Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2014 Vedrørende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2014 Vedrørende"

Transkript

1 Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2014 Vedrørende Det Entreprenørielle Universitet Aarhus Universitet 1. april august 2014 Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg Viborg Ean-nr: Kontaktperson: Bent Mikkelsen Operatør: Det Entreprenørielle Universitet Aarhus Universitet Finlandsgade Århus N Kontaktperson: Flemming K. Fink CVR. Nr: Bankoplysninger: Danske Bank Resumé Århus Universitet har i november 2010 vundet opgaven med at etablere Det Entreprenørielle Universitet i en konkurrence, som Danmarks Vækstråd og Erhvervs- og Byggestyrelsen udskrev i august. Projektet har til formål at fremme entreprenørskab på universitetet gennem en bred vifte af satsninger og opbygge et fyrtårn for entreprenørskab, der kan være med til at drive udviklingen i det øvrige uddannelsessystem. Etableringen af Det Entreprenørielle Universitet vil bidrage til at skabe større fokus på entreprenørskab på tværs af universitets fakulteter og fagområder og sikre, at alle studerende stifter bekendtskab med den form for entreprenørskab, der passer til netop deres studieforløb. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg

2 Opfølgning pr. 1. marts Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav Status for projektet: Projektet, der begyndte 1. april 2011, forløber overordnet planmæssigt. Dog er projektet, grundet erfaringer gjort i projektet, mindre problemer med at finde kvalificeret kapacitet til ansættelse, omstruktureringer på Aarhus Universitet og universitetssystemet i almindelighed, der indeholder en del administrative arbejdsgange i forhold til udbud og implementering af fag og nye tilgang, en smule forsinket i forhold til de opsatte milepæle. Det forventes dog, at der kan rettes op på dette inden projektets udløb. Projektet er bevilget forlængelse til Alle aktiviteter, undervisning mv. ophører pr og perioden anvendes til den endelige afrapportering og administrative afslutning af projektet. Det Entreprenørielle Universitet består, som beskrevet i projektansøgningen, af de tre hovedområder: Forskning, Undervisningsudvikling og Iværksætteri og Erhvervssamarbejde (Studentervæksthus Aarhus): Forskningsgruppen CARE: Forskningsgruppen CARE har siden projektstart skiftet navn til icare (Interdisciplinary Community for Advanced Research in Entrepreneurship). icare har ved periodens slutning opfyldt de opsatte mål om antal publikationer (pkt. 1.3), deltaget i det forventede antal konferencer og afholdt det forventede antal arrangementer i Forum for Entreprenørskabsundervisere (FEU). FEU skiftede pr navn til Forum for Entreprenørielle Undervisere. Det blev besluttet på ledelsesmøde 12. oktober 2012, at fastsætte antallet af FEU-arrangementer til 3 arrangementer + 1 større arrangement pr. semester, for ikke at kannibalisere på de fremmødte, da de i milepælene fastsatte antal har vist sig at være overvurderede i forhold til tilslutningen. Dette antal justeredes ved et FEU-planlægningsmøde d. 6. december 2012 til 5-6 arrangementer/årligt målrettet interne undervisere i projektet, samt andre med særlig interesse i entreprenørskabsundervisning, 2-4 arrangementer/årligt målrettet både interne og eksterne entreprenørskabsundervisere, samt 1-2 arrangementer/årligt målrettet alle med interesse i entreprenørskab i uddannelserne. Undervisning og undervisningsudvikling: Udviklingen af fag har også overgået forventningerne med 16 udviklede fag i perioden mod de forventede 12 fag pr. 31. december 2013 (pkt. 1.1 og 2.4) og arbejdet med toningerne skrider også fremad som forventet (pkt.2.1). Det har dog vist sig, at underviserne på de faglige miljøer har svært ved at afsætte tid til toningsarbejdet, hvilket har betydning for hvor stor udbredelsen af toninger kan blive. Men tiden arbejder for projektet, og med den politiske og ledelsesmæssige bevågenhed, der efterhånden tilfalder entreprenørskab, forventes det at implementeringen af entreprenørskab i eksisterende uddannelser og fagudbud vil blive prioriteret højere, end det gør på nuværende tidspunkt. Det har vist sig sværere end forventet at udvikle et generisk entreprenørskabsfag på tværs af fakultetsgrænser, da der ikke er tradition, eller mulighed, for i universitetsstrukturen, at udbyde et fag på alle fakulteter på én gang, og derudover er det svært for den enkelte studerende at disponere over egne ECTS-proint, da disse er bundet i primært obligatoriske fag med meget få muligheder for valgfrihed. Der arbejdes dog stadig på udviklingen af et generisk entreprenørskabsfag, vægtet 5 ECTS, til udbud blandt bachelorstuderende på AU, men dette kræver, at ét af universitetets institutter vil være vært for faget, at studerende fra hele AU vil kunne deltage, at den ledelsesmæssige opbakning til et sådant fag er på plads. Der er efterspørgsel på efter- og videreuddannelse og der afholdelse i foråret 2014, for anden gang, et forløb (5 ECTS) for undervisere på VIA University College i et samarbejde mellem DEU og VIA UC.

3 Studentervæksthus Aarhus: Alle aktiviteter indenfor området iværksætteri og erhvervssamarbejde sker i regi af Studentervæksthus Aarhus (SVAA), som har adresse på Møllevangs Allé 142, 8200 Århus N. Aktiviteterne her forløber over forventning: Der er bl.a. optaget 351 studerende med virksomheder og projekter i de forskellige faser af Take Off, af disse har 221 studerende et CVR-nummer (pkt. 2.6), og i alt 1189 studerende har deltaget i extracurriculære aktiviteter i SVAA. Aktiviteten VidenCrew er efter et pilotforløb i perioden blevet nedlagt, da det blev vurderet, at det ikke er hensigtsmæssigt at have studerende i forløb hos iværksættere, pga. mangel på kontorlokaler og for lidt tid til at give sparring til den studerende. Der vil i stedet blive lagt mere vægt på Corporate Take Off, der er i tråd med det entreprenørskabsfokus og vidensamarbejde med erhvervslivet i regionen, som vi ønsker at bibeholde, samt opbyggelsen af et ambassadørnetværk til fremme for intraprenant adfærd blandt de studerende. Konceptet Corporate Take Off er lukket ned pr , da udviklingskonsulent Katrine Læssøe Mikkelsen er stoppet på projektet. Da hun hovedsagligt har været konceptets eneste personaleressource, vurderedes det at konceptet ikke skulle fortsætte de to ydereligere tilsigtede måneder. I stedet er de etablerede og velfungerende samarbejder i Corporate Take Off blevet tilbudt at blive en del af Studentervæksthuset (SVAA) og får udviklingskonsulent Merethe Kruse som kontaktperson. Markedsføringen: Markedsføringen af projektet og aktiviteterne heri målrettet studerende foregår løbende både i forbindelse med større studiemesser og direkte adresseret til konkrete grupper af studerende i kantiner eller under forelæsninger. I efteråret 2012 lanceredes en kampagne for eship.au.dk, der skal gøre studerende på AU opmærksomme på deres muligheder for at bruge entreprenørskab og iværksætteri i forbindelse med deres faglighed. Kampagnen foregik i ugerne med roll-ups placeret i kantiner, ved indgangsdøre samt andre strategiske steder på hele campus, busboards i udvalgte buslinjer til og fra campus, go-cards på byens cafeer, bannere på centrale gavle på campus, et opdateret entrepreneurship.au.dk med cases, hvor de studerende let kan finde info om entreprenørskabs- og innovationskurser samt aktiviteterne i Studentervæksthus Aarhus, samt uddeling af indkøbsnet med henvisninger til eship.au.dk og pastilæsker i AUs store boghandler. Se endvidere pkt I denne periode er SVAA også markedsført mere direkte og aktivt af undervisere og udviklingskonsulenter, for eksempel når de står overfor studerende i undervisningen og deltager ved studenterarrangementer laves en målrettet piching af de extra-curriculære aktiviteter i SVAA. Endvidere blev der i efteråret gennemført en intentsiv og succesfuld rekrutteringskampagne for Iværksætterworkshop og Sand Box workshop. Antal ansatte - helt eller delvist - tilknyttet DEU i perioden: AU Center for Entreprenørskab og Innovation (CEI): 14, interdisciplinary Community for Advanced Research in Entrepreneurship, (icare): 8, samt derudover 8 TAP er, der varetager administration og markedsføring sideløbende med andre opgaver + 4 studentermedhjælpere. Derudover flere tilknyttede undervisere fra AU i forbindelse med toningsarbejde o.lign. DEU-ledelse: Se resultatkrav 3.1 Herudover er der nedsat et advisory board for DEU, der mødes to gange årligt, bestående af: Marianne Ping Huang, Prodekan ARTS AU Bent Mikkelsen, Region Midtjylland Christian Vintergaard, Fonden for Entreprenørskab Thomas Alslev Christensen, Styrelsen for Forskning og Innovation Søren Boutrup, Erhvervsstyrelsen Peter Friese, VIA University College Lea Elmvang, Studerende / STARTit Dorthe Refslund Christensen, VIP AU MINDRE AFVIGELSER I DEN FORLØBNE PERIODE: Side 3

4 Den fleksible semesterfagspakke: Den fleksible semesterfagpakke, bestående af fagene Entrepreneurial Methodology, Entrepreneurial Process, Entrepreneurship Theory (i alt 30 ECTS) på Business and Social Sciences, blev desværre aflyst igen. Denne gang skyldes det for få tilmeldte studerende (7, ), og iflg. fakultetets vurdering er det er for få studerende til at gennemføre undervisning. Fagpakken er udviklet under projektet og arbejdet er ikke spildt, da det stadig er ønskeligt at udbyde fagene. På baggrund af erfaringerne vil de tre fag i semesterfagspakken blive koncentreret i ét fag og udbydes efteråret 2014, hvor der forventes større tilslutning. Dette har ingen konsekvenser for det godkendte projektbudget. Master i Entreprenørskab (EME): Milepælen EME blev lukket ned pga. ingen betalingsduelig målgruppe og ingen potentielle kunder. Studietur til Leeds, d december Tema: Entreprenørskabsundervisning Formål: Entreprenørskabsundervisere og forskere vil med deres besøg på Universitity of Leeds afsøge muligheder for et kommende samarbejde, samle inspiration fra et entreprenørskab-forskermiljø, som mere eller mindre sammen arbejde med udgangspunkt for entreprenørskab og entreprenørskabsundervisning som Aarhus-modellen. Men AU underviserne ønsker også at blive stillet overfor udfordringer ift- egen undervisning. Resultat: Under opholdet nåede gruppen at deltage i et fagligt arrangement, som er Leeds svar på FEU, overvære tre gange undervisning, rundvisnings på campus og holde et afsluttende møde med undervisere fra Leeds Enterprise Centre samt to middage med vore værter. Der blev undervejs udvekslet erfaringer og viden om teori, metoder, erfaringer og resultater med udviklingen af entreprenørskabsundervisningen på begge universiteter. Studietur til Coventry, d januar Tema: Videniværksætteri og incubatormiljø. Formål: få indsigt i, hvad andre universiteter i EU laver (Coventry University er sammenlignelig med AU i størrelse, fagområder og geografi), inspiration, selvrefleksion og opbygge netværk. Resultat: CU har et fokus på entreprenørskab, som der ikke er på AU i lige så høj grad. På CU kortlægger de lyst, evne, motivation etc. for entreprenørskab helt fra starten (entrepreneurial intent survey) af en given studerendes forløb, således at der bliver sået et frø med den entreprenørielle mulighed. CEI-gruppen erfarede at det vil gøre en forskel, at ledelsen indfører centrale, topstyrede policies om entreprenørskab på AU. I incubatormiljøet oplevede konsulenterne, at SVAA på mange områder er mere moden, velfungerende og har et godt StartUp/iværksætter-miljø. De to universiteters miljøer afskiller sig på forskellige områder: på CU er de gode at generere rigtig mange projekter og de er stærke i at forstå og understøtte den økonomiske situation for iværksættere. De har låne- og donationsprogrammer som CEIs udviklingskonsulenter kan lære af. Projektets konsulenter og SVAA er derimod metodisk stærkere, og hvor fokus på CU er mest rettet mod individet, er der i SVAA udlagt flere fælles bånd. Endvidere ses er muligheder for fremtidige samarbejdspotentiale f.eks. omkring udviklingspotentialer. Udvikling af ME2 Læringsspil: Samarbejde indgået og igangsat med virksomheden GameTools. Det forløber planmæssigt. Levering: primo maj Spillet skal præsenteres på den afsluttende konference for DEU i foråret 2014 Entreprenørskabsundervisningskonference, d. 13. november kl på ARoS Der er afholdt DEU konference for entreprenørskabsundervisere med titlen: Entreprenørskabsundervisning på tværs gennem teori og praksis, Aarhus. Der er udarbejdet en Prezi over outcome fra workshops indenfor en række definerede områder, samt en grafisk illustration af indholdet på dagen. Se Prezi en her: Workshops: Organic Fruits, berries and Vegetables in a temperate climate, 15 ECTS, KA, Agrobiologi, Institut for fødevarer, Science and Technology, AU. Udviklingskonsulent Helle Meibom Færgermann har i samarbejde med underviser Martin Jensen, Institut for Fødevarer tilfører faget entrepreneurielle elementer i form af en workshop i innovation: Innovation: Become familiar with core concepts and processes through a workshop with a realworld case. Side 4

5 Inno-X: Workshops som bidrag til udviklingen og gennemførelsen (undervisning) af et nyt innovations- og entreprenørskabstræningsprogram på AU: BioMedical Design - en innovatør og iværksætter uddannelse, et étårigt uddannelsesforløb (svarende til 30 ECTS) i perioden efterår 2013/forår Undervisere og udviklingskonsulenterne Linda Greve og Claus Thrane bidrager løbende med enkeltstående workshops inden for entreprenørskab og innovation i forløbet. Studenterorganisationen NOVA: 2 workshops om Innovation. NOVA er en ny studenterforening (udsprunget og udviklet af fire studerende fra et af projektets udbudte fag på Science and Technology (ST)), som vil fremme innovation og idéudvikling blandt de studerende på ST. Formålet er at skabe et forum for de studerende, hvor de har mulighed for at sparre med hinanden og udvikle deres kompetencer. Workshops på Musik og lyd som design, branding og kommunikation, Musikvidenskab på Arts, AU. CEI udviklingskonsulenterne Josefine Aggebo og Rasmus Johannes Lund afholder i løbet af februar og marts 2014 workshops på dette fag. Antal deltagere: 8. Da faget har tidligere været igennem en toning, derfor er det ikke et forløb i projektet, men enkelt stående forløb ind i undervisningen. Slutevaluering: NIRAS Slutevaluering er påbegyndt. Status for budget og projektmidler: Projektet Det Entrepreneurielle Universitet forventer ikke at forbruge de budgetterede midler, og indsender en nedskrivning af budgettet for den resterende tid af budgettet. Nyt budgetforslag indsendt. NYE AKTIVITETER FOR SIDSTE FASE AF PROJEKTET: Nogle af aktiviteterne vil være fortsættelser af milepælene fx publikationer, FEU møder, nye fag og toninger, Take Off Incubator og Take Off vækst, mv. I forbindelse med projektets godkendte forlængelse til er der udviklet og afholdes nye aktiviteter i projektet. Eftersom projektet er på vej ind i den afsluttende fase, er det derfor naturligt at påbegynde arbejdet med projektets resultater, udbredelsen af disse samt fokus på undersøgelser og beskrivelser af anvendte metoder i projektet. De nye aktiviteter som er udviklet, igangsat eller helt eller delvist afholdt er: Publikationer Konferencedeltagelse FEU møder Workshops og fag Kort efteruddannelsesforløb (VIA Mastermodul: Professionsfagligt Entreprenørskab) DEU finale konference 2014: Det påtænkes at afholde en afsluttende konference, som erfaringsopsamling, præsentation og udbredelse af projektets resultater og metoder fra forskning, undervisning og studenter-iværksætteri. Afholdelsen forventes i foråret Adjunktpædagogikum: DEU-projektet bidrager med udvikling og implementering af et modul i entreprenørskab eller de entreprenørielle dele af et adjunktpædagogikum. Planlægning er i gang i et samarbejdede med Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier (CUDIM) AU. Følgeforskning i Profilfag: Entreprenørskab: Side 5

6 Entreprenørskabsundervisning og specialeskrivning (i samarbejde med Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier (CUDIM) AU. UIIN konference, Barcelona april 2014: Konferencedeltagelse: 3 Papers godkendt - udarbejdet på baggrund af erfaringer og resultater i dette projekt. SVAA satellite AU Campus Emdrup: Udviklingen af studenteriværksætteri er i gang og der første grundsten er blevet lagt. Det påtænkes at starte ud med at lave en form for videniværksætteri-camp som et af de første aktiviteter på Campus Emdrup. Den faglige fokus vil være på sundhedsteknologi, da dette er en stor gruppe af de Campus Emdrup studerendes faglighed, som er sundhedsområdet (efteruddannelse af sygeplejesker). Udviklingen af studentervæksthuset er intensiveret og Christian Haahr Sørensen arbejder på at få viden og erfaringer fra SVAA i Aarhus og omsætte dem til Campus Emdrups virkelighed. Samtidig er CEIs medarbejder Lars Frølund, som til dagligt sidder på Campus Emdrup, og hægtet op på denne aktivitet. SVAA 6 Bøger: Alle 6 bøger er skrevet og gennemgår nu og i den kommende tid en faglige og sproglig korrektur. Forberedelsen, udarbejdelse og indsamling af det øvrige materiale til bøgerne (modeller, fotos, fakta bokse, interviews) er påbegyndt lige såvel som den grafiske opsætning. Bøgerne tager udgangspunkt i de konkrete erfaringer, der er blevet gjort i SVAA under projektet, samt det teoretiske fundament arbejdet bygger på. Bøgerne ønskes brugt både internt og eksternt til refleksion over og udvikling af metoder til facilitering af iværksætteri. Det forventes af de 6 bøger kan udgives som en del af DEU finale konferencen primo juni European Innovation Academy StartUp virksomheden Kare Media, fra Studentervæksthus Aarhus (SVAA) deltager i programmet European Innovation Academy, primo juli Formål: formidling og udbredelse af et best practice projektresultat, udvikling af projektets Start Up-program, og afprøvning af et af projektets hovedresultater i europæisk/international kontekst. Virksomheden Kare Media er SVAAs mest succesfulde og best practice eksempel på videniværksætteri fire studerende fra Datalogi, som har været i SVAA fra projektets start og ind til nu. Virksomheden har med været igennem alle husets faser for en Start Up, og er nu i det sidste forløb: Vækst. Udvikling i/af SVAA: Der er i perioden arbejdet videre fra en konceptualisering og mere over imod en kommercialisering. + procesoptimering. De eksterne rådgivere lukkes ned for, og erstattes af: Peer to peer -model og med særlig godkendelse kan der bevilliges ekstern rådgivningstimer. Peer to peer -model er trådt i kraft og iværksætterne er positive. Desuden (som nævnt ovenstående) er der implementeret nye og forbedrede værktøj. 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 Effekter Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 1.1 Udbuddet af Ved projektperiodens start var antallet af fag 10 og antallet af udviklede fag skal være på 20 fag i Udbuddet af en- fag dokumenteres i Der er i perioden udviklet eller videreudviklet 24 entreprenørielle trepre- nørskabsfag skal forbindelse kursusforløb. Heraf er 3 fag videreudviklet fra efteråret 2011 til efteråret 2012, 3 fag videreudviklet fra efteråret 2012/forår2013 til efterår øges, herunder med den 2013, og 1 fag videreudviklet fra forår 2013 til forår skal antallet af de entreprenøhalvårlige afrapporte- Entreprenørskabsfagene er afviklet / afvikles således: Side 6

7 rielle kernefag øges med 50%. ring Efterår 2011: 6 kursusforløb Fagligt entreprenørskab for teologi Fakultet: Arts ECTS: 15 point Sprog: Dansk Niveau: Kandidatstuderende Eksamen: Skriftlig refleksionsopgave med mundtligt forsvar, 7-skala Fagligt entreprenørskab for historie Fakultet: Arts ECTS: 10 point Sprog: Dansk Niveau: Kandidatstuderende Eksamen: Skriftlig refleksionsopgave med mundtligt forsvar, 7-skala BITE - Business, Innovation, Technology and Entrepreneurship Fakultet: Science and Technology ECTS: 5 point Sprog: Engelsk Niveau: Kandidatstuderende Eksamen: Porteføljeeksamen med 2 skriftlige rapporter på 8-10 sider og efterfølgende mundtlig eksamen. Global entrepreneurship Fakultet: Arts ECTS: 10 point Sprog: Engelsk Niveau: Kandidatstuderende Eksamen: Skriftlig opgave Humanistisk Innovation Fakultet: Arts ECTS: 5 point Sprog: Dansk Niveau: Suppleringsuddannelse Eksamen: Skriftlig refleksionsopgave, 7-skala Innovation og forskning Fakultet: Health ECTS: 1 point Sprog: Dansk Niveau: Ph.d.-studerende Eksamen: Bestået ved dokumenteret aktiv deltagelse AFLYST pga. for få tilmeldte Forår 2012: 4 kursusforløb Science based innovation and entrepreneurship Fakultet: Science and Technology ECTS: 5 point Sprog: Engelsk Niveau: KA og Ph.d. Eksamen: The course is evaluated according to the 7-scale based on the writing and presentation of seminar assignments and oral examination with internal censor. Side 7

8 Innovation Fakultet: Science and Technology ECTS: 5 point Sprog: Engelsk Niveau: KA og Ph.d. Eksamen: Mundtlig eksamen, 7-skala Organisatorisk Innovation Fakultet: Business and Social Sciences ECTS: 5 point Sprog: Dansk Niveau: BA Eksamen: Skriftlig 3 timers eksamen med udgangspunkt i refleksion over projektarbejdet, 7-skala Entrepreneurship and Innovation in a social media setting Fakultet: Arts ECTS: 10 Sprog: Engelsk Niveau: KA Eksamen: Portfolio exam based on assignments and presentations (12-15 pages in total). Efterår 2012: 5 kursusforløb Humanistisk Innovation Fakultet: Arts ECTS: 5 point Sprog: Dansk Niveau: Suppleringsuddannelse Eksamen: Skriftlig refleksionsopgave, 7-skala Faglig entreprenørskab Fakultet: Arts ECTS: 10/15 Sprog: Dansk Niveau: KA Eksamen: 10 ECTS: Mundtlig eksamen, 7-skala med intern censur 15 ECTS: Skriftlig hjemmeopgave og mundtlig eksamen, 7-skala med intern censur Aflyst efteråret 2012 pga. studieadministrativ fejl. Forventes udbudt igen efteråret ARTS Profilfag: Organisation og entrepreneurship Fakultet: Arts ECTS: 20 Sprog: Dansk Niveau: KA Eksamen: Bunden mundtlig prøve, intern censur, bestået/ikke bestået. Science and Technological Innovation and Entrepreneurship Fakultet: Science and Technology Side 8

9 ECTS: 5 point Sprog: Engelsk Niveau: Kandidatstuderende Eksamen: Skriftlig opgave og efterfølgende mundtlig eksamen, intern censur, 7-skala. Entrepreneurial Methodology (Del af fleksibel semesterfagpakke) Fakultet: Business and Social Sciences ECTS: 5 Sprog: Engelsk Niveau: KA Eksamen: Mundtlig eksamen med forberedelse, 30 minutter, bestået/ikke-bestået, ekstern censur. Aflyst pga. for få tilmeldte. Entrepreneurial Process (Del af fleksibel semesterfagpakke) Fakultet: Business and Social Sciences ECTS: 15 Sprog: Engelsk Niveau: KA Eksamen: Individuel hjemmeopgave med mdt. eksamen. 2 uger, sider. Ekstern censur. Aflyst pga. for få tilmeldte. Entrepreneurship Theory (Del af fleksibel semesterfagpakke) Fakultet: Business and Social Sciences ECTS: 10 Sprog: Engelsk Niveau: KA Eksamen: Individuel hjemmeopgave, 72 timer, sider. 7- trinsskala, intern censur. Aflyst pga. for få tilmeldte. Forår 2013: 3 kursusforløb Innovation og entreprenørskab i lægefaget: Fra faglig nysgerrighed til realiseringen af værdiskabende forandringer. Fakultet: Health ECTS: 5 Sprog: Dansk Niveau: KA Eksamen: Hjemmeopgave, intern censur, bestået/ikke-bestået Organisatorisk innovation Fakultet: Business and Social Sciences ECTS: 5 Sprog: Dansk Niveau: BA Eksamen: Skriftlig eksamen med udgangspunkt i refleksion over projektarbejdet, ingen censur, 7-skala. Science based innovation and entrepreneurship Side 9

10 Fakultet: Science and Technology ECTS: 5 point Sprog: Engelsk Niveau: KA og Ph.d. Eksamen: Bunden mundtlig prøve, intern censur, 7-trinsskala. Efterår 2013: 4 kursusforløb: Entreprenørskab Profilfag Fakultet: Arts ECTS: 20 Sprog: Dansk Niveau: KA Eksamen: Bunden mundtlig prøve, intern censur, bestået/ikke bestået. Humanistisk Innovation Fakultet: Arts ECTS: 20 Sprog: Dansk Niveau: KA Eksamen: bestået/ikke bestået Science based innovation and entrepreneurship Fakultet: Science and Technology ECTS: 5 point Sprog: Engelsk Niveau: KA og Ph.d. Eksamen: Bunden mundtlig prøve, intern censur, 7-trinsskala Innovation og entreprenørskab i lægefaget: Fra faglig nysgerrighed til realiseringen af værdiskabende forandringer. Fakultet: Health ECTS: 5 Sprog: Dansk Niveau: KA Eksamen: Hjemmeopgave, intern censur, bestået/ikke-bestået Forår 2013: 2 kursusforløb: Kan statskundskabere skabe værdi? Fakultet: Business and Social Science ECTS: 20 Sprog: Dansk Niveau: KA Eksamen: Bunden mundtlig prøve, intern censur, 7-trinsskala Science based innovation and entrepreneurship Fakultet: Science and Technology ECTS: 5 point Sprog: Engelsk Niveau: KA og Ph.d. Eksamen: Bunden mundtlig prøve, intern censur, 7-trinsskala. Side 10

11 Resultatkrav 1.2 Min studerende skal deltage i undervisningsaktiviteter indenfor entreprenørskab, udviklet i projektet, skal være min Antal studerende Antal deltagende studerende i perioden: 2355 Fagudbud i perioden: (547) Fagligt Entreprenørskab, Historie Start : 6 studerende Fagligt entreprenørskab, Teologi Start : 16 studerende Global Entrepreneurship, Institut for Sprog, Litteratur og Kultur Start : 17 studerende Humanistisk Innovation Start : 50 studerende Science based innovation and entrepreneurship Start : 12 studerende Innovation Start : 23 studerende Organisatorisk Innovation Start : 52 studerende Entrepreneurship and Innovation in a social media setting Start : 14 studerende Profilfag: Entrepreneurship Start : 29 studerende Science and Technological Innovation and Entrepreneurship Start : 42 studerende Humanistisk Innovation Start : 44 studerende Organisatorisk innovation Start : 83 studerende Science based innovation and entrepreneurship Start : 19 studerende Innovation og entreprenørskab i lægefaget: Fra faglig nysgerrighed til realiseringen af værdiskabende forandringer. Start : 11 Studerende Profilfag: Entreprenørskab Start : 30 studerende Science and Technological Innovation and Entrepreneurship Startdato : 60 studerende Humanistisk Innovation Side 11

12 Startdato: : 32 studerende Innovation og entreprenørskab i lægefaget: Fra faglig nysgerrighed til realisering af værdiskabende forandringer Startdato : 7 Studerende Toning (152): Musikvidenskab: Faget Musik og lyd som design, branding og kommunikation Start : 16 studerende Begivenhedskultur: Moderne identitet Start: : 53 studerende Idræt: Projektledelse og professionsstudier i idræt Start : 15 studerende Musikvidenskab: Faget Musik og lyd som design, branding og kommunikation Start : 10 studerende International Communication and Multimedia Faget Entrepreneurship Profile Start : 17 studerende Cand. public Faget Strategi & Koncept Start : 41 Studerende Undervisningsaktiviteter i SVAA i perioden (1646): VidenCrew: : 4 studerende Iværksætterworkshop: : Iværksætterworkshop E11 #1: 35 deltagere : Iværksætterworkshop E11 #2: 32 deltagere : Iværksætterworkshop E11 #3: 27 deltagere : Iværksætterworkshop E11 #4: 35 deltagere : Iværksætterworkshop E11 #5: 22 deltagere : Iværksætterworkshop E11 #6: 28 deltagere : Iværksætterworkshop F12 #1: 38 deltagere : Iværksætterworkshop F12 #2: 31 deltagere : Iværksætterworkshop F12 #3: 23 deltagere : Iværksætterworkshop F12 #4: 45 deltagere : Iværksætterworkshop F12 #5: 39 deltagere : Iværksætterworkshop F12 #6: 24 deltagere : Iværksætterworkshop E12 #1: 27 deltagere : Iværksætterworkshop E12 #2: 31 deltagere : Iværksætterworkshop E12 #3: 21 deltagere : Iværksætterworkshop E12 #4: 24 deltagere : Iværksætterworkshop E12 #5: 19 deltagere Side 12

13 : Iværksætterworkshop E12 #6: 24 deltagere : Iværksætterworkshop F13 #7: 17 deltagere : Iværksætterworkshop E13#8: 27 deltagere Iværksætter Sand Box: : Iværksætter Sand Box hold 1: 22 deltagere : Iværksætter Sand Box hold 2: 26 deltagere : Iværksætter Sand Box hold 3 (HIH): 16 deltagere : Iværksætter Sand Box hold 4: 39 deltagere : Iværksætter Sand Box hold 5 (del af faget Applied Business Development): 10 deltagere : Iværksætter Sand Box hold 6: 21 deltagere : Iværksætter Sand Box hold 7: 32 deltagere : Iværksætter Sand Box hold 8: 32 deltagere 100 workshops og netværksmøder: : Velkommen til 100-workshop: 58 deltagere : Adfærdsprofilworkshop: 39 deltagere : Workshop 3: 30 deltagere : Workshop 4: 7 deltagere Innovationsdøgn på Herning Gymnasium: 30 deltagere Præsentation af SVAA for Grindsted gymnasium: 14 deltagere : Workshop i Personal preferences & Group Dynamics for studerende på faget Applied Business Development, BSS, AU: 11 deltagere : SKAT på besøg i SVAA: 13 deltagere : Smag på iværksætteri: personlig branding: 32 deltagere : Salgsworkshop 1: 18 deltagere : Involvering af SVAA: 11 deltagere : Salgsworkshop 2: 9 deltagere : Vækst-møde: 9 deltagere : Smag på iværksætteri: viral markedsføring: 29 deltagere : Seminar: Kreativitet og Innovation, afholdt på Viby Gymnasium: 83 deltagere : Seminar: Kreativitet og Innovation, afholdt på Herning Gymnasium: 55 deltagere : Smag på iværksætteri: Sådan finder du motivationen: 36 deltagere Obligatoriske workshops SVAA: Iværksætterens vinder mindset: 19 deltagere Markeder og segmenter: 10 deltagere Salg og salgsteknikker: 13 deltagere Budgetter og regnskaber: 11 deltagere Velkomstmøde i Explore: 11 deltagere Velkomstmøde i SVAA: 8 deltagere Entrepreneurielle Principper: 13 deltagere Bliv pilot i eget fly med klare opgaveprioriteringer: 18 deltagere Naviger økonomisk sikkert i hverdagen: 12 deltagere Business Model Canvas: 9 deltagere Brug dine styrker i salgsrollen: 11 deltagere Karmaloven og strategisk networking: 12 deltagere Side 13

14 Resultatkrav 1.3 Forskningsindsatsen vedrørende undervisning i entreprenørskab styrkes. Produktionen af artikler i internationale tidsskrifter øges med 50%. Antal publikationer Velkomstmøde i Explore: 14 deltagere Introarrangement SVAA: 17 deltagere Workshop om BMC Explore: 14 deltagere Lav din egen hjemmeside -workshop: deltagere Workshop SVAA: Deltagere Workshop Explore Entreprenørielle principper: 10 deltagere Opstartsworkshop Corporate Take Off: 4 deltagere Velkomstmøde i SVAA: 16 deltagere Workshop Entreprenørielle principper: 9 deltagere Rusarrangement SVAA nye virksomheder: 9 deltagere Velkomstmøde i SVAA: 13 deltagere Workshop Explore: 14 deltagere Velkomstmøde i Explore: 19 deltagere Entreprenørielle Principper: 12 deltagere Business Model Canvas: 10 deltagere Velkomstmøde i Explore: 13 deltagere Entrepreneurielle principper: 11 deltagere Business Model Canvas workshop incl. Lean principper: 7 deltagere Peer-to-peer workshop: 23 deltagere Åben rådgivning for studerende i SVAA samt Alumne Netværk: Åben rådgivning 1: 11 deltagere Åben rådgivning 2: 1 deltager Åben rådgivning 3 (advokat Kathrine Holm Johnsen, Kromann Reumert): 13 deltagere Antal publikationer: 49 (heraf publikationer i internationale tidsskrifter: 14) DEU: 27 Øvrig icare: DEU: 1. Blenker, P; Korsgaard, K; Neergaard, H; Thrane, C; (2011) Unleashing Enterprising Creativity through novel Pedagogy. Poster presentation. ICSB Conference, Stockholm June. 2. Blenker, P., Korsgaard, S., Neergaard, H., & Thrane, C. (2011). The questions we care about: Paradigms and progression in entrepreneurship education. Industry and Higher Education, 25(6), Korsgaard, S; Neergaard, H; Frederiksen, SH; (2011) Narratives in the Entrepreneurial Classroom. Presented at the 34th ISBE Conference. Sheffield, 9-10 November. 4. Korsgaard, S; Muller, S; Tanvig, H; (2011) Rural entrepreneurship: Between Space and Place. Presented at the 56th ICSB Conference. Stockholm June. Currently under review at European Planning Studies (New title: Rural Entrepreneurship or Entrepreneurship in the Rural) Side 14

15 5. Neergaard, H; Fleck, E; Krueger, N (2011) The Role of Control in Entrepreneurial Growth: an alternative Explanation from Social Cognitive Theory. Presented for the 34th ISBE Conference. Sheffield, 9-10 November. 6. Neergaard, H; Frederiksen, SH; Marlow, S; (2011) The Emperor s new Clothes: rendering a Feminist Theory of Entrepreneurship visible. Presented at the ICSB Conference, Stockholm June øvrig icare: 1. Bøllingtoft, Anne; Müller, Sabine; Ulhøi, John Parm; Snow, Charles C. (2011) Collaborative Communities of Firms : Role of the Shared Services Provider, In: Collaborative Communities of Firms: Purpose, Process, and Design. ed. / Anne 2. Bøllingtoft; Lex Donaldson; George P. Huber; Dorthe Døjbak Håkonsson; Charles C. Snow. Springer Science+Business Media B.V., p Kesting, P., Müller, S., Jørgensen, F., & Ulhøi, J. P. (2011). Innovation and network collaboration: An HRM perspective. International Journal of Technology Management, 56(2/3/4), Korsgaard, S. T., & Anderson, A. (2011). Enacting entrepreneurship as social value creation. International Small Business Journal, 29(2), Korsgaard, S. T. (2011). Entrepreneurship as translation: Understanding entrepreneurial opportunities through actornetwork theory. Entrepreneurship & Regional Development, 23(7-8), Korsgaard, S. T. (2011). Opportunity formation in social entrepreneurship. Journal of Enterprising Communities, 5(4), Korsgaard, S., Linneberg, M. S., Svejvig, P., & Terkilsen, L. K. (2011). Challenges in the Multi-cultural and Lingual Classroom: How to Navigate as the Lecturer?. Paper presented at Educational Conference, Aarhus, Denmark. 8. Krueger, N; Neergaard, H; (2011) Revisiting the Cognitive Development Trajectory of Entrepreneurship: the role of Critical Developmental Experiences. ICSB Conference, Stockholm June. 9. Müller, S., Neergaard, H., & Ulhøi, J. P. (2011). Change point analysis and assessment: An integrated methodological design. International Journal of Technology Management, 56(2/3/4), Müller, S. (2011). Entrepreneurship and regional develop- Side 15

16 ment: A literature review and synthesis. Paper presented at ICSB, Stockholm, Sweden. 11. Neergaard, H., & Thrane, C. (2011). The Nordic Welfare Model: Facilitator or Barrier for Women's Entrepreneurship? International Journal of Gender and Entrepreneurship, 3(2), DEU: 7. Christensen, DR; Neergaard, H; (2012) Female Lifestyle Entrepreneurs: Growing Body, Soul and Business. Presented for the 35th ISBE Conference. Dublin, 7-9 November. 8. Ferguson, R; Gaddefors, J; Korsgaard, S; (2012) Business as Unusual: Mixed Embeddedness in Rural Entrepreneurship. Presented at the 2ndNordic Rural Research Conference, May, Joensuu, Finland 9. Korsgaard, S; Anderson, A; Gaddefors, J; (2012) Entrepreneurship as Re-sourcing. Presented at the 35th ISBE Conference. Dublin, 7-9 November 10. Korsgaard, S; Berglund, H; Thrane, C; Blenker, P (2012) A Tale of Two Kirzners. (Currently under re-view at Entrepreneurship and Regional Development.) 11. Müller, S., Neergaard, H. (2012) Exploring the interplay between entrepreneurial agency and structural context: A morphogenetic approach, Paper presented at the 26th Annual RENT Research in Entrepreneurship and Small Business Conference, November 2012, Lyon, France 12. Neergaard, N. Klapper, R. (2012) Five steps to heaven 13. Neergaard, H., & Krueger, N. (2012). Still playing the game?. International Journal of Entrepreneurial Venturing, 4(1), Trolle, S. & Blenker, P. (2012). Det entrepreneurielle speciale. Presented at DUN conference May øvrig icare: 12. Blenker, P; Frederiksen, SH; Korsgaard, S; Müller, S; Neergaard, H; Thrane, C; (2012) Entrepreneurship as everyday practice. Towards a Personalized Pedagogy of Enterprise Education. Industry and Higher Education 26(6) 13. Frederiksen, S. H. (2012), What is Required of Me? Identity work and Practice in an Entrepreneurship Class. Presented at ISBE Nov Günzel, F and Krueger, N (2012) Don't TASE me BRO! 9th Annual NYU Stern Conference on Social Entrepreneurship, New York 7-9 November. Side 16

17 15. Neergaard, H. Tangaard, L. Kreuger, N. and Robinson, S. (2012) Pedagogical Interventions in Entrepreneurship: from behaviourism to existential learning, Award winning paper presented at ISBE Nov Korsgaard, Steffen, Noe, Egon (2012): Food-regime(s) at a crossroad: The future of present and future of Danish food. Abstract from Troubled Identities, Aarhus, Danmark DEU: 15. Thrane, Claus (2013): Processer i entreprenørskabsundervisning. Præsentation af en undervisningsmode på Next Practice. Konference i entrepreneurskabsundervisning, København, 15. marts 2013 på arrangeret af Fonden for Entreprenørskab Young Enterprise. 16. Grave, Linda (2013): Reconfiguring the Thinking Outside the Box Metaphor in Entrepreneurship Education. Paper presented at the Inaugural ECSB Entrepreneurship Education Conference, Aarhus May 17. Wes Schumar (2013): Ethnographic Evaluation of Entrepreneurial Thinking and Practice. Paper presented at the Inaugural ECSB Entrepreneurship Education Conference, Aarhus May 18. Jan Warhuus (2013): The design of comprehensive entrepreneurship education program for Higher Education natural sciences students: A Barriers-to- Entrepreneurship perspective. Paper presented at the Inaugural ECSB Entrepreneurship Education Conference, Aarhus May 19. Per Blenker (2013): Is there any difference on the purpose of enterprise education and the general purpose of education? Paper presented at the Inaugural ECSB Entrepreneurship Education Conference, Aarhus May 20. Norris Krueger & Franziska Günzel (2013): Why lean matters: How do we teach learning, experimenting and appreciating feedback in entrepreneurship education? Paper presented at the Inaugural ECSB Entrepreneurship Education Conference, Aarhus May 21. Annemarie Østergaard (2013) The Earth is not flat. We know that. Do we know the Entrepreneurial Personality? Paper presented at the 13th European Congress 22. Basaiawmoit, R. V., Normann, J., 2013, "Expatriate Entrepreneurship in Denmark can trans-national and cross-cultural practices be unilaterally adopted?". Paper Side 17

18 23. Warhuus, J. P., Basaiawmoit, R. V., , "Nordic science and technology entrepreneurship education". Paper 24. A taxonomy for differentiating entrepreneurship education across disciplines. / Warhuus, Jan P.; Blenker, Per Paper presented at RENT XXVII - Research in Entrepreneurship and Small Business, Vilnius, Litauen øvrig icare: 17. Günzel, Franziska; Holm, Anna B.: One size does not fit all - understanding the front-end and back-ens of business model innovation. / In: International Journal of Innovation Management, Vol. 17, No. 1, Günzel, Franziska; Hansen, Jesper Rosenberg; Jakobsen, Mads Leth: The influence of leadership styles on innovative behavior in the hospital sector. / Paper presented at IRSPM 2013, Prague, Czech Republic. 19. Holm, Anna B; Günzel, Franziska; Ulhøi, John Parm.: Openness in innovation and business models : lessons from the newspaper industry. / In: International Journal of Technology Management, Vol. 61, No. 3/4, , p Korsgaard, Steffen (2013): It's really out there : A review of the critique of the discovery view of opportunities. / I: International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, Vol. 19, Nr. 2, 2013, s Korsgaard, Steffen; Lauring, Jakob: Mangfoldighedsledelse og internationalisering. / Strategi og ledelse: Håndbogen. ed. / Flemming Poulfelt. Børsen, p Robinson, Sarah; Biesta, G.; Priestly (2013): Teachers as agents of change Teacher agency and emerging models of curriculum. / Book chapter, Reinventing the curriculum for the 21st century : new trends in curriculum policy and practice, Continuum Books DEU: 25. How spatial context influences entrepreneurial value creation : A multiple case study. / Müller, Sabine. Australian Centre for Entrepreneurship Research Exchange Conference 2014 Proceedings. red. / Per Davidsson. Queensland University of Technology, s Basaiawmoit R.V. and Jørgensen F. (2014) Can gamified virtual interactions lead to more Innovation in Knowledge-intensive Side 18

19 organizations?, Book chapter being prepared under invitation from the COST Action (IS 1202) on Virtual Work: Working Group 2 on Creativity, Skills, Knowledge and New Occupational Identities. Sub-section II - New work processes, skills, and management challenges Resultatkrav 1.4 De entreprenørielle undervisningselementer skal bidrage til lokal og regional vækst, blandt andet ved at etablere videnssamarbejder mellem virksomheder og de studerende i studentervæksthuset. Antal videnssamarbejder Antal studerende, der starter virksomhed i regi af studentervæksthuset 27. Justesen M.L. and Basaiawmoit R.V. (2014) Combining Entrepreneurship Education with Startup Incubator support the Aarhus University case. Book chapter being prepared under invitation from guest editors Dr. Gunter Festel and Dr. Sven H. De Cleyn for the book titled: Academic spin-offs and technology transfer in Europe Best practices and breakthrough models to bring R&D and science into practice. Vidensamarbejder: 21 Aktivitet: VidenCrew Antal samarbejder: 4 1. Mamma Nature ApS ( ) 2. Smiley-energy Aps ( ) 3. The Armypainter ApS ( ) 4. Nærværsrejse.dk ( ) Aktivitet: Corporate Take Off Antal samarbejder: 21 (67 studerende + 21 virksomheder) 5. Liljenhøj Consulting ( ) 6. Nordic Management ( ) 7. Innoware A/S ( ) 8. Forenede brancher Aps ( ) 9. Secoya A/S ( ) 10. EXOTASK ( ) 11. Gnist ApS ( ) 12. Retroworld ( ) 13. Jensenplusco ApS ( ) 14. Visiolink ApS ( ) 15. Form og Motion ( ) 16. Boisen ( ) 17. Gard'easy ( ). 18. SuperSail (SuperTrach ApS) ( ) 19. DekoMarie ( ) 20. Bluetop A/S ( ) 21. Reacto ( ) Studerende i SVAA med CVR-nummer: 221 Antal studerende: 351 Svarende til 63 % Mål 2 Ydelser Side 19

20 Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav toninger af 1. Musikvidenskab Der skal laves en uddannelser (KA, A-linjen, faget Musik og lyd som design, branding og kommunikation, fakultet: Arts, 20 ECTS). toning af syv skal være Status: Toningen er udviklet i et samarbejde mellem underviserne Pia uddannelser i udviklet inden for pro- Rasmussen og Charlotte Rørdam på Musikvidenskab og Claus Thrane, entrepre- CEI, og gennemført i fællesskab mellem de tre undervisere i foråret nørskabsret- jektets første Videreudviklingen foregår henover efteråret 2012 og faget udgerne ning. Ændrinjektets skal indarbejdes i studieordningerne. år bydes igen i foråret 2013 i tonet form. Ændringerne er nu indskrevet i studieordningen: I disciplinen indgår kortere projektforløb, der skal give den studerende indsigt i arbejdet med musik og lyd i en bred informativ praksis. Forløbet skal samtidig præsentere de studerende for en entrepreneuriel tilgang der kan sætte de studerende i stand til at identificere og reflektere over faser i en entrepreneurial tilgang til egne projekter. Studieordning, Musikvidenskab, dec Begivenhedskultur (BA, faget Moderne identitet, fakultet: Arts, 10 ECTS) Status: Toningen er udviklet i et samarbejde mellem underviser Dorthe Refslund Christensen og Anne Kirketerp Linstad, CEI. Arbejdet med toningen gik i gang i E11. Formålet med toningen er, at sikre et større fokus på de studerendes foretagsomme kompetencer samt understøtte en større betoning af, at viden kan være til værdi for andre i en praksisrettet anvendelse af fagets teorier. Faget er gennemført E12 i tonet form. Toningen fremgår af studieordningen, hvor der er øget fokus på entreprenørielle elementer og mere selvstændig arbejdsform: Undervisningen er eksperimentel og projektorienteret. Med omdrejningspunkt teoretisk-metodiske inputs og i selvstændigt arbejde mellem sessionerne udført individuelt og i grupper (læsning, refleksion, diskussion, indsamling og analyse af data), arbejdes der på sessionerne refleksivt, analytisk og entrepreneurielt med stoffet. Studieordning, Begivenhedskultur, International Communication and Multimedia (BA, 30 ECTS, Fakultet: Business and Social Sciences) Status: Toning af hele 4. semester (IC ENT Entrepreneurship Profile) på uddannelsen. Underviserne Jan Martinsen, Eva Sørum Poulsen og Henrik Knudsen, AU HIH, har løbende modtaget sparring om entreprenørielle elementer til inkorporering i undervisningen fra Claus Thrane og Morten Overgaard Eskelund, CEI. Den studerende kan i stedet for at tage i praktik i dette semester vælge at tage IC ENT Entrepreneurship-profilen, der består af 4 fag: - Value creation (5 ECTS) - From the personal outset to creativity and business (5 ECTS) - From creativity through idea generation to business models (10 ECTS) From business model towards an entrepreneurial company (10 ECTS) Underviserne fra CEI agerer sparringspartnere gennem hele forløbet. 4. Idræt Side 20

Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2015 Vedrørende

Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2015 Vedrørende Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2015 Vedrørende Det Entreprenørielle Universitet Aarhus Universitet 1. april 2011-31. marts 2015 Journalnummer: 1-33-76-22-1-11 Kontraktens parter Region: Region

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2013 Vedrørende

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2013 Vedrørende Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2013 Vedrørende Det Entreprenørielle Universitet Aarhus Universitet 1. april 2011-31. august 2014 Journalnummer: 1-33-76-22-1-11 Kontraktens parter Region: Region

Læs mere

Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende

Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende Det Entreprenørielle Universitet Aarhus Universitet 1. april 2011 31. august 2014 Journalnummer: 1 33 76 22 1 11 Kontraktens parter Region:

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september 2014 Vedrørende

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september 2014 Vedrørende Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. september 2014 Vedrørende Det Entreprenørielle Universitet Aarhus Universitet 1. april 2011-31. marts 2015 Journalnummer: 1-33-76-22-1-11 Kontraktens parter Region: Region

Læs mere

Interdisciplinært Center for Entreprenørskab & Innovation I C E I. Interdisciplinary Centre for Entrepreneurship & Innovation

Interdisciplinært Center for Entreprenørskab & Innovation I C E I. Interdisciplinary Centre for Entrepreneurship & Innovation Interdisciplinært Center for Entreprenørskab & Innovation I C E I Interdisciplinary Centre for Entrepreneurship & Innovation Nyt center - ét fælles mål Overordnet mål: BRINGE FORSKNINGSBASERET VIDEN I

Læs mere

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne 2011-2013 Mellem, Via University College, og Region Midtjylland Indledning: Vores fremtidige konkurrenceevne styrkes af, at vi gennem vores uddannelsessystem

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Den skabende skole makers mindset FabLab Innovation, Odense d. 28/4 2014 Helle Munkholm Davidsen, ph.d. Centerleder Innovation og Entreprenørskab Forskning og innovation, UCL

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET OG ERHVERVSSAMARBEJDE

AARHUS UNIVERSITET OG ERHVERVSSAMARBEJDE 1. JUNI 2010 AARHUS UNIVERSITET OG ERHVERVSSAMARBEJDE CENTERDIREKTØR FLEMMING K. FINK TATION præsen1 VIDENSAMARBEJDE: UNIVERSITET, MYNDIGHED, ERHVERVSLIV Universiteter Undervisning og højtuddannede Virksomheder

Læs mere

Aarhus universitet. Viden som forudsætning for innovation, vækst og velfærd. Ole Olsen Vicedirektør Aarhus Universitet AARHUS UNIVERSITET

Aarhus universitet. Viden som forudsætning for innovation, vækst og velfærd. Ole Olsen Vicedirektør Aarhus Universitet AARHUS UNIVERSITET 10. marts 2011 Viden som forudsætning for innovation, vækst og velfærd Ole Olsen Vicedirektør Aarhus Universitet Aarhus universitet Temaer: Globale uddannelsespolitiske udfordringer for universiteterne

Læs mere

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009 1

Læs mere

Det Entreprenørielle Universitet. Midtvejsevaluering. Center for Entreprenørskab og Innovation

Det Entreprenørielle Universitet. Midtvejsevaluering. Center for Entreprenørskab og Innovation Det Entreprenørielle Universitet Midtvejsevaluering Center for Entreprenørskab og Innovation September 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 01 Indledning 3 02 Aktiviteter og ydelser (output) 5 2.1 Opfølgning på mål

Læs mere

Det Entreprenørielle Universitet. Slutevaluering

Det Entreprenørielle Universitet. Slutevaluering Det Entreprenørielle Universitet Slutevaluering Center for Entreprenørskab og Innovation December 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 01 INDLEDNING...3 02 HOVEDRESULTATER...5 2.1 Aktiviteter og ydelser...6 2.2

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende

Resultatkontrakt. Vedrørende Resultatkontrakt Vedrørende En styrkelse og en koordinering af indsatsen indenfor iværksætteri i uddannelsessystemet 1. januar 2008 31. marts 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-1-08 Kontraktens parter Region

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2012 Vedrørende Entreprenørskab i VIA s Uddannelser 1. august december 2013 Journalnummer:

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2012 Vedrørende Entreprenørskab i VIA s Uddannelser 1. august december 2013 Journalnummer: Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2012 Vedrørende Entreprenørskab i VIA s Uddannelser 1. august 2011 31. december 2013 Journalnummer: Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studenterhus Århus [1. marts februar 2011] Journalnummer: Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studenterhus Århus [1. marts februar 2011] Journalnummer: Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Studenterhus Århus [1. marts 2009 28. februar 2011] Journalnummer: 1-33-76-23-4-08 Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr:

Læs mere

Efterår 2011 For studerende

Efterår 2011 For studerende Efterår 2011 Studentervæksthus arhus ktivitetskatalog efterår 2011 For studerende U RHUS UNIVERSITET >S Kære studerende Dette aktivitetskatalog er meget mere end 6 sider med information om tider og steder.

Læs mere

Profilbeskrivelse for Strategi og Organisation Strategy and Organization (udbydes for sidste gang i efteråret 2011)

Profilbeskrivelse for Strategi og Organisation Strategy and Organization (udbydes for sidste gang i efteråret 2011) Profilbeskrivelse for Strategi og Organisation Strategy and Organization (udbydes for sidste gang i efteret 2011) Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense

Læs mere

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB PRÆSENTATION HVAD ER UDFORDRINGEN? HVEM ER VI? LAVE PROTOTYPER SKABE LØSNINGER 5-TRINS MODELLEN I EN PIXIUDGAVE INDLEDNING Innovation og entreprenørskab

Læs mere

Education: Dr. Merc. Copenhagen Business School 1996; PhD (Sociology): Copenhagen University 1983

Education: Dr. Merc. Copenhagen Business School 1996; PhD (Sociology): Copenhagen University 1983 Torben Bager Professor, Head of Centre, Professor IDEA Entrepreneurship Centre Department of Entrepreneurship and Relationship Management Postal address: Universitetsparken 1 6000 Kolding Denmark Postal

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management

Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management Profilbeskrivelse for Global Logistik og Supply Chain Management Global logistics and Supply Chain Management Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studenterhus Århus 1. marts 2009 28. februar 2011 (forlænget til 31. maj 2011) Journalnummer: 1-33-76-23-4-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studenterhus Århus 1. marts 2009 28. februar 2011 (forlænget til 31. maj 2011) Journalnummer: 1-33-76-23-4-08 Resultatkontrakt Vedrørende Studenterhus Århus 1. marts 2009 28. februar 2011 (forlænget til 31. maj 2011) Journalnummer: 1-33-76-23-4-08 Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

Syddansk universitet MBA beskrivelse af valgfag forår 2016

Syddansk universitet MBA beskrivelse af valgfag forår 2016 Syddansk universitet MBA beskrivelse af valgfag forår 2016 Forår 2016 Beskrivelse af fagene: Business development Forandringsledelse Innovation og forretningsmodeludvikling Supply Chain Management MBA

Læs mere

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013 Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet Kort sagt 28. maj 2013 Syddansk Universitet Facts Oprettet i 1966 Indtægter: 2.800 mill. kr. 5 fakulteter: Det Tekniske Fakultet Det Naturvidenskabelige Fakultet

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende Entreprenørskab i VIAs Uddannelser 1. august juni 2014 Journalnummer:

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende Entreprenørskab i VIAs Uddannelser 1. august juni 2014 Journalnummer: Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende Entreprenørskab i VIAs Uddannelser 1. august 2011 30. juni 2014 Journalnummer: Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Innovation - en styret proces

Innovation - en styret proces Copenhagen School of Innovation - en styret proces Entrepreneurship Copenhagen School of Entrepreneurship (CSE) Entrepreneurship in prac4ce - Innovation & Entrepreneurship in practice Innovation en styret

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08 Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 13376222008 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september 2014 Vedrørende Entreprenørskab i VIAs Uddannelser 1. august februar 2015 Journalnummer:

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september 2014 Vedrørende Entreprenørskab i VIAs Uddannelser 1. august februar 2015 Journalnummer: Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. september 2014 Vedrørende Entreprenørskab i VIAs Uddannelser 1. august 2011 16. februar 2015 Journalnummer: Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing (udbydes for sidste gang i efteråret 2011)

Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing (udbydes for sidste gang i efteråret 2011) Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing (udbydes for sidste gang i efteret 2011) Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense Sept.

Læs mere

Iværksætteri i uddannelsessystemet

Iværksætteri i uddannelsessystemet Iværksætteri i uddannelsessystemet Udvalget vedr. Regional Udvikling den 7. oktober 2015 v/ruth Strøm Iværksætteri Rationalet Øget produktivitet Flere job Innovation Bringer nye produkter, services og

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studenterhus Århus. [1. marts februar 2011] Journalnummer: Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studenterhus Århus. [1. marts februar 2011] Journalnummer: Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Studenterhus Århus [1. marts 2009 28. februar 2011] Journalnummer: 1-33-76-23-4-08 Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr:

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studenterhus Århus 1. marts 2009 28. februar 2011 (forlænget til 31. maj 2011) Journalnummer: 1-33-76-23-4-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studenterhus Århus 1. marts 2009 28. februar 2011 (forlænget til 31. maj 2011) Journalnummer: 1-33-76-23-4-08 Resultatkontrakt Vedrørende Studenterhus Århus 1. marts 2009 28. februar 2011 (forlænget til 31. maj 2011) Journalnummer: 1-33-76-23-4-08 Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Afsluttende afrapportering til: Fonden for ENTREPRENØRSKAB vedr. projekt:

Afsluttende afrapportering til: Fonden for ENTREPRENØRSKAB vedr. projekt: Afsluttende afrapportering til: Fonden for ENTREPRENØRSKAB vedr. projekt: Entreprenørskab i den ergoterapeutiske profession og uddannelse - styrkelse af entreprenante og innovative processer i grunduddannelsen.

Læs mere

Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling

Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling Ambitionen Det er MacMann Bergs vision at være dagsordensættende

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15 onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15

Læs mere

ENTREPRENØRSKAB FRA GRUNDSKOLE TIL UNGDOMSUDDANNELSE OG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE

ENTREPRENØRSKAB FRA GRUNDSKOLE TIL UNGDOMSUDDANNELSE OG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE ENTREPRENØRSKAB FRA GRUNDSKOLE TIL UNGDOMSUDDANNELSE OG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE NYERE DISKUSSIONER BLANDT FORSKERE OG UNDERVISERE Innovation vs. entreprenørskab Noget der er derude? Noget der skabes? Genstand

Læs mere

Kapitel 1... 3 FORMÅL... 3. Kapitel 2... 6. Kapitel 3... 9 INDHOLD... 9. Kapitel 4... 13 UNDERVISNINGSFORMER... 13. Kapitel 5... 14 EKSAMEN...

Kapitel 1... 3 FORMÅL... 3. Kapitel 2... 6. Kapitel 3... 9 INDHOLD... 9. Kapitel 4... 13 UNDERVISNINGSFORMER... 13. Kapitel 5... 14 EKSAMEN... STUDIEORDNING STUDIEORDNING PR. 1. SEPTEMBER 2009 FOR BACHELORUDDANNELSEN I MARKETING AND MANAGEMENT COMMUNICATION (BAMMC) VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET Denne studieordning er udarbejdet i henhold

Læs mere

Information Meeting, Department of Management. Last meeting 27 May 2011

Information Meeting, Department of Management. Last meeting 27 May 2011 Information Meeting Department of Management Last meeting Agenda News/Announcements The Ph.D.-school: new Ph.D.-students? New Head of Department, Department of Business Administration New Administrative

Læs mere

Profilbeskrivelse for Business Controlling

Profilbeskrivelse for Business Controlling Profilbeskrivelse for Business Controlling Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2009

NYHEDSBREV OKTOBER 2009 ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT HANDELSHØJSKOLEN AARHUS UNIVERSITET DSBR NYHE NYHEDSBREV OKTOBER 2009 Emnerne i dette nyhedsbrev er: - Optagelsestal - Ny struktur for HD 2. dels specialer - Certifikat projekt

Læs mere

ENPREPRENØRSKAB LINDA GREVE

ENPREPRENØRSKAB LINDA GREVE ENPREPRENØRSKAB LINDA GREVE PARADIGMER I ENTREPRENØRSKABEN 1 2 3 4 1. PARADIGME ENTREPRENØRSKAB ER EN MEDFØDT EVNE 2. PARADIGME ENTREPRENØRSKAB ER EN PROCES 3. PARADIGME ENTREPRENØRSKAB ER KOGNITION 4.

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 200831. januar 2011 Journalnummer: 13376211708 Kontraktens parter Region

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning af 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

EiUs nyhedsbrev udsendes hver anden måned for at give overblik over projektets status og informere omkring kommende aktiviteter.

EiUs nyhedsbrev udsendes hver anden måned for at give overblik over projektets status og informere omkring kommende aktiviteter. Antoniya Doneva (ANTD) Fra: Antoniya Doneva (ANTD) Sendt: 7. februar 2014 13:34 Til: Antoniya Doneva (ANTD) Emne: EiUs nyhedsbrev februar EiUs nyhedsbrev udsendes hver anden måned for at give overblik

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kontaktmæglerinitiativet fase Journalnummer: Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kontaktmæglerinitiativet fase Journalnummer: Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Kontaktmæglerinitiativet fase 2 01.06.2011 31.05.2013 Journalnummer: 133761207 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studentervæksthus Århus. 1. april 2009 31. marts 2011 Journalnummer: 1-33-76-21-19-08. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studentervæksthus Århus. 1. april 2009 31. marts 2011 Journalnummer: 1-33-76-21-19-08. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Studentervæksthus Århus 1. april 2009 31. marts 2011 Journalnummer: 1-33-76-21-19-08 Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2014 Vedrørende Entreprenørskab i VIA s Uddannelser 1. august september 2014 Journalnummer:

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2014 Vedrørende Entreprenørskab i VIA s Uddannelser 1. august september 2014 Journalnummer: Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2014 Vedrørende Entreprenørskab i VIA s Uddannelser 1. august 2011 30. september 2014 Journalnummer: Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Valgmodul foråret 2016: Digital produktion og didaktiske designere Undervisere Kursusperiode: ECTS- point Beskrivelse: Formål og indhold Læringsmål

Valgmodul foråret 2016: Digital produktion og didaktiske designere Undervisere Kursusperiode: ECTS- point Beskrivelse: Formål og indhold Læringsmål Valgmodul foråret 2016: Digital produktion og didaktiske designere Undervisere: Lektor Karin Levinsen, AAU Professor Birgitte Holm Sørensen, AAU Kursusperiode: 15. januar 2016 7. juni 2016 ECTS- point:

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Velkommen til Erhvervsøkonomi i Odense. Læs mere på: læsøkonomi.dk. Anna Lund Jepsen, cand.merc., ph.d., studieleder

Velkommen til Erhvervsøkonomi i Odense. Læs mere på: læsøkonomi.dk. Anna Lund Jepsen, cand.merc., ph.d., studieleder Velkommen til Erhvervsøkonomi i Odense Læs mere på: læsøkonomi.dk Anna Lund Jepsen, cand.merc., ph.d., studieleder Hvad jeg vil sige noget om Mulighederne indenfor Erhvervsøkonomi i Odense Uddannelsen

Læs mere

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1.

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1. Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2016 For studerende indskrevet 2016 ændres studieordning fra 1. september

Læs mere

Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008

Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008 Aarhus Entrepreneurship Centre (AEC) Væksthus Midtjylland Den 27. Oktober 2008 Aarhus Entrepreneurship Centre vision, baggrund og opgaver Visionen Aarhus Universitet skal være blandt de mest entreprenante

Læs mere

3. semester kandidatuddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

3. semester kandidatuddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet kandidatuddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Læs mere

Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag

Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag Efterår 2016 Beskrivelse af fagene: Human resource management Strategisk kommunikation Innovationsledelse (undervises på engelsk) Business Performance Management

Læs mere

Living with Statins. Final Symposium. University of Copenhagen

Living with Statins. Final Symposium. University of Copenhagen Living with Statins Final Symposium Monday 27 th Tuesday 28 th November 2017 University of Copenhagen Faculty of Faculty of Social Sciences Faculty Auditorium: Henrik Dam Blegdamsvej 3, 2200 Copenhagen

Læs mere

Semesterbeskrivelse OID 5. semester.

Semesterbeskrivelse OID 5. semester. Semesterbeskrivelse OID. Semesterbeskrivelse Oplysninger om semesteret Skole: Statskundskab Studienævn: Studienævn for Digitalisering Studieordning: Studieordning for Bacheloruddannelsen i offentlig innovation

Læs mere

Profilbeskrivelse for Finansiering Finance (udbydes for sidste gang i efteråret 2011)

Profilbeskrivelse for Finansiering Finance (udbydes for sidste gang i efteråret 2011) Profilbeskrivelse for Finansiering Finance (udbydes for sidste gang i efteret 2011) Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense Sept. 2011 1 af 8 Denne profilbeskrivelse

Læs mere

Bilag til studieordning for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.)

Bilag til studieordning for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Profilbeskrivelse for Global logistik og Supply Chain Management Global Logistics and Supply Chain Management (udbydes for sidste gang i efteret 2011) Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen

Læs mere

Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Pædagogik 2009

Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Pædagogik 2009 Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Pædagogik 2009 Rettelserne vedr. 9, 11, 12, 13, 15, 18, 19 og 20 gælder for studerende indskrevet 1. september 2011 og senere: Rettelserne er markeret

Læs mere

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication (udbydes for sidste gang i efteråret 2011)

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication (udbydes for sidste gang i efteråret 2011) Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication (udbydes for sidste gang i efteret 2011) Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi

Læs mere

Employment Aalborg Ø Denmark Mobile:

Employment Aalborg Ø Denmark   Mobile: Christian Byrge Associate Professor Forskningsgruppen for Uhæmmet Vidensanvendelse Organizational Renewal Creativity Applied The Faculty of Social Sciences Department of Business and Management Postal

Læs mere

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems På masteruddannelsen i Leadership and Innovation in Complex Systems blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning i følgende to moduler:

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2016 1 af 9 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2013 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Studieordning for cand.merc. linjen i International Virksomhedsøkonomi ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1.9.2005 med ændringer den 1.2.

Studieordning for cand.merc. linjen i International Virksomhedsøkonomi ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1.9.2005 med ændringer den 1.2. Studieordning for cand.merc. linjen i International Virksomhedsøkonomi ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1.9.2005 med ændringer den 1.2.2006 1. Bekendtgørelsesgrundlag Cand. merc. linien i International

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgfag modul 13 Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes 2 valgmodulspakker: Valgmodulpakke 1: 3 x 2 uger: Uge 1 og 2 Kvalitative og kvantitative

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

masterprogram i Direkte Udbydes i København, Odense og Aarhus

masterprogram i Direkte Udbydes i København, Odense og Aarhus masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Udbydes i København, Odense og Aarhus 2 Masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Rådgivning

Læs mere

PROTOTYPE MATEMATIKFORLØB 8. KLASSE: LÆRINGSMÅL OG MEDBESTEMMELSE

PROTOTYPE MATEMATIKFORLØB 8. KLASSE: LÆRINGSMÅL OG MEDBESTEMMELSE PROTOTYPE MATEMATIKFORLØB 8. KLASSE: LÆRINGSMÅL OG MEDBESTEMMELSE DIDAKTISKE MÅL: AT FORBINDE LÆRNGSMÅL OG ELEVERNES MEDBESTEMMELSE Dette forløb udgør en prototype på et matematikforløb til 8. klasse,

Læs mere

Målrettet talentforløb på de videregående uddannelser

Målrettet talentforløb på de videregående uddannelser Målrettet talentforløb på de videregående uddannelser Støtte og stimuering af talenter med henblik på at skabe en ny generation af vækstorienterede entreprenører og intraprenører Pål Fernvall, Projektleder,

Læs mere

Sundheds-entreprenører og innovatorer

Sundheds-entreprenører og innovatorer HUSK TILMELDING TIL VALGFAG Sundheds-entreprenører og innovatorer Internationalt valgfag på modul 13 Valgfaget er udviklet i samarbejde med Windesheim University of Applied Sciences, og med støtte fra

Læs mere

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet Morten Jaeger - Underviser v. KU, Rytmisk Musikkonservatorium og RUC - Komponist og producer, Fishcorp - Spildesign, Learning Lab, DPU - Konsulent, innovation og spil v. Workz a/s Sound Forum Øresund -

Læs mere

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication (udbydes for sidste gang i efteråret 2011)

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication (udbydes for sidste gang i efteråret 2011) Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication (udbydes for sidste gang i efteret 2011) Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures

Tal og tabeller Facts and Figures SYDDANSK UNIVERSITET UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK Telefon phone: +45 6550 1000 sdu@sdu.dk www.sdu.dk Tal og tabeller Facts and Figures 2015 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T UNIVERSITY OF SOUTHERN

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08 Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 13376222008 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Aftagerpaneler Arts. Notat AARHUS UNIVERSITET

Aftagerpaneler Arts. Notat AARHUS UNIVERSITET Akademisk Råd, Arts Notat Aftagerpaneler Arts Der skal nedsættes nye aftagerpaneler ved Arts sommeren 2012. Arts aftagerpaneler er forankret ved Arts enkelte studienævn, og der skal således nedsættes fire

Læs mere

Givne karakterer og karaktergennemsnit for kandidatspecialer

Givne karakterer og karaktergennemsnit for kandidatspecialer Det Humanistiske Fakultet Givne er og gennemsnit for kandidatspecialer Dramaturgi 0 0 1 0 4 6 2 13 8,8 2,0 7,0 10,0 10,0 12,0 Engelsk 0 0 2 2 7 13 7 31 8,9 2,0 7,0 10,0 10,0 12,0 Etnografi og socialantropologi

Læs mere

Virksomhedsprojekt. Betingelser

Virksomhedsprojekt. Betingelser Virksomhedsprojekt Betingelser Den studerendes tilknytning til en virksomhed formaliseres med denne kontrakt. Kontrakten indgås mellem den studerende, instituttet for den uddannelse, hvor den studerende

Læs mere

ACT2LEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE

ACT2LEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE ACTLEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE MÅLHIERARKI STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER I UCN ACTLEARN PÆDAGOGIK OVERORDNEDE MÅL UDVIKLINGSMÅL Vi designer læring med fokus på individ, gruppe

Læs mere

AU VIDEN. Møde for masterkoordinatorer og -modulansvarlige Dato: 17. marts 2014 Tid: 13.00 15.00 Lokale: A130

AU VIDEN. Møde for masterkoordinatorer og -modulansvarlige Dato: 17. marts 2014 Tid: 13.00 15.00 Lokale: A130 Møde for masterkoordinatorer og -modulansvarlige Dato: 17. marts 2014 Tid: 13.00 15.00 Lokale: A130 Deltagere: Gorm Hansbøl, Karen Lund, Elina Maslo, Bent B. Andreasen, Nina Tange, Anne Larson, Hanne Knudsen,

Læs mere

Hvordan kan vi understøtte udviklingen af klynger nationalt

Hvordan kan vi understøtte udviklingen af klynger nationalt Hvordan kan vi understøtte udviklingen af klynger nationalt Klyngekonference, Bornholm, 2 nov. 2011 REG X Rikke Blæsbjerg Lund Louise Fenger Lauridsen www.regx.dk LinkedIn: REG X Hvad er REG X National

Læs mere

Verden tilhører dem, der kan forstå at forandre

Verden tilhører dem, der kan forstå at forandre KL TOPMØDE 2016 AALBORG Verden tilhører dem, der kan forstå at forandre Professor Ole Sejer Iversen Aarhus Universitet & University of Technology, Sydney @sejer Source: http://www.fastcoexist.com/1680659/the-beam-toothbrush-knows-if-youre-not-brushing-enough

Læs mere

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student

Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student Roskilde Universitet Jeanette Lindholm PHD-.student jeaneli@ruc.dk Recognition of Prior Learning in Health Educations JEANETTE LINDHOLM PHD-STUDENT Research question How do RPL students experience themselves

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Oversigt over ønskede ændringer på cand.merc.-linjer. Innovation Management udbudt af Institut for Virksomhedsledelse. Optag 2015: Optag 2016:

Oversigt over ønskede ændringer på cand.merc.-linjer. Innovation Management udbudt af Institut for Virksomhedsledelse. Optag 2015: Optag 2016: Oversigt over ønskede ændringer på cand.merc.-linjer. Innovation Management udbudt af Institut for Virksomhedsledelse Optag 201: Management Research Method (+ SOL + IB) FAG 2013 Entrepreneurship: Shaping

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

STUDIEBESKRIVELSE DESIGN TO IMPROVE LIFE EDUCATION FORÅR 2013

STUDIEBESKRIVELSE DESIGN TO IMPROVE LIFE EDUCATION FORÅR 2013 STUDIEBESKRIVELSE 1 Bredgade 66, stuen DK 1260 København K designtoimprovelifeeducation.dk The project is co-financed by: The European Regional Development Fund (ERDF) through the EU project Interreg IV

Læs mere

En ny tid, en ny vidensproduktion?

En ny tid, en ny vidensproduktion? ELU og Danske Universiteters konference: Efter- og videreuddannelse på universiteterne status, udfordringer og perspektiver 1. april 2008 En ny tid, en ny vidensproduktion? Bent Gringer, SCKK bg@sckk.dk

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur,

Læs mere

You can apply for transfer or change of study programme for the following programmes in the summer intake: ARTS

You can apply for transfer or change of study programme for the following programmes in the summer intake: ARTS You can apply for transfer or change of study programme for the following programmes in the summer intake: ARTS Anthropology - General Anthropology Anthropology - Global Studies and Development Anthropology

Læs mere

Employments Aalborg Ø Danmark Postaddresse: Fibigerstræde Aalborg Ø Danmark Mobil:

Employments Aalborg Ø Danmark Postaddresse: Fibigerstræde Aalborg Ø Danmark   Mobil: Christian Byrge Lektor Forskningsgruppen for Uhæmmet Vidensanvendelse Organizational Renewal Creativity Applied Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Institut for Økonomi og Ledelse Postaddresse: Fibigerstræde

Læs mere

DIPLOMCLASS DIGITALISERING

DIPLOMCLASS DIGITALISERING Fra strategi til handling DIPLOMCLASS DIGITALISERING - nye begreber at begribe med og værktøjer at handle med Diplomclass i Digitalisering Diplomclass i Digitalisering er en uddannelse på diplomniveau

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. JOBmidt. [1. maj 2009 31. december 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-20-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. JOBmidt. [1. maj 2009 31. december 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-20-08 Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende JOBmidt [1. maj 2009 31. december 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-20-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Opfølgning pr. 1. marts 2009 på resultatkontrakt

Opfølgning pr. 1. marts 2009 på resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2009 på resultatkontrakt Vedrørende Udbud af forløb ved Aarhus Universitet, der skal introducere studerende til højtuddannedes jobfunktioner i små og mellemstore virksomheder -

Læs mere

Innovation and Entrepreneurship change agents in Health Care

Innovation and Entrepreneurship change agents in Health Care 1 Professionshøjskolen Metropol Innovation and Entrepreneurship change agents in Health Care Omfang 10 ECTS point, 5 uger. Periode for afvikling af valgfaget Uge 31-35, 2012, begge uger inkl. Det vil sige,

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende. Innovation i folkeskolen

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende. Innovation i folkeskolen Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende Innovation i folkeskolen 16. september 2011 31. august 2014 Journalnummer: 1337622811 Kontraktens parter : Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2013 Vedrørende. Innovation i folkeskolen. 16. september august 2014 Journalnummer:

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2013 Vedrørende. Innovation i folkeskolen. 16. september august 2014 Journalnummer: Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2013 Vedrørende Innovation i folkeskolen 16. september 2011 31. august 2014 Journalnummer: 1337622811 Kontraktens parter : Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere