FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 14. august 2007 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2. Møde nr. 10

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 14. august 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2. Møde nr. 10"

Transkript

1 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 14. august 2007 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2 Møde nr. 10 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg Peter Kay Mortensen Kirsten Lee Trine Petersen Benedikte Kiær Allan Schneidermann Marie Fugl Henrik Thorup Bent Larsen Jørgen Christensen Sophie Løhde Bente Møller Fraværende: Bente Møller Marie Fugl Trine Petersen Sophie Løhde under sag nr. 22 1

2 Indholdsfortegnelse 1. Det administrative budgetforslag Movias budgetforslag Udbud af tre regionale busruter Udtalelse til Statsforvaltningen Hovedstaden vedrørende Rødovre Kommunes klage over Movias valg af tilskudsmodel for busdriften Rammeaftale 2008 mellem kommunerne og Region Hovedstaden for sociale og socialpsykiatriske tilbud samt specialundervisningstilbud for voksne Lokalbaneplan Bruger- og pårørendepolitik. Overordnet ramme og tidsplan Afrapportering vedrørende forskning i forebyggelse Uddybet tids- og procesplan for den regionale udviklingsplan Supplerende kommissorium for underudvalg for regional udvikling Høringssvar til nye kommuneplanforslag Tillægsbevilling til stråleterapien på Herlev Hospital Anlægsbevilling til etablering af mammografiscreening Anlægsbevilling til flytning af ortopædkirurgi fra Hørsholm Hospital til Helsingør Hospital samt etablering af midlertidige foranstaltninger på Hillerød Hospital Godkendelse af AMGROS I/S regnskab Midlertidig stedfortræder for Pernille Jensen (Ø) Vederlagsregulativet. Forslag til supplerende bestemmelser 63 LUKKET MØDE 18. Honorar for medlemmer af AMGROS I/S bestyrelse (FORTROLIG) Voldgiftssag vedrørende befordring (FORTROLIG) Orientering om status for udbud af ambulancekørsel og liggende patientbefordring, samt etablering af regionens vagtcentral (FORTROLIG) Meddelelser Studiebesøg til Wien om trafikpolitik og bioinformatik 76 2 Side

3 Den 14. august 2007 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 1 DET ADMINISTRATIVE BUDGETFORSLAG ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at budgetforslag overgår til 2. behandling, og 2. at fristen for fremsættelse af ændringsforslag fastlægges til 20. september RESUME Budgetforslag sammenfatter vedtagelser i regionsrådet siden 1. januar 2007 og udstikker retningen på en række initiativer, der vil præge regionens aktiviteter de næste år. Det drejer sig om realiseringen af hospitalsplanen og psykiatriplanen, udvikling på sygesikringsområdet og sikring af kvaliteten i de sociale tilbud samt den regionale udviklingsplan. På sundhedsområdet budgetteres med et nettoudgiftsniveau for drift og anlæg på ca. 27,9 mia. kr., herunder 19,5 mia. kr. til sygehuse og psykiatri m.v. 6,6 mia. kr. til sygesikring 0,9 mia. kr. til anlægsudgifter 1,0 mia. kr. til administration Den økonomiske ramme i budgetforslaget giver mulighed for videreførelse af udgifts- og aktivitetsniveauet på sundhedsområdet i 2007 samt giver økonomisk råderum til yderligere aktivitetsstigning i 2008, hvorved økonomiaftalens forudsætninger om øget aktivitet kan opfyldes. Der er indarbejdet merudgifter til områder, hvor udgifterne anses for svært afviselige i 2008 samt beløb til merudgifter til medicin på hospitalerne og på sygesikringsområdet. Da der er et tilpasningsbehov på sundhedsområdet som følge af fald i bloktilskud og faldende indtægter fra staten i øvrigt, er der i budgetforslaget lagt op til effektivisering i 2008 ved hurtig iværksættelse af dele af hospitalsplanen, indkøbsbesparelser og en generel besparelse. På social- og specialundervisningsområdet er det samlede udgiftsniveau på 1,0 mia. kr.. For regional udvikling anvendes 0,7 mia. kr. i budgetforslaget. 3

4 For så vidt angår lånoptagelse og afdrag er anvendt økonomiaftalens forudsætninger, om lånoptagelse vedr. medicoteknik og om lånoptagelse til refinansiering af afdrag på den overdragne gæld. I budgetoverslagsårene har regionen i forhold til budgetforslaget for 2008 en ubalance på sundhedsområdet, såfremt udgifterne skal dækkes af de nu kendte statslige og kommunale bidrag. Ubalancen skyldes faldende indtægter fra staten og udgør 0,1 mia. kr. i 2009 stigende til 0,3 mia. kr. i Der er modgående indarbejdet en ikke specificeret udgiftsreduktion under bevillingsområdet Sundhed, fælles. Anlægsbudgettet på sundhedsområdet udgør i alt 0,6 mia. kr. i behandling af budgetforslaget (endelig budgetvedtagelse) sker i regionsrådet den 25. september SAGSFREMSTILLING Budget 2008 er det første budget, regionsrådet vedtager. Budgettet sammenfatter de politiske vedtagelser, regionsrådet har taget siden 1. januar 2007 og udstikker retningen på en række initiativer, der vil præge regionens aktiviteter de næste år. Det drejer sig om realiseringen af hospitalsplanen og psykiatriplanen, arbejdet med at udvikle aktiviteterne på sygesikringsområdet, sikringen af kvaliteten i de sociale tilbud, regionen varetager, samt arbejdet med den regionale udviklingsplan. Overordnet udtrykker budgetforslag 2008 de samlede rammer for regionsrådets sikring af fremdrift og sammenhæng i regionens aktiviteter, der alle skal bæres af kvalitet, udvikling og effektivitet og skal realiseres af ledere og medarbejdere i et åbent og udviklende samarbejde. I nedenstående oversigt gives et samlet overblik over regionens økonomiske balance i 2008 fordelt på de tre områder, som regionens opgaver og finansiering er inddelt i. 4

5 Oversigt over udgifter og finansiering Mio. kr. Sundhed Socialområdet Regional udvikling I alt Nettodriftsudgifter ,7 951,6 647, ,9 Anlægsudgifter 876,5 12,5 0,0 889,0 Fordelte administrationsudgifter 951,9 21,5 67, ,8 Renter 24,3 24,3 Udgifter til finansiering ,4 985,6 715, ,0 Statslige og kommunale tilskud ,4-715, ,4 Medfinansiering af nationale it-projekter 17,2 17,2 Lånoptagelse medicoteknik -281,7-281,7 Kommunal takstbetaling , ,0 Finansiering i alt , ,0-715, ,0 Kassetræk/-henlæggelse -41,5 42,4 0,0 0,9 Balance 0,0 0,0 0,0 0,0 Oversigten er opstillet med udgangspunkt i udgifterne og finansieringen for de tre områder. Oversigten viser den likviditetsmæssige virkning af budgetforslaget. På sundhedsområdet budgetteres med et nettoudgiftsniveau for drift og anlæg på ca. 27,9 mia. kr., der bortset fra lånefinansiering af en pulje til medicoteknik m.v. på 0,3 mia. kr. er finansieret ved bidrag fra staten og kommunerne. De samlede nettoudgifter på sundhedsområdet udgør i alt ca. 27,9 mia. kr., som fordeler sig med 19,5 mia. kr. til sygehuse og psykiatri m.v. 6,6 mia. kr. til sygesikring 0,9 mia. kr. til anlægsudgifter 1,0 mia. kr. til administration Med de anførte beløb vil regionen overholde forudsætningerne i økonomiaftalen for Budgetforslaget indebærer på sundhedsområdet et kassetræk på ca. 41 mio. kr. Kassetrækket svarer samlet set til regionens medfinansiering af nationale IT-projekter og regionens nettorenteudgifter. Den økonomiske ramme i budgetforslaget giver mulighed for videreførelse af udgifts- og aktivitetsniveauet på sundhedsområdet i Der er samtidig økonomisk råderum til yderligere aktivitetsstigning i 2008, hvorved økonomiaftalens forudsætninger om øget aktivitet kan opfyldes. En del af meraktiviteten (2 %) tilvejebringes ved en produktivitetsforbedring på hospitalerne svarende til økonomiaftalens forudsætninger. Der er indarbejdet merudgifter til områder, hvor udgifterne anses for svært afviselige i Endelig afsættes beløb svarende til nationale forventninger til merudgifter til medicin på hospitalerne og merudgifterne på sygesikringsområdet. Da der er et tilpasningsbehov på sundhedsområdet som følge af fald i bloktilskud og faldende indtægter fra staten i øvrigt, er der i budgetforslaget lagt op til effekti- 5

6 visering i 2008 ved hurtig iværksættelse af dele af hospitalsplanen, indkøbsbesparelser og en generel besparelse. På social- og specialundervisningsområdet er det samlede udgiftsniveau på 1,0 mia. kr., som finansieres via takstbetaling fra kommunerne. For regional udvikling anvendes 0,7 mia. kr. i budgetforslaget, der finansieres via bidrag fra staten og kommunerne. Den største udgiftspost inden for regional udvikling er regionens tilskud til kollektiv trafik. Udover regionens tre opgaveområder er indeholdt et budgetforslag for administrationsområdet, som fordeles til de tre opgaveområder. Likviditetsvirkning af budgetforslaget er en samlet kassehenlæggelse på 1 mio. kr. For så vidt angår lånoptagelse og afdrag er anvendt økonomiaftalens forudsætninger, om lånoptagelse vedr. medicoteknik og om lånoptagelse til refinansiering af afdrag på den overdragne gæld. I budgetoverslagsårene har regionen i forhold til budgetforslaget for 2008 en ubalance på sundhedsområdet, såfremt udgifterne skal dækkes af de nu kendte statslige og kommunale bidrag. Det skyldes især faldende indtægter som følge af overgangsordningen vedrørende bloktilskud samt omlægningen af det særlige statstilskud til det tidligere H:S s særlige opgaver. For at skabe teknisk balance i budgetoverslagsårene er der indarbejdet en ikke specificeret udgiftsreduktion under bevillingsområdet Sundhed, fælles på 0,1 mia. kr. i 2009 stigende til 0,3 mia. kr. i Anlægsbudgettet på sundhedsområdet udgør i alt 0,6 mia. kr. i svarende til regionens andel af økonomiaftalens udgiftsniveau for anlægsudgifter i 2008, bortset fra udgifter til medicoteknisk udstyr (lånefinansieres i 2008). Der er dermed ikke afsat midler til medicoteknisk udstyr i BO-årene. Videre procedure Efter forretningsudvalgets behandling den 14. august 2007 forelægges budgetforslaget for regionsrådet den 21. august Den 27. august 2007 holdes møde i Kontaktudvalget, hvor man drøfter udkast til rammeaftaler på det sociale område samt grund- og udviklingsbidrag. Der kan stilles budgetspørgsmål frem til 31. august I perioden august 2007 gennemføres en høring af budgetforslaget i MED-organisationen. 6

7 Den 4. september afholder forretningsudvalget møde med MED-udvalget om budgetforslaget. 18. september 2007 gennemføres 2. behandling af budgetforslaget i forretningsudvalget. Efter praksis i forbindelse med budgetbehandlingen for 2007 er det indstillingen, at 20. september 2007 er sidste frist for fremsættelse af ændringsforslag. 2. behandling af budgetforslaget (endelig budgetvedtagelse) sker i regionsrådet den 25. september ØKONOMISKE KONSEKVENSER Der henvises til sagsfremstillingen. SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Revideret budgetforslag af 14. august 2007 var omdelt. Forretningsudvalget anbefaler, at frist for indsendelse af ændringsforslag fastsættes til den 20. september 2007 kl Forretningsudvalget oversender budgetforslaget til 1. behandling i regionsrådet. Bente Møller (Ø), Marie Fugl (F) og Trine Petersen (B) deltog ikke i sagens behandling. REGIONSRÅDETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. Budgetforslag (FU) 2. Revideret budgetforslag (omdelt på mødet) Sagsnr: Arkiv: 7

8 Den 14. august 2007 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 2 MOVIAS BUDGETFORSLAG 2008 ADMINISTRATIONENS INDSTILLING Det indstilles til regionsrådets godkendelse, at det meddeles Movias bestyrelse: Vedr. lokalbanerne 1. at Region Hovedstadens anlægstilskud i 2008 budgetteres svarende til statens investeringstilskud til regionen og forudsættes anvendt til leasingbetalinger til nyt togmateriel og andre anlægsprojekter, 2. at Region Hovedstaden forudsætter, at regionens leasingbetalinger i Movias budgetforslag 2008 vedr. nyt togmateriel til lokalbanerne nedsættes med 2,2 mio. kr. svarende til den faktiske udgift, Vedr. regionale busruter 3. at Movias budgetforslag 2008 for de regionale busruter i Region Hovedstaden holder sig inden for de aktivitetsmæssige og økonomiske rammer, som regionen har forudsat ved sin bestilling af buskørsel, Vedr. den fælles administration 4. at Region Hovedstaden forudsætter, at den i budgetforslaget afsatte udviklingspulje på 15 mio. kr. nedsættes til et betydeligt lavere niveau, og at puljens formål alene kommer til at vedrøre trafikselskabsopgaver inden for det fælles administrative område i Movia, 5. at afsættelse af budgetbeløb til en udviklingspulje som en ny aktivitet vurderes at falde inden for bestemmelsen i Movias vedtægt 18, stk. 2, hvorefter der kræves 4/5 flertal for beslutningen, og 6. at Movias budgetforslag 2008 i lighed med budget 2007 bør indeholde en bemærkning om, at fordelingen af udgifter til renter og afdrag på Movias gæld mellem regioner og kommuner ikke er afklaret, idet Movias bestyrelse samtidig opfordres til snarest at afklare udgiftsfordelingen. RESUME Movia har fremlagt et budgetforslag 2008, som overordnet svarer til den bestilling af ydelser hos selskabet, som Region Hovedstaden har foretaget. Enkelte punkter skal dog afklares og korrigeres i den videre budgetproces. 8

9 SAGSFREMSTILLING Regionsrådets bestilling Regionsrådet behandlede i april 2007 en sag vedr. Region Hovedstadens køb hos Movia i 2008 af bus- og banetrafik samt fælles administration. Udgangspunktet for bane- og bustrafikken var drift i uændret omfang i forhold til 2007 inden for en uændret økonomisk ramme. For de fælles administrative udgifters vedkommende - som deles mellem regionerne på Sjælland - blev det besluttet at gennemgå området sammen med Movia med henblik på at opnå besparelser i forhold til budget Movias budgetforslag 2008 Movias bestyrelse førstebehandlede budgetforslag 2008 den 28. juni 2007 og besluttede, at budgetforslaget med tilrettelser vedr. lokalbanerne danner grundlag for det budgetmateriale, som Movia fremsender til regioner og kommuner. Nedenfor gennemgås budgetforslaget for de områder, som vedrører Region Hovedstadens køb af ydelser hos Movia. Lokale jernbaner Sammen med Movia har Region Hovedstaden afklaret budgetforudsætningerne for lokalbaneområdet. I 2007 har der været en fejlbudgettering af udgifter på et for højt niveau. I budgetforslag 2008 er dette rettet op. Herunder er leasingudgifterne til nyt togmateriel nu ført over som en anlægsudgift. Udgiften i budgetforslaget skal dog nedsættes med 2,2 mio. kr. til 27,0 mio. kr., idet to togsæt er blevet overført til baner i Region Sjælland. Det er samtidig forudsat, at hele regionens statstilskud på ca. 36 mio. kr. til investeringer kan anvendes til leasingudgifter og anlægsprojekter. Dvs., at der er et maksimumsloft over Region Hovedstadens anlægsudgifter til lokalbanerne. På anlægssiden ligger det desuden som en forudsætning, at Hovedstadens Lokalbaner A/S i de nærmeste år afholder investeringer inden for en ramme på 83 mio. kr., som stammer fra salg af brugte togsæt. På driftssiden svarer udgiften på 82,4 mio. kr. i budgetforslaget til uændret aktivitet i forhold til 2007, hvilket er inden for rammen i Region Hovedstadens bestilling. Der er ikke indarbejdet udgifter til forsøg med 20 minutters drift på Frederiksværkbanen. Movia har oplyst (notat vedlagt), at forsøgsdriften netto vil koste ca. 3 mio. kr. årligt. Der har tidligere været skønnet en udgift på ca. 2 mio. kr., men forventningerne til passagerfremgangen er nu sat noget ned. Det vil under alle omstændigheder på grund af mangel på lokomotivførere ikke være muligt at sætte forsøget i værk før et godt stykke ind i Regionale busruter I budgetforslaget er der for de 6 busruter, som Region Hovedstaden finansierer helt eller sammen med Region Sjælland, forudsat uændret aktivitet og økonomi. Udgiften er i 2008 på 48 mio. kr. 9

10 Fælles administrative udgifter I budgetforslaget indgår udgifter for Region Hovedstaden på 242,3 mio. kr., heraf 10,3 mio. kr. til renter og pensioner. Det svarer stort set til niveauet i Dette på trods af, at regionerne sammen med Movia har fundet besparelser på 20 mio. kr., som er indarbejdet. Men besparelserne bliver næsten fuldstændigt anvendt til at finansiere en særlig analyse- og udviklingspulje på 15 mio. kr. Formålet med puljen er ud fra budgetforslaget meget bredt og dækker bl.a. aktiviteter, der intet har med udvikling af den fælles administration at gøre. Der er her nævnt aktiviteter frem mod FN s klimatopmøde, forsøg med busdriften og andet, der enten ikke hører hjemme blandt et trafikselskabs opgaver, eller bør finansieres af de kommuner eller regioner, som ønsker gennemført forsøg med de busruter, de har ansvaret for. I budgetarbejdet har regionerne anbefalet en udviklingspulje på 5 mio. kr., som direkte relaterer sig til den fælles administration. I Region Hovedstadens administrative budgetforslag er regionens andel af udgiften (11,7 mio. kr. eller 78 pct.) medtaget. Da der er tale om en ny aktivitet, som er fuldt finansieret af regionerne i budget 2008, vurderes denne udgift at falde ind under bestemmelsen i Movias vedtægt 18, stk. 2 (vedlagt), hvorefter der i bestyrelsen kræves 4/5 flertal for vedtagelse. Det er dog en bestemmelse, som er noget uklar. Administrationens umiddelbare vurdering er, at bestemmelsen kan bringes i anvendelse på dette punkt. Movias budgetforslag set i forhold til Region Hovedstadens administrative budgetforslag 2008 Nedenfor er vist Region Hovedstadens administrative budgetforslag 2008 sammenholdt med Movias budgetforslag: Mio. kr. Movias Region Hovedstadens 2008-priser BF 2008 BF 2008 Busruter 48,0 48,0 Lokalbaner drift 82,4 82,4 Fællesudgifter* 242,3 242,3 Investeringer 35,6 35,6 DUT** 0 1,2 I alt 408,3 409,5 *) Heri indgår Region Hovedstadens andel på 11,7 mio. kr. af en udviklingspulje **) Andel af statstilskudsforhøjelse til lokomotivføreruddannelse Uafklarede forhold Finansieringsudgifter I fællesudgifterne indgår beregningsmæssigt 5,7 mio. kr., som vedrører renter af Movias gæld. Gælden stammer fra et overtaget driftslån fra HUR og lån vedr. rejsekortprojektet. Det er ikke aftalt, hvorledes disse finansieringsudgifter endeligt skal fordeles mellem regionerne og kommunerne, jf. Movias budget Budget 2008 bør tilføjes samme bemærkning som budget Movias bestyrelse bør snarest afklare, hvorledes fordelingen af udgifterne skal ske. 10

11 Rutespecifikke omkostninger I Movias bestyrelse har kommunerne ligesom i 2007 rejst spørgsmålet om fordelingen af rutespecifikke omkostninger mellem regionerne og kommunerne. Det er udgifter på ca. 110 mio. kr., som i budget 2008 er fordelt til de ruteansvarlige regioner og kommuner. Kommunerne mener, at regionerne bør afholde størstedelen af disse udgifter. Movias bestyrelse har besluttet at udarbejde et juridisk responsum herom. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Der er ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser for budget 2007 af denne sag. SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Anbefales, idet forretningsudvalget yderligere vedrørende lokalbanerne indstiller, at der ønskes iværksat 20 - minutters forsøgsdrift på Frederiksværkbanen, idet det forudsættes at udgifterne hertil afholdes indenfor forslaget til regionens samlede tilskud til Movia i Bente Møller (Ø), Marie Fugl (F) og Trine Petersen (B) deltog ikke i sagens behandling. REGIONSRÅDETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. Movias budgetforslag 2008, 1. beh. (til FU) 2. Rettelsesblad vedr. afsnit 9.3 og 9.4 i budgetbogen (til FU) 3. Movias vedtægt (til FU) 4. Notat fra Movia 29. juni 2007 vedr. pris på 20 minutters drift (til FU) Sagsnr: Arkiv:

12 Den 14. august 2007 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 3 UDBUD AF TRE REGIONALE BUSRUTER ADMINISTRATIONENS INDSTILLING Det indstilles, at regionsrådet godkender, at det meddeles Movias bestyrelse: 1. at Region Hovedstaden ikke har bemærkninger til den fremsendte tids- og procesplan og udbudsbetingelser vedr. de regionalt finansierede buslinier, der indgår i Movias 2. udbud af bustrafik, 2. at Region Hovedstaden forudsætter, at udgifterne til de udbudte buslinier holdes inden for den økonomiske ramme, som regionen har lagt i sin bestilling af buskørsel, og 3. at Region Hovedstaden ønsker, at der opnås en så høj miljømæssig standard som muligt for busmateriellet inden for den økonomiske ramme for busdriften. RESUME Movia er ved at planlægge 2. udbud af bustrafik. Udbuddet omfatter bl.a. tre ruter, som helt eller delvist finansieres af regionen. Hovedlinierne i udbudsbestemmelserne forelægges til godkendelse. SAGSFREMSTILLING Movias 2. udbud Movia skal i efteråret efter en nærmere beskrevet tids- og procesplan (vedlagt) gennemføre sit 2. udbud af buskørsel med driftsstart i oktober Der udbydes tre S-buslinier: 300S, som finansieres af Region Hovedstaden og 400S og 600S, som er delt mellem de to regioner på Sjælland. Den årlige entreprenørudgift til buslinierne er på ca. 135 mio. kr. Movia vil udbyde linierne som udbud efter forhandling med samme driftsomfang og reguleringsmuligheder, som linierne har nu. Dvs. 6-8 årige kontrakter med mulighed for reguleringer af driftsomfanget med op til 20 pct. i kontraktperioden. Derudover fastlægges i udbudsbetingelserne en række krav til busmateriellet mht. en række forhold som f.eks.: 12

13 Miljø (se nedenfor) Bustyper (buslængde 13,7 m. alternativt 15 m. busser med lav entre eller lavt gulv) Sikkerhed (sikring mod åbne døre under kørsel, klemmesikring) Indeklima (klimaanlæg) Indretning (krav til sæder, plads til kørestole mm.) Ind- og udstigningsforhold (lave trinhøjder, manuel kørestolsrampe) Overvågning (kameraer til overvågning af hele bussen og udstigningsdørene) Der stilles krav om, at busserne alt efter deres alder opfylder et sæt miljøkrav, der kendes som Euro-normerne. Det er et europæisk motor-emissions-system, som gælder for tunge køretøjer som busser og lastbiler. Der er tale om krav til den maksimale udledning af partikler, kulilte, kulbrinte og kvælstofilter. For de ældste busser fra før oktober 1996 gælder Euro II. For busser taget i brug efter oktober 2006 gælder Euro IV. For hvert trin i skalaen er der tale om skærpede miljøkrav. Movia udbyder kørslen ud fra, at busserne som minimum opfylder kravene i Euro II med partikelfilter. For nye busser vil de som minimum skulle klare kravene i Euro IV. Langt hovedparten af busserne, der kører på ruterne i dag, er ca. 6 år gamle Euro II busser med partikelfilter. Det er muligt at opgradere de ældre busser til at klare en højere Euro-norm ved hjælp af ekstra efterbehandlingsudstyr, men det kan kun ske mod betaling af en væsentlig merpris til etablering og drift. Movia oplyser, at øgede miljøkrav til busserne alt andet lige vil medføre meromkostninger. Udbudspriserne vil derudover være udtryk for den almindelige konkurrencesituation på markedet. I bilagsnotatet er der en nærmere gennemgang af miljøkravene til busserne. Region Hovedstaden finder det ønskeligt, at Movia ved forhandlingerne med entreprenørerne lægger vægt på, at der opnås den højst mulige miljøstandard inden for den økonomiske ramme for busdriften. Movia har ikke registreret ønsker om væsentlige ændringer i driften på de tre linier. Movia vil forhandle inden for de nuværende økonomiske rammer for udgifterne til de berørte linier. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Der er ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser for budget 2007 af denne sag. 13

14 SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Der søges tilvejebragt yderligere oplysninger vedrørende miljøkrav i udbudsmaterialet. Oversendes til regionsrådet. Bente Møller (Ø), Marie Fugl (F) og Trine Petersen (B) deltog ikke i sagens behandling. REGIONSRÅDETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. Brev fra Movia af 29. juni 2007 vedr. 2. udbud af bustrafik (FU) 2. Notat af 26. juli 2007 fra Koncern Regional Udvikling vedr. miljøkrav (FU) Sagsnr: Arkiv:

15 Den 14. august 2007 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 4 UDTALELSE TIL STATSFORVALTNINGEN HOVEDSTADEN VEDRØ- RENDE RØDOVRE KOMMUNES KLAGE OVER MOVIAS VALG AF TILSKUDSMODEL FOR BUSDRIFTEN ADMINISTRATIONENS INDSTILLING Det indstilles, at regionsrådet over for Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler: 1. at regionen på baggrund af den vedlagte redegørelse fra Movia anser, at valget af finansieringsmodel i Movia for fordeling af tilskud til busruter, der forløber i mere end én kommune, er foretaget i overensstemmelse med lovgivningen om trafikselskaber, 2. at det på intet tidspunkt under arbejdet med at oprette trafikselskabet på Sjælland fra statens side har været indikeret, at Sjællandsmodellen ikke kunne anvendes, 3. at det i henhold til lov om trafikselskaber var forberedelsesudvalgenes ansvar at træffe beslutning om trafikselskabets budget 2007, herunder valg af finansieringsmodel, og at denne beslutning ikke krævede enighed mellem alle parter bag trafikselskabet, og 4. at underudvalget vedr. oprettelse af Trafikselskab Sjælland med deltagelse af repræsentanter fra kommuner og regioner var enig i, at modelvalget lå inden for lovgivningens rammer. RESUME Statsforvaltningen Hovedstaden har bedt regionen om en udtalelse vedr. Rødovre Kommunes klage over valg af finansieringsmodel for fordeling mellem kommunerne af tilskud til buslinier, der forløber i mere end én kommune. Det foreslås, at regionen på baggrund af en redegørelse fra Movia svarer Statsforvaltningen, at regionen anser, at valget af finansieringsmodel ligger inden for lovgivningens rammer. SAGSFREMSTILLING Baggrund Statsforvaltningen Hovedstaden har i juli 2007 (vedlagt) bedt regionen om en udtalelse i anledning, at Rødovre Kommune har klaget over valget af model for fordeling af tilskud til busruter, der forløber i mere end én kommune. Statsforvaltningen har til sagen medsendt en vejledende udtalelse fra Transport- og Energimi- 15

16 nisteriet og anmodet om, at sagen bliver behandlet på førstkommende møde i regionsrådet. Forberedelsesudvalget behandlede allerede i december 2006 en sag vedr. en henvendelse til forberedelsesudvalgene på Sjælland fra Rødovre Kommune. Sagen drejede sig ligesom nu om valget af finansieringsmodel for fordeling af tilskud til busruter, der forløber i mere end én kommune. Rødovre Kommune havde i henvendelser til transportministeren og forberedelsesudvalgene gjort gældende, at Transportministeriets model (TRM) var forudsat i lovgivningen, og at valget af finansieringsmodel (Sjællandsmodellen) ikke var i overensstemmelse med lovgivningen. Dette fordi et skifte til Sjællandsmodellen efter kommunens opfattelse krævede enighed mellem alle parter. Ministeren svarede Rødovre Kommune, at han ikke kunne eller skulle gøre sig til opmand i afgørelser om fordelingen af udgifterne mellem de enkelte parter i Trafikselskab Sjælland. Han mente ikke, at der burde være muligheder for store fortolkninger om fordeling af udgifterne mellem de enkelte kommuner indbyrdes. Ministeren antydede ikke, at der var problemer i den valgte fordelingsmodel. Forberedelsesudvalget svarede Rødovre Kommune på baggrund af en indstilling fra underudvalget vedr. oprettelse af Trafikselskab Sjælland, at den i trafikselskabets budget 2007 anvendte finansieringsmodel for kommuneoverskridende busruter er i overensstemmelse med principperne i lov om trafikselskaber. Rødovre Kommune indbragte herefter den 21. december 2006 sagen for Statsforvaltningerne på Sjælland. Regionen har anmodet Movia om at udarbejde en redegørelse for sagen og kommentere Transportministeriets udtalelse. Movias bestyrelse behandlede redegørelsen den 9. august 2007 (vedlagt). Movias bestyrelse besluttede at anbefale regionerne at lægge redegørelsen og dens konklusioner til grund for deres udtalelser til Statsforvaltningen. Movias redegørelse Transportministeriets udtalelse peger imod, at der kun er en bestemt model (TRM), der kan anvendes ud fra loven og dens bemærkninger. Ministeriet vurderer derfor, at en model som Sjællandsmodellen indebærer en fravigelse af loven, som skal aftales mellem de deltagende kommuner og regioner. Dette støtter Rødovre Kommunes opfattelse af, at der skal være enighed blandt alle parter i trafikselskabet om at erstatte TRM med Sjællandsmodellen. Det er Movias opfattelse, at der her er tale om en klar overfortolkning fra ministeriets side. Loven er ikke entydig og åbner for flere mulige modeller, herunder ministeriets model. Movia angiver som begrundelser for, at TRM ikke er et hensigtsmæssigt valg: 16

17 TRM lever ikke op til lovens hensigt og ånd TRM er meget kompliceret, uigennemskuelig og vanskelig at forklare TRM lever ikke op til lovens intentioner om, at udpendlingskommuner skal yde et nettobidrag til busdriften i nabokommunerne For at imødegå disse svagheder i TRM blev Sjællandsmodellen udviklet som en enklere og lettere gennemskuelig model inden for lovgivningens rammer. Modellen er et godt alternativ, som kan anvendes, indtil der via Rejsekortet kan genereres anvendelige data til en mere præcis fordeling. Modeldiskussionen er - som det fremgår af redegørelsen - meget teknisk. Undervejs i arbejdet med oprettelsen af Movia har der været kontakt med Trafikstyrelsen om fordelingsmodellen. På intet tidspunkt har der været tale om, at der var problemer ved at anvende Sjællandmodellen som grundlag for fordelingen af tilskud. Derfor har Movia ikke haft grund til at tvivle på modelvalget heller ikke set ud fra ministerens svar til Rødovre Kommune, som er refereret ovenfor. Forberedelsesudvalgenes kompetence Det var de to forberedelsesudvalg på Sjælland som havde ansvaret for at oprette trafikselskabet, herunder at træffe beslutning om budget 2007 og valg af finansieringsmodel. Trafikselskabet blev først oprettet pr. 1. januar 2007, og bestyrelse og repræsentantskab er først begyndt at fungere et stykke inde i I udgangssituationen som led i trafikselskabets etablering var det derfor bl.a. forberedelsesudvalgenes opgave at vedtage et budget for 2007 med en finansieringsmodel, der var tilvejebragt ud fra lovgivningens bestemmelser. Her var det en del af budgetgrundlaget, at Sjællandsmodellen langt bedre end TRM levede op til lovens intentioner. Underudvalget vedr. oprettelse af Trafikselskab Sjælland med repræsentanter fra kommuner og regioner var enig i valget af Sjællandsmodellen. Efter administrationens vurdering lå det i trafikselskabets etableringsfase ifølge lovgivningen inden for forberedelsesudvalgenes selvstændige kompetence at træffe beslutning om budget 2007 og valg af finansieringsmodel. Og forberedelsesudvalgenes beslutninger krævede ikke, at der var enighed med samtlige deltagende kommuner. Lovgrundlaget generelt Diskussionen om fordelingsmodellen illustrerer sammen med en række andre sager, at lov om trafikselskaber ikke har været det tydeligste grundlag for arbejdet med at etablere trafikselskabet på Sjælland. Lovgivningen er præget af en del uklarheder, som har medvirket til at skabe konflikter mellem deltagerne i selskabet. I sagen om valg af finansieringsmodel, vil det skabe en betydelig usikkerhed i kommunerne om budgettet for 2007 og 2008, hvis der skal skiftes model. For regionerne forventes evt. ændringer af budgetterne at være af mindre omfang. 17

18 ØKONOMISKE KONSEKVENSER Der er ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser for budget 2007 af denne sag. SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Anbefales. Bente Møller (Ø), Marie Fugl (F) og Trine Petersen (B) deltog ikke i sagens behandling. REGIONSRÅDETS BESLUTNING Bilagsfortegnelse: 1. Brev fra Statsforvaltningen af vedr. Trafikselskab Sjælland (til FU) 2. Redegørelse fra Movia (til FU) Sagsnr: Arkiv:

19 Den 14. august 2007 FORRETNINGSUDVALGET SAG NR. 5 RAMMEAFTALE 2008 MELLEM KOMMUNERNE OG REGION HO- VEDSTADEN FOR SOCIALE OG SOCIALPSYKIATRISKE TILBUD SAMT SPECIALUNDERVISNINGSTILBUD FOR VOKSNE ADMINISTRATIONENS INDSTILLING at det foreliggende forslag til rammeaftale for 2008 mellem kommunerne og Region Hovedstaden for sociale og socialpsykiatriske tilbud samt specialundervisningstilbud til voksne godkendes som grundlag for den videre politiske behandling i Kontaktudvalget. RESUME Kommunerne og regionen skal hvert år inden 15. oktober indgå rammeaftale for social-, socialpsykiatri- og specialundervisningsområdet. Rammeaftalen skal sikre en dynamisk og fremadrettet udvikling på området. Rammeaftalen bygger på redegørelser fra kommunerne om det forventede behov for pladser og ydelser, møde med den enkelte kommune, regionens virksomheder og en administrativ høringsrunde. Det foreliggende forslag har været drøftet i den administrative koordinationsgruppe. Alle eksisterende tilbud videreføres. Der foreslås ikke etableret yderligere tilbud. Der må derfor fortsat påregnes venteliste på en række områder. Der er opregnet et antal udviklingsfelter, der skal arbejdes videre med frem mod næste rammeaftale. Forslaget skal forelægges på Kontaktsudvalgets møde den 27.august 2007, inden det går til endelig politik godkendelse i kommunerne og regionen. SAGSFREMSTILLING Kommunerne og regionen skal hvert år inden den 15. oktober indgå rammeaftale for social-, socialpsykiatri- og specialundervisningsområdet. Rammeaftalen omfatter på det sociale og socialpsykiatriske område dels de tilbud, som drives af regionen, dels de tilbud som kommunerne har overtaget i henhold til 190 i lov om social service. På specialundervisningsområdet omfatter den de tilbud, som regionen driver, eller som beliggenhedskommunen har valgt at overtage. 19

20 Rammeaftalen skal sikre en dynamisk og fremadrettet udvikling på områderne. Det forudsætter en tæt dialog mellem kommunerne og regionen præget af et åbent netværksbaseret samarbejde og gensidig understøttelse af opgaveløsningen i alle dens faser. På Kontaktudvalgets møde den 8.februar 2007 godkendtes en administrativ forberedelsesproces for udarbejdelse af forslag til rammeaftale for Processen er fulgt. Rammeaftalen er udformet ud fra krav stillet i bekendtgørelser og vejledninger på området. Rammeaftalen bygger på redegørelser udarbejdet af kommunerne om det forventede behov for pladser og andre ydelser på de forskellige områder samt kommunernes krav til opgaveløsningen. Datagrundlaget er kvalificeret gennem administrative møder med de enkelte kommuner, hvor også kommunernes forventninger til den fremtidige opgaveløsning er drøftet. Rammeaftalens konkrete udformning er udviklet i et administrativt samarbejde mellem kommunerne og Region Hovedstaden. Rammeaftalens afsnit 1 og 2 indeholder det forpligtende aftalestof, afsnit 3 den beskrivende del og afsnit 4 de emner, der skal bearbejdes frem mod næste rammeaftale. I bilagsdelen er indeholdt oversigter over tilbud indeholdt i rammeaftalen, ventelister, enkelte institutionsbeskrivelser m.v.. Forslaget har været til administrativ høring i de enkelte kommuner og regionens virksomheder med henblik på kvalitetssikring af oplysninger m.v. Da alle kommuner endnu ikke har reageret kan enkelte redaktionelle præciseringer, der ikke har principiel betydning skulle indarbejdes efterfølgende. Af rammeaftalen skal fremgå takster for de tilbud, der er omfattet af aftalen. I forslaget til rammeaftale side 25 og 26 fremgår principperne for takstberegning og afregning. De konkrete takster på de enkelte tilbud er under beregning i kommunerne og regionen. Foreløbige takster forventes at foreligge 1. september og endelige takster ca. 1. oktober De endelige takster vil komme til at fremgå af tilbudsoversigten. Alle eksisterende tilbud videreføres. Der foreslås med rammeaftalen ikke etableret yderligere tilbud. Rammeaftalen skal synliggøre overensstemmelsen mellem den til rådighed værende kapacitet og den forventede efterspørgsel i 2008 på de forskellige indsatsområder. Kapaciteten er ikke tilstrækkelig til at undgå venteliste set ud fra kommunernes oplysninger. For børn og unge drejer det sig primært om aflastnings- og døgnpladser til børn og unge med autisme. For voksne drejer det sig navnlig om døgntilbud til personer med autisme, personer med psykisk udviklingshæmning og personer med sindslidelser. Ventelisterne vurderes at være svagt stigende fra 20

Dette notat beskriver de væsentligste ændringer i budgetforslaget til bestyrelsens andenbehandling.

Dette notat beskriver de væsentligste ændringer i budgetforslaget til bestyrelsens andenbehandling. Notat Til Bestyrelsen Kopi til 5. september 2007 1/8 Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte 36 13 15 05 Fax MLL@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Ændringsnotat til B08 2. behandling Dette

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013

budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 12. september 2013 Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 20. juni 2013 Henrik Visborg Thune 05 Budget 2014 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

Knud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet.

Knud Larsen bad om en redegørelse for forudsætningerne for flextrafik i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2014 Henrik Visborg Thune 04 Budget 2016, 1. behandling Indstilling: Administrationen indstiller, at budgetforslaget sendes til andenbehandling

Læs mere

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger.

Hensigten med årets tredje økonomirapport er at angive i hvilken retning årsresultatet for 2007 peger. Notat Til Bestyrelsen Kopi til 24. januar 2008 1/17 Sagsnummer 107178-236356 THECA Sagsbehandler JWI Direkte 36 13 15 60 Fax 36 13 18 96 JWI@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Økonomirapport

Læs mere

Økonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008

Økonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. marts 2009 JWI 07 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

05. Budget 2008. Andenbehandling

05. Budget 2008. Andenbehandling Politisk dokument uden resume 05. Budget 2008. Andenbehandling Indstilling: Direktionen indstiller, at bestyrelsen tiltræder de i ændringsnotatet beskrevne ændringer til budgettet, at 1/6 Bestyrelsen budgetbogen

Læs mere

At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og

At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 21. juni 2012 Grith Skaaning Storgaard 05 Budget 2013 1. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at At budgetforslaget oversendes til andenbehandling

Læs mere

07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort

07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2009 HVT 07 Tilbagebetaling og byrdefordeling vedr. afdrag og renter på lån til rejsekort Indstilling: Direktionen indstiller at: Lån til finansiering

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Torsdag den 14. august 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2. Møde nr. 8

FORRETNINGSUDVALGET Torsdag den 14. august 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2. Møde nr. 8 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Torsdag den 14. august 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2 Møde nr. 8 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg Peter Kay Mortensen

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 13:00 Regionshuset, mødelokale F9, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 13:00 Regionshuset, mødelokale F9, Skottenborg 26, 8800 Viborg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 26. oktober 2007 kl. 13:00 Regionshuset, mødelokale F9, Skottenborg 26, 8800 Viborg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Udbud af buskørsel i

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 1

FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 1 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 1 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor Buch Grønlykke

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr.

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Siden sidst Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Stigende indtægter i 2010 6% i forhold til 2009 Aftale om Cross border

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014.

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014. Samtlige regioner Sagsnr. 2013-07243 Doknr. 115097 Dato 28. juni 2013 Budgetlægningen for 2014 Til brug for regionernes budgetlægning for 2014 udmeldes hermed fordelingen af bloktilskuddet fra staten.

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

at bestyrelsen orienteres om resultatet i løbet af efteråret 2015.

at bestyrelsen orienteres om resultatet i løbet af efteråret 2015. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 26. februar 2015 Mads Lund Larsen 10 Kontraktprincipper for nye lokalbanekontrakter fra 2017 Indstilling: Administrationen indstiller, at nye trafikkontrakter

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 17 Status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 17 Status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april 2015 Hans Henrik Christiansen 17 Status for udbud Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orientering om status for

Læs mere

Region Sjælland. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia

Region Sjælland. Oktober 2009. Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Oktober 2009 Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Hermed fremsendes

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10. BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 * Der afholdes formøde

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Politisk dokument med resume. 17 Ejerskab og finansiering af trafikanlæg. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument med resume. 17 Ejerskab og finansiering af trafikanlæg. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 19. december 2014 Mads Lund Larsen 17 Ejerskab og finansiering af trafikanlæg Indstilling: Administrationen indstiller, At administrationen i dialog

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Baggrund for spareplanen

Baggrund for spareplanen Spareplan 2016-2019 Fælles ansvar for sundhed og økonomi - 5 års balance Baggrund for spareplanen Økonomiske udfordring i budget 2015 Stigende udgifter til medicin og nye behandlinger Effektiviseringskrav

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 [Transportministeriet] [Ringbysamarbejdet] Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 Indledning I dag er strækningen langs Ring 3 tæt trafikeret. På de overbelastede veje opstår der kødannelser, fremkommeligheden

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 257. Orientering 3 258. Budget 2009 5 259. Fælles retningslinier for udlejning af

Læs mere

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00

FynBus Repræsentantskab. Referat. Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 FynBus Repræsentantskab Referat Fredag den 14. september 2012 kl. 14.00 Deltagere:, bestyrelsesformand Torben Andersen, Kerteminde Lars Kristian Pedersen, Assens Kasper Westh, Odense Fraværende Niels Bebe,

Læs mere

at nedenstående udviklingsprojekter finansieres via puljen til særlige analyse- og udviklingsaktiviteter.

at nedenstående udviklingsprojekter finansieres via puljen til særlige analyse- og udviklingsaktiviteter. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 24. april 2008 MSK 16 Udmøntning af Analyse- og udviklingspuljen Indstilling: Direktionen indstiller, at nedenstående udviklingsprojekter finansieres

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer Kapitel 1 Kortlægningens indhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed- og Forebyggelse Danske Regioner Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 04.a Status for omorganisering af lokalbaneselskaberne. Indstilling: Direktionen indstiller

Politisk dokument uden resume. 04.a Status for omorganisering af lokalbaneselskaberne. Indstilling: Direktionen indstiller Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. februar 2009 TFR 04.a Status for omorganisering af lokalbaneselskaberne Indstilling: Direktionen indstiller at orienteringen tages til efterretning

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008

Bilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Region Midtjylland Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 19 Regionshuset

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 Kommune Frederikssund Klynge Hillerød Seneste revision 23. september 2010 P:\PlanlaegningOgUdvikling\Sundhedsaftaler\Sundhedsaftale 2011-2014\Allonger\Hillerød- Klyngen\Frederikssund tillægsaftale 2011-2014.doc

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-02-04-1-07 12.09.2007 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Referat Tid: Mandag, den 10. september 2007 kl. 14.00 16.00 Sted: Vejen Handelsskole, Jyllandsgade 11, 1. sal, 6600 Vejen

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 07.03.2011 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 4. marts 2011 kl. 14.00 - Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul Rosendahl

Læs mere

Etablering af nyt dobbeltsporet letbanetracé fra Tarup til Hjallese herunder samtlige arealerhvervelser og ledningsomlægninger

Etablering af nyt dobbeltsporet letbanetracé fra Tarup til Hjallese herunder samtlige arealerhvervelser og ledningsomlægninger Principaftale for Odense Letbane Staten, Odense Kommune og Region Syddanmark og er enige om at styrke den kollektive trafik med etablering af Odense Letbane. Odense Letbane vil sikre sammenhængen på tværs

Læs mere

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 NOTAT Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 Billund kommunes overordnede økonomiske politik, har i en årrække i hovedsagen været koncentreret om, at sikre et ordinært overskud på den skattefinansierede

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 26.02.2007 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 15 Orientering om status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller

Politisk dokument uden resume. 15 Orientering om status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2014 Mads Lund Larsen 15 Orientering om status for udbud Indstilling: Administrationen indstiller At orientering om status for udbud tages

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 11 Ny banestruktur. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 11 Ny banestruktur. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april 2015 Tommy Frost 11 Ny banestruktur Indstilling: Administrationen indstiller, at der arbejdes for fusion af Lokalbanen A/S og Regionstog A/S

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Furesø Kommune - Følgebrev til Budget 2013, 2. behandling for Trafikselskabet Movia

Furesø Kommune - Følgebrev til Budget 2013, 2. behandling for Trafikselskabet Movia Til Furesø Kommune Sagsnummer Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. september 2012 Furesø Kommune - Følgebrev til Budget 2013, 2.

Læs mere

Socialtilsyn. Version 1.0 Udgivet den XXX

Socialtilsyn. Version 1.0 Udgivet den XXX Socialtilsyn de økonomiske ramme r Version 1.0 Udgivet den XXX Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Regulering af kommunernes bloktilskud... 3 Kun nye, forpligtende opgaver kompenseres... 4 Fordeling af

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 07 Trafikstyrelsens rapport 'Fælles rejsekorttakster på Sjælland' Indstilling: Administrationen indstiller:

Politisk dokument uden resume. 07 Trafikstyrelsens rapport 'Fælles rejsekorttakster på Sjælland' Indstilling: Administrationen indstiller: Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april 2015 Lone Keller Madsen 07 Trafikstyrelsens rapport 'Fælles rejsekorttakster på Sjælland' Indstilling: Administrationen indstiller: at bestyrelsen

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Optagelse af lån til spormodernisering af Odderbanen og ændring af lånegaranti til anlægstilskud

Bilag. Region Midtjylland. Optagelse af lån til spormodernisering af Odderbanen og ændring af lånegaranti til anlægstilskud Region Midtjylland Optagelse af lån til spormodernisering af Odderbanen og ændring af lånegaranti til anlægstilskud Bilag til Regionsrådets møde den 18. juni 2008 Punkt nr. 27 ABCD Moms sporarbejde

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 8. december 2009 Kl. 16.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 23. Møde nr.

EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 8. december 2009 Kl. 16.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 23. Møde nr. DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 8. december 2009 Kl. 16.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 23 Møde nr. 14 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

Den overordnede. specialiserede socialområde. høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau. Oversigt over de fem udviklingsstrategier for social- og specialundervisningsområdet Overordnede tendenser/visioner Der vurderes ikke aktuelt at være behov for i 2015 at indgå tværkommunale aftaler og/eller

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen Social- og Seniorudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 14/10246 Journalnr.: Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 23.06.2014 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Helle Skude Mulighed

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sygehussektoren. Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk

Kommunal medfinansiering af sygehussektoren. Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk Kommunal medfinansiering af sygehussektoren Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk Gennemgangsplan 1. Den danske finansieringsmodel 2. Kommunal medfinansiering Indhold, udfordringer og effekter

Læs mere

Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 2004/2005 (DUT)

Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 2004/2005 (DUT) BESLUTNINGSPROTOKOL Fraværende: Klaus Bondam og Majbritt Mamsen forlod mødet kl. 15.40 efter behandlingen af sag nr. 6. 22. J.nr. 272050 Bevillingsmæssige ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Rammeaftalen 2011 Bilag: - Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning på voksen Hørsholm

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Økonomi- og Erhvervsudvalget Tillægsreferat Mødedato: Onsdag den 17. september 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M5/Rådhuset Torsten Nielsen, Nina Hygum, Per Møller Jensen, Mads Panny,

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010

Dansk Socialrådgiverforening Repræsentantskabsmøde November 2010 Side: 1 af 5 Emne: Forslag til budget 2011 og 2012 Ændringsforslag til Orienteringsbilag vedr. Lovændring Forslagsstiller: Vedtægtsændring Hovedbestyrelsen Resolution Udtalelse Øvrige forslag Vedtaget

Læs mere

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen)

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen) Dagsorden Mødedato: Torsdag den 26. juni 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3:

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3: N O TAT Information og inddragelse af medarbejdere efter SU/MED-reglerne April 2011 Side 1/9 Dette notat behandler reglerne for information og inddragelse af medarbejderne ved omstilling, udbud, udliciteringer

Læs mere

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 22. april 2008. Emne: Høring vedrørende den fremtidige organisering af de lokale jernbaner på Sjælland

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 22. april 2008. Emne: Høring vedrørende den fremtidige organisering af de lokale jernbaner på Sjælland REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 22. april 2008 Sag nr. 1 Emne: Høring vedrørende den fremtidige organisering af de lokale jernbaner på Sjælland 4 bilag Region Hovedstaden

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere