Næstved Varmeværk modtager normalt størstedelen af sin varme fra AffaldPlus, som producere kraftvarme baseret på affald og naturgas.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Næstved Varmeværk modtager normalt størstedelen af sin varme fra AffaldPlus, som producere kraftvarme baseret på affald og naturgas."

Transkript

1 CO2- overvågningsplan for Næstved Varmeværk Åderupvej 22, 4700 Næstved P-nr.: Produktionsenhedens driftsleder: Næstved Varmeværk Status for Overvågningsplan: Signeret version indsendt til Energistyrelsen den Beskrivelse af produktionsenheden (a) Beskrivelse af produktionsenheden og dens aktiviteter: Næstved Varmeværk modtager normalt størstedelen af sin varme fra AffaldPlus, som producere kraftvarme baseret på affald og naturgas. Varmen leveres fra AffaldPlus til varmeværket via vekslere til henholdsvis Åderupvej og Sct. Jørgens Park. Værket har såvel på Åderupvej som på andre adresser kedler stående standby til at producere spids- og reservelast. For Åderupvej gælder følgende: Værket har 4 kedler, som benævnes VK 100, VK 200, VK 300 og VK 400. Alle kedler kører på naturgas. Der forefindes måler til afregning af varme modtaget fra AffaldPlus. Der forefindes ligeledes måler til måling af den samlede produktion ab central. Forskellen mellem de to målere vil være den del der er produceret på naturgas. Der er gasmåler for afregning af forbrugt gas. (b) Diagram over kildestrømme mv. på produktionsenheden: Uploadet dokument: Kildestrømme og nødplan - ÅDV.pdf (c) Omfattede anlæg på produktionsenheden (emissionskilder): Anlæg nr. Anlæg navn MW indfyret kapacitet Anvender kun biomasse 1 Danstoker kedel VK ,90 Nej Ja 2 Danstoker kedel VK ,90 Nej Ja 3 Danstoker kedel VK ,00 Nej Ja 4 Danstoker kedel VK ,00 Nej Ja Anvendes i EPT* Installeret dato Skrottet dato * Energiproducenttælling (d) Liste over CO2-kvoteaktiviteter i henhold til Annex I i CO2-kvotedirektivet: CO2-kvoteaktivitet Forbrænding af brændsel Total kapacitet for aktivitet Enhed for kapacitet 45,80 MW indfyret effekt CO2 Drivhusgas

2 2. Produktionsenhedens CO2-emissioner (a) Kildestrømme, som anvendes på produktionsenheden Kildestrøm Supplerende navn Naturgas Forventet årlig CO2- emission i ton Kategori 10 Ubetydelig Tilknyttede anlæg Danstoker kedel VK 100 Danstoker kedel VK 200 Danstoker kedel VK 300 Danstoker kedel VK 400 Anvendes kildestrømmen delvist Beskrivelse af opgørelse ved anvendelse til andre til formål andre formål? Nej (b) Anslåede samlede årlige emissioner: Anslået årlig emission Produktionsenhedens kategori Opfyldes kravene til en produktionsenhed med lav emission? 10 ton CO2 A Ja

3 3. Beregning af CO2 -udledning (a) Beskrivelse af metode til beregning af CO2-emissioner fra produktionsenheden: 1. Metode til opgørelse af brændselsforbrug 1.1 Faste og flydende brændsler: Det samlede årsforbrug af fast og flydende brændsel i produktionsenheden, som er omfattet af kvoter, opgøres for hvert brændsel på følgende måde: C = P + (S - E) - O hvor, C = P = årets brændselsindkøb. Denne mængde opgøres ud fra købsfakturaer for brændsel leveret i kalenderåret. S = brændselsbeholdning i produktionsenheden ved årets start i tons eller m3 opgjort ved pejling eller tilsvarende måde. Den opgjorte brændselsbeholdning ved årets start er lig med den opgjorte brændselsbeholdning ved det foregående års afslutning, E = brændselsbeholdning ved årets afslutning, opgjort ved pejling eller tilsvarende måde, O = brændsel, der i årets løb er anvendt til andre formål, som ikke er omfattet af produktionsenhedens udledningstilladelse. 1.2 Naturgas Forbruget af naturgas opgøres på baggrund af måleraflæsning på gasselskabets målere. 2. Metode til opgørelse af CO2-udledning 2.1 CO2-udledning fra brændselsforbrug Produktionsenhedens CO2-udledning fra brændselsforbrug opgøres som summen af CO2-udledningen for hvert af de benyttede fossile brændsler. For hvert brændsel beregnes CO2-udledningen som: CO2-udledning = brændselsforbrug omfattet af kvoter brændværdi emissionsfaktor oxidationsfaktor Ved CO2-opgørelsen anvendes for naturgas, fuelolie, gasolie/dieselolie, benzin, LPG, kul, petrokoks og koks de standardværdier for brændværdi og emissionsfaktor, som angives af Energistyrelsen. For alle brændslerne anvendes oxidationsfaktor 1. For biobrændsler anvendes enten de standardbrændværdier, som angives af Energistyrelsen eller brændværdierne opgøres på grundlag af fakturaer for brændselskøb eller ved anden dokumentérbar metode. Der anvendes en emissionsfaktor på 0. (b) Specificering og placering af målesystemer til bestemmelse af aktivitetsdata for kildestrømme: Instrument navn Instrument type Placering (intern id) Måleenhed Nedre grænse for måleområde Øvre grænse for måleområde Specificeret usikkerhed (+/- %) Typisk anvendt måleområde nedre grænse Typisk anvendt måleområde øvre grænse (h) Beskrivelse af den procedure, der anvendes til at holde styr på instrumenter, der er installeret på produktionsenheden til bestemmelse af aktivitetsdata. Diagramreference (hvis proceduren og for eventuelle genererede data: Information om procedure, der anvendes til at holde styr på instrumenter, der er installeret på produktionsenheden til bestemmelse af aktivitetsdata.

4 anvendes (hvis

5 4. Kildestrømme: Oplysninger om metodetrin for aktivitetsdata og beregningsfaktorer Kildestrøm: Parameter, som usikkerhed opgøres for: Leveringsmetode: Reference til procedure, der anvendes til bestemmelse af lagerbeholdning ved udgangen af året: Instrument under kontrol af: Bekræft, at målesystemet overholder et mindst lige så højt metodetrin, giver mere pålidelige resultater og færre kontrolrisici end en måler ejet af driftsleder vil give: Anvender du fakturaer til bestemmelse af mængden af dette brændsel eller materiale? Bekræft, at handelspartneren og driftslederen er uafhængige Anvendte måleinstrumenter: Kommentar til/ beskrivelse af metode, hvis der anvendes flere instrumenter: Påkrævet metodetrin for aktivitetsdata: Anvendt metodetrin for aktivitetsdata: Opnået usikkerhed: Kommentar til opnået usikkerhed: / Naturgas / Ubetydelig Nm3 Kontinuerlig 0 Handelspartner Ja Ja Ja Naturgasforbruget opgøres efter faktura baseret på naturgasselskabets måler, der har følgende EAN-nr.: Registreres p.t. på DONGs månedsfakturaer med aftagenummer: Intet metodetrin Intet metodetrin Beregningsfaktor Anvendt metodetrin Kilde til standardfaktor Analyse laboratorium Prøveudtagnings reference Analyse frekvens Brændværdi 2a Emissionsfaktor 2a Oxidationsfaktor 1 Omregningsfaktor Ikke relevant Kulstofindhold Ikke relevant Biomassefraktion (hvis relevant) Ikke relevant Supplerende kommentarer: Begrundelse, hvis de påkrævede metodetrin ikke anvendes: Dokument vedrørende usikkerhedsberegninger: Der er ikke oploadet noget dokument

6 5. Styring, kontrol og datahåndtering Nedenfor anføres beskrivelser af procedurer for styring, kontrol og datahåndtering. Proceduren bør beskrives generelt, så du har mulighed for at ændre detaljer i proceduren uden at ændre overvågningsplanen. Hvis der er tale om en meget simpel procedure, kan den evt. angives direkte i beskrivelsen. (a) Beskrivelse af den procedure, der anvendes til overdragelse af ansvar for overvågning og rapportering for produktionsenheden og håndtering af kompetencerne hos det ansvarlige personale. Diagramreference (hvis Information om procedure, der anvendes til overdragelse af ansvar for overvågning og rapportering for produktionsenheden og håndtering af kompetencerne hos det ansvarlige personale. Overdragelse af ansvar og håndtering af kompetencer anvendes (hvis Administrationschefen har ansvar for og beføjelser til at forestå overvågnig og rapportering samt håndtering af kompetancer hos det ansvarlige personale for produktionsenheden. CO2-kvotemappe samt journalsystem (b) Beskrivelse af den procedure, der anvendes til regelmæssig evaluering af overvågningsplanens relevans, særligt med en beskrivelse af eventuelle foranstaltninger til forbedring af overvågningsmetoden. Diagramreference (hvis proceduren og for eventuelle genererede data: anvendes (hvis Information om procedure, der anvendes til regelmæssig evaluering af overvågningsplanens relevans, særligt med en beskrivelse af eventuelle foranstaltninger til forbedring af overvågningsmetoden (c) Beskrivelse af de procedurer, der anvendes til at styre datastrømsaktiviteter i overensstemmelse med artikel 57 i MRR. Diagramreference (hvis Information om procedure, der anvendes til at styre datastrømsaktiviteter i overensstemmelse med artikel 57 i MRR Styring og kontrol af datastrømme Forbrugt naturgasmængde: Ved hvert månedsskift overfører administrationschefen fakturaer til excel-regnark Opgørelse over CO2-udledning Opgørelse af CO2-udledning: Administrationschefen foretager beregning af produktionsenhedens samlede CO2-udledning i Excelregnearket Opgørelse over CO2-udledning for hver måned og kalenderår efter beregningsmetoden i overvågningsplanens punkt 3a. Administrationschefen tjekker hvert år Energistyrelsens hjemmeside for evt. ændringer i standardfaktorer for brændværdi og emissionsfaktor.

7 anvendes (hvis Liste over primære datakilder: Beskrivelse af de relevante procestrin for hver specifik datastrømsaktivitet: Administrationschefen indtaster inden årlig verifikation data i Energistyrelsen online rapportering, og dette kontrolleres op mod beregnet tal i excel ark. Papirkopi: CO2-kvotemappe i brandsikret rum. Elektronisk: i excel-regneark samt i journalsystem Excell og Notes Fakturaer og Standardfaktorer fra Energistyrelsens hjemmeside. 1. Indtastning af alle fakturaer i Excel ark. 2. Indtastning af data i Energistyrelsen online rapportering. 3. Sammenlign CO2-udledning i Energistyrelsens online rapportering med egne beregninger. (d) Beskrivelse af de procedurer, der anvendes til at vurdere risici forbundet med processen og risici forbundet med kontrolaktiviteter i overensstemmelse med artikel 58 i MRR. Diagramreference (hvis proceduren og for eventuelle genererede data: anvendes (hvis Information om procedure, der anvendes til at vurdere risici forbundet med processen og risici forbundet med kontrolaktiviteter i overensstemmelse med artikel 58 i MRR (e) Beskrivelse af de procedurer, der anvendes til at gennemføre kvalitetssikring af måleudstyr i overensstemmelse med artikel 58 og 59 i MRR. Diagramreference (hvis proceduren og for eventuelle genererede data: anvendes (hvis Information om procedure, der anvendes til at gennemføre kvalitetssikring af måleudstyr i overensstemmelse med artikel 58 og 59 i MRR (f) Beskrivelse af de procedurer, der anvendes til at gennemføre kvalitetssikring af informationsteknologi, der anvendes til datastrømsaktiviteter, i overensstemmelse med artikel 58 og 60 i MRR. Diagramreference (hvis Information om procedure, der anvendes til at gennemføre kvalitetssikring af informationsteknologi, der anvendes til datastrømsaktiviteter, i overensstemmelse med artikel 58 og 60 i MRR Kvalitetssikring af informationsteknilogi Beskrivelse af systemet: Det administrative IT-systemet består af en serverløsning med to servere, med spejling. Den ene server håndtere journalsystem, mail mv. Den anden benyttes som dataserver mv. Registrering af data foretages i systemer udviklet af Microsoft, IBM. Styring-, Regulering og Overvågningsstystemet (SRO-anlæg) foretages i system udviklet af ABB.

8 Alle servere er placeret i specielt indrettet rum på Kanalvej. Kontrol og vedligeholdelse: Udstyr vedligeholdes og afprøves efter leverandørens anvisninger og kun godkendte personer må udføre reparationer og vedligeholdelse. Adgangskontrol: Tildeling af adgangskoder sker ved en formaliseret og sikker proces. Processen skal bl.a. omfatte følgende: Personlige adgangskoder er fortrolige; gruppeadgangskoder anvendes ikke; midlertidige adgangskoder er unikke, standardkoder ændres efter installation af systemet og systemet sikrer, at der kun benyttes koder med sikker og fastlagt kvalitet. - anvendes (hvis Back-up og gendannelse: Administrative systemer - Der tages automatisk backup af registrerede målinger og systemer på hverdage, såfremt systemerne har været i brug. Vagt udskifter back-upbånd og back-up programmet generere rapport med evt. fejl. Back-up opbevares i brandsikret rum på Åderupvej. Båndene køre i en cyklus, således at båndene genbruges efter 14 dage. Sidste hverdag i måneden benyttes et "månedsbånd" som genbruges efter et år. SRO-anlæg - der tages backup af registrerede målinger og systemer på hverdage, såfremt systemerne har været i brug. Back-up uploades til ekstern server, i brandsikret rum på Åderupvej, via eget lyslederkabel. (g) Beskrivelse af de procedurer, der anvendes til at sikre regelmæssig intern evaluering og validering af data i overensstemmelse med artikel 58 og 62 i MRR. Diagramreference (hvis Information om procedure, der anvendes til at sikre regelmæssig intern evaluering og validering af data i overensstemmelse med artikel 58 og 62 i MRR Evaluering og validering af data Souschefen, som ikke er involveret i den daglige CO2-overvågning, udfører en gang årlig kontrol af, at overvågningsplanen og de interne procedurer for CO2-overvågning overholdes. Kontrollen indeholder følgende: - Kontrol af, at data er fuldstændige, f.eks. er der dokumentation for alle køb, følges procedurer mv. - Sammenligning af kalenderårets rapporterede tal med tallene fra tidligere år og vurdering af årsag til evt. væsentlig forskel kan ikke sammenholdes, idet produktionsenheden egenproduktion afhænger af leverancen fra AffaldPlus. - Sammenligning af data/værdier fra evt. forskellige systemer, herunder: - vurdering af energitjenesten, udtrykt ved f.eks. den producerede energimængde i forhold til brændselsforbruget, udtrykt ved brændselsindkøb. - Sammenligning af aggregerede data og rådata. anvendes (hvis Den interne kontrol/revision dokumenteres skriftligt i kontrol skema. CO2-kvotemappe samt journalsystem (h) Beskrivelse af de procedurer, der anvendes til at håndtere rettelser og korrigerende handlinger i overensstemmelse med artikel 58 og 63 i MRR. Information om procedure, der anvendes til at håndtere rettelser og korrigerende handlinger i overensstemmelse med artikel 58 og 63 i MRR Håndtering af rettelser og korrigerende handlinger. Se nedenstående

9 Diagramreference (hvis Hvis der konstateres fejl (f.eks. fejl ved måling) og afvigelser (f.eks. ved sammenholdelse af brændselsforbrug med produceret varme) eller at kontrolaktiviteter ikke fungerer effektivt iværksætter administrationschefen tiltag, som retter op på afvigelsen/fejlen. anvendes (hvis Det vurderes om resultaterne i de forskellige trin af fastsættelsen af udledningen er gyldige, og der rettes op på data uden at udledningen sættes for lavt. Hvis fejl har betydning for udledningen og den opdages efter den årligt CO2-rapportering kontaktes verifikator og fejlen rapporteres til Energistyrelsen. For at dokumentere handlinger og evt. forebygge og afhjælpe fremtidige fejl og afvigelser udfylder administrationschefen kontrolskema til beskrivelse af fejl og afvigelser Der beskrives følgende: - Årsagen klarlægges - De handlinger, som er nødvendige for at rette op på afvigelsen, herunder rettelse af fejlbehæftede data, og hvis relevant CO2-udledningsrapporten. - De handlinger, som har været nødvendige for at undgå gentagelse af afvigelsen, herunder vurderes også, om det er nødvendigt at ændre procedurer, så de stemmer overens med de nye tiltag eller handlinger. CO2-kvotemappe samt journalsystem (i) Beskrivelse af de procedurer, der anvendes til at kontrollere outsourcede processer i overensstemmelse med artikel 59 og 64 i MRR. Diagramreference (hvis proceduren og for eventuelle genererede data: anvendes (hvis Information om procedure, der anvendes til at kontrollere outsourcede processer i overensstemmelse med artikel 59 og 64 i MRR (j) Beskrivelse af de procedurer, der anvendes til at styre registreringer og dokumentation i overensstemmelse med artikel 58 og 66 i MRR. Diagramreference (hvis Information om procedure, der anvendes til at styre registreringer og dokumentation i overensstemmelse med artikel 58 og 66 i MRR Styring og registrering af dokumentation. Administrationschefen er ansvarlig for at sikre, at følgende data gemmes i mindst 10 år, jf. bilag IX i Kommissionens forordning 601/ ) Alle godkendte overvågningsplaner, inkl. Energistyrelsens godkendelse og udledningstilladelse. 2) Alle nuværende og tidligere skriftlige procedurer. 3) En liste over alle overvågningsplaner og procedurer. 4) Dokumentation for ansvarsfordelingen. 5) Risikovurdering, hvis relevant. 6) Forbedringsrapporter, hvis relevant. 7) Usikkerhedsvurderinger, hvis relevant. 8) De årlige udledningsrapporter og verifikationsrapporter 9) Beskrivelse af evt. fejl og afvigelser 10) Resultater af kontrol af måleinstrumenter, hvis relevant. 11) Brændselsfakuraer, registreringer af målinger mv.

10 Alle ovenstående dokumenter opbevares i CO2-kvotemappe samt journalsystem. anvendes (hvis Dokumenter under ad 1) opbevares fra 3. kvoteperiode også i Energistyrelsens Online system, hvor verifikator og administrationschef har adgang til. CO2-kvotemappe samt journalsystem (k) Upload et dokument med risikovurdering, som påviser, at kontrolaktiviteterne og -procedurerne står i forhold til de risici, der er angivet i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, litra b) i MRR. Der er intet oploadet dokument (l) Har din organisation et dokumenteret miljøledelsessystem? Nej (m) Hvis miljøledelsessystemet er certificeret af en akkrediteret organisation, skal du angive standarden, for eksempel ISO14001, EMAS osv. (n) Liste over anvendte definitioner og forkortelser Forkortelse Definition (o) Beskrivelse af proceduren, der anvendes til at sikre regelmæssig gennemgang til identificering af eventuelle planlagte eller gennemførte kapacitetsændringer, ændring i aktivitetsniveau og/eller drift af produktionsenheden, som skal have indflydelse på produktionsenhedens tildeling af gratis CO2-kvoter. Diagramreference (hvis Information om procedure, der anvendes til at sikre regelmæssig gennemgang til identificering af eventuelle planlagte eller gennemførte kapacitetsændringer, ændring i aktivitetsniveau og/eller drift af produktionsenheden, som skal have indflydelse på produktionsenhedens tildeling af gratis CO2-kvoter Identificering af væsentlige ændringer i drift og kapacitet proceduren og for eventuelle genererede data: Souschef anvendes (hvis Driftsændringer: Det overvåges om de enkelte delinstallationers produktion reduceres med mere end 50/75/90 % af aktivitetsniveauet så der forekommer delvis lukning. I givet fald indrapporteres det til Energistyrelsen. Senest 31. december samme år indberettes driftsændringen til Energistyrelsen på et skema om indberetning af delvis indstilling af drift, som findes på Energistyrelsens hjemmeside om CO2- kvoter (www.ens.dk/co2kvoter). Væsentlige kapacitetsændringer: Desuden overvåges det, om der sker kapacitetsudvidelser eller reduktioner på mindst 10 % på de enkelte delinstallationer. Hvis det er tilfældet, meddeles det til Energistyrelsen. Driftslederen skal udfylde skemaet til indberetning af kapacitetsændringer, som findes på Energistyrelsens hjemmeside Til brug for udfyldelsen skal aktivitetsniveauet i opstartsfasen logges på daglig basis, indtil datoen for starten af ændret drift er fundet; dernæst skal aktivitetsniveauet logges på månedsbasis i 6 måneder. Senest et år efter start af ændret drift, skal skemaet indsendes til Energistyrelsen. CO2-kvotemappe samt journalsystem

11 6. Yderligere oplysninger og signering (a) Supplerende informationer, upload af dokumenter mv. Dokument reference Dokument beskrivelse Dokument navn Overvågningsplanen gælder fra: Driftsleder erklærer hermed, at indholdet i den udfyldte overvågningsplan udtømmende afspejler de reelle forhold i produktionsenheden. Dokumentet bliver digitalt signeret af en person, der tegner produktionsenheden juridisk eller som har fuldmagt til at tegne produktionsenhedens juridisk for så vidt angår overvågningen af CO2.

CO 2 kvoteordningen: Godkendelse af overvågningsplan og tilladelse til udledning af CO 2.

CO 2 kvoteordningen: Godkendelse af overvågningsplan og tilladelse til udledning af CO 2. Næstved Varmeværk Åderupvej 22-24 4700 Næstved E-mail: info@naestved-varme.dk; hh@naestved-varme.dk 29-08-2013 J.nr. 1605/1120-0096 Ref. ACJ Tilladelsesnr. TCO2-376 Side 1/13 CO 2 kvoteordningen: Godkendelse

Læs mere

Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0)

Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0) Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0) Udviklet i et samarbejde med DI og Erhvervsstyrelsen STANDARD REGNSKAB (SCOPE 1 + 2) 2 UDVIDET REGNSKAB (SCOPE 1 + 2 + 3) 2 SCOPE 1, 2 OG 3 3 AFLEDTE VÆRDIER

Læs mere

28. januar 28. april 28. juli 28. oktober

28. januar 28. april 28. juli 28. oktober Vejledning til indberetning af brændselspriser. Indberetningen af brændselsmængder og -priser er blevet opdateret sådan at det nu kommer til at foregå digitalt via indberetningssiden: http://braendsel.fjernvarmeindberetning.dk/.

Læs mere

ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER

ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER REGIONALFONDEN 2014-2020 ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER Indhold Indledning... 1 Grønne

Læs mere

En række forsyningsformer betragtes ikke som brændsler 1. ( ) Der er kun tale om brændsel, hvis et produkt, som resultat af en kemisk reaktion, frembringer energi. Det betyder at brændsler typisk kan være

Læs mere

Evaluering af Energistyrelsens kvoteadministration. 1. Kvoteperiode (indtil ultimo 2006)

Evaluering af Energistyrelsens kvoteadministration. 1. Kvoteperiode (indtil ultimo 2006) Evaluering af Energistyrelsens kvoteadministration 1. Kvoteperiode (indtil ultimo 2006) Marts 2007 Indholdsoversigt Forord 4 Sammenfatning af evalueringens resultater 6 Indledning 6 Evalueringens resultater

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. september 2014 J.nr. 3009/3027-0063 Ref. ABK/SRO Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Måling af biogas. NO x og CH 4 afgifter. Per G. Kristensen pgk@dgc.dk I N T E L L I G E N T G A S T E C H N O L O G Y.

Måling af biogas. NO x og CH 4 afgifter. Per G. Kristensen pgk@dgc.dk I N T E L L I G E N T G A S T E C H N O L O G Y. Måling af biogas NO x og CH 4 afgifter Per G. Kristensen pgk@dgc.dk Program I Biogas måling af mængde - Hvorfor vil vi måle energimængden? - Energimåling og gas - Gaskvalitet - Eksempler på måler systermer

Læs mere

Kort&Godt om CO 2 -kvoter

Kort&Godt om CO 2 -kvoter Kort&Godt om CO 2 -kvoter Indhold 1. Indledning 2. Generelt om CO 2 -kvoter 3. Tildeling af kvoter i 2008-12 4. Brug af JI/CDM-kreditter 5. Register for kvoter 6. Køb og salg af kvoter 7. Tilladelse til

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. januar 2015 J.nr. 3009/3027-0079 Ref. ABK/ Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning om installation og kontrol af måleudstyr. med støtte til biogasanvendelse. Sammenfatning. 1. Tilskudsmuligheder. Version 2.

Vejledning om installation og kontrol af måleudstyr. med støtte til biogasanvendelse. Sammenfatning. 1. Tilskudsmuligheder. Version 2. Vejledning om installation og kontrol af måleudstyr ved støtte til biogasanvendelse Version 2.0 April 2013 Denne vejledning beskriver krav til installation og kontrol af måleudstyr i forbindelse med støtte

Læs mere

Biogas og afgifter (marts 2015) V/ Per S. Christensen, Punktafgifter 3

Biogas og afgifter (marts 2015) V/ Per S. Christensen, Punktafgifter 3 Biogas og afgifter (marts 2015) V/ Per S. Christensen, Punktafgifter 3 Hvad er biogas efter afgiftsreglerne? Biogas er gas, der er dannet ved en gæringsproces i organisk materiale. Består (som det også

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

Energimærkning af gaskedler - Status og erfaringer

Energimærkning af gaskedler - Status og erfaringer DGF årsmøde den 12. november 2004 i Nyborg Energimærkning af gaskedler - Status og erfaringer Karsten Vinkler Frederiksen, DGC Energimærke for gasfyrede villakedler Energi Mærke Logo Model Lavt forbrug

Læs mere

FÆLLES VARMELØSNING FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG FÆLLES VARMELØSNING 2014/05/07

FÆLLES VARMELØSNING FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG FÆLLES VARMELØSNING 2014/05/07 FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG DAGSORDEN Området Varmeforbrug i dag Udbygningstakt for fjernvarme Om fjernvarme Jeres indflydelse på projektet OMRÅDET VARMEBEHOV I DAG Varmebehov MWh 1.243 bygninger Samlet

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver En forening klagede til ombudsmanden over Økonomi- og Erhvervsministeriets afslag på aktindsigt i e-mail-korrespondance på Søfartsstyrelsens e-mailserver. Ombudsmanden

Læs mere

Gastekniske dage Maj 2015 Gasmåling. Afgifter på biogas herunder opgørelses metoder og krav til målesystemer Ved Lars Hansen / SKAT

Gastekniske dage Maj 2015 Gasmåling. Afgifter på biogas herunder opgørelses metoder og krav til målesystemer Ved Lars Hansen / SKAT Gastekniske dage Maj 2015 Gasmåling Afgifter på biogas herunder opgørelses metoder og krav til målesystemer Ved Lars Hansen / SKAT Afgifter på biogas Opgørelses metoder og krav til målesystemer Hvilke

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

AFGIFTER VED FORBRÆNDING TILBAGERULNING AF FSA V. TORE HULGAARD DAKOFA NETVÆRK, AFGIFTER, TILBAGERULNING AF FSA 2015.06.03

AFGIFTER VED FORBRÆNDING TILBAGERULNING AF FSA V. TORE HULGAARD DAKOFA NETVÆRK, AFGIFTER, TILBAGERULNING AF FSA 2015.06.03 AFGIFTER VED FORBRÆNDING TILBAGERULNING AF FSA V. TORE HULGAARD 2015.06.03 INDHOLD Afgifter ved forbrænding (energi og CO2) Forsyningssikkerhedsafgift (FSA) og tilbagerulning VE-affald AFGIFTER ENERGI

Læs mere

Energieffektiviseringer i Industrien Energisyn en fordel for virksomhederne

Energieffektiviseringer i Industrien Energisyn en fordel for virksomhederne Energieffektiviseringer i Industrien Energisyn en fordel for virksomhederne Præsentation Energisynskonsulent B-004 (1992) Teknisk Ekspert kwh verifikator Direktivets artikel 8 Energisyn i virksomheder

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Bilag nr. 1 PROJEKTFORSLAG for Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Hollensen Energy A/S 30. maj 2011 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF RØGGASKØLING PÅ

Læs mere

Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34. CVR-nr. 11 93 13 16

Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34. CVR-nr. 11 93 13 16 Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34 CVR-nr. 11 93 13 16 Grønt regnskab for 2013 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold... 3 1.2 Branchebetegnelse,

Læs mere

STREAM: Sustainable Technology Research and Energy Analysis Model. Christiansborg, 17. september 2007

STREAM: Sustainable Technology Research and Energy Analysis Model. Christiansborg, 17. september 2007 STREAM: Sustainable Technology Research and Energy Analysis Model Christiansborg, 17. september 27 Arbejdsgruppe: Anders Kofoed-Wiuff, EA Energianalyse Jesper Werling, EA Energianalyse Peter Markussen,

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Informationssikkerhed Version 2.0 29.09.10

Informationssikkerhed Version 2.0 29.09.10 Informationssikkerhed Version 2.0 29.09.10 Retningslinjer for retablering af systemer og data (Ændringer i forhold til tidligere version er markeret med Understregning) Disse retningslinjer beskriver de

Læs mere

UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning. Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund

UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning. Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund Klar til nye udfordringer Fossilfrit DK Udfordringen Fakta om naturgas Grøn gas Gassens

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

VE til proces. Energikonference 30. september 2015 Eva Lembke

VE til proces. Energikonference 30. september 2015 Eva Lembke VE til proces Energikonference 30. september 2015 Eva Lembke VE til proces teamet Astrid Rathe (chef) Ásbjørg Abrahamsen Astrid Hostrup Charlotte Forsingdal Christine Ravnholt Hartmann Eva Lembke Helle

Læs mere

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen.

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. 1 2 KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. Det er frivilligt for kommuner at aftage systemet. Iht. den fælleskommunale

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FOR SAMARBEJDSPARTNERE

BRUGERVEJLEDNING FOR SAMARBEJDSPARTNERE BRUGERVEJLEDNING FOR SAMARBEJDSPARTNERE TIL UDFYLDELSE AF ANSØGNINGSSKEMA TIL VESTFORSYNING Vestforsyning Erhverv A/S. Nupark 51. 7500 Holstebro. Vestforsynings Kundecenter tlf.: 9612 7460 mail:emr@vestforsyning.dk

Læs mere

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering.

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering. Notat 12. juni 2007 J.nr. 2006-101-0084 Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering. Afgiftsrationaliseringen består af to elementer. Forhøjelse af CO2 afgift til kvoteprisen, der i 2008-12 p.t.

Læs mere

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september Notat 27. september Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011 En håndværkers muligheder og vilkår for at samarbejde med energiselskaber om energibesparelser en kort introduktion

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3 FVD vejledning 09/2010 Indholdsfortegnelse Indledning til vejledning for intern overvågning...2 Praktisk vejledning til internovervågnings program....3 Aftaleprogram...3 Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Læs mere

STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION

STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION I denne vejledning gennemgås installation af Stofa OnlineDisk samt opsætning, brugerflade og OnlineDisk Webportalen. Trin 1 Information om Stofa OnlineDisk Stofa

Læs mere

VE til proces. Temadag: VE til proces 27. november 2013. Jette Ellegaard Vejen

VE til proces. Temadag: VE til proces 27. november 2013. Jette Ellegaard Vejen VE til proces Temadag: VE til proces 27. november 2013 Jette Ellegaard Vejen VE til proces - energiaftalen Energiaftalen af 22. marts 2012: Puljen skal fremme energieffektiv konvertering til vedvarende

Læs mere

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010 DONG NATURGAS A/S Kærup Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 25 08 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Ressourceregnskab 2013

Ressourceregnskab 2013 Nyborg Forsyning & Service A/S Indholdsfortegnelse Basisoplysninger 3 NFS A/S / Administration 4 NFS Vand A/S 5 NFS Varme A/S 6 NFS Renovation A/S 7 NFS Spildevand A/S 8 Miljødeklarationer 9 Beregningsmetode

Læs mere

Navit sp/f. Del A Gennemførelse

Navit sp/f. Del A Gennemførelse Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (International Safety Management-koden (ISM-koden)) Med rettelser gældende pr. 1. juli 2010 Del A Gennemførelse 1. Generelt

Læs mere

Klimaplan del 1 - Resumé

Klimaplan del 1 - Resumé Klimaplan del 1 - Resumé Kortlægning af drivhusgasser fra Næstved Kommune 2007 Klimaplan del 1 - Resumé Kortlægning af drivhusgasser fra Næstved Kommune 2007 Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Teknikerbyen

Læs mere

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Indhold Generelt om indberetning til sundhedsordning 1 Adgang til indberetningsløsningen 1 Indberetning af medarbejdere 2 Bekræftelse af indberetning

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

Energiproduktion og energiforbrug

Energiproduktion og energiforbrug OPGAVEEKSEMPEL Energiproduktion og energiforbrug Indledning I denne opgave vil du komme til at lære noget om Danmarks energiproduktion samt beregne hvordan brændslerne der anvendes på de store kraftværker

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Vejledning til kvalitetshåndbog 100408 Side 1 af 20 Introduktion I henhold

Læs mere

Produktion. Andet teknisk udstyr Akkumuleringstanken. Pumper

Produktion. Andet teknisk udstyr Akkumuleringstanken. Pumper Andet teknisk udstyr Akkumuleringstanken Til dækning af det mere konstante varmebehov, er der på værket bygget to store isolerede vandbeholdere (Termokander). De tilføres varmt vand, når motoren kører,

Læs mere

VE til proces. DAU konference Energi management Carlsberg - Fredericia 19. juni 2014. Charlotte Forsingdal

VE til proces. DAU konference Energi management Carlsberg - Fredericia 19. juni 2014. Charlotte Forsingdal VE til proces DAU konference Energi management Carlsberg - Fredericia 19. juni 2014 Charlotte Forsingdal VE til proces - energiaftalen Energiaftalen af 22. marts 2012: Puljen skal fremme energieffektiv

Læs mere

Analyse af fjernvarmens rolle i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen, Energistyrelsen

Analyse af fjernvarmens rolle i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen, Energistyrelsen Analyse af fjernvarmens rolle i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen, Energistyrelsen Temadag om energiaftalens analyser, Grøn Energi Hovedfokuspunkter Fjernvarmens udbredelse Produktion af Fjernvarme

Læs mere

Dansk oversættelse. European Code of Conduct for Energy Performance Contracting

Dansk oversættelse. European Code of Conduct for Energy Performance Contracting Dansk oversættelse European Code of Conduct for Version as of 11 July 2014 Transparense-projektet Dette dokument er forberedt under rammerne af projektet "Transparense Increasing Transparency of Energy

Læs mere

Går jorden under? Kampen om biomasse og affald til forbrænding

Går jorden under? Kampen om biomasse og affald til forbrænding Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Kampen om biomasse og affald til forbrænding 114 APRIL 2011 Forskningsprofessor Jørgen E. Olesen Tre store udfordringer for samfundet Klimaændringer

Læs mere

Ny Affaldsbekendtgørelse Affaldsdatasystemet

Ny Affaldsbekendtgørelse Affaldsdatasystemet Ny Affaldsbekendtgørelse Affaldsdatasystemet Affaldsdata- systemet 2. Affaldsdatasystemet (kap 13) Oplysninger fra 2010 skal indberettes til Affaldsdatasystemet. Kan indberettes fra april 2010. Affaldsdatasystemet

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

RØGGAS-EFTERMIDDAG FLOW OG AFGIFTER. Kim Brinck Rambøll, WtE

RØGGAS-EFTERMIDDAG FLOW OG AFGIFTER. Kim Brinck Rambøll, WtE RØGGAS-EFTERMIDDAG FLOW OG AFGIFTER Kim Brinck Rambøll, WtE RØGGASFLOW OG AFGIFTER Flere afgifter m.v. betales i dag på baggrund af anlæggenes emitterede forurening: Svovl (SO 2 ) NO X CO 2 (afgift/kvote)

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1)

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1) (Gældende) Udskriftsdato: 23. november 2014 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 3007/3015-0001 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

Mamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering

Mamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering [Type text] Mamut Business Software Mamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering 1 Intrastatregistrering og rapportering Indhold Intrastat... 3 Indstillinger for Intrastat... 4 Intrastatregistrering...

Læs mere

Velkommen til Silkeborg Kraftvarmeværk

Velkommen til Silkeborg Kraftvarmeværk Velkommen til Silkeborg 1992 September Oktober 1993 April Oktober 1994 April Oktober 1995 Juli-november December 2011 Januar Opførelsen af et Pilot projektet færdigt Silkeborg A/S etableres Tilladelse

Læs mere

RAPPORT. Krav til vvs-måleudstyr. Projektrapport April 2012

RAPPORT. Krav til vvs-måleudstyr. Projektrapport April 2012 Krav til vvs-måleudstyr Projektrapport April 2012 RAPPORT Dansk Gasteknisk Center a/s Dr. Neergaards Vej 5B 2970 Hørsholm Tlf. 2016 9600 Fax 4516 1199 www.dgc.dk dgc@dgc.dk Krav til vvs-måleudstyr Jørgen

Læs mere

PROfessiOnel RisikOstyRing med RamRisk

PROfessiOnel RisikOstyRing med RamRisk 4 Professionel risikostyring med ramrisk www.ramrisk.dk Risikostyring med RamRisk Rettidig håndtering af risici og muligheder er afgørende for enhver organisation og for succesfuld gennemførelse af ethvert

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Krav til kvalitetsstyringssystemet...2 Etablering

Læs mere

Sådan registreres præ-lei-ansøgninger på NordLEI-webportalen

Sådan registreres præ-lei-ansøgninger på NordLEI-webportalen Sådan registreres præ-lei-ansøgninger på NordLEI-webportalen Som en del af NordLEI-webportalen kan kunder ansøge om præ-lei'er til sine juridiske enheder. NordLEI giver desuden mulighed for såkaldt assisteret

Læs mere

Fremtidens danske energisystem

Fremtidens danske energisystem Fremtidens danske energisystem v. Helge Ørsted Pedersen Ea Energianalyse 25. november 2006 Ea Energianalyse a/s 1 Spotmarkedspriser på råolie $ pr. tønde 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1970 '72 '74 '76 '78

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. FAQ Ofte stillede spørgsmål

Finanstilsynets indberetningssystem. FAQ Ofte stillede spørgsmål Finanstilsynets indberetningssystem FAQ Ofte stillede spørgsmål Finanstilsynet - 1. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 HVAD ER FINANSTILSYNETS INDBERETNINGSSYSTEM?... 2 2 HVORDAN FÅR JEG DANNET

Læs mere

Vejledning start Test Indberetning i ENAO

Vejledning start Test Indberetning i ENAO Vejledning start Test Indberetning i ENAO Formål Formålet med denne vejledning er at vise hvordan man foretager indberetning af Test indberetning i Energitilsynets nye indberetningssystem, ENergiAnmeldelse

Læs mere

Årsberetning 2010. Program til Intern Overvågning

Årsberetning 2010. Program til Intern Overvågning Årsberetning 2010 Program til Intern Overvågning Indhold Indledning... 3 Ledelseserklæring... 3 Beskrivelse af program til intern overvågning... 5 Overvågningsprogrammet... 5 Foretagne kontroller... 5

Læs mere

Skørping Varmeværk a.m.b.a. Skørping Nord 11 9520 Skørping Tlf. 9839 1437. Skørping Varmeværk a.m.b.a. Skørping Nord 11 9520 Skørping Tlf.

Skørping Varmeværk a.m.b.a. Skørping Nord 11 9520 Skørping Tlf. 9839 1437. Skørping Varmeværk a.m.b.a. Skørping Nord 11 9520 Skørping Tlf. Tak til alle annoncører i denne brochure mail@skoerpingvarmevaerk.dk www.skoerpingvarmevaerk.dk mail@skoerpingvarmevaerk.dk www.skoerpingvarmevaerk.dk Kom indenfor i dit varmeværk blev etableret i 1961.

Læs mere

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden V e j l e d n i n g Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden Indholdsfortegnelse Særskilt hæfte - del 1 Introduktion til egenkontrol Ordliste og definitioner Gældende program - del 2 Egenkontrol

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem LANDSBYGGEFONDEN 11. marts 2015 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem (for boligorganisationer og selvejende institutioner) 2. udgave Indholdsfortegnelse 1. I 1 NDLEDNING...

Læs mere

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som samlet geografisk område 2013

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som samlet geografisk område 2013 CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som samlet geografisk område 2013 CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som samlet geografisk område 2013 December 2014 Udarbejdet af: Rune Schmidt Ærø Energi- og Miljøkontor

Læs mere

Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for forbindelsesledning for fjernvarme til Nr. Broby.

Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for forbindelsesledning for fjernvarme til Nr. Broby. Faaborg Midtfyn Kommune Mellemgade 15 5600 Faaborg Att. Helge Müller Dato: 5. september 2014 Kommentarer til Naturgas Fyn Distribution A/S bemærkninger til projektforslag for forbindelsesledning for fjernvarme

Læs mere

Finanstilsynets fortolkning af 11. marts 2013

Finanstilsynets fortolkning af 11. marts 2013 Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) 12, stk. 1-3, og 19, stk. 2 Anvendelse af NemID som legitimation Finanstilsynets fortolkning af

Læs mere

Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse

Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse 1. Beretning... 2 1.1. Året der gik... 2 1.2. Klimastrategi og fremadrettet fokus... 4 2. Analyser og rapportering...

Læs mere

Biobrændsel. fyringsanlæg. Træpiller. - Flis, halm og træpiller... Fuldautomatiske. www.linka.dk

Biobrændsel. fyringsanlæg. Træpiller. - Flis, halm og træpiller... Fuldautomatiske. www.linka.dk Biobrændsel - Flis, halm og træpiller... Træpiller Fuldautomatiske fyringsanlæg www.linka.dk Fyringsteknologi til biobrændsler Forbrændingsherd Forbrændingsteknik Fyringsteknologien til biobrændsler er

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love O:\Skatteministeriet\Lovforslag\568096\Dokumenter\568096.fm 27-03-08 17:25 k03 KFR Lovforslag nr. L 168 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Implementering af EU s Energieffektiviseringsdirektiv. v. Benét Hermind Erhvervsteam, Energistyrelsen

Implementering af EU s Energieffektiviseringsdirektiv. v. Benét Hermind Erhvervsteam, Energistyrelsen Implementering af EU s Energieffektiviseringsdirektiv v. Benét Hermind Erhvervsteam, Energistyrelsen Direktivets artikel 8 Energisyn i virksomheder Hensigten med direktivet: 2020 mål 20% EE ift 2007 Alle

Læs mere

Administrationsgrundlag - Energimærkningsordningen for gasfyrede villakedler (Information til kedelleverandører)

Administrationsgrundlag - Energimærkningsordningen for gasfyrede villakedler (Information til kedelleverandører) DGC-notat 10.11.2006 1/5 Administrationsgrundlag - Energimærkningsordningen for gasfyrede villakedler (Information til kedelleverandører) Dette notat beskriver rammerne for, hvordan en kedelleverandør

Læs mere

Ansøgning-kontrakt om tilskud

Ansøgning-kontrakt om tilskud Ansøgning-kontrakt om tilskud Ansøger Navn: El-varme Adresse: Postnr. og by: Olie Tlf. /mobil: E-mail: Naturgas Kontonr.: Reg.nr. (4 Kontonummer cifre) (10 cifre starter evt. med 0'er) Boligtype: helårsbolig:

Læs mere

EUROPOL JOINT SUPERVISORY BODY

EUROPOL JOINT SUPERVISORY BODY EUROPOL JOINT SUPERVISORY BODY Udtalelse 12/05 fra den fælles kontrolinstans for Europol om Europols anmeldelse af behandling af personoplysninger: Arbejdstider/flekstid/overarbejde/rådighedstjeneste/skifteholdstjeneste

Læs mere

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG SÅDAN FUNGERER ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG Et mini-kraftvarmeanlæg består af en gasmotor, som driver en generator, der producerer elektricitet. Kølevandet fra motoren og generatoren bruges til opvarmning.

Læs mere

Indlæsning og validering af løn- og fraværsdata

Indlæsning og validering af løn- og fraværsdata Indlæsning og validering af løn- og fraværsdata Quickguide v 1.6 Indhold Log ind-side... 2 Upload ny indberetning... 3 Gennemse tidligere indberetninger og fejlretning... 6 Retning af valideringsfejl...

Læs mere

Aarhus Kommune. vil give grøn varme til borgerne

Aarhus Kommune. vil give grøn varme til borgerne vil give grøn varme til borgerne v/jan B. Willumsen, afdelingschef Hvem er vi Hvad har vi nået hvad kan vi Målsætninger Hvad er planen Udfordringer, samspil, samarbejde hvem er vi? En offentlig virksomhed

Læs mere

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning Arbejdsmiljøcertificering som tilsynsredskab og -strategi Kåre Hendriksen Master of Environmental Management Har siden midten af 1980 erne periodisk været beskæftiget med: Arbejdsmiljøforskning Arbejdsmiljø-

Læs mere

Struer Forsyning Vand A/S. Årsberetning 2010. Program for intern overvågning

Struer Forsyning Vand A/S. Årsberetning 2010. Program for intern overvågning Struer Forsyning Vand A/S Årsberetning 2010 Program for intern overvågning. 1 Indledning Struer Forsyning Vand A/S skal i medfør af vandsektorloven etablere et program for intern overvågning. Programmet

Læs mere

ENERGIBESPARELSE I STATEN.

ENERGIBESPARELSE I STATEN. ENERGIBESPARELSE I STATEN. 24-09- 2010 Vejledning til indberetning af målerdata. Ministeriums niveau. Denne vejledning er et supplement til 8 i Vejledning til cirkulære nr. 9787 af 1. oktober 2009 om energieffektivisering

Læs mere

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Ambitiøs dansk klima- og energipolitik Bred politisk opbakning i Folketinget om at

Læs mere

Ansøgning-kontrakt om tilskud

Ansøgning-kontrakt om tilskud Ansøgning-kontrakt om tilskud Ansøger Navn: El-varme Adresse: Postnr. og by: Tlf. /mobil: E-mail: Naturgas Kontonr.: Reg.nr. (4 Kontonummer cifre) (10 cifre starter evt. med 0'er) Boligtype: helårsbolig:

Læs mere

Klimaregnskab 2014. for. Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement. April 2015

Klimaregnskab 2014. for. Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement. April 2015 Klimaregnskab 2014 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement April 2015 Side 1 af 13 Indhold 1.1. Beretning... 3 1.2. Regnskab... 5 1.3. Analyse og rapportering... 6 1.3.1. Klimapåvirkning

Læs mere

Reduktion af NOx emission

Reduktion af NOx emission Reduktion af NOx emission Gastekniske dage 16.05.2012 Torben Kvist, DGC, tkv@dgc.dk Baggrund NO x -afgiften øges fra 5 til 25 kr./kg Afgiften kan opgøres på baggrund af Naturgasforbrug Emissionsmåling

Læs mere

Sådan opretter du en backup

Sådan opretter du en backup Excovery Guide Varighed: ca. 15 min Denne guide gennemgår hvordan du opretter en backup med Excovery. Guiden vil trinvist lede dig igennem processen, og undervejs introducere dig for de grundlæggende indstillingsmulighed.

Læs mere

Tilskud til energioptimering

Tilskud til energioptimering Tilskud til energioptimering Præsentation Peter Jonsson, Maskinmester, 48 år. Kommer fra SE Big Blue, som er SE s energirådgivningsselskab Baggrund er over 20 års erfaring med ledelse af tekniske afdelinger

Læs mere

Sådan kan I leve op til Finanstilsynets ledelsesbekendtgørelse om it-sikkerhed

Sådan kan I leve op til Finanstilsynets ledelsesbekendtgørelse om it-sikkerhed Sådan kan I leve op til Finanstilsynets ledelsesbekendtgørelse om it-sikkerhed Den finansielle sektor er i dag 100% afhængig af, at it-løsninger er kørende og herudover er sikret i tilfælde af, at noget

Læs mere

EU-reguleringens indvirkning på dansk transport- og energipolitik Lisa Bjergbakke, lbj@ens.dk Energistyrelsen

EU-reguleringens indvirkning på dansk transport- og energipolitik Lisa Bjergbakke, lbj@ens.dk Energistyrelsen Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

VE til proces Strategisk emnedag om energi Koldkærgård. 4. Februar 2014 Eva Lembke

VE til proces Strategisk emnedag om energi Koldkærgård. 4. Februar 2014 Eva Lembke VE til proces Strategisk emnedag om energi Koldkærgård 4. Februar 2014 Eva Lembke VE til proces teamet Morten Pedersen (chef) Jette Ellegaard Vejen(projektleder) Eva Lembke Nikolaj Ladegaard(barselsorlov)

Læs mere

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010 Novozymes A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 18 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Tre stk. gylletanke med et samlet volumen på 14.342 m³ etableres i løbet af sommeren 2013.

Tre stk. gylletanke med et samlet volumen på 14.342 m³ etableres i løbet af sommeren 2013. Lemvig den 31. juli 2013 SFJ/SEB Lemvig Kommune Lemvig Rådhus Teknik & Miljø Rådhusgade 2 7620 Lemvig Høringssvar fra Lemvig Varmeværk A.m.b.a (LV)/ Lemvig Kraftvarme A/S (LKV) vedr. Projektansøgning fra

Læs mere

Bilag til Decentral Energihandel s Fuldmagt til indgåelse af en salgsaftale

Bilag til Decentral Energihandel s Fuldmagt til indgåelse af en salgsaftale Bilag til Decentral Energihandel s Fuldmagt til indgåelse af en salgsaftale Bilaget beskriver den dokumentation, som sælger er forpligtet til at levere til køber. Dette bilag er med direkte relation til

Læs mere

Dansave Online Backup. Dansave Home Guide. Version 6.9.0.0

Dansave Online Backup. Dansave Home Guide. Version 6.9.0.0 Dansave Online Backup Dansave Home Guide Version 6.9.0.0 01-01-2013 1 Indhold Om Dansave Home... 3 Minimums system krav - Windows... 3 Minimums System krav - MAC... 3 Download Dansave Home... 3 Krypteringsnøglen...

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 6.2.2015 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680367 e-doc journal nr. 13/022862 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere