årsberetning 2014 Ledelsespåtegning årsrapport 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "årsberetning 2014 Ledelsespåtegning årsrapport 2014"

Transkript

1 årsberetning 2014 Virksomhedsprofil Foreningen bips har til formål at udvikle og vedligeholde standarder og værktøjer som grundlag for øget produktivitet i byggeri, anlæg og drift; at understøtte implementeringen heraf samt at være videndelingsforum for medlemmerne. Udviklingen af værktøjer foregår i et samspil mellem foreningens virksomheder og sekretariatet. Værktøjer distribueres primært via hjemmesiden med adgang som abonnent. Ledelsens beretning Foreningen bips har i løbet af året arbejdet og udviklet inden for både sine traditionelle værktøjsområder og med større udviklingsprojekter som cuneco og Digitale kompetencer i byggeriet. Samtidig er der blevet arbejdet strategisk med at lancere Det ny bips. Denne titel dækker over mange nye initiativer i foreningen bips og betyder, at foreningen ved indgangen til 2015 tilbyder sine medlemmer: Gratis medlemskab, som også inkluderer personmedlemmer En ny fleksibel abonnementsstruktur, hvor værktøjerne er delt op i en Grundpakke og en række Pluspakker, inkl. muligheden for at abonnere på pakkerne enkeltvist En ny projektorganisation, hvor kortere, mere effektive projektforløb; tidligere brugerinddragelse og høringer, samt øget fokus på værktøjernes værdiskabelse vil være i højsædet Herudover er der i 2014 arbejdet på at integrere buildingsmart området yderligere ind i de øvrige bips aktiviteter. Dette vil betyde øget sammenhæng af buildingsmart elementer i bips værktøjer, samt etablering af et nyt internationalt udvalg, der skal koordinere og styrke alle bips aktiviteter, som har relation til internationalt udviklings- og standardiseringsarbejde. Der har i 2014 primært været fokuseret på at få færdiggjort en række igangværende projekter og på at skabe grundlaget for den fremtidige sammensætning og distribuering af værktøjer på et mere digitalt grundlag og herunder en bedre integration med de it-værktøjer, der anvendes af byggeriets virksomheder. Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2014 for foreningen bips. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Herlev, den 26. marts 2015 bips sekretariat Torben Klitgaard Adm. direktør bips sekretariat Gunnar Friborg Torben Klitgaard Søren Spile Helle Petersen Inge Kobberø Anne Gram Stig Neumann Kim Streuli Mette Øbro Kristine Dysgaard Foreningen bips Lyskær Herlev CVR-nr Hjemstedskommune Herlev Bestyrelse Lars Coling (formand) Niels Ole Karstoft (næstformand) Peer Leth Aksel Frandsen Kristian Hagemann Bent Feddersen Christian Koch René Kjærsgaard-Nielsen Lauritz Rasmussen Iben Koch 1

2 Det har betydet, at der mod slutningen af året er udviklet nye digitale platforme for bips værktøjerne. Dette sker i sammenhæng med udviklingsarbejdet i cuneco-projektet, hvor resultaterne ved udgangen af 2014 er fusioneret ind i foreningens samlede portefølje af værktøjer. CAD/bygningsmodel-området I 2014 er der på bygningsmodel-området blevet arbejdet med tegningsstandarderne for VVS, El og Bygningsautomatik. Tegningsstandarden for VVS har været i høring hen over sommeren og bliver udgivet i januar De store udfordringer har været at få cuneco-resultaterne færdige og koordinerede, så disse kunne afprøves og implementeres i virksomhederne i løbet af Dette er sket i regi af STARTprojekterne, som er en del af formidlingsinitiativet: Digitale kompetencer i byggeriet. Til trods for, at en del af byggeriets virksomheder fortsat er ramt af lavkonjunktur, er det lykkedes at fastholde abonnentfremgangen i 2014, og indtægter på kontingent og abonnementer bliver lidt højere end budgetteret. Aktivitetsniveauet har også været højt i 2014 særligt på grund af de to store tilskudsprojekter. Dog er der en forskydning i STARTprojekternes aktiviteter fra 2014 til De deraf følgende mindre indtægter i form af tilskud matches af tilsvarende færre omkostninger. Den samlede omsætning bliver således mindre end oprindeligt budgetteret, men uden at påvirke det samlede resultat. Som det fremgår af årsregnskabet, står foreningen godt rustet til at klare udfordringerne i 2015, og ledelsen anser derfor det samlede resultat som værende tilfredsstillende. Om værktøjs- og aktivitetsområderne I forbindelse med Tegningsstandarden for El samarbejdes nu med KASER, således at KASER standarden indarbejdes i den kommende bips tegningsstandard for El. Denne sendes i høring inden for de første 2 måneder af Tegningsstandard for bygningsautomatik sendes ligeledes i høring inden for de første 2 måneder af bips lagstruktur er også blevet opdateret og forventes udgivet i februar I 2014 er der gennemført en interviewrunde vedr. Opdeling af bygningsmodeller. Endelig udgivelse af resultatet forventes i februar Udførelsesområdet U106 Mangelinformation, Anvisning for digital mangelhåndtering og udveksling, blev færdiggjort i Publikationen fastlægger fælles begreber og datastruktur og har to bilag: En Excelmangelliste og en Xsd-fil med XML-struktur. Anvisningen giver vejledning om digital mangelhåndtering i mangelsystemer, i bygningsmodeller med BCF og i forbindelse med drift. Mod slutningen af året blev der afholdt et velbesøgt seminar om digital mangelinformation. Beskrivelsesområdet Beskrivelsesværktøjet udgør i dag et stort og fagligt kvalificeret produkt i bips (ca. 40 arbejdsbeskrivelser), der har en klar og konsistent struktur. Beskrivelsesværktøjet anvendes af ca. 390 virksomheder; primært virksomheder, der anvender det for udarbejdelse af beskrivelser. I 2014 har der været en jævn stigning af udførende virksomheder, der abonnerer på basisbeskrivelserne. En række beskrivelser er færdigrevideret eller klargjort til endelig høring i løbet af 2014: IT-kabling, Sikring, Byggesag, Plan for sikkerhed og sundhed, Ventilation, Træelementer leverance, Træelementer montage, og der er indført renoverings-afsnit i beskrivelser for El og Ventilation samt i Døre, vinduer og porte. Sidstnævnte har været støttet af Renovering 2010 (Grundejernes Investeringsfond og Realdania). Køling, Sprinkling, Beklædninger monterede samt Teknisk isolering udsendes til høring i de første kvartaler af Derudover er der udarbejdet kravspecifikation for en referencedatabase, der skal håndtere opdateringer af referencer i beskrivelserne, samt gøre det muligt at udtrække lister over disse. Beskrivelsesværktøjet har manglet opdatering på en række områder grundet manglende ressourcer i bips sekretariat. Disse udfordringer er nu ved at blive løst via nye ansættelser og yderligere anvendelse af eksterne, faglige redaktører. Derudover er der udarbejdet en omfattende analyse af de udførendes IT-kompetencer og behov. Analysen vil blive anvendt til at tilrettelægge en række kursustilbud til opkvalificering af de udførendes IT- kompetencer. Dels i regi af bips, men også i regi af andre af byggeriets organisationer. Aftaler og kommunikation I 2014 startede revisionsarbejdet med F102 Byggeriets IKT-specifikationer. bips igangsatte et forprojekt for at belyse efter hvilke principper, fremtidens IKT-aftale-værktøj skal fungere. I arbejdet blev brugererfaringer og -ønsker kortlagt med bred inddragelse af byggeriets parter gennem tre sparringsgrupper og workshops med organisationsdeltagelse. I alt deltog op mod 50 personer fra alle byggeriets brancher. A104 Dokumenthåndtering er blevet revideret i 2014 med inddragelse af mange brugerinput og genudgives i starten af 2015 i først en analog og derefter en digitaliseret version indlejret i bips redesignede hjemmeside. A104 er dermed det første bips værktøj, der digitaliseres. I 2014 igangsatte bips også i et samarbejde med Dansk Byggeris Alufacadesektion et projekt, som skal skabe et værktøj for Fordeling af projekteringsydelser for Glasfacader og -tage, kort kaldet A114. Projektets løsningsmodel tager udgangspunkt i A113, som er det tilsvarende redskab for Elementer af beton og letklinkerbeton, samt cunecos Informationsniveauer.

3 BuildingSMART-området I 2014 er IDM-metodeguiden om, hvordan man forbereder og udarbejder en Information Delivery Manual, og hvordan en sådan kvalitetssikres og anvendes, blevet oversat til engelsk. buildingsmart-forummet har afholdt to netværksmøder i København og Århus, og building SMART Nordic har afholdt seminar om beskrivelser. På bips konferencen fik deltagerne et godt indblik i anvendelsen af IFC og openbim illustreret i cases fra en række virksomheder var også året, hvor generalforsamlingen besluttede, at der skulle lægges en plan for en markant vækst i anvendelsen af buildingsmart elementer i bips aktiviteter. Bestyrelsen nedsatte efterfølgende en arbejdsgruppe med repræsentanter fra bips ledelse og fra buildingsmart-forummet. Arbejdsgruppen har udarbejdet en plan for den øgede integration mellem building SMART-området og bips værktøjer. Planen er godkendt af bestyrelsen og betyder bl.a., at buildingsmart integreres ind i bips øvrige fora, oprettelse af et nyt internationalt udvalg, samt at buildingsmart og bips værktøjer i højere grad samtænkes i fremtiden. Ved udgangen af 2014 fik bips tilsagn om en merbevilling til cuneco projektet til anvendelse frem til 30. juni Aktiviteterne, der gennemføres inden for rammerne af denne bevilling, vil være rettet mod udvikling af fælles egenskaber, en standard for objektbiblioteker samt en række nærmere specificerede apps. Alt sammen med henblik på yderligere at understøtte værdiskabelsen af CCS i byggeriet. Endelig har 2014 været året, hvor den digitale platform for CCS CCS-services er blevet udviklet. De første services på denne er klar til brug primo januar Alle virksomheder, der abonnerer på bips værktøjer, vil automatisk blive inviteret ind som brugere. Digitale kompetencer i byggeriet Projektets formål er at understøtte branchen i at implementere CCS. Projektet er finansieret af Region H og har derfor fokus på virksomheder i denne region. Projektets hovedaktivitet i 2014 har været at rekruttere virksomheder, bygherrer og it-leverandører til at deltage i STARTprojekter, dvs. skræddersyede implementeringsprojekter, hvor deltagerne får hjælp til at implementere CCS ud fra deres konkrete behov. 3 Den samlede plan for integration mellem buildingsmart og bips værktøjer præsenteres på bips generalforsamling til marts Videncenteret cuneco 2014 har i høj grad stået i færdiggørelsens tegn i cuneco. Året blev indledt med, at cunecos sidste fire høringsworkshops blev afholdt i januar og februar måned. Dette omfattede klassifikation af bygværksanvendelse, klassifikation af ressourcer, tilbudslister, måle- og prissætningsregler samt en samlet opsamling på CCS informationsstruktur med baggrund i projekter vedr. egenskaber og views. De afholdte høringsworkshops blev fulgt op af en behandling af de indkomne høringskommentarer samt udgivelse af færdige resultater i form af bl.a. klassifikationstabeller og produktblade hen over foråret og sommeren Alle resultater i form af klassifikation og egenskaber er løbende gjort digitalt tilgængelige via cunecoclassification.dk og cuneco apps. I forbindelse med, at den faglige udvikling i cuneco projektet blev afsluttet, blev cunecos styregruppe opløst i marts Siden er færdiggørelsesarbejdet blevet monitoreret af en gruppe bestående af formanden for cunecos faglige styregruppe samt bips formand. Alle STARTprojektmidlerne er disponerede ved udgangen af Der er indgået aftale om 9 STARTprojekter, som omfatter i alt 17 virksomheder og bygherrer, og yderligere 12 STARTaftaler forventes indgået primo 2015, svarende til i alt ca. 45 virksomheder i Region Hovedstaden. Udvikling af digitale værktøjer De bips værktøjer, der i dag er dokumentbårne, vil i fremtiden blive tilgængelige på en ny, digital webplatform. Det giver bedre muligheder for bl.a. virksomhedsspecifikke udgaver og dataopslag. I efteråret 2014 blev programmeringen af den nye platform indledt, og ved årsskiftet forelå en prototype. A104 Dokumenthåndtering er det første værktøj, der udkommer på webplatformen og forventes at udkomme ultimo marts Herefter følger en stribe andre bips-værktøjer, herunder CCS-publikationer. bips.dk blev redesignet sidst i 2014, så siden harmonerer med CCS Services og med bips kommende web-baserede værktøjer. Ændringen af bips.dk bestod i en design-ajourføring af overfladen. Sidens opbygning er uændret. Igennem hele 2014 har cuneco været involveret i projektet Digitale kompetencer til byggeriet, der har haft til formål at opkvalificere virksomheder i byggebranchen gennem anvendelse af CCS og diverse it-værktøjer, der implementerer CCS i forhold til byggeriets processer. Derudover har der løbende været afholdt møder med aktører i byggeriet som fx it-leverandører, virksomheder, undervisningsinstitutioner etc. med henblik på at supportere anvendelsen af CCS.

4 handlingsplan bliver året, der skal kulminere flere års udviklingsarbejde i foreningen. Både for de faglige værktøjer og for projektorganisationen bips. Efterfølgende skal fora ene udarbejde individuelle handlingsplaner med udgangspunkt i den fælles faglige strategi. De to store tilskudsprojekter, Videncenteret cuneco og formidlingsprojektet Digitale kompetencer i byggeriet, slutter med udgangen af juni Henover vinteren 2014/2015 færdiggøres resultaterne af cuneco projektet, og i regi af en række START-projekter implementeres de første elementer af CCS, som primært er klassifikation og identifikation, hos såvel byggeriets virksomheder som it-leverandører. Hertil kommer, at bips i 2015 lancerer en gradvis digitalisering og revision af bips værktøjerne på en ny web-platform mhp. at give alle abonnenter nemmere digital adgang til værktøjerne indledes også med lancering af en ny abonnementsstruktur, der skal gøre det lettere og mere fleksibelt at være medlem af foreningen såvel som abonnent på bips værktøjerne. Og på de indre linier skal en ny projektorganisation sikre, at bips værktøjer udvikles tættere på brugerne med bred repræsentation af alle byggeriets interessenter samt øget fokus på værktøjernes værdiskabelse. Der etableres en bred faglig styregruppe med mange nye medlemmer, og de faglige fora gøres bredere og åbne mod hele byggesektoren, bl.a. med etablering af et nyt Bygherre / Driftherreforum samt et Anlægsforum. Den faglige styregruppe, der har det overordnede faglige ansvar for projektarbejdet i bips, vil, i tæt samarbejde med alle forumdeltagere, udarbejde en faglig strategi, der skal danne ramme for den faglige ambition, retning og projektarbejde de nærmeste år. Strategien skal bidrage til, at alle i den faglige dialog og den faglige projektudvikling kan se sig som en del af en helhed. Effektive projektforløb med tidlige input fra brugere og it-udviklere vil blive nøgleord for den kommende projektudvikling og vedligeholdelse af bips eksisterende værktøjer. Og hertil kommer en øget integration af buildingsmart elementer i bips aktiviteter samt et øget internationalt fokus. bips går derfor 2015 i møde med ydmyghed, tilsat en fast tro på at være rammen for faglig sparring samt leverandør af relevante og værdiskabende de facto standarder og værktøjer på tværs af byggeriets samlede værdikæde. Om værktøjs- og aktivitetsområderne Beskrivelsesområdet Beskrivelsesværktøjet skal til stadighed holdes ajour, men også udvikles i forhold til brugernes behov og de digitale muligheder og krav, der ligger i tiden. Derfor har bips beskrivelsesforum igangsat udarbejdelsen af en handlingsplan for bips beskrivelsesværktøjet Handlingsplanen færdiggøres i første kvartal Hovedemner er fx: digitalisering og funktion i en BIM-verden, beskrivelsesværktøjet skal understøtte forskellige procesforløb samt kvalitet og målbarhed. Beskrivelsesværktøjet skal udvikles til at kunne fungere i en global verden og have et dynamisk samspil med omverdenen. bips installationsgruppe har i løbet af 2014 drøftet den fremtidige form og struktur for arbejdsbeskrivelser på installationsområdet. Strukturen fastlægges i første kvartal Der etableres i 2015 en referencedatabase til at holde styr på referencer og deres tilknytning til beskrivelser. Databasen udarbejdes i relation til CCS-serveren, som også skal håndtere egenskabsdata og referencer på disse.

5 En opmanding på beskrivelsesområdet vil i 2015 sikre den nødvendige opdatering af værktøjet. CAD/bygningsmodel-området Bygningsmodel-området vil i 2015 bestå af 2 fora: Bygningsmodel Design og Bygningsmodel Management. buildingsmart integreres i de to fora og nedlægges som selvstændigt forum. I starten af 2015 udgives Tegningsstandarder for 2D og 3D for Installationer samt Lagstruktur En revision af bips CAD manual 2008 er planlagt til at finde sted i sammenhæng med en digitalisering af værktøjet i løbet af Udover at inddrage medlemsvirksomhedernes nyeste erfaringer skal emneområderne: Guide om objekter, Tegningsstandarder, Lagstruktur, Opdeling af bygningsmodeller og Anvendelse af bygningsmodeller på byggepladsen tænkes ind i den fremtidige digitale udgave. der beskæftiger sig med dette område, vil kunne anvende til at definere grænseflader og ansvar i forbindelse med ydelser og leverancer. BuildingSMART-området Bestyrelsen har vedtaget en plan for øget integration mellem buildingsmart-området og bips værktøjer. Planen skal gennemføres i 2015 og betyder bl.a., at buildingsmart-forummet integreres ind i bips øvrige fora, oprettelse af et nyt internationalt udvalg, samt en større samtænkning af buildingsmart og bips værktøjer. Planen præsenteres på bips generalforsamling i marts Der er allerede nu planlagt en række aktiviteter, der har til formål at bringe de hidtidige udviklingsresultater fra bips og cuneco tættere på buildingsmart-standarderne. Disse aktiviteter omfatter: 5 Udførelsesområdet Udførelsesforum vil i 2015 fokusere på at udarbejde grundlaget for en fælles struktur for RFID samt sikre, at bips udvikling af Fremtidens IKT aftale har fokus på udførende virksomheder. Yderligere vil der blive arbejdet med CCS light for udførende. Derforuden vil forummet arbejde videre med udvikling af uddannelsesmateriale på baggrund af konklusionerne fra IKT analysen for udførende virksomheder fra 2014, eks. med henblik på at udvikle en BIM-guide for udførende virksomheder. Aftaler og kommunikation I 2015 igangsættes det store projekt for fremtidens IKT-aftaleværktøj baseret på de principper, forprojektet fastlagde i Det forventes, at der i løbet af 2015 foreligger et nyt forenklet og forbedret værktøj, der kan sikre, at alle parter kan definere deres IKT-ydelser i alle typer af projekter. Den nyreviderede udgave af A104 Dokumenthåndtering vil blive udgivet i digitaliseret form. Publikationen vil komme til at ligge indlejret i bips hjemmeside. Der vil samtidig blive mulighed for at tilgå metadata digitalt via serveren ccs.bips.dk samt at generere mappestrukturer og filnavne direkte fra hjemmesiden. Det forventes, at projektet A114 for Glasfacader og -tage vil resultere i et endeligt værktøj i form af en publikation, som alle, Koordinering mellem begreberne CCS Formål og building- SMART IDM (Information Delivery Manual). Udarbejdelse af IDM for klassifikation og identifikation med CCS. Udarbejdelse af IDM er for en række definerede formål i forbindelse med cuneco merbevilling i 1. halvår Udarbejdelse af mapping mellem CCS klassifikation af bygningsdele og IFC-standarden i samarbejde med norsk RLOM-projekt (Real Life Object Mapping). Udarbejdelse af dansk standard for objektbiblioteker med perspektivering til tilsvarende arbejder i bl.a. England og Norge, hvor man tager udgangspunkt i buildingsmart. Videncenteret cuneco I forbindelse med den merbevilling, som cuneco fik tilsagn om ultimo 2014, blev projektet forlænget fra at have slutdato den 31. december 2014 til nu at have slutdato den 30. juni Dermed skal det første halve år af 2015 bruges på at gennemføre de tre indsatsområder, der blev defineret i forhold til merbevillingen. Dette arbejde består overordnet set af to faglige udviklingsprojekter (Fælles egenskaber til branchen og Standard for objektbiblioteker) samt udvikling af en række apps (bl.a. Tilbudsliste, Informationsniveauer og Objektbibliotek).

6 anvendt regnskabspraksis 6 Til de faglige udviklingsprojekter vil der blive rekrutteret eksterne faglige personer, der får ansvaret for gennemførelse af aktiviteterne med bidrag fra udvalgte faglige eksperter. Udviklingen af apps vil blive styret af bips sekretariat, der vil stå for udarbejdelse af mock-ups med efterfølgende brugerreviews, hvorefter udviklingsopgaverne vil blive udbudt. Arbejdet i disse projekter vil blive monitoreret af en gruppe, der baserer sig på bips faglige styregruppe. Ud over merbevillingsprojekterne vil cuneco arbejde på færdiggørelsen af de resterende digitale CCS-services, som vil være tilgængelige fra primo marts Digitale kompetencer i byggeriet Projektet gennemfører de aftalte STARTprojekter frem mod afslutningen den Desuden planlægges det at afholde et mindre antal åbne CCS-kurser. Budget for 2015 Budgettet for 2015 er baseret på bips nye abonnementsstruktur, der indebærer, at medlemskabet er gjort gratis, således at indtægterne i altovervejende grad kommer fra salg af abonnementer, hhv. Grundpakke og Pluspakker. Bestyrelsen har som forudsætning for budget 2015 fastsat stigningerne på abonnementerne, således at de afspejler en mindre prisstigning generelt. Budget 2015 udviser et samlet underskud på kr Dette er ikke udtryk for et reelt driftsunderskud, men er alene udtryk for, at bestyrelsen i 2014 allokerede kr. 2,3 mio. til nødvendige ekstraprojekter. Differencen på kr er afholdt i Beskrivelsesområdet og CAD området har fået bevilget 1,3 mio. kr. til ekstraordinære udviklings- og opdateringsprojekter, og bestyrelsen afsatte ligeledes 1 mio. til integration af cunecos resultater i de øvrige bips værktøjer. Generelt Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Generelt om indregning og måling Foreningens aktiver og forpligtelser samt indtægter om omkostninger indregnes og måles systematisk og konsekvent i overensstemmelse med almindeligt anerkendte retningslinier under hensyntagen til foreningens art og omfang. Skat Foreningen er ikke skattepligtig bortset fra nettoindtægter af erhvervsmæssige aktiviteter. For regnskabsåret er nettoresultatet af disse aktiviteter negativ, hvorfor der ikke påhviler foreningen nogen skat. Obligationsbeholdning Obligationer måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen. Værdireguleringer indregnes i resultatopgørelsen. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. Forpligtelser Forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Ekstrabevillingen tages fra opsparede midler i bips egenkapital. En egenkapital, der er forøget de seneste år, da midler fra nogle af værktøjsområderne ikke er kommet i anvendelse. Underskuddet på budgettet for 2015 bringer dermed egenkapitalen på et niveau, der ligger lidt over 2012-niveauet. Budget 2015 fremlægges på generalforsamlingen til medlemmernes godkendelse.

7 den uafhængige revisors påtegning Til medlemmerne i Foreningen bips Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Foreningen bips for regnskabsåret 1. januar december 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Supplerende oplysning vedrørende forståelse af revisionen Budgettet har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. København, den 26. marts 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Henrik Wellejus statsautoriseret revisor 7

8 resultatopgørelse pr og budget for Resultat 2014 Resultat 2013 Budget 2015 Note kr. kr. (ej revideret) kr. Indtægter Kontingenter Abonnementer Royalty Projekttilskud/Honorarer Andre indtægter Indtægter Omkostninger Honorar til medlemmer Honorar til sekretariatet Markedsføring, generelt Nyhedsblad Hjemmeside Seminarer og konferencer Publikationer Administrativt sekretariat Øvrige omkostninger Omkostninger Resultat før finansielle poster Finansielle poster Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat

9 balance pr. 31. december 2014 noter Note kr. kr. Note Projekttilskud kr. kr. 9 Aktiver IT udstyr Anlægsaktiver Debitorer Projekttilgodehavender Tilgodehavende moms Øvrige tilgodehavender Periodeafgrænsning Tilgodehavender Øvrige Periodiseret forudbetaling Digitale kompetencer Periodiseret forudbetaling Cuneco Note 2 I posten Øvrige omkostninger er honorar til forretningsudvalget indeholdt med kr Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Note Overført overskud kr. kr. Aktiver i alt Passiver Indskud fra organisationer Indskud fra andre medlemmer Overført overskud Egenkapital Saldo 1. januar Årets resultat Saldo 31. december Note Anlægsaktiver kr. Leverandørgæld Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver i alt Kostpris Tilgang Kostpris Afskrivninger Årets afskrivninger Afskrivninger Regnskabsmæssig værdi

bipsnyt 1 : 15 læs om: 6 resultater fra BIM Survey 14 bips-direktør besvarer kritiske spørgsmål 19 generalforsamling 2015 30 ny software: Dynamo

bipsnyt 1 : 15 læs om: 6 resultater fra BIM Survey 14 bips-direktør besvarer kritiske spørgsmål 19 generalforsamling 2015 30 ny software: Dynamo bipsnyt 1 : 15 læs om: 6 resultater fra BIM Survey 14 bips-direktør besvarer kritiske spørgsmål 19 generalforsamling 2015 30 ny software: Dynamo vil du være med til at udpege bips faglige mål? indhold

Læs mere

1 : 14. bipsnyt. læs om:

1 : 14. bipsnyt. læs om: bipsnyt 1 : 14 læs om: 4 forslag om at ændre bips vedtægter 6 to nye beskrivelser 14 de første bygherrer stiller krav om CCS 19 generalforsamling 27. marts 28 passivhusberegning med et snuptag nye tider,

Læs mere

bips nyt 1 / 2007 3 4 bips årsrapport 2006 3 4 Indtryk fra BIM praksis i Finland 3 4 3D arbejdsmetode til lufthavne i Oman byggeri

bips nyt 1 / 2007 3 4 bips årsrapport 2006 3 4 Indtryk fra BIM praksis i Finland 3 4 3D arbejdsmetode til lufthavne i Oman byggeri byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde 3 4 bips årsrapport 2006 3 4 Indtryk fra BIM praksis i Finland 3 4 3D arbejdsmetode til lufthavne i Oman bips nyt 1 / 2007 bips 1 / 2007 1 Ny fokus

Læs mere

1 : 13. bips nyt. læs om:

1 : 13. bips nyt. læs om: byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips nyt 1 : 13 læs om: 4 nye offentlige krav d. 1. april 20 generalforsamling 2013 36 produktionsplanlægning på superhospital 40 bygningsmodeller

Læs mere

1 : 12. bipsnyt. læs om:

1 : 12. bipsnyt. læs om: bipsnyt 1 : 12 læs om: 5 stor revision af Beskrivelsesværktøjet 10 cuneco classification system 18 generalforsamling d. 28. marts 28 Københavns Ejendommes ambitiøse plan 32 bygningsmodeller på tabletcomputeren

Læs mere

bips nyt 1/ 2011 Ny hjemmeside i luften Kick-off for Videncentret Generalforsamling 24. marts Årsberetning 2010 og Handlingsplan 2011 Ti skarpe om DBK

bips nyt 1/ 2011 Ny hjemmeside i luften Kick-off for Videncentret Generalforsamling 24. marts Årsberetning 2010 og Handlingsplan 2011 Ti skarpe om DBK byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Ny hjemmeside i luften Kick-off for Videncentret Generalforsamling 24. marts Årsberetning 2010 og Handlingsplan 2011 Ti skarpe om DBK SketchUp hos

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING ÅRSRAPPORT

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET GEVINSTER BEDRE LØSNINGER MÅL

Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET GEVINSTER BEDRE LØSNINGER MÅL Årsberetning 2010 EFFEKTIVITET MÅL GEVINSTER BEDRE LØSNINGER Indholdsfortegnelse Mission og forretning 2 KOMBIT kommunernes it-fællesskab 3 Kort fortalt 3 Forretningsidé 4 Mission 4 Sådan skaber KOMBIT

Læs mere

Hejrevej 43 2400 København. CVR-nr. 19 17 48 83. Årsrapport (30-12-1899..31-12-2012) Bestyrelsesmøde afholdt 14. marts 2013. Anne Lindhardt Dirigent

Hejrevej 43 2400 København. CVR-nr. 19 17 48 83. Årsrapport (30-12-1899..31-12-2012) Bestyrelsesmøde afholdt 14. marts 2013. Anne Lindhardt Dirigent 2 Hejrevej 43 2400 København CVR-nr. 19 17 48 83 Årsrapport 2012 (30-12-1899..31-12-2012) Bestyrelsesmøde afholdt 14. marts 2013 Anne Lindhardt Dirigent Indholdsfortegnelse Side Nøgletalsoversigt 2008-2012

Læs mere

Hestevæddeløbssportens FinansieringsFond CVR-nr. 10 17 06 21. Årsrapport 2012

Hestevæddeløbssportens FinansieringsFond CVR-nr. 10 17 06 21. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Hestevæddeløbssportens FinansieringsFond

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Indledning Udbetaling Danmark i 2012 - kort fortalt 3 Hoved- og nøgletal 4. Ledelsens beretning Ledelsens beretning 5

Indledning Udbetaling Danmark i 2012 - kort fortalt 3 Hoved- og nøgletal 4. Ledelsens beretning Ledelsens beretning 5 Årsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Indledning Udbetaling Danmark i 2012 - kort fortalt 3 Hoved- og nøgletal 4 Ledelsens beretning Ledelsens beretning 5 Regnskab Ledelsens regnskabspåtegning 18 Intern

Læs mere

Indledning Udbetaling Danmark i 2011 - kort fortalt 3. Ledelsens beretning Ledelsens beretning 4

Indledning Udbetaling Danmark i 2011 - kort fortalt 3. Ledelsens beretning Ledelsens beretning 4 Årsrapport 2011 Indhold Indledning Udbetaling Danmark i 2011 - kort fortalt 3 Ledelsens beretning Ledelsens beretning 4 Regnskab Ledelsens regnskabspåtegning 9 Intern revisions erklæringer 10 Den uafhængige

Læs mere

Groupcare A/S. Årsrapport for 2010. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Dirigent

Groupcare A/S. Årsrapport for 2010. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Dirigent Groupcare A/S CVR-nr. 29 52 15 49 Årsrapport for 2010 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Athos Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Nimbusparken

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 DANSK SYGEPLEJERÅD

ÅRSRAPPORT 2012 DANSK SYGEPLEJERÅD ÅRSRAPPORT 2012 DANSK SYGEPLEJERÅD 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Dansk Sygeplejeråd... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors erklæringer... 6 Ledelsesberetning for Dansk Sygeplejeråd...

Læs mere

Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 ---------------

Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 --------------- Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 --------------- INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... 1 Hovedbestyrelsens godkendelse/ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3

Læs mere

bips nyt 4/ 2010 Videncenteret tager fat Ny IKT-bekendtgørelse Hold styr på projektdata med beskrivelsesværktøjet TEMA: De store hospitalsbyggerier

bips nyt 4/ 2010 Videncenteret tager fat Ny IKT-bekendtgørelse Hold styr på projektdata med beskrivelsesværktøjet TEMA: De store hospitalsbyggerier byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Videncenteret tager fat Ny IKT-bekendtgørelse Hold styr på projektdata med beskrivelsesværktøjet TEMA: De store hospitalsbyggerier BIM og Lean bips

Læs mere

CENTER FOR OFFENTLIG KOMPETENCEUDVIKLING ÅRSRAPPORT

CENTER FOR OFFENTLIG KOMPETENCEUDVIKLING ÅRSRAPPORT Tlf.: B7 106300 randersøbdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret revisions aktieselskab Thors Bakke 4, 2., Box 4002 OK-B900 Randers C CVR-nr. 20222670 CENTER FOR OFFENTLIG KOMPETENCEUDVIKLING ÅRSRAPPORT

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Virksomhedsoplysninger 4. Ledelsespåtegning 5. Den uafhængige revisors erklæringer 6. Hoved- og nøgletal 8. Ledelsesberetning 9

Indholdsfortegnelse. Virksomhedsoplysninger 4. Ledelsespåtegning 5. Den uafhængige revisors erklæringer 6. Hoved- og nøgletal 8. Ledelsesberetning 9 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Hoved- og nøgletal 8 Ledelsesberetning 9 Anvendt regnskabspraksis 14 Resultatopgørelse

Læs mere

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 30 21

Læs mere

Mentor IT A/S CVR-nr. 25576861. Årsrapport 2013/14

Mentor IT A/S CVR-nr. 25576861. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk Mentor IT A/S CVR-nr. 25576861 Årsrapport

Læs mere

bipsnyt 2 : 12 læs om: 4 beslutninger fra generalforsamlingen 5 bips konference 2012 19 nye cuneco-projekter 32 objekter fra materialeproducenterne

bipsnyt 2 : 12 læs om: 4 beslutninger fra generalforsamlingen 5 bips konference 2012 19 nye cuneco-projekter 32 objekter fra materialeproducenterne bipsnyt 2 : 12 læs om: 4 beslutninger fra generalforsamlingen 5 bips konference 2012 19 nye cuneco-projekter 32 objekter fra materialeproducenterne forretningsmodellen for cuneco-resultaterne tager form

Læs mere

Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3. Påtegninger Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6

Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3. Påtegninger Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 INDHOLD Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Årsregnskab 1. januar 31. december 2013 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Foreningen Danske Hospitalsklovne. CVR-nr. 27 15 06 32

Foreningen Danske Hospitalsklovne. CVR-nr. 27 15 06 32 Foreningen Danske Hospitalsklovne CVR-nr. 27 15 06 32 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om virksomheden 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar

Læs mere

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711

JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 JORTON HOLDING ÅRSRAPPORT 2013 2014 JORTON HOLDING A/S CVR NR. 31346711 Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Procesevaluering af CUNECO. Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet

Procesevaluering af CUNECO. Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet Procesevaluering af CUNECO Videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet Procesnotat nr. 8 Februar 2014- september 2014 Rasmus Øivind Nielsen & Christian Koch Casper Siebken Schultz

Læs mere