Næstved Varmeværk modtager normalt størstedelen af sin varme fra AffaldPlus, som producere kraftvarme baseret på affald og naturgas.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Næstved Varmeværk modtager normalt størstedelen af sin varme fra AffaldPlus, som producere kraftvarme baseret på affald og naturgas."

Transkript

1 CO2- overvågningsplan for Næstved Varmeværk Åderupvej 22, 4700 Næstved P-nr.: Produktionsenhedens driftsleder: Næstved Varmeværk Status for Overvågningsplan: Signeret version indsendt til Energistyrelsen den Beskrivelse af produktionsenheden (a) Beskrivelse af produktionsenheden og dens aktiviteter: Næstved Varmeværk modtager normalt størstedelen af sin varme fra AffaldPlus, som producere kraftvarme baseret på affald og naturgas. Varmen leveres fra AffaldPlus til varmeværket via vekslere til henholdsvis Åderupvej og Sct. Jørgens Park. Værket har såvel på Åderupvej som på andre adresser kedler stående standby til at producere spids- og reservelast. For Åderupvej gælder følgende: Værket har 4 kedler, som benævnes VK 100, VK 200, VK 300 og VK 400. Alle kedler kører på naturgas. Der forefindes måler til afregning af varme modtaget fra AffaldPlus. Der forefindes ligeledes måler til måling af den samlede produktion ab central. Forskellen mellem de to målere vil være den del der er produceret på naturgas. Der er gasmåler for afregning af forbrugt gas. (b) Diagram over kildestrømme mv. på produktionsenheden: Uploadet dokument: Kildestrømme og nødplan - ÅDV.pdf (c) Omfattede anlæg på produktionsenheden (emissionskilder): Anlæg nr. Anlæg navn MW indfyret kapacitet Anvender kun biomasse 1 Danstoker kedel VK ,90 Nej Ja 2 Danstoker kedel VK ,90 Nej Ja 3 Danstoker kedel VK ,00 Nej Ja 4 Danstoker kedel VK ,00 Nej Ja Anvendes i EPT* Installeret dato Skrottet dato * Energiproducenttælling (d) Liste over CO2-kvoteaktiviteter i henhold til Annex I i CO2-kvotedirektivet: CO2-kvoteaktivitet Forbrænding af brændsel Total kapacitet for aktivitet Enhed for kapacitet 45,80 MW indfyret effekt CO2 Drivhusgas

2 2. Produktionsenhedens CO2-emissioner (a) Kildestrømme, som anvendes på produktionsenheden Kildestrøm Supplerende navn Naturgas Forventet årlig CO2- emission i ton Kategori 10 Ubetydelig Tilknyttede anlæg Danstoker kedel VK 100 Danstoker kedel VK 200 Danstoker kedel VK 300 Danstoker kedel VK 400 Anvendes kildestrømmen delvist Beskrivelse af opgørelse ved anvendelse til andre til formål andre formål? Nej (b) Anslåede samlede årlige emissioner: Anslået årlig emission Produktionsenhedens kategori Opfyldes kravene til en produktionsenhed med lav emission? 10 ton CO2 A Ja

3 3. Beregning af CO2 -udledning (a) Beskrivelse af metode til beregning af CO2-emissioner fra produktionsenheden: 1. Metode til opgørelse af brændselsforbrug 1.1 Faste og flydende brændsler: Det samlede årsforbrug af fast og flydende brændsel i produktionsenheden, som er omfattet af kvoter, opgøres for hvert brændsel på følgende måde: C = P + (S - E) - O hvor, C = P = årets brændselsindkøb. Denne mængde opgøres ud fra købsfakturaer for brændsel leveret i kalenderåret. S = brændselsbeholdning i produktionsenheden ved årets start i tons eller m3 opgjort ved pejling eller tilsvarende måde. Den opgjorte brændselsbeholdning ved årets start er lig med den opgjorte brændselsbeholdning ved det foregående års afslutning, E = brændselsbeholdning ved årets afslutning, opgjort ved pejling eller tilsvarende måde, O = brændsel, der i årets løb er anvendt til andre formål, som ikke er omfattet af produktionsenhedens udledningstilladelse. 1.2 Naturgas Forbruget af naturgas opgøres på baggrund af måleraflæsning på gasselskabets målere. 2. Metode til opgørelse af CO2-udledning 2.1 CO2-udledning fra brændselsforbrug Produktionsenhedens CO2-udledning fra brændselsforbrug opgøres som summen af CO2-udledningen for hvert af de benyttede fossile brændsler. For hvert brændsel beregnes CO2-udledningen som: CO2-udledning = brændselsforbrug omfattet af kvoter brændværdi emissionsfaktor oxidationsfaktor Ved CO2-opgørelsen anvendes for naturgas, fuelolie, gasolie/dieselolie, benzin, LPG, kul, petrokoks og koks de standardværdier for brændværdi og emissionsfaktor, som angives af Energistyrelsen. For alle brændslerne anvendes oxidationsfaktor 1. For biobrændsler anvendes enten de standardbrændværdier, som angives af Energistyrelsen eller brændværdierne opgøres på grundlag af fakturaer for brændselskøb eller ved anden dokumentérbar metode. Der anvendes en emissionsfaktor på 0. (b) Specificering og placering af målesystemer til bestemmelse af aktivitetsdata for kildestrømme: Instrument navn Instrument type Placering (intern id) Måleenhed Nedre grænse for måleområde Øvre grænse for måleområde Specificeret usikkerhed (+/- %) Typisk anvendt måleområde nedre grænse Typisk anvendt måleområde øvre grænse (h) Beskrivelse af den procedure, der anvendes til at holde styr på instrumenter, der er installeret på produktionsenheden til bestemmelse af aktivitetsdata. Diagramreference (hvis proceduren og for eventuelle genererede data: Information om procedure, der anvendes til at holde styr på instrumenter, der er installeret på produktionsenheden til bestemmelse af aktivitetsdata.

4 anvendes (hvis

5 4. Kildestrømme: Oplysninger om metodetrin for aktivitetsdata og beregningsfaktorer Kildestrøm: Parameter, som usikkerhed opgøres for: Leveringsmetode: Reference til procedure, der anvendes til bestemmelse af lagerbeholdning ved udgangen af året: Instrument under kontrol af: Bekræft, at målesystemet overholder et mindst lige så højt metodetrin, giver mere pålidelige resultater og færre kontrolrisici end en måler ejet af driftsleder vil give: Anvender du fakturaer til bestemmelse af mængden af dette brændsel eller materiale? Bekræft, at handelspartneren og driftslederen er uafhængige Anvendte måleinstrumenter: Kommentar til/ beskrivelse af metode, hvis der anvendes flere instrumenter: Påkrævet metodetrin for aktivitetsdata: Anvendt metodetrin for aktivitetsdata: Opnået usikkerhed: Kommentar til opnået usikkerhed: / Naturgas / Ubetydelig Nm3 Kontinuerlig 0 Handelspartner Ja Ja Ja Naturgasforbruget opgøres efter faktura baseret på naturgasselskabets måler, der har følgende EAN-nr.: Registreres p.t. på DONGs månedsfakturaer med aftagenummer: Intet metodetrin Intet metodetrin Beregningsfaktor Anvendt metodetrin Kilde til standardfaktor Analyse laboratorium Prøveudtagnings reference Analyse frekvens Brændværdi 2a Emissionsfaktor 2a Oxidationsfaktor 1 Omregningsfaktor Ikke relevant Kulstofindhold Ikke relevant Biomassefraktion (hvis relevant) Ikke relevant Supplerende kommentarer: Begrundelse, hvis de påkrævede metodetrin ikke anvendes: Dokument vedrørende usikkerhedsberegninger: Der er ikke oploadet noget dokument

6 5. Styring, kontrol og datahåndtering Nedenfor anføres beskrivelser af procedurer for styring, kontrol og datahåndtering. Proceduren bør beskrives generelt, så du har mulighed for at ændre detaljer i proceduren uden at ændre overvågningsplanen. Hvis der er tale om en meget simpel procedure, kan den evt. angives direkte i beskrivelsen. (a) Beskrivelse af den procedure, der anvendes til overdragelse af ansvar for overvågning og rapportering for produktionsenheden og håndtering af kompetencerne hos det ansvarlige personale. Diagramreference (hvis Information om procedure, der anvendes til overdragelse af ansvar for overvågning og rapportering for produktionsenheden og håndtering af kompetencerne hos det ansvarlige personale. Overdragelse af ansvar og håndtering af kompetencer anvendes (hvis Administrationschefen har ansvar for og beføjelser til at forestå overvågnig og rapportering samt håndtering af kompetancer hos det ansvarlige personale for produktionsenheden. CO2-kvotemappe samt journalsystem (b) Beskrivelse af den procedure, der anvendes til regelmæssig evaluering af overvågningsplanens relevans, særligt med en beskrivelse af eventuelle foranstaltninger til forbedring af overvågningsmetoden. Diagramreference (hvis proceduren og for eventuelle genererede data: anvendes (hvis Information om procedure, der anvendes til regelmæssig evaluering af overvågningsplanens relevans, særligt med en beskrivelse af eventuelle foranstaltninger til forbedring af overvågningsmetoden (c) Beskrivelse af de procedurer, der anvendes til at styre datastrømsaktiviteter i overensstemmelse med artikel 57 i MRR. Diagramreference (hvis Information om procedure, der anvendes til at styre datastrømsaktiviteter i overensstemmelse med artikel 57 i MRR Styring og kontrol af datastrømme Forbrugt naturgasmængde: Ved hvert månedsskift overfører administrationschefen fakturaer til excel-regnark Opgørelse over CO2-udledning Opgørelse af CO2-udledning: Administrationschefen foretager beregning af produktionsenhedens samlede CO2-udledning i Excelregnearket Opgørelse over CO2-udledning for hver måned og kalenderår efter beregningsmetoden i overvågningsplanens punkt 3a. Administrationschefen tjekker hvert år Energistyrelsens hjemmeside for evt. ændringer i standardfaktorer for brændværdi og emissionsfaktor.

7 anvendes (hvis Liste over primære datakilder: Beskrivelse af de relevante procestrin for hver specifik datastrømsaktivitet: Administrationschefen indtaster inden årlig verifikation data i Energistyrelsen online rapportering, og dette kontrolleres op mod beregnet tal i excel ark. Papirkopi: CO2-kvotemappe i brandsikret rum. Elektronisk: i excel-regneark samt i journalsystem Excell og Notes Fakturaer og Standardfaktorer fra Energistyrelsens hjemmeside. 1. Indtastning af alle fakturaer i Excel ark. 2. Indtastning af data i Energistyrelsen online rapportering. 3. Sammenlign CO2-udledning i Energistyrelsens online rapportering med egne beregninger. (d) Beskrivelse af de procedurer, der anvendes til at vurdere risici forbundet med processen og risici forbundet med kontrolaktiviteter i overensstemmelse med artikel 58 i MRR. Diagramreference (hvis proceduren og for eventuelle genererede data: anvendes (hvis Information om procedure, der anvendes til at vurdere risici forbundet med processen og risici forbundet med kontrolaktiviteter i overensstemmelse med artikel 58 i MRR (e) Beskrivelse af de procedurer, der anvendes til at gennemføre kvalitetssikring af måleudstyr i overensstemmelse med artikel 58 og 59 i MRR. Diagramreference (hvis proceduren og for eventuelle genererede data: anvendes (hvis Information om procedure, der anvendes til at gennemføre kvalitetssikring af måleudstyr i overensstemmelse med artikel 58 og 59 i MRR (f) Beskrivelse af de procedurer, der anvendes til at gennemføre kvalitetssikring af informationsteknologi, der anvendes til datastrømsaktiviteter, i overensstemmelse med artikel 58 og 60 i MRR. Diagramreference (hvis Information om procedure, der anvendes til at gennemføre kvalitetssikring af informationsteknologi, der anvendes til datastrømsaktiviteter, i overensstemmelse med artikel 58 og 60 i MRR Kvalitetssikring af informationsteknilogi Beskrivelse af systemet: Det administrative IT-systemet består af en serverløsning med to servere, med spejling. Den ene server håndtere journalsystem, mail mv. Den anden benyttes som dataserver mv. Registrering af data foretages i systemer udviklet af Microsoft, IBM. Styring-, Regulering og Overvågningsstystemet (SRO-anlæg) foretages i system udviklet af ABB.

8 Alle servere er placeret i specielt indrettet rum på Kanalvej. Kontrol og vedligeholdelse: Udstyr vedligeholdes og afprøves efter leverandørens anvisninger og kun godkendte personer må udføre reparationer og vedligeholdelse. Adgangskontrol: Tildeling af adgangskoder sker ved en formaliseret og sikker proces. Processen skal bl.a. omfatte følgende: Personlige adgangskoder er fortrolige; gruppeadgangskoder anvendes ikke; midlertidige adgangskoder er unikke, standardkoder ændres efter installation af systemet og systemet sikrer, at der kun benyttes koder med sikker og fastlagt kvalitet. - anvendes (hvis Back-up og gendannelse: Administrative systemer - Der tages automatisk backup af registrerede målinger og systemer på hverdage, såfremt systemerne har været i brug. Vagt udskifter back-upbånd og back-up programmet generere rapport med evt. fejl. Back-up opbevares i brandsikret rum på Åderupvej. Båndene køre i en cyklus, således at båndene genbruges efter 14 dage. Sidste hverdag i måneden benyttes et "månedsbånd" som genbruges efter et år. SRO-anlæg - der tages backup af registrerede målinger og systemer på hverdage, såfremt systemerne har været i brug. Back-up uploades til ekstern server, i brandsikret rum på Åderupvej, via eget lyslederkabel. (g) Beskrivelse af de procedurer, der anvendes til at sikre regelmæssig intern evaluering og validering af data i overensstemmelse med artikel 58 og 62 i MRR. Diagramreference (hvis Information om procedure, der anvendes til at sikre regelmæssig intern evaluering og validering af data i overensstemmelse med artikel 58 og 62 i MRR Evaluering og validering af data Souschefen, som ikke er involveret i den daglige CO2-overvågning, udfører en gang årlig kontrol af, at overvågningsplanen og de interne procedurer for CO2-overvågning overholdes. Kontrollen indeholder følgende: - Kontrol af, at data er fuldstændige, f.eks. er der dokumentation for alle køb, følges procedurer mv. - Sammenligning af kalenderårets rapporterede tal med tallene fra tidligere år og vurdering af årsag til evt. væsentlig forskel kan ikke sammenholdes, idet produktionsenheden egenproduktion afhænger af leverancen fra AffaldPlus. - Sammenligning af data/værdier fra evt. forskellige systemer, herunder: - vurdering af energitjenesten, udtrykt ved f.eks. den producerede energimængde i forhold til brændselsforbruget, udtrykt ved brændselsindkøb. - Sammenligning af aggregerede data og rådata. anvendes (hvis Den interne kontrol/revision dokumenteres skriftligt i kontrol skema. CO2-kvotemappe samt journalsystem (h) Beskrivelse af de procedurer, der anvendes til at håndtere rettelser og korrigerende handlinger i overensstemmelse med artikel 58 og 63 i MRR. Information om procedure, der anvendes til at håndtere rettelser og korrigerende handlinger i overensstemmelse med artikel 58 og 63 i MRR Håndtering af rettelser og korrigerende handlinger. Se nedenstående

9 Diagramreference (hvis Hvis der konstateres fejl (f.eks. fejl ved måling) og afvigelser (f.eks. ved sammenholdelse af brændselsforbrug med produceret varme) eller at kontrolaktiviteter ikke fungerer effektivt iværksætter administrationschefen tiltag, som retter op på afvigelsen/fejlen. anvendes (hvis Det vurderes om resultaterne i de forskellige trin af fastsættelsen af udledningen er gyldige, og der rettes op på data uden at udledningen sættes for lavt. Hvis fejl har betydning for udledningen og den opdages efter den årligt CO2-rapportering kontaktes verifikator og fejlen rapporteres til Energistyrelsen. For at dokumentere handlinger og evt. forebygge og afhjælpe fremtidige fejl og afvigelser udfylder administrationschefen kontrolskema til beskrivelse af fejl og afvigelser Der beskrives følgende: - Årsagen klarlægges - De handlinger, som er nødvendige for at rette op på afvigelsen, herunder rettelse af fejlbehæftede data, og hvis relevant CO2-udledningsrapporten. - De handlinger, som har været nødvendige for at undgå gentagelse af afvigelsen, herunder vurderes også, om det er nødvendigt at ændre procedurer, så de stemmer overens med de nye tiltag eller handlinger. CO2-kvotemappe samt journalsystem (i) Beskrivelse af de procedurer, der anvendes til at kontrollere outsourcede processer i overensstemmelse med artikel 59 og 64 i MRR. Diagramreference (hvis proceduren og for eventuelle genererede data: anvendes (hvis Information om procedure, der anvendes til at kontrollere outsourcede processer i overensstemmelse med artikel 59 og 64 i MRR (j) Beskrivelse af de procedurer, der anvendes til at styre registreringer og dokumentation i overensstemmelse med artikel 58 og 66 i MRR. Diagramreference (hvis Information om procedure, der anvendes til at styre registreringer og dokumentation i overensstemmelse med artikel 58 og 66 i MRR Styring og registrering af dokumentation. Administrationschefen er ansvarlig for at sikre, at følgende data gemmes i mindst 10 år, jf. bilag IX i Kommissionens forordning 601/ ) Alle godkendte overvågningsplaner, inkl. Energistyrelsens godkendelse og udledningstilladelse. 2) Alle nuværende og tidligere skriftlige procedurer. 3) En liste over alle overvågningsplaner og procedurer. 4) Dokumentation for ansvarsfordelingen. 5) Risikovurdering, hvis relevant. 6) Forbedringsrapporter, hvis relevant. 7) Usikkerhedsvurderinger, hvis relevant. 8) De årlige udledningsrapporter og verifikationsrapporter 9) Beskrivelse af evt. fejl og afvigelser 10) Resultater af kontrol af måleinstrumenter, hvis relevant. 11) Brændselsfakuraer, registreringer af målinger mv.

10 Alle ovenstående dokumenter opbevares i CO2-kvotemappe samt journalsystem. anvendes (hvis Dokumenter under ad 1) opbevares fra 3. kvoteperiode også i Energistyrelsens Online system, hvor verifikator og administrationschef har adgang til. CO2-kvotemappe samt journalsystem (k) Upload et dokument med risikovurdering, som påviser, at kontrolaktiviteterne og -procedurerne står i forhold til de risici, der er angivet i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, litra b) i MRR. Der er intet oploadet dokument (l) Har din organisation et dokumenteret miljøledelsessystem? Nej (m) Hvis miljøledelsessystemet er certificeret af en akkrediteret organisation, skal du angive standarden, for eksempel ISO14001, EMAS osv. (n) Liste over anvendte definitioner og forkortelser Forkortelse Definition (o) Beskrivelse af proceduren, der anvendes til at sikre regelmæssig gennemgang til identificering af eventuelle planlagte eller gennemførte kapacitetsændringer, ændring i aktivitetsniveau og/eller drift af produktionsenheden, som skal have indflydelse på produktionsenhedens tildeling af gratis CO2-kvoter. Diagramreference (hvis Information om procedure, der anvendes til at sikre regelmæssig gennemgang til identificering af eventuelle planlagte eller gennemførte kapacitetsændringer, ændring i aktivitetsniveau og/eller drift af produktionsenheden, som skal have indflydelse på produktionsenhedens tildeling af gratis CO2-kvoter Identificering af væsentlige ændringer i drift og kapacitet proceduren og for eventuelle genererede data: Souschef anvendes (hvis Driftsændringer: Det overvåges om de enkelte delinstallationers produktion reduceres med mere end 50/75/90 % af aktivitetsniveauet så der forekommer delvis lukning. I givet fald indrapporteres det til Energistyrelsen. Senest 31. december samme år indberettes driftsændringen til Energistyrelsen på et skema om indberetning af delvis indstilling af drift, som findes på Energistyrelsens hjemmeside om CO2- kvoter (www.ens.dk/co2kvoter). Væsentlige kapacitetsændringer: Desuden overvåges det, om der sker kapacitetsudvidelser eller reduktioner på mindst 10 % på de enkelte delinstallationer. Hvis det er tilfældet, meddeles det til Energistyrelsen. Driftslederen skal udfylde skemaet til indberetning af kapacitetsændringer, som findes på Energistyrelsens hjemmeside Til brug for udfyldelsen skal aktivitetsniveauet i opstartsfasen logges på daglig basis, indtil datoen for starten af ændret drift er fundet; dernæst skal aktivitetsniveauet logges på månedsbasis i 6 måneder. Senest et år efter start af ændret drift, skal skemaet indsendes til Energistyrelsen. CO2-kvotemappe samt journalsystem

11 6. Yderligere oplysninger og signering (a) Supplerende informationer, upload af dokumenter mv. Dokument reference Dokument beskrivelse Dokument navn Overvågningsplanen gælder fra: Driftsleder erklærer hermed, at indholdet i den udfyldte overvågningsplan udtømmende afspejler de reelle forhold i produktionsenheden. Dokumentet bliver digitalt signeret af en person, der tegner produktionsenheden juridisk eller som har fuldmagt til at tegne produktionsenhedens juridisk for så vidt angår overvågningen af CO2.

CO 2 kvoteordningen: Godkendelse af overvågningsplan og tilladelse til udledning af CO 2.

CO 2 kvoteordningen: Godkendelse af overvågningsplan og tilladelse til udledning af CO 2. Næstved Varmeværk Åderupvej 22-24 4700 Næstved E-mail: info@naestved-varme.dk; hh@naestved-varme.dk 29-08-2013 J.nr. 1605/1120-0096 Ref. ACJ Tilladelsesnr. TCO2-376 Side 1/13 CO 2 kvoteordningen: Godkendelse

Læs mere

Sammenligning af Energistyrelsens specialskema for rapportering af CO2- udledning for 2013 med EU-kommissionens excel-rapporteringsskema.

Sammenligning af Energistyrelsens specialskema for rapportering af CO2- udledning for 2013 med EU-kommissionens excel-rapporteringsskema. 27. januar 2014 Sammenligning af Energistyrelsens specialskema for rapportering af CO2- udledning for 2013 med EU-kommissionens excel-rapporteringsskema. Energistyrelsen har udarbejdet et specialskema

Læs mere

Verifikation af CO2 opgørelse November 2015

Verifikation af CO2 opgørelse November 2015 Verifikation af CO2 opgørelse November 2015 1 Verifikation af CO2 udledning En gang årligt skal den årlige CO2 udledning verificeres af et anerkendt akkrediteringsfirma DNV BVQ... Energibalance-metode

Læs mere

Energi E2 A/S af 18. januar 2005 over Energistyrelsen af 21. december 2004 godkendelse af overvågningsplan for CO2-udledning fra Amagerværket

Energi E2 A/S af 18. januar 2005 over Energistyrelsen af 21. december 2004 godkendelse af overvågningsplan for CO2-udledning fra Amagerværket (CO2-kvoter) Energi E2 A/S af 18. januar 2005 over Energistyrelsen af 21. december 2004 godkendelse af overvågningsplan for CO2-udledning fra Amagerværket Formand, dommer Poul Egan Næstformand, professor,

Læs mere

Program. 9.30 10.00: Ankomst

Program. 9.30 10.00: Ankomst 9.30 10.00: Ankomst Program 10.00 10.15: Velkomst og præsentation af dagens program 10.15 10.35: National allokeringsplan for 2008 12 og ny kvotelov Lisbeth Nielsen Pause 10.50 12.00: EU s nye retningslinjer

Læs mere

Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0)

Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0) Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0) Udviklet i et samarbejde med DI og Erhvervsstyrelsen STANDARD REGNSKAB (SCOPE 1 + 2) 2 UDVIDET REGNSKAB (SCOPE 1 + 2 + 3) 2 SCOPE 1, 2 OG 3 3 AFLEDTE VÆRDIER

Læs mere

Vejledning om CO2-kvoteordningen

Vejledning om CO2-kvoteordningen Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 CVR-nr: 59 77 87 14 ens@ens.dk www.ens.dk Rubrik Verdana Bold 18 punkt Underrubrik Verdana 18 punkt Brødtekst Verdana 11 punkt

Læs mere

28. januar 28. april 28. juli 28. oktober

28. januar 28. april 28. juli 28. oktober Vejledning til indberetning af brændselspriser. Indberetningen af brændselsmængder og -priser er blevet opdateret sådan at det nu kommer til at foregå digitalt via indberetningssiden: http://braendsel.fjernvarmeindberetning.dk/.

Læs mere

Tilskud til biogas. Transport, proces og varmeproduktion 3. Maj 2016 Gas tekniske dage. Maja Klejs Pedersen, Energinet.dk

Tilskud til biogas. Transport, proces og varmeproduktion 3. Maj 2016 Gas tekniske dage. Maja Klejs Pedersen, Energinet.dk Tilskud til biogas Transport, proces og varmeproduktion 3. Maj 2016 Gas tekniske dage Maja Klejs Pedersen, Energinet.dk 3. Maj 2016 Gas tekniske dage 1 Agenda Hvem kan få tilskud Trin 1 ansøgning og tilsagn

Læs mere

ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER

ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER REGIONALFONDEN 2014-2020 ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER Indhold Indledning... 1 Grønne

Læs mere

CO 2 kvoteordningen: Tilladelse, godkendelse af overvågningsplan og kvotetildeling.

CO 2 kvoteordningen: Tilladelse, godkendelse af overvågningsplan og kvotetildeling. Vorskla Steel Denmark A/S Havnevej 31 3300 Frederiksværk E-mail: jdp@vorskla.dk 23. februar 2009 J.nr. 1605/1120-0230 Ref. EL Værk-nr.:1870 Side 1/11 CO 2 kvoteordningen: Tilladelse, godkendelse af overvågningsplan

Læs mere

Elsam Kraft A/S af 7. januar 2005 over Energistyrelsen af 14. december 2004 Grundlaget for tildeling af CO2-kvoter til Grenaa Kraftvarmeværk

Elsam Kraft A/S af 7. januar 2005 over Energistyrelsen af 14. december 2004 Grundlaget for tildeling af CO2-kvoter til Grenaa Kraftvarmeværk (CO2-kvoter) Elsam Kraft A/S af 7. januar 2005 over Energistyrelsen af 14. december 2004 Grundlaget for tildeling af CO2-kvoter til Grenaa Kraftvarmeværk Nævnsformand, dommer Poul K. Egan. Fhv. direktør,

Læs mere

Anvendelse af DS/EN 45011: 1998 ved akkreditering Nr. : AB 16 til CO 2 -verifikation Dato : 2010.07.05 Side : 1/45

Anvendelse af DS/EN 45011: 1998 ved akkreditering Nr. : AB 16 til CO 2 -verifikation Dato : 2010.07.05 Side : 1/45 Side : 1/45 1. Anvendelsesområde Akkrediteringsbestemmelse for anvendelse af DS/EN 45011 som kravdokument for selskaber, som er, eller ansøger om at blive, akkrediteret til verifikation af drivhusgasemissioner

Læs mere

Vejledning om CO 2 -kvoteordningen. Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K www.ens.dk/co2-kvoter. December 2008. wwwisbn: 978-87-7844-771-5

Vejledning om CO 2 -kvoteordningen. Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K www.ens.dk/co2-kvoter. December 2008. wwwisbn: 978-87-7844-771-5 Vejledning om CO 2 -kvoteordningen Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K www.ens.dk/co2-kvoter December 2008 wwwisbn: 978-87-7844-771-5 Vejledning om kvoteordningen Indhold 1. Forord... 1 2. Generelt

Læs mere

2014 monitoreringsrapport

2014 monitoreringsrapport 2014 monitoreringsrapport Sønderborg-områdets samlede udvikling i energiforbrug og CO2-udledning for perioden 2007-2014 1. Konklusion & forudsætninger I 2014 er Sønderborg-områdets CO 2-udledningen reduceret

Læs mere

for Gribskov Kommune CO2 beregning 2014 (basisår) og Klimahandleplan 2015-18

for Gribskov Kommune CO2 beregning 2014 (basisår) og Klimahandleplan 2015-18 CO2 beregning 2014 (basisår) og Klimahandleplan 2015-18 for Gribskov Kommune 1 CO2 beregning 2014 (basisår) og Klimahandleplan 2015-18 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3 2. CO2

Læs mere

Fordeling af CO 2 -udledningstilladelser og CO 2 -opsparing. Høringsudgave.

Fordeling af CO 2 -udledningstilladelser og CO 2 -opsparing. Høringsudgave. NOTAT ENERGISTYRELSEN Til elproducenter, der forventes at modtage CO 2 -udledningstilladelse i medfør af Lov nr. 376 af 2. juni 1999 om CO 2 -kvoter for elproduktion. 6. kontor J.nr. 610-0021 Ref. SLP

Læs mere

En række forsyningsformer betragtes ikke som brændsler 1. ( ) Der er kun tale om brændsel, hvis et produkt, som resultat af en kemisk reaktion, frembringer energi. Det betyder at brændsler typisk kan være

Læs mere

Udvikling i emissionen af CO 2 fra 1990 til 2022

Udvikling i emissionen af CO 2 fra 1990 til 2022 Til Udvikling i emissionen af CO 2 fra 1990 til 2022 30. april 2013 CFN/CGS Dok. 126611/13, Sag 12/1967 1/5 Som det fremgår af nedenstående figurer følger CO 2-emissionen udviklingen i forbruget af fossile

Læs mere

Vejledning om nytilkomne og indstilling af drift Endelig udgave udarbejdet den 14. september 2011

Vejledning om nytilkomne og indstilling af drift Endelig udgave udarbejdet den 14. september 2011 EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR KLIMA Direktorat B Europæisk & international kulstofhandel Vejledning nr. 7 om den harmoniserede metode for tildeling af gratiskvoter inden for EU's kvotehandelssystem

Læs mere

VE til proces tilskudsordningen

VE til proces tilskudsordningen VE til proces tilskudsordningen DGF Gastekniske Dage 2016 Billund 3. maj 2016 Nikolaj Ladegaard 2. maj 2016 Side 1 VE til Proces teamet Carl-Christian Munk-Nielsen (chef) Ásbjørg Abrahamsen Astrid Kuijers

Læs mere

Udvikling i emissionen af CO2 fra 1990 til 2024

Udvikling i emissionen af CO2 fra 1990 til 2024 Til Udvikling i emissionen af CO2 fra 1990 til 2024 22. april 2015 CFN/CFN Dok. 15/05521-7 1/5 Som det fremgår af nedenstående figurer følger CO 2-emissionen udviklingen i forbruget af fossile brændsler

Læs mere

Energiregnskaber for kommuner i Region Midtjylland. Jørgen Olesen

Energiregnskaber for kommuner i Region Midtjylland. Jørgen Olesen Energiregnskaber for kommuner i Region Midtjylland Jørgen Olesen Dagsorden Udfordringer for energiforsyningen Hvorfor udarbejde kommunale energiregnskaber? Hvilke data bygger regnskaberne på? Hvor nøjagtige

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. september 2014 J.nr. 3009/3027-0063 Ref. ABK/SRO Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 1 Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 Hvad fortæller tallene 4 Forbruget måles 6 Elforbrug 6 Varmeforbrug 8 Vandforbrug 10 Brændstofforbrug

Læs mere

Bekendtgørelse om bæredygtighed m.v. af biobrændstoffer og flydende biobrændsler, som anvendes til aktiviteter omfattet af lov om CO 2 -kvoter 1

Bekendtgørelse om bæredygtighed m.v. af biobrændstoffer og flydende biobrændsler, som anvendes til aktiviteter omfattet af lov om CO 2 -kvoter 1 Bekendtgørelse om bæredygtighed m.v. af biobrændstoffer og flydende biobrændsler, som anvendes til aktiviteter omfattet af lov om CO 2 -kvoter 1 I medfør af 26, stk. 4, 31, stk. 7 og 8, og 32, stk.1, i

Læs mere

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive Side 1 af 5 ISO/TS 16949 - Automotive Standarden ISO/TS 16949 indeholder særlige krav gældende for bilindustrien og for relevante reservedelsvirksomheder. Standardens struktur er opbygget som strukturen

Læs mere

Udvikling i emissionen af CO2 fra 1990 til 2025

Udvikling i emissionen af CO2 fra 1990 til 2025 Til Udvikling i emissionen af CO2 fra 1990 til 2025 21. april 2016 CFN/CFN Dok. 16/05326-7 Klassificering: Til arbejdsbrug/restricted 1/5 Som det fremgår af nedenstående figurer følger CO 2-emissionen

Læs mere

Miljøregnskab HERNINGVÆRKET

Miljøregnskab HERNINGVÆRKET Miljøregnskab 2010 2013 HERNINGVÆRKET Basisoplysninger Miljøvej 6 7400 Herning CVR-nr.: 27446469 P-nr.: 1.017.586.528 er ejet af DONG Energy A/S, Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia Kontaktperson:

Læs mere

Energistyrelsens afgørelser af 21.december 2004 ophæves og hjemvises.

Energistyrelsens afgørelser af 21.december 2004 ophæves og hjemvises. (CO2-kvoter) Energi E2 A/S af 18. januar 2005 over Energistyrelsen af 21. december 2004 Grundlaget for tildeling af CO2-kvoter til Svanemølleværket (EKN j.nr. 531-10) og H.C. Ørsted Værket (EKN j.nr. 531-)

Læs mere

Frederikssund Kommune Udledning af drivhusgasser 2014

Frederikssund Kommune Udledning af drivhusgasser 2014 Kortlægning af udledningen af drivhusgasser i Frederikssund Kommune Udledning af drivhusgasser 2014 Regin Gaarsmand & Tyge Kjær Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet Den 17. april 2016,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion BEK nr 496 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2016-2537

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så ligger det færdige udkast klar til den kommende version af ISO 9001:2015. Standarden er planlagt til at blive implementeret medio september 2015. Herefter har virksomhederne

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. januar 2015 J.nr. 3009/3027-0079 Ref. ABK/ Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bekendtgørelse om bæredygtighed m.v. af biobrændstoffer og flydende biobrændsler, som anvendes til aktiviteter omfattet af lov om CO 2 -kvoter 1)

Bekendtgørelse om bæredygtighed m.v. af biobrændstoffer og flydende biobrændsler, som anvendes til aktiviteter omfattet af lov om CO 2 -kvoter 1) BEK nr 1182 af 12/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 1606/1123-0057

Læs mere

Vejledning til elektronisk anmeldelse af priser for fjernvarme

Vejledning til elektronisk anmeldelse af priser for fjernvarme Vejledning til elektronisk anmeldelse af priser for fjernvarme Anmeldelsespligt for fjernvarmepriser Alle kollektive varmeforsyninger skal til Energitilsynet anmelde fjernvarmepriser og grundlaget for

Læs mere

Ovennævnte vilkår ændres til nedenstående (de tidligere gældende vilkår kan ses i bilag til denne afgørelse):

Ovennævnte vilkår ændres til nedenstående (de tidligere gældende vilkår kan ses i bilag til denne afgørelse): DuPont Nutrition Biosciences Aps Langebrogade 1 1411 København K Virksomheder J.nr. MST-1272-01658 Ref. hechr/sulvi Den 15. december 2015 Påbud om ændrede emissionsgrænser og kontrol af disse for kedel

Læs mere

Gastekniske dage Maj 2015 Gasmåling. Afgifter på biogas herunder opgørelses metoder og krav til målesystemer Ved Lars Hansen / SKAT

Gastekniske dage Maj 2015 Gasmåling. Afgifter på biogas herunder opgørelses metoder og krav til målesystemer Ved Lars Hansen / SKAT Gastekniske dage Maj 2015 Gasmåling Afgifter på biogas herunder opgørelses metoder og krav til målesystemer Ved Lars Hansen / SKAT Afgifter på biogas Opgørelses metoder og krav til målesystemer Hvilke

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så blev den nye version af ISO 9001 implementeret. Det skete den 23. september 2015 og herefter har virksomhederne 36 måneder til at implementere de nye krav i standarden. At

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli 2015 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 1C Dato

Læs mere

DONGs planer om at ombygge Avedøre 2 til kul fører til større kulforbrug og større CO2-udslip fra Avedøreværket.

DONGs planer om at ombygge Avedøre 2 til kul fører til større kulforbrug og større CO2-udslip fra Avedøreværket. September 2009 DONGs planer om at ombygge Avedøre 2 til kul fører til større kulforbrug og større -udslip fra Avedøreværket. Sammenligning af kulforbrug og -udslip fra Avedøreværket med og uden kul på

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0617 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0617 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0617 Bilag 1 Offentligt N O T AT T I L FOLKE TI NGE TS EUROP AU D V AL G Klima-, Energi- og Bygnings ministeriet 31. oktober 2014 Kommissionens forslag til Rådets direktiv

Læs mere

LIVSCYKLUSVURDERING (LCA) IMPORT AF AFFALD AFFALDPLUS NÆSTVED

LIVSCYKLUSVURDERING (LCA) IMPORT AF AFFALD AFFALDPLUS NÆSTVED LIVSCYKLUSVURDERING (LCA) IMPORT AF AFFALD AFFALDPLUS NÆSTVED HOVEDFORUDSÆTNINGER Basis AffaldPlus Næstved drift som i dag ingen import Scenarie A - Import af 9.000 ton importeret affald pr. år Scenarie

Læs mere

Biogas og afgifter (marts 2015) V/ Per S. Christensen, Punktafgifter 3

Biogas og afgifter (marts 2015) V/ Per S. Christensen, Punktafgifter 3 Biogas og afgifter (marts 2015) V/ Per S. Christensen, Punktafgifter 3 Hvad er biogas efter afgiftsreglerne? Biogas er gas, der er dannet ved en gæringsproces i organisk materiale. Består (som det også

Læs mere

Retningslinjer for udstedelse af oprindelsesgarantier for elektricitet fra højeffektiv kraftvarmeproduktion. Version 1.0 af 1.

Retningslinjer for udstedelse af oprindelsesgarantier for elektricitet fra højeffektiv kraftvarmeproduktion. Version 1.0 af 1. Retningslinjer for udstedelse af oprindelsesgarantier for elektricitet fra højeffektiv kraftvarmeproduktion Version 1.0 af 1. 07 2007 Godkendt af Energistyrelsen i juni 2007 Dok.nr.1078-07 1/9 Indhold

Læs mere

BEK nr 1412 af 21/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 1412 af 21/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 1412 af 21/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 11-0296761 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om måling

Læs mere

Måling af biogas. NO x og CH 4 afgifter. Per G. Kristensen pgk@dgc.dk I N T E L L I G E N T G A S T E C H N O L O G Y.

Måling af biogas. NO x og CH 4 afgifter. Per G. Kristensen pgk@dgc.dk I N T E L L I G E N T G A S T E C H N O L O G Y. Måling af biogas NO x og CH 4 afgifter Per G. Kristensen pgk@dgc.dk Program I Biogas måling af mængde - Hvorfor vil vi måle energimængden? - Energimåling og gas - Gaskvalitet - Eksempler på måler systermer

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

Energimærkning af gaskedler - Status og erfaringer

Energimærkning af gaskedler - Status og erfaringer DGF årsmøde den 12. november 2004 i Nyborg Energimærkning af gaskedler - Status og erfaringer Karsten Vinkler Frederiksen, DGC Energimærke for gasfyrede villakedler Energi Mærke Logo Model Lavt forbrug

Læs mere

Greenpeace kommentarer til Omlægning af brændselsindfyringen på Avedøreværket og forslag til VVM-redegørelsen

Greenpeace kommentarer til Omlægning af brændselsindfyringen på Avedøreværket og forslag til VVM-redegørelsen By- og Landskabsstyrelsen Miljøcenter Roskilde Ny Østergade 7-11 4000 Roskilde 9. oktober 2008 Greenpeace kommentarer til Omlægning af brændselsindfyringen på Avedøreværket og forslag til VVM-redegørelsen

Læs mere

Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING

Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING [Skriv tekst] [Skriv tekst] Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING Brugsanvisning Introduktion Styringen og overvågningen af processer med henblik på kvalitetssikring er

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2008-2011 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2008-2011 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato November 2012 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2008-2011 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2008-2011 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 01

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

Vejledning om installation og kontrol af måleudstyr. med støtte til biogasanvendelse. Sammenfatning. 1. Tilskudsmuligheder. Version 2.

Vejledning om installation og kontrol af måleudstyr. med støtte til biogasanvendelse. Sammenfatning. 1. Tilskudsmuligheder. Version 2. Vejledning om installation og kontrol af måleudstyr ved støtte til biogasanvendelse Version 2.0 April 2013 Denne vejledning beskriver krav til installation og kontrol af måleudstyr i forbindelse med støtte

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE INDHOLD. 1 Introduktion. 1 Introduktion 1

BALLERUP KOMMUNE INDHOLD. 1 Introduktion. 1 Introduktion 1 ENERGI PÅ TVÆRS BALLERUP KOMMUNE ENERGIREGNSKAB ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2 Kongens Lyngby TLF +45 56000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Introduktion 1 2 Energiregnskab 2 2.1 3 2.2 Elbalance

Læs mere

Vejledning til digital indberetning til Energitilsynet

Vejledning til digital indberetning til Energitilsynet Vejledning til digital indberetning til Energitilsynet EnergiData Online Indberetninger til Energitilsynet foretages i Energitilsynets digitale indberetningsmiljø. Adgang til de digitale indberetninger

Læs mere

Kort&Godt om CO 2 -kvoter

Kort&Godt om CO 2 -kvoter Kort&Godt om CO 2 -kvoter Indhold 1. Indledning 2. Generelt om CO 2 -kvoter 3. Tildeling af kvoter i 2008-12 4. Brug af JI/CDM-kreditter 5. Register for kvoter 6. Køb og salg af kvoter 7. Tilladelse til

Læs mere

CO 2 -regnskab. Svendborg Kommune ,05 Tons / Indbygger

CO 2 -regnskab. Svendborg Kommune ,05 Tons / Indbygger CO 2 -regnskab Svendborg Kommune 2010 9,05 Tons / Indbygger 1 CO 2 -regnskabet 2010 Svendborg Byråd vedtog i 2008 en klimapolitik, hvori kommunen har besluttet at opstille mål for reduktionen af CO 2 -emissionen

Læs mere

AFGIFTER VED FORBRÆNDING TILBAGERULNING AF FSA V. TORE HULGAARD DAKOFA NETVÆRK, AFGIFTER, TILBAGERULNING AF FSA 2015.06.03

AFGIFTER VED FORBRÆNDING TILBAGERULNING AF FSA V. TORE HULGAARD DAKOFA NETVÆRK, AFGIFTER, TILBAGERULNING AF FSA 2015.06.03 AFGIFTER VED FORBRÆNDING TILBAGERULNING AF FSA V. TORE HULGAARD 2015.06.03 INDHOLD Afgifter ved forbrænding (energi og CO2) Forsyningssikkerhedsafgift (FSA) og tilbagerulning VE-affald AFGIFTER ENERGI

Læs mere

Miljøregnskab 2011 ENSTEDVÆRKET

Miljøregnskab 2011 ENSTEDVÆRKET Miljøregnskab 2011 ENSTEDVÆRKET Basisoplysninger Enstedværket Flensborgvej 185 6200 Aabenraa CVR-nr.: 18.93.66.74 P-nr.: 1.002.980.617 Enstedværket er ejet af DONG Energy A/S, Kraftværksvej 53, Skærbæk,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 63 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 17. december 2009 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse

Læs mere

Miljødeklaration 2014 for fjernvarme i Hovedstadsområdet

Miljødeklaration 2014 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklaration 2014 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden, april 2015 Miljødeklaration 2014 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklarationen for fjernvarme

Læs mere

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Nordre Strandvej 46 NOTAT Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012 Til: NVV Fra: Lasse Kjelgaard Jensen Vedrørende: Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Formål Formålet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FOR SAMARBEJDSPARTNERE

BRUGERVEJLEDNING FOR SAMARBEJDSPARTNERE BRUGERVEJLEDNING FOR SAMARBEJDSPARTNERE TIL UDFYLDELSE AF ANSØGNINGSSKEMA TIL VESTFORSYNING Vestforsyning Erhverv A/S. Nupark 51. 7500 Holstebro. Vestforsynings Kundecenter tlf.: 9612 7460 mail:emr@vestforsyning.dk

Læs mere

Energi 2. juni Emission af drivhusgasser Emission af drivhusgasser fra energiforbrug

Energi 2. juni Emission af drivhusgasser Emission af drivhusgasser fra energiforbrug Energi 2. juni 2016 Emission af drivhusgasser 2014 Opgørelser over emissionen af drivhusgasser anvendes bl.a. til at følge udviklingen i forhold til Grønlands internationale mål for reduktion af drivhusgasudledninger.

Læs mere

Evaluering af Energistyrelsens kvoteadministration. 1. Kvoteperiode (indtil ultimo 2006)

Evaluering af Energistyrelsens kvoteadministration. 1. Kvoteperiode (indtil ultimo 2006) Evaluering af Energistyrelsens kvoteadministration 1. Kvoteperiode (indtil ultimo 2006) Marts 2007 Indholdsoversigt Forord 4 Sammenfatning af evalueringens resultater 6 Indledning 6 Evalueringens resultater

Læs mere

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver En forening klagede til ombudsmanden over Økonomi- og Erhvervsministeriets afslag på aktindsigt i e-mail-korrespondance på Søfartsstyrelsens e-mailserver. Ombudsmanden

Læs mere

Informationssikkerhed Version 2.0 29.09.10

Informationssikkerhed Version 2.0 29.09.10 Informationssikkerhed Version 2.0 29.09.10 Retningslinjer for retablering af systemer og data (Ændringer i forhold til tidligere version er markeret med Understregning) Disse retningslinjer beskriver de

Læs mere

Dansk Testcenter for Bioenergi

Dansk Testcenter for Bioenergi Åbningsseminar Dansk Testcenter for Bioenergi Dansk Testcenter for Bioenergi Muligheder Afdelingschef Industrielle Processer, FORCE Technology Centerleder, Dansk Testcenter for Bioenergi Kristian Lykkemark

Læs mere

Procedure for kvalificering og indberetning af drivhusgasser

Procedure for kvalificering og indberetning af drivhusgasser Procedure for kvalificering og indberetning af drivhusgasser Formål: Formålet med denne procedure er at fastlægge de generelle styringsmæssige forhold, som gør sig gældende for Odder Spildevand A/S kvalificering

Læs mere

Energiproduktion og energiforbrug

Energiproduktion og energiforbrug OPGAVEEKSEMPEL Energiproduktion og energiforbrug Indledning I denne opgave vil du komme til at lære noget om Danmarks energiproduktion samt beregne hvordan brændslerne der anvendes på de store kraftværker

Læs mere

Miljødeklaration 2015 for fjernvarme i Hovedstadsområdet

Miljødeklaration 2015 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklaration 2015 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden, april 2016 Miljødeklaration 2015 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklarationen for fjernvarme

Læs mere

Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger

Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger Kravspecifikation Tækkearbejde af bygninger Særlige vilkår for certificering af virksomheder der udfører Tækkearbejde af bygninger D&J-TL/BK /SVC/2016 Rev 03 07.09. 2016 01 Formål/mål 2 02 Krav til certificeringsorganet

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer EBA/GL/2015/06 06.08.2015 Retningslinjer for minimumslisten over de tjenesteydelser eller faciliteter, som er nødvendige for at muliggøre en modtagers drift af en virksomhed, som overføres til den i medfør

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om bæredygtige biobrændstoffer og om reduktion af drivhusgasser fra transport 1)

Bekendtgørelse af lov om bæredygtige biobrændstoffer og om reduktion af drivhusgasser fra transport 1) LBK nr 674 af 21/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 2505/1230-0001 Senere

Læs mere

CO2 opgørelse Udarbejdet af Byggeri og Natur

CO2 opgørelse Udarbejdet af Byggeri og Natur CO2 opgørelse 2013-2 Udarbejdet af Byggeri og Natur 2 Indledning Denne opgørelse omhandler forbrugsåret 2013. Frederikssund kommune blev klimakommune i maj 2010. Efter aftale med DN er 2009 udgangsåret.

Læs mere

NO x -gå-hjem-møde. Per G. Kristensen pgk@dgc.dk I N T E L L I G E N T G A S T E C H N O L O G Y. NOx-gå-hjem-møde maj 2013

NO x -gå-hjem-møde. Per G. Kristensen pgk@dgc.dk I N T E L L I G E N T G A S T E C H N O L O G Y. NOx-gå-hjem-møde maj 2013 NO x -gå-hjem-møde Per G. Kristensen pgk@dgc.dk NOx-gå-hjem-møde maj 2013 Program NO x hvad er det, og hvordan dannes det? NO x -emission i Danmark kilder regler Muligheder for reduktion NO x -afgift,

Læs mere

Information om akkreditering til

Information om akkreditering til Information om akkreditering til Certificering af produkter personer og ledelsessystemer Inspektion Miljøverifikation (EMAS) CO 2 -verifikation Akkrediteringsforløbet trin for trin XX 2016 DANAK Dyregårdsvej

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1)

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1) (Gældende) Udskriftsdato: 23. november 2014 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 3007/3015-0001 Senere ændringer til

Læs mere

Offentligt energiforbrug BRUGERGUIDE

Offentligt energiforbrug BRUGERGUIDE Offentligt energiforbrug BRUGERGUIDE Indhold Første gang på siden s. 3 Sammenlign eksisterende energiforbrug s. 7 Indberet energiforbrug s. 11 Support Bagside Start på: SparEnergi.dk/OEF Det er Danmarks

Læs mere

STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION

STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION I denne vejledning gennemgås installation af Stofa OnlineDisk samt opsætning, brugerflade og OnlineDisk Webportalen. Trin 1 Information om Stofa OnlineDisk Stofa

Læs mere

Monitorering og minimering af lattergasemission fra renseanlæg ID nr. 7271.2011

Monitorering og minimering af lattergasemission fra renseanlæg ID nr. 7271.2011 Monitorering og minimering af lattergasemission fra renseanlæg ID nr. 7271.2011 Per Henrik Nielsen VandCenter Syd Mikkel Holmen Andersen Unisense A/S Monitorering og minimering af lattergasemission fra

Læs mere

Virkning på udledning af klimagasser og samproduktion af afgiftsforslag.

Virkning på udledning af klimagasser og samproduktion af afgiftsforslag. Notat 25. juni 2007 J.nr. 2006-101-0084 Virkning på udledning af klimagasser og samproduktion af afgiftsforslag. 1 De senere års ændringer har i almindelighed ført til et styrket incitament til samproduktion,

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Surveyrapport til offentliggørelse - flettet

Surveyrapport til offentliggørelse - flettet Dato Godkendt af Begrundelse Akkr.status 29-05-2012 ag-nævn Anna Guttesen Alle akkrediteringsstandarder er helt opfyldt. Akkrediteret APO.1.01.01 Virksomhedsgrundlag (1) 01 Virksomhedsgrundlag 1 02 Implementering

Læs mere

CO 2 -regnskab 2009 og klimahandlingsplan 2010 for Ringsted Kommune

CO 2 -regnskab 2009 og klimahandlingsplan 2010 for Ringsted Kommune CO 2 -regnskab 2009 og klimahandlingsplan 2010 for Ringsted Kommune Indledning Ringsted Kommune underskrev aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive klimakommune den 16. marts 2009. Målet

Læs mere

Produktion. Andet teknisk udstyr Akkumuleringstanken. Pumper

Produktion. Andet teknisk udstyr Akkumuleringstanken. Pumper Andet teknisk udstyr Akkumuleringstanken Til dækning af det mere konstante varmebehov, er der på værket bygget to store isolerede vandbeholdere (Termokander). De tilføres varmt vand, når motoren kører,

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

Revideret Miljøledelsesstandard

Revideret Miljøledelsesstandard Revideret Miljøledelsesstandard ISO 14001:2015 Ændringer ift. DS/EN ISO 14001:2004 Dokumentationskrav i ny ISO 14001 GREENET- Revideret ISO 14001 1 MiljøForum Fyn - Revideret ISO 14001 2 1 Termer og definitioner

Læs mere

Bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider og carbonmonooxid fra motorer og turbiner

Bekendtgørelse om begrænsning af emission af nitrogenoxider og carbonmonooxid fra motorer og turbiner BEK nr 1450 af 20/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-52100-00022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Guide til SoA-dokumentet - Statement of Applicability. August 2014

Guide til SoA-dokumentet - Statement of Applicability. August 2014 Guide til SoA-dokumentet - Statement of Applicability August 2014 Guide til SoA-dokumentet - Statement of Applicability Udgivet august 2014 Udgivet af Digitaliseringsstyrelsen Publikationen er kun udgivet

Læs mere

Energieffektiviseringer i Industrien Energisyn en fordel for virksomhederne

Energieffektiviseringer i Industrien Energisyn en fordel for virksomhederne Energieffektiviseringer i Industrien Energisyn en fordel for virksomhederne Præsentation Energisynskonsulent B-004 (1992) Teknisk Ekspert kwh verifikator Direktivets artikel 8 Energisyn i virksomheder

Læs mere

Brugermanual til udfyldelse af formularen Indberetning af elsalg og elpriser for erhvervskunder til brug for Eurostat.

Brugermanual til udfyldelse af formularen Indberetning af elsalg og elpriser for erhvervskunder til brug for Eurostat. Brugermanual til udfyldelse af formularen Indberetning af elsalg og elpriser for erhvervskunder til brug for Eurostat. Indberetningsprocessen består af følgende trin: 1. Brugeren logger på med NemId medarbejdersignatur.

Læs mere

Årsberetning 2010. Program til Intern Overvågning

Årsberetning 2010. Program til Intern Overvågning Årsberetning 2010 Program til Intern Overvågning Indhold Indledning... 3 Ledelseserklæring... 3 Beskrivelse af program til intern overvågning... 5 Overvågningsprogrammet... 5 Foretagne kontroller... 5

Læs mere

FÆLLES VARMELØSNING FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG FÆLLES VARMELØSNING 2014/05/07

FÆLLES VARMELØSNING FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG FÆLLES VARMELØSNING 2014/05/07 FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG DAGSORDEN Området Varmeforbrug i dag Udbygningstakt for fjernvarme Om fjernvarme Jeres indflydelse på projektet OMRÅDET VARMEBEHOV I DAG Varmebehov MWh 1.243 bygninger Samlet

Læs mere

renovation energi forbrænding affald refa kraftvarmeværk - fra affald til energi

renovation energi forbrænding affald refa kraftvarmeværk - fra affald til energi renovation energi forbrænding affald refa kraftvarmeværk - fra affald til energi REFA kraftvarmeværk anlæg til forbrænding af affald og produktion af energi refa kraftvarmeværk - et højteknologisk anlæg

Læs mere

Surveyrapport til offentliggørelse

Surveyrapport til offentliggørelse Dato Godkendt af Begrundelse Akkr.status 06-03-2012 pøj-nævn Per Østergaard Jensen Der er fem ikke opfyldte akkrediteringsstandarder. Akkrediteret med bemærkninger Krav om opfølgning fremgår af den enkelte

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34. CVR-nr. 11 93 13 16

Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34. CVR-nr. 11 93 13 16 Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34 CVR-nr. 11 93 13 16 Grønt regnskab for 2013 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold... 3 1.2 Branchebetegnelse,

Læs mere