Årets gang Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årets gang... 1. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 4"

Transkript

1 Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens Beretning for året 2014 ved generalforsamlingen 18 marts Årets gang... 1 Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2 Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 4 Nordvand, brugerbestyrelses medlem... 5 Nabo hjælp... 5 Vores veje... 5 Skolevejen til Gladsaxe skole... 5 Jubilæum i Glatføre... 6 Arbejdet i bestyrelsen... 6 Sammenslutningen... 6 Mål for Tak... 7 Fremlægges ved generalforsamlingen 18. marts 2015, v/ Formand Anne Line Mørck Vi har siden sidste generalforsamling fået kendskab til 19 ejendomshandler i vores grundejerforening. Dette er rigtig flot og helt på niveau med tidligere tider. Også priserne ser ud til at være godt på vej op. Vi får, som I ved, ikke tingbogsoplysninger. Derfor er vi afhængige af at mæglere og I melder ind til os, når medlemmer fraflytter og tilflytter. Vi håber, at der er nogle af de nye ejere til stede i aften og vil hermed byde dem velkommen i foreningen og ønske dem held og lykke med deres nye bolig. ÅRETS GANG Året 2014 har ikke været så travlt et år i foreningen. Vi har afholdt fire bestyrelsesmøder og bl.a. behandlet henvendelser fra medlemmerne. I har ikke sat os på større opgaver, og vi har ikke været voldsomt opsøgende, men har taget os af, hvad der kom ind, og har været gået lidt i hi. I starten af april modtog vi desværre meddelelse om, at Birte Thalbitzer var afgået ved døden ret pludseligt. Birte havde siddet i bestyrelsen i ni år og især i de sidste 5 år havde Birte varetaget mange opgaver såsom telt forvalter og sekretær. Vi vil savne Birte og ærer hendes minde. Bestyrelsens beretning for 2014 ved generalforsamlingen 18 marts 2015 Side 1

2 Torben Lundval, der blev valgt som kasserer ved sidste generalforsamling måtte desværre trække sig fra kasserer posten. Tak til jer begge for jeres tid i bestyrelsen. Så var vi 4 tilbage i bestyrelsen, og alle havde hver især rigeligt at slås/arbejde med over sommeren og efteråret, så det var svært at få det hele til at spille. Det er dog lykkedes os at få indkaldt gamle kræfter for at få holdt hjulene i gang og skabt visioner for Igen visioner, der indebærer en IT opgradering til foreningen. Vi ønsker os et mere sammenhængende system, hvor vi kan nå ud til jer medlemmer via et mail system, som så samtidig er vores adressebog. Vi er nået længere og vil kigge videre efter den helt rigtige løsning for vores forening i år og tilkøbe, hvis vi finder det helt rigtige til den rigtige pris. Vi har i det forgangne år haft de vanlige forespørgsler fra ejendomsmæglere (20-25 stk), Torben har arbejdet med Nordvand og har været den, der primært har repræsenteret os i sammenslutningen, mens Anne Line blot har været i stand til at deltage i et par enkelte møder. Mere herom senere. Anne Line har fortsat sin indædte kamp omkring skolevejen i forbindelse med Bytoften Byggeriet ved skolen, og det ser ud til at skulle fortsætte minimum skoleåret ud. Mere herom senere. Der har været kritik af de mange parkerede biler på flere af områdets veje. OBS at P-reglerne i kommunen er ændret, at Gladsaxe har fået dispensation fra reglerne, så vi her i kommunen godt må parkere med et hjulpar på fortovet så vi ikke fylder for meget ud på vejen, men at det er et krav, at man kan passere på fortov med kørestol, rollator eller barnevogn (stiller også krav til evt hæk klipning!). Kommunens regler og p-reglerne generelt gælder såvel på de store veje som de gør i vores område med små villaveje. Reglerne blev sendt ud med sidste nyhedsmail lige efter nytår. Vi har haft et par henvendelser fra jer medlemmer og desværre en mere alvorlig én af slagsen idet et medlem har rapporteret, at der er folk, der øver hærværk på hans bil og lægger anonyme beskeder, når bilen parkeres på Klirevænget i stedet for på Grævlingestien, hvor der jo er p-forbud ud for grunden og dermed begrænsede muligheder for at holde med en ekstra bil eller gæster! Selvtægt er ikke tilladt!! Vi må på det strengeste opfordre til, at I som medlemmer taler ordentligt med hinanden om problemerne. Vi kan hjælpe med at mægle, men er ikke klage-organ. Når først, I kommer til chikane mv., er det en sag for politiet. Og så er der fortsat mange af jer der spørger til nabo hjælp, det er dog svært at spotte jer i nabohjælps data basen. Så hvis I gerne vil være med til nabohjælp, så kom med i det elektroniske univers, hvor nabohjælp er sat i system. Det er nemt, og det er gratis. Som I ser af oplægget til generalforsamlingen er der fremsat forslag om skiltning vedrørende nabohjælp. Det virker præventivt, har vi set i andre foreninger. Kommunen har skrevet, at hvis vi selv bekoster, er det en formssag at få tilladelse til opsætningen. Vores tidligere kasserer gennem mange år har rejst alvorlig kritik af restanter der ikke betaler medlemsskabet til tiden eller slet ikke betaler. Vedtægterne giver mulighed for inkasso, og det har været jeres ønske, at vi skulle gennemføre dette, men det burde jo ikke være nødvendigt at skulle forberede sager for byretten. Bestyrelsen tager emnet op på delegeret møde med sammenslutningen, hvordan dette bedst håndteres i en forening med tinglyst medlemskab. SPØRGSMÅL OG SAGER FRA SIDSTE ÅRS GENERALFORSAMLING Bestyrelsens beretning for 2014 ved generalforsamlingen 18 marts 2015 Side 2

3 Spørgsmålene til kommunen: Vi deltog i årets grundejermøde med Gladsaxe Kommune og havde fremsendt en del spørgsmål. Mødeformen er ændret en smule så man nu i højere grad spørges til råds om kommunens udvikling. Spørgsmålene i år var derfor besvaret og sendt til os på forhånd. Beplantning langs Råvænget I forbindelse med den enorme muropførelse på Råvænget var forlydende, at der skulle plantes træer og lignende, både for udseendets og støjens skyld. Hvis man går langs f.eks. Råvænget, kan man se, at der ikke er sket så meget andet end, at et par forkølede arkitektens trøst kravler rundt i græsset i hård kamp mod det høje ukrudt. Det ville jo gøre kvarteret og området langt mere attraktivt at se på, hvis der virkelig kom noget pænt grønt. Vil I gøre noget for at hjælpe os med at få indfriet dette løfte? Eller må vi selv gøre noget og plante til? Svar fra Vej- og Parkafdelingen: Vejdirektoratet har plantet lindetræer omkring tunnelen til Dådyrvej og vedbend op ad støttemur og støjskærm. Planterne har behov for lidt tid til at etablere sig og få ordentligt fat. Det ser dog ud til, at der er liv i planterne, og at det kun er et spørgsmål om tid, før der er en grøn væg langs Råvænget. Gladsaxe Kommune ejer kun de to første meter ind i græsarealet langs Råvænget. Resten af arealet op mod støjskærmen og Motorring 3 er Vejdirektoratets areal. Græsarealet langs Råvænget mod Motorring 3 er udlagt som naturgræs som slås to til tre gange om året. Derfor kan det godt se lidt vildt ud, og det er meningen. Trafikproblemer pga. Bytoften-byggeriet Vi har nogle grundejere, der lever i daglig angst for at blive tilskuere til, at skolebørnene bliver kørt ned af den tunge trafik på Kronhjortvej, Rensdyrvej og Mårvænget. Vi blev lovet, at den tunge trafik til Bytoften-byggeriet skulle gå via Klausdalsbrovej, men der er fortsat i stor stil daglig tung trafik til byggeriet. Børnene cykler nu på fortovet i stedet for på vejen, de børn, der altså fortsat kører den vej, for mange har nu fravalgt tunnelen til fordel for en længere vej udenom og langs de store veje. Vil I hjælpe os med at få en dialog med entreprenøren, så byggeriet kommer til at holde de løfter der er givet? Svar fra Byggesags afdelingen: Vi er i dialog med byggelederen for byggeriet, og trafikproblemet vil blive taget op overfor entreprenøren. Umiddelbart er det byggelederens opfattelse, at tung trafik (biler over 3500 kg) kører via Klausdalsbrovej til byggepladsindkørslen på Ræveholmen. Kun biler under 3500 kg kører af Kronhjortvej, Rensdyrvej og Mårvænget. By- og Miljøforvaltningen har skriftligt indskærpet, at tung trafik skal via Klausdalsbrovej. Rotter Hvorfor er Gladsaxe Kommune så tilbageholdende med at opsætte rottespærrer, den passive, klimaneutrale, dels dem fra Varde, dels dem fra Bornholm, når det nu har vist sig bl.a. i Hillerød Hospital, at udgifter til rottebekæmpelse er faldet fra kr årligt til kr årligt? Har Gladsaxe Kommune indskærpet overfor Nordvand, at alle - også medarbejdere - der påtræffer rotter ved spildevandsanlæg, skal anmelde forekomster af rotter? Det er under bødestraf forbudt at undlade at indberette forekomster af rotter. Hvor mange af GK s rotteindberetninger skyldes indberetninger fra kloakpersonalet? Der sker jo fejlslutninger på indsatsen mod rotter såfremt der ikke indberettes rotter i og ved kloakanlæg. Svar fra Byggesags afdelingen: Gladsaxe Kommune er ikke tilbageholdende med opsætning af rottespærrer, og er godt klar over at der er rotter i kloaksystemet. Ejendomscentret opsætter rottespærrer ved de kommunale bygninger/stikledninger i tråd med vores godkendte rottehandlingsplan, og der er flere institutioner, der har fået monteret rottespærrer efter observationer af rotter. Nordvand har ingen speciel aftale med Gladsaxe Kommune om indberetning, men medarbejderne indberetter, hvis de konstaterer rottehuller. Nordvand opfordrer også private grundejere til at indberette, hvis der er rotter på deres område. Bestyrelsens beretning for 2014 ved generalforsamlingen 18 marts 2015 Side 3

4 I vores database over indberetninger kan vi ikke umiddelbart skelne Nordvands medarbejdere fra andre. Regnvand Tilbage i 2007, da der havde været flere gange oversvømmelser i vores område, var svaret på mange henvendelser, at der VAR gjort noget ved vores kloakker og ledningsnet, men da et medlem skulle bruge dokumentation til en forsikring, fandtes ingen dokumentation, for der var ikke foretaget forbedringer. Det forstår vi ikke. Det koster os ekstra i forsikringspræmier, så det ville da være rimeligt, om vores beboere fik tilsvarende fradrag i ejendomsskatten. Svar fra Forsyningsafdelingen og Nordvand: Nordvand har oplyst, at de i forbindelse med skybruddet i 2011 har fået en henvendelse fra en borger i Espegårdens grundejerforening, som efterspurgte oplysninger om kloakforbedringer i området. Nordvand oplyste borgeren, at der i 2006 blev gennemført en udvidelse og overdækning af bassinet på Vibevænget. Volumen blev øget fra 900 m3 til 6000 m3. Efter 2006 er der ikke gennemført kloakudvidelser i området. I 2002 blev kloakledninger i vejene Haspegårdsvej, Vibevænget og Hjortevænget udvidet. Det blev ikke oplyst til borgeren, da Nordvand vurderede, at det ikke var relevant i forhold til det konkrete spørgsmål. Der er ingen planlagte kloakudvidelser i området, men det er Nordvands langsigtede plan, at alle veje i kommunen skal separatkloakeres, hvilket vil nedsætte belastningen på det fælles-kloakerede kloaksystem. Der har været to meget store skybrudshændelser i 2007 og 2010, som gik langt ud over kloaksystemets kapacitet og forårsagede oversvømmelser mange steder i kommunen. Grundejerne skal være opmærksomme på, at hvis oversvømmelserne er sket via kælder, er det grundejerens eget ansvar at sikre sin kælder mod oversvømmelser, herunder også sørge for forsikring af ejendommen. Støj Vi ønsker os en ny støjundersøgelse i vores område omkring M3 og ud i 500 m afstand. Vi vil gerne kunne sammenligne med undersøgelsen før M3-udvidelsen. Svar fra Vej- og Parkafdelingen: Både Vejdirektoratet og alle hovedstadskommunerne udførte i 2012 en støjkortlægning for deres veje. Støjkortlægningerne kan findes samlet på Miljøstyrelsens hjemmeside. Grundejerforeningen henvises derfor til Vejdirektoratet ved ønsker om en ny støjundersøgelse for støj fra Motorring 3. Vi har bedt Vejdirektoratet besvare den fremsatte kritik af støj fra den nye støjsikrede fra motorvejen. I år afholdes mødet med kommunen mandag d. 4. maj. Send gerne spørgsmål, I ønsker, vi tager op til bestyrelsen snarest muligt, så vi sikrer at få det med. Tema til mødet kender vi endnu ikke PARCELHUSEJERNES LANDSFORENING (PL) Vi har nu været medlemmer af PL i 4 år, og vi håber at I som vi nyder godt af de gode og informative blade vi får, og er trygge ved de muligheder vi har for yderligere vejledning samt støtte i forbindelse med generelle/principielle sager. Vores medlemskab med Parcelhusejernes Landsforening giver jo denne boligavis leveret til døren: Mit Hus. Flere medlemmer har udtrykt tilfredshed med at modtage bladet. Vi sparrer med PL, når vi mener at sager er af større og mere generel karakter. Bestyrelsens beretning for 2014 ved generalforsamlingen 18 marts 2015 Side 4

5 NORDVAND, BRUGERBESTYRELSES MEDLEM Torben har været medlem af Nordvands bruger bestyrelse fra 1. januar Med Torbens medlemskab af bestyrelsen i Nordvand får vi mulighed for at præge Nordvands arbejdsområder f.eks. en fornyet indsats mod lækagetab. Torben har startet et vandforbrugerråd i Gladsaxe og bl.a. haft foretræde for Miljøudvalget for at kommentere revisionen af vandsektorlovgivningen. Torben kæmper mod vandprisernes himmelflugt. Desværre har Gladsaxe Kommune meldt ud at vandpriserne fra de nuværende kr 53,- pr m3 vil stige til kr. 100 pr m3. NABO HJÆLP Trygfonden formidler en elektronisk form for systematiseret Nabohjælp, og vi kan kraftigt opfordre til, at I tilmelder jer. Det fungerer fortsat, og vi hører godt om det fra andre områder. Find netværket på: VORES VEJE Kommunens folk har igen i 2014 været meget aktive, og flere har fået brev fra kommunen med påbud om at skulle klippe hæk/rengøre fortov. Således har det ikke været nødvendigt for bestyrelsen at gå inspektions tur, men vi tager sager op spot-vis på baggrund af hvad vi får øje på og får henvendelser om. Der bliver også løbende rettet et par fortovskanter på vores forespørgsel. Husk at: Har I problemer i forhold til huller i fortov/vej eller lignende fungerer postkassen fortrinligt, og der kommer hurtigt svar. SKOLEVEJEN TIL GLADSAXE SKOLE Sidste år skrev vi: I forbindelse med nedrivning og genopbygningen af kommunens almennyttige boliger i Bytoften, har det ikke kunnet undgås at vores grundejere er blevet berørt, men det har til tider grænset til hensynsløshed fra bygherrens side, og vi er nu gået i dialog med politi, vej-park og entreprenør for at sikre bedre fremkommelighed og sikkerhed under resten af projektet. Ikke mindst sikker skolevej har ligget os på sinde og vi håber at I har fulgt med også i lokal avisen, hvor problematikken har været oppe. Vi følger tæt op og hører meget gerne fra jer, hvis I oplever (nye) problemer i forhold til byggeriet og det fremtidige vejarbejde, som også er planlagt i forbindelse med byggeriet. Ovenfor skrevne tekst kunne have været skrevet i år også! Der er desværre fortsat problemer, og vi har ofte dialog med kommunen, som sender videre til entreprenøren. Nu er også vores medlemmer i kvarteret nær byggeriet begyndt at være generede, idet det stigende antal håndværkere til byggeriet parkerer på småvejene i vores område i en så høj grad at det er uacceptabelt. Meddelelse herom er allerede afsendt, og vi forventer en reaktion. Vi har også anmodet om, at der nu og i fremtiden projekteres med nok p-pladser ved nybyg. Havde det været i vores kvarter, havde vi skulle lave to p-pladser pr bolig. Det er desværre ikke tilfældet i det område) JUBILÆUM I 2016 Bestyrelsens beretning for 2014 ved generalforsamlingen 18 marts 2015 Side 5

6 Skal vi fejre 75 års jubilæet i 2016 med en vejfest? Det kræver at der nu nedsættes et udvalg. Der er ind til videre hensat til projektet, og der når at komme yderligere 5000 ind. Der skal tænkes i telte og mad løsninger. Tror folk var glade for at al mad blev serveret sidst. Dog OBS, at uden udvalg, ingen fest, så nogen skal melde sig til at afholde i GLATFØRE Vinteren i år har været af en mild grad, så vi vil ikke bruge mere spalteplads på den Men skulle vinteren blive hård med megen sne til næste år, så husk: Der er op til flere selvstændige sneryddere i vores område. Enkelte har endda sendt tilbud ud og ER kommet i gang med at køre i området til en rimelig pris. Lad os høre om jeres erfaringer, hvis I har nogen. Også godt emne til hjemmesiden. ARBEJDET I BESTYRELSEN I år skal vi vælge fire til bestyrelsen (plus en ny kasserer og formand) så lad os derfor sige lidt om hvad det betyder at sige ja til dette hverv. Bestyrelsen mødes til bestyrelsesmøder ca. 4-6 gange om året alt efter aktuelle emner og behov for drøftelser. Dette er et par hyggelige møder, hvor vi gennemgår hvad der er aktuelt i foreningen. Der kan f.eks. være henvendelser fra medlemmer som vi behandler f.eks. problemer overfor vejdirektoratet, manglende belysning eller mangelfuld skiltning. Det kan også være aktiviteter vi selv har sat i gang, som skur-renovering eller nabohjælp samarbejde med PL og sammenslutningen. På hvert møde er der en dagsorden, og der bliver skrevet referat og vedligeholdt en aktivitetsliste. Faste punkter er nyt fra formanden, nyt fra kassereren og nyt fra sammenslutningen. Derudover indeholder årets gang i bestyrelsen, deltagelse i det årlige møde med byrådet og delegeretmødet i sammenslutningen, og så selvfølgeligt Generalforsamlingen. Så har der været nogle fra bestyrelsen der sammen med festudvalget planlagde vejfester indtil for få år siden (såfremt vi kan genoptage konceptet om et par år, bliver det nødvendigt med nyt udvalg, tidligst aktuelt fra 2016). Som kasserer skal man holde regnskab med foreningens økonomi. Den årlige kontingentopkrævning køres gennem Nets, og man skal så sørge for at adresselisten er opdateret, så kører resten automatisk. Efterfølgende skal man se efter om alle har betalt, og evt. udsende rykkere. Vi er en kasseløs forening, så alt klares gennem netbank. Gennem året er der små hundrede posteringer, så det er ikke noget voldsomt arbejde. Efter årsskiftet laver man årsregnskabet, der skal godkendes af foreningens revisorer. Der er blevet lavet et meget funktionelt regneark i Excel, så selv os uden forudgående kendskab til regnskaber uden problemer kan løfte opgaven. Der er mange fordele ved at sidde i bestyrelsen, f.eks. får man en rigtig god viden om det der sker i vores lokalområde, og man møder mange mennesker, både fra foreningen, men også fra kommunen. SAMMENSLUTNINGEN Vi er som forening medlem af Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Gladsaxe. I år har vi atter været repræsenteret af formanden, som også i år sidder i forretningsudvalget, hvilket giver stor indsigt og indflydelse. Dog er det i højere grad Torben der som suppleant i sammenslutningen også har møderet (og stemmeret de mange gange Anne Line ikke har kunnet komme) Bestyrelsens beretning for 2014 ved generalforsamlingen 18 marts 2015 Side 6

7 I år har sammenslutningen arbejdet med: De 2 pladser i det grønne råd (som før hed Miljø og energi rådet) Vanlig opfølgning på lokale planer Kasserer kursus for medlemsforeninger Regnvand, er fortsat interessant Fjernvarme plan for kommunen Trafik sikkerhed, specielt i forbindelse med byggeri og anlægsarbejder MÅL FOR 2015 Nu har vi talt meget om hvad der er sket i 2014, og det er jo også hvad formålet med beretningen er. Men vi vil alligevel bruge lidt tid til at tale om planerne for Vores hjemmeside trænger til at blive piftet op også således at medlemmerne kan maile interesse for nyhedsbreve. Opdateringen af hjemmesiden ligger os stærkt på sinde. Sagen med skolevejen og nyt medlemssystem kommer til at fylde fortsat, men hvad med jer? Har I andre ønsker, vi skal tage op? Er der et foredrag, vi skal arbejde på? Som I ved, er vi gået væk fra at kommunikere pr. brev og over til elektronisk post. Vi har desværre stadigværk ikke engang halvdelen af jeres mail adresser, så vi håber, I vil følge op. Vi er oppe på 133 mail adresser ud af 395 mulige Giv os din , så kan du også høre nyt fra foreningen, når der er nyt at berette (Maks 5-6 gange om året). Vi trækker lod blandt alle tilmeldte (tilmeldt inden 1. maj 2015) om 2 flasker god vin. Mail sendes med overskriften Mail til Espegårdens grundejerforenings adresse liste til TAK Til slut vil jeg som formand gerne takke bestyrelsen for et godt samarbejde og arbejde i det forløbne år. Tak for nu. Tak for 10 aktive år. Jeg vil nu hellige mig min familie, atletikken og min ældstes løbekarriere samt mine udfordringer på jobbet som også skal plejes. Tak til Jan Martinussen, der sprang ind igen som kasserer og web-master udfører et stort og meget vigtigt arbejde. Vi skal igen i år sige tak for nu. Det har været en fornøjelse at have Jan i bestyrelsen. Tak til Kristian Nissen og Kristian Krog der er vendt tilbage for at hjælpe bestyrelsen igennem krisen Også tak til Kristian Nissen, som nu også har hjulpet meget med foreningens hjemmeside. Tak til næstformand Jan Fiskbæk, der trofast holder ved. Tak til Torben, der er vores kontakt til PL og vores medlem i Nordvands bruger bestyrelse og som trådte ind som primus motor/sekretær, da alt brændte på i efteråret. Tak til Andreas, der som nyt bestyrelses medlem nu har siddet sit første år og bidraget positivt til opretholdelsen af foreningen og til Helle og Tommy der begge trådte til fra deres suppleant poster og kom med værdifuldt input til foreningens overlevelse. Bestyrelsens beretning for 2014 ved generalforsamlingen 18 marts 2015 Side 7

8 Tak for nu til Torben Lundval, der kortvarigt vendte tilbage til kasserer posten. Rigtig god bedring! Tak til revisorer og suppleanter. Uden frivillige kræfter, ville det være umuligt at drive foreningen. Desværre hænger frivillige ikke på træerne, men de, der er, er guld værd. Sidst men ikke mindst tak til alle jer medlemmer for jeres fremmøde og engagement. Jeg ønsker jer og os som forening god vind fremover Bestyrelsens beretning for 2014 ved generalforsamlingen 18 marts 2015 Side 8

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje...

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje... Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

Møde med grundejerforeningerne 5. maj 2014

Møde med grundejerforeningerne 5. maj 2014 GLADSAXE KOMMUNE Byrådssekretariatet Den 30. april 2014 Møde med grundejerforeningerne 5. maj 2014 Svar på spørgsmål fra Grundejerforeningerne i Gladsaxe Kommune J. nr. 00.01.00G01 1 Spørgsmål fra grundejerforeningerne

Læs mere

HASPEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING stiftet 1919 FORMAND: Flemming Yssing Hansen, Hjortevænget 47, 2880 Bagsværd

HASPEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING stiftet 1919 FORMAND: Flemming Yssing Hansen, Hjortevænget 47, 2880 Bagsværd Ordinær generalforsamling 2014 Generalforsamlingen fandt sted den 30.03.14 på Thoras Minde i Bagsværd klokken 9.00 11.00 Punkt 1, Valg af dirigent. Næstformand Flemming Yssing Hansen blev valgt og konstaterede,

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Onsdag den 25. marts 2015, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes Sognegård, Sehestedsvej 1. Hellerup

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro

Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro Der forelå følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af to stemmetællere. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling mandag den 26. april 2004 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 24 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang

Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang Så er det sommer!... 3 Eventuel samarbejde med Danske Vandløb!... 4 Landsmåde 2015 i Slagelse - er du og din forening tilmeldt?... 5 Landsforeningen Danske Vandløb... 6 Nabohjælp

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG

AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet 2009_2 29/07/09 12:48 Side 1 2 AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN

Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN M E D L E M S B L A D NR. 165 MARTS 2015 1. Valg af dirigent Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN 2. Protokol ( optrykt i medlemsblad nr.

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Generalforsamling 2010. Oktoberhimmel over Hundiegård. Bestyrelsesarbejde

Generalforsamling 2010. Oktoberhimmel over Hundiegård. Bestyrelsesarbejde Nummer 3 Årgang 43 November 2010 Generalforsamling 2010 Oktoberhimmel over Hundiegård Bestyrelsesarbejde Vedtægterne for vor grundejerforening siger, at vi skal have en bestyrelse. Og det har vi så haft

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård

Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård Som tiden dog flyver af sted. Jeg synes ikke, at det er ret lang tid siden, at vi stiftede vores andelsboligforening. Men i år har vi faktisk 10 års jubilæum

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden:

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden: Referat af ordinær generalforsamling Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning for 2009/2010 3. Forelæggelse af regnskab for 2009

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Nr. 4 2014 December 18. Årgang

Nr. 4 2014 December 18. Årgang Nr. 4 2014 December 18. Årgang 2014 året er snart slut!... 3 Referat fra ordinær generalforsamling 2014... 4 Ejerlejligheder som sommerhus... 8 Vigtigt elektroniske indbetalinger... 9 Nye hovedbestyrelsesmedlemmer...

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere