Kommunale resultatindikatorer kortlægning og kobling med Kommunekompasset

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunale resultatindikatorer kortlægning og kobling med Kommunekompasset"

Transkript

1 KREVI Kommunale resultatindikatorer kortlægning og kobling med Kommunekompasset Kortlægning, analyse og bruttoliste af indikatorer April 2009

2

3 KREVI Kommunale resultatindikatorer Side i 1. INDLEDNING BEGREBSRAMME OG VURDERINGSKRITERIER I KORTLÆGNINGEN Offentlighed og demokratisk kontrol Tilgængelighed og brugerorientering Klarhed i samspillet mellem politikere og administration Ledelse, decentralisering og delegering Kontrol og rapportering Personaleforvaltning Fornyelsespolitik Nøgleaktør i lokalsamfundet Overordnede udfordringer og konsekvenser for kortlægningen KORTLAGTE DATAKILDER Datakilder der indgår i kortlægning og systematisk analyse Bedst på nettet Biblioteksstyrelsen: CEPOS/www.undervisningseffekt.dk ECO Nøgletal Ernst & Young Benchmark af det kommunale vækstmiljø Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD) Jobindsats.dk KL s kommunalstatistiske meddelelser Kmdvalg.dk KL s Ressource-lup Tal fra Ankestyrelsen Undervisningsministeriets databaser Velfærdsministeriets kommunale nøgletal Danmarks Statistik - Statistikbanken Datakilder der er fravalgt efter indledende screening Erhvervs- og byggestyrelsen KL s FLIS-projekter Frivillighed.dk Frivalgsdatabasen.dk Infomedia Iværksætterdatabasen i Danmarks Statistik Sammenlignelig brugerinformation BRUTTOLISTE OG ANALYSE AF MULIGE RESULTATINDIKATORER... 36

4 KREVI Kommunale resultatindikatorer Side ii 4.1 Oversigt over bruttolistens indikatorer Tema 1: Offentlighed og demokratisk kontrol Tema 2: Tilgængelighed og brugerorientering Tema 3: Klarhed i samspillet mellem politikere og administration Tema 4: Ledelse, decentralisering og delegering Tema 5: Kontrol og rapportering Tema 6: Personaleforvaltning Tema 7: Fornyelsespolitik Tema 8: Nøgleaktør i lokalsamfundet Indikatorer der ikke umiddelbart kan henføres til konkret tema i Kommunekompasset

5 KREVI Kommunale resultatindikatorer Side 1 1. INDLEDNING KREVI tester i foråret 2009 det norske styringsværktøj Kommunekompasset i 5 danske kommuner med henblik på at vurdere anvendeligheden i de danske kommuner. I forlængelse af dette er der igangsæt et projekt om kommunale resultatindikatorer med tre delopgaver og tilhørende delformål: kortlægge og analysere eksisterende kommunale resultatindikatorer udvikle en resultatindikatormodel, som kan supplere Kommunekompasset samt udvikle et redskab hvor kommunerne kan indtaste data og få resultatet af resultatindikatormodellen bruge resultatindikatormodellen og redskabet på de fem kommuner, hvor Kommunekompasset testes Dette notat afrapporterer delopgave 1 i form af kortlægning og analyse af eksisterende kommunale resultatindikatorer samt opstilling af en bruttoliste af mulige resultatindikatorer. Analysen af fordele og ulemper ved de enkelte indikatorer er koblet til de otte temaer i Kommunekompasset. Forud for kortlægning og analyse er der foretaget en indledende screening af eksisterende resultatindikatorer, der har dannet grundlag for en afgrænsende og perspektiverende drøftelse med KREVI.

6 KREVI Kommunale resultatindikatorer Side 2 2. BEGREBSRAMME OG VURDERINGSKRITERIER I KORTLÆGNINGEN Det norske styringsværktøj Kommunekompasset bygger på otte temaer. Disse er præsenteret i oversigtsform i Tabel 2-1. Tabel 2-1: Kommunekompassets otte temaer Kommunekompassets otte temaer Undertemaer 1. Offentlighed og demokratisk kontrol 2. Tilgængelighed og brugerorientering 3. Klarhed i samspillet mellem politikere og administration 4. Ledelse, decentralisering og delegering Hvordan informeres borgerne? (gælder kommunens generelle informationspolitik) Hvordan fremmes borgernes engagement? Hvor god information får borgerne om resultaterne af kommunens virksomhed? Strategi og omdømme forvaltning Hvilke tiltag er sat i værk for at forbedre borgernes overblik? Kan brugerne selv påvirke det servicetilbud de modtager? Gennemføres der borger- og brugerundersøgelser? Hvorledes er klagehåndteringen fra borgere/brugere organiseret? Gennemføres der uddannelse i borgerservice og - betjening? Hvordan er kvaliteten i målformuleringsarbejdet? Delegering og ansvarsfordeling mellem politikere og administration hvor klare er retningslinier og praksis Hvordan rapporterer administrationen til politisk niveau? Hvilke muligheder har politikerne for at føre tilsyn med administrationen? Hvordan fremmes den gensidige forståelse af opgaver, roller og spilleregler mellem politikere og administration? Hvor frit står de decentrale (ydelsesproducerende) institutioner i sin ressourcedisponering? Hvordan varetages det tværsektorielle samarbejde og den tværgående koordination?

7 KREVI Kommunale resultatindikatorer Side 3 Kommunekompassets otte temaer Undertemaer Kan der tages lokale initiativer med henblik på at skabe indtægtsdækket virksomhed eller etableres samarbejde med eksterne for at styrke tilbuddet fagligt? Klarhed i de administrative lederroller? Hvorledes udøves den administrative ledelsesfunktion overfor de underliggende enheder (udover den rutinemæssige rapportering)? 5. Kontrol og rapport Hvor strategisk orienteret er rapporteringssystemet? Hvordan rapporteres der fra tværsektorielle projekter og initiativer? Strategien for at synliggøre omkostninger? Kontrol og opfølgningsrutiner? 6. Personaleforvaltning Hvor stærkt vægtes personaleudviklingstiltag? Forekommer præstationslønsystemer? Forekommer arbejdsmiljøundersøgelser? Forekommer medarbejdersamtaler Hvad kendetegner lederudviklingsprogrammet? Hvor systematisk er budgettering og rapportering af oplæring/kompetenceudvikling? 7. Fornyelsespolitik Anvendelse af kvalitetsudviklingssystemer og sikringssystemer? Strategisk serviceudvikling Søges medarbejdernes erfaringer og kreativitet at mobiliseres aktivt? Brug af intranet eller tilsvarende i sagsbehandlingen, ydelsesproduktionen og opfølgning? Hvor aktivt benyttes sammenligninger som led i udviklingen af organisationen og ydelserne? 8. Nøgleaktør i lokalsamfundet Hvad gør kommunen for at støtte foreningslivet (de frivillige organisationer)? Kommunens samspil med kulturlivet Kommunen som samarbejdspartner for erhvervslivet? Kommunens internationale kontakter? Kommunekompasset vurderer kommunernes processer og som det fremgår af indholdet i de otte temaer processer der er af tværgående karakter og knytter sig til kommunens samlede virke.

8 KREVI Kommunale resultatindikatorer Side 4 Indeværende projekt om Kommunale resultatindikatorer kortlægning og kobling med Kommunekompasset gennemføres parallelt med KREVIs test af Kommunekompasset og tager afsæt i den logiske model og begrebsramme, der er skitseret i Figur 2-1. Figur 2-1 Flowmodel for Kommunekompasset Input omfatter det ressourcemæssige input i form af budgetter, personale og bygninger, der danner grundlag for tilvejebringelsen af de kommunale ydelser og service. Inputtet transformeres gennem de kommunale processer til output eller præstationer. På de kommunale serviceområder kan dette f.eks. tage form af dagtilbudspladser, undervisningstimer, hjemmehjælpstimer eller behandlinger af sygedagpengesager. Outcome betegnes på dansk oftest som udfald, virkninger eller effekter og dækker over de resultater, der opnås i fht. målgruppen for indsatsen. F.eks. i form af trivsel i dagtilbuddene, læring i skolen og livsglæde hos de ældre. Virkningerne kan være såvel tilsigtede som utilsigtede, forventede eller ikke forventede. I litteraturen sondres ofte mellem virkninger på kort, mellemlangt og langt sigt. 1 I forhold til det aktuelle projekt er denne sondring alene af teoretisk relevans, da de indikatorer om resultater, der ønskes tilvejebragt, skal indsamles og dokumenteres på samme tid som Kommunekompassets vurdering af kommunens processer. Der er derfor udelukket, at der kan være tale om at dokumentere virkninger på mellemlangt og langt sigt, da der i bedste fald vil være tale om samtidighed mellem processer og resultater. I projektet defineres en indikator som en kvantitativ størrelse, der beskriver indsats, præstationer og/eller udfald af offentlig virksomhed, og implicit eller eksplicit og med en vis stabilitet benyttes i vurdering heraf med tanke på, at 1 Jf.: KREVI (2008), Den logiske model,

9 KREVI Kommunale resultatindikatorer Side 5 denne vurdering skal benyttes i praktiske handlingssituationer, herunder f.eks. politiske, ledelsesmæssige eller fagprofessionelle beslutninger. 2 Indikatorer er kvantitative dokumentationsdata og kan ifølge definitionen knytte sig til alle led i den logiske model i figur 1, dvs. både input (indsats), output (præstationer) og outcome (udfald). Hertil kommer, at der i princippet kan opstilles indikatorer for de eksternt givne betingelser og moderatorer, der har betydning for og påvirker såvel input og processer som output og outcome. F.eks. kan udgifterne til kommunens skoler være påvirket af, hvor urbaniseret kommune er og hvor mange elever der har behov for specialundervisning, ligesom det er velkendt at karaktererne ved folkeskolens afgangsprøve ikke bare afhænger af indsatsen i folkeskolen men i lige så høj grad af elevernes sociale og familiemæssige baggrund. I tilgift hertil kombinerer indikatorer ofte data fra flere forskellige datakategorier, f.eks. antallet af leverede hjemmehjælpstimer (output) pr. fuldtidsbeskæftiget i hjemmeplejen (input). Indikatorer, der kombinerer data om input og output, kan tolkes som indikatorer for produktivitet eller serviceniveau, men kan begrebsligt ikke entydigt karakteriseres som input eller outputindikatorer. I indeværende projekt karakteriseres disse indikatorer som outputindikatorer og er som sådan omfattet af kortlægningen. Hvor formålet med Kommunekompasset som nævnt er at vurdere kommunens processer, er det formålet med indeværende projekt på grundlag af eksisterende data at kortlægge og opstille indikatorer for output og outcome. Resultaterne kan være såvel interne resultater i form af fx medarbejdertrivsel, god ledelsesinformation og omkostningsbevidsthed eller ydre resultater i forhold til borgerne i form af fx deltagelse og tilfredshed med den leverede service. Det er ambitionen at opstille minimum 3 indikatorer for hvert af Kommunekompassets otte temaer. Der eksisterer ikke i Kommunekompas-konceptet en fuldt udfoldet, sammenhængende og integreret programteori, der peger i retning af, hvilke resultater de konkrete processer i Kommunekompasset tænkes at bidrage til realiseringen af og hvilken kobling der tænkes at være mellem de enkelte temaer og de forventede resultater. Kommunekompas-konceptet er funderet på en skitse over forventede sammenhænge, der er præsenteret i Figur Peter Dahler-Larsen, Konsekvenser af indikatorer, KREVI maj 2008

10 KREVI Kommunale resultatindikatorer Side 6 Figur 2-2 Kommunekompassets programteori for kommunal reorganisering Kilde: Baldersheim, Harald & Morten Øgård (1997): Kommunekompasset. Teorier, metoder, praksis., Kommuneforlaget, Oslo, Norge, s.14 Udgangspunktet for forandringsteorien er en politisk-administrativ rolleafklaring, der tænkes at føre til såvel en tydeligere politik som til en administrativ delegering, der gennem forskellige processer i sidste ende resulterer i legitimitet til kommunen som demokratisk organ og serviceproducerende virksomhed. Dette omfatter såvel den eksterne legitimitet (borgernes opfattelse) som den interne legitimitet (politikere og ansattes opfattelse) knyttet til styringssystemet. 3 Legitimitet er slutmålet og antages at blive befordret af effektivitet (teknisk og allokativ efficiens) samt tilfredse og politisk interesserede brugere/borgere. Resultatvurderinger i relation til Kommunekompasset er typisk blevet baseret på økonomiske nøgletalssammenligninger og tilfredshedsundersøgelser blandt borgere, medarbejdere og politikere. 4 I denne forbindelse er det vigtigt at være opmærksom på, at brugertilfredshed ikke er en utvetydig indikator på servicekvalitet, men også afhænger af de forventninger, der er til servicen 5 og at kommunale 3 Baldersheim, Harald og Morten Øgård, 1997: 45 4 KREVI 2009: Kommunekompasset: erfaringer fra Skandinavien: 9 5 Ex. Baldersheim, Harald og Morten Øgård, 1997: 59

11 KREVI Kommunale resultatindikatorer Side 7 udgiftsniveauer ikke entydigt kan tolkes som indikatorer for service, men både afspejler forskelle i produktivitet, udgiftsbehov og serviceniveau. 6 Kompleksiteten i indholdet og produktionen af kommunale serviceydelser betyder, at det ikke er muligt at opgøre et samlet mål for den kommunale produktion eller den kommunale produktivitet. Enhedsomkostninger ved produktionen af konkrete serviceydelser bruges ofte som mål for produktivitet/teknisk effektivitet, fx bruttodriftsudgiften pr. børnehaveplads. Forudsætningen for en egentlig produktivitetsanalyse er en klar og entydig ydelsesspecifikation, så det er samme enheder, der sammenlignes. Forskelle i bruttodriftsdriftsudgifter pr. børnehaveplads kan fx skyldes forskelle i åbningstider, antal timer de enkelte børn er i børnehaven, madordning i børnehaven eller antallet af udflugter ud af huset. Enhedsudgiften bruttodriftsudgift pr. plads afspejler ikke bare forskelle i produktivitet men også forskelle i serviceniveau. En mere detaljeret ydelsesspecifikation er en forudsætning for at vurdere den tekniske effektivitet, fx i form af bruttodriftsudgift til pasning pr. faktisk børnepasningstime. De af kommunerne beregnede fritvalgspriser i hjemmeplejen er et eksempel på en ambition om at opgøre sammenlignelige priser på grundlag af en detaljeret ydelsesspecifikation, fx som prisen pr. leveret time til personlig pleje i hverdagstimer. Klare, detaljerede og sammenlignelige ydelsesspecifikationer er imidlertid et særsyn i den kommunale serviceproduktion, og kravet til detaljeringsgraden i ydelsesspecifikationerne gør produktivitetsindikatorer uhensigtsmæssige i fht. Kommunekompasset, hvor der er fokus på de overordnede og tværgående processer. Udgiftsniveauer (pr. indbygger) afspejler som nævnt ikke bare service, men også produktivitet og forskelle i udgiftsbehov. Udgiftsniveauer er samtidig udtryk for inputindikatorer og indgår som udgangspunkt ikke i indeværende kortlægning, ligesom inddragelse af brugertilfredshedsmålinger ikke er aktuel, da der ikke eksisterer standardiserede målinger, der muliggør mellemkommunale sammenligninger af tilfredshed. Programteorien i Figur 2-2 tager afsæt i den kommunale styringskæde, og det antages, at politisk-administrativ rolleafklaring er den initiale virkende årsag og en forudsætning for efterfølgende forandringer og resultater i relation til arbejdsglæde, tilfredshed og politisk interesse mv. Denne oprindelige programteori indskrænker resultatpotentialerne i de processer, der i dag er omfattet af Kommunekompassets otte temaer. For det første ved, at ikke alle de aktuelle temaer er integreret i og indgår i programteorien, og for det andet ved at muligheden for at skabe resultater (fx arbejdsglæde og tilfredse borgere) gennem ek- 6 Fx Houlberg, Kurt 2000: Kommunale stordriftsfordele hvor finder vi dem og hvor store er de?, AKF, København eller Baldersheim, Harald & Morten Øgård (1997): Kommunekompasset. Teorier, metoder, praksis., Kommuneforlaget, Oslo, Norge, s.14

12 KREVI Kommunale resultatindikatorer Side 8 sempelvis personaleforvaltning (tema 6), information (tema 1) eller tilgængelighed og brugerorientering (tema 2) apriori udelukkes at kunne finde sted, hvis ikke der er klar politisk-administrativ rollefordeling. Samlet giver programteorien i Figur 2-2 en pejling på, hvilke resultater der oprindeligt er tænkt knyttet til processerne i Kommunekompasset. Men det er ikke entydigt, hvilke resultater, de enkelte processer i Kommunekompasset vil kunne foranledige, ligesom det ikke er givet, at der er en umiddelbar kobling mellem de eksisterende resultatindikatorer i Danmark og de resultater, der ønskes dokumenteret i relation til Kommunekompassets processer. For at sikre størst mulig overensstemmelse mellem de teoretiske begreber og de operationelle indikatorer samt for at fokusere kortlægningen og indsætte denne i en teoretisk ramme præsenteres nedenfor en drøftelse af, hvilke resultater i form af forandringer, tegn og spor, der vil kunne forventes som følge af de processer, der er omfattet af hver af Kommunekompassets otte temaer. 2.1 Offentlighed og demokratisk kontrol Dette tema omfatter processer knyttet til at informere og engagere borgerne, og berører således centrale aspekter vedrørende kommunens legitimitet som ramme om det lokale demokrati og borgernes basis for at udfolde deres rolle som oplyste borgere og vælgere i et demokratisk samfund. Et succesfuldt outcome vil her være, at borgerne er informerede, engagerede, deltagende og har viden om kommunens virksomhed. Disse temaer er klassiske demokratiteoretiske begreber og indgår i et væld af videnskabelige undersøgelser af demokrati 7. De teoretisk mest relevante indikatorer vil være indikatorer, der måler i hvilken udstrækning borgerne er informerede, engagerede, deltager og har viden om kommunens virksomhed. En sådan dokumentation kunne eventuelt generes lokalt på grundlag af observationer af deltagelse i borgermøder, brugerbestyrelser og lokalpolitiske debatfora (i trykte medier eller på nettet) i kombination med borgerpaneler og/eller borgersurveys, hvor der spørges ind til borgernes viden og engagement og om de oplever, at de er godt informerede om kommunens virksomhed. Herunder brug af og vurdering af information på kommunens hjemmeside og om borgerne oplever at skrivelser fra kommunen og kommunal information på hjemmeside og i medier er informativ og forståelig. 7 Se fx Kjær, Ulrik & Poul Erik Mouritzen (red.): Kommunestørrelse og lokalt demokrati, Syddansk Universitetsforlag, Odense, kap. 5-8

13 KREVI Kommunale resultatindikatorer Side 9 Aktuelt eksisterer der ikke data af denne art, som er nationalt tilgængelige og muliggør sammenligning mellem kommuner. Mere outputbaserede data om borgernes engagement og informationsgrundlag kunne være data om antallet af læserbreve, antal kontakter til politikere og embedsmænd, antal besøgende på kommunens hjemmeside, antal opstillede til valg og brugerbestyrelser, antallet af deltagere i frivilligt arbejde og antal gange kommunen er omtalt i medierne 8. Alternativt kunne inddrages dokumentation baseret på systematiske eksterne vurderinger af kvaliteten af kommunens information og engagementet blandt borgerne. 2.2 Tilgængelighed og brugerorientering Dette tema omfatter processer, der sigter mod at øge borgernes overblik over og mulighed for at påvirke de kommunale servicetilbud, øge kvaliteten i borgerservice- og borgerbetjening samt om borgernes vurderinger høres gennem brugerundersøgelser og forhold omkring håndteringen af borgernes klager over kommunale afgørelser. Tema 2 ligger i forlængelse af tema 1, men hvor tema 1 primært retter sig mod kommunens rolle som ramme om det lokale demokrati og indbyggerne i rollen som borgere, retter sig tema 2 sig primært mod kommunens rolle som servicevirksomhed og borgerne i rollen som brugere 9. Brugerorientering og tilgængeligheden af service er kerneaspekter af kommunens rolle som servicevirksomhed, og dermed også kommunes evne til at levere service, der er tilgængelig for borgerne og i overensstemmelse med deres krav og forventninger. Relevante outcome-indikatorer vil her være, om borgerne har overblik over de kommunale servicetilbud, oplever at servicen er tilgængelig og fleksibel i fht. borgerens behov, oplever der er kvalitet i borgerservice og -betjening samt føler sig godt og upåklageligt informeret om grundlaget for kommunens afgørelser. Fra en brugervinkel vil det også være relevant at inddrage data om, hvorvidt brugerundersøgelser og borgerinddragelse fører til ændringer i kommunens politikudformning eller procedurer, herunder om ældreråd og brugerbestyrelser føler sig hørt og oplever at have indflydelse. I mangel om borgernes tilfredshed med servicens tilgængelighed, åbningstider, ventetider og muligheder for at vælge mellem forskellige serviceløsninger kan det være relevant at opstille indikatorer, der måler tilgængeligheden og omfanget af kommunens servicetilbud og eventuelle muligheder for frit valg. 8 Omtale i medierne er ikke en entydig som indikator resultatets af kommunens informationsindsats, da medierne også har en forkærlighed for at skrive om forhold i kommunen, der ikke fungerer. 9 Om kommunens forskellige roller se fx Kjær, Ulrik & Poul Erik Mouritzen (red.): Kommunestørrelse og lokalt demokrati, Syddansk Universitetsforlag, Odense, pp , 44-68

14 KREVI Kommunale resultatindikatorer Side 10 Fx ventetider ved personlige og telefoniske henvendelser, åbningstider for rådhus, borgerservice, daginstitutioner, biblioteker mv. samt afstanden til fx skoler, daginstitutioner, borgerservice og biblioteker. Indikatorer for åbningstider og afstande har det tilfælles, at de ikke er indikatorer, der retter sig mod tværgående aktiviteter og kommunens samlede virke, men alene lader sig opgøre i forhold til servicen på konkrete serviceområder og sektorer. På samme vis gælder det, at der ikke kan opstilles en output-indikator for kommunes samlede produktion 10, men at eventuelle indikatorer for omfanget af den kommunale serviceproduktion kun kan opstilles i fht. de enkelte serviceområder. Fx i form af andelen af de 0-5 årige, der er indskrevet i dagtilbud eller andelen af de 67+ årige, der modtager hjemmehjælp. En mulig indirekte indikator på tilfredsheden med kommunens afgørelser kunne være antallet af klager over kommunale afgørelser, der indbringes for de statslige ankenævn, idet dette til dels kan tolkes som udtryk for at kommunen ikke har kommunikeret tilstrækkeligt og præcist om grundlaget for afgørelsen og den interne klagehåndtering i kommunen. 2.3 Klarhed i samspillet mellem politikere og administration Tema 3 vedrører kvaliteten i målformuleringsarbejdet og samspillet mellem det politiske og administrative niveau mht. ansvarsfordeling, information, opgaver, roller og spilleregler. Hvor tema 1 og 2 omfatter processer, der må forventes at sætte sig direkte og registrerbare resultatspor hos borgerne, retter tema 3 sig mere mod kommuneinterne resultater og koblingen til eventuelle målbare resultater hos borgerne er mere indirekte (jf. også programteorien i Figur 2-2). På det teoretiske plan må processerne omkring samspillet mellem politikere og administration forventes at bidrage til, at der er klare mål og en fælles forståelse af såvel mål som ansvars-, opgave- og rollefordeling mellem politikere og administration og først i næste led resulterer i, at borgerne har kendskab til kommunens servicemål og ved, hvad de kan forvente af kommunen. En høj grad af målopfyldelse vil forudsætte klare mål og at der er klare fælles forståelser af ansvars- og rollefordeling, mens omvendt uklare målformuleringer og divergerende opfattelser ansvars- og rollefordeling vil vanskeliggøre realisering af de politiske mål. En sådan uklarhed kunne blandt andet komme til udtryk ved at eventuelle interne kontrakter ikke er skarpe og præcise. Men uanset om man ønsker evalueringsviden om kvaliteten af interne kontrakter, klarheden i målformuleringerne eller en bredere evaluering af, om politikere og administration har en fælles forståelse af ansvars- og rollefordeling vil det kræve en omfat- 10 Se fx Houlberg, Kurt (2000): Kommunale stordriftsfordele hvor finder vi dem og hvor store er de?, AKF, København

15 KREVI Kommunale resultatindikatorer Side 11 tende dataindsamling blandt både politikere og embedsmænd i hver enkelt kommune 11. Sådanne data er ikke aktuelt tilgængelige som eller lader sig bearbejde til sammenlignelige kommunale indikatorer. I mangel om, hvorvidt der er en fælles forståelse, vil det kunne være relevant at inddrage data, der belyser tværgående forhold som politikerne og administrationen har et fælles ansvar for. Dette kunne fx være at sikre at kommunen har en sund økonomi, en god økonomistyring og økonomiske reserver til at imødegå usikkerheder og tab. 2.4 Ledelse, decentralisering og delegering Tema 4 vedrører indholdet i og graden af decentralisering til institutioner, varetagelsen af tværgående samarbejde og koordination, klarheden i de administrative lederroller og udøvelsen af den administrative ledelsesfunktion. Decentraliseringslitteraturen peger på en række mulige fordele ved decentralisering gældende for både decentralisering fra stat til kommuner og fra kommunen til de decentraliserede enheder i kommunen, herunder en større omkostningsbevidsthed og en højere grad af overensstemmelse mellem borgernes præferencer og den leverede service (allokativ efficens). Decentralisering af ansvar for opgaveløsning og økonomi til institutioner og decentrale enheder med frihedsgrader til at omplacere bevillinger og overføre midler mellem budgetår antages således at føre til større budgetansvarlighed og en prioritering af udgifter og indsatser, der resulterer i en service, som i højere grad er tilpasset borgernes behov og præferencer i kraft af en mere optimal afstemning af forventninger og service. Dermed fører decentralisering ideelt set til en mere optimal ressourceudnyttelse i de enkelte institutioner, og i forlængelse heraf at brugerne af de institutionsbårne serviceydelser på dagtilbuds-, skole- og ældreområdet i højere grad modtager service i overensstemmelse med deres præferencer og dermed en større brugertilfredshed. Data der kan sige noget om brugernes tilfredshed og om servicen er tilpasset brugernes behov synes relevante som grundlag for indikatorer. Sådanne data er ikke umiddelbart tilgængelige. Som proxy-indikatorer for om decentraliseringen af kompetencer fører til større omkostningsbevidsthed og budgetansvarlighed kan data om budgetoverholdelsen på de decentrale institutioner være relevante. Med decentraliseringen følger normalt også en adgang til at overføre midler fra et budgetår til et andet og budgetoverholdelse i et enkelt år er derfor ikke en ideel indikator. 11 Fx har Skanderborg og Faaborg-Midtfyn Kommune aktuelt fået gennemført en omfattende ekstern evaluering af kommunernes styringsmodel, herunder om der er klarhed i ansvars- og rollefordelingen mellem politikere og embedsmænd.

16 KREVI Kommunale resultatindikatorer Side 12 Programteorien bag Kommunekompasset peger også på, at decentralisering kan føre til en hurtigere sagsbehandling gennem en højere grad af kendskab og tilknytning til borgeren og større omkostningsbevidsthed og ansvarlighed i forhold til opgaveløsningen samt medvirke til at medarbejderne får mere interessante arbejdsopgaver. Systematiske data om sagsbehandlingstider og om medarbejdernes oplevelse af at have interessante arbejdsopgaver kunne være relevante som grundlag for resultatindikatorer, men sådanne data er ikke aktuelt tilgængelige for alle kommuner. Decentraliseringslitteraturen peger omvendt på, at decentralisering gør det mere udfordrende at koordinere på tværs af de decentrale enheder og sikre hensynet til helheden og en samlet koordineret indsats. Hvis der er utilstrækkeligt understøttende tværsektorielt samarbejde og tværgående koordination kan decentralisering resultere i ukoordinerede løsninger og/eller manglende helhedshensyn. Dette kan fx komme til udtryk ved, at borgere, der har behov for en tværgående indsats, oplever, at der er mange forskellige sagsbehandlere og organisatoriske enheder involveret i indsatsen, tvetydige eller modsatrettede informationer og en ukoordineret og måske ineffektiv og inadækvat indsats. Data om kvaliteten i sagsbehandlingen af komplekse tværgående sager og brugernes oplevelse af sagsbehandlingsforløbet kunne være et relevant grundlag for resultatindikatorer. Denne type data er ikke umiddelbart tilgængelige for alle kommuner. Decentralisering og dermed lokale variationer med hensyn til mål, værdier og indhold i serviceydelsen er tillige en forudsætning for, at der kan være reelt indhold i borgernes muligheder for frit valg. Et meningsfuldt frit valg af daginstitution forudsætter ikke bare en legal og praktisk mulighed for frit valg, men også at daginstitutionerne er forskellige mht. visioner, pædagogik osv. at der er noget forskelligt at vælge imellem. Borgernes brug af frit valg kunne være en indirekte indikator på, om borgerne mener, der er noget kvalitativt forskelligt at vælge imellem. 2.5 Kontrol og rapportering Temaet vedrører kommuneinterne afrapporterings-, kontrol- og opfølgningssystemer og dermed i første fase et fokus på potentielle interne resultater. Oplever det politiske niveau og den administrative topledelse, at de har tilstrækkelig og aktuel viden om drift, omkostninger, målopfyldelse, budgetoverholdelse mv.? Et velfungerende kontrol og rapporteringssystem er en forudsætning for, at der er styringsmæssig basis for opfølgninger og korrektion af kursen, hvis ydre eller indre omstændigheder betyder, at forudsætningerne for de politiske beslutninger ændres og giver sig udslag i at fx budgetterne skrider eller ressourcerne ikke anvendes i overensstemmelse med de politiske målsætninger. Budgetoverholdelse fordrer fx et velfungerende kontrol og rapporteringssystem, ikke mindst i

17 KREVI Kommunale resultatindikatorer Side 13 forhold til overførselsudgifterne, der sædvanligvis antages at være vanskeligt styrbare. Kontrol og rapportering sigter udover inputtet til ledelsesinformation mod at undgå, at der forekommer formelle eller faglige fejl i sagsbehandling og servicetilvejebringelse. Udover data om den politiske og administrative ledelses tilfredshed med ledelsesinformationen, kunne det i en lokal vurdering af temaet være relevant at inddrage data fra revisions- og tilsynsrapporter som grundlag for resultatindikatorer. Heller ikke disse typer af viden eksisterer der dog systematiske og sammenlignelige kommunale data for. Fokuseres isoleret på eventuelle formelle sagsbehandlingsfejl, foreligger der data om, hvor stor en andel af de sager, der indbringes for sociale nævn og beskæftigelsesnævn, hvor den kommunale afgørelse omgøres. Disse ville eventuelt kunne danne grundlag for en indikator, der dækker et hjørne af tema Personaleforvaltning Temaet personaleforvaltning vedrører arbejdsmiljøundersøgelser, præstationslønsystemer samt forskellige aspekter af personale-, leder- og kompetenceudvikling. Processer der samlet sigter mod at skabe medarbejdertrivsel og et attraktivt og stimulerende arbejdsmiljø præget af læring og faglig og personlig udvikling. Som outcome-indikator vil data fra arbejdspladsvurderinger (APV) kunne være relevante og ikke mindst trivselsundersøgelser, der belyser hvorvidt medarbejderne oplever, at der er et godt arbejds- og samarbejdsmiljø samt personlige og faglige udviklingsmuligheder, der matcher medarbejdernes præferencer. Denne type data er ikke umiddelbart tilgængelige. Et godt og attraktivt arbejdsmiljø må alt andet lige antages at føre til, at medarbejderne har større lyst til at komme på arbejde i det daglige og i mindre grad er tilbøjelige til at ønske andet arbejde. Omvendt kan et dårligt, psykisk belastende og stressende arbejdsmiljø føre til øget sygefravær og en større personaleafgang. Samtidig kan et højt sygefravær og en stor personaleafgang i sig selv være en belastning for arbejdsmiljøet. I mangel af direkte vurderinger af arbejdsmiljøet, vil omfanget af sygefravær og personaleomsætning være relevante resultatindikatorer. En indikator på omfanget af faglig kompetenceudvikling kunne være oplysninger om, hvor stor en andel af de kommunale medarbejdere, der har deltaget i efteruddannelse indenfor fx de seneste to år. Skal der være tale om en outcome baseret indikator vil det endvidere fordre, at ikke bare deltagelsen men også det faglige udbytte af efteruddannelsen kan opgøres. Et godt arbejdsmiljø antages at føre til mere tilfredse brugere (jf. Figur 2-2), og det kunne være relevant at koble oplysninger om borgernes oplevelse af mødet med det kommunale personale og om borgerne oplever at modtage en god, venlig og stabil levering af service. F.eks. om der er en venlig og imødekommende

Kommunekompasset. Evaluering af Sorø Kommune. Kommunekompasset, Evaluering af Sorø Kommune. maj 2009 www.krevi.dk

Kommunekompasset. Evaluering af Sorø Kommune. Kommunekompasset, Evaluering af Sorø Kommune. maj 2009 www.krevi.dk Kommunekompasset Evaluering af Sorø Kommune KREVI Sorø Kommune har takket ja til at deltage i KREVIs pilottest af evalueringsredskabet Kommunekompasset. I denne rapport præsenteres resultaterne i kommunekompas-målingen.

Læs mere

Kommunekompasset. Evaluering af Ringkøbing-Skjern Kommune. Kommunekompasset, Evaluering af Ringkøbing-Skjern Kommune. maj 2009. www.krevi.

Kommunekompasset. Evaluering af Ringkøbing-Skjern Kommune. Kommunekompasset, Evaluering af Ringkøbing-Skjern Kommune. maj 2009. www.krevi. Kommunekompasset Evaluering af Ringkøbing-Skjern Kommune KREVI Ringkøbing-Skjern Kommune har takket ja til at deltage i KREVIs pilottest af evalueringsredskabet Kommunekompasset. I denne rapport præsenteres

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

Jesper Wittrup, Kurt Houlberg, Anne Line Tenney Jordan og Peter Bogetoft. Kommunale serviceniveauer og produktivitet

Jesper Wittrup, Kurt Houlberg, Anne Line Tenney Jordan og Peter Bogetoft. Kommunale serviceniveauer og produktivitet Jesper Wittrup, Kurt Houlberg, Anne Line Tenney Jordan og Peter Bogetoft Kommunale serviceniveauer og produktivitet Publikationen Kommunale serviceniveauer og produktivitet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

Klare mål i kommunerne MARTS 2006 INSPIRATION

Klare mål i kommunerne MARTS 2006 INSPIRATION Klare mål i kommunerne MARTS 2006 INSPIRATION Indhold 1. Klare mål - hvorfor?...5 2. Klare mål på det statslige område...12 3. Strategi for klare mål...19 4. Ramme for arbejdet med klare mål...27 3 4 1.

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 Sag nr. 1 Emne: Kvalitetsudvikling i de sociale tilbud 3 bilag Til: Underudvalget vedrørende psykiatri

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen?

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? N OTAT Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? Indhold Forord... 3 Begrebsafklaring... 4 1. Baggrund... 5 2. Hvor skal kommunerne måle kvaliteten?... 6 2.1 Fokus på enkeltindsatser frem for forløb... 6

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Udgivet af Danske Regioner December 2007 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner

Læs mere

Forenkling også et kommunalt ansvar

Forenkling også et kommunalt ansvar Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Forenkling også et kommunalt ansvar Inspiration til intern forenkling i kommunerne 1. Hvad er intern forenkling? 10 2. 10 veje til forenkling på tværs af sektorer og

Læs mere

Brugerundersøgelser med lokal forankring

Brugerundersøgelser med lokal forankring Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Brugerundersøgelser med lokal forankring sådan gør kommunerne Brugerundersøgelser med lokal forankring sådan gør kommunerne - sådan gør kommunerne Kommuneforlaget A/S

Læs mere

Erfaringsopsamling vedrørende inddragelsen af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen

Erfaringsopsamling vedrørende inddragelsen af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen Arbejdsmarkedsstyrelsen Erfaringsopsamling vedrørende inddragelsen af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen HOVEDRAPPORT Oktober 2004 Arbejdsmarkedsstyrelsen Erfaringsopsamling vedrørende inddragelsen

Læs mere

NR. 4-2009 Udviklingen i styreformer i den offentlige sektor

NR. 4-2009 Udviklingen i styreformer i den offentlige sektor NR. 4-2009 Udviklingen i styreformer i den offentlige sektor Af Peter Bogason, Bogason Consulting Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Layout: FTF Kommunikation Tryk: FTF

Læs mere

Et bedre arbejde i hverdagen

Et bedre arbejde i hverdagen Et bedre arbejde i hverdagen Erfaringer fra 21 udviklingsprojekter om psykisk arbejdsmiljø og sygefravær BEDREARBEJDE.dk Om rapporten Titel: Nøgleord: Udgivet af: Forfattere: Et bedre arbejde i hverdagen

Læs mere

It og digitale medier er kommet for at blive

It og digitale medier er kommet for at blive It og digitale medier er kommet for at blive Kortlægning af digitale redskaber på dagtilbudsområdet Rambøll Management Consulting Hannemanns Allé 53 DK-2300 Copenhagen S T: +45 5161 1000 www.ramboll.com

Læs mere

Det Digitale Nordjylland Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland. August 2003

Det Digitale Nordjylland Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland. August 2003 Det Digitale Nordjylland Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland August 2003 Indhold Side 1. Indledning... 1 2. Resumé... 6 2.1 Rapportens formål & baggrund... 6 2.2 Rapportens fokus... 7 2.3

Læs mere

EU-udbud: Faglig ledelse og ledelsesinformation på børne- og ungeområdet

EU-udbud: Faglig ledelse og ledelsesinformation på børne- og ungeområdet EU-udbud: Faglig ledelse og ledelsesinformation på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen (juni 2013) [2] Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 4 2. Udbudsbetingelser...

Læs mere

Forvaltningsrevision i praksis. Eksempler fra revisionen af amter og kommuner

Forvaltningsrevision i praksis. Eksempler fra revisionen af amter og kommuner Forvaltningsrevision i praksis Eksempler fra revisionen af amter og kommuner Januar 2003 Kontaktudvalget for Offentlig Revision består af repræsentanter fra Rigsrevisionen Kommunernes Revision Revisionsdirektoratet

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING Kortlægning af Nationalt netværk af skoletjenester Nationalt netværk af skoletjenester har i perioden maj til september 2014 undersøgt

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Kommunal velfærdsinnovation Potentialer og barrierer KMD Analyse

Kommunal velfærdsinnovation Potentialer og barrierer KMD Analyse Kommunal velfærdsinnovation Potentialer og barrierer KMD Analyse Om KMD Analyse KMD Analyse udarbejder analyser om de digitale muligheder i det offentlige og private Danmark. KMD Analyse har blandt andet

Læs mere

2. Produktivitets Kommissions rapport nr

2. Produktivitets Kommissions rapport nr 2. Produktivitets Kommissions rapport nr KAPITEL 1 OPSUMMERING 6 1.1 Rammevilkår for produktivitet, effektivitet og kvalitet 7 1.2 Tendens til øget kontrol og detailstyring i den offentlige sektor 8 1.3

Læs mere

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne

Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne Region Hovedstaden Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide til kvalitative og kvantitative brugerunder søgelser i sundhedsvæsenet Enheden for Brugerundersøgelser Spørg brugerne - en guide

Læs mere

DEN NØDVENDIGE VIDEN. To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner

DEN NØDVENDIGE VIDEN. To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner DEN NØDVENDIGE VIDEN To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner Forord Danmark skal i de kommende år besvare en række spørgsmål, der får afgørende indflydelse på fremtidens

Læs mere

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi Åbningstider: Efter aftale Kanalstrategi 2009-2012 Hørsholm Kommunes Kanalstrategi 2009 2012 Indledning....2 Sammendrag...4 Baggrund...6 Interne impulser...6 Eksterne impulser...6 Nuværende brug af web-

Læs mere

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser

ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser ATTAVIGISSAARNEQ - Gode forbindelser Grønlands IKT-strategi 2011-2015 Del 2 Informations- og Kommunikationsteknologi bidrager til at binde landet sammen og er grundlaget for en globalt orienteret samfundsudvikling,

Læs mere