Bilag til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 9. maj 2014 kl Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej Horsens

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 9. maj 2014 kl. 11.45 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens"

Transkript

1 Aarhus, 2. maj 2014 Bilag til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 9. maj 2014 kl Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej Horsens Vedr. punkt nr. 1 Bilag 1

2 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT KPMG Huset Værkmestergade 25 Postboks Aarhus C Telefon Telefax Midttrafik Revisionsberetning nr. 11 af 9. maj 2014 vedrørende risikovurdering, revisionsstrategi og -plan, revision i årets løb samt afslutning af revisionen af årsregnskabet for / _1.DOCX KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Medlem af KPMG International Cooperative ("KPMG International"), et schweizisk kooperativ, som alle KPMG-firmaer er selvstændige og uafhængige medlemmer af.

3 ABCD Midttrafik Revisionsberetning nr. 11 af 9. maj 2014 Indhold 1 Konklusion på revision af årsregnskabet for Indledning Revisionspåtegning på årsregnskabet Sammenfatning af bemærkninger i revisionsberetning Sammenfatning af supplerende oplysninger i revisionsberetningen Risikovurdering, revisionsstrategi og -plan Risikovurdering Revisionsstrategi og -plan Kommentarer vedrørende årsregnskabet for Midttrafik Investeringer i rejsekort-projektet og byrdefordeling heraf Byrdefordeling af årets resultat i Sammenholdelse af regnskab med bevillinger Periodisering af indtægter og udgifter Kortfristede tilgodehavender øvrige Likvide aktiver Hensatte forpligtelser, pension Langfristet gæld Kortfristet gæld i øvrigt Spormodernisering, Midtjyske Jernbaner It-anvendelse Ledelsesberetningen Den udførte revision af forretningsgange og interne kontroller Interne kontroller for specifikke regnskabsmæssige områder hos Midttrafik Revision af internt årsregnskab for Busselskabet Aarhus Sporveje Forvaltningsrevision m.v Øvrige forhold Direktionens regnskabserklæring Ikke-korrigerede forhold Fejlinformation i årsregnskabet som skyldes besvigelser Overholdelse af lovgivningen Begivenheder indtruffet efter balancedagen Forsikringer / _1.DOCX 151

4 ABCD Midttrafik Revisionsberetning nr. 11 af 9. maj Afsluttende oplysninger m.v Lovpligtige oplysninger / _1.DOCX 152

5 ABCD Midttrafik Revisionsberetning nr. 11 af 9. maj Konklusion på revision af årsregnskabet for Indledning I henhold til Revisionsregulativ for Midttrafik afgives hermed beretning om udført revision vedrørende årsregnskabet for Årsregnskabet for Midttrafik er aflagt af direktionen og forelagt bestyrelsen til godkendelse. Revisionsberetningen giver en kort summarisk redegørelse for, hvilke revisionsarbejder der er udført, og om der på baggrund heraf har været anledning til at fremkomme med bemærkninger over for bestyrelsen, som tilsynsmyndigheden skal informeres om, jf. afsnit 1.3. Herudover anføres supplerende oplysninger eller kommentarer, som revisor finder anledning til at meddele bestyrelsen, jf. afsnit Revisionspåtegning på årsregnskabet Revisionens mål og omfang samt ansvaret for regnskabsaflæggelsen er omtalt i vores revisionsprotokollat af 18. februar Revisionen af årsregnskabet for 2013 er udført i overensstemmelse hermed samt i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge revisorlovgivningen. Vores konklusion på den udførte revision meddeles dels ved revisionspåtegning på årsregnskabet for 2013 og dels ved afgivelse af revisionsberetning. Revisionen af årsregnskabet og gennemlæsningen af ledelsesberetningen har ikke givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed eller karakter, at det vil komme til udtryk i vores påtegning på årsregnskabet samt udtalelse om ledelsesberetningen. Vi har forsynet Midttrafiks årsregnskab for 2013 med revisionspåtegning uden forbehold. I lighed med tidligere år har vi ikke revideret budgettal i årsregnskabet. Som følge heraf har vi indarbejdet en supplerende oplysning, som defineret i erklæringsbekendtgørelsen for statsautoriserede revisorer, i revisionspåtegningen, hvori vi anfører, at budgettal i regnskabet ikke har været underlagt revision. Der er i øvrigt ikke givet supplerende oplysninger i revisionspåtegningen. I henhold til reglerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets "Budget- og regnskabssystem for kommuner" skal vores revision udføres i overensstemmelse med principperne for god offentlig revisionsskik. Dette medfører, at vi skal foretage forvaltningsrevision, hvor der foretages en vurdering af Midttrafiks sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. Vores gennemgang af den foretagne forvaltningsrevision har ikke givet anledning til bemærkninger. 1.3 Sammenfatning af bemærkninger i revisionsberetning I henhold til 7 i Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr af 9. oktober 2013 om kommunernes budget og regnskabsvæsen, revision m.v. skal vi anføre bemærkninger, hvis vi under revisionen konstaterer forhold, hvorom vi mener, at bestyrelsen og tilsynsmyndigheden skal informeres / _1.DOCX 153

6 ABCD Midttrafik Revisionsberetning nr. 11 af 9. maj 2014 I henhold til Midttrafiks revisionsregulativ skal revisor gøre bemærkninger, såfremt det vurderes: at regnskabets poster ikke er i overensstemmelse med bestyrelsens beslutninger, at at at at der er handlet i strid med gældende love og bestemmelser, eller der kan være tvivl herom, lovligheden af en post eller disposition må anses for tvivlsom, der ved gennemgangen af de etablerede forretningsgange konstateres væsentlige mangler i kontrolmæssig henseende, idet revisor samtidig kan fremsætte forslag til udbedring af de konstaterede mangler, eller de foreskrevne forretningsgange i øvrigt ikke er fulgt. Nærværende beretning indeholder ingen revisionsbemærkninger, som bestyrelsen skal besvare over for tilsynsmyndigheden. 1.4 Sammenfatning af supplerende oplysninger i revisionsberetningen I henhold til Midttrafiks revisionsregulativ gives supplerende oplysninger i revisionsberetningen om forhold, som ikke har givet anledning til revisionsbemærkninger, men som er så væsentlige, at bestyrelsen bør orienteres herom. Nærværende beretning indeholder ingen nye supplerende oplysninger, som bestyrelsen hermed orienteres om. 2 Risikovurdering, revisionsstrategi og -plan 2.1 Risikovurdering Med henblik på at opdatere vores forståelse og kendskab til Midttrafik og dets omgivelser samt vurdere risici for væsentlig fejl i forvaltningen og regnskabsaflæggelsen har vi ajourført vores informationer om og beskrivelser af selskabet. Vores revision baseres på en vurdering af væsentlighed og risiko. Revisionens formål er således ikke at afdække enkeltstående uvæsentlige fejl. Som revisorer har vi pligt til med professionel skepsis at overveje muligheden for besvigelser og fejl ved revisionen af årsregnskabet. Revisionen tilrettelægges derfor bl.a. med henblik på at afdække væsentlige fejl som følge af besvigelser. Forekommer der besvigelser, er der forøget risiko for, at årsregnskabet indeholder væsentlig fejlinformation, idet besvigelser sædvanligvis tilsløres eller holdes skjult. Som forberedelse til revisionen af årsregnskabet for 2013 har vi med direktionen og de økonomiansvarlige drøftet risici forbundet med regnskabsaflæggelsen og de af Midttrafik, her / _1.DOCX 154

7 ABCD Midttrafik Revisionsberetning nr. 11 af 9. maj 2014 under Busselskabet Aarhus Sporveje, iværksatte tiltag til styring heraf, herunder med henblik på at forebygge, opdage og korrigere fejl. 2.2 Revisionsstrategi og -plan Vi har fastlagt den overordnede revisionsstrategi og -plan for 2013 på baggrund af Midttrafiks revisionsregulativ og baseret på en vurdering af risici for væsentlige fejl og mangler i årsregnskabet. Revisionsstrategi Revisionsstrategien fastlægger overordnet revisionens omfang, tidsmæssige placering og retning. Revisionsstrategien skal sikre, at revisionen fokuseres mod de væsentligste og mest risikofyldte forretningsmæssige og administrative områder af betydning for årsregnskabet. Med henblik på at udføre en effektiv revision har vi foreløbigt valgt at basere hovedvægten af vores revision på systembaseret revision, hvor vi vurderer og ved stikprøver tester de af ledelsen etablerede registreringssystemer, forretningsgange og interne kontroller samt deres sammenhæng til regnskabsposter, noter og øvrige krævede oplysninger m.v. Herudover vil der i fornødent omfang blive foretaget substansbaseret revision, hvor vi tester poster i resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, noter og andre krævede oplysninger m.v. til ekstern og anden dokumentation samt udfører regnskabsanalytisk revision. Revisionsplan På baggrund af den overordnede revisionsstrategi har vi udarbejdet en revisionsplan med henblik på effektivt at reducere revisionsrisikoen til et acceptabelt lavt niveau. I revisionsplanen er arten, den tidsmæssige placering og omfanget af den revision, der planlægges udført, fastlagt. Endvidere er det revisionsteam og de ressourcer, der er nødvendige for at udføre revisionen, beskrevet. Ved udførelsen af revisionen foretager vi løbende en vurdering af om udførelsen af bestyrelsens beslutninger og den øvrige forvaltning af Midttrafiks anliggender er varetaget på en økonomisk forsvarlig måde. Endvidere omfatter den løbende forvaltningsrevision en vurdering af de implementerede administrative forretningsgange og kontrolprocesser. 3 Kommentarer vedrørende årsregnskabet for Midttrafik Indledningsvis skal vi henvise til Midttrafiks regnskabsbemærkninger vedrørende årsregnskabet for Nedenfor har vi anført vores kommentarer til revisionen af årsregnskabet for Midttrafik. For kommentarer vedrørende revisionen af det interne årsregnskab for Busselskabet Aarhus Sporveje henvises til afsnit / _1.DOCX 155

8 ABCD Midttrafik Revisionsberetning nr. 11 af 9. maj Investeringer i rejsekort-projektet og byrdefordeling heraf Der er i 2013 foretaget investering i materielle anlægsaktiver på 51,6 mio. kr., aktier i Rejsekort A/S på 70,8 mio. kr. samt ydet ansvarligt lån til Rejsekort A/S på 44,7 mio. kr. 25 % af investeringen finansieres kontant og de resterende 75 % lånefinansieres. Byrdefordeling 2013 af investeringer i rejsekortet Materielle anlægsaktiver Udgiften til materielle anlægsaktiver på 51,6 mio. kr. er indregnet i resultatopgørelsen for 2013 og byrdefordelt via driften. Kontantafregningen på 25 % afregnes i henhold til aftale med bestillerne i 2014, og de resterende 75 % afregnes i takt med afvikling af det langfristede lån. Kontantafregningen på 25 % er indregnet som kortfristet tilgodehavende i balancen. De 75 % af investeringen er opført under langfristede tilgodehavender. Der henvises til regnskabets note 16. Aktier og ansvarligt lån i Rejsekort A/S Investering i aktier i Rejsekort A/S på 70,8 mio. kr. samt ydet ansvarligt lån på 44,7 mio. kr. er indregnet som finansiel anlægsaktiv i Midttrafiks balance pr. 31. december Eventuel værdiregulering heraf vil i overensstemmelse med budget og regnskabssystem for kommuner skulle føres uden om resultatopgørelsen og direkte på egenkapitalen. Byrdefordelingen af investeringen føres som konsekvens heraf uden om resultatopgørelsen og direkte på egenkapitalen. Investering i aktierne i Rejsekort A/S er i 2013 nedskrevet og belastet egenkapitalen med 44,6 mio. kr. 25 % af årets investering i aktier og ansvarligt lån byrdefordeles via balancen/egenkapitalen i 2013 og afregnes i henhold til aftale med bestillerne kontant i Den resterende andel af investeringen ekskl. Midttrafiks egenfinansiering på 25,9 mio.kr. byrdefordeles via balancen/egenkapitalen i takt med afvikling af det langfristede lån. Kontantafregningen på 25 % er indregnet som kortfristet tilgodehavende. Der henvises til regnskabets note 16. Silkeborg Kommune og Horsens Kommune Silkeborg Kommune og Horsens Kommune har valgt at indbetale investeringen fuldt ud i 2013 og er derfor ikke omfattet af lånefinansieringen. Indbetalingen udgør samlet 10,2 mio. kr. og indgår i byrdefordelingen for Letbanen Det er forudsat, at Aarhus Letbane Drifts andel af den samlede investering afregnes i / _1.DOCX 156

9 ABCD Midttrafik Revisionsberetning nr. 11 af 9. maj Byrdefordeling af årets resultat i 2013 Byrdefordelingen sker på baggrund af den udgiftsbaserede resultatopgørelse. Der er i alt byrdefordelt nettoudgifter for 1.327,3 mio. kr., hvortil kommer 16,2 mio. kr. og 32,4 mio. kr. vedrørende rejsekortet. Som nævnt ovenfor sker der først afregning af beløbene vedrørende rejsekortet fra Resultat til byrdefordeling i 2013 udgør 1.327,3 mio. kr., og korrigeret budget for 2013 viser et resultat på 1.344,9 mio. kr. Der er således et mindre forbrug på i alt 13,9 mio. kr., som er overført til Der henvises til tabel 6 i årsregnskabet for specifikation heraf. Revisionen har omfattet en gennemgang af beregningerne af byrdefordelingen af hovedtallene. Gennemgangen har hovedsageligt omfattet analytiske vurderinger af resultatet sammenholdt med fordelingsgrundlaget, budget m.v. Under gennemgangen har vi stillet spørgsmål til de medarbejdere ved Midttrafik, som har foretaget beregningerne eller leveret grundlaget herfor. Midttrafik kompenseres via Trafikstyrelsen for mistede billetindtægter som følge af de unges udvidede rejsemuligheder via Ungdomskortet. Af kompensationen skal der afregnes en andel til DSB og Arriva Tog i forbindelse med togrejser. Grundlaget for betalingen til DSB og Arriva er endnu ikke afklaret for 2. halvår af 2013, hvorfor der til dækning af udgiften er overført 1,7 mio. kr. til regnskabet for I lighed med 2012 byrdefordeles alene forskydning i hensættelse til tjenestemandspension med 20,3 % af årets pensionsgivende løn til tjenestemandsansatte. Den resterende del af årets hensættelse til tjenestemandspension reguleres på egenkapitalen. Midttrafik har i 2013 udbetalt 0,7 mio. kr. i tjenestemandspension. Beløbet indgår ikke i byrdefordelingen for Fra og med 2012 modregnes udbetalt tjenestemandspension i de kompensationsbeløb, Midttrafik modtog vedrørende pensionsforpligtelsen i forbindelse med dannelsen. Når disse kompensationsbeløb er disponeret, vil pensionsudbetalinger blive finansieret på baggrund af den byrdefordelte pensionsforpligtelse. Opgørelsen af byrdefordelingen er kompleks og særligt på beregningen på busdriftsområdet. Beskrivelser af grundlaget for byrdefordelingsregnskabet bør løbende holdes ajourført blandt andet for at mindske personafhængighed. Det er vores opfattelse, at byrdefordelingen er baseret på Midttrafiks bogføring og årsregnskab. Gennemgangen af byrdefordelingsregnskabet har ikke givet formodning om beregningsfejl eller manglende overensstemmelse med de beskrevne fordelingsmetoder. 3.3 Sammenholdelse af regnskab med bevillinger Årsregnskabets regnskabsbemærkninger indeholder ledelsens kommentarer m.v. til regnskabsoversigten, bl.a. vedrørende forskelle mellem bestyrelsens bevillinger og de endelige regnskabstal. Regnskabsoversigt på bevillingsniveau fremgår af særskilt afsnit i årsregnskabet. Regnskabsoversigten, med tilhørende regnskabsbemærkninger, indeholder ledelsens bevillingsafregning til bestyrelsen for regnskabsåret. Vi har påset, at der på bestyrelsesmødet den 18. januar 2013 blev godkendt bevillingsniveauet for / _1.DOCX 157

10 ABCD Midttrafik Revisionsberetning nr. 11 af 9. maj 2014 Det fremgår af tabel 6 i årsregnskabet, at Midttrafik har afholdt udgifter vedrørende eksterne projekter, uden at bestyrelsen formelt har godkendt et budget. Ifølge det oplyste er bestyrelsen orienteret om de afholdte og forventede udgifter i forbindelse med kvartalsregnskaberne. Udgifterne overføres til 2014, og ifølge det oplyste forventes udgifterne at blive refunderet fuldt ud, således at de ikke vil påvirke den fremtidige byrdefordeling. Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger eller supplerende oplysninger. 3.4 Periodisering af indtægter og udgifter Vi har gennemgået selskabets forretningsgange og kontroller vedrørende posteringer i supplementsperioden. Vi har stikprøvevis kontrolleret disse posteringer, hvilket ikke har givet anledning til kommentarer. Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger eller supplerende oplysninger. 3.5 Kortfristede tilgodehavender øvrige Kortfristede tilgodehavender udgør pr. 31. december tkr. mod tkr. pr. 31. december Kortfristede tilgodehavender omfatter følgende hovedposter: tkr. 31/ / "Restance"-konto Klippekort Buscheck, institutioner Bestillerbidrag, handicapkørsel Letbanen 0 70 "Restance" DSB og Arriva Øvrige kortfristede tilgodehavender Revisionen har omfattet en stikprøvevis gennemgang af dokumentationen for de væsentligste regnskabsposter, der indgår i kortfristede tilgodehavender. "Restance"-kontoen består primært af tilgodehavende hos Trafikstyrelsen vedrørende Ungdomkorttilskud på ca. 21 mio. kr. og et tilgodehavende hos Arriva på ca. 6 mio. kr. Vi har kontrolleret, at tilgodehavenderne efterfølgende er indbetalt. Foruden Trafikstyrelsen og Arriva er der en række mindre tilgodehavender. Vedrørende handicapkørsel har bestillerne indbetalt acontobidrag vedrørende januar 2014 i december De forudbetalte bestillerbidrag er indregnet under kortfristede gældsforpligtelser. Pr. 31. december 2012 var der indregnet et tilgodehavende på 16,7 mio. kr. Tilgodehavender fra salg af klippekort er steget med 6,2 mio. kr. sammenholdt med ultimo Den væsentligste årsag hertil er manglende afregning fra Dansk Supermarked, der har systemproblemer, der har bevirket, at der ikke har kunnet foretages afregning løbende. Der / _1.DOCX 158

11 ABCD Midttrafik Revisionsberetning nr. 11 af 9. maj 2014 foretages af Midttrafik tæt opfølgning på udviklingen. Det er ledelsen vurdering, at det samlede tilgodehavende bliver indbetalt. Vi har gennemgået aldersfordelt liste pr. 31. december 2013 med henblik på forfaldne tilgodehavender samt påset, at der pr. 2. april 2014 ikke er væsentlige overforfaldne debitorer. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger eller supplerende oplysninger. 3.6 Likvide aktiver Likvide aktiver udgør pr. 31. december ,6 mio. kr. mod 116,0 mio. kr. pr. 31. december Vi har påset, at der foreligger afstemninger af selskabets bankkonti pr. 31. december Vi har endvidere påset, at der er etableret en proces, der løbende foretager kontrol med overholdelse af kassekreditreglen. Samlet set er likviditeten således forbedret med 33,6 mio. kr., hvilket desuden fremgår af pengestrømsopgørelsen i tabel 5 i årsregnskabet. Den væsentligste årsag hertil er overskudslikviditet fra lån optaget til finansiering af investeringer i rejsekortet. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger eller supplerende oplysninger. 3.7 Hensatte forpligtelser, pension Midttrafik har i forbindelse med årsregnskabsudarbejdelsen for 2013 bedt Sampension om, ud fra en aktuarmæssig beregning, at opgøre pensionsforpligtelsen pr. 31. december Sampension har opgjort tjenestemandsforpligtelsen pr. 31. december 2013 til 56,4 mio. kr., svarende til en stigning på 1,8 mio. kr. i forhold til indregningen i årsregnskabet for Som led i vores revision af pensionsforpligtelsen har vi gennemgået Sampensions notat om beregning og forudsætninger for beregning af Midttrafiks pensionsforpligtelse til tjenestemænd pr. 31. december Vi har ingen bemærkninger til Sampensions beregningsmodel og de anvendte værdier for diskonteringsrente og forventet lønudvikling, som er i overensstemmelse med budget- og regnskabssystem for kommuner. Revisionen har ikke givet anledning til revisionsmæssige bemærkninger eller supplerende oplysninger. 3.8 Langfristet gæld I forbindelse med investeringer i Rejsekort-projektet har Midttrafik opnået godkendelse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet til lånefinansiering af 75 % af investeringen. Der er optaget et langfristet lån på 163,4 mio. kr. ved Kommunekredit. Løbetiden er fastsat til 15 år. I tilknytning til optagelse af lånet er der indgået renteswap med henblik på at konvertere den variable rente til en fast rente i låneperioden / _1.DOCX 159

12 ABCD Midttrafik Revisionsberetning nr. 11 af 9. maj Kortfristet gæld i øvrigt Kortfristet gæld i øvrigt udgør pr. 31. december ,1 mio. kr. mod 144,3 mio. kr. pr. 31. december Kortfristet gæld i øvrigt omfatter i hovedposter: tkr. 31/ / Kreditorer Posteringer i supplementsperiode, netto Bestillerbidrag Hensættelse til regionen, flerårige projekter Rejsekort, bestillere Øvrig kortfristet gæld Revisionen har omfattet en stikprøvevis gennemgang af dokumentationen for de væsentligste regnskabsposter, der indgår i kortfristet gæld i øvrigt. Vi har fået forevist afstemninger og specifikationer af saldi pr. 31. december Stigningen i gæld til regionen vedrører restbetalinger for 2012 og Afregning vil efter anmodning fra Regionen ske i takt med betaling for fremtidige projekter. Region Midtjylland, Horsens Kommune og Silkeborg Kommune har foretaget hel eller delvis indbetaling af bestillerbidrag vedrørende investeringer i Rejsekortet. "Rejsekort bestillere" pr. 31. december 2013 udgør 21,3 mio. kr. og dækker betaling for investeringer i 2014 og frem. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger eller supplerende oplysninger Spormodernisering, Midtjyske Jernbaner Midttrafik ydede i 2008 og 2009 tilskud på i alt 157,9 mio. kr. til spormodernisering af Midtjyske Jernbaner. Midttrafik finansierede tilskuddene via lån hos Region Midtjylland. Lånet bliver forrentet og afdraget ved reduktion af de fremtidige anlægstilskud fra Region Midtjylland. I balancen indregnes tilskuddet til Midtjyske Jernbaner som en periodeafgrænsningspost under aktiver, mens gælden til Region Midtjylland er indregnet under regnskabsposten langfristet gæld til Region Midtjylland. Periodeafgrænsningsposter under aktiver og langfristet gæld udgør pr. 31. december ,3 mio. kr. mod 127,4 mio. kr. pr. 31. december Reduktionen kan henføres til afdrag. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger eller supplerende oplysninger / _1.DOCX 160

13 ABCD Midttrafik Revisionsberetning nr. 11 af 9. maj It-anvendelse Anvendelse af it-systemer er en integreret del af den daglige drift af selskabet, og Midttrafik er afhængig af, at de etablerede it-systemer er tilgængelige og fungerer betryggende. Driften af de væsentligste it-systemer hos Midttrafik er outsourcet til Front-data og Flex Danmark. Desuden anvendes SD-løn til behandling af løn. Vi har modtaget revisionserklæring for it-systemerne, som driftes hos Front-data. Revisionserklæringen er generel og ikke specifik for Midttrafik. Revisionserklæringen vedrørende Front-data har ikke afdækket væsentlige svagheder af betydning for Midttrafik. Vi er bekendt med, at Midttrafik er i dialog med Flex Danmark om indhentelse af revisionserklæring vedrørende outsourcede systemer. Vi skal bemærke, at det påhviler ledelsen at sikre, at system-, data- og driftssikkerhed i forbindelse med outsourcing af it-systemer er betryggende. Ved vores revision af adgangskontrol og rettigheder har vi konstateret, at en medarbejder i økonomiafdelingen med adgang til finanssystemet Prisme ved en fejl tillige har adgang til opdatering af personaledata i SD-løn. Dette er ud fra en kontrolmæssig synsvinkel ikke hensigtsmæssigt. Efterfølgende er adgangen til SD-løn lukket. Der bør løbende foretages opfølgning på, at adgangsrettigheder tildeles efter arbejdsbetinget behov. Vi har i forbindelse med vores revision af anvendelsen af it-systemer ikke konstateret væsentlige svagheder i de af ledelsen etablerede generelle it-kontroller, og det er vores konklusion, at de etablerede kontroller i al væsentlighed er effektive og understøtter vores finansielle revision. 4 Ledelsesberetningen I tilknytning til revisionen af årsregnskabet har vi gennemlæst ledelsesberetningen og sammenholdt oplysningerne heri med oplysningerne i årsregnskabet sammenholdt oplysningerne heri med den viden og de forhold, vi er blevet bekendt med i forbindelse med vores revision ud fra vores viden om regelgrundlaget taget stilling til, om der er fejl eller mangler i ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget nye, særskilte arbejdshandlinger i forbindelse med vores udtalelse om ledelsesberetningen. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger eller supplerende oplysninger. 5 Den udførte revision af forretningsgange og interne kontroller Ved revisionen har vi fokuseret på overordnede forretningsgange, arbejdsrutiner m.v. for udvalgte områder / _1.DOCX 161

14 ABCD Midttrafik Revisionsberetning nr. 11 af 9. maj 2014 Formålet er at påse, hvorvidt der forefindes korrekte, valide og rettidige regnskabsregistreringer som grundlag for regnskabsaflæggelsen. I det følgende har vi omtalt omfanget af den for indeværende udførte revision med fokus på forhold, som vi vurderer bør komme til bestyrelsens kendskab. 5.1 Interne kontroller for specifikke regnskabsmæssige områder hos Midttrafik Vi har på grundlag af vores gennemgang af de interne forretningsgange foretaget en vurdering af og testet udvalgte interne kontroller inden for følgende væsentlige regnskabsmæssige områder: Kvartalsvis økonomisk rapportering Kasse- og regnskabsfunktioner, herunder afstemnings- og opfølgningsprocedurer Løn- og personaleområdet Betalingsområdet Finansiel status Indtægter Afregning med vognmænd Afregning vedrørende handicapkørsel. Gennemgangen har givet anledning til følgende kommentarer: Generelt Midttrafik anvender i stort omfang excel som understøttende redskab i en række processer, herunder den løbende økonomistyring og rapportering. Anvendelse af excel giver manuelle og ressourcekrævende processer og kontroller med øget risiko for fejl. I forbindelse med løbende opgradering/udskiftninger af systemer bør der være fokus på øget integration mellem de enkelte systemer, direkte dataudtræk og rapportering Indtægter Vi har gennemgået de etablerede procedurer til sikring af, at der sker korrekt fakturering for Vi har i forbindelse med vores revisionsbesøg i november 2013 og april 2014 kontrolleret, at der løbende bliver udarbejdet dokumentation for gennemførelse af kontroller, som sikrer fuldstændige og nøjagtige registreringer af godkendt datagrundlag vedrørende fakturering af indtægter Afregninger med vognmænd En betydelig del af Midttrafiks aktivitet består af kontraktindgåelse med vognmænd og løbende afregning heraf, herunder modregning af billetindtægter / _1.DOCX 162

15 ABCD Midttrafik Revisionsberetning nr. 11 af 9. maj 2014 Vi har gennemgået de etablerede procedurer til sikring af korrekt registrering af vognmandsafregning vedrørende kørsel i Vi har i forbindelse med vores revisionsbesøg i november 2013 og april 2014 påset, at der er indført stikprøvevis kontrol af de indberettede billetindtægter. Der er ikke integration mellem systemerne Pluto, Brio og Prisme, hvilket indebærer, at processen er manuel. Det anbefales, at der etableres en løbende og systematisk kontrol af overførslerne mellem systemerne. 6 Revision af internt årsregnskab for Busselskabet Aarhus Sporveje Som led i revisionen af Midttrafiks årsregnskab for 2013 har vi foretaget revision af det interne årsregnskab for 2013 for Busselskabet Aarhus Sporveje. Revisionen har bl.a. omfattet følgende områder: Indtægtsområdet Løn- og personaleområdet Fordeling af omkostninger og indtægter vedrørende kontrakter Anlægsaktiver Likvider, værdipapirer Balanceposter i øvrigt It-forhold. Til brug for direktionen har vi udarbejdet særskilt notat vedrørende revision af det interne årsregnskab for Busselskabet Aarhus Sporveje. Som anført i vores beretning nr. 8 af 17. juni 2011 har bl.a. Busselskabet Aarhus Sporvejes økonomichef og controller superbrugerrettigheder i Navision. Dette er ud fra en kontrolmæssig synsvinkel ikke hensigtsmæssigt. Forholdet er fortsat gældende, men vi er bekendt med, at Busselskabet vil vurdere rettighederne i forbindelse med opgradering af Navision i Lønadministrationen er i 2013 foretaget på Busselskabets eget system hos KMD. Fra 2014 har Busselskabet valgt at skifte lønsystem til Silkeborg Data. Der arbejdes fortsat med at etablere forretningsgange og kontroller, herunder afstemningsrutiner. Vi vil i 2014 foretage opfølgning på de etablerede kontroller. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger eller nye supplerende oplysninger. 7 Forvaltningsrevision m.v. Forvaltningsrevision gennemføres som en integreret del af revisionsprocessen. Det overordnede mål med forvaltningsrevisionen er at vurdere, om der udvises den fornødne økonomiske rationalitet, det vil sige, at der ved forvaltningen er taget skyldigt økonomisk hensyn i bred forstand / _1.DOCX 163

16 ABCD Midttrafik Revisionsberetning nr. 11 af 9. maj 2014 Som en integreret del af den finansielle revision har vi løbende vurderet, om udførelsen af bestyrelsens beslutninger og den øvrige forvaltning af Midttrafiks anliggender er varetaget på en økonomisk forsvarlig måde. En væsentlig forudsætning for varetagelse af en økonomisk forsvarlig forvaltning er, at der efter virksomhedens forhold er implementeret hensigtsmæssige administrative forretningsgange og kontrolprocesser. Vores løbende forvaltningsrevision har blandt andet omfattet vurdering af: Forretningsgange og interne kontroller vedrørende udgifter til rejser og repræsentation Lønninger og vederlag udbetales i overensstemmelse med reglerne herfor Anvendelse af indkøbsaftaler og indhentning af tilbud ved større indkøb Overholdelse af modtagne bevillinger, jf. afsnit 3.3. Som anført i afsnit 1.2 er vi ikke bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at forvaltningen i 2013 på de områder, vi har undersøgt, ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde. 8 Øvrige forhold 8.1 Direktionens regnskabserklæring I forbindelse med regnskabsaflæggelsen har vi indhentet en skriftlig erklæring fra den daglige ledelse om forhold af væsentlig betydning for årsregnskabet og ledelsesberetningen. Den skriftlige erklæring omfatter årsregnskabets indhold, herunder den økonomiske forvaltning, aktuelle eller potentielle overtrædelser af lovgivningen, besvigelser, begivenheder efter balancedagen og andre områder, hvor det er vanskeligt at opnå et revisionsbevis. Endvidere dækker ledelsens regnskabserklæring de forhold, som ledelsesberetningen omhandler. Den modtagne regnskabserklæring har ikke givet anledning til bemærkninger. 8.2 Ikke-korrigerede forhold I henhold til danske revisionsstandarder skal vi informere om forhold, som ikke er korrigeret i årsregnskabet. Denne oplysning skal gives for at sikre, at bestyrelsen er orienteret herom. I forbindelse med regnskabsaflæggelsen i Midttrafik har vi ikke konstateret forhold, der ikke er indarbejdet i årsregnskabet. 8.3 Fejlinformation i årsregnskabet som skyldes besvigelser Som revisorer har vi pligt til med professionel skepsis at overveje muligheden for fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl / _1.DOCX 164

17 ABCD Midttrafik Revisionsberetning nr. 11 af 9. maj 2014 Vi har i forbindelse med planlægningen af revisionen opnået en forståelse for, hvordan bestyrelsen udøver tilsyn med den daglige ledelses identifikation af risici for besvigelser og med den interne kontrol, som den daglige ledelse har etableret for at imødegå disse risici. Direktionen har oplyst, at forretningsgange og interne kontroller inden for de væsentlige områder efter dens opfattelse anses for dækkende og velfungerende til imødegåelse af risikoen for besvigelser, herunder at der eksisterer passende funktionsadskillelse. Direktionen har over for os bekræftet: sit ansvar for udformning, implementering og opretholdelse af intern kontrol med henblik på at forebygge og opdage besvigelser og fejl, og at den ikke har kendskab til eller formodning om besvigelser i Midttrafik. De internationale standarder om revision kræver, at vi forespørger bestyrelsen, om den har kendskab til konstaterede eller formodede besvigelser. Vi tillader os at betragte bestyrelsens underskrift på dette revisionsprotokollat som en bekræftelse på, at bestyrelsen ikke har kendskab til sådanne forhold. Vi er ikke i forbindelse med vores revision blevet bekendt med forhold, der indikerer eller vækker mistanke om besvigelser af betydning for årsregnskabet. 8.4 Overholdelse af lovgivningen Vi har forespurgt direktionen, om alle kendte aktuelle eller potentielle overtrædelser af lovgivningen, der kan have væsentlig påvirkning på årsregnskabet, er oplyst under revisionen og er tilstrækkeligt indregnet og oplyst i årsregnskabet. Direktionen har over for os bekræftet, at der den bekendt ikke er forhold, der har betydning for årsregnskabet. Vi er ikke i forbindelse med vores revision blevet bekendt med overtrædelser af budget- og regnskabssystem for kommuner og bogføringsloven eller anden lovgivning, der er relevant for Midttrafiks drift. 8.5 Begivenheder indtruffet efter balancedagen Til sikring af at væsentlige begivenheder efter regnskabsårets udløb er præsenteret korrekt i årsregnskabet, har Midttrafik gennemgået og vurderet begivenheder indtruffet efter balancedagen. Direktionen i Midttrafik har oplyst, at der efter dens opfattelse ikke er indtruffet væsentlige begivenheder efter balancedagen, som ikke er indarbejdet og tilstrækkeligt oplyst i årsregnskabet. Vi er ikke under vores gennemgang blevet bekendt med begivenheder som i væsentlig grad påvirker årsregnskabet for 2013, og som ikke er indarbejdet og tilstrækkeligt oplyst i årsregnskabet. 8.6 Forsikringer Direktionen har på vores forespørgsel bekræftet, at de tegnede forsikringer opfylder de af bestyrelsen trufne afgørelser / _1.DOCX 165

18 ABCD Midttrafik Revisionsberetning nr. 11 af 9. maj 2014 Vi har påset, at der foreligger et forsikringspolicenotat samt en forsikringspolitik udarbejdet i samarbejde med Midttrafiks forsikringsmægler. Forsikringspolitikken er godkendt af bestyrelsen den 25. februar Afsluttende oplysninger m.v. 9.1 Lovpligtige oplysninger I henhold til revisorloven skal vi oplyse, at vi opfylder lovgivningens krav til revisors uafhængighed, og at vi under revisionen har modtaget alle de oplysninger, vi har anmodet om. Aarhus, den 9. maj 2014 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Claus Hammer-Pedersen statsaut. revisor Lis Andersen statsaut. revisor Revisionsberetning nr. 11 omfattende side er fremlagt på mødet den 9. maj I bestyrelsen: Hans Bang-Hansen Mads Nikolajsen Jan R. Christensen formand Niels Viggo Lynghøj Niels Erik Iversen Frank Borch-Olsen Arne Lægaard Johannes F. Vesterby Finn S. Petersen / _1.DOCX 166

19 Aarhus, 2. maj 2014 Bilag til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 9. maj 2014 kl Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej Horsens Vedr. punkt nr. 1 Bilag 2

20 Årsregnskab 2013 for Midttrafik Godkendt på bestyrelsesmødet 9. maj 2014 CVR nummer:

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

Dansk Atletik Forbund

Dansk Atletik Forbund CVR nr. 87 92 87 56 Revisionsprotokollat af 25. juni 2015 til årsrapporten for 2014 Indhold 1 Konklusion på revision af årsrapporten for 2014 60 1.1 Indledning 60 1.2 Konklusion på den udførte revision

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening CVR-nr. 55 09 94 13 Revisionsprotokollat af 21. februar 2014 (side 40-43) vedrørende årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet

Læs mere

Bilag til dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik fredag den 8. maj 2015 Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Bilag til dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik fredag den 8. maj 2015 Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Århus, den 30. april 2015 Bilag til dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik fredag den 8. maj 2015 Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Punkt 2, bilag 1 Årsregnskab 2014 for Midttrafik

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Roskilde Golfklub. Revisionsprotokollat af 10. februar 2015. (side 61-67)

Roskilde Golfklub. Revisionsprotokollat af 10. februar 2015. (side 61-67) Roskilde Golfklub Revisionsprotokollat af 10. februar 2015 (side 61-67) vedrørende årsregnskabet for 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet for 2014 61 2. Konklusion på det udførte

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Fælleskøkkenet Elbo I/S. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2011

Fælleskøkkenet Elbo I/S. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Fælleskøkkenet Elbo

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Ågård-Gravens Vandværk A.M.B.A. Revisionsprotokol side 16-19 Årsregnskab 2014 Kokholm 1B, 6000 Kolding Tlf.: (+45) 7634 2600, Fax: (+45) 7634 2601 e-mail: kolding@rsmplus.dk,

Læs mere

Socialpolitisk Forening

Socialpolitisk Forening Socialpolitisk Forening Revisionsprotokollat af 16. februar 2015 (side 155-161) vedrørende årsregnskabet for 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet for 2014 155 2. Konklusion på det

Læs mere

Deloitte. Holstebro-Struer Trafikhavn. Revisionsprotokollat til arsrapport 2014. Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www, de loitte.

Deloitte. Holstebro-Struer Trafikhavn. Revisionsprotokollat til arsrapport 2014. Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www, de loitte. Deloitte Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Veerkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www, de loitte.dk Holstebro-Struer Trafikhavn

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Revisionsprotokollat af 3. maj 2014

Revisionsprotokollat af 3. maj 2014 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Englandsgade 25 Postboks 200 5100 Odense C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 3. maj 2014 til årsregnskab for 2013

Læs mere

Brøndby Strand Kirkekasse

Brøndby Strand Kirkekasse Revisionsprotokollat af 04.07.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Provstegade 10, 2 sal DK-8900 Randers C DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 odense@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Fælledvej 1 DK-5100 Odense C FYNBUS Beretning nr. 9 (side 134-145) BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen

Læs mere

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 8. maj 2015 kl. 13.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 8. maj 2015 kl. 13.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Aarhus, 30. april 2015 Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 8. maj 2015 kl. 13.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Årsregnskab 2014 for Midttrafik Godkendt på

Læs mere

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013

Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskab for 2013 Foreningen Stairway Danmark Årsregnskab for 2013 1 Påtegninger Bestyrelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2012 for Foreningen Stairway Danmark. Årsregnskabet

Læs mere

Bilagsoversigt. 11 Orientering om passagerindtægter januar-april 2011

Bilagsoversigt. 11 Orientering om passagerindtægter januar-april 2011 Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Revisionsberetning vedrørende årsregnskabet for 2010 1. Midttrafiks årsregnskab 2010 med revisionspåtegning 2. revisionsberetning

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Årsregnskab 2010 for Midttrafik

Årsregnskab 2010 for Midttrafik Årsregnskab 2010 for Midttrafik Godkendt på bestyrelsesmødet 17. juni 2011 CVR nummer: 29943176 Indhold 1. Indledning 2 2. Ledelsens påtegning 3 3. Den uafhængige revisors påtegning 4 4. Præsentation af

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde Beretning nr. 4 (side 27-34) Revision af årsregnskabet for 2014 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions-

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Revisionsprotokollat af 14.08.13 vedrørende Årsregnskab for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725 Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M CVR-nr.: 29504725 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2013 med opdateret tiltrædelsesprotokollat Registreret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 2883 9200

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Sorø Internationale Musikfestival. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010/11

Sorø Internationale Musikfestival. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010/11 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58 55 82 00 Telefax 58 55 82 01 www.deloitte.dk Sorø Internationale Musikfestival Revisionsprotokollat

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Blokhus Golf Klub. Årsregnskab 2012/13

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Blokhus Golf Klub. Årsregnskab 2012/13 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Fremlagt på generalforsamlingen den 26. november 2013

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Provstegade10,2sal DK-8900 Randers C DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Revisionsprotokollat

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår)

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015 Dirigent:

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Turistforeningen for Faaborg-Midtfyn.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg. Turistforeningen for Faaborg-Midtfyn. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bygmestervej 6 Postboks 31 5600 Faaborg Telefon 62 61 84 37 Telefax 62 61 82 77 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Sorø Erhvervs- og Turistråd

Sorø Erhvervs- og Turistråd Dansk Revision Sorø godkendt revisionsaktieselskab Feldskovvej 9 DK-4180 Sorø soroe@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 58 18 00 Telefax: +45 57 83 20 64 CVR: DK 29 91 98 01 Bank: 2204

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd Revisionsprotokollat af 09.09.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Vallensbæk Strands Vandværk AMBA Gisselfeldvej 6 2665 Vallensbæk Strand. Revisionsprotokollat vedrørende regnskabsåret 2007. CVR. nr.

Vallensbæk Strands Vandværk AMBA Gisselfeldvej 6 2665 Vallensbæk Strand. Revisionsprotokollat vedrørende regnskabsåret 2007. CVR. nr. Gisselfeldvej 6 2665 Vallensbæk Strand Revisionsprotokollat vedrørende regnskabsåret 2007 CVR. nr. 37069612 TimeVision Taastrup Registreret revisionsaktieselskab Taastrup Hovedgade 92 DK-2630 Taastrup

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT Tlf: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 DK 9900 Frederikshavn CVR nr. 20222670 FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35,

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2007 730.

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2007 730. RANDERS KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Delberetning for regnskabsåret 2007 730.000 Side 12 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...................................................

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Ejerforeningen Brunevangen

Ejerforeningen Brunevangen Brunevang 92 2610 Rødovre REVISION AF ÅRSRAPPORTEN 2009 Vi har afsluttet revisionen af årsrapporten for 2009. Årsrapporten udviser følgende resultat, aktiver og egenkapital: Årets resultat... -150 Aktiver

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

pwc Genvej til Udvikling Revisionsprotokollat af 12. juli 2012 vedrørende regnskabet for perioden i. januar - 31. december 2011 (side 103-106)

pwc Genvej til Udvikling Revisionsprotokollat af 12. juli 2012 vedrørende regnskabet for perioden i. januar - 31. december 2011 (side 103-106) pwc Genvej til Udvikling Revisionsprotokollat af 12. juli 2012 vedrørende regnskabet for perioden i. januar - 31. december 2011 (side 103-106) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Den selvejende institution Kværndrup Børnehave Revisionsprotokollat til årsrapport 2006

Den selvejende institution Kværndrup Børnehave Revisionsprotokollat til årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Østre Stationsvej 1 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 11 66 11 Telefax 63 11 66 12 www.deloitte.dk Den selvejende institution Kværndrup

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø

Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Årsregnskab for 2012 Dansk Armeniermission Droshoved 5 7120 Vejle Ø Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 1 Den uafhængige revisors påtegning... 2-3 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger...

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond. Revisionsprotokollat for 2014

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond. Revisionsprotokollat for 2014 Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Revisionsprotokollat for 2014 Indholdsfortegnelse 1.0 Revision af årsrapporten for 2014 48 1.1 Indledning 48 1.2 Konklusion på den udførte revision og revisionspåtegning

Læs mere

Grundejerforeningen Nygårdspark Matr. nr. 16 cb Farum By og Sogn

Grundejerforeningen Nygårdspark Matr. nr. 16 cb Farum By og Sogn Grundejerforeningen Nygårdspark Matr. nr. 16 cb Farum By og Sogn Årsregnskab for perioden 1. juli 2014-30. juni 2015 ======= BUUS JENSEN I/S Lersø Parkalle 112 2100 København Ø CVR 1611 9040 T +45 3929

Læs mere

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93 CVR-nr. 26 61 97 93 Årsrapport for 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Holstebro Handelsstandsforening CVR-nr. 68 87 46 53 Årsregnskab for 2010

Holstebro Handelsstandsforening CVR-nr. 68 87 46 53 Årsregnskab for 2010 CVR-nr. 68 87 46 53 Årsregnskab for 2010 Hostrupsvej 4 7500 Holstebro T 9610 6161 www.kroyerpedersen.dk Medlem af RevisorGruppen Danmark Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Sorø Internationale Musikfestival. Revisionsprotokollat til årsrapport 2012/13

Sorø Internationale Musikfestival. Revisionsprotokollat til årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58 55 82 00 Telefax 58 55 82 01 www.deloitte.dk Sorø Internationale Musikfestival Revisionsprotokollat

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013 Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Årsregnskabet for året 2013 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk CVR: 34 58 99 92 Uafhængigt medlem af DFK International

Læs mere

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 ¾ ó»ª ±² Stevns Fiskeri LAG c/o Ninna Nielsen Skansevej 16 4673 Rødvig CVR-nr.: 33 29 19 06 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Þ»² л¼»»²ô»¹»»»ª ± ÚÜÎ Î ³±»ª» ïï ßô ìêéî Õ ²¹» Ì ºò ëê ëé çë ìé

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Næstved Varmeværk A.m.b.A. Revisionsprotokollat til årsrapport 2012/13

Næstved Varmeværk A.m.b.A. Revisionsprotokollat til årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Næstved Varmeværk A.m.b.A.

Læs mere

Forfatterskolen CVR-nr. 12 72 04 91. Årsrapport

Forfatterskolen CVR-nr. 12 72 04 91. Årsrapport Forfatterskolen CVR-nr. 12 72 04 91 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning Oplysninger

Læs mere

Deloitte. Holstebro-Struer Lystbådehavn. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2013

Deloitte. Holstebro-Struer Lystbådehavn. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2013 Deloitte Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Aboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Holstebro-Struer

Læs mere