborg Universitet. September 2012.

Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (innovation og entrepreneurship) ved Aalborg Universitet. September 2012. Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (innovation og entrepreneurship) ved Aalborg Universitet September 2012 Med ændring 2015 I medfør af lovbekendtgørelse nr. 960 af 14. august 2014

Læs mere

NYE FUNKTIONSMAILADRESSER

NYE FUNKTIONSMAILADRESSER NYE FUNKTIONSMAILADRESSER FEBRUAR 2012 Listen opdateres løbende i takt med at flere adresser oprettes. Funktion Hovedområde Funktionsmailadresse arts@au.dk scitech@au.dk health@au.dk bss@au.dk Uniled Rektor

Læs mere

IGLC 15 Summit. Møde i Lean Construction - DK. 18. September 2007

IGLC 15 Summit. Møde i Lean Construction - DK. 18. September 2007 IGLC 15 Summit Møde i Lean Construction - DK 18. September 2007 Introduktion Generelt Papers Videre udvikling af Lean Construction Esben Misfeldt Sven Bertelsen Arrangementet Sted: Michhigan State University

Læs mere

Sustainable Business Change Manager

Sustainable Business Change Manager Infomateriale Sustainable Business Change Manager En 5- måneders meritgivende uddannelse i forandringsledelse og CSR ver. 2.0 Introduktion Hvad er CSR ver. 2.0? Fra velgørenhed 6l forretning At arbejde

Læs mere

Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune

Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune Sorø, den 7. januar 2011 Inkluderende praksis - et uddannelsesforløb for medarbejdere og ledere i Greve Kommune Formål og baggrund Greve kommune ønsker i de kommende år at sætte fokus på inklusion. Dette

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen BbSkabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister 2010-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Innovation,

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Sesjon 8: Utvikling av egen praksis gjennom LP 13.00 13.45

Sesjon 8: Utvikling av egen praksis gjennom LP 13.00 13.45 Sesjon 8: Utvikling av egen praksis gjennom LP 13.00 13.45 V. Martin Finderup Andersen, Adjunkt University College Nordjylland, Act2Learn, Pædagogik Læreruddannet, Diplom i Ledelse og Master i Ledelses-

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

Uddrag bragt i... Best paper. 6* i Danske Kommuner. 5* i JP

Uddrag bragt i... Best paper. 6* i Danske Kommuner. 5* i JP Prisvindende praktisk teori til samarbejde om hurtig udvikling løsninger på vigtige udfordringer www.fairproces.dk Best paper Boston 2012 Uddrag bragt i... 6* i Danske Kommuner 5* i JP www.fairproces.dk

Læs mere

DESIGNSKOLEN KOLDING DESIGNEREN SOM DE IVÆRKSÆTTER AUGUST OKTOBER 2014. Per Krull, ph.d.

DESIGNSKOLEN KOLDING DESIGNEREN SOM DE IVÆRKSÆTTER AUGUST OKTOBER 2014. Per Krull, ph.d. DESIGNSKOLEN KOLDING DESIGNEREN SOM DE IVÆRKSÆTTER AUGUST OKTOBER 2014 Per Krull, ph.d. IVÆRKSÆTTERITRÆNING FOR DESIGNKANDIDATER PÅ DSKD # 01 Baggrund og behov Med et ønske om at hjælpe flere nyuddannede

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

VIDEA Herning var vært for Startup Weekend

VIDEA Herning var vært for Startup Weekend Antoniya Doneva (ANTD) Fra: Antoniya Doneva (ANTD) Sendt: 13. december 2013 08:27 Til: Antoniya Doneva (ANTD) Emne: EiUs nyhedsbrev december EiUs nyhedsbrev udsendes hver anden måned for at give overblik

Læs mere

ressourceaktiverende vejledning

ressourceaktiverende vejledning Certificeringskursus i ressourceaktiverende vejledning Dette kursus udbydes af Lederforeningen for VUC s udvalg for udvikling og efteruddannelse i samarbejde med Gnist. Kurset sigter på at udvide din eksisterende

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 30. juni 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Ledelseslaboratorium. Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis.

Ledelseslaboratorium. Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis. 1 Ledelseslaboratorium Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis. Måske har du allerede taget en Diplomuddannelse i Ledelse, som har gjort dig

Læs mere

Sustainable Business Change Manager

Sustainable Business Change Manager Infomateriale Sustainable Business Change Manager Et meritgivende 5- måneders kursus i forandringsledelse og CSR ver. 2.0 Introduktion Hvad er CSR ver. 2.0? Fra velgørenhed 6l forretning At arbejde med

Læs mere

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet OKJ J.nr. Dok. Ore\kult\fleksmasterkult Den 27. februar 2006 2. udkast skal vi undlade at kalde det stud.ordning FLEKSIBEL MASTER FRA DET HUMANISTISKE

Læs mere

Studieguide for modul SF1 Organisation og ledelse af forandringer E15 (1. kvarter, 1. semester)

Studieguide for modul SF1 Organisation og ledelse af forandringer E15 (1. kvarter, 1. semester) Studieguide for modul SF1 Organisation og ledelse af forandringer E15 (1. kvarter, 1. semester) Kandidatuddannelsen i Ergoterapi / Jordemodervidenskab /Klinisk Sygepleje det samfundsvidenskabelige spor

Læs mere

Kompetenceudvikling og optimering af effekter

Kompetenceudvikling og optimering af effekter UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Kompetenceudvikling og optimering af effekter Oplæg på temadag i partnerskabsregi, onsdag den 14.januar 2015 v. adjunkt, mag.art & stud. ph.d. Peter Sørensen UNIVERSITY COLLEGE

Læs mere

Udvikling af forskningsorienterede miljøer

Udvikling af forskningsorienterede miljøer Udvikling af forskningsorienterede miljøer - Strategiske valg, hvordan kommer vi i gang og lavthængende frugter Erhvervsakademiernes Rektorkollegium Seminar Nyborg Strand Den 13. jan. 2013 Søren Barlebo

Læs mere

Notat om Master i ledelse af offentlige velfærdsinstitutioner

Notat om Master i ledelse af offentlige velfærdsinstitutioner Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2012-13 FIV Alm.del Bilag 168 Offentligt Poul Erik Mouritzen Studieleder for masterstudierne Institut for statskundskab Syddansk Universitet

Læs mere

Afgivet merit for 2014

Afgivet merit for 2014 Afgivet merit for År Have- og Parkingeniør (PBA) uddannelsessted ECTS personer 5981 Selandia Slagelse Jordbrugsteknolog 60 2 5980 Slagelse Jordbrugsteknolog 60 Microbiology for Allied Health, Organic Chemistry

Læs mere

2 0 1 4 T A G E N H D

2 0 1 4 T A G E N H D TAG EN HD 2014 HD GIVER FAGLIG BALLAST TIL AT AGERE I KOMPLEKSE GLOBALE AKTIVITETER Performance er et nøgleord i Alfa Laval og derfor er det utroligt vigtigt, at vores medarbejdere og ledere hele tiden

Læs mere

Velkommen til Opstartsmødet i Company Programme. 26. august 2014 i Odense

Velkommen til Opstartsmødet i Company Programme. 26. august 2014 i Odense Velkommen til Opstartsmødet i Company Programme 26. august 2014 i Odense Program for dagen 10.00 Velkomst Bordet rundt (hvem er jeg, hvorfor er jeg her) Hvad er Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet det humanistiske fakultet københavns universitet Kommunikation og it Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet det humanistiske fakultet 1 Vil du udvikle det nye Twitter? Vil

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere