EUROPA-KOMMISSIONEN GD FOR BESKÆFTIGELSE, SOCIALE ANLIGGENDER OG ARBEJDSMARKEDSFORHOLD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EUROPA-KOMMISSIONEN GD FOR BESKÆFTIGELSE, SOCIALE ANLIGGENDER OG ARBEJDSMARKEDSFORHOLD"

Transkript

1 EUROPA-KOMMISSIONEN GD FOR BESKÆFTIGELSE, SOCIALE ANLIGGENDER OG ARBEJDSMARKEDSFORHOLD Social beskyttelse og social integrering Initiativer til social beskyttelse og social integration Fællesskabshandlingsprogram til bekæmpelse af social udstødelse TVÆRNATIONALT UDVEKSLINGSPROGRAM Fase I INDKALDELSE AF FORSLAG - VP/2002/010 VEJLEDNING FOR ANSØGERE Denne vejledning skulle sammen med retningslinjerne for programmet indeholde alle de oplysninger, potentielle ansøgere har brug for, når de skal indsende en ansøgning. Det tilrådes at studere den omhyggeligt under særlig hensyntagen til prioriteterne i retningslinjerne for programmet og vægtningen af udvikling af tværnationale og tværfaglige partnerskaber.

2 I. DOKUMENTER, DER SKAL VEDLÆGGES ANSØGNINGEN... 3 II. RETNINGSLINJER FOR UDFÆRDIGELSE AF BUDGETOVERSLAGET FINANSIELLE BESTEMMELSER KOMMISSIONENS BIDRAG ER ET MAKSIMUMSBELØB OG ER BASERET PÅ FAKTISKE UDGIFTER UDGIFTER SKAL VÆRE ATTESTERET FOR AT KUNNE REFUNDERES OPBEVARING AF REGNSKABER OG BILAG BUDGETTET SKAL VÆRE DETALJERET, BALANCERET OG ANGIVET I EURO BUDGETOVERSKRIFTER UDGIFTER Støtteberettigede omkostninger Direkte støtteberettigede udgifter (D1)...7 Personaleudgifter...7 Rejse- og opholdsudgifter...8 Tjenesteydelser...9 Administrationsudgifter Reserve til uforudsete udgifter (D2) Indirekte støtteberettigede udgifter - generalomkostninger IKKE-STØTTEBERETTIGEDE UDGIFTER INDTÆGTER FRA AKTIONEN...12 III. VIGTIGE BESTEMMELSER I STØTTEAFTALEN Betaling i to rater eller på grundlag...12 Projektets varighed...12 Tilbageholdelse af relevante oplysninger...13 Offentliggørelse

3 I. Dokumenter, der skal vedlægges ansøgningen Nedenstående skema giver en oversigt over de ansøgningsdokumenter, der indsendes. Dokumenterne skal nummereres som vist, og det anførte antal eksemplarer indsendes. Det tilrådes at bruge checklisten til at kontrollere, at alle de obligatoriske dokumenter er medtaget. Nr. Dokument Antal yderligere eksemplarer 1 Følgebrev (original), der ledsager støtteansøgningen, behørigt underskrevet og dateret af den bemyndigede person fra den koordinerende organisation 2 Dateret og underskrevet original af del I af ansøgningsskemaet (herunder eventuelle tillægsark). Hovedansøgerorganisationen skal udfylde denne del "Oplysninger om hovedansøgerorganisationen", herunder "Standardformular til bankoplysninger", som printes ud fra del I, behørigt underskrevet og dateret (oplysninger om den bankkonto, hvortil betalinger i tilknytning til projektet skal foretages) 3 Detaljeret CV/erhvervserfaring for den person fra hovedansøgerorganisationen, som er ansvarlig for den samlede forvaltning af arbejdsprogrammet i fase I 4 Originaler af del II "Oplysninger om medansøger- /partnerorganisation", underskrevet og dateret af de enkelte partnerorganisationer 5 Original af del III af ansøgningsskemaet. Hovedansøgerorganisationen udfylder i samråd med partnerorganisationerne del III "Beskrivelse af projektet" 6 Original af del IV af ansøgningsskemaet (herunder eventuelle tillægsark). Hovedansøgerorganisationen udfylder i samråd med partnerorganisationerne del IV "Budgetoverslag", og bilag III "Generelt budget" underskrives og dateres af hovedansøgeren 1 x Sendes pr. POST 1 x x 1 x 1 x x 1 x x 1 x x 7 Seneste aktivitetsrapport eller årsberetning 2 x 8 Balance for det foregående regnskabsår, fortrinsvis vedlagt en revisionserklæring 9 Bekræftet genpart af vedtægter, stiftelsesdokument eller tilsvarende for hovedansøgerorganisationen 2 x 2 x Sendes pr. E- MAIL Check 3

4 Alle de ovenfor anførte dokumenter skal sendes pr. post til nedenstående adresse senest 05/07/2002 (poststemplets dato eller kvittering fra kurer fungerer som bevis for afsendelsestidspunktet. Forslag, der indsendes efter denne dato, tages ikke i betragtning). European Commission DG Employment and Social Affairs- Archives-Courrier J37 0/26 Unit E2 : Call for proposals VP/2002/010 B-1049 Bruxelles Belgien Del I, II, III og IV af ansøgningsskemaet skal også indsendes via elektronisk post til følgende adresse senest 05/07/2002 med angivelse af "VP/2002/010 - ansøgning". Hvis ansøgningen ikke er sendt med post til Kommissionen senest 05/07/2002, tages anmodningen om støtte ikke i betragtning, heller ikke hvis ansøgningsskemaet blev sendt via elektronisk post inden fristens udløb. Supplerende dokumenter, der sendes pr. post, pr. telefax eller med elektronisk post efter den 05/07/2002, tages ikke i betragtning ved vurderingen. De bør sikre Dem, at alle dele af ansøgningsskemaet og alle de anførte støttedokumenter er medtaget i den post, der sendes senest 05/07/2002. Ufuldstændige eller ikke-underskrevne ansøgninger, håndskrevne ansøgninger eller ansøgninger, der sendes pr. telefax eller indleveres personligt (med undtagelse af dem, for hvilke der foreligger en kurerkvittering), tages ikke i betragtning. 4

5 II. Retningslinjer for udfærdigelse af budgetoverslaget 1. FINANSIELLE BESTEMMELSER 1.1. Kommissionens bidrag er et maksimumsbeløb og er baseret på faktiske udgifter Som anført i retningslinjerne for denne indkaldelse af forslag, kan Kommissionens tilskud højst dække 80% af de samlede støtteberettigede omkostninger. Partnerskabet skal finansiere de resterende 20% med kontantmidler. Bidrag i form af naturalier accepteres ikke. Hvis forslaget udvælges, beregner Kommissionen sit bidrag som en procentdel af de samlede omkostninger til aktiviteten. Den samme procentdel vil blive anvendt ved betalingen af støtten. Hvis de faktiske udgifter viser sig at være lavere end de budgetterede udgifter, vil den reelle støtte ligeledes blive nedsat (men procentdelen vil forblive den samme). Tilskuddet vil også blive nedsat med et beløb svarende til overskydende indtægter. Hvis de faktiske udgifter viser sig at være højere end de budgetterede udgifter, kan støtten fra Kommissionen under ingen omstændigheder øges. Det er i ansøgerens interesse at indsende et realistisk skøn over udgifterne. Reserven til uforudsete udgifter i det godkendte budget skal kunne dække enhver rimelig uforudset overskridelse af de støtteberettigede omkostninger. Kommissionen forbeholder sig ret til at nedsætte den støtte, der ansøges om, hvis aktiviteten kan accepteres, men anses for at være for dyr, og til at nedsætte de enkelte enhedsomkostninger, hvis de skønnes at være for høje Udgifter skal være attesteret for at kunne refunderes Alle udgifter, der er angivet i det endelige regnskab, skal være bogført i organisationens regnskab og kunne identificeres og kontrolleres. Kun udgifter, der faktisk er opstået, og som er baseret på betalinger, der faktisk er foretaget, kan angives i den endelige regnskabsopgørelse, der skal indsendes på den i kontrakten anførte dato. Ansøgere gøres opmærksom på, at den endelige rapport og anmodningen om den endelige betaling skal vedlægges en erklæring underskrevet af støttemodtageren, hvori det bekræftes, at: Alle omkostninger, der er medtaget i opgørelsen over omkostninger, er reelle omkostninger Ingen af de udgifter, der er medtaget i omkostningsopgørelsen, er i restance på tidspunktet for fremlæggelsen af opgørelsen 5

6 Alle udgifter, der er medtaget i omkostningsopgørelsen, er afholdt inden for den støtteberettigelsesperiode, der er angivet i støtteaftalen Alle interne og eksterne finansieringskilder er angivet i opgørelsen Opbevaring af regnskaber og bilag Hvis ansøgningen imødekommes, skal organisationens ansvarshavende skriftligt forpligte sig til at fremlægge dokumentation for, at støtten anvendes korrekt, og til at gøre det muligt for Kommissionen og/eller Revisionsretten at kontrollere organisationens regnskaber, hvis de finder det formålstjenligt. Derfor skal støttemodtageren i fem år efter Kommissionens sidste udbetaling opbevare regnskabsbilag som dokumentation for udgifterne Budgettet skal være detaljeret, balanceret og angivet i euro Budgettet skal angives i euro ( ) - organisationer, der er etableret i lande uden for euroområdet, skal være opmærksomme på, at de bærer den fulde kursrisiko. Budgettet skal være korrekt afstemt. Alle indtægter og udgifter skal opføres. Summen skal være den samme på udgifts- og indtægtssiden, da de disponible indtægter vil skulle finansiere de planlagte udgifter. Ansøgeren bedes sikre, at alle udgifter og indtægter i forbindelse med aktiviteten og ikke blot dem, ansøgeren ønsker Kommissionen skal finansiere, medtages. Budgettet skal være så detaljeret som muligt. Ansøgeren skal som bilag til budgetformularen vedlægge en specifikation for hovedsummen for alle budgetoverskrifter, hvor beløbet er højere end 1 500, på grundlag af vejledningen i budgetformularen. 2. BUDGETOVERSKRIFTER Del IV af ansøgningsskemaet, der er projektforslagets budgetdel, består af fire særskilte regneark, som supplerer hinanden: 1. Det første ark "bilag III" (den generelle budgetformular) vil indgå som bilag til Europa-Kommissionens støtteaftale, hvis ansøgningen udvælges til at modtage støtte. Dette ark skal ikke udfyldes, da Excel automatisk vil overføre alle beløb fra 'Detaljeret budget' hertil (jf. punkt 2) 2. Det andet ark "Detaljeret budget" specificerer alle forventede personaleudgifter, rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med møder, der afholdes af partnerskabet, tjenesteydelser og administrationsudgifter, uforudsete udgifter og generalomkostninger 3. Det tredje ark "Generelt konferencebudget" er en sammenfatning af udgifter til alle større konferencer/seminarer (andre arrangementer end møder, som er medtaget i det detaljerede budget, jf. punkt 2), der arrangeres i forbindelse med aktiviteten. Dette ark skal ikke udfyldes, da Excel automatisk vil overføre alle beløb fra det detaljerede konferencebudget hertil (jf. punkt 4) 6

7 4. Endelig er der seks særskilte regneark til "Detaljeret konferencebudget" (BUD CONF 1, BUD CONF 2,..) for de enkelte konferencer/seminarer. Der bedes anvendt ét ark pr. arrangement under hensyntagen til, at denne formular er beregnet til arrangementer, som indebærer ekstra personale- og administrationsomkostninger, som ikke er medtaget i det detaljerede budget, såsom udgifter til tolkning, udarbejdelse af konferencerapporter mv. Budgetter for projektforslaget skal præsenteres på disse ark. Kommissionen accepterer ikke andre måder at fremlægge dem på Udgifter Støtteberettigede omkostninger Støtteberettigede udgifter er udgifter, der er direkte affødt af projektet og afgørende for gennemførelsen. Kun udgifter, der påløber i kontraktopfyldelsesperioden 1, kan anses for støtteberettigede. De bedes sikre, at alle udgifter er i overensstemmelse med principperne om forsvarlig økonomisk forvaltning. Det gælder generelt, at udgifterne ikke må overstige de bedste vilkår, der findes på markedet, eller være højere end Kommissionens tilsvarende satser (se nærmere beskrivelse for de enkelte poster nedenfor). Alle udgifter skal være dokumenteret ved fakturaer (i forbindelse med rejser: kopi af billet og boarding card) Direkte støtteberettigede udgifter (D1) Personaleudgifter Personaleomkostninger, der afholdes som led i projektets gennemførelse, skal beregnes ud fra de faktiske bruttoreallønninger plus socialsikringsbidrag og andre vederlagsmæssige omkostninger, som indgår i lønnen. Ingen andre udgifter kan komme i betragtning. Honorarer beregnes ud fra antal personer/antal dage (arbejdsdage, der udelukkende går til forberedelse og gennemførelse af projektforslaget) samt løn pr. dag og på grundlag af maks. 220 arbejdsdage pr. år (eller 20 dage pr. måned, afhængigt af hvad der er lavest). De bør ikke være højere end ansøgerens normale lønninger og andre udgifter, de bør heller ikke være højere end de generelt accepterede satser på markedet for den samme tjenesteydelse. Der skal gives fuldstændige oplysninger om beregningen af personaleomkostninger og personalets funktioner på et særskilt ark. For at personaleudgifter kan anses for direkte, støtteberettigede omkostninger, skal der være tale om en reel og kontrollerbar 1 Den start- og slutdato for projektet, De angiver i del I af ansøgningsskemaet under punkt 57 'Aktiviteternes varighed', er bestemmende for kontraktopfyldelses- og støtteberettigelsesperioden. 7

8 overførsel af midler fra projektet til dækning af disse omkostninger enten ved direkte betaling til det involverede personale eller ved refusion til den organisation, de er tilknyttet. Løn til tjenestemænd eller offentligt ansatte eller kernemedarbejdere i ansøgerorganisationen kan anses for støtteberettigede udgifter, hvis den omstændighed, at det pågældende personale afsættes til projektet, må anses for reelt, nødvendigt og rimeligt i forhold til den aktivitet, der støttes. I sådanne tilfælde skal støttemodtageren føre regnskab med, hvor megen tid det pågældende personale bruger på den støttede aktivitet med henblik på at vurdere de samlede omkostninger, der kan støttes. Ansøgere skal huske på, at bidrag i form af naturalier ikke kan tages i betragtning i dette program. Personaleomkostninger, som ikke er en direkte udgift på projektkontoen, kan således ikke medtages i budgettet som en del af modtagerorganisationens samfinansiering. Frivilligt arbejde, som ikke faktureres, anses for naturalbidrag og er således ikke støtteberettiget under denne indkaldelse af forslag. Rejse- og opholdsudgifter Der anføres komplette oplysninger om de rejser, der skal foretages, herunder bestemmelsessted, antal rejser, transportmidler og antal personer. Udgifterne må ikke overstige de bedste vilkår på markedet eller være højere end Kommissionens satser for de pågældende udgifter: Rejser: tog: 1. klasse fly: kun ved rejser på over 400 km, økonomiklasse (maks.). bil: beregnes på grundlag af en førsteklasses togbillet. Dagpenge: Opholdsudgifter godkendes for personer, der bor mere end 100 km fra det sted, hvor mødet holdes. De maksimale acceptable dagpengebeløb fastsættes i forhold til det land, hvor mødet holdes, og dækker måltider, logi og lokal transport. I nogle tilfælde vil dagpengene blive nedsat, som det fremgår af nedenstående tabel. 8

9 Bestemmelsessted Dagpenge Dagpengereduktion (nat) 1) Nedsættelser for måltider og logi 2) Måltider Morgenmad Logi Nedsat dagpengebeløb 3) Belgien 149,63 37,41 23,94 5,76 50,87 25,44 Danmark 179,28 44,82 28,68 6,90 60,96 30,48 Tyskland 127,10 31,78 20,34 4,89 43,21 21,61 Grækenland 113,19 28,30 18,11 4,36 38,48 19,24 Spanien 141,30 35,33 22,61 5,44 48,04 24,02 Frankrig 130,29 32,57 20,85 5,02 44,30 22,15 Irland 165,20 41,30 26,43 6,36 56,17 28,08 Italien 129,82 32,46 20,77 5,00 44,14 22,07 Luxembourg 143,48 35,87 22,96 5,52 48,78 24,39 Nederlandene 147,69 36,92 23,63 5,69 50,21 25,11 Østrig 121,81 30,45 19,49 4,69 41,42 20,71 Portugal 142,98 35,75 22,88 5,50 48,61 24,31 Finland 155,60 38,90 24,90 5,99 52,90 26,45 Sverige 156,54 39,14 25,05 6,03 53,22 26,61 Det Forenede Kongerige 199,21 49,80 31,87 7,67 67,73 33,87 1) Hvis den pågældende deltager ikke skal overnatte, eller hvis han/hun har rejst i sovevogn (der foretages ingen nedsættelse, hvis afrejsen fra oprindelsesstedet fandt sted før kl. 7h00, eller hvis tilbagekomsten til oprindelsesstedet sker efter kl. 24h00) 2) Hvis nogle af disse omkostninger indgår i konferenceudgifterne, foretages de respektive nedsættelser 3) Hvis alle omkostningerne (to måltider og logi) indgår i konferenceudgifterne, er det de her anførte beløb til lokal transport og andre mindre udgifter, der godkendes Tjenesteydelser Publikationer, information og formidling (herunder abonnementer, internet, annoncer, cd rom, distribution osv.): omkostninger, der påløber for sådanne tjenesteydelser i direkte tilknytning til de aktiviteter, der er omhandlet i arbejdsprogrammet, for så vidt disse ikke er medtaget under en anden budgetoverskrift 2. For hver publikation og/eller andet materiale skal der redegøres for omkostningernes art, skønnet antal sider og eksemplarer, hyppighed, sprog, mængde og en angivelse af produktionsomkostningerne pr. eksemplar. Oversættelse af rapporter: oplysninger om udgifter til oversættelse skal omfatte en beskrivelse af dokument, sprog (målsprog/kildesprog), antal sider, udgift pr. side. Vejledende skønnede beløb pr. side (målsprog): dansk 57, tysk 46, finsk 52, italiensk 27, spansk 26, græsk 30, nederlandsk 51, svensk 41, fransk 39, portugisisk 27, engelsk 36. Bemærk venligst, at 2 Udgifter i forbindelse med en webmaster's ydelser skal f.eks. opføres under budgetoverskrift 2 post 06.5 Andre personaleomkostninger, og ikke under denne budgetoverskrift. 9

10 udgifter, der ligger over disse vejledende beløb, skal bygge på mindst tre tilbud. Tolkning og catering ved konferencer: oplysninger om udgifter til tolkning skal omfatte sprog/antal tolke/antal dage/løn pr. dag. Der gælder følgende vejledende skønnede beløb for tolketjenester: 550 (ekskl. moms) pr. tolk pr. dag (der tillades 2 tolke pr. sprog), og for leje af tolkekabiner (ekskl. teknisk udstyr) 750 (ekskl. moms) pr. dag. Leje af tolkekabiner inkl. udstyr og teknisk bistand 1100 (ekskl. moms) pr. dag. For Cateringudgifter skal angives cateringtype/antal personer/enhedsomkostninger pr. måltid/antal dage. Cateringudgifter kan dække kaffepauser og/eller måltider for deltagerne, hvis de pågældende måltider ikke er indregnet i konferencedeltagernes dagpenge (jf. ovenfor vedrørende nedsættelse af dagpenge). Udgifter til underentreprise: under forudsætning af, at Kommissionen forud har givet skriftlig tilladelse til underentreprise, er underleverandøren omfattet af de samme regler som støttemodtageren. Udgifter til underentreprise opstår, hvis en væsentlig del af projektet udføres af en anden person eller organisation end hovedansøgeren og projektpartnerne. Tekniske tjenesteydelser såsom oversættelse og tolkning anses ikke for underentrepriseaktiviteter; de skal i givet fald opføres under andre poster i budgetformularen. Husk at angive enhver underleverandørs fulde navn og adresse, den præcise type opgaver, der vil blive overdraget til den pågældende person/organisation, samt det beregnede beløb og beregningsmetode (detaljeret skøn). Finansiel revision : Ansøgere, som ønsker, at alle udgifter under projektet gennemgås af en ekstern revisor - dvs. som ikke er tilknyttet projektet - kan medtage omkostninger hertil i budgettet under denne post. Ansøgere skal være opmærksomme på, at de, når de anmoder om den endelige betaling, skal indsende en endelig rapport og en endelig oversigt over indtægter og udgifter i det samme format som 'bilag III' og 'Detaljeret budget' (i del IV af ansøgningsskemaet) sammen med en erklæring underskrevet af støttemodtageren, som bekræfter alle udgifterne (jf. punkt 1.2. ovenfor). Ansøgere kan benytte en ekstern revisor, men det er ikke et krav, og det endelige regnskab kan opstilles af projektets regnskabsfører (omkostninger hertil kan opføres under budgetoverskrift 2 Personale: post 06.4 Bogholderi). Ved ekstern finansiel revision bedes De specificere opgavens art/ansvarlig person/antal dage/daglig udgiftssats og vedlægge et tilbud. Administrationsudgifter Udstyr: Hvis der indkøbes faste aktiver, medregnes kun den årlige afskrivning. Den lineære afskrivning for nyt teknisk udstyr er 3 år; for eksisterende udstyr er afskrivning kun tilladt, hvis udstyret er under 3 år gammelt og ikke fuldstændig afskrevet. Eksempel på beregning af afskrivning: pc indkøbt i 2000; nyanskaffelsesværdi 999 ; afskrivning 999:3 år = 333 /år; brug af udstyret i 6 måneder; støtteberettiget afskrivning 333 :2=166,5 10

11 Fast ejendom (udgifter til leje af kontorer mv.): Leje i projektets løbetid og til lokaler, der udtrykkeligt er forbeholdt projektet. Udgifter til leje af lokaler beregnes på grundlag af de principper, regler og regnskabsmetoder, som gælder i modtagerorganisationen Reserve til uforudsete udgifter (D2) Disse udgifter må ikke overstige 5% af de direkte støtteberettigede udgifter. For at blive accepteret skal denne hensættelse relateres til specifikke udgiftsposter, når det endelige budget og anmodningen om betaling indgives ved projektets afslutning Indirekte støtteberettigede udgifter - generalomkostninger Indirekte omkostninger er generalomkostninger i direkte tilknytning til gennemførelsen af de aktiviteter, der er omfattet af arbejdsprogrammet, op til maksimalt 7% af de samlede direkte støtteberettigede udgifter (D1+D2). Dette er en fast sats, der kan ydes som støtte til modtagerorganisationens generalomkostninger, forudsat at støttemodtageren ikke modtager tilskud til driftsudgifter fra Kommissionen. Under posten for generalomkostninger kan f.eks. komme driftsomkostninger som papirvarer, fotokopiering, telefon, opvarmning og el. Størrelsen af de acceptable indirekte udgifter vil blive endelig fastlagt af Kommissionen ved aktionens afslutning på grundlag af de samlede direkte støtteberettigede udgifter (D1+D2). De indirekte udgifter kan under ingen omstændigheder overstige 7% af værdien af de direkte støtteberettigede udgifter. Organisationer, der udvælges under denne forslagsindkaldelse, kan ikke medtage sådanne udgifter for den samme periode og det samme personale i andre ansøgninger, der indgives til andre kommissionsafdelinger. Når den endelige udvælgelse er afsluttet, vil en liste over udvalgte ansøgere således blive rundsendt til alle Kommissionens afdelinger Ikke-støtteberettigede udgifter Følgende udgifter er ikke støtteberettigede: bidrag i naturalier, dvs. bidrag, som ikke er faktureret, f.eks. frivilligt arbejde eller udstyr og lokaler, der stilles gratis til rådighed udgifter, der afholdes af en tredjepart, og som ikke refunderes af modtagerorganisationen udgifter, som afholdes af partnere eller deltagere fra lande, som ikke er medlem af EU henlæggelser til dækning af kurstab indirekte støtteberettigede udgifter, der overstiger 7% af de samlede direkte støtteberettigede udgifter 11

12 henlæggelser til uforudsete udgifter på over 5% af de direkte støtteberettigede omkostninger udgifter til indkøb af infrastrukturudstyr (dog kan den årlige afskrivning af det indkøbte udstyr medregnes) udgifter, der er relateret til organisationens normale aktiviteter og ikke specifikt til projektet gæld, skyldige renter og dubiøse fordringer klart unødvendige eller overdrevne udgifter udgifter, der er afholdt uden for kontraktperioden Indtægter fra aktionen De samlede indtægter skal svare til de samlede udgifter. Vedlæg venligst en detaljeret opgørelse og beskrivelse af alle bidrag, f.eks. eget bidrag ydet af organisationen eller enkeltpersoner, indtægter fra aktionen (såsom salg, entré ved afholdelse af konferencer, medlemskontingenter osv.), tilskud opdelt efter donor osv. Det er nødvendigt, at Kommissionen har nøje kendskab til, hvordan situationen ser ud med hensyn til tilskud (og eventuelle andre bidrag) - om støtteansøgeren har modtaget dem, fået tilsagn herom, om der er indsendt ansøgning, eller der forhandles herom. De bedes specificere dette punkt. Det tilskud, der søges om fra Kommissionen, skal opføres som en af indtægtskilderne. Hvis De har indsendt anmodning til flere kommissionsafdelinger, skal der redegøres for hver enkelt anmodning. III. Vigtige bestemmelser i støtteaftalen Når beslutningen om at yde fællesskabsstøtte er truffet, vil der blive indgået en 'støtteaftale', hvori fastlægges parternes rettigheder og forpligtelser i overensstemmelse med Europa-Kommissionens Vademecum om forvaltning af tilskud. Dette dokument findes på alle officielle EU-sprog på følgende internetadresse: Betaling i to rater eller på grundlag Støtten udbetales normalt i to rater: Et forskud på højst 50% inden for 60 dage efter underskrivelsen af støtteaftalen. En endelig betaling, der dækker saldoen, med fradrag af forskuddet. Udbetalingen sker efter anmodning fra støttemodtageren, efter at Kommissionen har godkendt den endelige rapport og det endelige regnskab, der skal fremlægges samtidig med anmodningen om den endelige betaling. Projektets varighed 12

13 Alle projekter skal begynde på en nærmere angivet dato i november eller december Projekterne må højst have en varighed på 9 måneder. Der vil ikke være mulighed for forlængelse. Selv om den nævnte dato i november eller december juridisk set er den officielle startdato på "kontraktopfyldelsesperioden", vil de udvalgte ansøgere blive gjort opmærksom på, at underskrivelsen af støtteaftalen og udbetalingen af forskuddet vil kunne ske på et senere tidspunkt. I mangel af en formel kommissionsbeslutning på startdatoen, vil projektet starte for ansøgerens egen risiko. Tilbageholdelse af relevante oplysninger Anvendelsen af støttemidler, der tildeles modtagerne, er underlagt Kommissionens finansielle kontrol. Hel eller delvis tilbageholdelse af oplysninger, som kan have indvirkning på Kommissionens endelige beslutning, vil uden videre medføre afvisning af ansøgningen, og vil, hvis det opdages på et senere stadium, bemyndige Kommissionen til ensidigt at ophæve støtteaftalen og kræve fuld tilbagebetaling af hele det beløb, der er modtaget i henhold til aftalen. Offentliggørelse Medmindre Kommissionen anmoder om noget andet, skal enhver bekendtgørelse eller offentliggørelse fra modtagerens side om projektet, herunder på en konference eller et seminar, indeholde oplysning om, at "projektet har modtaget midler fra Kommissionen". Enhver bekendtgørelse eller offentliggørelse fra modtagerens side, uanset form og medium, herunder internet, skal oplyse, "at den er udtryk for forfatterens synspunkt, og at Kommissionen ikke er ansvarlig for den brug, der måtte blive gjort af oplysningerne i bekendtgørelsen eller offentliggørelsen". 13

STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse)

STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse) TILLÆG 2 STANDARDOPGØRELSE OVER UDGIFTER OG INDTÆGTER (følgeskrivelse) Projekt nr.:... Projekttitel:...... Støttemodtagerens fulde navn:... Adresse:...... Skemaet forelægges til 1 : INFORMATION! BETALING!

Læs mere

SKEMA TIL ANSØGNING OM TILSKUD 2004 Indkaldelse af ansøgninger - budgetpost B3-2008 "KULTUR 2000" RAMMEPROGRAM PÅ KULTUROMRÅDET

SKEMA TIL ANSØGNING OM TILSKUD 2004 Indkaldelse af ansøgninger - budgetpost B3-2008 KULTUR 2000 RAMMEPROGRAM PÅ KULTUROMRÅDET EUROPA-KOMMISSIONEN Generaldirektoratet for Uddannelse og Kultur Kultur, av-politik og sport Kultur: politik og rammeprogram SKEMA TIL ANSØGNING OM TILSKUD 2004 Indkaldelse af ansøgninger - budgetpost

Læs mere

Ændring af. af Udsættelse projektet?

Ændring af. af Udsættelse projektet? Ændring af Ændring Overdragelse af Udsættelse projektet? budgettet? af projektet? af projektet? Kursus for LAG koordinatorer maj/juni 2011 1 Rubrik A (projekttitel) og B (CVR-nr.) Entydig og dækkende titel.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 7.1.2003 L 2/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 16/2003 af 6. januar 2003 om særlige gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1164/94 for så vidt angår støtteberettigede udgifter i forbindelse

Læs mere

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet Indkaldelse af forslag EACEA 47/2014: Europæiske platforme Gennemførelse af kulturdelprogrammets ordninger: europæiske platformsprojekter Indledning Denne

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET Følgende dokument beskriver de retningslinier der er gældende for partnere i ICI Projektet, der er finansieret med midler fra Den Europæiske

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere

Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm

Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm 1. FORMÅL 1.1 Den Vestdanske Filmpulje kan yde støtte til manuskriptudarbejdelse, udvikling og produktion af kort- og dokumentarfilm.

Læs mere

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne.

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Særlige tilskudsordninger forvaltes af Kommissionens respektive generaldirektorater. Yderligere

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.11.2009 KOM(2009)616 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) Skøn over forpligtelser, betalinger og

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Sagsnr.: 2014-32-134-00019 Dato:22-01-2015 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Dato for spørgsmål Spørgsmål i anonymiseret

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Budget- og finansieringsskema

Budget- og finansieringsskema Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt Amalievej 20 Forbeholdt Produktionsafgiftsfonden for Juletræer og Pyntegrønt J.nr. 1875 Frederiksberg C Budget- og finansieringsskema Specifikation

Læs mere

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER

ØKONOMISKE RETNINGSLINJER ØKONOMISKE RETNINGSLINJER 1. Indledning l Landsforeningens vedtægter (kapitel 5) er fastlagt en række krav til foreningens økonomistyring, l landsledelsens forretningsorden henvises der til nærværende

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED Tilsagn Vækst via Ledelse Fase 3.. VIRKSOMHED 1 Vækst via Ledelse Virksomhedens stamdata Virksomhed: A/S ApS I/S Personligt Andet Kontaktperson CVR: NB! Se yderligere virksomhedsdata i Anmodning om deltagelse

Læs mere

EKSAMEN 2013. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information.

EKSAMEN 2013. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information. Vi byder dig velkommen til VIA University College - Læreruddannelsen i Silkeborg og sender dette materiale til information. Læreruddannelsen har følgende adresse og telefonnummer: Nattergalevej 1, Postboks

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN )

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) Denne aftale er forhandlet og indgået af de europæiske foreninger af henholdsvis forbrugersammenslutninger

Læs mere

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008)

2. BESKRIVELSE AF STØTTEORDNINGEN (N 77/2008) EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.07.2009 C(2009)6136 Vedr.: Statsstøttesag nr. N 229/2009 Danmark Ændring af programmet for brugerdreven innovation Hr. udenrigsminister 1. SAGSFORLØB (1) Ved elektronisk

Læs mere

Aftaleformular PARTNERSKABSAFTALE. Vedrørende Usserød Å LIFE projektet LIFE 11 ENV/DK/889. 1. Identifikation af aftalens parter. Dato: 13.

Aftaleformular PARTNERSKABSAFTALE. Vedrørende Usserød Å LIFE projektet LIFE 11 ENV/DK/889. 1. Identifikation af aftalens parter. Dato: 13. PARTNERSKABSAFTALE Vedrørende Usserød Å LIFE projektet LIFE 11 ENV/DK/889 1. Identifikation af aftalens parter Aftaleformular Dato: 13. maj 2013 Den koordinerende støttemodtager: Fredensborg Kommune Egevangen

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk LYLE Foreningen for Lymfekræft og Leukæmi Vejdammen 9 2840 Holte Dato: 11. december 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til aktiviteter r Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Regler og vejledninger

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Kravspecifikation. Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014

Kravspecifikation. Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 Kravspecifikation Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Indhold: 1. FORMÅL, OMFANG OG INDHOLD... 3 2. ORDFORKLARINGER... 3 3. LEVERANCERNE... 4 3.1 OPGAVER DER SÆRLIGT ER

Læs mere

Spørgeskema til gennemgang af tilsagnsmodtagers regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Spørgeskema til gennemgang af tilsagnsmodtagers regnskabsmæssige og økonomiske forhold Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond Spørgeskema til gennemgang af tilsagnsmodtagers regnskabsmæssige og økonomiske forhold 1 Projektidentifikation og navn 1.1 Ansøger ID: 1.2 Projektnavn:

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion I medfør af 3, jf. 2, nr. 2, litra a, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 4,

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Bestillerrådgivningsaftale

Bestillerrådgivningsaftale Bestillerrådgivningsaftale København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads 4 8000 Aarhus C Danmark Shanghai, rep. kontor 83 Loushanguan Road Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning nr. 115 ad 29.24.14 på finansloven for 2013, fastsættes: Tilskudsberettigede

Læs mere

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltn. Rønnedevej 9 4100 Ringsted Center for Projekttilskud J.nr.: 32317-F-13-00183 Ref.: Anne van Gellekom E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Tilsagn om tilskud til forundersøgelse

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten op oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 28.12.98 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 BERETNING om regnskab for Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Alicante) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen 05.02.2015 1 Indledning Du finder her en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet til brug ved ansøgning om tilskud under

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.3.2014 C(2014) 1229 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren.

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren. DEN GODE ANSØGNING Den gode ansøgning De nedenstående 16. punkter skal betragtes som en generel standardskabelon til projektansøgningen. Det er forskelligt hvor fyldestgørende en projektansøgning støtteyderne

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Julsøfonden. Regler for Julsøfonden pr. 1. maj 2007

Julsøfonden. Regler for Julsøfonden pr. 1. maj 2007 Fundats for Julsøfonden Fondens formål er at: 1. støtte køb og forbedring af ejendomme, herunder lederuddannelsescentre, sommerlejre, kredshuse, lejrhytter og grunde. 2. støtte køb og forbedring af både

Læs mere

VEJLEDNING FOR ANSØGERE

VEJLEDNING FOR ANSØGERE Guide for applicants Call for proposals 2014 EUROPA-KOMMISSIONEN Generaldirektoratet for Konkurrence Politik og strategi Direktorat A VEJLEDNING FOR ANSØGERE *** UDDANNELSE AF NATIONALE DOMMERE INDEN FOR

Læs mere

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Indkaldelse af ansøgninger 2015 September 2015 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 E-mail: ens@ens.dk

Læs mere

Projekter og U-lands-tv-puljen

Projekter og U-lands-tv-puljen November 2014 D A N I D A S O P L Y S N I N G S B E V I L L I N G Retningslinier for ydelse af tilskud til oplysningsvirksomhed i Danmark om udviklingslandene, udviklingsproblemer og udviklingssamarbejde

Læs mere

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale

Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro. Driftsaftale BILAG 1 Miljøkontrollen UDKAST Driftsaftale mellem Københavns Kommune, Miljø- og Forsyningsforvaltningen og Agenda 21 center Indre Nørrebro Mellem og er indgået følgende Københavns Kommune Miljø- og Forsyningsforvaltningen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1)

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2,

Læs mere

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler

Lokaletilskud til foreninger. for egne eller lejede lokaler Lokaletilskud til foreninger for egne eller lejede lokaler Kort og godt om lokaletilskud Aarhus Kommune støtter børne- og ungdomsaktiviteter i henhold til Folkeoplysningsloven. Det sker primært på tre

Læs mere

Afsnit I. Indledende bestemmelser

Afsnit I. Indledende bestemmelser Bekendtgørelse om støtte under Grøn Omstillingsfond I medfør af 3, stk. 1 og 2 samt 3 a, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter

Honorarer Mødediæter Tabt arbejdsfortjeneste 1) KKR s formænd/-næstformænd X - - X X KKR s øvrige medlemmer - X X X X. Honorar Mødediæter N OTAT Honorering af KKR's medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora I dette papir beskrives honoreringen af KKR s medlemmer og KKR s udpegede repræsentanter i regionale fora (sundhedskoordinationsudvalg,

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere Du er EU-borger V E L K O M M E N t i l L u x e m b o u r g Information fra ASTI og par tnere O V E R S I G T Du bosætter dig i Luxembourg : I mindre end 3 måneder I mere end 3 måneder : - lønmodtager

Læs mere

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'.

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'. Betingelser for tilskud til danske deltagere i Eurostars-projekter godkendt før 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 Nedenstående tilskudsbetingelser udgør sammen med tilsagnet med bilag, opslagsteksten

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014)

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Overordnet om enhedstimebetaling. Staten yder økonomisk tilskud til kommunernes uddannelse af frivillige. Tilskuddet ydes gennem

Læs mere

DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale

DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Tjenesteydelsesaftale Kontrakten er omfattet af aftalen om offentlige indkøb (GPA): Ja. DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED I.1) Den ordregivende

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Folkets Radio København Lokalradionævnet i København. 2400 København NV Øvrighedskontoret, Rådhuset 1599 Kbh. V. København den 2.

Folkets Radio København Lokalradionævnet i København. 2400 København NV Øvrighedskontoret, Rådhuset 1599 Kbh. V. København den 2. RADIO- OG TV-NÆVNET Folkets Radio København Lokalradionævnet i København Thoravej 25 Sekretariatet 2400 København NV Øvrighedskontoret, Rådhuset 1599 Kbh. V. København den 2. december 2002 Undersøgelse

Læs mere

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Standardvilkår: Støtte til Sporskifte (februar 2015) 1. Indledning Sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (herefter blot sekretariatet) fastsætter standardvilkår for tilsagn fra fonden,

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 18 % Erhvervsstyrelsen, 1. august 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 7. oktober 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 5. Konsulentaftalens varighed...

Læs mere

For projekter, der har en varighed på et år eller mindre, er der ikke krav om, at der udarbejdes statusredegørelser, men alene en slutrapportering.

For projekter, der har en varighed på et år eller mindre, er der ikke krav om, at der udarbejdes statusredegørelser, men alene en slutrapportering. Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 Cykelpuljen ( Pulje til mere cykeltrafik )- vejledning til statusredegørelse

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets

Vejledning om aflæggelse af regnskab og revision af Undervisningsministeriets Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København K. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Vejledning om aflæggelse af regnskab og

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden.

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden. Spørgsmål og svar om miljø- og naturprojekter Spørgsmål Svar Udgifter i projektperioden Hvad er en Projektperioden er den periode, hvor projektet skal gennemføres. Projekter, der projektperiode? opnår

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed...

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed... Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 12. december 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 3 5. Konsulentaftalens

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojektpuljen er etableret i tilknytning til projektet kulturlink Femern Bælt af Kulturregion Storstrøm og Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2008 Afgivet af Civilstyrelsen i april 2008 - 2 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er

Læs mere

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Bilag 3 Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Kravspecifikation for revisorbistand til Miljøstyrelsens administration og kontrol efter pantbekendtgørelsen 1. Baggrund Det danske

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Kontrol/ULWJ Sagsnr./dok.nr.: 13-7455-000001 Dato: 18. juli 2013 Vejledning vedr. udbetaling

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145996-2013:text:da:html DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538. Foto Sanne Vils Axelsen

Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538. Foto Sanne Vils Axelsen Vejledning for kasserer August 2011 Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538 Foto Sanne Vils Axelsen Indhold Hverdagens opgaver... 4 Tilskudsordning... 4 Årsregnskab

Læs mere

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser.

Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Økonomiforvaltningen Novemer 1999 J.nr. 2.02.006.pa.001/99 Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte har indgået aftale om tjenesterejser. Aftalen træder i kraft pr. 5. oktober

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Danmark-Silkeborg: Bygge- og anlægsarbejder 2014/S 195-343924. Koncessionskontrakt om offentlige bygge- og anlægsarbejder

Danmark-Silkeborg: Bygge- og anlægsarbejder 2014/S 195-343924. Koncessionskontrakt om offentlige bygge- og anlægsarbejder 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:343924-2014:text:da:html Danmark-Silkeborg: Bygge- og anlægsarbejder 2014/S 195-343924 Koncessionskontrakt om offentlige

Læs mere

UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET

UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET COM/TA/BUDG.R4/14/AD5 UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET Kommissionen afholder en udvælgelsesprocedure med henblik på at besætte en administratorstilling i Generaldirektoratet

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere