FREMTIDENS IDRÆTSFACILITETER I RINGSTED KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FREMTIDENS IDRÆTSFACILITETER I RINGSTED KOMMUNE"

Transkript

1 FREMTIDENS IDRÆTSFACILITETER I RINGSTED KOMMUNE Projektaftale Henrik H. Brandt og Peter Forsberg Projektbeskrivelse 30. april 2015

2 Indhold Projektbeskrivelse... 3 Formål og indhold... 4 Hovedrapport, afslutningsnotat og dialogmøder... 6 Hovedrapport... 6 Afslutningsnotat... 7 Workshop og notat om Ringsted som idrætsdestination... 8 Møderække/udviklingsproces... 9 Undersøgelsesforløb og tidsplan... 9 Styre- og følgegruppe Tidsplan, budget og øvrige forudsætninger Overordnet tidsplan 2015/ Budget (kr.) Øvrige forudsætninger Bilag 1: beskrivelse af undersøgelsens delelementer: ) Baggrundskapitel om idrætten i Ringsted Kommune ) Kapacitetsbenyttelsesanalyse af udvalgte idrætsfaciliteter /5) Analyse af borgere og brugeres anvendelse af og ønsker til idrætsfaciliteter i kommunen og brug af faciliteter i nabokommuner ) Undersøgelse af foreningslivet i kommunen Bilag 2: Bemanding Bilag 3: Oplysninger Ringsted Kommune skal tilvejebringe

3 Projektbeskrivelse Fremtidens idrætsfaciliteter i Ringsted Kommune. Ringsted Kommune har på møder med direktør Henrik H. Brandt fra Idrættens Analyseinstitut (Idan), henholdsvis den 2. februar og igen den 24. marts 2015 drøftet mulighederne for at få gennemført en række analyser og et styrket beslutningsgrundlag for fremtidige dispositioner på facilitetsområdet i Ringsted Kommune. Ønsket tager udgangspunkt i et ønske om at udbygge Ringsted Sportcenter. I den forbindelse er det hensigtsmæssigt at tage et bredt syn på behovet for at imødekomme fremtidens behov for idræt, bevægelse og faciliteter i hele kommunen. På baggrund af drøftelserne med kommunen fremsendes hermed en projektbeskrivelse for analysen Fremtidens idrætsfaciliteter i Ringsted Kommune, som omfatter en række delanalyser frem mod foråret 2016 samt tilsagn om at bidrage med Idans kompetencer i en idrætspolitisk proces for udvalg, kommunalbestyrelse, foreninger etc. efter nærmere aftale. Foruden de konkrete analyser i Ringsted vil Idan kunne inddrage elementer fra sideløbende aktiviteter i andre kommuner i perspektiveringen af data fra Ringsted Kommune. Der vil i forhold til dele af analysen ligeledes være synergi til sideløbende projekter som forskningsprojektet Fremtidens Idrætsfaciliteter, drift, ledelse og organisering, som Idan i samarbejde med Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC) ved Syddansk Universitet igangsætter i efteråret 2015 med økonomisk støtte fra TrygFonden. Derigennem kan Idan bidrage med en vis egenfinansiering til projektet. Desuden vil dataindsamlingen til den landsdækkende befolkningsundersøgelse Danskernes motionsog sportsvaner 2015 samt Idans forskning i events, større arenaer og netværksinitiativet Idan Forum på forskellig vis indgå i og berige samarbejdet. Ringsted Kommune får en konkret og specifik analyse af idrætsfaciliteterne i Ringsted Kommune, kombineret med den nyeste generelle viden på området. Prisen afspejler muligheden for at skære visse omkostninger, fordi Idan i forvejen planlægger at gennemføre visse analyser og aktiviteter. Analysen vil kunne gennemføres i tidsrummet fra august 2015-april Der forudsættes et administrativt medspil fra Ringsted Kommune i processen. Det efterfølgende projektudkast indeholder en nærmere beskrivelse af de foreslåede delelementer, tidsplan, bemanding og budget. Med venlig hilsen Henrik H. Brandt Direktør 3

4 Formål og indhold Analysen har som overordnet formål at: - Undersøge, hvordan kommunens idræts- og bevægelsesfaciliteter fungerer i dag, og hvordan de fremover i endnu højere grad kan tilgodese borgeres, institutioners og foreningers ønsker om rammer for en aktiv livsstil. - Skitsere rammerne for, hvordan kommunens fremtidige strukturelle og anlægsmæssige dispositioner kan understøtte udvikling og nytænkning i fritidslivet. - Vurdere den eksisterende facilitetsdækning, vedligeholdelsesstand og kapacitetsudnyttelse i kommunens faciliteter, herunder give bud på scenarier for den fremtidige udvikling. - Undersøge mulighederne for at inddrage kommunens naturområder og byrum som steder, der kan inspirere til bevægelse og aktiv leg. - Udarbejde scenarier for, hvordan Ringsted Kommune kan investere i at styrke sin position som idrætsdestination og derigennem fremme aktiviteter for såvel borgere som besøgende gæster gennem udvikling og anlægsinvesteringer. Undersøgelsen vil som sidegevinst til facilitetsanalyserne belyse foreningslivets vilkår, behov og udfordringer i kommunen og undersøge borgernes (børn og voksne) vaner og behov på idrætsområdet med særlig fokus på naturområder og byrum, der kan inspirere til bevægelse og aktiv leg. Opgaven løses gennem en analyse- og undersøgelsesfase frem til ultimo 2015 samt en udviklingsworkshop i regi af Idan Forum (Idrætssektorens Udviklingsforum) primo 2016 samt mulighed for en efterfølgende møderække med relevante interessenter i kommunen, hvor Idan i samarbejde med kommunens forvaltning sætter undersøgelsesarbejdets resultater, konklusioner, anbefalinger og perspektiver i spil lokalt i Ringsted Kommune. Tabel 1 nedenfor beskriver kort de enkelte undersøgelseselementer. Der henvises til bilag 1 for nærmere beskrivelse af de enkelte undersøgelser. Bilag 3 indeholder en oversigt over, hvilke leverancer Ringsted Kommune skal være behjælpelig med. 4

5 Workshop og notat Analyse- og undersøgelsesfase Tabel 1: Undersøgelsens delelementer. Undersøgelseselement Data og metode Estimeret tidsforbrug og tidsplan En kortlægning af faciliteter til idræt i kommunen (herunder faciliteter på skoler) og samlet overblik over facilitetsdækningen i kommunen og dens lokalområder. Generelt baggrundskapitel Kommunal statistik, data over faciliteter Interviews og fokusgruppeinterviews med nøglepersoner i den kommunale forvaltning, foreninger, skoler, faciliteter mm. Ca. 2 måneder fordelt over perioden augustoktober 2015, heraf 1 måned uden beregning som led i Idan/CISC s generelle analyse- og forskningsindsats på området. En analyse af den aktuelle kapacitetsudnyttelse i kommunens idrætsfaciliteter bl.a. med henblik på at det fremtidige facilitetsbehov samt muligheder for at udnytte og udvikle eksisterende idrætsfaciliteter, inklusive naturområder og byrum endnu bedre i fremtiden. Kapacitetsanalyse i udvalgte idrætsfaciliteter i Ringsted Kommune. Undersøgelsen forventes udført i efteråret 2015 (de endelige uger holdes internt). Ca. 2 måneder fordelt over perioden oktoberdecember En foreningsundersøgelse blandt idrætsforeninger og øvrige frivillige folkeoplysende foreninger i Ringsted Kommune. Undersøgelsen skal belyse foreningslivets vilkår, behov og udfordringer i kommunen. En brugs- og behovsanalyse for idrætsfaciliteter og udeområder for organiserede og selvorganiserede idrætsbrugere (dvs. undersøgelse af børn og voksnes idrætsvaner i Ringsted Kommune). Herunder særligt fokus på behov og ønsker i forbindelse med idrætsundervisning i skolen. En workshop og et efterfølgende notat med scenarier for Ringsted som idrætsdestination. Spørgeskema til idrætsforeninger. Spørgeskema til børn ( klasse) og voksne (16+ år) Spørgeskema til idrætsforeninger, skoler, kommunale institutioner og andre brugere af kommunale idrætsfaciliteter. I forarbejdet indgår blandt andet generelle data fra Idans landsdækkende undersøgelser af oplevelsesøkonomi, større venues til sport og kultur, data fra Danskernes motions- og sportsvaner 2015 samt en kommende analyse af eventmarkedet i Danmark. Desuden indarbejdes relevante spørgsmål i såvel den kvalitative som den kvantitative del af facilitetsanalyserne i Ringsted Ca. 1 måned fordelt over perioden septemberoktober 2015 Ca. 1 måned fordelt over perioden septembernovember Estimeret tidsforbrug, ca. 2 måneder i perioden december april Idan/CISC udfører arbejdet uden beregning som led i instituttets generelle aktiviteter og udvikling af nye analyseområder. 5

6 Møderække Kommune. Endelig gøres selve workshoppen i foråret 2016 til et udviklingselement for netværket i Idan Forum. Møderække/oplæg/workshop for politikere, forvaltning, foreninger, borgere og andre af det samlede undersøgelsesarbejde til brug for kommunen i bestræbelserne på at iværksætte en udviklingsproces om fremtidige strukturelle og anlægsmæssige dispositioner i Ringsted Kommune. Idan/CISC står vederlagsfrit til rådighed for op til tre møder, oplæg, seminarer el. lign. efter undersøgelsesarbejdets færdiggørelse. Ca. 0,5 måned fordelt over perioden februarjuni Hovedrapport, afslutningsnotat og dialogmøder På baggrund af det samlede undersøgelsesarbejde leverer Idan/CISC følgende til Ringsted Kommune: En hovedrapport med detaljerede analyser og beskrivelser af de forskellige delundersøgelser. Et afslutningsnotat, der i kort og lettilgængelig form fremlægger undersøgelsesarbejdets hovedkonklusioner og kommer med anbefalinger og perspektiver for fremtidens idrætsfaciliteter i kommunen. En workshop primo 2016 med særlig fokus på mulighederne for at fremme Ringsted som idrætsdestination for egne borgere og gæster gennem udvikling og anlægsinvesteringer på idræts- og fritidsområdet. Workshoppen afrapporteres i foråret 2016 i et særskilt notat med scenarier for Ringsted som idrætsdestination. En efterfølgende møderække (seminarer, workshops el. lign.), hvor Idan/CISC efter nærmer aftale med forvaltningen præsenterer undersøgelsesarbejdet samt anbefalinger og perspektiv over for relevante aktører på idrætsområdet i Ringsted Kommune. Hovedrapport Hovedrapporten tager afsæt i de forskellige delundersøgelser og indeholder følgende kapitler: 1. Baggrundskapitel om idrætten i Ringsted Kommune. Kapitlet indeholder oversigt over kommunens faciliteter (bl.a. fordelt på lokalområder), udgifter til drift/vedligeholdelse af faciliteter, udbetalinger efter folkeoplysningsloven, regler for lokaleudlån, tilskudsregler mm. Kapitlet ser også nærmere på omfanget af kommercielle aktører (primært fitnesscentre) i 6

7 kommunen. Researchen til kapitlet indgår i den videre forberedelse af undersøgelsen. 2. Kapacitetsbenyttelse af udvalgte idrætsfaciliteter. Kapitlet bygger på en undersøgelse af brugen af kommunens væsentligste indendørs idrætsfaciliteter i to uger i tidsrummet uge Undersøgelser ser blandt andet på omfanget af bookede tider, fremmøde til bookede tider samt fri kapacitet/ubenyttet kapacitet. Kapitlet tegner et relativt detaljeret billede af kapacitetsudnyttelsen samt aktiviteterne i faciliteterne med afsæt i køn, alder, aktivitetstyper, arrangør mm. 3. Undersøgelse af børn og voksnes idrætsvaner. Kapitlet undersøger børn og voksnes idrætsdeltagelse og giver tal på aktivitetsvalg, deltagelse i foreninger samt omfanget af selvorganiseret og kommerciel idræt hos borgerne i Ringsted Kommune. Kapitlet tegner også et billede af borgernes brug af faciliteter i og uden for kommunen. Undersøgelsen undersøger ligeledes brugen af ude- og byområder til bevægelse og aktiv leg. 4. Undersøgelse af foreningslivet i kommunen. Kapitlet undersøger kommunens idrætsforeninger med henblik på frivillighed, aktiviteter og samarbejde med andre foreninger, folkeskoler og Ringsted Kommune. Undersøgelsen spørger også ind til foreningers økonomi og syn på fremtiden samt de første erfaringer med folkeskolereformen. 5. Undersøgelse af brugeres benyttelse af og ønsker til idrætsfaciliteter. Kapitlet tegner et billede af tilfredsheden med kommunens idrætsfaciliteter blandt foreninger, folkeskoler, kommunale institutioner og andre brugere. Kapitlet undersøger også brugernes ønsker og behov til fremtidens idrætsfaciliteter i Ringsted Kommune. Der sættes særligt fokus på folkeskolers ønsker og behov for idrætsfaciliteter. Afslutningsnotat Afslutningsnotatet indeholder en kort opsummering på hovedrapportens vigtigste resultater på lettilgængelig vis og er målrettet politikere, foreninger, skoler og andre centrale aktører på idrætsområdet. Afslutningsnotatet indeholder desuden Idan/CISC s konkrete anbefalinger og perspektiver angående udvikling af idrætsfaciliteter og idrætsforeninger i Ringsted Kommune. Afslutningsnotatet indeholder følgende: 1. Resume af hovedrapportens væsentlige resultater og konklusioner med henblik på at skabe grundlag for en udviklingsproces blandt foreninger, faciliteter og øvrige aktører på idrætsområdet samt evt. for en revision af kommunens idrætspolitik 2. Idan/CISCs perspektivering og anbefalinger i punktform, især med fokus på: 7

8 a. Muligheder for optimering af kapacitetsudnyttelse og udvikling af idrætsanlæg/-faciliteter i forhold til foreninger, andre brugergruppers og borgernes behov. b. Mulighederne for at inddrage kommunens naturområder og byrum som steder, der kan inspirere til bevægelse og aktiv leg. c. Perspektiver for kommunens fremtidige strukturelle og anlægsmæssige dispositioner for at understøtte udvikling og nytænkning i fritidslivet. d. Anbefalinger og bud på, hvordan kommunens idræts- og bevægelsesfaciliteter i højere grad end i dag kan tilgodese såvel unge som ældres ønsker til en aktiv livsstil. Herunder sikre muligheder i alle geografiske områder i kommunen. e. Perspektiver for fremtidige investeringer på facilitetsområdet. f. Potentialer for foreningsudvikling og forbedret samspil mellem aktørerne på idrætsområdet. Herunder ønsker og behov for idrætsfaciliteter på folkeskoler og de første erfaringer med folkeskolereformen i forhold til idræt og bevægelse. Workshop og notat om Ringsted som idrætsdestination På en workshop i Ringsted primo 2016 vil Idan/CISC i samarbejde med Ringsted Kommune og medlemmerne af Idans nye initiativ Idan Forum med Ringsted Kommune som case udarbejde scenarier for, hvordan Ringsted gennem anlægsmidler og udviklingstiltag kan investere i at blive en mere attraktiv destination for idræts/fritidsbrugere fra egen kommune/egne foreninger samt gæster til kommunen. Med udgangspunkt i den forudgående analyse af idrætten i Ringsted Kommune samt med inddragelse af resultater fra en sideløbende kortlægning af idrættens eventmarked i regi af Idan-initiativet Idan Forum 1, data fra Danskernes motions- og sportsvaner 2015 samt de generelle aktiviteter i Idan Forum vil Idan i samarbejde med Ringsted Kommune henlægge et netværksmøde i foråret 2016 for Idan Forum til Ringsted, hvor deltagernes opgave bliver at komme med ideer til, hvordan man kunne konstruere den optimale oplevelsesdestination på idrætsområdet i Ringsted for kommunens egne borgere/foreninger og for gæster. Der inddrages eksisterende viden om professionel sport (fodbold, håndbold, ishockey), events, og der inddrages scenarier fra afsluttede Idan-undersøgelser om blandt andet skydeidrætten og om motionsløbsområdet i processen. Hensigten med workshoppen er at bringe Idans og kommunens viden i spil sammen med ressourcerne fra medlemmerne af Idan Forum på en inspirerende, nytænkende (og uforpligtende) måde. Hvordan ville det ideelle idræts- og oplevelsescenter se ud, hvis vi startede forfra uden bindinger i forhold til 1 Læs om Idan Forum her: 8

9 foreningsinteresser etc. og med det formål at generere det størst mulige antal brugere i form af egne borgere, gæster udefra, foreninger/institutioner/virksomheder osv.? Idan udgiver et kortfattet notat om Ringsted som idrætsdestination på idrætsområdet på baggrund af baggrundsmaterialet til workshoppen samt workshoppens forløb. Det skal understreges, at notatet er uforpligtende, og at notatets scenarier ikke omfatter konkrete anlægsinvesteringer, men udelukkende har inspirationskarakter og belyser scenarier for typer af anlæg/udviklingsinitiativer, som kan bidrage til at styrke Ringsteds position som idrætsdestination og måske med at skabe nye fremtidige samarbejdskonstellationer mellem forskellige aktører med interesse på området. Møderække/udviklingsproces I forlængelse af analyse- og undersøgelsesarbejdet står Idan/CISC efter nærmere aftale og i samspil med repræsentanter for forvaltningen på idræts- og fritidsområdet aktivt til rådighed med relevante medarbejderkompetencer for en efterfølgende møderække med foreninger, forvaltning, relevante institutioner og foreninger, hvor undersøgelsernes resultater fremlægges, perspektiveres og diskuteres som led i en udviklingsproces af idrætslivet i Ringsted. Møderækken på op til tre møder i 2016 (vederlagsfri) arrangeres i samarbejde med forvaltningen og kan indgå i forarbejder til eller arbejdet med en revision af Ringsted Kommunes idrætspolitik. Oplæg ud over de tre aftalte oplæg honoreres med kr. pr. oplæg. Der kan eksempelvis tænkes i arrangementer/oplæg for følgende aktører: 1. For kommunalbestyrelse og/eller udvalg evt. med inddragelse af nøglemedarbejdere fra den kommunale forvaltning. 2. Dialogmøder med idrætsråd, idrætsforeninger, medarbejdere i den kommunale forvaltning inden for idrætsområdet, facilitetsledelser mm. 3. Borgermøder med bred deltagelse af alle borgere med interesse i idrætten i Ringsted Kommune. 4. Evt. idrætskonference medio 2016 som opfølgning på undersøgelsen, såfremt det ønskes af Ringsted Kommune Undersøgelsesforløb og tidsplan Hovedrapport og afslutningsnotat afleveres i en foreløbig intern version til projektets styregruppe senest i januar Herefter kan Idan/CISC korrigere eventuelle faktuelle fejl og evt. indarbejde konkrete kommentarer til rapportens anbefalinger fra styregruppen. Det endelige ansvar for rapportens indhold og konklusioner er dog Idan/CISC s. Rapport og afslutningsnotat leveres i elektronisk form i februar 2016 til evt. brug i kommunens budgetforhandlinger. Workshop og møderække afvikles i første halvdel af 2016 efter nærmere aftale. 9

10 Styre- og følgegruppe Styregruppe Der nedsættes en styregruppe med deltagelse af medarbejdere fra Idan/CISC og forvaltningen i Ringsted Kommune. Styrgruppens opgave er at sikre undersøgelsens gennemførelse inden for den fastsatte tidsplan og budget. Styregruppen skal også være med til at sikre, at undersøgelsens forskellige elementer kan gennemføres, og repræsentanterne fra Ringsted Kommune skal hjælpe Idan/CISC med kontakt til forening, faciliteter, folkeskoler, oplysninger på foreninger og udtræk af borgere til spørgeskemaundersøgelser samt med praktiske detaljer i forbindelse med møder, workshops etc. De nærmere opgaver er beskrevet i bilag 3. Styregruppen mødes straks ved projektforløbets start for at fastsætte den detaljerede tidsplan. Herunder hvor og hvornår Ringsted Kommune skal levere data m.m. Styregruppen mødes desuden i december 2015/januar 2016, når første udkast til hovedrapport og afslutningsnotat foreligger med henblik på at få kommunens kommentarer hertil samt rette eventuelle faktuelle fejl. Undervejs indkalder Idan/CISC til møder efter behov (ca. to til tre gange undervejs i projektforløbet). Fra Idan/CISC indgår analyse- og forskningsleder Maja Pilgaard, projektleder Peter Forsberg, projektleder Martin Hedal samt analytiker Aline van Bedaf fast i styregruppen. Ringsted Kommune udpeger (evt. efter samråd med Idan/CISC) 2-3 relevante personer til styregruppen, herunder én fast kontaktperson som koordinerende indgang til Ringsted Kommunes forvaltning og faciliteter i forhold til de leverancer, Ringsted Kommune påtager sig for at sikre undersøgelsens gennemførelse. Følgegruppe Ringsted Kommune nedsætter (evt. i samråd med Idan/CISC) en mere uformel følgegruppe bestående af lokale aktører. Følgegruppen har til hensigt at følge undersøgelsesarbejdet og komme med indspark undervejs i projektforløbet. Følgegruppen nedsættes desuden med henblik på, at skabe medejerskab til undersøgelsen i kommunens idrætsliv og på den måde være med til at sikre, at undersøgelsesarbejdet bliver inddraget optimalt i den fremtidige politik på idrætsområdet i Ringsted Kommune. Følgegruppen inviteres til tre møder undervejs i forløbet: Følgegruppen inviteres til et opstartsmøde kort efter indgåelse af projektaftalen, hvor Ringsted Kommune kan fremlægge idé og hensigt med undersøgelsen. Idan/CISC orienterer om de forskellige delundersøgelser og giver mulighed for, at deltagerne kan spørge ind til delundersøgelsen og komme med eventuelle lokale ønsker og forslag. 10

11 Midtvejs i projektforløbet inviteres følgegruppen til et møde, hvor Idan/CISC orienterer om undersøgelsesarbejdets foreløbige resultater, bl.a. af befolknings- og brugerundersøgelserne. Det gøres for, at følgegruppen kan kommentere herpå og give Idan/CISC indspark til det videre arbejde med anbefalinger og perspektiver. Efter aflevering af hovedrapport og afslutningsnotat inviteres følgegruppen til et møde, hvor Idan/CISC fremlægger det samlede undersøgelsesarbejde. Dette møde kan alt efter Ringsted Kommunes ønsker bruges som led i det videre arbejde på baggrund af undersøgelsen. Idan/CISC anbefaler, at Ringsted Kommune nedsætter en følgegruppe, som repræsenterer idrætten i kommunen bredt. Det er vigtigt at få inviteret forskellige typer af interessenter, således at foreninger, folkeskoler, kommunale institutioner, råd, faciliteter samt om muligt en eller flere repræsentanter for den selvorganiserede idræt i kommunen inddrages. Idan/CISC anbefaler dog, at følgegruppen max. bliver på personer. Ringsted Kommune står for at udpege og invitere medlemmer til styre- og følgegruppe samt sørger for invitation, lokaler og eventuel forplejning til de aftalte møder. Tidsplan, budget og øvrige forudsætninger Overordnet tidsplan 2015/2016 Straks efter aftaleindgåelse udarbejder Idan/CISC en detaljeret tidsplan, som klarlægger, hvornår de enkelte delundersøger med videre kommer til at ligge. Herunder centrale deadlines, som Ringsted Kommune skal være opmærksom på. Den overordnede tidsplan er: August-september: Desk research, planlægning og gennemførelse af følgegruppemøde og interviews med interessenter. Kortlægning af faciliteter i kommunen. Undersøgelse blandt brugere af idrætsfaciliteter September: Udvælgelse af faciliteter til kapacitetsundersøgelse og aftaler om registrering i faciliteter. September-november: Kapacitetsundersøgelse. Undersøgelse blandt brugere af kommunes faciliteter (foreninger, skoler m.m.) samt af børn og voksnes idrætsvaner/brug af udeområder. Analyse og rapportskrivning. Aflevering af foreløbigt rapportudkast til styregruppen primo januar Januar-februar 2016: udarbejdelse af færdig rapport og afslutningsnotat. Februar-april Forberedelse af og gennemførelse af workshop om Ringsted som idrætsdestination, særskilt notat om emnet. 11

12 Februar-juni: Møderække om analysens resultater og perspektiver efter nærmere aftale med Ringsted Kommune. Tidsplanen er stram, og det er helt afgørende, at kommunen leverer de oplysninger, som beskrives i Bilag 3, hvis de færdige rapporter skal kunne foreligge til den aftalte tid. Budget (kr.) (alle priser er eksklusive moms): Arbejdsløn, analytikere, 5,5 mdr. á Studentermedhjælp, 150 timer à 150, Møde- og transportomk., tryk af slutrapport I alt Overhead, Idan/CISC, 10 pct Samlet pris (eksl. moms) Det bemærkes, at Idan forventer, at det samlede projekt vil involvere ca. 8,5 måneder i analytikertid, men at tre af disse måneder stilles gratis til rådighed som egenfinansiering en del af synergi med TrygFonden forskningsprojektet om Fremtidens idrætsfaciliteter. Ligeledes stiller Idan en friplads til Idan Forum, værdi kr. til rådighed for Ringsted Kommune som led i samarbejdsaftalen. Betaling sker i tre rater med 35 pct. ved aftaleindgåelse (medio 2015), 35 pct. pr. december 2015 samt 30 pct. efter aflevering af den færdige undersøgelsesrapport og afslutningsnotatet og afvikling af workshop (april 2016). Idan fremsender faktura på de tre rater. Betalingsbetingelser: 14 dage fra fakturadato. Idan afholder nødvendige udgifter til møder, lokal transport, gennemførelse af spørgeskemaundersøgelse/fokusgruppeinterview og interview i de medvirkende foreninger og faciliteter. Ringsted Kommune betaler dog efter nærmere aftale eventuelle ekstra portoudgifter i forbindelse med de elektroniske surveys til et udvalg af brugere (foreninger/skoler etc.) samt kommunens borgere (brev til borgerne samt evt. rykkerbrev). Desuden opfordres Ringsted Kommune til at stille præmier til en samlet værdi af ca kr. til rådighed for de elektroniske surveys, der gennemføres som led i undersøgelsen, for at give et styrket incitament til at svare på spørgeskemaerne og sikre den bedst mulige svarprocent. Ringsted Kommune stiler lokaler og AV-udstyr samt forplejning (dagsmøde) til rådighed for workshop om Ringsted som idrætsdestination, som i foråret 2016 integreres med et netværksmøde i Idan Forum efter nærmere aftale. Personaleressourcer til gennemførelse af kapacitetsudnyttelsesregistrering i de udvalgte indendørs faciliteter i to uger i foråret 2015 er ikke medregnet i undersøgelsens budget, da Ringsted Kommune som udgangspunkt selv forpligter sig til at stille uvildigt personale til 12

13 rådighed for registreringen i de i fællesskab udvalgte faciliteter eksempelvis fra kommunens halfordelingsudvalg. Idan/CISC står for instruktion af de udvalgte medarbejdere og for indsamling og analyse af registreringsskemaer. Idan/CISC kan mod betaling, (ca kr. pr. time) være behjælpelig med at skaffe personale til registreringsopgaven efter nærmere aftale. Den høje takst dækker registranter, som indlejes fra eksternt vikarbureau, hvis andre lokale løsninger ikke er mulige. Ringsted Kommune stiller ligeledes efter nærmere aftale passende mødefaciliteter og evt. let forplejning til rådighed for workshop og følgegruppemøder. Det er ligeledes en generel forudsætning for undersøgelsens gennemførelse, at Ringsted Kommune aktivt stiller personaleressourcer til rådighed for styregruppen og tilvejebringelsen af de nødvendige informationer og data, ligesom Ringsted Kommune aktivt skal bistå Idan/CISC med at informere om og skabe interesse og positiv medvirken i undersøgelsen hos de enkeltpersoner, institutioner og organisationer, der udpeges til at deltage i undersøgelsen i forskellige sammenhænge. Ringsted Kommune udpeger en koordinerende medarbejder, der fungerer som primær indgang til kommunen og dens institutioner for Idan/CISC. Som led i en eventuel projektaftale tilbyder Idan at stille en friplads for Ringsted Kommune til Idan Forum ( Idan Forum ) til rådighed for en elevant medarbejder fra kommunens forvaltning (personlig) med adgang til netværksarrangementer, studietur og konferenceaktiviteter (ekskl. transport og overnatninger) i regi af Idan Forumi Læs mere herom på Idans hjemmeside: Øvrige forudsætninger Alle rådata fra spørgeskemaundersøgelser, interview etc., der gennemføres som led i undersøgelsen, tilhører Idan/CISC, og der gives som udgangspunkt ikke adgang til datasæt eller andet researchmateriale til tredjepart. Kommunen kan dog efter nærmere aftale få adgang til råmateriale fra undersøgelsen til internt brug. Det er et krav fra Idan/CISC's side, at hovedrapport, afslutningsnotat og notat om Ringsted som idrætsdestination offentliggøres i deres helhed af Ringsted Kommune senest tre måneder efter aflevering af de endelige rapporter til styregruppen. Efter Ringsted Kommunes offentliggørelse af rapporterne kan Idan/CISC ligeledes frit offentliggøre rapporterne eller dele af dem på egne kommunikationsplatforme. Idan/CISC kan ligeledes efter undersøgelsens offentliggørelse anvende data fra Ringstedprojektet i andre forskningsmæssige eller formidlingsmæssige sammenhænge. Nøgletal fra faciliteter i Ringsted Kommune kan eksempelvis indgå i en evt. sammenligning med tilsvarende faciliteter i andre kommuner. Hovedrapport og afslutningsnotat afleveres i elektronisk format (pdf) primo Idan/CISC efterleverer gerne trykte udgaver af publikationerne til kostpris for trykningen. 13

14 Idan fremstår som aftalepartner for Ringsted Kommune. Som led i Idans formelle samarbejde med CISC (SDU) på facilitetsområdet forbeholder Idan sig ret til efter intern koordinering med CISC at inddrage medarbejdere fra CISC i opgaveløsningen. 14

15 Bilag 1: beskrivelse af undersøgelsens delelementer: 1) Baggrundskapitel om idrætten i Ringsted Kommune Hensigten med baggrundskapitlet er at tegne et bredt, overordnet overbliksbillede af idræts- og motionslivet i Ringsted Kommune, herunder et overblik over idrætsfaciliteter og facilitetsdækning i kommunens lokalområder. Kapitlet bygger på interviews/fokusgrupper samt udtræk fra en lang række undersøgelser, der kan give et indtryk af idrættens status i Ringsted Kommune i forhold til andre kommuner. Researchen bidrager desuden til at perspektivere og kvalificere de øvrige dele af undersøgelsen. Der tages forbehold for, om kommunen kan levere alle data inden for de aftalte tidsfrister (se bilag 3), ligesom der tages visse metodiske forbehold i forhold til repræsentativiteten specifikt for Ringsted Kommune i en række af de foreliggende landsdækkende undersøgelser. Blandt de tilgængelige data, som kan inddrages, kan nævnes: 1) Kommunal statistik for indberetninger fra og udbetalinger til frivillige folkeoplysende foreninger, lokalefordeling/booking/udnyttelse samt kommunale udgifter til idrætsområdet. Kapitlet vil ligeledes inddrage tidligere rapporter og materiale, som kommunen har udarbejdet eller fået udarbejdet på idræts- og facilitetsområdet. Ringsted Kommune er behjælpelig med at fremskaffe materialet i så komplet en form som muligt. 2) Udtræk fra undersøgelserne Befolkningens motions- og sportsvaner 2007 og 2011 (Idan) samt sammenlignelige idrætsvaneundersøgelser fra tilsvarende analyser i andre kommuner. På baggrund af særlige kørsler fra materialet tegner Idan/CISC et overordnet billede af tendenserne i borgernes deltagelse i sport og motion i Ringsted Kommune og nabokommuner i sammenligning med landsgennemsnittet. 3) Frivillighedsundersøgelsen Idan/CISC gennemførte i 2010 en landsdækkende undersøgelse af frivilligheden i idrætsforeninger under DIF. 39 foreninger fra Ringsted Kommunen deltog i undersøgelsen. Datamaterialet er solidt nok til at tegne et overordnet billede af Ringsted-foreningernes tilstand i forhold til eksempelvis hvervning af frivillige, medlemssammensætning, økonomi, tilfredshed med faciliteter og samarbejde med kommunen etc. og indgår som basisgrundlag for den nye undersøgelse af foreningslivet i kommunen. 4) Fitnessdatabasen. Der har i de senere år været en stor vækst i antallet af kommercielle udbydere af idræt i Danmark. På baggrund af Idans helt opdaterede datamateriale om fitness-sektoren kan baggrundsnotatet tegne et billede af den kommercielle sektor i Ringsted Kommune. Databasen suppleres med besøg og interview hos en-to lokale fitnessudbydere bl.a. for at undersøge erfaringer og muligheder for samarbejde med Ringsted Kommune og skabe kendskab til den kommercielle sektors potentiale og vilkår i kommunen. 15

16 5) Facilitetsdatabasen. Idan gennemfører i efteråret 2015 som led i undersøgelsen og uden beregning en komplet database over Ringsted Kommunes idrætsfaciliteter. Databasen indgår i opbygningen af en komplet landsdækkende database med stamoplysninger på alle idrætsfaciliteter i Danmark (færdig medio 2016). Ved hjælp af udtræk af Lokale og Anlægsfondens eksisterende landsdækkende facilitetsdatabase (og egne opdaterede optællinger i en række kommuner 2 ), kan Idan/CISC tegne et billede af den overordnede facilitetsdækning i Ringsted Kommune i forhold til udvalgte kommuner og landsgennemsnittet. Ringsted Kommune skal være behjælpelig med GIS-oplysninger på de enkelte faciliteter. Det faktuelle materiale fra ovenstående kilder suppleres med desk research og opfølgende interview med nøglepersoner/organisationer/råd med særligt indblik i idrætslivet i Ringsted Kommune. Centralt i analysen vil stå antallet af og placering af kommunens idrætsfaciliteter. Ved hjælp af en række temakort vil Idan/CISC angive, hvor mange borgere der er om de enkelte faciliteter i kommunens forskellige lokal- /byområder og herunder, om der er væsentlige aspekter, kommunen skal være opmærksom på i forhold transport til og fra idrætsfaciliteter. Dertil vil Idan/CISC for at arbejde sig ind på idrætslivet i kommunen og dets aktuelle tilstand og behov gennemføre en række interview eller fokusgrupper med nøgleaktører på idrætsområdet i Ringsted Kommune: Forskellige forvaltninger, facilitetsansvarlige, institutioner, foreninger m.v. De relevante interviewpersoner udvælges af Idan/CISC i konsultation med forvaltningen. I undersøgelsen inddrages desuden til perspektivering tidligere analyser som eksempelvis CISC s undersøgelse af idrætsfaciliteter i Ringsted Kommune fra Samlet set vil de ovenstående kilder give et solidt overordnet statusbillede af idrætslivets vilkår og de senere års tendenser i idrætslivet i Ringsted Kommune og bidrage til at kvalificere de kvantitative undersøgelser, som skitseres i det følgende. Baggrundskapitlet indgår i det relevante omfang i den afsluttende hovedrapport. 2) Kapacitetsbenyttelsesanalyse af udvalgte idrætsfaciliteter Efter nærmere aftale med Ringsted Kommune foretager Idan/CISC en undersøgelse af kapacitetsudnyttelsen i udvalgte indendørs faciliteter i kommunen. Analysen bygger på følgende elementer: 1) Kommunal statistik vedrørende lokalefordeling/booking af de kommunale idrætsfaciliteter, lokaleudlånsregler og stikprøveresultater/-undersøgelser af kapacitetsudnyttelse udført af Ringsted Kommune selv. Bl.a. med udgangspunkt i Ringsted Kommunes egne stikprøveundersøgelser samt interview med relevante aktører fra kommune/idrætsliv undersøger Idan/CISC desuden på et overordnet niveau brug og kapacitetsudnyttelsen af de væsentligste udendørsfaciliteter som f.eks. boldbaner (græs og kunstgræs). 2 Mulige kommuner der kan sammenlignes med: Ballerup, Allerød, Rudersdal, Frederikssund, Varde, Halsnæs, Hvidovre og Gladsaxe Kommuner. 16

17 2) En kapacitetsudnyttelsesanalyse, der baserer sig på observation i alle involverede lokaler, som efter nærmere aftale omfatter eksempelvis store idrætshaller, idrætslokaler, gymnastiksale og svømmefaciliteter i hele åbningstiden på hverdage i to udvalgte uger i efteråret 2015 (eksempelvis uge 44 og 46) i Ringsted Kommune. Optællingen vil give detaljerede statistiske data på de faktiske brugere, antallet af udøvere, udnyttelse af gulvarealer, kønsfordeling, alder, idrætsgren, organisering etc., og det vil være muligt at sammenligne og perspektivere resultaterne med lignende undersøgelser udført i bl.a. Rudersdal, Allerød, Assens, Ballerup, Hvidovre, Varde, Gladsaxe og Halsnæs kommuner. Personaleressourcer til gennemførelse af kapacitetsudnyttelsesmålinger i de omfattede faciliteter er ikke medregnet i undersøgelsens budget, da Ringsted Kommune som udgangspunkt selv forpligter sig til at stille uvildigt personale til rådighed for registreringen i faciliteterne. Dette er en ganske omfattende opgave. Som udgangspunkt må det påregnes, at der kræves tilstedeværelse af en person i ca. 10 minutter hver time, de udvalgte faciliteter er booket i løbet af dagen (én person kan maksimalt dække fire faciliteter i timen afhængigt af afstand mellem faciliteter). Såfremt Ringsted Kommune ønsker at uddelegere hele eller dele af opgaven til Idan/CISC, må der påregnes en merpris på kr. pr. time (alt efter løsning i forhold til rekruttering af registranter), og Idan/CISC har brug for et varsel på ca. seks uger, hvis Idan/CISC forventes at stille personale til registreringen i alle eller nogle af de udvalgte faciliteter. Idan/CISC validerer fremgangsmåden og instruerer det udvalgte personale om undersøgelsens metode og udfyldelse af registreringsskemaerne, ligesom Idan/CISC står for den efterfølgende inddatering, analyse og afrapportering af kapacitetsudnyttelsesmålingerne. Resultaterne af de to delundersøgelser kombineres til en samlet analyse, hvor, det er muligt at tegne et overordnet billede af udnyttelsen af de kommunale faciliteter. Det gøres i forhold til følgende mål: 1) Andel tider på tværs af lokaler, der er booket til foreninger/brugere (lokaleefterspørgsel). 2) Andel af den samlede tilgængelige åbningstid, der er udnyttet til aktivitet (samlet udnyttelse). 3) Fremmøde og udnyttelse af bookede tider af foreninger og andre brugere (fremmøde). 4) Perspektivering i forhold til andre kommuner/sammenlignelige faciliteter. Tilsammen med information om brugere af de forskellige faciliteter (køn, alder, aktivitetstype mm.) opnår kommunen et detaljeret indblik i, hvad der reelt sker i de kommunale faciliteter, og erhverver sig gode betingelser for at optimere driften i fremtiden og optimere udnyttelse og udvikling af de eksisterende lokaler i dialog med foreninger og andre brugere, lige som kapacitetsudnyttelsen er et godt udgangspunkt for drøftelser om fremtidige anlægsbehov. 17

18 3/5) Analyse af borgere og brugeres anvendelse af og ønsker til idrætsfaciliteter i kommunen og brug af faciliteter i nabokommuner Analyse af borgere (børn og voksne) og organiserede brugeres (foreninger og institutioners) anvendelse og vurdering af idrætsfaciliteterne samt deres ønsker til faciliteternes udvikling og udbygning. Der sættes som ekstraydelse fokus på folkeskolers ønsker og behov for idrætsfaciliteter i ly af folkeskolereformen. Undersøgelserne løses gennem tre spørgeskemaundersøgelser: Undersøgelse blandt alle børn og unge fra (foreslået) 4. til 10. klassetrin på kommunens folkeskoler (delundersøgelse 3). Undersøgelse af et repræsentativt udsnit af voksne borgere i Ringsted Kommune (delundersøgelse 3). Undersøgelse blandt alle brugere (foreninger, folkeskoler, kommunale institutioner og andre brugere) i de kommunale idrætsfaciliteter (delundersøgelse 5). Ad 1) Webbaseret undersøgelse blandt alle elever fra 4. til 10. klassetrin på alle folkeskoler i Ringsted Kommune om deres anvendelse af og benyttelse af forskellige typer af faciliteter, naturområder, byområder m.v. til idræt, motion, bevægelse og leg i kommunen/nabokommuner samt ønsker i forhold til aktivitetsmuligheder og anlæg. Undersøgelsen spørger ligeledes ind til elevernes syn på idrætsundervisning og fysisk aktivitet i skolen i lyset af folkeskolereformen. Privatskolerne i kommunen inviteres ligeledes til at deltage i undersøgelsen. Undersøgelsen foretages gennem de kommunale folkeskoler, og udføres i en undervisningstime i september-oktober Idan/CISC udfærdiger materiale om undersøgelsens udførelse, instruktion til skoleleder/lærer mm. og introducerer undersøgelsen for alle relevante parter. Undersøgelsen af skoleelevers idrætsvaner i kommunen forudsætter skolernes aktive medvirken og engagement. Særlige spørgsmål om skolereformen og fysisk aktivitet kan i samarbejde med skolerne indarbejdes i spørgeskemaet. Ad 2) Webbaseret undersøgelse af et tilfældigt udtræk på voksne borgere i Ringsted Kommune i september-oktober 2015 om deres anvendelse af og benyttelse af forskellige typer af faciliteter, naturområder m.v. til idræt og motion i kommunen/nabokommuner samt ønsker i forhold til aktivitetsmuligheder og anlæg. Udtrækket skal indeholde navn, alder, køn, adresse og GIS-koordinat. Som forberedelse af delanalysen om Ringsted som idrætsdestination undersøger spørgeskemaet desuden Ringsted-borgernes transport- og tilskuer/brugervaner i forhold til idræts-/fritidstilbud i kommunen og andre kommuner, herunder eksempelvis transport til eliteidrætsbegivenheder, skyde-, skøjte- og svømmefaciliteter samt deltagerbaserede events. 18

19 Undersøgelsen må forventes at give en svarprocent på pct. med én rykkerrunde, hvilket vil betyde, at tallene i forhold til generel idrætsdeltagelse ikke vil være repræsentative, men undersøgelsen vil give et solidt indblik i den aktive del af befolkningens anvendelse af og ønsker til konkrete faciliteter og områder i kommunen. Undersøgelsen gennemføres ved at sende et brev (afsendt fra Ringsted Kommune i samarbejde med Idan/CISC) til de udvalgte borgere, der via et elektronisk link kan besvare spørgeskemaet. Ringsted Kommune stiller brevpapir/kuverter til rådighed og betaler porto for udsendelsen samt evt. udgifter til dataudtræk af adresser. Udgifter til en evt. rykker for at øge svarprocenten vil udelukkende indebære ekstra omkostninger til brevpapir/kuverter og porto. Det undersøges, om der kan ske besparelser ved delvist at benytte Ringsted Kommunes borgerpanel, men som udgangspunkt anbefales denne løsning ikke af repræsentativitetshensyn. Ad 3) Alle foreninger og andre organiseringsformer, der benytter idrætsfaciliteter i kommunen, (idrætsforeninger, andre foreninger, aftenskoler, skoler, skolefritidsordninger, fritidsklubber, daginstitutioner, virksomheder m.fl.), får tilsendt et spørgeskema (elektronisk survey) med spørgsmål om behov og ønsker til nye og bedre faciliteter og lokaler. Spørgeskemaet bygger på erfaringer fra tilsvarende undersøgelser i andre kommuner og tilpasses de lokale forhold i Ringsted Kommune. Der sættes særligt fokus på ønsker og behov til faciliteter i forbindelse med idrætsundervisning og fysisk aktivitet i folkeskolen. Ringsted Kommune leverer en adresseliste med adresse på alle organiserede brugere. Spørgeskemaet sendes i september-oktober måned 2015 via og besvares elektronisk. Tilsammen vil de tre spørgeskemaundersøgelser give et detaljeret billede af borgere og brugeres benyttelse og tilfredshed med de kommunale idrætsfaciliteter (og udearealer). Undersøgelsen vil være behjælpelig i forhold til at identificere henholdsvis gode og mindre gode aspekter ved kommunens faciliteter, og dermed være væsentlige i forhold til at skabe forbedringer og udvikling. Undersøgelserne vil også være afgørende i blotlægning af ønsker til eventuelle kommende faciliteter. Endelig vil undersøgelsen kunne identificere ude- og byområder, der kan tages (mere) i brug i forbindelse med bevægelse og leg. De to borgerundersøgelser vil desuden give et meget solidt indblik i Ringsted borgernes idræts- og motionsvaner, som vil være et godt afsat for at udfærdige en idrætspolitik/revidere kommunens foreningspolitik. I borgerundersøgelserne inddrages desuden GIS-informationer. Det vil hermed være muligt at undersøge, hvor langt de enkelte borgere bevæger sig for at dyrke idræt, og herunder om der er facilitetstyper, som er underrepræsenteret i visse dele af kommunen. Endeligt vil borgerne også blive bedt om at angive, om de anvender faciliteter uden for kommunen og i givet fald hvilke. Viden herom vil indgå i perspektiveringen af fremtidige anlægsbehov eller analyse af samarbejdsmuligheder med andre kommuner. 19

20 Metoden for gennemførelse af borger- og brugerundersøgelser er udviklet af CISC og velafprøvet i flere tilsvarende undersøgelser. 4) Undersøgelse af foreningslivet i kommunen På basis af den indledende kortlægning af idrætten i Ringsted Kommune og kapacitetsundersøgelsen gennemfører Idan/CISC en spørgeskemaundersøgelse blandt samtlige frivillige folkeoplysende foreninger (og evt. øvrige foreninger) i Ringsted Kommune. Undersøgelsen skal dels afdække foreningernes behov, holdninger og ønsker til idrætsfaciliteter i kommunen, dels give indblik i foreningernes aktivitetstilbud, målgrupper, frivillighed/ledelse og økonomiske forhold. Undersøgelsen vil også sætte fokus på samarbejdsflader mellem foreninger og andre aktører (herunder kommunen og folkeskolerne). Formålet med foreningsundersøgelsen er at skabe et stærkt grundlag for den efterfølgende udviklingsproces for foreninger og ledere i kommunens idrætsliv samt at skabe et indtryk af foreningernes generelle udfordringer og ønsker. 20

IDRÆTSFACILITETER I BALLERUP KOMMUNE

IDRÆTSFACILITETER I BALLERUP KOMMUNE IDRÆTSFACILITETER I BALLERUP KOMMUNE Faciliteter, foreninger og borgere på idrætsområdet i Ballerup Kommune. Projekttilbud 29. juni 2014 Henrik H. Brandt Indhold Projektbeskrivelse tilbud... 3 Undersøgelsens

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Kapacitetsanalyse som inspiration til bedre drift

Kapacitetsanalyse som inspiration til bedre drift Kapacitetsanalyse som inspiration til bedre drift 3 spørgsmål Kapacitetsudnyttelse måler andelen af tid inden for givent tidsrum en facilitet er i brug til aktivitet Idrættens største udfordringer III

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

EVALUERING AF SPEJDERHYTTER

EVALUERING AF SPEJDERHYTTER EVALUERING AF SPEJDERHYTTER Opstartsmøde, mandag d. 5. juli 2010 DAGSORDEN Præsentation af deltagere Baggrund for evalueringen, v. Jakob Færch, LOA Evalueringens formål Overblik over evalueringsaktiviteter

Læs mere

Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor

Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor Bilag 1. Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor Projektbeskrivelse for et forsknings- og udviklingsprojekt. Bjarne Ibsen, Professor og centerleder. Center for forskning i Idræt, Sundhed

Læs mere

Idrætssektorens Udviklingsforum

Idrætssektorens Udviklingsforum Opstartsseminar NRGi Arena, Aarhus 13. april 2015 Martin Hedal martin.hedal@idan.dk Henrik H. Brandt henrik.brandt@idan.dk Idrætssektorens Udviklingsforum Velkommen PROGRAM 10.00-11.00 Introduktion og

Læs mere

Fremtidens idræts- og foreningsliv + faciliteter?

Fremtidens idræts- og foreningsliv + faciliteter? Fremtidens idræts- og foreningsliv + faciliteter? Jens Høyer-Kruse Institut for Idræt og Biomekanik Syddansk Universitet 2014 Odsherred Kommune (62 ud af 93 ifølge DIF-rapport) Ros til DIF for at forsøge

Læs mere

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole ne i Space Samme indsatser i alle kommuner Efter nærmere dialog med Syddansk Universitet stiller hver deltagende kommune i Space med to folkeskoler placeret i byzoner. Der sættes en række indsatser i gang

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Nye stier i den kommunale idrætspolitik

Nye stier i den kommunale idrætspolitik Nye stier i den kommunale idrætspolitik Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Institut for Idræt og Biomekanik Har idrætspolitikken nået en korsvej? Men det sker, og så siger

Læs mere

Den danske befolknings idrætsvaner

Den danske befolknings idrætsvaner Den danske befolknings idrætsvaner Idrætskonference, Frederikssund, 13. november 2012 Trygve Buch Laub trygve.laub@idan.dk Selvejende, uafhængig institution under Kulturministeriet Forskning og overblik

Læs mere

Frem+dens idrætsanlæg i Aabenraa Kommune

Frem+dens idrætsanlæg i Aabenraa Kommune 19/05/15 Frem+dens idrætsanlæg i Aabenraa Kommune - haludviklingsproces! 18. Maj 2015 Opstartsmøde med repræsentanter for hallerne Aftenens program 18.30 Velkomst v. Kultur- og fri+dsudvalgsformand Tim

Læs mere

Idrætspolitik kan den gøre en forskel?

Idrætspolitik kan den gøre en forskel? Idrætspolitik kan den gøre en forskel? Bjarne Ibsen Professor og centerleder Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Har idrætspolitikken nået en korsvej? Men det sker,

Læs mere

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud Jobcenter Middelfart Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Marts 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Jobcenter Middelfart Analyse

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Langhøj på vej mod mere liv og aktivitet i Langhøjhallen

Langhøj på vej mod mere liv og aktivitet i Langhøjhallen Langhøj på vej mod mere liv og aktivitet i Langhøjhallen september 2014 - Hvem hjælper jer med opgaven Idrætsfaciliteter, analyse og rådgivning Udvikling og analyse af drift, organisering og aktiviteter

Læs mere

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Udkast til overordnet procesplan November 2014 Baggrund Det er af det forrige Byråd besluttet, at der skal iværksættes en evaluering af Skolestrukturen i

Læs mere

Referat Økonomiudvalget fredag den 23. marts 2012. Kl. 7:30 i Lokale på Sonnerupgaard

Referat Økonomiudvalget fredag den 23. marts 2012. Kl. 7:30 i Lokale på Sonnerupgaard Referat Økonomiudvalget fredag den 23. marts 2012 Kl. 7:30 i Lokale på Sonnerupgaard Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Kommissorium og ekstern konsulentbistand samlet plan

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Fritidsfaciliteterne i Fredensborg Kommune

Fritidsfaciliteterne i Fredensborg Kommune syddansk universitet institut for idræt og biomekanik Fritidsfaciliteterne i Fredensborg Kommune Bjarne Ibsen, Malene Thøgersen og Lau Tofft-Jørgensen 2013:1 Fritidsfaciliteterne i Fredensborg Kommune

Læs mere

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser...

Møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE. 1... Meddelelser... Møde i tirsdag den 15. februar 2005, kl. 17.00 i udvalgsværelse 2 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser... 2 2... Foreningsberetninger 2004... 2 3... Godkendelse af internt kursus for FDF Ballerup...

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

Der udbydes en undersøgelse af, hvilke faktorer der motiverer til henholdsvis flytning til og fra Danmark.

Der udbydes en undersøgelse af, hvilke faktorer der motiverer til henholdsvis flytning til og fra Danmark. Bilag 1 NOTAT Dato: 8. marts 2011 Kontor: Analyseenheden J.nr.: 10/28537 Sagsbeh.: MOL Projektbeskrivelse: Delundersøgelse 2 vedr. pendleres grænsebevægelser mv. Der udbydes en undersøgelse af, hvilke

Læs mere

Opgavebeskrivelse. Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it)

Opgavebeskrivelse. Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it) Opgavebeskrivelse Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it) 1 Bilag 1 til fastpriskontrakt: Kundens opgavebeskrivelse Indledning Kunden ønsker ekstern

Læs mere

Udbudsmateriale. Konsulentbistand til afholdelse af messe med temaet: Kvalitetsløft af feriehuse

Udbudsmateriale. Konsulentbistand til afholdelse af messe med temaet: Kvalitetsløft af feriehuse Udbudsmateriale Konsulentbistand til afholdelse af messe med temaet: Kvalitetsløft af feriehuse 1. Ordregiver Tønder Kommune, Kongevej 57, 6270 Tønder. Spørgsmål til opgaven skal stilles på mailadressen

Læs mere

Politisk stemmeaftale om idræt

Politisk stemmeaftale om idræt 6. maj 2014 Politisk stemmeaftale om idræt Der er enighed mellem regeringen (Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance

Læs mere

EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV

EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV Eksemplerne her er inspireret af konkrete kommunikationsaktiviteter og giver et bredt udsnit af den type aktiviteter, som gennemføres af de involverede aktører. EKSEMPEL

Læs mere

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00 Idrætskonference i Randers 2010 lørdag den 18. september 8:30-15:00 SIKR (Samvirkende Idrætsklubber i Randers) arrangerer i samarbejde med Kultur- og fritidsforvaltningen en konference for idrætsforeninger

Læs mere

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Indledning Aabenraa Kommune har igangsat en proces i forhold til udvikling af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter. En udvikling, der skal munde ud i et nybyggeri

Læs mere

Sund mad i hallen? Bliv Fyrtårn eller Frontløber og få succes med ny madkultur

Sund mad i hallen? Bliv Fyrtårn eller Frontløber og få succes med ny madkultur Sund mad i hallen? Bliv Fyrtårn eller Frontløber og få succes med ny madkultur I kan blive aktive medspillere og være med til at sætte dagsordenen for fremtidens idrætshaller. Søg om at blive Fyrtårn eller

Læs mere

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012.

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012. Godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget den 14. maj 2012. Handlekatalogets temaer (indsats = vi gør i politikken) Frivillige ledere Silkeborg Kommune letter de bureaukratiske krav til idræts- og fritidslivet

Læs mere

at der igen (2016) skal bespares penge i den samlede kommunale økonomi alt: 22,3 mill. Kroner, som et besparelsesforslag.

at der igen (2016) skal bespares penge i den samlede kommunale økonomi alt: 22,3 mill. Kroner, som et besparelsesforslag. Kære alle. Som I ved, er det første signal om, hvor bevæger skolevæsenets sig hen over de kommende år, ved forvaltningen Skole- Dagtilbud, på Børne og Skoleudvalgets møde den 14.04.2015. Hvad ved vi: at

Læs mere

Faciliteter og frivillighed

Faciliteter og frivillighed Faciliteter og frivillighed Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Institut for Idræt og Biomekanik Syddansk Universitet Forsamles og forenes om idræt Foreningsfrihed og forsamlingsfrihed

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012

Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012 Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012 Samarbejdsaftale Mellem Fonden Femern Belt Development CVR. nr. 30058356 Råhavegård, Maribovej 9 4960 Holeby (FFBD) og Erhvervsråd XXXXX Adresse Postnummer/By

Læs mere

Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik

Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik Kolding Kommune Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik Fritid og Idræt 13-11-2011 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vision... 4 Mission... 4 Strategi... 4 Brugerinddragelse... 5 De frivillige

Læs mere

CV oplægsholdere på Idan-konference i Vejen Idrætscenter

CV oplægsholdere på Idan-konference i Vejen Idrætscenter CV oplægsholdere på Idan-konference i Vejen Idrætscenter Listen opdateres løbende (senest opdateret den 6. maj 2011). Bjarne Ibsen Professor ved Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Sammenfatning af rapport fra Dansk Sundhedsinstitut: Lær at leve med kronisk sygdom Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt og rekruttering Anders Brogaard Marthedal Katrine Schepelern Johansen Ann

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Udvikling af Børne- og Skoleområdet

Udvikling af Børne- og Skoleområdet ORIENTERING Dec 14 Udvikling af Børne- og Skoleområdet I 2015 igangsættes en proces, der skal belyse og bearbejde de kommende års udvikling på dagtilbuds-, skole- og ungeområdet. I denne orientering er

Læs mere

unge og fodbold Kolde kendsgerninger om

unge og fodbold Kolde kendsgerninger om Kolde kendsgerninger om unge og fodbold Her kan du finde hurtige genveje til den store mængde af dokumentation om unges bevæggrunde for at til og fravælge fodbold og idræt i det hele taget. Tekst: Mads

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik SILKEBORG KOMMUNE Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik 2 Handlekatalog til realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommunes idræts-

Læs mere

Frivillighed i Dansk Svømmeunion

Frivillighed i Dansk Svømmeunion Frivillighed i Dansk Svømmeunion Baseret på den hidtil største undersøgelse af frivilligt arbejde i danske idrætsforeninger foretaget af Syddansk Universitet og Idrættens Analyseinstitut for Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5 Kommissorium Evaluering af den internationale dimension i folkeskolen Lærerne i folkeskolen har gennem mange år haft til opgave at undervise i internationale forhold. Det er sket med udgangspunkt i gældende

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

Slagelse Kommune. Fritidspolitik. Fritidslivet - en kommunal dynamo

Slagelse Kommune. Fritidspolitik. Fritidslivet - en kommunal dynamo Slagelse Kommune Fritidspolitik Fritidslivet - en kommunal dynamo Indholdsfortegnelse Forord... s. 3 1. Fritidspolitikkens områder visioner, opgaver og mål... s. 4 Samspil og medspil... s. 4 Visionen Fritidslivet

Læs mere

Nye arenaer på nettet

Nye arenaer på nettet Nye arenaer på nettet Internettet forandrer idrætten Projektet er støttet af: 2 X 10 10 facts om projektet 10 perspektiver fra rapporten 10 facts om projektet Nye arenaer på nettet 1. Udløber af andet

Læs mere

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub Tune IF Idrætsfritidsklub 1. Indledning: Tune IF har, i forbindelse med vor visionsudarbejdelse for alle vore aktiviteter, igen drøftet mulighederne for at etablere en Tune IF Idrætsfritidsklub. Tune IF

Læs mere

Invitation til at afgive tilbud på to delanalyser af potentialer og barrierer for fremme af brugen af bæredygtigt dansk træ i byggeriet

Invitation til at afgive tilbud på to delanalyser af potentialer og barrierer for fremme af brugen af bæredygtigt dansk træ i byggeriet OPGAV E BESKRIVELSE 10. juni 2015 Invitation til at afgive tilbud på to delanalyser af potentialer og barrierer for fremme af brugen af bæredygtigt dansk træ i byggeriet 1. Formål Der ønskes gennemført

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Trends i forebyggelsen - individrettet og strukturel forebyggelse

Trends i forebyggelsen - individrettet og strukturel forebyggelse Trends i forebyggelsen - individrettet og strukturel forebyggelse Bjarne Ibsen Professor og forskningsleder Institut for Idræt og Biomekanik Syddansk Universitet Danskerne lever ikke så lang tid, som de

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89. Aftaleformularen er

Læs mere

Et kunstprojekt i praksis

Et kunstprojekt i praksis 1 Et kunstprojekt i praksis Organisation, proces og ansvarsfordeling Om roller og ansvar Statens Kunstfond Statens Kunstfond er tilskudsyder og indgår i styregruppen for kunstprojektet. Statens Kunstfond

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen

Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen Sagsid 12/2938 1 Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Sagsid 12/2938 Daginstitutionerne Delrapport Børnehaven Bækdalen Baggrund Syddjurs Kommune ønsker, at borgerne

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

APV-nyhedsbrev nr. 1 marts 2015. INDHOLD APV og trivselsundersøgelsen 2015 Fysisk APV løbende APV Psykisk APV trivselsundersøgelsen

APV-nyhedsbrev nr. 1 marts 2015. INDHOLD APV og trivselsundersøgelsen 2015 Fysisk APV løbende APV Psykisk APV trivselsundersøgelsen APV-nyhedsbrev nr. 1 marts 2015 INDHOLD APV og trivselsundersøgelsen 2015 Fysisk APV løbende APV Psykisk APV trivselsundersøgelsen o Lokale spørgsmål Validering af arbejdsmiljøorganisationen og medarbejderne

Læs mere

Target People Danmark ApS Svendborgvej 45 l 5600 Faaborg l Tlf.: 60 47 23 33 l Cvr.: 31 42 82 89 l per@target-people.dk l www.target-people.

Target People Danmark ApS Svendborgvej 45 l 5600 Faaborg l Tlf.: 60 47 23 33 l Cvr.: 31 42 82 89 l per@target-people.dk l www.target-people. Bilag: Ansøgning om udviklingsstøtte til etablering af CAMPUS FAABORG. Dette materiale er en uddybning af ansøgningen, med fokus på en mere detaljeret beskrivelse af økonomierne i tidligere fremsendte

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Notat om opfølgning på brugerundersøgelsen af Tinglysningsretten fra marts 2012.

Notat om opfølgning på brugerundersøgelsen af Tinglysningsretten fra marts 2012. Tinglysningsretten Notat om opfølgning på brugerundersøgelsen af Tinglysningsretten fra marts 2012. Administrationen Majsmarken 5 9500 Hobro 8.30-15.00 Tlf. 99 68 58 00 Fax 99 68 58 01 SE. nr. 29-76-76-02

Læs mere

Projektbeskrivelse. 26. oktober 2011. DKR-nummer: 11-0123-0137. Forebyggelse af ungdomskriminalitet. Sagsbehandler: GLI

Projektbeskrivelse. 26. oktober 2011. DKR-nummer: 11-0123-0137. Forebyggelse af ungdomskriminalitet. Sagsbehandler: GLI Projektbeskrivelse 26. oktober 2011 Forebyggelse af ungdomskriminalitet Baggrund for projektet Udviklingen i ungdomskriminaliteten har gennemløbet en forandring gennem de seneste 20 år. De lovlydige er

Læs mere

Overblik over det danske arenamarked

Overblik over det danske arenamarked Overblik over det danske arenamarked Søren Bang Idrættens Analyseinstitut Frederikshavn, 24. februar 2009 Idrættens Analyseinstituts fokus på arenabyggerier: To undersøgelser af stadion- og arenabyggerier

Læs mere

Kære Hanne Frederiksen,

Kære Hanne Frederiksen, -Videresendt meddelelse med vedhæftet fil-- From: chbe@tdc.dk To: hafr@hillerod.dk CC: skole@hillerod.dk; lotte.beck@live.dk Subject: Anmodning om aktindsigt irt. høring om nytænkning af struktur i fritidstilbuddene

Læs mere

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal I folkeskolereformen indføres begrebet Åben skole. Målet er, at et forpligtende samarbejde mellem skolerne og omverdenen kan videreudvikles

Læs mere

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Sport & Fritid Foråret 2008 Side 1 af 10 Brugerundersøgelse vedr. tilfredsheden med aktivitetsstøtte og lokaletilskud Metode I november/december

Læs mere

Space. Faldende fysisk aktivitet blandt børn og unge! Aktiv transport - trafikreguleringer med større appel til gang og cykling i nærområdet

Space. Faldende fysisk aktivitet blandt børn og unge! Aktiv transport - trafikreguleringer med større appel til gang og cykling i nærområdet Forskningsprojekt i Trygfondens Forebyggelsescenter v/syddansk Universitet i samarbejde med Dansk Sundhedsinstitut, Region Syddanmark og kommuner i regionen Rum til fysisk aktivitet Projektet Space rum

Læs mere

Møde 4 i udviklingsgruppen

Møde 4 i udviklingsgruppen Møde 4 i udviklingsgruppen Målgrupper og aktiviteter Vejen, den 30. juni 2014 Tidsplan for udviklingsgruppens arbejde Møde Mål Dato Møde 1 Formål og tidsplan Marts Møde 2 Konkretisering April Møde 3 Møde

Læs mere

Introduktion af Space

Introduktion af Space Introduktion af Space Forskningsprojekt i Trygfondens Forebyggelsescenter v/syddansk Universitet i samarbejde med Dansk Sundhedsinstitut, Region Syddanmark og kommuner i regionen Rum til fysisk aktivitet

Læs mere

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland.

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbyder Opgaven bliver udbudt af projektet: Stærke turismekompetencer - Kvalitetsløft gennem online tilstedeværelse. Dette projekt

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16 13. marts 2014 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16 Indhold Indledning... 2 Formål... 2 Strategiske fokusområder for kommunikation... 2 Principper for kommunikationen... 3 Målgrupper... 5 Ansvar og organisering...

Læs mere

Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009

Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009 Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009 Alle landets kommuner kan søge om at blive en breddeidrætskommune. Bag initiativet med breddeidrætskommuner står Kulturministeriet i partnerskab

Læs mere

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har

Læs mere

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg.

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 1 Elitesport Aalborg 1 Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 2 Institutionens formål er: at styrke og vedligeholde talentudvikling

Læs mere

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen.

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen. Notat NIRAS Konsulenterne A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Lokale- og Anlægsfonden MULTIBANER Telefon 8732 3298 Fax 8732 3333 E-mail thi@niraskon.dk CVR-nr. 20940395 Notat vedrørende multibaner

Læs mere

Projektplan. Målbeskrivelse.

Projektplan. Målbeskrivelse. Projektplan. Målbeskrivelse. Problemfelt. Det centrale problemfelt er, at Litteraturfestivalen Ordskælvs målgruppe er unge mellem 15 og 30 år. Denne gruppe af mennesker har det været arbejdsgruppens primære

Læs mere

1. Opgaveforståelse. Udarbejdelse og implementering af strategi på beskæftigelsesområdet i Struer Kommune. 23. april 2013

1. Opgaveforståelse. Udarbejdelse og implementering af strategi på beskæftigelsesområdet i Struer Kommune. 23. april 2013 23. april 2013 Udarbejdelse og implementering af strategi på beskæftigelsesområdet i Struer Kommune 1. Opgaveforståelse Struer Kommune står i en situation, hvor beskæftigelsesindsatsen er udfordret af

Læs mere

Et godt børneliv et fælles ansvar

Et godt børneliv et fælles ansvar Et godt børneliv et fælles ansvar Programaftale Oktober 2005 Jytte Lau, Sussi Maale og Erik Hansen Programaftale for Et godt børneliv et fælles ansvar Denne programaftale er den overordnede ramme for det

Læs mere

Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse

Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse www.pwc.dk Foranalyse samarbejde mellem ni forsyninger Resultater af foranalyse Orienteringsmøde med borgmestre, økonomiudvalg, selskabsbestyrelser og direktører 5. Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1.

Læs mere

Udbud af og efterspørgsel efter pædagoger i Region Sjælland. Oplæg til møde i PPF-Sjælland den 31. marts 2009

Udbud af og efterspørgsel efter pædagoger i Region Sjælland. Oplæg til møde i PPF-Sjælland den 31. marts 2009 Udbud af og efterspørgsel efter pædagoger i Region Sjælland Oplæg til møde i PPF-Sjælland den 31. marts 2009 Introduktion Capacent Epinion er blevet anmodet om at præsentere et forslag til gennemførelse

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Én indgang for frivilligheden i København Vision Visionen er, at alle, der arbejder med frivillighed i København, gennem et center for

Læs mere

Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl.

Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl. Generelle retningslinjer for lokalefordeling og lån af lokaler i Faxe Kommune til folkeoplysende foreninger m.fl. Indhold 1. Udgangspunkt 2. Lovgrundlag 2.1 Generelle bestemmelser 2.2 Prioriteringer 3.

Læs mere

Bilag 2.1.1.Bestyrelsesrapport for perioden 3. kvartal 2012

Bilag 2.1.1.Bestyrelsesrapport for perioden 3. kvartal 2012 Bilag 2.1.1.Bestyrelsesrapport for perioden 3. kvartal 2012 Bestyrelsen skal løbende orienteres om Anti Doping Danmarks resultater, aktiviteter og initiativer. I det følgende rapporteres status for 3.

Læs mere

Drejebog for Etisk Regnskab for Silkeborg Biblioteks børnebrugere

Drejebog for Etisk Regnskab for Silkeborg Biblioteks børnebrugere Drejebog for Etisk Regnskab for Silkeborg Biblioteks børnebrugere DREJEBOGENS FORMÅL OG BAGGRUND Drejebogen har til formål at give et overblik over, hvordan fase 1 i projektet tænkes grebet an, hvilke

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Løbende evaluering i kommuner

Løbende evaluering i kommuner Angående Resultater af en spørgeskemaundersøgelse EVA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om løbende evaluering i større danske kommuner. Dette notat præsenterer hovedresultaterne af undersøgelsen.

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere

Revideret arbejdsplan, version 3

Revideret arbejdsplan, version 3 1 Nordplus Voksen toårigt udviklingsprojekt Syv online værktøjer til læringsvurdering Application ID: AD 2009_1 17497 03.10.2009 / hjv Revideret arbejdsplan, version 3 Indhold FORMÅL OG MÅL... 2 Formål

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Af Knud Ramian I bogens første udgave fandtes et kapitel om, hvordan man organiserer sig omkring et casestudie. Det indeholdt gode råd til dem, der skal

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT i foreningen livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til at motionere

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 496 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 496 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 496 Offentligt Kravspecifikation vedrørende Kortlægning af hadforbrydelser ofre og gerningsmænd KRAVSPECIFIKATION

Læs mere